handlowych lub/i towarowych i/lub pozostałych znaków, pojawiających się w Serwisie, o ile nie wskazano inaczej.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "handlowych lub/i towarowych i/lub pozostałych znaków, pojawiających się w Serwisie, o ile nie wskazano inaczej."

Transkrypt

1 1. Korzystanie z serwisu internetowego El Sol podlega określonym poniżej warunkom i zasadom, które obejmują, bez ograniczeń, stronę główną, stronę powitalną i wszystkie inne strony oraz podstrony objęte główną nazwą domeny, określoną powyżej, oraz wszelkie zawarte w nich treści ( Strona ) dostarczone przez markę El Sol, ("El Sol" lub "my"). 2. Właścicielem marki El Sol jest Ambra S.A., Warszawa, ul. Puławska Ambra S.A. z siedzibą w Warszawie, jako właściciel marki El Sol może zmieniać Warunki i Zasady korzystania z serwisu poprzez umieszczenie informacji w regulaminie lub na stronie serwisu. KORZYSTAJĄC Z NINIEJSZEJ STRONY, WYRAŻASZ ZGODĘ NA AKCEPTACJĘ NINIEJSZYCH WARUNKÓW I ZASAD, MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE DO KORZYSTANIA ZE STRONY. 4. Jeśli nie wyrażasz zgody na akceptację niniejszych Warunków i Zasad, nie przysługuje Ci prawo dostępu do Strony lub korzystania z niej. Korzystając ze Strony po zmianie Warunków i Zasad, wyrażasz zgodę na akceptację zmienionych Warunków i Zasad. Wymogi wiekowe dla korzystania ze strony: Niniejsza Strona została opracowana wyłącznie dla osób, które osiągnęły wiek uprawniający je do zakupu napojów alkoholowych na obszarze jurysdykcji właściwym dla ich miejsca zamieszkania. W przypadku prawa polskiego wiek ten wynosi 18 lat. Aby uzyskać dostęp do Strony lub z niej korzystać, musisz być w wieku umożliwiającym spożywanie alkoholu w kraju Twojego zamieszkania. Osoby, które nie osiągnęły tego wieku, nie mają prawa korzystać ze Strony lub oferowanych na niej usług. Niektóre treści zawarte na Stronie mogą zostać uznane za nieodpowiednie lub obraźliwe. Jeśli uznajesz jakiekolwiek materiały znajdujące się na Stronie za nieodpowiednie lub obraźliwe, prosimy o nieodwiedzanie Strony. Usługi dostępne na Stronie: Ambra S.A. w Warszawie, jako właściciel marki El Sol może udostępnić odwiedzającym serwis określone usługi. Na przykład, może pojawić się możliwość komunikacji z innymi gośćmi, zamieszczania komentarzy na forum, pobierania wygaszaczy ekranu, tapet, zdjęć fotografii lub innego oprogramowania lub przesyłania pocztówek bądź zaproszeń do przyjaciół. Odwiedzający ponoszą wyłączną odpowiedzialność za Informacje Użytkownika i inne treści zamieszczane na Stronie. Użytkownicy powinni mieć świadomość, że dobrowolnie ujawnione dane osobowe (np. imię i nazwisko użytkownika, adres , numer telefonu) w obszarach publicznie dostępnych Strony (forum, zaproszenia itp.), są ogólnie dostępne i mogą być gromadzone i wykorzystywane przez innych, co może skutkować otrzymywaniem niezamówionych informacji od innych osób, za co Ambra S.A. w Warszawie, jako właściciel marki El Sol nie ponosi odpowiedzialności. Prawa własności: W relacjach pomiędzy użytkownikiem i Ambra S.A. w Warszawie, jako właścicielem marki El Sol jesteśmy wyłącznym właścicielem i/lub uprawnionym użytkownikiem wszelkich znaków

2 handlowych lub/i towarowych i/lub pozostałych znaków, pojawiających się w Serwisie, o ile nie wskazano inaczej. Użytkownik serwisu nie może gromadzić / kopiować / przetwarzać / udostępniać zarówno nieodpłatnie, jak i odpłatnie jakichkolwiek informacji, zawartych w Serwisie. Użytkownik jest uprawniony do sporządzenia wydruku przedmiotowego regulaminu, bez prawa jego kopiowania / przetwarzania / udostępniania osobom trzecim bez zgody właściciela. Dostęp do Internetu: Ambra S.A. w Warszawie, jako właściciel marki El Sol nie jest zobowiązana do zapewnienia Użytkownikowi serwisu: - dostępu do Internetu oraz konieczności uiszczania opłat z tego tytułu; - sprzętu umożliwiającego korzystanie z serwisu. Ambra S.A. w Warszawie, jako właściciel marki El Sol nie ponosi odpowiedzialności za jakość Serwisu w przypadku wykorzystywania sprzętu nie gwarantującego kompatybilności z Serwisem. Dane osobowe: W związku z korzystaniem z Serwisu użytkownik może zostać poproszony o podanie wskazanych danych osobowych.. Zarówno gromadzenie jak i używanie danych przez Ambra S.A. w Warszawie, jako właściciela marki El Sol odbywa się na zasadach określonych w Polityce Prywatności Strony. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość i treść Danych Użytkownika. Materiały dostarczane na zamówienie lub bez zamówienia: W przypadku braku odmiennej adnotacji Ambra S.A. w Warszawie, jako właściciel marki El Sol nie wyraża zgody ani chęci na otrzymywanie danych poufnych jakiegokolwiek rodzaju, danych tajnych, zastrzeżonych ani innych istotnych informacji za pośrednictwem Strony, jakichkolwiek związanych z nią Usług, przy pomocy poczty elektronicznej ani żadnych innych środków komunikacji. Wszelkie informacje lub materiały przekazane lub przesłane do Ambra S.A. w Warszawie, jako właściciel marki El Sol zostaną uznane jawne i możliwe do dalszego przetwarzania. Poprzez przekazanie lub przesłanie informacji lub innych materiałów firmie Ambra S.A. w Warszawie, jako właścicielowi marki El Sol, użytkownik oświadcza i gwarantuje, że informacje pochodzą od niego, a żadna inna strona nie dysponuje prawami do tych informacji. Poprzez przekazanie lub przesłanie informacji lub innych materiałów firmie Ambra S.A. w Warszawie, jako właścicielowi marki El Sol, użytkownik przekazuje darmowe, nieograniczone, obowiązujące na całym świecie, trwałe, nieodwołalne, niewyłączne i podlegające w pełni udzielaniu sublicencji prawo oraz licencję na wykorzystanie,

3 reprodukowanie, modyfikowanie, adaptację, publikację, tłumaczenie, tworzenie pochodnych, dystrybucję, prezentację i przedstawiania takich materiałów (w całości lub w części) na całym świecie i/lub włączenie ich do innych prac w dowolnej formie, przy użyciu dowolnego nośnika lub technologii znanej obecnie lub opracowanej w przyszłości. Użytkownik gwarantuje także zrzeczenie się wszelkich praw moralnych do przekazanych materiałów. Jawność danych: Użytkownik wyraża zgodę i przyjmuje do wiadomości fakt, że użytkowanie niniejszej Strony, a także wszelkie dane i/lub informacje przekazywane przez niego za pośrednictwem Strony nie będą traktowane jako poufne lub zastrzeżone. Zasady korzystania: Użytkownik zobowiązuje się, że podczas użytkowania Serwisu nie będzie przesyłał, zamieszczał, dokonywał dystrybucji ani innego rodzaju publikacji za pośrednictwem Strony jakichkolwiek materiałów: 1) objętych prawami autorskimi, własności intelektualnej lub innymi prawami pokrewnymi, bez uzyskania i przedstawienia zgody podmiotu uprawnionego 2) niezgodnych z prawem bądź dobrymi obyczajami, w tym materiałów napastliwych, dotyczących intymności, rasistowskich, naruszających prywatności bądź w jakikolwiek sposób niezgodnych z zasadami współżycia społecznego. Powyższe dotyczy także treści bądź zachowań stanowiących przestępstwo bądź wykroczenie, a także niepenalizowane treści bądź zachowania, mogące rodzić odpowiedzialność cywilną. Ambra S.A. w Warszawie, jako właściciel marki El Sol zastrzega sobie prawo do niezwłocznego usuwania wymienionych treści. 3) Ograniczających bądź eliminujących możność korzystania z Serwisu 4) zawierających wirusy lub inne szkodliwe czynniki, reklamy jakiegokolwiek rodzaju lub nieprawdziwe bądź wprowadzające w błąd wskazania co do źródła informacji lub faktów. 5) Użytkownik zobowiązuje się także powstrzymać od: (a) podawania się za lub przedstawiania fałszywych związków użytkownika z jakimikolwiek osobami lub podmiotami; (b) przesyłania, zamieszczania, transmitowania, reprodukowania, dystrybucji czy wykorzystywania w jakikolwiek sposób informacji lub innych materiałów uzyskanych za pośrednictwem Strony do celów handlowych (innych niż dozwolone jednoznacznie przez dostarczającego takie informacje lub materiały); (c) udziału w spamowaniu i floodingu; lub (d) podejmowania prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do innych systemów komputerowych za pośrednictwem Strony.

4 Ambra S.A. w Warszawie, jako właściciel marki El Sol nie prowadzi monitoringu jakichkolwiek treści przesyłanych na Stronę lub za jej pośrednictwem i nie przyjmuje jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie, poza wypadkami przewidzianymi odpowiednimi przepisami prawa. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI: STRONA, W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, WSZELKIE TREŚCI, FUNKCJE I MATERIAŁY ZOSTAŁY DOSTARCZONE BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, JAWNYCH BĄDŹ DOMNIEMANYCH, W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, JAKICHKOLWIEK GWARANCJI DOTYCZĄCYCH INFORMACJI, DANYCH, PRZETWARZANIA DANYCH LUB NIEZAKŁÓCONEGO DOSTĘPU, JAKICHKOLWIEK GWARANCJI DOSTĘPNOŚCI, DOKŁADNOŚCI, UŻYTECZNOŚCI LUB TREŚCI INFORMACJI, JAK RÓWNIEŻ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI TYTUŁU, NIENARUSZALNOŚCI, POKUPNOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. Ambra S.A. w Warszawie, jako właściciel marki El Sol NIE GWARANTUJE, ŻĘ STRONA LUB JEJ FUNKCJE, WŁAŚCIWOŚCI BĄDŹ TREŚCI W NIEJ ZAWARTE SĄ AKTUALNE, BEZPIECZNE, CIĄGŁE LUB WOLNE OD BŁĘDÓW, A USTERKI ZOSTANĄ NAPRAWIONE. Ambra S.A. w Warszawie, jako właściciel marki El Sol NIE GWARANTUJE, ŻE STRONA ZASPOKOI WYMOGI UŻYTKOWNIKÓW. PORADY, WYNIKI LUB INFORMACJE, PISEMNE ANI USTNE, UZYSKANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA OD Ambra S.A. w Warszawie, jako właściciela marki El Sol LUB ZA POŚREDNICTWEM STRONY NIE STANOWIĄ PODSTAWY JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI NIE OKREŚLONEJ JEDNOZNACZNIE W TREŚCI NINIEJSZEGO OŚWIADCZENIA. JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE JEST ZADOWOLONY Z FUNKCJONOWANIA STRONY, JEDYNYM ŚRODKIEM, JAKI MU PRZYSŁUGUJE, JEST ZAPRZESTANIE UŻYTKOWANIA STRONY. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:: W ŻADNYM WYPADKU Ambra S.A. w Warszawie, jako właściciel marki El Sol ANI JEJ KIEROWNICTWO, PRACOWNICY, POŚREDNICY, SPÓŁKI STOWARZYSZONE ANI DOSTAWCY DANYCH I USŁUG NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE, WTÓRNE, ODSZKODOWANIA Z NAWIĄZKĄ WYNIKAJĄCE LUB BEZPOŚREDNIO BĄDŹ POŚREDNIO ZWIĄZANE Z UŻYTKOWANIEM LUB NIEMOŻNOŚCIĄ UŻYTKOWANIA STRONY LUB JEJ TREŚCI, MATERIAŁÓW I FUNKCJI Z NIĄ ZWIĄZANYCH, WŁĄCZNIE, BEZ OGRANICZEŃ, Z UTRATĄ PRZYCHODÓW LUB SPODZIEWANYCH ZYSKÓW, Z UTRATĄ DZIAŁALNOŚCI LUB SPRZEDAŻY, NAWET, JEŚLI Ambra S.A. w Warszawie, jako właściciel marki El Sol LUB JEDNOSTKA ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA OGRANICZENIE LUB WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY PRZYPADKOWE LUB WTÓRNE, DLATEGO POWYŻSZE OGRANICZENIA MOGĄ NIE DOTYCZYĆ NIEKTÓRYCH UŻYTKOWNIKÓW. W ŻADNYM WYPADKU Ambra S.A. w Warszawie, jako właściciel marki El Sol NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TREŚCI PRZESYŁANE, WYMIENIANE LUB OTRZYMYWANE PRZEZ LUB NA RZECZ

5 JAKIEGOKOLWIEK UŻYTKOWNIKA LUB INNYCH OSÓB NA STRONIE LUB ZA JEJ POŚREDNICTWEM. Linki: Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Ambra S.A. w Warszawie, jako właściciel marki El Sol nie może i nie ponosi odpowiedzialność za treść, aktualność, trafność oraz warunki serwisów internetowych, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem Serwisu. Stosowne prawo: We wszystkich kwestiach związanych z niniejszym Serwisem, prawem mającym zastosowanie jest prawo polskie. Różne postanowienia: Modyfikacje Strony i Usług. Zastrzegamy prawo do rozwiązania, zmiany, zawieszenia lub wycofania dowolnych części Serwisu z dowolnej przyczyny, wedle własnego uznania, w tym, bez ograniczeń, treści, cech lub czasu dostępności. Możemy także nałożyć ograniczenia na określone funkcje Serwisu i ograniczyć dostęp użytkownika do części lub całości Serwisu bez uprzedniego powiadomienia oraz bez konsekwencji. Przedmiotowy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie internetowej Ambra S.A. w Warszawie, jako właściciel marki El Sol zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym momencie poprzez zamieszczenie jego zaktualizowanej wersji w Serwisie. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw.

publicznego, musi ona spełnić specyfikacje i wymagania związane z formatowaniem, zgodnością, charakterystykami operacyjnymi i zasadami podstawowymi,

publicznego, musi ona spełnić specyfikacje i wymagania związane z formatowaniem, zgodnością, charakterystykami operacyjnymi i zasadami podstawowymi, Nickelodeon Slime Cup Konkurs na Taniec Zwycięstwa (Slime Cup Victory Dance Competition) Umowa o przesyłaniu zawartości wygenerowanej przez użytkowników Zawierają Państwo niniejszą umowę o przesyłaniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY PORTALU

REGULAMIN OGÓLNY PORTALU REGULAMIN OGÓLNY PORTALU WWW.ADDMEDIA.PL 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin ogólny portalu określa ogólne prawa i obowiązki Użytkowników internetowego portalu www.addmedia.pl. Szczegółowe kwestie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7

REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7 REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7 1 Postanowienia wstępne 1. Społeczny Instytut Wydawniczy Znak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki korzystania ze strony internetowej WWW.mago.pl. naleŝącej do Mago Spółka Akcyjna. ("Regulamin Strony internetowej")

Ogólne warunki korzystania ze strony internetowej WWW.mago.pl. naleŝącej do Mago Spółka Akcyjna. (Regulamin Strony internetowej) Ogólne warunki korzystania ze strony internetowej WWW.mago.pl naleŝącej do Mago Spółka Akcyjna ("Regulamin Strony internetowej") KaŜdy uŝytkownik, który rozpoczyna korzystanie lub korzysta ze Strony internetowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Usługa żeglarskich blogów i stron internetowych sails.pl świadczona jest przez SELJA Adam Jankowski, z siedzibą w 81 586 Gdyni przy ul. Św. Kazimierza Królewicza 22, REGON:

Bardziej szczegółowo

Standardowe warunki zakupu

Standardowe warunki zakupu Standardowe warunki zakupu Polska 1. Przedmiot i zakres 1.1 Niniejsze warunki zakupu ( Warunki standardowe ) dotyczą każdego zlecenia zakupu ( Zlecenie zakupu ) produktów ( Produkty ) lub usług ( Usługi

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego TVN. Postanowienia wstępne

Regulamin serwisu internetowego TVN. Postanowienia wstępne Regulamin serwisu internetowego TVN 1 Postanowienia wstępne Niniejszy Regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z serwisu internetowego pod adresem: www.tvnwarszawa.pl Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM 1. Regulamin niniejszy określa zasady i warunki uczestniczenia w Platformie Programów Partnerskich FSprofit.pl, przystępowania do wybranych kampanii oraz realizowania przez

Bardziej szczegółowo

Opłata administracyjna - opłata z tytułu administracji usług prowadzonej przez ASCOMI wobec Klientowi.

Opłata administracyjna - opłata z tytułu administracji usług prowadzonej przez ASCOMI wobec Klientowi. Załącznik nr 1 Regulamin Świadczenia Usług 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia oznaczają: Regulamin - niniejszy Regulamin Świadczenia Usług, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU WWW.LEWANDOWSKIOFFICIAL.COM

REGULAMIN SERWISU WWW.LEWANDOWSKIOFFICIAL.COM REGULAMIN SERWISU WWW.LEWANDOWSKIOFFICIAL.COM 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Usługodawcę Usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU WWW.SHUTTOUT.COM. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SERWISU WWW.SHUTTOUT.COM. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SERWISU WWW.SHUTTOUT.COM I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, określa zasady funkcjonowania serwisu społecznościowego prowadzonego w wersji demonstracyjnej pod adresem demo.shuttout.com

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY SOLGAZ 25-12-2014 I.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY SOLGAZ 25-12-2014 I. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY SOLGAZ z 25-12-2014 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której

Bardziej szczegółowo

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji.

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji. Regulamin serwisu STREFA ROYAL CANIN rozdział I. definicje 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego STREFA ROYAL CANIN znajdującego się pod adresem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Systemu mobilet. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Systemu mobilet. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Systemu mobilet Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Systemu mobilet i odnosi się do wszystkich stosunków pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem Systemu mobilet. 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE PARTNERSKIM. Postanowienia wstępne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE PARTNERSKIM. Postanowienia wstępne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE PARTNERSKIM Postanowienia wstępne 1. Regulamin określa warunki zwierania umów z TradeDoubler AB, spółką akcyjną zarejestrowaną pod numerem 556575-7423 według prawa szwedzkiego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPNYCH W RAMACH PROWLY.COM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPNYCH W RAMACH PROWLY.COM REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPNYCH W RAMACH PROWLY.COM Dział I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia przez Usługodawcę Usług drogą elektroniczną,

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z wszelkich informacji lub materiałów na tej stronie jest całkowicie na własne ryzyko, za które nie ponosimy odpowiedzialności.

Korzystanie z wszelkich informacji lub materiałów na tej stronie jest całkowicie na własne ryzyko, za które nie ponosimy odpowiedzialności. Polish Diving Club WHALE Regulamin strony internetowej Witamy na naszej stronie internetowej. Jeśli nadal chcesz przeglądać i korzystać z tej strony, zgadzasz się przestrzegać związanie z tym następujące

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOTYCZĄCA WYMIANY INFORMACJI POUFNYCH

UMOWA DOTYCZĄCA WYMIANY INFORMACJI POUFNYCH zawarta pomiędzy: UMOWA DOTYCZĄCA WYMIANY INFORMACJI POUFNYCH IBM Polska Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie ul. 1 Sierpnia 8, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000012941 w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Biznes na czas gra symulacyjna

Biznes na czas gra symulacyjna Biznes na czas gra symulacyjna Krzysztof Szewczak Copyrights 2014 N-Biznes Krzysztof Szewczak Wszystkie prawa zastrzeżone. Gra symulacyjna 'Biznes na czas' rozpowszechniana jest przez N-Biznes wraz z licencją.

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO EYESITY.COM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin promocji NIVEA MEN zacznij działać 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w akcji promocyjnej NIVEA MEN zacznij działać organizowanego za

Bardziej szczegółowo

Zasady POSTĘPOWANIA 2013

Zasady POSTĘPOWANIA 2013 Zasady POSTĘPOWANIA 2013 Koleżanki i Koledzy, Wartości mają w Citi Handlowy ogromne znaczenie. Hołdując im mamy pewność, że wszystko, co robimy, jest w najlepszym interesie naszych Klientów, Pracowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU "DRAGONS DEN - JAK ZOSTAĆ MILIONEREM"

REGULAMIN PROGRAMU DRAGONS DEN - JAK ZOSTAĆ MILIONEREM I. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROGRAMU "DRAGONS DEN - JAK ZOSTAĆ MILIONEREM" 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa warunki i zasady udziału w audycji "Dragons Den - jak zostać milionerem"

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu Klub Łowców Nagród 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin programu Klub Łowców Nagród 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin programu Klub Łowców Nagród 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestniczenia Użytkowników w programie Klub Łowców Nagród oraz warunki prowadzenia tego programu przez

Bardziej szczegółowo