Standardowe warunki zakupu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Standardowe warunki zakupu"

Transkrypt

1 Standardowe warunki zakupu Polska 1. Przedmiot i zakres 1.1 Niniejsze warunki zakupu ( Warunki standardowe ) dotyczą każdego zlecenia zakupu ( Zlecenie zakupu ) produktów ( Produkty ) lub usług ( Usługi ) przez Zoetis Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie ( Kupujący ) od dostawcy ( Dostawca ; Dostawca i Kupujący są łącznie zwani Stronami, a każdy z nich oddzielnie jest zwany Stroną ), o ile Strony nie uzgodniły pisemnie inaczej. Zlecenie zakupu stanowi składaną przez Kupującego ofertę zakupu Usług lub Produktów od Dostawcy, przy czym przyjmuje się, że jest ona przyjęta z chwilą (w zależności od tego, które z poniższych zdarzeń zajdzie jako pierwsze): (i) wystawienia przez Dostawcę dokumentu potwierdzającego przyjęcie Zlecenia zakupu; lub (ii) każdego podjętego przez Dostawcę działania stanowiącego przejaw woli realizacji Zlecenia zakupu, z którą to chwilą umowa ( Umowa ) wchodzi w życie. Żaden dokument wystawiony przez Dostawcę po otrzymaniu wystawionego przez Kupującego Zlecenia zakupu nie może być traktowany jako kontroferta ani nie powoduje zmiany niniejszych Warunków standardowych. 1.2 Warunki specjalne ( Warunki specjalne ), wyraźnie wskazane w Zleceniu zakupu, mogą wprowadzać zmiany do niniejszych Warunków standardowych. Niniejsze Warunki standardowe, zmienione ewentualnymi Warunkami specjalnymi, wyłączają wszelkie pozostałe warunki zawarte w (i) wycenie przygotowanej przez Dostawcę, (ii) dokumencie potwierdzającym przyjęcie Zlecenia zakupu wystawionym przez Dostawcę oraz w (iii) każdym innym dokumencie. 1.3 Umowa i związana z nią dostawa Usług lub Produktów przez Dostawcę podlegają (zgodnie z poniższą hierarchią pierwszeństwa, chyba że w sposób wyraźny wskazano inaczej w Warunkach specjalnych): (i) Warunkom specjalnym; (ii) niniejszym Warunkom standardowym; (iii) wszelkim dokumentom w wyraźny sposób objętym Warunkami specjalnymi, w tym w szczególności wszelkim instrukcjom specjalnym (dokumentacja techniczna, dokumentacja dotycząca gwarancji jakości, dokumentacja dotycząca bezpieczeństwa), dokumentom wskazującym konkretną ilość i jakość produktów lub dokumentom określającym ramy czasowe/terminy wykonania zobowiązań lub dostawy, (łącznie z Warunkami specjalnymi i Warunkami standardowymi są one zwane Warunkami ); oraz (iv) ofertą handlową Dostawcy, w zakresie, w jakim jest ona uzgodniona na piśmie z Kupującym i nie jest sprzeczna z niniejszymi Warunkami standardowymi. Przyjmuje się, że Dostawca zapoznał się z wszelkimi Warunkami oraz że zrozumiał ich treść. Dostawca jest odpowiedzialny za dokonanie oceny zagrożeń, wątpliwości i wszelkich potencjalnych trudności, na które Dostawca może napotkać świadcząc Usługi lub dokonując dostawy Produktów. Ponadto Dostawca zobowiązuje się zwracać o przedłożenie wszelkich dokumentów lub informacji technicznych niezbędnych do wykonania jego zobowiązań i weryfikowania ich zgodnie ze Zleceniem zakupu. Żadna zmiana ani modyfikacja Umowy dokonana przez Dostawcę nie jest wiążąca dla Kupującego, jeżeli nie została uprzednio zatwierdzona przez Kupującego na piśmie. 1.4 Kupujący nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek usługi lub produkty świadczone lub dostarczone przez Dostawcę, jeżeli takie produkty lub usługi nie były dostarczone lub świadczone zgodnie ze Zleceniem zakupu należycie potwierdzonym w imieniu Kupującego, przez należycie upoważnionego członka jego personelu. Niniejszym w sposób wyraźny wyłącza się obowiązywanie w stosunkach pomiędzy Stronami art polskiego Kodeksu Cywilnego. 1.5 Dostawca zapewnia to, że numer wystawionego przez Kupującego Zlecenia zakupu jest podany w każdym piśmie, na każdej fakturze, na każdym dowodzie dostawy, a także w każdym innym komunikacie pisemnym dotyczącym każdego Zlecenia zakupu. 2. Realizacja Umowy 2.1 Terminowa realizacja Umowy. Dostawca świadczy Usługi i wszelkie wymagane w związku z nimi elementy dostawy lub dostarcza Produkty przestrzegając ram czasowych i dat dostawy wskazanych w Zleceniu zakupu lub podanych przez Kupującego na piśmie. Dostawca niezwłocznie powiadamia Kupującego o każdym zdarzeniu, które może mieć niekorzystny wpływ na zaplanowane ramy czasowe i daty dostawy dotyczące świadczenia Usług lub dostawy Produktów. 2.2 Standard realizacji Umowy. Dostawca wykonuje wszelkie swoje zobowiązania wynikające z Umowy, ściśle przestrzegając warunków Umowy, w sposób profesjonalny, właściwy dla obrotu handlowego i staranny, a także zgodnie z ogólnie stosowanymi normami, procedurami i praktykami branżowymi i zawodowymi, w sposób uznany przez Kupującego za zadowalający. Dostawca potwierdza, że Usługi lub Produkty dostarczane Kupującemu będą nadawały się do założonego celu i zastosowania, że będą zgodne z wszelkimi właściwymi i przepisami lub aktami władzy wykonawczej lub sądowej (zwanymi łącznie Przepisami ), że będą spełniały wszelkie wymagania określone w Zleceniu zakupu lub w inny sposób przekazane Dostawcy przez Kupującego, że będą wolne od wszelkich wad materiałowych oraz wad wykonania, a ponadto, że będą nadawały się do użytku w normalnych warunkach eksploatacji. 2.3 Dostawa. O ile w Warunkach specjalnych nie wskazano inaczej, Dostawca dostarcza Produkty lub świadczy Usługi i wszelkie wymagane w związku z nimi elementy dostawy w miejscu uzgodnionym pomiędzy Stronami na piśmie (dopuszcza się stosowanie poczty elektronicznej oraz faksu), a także Dostawca ponosi wszelkie ryzyko i wydatki związane z dostawą, w tym między innymi wszelkie koszty związane z odprawą celną, przy czym rozumie się, że o ile Kupujący nie postanowił inaczej na piśmie, Kupujący nie dopuszcza żadnych odchyleń co do ilości zamówionych Produktów. Tytuł prawny do Produktów przechodzi na Kupującego dopiero po dokonaniu dostawy w miejscu uzgodnionym pomiędzy Stronami. 2.4 Przyjęcie. W przypadku, gdy wszystkie Usługi lub Produkty lub jakakolwiek ich część nie odpowiadają specyfikacjom określonym w Zleceniu zakupu lub są w jakikolwiek sposób wadliwe, Kupujący może odmówić przyjęcia takich niewłaściwych Usług lub Produktów lub dokonać ich przyjęcia z zastrzeżeniami lub za obniżeniem ceny, według wskazania Kupującego. Samo odebranie dostawy Produktów przez osoby zajmujące się odbiorem dostaw nie może być traktowane jako ich przyjęcie. Przyjęcie Produktów ma miejsce dopiero po dokonaniu przez Kupującego pełnej weryfikacji. W 1

2 przypadku, gdy Kupujący odmawia przyjęcia wadliwych lub niewłaściwych Produktów lub Usług, Dostawca, według uznania Kupującego, możliwie jak najszybciej dokonuje ponownego świadczenia, naprawy lub wymiany niewłaściwych Usług lub Produktów, nie obciążając Kupującego żadnymi kosztami, a także zwraca Kupującemu wszelkie wydatki niesłusznie poniesione przez Kupującego, w tym wszelkie koszty przesyłki zwrotnej, bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych praw, które Kupującemu mogą przysługiwać. Niezależnie od powyższego postanowienia, Kupujący zastrzega sobie prawo do odrzucenia Produktów w całości lub w części w związku z wadami ukrytymi, które obejmują wszelkie wady, które nie mogły zostać wykryte przez Kupującego w toku procesu zwykłej kontroli i badania próbki Produktów lub które mogą dotyczyć wyłącznie części Produktów. 2.5 Nadzór. Dostawca jest wyłącznie odpowiedzialny za sprawowanie nadzoru nad swoimi agentami, przedstawicielami, pracownikami i dopuszczonymi podwykonawcami oraz za dysponowanie nimi. Agenci, przedstawiciele, pracownicy i dopuszczeni podwykonawcy Dostawcy pozostają pod wyłączną kontrolą i władzą Dostawcy, któremu przysługuje również wyłączne prawo dysponowania nimi przez cały okres realizacji Umowy. Żaden pracownik ani przedstawiciel Dostawcy nie jest, ani nie może zostać uznany za pracownika lub agenta Kupującego, a ponadto nie jest uprawniony do jakichkolwiek świadczeń, które Kupujący zapewnia swoim własnym pracownikom. 2.6 Podwykonawstwo. O ile w Warunkach specjalnych nie uzgodniono inaczej, Dostawca nie podzleca wykonania całości ani części swoich zobowiązań wynikających ze Zlecenia bez uprzedniej zgody Kupującego. Uprzednia zgoda Kupującego musi zostać uzyskana w odniesieniu do każdego podwykonawcy. Niezależnie od wyznaczenia dopuszczonego podwykonawcy, Dostawca pozostaje w pełni odpowiedzialny za dostawę Usług lub Produktów, a takie wyznaczenie nie zmniejsza zakresu wynikających z Umowy zobowiązań Dostawcy ani nie wpływa na nie w żaden inny sposób. 2.7 Zgodność z przepisami. Dostawca przestrzega wszelkich właściwych Przepisów oraz zobowiązuje do ich przestrzegania swoich podwykonawców, a ponadto dysponuje wszelkimi licencjami, zezwoleniami, świadectwami i rejestracjami wymaganymi do świadczenia Usług Bezpieczeństwo i higiena pracy. Dostawca zapewnia to, że jego personel oraz personel wszystkich dopuszczonych podwykonawców przestrzega w obiektach Kupującego lub w innych obiektach, do których ma dostęp lub które wykorzystuje na mocy Umowy, wszelkich właściwych przepisów oraz opracowanych przez Kupującego polityk dotyczących środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy; Kupujący nie może w żadnym wypadku zostać pociągnięty do odpowiedzialności z tytułu jakiegokolwiek zdarzenia wynikającego z faktu nieprzestrzegania przez Dostawcę takich Przepisów lub polityk. Dostawca przekazuje Kupującemu wszelkie informacje dotyczące bezpieczeństwa Produktów, bezpiecznego użytkowania, oddziaływania na środowisko oraz utylizacji, w tym między innymi karty charakterystyki, przy czym rozumie się, że Dostawca przekazuje Kupującemu wszelkie zaktualizowane lub zmienione informacje przekazywane na podstawie przepisów niniejszej sekcji niezwłocznie po tym, jak zostaną one udostępnione Dostawcy. Dostawca jest wyłącznie odpowiedzialny za wytwarzanie, zbieranie, przechowywanie, przewożenie, przenoszenie i utylizację wszelkich odpadów (niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne) oraz obchodzenie się z nimi, w zależności od wymogów, zgodnie z właściwymi Przepisami Siła robocza. Dostawca przestrzega przez cały okres realizacji Umowy wszystkich spoczywających na nim zobowiązań wynikających z właściwych Przepisów prawa pracy obowiązujących w państwie wytwarzania Produktów lub świadczenia Usług. Dostawca zabezpiecza Kupującego przed wszelkimi kosztami oraz grzywnami wynikającymi (bezpośrednio lub pośrednio) z jakichkolwiek roszczeń dotyczących kwestii związanych z zatrudnieniem Zwalczanie korupcji. Dostawca przez cały okres realizacji Umowy przestrzega: (i) przepisów ustawy o zagranicznych praktykach korupcyjnych z 1977 r. obowiązującej w Stanach Zjednoczonych Ameryki, ustawy o łapownictwie z 2010 r. obowiązującej w Wielkiej Brytanii, wszelkich pozostałych właściwych Przepisów o zwalczaniu łapownictwa i korupcji oraz zasad określonych w Konwencji OECD (Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) w sprawie zwalczania przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w międzynarodowych transakcjach handlowych, w brzmieniu każdorazowo obowiązującym oraz (ii) Zasad dotyczących zwalczania łapownictwa i korupcji opracowanych przez Zoetis International, których egzemplarz jest udostępniany przez Kupującego na wniosek Dostawcy Prywatność. W przypadku, gdy w ramach świadczenia Usług Dostawca może wykonać jakąkolwiek czynność z wykorzystaniem danych osobowych (zgodnie z definicją określoną we właściwych Przepisach), niezależnie od tego, czy jest ona wykonywana w sposób automatyczny, czy też nie, co obejmuje między innymi dostęp, zbieranie, gromadzenie, zapisywanie, organizowanie, przechowywanie, zmienianie, odzyskiwanie, konsultowanie, używanie, ujawnianie, zestawianie, przekazywanie, blokowanie, zwracanie lub niszczenie danych osobowych pochodzących od Kupującego lub przekazanych w jego imieniu lub od jego podmiotów powiązanych lub zależnych, Dostawca przestrzega właściwych Przepisów oraz wymagań dodatkowych określonych w: (i) Dodatku w sprawie prywatności i ochrony informacji przekazanym przez Kupującego i uzgodnionym pomiędzy Stronami oraz (ii) Podstawowych wymagań dotyczących bezpieczeństwa osób trzecich opracowanych przez Zoetis International (ich egzemplarz jest udostępniany przez Kupującego na wniosek Dostawcy) Naruszenie. Żadna usługa świadczona przez Dostawcę ani żaden Produkt dostarczany przez Dostawcę nie mogą naruszać praw własności intelektualnej jakichkolwiek osób trzecich Eksport rozwiązań technicznych. Przyjmuje się, że Kupujący, jako spółka kontrolowana przez władze Stanów Zjednoczonych Ameryki, podlega Przepisom obowiązującym w Stanach Zjednoczonych Ameryki dotyczącym eksportu danych technicznych, oprogramowania komputerowego, prototypów laboratoryjnych i innych towarów, oraz że wynikające z niniejszej Umowy obowiązki są uwarunkowane zgodnością z odpowiednimi, obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Przepisami dotyczącymi eksportu (w tym ustawy o kontroli eksportu broni, z późniejszymi zmianami, a także ustawy o administracji eksportowej z 1979 r.). Transfer pewnych danych technicznych, materiałów i towarów może wymagać licencji wydawanej przez właściwą agencję rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki lub pisemnych zapewnień, że tego rodzaju dane lub towary nie będą eksportowane do określonych krajów bez uprzedniej zgody właściwej agencji rządowej. Kupujący i Dostawca 2

3 postanawiają współpracować przy uzyskiwaniu wszelkich licencji, które właściwa agencja może uznać za niezbędne w związku z niniejszą Umową. Kupujący powiadamia Dostawcę w przypadku, gdy jakiekolwiek dane lub materiały, które mają zostać przekazane Dostawcy przez Kupującego, podlegają wymogom w zakresie uzyskania licencji dotyczącej kontroli eksportu lub są wskazane w przepisach dotyczących kontroli eksportu Minerały z regionów ogarniętych konfliktami. Dostawca nie używa ani nie zezwala na użycie (a) kasyterytów, koltanu, złota, wolframitów lub pochodnych tantalu, cyny lub wolframu ( Podstawowe minerały z regionów ogarniętych konfliktem ), które pochodzą z Demokratycznej Republiki Konga (DRK) lub z kraju sąsiadującego lub (b) po otrzymaniu od Kupującego pisemnej informacji, wszelkich innych minerałów lub ich pochodnych, które w opinii Sekretarza Stanu Stanów Zjednoczonych Ameryki służą finansowaniu konfliktu w DRK lub w kraju sąsiadującym ( Dodatkowe minerały z regionów ogarniętych konfliktem ; łącznie z Podstawowymi minerałami z regionów ogarniętych konfliktem są one zwane Minerałami z regionów ogarniętych konfliktem ) przy wytwarzaniu Produktów na mocy Umowy. Niezależnie od powyższego postanowienia, w przypadku, gdy Dostawca wykorzystuje przy wytwarzaniu Produktów Minerał z regionów ogarniętych konfliktem, Dostawca niezwłocznie powiadamia o tym Kupującego i przedstawia mu pisemny opis wykorzystania Minerału z regionów ogarniętych konfliktem, wskazując, czy Minerał z regionów ogarniętych konfliktem występuje w jakiejkolwiek ilości (w tym w ilości śladowej) w Produkcie, a ponadto przekazuje Kupującemu ważne i nadające się do zweryfikowania świadectwo pochodzenia Minerału z regionów ogarniętych konfliktem wykorzystywanego przy wytwarzaniu Produktów. Dostawca musi być także w stanie wykazać, że w związku z przygotowaniem i przekazaniem świadectwa pochodzenia przeprowadził odpowiednie badanie dotyczące kraju pochodzenia oraz procedurę due diligence Ochrona zwierząt. W przypadku, gdy Usługi lub Produkty dostarczane przez Dostawcę na mocy Umowy obejmują wykorzystanie lub dostarczanie zwierząt, Dostawca zobowiązuje się dochować takich standardów ochrony zwierząt, które co najmniej odpowiadają standardom określonym w właściwych Przepisach, stosując się do Standardów ochrony zwierząt opracowanych przez Zoetis, których egzemplarz jest udostępniany przez Kupującego na wniosek. 2.8 Odstąpienie od Umowy lub zawieszenie jej realizacji. O ile w Warunkach szczególnych nie uzgodniono inaczej, Kupujący może: (i) odstąpić od Umowy w całości lub w części jeszcze przed rozpoczęciem jej realizacji przez Dostawcę; lub (ii) wezwać Dostawcę do zawieszenia realizacji Umowy, w którym to przypadku Dostawca nie jest uprawniony do domagania się jakiegokolwiek odszkodowania. 2.9 Siła wyższa. Żadna ze Stron nie narusza Umowy ani nie ponosi wobec drugiej Strony odpowiedzialności za zwłokę w wykonywaniu jakichkolwiek zobowiązań spoczywających na niej na mocy Umowy lub za ich niewykonywanie, o ile takie opóźnienie w wykonywaniu zobowiązań lub ich niewykonywanie wynika ze zdarzeń lub okoliczności nieprzewidzianych lub z przyczyn niezależnych od tej Strony. Strony postanawiają, że Strona niewykonująca swoich zobowiązań: (i) niezwłocznie powiadomi na piśmie drugą Stronę o wystąpieniu takiego zdarzenia oraz o tym, w jaki sposób wykonywanie przez nią jej zobowiązań jest uniemożliwione lub utrudnione na skutek takiego zdarzenia; oraz (ii) dołoży uzasadnionych gospodarczo starań w celu uniknięcia lub zminimalizowania opóźnienia lub skutków niewykonywania zobowiązań, a także niezwłocznie powróci do realizacji Umowy. Czas realizacji Umowy ulega wydłużeniu o odpowiedni okres, z uwzględnieniem skutków wywieranych przez czynnik stanowiący przyczynę opóźnienia lub niewykonywania zobowiązań. W przypadku, gdy występowanie takiego czynnika utrzymuje się przez okres dłuższy niż dwa (2) miesiące, Umowa ulega rozwiązaniu Dokumentacja; audyt. Dostawca prowadzi kompletną i dokładną dokumentację wszystkich kwestii dotyczących Usług lub Produktów w celu wykazania, że przestrzega on swoich zobowiązań wynikających z Umowy, która to dokumentacja obejmuje między innymi rachunki, faktury, płatności dokonane na rzecz podwykonawców, rachunki związane z wydatkami podlegającymi zwrotowi oraz dokumenty potwierdzające przestrzeganie właściwych Przepisów. Kupujący może przeprowadzać audyt obiektów należących do Dostawcy w celu zweryfikowania, czy stosuje się on do Warunków, przy czym taki audyt w żaden sposób nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności Dostawcy Środki prawne. Dostawca, na swój koszt oraz niezależnie od wszelkich innych środków prawnych przysługujących Kupującemu na mocy prawa lub zasad słuszności, niezwłocznie poprawia lub koryguje wszelkie błędy lub inne braki dotyczące Usług lub Produktów. 3. Oświadczenia i zapewnienia, zabezpieczenie oraz ubezpieczenie 3.1 Dostawca oświadcza i zapewnia, że: (A) dysponuje (i) umiejętnościami, zasobami i środkami technicznymi pozwalającymi zapewnić najwyższą możliwą jakość Usług i Produktów; (ii) środkami finansowymi i zasobami ludzkimi pozwalającymi na realizację Umowy bez ryzyka przestojów lub opóźnień; oraz (iii) wszelkimi niezbędnymi licencjami, akredytacjami, uprawnieniami i zatwierdzeniami pozwalającymi na świadczenie Usług lub dostarczanie Produktów; (B) wykonywanie i realizacja Umowy nie stoi (ani nie będzie stało) w sprzeczności z żadną umową ani z żadnym dokumentem lub porozumieniem, których Dostawca jest stroną lub którymi może być związany, a ponadto, że przed żadnym sądem ani organem administracyjnym nie zawisło żadne powództwo ani postępowanie, które mogłoby znacząco wpłynąć na realizację przez Dostawcę zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy lub na jej wykonalność, a ponadto, że wedle wiedzy Dostawcy, brak jest zagrożenia wystąpieniem z takim powództwem lub wszczęciem takiego postępowania; (C) wszelkie substancje, produkty, materiały lub artykuły gotowe niezbędne do świadczenia Usług lub do wytwarzania Produktów lub wykorzystywane przy świadczeniu Usług lub wytwarzaniu Produktów będą wprowadzone do obrotu zgodnie z wszelkimi właściwymi Przepisami. 3.2 Dostawca, w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo, zabezpiecza i zwalnia z odpowiedzialności Kupującego oraz jego podmioty powiązane w odniesieniu do wszelkich roszczeń, powództw, pozwów i zobowiązań, w tym w odniesieniu do wszelkich odszkodowań, grzywien, odsetek, kar, honorariów za usługi prawne lub inne usługi specjalistyczne, a także kosztów, które zostały zasądzone od Kupującego lub poniesione bądź uiszczone przez Kupującego wskutek jakiegokolwiek działania, zaniechania, nieodpowiedniego działania, zaniedbania, naruszenia lub błędu, które można przypisać 3

4 Dostawcy, jego personelowi, podwykonawcom lub personelowi jego podwykonawców w związku z realizacją Umowy, co obejmuje między innymi niestosowanie się do niniejszych Warunków. 3.3 Dostawca posiada ważną i wystawioną przez renomowane towarzystwo ubezpieczeniowe polisę ubezpieczeniową od wszelkich ryzyk, które mogą powstać podczas realizacji Umowy, a także w okresie jej obowiązywania. W ramach tego ubezpieczenia należy wskazać Kupującego jako dodatkowego ubezpieczonego oraz zrzec się prawa do subrogacji w stosunku do Kupującego. Na wniosek Kupującego Dostawca przedkłada mu dowód uiszczenia opłaty tytułem polisy ubezpieczeniowej. Dostawca jest odpowiedzialny za dokonywanie wszelkich opłat w związku z franszyzą oraz ryzykiem zatrzymanym. 4. Warunki finansowe 4.1 Cena. Cena uzgodniona w chwili składania Zlecenia zakupu ( Cena ) nie zawiera podatku VAT, a ponadto Cena nie może być zmieniana, chyba że Strony uzgodniły inaczej na piśmie. Podatek VAT zostanie doliczony zgodnie z właściwymi Przepisami. O ile Strony nie uzgodniły inaczej na piśmie, Cena obejmuje wszystkie świadczenia wymagane od Dostawcy w celu realizacji Umowy, a także wszelkie wydatki, opłaty i wypłaty. Kupujący zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Dostawcy o udzielenie gwarancji lub o zaakceptowanie częściowego wstrzymania przez Kupującego zapłaty w celu zagwarantowania realizacji Zlecenia zakupu. 4.2 Fakturowanie. Cena jest fakturowana po całkowitym zakończeniu realizacji Zlecenia zakupu w sposób uznany przez Kupującego za zadowalający. Dostawca wystawia Kupującemu fakturę zgodnie ze wszystkimi właściwymi Przepisami. W przypadku, gdy płatność związana jest z konkretnym etapem realizacji Zlecenia zakupu, wystawienie faktury zależy od ukończenia tego etapu, z zastrzeżeniem warunków uzgodnionych przez Stronyna potrzeby takiego fakturowania. Nie dopuszcza się fakturowania żadnych dopłat do Ceny bez uprzedniej, wyrażonej na piśmie zgody Kupującego. Waluta faktury oraz adres do fakturowania są wskazywane na każdym Zleceniu zakupu. 4.3 Płatność. W przypadku niewykonania całości lub części Zlecenia zakupu, bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych praw, które mogą przysługiwać Kupującemu na mocy Umowy, Cena zostanie wypłacona Dostawcy stosownie do zakresu świadczonych Usług lub dostarczonych Produktów, zgodnie z Warunkami. Ewentualnie, w uzasadnionych przypadkach, Kupujący może zgłosić wniosek o niezwłoczny zwrot dowolnej części Ceny wypłaconej Dostawcy. Zapłata tytułem prawidłowo wystawionej i niespornej faktury jest należna sześćdziesiąt (60) dni po otrzymaniu faktury. W zakresie dozwolonym przez właściwe Przepisy, odsetki za zwłokę w płatności mogą być naliczane dopiero po oficjalnym poinformowaniu Kupującego przez Dostawcę. Kupujący płaci odsetki ustawowe obowiązujące w Polsce w odniesieniu do wszelkich kwot, które nie zostały wypłacone w chwili ich wymagalności na mocy Umowy. Bez ograniczania jakichkolwiek innych praw lub środków prawnych przysługujących Kupującemu, w zakresie dozwolonym przez właściwe Przepisy, Kupujący może dokonać potrącenia każdej kwoty należnej Dostawcy od Kupującego z kwot należnych Kupującemu od Dostawcy. Dla uniknięcia wątpliwości, Kupujący nie jest zobowiązany dokonać przetworzenia żadnej faktury ani odpowiedzieć na żaden komunikat, które nie są opatrzone numerem Zlecenia zakupu, co dotyczy także każdej faktury, która nie jest przekazywana za pośrednictwem systemu obsługi zobowiązań Kupującego. 4.4 Podatki. W przypadku, gdy jakiekolwiek płatności dokonywane przez Kupującego na mocy Umowy są obłożone podatkiem u źródła, zgodnie z przepisami lub regulacjami obowiązującymi w jakimkolwiek kraju, Kupujący potrąca i zatrzymuje u źródła kwotę takiego podatku obciążającego Dostawcę w zakresie wymaganym przez właściwe przepisy lub regulacje; kwoty takich płatności realizowanych na rzecz Dostawcy są pomniejszane o kwotę potrąconego i zatrzymywanego u źródła podatku; Kupujący terminowo przekazuje kwotę takiego podatku do właściwego organu i niezwłocznie przekazuje Dostawcy urzędowy certyfikat podatkowy lub inny dokument potwierdzający spełnienie zobowiązań podatkowych, umożliwiający Dostawcy wykazanie zapłaty takiego podatku. Wszelkie kwoty tego rodzaju podatków u źródła, które są płacone lub zatrzymywane u źródła na mocy właściwych przepisów lub regulacji, stanowią wydatek Dostawcy oraz obciążają wyłącznie Dostawcę. Kupujący udzieli Dostawcy niezbędnej pomocy w celu umożliwienia Dostawcy odzyskania tych podatków zgodnie z właściwymi przepisami lub regulacjami. 5. Poufność 5.1 Dostawca zachowuje w ścisłej tajemnicy wszelkie informacje poufne, które należą do Kupującego (niezależnie od tego, w jaki sposób zostały one zarejestrowane, zachowane lub ujawnione), niezależnie od ich rodzaju, a które mają charakter poufny, zastrzeżony, gospodarczy, techniczny, finansowy lub handlowy i które dotyczą między innymi Kupującego, jego działalności lub przedmiotu Umowy ( Informacje poufne ). 5.2 Dostawca nie wykorzystuje takich Informacji poufnych do jakiegokolwiek celu innego niż wykonywanie swoich zobowiązań przewidzianych Umową lub na mocy Umowy. 5.3 Dostawca może ujawniać Informacje poufne wyłącznie swoim pracownikom, członkom kierownictwa i dopuszczonym podwykonawcom oraz wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy, a ponadto zapewnia, że jego pracownicy, członkowie kierownictwa i dopuszczeni podwykonawcy, którym ujawnia Informacje poufne, podlegają zobowiązaniom do zachowania poufności i niewykorzystywania Informacji poufnych, które są co najmniej tak samo surowe jak zobowiązania zawarte w niniejszych Warunkach standardowych, a ponadto, że Informacje poufne są wykorzystywane wyłącznie w celu wykonywania ich zobowiązań zgodnie z Umową. 5.4 Informacje poufne nie obejmują informacji, w odniesieniu do których Dostawca może przedstawić pisemne dowody wskazujące na to, że w chwili ich ujawnienia: (i) były już znane publicznie lub zostały uzyskane zgodnie z prawem od innych podmiotów, które nie były wobec Kupującego zobowiązane do zachowania poufności; lub (ii) znajdowały się zgodnie z prawem w posiadaniu Dostawcy. 5.5 O ile Dostawca nie zostanie do tego zobowiązany przez właściwy sąd lub organ lub o ile nie otrzyma w tym przedmiocie uprzedniej zgody Kupującego wyrażonej na piśmie, Dostawca powstrzymuje się od: (i) publicznego ujawniania lub wykorzystywania Informacji publicznych; lub (ii) wykorzystywania firmy, nazwy handlowej, logo lub własności intelektualnej Kupującego lub grupy kapitałowej Zoetis w 4

5 referencjach handlowych lub w jakichkolwiek publikacjach, bez uprzedniej zgody Kupującego wyrażonej na piśmie. 5.6 Na wniosek Kupującego lub po wypowiedzeniu lub wygaśnięciu Umowy, Dostawca niezwłocznie zwraca Kupującemu wszystkie Informacje poufne lub dokonuje ich zniszczenia. 5.7 Przepisy niniejszej sekcji 5 pozostają w mocy przez okres pięciu (5) lat od dnia wygaśnięcia Umowy, niezależnie od terminu lub przyczyny takiego wygaśnięcia. 6. Prawa własności intelektualnej 6.1 Wszelkie materiały, urządzenia i narzędzia, rysunki, specyfikacje oraz dane przekazane Dostawcy przez Kupującego ( Materiały istniejące wcześniej ), a także wszelkie prawa do Materiałów istniejących wcześniej, stanowią i będą stanowić wyłączną własność Kupującego, a ponadto podlegają zwrotowi na wniosek Kupującego lub po zakończeniu realizacji bądź wypowiedzeniu Umowy. 6.2 Dostawca przenosi na Kupującego,udzielając jednocześnie gwarancji pełnego tytułu prawnego i braku obciążenia jakimikolwiek prawami osób trzecich, ze skutkiem na obszarze Polski i wszystkich pozostałych krajów, wszelkie Prawa własności intelektualnej do wszystkich dokumentów, elementów dostawy, Produktów i materiałów przekazywanych przez Dostawcę lub jego pracowników, członków kierownictwa lub dopuszczonych podwykonawców w związku z Usługami, a znajdujących się w dowolnej formie, w tym między innymi do danych, sprawozdań i specyfikacji. Koszt przeniesienia wskazanych wyżej praw jest zawarty w Cenie. W związku z tym Kupujący może, bez ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów oprócz Ceny, swobodnie wykorzystywać, powielać lub dostosowywać takie dokumenty, elementy dostawy, Produkty i materiały, a Kupujący nie może następnie w żadnym wypadku wykorzystywać takich dokumentów, elementów dostawy, Produktów i materiałów bez uprzedniej, wyrażonej na piśmie zgody Kupującego. Przyjmuje się, że przeniesienie praw obejmuje wszystkie pola eksploatacji (w tym Internet) oraz pozostaje w mocy przez cały okres ochrony Praw własności intelektualnej przyznawany na mocy przepisów dotyczących Praw własności intelektualnej. Na potrzeby niniejszej sekcji, Prawa własności intelektualnej oznaczająmiędzy innymi (a) wszelkie patenty, zgłoszenia ujawnienia wynalazku, w tym kolejne zgłoszenia (kontynuacja), zgłoszenia wydzielone, zgłoszenia częściowe (kontynuacja częściowa), zgłoszenia o wydanie ponownej publikacji patentowej, zgłoszenia o przeprowadzenie ponownego badania patentowego, zgłoszenia o przedłużenie prawa ochronnego oraz dodatkowe świadectwa ochronne, a także wszelkie wnioski/rejestracje ich dotyczące; (b) znaki towarowe, znaki usługowe, firmy, nazwy korporacyjne, nazwy handlowe, nazwy domen, logo, hasła, postaci handlowe, prawa do wzoru oraz pozostałe, podobne oznaczenia źródła lub pochodzenia, a także wszelkie wnioski/rejestracje ich dotyczące: (c) prawa autorskie oraz treści podlegające ochronie prawa autorskiego, a także wszelkie wnioski/rejestracje ich dotyczące; oraz (d) informacje i know-how, praktyki, techniki, metody, procesy, pomysły, koncepcje, wynalazki, opracowania, specyfikacje (w tym specyfikacje, formuły, układy, tajemnice handlowe, informacje i procedury analityczne i dotyczące kontroli jakości, wyniki testów farmakologicznych, toksykologicznych i klinicznych, dane trwałości, badania i procedury oraz informacje regulacyjne. 6.3 Dostawca zapewnia, że przysługuje mu oraz że będzie mu przysługiwał pełny, całkowity i wolny od wszelkich obciążeń tytuł prawny do wszystkich Produktów i elementów dostawy dostarczanych Kupującemu oraz że w dniu dostawy Produktów i elementów dostawy do Kupującego będą mu przysługiwały pełne i nieograniczone prawa do przeniesienia ich na Kupującego. 6.4 W przypadku, gdy metody lub dokumenty dostarczane jako element Usług lub Produktów stanowią własność Dostawcy lub osób trzecich, którym Dostawca przyznał prawo ich wykorzystywania lub rozpowszechniania, Dostawca udziela Kupującemu niewyłącznej, nieodwołalnej, wieczystej licencji (lub sublicencji) na wykorzystywanie tych metod lub dokumentów w związku z Usługami lub Produktami. 6.5 W przypadku wygaśnięcia Umowy, niezależnie od przyczyny takiego wygaśnięcia, Dostawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu, w ciągu dziesięciu (10) dni kalendarzowych od daty wypowiedzenia Umowy, wszelkie elementy wytworzone w związku z taką Umową, bez konieczności składania przez Kupującego jakiegokolwiek wniosku w tym przedmiocie. 7. Wypowiedzenie 7.1 Bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych praw przysługujących jednej z Stron, może ona wypowiedzieć Umowę bez ponoszenia odpowiedzialności w stosunku do drugiej Strony poprzez powiadomienie drugiej Strony: (i) w przypadku, gdy druga Strona dopuszcza się naruszenia jakichkolwiek warunków Umowy oraz nie naprawia takiego naruszenia (jeżeli daje się ono naprawić) w ciągu dziesięciu (10) dni roboczych od powiadomienia jej na piśmie o naruszeniu; (ii) w przypadku ogłoszenia niewypłacalności, dokonania cesji na rzecz wierzycieli lub wszczęcia postępowania upadłościowego przez drugą Stronę lub w stosunku do niej; (iii) w przypadku, gdy zdarzenie siły wyższej utrzymuje się przez okres ponad dwóch (2) miesięcy; (iv) w przypadku, gdy druga Strona zawiesza prowadzenie swojej działalności w całości lub w znacznej części lub zaprzestaje ją prowadzić lub grozi zawieszeniem lub zaprzestaniem jej prowadzenia w całości lub w znacznej części; lub (iv) w przypadku, gdy Kupujący poweźmie informacje o dokonywaniu (obecnie lub w przeszłości) niewłaściwych płatności na rzecz osób trzecich przez Kupującego. Wypowiedzenie Umowy nie wpływa na przysługujące Stronom prawa do ubiegania się o odszkodowania, do dochodzenia których mogą być uprawnieni. 7.2 Wcześniejsze wypowiedzenie Umowy, z jakiejkolwiek przyczyny, niezależnie od tego, czy jest dokonywane przez Kupującego, czy też przez Dostawcę, nie ma wpływu na żadne inne Zlecenia zakupu złożone u Dostawcy przez Kupującego ani na żadne inne obowiązujące Umowy. 8. Prawo właściwe Wykładnia, ważność i realizacja wszystkich Zleceń zakupu oraz Umów podlega Przepisom prawa polskiego (o ile w Warunkach specjalnych nie uzgodniono inaczej), a w przypadku, gdy jakikolwiek spór lub roszczenie z nich wynikające nie mogą być 5

6 rozwiązane lub załatwione pozasądowo przez Strony, takie roszczenie lub taki spór podlegać będą wyłącznej właściwości sądów dla miasta Warszawy (Polska), także w przypadku postępowania w trybie uproszczonym, roszczeń osób trzecich lub wówczas, gdy żądanie pozwu jest skierowane przeciwko więcej niż jednemu pozwanemu. Niniejszym wyłącza się stosowanie przepisów Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (1980 r.). 9. Postanowienia ogólne 9.1 Całkowita lub częściowa nieważność lub niewykonalność jakiegokolwiek postanowienia znajdującego się w niniejszym dokumencie w żaden sposób nie wpływają na ważność ani na wykonalność takiego postanowienia w odniesieniu do innych celów, ani też na pozostałe postanowienia znajdujące się w niniejszym dokumencie. 9.2 Zlecenie zakupu lub Umowa lub jakakolwiek ich część nie mogą być cedowane ani w całości, ani w części przez Dostawcę, bez uprzedniej, wyrażonej na piśmie zgody Kupującego. W przypadku, gdy Dostawca dokonuje cesji Zlecenia zakupu lub Umowy lub jakiejkolwiek ich części bez zgody Kupującego, Dostawca pozostaje osobiście odpowiedzialny wobec Kupującego oraz osób trzecich. Kupujący może dokonać cesji Zlecenia zakupu lub Umowy lub jakiejkolwiek ich części na dowolną osobę, przedsiębiorstwo lub spółkę. 9.3 Żadne stwierdzenie, działanie lub zaniechanie którejkolwiek ze Stron w trakcie obowiązywania Umowy nie stanowi zrzeczenia się odpowiedzialności wynikającej z jakiejkolwiek Umowy ani zwolnienia drugiej Strony z żadnej takiej odpowiedzialności. 9.4 Strony postanawiają, że żaden element znajdujący się w Zleceniu zakupu lub w Umowie nie stwarza po stronie Kupującego żadnego zobowiązania do składania w przyszłości jakichkolwiek zamówień u Dostawcy. Ponadto żaden element znajdujący się w Zleceniu zakupu lub w Umowie nie zmierza do utworzenia przez Strony spółki kapitałowej lub podmiotu typu joint-venture, uczynienia którejkolwiek ze Stron agentem drugiej Strony ani upoważnienia którejkolwiek ze Stron do składania jakichkolwiek zobowiązań za drugą Stronę lub w jej imieniu, ani nie może być interpretowane w ten sposób. 9.5 Odstąpienie od jakiegokolwiek postanowienia Umowy nie stanowi zrzeczenia się dochodzenia praw z tytułu naruszenia tego lub jakiegokolwiek innego postanowienia niniejszej Umowy. 9.6 Osobie, która nie jest stroną niniejszych Warunków, nie przysługują żadne wynikające z nich lub związane z nimi prawa. 6

Ogólne Warunki Zakupu PMN BOBREK z siedzibą w Bobrku oddział BEPIS w Bielsku-Białej

Ogólne Warunki Zakupu PMN BOBREK z siedzibą w Bobrku oddział BEPIS w Bielsku-Białej Ogólne Warunki Zakupu PMN BOBREK z siedzibą w Bobrku oddział BEPIS w Bielsku-Białej Ogólne Warunki Zakupu (zwane dalej "OWZ") dotyczą każdego zlecenia zakupu produktów lub usług przez Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy:

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: 1) FINIATA SP. Z O.O., z siedzibą w Krakowie, przy ul. Grodzka 42/1, 31-044 Kraków, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki zakupu towarów przez PPH Wader-Woźniak Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 1. Definicje 1.1 Warunki 1.

Ogólne warunki zakupu towarów przez PPH Wader-Woźniak Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 1. Definicje 1.1 Warunki 1. Ogólne warunki zakupu towarów przez PPH Wader-Woźniak Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 1. Definicje Ilekroć w niniejszych Ogólnych warunkach zakupu towarów używa się wskazanych poniżej pojęć,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Dostawy i Sprzedaży. dla zamówień realizowanych dla Transsystem Spółka Akcyjna Sp. k. z dnia 12 maja 2017 r.

Ogólne Warunki Dostawy i Sprzedaży. dla zamówień realizowanych dla Transsystem Spółka Akcyjna Sp. k. z dnia 12 maja 2017 r. Ogólne Warunki Dostawy i Sprzedaży dla zamówień realizowanych dla Transsystem Spółka Akcyjna Sp. k. z dnia 12 maja 2017 r. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejsze Ogólne Warunki Dostawy i Sprzedaży (dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy:

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: 1) FINIATA SP. Z O.O., z siedzibą w Krakowie, przy ul. Grodzka 42/1, 31-044 Kraków, wpisaną

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Niniejsze Ogólne Warunki Dostawy stanowią integralną część każdej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a INVENIO QD Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, zwaną dalej Dostawcą i zawierają

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG. zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Usługobiorcą

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG. zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Usługobiorcą UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Usługobiorcą a zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-21/13 Załącznik nr 4 do SIWZ - Postanowienia ogólne umowy ... Zarząd Transportu Miejskiego Zamawiającym Wykonawcą Stronami 1

Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-21/13 Załącznik nr 4 do SIWZ - Postanowienia ogólne umowy ... Zarząd Transportu Miejskiego Zamawiającym Wykonawcą Stronami 1 ... Umowa zawarta w dniu... 2013 r. w Poznaniu pomiędzy: Zarząd Transportu Miejskiego, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP 779-23-46-900, reprezentowanym przez: zwanym dalej Zamawiającym, a reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Wzór umowy. zawarta w dniu.. roku w Warszawie, pomiędzy:

UMOWA. Wzór umowy. zawarta w dniu.. roku w Warszawie, pomiędzy: UMOWA zawarta w dniu.. roku w Warszawie, pomiędzy: Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina z siedzibą w Warszawie Pl. Piłsudskiego 9,00-078 Warszawa, wpisanym do rejestru instytucji kultury pod numerem

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI Niniejsza umowa o zachowaniu poufności (zwana dalej jako Umowa ) została zawarta w Warszawie w dniu., pomiędzy: innogy Stoen Operator Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy:

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: P.W. Structum Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, 20-246, ul. Niepodległości 30/59, NIP 712-015-64-12, REGON 004164804 w imieniu którego działa: Marek Szczepaniak - wiceprezes,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR : RI

UMOWA NR : RI UMOWA NR : RI.271.3.26.2017 Zawarta w dniu... w Mińsku Mazowieckim pomiędzy: Gminą Mińsk Mazowiecki z siedzibą w Mińsku Mazowieckim przy ul. Chełmońskiego 14, REGON: 711582747, NIP: 8222146576, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA NR / W SPRAWIE KORZYSTANIA Z PATENTU NA WYNALAZEK CZĘŚĆ WSTĘPNA

UMOWA LICENCYJNA NR / W SPRAWIE KORZYSTANIA Z PATENTU NA WYNALAZEK CZĘŚĆ WSTĘPNA UMOWA LICENCYJNA NR / W SPRAWIE KORZYSTANIA Z PATENTU NA WYNALAZEK CZĘŚĆ WSTĘPNA Określenie stron 1. Licencjobiorca, uprawniony z licencji.... 2. Licencjodawca, uprawniony do udzielenia licencji..... CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 Załącznik nr 6a do SIWZ Projekt umowy UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 zawarta w dniu roku w Poddębicach pomiędzy: Powiatem Poddębickim, w imieniu którego działa Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina I. Zakres obowiązywania 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do Umów sprzedaży i dostawy towarów

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy:

UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy: UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIWZ Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radoszycach ul. Papieża Jana Pawła II 33, kod 26-230, miejscowość Radoszyce

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE

UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE zawarta w dniu...w Warszawie pomiędzy: I. Przedsiębiorstwem... z siedzibą w... przy ulicy... legitymującym się wpisem do rejestru przedsiębiorców prowadzonym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... w Moczarach pomiędzy: UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych DOMEM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH z siedzibą w Moczarach, Moczary 41, 38-700 Ustrzyki Dolne,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ CIP-1/2014 WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ Załącznik nr 4 do ogłoszenia zawarta w wyniku zamówienia publicznego przeprowadzonego w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Towarzystwa Przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR WMIM /15

UMOWA NA SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR WMIM /15 W dniu w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie (00-927), przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym nr NIP: 525-001-12-66, REGON: 000001258,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY

OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY Niniejsze Ogólne Warunki Dostawy stanowią integralną część każdej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a INVENIO QD Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, zwaną dalej Dostawcą i zawierają

Bardziej szczegółowo

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2 (WZÓR UMOWY) UMOWA ZLECENIE NR.. /2014 zawarta w dniu...2014 r. w Poznaniu pomiędzy: Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli ul. Górecka 1 60-201 Poznań tel. 61 858 47 00 fax 61 852 33 29 NIP 778-12-01-629

Bardziej szczegółowo

Wzór. Umowa. Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,

Wzór. Umowa. Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 29 Rektora UW z dnia 16 sierpnia 2011 r. w sprawie wzorów umów zawieranych na podstawie Regulaminu nabywania, korzystania i ochrony własności intelektualnej na Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO/OPROGRAMOWANIA * zawarta w dniu [_] roku, w Poznaniu, pomiędzy: PRO DESIGN sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Zwierzynieckiej 3, 60-813 Poznań, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa )

Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa ) Strona 1 Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa ) zawarta w dniu. r. w Warszawie między: firmą z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ratuszowej 7/9 lok. 76, 03 450

Bardziej szczegółowo

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy:

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Załącznik nr 3 do SIWZ (Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Szpitalem Uniwersyteckim nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Kornela Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Warunki sprzedaży ANCA, GmbH

Warunki sprzedaży ANCA, GmbH Warunki sprzedaży ANCA, GmbH ANCAGmbHWS-0000 Spis treści 1. Definicje... 2 2. Postanowienia ogólne... 2 3. Oferty... 2 4. Ceny... 2 5. Warunki płatności... 2 6. Prawo własności do towarów... 2 7. Dostawa...

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez:

UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez: Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór umowy UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Zamawiającym;

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Zawarta w dniu.014 roku w Suwałkach, pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. prof. Edwarda F. Szczepanik w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Teofila

Bardziej szczegółowo

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE MLB MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE Numer sprawy: DGA/07/11 Załącznik nr 4 do formularza oferty Zamówienie w ramach Projektu Mobilne laboratorium badania funkcjonalności i jakości usług komunikacji elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH Niniejszy regulamin przeznaczony jest dla podmiotów, które zawarły z PayU umowę o korzystanie z Systemu na warunkach określonych przez PayU w Regulaminie Systemu.

Bardziej szczegółowo

Art. 2. Postanowienia ogólne

Art. 2. Postanowienia ogólne OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU STOSOWANE PRZEZ SPÓŁKĘ WAVIN POLSKA S.A. (DAWNIEJ: WAVIN METALPLAST BUK SP. Z O.O.) Z SIEDZIBĄ W BUKU OBOWIĄZUJĄCE OD DNIA 01.11.2014 ROKU Art. 1. Słowniczek Następujące zwroty i

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU (OWZ)

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU (OWZ) OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU (OWZ) Pixel sp. z o.o. z siedzibą w Osielsku ul. Jana Pawła II 28 86-031 Osielsko Postanowienia ogólne Ogólne Warunki Zakupu (zwane dalej OWZ) obowiązują o ile nie zostaną uzgodnione

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY ABAS Electric Adam Osadnik 42-700 Sadów ul. Leśna 5b Tel. +48 660 059 861 e-mail. poczta@abaselectric.com www.abaselectric.com OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY I. DEFINICJE 1. Sprzedający: ABAS Electic

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I. Zastosowanie Ogólnych Warunków Sprzedaży 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej OWS ) stosuje się do zawierania oraz realizacji umów sprzedaży towarów i/lub świadczonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH Niniejszy regulamin przeznaczony jest dla podmiotów, które zawarły z PayU umowę o korzystanie z Systemu na warunkach określonych przez PayU w Regulaminie Systemu.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku WZÓR UMOWY UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIE PUBLICZNEGO NA WYKONANIE, DOSTAWĘ I MONTAŻ MEBLI BIUROWYCH NA POTRZEBY OKREGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W KIELCACH, MAJACEGO SIEDZIBĘ W KIELCACH PRZY ALEI TYSIĄCLECIA

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki zakupu towarów

Ogólne warunki zakupu towarów HANYANG ZAS Sp. z o.o. ul. Warszawska 72 82 300 Elbląg tel. (0-55) 230 77 50 fax (0-55) 230 77 88 www.hanyang-zas.com.pl PN-EN ISO 9001:2008 ISO/TS 16 949 OWZ Rev. 00/2014 06.05.2014 r. Ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA PREAMBUŁA Wzrost eksportu firmy Asgard Sp. z o. o. poprzez wprowadzenie produktów na nowe rynki zagraniczne 1.

WZÓR UMOWY UMOWA PREAMBUŁA Wzrost eksportu firmy Asgard Sp. z o. o. poprzez wprowadzenie produktów na nowe rynki zagraniczne 1. WZÓR UMOWY UMOWA zawarta w w dniu 2016 r., pomiędzy: Asgard sp. z o.o. z siedzibą w Baranowie 62-081, ul. Rolna 17 reprezentowanym przez Wiceprezes Zarządu: Annę Roszczak zwanego dalej ZAMAWIAJĄCYM a...,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:..,

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:.., UMOWA Nr (WZÓR) Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, w imieniu którego, na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Microsoft OEM Windows Server standard 2012 R2x64 English 1pk DVD/2VM Microsoft OEM Windows Server 2012 CAL 1 Device English, 1pk

Microsoft OEM Windows Server standard 2012 R2x64 English 1pk DVD/2VM Microsoft OEM Windows Server 2012 CAL 1 Device English, 1pk Załącznik nr 3 do rozeznania rynku UMOWA Nr WFOŚiGW/WKiA/ /2017 /wzór/ zawarta w dniu.2017 roku w Warszawie pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Umowa o zachowaniu poufności

Umowa o zachowaniu poufności Strona 1 z 5 Umowa o zachowaniu poufności zawarta w dniu w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy: (1) VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI zawartą w dniu... 2015 roku w Warszawie pomiędzy: PIT-RADWAR S.A. z siedzibą w Warszawie (04-051), przy ul. Poligonowej 30, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LUXON SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LUXON SP. Z O.O. Edycja nr 1 z dnia 01.05.2014 r. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LUXON SP. Z O.O. I. Definicje Nabywca Luxon osoba fizyczna, prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, z którą Luxon

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu

UMOWA. zawarta w dniu zawarta w dniu UMOWA w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego nr /2013 na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.

Bardziej szczegółowo

UMOWA BPM.ZZP

UMOWA BPM.ZZP UMOWA BPM.ZZP.272.561.2015 Wzór umowy Zawarta w dniu... 2015 roku, w Nowym Sączu pomiędzy: Miastem Nowy Sącz, z siedzibą 33-300 Nowy Sącz, ul. Rynek 1 NIP: 734-350-70-21, REGON: 491893167, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014

WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014 Załącznik nr 15 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014 Zawarta w dniu.. 2014 roku pomiędzy: Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania gwarancji przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Postanowienia ogólne

Regulamin udzielania gwarancji przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Postanowienia ogólne Regulamin udzielania gwarancji przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Postanowienia ogólne 1 1. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 13/2014. Nazwa zadania: dostawa artykułów i sprzętu komputerowego dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach

Bardziej szczegółowo

Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition

Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition Załącznik nr 5 Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition Zawarta w dniu pomiędzy TECNA Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, Kasprowicza 103A/9, 01-823 zarejestrowaną w

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy Wzór umowy umowa zawarta w Poznaniu dnia... r. pomiędzy: Załącznik nr 5 do SIWZ Wielkopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu przy ul. Piekary 17 (61-823 Poznań) zwanym dalej w tekście

Bardziej szczegółowo

UMOWA o zachowaniu poufności

UMOWA o zachowaniu poufności UMOWA o zachowaniu poufności (zwana dalej także Umową ) zawarta w dniu roku, w Oświęcimiu pomiędzy: Synthos S.A. z siedzibą w Oświęcimiu przy ulicy Chemików 1, 32-600 Oświęcim, posiadającą numer REGON

Bardziej szczegółowo

(WZÓR) UMOWA NR ZOLIRM/... /2015/EOG zawarta w dniu 2015 r. w Poznaniu pomiędzy:

(WZÓR) UMOWA NR ZOLIRM/... /2015/EOG zawarta w dniu 2015 r. w Poznaniu pomiędzy: (WZÓR) UMOWA NR ZOLIRM/... /2015/EOG zawarta w dniu 2015 r. w Poznaniu pomiędzy: Zakładem Opiekuńczo Leczniczym i Rehabilitacji Medycznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 61-044 Poznań ul.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA UMOWNE (UMOWA)

POSTANOWIENIA UMOWNE (UMOWA) Załącznik nr 6 do siwz POSTANOWIENIA UMOWNE (UMOWA) zawarta w dniu...r. w Bytomiu pomiędzy: Szkołą Podstawową nr 45 w Bytomiu zwaną w treści umowy Zamawiającym, a... zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. 1 Postanowienia Ogólne

Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. 1 Postanowienia Ogólne Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa 1 Postanowienia Ogólne 1. ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa,wpisana do Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Załącznik nr 3 do specyfikacji (wzór) UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Zawarta w dniu.. 2013 r. pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą w Krakowie, 30-224

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych

UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych zawarta w dniu. pomiędzy: Pocztą Polską Spółką Akcyjną, z siedzibą w Warszawie, Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa wpisaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr DFE/ / Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

UMOWA Nr DFE/ / Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko UMOWA Nr DFE/ / zawarta w Warszawie, w dniu... 2014 r. pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Środowiska z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wawelskiej 52/54, kod pocztowy 00-922, NIP 526 16 47 453, w imieniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez:

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez: UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Wydział

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA. 4.sprawowaniu kontroli nad oryginalnością, wysoką jakością merytoryczną i językową tekstów;

UMOWA ZLECENIA. 4.sprawowaniu kontroli nad oryginalnością, wysoką jakością merytoryczną i językową tekstów; UMOWA ZLECENIA Zawarta w dniu... w... pomiędzy: (1).......zwaną dalej Zleceniodawcą, a (2)...... zwaną dalej Zleceniobiorcą, zwanymi dalej łącznie Stronami. 1. Zakres zlecenia 1.Zleceniodawca zleca, a

Bardziej szczegółowo

2 Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną bazą do wykonania przedmiotu umowy.

2 Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną bazą do wykonania przedmiotu umowy. Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY Umowa nr CZĘŚĆ:.. Zawarta w Trzcinicy dnia... roku pomiędzy: Stowarzyszeniem Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy, z siedzibą: 38-207 Trzcinica 79

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA nr..

PROJEKT UMOWY. UMOWA nr.. Załącznik nr 8 do SIWZ PROJEKT UMOWY UMOWA nr.. zawarta w Zielonej Górze, w dniu.. 2015 roku, pomiędzy: Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2014. zawarta dnia...

UMOWA NR /2014. zawarta dnia... UMOWA NR /2014 zawarta dnia... pomiędzy: Podmiot leczniczy- nr księgi rejestrowej 000000006661 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Położniczo-Operacyjny im św. Elżbiety Sp. z o.o., adres do korespondencji:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 Wzór umowy (proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy i daty jej zawarcia ) UMOWA../2006

Załącznik nr 4 Wzór umowy (proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy i daty jej zawarcia ) UMOWA../2006 Załącznik nr 4 Wzór umowy (proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy i daty jej zawarcia ) UMOWA../2006 Zawarta w dniu 2006 r. w Krynicy-Zdroju roku pomiędzy: 20 Wojskowym Szpitalem

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr AZ/../ /2015. zwana dalej Umową zawarta w dniu.. 2015 roku w Katowicach pomiędzy:

U M O W A nr AZ/../ /2015. zwana dalej Umową zawarta w dniu.. 2015 roku w Katowicach pomiędzy: U M O W A nr AZ/../ /2015 Załącznik nr 5 wzór umowy do ZAPO/AZ/32/09/2015 zwana dalej Umową zawarta w dniu.. 2015 roku w Katowicach pomiędzy: 1. Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów Spółką Akcyjną

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Zał. nr 4 do Regulaminu PRZETARGU PISEMNEGO OTWARTEGO prowadzonego w trybie art. 70 1-70 5 kodeksu cywilnego na wykonanie strony internetowej oraz wykonanie systemu zarządzania usługami PIG w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Umowa nr 2310/23/14. zwanym w umowie Wykonawcą o następującej treści:

Umowa nr 2310/23/14. zwanym w umowie Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr 2310/23/14 zawarta w dniu r. w Bydgoszczy, pomiędzy: Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddziałem Regionalnym w Bydgoszczy ul. Wyczółkowskiego 22, 85-092 Bydgoszcz, NIP 526-00-13-054, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1 Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11 UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres:, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

1 Podstawowe obowiązki EuroBook.pl. EuroBook.pl zobowiązuje się, za wynagrodzeniem, w szczególności do:

1 Podstawowe obowiązki EuroBook.pl. EuroBook.pl zobowiązuje się, za wynagrodzeniem, w szczególności do: OGÓLNE WARUNKI UMOWY Przedmiot umowy. Zamawiający zleca EuroBook.pl sp. z o.o. ("EuroBook.pl"), na warunkach określonych poniżej oraz w "Zamówieniu reklamy (obowiązujące wzory umów), a także w Załącznikach

Bardziej szczegółowo

UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy:

UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy: Załącznik nr 7 do SIWZ wzór umowy UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy: Szczecińskim Parkiem Naukowo Technologicznym Sp. z o.o., wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

W Z Ó R UMOWA NA REALIZACJĘ PRAC BADAWCZO ROZWOJOWYCH Z PODMIOTEM GOSPODARCZYM

W Z Ó R UMOWA NA REALIZACJĘ PRAC BADAWCZO ROZWOJOWYCH Z PODMIOTEM GOSPODARCZYM W Z Ó R UMOWA NA REALIZACJĘ PRAC BADAWCZO ROZWOJOWYCH Z PODMIOTEM GOSPODARCZYM Niniejsza umowa (zwana dalej Umową ) zostaje zawarta w Lublinie w dniu. pomiędzy: Uniwersytetem Medycznym w Lublinie, Al.

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy dostawy (z instalacją i szkoleniem)

Wzór umowy dostawy (z instalacją i szkoleniem) Wzór umowy dostawy (z instalacją i szkoleniem) zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne, w trybie na podstawie art. / na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: KZp.2730.18.14 UMOWA NR /KZp/14 Zamawiającym Wykonawcą, 1 "Zaprogramuj swoją przyszłość-kierunki zamawiane w Łomży"

Numer sprawy: KZp.2730.18.14 UMOWA NR /KZp/14 Zamawiającym Wykonawcą, 1 Zaprogramuj swoją przyszłość-kierunki zamawiane w Łomży Numer sprawy: KZp.2730.18.14 Załącznik nr 1 do SIWZ UMOWA NR /KZp/14 zawarta w dniu. r. w Łomży pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży z siedzibą 18-400 Łomża, ul. Akademicka

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zawarta w dniu r. w Szczecinie pomiędzy:

UMOWA NR... zawarta w dniu r. w Szczecinie pomiędzy: Załącznik Nr 5 do SIWZ P r o j e k t u m o w y UMOWA NR... zawarta w dniu... 2007 r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin, w imieniu której działa Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Umowa. Wyższą Szkołą Rehabilitacji w Warszawie, przy ul. Marcina Kasprzaka 49, reprezentowaną przez. zamieszkałą/ym w (imię i nazwisko )

Umowa. Wyższą Szkołą Rehabilitacji w Warszawie, przy ul. Marcina Kasprzaka 49, reprezentowaną przez. zamieszkałą/ym w (imię i nazwisko ) Umowa zawarta w dniu (data) pomiędzy: Wyższą Szkołą Rehabilitacji w Warszawie, przy ul. Marcina Kasprzaka 49, reprezentowaną przez Mgr Lidię Nowińską Dziekana Wydziału Rehabilitacji zwaną dalej Szkołą

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIE POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIE POUFNOŚCI Załącznik nr 3 do zapytania 2017_CS_0319 Umowa o zachowaniu poufności UMOWA O ZACHOWANIE POUFNOŚCI zawarta w dniu. 2017 r. w Nowej Sarzynie, pomiędzy ( Umowa ): CIECH Sarzyna S.A. z siedzibą w Nowej Sarzynie,

Bardziej szczegółowo

Umowa dostawę chwytów do wspinaczki wraz z kluczami udarowymi na potrzeby Polskiego Związku Alpinizmu

Umowa dostawę chwytów do wspinaczki wraz z kluczami udarowymi na potrzeby Polskiego Związku Alpinizmu Umowa dostawę chwytów do wspinaczki wraz z kluczami udarowymi na potrzeby Polskiego Związku Alpinizmu Polskim Związkiem Alpinizmu, z siedzibą w Warszawie (00-087), ul. Corazziego 5/24, wpisanym do rejestru

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY SPRZEDAŻY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DZP /2017

WZÓR UMOWY SPRZEDAŻY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DZP /2017 W Warszawie, w dniu: WZÓR UMOWY SPRZEDAŻY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DZP 362-92/2017 pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, posiadającym nr NIP:

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Instytucją

Bardziej szczegółowo

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu:

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: U M O W A Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: Dać Radę w Polsce.. pozycja budżetowa F Podwykonawstwo została zawarta. w Warszawie pomiędzy: Helsińską Fundacją Praw Człowieka, ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOTYCZĄCA WYMIANY INFORMACJI POUFNYCH

UMOWA DOTYCZĄCA WYMIANY INFORMACJI POUFNYCH zawarta pomiędzy: UMOWA DOTYCZĄCA WYMIANY INFORMACJI POUFNYCH IBM Polska Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie ul. 1 Sierpnia 8, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000012941 w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr WFOŚiGW/WGT/../2017 /wzór/

UMOWA Nr WFOŚiGW/WGT/../2017 /wzór/ Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego UMOWA Nr WFOŚiGW/WGT/../2017 /wzór/ zawarta w dniu....2017 roku pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013

UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 WZÓR UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 zawarta w dniu roku pomiędzy Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE'WARUNKI'NAJMU'KONTENERÓW'PRZEZ'CLIPPER'SP.'Z'O.O.' POSTANOWIENIA'OGÓLNE'

OGÓLNE'WARUNKI'NAJMU'KONTENERÓW'PRZEZ'CLIPPER'SP.'Z'O.O.' POSTANOWIENIA'OGÓLNE' OGÓLNE'WARUNKI'NAJMU'KONTENERÓW'PRZEZ'CLIPPER'SP.'Z'O.O.' 1'' POSTANOWIENIA'OGÓLNE' 1.! Niniejsze*Ogólne*Warunki*Najmu*( OWN )*znajdują*zastosowanie*do*umów*najmu*kontenerów*i*innych* podobnych*obiektów,*zawartych*pomiędzy*clipper*sp.*z*o.o.*a*jej*klientem*(najemcą).***

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA PREAMBUŁA

WZÓR UMOWY UMOWA PREAMBUŁA Załącznik nr 5 WZÓR UMOWY UMOWA zawarta w Poznaniu w dniu 2016 r., pomiędzy: Spółką pod firmą o numerze NIP:...,REGON..., reprezentowaną przez... zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM a Spółką pod firmą:., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA NR.. zawarta w dniu.. roku w Bełchatowie pomiędzy : Zakładem Wodociągów i Kanalizacji WOD.- KAN. Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, 97-400 Bełchatów,

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ... (NIP ) z siedzibą w.. przy ul..,.

Nr postępowania: Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ... (NIP ) z siedzibą w.. przy ul..,. Nr postępowania: Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr W dniu r. w Augustowie pomiędzy:.. (NIP ) z siedzibą w.. przy ul..,., reprezentowanym przez:.... zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI FireFrog Media sp. z o.o. Strona 1/6 Zawarta w Poznaniu w dniu. pomiędzy: UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI NAZWA, z siedzibą w MIASTO (KOD), ul. ADRES wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z bazy WiseBase

Regulamin korzystania z bazy WiseBase Regulamin korzystania z bazy WiseBase 1 Definicje Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa: a) Administratorze rozumie się przez to podmiot świadczący usługi WiseBase WiseBase sp.z.o.o b) Użytkowniku

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014

UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014 UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014 Zawarta w dniu.. 2014 r. na podstawie art. 4 punkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Warszawskim

Bardziej szczegółowo

Umowa. Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul. Spokojnej 4, Lublin, NIP , REGON , reprezentowanym przez:

Umowa. Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul. Spokojnej 4, Lublin, NIP , REGON , reprezentowanym przez: Umowa Załącznik nr 3 (Wzór umowy) na usługę polegającą na produkcji publikacji, tj. skład, przygotowanie do druku oraz druk materiałów promujących Województwo Lubelskie wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego.

Bardziej szczegółowo

Umowa nr PN-20/2016/MOPS - wzór

Umowa nr PN-20/2016/MOPS - wzór Umowa nr PN-20/2016/MOPS - wzór zawarta w dniu. r. w Mikołowie pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mikołowie ul. Kolejowa 2 43-190 Mikołów reprezentowanym przez: Kierownika- Janinę Ryguła

Bardziej szczegółowo