Tomasz Leœniak, Przemys³aw Narewski. Rozwi¹zania bezprzewodowe i mobilne trendy technologiczne. Szerokopasmowy dostêp do internetu przez satelitê

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tomasz Leœniak, Przemys³aw Narewski. Rozwi¹zania bezprzewodowe i mobilne trendy technologiczne. Szerokopasmowy dostêp do internetu przez satelitê"

Transkrypt

1

2

3

4 2 ROZWI ZANIA BEZPRZEWODOWE I MOBILNE trendy technologiczne SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA Meru Networks 3 11 Canobeam Free Space Optics ISBN Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Tomasz Leœniak, Przemys³aw Narewski Rozwi¹zania bezprzewodowe i mobilne trendy technologiczne Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa Bydgoszcz tel. (52) fax (52) Pilota owa sieæ bezprzewodowa Projekt PEOPLE-NET INEA mobilna 25 Szerokopasmowy dostêp do internetu przez satelitê Zintegrowany System Teleinformatyczny e-locus Wideo, gdy jesteœ w ruchu Partner: Satelitarna transmisja danych Redakcja Marek Kantowicz Grzegorz Kantowicz Us³ugi z zakresu Full Service Broadband Przesy³anie g³osu przez sieæ z protoko³em IP za poœrednictwem satelity Rozwi¹zania dla dostawców us³ug satelitarnych Podstawowe informacje o us³ugach i infrastrukturze szerokopasmowej DTP Czes³aw Winiecki Marketing Janusz Fornalik Druk Drukarnia ABEDIK Sp. z o.o Bydgoszcz ul. Glinki 84 tel./fax (52)

5 ROZWI ZANIA BEZPRZEWODOWE I MOBILNE trendy technologiczne 3 Meru Networks Meru Networks jest jedn¹ z najwiêkszych firm sieciowych specjalizuj¹cych siê w zaawansowanych rozwi¹zaniach bezprzewodowych (WLAN). Firma powsta³a w 2002 roku, a jej g³ówna siedziba jest zlokalizowana w amerykañskiej Dolinie Krzemowej, w miejscowoœci Sunnyvale, stan Kalifornia. Jako firma globalna Meru posiada swoje oddzia³y na ca³ym œwiecie, m.in. w Kanadzie, Francji, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Indiach, Korei Po³udniowej, Japonii, a tak e w Singapurze i Hongkongu. Pozycja rynkowa na œwiecie Meru Networks pod wzglêdem przychodów ze sprzeda y bezprzewodowych urz¹dzeñ sieciowych zajmuje obecnie czwarte miejsce na œwiecie. Tempo wzrostu przychodów stawia Meru na pierwszym miejscu poœród wszystkich producentów jak podaje raport Gartner Group z wrzeœnia 2007 roku. Raporty z kolejnych lat wskazuj¹ równie Meru jako twórcê najbardziej wizjonerskich rozwi¹zañ bezprzewodowych na œwiecie. O wyj¹tkowoœci Meru decyduj¹ m.in. opatentowana technologia kontroli i zarz¹dzania ruchem w sieci (tzw. technologia ATC) oraz technologia tzw. wirtualnej komórki. Wyj¹tkowoœæ i niezawodnoœæ rozwi¹zañ Meru potwierdzaj¹ liczne bran owe nagrody i wyró nienia, a tak e zaufanie wielu znanych firm i instytucji z ca³ego œwiata. Rozwi¹zania Meru Networks Meru Networks oferuje jedyny certyfikowany przez Wi-Fi Alliance system WLAN, który

6 4 ROZWI ZANIA BEZPRZEWODOWE I MOBILNE trendy technologiczne zapewnia wysokiej jakoœci transmisje danych, g³osu oraz wideo w ramach jednej infrastruktury sieciowej, obni aj¹c tym samym ca³kowite koszty eksploatacji. Po³¹czenie scentralizowanego bezpieczeñstwa i zarz¹dzania z koordynacj¹ i kontrol¹ transferu w œrodowisku bezprzewodowym powoduje, e system WLAN Meru rozwi¹zuje najtrudniejsze problemy zwi¹zane z instalacj¹ i zarz¹dzaniem skalowaln¹ sieci¹ bezprzewodow¹. Korzyœci wynikaj¹ce z zastosowania systemu Meru: szybki i ³atwy monta bez koniecznoœci wstêpnego planowania kana³ów RF; du a pojemnoœæ i wysoka przepustowoœæ sieci do transmisji danych, g³osu i wideo; skalowalnoœæ nawet w najwiêkszych rozwi¹zaniach biznesowych, atrakcyjna równie dla ma³ych szkó³ lub biur; wysokiej jakoœci po³¹czenia g³osowe, niezak³ócone nawet podczas przemieszczania siê i jednoczesnego przesy³ania du ych iloœci danych; proste i wydajne zastosowanie standardu n; naj³atwiejsza migracja do standardu n, z ochron¹ inwestycji; pe³na kompatybilnoœæ ze standardami WiFI nie wymaga stosowania specjalnych kart i sterowników w urz¹dzeniach klienckich; niskie koszty eksploatacji dziêki mo liwoœci zastosowania do 30 proc. mniej punktów dostêpowych, prostej instalacji, a tak e braku potrzeby planowania rozmieszczenia kana³ów radiowych. Wg testów przeprowadzonych przez Network Strategy Partners LLC, implementacja systemu Meru pozwala oszczêdziæ do 463% kosztów, w porównaniu do zastosowania w tym samym miejscu infrastruktury przewodowej, 263% kosztów, w porównaniu do zastosowania w tym samym miejscu tradycyjnej sieci mikrokomórkowej. FEN i MERU Konsorcjum FEN autoryzowany partner Meru w Polsce od 1 stycznia 2008 roku Realizacja ambitnych planów Meru Networks w Polsce wymaga³a podjêcia wspó³pracy z aktywnym partnerem o silnej i stabilnej pozycji na rynku, a tak e du ym doœwiadczeniu w zakresie budowy sieci partnerskiej

7 ROZWI ZANIA BEZPRZEWODOWE I MOBILNE trendy technologiczne 5 i dystrybucji urz¹dzeñ sieciowych. Podjêto decyzjê, e partnerem strategicznym Meru w Polsce bêdzie Konsorcjum FEN Sp. z o.o., które od ponad 10 lat z sukcesem rozwija w Polsce dystrybucjê takich œwiatowych marek, jak Cisco, Linksys a Division of Cisco, QNAP, Cyber Power, PQI, Transcend i innych. Strategia Meru Networks w Polsce Grupa docelowa Systemy bezprzewodowe Meru znajduj¹ zastosowanie przy du ych projektach, gdzie wymaganiem stawianym sieciom bezprzewodowym jest skalowalnoœæ, stabilne dzia³anie i szybkie prze³¹czanie miêdzy punktami dostêpowymi. Oferta Meru Networks skierowana jest m.in. do: klientów biznesowych: œrednie i du e przedsiêbiorstwa, hotelarstwo, logistyka, handel, call center; sektora publicznego: budynki u ytecznoœci publicznej (szpitale, urzêdy), szko³y, kampusy uczelniane. Kana³y dystrybucji i zasady wspó³pracy z partnerami Konsorcjum FEN kieruje ofertê Meru do integratorów systemowych, którzy mog¹ wykazaæ siê odpowiednimi kompetencjami i doœwiadczeniem. Dystrybucja bardzo zaawansowanych technologicznie rozwi¹zañ Meru Networks wi¹ e siê z postawieniem wysokich wymagañ dla partnerów handlowych, którzy musz¹ przejœæ cykl szkoleñ certyfikacyjnych prowadzonych przez instruktorów Konsorcjum FEN. Umo liwiaj¹ one poznanie g³ównych funkcji potrzebnych do prawid³owego skonfigurowania sieci bezprzewodowej. Partnerzy, którzy z pozytywnym wynikiem ukoñcz¹ ca³y cykl szkoleniowy, otrzymaj¹ certyfikat autoryzacyjny Meru Networks. Certyfikowani partnerzy Konsorcjum FEN Sp. z o.o. prowadzi dla swoich partnerów szkolenia certyfikacyjne przeprowadzane przez in ynierów. Uczestnicy treningów zapoznaj¹ siê ze specyfik¹ rozwi¹zañ Meru, mo liwymi zastosowaniami, ale przede wszystkim otrzymuj¹ fachow¹ i pog³êbion¹ wiedzê techniczn¹, niezbêdn¹ przy tworzeniu infrastruktury WLAN. NBD Gwarancja NEXT BUSINESS DAY to uk³on w stronê klientów zajmuj¹cych siê integracj¹ rozwi¹zañ. Aby u³atwiæ prowadzenie biznesu Konsorcjum FEN uproœci³o system wymiany gwarancyjnej na produkty Meru Networks. Gwarancja NBD jest us³ug¹, która pozwoli klientowi uzyskaæ szybkie wsparcie techniczne oraz wymianê uszkodzonego urz¹dzenia w przeci¹gu jednego dnia roboczego.

8 6 ROZWI ZANIA BEZPRZEWODOWE I MOBILNE trendy technologiczne Meru Networks Meru Networks jest jedn¹ z najwiêkszych firm sieciowych specjalizuj¹cych siê w zaawansowanych rozwi¹zaniach bezprzewodowych (WLAN). W 2002 roku firma wkroczy³a dynamicznie na rynek. Klienci natychmiast zauwa yli jej potencja³ technologiczny i innowacyjnoœæ. Technologia Meru Networks Zastosowane w systemie Meru technologie jak kontrola ruchu bezprzewodowego (Meru Air Traffic Control ATC) oraz wirtualna komórka (Virtual Cell) czyni¹ z niego rozwi¹zanie unikatowe w skali œwiata. Zaimplementowane w punktach dostêpowych i kontrolerach funkcje powoduj¹, e sieæ bezprzewodowa Meru jest dostêpna dla klientów wireless pracuj¹cych w œrodowiskach mieszanych, gwarantuj¹c przy tym pe³n¹ wydajnoœæ charakterystyczn¹ dla standardów System Meru Networks jest w pe³ni skalowalny, mo na go rozbudowaæ do punktów dostêpowych! Technologia ATC (Meru Air Traffic Control) to zespó³ opatentowanych technologii, które dziêki koordynacji i synchronizacji pozwalaj¹ na œcis³y nadzór nad ruchem generowanym w sieci bezprzewodowej. Wspó³dzia³anie ATC, punktów dostêpowych i kontrolerów Meru pozwala zoptymalizowaæ funkcjonowanie sieci bezprzewodowej traktowanej jako ca³oœæ, bez koncentrowania siê wy³¹cznie na jednym u ytkowniku czy punkcie dostêpu w danej chwili. Dziêki temu mo liwe jest efektywne zarz¹dzanie sieci¹ opart¹ na Meru pod k¹tem istotnych zjawisk, jak nadawanie priorytetów dla ruchu wra liwego na opóÿnienia czy prze³¹czanie poszczególnych klientów wireless do mniej obci¹ onych punktów dostêpowych.

9 ROZWI ZANIA BEZPRZEWODOWE I MOBILNE trendy technologiczne 7 Proste, nieobci¹ aj¹ce bud etu wdro enie zapewniaj¹ce ma³e opóÿnienia i niezauwa alny czas prze³¹czania pomiêdzy kolejnymi AP. Sieæ pod pe³n¹ kontrol¹ Zwiêkszona pojemnoœæ sieci i zapewniony lepszy zasiêg, brak potrzeby planowania rozmieszczenia kana³ów radiowych i ³atwy nadzór sieci. Koordynacja pracy AP Automatyczne i dynamiczne wykrywanie aplikacji, klasyfikacja pakietów, gwarancja jakoœci us³ug QoS, minimalizacja b³êdów i przeci¹ eñ, zapewniaj¹ca u ytkownikom wra enie pod³¹czenia do sieci przewodowej. Optymalizacja wydajnoœci Technologia wirtualnej komórki (Virtual Cell) Zastosowana w systemie Meru technologia wirtualnej komórki (Virtual Cell) pozwala wszystkim punktom dostêpowym pracowaæ na tym samym kanale, tworz¹c w ten sposób jednolity obszar pokryty zasiêgiem sieci bezprzewodowej. Jest to zupe³nie nowe podejœcie wychodz¹ce naprzeciw istniej¹cemu obecnie trendowi planowania sieci w oparciu o liczne komórki umieszczone na wielu kana³ach. Dlatego bezprzewodowe sieci Meru bardzo dobrze radz¹ sobie z takimi zjawiskami, jak prze³¹czanie klientów pomiêdzy punktami dostêpowymi, balansowanie pasmem czy te uszkodzenia. Niezauwa alne prze³¹czenie klienta pomiêdzy punktami dostêpowymi na poziomie 3ms, jest istotne w przypadku aplikacji wra liwych na opóÿnienia w sieci (m.in. systemy WMS, VoIP).

10 8 ROZWI ZANIA BEZPRZEWODOWE I MOBILNE trendy technologiczne Mikro komórka Wirtualna komórka Meru Przewaga Virtual Cell nad sieci¹ tradycyjn¹ Mikro komórka: plan rozmieszczenia kana³ów ustalenie mocy AP weryfikacja kana³ów po rozmieszczeniu Acces Pointów Operacje w trakcie dzia³ania: balansowanie obci¹ eniem sieci monitorowanie sieci przez wykwalifikowany personel zmiany w rozmieszczeniu AP powoduj¹ koniecznoœæ ponownego planowania sieci Wirtualna komórka Meru: Rozmieszczanie AP jeden kana³ dla wszystkich AP brak koniecznoœci planowania pe³na moc AP gwarantuje nadmiarowoœæ sieci Operacje w trakcie dzia³ania: brak koniecznoœci kontrolowania i monitorowania sieci zmiany w rozmieszczeniu AP nie powoduj¹ koniecznoœci ponownego planowania sieci SZYBKI ROAMING Dziêki technologii Virtual Cell klient widzi ca³¹ sieæ jako jeden wirtualny punkt dostêpowy. Proces prze³¹czania klienta jest natychmiastowy i wynosi 3ms, dla porównania tradycyjna sieæ oferuje prze³¹czanie na poziomie minimum 50ms. Efekt, jaki odczuwa u ytkownik, to sta³y dostêp do aplikacji, bez zrywania sesji i po³¹czeñ VoIP. Kontroler Meru stale monitoruje sieæ i sam decyduje, który AP najlepiej nadaje siê do przyjêcia klienta bezprzewodowego (na podstawie aplikacji, obci¹ enia i jakoœci sygna³u). W odró nieniu od sieci tradycyjnej, w systemie WLAN Meru, kontroler przed przypisaniem klienta do AP bierze pod uwagê wp³yw tej decyzji na ca³¹ strukturê sieci. KOMPATYBILNOŒÆ System WLAN Meru bazuje na standardach , co wielokrotnie by³o poddawane certyfikowaniu przez WiFi Alliance, dlatego klient ma pewnoœæ, e urz¹dzenia Meru s¹ w pe³ni zgodne ze wszystkimi zatwierdzonymi standardami. Co istotne, system Meru nie wymaga specjalnych kart i sterowników, wspó³pracuje ze standardowymi urz¹dzeniami.

11 ROZWI ZANIA BEZPRZEWODOWE I MOBILNE trendy technologiczne 9 Meru Networks WDRO ENIA Analizuj¹c wagê bezprzewodowej transmisji danych, dostêpu do aplikacji i urz¹dzeñ, ³atwo zrozumieæ, dlaczego rozwi¹zania bezprzewodowe (WLAN) staj¹ siê tak powszechne w firmach, urzêdach i uczelniach. Rozwi¹zania Meru Networks sprawdzaj¹ siê œwietnie tam, gdzie ci¹g³a szerokopasmowa komunikacja jest kluczowym wymogiem. System Meru Networks zosta³ wdro ony w najwiêkszych instytucjach na œwiecie takich jak szpitale, kampusy uniwersyteckie, lotniska oraz korporacje. Chocia rozwi¹zania tej firmy s¹ dostêpne w Polsce od 2008 roku, spotka³y siê z bardzo du ym zainteresowaniem ze strony wymagaj¹cych klientów. Oto jeden z przyk³adów udanej instalacji. WLAN na Uniwersytecie Miko³aja Kopernika w Toruniu Pierwsze wdro enie systemu Meru Networks mia³o miejsce na Uniwersytecie Miko³aja Kopernika w Toruniu. Uczelnia rozbudowa³a swoj¹ sieæ bezprzewodow¹, która objê³a zasiêgiem znaczny obszar uniwersytetu. W planach na lata 2009/2010 przewidziane jest rozci¹gniêcie jej na kolejne uczelniane budynki. Wdro enie Meru przeprowadza³o Uczelniane Centrum Informatyczne, które jednoczeœnie sta³o siê oœrodkiem referencyjnym dla testów Meru w sektorze edukacyjnym. Wydajnoœæ sprawdzona w testach Wybór urz¹dzeñ Meru zosta³ poprzedzony kilkumiesiêcznymi testami laboratoryjnymi w Uczelnianym Centrum Informatycznym UMK oraz testami na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK. Badano przede wszystkim w³aœciwoœci opatentowanych technologii Meru Air Traffic Control-ATC oraz Virtual Cell. Wyniki testów systemu Meru Networks zaskoczy³y nawet przeprowadzaj¹cych je in ynierów. Okaza³o siê bowiem, e to, co na pozór jest sprzeczne z teori¹ i zdrowym rozs¹dkiem dzia³a bez zarzutu. Uczelnia podjê³a decyzjê o odejœciu od dotychczasowej platformy sprzêtowej i zakupieniu urz¹dzeñ Meru. Tym samym UMK w Toruniu do³¹czy³ do wielu innych uczelni na œwiecie (m.in. uniwersytety w Nowym Jorku, Miami, Brukseli, Bristolu) korzystaj¹cych z Meru Networks. W oparciu o rozwi¹zania Meru na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK zosta³y uruchomione 3 zabezpieczone sieci bezprzewodowe: eduroam, mat i

12 10 ROZWI ZANIA BEZPRZEWODOWE I MOBILNE trendy technologiczne konferencja. Sieæ eduroam ma zasiêg ogólnoœwiatowy i jest zabezpieczona serwerem Radius. Daje ona mo liwoœæ bezpiecznego korzystania z internetu zarówno pracownikom i studentom UMK, jak i osobom z innych uczelni, które uczestnicz¹ w projekcie eduroam. Na tych samych urz¹dzeniach uruchomiono równie dodatkowe sieci: mat do obs³ugi lokalnego ruchu na Wydziale Matematyki i Informatyki oraz konferencja na potrzeby wszelkiego rodzaju konferencji, warsztatów i szkoleñ, na które przybywaj¹ osoby niezwi¹zane z uniwersytetem. Podejmuj¹c decyzjê o wyborze Meru Networks rozmawialiœmy z wieloma ekspertami na temat znanych im ewentualnych problemów z rozwi¹zaniami tego producenta. Nie byli jednak oni w stanie wskazaæ adnych istotnych informacji, które mog³yby dzia³aæ na niekorzyœæ Meru. Przeprowadziliœmy równie testy systemów bezprzewodowych ró nych producentów i jedynie Meru Networks zaproponowa³o nam rozwi¹zanie na pozór sprzeczne z teori¹ i zdrowym rozs¹dkiem, które jednak DZIA A powiedzia³ Tomasz Wolniewicz, Dyrektor Uczelnianego Centrum Informatycznego UMK. Aktualnie Uniwersytet Miko³aja Kopernika zdecydowa³ siê na rozbudowê swojej sieci o kolejnych 25 punktów dostêpowych i podniesienie mo liwoœci wiêkszego kontrolera do obs³ugi 75 AP.

13 ROZWI ZANIA BEZPRZEWODOWE I MOBILNE trendy technologiczne 11 W 2009 roku wdro enie sieci bezprzewodowej Meru Networks na Uniwersytecie Miko³aja Kopernika w Toruniu otrzyma³o presti ow¹ nagrodê Z³oty LAUR INFOTELA w XI edycji konkursu o LAUR INFOTELA w kategorii Wdro enia. Niezmiernie cieszy nas przyznane Konsorcjum FEN wyró nienie potwierdzaj¹ce, e sieæ bezprzewodowa Meru Networks pod wieloma wzglêdami jest po prostu bezkonkurencyjna. Jej innowacyjnoœæ zosta³a te dwukrotnie doceniona przez Gartner Group. W raportach z 2007 i 2008 roku Magiczny kwadrant Gartnera dla WLAN firma ta uzna³a Meru Networks za twórcê najbardziej wizjonerskich rozwi¹zañ bezprzewodowych na œwiecie. Nagroda Z³oty LAUR INFOTELA za wdro enie sieci WLAN Meru jest potwierdzeniem, e w œlad za œwiatowymi wyró nieniami Meru zaczyna byæ doceniane tak e na polskim rynku mówi Daniel ukowski, Networking Business Unit Manager, Konsorcjum FEN, Dystrybutora Meru Networks w Polsce. Obecnie systemy Meru Networks wdra ane s¹ m.in. na Politechnice Gdañskiej, a kolejne uczelnie oraz placówki szkolne rozpoczynaj¹ testy bezprzewodowych rozwi¹zañ Meru. Nie tylko oœwiata stawia na nowe technologie, ale przede wszystkim szeroko pojêty biznes, o czym œwiadcz¹ wdro enia przeprowadzone w firmach: Polfa Pabianice, Fellowes, Partner Tech, Radio RMF FM, Mercedes-Benz Sobies³aw Zasada w Nowym S¹czu oraz Centrum Handlowe King Cross Marcelin jedna z najwiêkszych galerii handlowych w Poznaniu. Zale a³o nam na udostêpnieniu naszym klientom mo liwie najlepszego rozwi¹zania WLAN, bezprzewodowy dostêp do internetu jest bowiem istotnym czynnikiem tworz¹cym wartoœæ dodan¹ w centrach handlowych, a to wp³ywa na zadowolenie klientów. Dlatego cieszê siê, e uda³o nam siê wybraæ rozwi¹zanie, które idealnie wkomponowa³o siê w nasz¹ istniej¹c¹ infrastrukturê teleinformatyczn¹, a dodatkowo zapewni³o naszym klientom stabilny i szybki dostêp do internetu oraz wiele innych mo liwoœci, niedostêpnych dla u ytkowników pozosta³ych sieci bezprzewodowych mówi Katarzyna Wycinka, Dyrektor King Cross Marcelin. Autoryzowanym dystrybutorem Meru Networks jest Konsorcjum FEN Sp. z o.o. z Poznania. Firma tworzy sieæ certyfikowanych partnerów Meru, którzy odpowiadaj¹ za wdra anie tych rozwi¹zañ. Firmy i instytucje, które chcia³yby poznaæ najnowsze technologie transmisji bezprzewodowej, mog¹ zaprosiæ do siebie in yniera FEN, który poprowadzi prezentacjê systemu Meru. Prosimy o kontakt mailowy: Pe³na informacja o Meru Networks dostêpna pod adresem

14 12 ROZWI ZANIA BEZPRZEWODOWE I MOBILNE trendy technologiczne Canobeam Free Space Optics C anobeam 1 to rozwi¹zanie wykorzystuj¹ce technologie Free Space Optics, umo liwiaj¹c w ten sposób bezprzewodowe przesy³anie danych w trybie punkt-punkt przy u yciu wi¹zki optycznej. Jako element oferty firmy Molex, Canobeam stanowi idealn¹ propozycjê zapewniaj¹c¹ ³¹cznoœæ w œrodowisku kampusowym lub pomiêdzy budynkami w charakterze podstawowego lub zapasowego ³¹cza szkieletowego. W konfiguracjach punkt-punkt rozwi¹zanie Canobeam mo na skutecznie instalowaæ w otwartej przestrzeni lub w oknie za szyb¹. Kabel œwiat³owodowy sta³ siê preferowan¹ technologi¹ realizacji ³¹czy szkieletowych pomiêdzy budynkami, tak e pomiêdzy u ytkownikami. Czasami jednak instalacja kabla œwiat³owodowego nie jest opcj¹ praktyczn¹ na przyk³ad ponad drogami, akwenami i liniami kolejowymi, a tak e w innych miejscach, w których by³oby to nieop³acalne. Molex zdaje sobie z tego sprawê, dlatego nawi¹za³ globaln¹ partnersk¹ wspó³pracê z firm¹ Canon, aby oferowaæ bezpieczne szerokopasmowe ³¹cze w technologii Free Space Optics. Zalety serii Canobeam MFSO-100 szybka, ekonomiczna transmisja od 25 Mb/s do ultraszybkiego przesy³u 1,25 Gb/s; wysokiej jakoœci, niezawodna ³¹cznoœæ bezprzewodowa w odleg³oœci do 2 km; funkcja Auto Tracking, eliminuj¹ca skutki ruchów budynków wynikaj¹cych z ró nic temperatury lub wibracji; wbudowana funkcja Management Board umo liwia zarz¹dzanie aparatami nadawczo-odbiorczymi przy u yciu protoko³ów SNMP i Telnet; rozwi¹zanie niezale ne od protoko³ów jak kabel œwiat³owodowy; koszty instalacji i eksploatacji s¹ zazwyczaj ni - sze ni instalacji kabla œwiat³owodowego. Szeroki zakres szybkoœci przesy³u i odleg³oœci Rodzina produktów Canobeam obejmuje trzy modele: MFSO-110, MFSO-120 i MFSO-130. Ka dy mo- 1 Canobeam jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Canon

15 ROZWI ZANIA BEZPRZEWODOWE I MOBILNE trendy technologiczne 13 Seria FS0-100 Seria FS0-100 Type SFP Seria FS0-120 Type SFP Seria FS0-130 Type SFP Odleg³oœæ transmisji m m m Szybkoœæ transmisji Mb/s Mb/s 1,25 Gb/s Urz¹dzenie nadawcze D³ugoœæ fali laserowej Dioda laserowa nm Moc wyjœciowa lasera Oko³o 7 mw Oko³o 11 mw Klasa bezpieczeñstwa lasera Klasa 1M Urz¹dzenie odbiorcze Si PIN-PD Si APD Korekta Auto Tracking Tak (w poziomie 1,2 ; w pionie 1,2 ) Funkcja 3R Tak Interfejs noœnika Port konsoli Zakres temperatur pracy Zasilanie Zu ycie energii Œrodowisko instalacji Wymiary Waga Gniazdo SFP x1 RS-232C (DSUB-9Pin), 10Base-T (RJ-45) -20 C +50 C VAC 50/60 Hz (opcjonalnie -48 VDC wiêcej informacji udzieli przedstawiciel firmy Molex Oko³o 20 W W budynku lub na dworze (odpornoœæ na czynniki atmosferyczne: IP56) 246 (Sz) x 168 (W) x 487(G) mm Oko³o 8 kg del zaspokaja inne potrzeby w zakresie szybkoœci transmisji danych (od 25 Mb/s do 1,25 Gb/s) na dystansach do 2 km. Specyfikacjê ka dego modelu przedstawiamy w tabeli. Auto Tracking zapewnia stabiln¹ ³¹cznoœæ Wszystkie modele z serii Canobeam MFSO-100 Series udostêpniaj¹ opatentowan¹ przez firmê Canon funkcjê Automatic Tracking, zapewniaj¹c¹ idealn¹ korektê wi¹zki. Funkcja ta eliminuje skutki drobnych ruchów budynków wynikaj¹cych z ró nic temperatury oraz wibracji powodowanych przez wiatr i inne czynniki. Funkcja 3R Metoda 3R to angielski skrót oznaczaj¹cy wyrównywanie jakoœciowych spadków sygna³u, odtwarzanie sygna³ów zegara oraz regeneracjê. W MFSO-130 funkcja ta s³u y do normalizacji kszta³tu fali w transmisjach Gigabit Ethernet, umo liwiaj¹c przesy³ sygna³u od przekaÿnika do przekaÿnika bez utraty jakoœci pomiêdzy budynkami oddalonymi o ponad 1 km lub z przeszkodami w polu widzenia. Niezawodnoœæ i bezpieczeñstwo Poniewa funkcja Auto Tracking zawsze zapewnia odbiornikowi maksymaln¹ moc, urz¹dzenie umo liwia wysoce niezawodn¹ i stabiln¹ ³¹cznoœæ. Canobeam gwarantuje tak e wysoki stopieñ bezpieczeñstwa, poniewa bezprzewodowa transmisja punktpunkt jest niemal nie do przechwycenia z uwagi na w¹skoœæ optycznej wi¹zki. Wybór oferty firmy Molex to wspó³praca z firm¹ globaln¹, skoncentrowan¹ wy³¹cznie na systemach transmisji danych. Ka dy aspekt naszej dzia³alnoœci œwiadczy o zaanga owaniu w zachowanie spójnoœci danych. Rozwi¹zanie Canobeam z kategorii Free Space Optics jest standardowo objête roczn¹ gwarancj¹ wymiany produktu. Wdro enie rozwi¹zania firmy Molex umo liwia korzystanie ze œwiatowych zasobów, wydajnoœci przekraczaj¹cej normy oraz innowacyjnych rozwi¹zañ. Gwarancja spokoju Urz¹dzenia z serii Canobeam Free Space Optics s¹ objête roczn¹ gwarancj¹ wymiany produktu.

16 14 ROZWI ZANIA BEZPRZEWODOWE I MOBILNE trendy technologiczne Rozwi¹zania bezprzewodowe i mobilne trendy technologiczne Tomasz Leœniak, Area Manager Eastern Europe, HTC Europe Co. Ltd Pocz¹wszy od po³owy lat 90. XX wieku, kiedy to w Europie rozpoczê³y sw¹ dzia³alnoœæ sieci komórkowe tzw. drugiej generacji (inaczej GSM), mamy do czynienia z silnym rozwojem ró nego rodzaju us³ug bazuj¹cych na bezprzewodowym przesy³aniu danych. Czyli ju nie tylko g³os, ale przede wszystkim dane. Oczywiœcie na przestrzeni ostatnich 10 lat bardzo wiele siê zmieni³o. W naszym kraju od dobrych kilku lat mamy sieci komórkowe trzeciej generacji (inaczej UMTS), a nawet generacji 3,5 (inaczej HSDPA). Pomiêdzy nimi mieliœmy jeszcze ewolucjê GSM w postaci EDGE. Wszelkie te zmiany ewolucyjne czy te rewolucyjne mia³y na celu po pierwsze zwiêkszenie szybkoœci przesy³ania danych (zw³aszcza do terminalu), gdzie obecnie stosowane standardy umo liwiaj¹ uzyskanie szybkoœci (teoretycznej) do przesz³o 10 Mbit/s (dla przypomnienia pierwsze sieci standardu GSM w naszym kraju oferowa³y 9600 kbit/s). Drugim, nie mniej wa nym, aspektem podlegaj¹cym ewolucji jest stabilnoœæ i pewnoœæ po³¹czenia. W chwili obecnej wiod¹cy producenci infrastruktury zapowiadaj¹ systemy w technologii LTE, która umo liwi transmisjê danych do Mbit/s. Pytaniem wci¹ otwartym jest, kiedy sieci w technologii LTE bêd¹ komercyjnie dzia³a³y w Europie, kiedy w naszym kraju. Oczywiœcie technologia sieci operatorskich to jedna strona. Z drugiej bardzo istotnym elementem jest sprzêt, z którego korzysta subskrybent. W tej chwili nasi rodzimi operatorzy posiadaj¹ w swej ofercie nie mniej ni kilkanaœcie procent telefonów kompatybilnych z technologi¹ 3,5G (HSDPA). Wszystkie produkty zaprezentowane przez HTC od stycznia 2009 r. pracuj¹ w technologii HSDPA z prêdkoœciami do 7,2 Mbit/s. Kiedy dodamy do tego szereg innych funkcji zintegrowanych w naszych telefonach, stworzy nam siê obraz w pe³ni mobilnego asystenta wspieraj¹cego swojego u ytkownika w wielu ró nych zadaniach. Spogl¹daj¹c na listê funkcji warto zwróciæ uwagê na zestaw: odbiornik nawigacji satelitarnej GPS, du e, czytelne ekrany dotykowe, wbudowane aparaty fotograficzne (kamery wideo) i gdy do³¹czymy do tego elementy transmisji i ³¹cznoœci (GSM/EDGE/UMTS/HSDPA, WiFi, Bluetooth), mo emy zbudowaæ obraz sposobów ich zastosowania.

17 ROZWI ZANIA BEZPRZEWODOWE I MOBILNE trendy technologiczne 15 Coraz wiêcej zawodów wymaga zastosowania specjalistycznego sprzêtu wspomagaj¹cego. Czasem sprzêtu w postaci kilku urz¹dzeñ system ³¹cznoœci (g³osowy czy te tekstowy), system nawigacji, kasa fiskalna, telefon komórkowy. Naprzeciw takim oczekiwaniom wychodzi HTC z terminalami, które dziêki zintegrowaniu wielu funkcji pozwalaj¹ efektywniej wykorzystaæ czas i miejsce wykonywania pracy. W ka dym zawodzie, który wymaga mobilnoœci z jednej strony, a bycia w kontakcie z drugiej zastosowanie mo e znaleÿæ model HTC Touch Pro2. Dziêki otwartej platformie, na jakiej pracuje (Microsoft Windows Mobile 6.1 Professional), pracownicy IT w firmach maj¹ u³atwione zadanie w zarz¹dzaniu, dostawcy biznesowych aplikacji (systemów sprzeda y, gospodarki magazynowej, wszelkiego typu baz danych, itp.) mog¹ w elastyczny sposób zintegrowaæ telefony z firmowymi systemami czy bazami danych. Dziêki temu oraz dziêki technologiom mobilnego dostêpu do sieci danych pracownicy niezale nie od miejsca mog¹ na bie ¹co kontrolowaæ/otrzymywaæ wa ne informacje. To co bêdzie udzia³em nas wszystkich w najbli szych miesi¹cach, to rozwój nowej platformy Android. Platforma, która powsta³a dziêki wspó³pracy przesz³o 50 firm z bran y telekomunikacyjnej (operatorzy, dostawcy sprzêtu w tym HTC), software'wej, elektronicznej, daje niespotykane dot¹d pole do popisu wszelakim twórcom aplikacji. Darmowe SDK (Software Developer Kit) wyzwala w twórcach chêæ sprawdzenia swoich mo liwoœci. A rynek telefonów pracuj¹cych na tej platformie dopiero zaczyna siê rozwijaæ obecnie dziêki HTC mamy 3 telefony na rynku (HTC Magic, HTC Dream, HTC Hero). Przemys³aw Narewski, VAR Sales Representative Netgear Poland Rozwój sieci telekomunikacyjnych w przypadku przesy³ania danych uzale niony jest w du ej mierze od jakoœci œwiadczonej us³ugi. Obecnie nikt nie bêdzie stara³ siê udowodniæ wy szoœci dostêpu do internetu w technologii 3G nad ³¹czem szerokopasmowym. Wiemy, e po³¹czenie 3G nawet w centrach du ych miast, gdzie deklarowane pokrycie siêga ponad 90 proc., pozostawia wiele do yczenia. Operatorzy mimo robienia dobrej miny do z³ej gry ju teraz uruchamiaj¹ alternatywne us³ugi umo liwiaj¹ce dostêp do internetu, oferuj¹ce nieporównywalnie lepsz¹ jakoœæ po³¹czenia. Wydaje siê, e technologia WiMax, mimo wielu przeciwnoœci, ma przed sob¹ przysz³oœæ. Jeden z najwiêkszych operatorów GSM ju wprowadzi³ do swojej oferty tak¹ us³ugê. Oczywiœcie, nie wi¹ e siê to z rezygnacj¹ z technologii 3G, aczkolwiek wyraÿnie zostanie ona zdegradowana do miana mobilnego internetu. W przypadku sieci lokalnych po³¹czenie pomiêdzy u ytkownikiem koñcowym a infrastruktur¹ sieciow¹ coraz czêœciej realizowane jest w sposób bezprzewodowy. Niekoniecznie w sposób bezprzewodowy realizowane jest przesy³anie ca³ego ruchu generowanego przez u ytkowników. Czêsto sieæ bezprzewodowa wykorzystywana jest tylko przez telefony bezprzewodowe lub te przez osoby z zewn¹trz, którym nie chcemy udostêpniaæ po³¹czenia z nasz¹ sieci¹ lokaln¹. Ograniczeñ technologicznych uniemo liwiaj¹cych ca³kowite oparcie sieci lokalnej na transmisji bezprzewodowej nie ma, aczkolwiek s¹ pewnie obszary, w których sieæ bezprzewodowa mo e byæ niewystarczaj¹ca do zapewnienia poprawnej realizacji pewnych aplikacji.

18 16 ROZWI ZANIA BEZPRZEWODOWE I MOBILNE trendy technologiczne Pilota owa sieæ bezprzewodowa A lcatel-lucent oraz Intel uruchamiaj¹ w Gdañsku pierwsz¹ w Polsce pilota ow¹ sieæ bezprzewodowego dostêpu szerokopasmowego Mobile WiMAX. Najnowszej generacji sieæ bezprzewodowa stwarza nowe mo liwoœci gdañskim przedsiêbiorcom, s³u - bom miejskim i instytucjom zajmuj¹cym siê obs³ug¹ mistrzostw EURO 2012 i zwiêksza atrakcyjnoœæ inwestycyjn¹ miasta. Instalacja pilota owa w Gdañsku jest pierwszym tego typu projektem w kraju, maj¹cym za zadanie zademonstrowanie przydatnoœci mobilnej sieci bezprzewodowej w pracy s³u b miejskich, przedsiêbiorstw Gdañska oraz szerokiej rzeszy u ytkowników indywidualnych. Mo liwoœci wykorzystania nowej technologii obejmuj¹ obszary bezpieczeñstwa, turystyki, wspomaganie sterowania ruchem, nadzór nad s³u bami miejskimi, zdaln¹ naukê czy transmisje multimedialne. 17 czerwca 2009 r. Alcatel-Lucent oraz Intel przy wspó³pracy z Urzêdem Miejskim w Gdañsku i Politechnik¹ Gdañsk¹ uruchomi³y pierwsz¹ w Polsce pilota ow¹ radiow¹ sieæ dostêpu szerokopasmowego Mobile WiMAX (802.16e). WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) to technologia bezprzewodowej radiowej transmisji danych. Zasada dzia³ania jest podobna do sieci komórkowych GSM, z t¹ ró nic¹ e WiMAX jest systemem uniwersalnym, a nie dedykowanym do transmisji g³osu i oferuje ³¹czn¹ przepustowoœæ do 18 Mbps w jednym sektorze radiowym. Celem projektu jest miêdzy innymi odpowiedÿ na pytanie, czy dostarczenie us³ug, niemo liwych do zaoferowania z wykorzystaniem innych, dostêpnych dotychczas technologii bezprzewodowej transmisji danych, mo e znacz¹co wp³yn¹æ na rozwój sektora ICT w mieœcie oraz zwiêkszyæ szanse przyci¹gniêcia innych tego typu przedsiêwziêæ, podnosz¹cych jego atrakcyjnoœæ inwestycyjn¹. Jednym z wa niejszych aspektów pilota owej instalacji systemu jest równie sprawdzenie jego przydatnoœci do wspomagania organizacji i obs³ugi mistrzostw UEFA EURO Istotna jest równie odpowiedÿ na pytanie, w jaki sposób nowoczesna, szybka sieæ bezprzewodowa wp³ynie na lepsze wykorzystanie obiektów sportowych po zakoñczeniu mistrzostw. Uruchomienie sieci zosta³o po³¹czone z konferencj¹, podczas której przedstawione zosta³y za³o enia projektu, mo liwoœci zastosowanej technologii i kierunki jej rozwoju. Wskazano problemy, których rozwi¹zanie jest niezbêdne dla powstania takiej sieci na terenie metropolii gdañskiej. Zaprezentowano korzyœci wynikaj¹ce z uzupe³nienia sieci¹ Mobile WiMAX istniej¹cych miejskich sieci transmisji danych.

19 ROZWI ZANIA BEZPRZEWODOWE I MOBILNE trendy technologiczne 17 Podczas konferencji zaprezentowano przyk³ady zastosowañ sieci Mobile WiMAX do celów: ³¹cznoœci operacyjnej z wozem policyjnym wyposa- onym w system monitoringu wizyjnego, wspó³pracy z systemem monitoringu w komunikacji publicznej (przemieszczaj¹cy siê autobus), zdalnego dostêpu do fotoradarów (w tym przenoœnych) wspó³pracy sieci z systemem rozpoznawania tablic rejestracyjnych, funkcjonowania aplikacji wspomagaj¹cych systemy sterowania ruchem drogowym oraz obs³ugi imprez masowych. Sieæ Mobile WiMAX, oprócz zapewnienia mobilnego szerokopasmowego dostêpu do internetu czy komunikacji audio-wideo pomiêdzy przenoœnymi terminalami, umo liwia tak e stworzenie szeregu rozwi¹zañ kluczowych dla poprawy funkcjonowania metropolii. Podczas konferencji przedstawiono równie rezultaty testów dotycz¹cych: dzia³ania ³¹cza dla u ytkowników aplikacji do zdalnej nauki, integracji sieci z innymi systemami komunikacji g³osowej i wizualnej (np. telefon stacjonarny SIP, urz¹dzenia WiFi, Skype). Mobilny WiMAX e jest kolejnym krokiem w kierunku coraz bardziej zaawansowanych technologii radiowych, pozwalaj¹cych na szybk¹ i optymaln¹ kosztowo budowê mobilnych sieci szerokopasmowych. Projekt ten pokazuje, jak WiMAX mo e uzupe³niæ dotychczas istniej¹ce technologie szerokopasmowe. Jesteœmy dumni, e nasze rozwi¹zania oraz olbrzymie doœwiadczenie w roli integratora odgrywaj¹ kluczow¹ rolê w budowie pierwszej w Polsce pilota owej sieci WiMAX e w Gdañsku powiedzia³ Andrzej Dulka, prezes firmy Alcatel-Lucent w Polsce. Tradycja wspó³pracy firmy Intel z Gdañskiem i Politechnik¹ Gdañsk¹ jest bardzo d³uga. To w³aœnie tutaj mamy najwiêkszy w Europie oœrodek badawczo-rozwojowy, który zatrudnia ponad 400 in ynierów w wiêkszoœci absolwentów gdañskich uczelni, a rok temu wspólnie z Trójmiejsk¹ Akademick¹ Sieci¹ Komputerow¹ uruchomiliœmy najwiêkszy polski superkomputer Galera oferuj¹cy naukowcom i badaczom moc obliczeniow¹ na poziomie 50 miliardów operacji zmiennoprzecinkowych na sekundê. Dzisiejsze uruchomienie w Gdañsku instalacji pilota owej mobilnego WiMAX to nie tylko kolejny etap udostêpnienia mieszkañcom Gdañska nowych mo liwoœci w korzystaniu z bezprzewodowego internetu, lecz tak e okazja do wykorzystania nowoczesnych technologii przez gdañski biznes, s³u by u ytecznoœci publicznej oraz trójmiejskich naukowców i studentów, którzy stan¹ siê aktywnymi uczestnikami procesu testowania i rozwoju uruchamianej dzisiaj infrastruktury powiedzia³ Leszek Pankiewicz, prezes zarz¹du Intel Technology Poland. Podobne sieci funkcjonuj¹ w wielu miejscach na œwiecie, np. w Amsterdamie, Singapurze czy na Tajwanie. Zgodnie z przewidywaniami organizacji WiMAX Forum, powo³anej w celu okreœlenia warunków pracy cyfrowej ³¹cznoœci bezprzewodowej, pomimo kryzysu, w bie- ¹cym roku na œwiecie mo e powstaæ nawet 100 nowych sieci wykorzystuj¹cych technologiê Mobile WiMAX. Sieci te, umo liwiaj¹ce szybk¹ transmisjê danych (tzw. czwarta generacja (4G)), obejmuj¹ obecnie zasiêgiem

20 18 ROZWI ZANIA BEZPRZEWODOWE I MOBILNE trendy technologiczne Politechnika Gdañska zajmuje siê badaniami sieci i opracowaniem na tej podstawie za³o eñ aplikacji dla mobilnych systemów szerokopasmowej ³¹cznoœci cyfrowej na terenie miejskim, uwzglêdniaj¹cym wymagania docelowych u ytkowników. Informacje o standardzie WiMAX Nazwa standardu WiMAX (802.16e) pochodzi od s³ów Worldwide Interoperability for Microwave Access. Umo- liwia on bezprzewodow¹ ³¹cznoœæ szerokopasmow¹ w zastosowaniach stacjonarnych, nomadycznych, jak i mobilnych. Rozwi¹zania WiMAX stanowi¹ wa ny element sieci szerokopasmowych na odcinku tzw. ostatniej mili. Dziêki kontroli jakoœci poszczególnych po³¹czeñ gwarantowana jest zdefiniowana jakoœæ us³ug, takich jak wideo na ¹danie, szybki dostêp do internetu w aplikacjach mobilnych czy telefonia VoIP w czasie rzeczywistym. Technologia ta znakomicie sprawdza siê równie w aplikacjach interaktywnych, poniewa wnoszone opóÿnienia s¹ niewielkie. Rozwijaniem standardu oraz certyfikacj¹ urz¹dzeñ zajmuje siê organizacja WiMAX Forum. Mobile WiMAX jest now¹ technologi¹ bezprzewodowego dostêpu szerokopasmowego, ca³kowicie odmienn¹ od dotychczas stosowanej w naszym kraju (WiMAX d). Obie wersje WiMAX, tj e oraz d, pomimo podobieñstwa nazw s¹ na tyle ró ne i posiadaj¹ na tyle ró ne mo liwoœci, e urz¹dzenia stosowane w obu systemach nie s¹ ze sob¹ kompatybilne. ok. 430 milionów osób. Liczba ta pod koniec przysz³ego roku mo e wzrosn¹æ do ok. 800 milionów. Uruchomiona w³aœnie sieæ pilota owa umo liwia u ytkownikom korzystanie z transmisji danych (w tym dostêpu do internetu) o szybkoœci nawet do 15 Mbps w ³¹czu do abonenta oraz do 3 Mbps w przypadku wysy³ania danych przez u ytkownika. W ramach projektu Alcatel-Lucent dostarczy³ kompaktowe stacje bazowe WiMAX e, kontrolery stacji bazowych i modemy WiMAX do zastosowania ze standardowymi komputerami przenoœnymi. Firma odpowiada równie za instalacjê, integracjê oraz uruchomienie sieci. Intel najwiêkszy na œwiecie producent chipsetów steruj¹cych urz¹dzeniami odbiorczymi WiMAX dostarczy³ notebooki s³u ¹ce jako terminale testowe. Firma jest jednoczeœnie producentem technologii Intel Centrino 2 do notebooków integruj¹cej kontrolery sieci bezprzewodowej WiFi/WiMAX umo liwiaj¹cej korzystanie z rozwi¹zania WiMAX na takich samych zasadach, jak dotychczas przy u yciu hotspotów WiFi. Informacje o Alcatel-Lucent Alcatel-Lucent (Euronext Pary i NYSE: ALU) jest godnym zaufania partnerem dostawców us³ug, firm i instytucji na ca³ym œwiecie, dostarczaj¹c rozwi¹zania umo liwiaj¹ce œwiadczenie klientom us³ug telekomunikacyjnych g³osowych, transmisji g³osu i wideo. Bêd¹c liderem w dziedzinie szerokopasmowych rozwi¹zañ stacjonarnych, mobilnych i konwergentnych, technologii IP, aplikacji i us³ug, Alcatel-Lucent wykorzystuje unikalny potencja³ techniczny i naukowy Bell Labs jednego z najwiêkszych centrów innowacyjnych w bran y telekomunikacyjnej. Dzia³aj¹c w ponad 130 krajach i posiadaj¹c najbardziej doœwiadczony globalny zespó³ us³ugowy, Alcatel-Lucent jest lokalnym partnerem o globalnym zasiêgu. Przychody Alcatela-Lucenta w 2008 roku osi¹gnê³y poziom 16,98 mld EUR. Firma jest zarejestrowana we Francji, a jej zarz¹d ma siedzibê w Pary u. Wiêcej informacji o firmie Alcatel- Lucent mo na znaleÿæ na stronie: ród³o:

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Ethernet VPN tp 19330 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Efektywna komunikacja biznesowa pozwala na bardzo szybkie i bezpieczne po³¹czenie poszczególnych oddzia³ów firmy przez wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe cel

Sieci komputerowe cel Sieci komputerowe cel współuŝytkowanie programów i plików; współuŝytkowanie innych zasobów: drukarek, ploterów, pamięci masowych, itd. współuŝytkowanie baz danych; ograniczenie wydatków na zakup stacji

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Definicja. Elementy 2012-05-24

Sieci komputerowe. Definicja. Elementy 2012-05-24 Sieci komputerowe Wprowadzenie dr inż. Maciej Piechowiak Definicja grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów Elementy Cztery elementy

Bardziej szczegółowo

Miesięczne opłaty abonamentowa w promocji DIALOG bez ograniczeń

Miesięczne opłaty abonamentowa w promocji DIALOG bez ograniczeń Megaszybki internet o prędkości do 12 Mb/s i rozmowy bez ograniczeń w ramach abonamentu telefonicznego to nowa oferta promocyjna Telefonii DIALOG SA. Od 27 lutego Klienci wybrać mogą jedną z trzech opcji

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów 8.3 PO IG na przykładzie Gminy Borzęcin Rafał Bakalarz

Realizacja projektów 8.3 PO IG na przykładzie Gminy Borzęcin Rafał Bakalarz Realizacja projektów 8.3 PO IG na przykładzie Gminy Borzęcin Rafał Bakalarz 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu

Bardziej szczegółowo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo 2 Systemy nagłośnieniowe i dźwiękowe systemy ostrzegawcze Bosch Praesideo Bosch Praesideo przekaże Twoją wiadomość zawsze i wszędzie

Bardziej szczegółowo

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power UPC Polska, lider w zakresie prędkości przesyłu danych i jeden z największych polskich dostawców usług internetowych, wprowadza na rynek ultraszybki internet kablowy najnowszej generacji UPC Fiber Power,

Bardziej szczegółowo

R a 32 System telefonii bezprzewodowej DECT R Repeater dla systemu KIRK 500 - adiowe Rys.1 Nazwa KKNr Nazwa KKNr R Aparat KIRK Z-3040 System telefonii bezprzewodowej DECT System telefonii bezprzewodowej

Bardziej szczegółowo

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków IV Ogólnopolska Konferencja Normalizacja w Szkole Temat wiodący Normy wyrównują szanse Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Łódź, ul. Kopcińskiego 29 Normy szansą dla małych

Bardziej szczegółowo

Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie. Xopero Backup. Centralnie zarzπdzane rozwiπzanie do backupu serwerów i stacji roboczych

Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie. Xopero Backup. Centralnie zarzπdzane rozwiπzanie do backupu serwerów i stacji roboczych Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie Centralne i zdalne zarzπdzanie kopiami zapasowymi Dedykowane rozwiπzanie dla dowolnej infrastruktury w? rmie Backup stacji roboczych i serwerów Bezpieczne przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład:

Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: Sieci komputerowe Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: korzystania ze wspólnych urządzeo, np.

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji.

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. Oferta dla FIRM Outsourcing IT Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. OUTSOURCING INFORMATYCZNY W PRAKTYCE Outsourcing informatyczny to w praktyce

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Niezawodna transmisja danych. Transmisja danych tp. strona 1 rozwiàzania transmisji danych. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Niezawodna transmisja danych. Transmisja danych tp. strona 1 rozwiàzania transmisji danych. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Niezawodna transmisja danych Transmisja danych tp strona 1 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Transmisja danych Frame Relay/ATM Sieæ POLPAK Telekomunikacja Polska oferuje us³ugi w sieci szkieletowej POLPAK, która

Bardziej szczegółowo

Sergiusz Sawin Innovatika

Sergiusz Sawin Innovatika Podsumowanie cyklu infoseminariów regionalnych: Siedlce, 16 lutego 2011 Płock, 18 lutego 2011 Ostrołęka, 21 lutego 2011 Ciechanów, 23 lutego 2011 Radom, 25 lutego 2011 Sergiusz Sawin Innovatika Projekt

Bardziej szczegółowo

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r.

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r. WSPÓLNA METODA OCENY CAF 2006 W URZĘDZIE GMINY TOMICE PLAN DOSKONALENIA Sporządził: Ryszard Góralczyk Koordynator CAF Cel dokumentu: Przekazanie pracownikom i klientom Urzędu informacji o przyjętym planie

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA PRASOWA, 15 MARCA 2016 R.

KONFERENCJA PRASOWA, 15 MARCA 2016 R. KONFERENCJA PRASOWA, 15 MARCA 2016 R. GRUPA POLSAT Grupa Polsat Jesteśmy jedną z największych polskich firm oraz wiodącą grupą medialno-telekomunikacyjną w regionie Największa platforma satelitarna w Polsce

Bardziej szczegółowo

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba - IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ Niniejszy dokument jest przeznaczony wyłącznie dla jego odbiorcy nie do dalszej dystrybucji 1 2012 Fundacja

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

Elementy i funkcjonalno

Elementy i funkcjonalno Konsola operatora Konsola operatora zapewnia dost p do najwa niejszych informacji o po czeniu i aktualnym statusie abonentów, dzi ki czemu u atwia przekazywanie po cze. Konsola przewy sza swoimi mo liwo

Bardziej szczegółowo

FlexDSL ORION3 TDM Based SHDSL.bis

FlexDSL ORION3 TDM Based SHDSL.bis FlexDSL ORION3 TDM Based SHDSL.bis Kodowanie SHDSL i SHDSL.bis (TC-PAM16/32/64/128) do 15.2Mbps po jednej parze do 60.8Mbps po czterech parach E1 (G.703/704) Nx64 (V.35/36, X.21) Zarządzalny Ethernet Switch

Bardziej szczegółowo

Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE Oferujemy kompleksowe wsparcie w prowadzeniu własnego biznesu.

Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE Oferujemy kompleksowe wsparcie w prowadzeniu własnego biznesu. Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE jest dynamicznie rozwijającą się instytucją finansową z wieloletnim doświadczeniem. Firma powstała w 1999 roku i posiada ponad 100 oddziałów pod marką KredytOK na terenie

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie testu konsumenckiego Oferta uniwersalna PolsatNet Zasi g sieci LTE Dzia ania komunikacyjne

Podsumowanie testu konsumenckiego Oferta uniwersalna PolsatNet Zasi g sieci LTE Dzia ania komunikacyjne Podsumowanie testu konsumenckiego Oferta uniwersalna PolsatNet Zasi g sieci LTE Dzia ania komunikacyjne Test konsumencki LTE podsumowanie 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 16 marca 31 sierpnia Darmowy

Bardziej szczegółowo

CENNIK Lepszy Telefon Cały Czas*

CENNIK Lepszy Telefon Cały Czas* CENNIK Lepszy Telefon Cały Czas* obowiązuje od 1.12.2008 * Plan taryfowy Lepszy Telefon Cały Czas dostępny jest tylko i wyłącznie dla konsumentów w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone Przewodnik informacyjny R6.0 Czym jest aplikacja 4980 Softphone? Działająca w systemie Windows aplikacja kliencka Alcatel-Lucent 4980 Softphone

Bardziej szczegółowo

Program Internet Start Up. WejdŸ do gry. Autor Programu. Partner Programu

Program Internet Start Up. WejdŸ do gry. Autor Programu. Partner Programu Program Internet Start Up WejdŸ do gry Autor Programu Partner Programu Program doradztwa prawnego Kancelarii Wierzbowski Eversheds dla projektów zwi¹zanych z internetem i nowymi technologiami www.internetstartup.pl

Bardziej szczegółowo

Nieruchomości Komercyjne

Nieruchomości Komercyjne Nieruchomości Komercyjne To takie proste z Ober-Haus! Wiemy, że każdy klient jest inny, niezależnie od tego, czy jest to firma lokalna czy międzynarodowy koncern. Specjaliści Ober-Haus, w ponad 30 biurach

Bardziej szczegółowo

W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców

W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców oferujących dostępy do tytułów elektronicznych, zarówno bibliotekarze jak i użytkownicy coraz większą ilość

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo Energetyczne Metropolii Polskich

Bezpieczeństwo Energetyczne Metropolii Polskich dla Sektora Energetycznego Bezpieczeństwo Energetyczne Metropolii Polskich Jerzy Obrębski Dyrektor Departamentu Klientów Kluczowych POLKOMTEL S.A. Warszawa, 25.02.2009 r. 2 Agenda 1. Potrzeby i wymagania

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70 Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. galkor@galkor.pl www.galkor.pl Precyzyjna kontrola przebiegu procesu produkcyjnego Wizualizacja dająca pełen obraz produkcji Parametryzacja pracy urządzeń

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 Chmura obliczeniowa do przechowywania plików online Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 1 Chmura, czyli co? Chmura obliczeniowa (cloud computing) to usługa przechowywania i wykorzystywania danych, do

Bardziej szczegółowo

Dlaczego FM GROUP Mobile?

Dlaczego FM GROUP Mobile? Best Move zdominujmy Polskę Dlaczego FM GROUP Mobile? Rewelacyjny zasięg w Polsce, 8 na 10 Polaków w zasięgu LTE. Super szybki Internet mobilny LTE z prędkością do 150 Mb/s. Przejrzyste taryfy. Konkurencyjna

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

Modu³ wyci¹gu powietrza

Modu³ wyci¹gu powietrza LabAirTec System dygestoriów LabAirTec Renggli pozwala zapewniæ podwy szony poziom bezpieczeñstwa oraz niezale noœæ, jednoczeœnie daj¹c wiêkszy komfort pracy. W wyniku wspó³pracy specjalistów od aerodynamiki

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Internet Cyfrowego Polsatu przyspiesza do 28,8 Mb/sek. Warszawa, 15 pa dziernika 2010

Internet Cyfrowego Polsatu przyspiesza do 28,8 Mb/sek. Warszawa, 15 pa dziernika 2010 Internet Cyfrowego Polsatu przyspiesza do 28,8 Mb/sek Warszawa, 15 pa dziernika 2010 Technologia MIMO Zasi g us ugi Internetu Cyfrowego Polsatu Oferta komercyjna Pokaz transmisji w technologii MIMO MIMO

Bardziej szczegółowo

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT Strona1 Nie trzeba nikogo przekonywać, jak ważną role w każdej firmie odgrywa prawidłowy, bezawaryjny system informatyczny.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. wymagane minimalne parametry techniczne:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. wymagane minimalne parametry techniczne: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ wymagane minimalne parametry techniczne: dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Bardziej szczegółowo

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy.

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Oferent: FlowService Adresat: Oferta Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Warszawa, lipiec 2006 Wstęp Przedmiotem niniejszej oferty jest wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

Automatyczne Systemy Infuzyjne

Automatyczne Systemy Infuzyjne Automatyczne Systemy Infuzyjne Wype nienie luki Nie ma potrzeby stosowania skomplikowanych i czasoch onnych udoskonaleƒ sprz tu infuzyjnego wymaganych do specjalistycznych pomp. Pompy towarzyszàce pacjentowi

Bardziej szczegółowo

Automatyka przemys³owa

Automatyka przemys³owa - 6 - Doœwiadczenie Firma uesa dzia³a na miêdzynarodowym rynku automatyki od 1991 roku, zaœ na rynku polskim od 2007. Zakres realizacji Œwiadczymy us³ugi zarówno dla przemys³u jak i energetyki zawodowej

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku.

Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku. Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w roku 2013, realizuje działania na rzecz wsparcia i rozwoju przedsiębiorstw. Obowiązkiem spoczywającym na PARP jest

Bardziej szczegółowo

OpenCom 1010. DECT & VoIP. Nowoczesność, mobilność, elastyczność Modułowy system telekomunikacyjny

OpenCom 1010. DECT & VoIP. Nowoczesność, mobilność, elastyczność Modułowy system telekomunikacyjny OpenCom 1010 DECT & VoIP Nowoczesność, mobilność, elastyczność Modułowy system telekomunikacyjny Nowoczesność System OpenCom 1010 jest nowoczesnym produktem firmy DeTeWe naleŝącym do rodziny małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Budowa elektronicznej administracji w ramach POIG Konferencja podsumowuj realizacj projektu pn. E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjno

Bardziej szczegółowo

Wpływ jakości świadczonych usług na doświadczenia abonenta w cyfrowym domu. Janusz Kilon

Wpływ jakości świadczonych usług na doświadczenia abonenta w cyfrowym domu. Janusz Kilon Wpływ jakości świadczonych usług na doświadczenia abonenta w cyfrowym domu Janusz Kilon Agenda Istotność zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług Czym jest wysoka jakość świadczonych usług Narzędzia

Bardziej szczegółowo

PROMOCJE Internet po świetle

PROMOCJE Internet po świetle Cennik usług INTROLAN na dzień 01-07-2016 PROMOCJE Internet po świetle Pakiet (umowa 24 m-ce, podłączenie kablem światłowodowym ) FIBER-40 40Mbps FIBER-80 80Mbps FIBER-120 120Mbps FIBER-160 160Mbps Miesięczny

Bardziej szczegółowo

INTERNET CENNIK ŒWIADCZENIA US UG TELEWIZJI CYFROWEJ ASTA-NET

INTERNET CENNIK ŒWIADCZENIA US UG TELEWIZJI CYFROWEJ ASTA-NET INTERNET CENNIK ŒWIADCZENIA US UG TELEWIZJI CYFROWEJ ASTA-NET Cennik obowi¹zuje od 18.09.2017 r. Us³uga PAKIETY INTERNETU PRZEWODOWEGO Pakiet INTERNET 150 pobierania do 150 Mb/s wysy³ania do 10 Mb/s Cena

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 20 października 2015 r.

Wrocław, 20 października 2015 r. 1 Wrocław, 20 października 2015 r. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (Szybka Ścieżka) MŚP i duże Informacje

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją II

Zarządzanie Produkcją II Zarządzanie Produkcją II Dr Janusz Sasak Poziomy zarządzania produkcją Strategiczny Taktyczny Operatywny Uwarunkowania decyzyjne w ZP Poziom strategiczny - wybór strategii - wybór systemu produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

1 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

1 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE Logo programu NAZWA PROGRAMU Numer (uzupełnia WST) Klasyfikacja Kod Interwencji (nadawany przez WST) Dział gospodarki 1 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE 1.1. Tytuł : 1.2. Nazwa skrócona (akronim) 1.3

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy. 1) stypendium stypendium, o którym mowa w niniejszej

Dziennik Urzêdowy. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy. 1) stypendium stypendium, o którym mowa w niniejszej Województwa Wielkopolskiego Nr 81 6898 1140 UCHWA A Nr LI/687/V/2009 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania stypendiów dla studentów uczelni wy szych,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami SN Seria Easergy Wykrywanie uszkodzeń i zdalne sterowanie

Zarządzanie sieciami SN Seria Easergy Wykrywanie uszkodzeń i zdalne sterowanie Zarządzanie sieciami SN Seria Easergy Wykrywanie uszkodzeń i zdalne sterowanie Zoptymalizuj eksploatację podstacji SN/NN Web-enabled Power & Control Monitoring podstacji SN/NN W200 / W500 przy użyciu standardowej

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ).

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). {tab=opis} Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). Aplikacja umożliwia wygodne przeglądanie, wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

Przegląd technologii i rozwiązań sieciowych na przykładach projektów realizowanych przez BIT S.A.

Przegląd technologii i rozwiązań sieciowych na przykładach projektów realizowanych przez BIT S.A. Przegląd technologii i rozwiązań sieciowych na przykładach projektów realizowanych przez BIT S.A. Białystok, 8 lutego 2016 Gdzie budowaliśmy charakterystyczne liczby Miasto Biała Podlaska 2000 BO; Gmina

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG LP Działanie Poprzednie brzmienie Aktualne brzmienie 1. 1.4-4.1 Projekt obejmuje badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe oraz zakłada wdroŝenie

Bardziej szczegółowo

franczyzowym w Polsce

franczyzowym w Polsce Raport o rynku franczyzowym w Polsce II edycja - 2008 Wstęp Akademia Rozwoju Systemów Sieciowych zakończyła kolejną edycję badania rynku systemów sieciowych (sieci franczyzowe, agencyjne, partnerskie i

Bardziej szczegółowo

2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX

2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX ASTOR KATALOG SYSTEMÓW STEROWANIA HORNER APG 2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX Wyświetlacz graficzny, monochromatyczny o rozmiarach 240 x 128 lub 128 x 64 piksele. 256 kb pamięci programu. 2 porty szeregowe.

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji: Promocja 1973 - od 43 lat produkujemy pompy.

Regulamin promocji: Promocja 1973 - od 43 lat produkujemy pompy. Regulamin promocji: Promocja 1973 - od 43 lat produkujemy pompy ciepła. Danfoss Poland Sp. z o.o. ul. Chrzanowska 5 05-825 Grodzisk Mazowiecki Tel: +48 22 755 07 00 Fax: +48 22 755 07 01 E-mail: info@danfoss.pl

Bardziej szczegółowo

Program stypendialny KIMiA w ramach specjalności podstawowej i uzupełniającej IKB

Program stypendialny KIMiA w ramach specjalności podstawowej i uzupełniającej IKB Program stypendialny KIMiA w ramach specjalności podstawowej i uzupełniającej IKB dr inż. Łukasz Kulas, Katedra Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej, Centrum Doskonałości WiComm Gdańsk, 8 lutego 2016 r.

Bardziej szczegółowo

Us uga jedna za wszystkie. www.tp.pl 9393

Us uga jedna za wszystkie. www.tp.pl 9393 Us uga jedna za wszystkie Dostêp do Internetu DSL tp Internet nie jest jedynym niezbêdnym narzêdziem w Twojej codziennej pracy. Wiemy o tym i rozumiemy Twoje potrzeby, dlatego przygotowaliœmy specjaln¹

Bardziej szczegółowo

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Terminy szkolenia 25-26 sierpień 2016r., Gdańsk - Mercure Gdańsk Posejdon**** 20-21 październik

Bardziej szczegółowo

Komuniukacja Komputer-Komputer

Komuniukacja Komputer-Komputer Komuniukacja Komputer-Komputer Komunikacja komputer-komputer prowadzi do powstania sieci komputerowych LAN sieci lokalne (do 1 km) WAN sieci rozleg e (powy ej 1 km) Internet Sie Intranet ograniczony Internet

Bardziej szczegółowo

BIUR I LABORATORIÓW PRACOWNIKÓW W POLSCE W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE

BIUR I LABORATORIÓW PRACOWNIKÓW W POLSCE W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE 80 000 PRACOWNIKÓW 500 W POLSCE OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE 1 650 BIUR I LABORATORIÓW 30 W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA 1 SGS Systems & Services Certification Projekty wg

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI

BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI WSTÊP Szanowni Pañstwo! Gratulujemy zakupu profesjonalnej myszy bezprzewodowej marki IBOX. W myszy u yto nowoczesnej technologii radiowej. W przeciwieñstwie

Bardziej szczegółowo

PoluProduction. Vision. Version 1.0

PoluProduction. <jedi> Vision. Version 1.0 PoluProduction Vision Version 1.0 Revision History Date Version Description Author 21/05/2011 1.0 Pierwsza wersja aplikacji Grzegorz Pol Confidential PoluProduction, 2011 ii Table of Contents 1.

Bardziej szczegółowo

3.2 Warunki meteorologiczne

3.2 Warunki meteorologiczne Fundacja ARMAAG Raport 1999 3.2 Warunki meteorologiczne Pomiary podstawowych elementów meteorologicznych prowadzono we wszystkich stacjach lokalnych sieci ARMAAG, równolegle z pomiarami stê eñ substancji

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej McDonald's Polska

Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej McDonald's Polska Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej McDonald's Polska I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady korzystania z aplikacji mobilnej McDonald s Polska uruchomionej

Bardziej szczegółowo

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Usługa e-tranzyt System NCTS 2 Aktualny stan wdrożenia Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

Potencjał sektora IT w województwie warmińsko-mazurskim. Olsztyn 20 czerwca 2016 r.

Potencjał sektora IT w województwie warmińsko-mazurskim. Olsztyn 20 czerwca 2016 r. Potencjał sektora IT w województwie warmińsko-mazurskim Olsztyn 20 czerwca 2016 r. Warmia i Mazury Zamieszkiwane jest przez 1 443,9 mln mieszkańców. Czwarty co do wielkości region Polski. Olsztyn, Elbląg

Bardziej szczegółowo

Ewidencja abonentów. Kalkulacja opłat

Ewidencja abonentów. Kalkulacja opłat Wachlarz możliwości programu w całości wykorzystywać będą operatorzy o szerokiej strukturze oraz rozbudowanej ofercie. Jednak program został zaprojektowany tak, by umożliwić obsługę zarówno niewielkiej

Bardziej szczegółowo

IOT w systemach PON. Mikołaj Chmura Solution Manager m.chmura@vector.com.pl

IOT w systemach PON. Mikołaj Chmura Solution Manager m.chmura@vector.com.pl IOT w systemach PON Mikołaj Chmura Solution Manager m.chmura@vector.com.pl Dominująca pozycja technologii GPON Przewiduje się, że technologia GPON stanie się dominującą technologią dostępową FTTx w 2016

Bardziej szczegółowo

EDYTOR SYSTEMÓW MEDIALNYCH

EDYTOR SYSTEMÓW MEDIALNYCH EDYTOR SYSTEMÓW MEDIALNYCH EDYTOR SYSTEMÓW MEDIALNYCH wykorzystaj moc multimediów! System Editems to inteligentne rozwiązanie stworzone z myślą o Klientach poszukujących innowacyjnych, eleganckich i elastycznych

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 1 Pytanie nr 1: Czy oferta powinna zawierać informację o ewentualnych podwykonawcach usług czy też obowiązek uzyskania od Państwa

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

Województwo Lubuskie, 2016 r.

Województwo Lubuskie, 2016 r. Województwo Lubuskie, 2016 r. Kursy kwalifikacyjne, szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem. Studia podyplomowe itp. Np. uczelnie wyższe w przypadku szkoleń

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

System Komunikacji Niewerbalnej tłumacz języka migowego online. Robert Gdela Prezes Seventica Sp. z o.o.

System Komunikacji Niewerbalnej tłumacz języka migowego online. Robert Gdela Prezes Seventica Sp. z o.o. System Komunikacji Niewerbalnej tłumacz języka migowego online Robert Gdela Prezes Seventica Sp. z o.o. 1 Agenda Część 1 O firmie Część 2 System Komunikacji Niewerbalnej Seventica Część 3 Wdrożenia SKNS

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze

Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze Nowa generacja sterowników System sekwencyjnego wtrysku gazu STAG-4 QBOX BASIC jest pierwszym z rodziny nowej generacji sterowników produkowanych

Bardziej szczegółowo

CENNIK US UG TELEKOMUNIKACYJNYCH

CENNIK US UG TELEKOMUNIKACYJNYCH CENNIK US UG TELEKOMUNIKACYJNYCH US UGI PODSTAWOWE Taryfa Darmowe Rozmowy Pakiet 60. obowi zuje od 05.03.2007 r. www.netia.pl SPIS TRE CI OP ATY AKTYWACYJNE (JEDNORAZOWE)... 3 2. OP ATY ABONAMENTOWE (MIESI

Bardziej szczegółowo

Dlaczego transfer technologii jest potrzebny MŚP?

Dlaczego transfer technologii jest potrzebny MŚP? Dlaczego transfer technologii jest potrzebny MŚP? Kamil Bromski Kierownik, Dolnośląski Ośrodek Transferu Wiedzy i Technologii Specjalista ds. transferu technologii, Agencja Rozwoju Innowacji S.A. Dolnośląski

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia informatyków w 2015 roku - zaproszenie do badania

Wynagrodzenia informatyków w 2015 roku - zaproszenie do badania ZAPROSZENIE Mamy przyjemność poinformować Państwa, że rozpoczęliśmy prace nad raportem płacowym Wynagrodzenia informatyków w 2015 roku. Jest to pierwsze tego typu badanie w Polsce, którego celem jest dostarczenie

Bardziej szczegółowo

p³yta komputera przemys³owego wykorzystywana w systemie W

p³yta komputera przemys³owego wykorzystywana w systemie W p³yta komputera przemys³owego wykorzystywana w systemie W Najwa niejsze cechy systemu: - ewidencja kierowców / pojazdów - podzia³ na dwa niezale ne parkingi korzystaj¹ce ze wspólnego wjazdu - mo liwoœæ

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie systemu Inteligentnego Opomiarowania (AMI) w Energa-Operator. 8 grudnia 2010

Wdrożenie systemu Inteligentnego Opomiarowania (AMI) w Energa-Operator. 8 grudnia 2010 Wdrożenie systemu Inteligentnego Opomiarowania (AMI) w Energa-Operator 8 grudnia 2010 Agenda Cel i zakres wdrożenia Inteligentnego Opomiarowania Status projektu Standaryzacja i interoperacyjność Kluczowe

Bardziej szczegółowo

mprofi.pl nowa generacja usług mobilnych TWOJA APLIKACJA MOBILNA: Komunikator na smartfony

mprofi.pl nowa generacja usług mobilnych TWOJA APLIKACJA MOBILNA: Komunikator na smartfony TWOJA APLIKACJA MOBILNA: Komunikator na smartfony APLIKACJE MOBILNE Liczba aplikacji mobilnych stale rośnie i mierzona jest w milionach! Współczesne smartfony obsługują ich dziesiątki, każda może służyć

Bardziej szczegółowo

Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012. Oferta sponsoringowa dla Partnerów. 25 października 2012 r. Hotel LORD Al. Krakowska 218, Warszawa

Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012. Oferta sponsoringowa dla Partnerów. 25 października 2012 r. Hotel LORD Al. Krakowska 218, Warszawa Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012 Oferta sponsoringowa dla Partnerów 25 października 2012 r. Hotel LORD Al. Krakowska 218, Warszawa Czym jest konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012?

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ - nietypowe uzale nienia NIETYPOWE UZALE NIENIA - uzale nienie od facebooka narkotyków czy leków. Czêœæ odciêtych od niego osób wykazuje objawy zespo³u abstynenckiego. Czuj¹ niepokój, gorzej

Bardziej szczegółowo

CDMA w sieci Orange. Warszawa, 1 grudnia 2008 r.

CDMA w sieci Orange. Warszawa, 1 grudnia 2008 r. CDMA w sieci Orange Warszawa, 1 grudnia 2008 r. Dlaczego CDMA? priorytetem Grupy TP jest zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu jak największej liczbie użytkowników w całym kraju Grupa TP jest

Bardziej szczegółowo

Bazy Danych. Laboratorium 2

Bazy Danych. Laboratorium 2 Bazy Danych Zadania i problemy techniczno-inżynieryjne oraz informatyczne dla systemów operacyjnych, połączeń i konfiguracji baz danych do pracy w biurze, sieci oraz z internetem. pdf Laboratorium 2 Opracować

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie mieniem Województwa

Gospodarowanie mieniem Województwa Projekt pn. Budowa zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania nieruchomościami Województwa Małopolskiego i wojewódzkich jednostek organizacyjnych 1/13 Gospodarowanie mieniem Województwa Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali

Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali FIBER LASER 2013 Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali przyczyni³o siê do stworzenia niezawodnego,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo