REGULAMIN OGÓLNY PORTALU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN OGÓLNY PORTALU"

Transkrypt

1 REGULAMIN OGÓLNY PORTALU 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin ogólny portalu określa ogólne prawa i obowiązki Użytkowników internetowego portalu Szczegółowe kwestie dotyczące konkretnych usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu mogą być regulowane w odrębnych szczegółowych regulaminach udostępniane są na stronach Portalu umożliwiających korzystanie z tych usług. 2. Niniejszy Regulamin, wraz z załącznikami, stanowi wzorzec umowny w myśl art. 384 Kodeksu Cywilnego. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, przed podjęciem czynności zmierzających do korzystania z Portalu, do zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz ich przestrzegania. 3. Ilekroć w niniejszym Regulaminie stosuje się poniższe określenia, należy je rozumieć w sposób następujący:.1 Portal - portal internetowy założony i prowadzony przez Właściciela Portalu;.2 Regulamin - niniejszy regulamin ogólny korzystania z usług udostępnianych przez Właściciela Portalu w ramach Portalu;.3 Właściciel Portalu ADD Media Entertainment Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Madalińskiego 67B lok. 39 ( Warszawa);.4 Użytkownik - oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z Portalu;.5 Partner podmiot współpracujący z Właścicielem Portalu;

2 .6 Usługi - oznacza wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Właściciela Portalu;.6.1Usługi informacyjne - udostępnianie treści na indywidualne żądanie Użytkownika; usługa ta dotyczy udostępniania wszystkich stron internetowych Portalu;.6.2Usługi wyszukiwawcze udostępnienie Użytkownikowi środków umożliwiających wyszukiwanie i wyświetlanie danych zapisanych na stronach Portalu lub innych stron internetowych;.6.3usługi w zakresie odgrywania plików audio/video - umożliwianie Użytkownikom Portalu odgrywanie plików audio lub video udostępnionych na stronach Portalu; 4. Na poszczególnych stronach internetowych Portalu znajdują się automatyczne przekierowania do serwisów na stronach internetowych należących do Partnerów. W przypadku usług świadczonych drogą elektroniczną przez Partnerów, stosuje się do nich regulaminy szczegółowe udostępniane przez tych Partnerów na stronach internetowych udostępnianych przez nich serwisów. 5. Wszelkie katalogi, cenniki oraz podobne dokumenty udostępniane za pośrednictwem Portalu mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. 6. Właściciel Portalu nie prowadzi sprzedaży żadnych towarów/usług za pośrednictwem Portalu ani przy pomocy jakichkolwiek środków komunikacji elektronicznej. Zakup towarów/usług, co do których znajdują się informacje na Portalu, możliwy jest jedynie przy pomocy serwisów udostępnianych przez Partnerów lub po uprzednim skontaktowaniu się z Właścicielem Portalu i podpisaniu stosownej umowy. 2 ZAWARCIE UMOWY

3 Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta w momencie dobrowolnego rozpoczęcia korzystania przez Użytkownika z Usługi udostępnianej w ramach Portalu. 3 WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG 1. W celu prawidłowego korzystania z Usług wymagane jest: 1.1 przeglądarka MS Internet Explorer w wersji 5.0 lub wyższa albo przeglądarka z nią kompatybilna, 1.2 w przypadku niektórych Usług, dla skorzystania z pełnej ich funkcjonalności, może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java oraz cookies. 2. Zakazane jest dostarczanie i umieszczanie na stronach Portalu przez Użytkowników jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym. 3. Właściciel Portalu zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości stron internetowych Portalu, dokonywanych na nich zmian i modyfikacji, bez konieczności uprzedzania Użytkowników o swoich zamiarach. 4. Użytkownik może korzystać z Portalu, zarówno w zakresie odbioru jak i przesyłania informacji, wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej. 5. W przypadku naruszenia postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie, Właściciel Portalu może bez ostrzeżenia zablokować Użytkownikowi możliwość korzystania z Portalu. 6. Właściciel Portalu zastrzega sobie prawo do usuwania, modyfikacji i redagowania wypowiedzi Użytkowników umieszczanych na stronach internetowych Portalu, o ile nie są one zgodne z treścią postanowienia zawartego w 3 ust. 7 niniejszego Regulaminu.

4 7. Wypowiedzi Użytkowników umieszczane przez nich na stronach internetowych nie mogą zawierać: 7.1 informacji sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, obrażających uczucia religijne, 7.2 zawierać szkodliwej zawartości mogącej wpływać na stabilność działania Portalu, w tym w szczególności wirusów i ataków SQL Injection, 7.3 reklam, kryptoreklam, jak również treści erotycznych i nieobyczajnych, 7.4 treści naruszających prawa autorskie, prawa własności przemysłowej oraz tajemnic handlowych. 4 REKLAMACJE 1. Reklamacje w zakresie Usług świadczonych przez Właściciela Portalu można zgłaszać: 1.1 pisemnie, w formie listu poleconego, na adres Właściciela Portalu, lub 1.2 drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej służącej do postępowań reklamacyjnych podanej na stronach internetowych Portalu. 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres ) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. 3. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Właściciela Portalu. 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

5 1. Właściciel Portalu zastrzega, że korzystanie z Portalu odbywa się na wyłączny koszt i ryzyko Użytkownika. Właściciel Portalu nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie z Portalu przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw jak i co do tego, że rezultat korzystania z Usług sprosta oczekiwaniom Użytkownika, co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji, chyba że taka gwarancja została w sposób wyraźny sformułowana w jakimkolwiek dokumencie sporządzonym przez Właściciela Portalu. 2. Właściciel Portalu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji lub plików internetowych uzyskanych za pośrednictwem Portalu. 3. Właściciel Portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści i formę wypowiedzi Użytkowników umieszczanych przez nich na stronach internetowych Portalu. 4. Właściciel Portalu nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane na Portalu dane, jeżeli nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności. W razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności Właściciel Portalu niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych. 5. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za treści znajdujące się na serwisach Partnerów, do których Użytkownik może uzyskać dostęp korzystając z Portalu. 6 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA 1. Portal zawiera chronione prawem utwory, znaki towarowe oraz inne oryginalne materiały, w tym w szczególności teksty, zdjęcia, grafiki, materiały audio i audiowizualne, jak również wybór i układ prezentowanych na Portalu treści. Wszelkie powyższe wytwory działalności intelektualnej stanową samoistne przedmioty ochrony na podstawie przepisów ustawy o prawa autorskim i prawach pokrewnych oraz umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną, w tym w szczególności Porozumienia TRIPS.

6 2. Wśród utworów udostępnianych za pośrednictwem Portalu znajdują się utwory chronione prawami autorskimi przysługującymi Właścicielowi Portalu, a także utwory, do których prawa autorskie posiadają inne podmioty, udostępniane przez Właściciela Portalu na stronach internetowych Portalu na podstawie obowiązujących przepisów prawnych lub umów z dysponentami tych praw autorskich. 3. Użytkownicy Portalu zobowiązują się do wykorzystywania wszelkich prezentowanych w nim treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku. Jakiekolwiek korzystanie z utworów udostępnionych w ramach Portalu do celów komercyjnych wymaga uprzedniej pisemnej zgody Właściciela Portalu lub podmiotu uprawnionego. 4. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z obowiązującym prawem oraz niniejszym Regulaminem. 5. Użytkownicy poprzez udostępnianie materiałów za pośrednictwem Portalu, wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku, a Właściciel Portalu gwarantuje sobie prawo do redagowania, kopiowania i rozpowszechniania tych materiałów. 6. W przypadku, gdy którykolwiek z Użytkowników poinformuje Właściciela Portalu o tym, że dany utwór udostępniony na stronach Portalu narusza prawa autorskie osób trzecich, Właściciel Portalu niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 72 godzin od chwili zgłoszeni, zablokuje możliwość dostępu do utworu naruszającego prawa autorskie. 7 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 1. Właściciel Portalu w pełni respektuje regulacje prawne dotyczące ochrony danych osobowych Użytkowników. 2. W celu wykonania określonych Usług, złożenia reklamacji, uczestnictwa w różnego typu programach, loteriach lub akcjach promocyjnych Użytkownicy mogą zostać poproszeni o udostępnienie swoich danych

7 osobowych. Właściciel Portalu zwolniony jest wszelkiej odpowiedzialności wobec Użytkownika związanej z brakiem realizacji czynności, jeżeli Użytkownik odmówi podania danych osobowych niezbędnych do dokonania tej czynności. 3. Właściciel Portalu może gromadzić informacje o Użytkownikach w celu poznania ich zainteresowań i potrzeb, oraz aby dostarczać im materiały, których rzeczywiście potrzebują. 4. Co do zasady Właściciel Portalu gromadzi informacje osobiste o Użytkownikach wyłącznie do własnego użytku. Jakiekolwiek przekazywanie tych informacji osobom trzecim ma wyjątkowy charakter i odbywa się po uzyskaniu uprzedniej zgody Użytkowników. 5. Przekazanie informacji o Użytkowniku może również nastąpić, gdy wymagają tego przepisy obowiązującego prawa. 6. Użytkownik ma prawo wglądu, poprawienia oraz żądania zaprzestania wykorzystywania danych osobowych. 7. W przypadku, gdy Użytkownik żąda zaprzestania wykorzystywania danych osobowych niezbędnych do świadczenia przez Właściciela Portalu konkretnej usługi, żądanie takie będzie równoważne z oświadczeniem o rozwiązaniu przez Użytkownika umowy o świadczenie danej usługi. 8. Właściciel Portalu informuje, że każdy Użytkownik jest samodzielnie odpowiedzialny za utrzymywanie w tajemnicy przekazanych mu parametrów dających dostęp do osobistych części Portalu, w szczególności odpowiednich haseł, a jakiekolwiek dobrowolne udostępnianie danych osobowych do publicznego użytku w sieci internetowej odbywa się na ich wyłączne ryzyko i może spowodować wykorzystanie tych danych w sposób niepożądany. 9. Właściciel Portalu informuje, że w przypadku korzystania za pośrednictwem Portalu z informacji lub usług udostępnianych przez Partnerów, podawanie przez Użytkownika swoich danych osobowych odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. W takich przypadkach Użytkownicy podlegają zapisom dotyczącym ochrony danych osobowych

8 określonych w odrębnych regulaminach udostępnianych przez Partnerów. 10. Szczegółowe informacje dotyczące celu oraz sposobu zbierania przez Właściciela Portalu danych osobowych Użytkowników mogą być zawarte w dokumencie pod nazwą Polityka Prywatności umieszczonym na stronie internetowej Portalu. 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2011 roku. 3. Wszelkie spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla miejsca siedziby Właściciela Portalu. 4. Właściciel Portalu zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany treści niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie.

REGULAMIN SERWISU WWW.LEWANDOWSKIOFFICIAL.COM

REGULAMIN SERWISU WWW.LEWANDOWSKIOFFICIAL.COM REGULAMIN SERWISU WWW.LEWANDOWSKIOFFICIAL.COM 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Usługodawcę Usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego TVN. Postanowienia wstępne

Regulamin serwisu internetowego TVN. Postanowienia wstępne Regulamin serwisu internetowego TVN 1 Postanowienia wstępne Niniejszy Regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z serwisu internetowego pod adresem: www.tvnwarszawa.pl Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPNYCH W RAMACH PROWLY.COM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPNYCH W RAMACH PROWLY.COM REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPNYCH W RAMACH PROWLY.COM Dział I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia przez Usługodawcę Usług drogą elektroniczną,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7

REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7 REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7 1 Postanowienia wstępne 1. Społeczny Instytut Wydawniczy Znak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu Klub Łowców Nagród 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin programu Klub Łowców Nagród 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin programu Klub Łowców Nagród 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestniczenia Użytkowników w programie Klub Łowców Nagród oraz warunki prowadzenia tego programu przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM 1. Regulamin niniejszy określa zasady i warunki uczestniczenia w Platformie Programów Partnerskich FSprofit.pl, przystępowania do wybranych kampanii oraz realizowania przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji.

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji. Regulamin serwisu STREFA ROYAL CANIN rozdział I. definicje 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego STREFA ROYAL CANIN znajdującego się pod adresem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU WWW.SHUTTOUT.COM. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SERWISU WWW.SHUTTOUT.COM. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SERWISU WWW.SHUTTOUT.COM I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, określa zasady funkcjonowania serwisu społecznościowego prowadzonego w wersji demonstracyjnej pod adresem demo.shuttout.com

Bardziej szczegółowo

Regulamin I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Usługa żeglarskich blogów i stron internetowych sails.pl świadczona jest przez SELJA Adam Jankowski, z siedzibą w 81 586 Gdyni przy ul. Św. Kazimierza Królewicza 22, REGON:

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO EYESITY.COM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18

Bardziej szczegółowo

Regulamin www.praca.gov.pl. 1 Informacje ogólne

Regulamin www.praca.gov.pl. 1 Informacje ogólne Regulamin www.praca.gov.pl 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy dokument stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU. Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1.Definicje Pojęciom stosowanym w Regulaminie nadaje się następujące znaczenia:

REGULAMIN SERWISU. Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1.Definicje Pojęciom stosowanym w Regulaminie nadaje się następujące znaczenia: REGULAMIN SERWISU Regulamin Serwisu www.przepisynakawe.pl, zwany dalej Regulaminem określa prawa i obowiązki stron usługi świadczonej elektronicznie za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej pod adresem

Bardziej szczegółowo

Opłata administracyjna - opłata z tytułu administracji usług prowadzonej przez ASCOMI wobec Klientowi.

Opłata administracyjna - opłata z tytułu administracji usług prowadzonej przez ASCOMI wobec Klientowi. Załącznik nr 1 Regulamin Świadczenia Usług 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia oznaczają: Regulamin - niniejszy Regulamin Świadczenia Usług, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Kupujący - osoba dokonująca zapłaty na rzecz Akceptanta za pośrednictwem Serwisu,

Kupujący - osoba dokonująca zapłaty na rzecz Akceptanta za pośrednictwem Serwisu, Regulamin dokonywania wpłat w Serwisie Dotpay Tekst jednolity z dnia 23 grudnia 2014 r. DEFINICJE Dotpay - Spółka pod firmą Dotpay Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE PARTNERSKIM. Postanowienia wstępne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE PARTNERSKIM. Postanowienia wstępne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE PARTNERSKIM Postanowienia wstępne 1. Regulamin określa warunki zwierania umów z TradeDoubler AB, spółką akcyjną zarejestrowaną pod numerem 556575-7423 według prawa szwedzkiego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY SOLGAZ 25-12-2014 I.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY SOLGAZ 25-12-2014 I. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY SOLGAZ z 25-12-2014 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SYSTEMU AFILIACYJNEGO leadaff. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SYSTEMU AFILIACYJNEGO leadaff. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SYSTEMU AFILIACYJNEGO leadaff 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w systemie afiliacyjnym leadaff. 2. Właścicielem systemu afiliacyjnego leadaff

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.telmobile.pl. Sprzedającym jest Tel Mobile Sp.

Bardziej szczegółowo

handlowych lub/i towarowych i/lub pozostałych znaków, pojawiających się w Serwisie, o ile nie wskazano inaczej.

handlowych lub/i towarowych i/lub pozostałych znaków, pojawiających się w Serwisie, o ile nie wskazano inaczej. 1. Korzystanie z serwisu internetowego El Sol www.winaelsol.pl podlega określonym poniżej warunkom i zasadom, które obejmują, bez ograniczeń, stronę główną, stronę powitalną i wszystkie inne strony oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Systemu mobilet. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Systemu mobilet. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Systemu mobilet Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Systemu mobilet i odnosi się do wszystkich stosunków pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem Systemu mobilet. 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU POMOC WZAJEMNA. Definicje

REGULAMIN PROGRAMU POMOC WZAJEMNA. Definicje REGULAMIN PROGRAMU POMOC WZAJEMNA Definicje Administrator 4Contract.pl Dawid Potapczuk z siedzibą 00-681 Warszawa, ul. Hoża 41 Lok. 26B, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU ELASTYCZNAPRACA.COM. 1. Informacje ogólne. 2. Zakres działania serwisu. 3. Informacja o plikach cookies.

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU ELASTYCZNAPRACA.COM. 1. Informacje ogólne. 2. Zakres działania serwisu. 3. Informacja o plikach cookies. POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU ELASTYCZNAPRACA.COM 1. Informacje ogólne. 1. Operatorem serwisu http://www.elastycznapraca.com/, zwanym dalej serwisem, jest Fundacja Fundusz Inicjatyw z siedzibą w Lublinie,

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin promocji NIVEA MEN zacznij działać 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w akcji promocyjnej NIVEA MEN zacznij działać organizowanego za

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz otrzymywany przez Uczestnika po rejestracji w Programie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo