Tomasz Leœniak, Przemys³aw Narewski. Rozwi¹zania bezprzewodowe i mobilne trendy technologiczne. Szerokopasmowy dostêp do internetu przez satelitê

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tomasz Leœniak, Przemys³aw Narewski. Rozwi¹zania bezprzewodowe i mobilne trendy technologiczne. Szerokopasmowy dostêp do internetu przez satelitê"

Transkrypt

1

2

3

4 2 ROZWI ZANIA BEZPRZEWODOWE I MOBILNE trendy technologiczne SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA Meru Networks 3 11 Canobeam Free Space Optics ISBN Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Tomasz Leœniak, Przemys³aw Narewski Rozwi¹zania bezprzewodowe i mobilne trendy technologiczne Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa Bydgoszcz tel. (52) fax (52) Pilota owa sieæ bezprzewodowa Projekt PEOPLE-NET INEA mobilna 25 Szerokopasmowy dostêp do internetu przez satelitê Zintegrowany System Teleinformatyczny e-locus Wideo, gdy jesteœ w ruchu Partner: Satelitarna transmisja danych Redakcja Marek Kantowicz Grzegorz Kantowicz Us³ugi z zakresu Full Service Broadband Przesy³anie g³osu przez sieæ z protoko³em IP za poœrednictwem satelity Rozwi¹zania dla dostawców us³ug satelitarnych Podstawowe informacje o us³ugach i infrastrukturze szerokopasmowej DTP Czes³aw Winiecki Marketing Janusz Fornalik Druk Drukarnia ABEDIK Sp. z o.o Bydgoszcz ul. Glinki 84 tel./fax (52)

5 ROZWI ZANIA BEZPRZEWODOWE I MOBILNE trendy technologiczne 3 Meru Networks Meru Networks jest jedn¹ z najwiêkszych firm sieciowych specjalizuj¹cych siê w zaawansowanych rozwi¹zaniach bezprzewodowych (WLAN). Firma powsta³a w 2002 roku, a jej g³ówna siedziba jest zlokalizowana w amerykañskiej Dolinie Krzemowej, w miejscowoœci Sunnyvale, stan Kalifornia. Jako firma globalna Meru posiada swoje oddzia³y na ca³ym œwiecie, m.in. w Kanadzie, Francji, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Indiach, Korei Po³udniowej, Japonii, a tak e w Singapurze i Hongkongu. Pozycja rynkowa na œwiecie Meru Networks pod wzglêdem przychodów ze sprzeda y bezprzewodowych urz¹dzeñ sieciowych zajmuje obecnie czwarte miejsce na œwiecie. Tempo wzrostu przychodów stawia Meru na pierwszym miejscu poœród wszystkich producentów jak podaje raport Gartner Group z wrzeœnia 2007 roku. Raporty z kolejnych lat wskazuj¹ równie Meru jako twórcê najbardziej wizjonerskich rozwi¹zañ bezprzewodowych na œwiecie. O wyj¹tkowoœci Meru decyduj¹ m.in. opatentowana technologia kontroli i zarz¹dzania ruchem w sieci (tzw. technologia ATC) oraz technologia tzw. wirtualnej komórki. Wyj¹tkowoœæ i niezawodnoœæ rozwi¹zañ Meru potwierdzaj¹ liczne bran owe nagrody i wyró nienia, a tak e zaufanie wielu znanych firm i instytucji z ca³ego œwiata. Rozwi¹zania Meru Networks Meru Networks oferuje jedyny certyfikowany przez Wi-Fi Alliance system WLAN, który

6 4 ROZWI ZANIA BEZPRZEWODOWE I MOBILNE trendy technologiczne zapewnia wysokiej jakoœci transmisje danych, g³osu oraz wideo w ramach jednej infrastruktury sieciowej, obni aj¹c tym samym ca³kowite koszty eksploatacji. Po³¹czenie scentralizowanego bezpieczeñstwa i zarz¹dzania z koordynacj¹ i kontrol¹ transferu w œrodowisku bezprzewodowym powoduje, e system WLAN Meru rozwi¹zuje najtrudniejsze problemy zwi¹zane z instalacj¹ i zarz¹dzaniem skalowaln¹ sieci¹ bezprzewodow¹. Korzyœci wynikaj¹ce z zastosowania systemu Meru: szybki i ³atwy monta bez koniecznoœci wstêpnego planowania kana³ów RF; du a pojemnoœæ i wysoka przepustowoœæ sieci do transmisji danych, g³osu i wideo; skalowalnoœæ nawet w najwiêkszych rozwi¹zaniach biznesowych, atrakcyjna równie dla ma³ych szkó³ lub biur; wysokiej jakoœci po³¹czenia g³osowe, niezak³ócone nawet podczas przemieszczania siê i jednoczesnego przesy³ania du ych iloœci danych; proste i wydajne zastosowanie standardu n; naj³atwiejsza migracja do standardu n, z ochron¹ inwestycji; pe³na kompatybilnoœæ ze standardami WiFI nie wymaga stosowania specjalnych kart i sterowników w urz¹dzeniach klienckich; niskie koszty eksploatacji dziêki mo liwoœci zastosowania do 30 proc. mniej punktów dostêpowych, prostej instalacji, a tak e braku potrzeby planowania rozmieszczenia kana³ów radiowych. Wg testów przeprowadzonych przez Network Strategy Partners LLC, implementacja systemu Meru pozwala oszczêdziæ do 463% kosztów, w porównaniu do zastosowania w tym samym miejscu infrastruktury przewodowej, 263% kosztów, w porównaniu do zastosowania w tym samym miejscu tradycyjnej sieci mikrokomórkowej. FEN i MERU Konsorcjum FEN autoryzowany partner Meru w Polsce od 1 stycznia 2008 roku Realizacja ambitnych planów Meru Networks w Polsce wymaga³a podjêcia wspó³pracy z aktywnym partnerem o silnej i stabilnej pozycji na rynku, a tak e du ym doœwiadczeniu w zakresie budowy sieci partnerskiej

7 ROZWI ZANIA BEZPRZEWODOWE I MOBILNE trendy technologiczne 5 i dystrybucji urz¹dzeñ sieciowych. Podjêto decyzjê, e partnerem strategicznym Meru w Polsce bêdzie Konsorcjum FEN Sp. z o.o., które od ponad 10 lat z sukcesem rozwija w Polsce dystrybucjê takich œwiatowych marek, jak Cisco, Linksys a Division of Cisco, QNAP, Cyber Power, PQI, Transcend i innych. Strategia Meru Networks w Polsce Grupa docelowa Systemy bezprzewodowe Meru znajduj¹ zastosowanie przy du ych projektach, gdzie wymaganiem stawianym sieciom bezprzewodowym jest skalowalnoœæ, stabilne dzia³anie i szybkie prze³¹czanie miêdzy punktami dostêpowymi. Oferta Meru Networks skierowana jest m.in. do: klientów biznesowych: œrednie i du e przedsiêbiorstwa, hotelarstwo, logistyka, handel, call center; sektora publicznego: budynki u ytecznoœci publicznej (szpitale, urzêdy), szko³y, kampusy uczelniane. Kana³y dystrybucji i zasady wspó³pracy z partnerami Konsorcjum FEN kieruje ofertê Meru do integratorów systemowych, którzy mog¹ wykazaæ siê odpowiednimi kompetencjami i doœwiadczeniem. Dystrybucja bardzo zaawansowanych technologicznie rozwi¹zañ Meru Networks wi¹ e siê z postawieniem wysokich wymagañ dla partnerów handlowych, którzy musz¹ przejœæ cykl szkoleñ certyfikacyjnych prowadzonych przez instruktorów Konsorcjum FEN. Umo liwiaj¹ one poznanie g³ównych funkcji potrzebnych do prawid³owego skonfigurowania sieci bezprzewodowej. Partnerzy, którzy z pozytywnym wynikiem ukoñcz¹ ca³y cykl szkoleniowy, otrzymaj¹ certyfikat autoryzacyjny Meru Networks. Certyfikowani partnerzy Konsorcjum FEN Sp. z o.o. prowadzi dla swoich partnerów szkolenia certyfikacyjne przeprowadzane przez in ynierów. Uczestnicy treningów zapoznaj¹ siê ze specyfik¹ rozwi¹zañ Meru, mo liwymi zastosowaniami, ale przede wszystkim otrzymuj¹ fachow¹ i pog³êbion¹ wiedzê techniczn¹, niezbêdn¹ przy tworzeniu infrastruktury WLAN. NBD Gwarancja NEXT BUSINESS DAY to uk³on w stronê klientów zajmuj¹cych siê integracj¹ rozwi¹zañ. Aby u³atwiæ prowadzenie biznesu Konsorcjum FEN uproœci³o system wymiany gwarancyjnej na produkty Meru Networks. Gwarancja NBD jest us³ug¹, która pozwoli klientowi uzyskaæ szybkie wsparcie techniczne oraz wymianê uszkodzonego urz¹dzenia w przeci¹gu jednego dnia roboczego.

8 6 ROZWI ZANIA BEZPRZEWODOWE I MOBILNE trendy technologiczne Meru Networks Meru Networks jest jedn¹ z najwiêkszych firm sieciowych specjalizuj¹cych siê w zaawansowanych rozwi¹zaniach bezprzewodowych (WLAN). W 2002 roku firma wkroczy³a dynamicznie na rynek. Klienci natychmiast zauwa yli jej potencja³ technologiczny i innowacyjnoœæ. Technologia Meru Networks Zastosowane w systemie Meru technologie jak kontrola ruchu bezprzewodowego (Meru Air Traffic Control ATC) oraz wirtualna komórka (Virtual Cell) czyni¹ z niego rozwi¹zanie unikatowe w skali œwiata. Zaimplementowane w punktach dostêpowych i kontrolerach funkcje powoduj¹, e sieæ bezprzewodowa Meru jest dostêpna dla klientów wireless pracuj¹cych w œrodowiskach mieszanych, gwarantuj¹c przy tym pe³n¹ wydajnoœæ charakterystyczn¹ dla standardów System Meru Networks jest w pe³ni skalowalny, mo na go rozbudowaæ do punktów dostêpowych! Technologia ATC (Meru Air Traffic Control) to zespó³ opatentowanych technologii, które dziêki koordynacji i synchronizacji pozwalaj¹ na œcis³y nadzór nad ruchem generowanym w sieci bezprzewodowej. Wspó³dzia³anie ATC, punktów dostêpowych i kontrolerów Meru pozwala zoptymalizowaæ funkcjonowanie sieci bezprzewodowej traktowanej jako ca³oœæ, bez koncentrowania siê wy³¹cznie na jednym u ytkowniku czy punkcie dostêpu w danej chwili. Dziêki temu mo liwe jest efektywne zarz¹dzanie sieci¹ opart¹ na Meru pod k¹tem istotnych zjawisk, jak nadawanie priorytetów dla ruchu wra liwego na opóÿnienia czy prze³¹czanie poszczególnych klientów wireless do mniej obci¹ onych punktów dostêpowych.

9 ROZWI ZANIA BEZPRZEWODOWE I MOBILNE trendy technologiczne 7 Proste, nieobci¹ aj¹ce bud etu wdro enie zapewniaj¹ce ma³e opóÿnienia i niezauwa alny czas prze³¹czania pomiêdzy kolejnymi AP. Sieæ pod pe³n¹ kontrol¹ Zwiêkszona pojemnoœæ sieci i zapewniony lepszy zasiêg, brak potrzeby planowania rozmieszczenia kana³ów radiowych i ³atwy nadzór sieci. Koordynacja pracy AP Automatyczne i dynamiczne wykrywanie aplikacji, klasyfikacja pakietów, gwarancja jakoœci us³ug QoS, minimalizacja b³êdów i przeci¹ eñ, zapewniaj¹ca u ytkownikom wra enie pod³¹czenia do sieci przewodowej. Optymalizacja wydajnoœci Technologia wirtualnej komórki (Virtual Cell) Zastosowana w systemie Meru technologia wirtualnej komórki (Virtual Cell) pozwala wszystkim punktom dostêpowym pracowaæ na tym samym kanale, tworz¹c w ten sposób jednolity obszar pokryty zasiêgiem sieci bezprzewodowej. Jest to zupe³nie nowe podejœcie wychodz¹ce naprzeciw istniej¹cemu obecnie trendowi planowania sieci w oparciu o liczne komórki umieszczone na wielu kana³ach. Dlatego bezprzewodowe sieci Meru bardzo dobrze radz¹ sobie z takimi zjawiskami, jak prze³¹czanie klientów pomiêdzy punktami dostêpowymi, balansowanie pasmem czy te uszkodzenia. Niezauwa alne prze³¹czenie klienta pomiêdzy punktami dostêpowymi na poziomie 3ms, jest istotne w przypadku aplikacji wra liwych na opóÿnienia w sieci (m.in. systemy WMS, VoIP).

10 8 ROZWI ZANIA BEZPRZEWODOWE I MOBILNE trendy technologiczne Mikro komórka Wirtualna komórka Meru Przewaga Virtual Cell nad sieci¹ tradycyjn¹ Mikro komórka: plan rozmieszczenia kana³ów ustalenie mocy AP weryfikacja kana³ów po rozmieszczeniu Acces Pointów Operacje w trakcie dzia³ania: balansowanie obci¹ eniem sieci monitorowanie sieci przez wykwalifikowany personel zmiany w rozmieszczeniu AP powoduj¹ koniecznoœæ ponownego planowania sieci Wirtualna komórka Meru: Rozmieszczanie AP jeden kana³ dla wszystkich AP brak koniecznoœci planowania pe³na moc AP gwarantuje nadmiarowoœæ sieci Operacje w trakcie dzia³ania: brak koniecznoœci kontrolowania i monitorowania sieci zmiany w rozmieszczeniu AP nie powoduj¹ koniecznoœci ponownego planowania sieci SZYBKI ROAMING Dziêki technologii Virtual Cell klient widzi ca³¹ sieæ jako jeden wirtualny punkt dostêpowy. Proces prze³¹czania klienta jest natychmiastowy i wynosi 3ms, dla porównania tradycyjna sieæ oferuje prze³¹czanie na poziomie minimum 50ms. Efekt, jaki odczuwa u ytkownik, to sta³y dostêp do aplikacji, bez zrywania sesji i po³¹czeñ VoIP. Kontroler Meru stale monitoruje sieæ i sam decyduje, który AP najlepiej nadaje siê do przyjêcia klienta bezprzewodowego (na podstawie aplikacji, obci¹ enia i jakoœci sygna³u). W odró nieniu od sieci tradycyjnej, w systemie WLAN Meru, kontroler przed przypisaniem klienta do AP bierze pod uwagê wp³yw tej decyzji na ca³¹ strukturê sieci. KOMPATYBILNOŒÆ System WLAN Meru bazuje na standardach , co wielokrotnie by³o poddawane certyfikowaniu przez WiFi Alliance, dlatego klient ma pewnoœæ, e urz¹dzenia Meru s¹ w pe³ni zgodne ze wszystkimi zatwierdzonymi standardami. Co istotne, system Meru nie wymaga specjalnych kart i sterowników, wspó³pracuje ze standardowymi urz¹dzeniami.

11 ROZWI ZANIA BEZPRZEWODOWE I MOBILNE trendy technologiczne 9 Meru Networks WDRO ENIA Analizuj¹c wagê bezprzewodowej transmisji danych, dostêpu do aplikacji i urz¹dzeñ, ³atwo zrozumieæ, dlaczego rozwi¹zania bezprzewodowe (WLAN) staj¹ siê tak powszechne w firmach, urzêdach i uczelniach. Rozwi¹zania Meru Networks sprawdzaj¹ siê œwietnie tam, gdzie ci¹g³a szerokopasmowa komunikacja jest kluczowym wymogiem. System Meru Networks zosta³ wdro ony w najwiêkszych instytucjach na œwiecie takich jak szpitale, kampusy uniwersyteckie, lotniska oraz korporacje. Chocia rozwi¹zania tej firmy s¹ dostêpne w Polsce od 2008 roku, spotka³y siê z bardzo du ym zainteresowaniem ze strony wymagaj¹cych klientów. Oto jeden z przyk³adów udanej instalacji. WLAN na Uniwersytecie Miko³aja Kopernika w Toruniu Pierwsze wdro enie systemu Meru Networks mia³o miejsce na Uniwersytecie Miko³aja Kopernika w Toruniu. Uczelnia rozbudowa³a swoj¹ sieæ bezprzewodow¹, która objê³a zasiêgiem znaczny obszar uniwersytetu. W planach na lata 2009/2010 przewidziane jest rozci¹gniêcie jej na kolejne uczelniane budynki. Wdro enie Meru przeprowadza³o Uczelniane Centrum Informatyczne, które jednoczeœnie sta³o siê oœrodkiem referencyjnym dla testów Meru w sektorze edukacyjnym. Wydajnoœæ sprawdzona w testach Wybór urz¹dzeñ Meru zosta³ poprzedzony kilkumiesiêcznymi testami laboratoryjnymi w Uczelnianym Centrum Informatycznym UMK oraz testami na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK. Badano przede wszystkim w³aœciwoœci opatentowanych technologii Meru Air Traffic Control-ATC oraz Virtual Cell. Wyniki testów systemu Meru Networks zaskoczy³y nawet przeprowadzaj¹cych je in ynierów. Okaza³o siê bowiem, e to, co na pozór jest sprzeczne z teori¹ i zdrowym rozs¹dkiem dzia³a bez zarzutu. Uczelnia podjê³a decyzjê o odejœciu od dotychczasowej platformy sprzêtowej i zakupieniu urz¹dzeñ Meru. Tym samym UMK w Toruniu do³¹czy³ do wielu innych uczelni na œwiecie (m.in. uniwersytety w Nowym Jorku, Miami, Brukseli, Bristolu) korzystaj¹cych z Meru Networks. W oparciu o rozwi¹zania Meru na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK zosta³y uruchomione 3 zabezpieczone sieci bezprzewodowe: eduroam, mat i

12 10 ROZWI ZANIA BEZPRZEWODOWE I MOBILNE trendy technologiczne konferencja. Sieæ eduroam ma zasiêg ogólnoœwiatowy i jest zabezpieczona serwerem Radius. Daje ona mo liwoœæ bezpiecznego korzystania z internetu zarówno pracownikom i studentom UMK, jak i osobom z innych uczelni, które uczestnicz¹ w projekcie eduroam. Na tych samych urz¹dzeniach uruchomiono równie dodatkowe sieci: mat do obs³ugi lokalnego ruchu na Wydziale Matematyki i Informatyki oraz konferencja na potrzeby wszelkiego rodzaju konferencji, warsztatów i szkoleñ, na które przybywaj¹ osoby niezwi¹zane z uniwersytetem. Podejmuj¹c decyzjê o wyborze Meru Networks rozmawialiœmy z wieloma ekspertami na temat znanych im ewentualnych problemów z rozwi¹zaniami tego producenta. Nie byli jednak oni w stanie wskazaæ adnych istotnych informacji, które mog³yby dzia³aæ na niekorzyœæ Meru. Przeprowadziliœmy równie testy systemów bezprzewodowych ró nych producentów i jedynie Meru Networks zaproponowa³o nam rozwi¹zanie na pozór sprzeczne z teori¹ i zdrowym rozs¹dkiem, które jednak DZIA A powiedzia³ Tomasz Wolniewicz, Dyrektor Uczelnianego Centrum Informatycznego UMK. Aktualnie Uniwersytet Miko³aja Kopernika zdecydowa³ siê na rozbudowê swojej sieci o kolejnych 25 punktów dostêpowych i podniesienie mo liwoœci wiêkszego kontrolera do obs³ugi 75 AP.

13 ROZWI ZANIA BEZPRZEWODOWE I MOBILNE trendy technologiczne 11 W 2009 roku wdro enie sieci bezprzewodowej Meru Networks na Uniwersytecie Miko³aja Kopernika w Toruniu otrzyma³o presti ow¹ nagrodê Z³oty LAUR INFOTELA w XI edycji konkursu o LAUR INFOTELA w kategorii Wdro enia. Niezmiernie cieszy nas przyznane Konsorcjum FEN wyró nienie potwierdzaj¹ce, e sieæ bezprzewodowa Meru Networks pod wieloma wzglêdami jest po prostu bezkonkurencyjna. Jej innowacyjnoœæ zosta³a te dwukrotnie doceniona przez Gartner Group. W raportach z 2007 i 2008 roku Magiczny kwadrant Gartnera dla WLAN firma ta uzna³a Meru Networks za twórcê najbardziej wizjonerskich rozwi¹zañ bezprzewodowych na œwiecie. Nagroda Z³oty LAUR INFOTELA za wdro enie sieci WLAN Meru jest potwierdzeniem, e w œlad za œwiatowymi wyró nieniami Meru zaczyna byæ doceniane tak e na polskim rynku mówi Daniel ukowski, Networking Business Unit Manager, Konsorcjum FEN, Dystrybutora Meru Networks w Polsce. Obecnie systemy Meru Networks wdra ane s¹ m.in. na Politechnice Gdañskiej, a kolejne uczelnie oraz placówki szkolne rozpoczynaj¹ testy bezprzewodowych rozwi¹zañ Meru. Nie tylko oœwiata stawia na nowe technologie, ale przede wszystkim szeroko pojêty biznes, o czym œwiadcz¹ wdro enia przeprowadzone w firmach: Polfa Pabianice, Fellowes, Partner Tech, Radio RMF FM, Mercedes-Benz Sobies³aw Zasada w Nowym S¹czu oraz Centrum Handlowe King Cross Marcelin jedna z najwiêkszych galerii handlowych w Poznaniu. Zale a³o nam na udostêpnieniu naszym klientom mo liwie najlepszego rozwi¹zania WLAN, bezprzewodowy dostêp do internetu jest bowiem istotnym czynnikiem tworz¹cym wartoœæ dodan¹ w centrach handlowych, a to wp³ywa na zadowolenie klientów. Dlatego cieszê siê, e uda³o nam siê wybraæ rozwi¹zanie, które idealnie wkomponowa³o siê w nasz¹ istniej¹c¹ infrastrukturê teleinformatyczn¹, a dodatkowo zapewni³o naszym klientom stabilny i szybki dostêp do internetu oraz wiele innych mo liwoœci, niedostêpnych dla u ytkowników pozosta³ych sieci bezprzewodowych mówi Katarzyna Wycinka, Dyrektor King Cross Marcelin. Autoryzowanym dystrybutorem Meru Networks jest Konsorcjum FEN Sp. z o.o. z Poznania. Firma tworzy sieæ certyfikowanych partnerów Meru, którzy odpowiadaj¹ za wdra anie tych rozwi¹zañ. Firmy i instytucje, które chcia³yby poznaæ najnowsze technologie transmisji bezprzewodowej, mog¹ zaprosiæ do siebie in yniera FEN, który poprowadzi prezentacjê systemu Meru. Prosimy o kontakt mailowy: Pe³na informacja o Meru Networks dostêpna pod adresem

14 12 ROZWI ZANIA BEZPRZEWODOWE I MOBILNE trendy technologiczne Canobeam Free Space Optics C anobeam 1 to rozwi¹zanie wykorzystuj¹ce technologie Free Space Optics, umo liwiaj¹c w ten sposób bezprzewodowe przesy³anie danych w trybie punkt-punkt przy u yciu wi¹zki optycznej. Jako element oferty firmy Molex, Canobeam stanowi idealn¹ propozycjê zapewniaj¹c¹ ³¹cznoœæ w œrodowisku kampusowym lub pomiêdzy budynkami w charakterze podstawowego lub zapasowego ³¹cza szkieletowego. W konfiguracjach punkt-punkt rozwi¹zanie Canobeam mo na skutecznie instalowaæ w otwartej przestrzeni lub w oknie za szyb¹. Kabel œwiat³owodowy sta³ siê preferowan¹ technologi¹ realizacji ³¹czy szkieletowych pomiêdzy budynkami, tak e pomiêdzy u ytkownikami. Czasami jednak instalacja kabla œwiat³owodowego nie jest opcj¹ praktyczn¹ na przyk³ad ponad drogami, akwenami i liniami kolejowymi, a tak e w innych miejscach, w których by³oby to nieop³acalne. Molex zdaje sobie z tego sprawê, dlatego nawi¹za³ globaln¹ partnersk¹ wspó³pracê z firm¹ Canon, aby oferowaæ bezpieczne szerokopasmowe ³¹cze w technologii Free Space Optics. Zalety serii Canobeam MFSO-100 szybka, ekonomiczna transmisja od 25 Mb/s do ultraszybkiego przesy³u 1,25 Gb/s; wysokiej jakoœci, niezawodna ³¹cznoœæ bezprzewodowa w odleg³oœci do 2 km; funkcja Auto Tracking, eliminuj¹ca skutki ruchów budynków wynikaj¹cych z ró nic temperatury lub wibracji; wbudowana funkcja Management Board umo liwia zarz¹dzanie aparatami nadawczo-odbiorczymi przy u yciu protoko³ów SNMP i Telnet; rozwi¹zanie niezale ne od protoko³ów jak kabel œwiat³owodowy; koszty instalacji i eksploatacji s¹ zazwyczaj ni - sze ni instalacji kabla œwiat³owodowego. Szeroki zakres szybkoœci przesy³u i odleg³oœci Rodzina produktów Canobeam obejmuje trzy modele: MFSO-110, MFSO-120 i MFSO-130. Ka dy mo- 1 Canobeam jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Canon

15 ROZWI ZANIA BEZPRZEWODOWE I MOBILNE trendy technologiczne 13 Seria FS0-100 Seria FS0-100 Type SFP Seria FS0-120 Type SFP Seria FS0-130 Type SFP Odleg³oœæ transmisji m m m Szybkoœæ transmisji Mb/s Mb/s 1,25 Gb/s Urz¹dzenie nadawcze D³ugoœæ fali laserowej Dioda laserowa nm Moc wyjœciowa lasera Oko³o 7 mw Oko³o 11 mw Klasa bezpieczeñstwa lasera Klasa 1M Urz¹dzenie odbiorcze Si PIN-PD Si APD Korekta Auto Tracking Tak (w poziomie 1,2 ; w pionie 1,2 ) Funkcja 3R Tak Interfejs noœnika Port konsoli Zakres temperatur pracy Zasilanie Zu ycie energii Œrodowisko instalacji Wymiary Waga Gniazdo SFP x1 RS-232C (DSUB-9Pin), 10Base-T (RJ-45) -20 C +50 C VAC 50/60 Hz (opcjonalnie -48 VDC wiêcej informacji udzieli przedstawiciel firmy Molex Oko³o 20 W W budynku lub na dworze (odpornoœæ na czynniki atmosferyczne: IP56) 246 (Sz) x 168 (W) x 487(G) mm Oko³o 8 kg del zaspokaja inne potrzeby w zakresie szybkoœci transmisji danych (od 25 Mb/s do 1,25 Gb/s) na dystansach do 2 km. Specyfikacjê ka dego modelu przedstawiamy w tabeli. Auto Tracking zapewnia stabiln¹ ³¹cznoœæ Wszystkie modele z serii Canobeam MFSO-100 Series udostêpniaj¹ opatentowan¹ przez firmê Canon funkcjê Automatic Tracking, zapewniaj¹c¹ idealn¹ korektê wi¹zki. Funkcja ta eliminuje skutki drobnych ruchów budynków wynikaj¹cych z ró nic temperatury oraz wibracji powodowanych przez wiatr i inne czynniki. Funkcja 3R Metoda 3R to angielski skrót oznaczaj¹cy wyrównywanie jakoœciowych spadków sygna³u, odtwarzanie sygna³ów zegara oraz regeneracjê. W MFSO-130 funkcja ta s³u y do normalizacji kszta³tu fali w transmisjach Gigabit Ethernet, umo liwiaj¹c przesy³ sygna³u od przekaÿnika do przekaÿnika bez utraty jakoœci pomiêdzy budynkami oddalonymi o ponad 1 km lub z przeszkodami w polu widzenia. Niezawodnoœæ i bezpieczeñstwo Poniewa funkcja Auto Tracking zawsze zapewnia odbiornikowi maksymaln¹ moc, urz¹dzenie umo liwia wysoce niezawodn¹ i stabiln¹ ³¹cznoœæ. Canobeam gwarantuje tak e wysoki stopieñ bezpieczeñstwa, poniewa bezprzewodowa transmisja punktpunkt jest niemal nie do przechwycenia z uwagi na w¹skoœæ optycznej wi¹zki. Wybór oferty firmy Molex to wspó³praca z firm¹ globaln¹, skoncentrowan¹ wy³¹cznie na systemach transmisji danych. Ka dy aspekt naszej dzia³alnoœci œwiadczy o zaanga owaniu w zachowanie spójnoœci danych. Rozwi¹zanie Canobeam z kategorii Free Space Optics jest standardowo objête roczn¹ gwarancj¹ wymiany produktu. Wdro enie rozwi¹zania firmy Molex umo liwia korzystanie ze œwiatowych zasobów, wydajnoœci przekraczaj¹cej normy oraz innowacyjnych rozwi¹zañ. Gwarancja spokoju Urz¹dzenia z serii Canobeam Free Space Optics s¹ objête roczn¹ gwarancj¹ wymiany produktu.

16 14 ROZWI ZANIA BEZPRZEWODOWE I MOBILNE trendy technologiczne Rozwi¹zania bezprzewodowe i mobilne trendy technologiczne Tomasz Leœniak, Area Manager Eastern Europe, HTC Europe Co. Ltd Pocz¹wszy od po³owy lat 90. XX wieku, kiedy to w Europie rozpoczê³y sw¹ dzia³alnoœæ sieci komórkowe tzw. drugiej generacji (inaczej GSM), mamy do czynienia z silnym rozwojem ró nego rodzaju us³ug bazuj¹cych na bezprzewodowym przesy³aniu danych. Czyli ju nie tylko g³os, ale przede wszystkim dane. Oczywiœcie na przestrzeni ostatnich 10 lat bardzo wiele siê zmieni³o. W naszym kraju od dobrych kilku lat mamy sieci komórkowe trzeciej generacji (inaczej UMTS), a nawet generacji 3,5 (inaczej HSDPA). Pomiêdzy nimi mieliœmy jeszcze ewolucjê GSM w postaci EDGE. Wszelkie te zmiany ewolucyjne czy te rewolucyjne mia³y na celu po pierwsze zwiêkszenie szybkoœci przesy³ania danych (zw³aszcza do terminalu), gdzie obecnie stosowane standardy umo liwiaj¹ uzyskanie szybkoœci (teoretycznej) do przesz³o 10 Mbit/s (dla przypomnienia pierwsze sieci standardu GSM w naszym kraju oferowa³y 9600 kbit/s). Drugim, nie mniej wa nym, aspektem podlegaj¹cym ewolucji jest stabilnoœæ i pewnoœæ po³¹czenia. W chwili obecnej wiod¹cy producenci infrastruktury zapowiadaj¹ systemy w technologii LTE, która umo liwi transmisjê danych do Mbit/s. Pytaniem wci¹ otwartym jest, kiedy sieci w technologii LTE bêd¹ komercyjnie dzia³a³y w Europie, kiedy w naszym kraju. Oczywiœcie technologia sieci operatorskich to jedna strona. Z drugiej bardzo istotnym elementem jest sprzêt, z którego korzysta subskrybent. W tej chwili nasi rodzimi operatorzy posiadaj¹ w swej ofercie nie mniej ni kilkanaœcie procent telefonów kompatybilnych z technologi¹ 3,5G (HSDPA). Wszystkie produkty zaprezentowane przez HTC od stycznia 2009 r. pracuj¹ w technologii HSDPA z prêdkoœciami do 7,2 Mbit/s. Kiedy dodamy do tego szereg innych funkcji zintegrowanych w naszych telefonach, stworzy nam siê obraz w pe³ni mobilnego asystenta wspieraj¹cego swojego u ytkownika w wielu ró nych zadaniach. Spogl¹daj¹c na listê funkcji warto zwróciæ uwagê na zestaw: odbiornik nawigacji satelitarnej GPS, du e, czytelne ekrany dotykowe, wbudowane aparaty fotograficzne (kamery wideo) i gdy do³¹czymy do tego elementy transmisji i ³¹cznoœci (GSM/EDGE/UMTS/HSDPA, WiFi, Bluetooth), mo emy zbudowaæ obraz sposobów ich zastosowania.

17 ROZWI ZANIA BEZPRZEWODOWE I MOBILNE trendy technologiczne 15 Coraz wiêcej zawodów wymaga zastosowania specjalistycznego sprzêtu wspomagaj¹cego. Czasem sprzêtu w postaci kilku urz¹dzeñ system ³¹cznoœci (g³osowy czy te tekstowy), system nawigacji, kasa fiskalna, telefon komórkowy. Naprzeciw takim oczekiwaniom wychodzi HTC z terminalami, które dziêki zintegrowaniu wielu funkcji pozwalaj¹ efektywniej wykorzystaæ czas i miejsce wykonywania pracy. W ka dym zawodzie, który wymaga mobilnoœci z jednej strony, a bycia w kontakcie z drugiej zastosowanie mo e znaleÿæ model HTC Touch Pro2. Dziêki otwartej platformie, na jakiej pracuje (Microsoft Windows Mobile 6.1 Professional), pracownicy IT w firmach maj¹ u³atwione zadanie w zarz¹dzaniu, dostawcy biznesowych aplikacji (systemów sprzeda y, gospodarki magazynowej, wszelkiego typu baz danych, itp.) mog¹ w elastyczny sposób zintegrowaæ telefony z firmowymi systemami czy bazami danych. Dziêki temu oraz dziêki technologiom mobilnego dostêpu do sieci danych pracownicy niezale nie od miejsca mog¹ na bie ¹co kontrolowaæ/otrzymywaæ wa ne informacje. To co bêdzie udzia³em nas wszystkich w najbli szych miesi¹cach, to rozwój nowej platformy Android. Platforma, która powsta³a dziêki wspó³pracy przesz³o 50 firm z bran y telekomunikacyjnej (operatorzy, dostawcy sprzêtu w tym HTC), software'wej, elektronicznej, daje niespotykane dot¹d pole do popisu wszelakim twórcom aplikacji. Darmowe SDK (Software Developer Kit) wyzwala w twórcach chêæ sprawdzenia swoich mo liwoœci. A rynek telefonów pracuj¹cych na tej platformie dopiero zaczyna siê rozwijaæ obecnie dziêki HTC mamy 3 telefony na rynku (HTC Magic, HTC Dream, HTC Hero). Przemys³aw Narewski, VAR Sales Representative Netgear Poland Rozwój sieci telekomunikacyjnych w przypadku przesy³ania danych uzale niony jest w du ej mierze od jakoœci œwiadczonej us³ugi. Obecnie nikt nie bêdzie stara³ siê udowodniæ wy szoœci dostêpu do internetu w technologii 3G nad ³¹czem szerokopasmowym. Wiemy, e po³¹czenie 3G nawet w centrach du ych miast, gdzie deklarowane pokrycie siêga ponad 90 proc., pozostawia wiele do yczenia. Operatorzy mimo robienia dobrej miny do z³ej gry ju teraz uruchamiaj¹ alternatywne us³ugi umo liwiaj¹ce dostêp do internetu, oferuj¹ce nieporównywalnie lepsz¹ jakoœæ po³¹czenia. Wydaje siê, e technologia WiMax, mimo wielu przeciwnoœci, ma przed sob¹ przysz³oœæ. Jeden z najwiêkszych operatorów GSM ju wprowadzi³ do swojej oferty tak¹ us³ugê. Oczywiœcie, nie wi¹ e siê to z rezygnacj¹ z technologii 3G, aczkolwiek wyraÿnie zostanie ona zdegradowana do miana mobilnego internetu. W przypadku sieci lokalnych po³¹czenie pomiêdzy u ytkownikiem koñcowym a infrastruktur¹ sieciow¹ coraz czêœciej realizowane jest w sposób bezprzewodowy. Niekoniecznie w sposób bezprzewodowy realizowane jest przesy³anie ca³ego ruchu generowanego przez u ytkowników. Czêsto sieæ bezprzewodowa wykorzystywana jest tylko przez telefony bezprzewodowe lub te przez osoby z zewn¹trz, którym nie chcemy udostêpniaæ po³¹czenia z nasz¹ sieci¹ lokaln¹. Ograniczeñ technologicznych uniemo liwiaj¹cych ca³kowite oparcie sieci lokalnej na transmisji bezprzewodowej nie ma, aczkolwiek s¹ pewnie obszary, w których sieæ bezprzewodowa mo e byæ niewystarczaj¹ca do zapewnienia poprawnej realizacji pewnych aplikacji.

18 16 ROZWI ZANIA BEZPRZEWODOWE I MOBILNE trendy technologiczne Pilota owa sieæ bezprzewodowa A lcatel-lucent oraz Intel uruchamiaj¹ w Gdañsku pierwsz¹ w Polsce pilota ow¹ sieæ bezprzewodowego dostêpu szerokopasmowego Mobile WiMAX. Najnowszej generacji sieæ bezprzewodowa stwarza nowe mo liwoœci gdañskim przedsiêbiorcom, s³u - bom miejskim i instytucjom zajmuj¹cym siê obs³ug¹ mistrzostw EURO 2012 i zwiêksza atrakcyjnoœæ inwestycyjn¹ miasta. Instalacja pilota owa w Gdañsku jest pierwszym tego typu projektem w kraju, maj¹cym za zadanie zademonstrowanie przydatnoœci mobilnej sieci bezprzewodowej w pracy s³u b miejskich, przedsiêbiorstw Gdañska oraz szerokiej rzeszy u ytkowników indywidualnych. Mo liwoœci wykorzystania nowej technologii obejmuj¹ obszary bezpieczeñstwa, turystyki, wspomaganie sterowania ruchem, nadzór nad s³u bami miejskimi, zdaln¹ naukê czy transmisje multimedialne. 17 czerwca 2009 r. Alcatel-Lucent oraz Intel przy wspó³pracy z Urzêdem Miejskim w Gdañsku i Politechnik¹ Gdañsk¹ uruchomi³y pierwsz¹ w Polsce pilota ow¹ radiow¹ sieæ dostêpu szerokopasmowego Mobile WiMAX (802.16e). WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) to technologia bezprzewodowej radiowej transmisji danych. Zasada dzia³ania jest podobna do sieci komórkowych GSM, z t¹ ró nic¹ e WiMAX jest systemem uniwersalnym, a nie dedykowanym do transmisji g³osu i oferuje ³¹czn¹ przepustowoœæ do 18 Mbps w jednym sektorze radiowym. Celem projektu jest miêdzy innymi odpowiedÿ na pytanie, czy dostarczenie us³ug, niemo liwych do zaoferowania z wykorzystaniem innych, dostêpnych dotychczas technologii bezprzewodowej transmisji danych, mo e znacz¹co wp³yn¹æ na rozwój sektora ICT w mieœcie oraz zwiêkszyæ szanse przyci¹gniêcia innych tego typu przedsiêwziêæ, podnosz¹cych jego atrakcyjnoœæ inwestycyjn¹. Jednym z wa niejszych aspektów pilota owej instalacji systemu jest równie sprawdzenie jego przydatnoœci do wspomagania organizacji i obs³ugi mistrzostw UEFA EURO Istotna jest równie odpowiedÿ na pytanie, w jaki sposób nowoczesna, szybka sieæ bezprzewodowa wp³ynie na lepsze wykorzystanie obiektów sportowych po zakoñczeniu mistrzostw. Uruchomienie sieci zosta³o po³¹czone z konferencj¹, podczas której przedstawione zosta³y za³o enia projektu, mo liwoœci zastosowanej technologii i kierunki jej rozwoju. Wskazano problemy, których rozwi¹zanie jest niezbêdne dla powstania takiej sieci na terenie metropolii gdañskiej. Zaprezentowano korzyœci wynikaj¹ce z uzupe³nienia sieci¹ Mobile WiMAX istniej¹cych miejskich sieci transmisji danych.

19 ROZWI ZANIA BEZPRZEWODOWE I MOBILNE trendy technologiczne 17 Podczas konferencji zaprezentowano przyk³ady zastosowañ sieci Mobile WiMAX do celów: ³¹cznoœci operacyjnej z wozem policyjnym wyposa- onym w system monitoringu wizyjnego, wspó³pracy z systemem monitoringu w komunikacji publicznej (przemieszczaj¹cy siê autobus), zdalnego dostêpu do fotoradarów (w tym przenoœnych) wspó³pracy sieci z systemem rozpoznawania tablic rejestracyjnych, funkcjonowania aplikacji wspomagaj¹cych systemy sterowania ruchem drogowym oraz obs³ugi imprez masowych. Sieæ Mobile WiMAX, oprócz zapewnienia mobilnego szerokopasmowego dostêpu do internetu czy komunikacji audio-wideo pomiêdzy przenoœnymi terminalami, umo liwia tak e stworzenie szeregu rozwi¹zañ kluczowych dla poprawy funkcjonowania metropolii. Podczas konferencji przedstawiono równie rezultaty testów dotycz¹cych: dzia³ania ³¹cza dla u ytkowników aplikacji do zdalnej nauki, integracji sieci z innymi systemami komunikacji g³osowej i wizualnej (np. telefon stacjonarny SIP, urz¹dzenia WiFi, Skype). Mobilny WiMAX e jest kolejnym krokiem w kierunku coraz bardziej zaawansowanych technologii radiowych, pozwalaj¹cych na szybk¹ i optymaln¹ kosztowo budowê mobilnych sieci szerokopasmowych. Projekt ten pokazuje, jak WiMAX mo e uzupe³niæ dotychczas istniej¹ce technologie szerokopasmowe. Jesteœmy dumni, e nasze rozwi¹zania oraz olbrzymie doœwiadczenie w roli integratora odgrywaj¹ kluczow¹ rolê w budowie pierwszej w Polsce pilota owej sieci WiMAX e w Gdañsku powiedzia³ Andrzej Dulka, prezes firmy Alcatel-Lucent w Polsce. Tradycja wspó³pracy firmy Intel z Gdañskiem i Politechnik¹ Gdañsk¹ jest bardzo d³uga. To w³aœnie tutaj mamy najwiêkszy w Europie oœrodek badawczo-rozwojowy, który zatrudnia ponad 400 in ynierów w wiêkszoœci absolwentów gdañskich uczelni, a rok temu wspólnie z Trójmiejsk¹ Akademick¹ Sieci¹ Komputerow¹ uruchomiliœmy najwiêkszy polski superkomputer Galera oferuj¹cy naukowcom i badaczom moc obliczeniow¹ na poziomie 50 miliardów operacji zmiennoprzecinkowych na sekundê. Dzisiejsze uruchomienie w Gdañsku instalacji pilota owej mobilnego WiMAX to nie tylko kolejny etap udostêpnienia mieszkañcom Gdañska nowych mo liwoœci w korzystaniu z bezprzewodowego internetu, lecz tak e okazja do wykorzystania nowoczesnych technologii przez gdañski biznes, s³u by u ytecznoœci publicznej oraz trójmiejskich naukowców i studentów, którzy stan¹ siê aktywnymi uczestnikami procesu testowania i rozwoju uruchamianej dzisiaj infrastruktury powiedzia³ Leszek Pankiewicz, prezes zarz¹du Intel Technology Poland. Podobne sieci funkcjonuj¹ w wielu miejscach na œwiecie, np. w Amsterdamie, Singapurze czy na Tajwanie. Zgodnie z przewidywaniami organizacji WiMAX Forum, powo³anej w celu okreœlenia warunków pracy cyfrowej ³¹cznoœci bezprzewodowej, pomimo kryzysu, w bie- ¹cym roku na œwiecie mo e powstaæ nawet 100 nowych sieci wykorzystuj¹cych technologiê Mobile WiMAX. Sieci te, umo liwiaj¹ce szybk¹ transmisjê danych (tzw. czwarta generacja (4G)), obejmuj¹ obecnie zasiêgiem

20 18 ROZWI ZANIA BEZPRZEWODOWE I MOBILNE trendy technologiczne Politechnika Gdañska zajmuje siê badaniami sieci i opracowaniem na tej podstawie za³o eñ aplikacji dla mobilnych systemów szerokopasmowej ³¹cznoœci cyfrowej na terenie miejskim, uwzglêdniaj¹cym wymagania docelowych u ytkowników. Informacje o standardzie WiMAX Nazwa standardu WiMAX (802.16e) pochodzi od s³ów Worldwide Interoperability for Microwave Access. Umo- liwia on bezprzewodow¹ ³¹cznoœæ szerokopasmow¹ w zastosowaniach stacjonarnych, nomadycznych, jak i mobilnych. Rozwi¹zania WiMAX stanowi¹ wa ny element sieci szerokopasmowych na odcinku tzw. ostatniej mili. Dziêki kontroli jakoœci poszczególnych po³¹czeñ gwarantowana jest zdefiniowana jakoœæ us³ug, takich jak wideo na ¹danie, szybki dostêp do internetu w aplikacjach mobilnych czy telefonia VoIP w czasie rzeczywistym. Technologia ta znakomicie sprawdza siê równie w aplikacjach interaktywnych, poniewa wnoszone opóÿnienia s¹ niewielkie. Rozwijaniem standardu oraz certyfikacj¹ urz¹dzeñ zajmuje siê organizacja WiMAX Forum. Mobile WiMAX jest now¹ technologi¹ bezprzewodowego dostêpu szerokopasmowego, ca³kowicie odmienn¹ od dotychczas stosowanej w naszym kraju (WiMAX d). Obie wersje WiMAX, tj e oraz d, pomimo podobieñstwa nazw s¹ na tyle ró ne i posiadaj¹ na tyle ró ne mo liwoœci, e urz¹dzenia stosowane w obu systemach nie s¹ ze sob¹ kompatybilne. ok. 430 milionów osób. Liczba ta pod koniec przysz³ego roku mo e wzrosn¹æ do ok. 800 milionów. Uruchomiona w³aœnie sieæ pilota owa umo liwia u ytkownikom korzystanie z transmisji danych (w tym dostêpu do internetu) o szybkoœci nawet do 15 Mbps w ³¹czu do abonenta oraz do 3 Mbps w przypadku wysy³ania danych przez u ytkownika. W ramach projektu Alcatel-Lucent dostarczy³ kompaktowe stacje bazowe WiMAX e, kontrolery stacji bazowych i modemy WiMAX do zastosowania ze standardowymi komputerami przenoœnymi. Firma odpowiada równie za instalacjê, integracjê oraz uruchomienie sieci. Intel najwiêkszy na œwiecie producent chipsetów steruj¹cych urz¹dzeniami odbiorczymi WiMAX dostarczy³ notebooki s³u ¹ce jako terminale testowe. Firma jest jednoczeœnie producentem technologii Intel Centrino 2 do notebooków integruj¹cej kontrolery sieci bezprzewodowej WiFi/WiMAX umo liwiaj¹cej korzystanie z rozwi¹zania WiMAX na takich samych zasadach, jak dotychczas przy u yciu hotspotów WiFi. Informacje o Alcatel-Lucent Alcatel-Lucent (Euronext Pary i NYSE: ALU) jest godnym zaufania partnerem dostawców us³ug, firm i instytucji na ca³ym œwiecie, dostarczaj¹c rozwi¹zania umo liwiaj¹ce œwiadczenie klientom us³ug telekomunikacyjnych g³osowych, transmisji g³osu i wideo. Bêd¹c liderem w dziedzinie szerokopasmowych rozwi¹zañ stacjonarnych, mobilnych i konwergentnych, technologii IP, aplikacji i us³ug, Alcatel-Lucent wykorzystuje unikalny potencja³ techniczny i naukowy Bell Labs jednego z najwiêkszych centrów innowacyjnych w bran y telekomunikacyjnej. Dzia³aj¹c w ponad 130 krajach i posiadaj¹c najbardziej doœwiadczony globalny zespó³ us³ugowy, Alcatel-Lucent jest lokalnym partnerem o globalnym zasiêgu. Przychody Alcatela-Lucenta w 2008 roku osi¹gnê³y poziom 16,98 mld EUR. Firma jest zarejestrowana we Francji, a jej zarz¹d ma siedzibê w Pary u. Wiêcej informacji o firmie Alcatel- Lucent mo na znaleÿæ na stronie: ród³o:

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e...2 5. Telekomunikacja

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e...2 5. Telekomunikacja SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e......2 5 INDEKS 345237 numer 3 (107), rok dziesi¹ty lipiec/wrzesieñ 2010 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c.

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ, e... 4 5 TARGI, WYSTAWY, KONFERENCJE

Warto wiedzieæ, e... 4 5 TARGI, WYSTAWY, KONFERENCJE Rada programowa Przewodnicz¹cy: prof. dr hab. in. Ryszard S. Choraœ Akademia Techniczno-Rolnicza Bydgoszcz INDEKS 345237 numer 3 (91), rok dziesi¹ty lipiec-wrzesieñ 2006 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w

Bardziej szczegółowo

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii 2 VoIP OPERATORZY, US UGI, SPRZÊT SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-02-7 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz tel.

Bardziej szczegółowo

Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP. Sposób na ograniczenie kosztów dla firm i instytucji

Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP. Sposób na ograniczenie kosztów dla firm i instytucji 2 VoIP SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP 4 5 ISBN 978-83-60516-33-1 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Telefonia internetowa: gdzie jesteœmy? 6 10 Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Wywiad z Rafa³em Fazanem dyrektorem dzia³u handlowego ESD Alcatel Polska SA. Jak unikn¹æ katastrofy w podró y s³u bowej dziêki odpowiednim narzêdziom

Wywiad z Rafa³em Fazanem dyrektorem dzia³u handlowego ESD Alcatel Polska SA. Jak unikn¹æ katastrofy w podró y s³u bowej dziêki odpowiednim narzêdziom Mobilne biuro 3 SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA Wywiad z Rafa³em Fazanem dyrektorem dzia³u handlowego ESD Alcatel Polska SA 4 5 ISBN 83-60516-00-6 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ 4 5 TARGI, WYSTAWY, KONFERENCJE

Warto wiedzieæ 4 5 TARGI, WYSTAWY, KONFERENCJE Rada programowa Przewodnicz¹cy: prof. dr hab. in. Ryszard S. Choraœ Akademia Techniczno-Rolnicza Bydgoszcz INDEKS 345237 numer 2 (90), rok dziesi¹ty kwiecieñ-czerwiec 2006 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA S U B MUNDUROWYCH

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA S U B MUNDUROWYCH BIBLIOTEKA Cena 15 z³ ISBN 83-60516-04-9 INFOTELA (w tym 0% VAT) KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA S U B MUNDUROWYCH sponsor partnerzy Systemy ³¹cznoœci satelitarnej Sieci nowej generacji Telefonia VoIP Komputery

Bardziej szczegółowo

WARTO WIEDZIEÆ, E... INFOTEL 1/2007

WARTO WIEDZIEÆ, E... INFOTEL 1/2007 WARTO WIEDZIEÆ, E......B³yskawiczna ekspansja wideo w internecie zmienia oblicze portali. Wydawcy internetowi coraz wiêcej inwestuj¹ w multimedia i coraz chêtniej mówi¹ o swoich us³ugach telewizja. Teledyski,

Bardziej szczegółowo

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga 2 ITELIGENTNE INFRASTRUKTURY SIECIOWE SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA GRUPA ZPAS 3 INFOTELA ISBN 978-83-60516-01-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-921962-3-6 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partnerzy wydania 4 Okablowanie œwiat³owodowe 4 Centrale telefoniczne 4 Technologie mobilne 4 Zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

3 czerwca (œroda) 4 czerwca (czwartek)

3 czerwca (œroda) 4 czerwca (czwartek) Program VIII KONGRESU INFOTELA Komunikacja elektroniczna technologie i us³ugi: mobilnoœæ, cyfryzacja, kontent, multimedia 3 6 czerwca 2009 r. Hotel ASTOR JASTRZÊBIA GÓRA 3 czerwca (œroda) 15.00 19.00 Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telekomunikacja. Grzegorz Kantowicz Dogoniæ Europê... 8 12 VIII Kongres INFOTELA

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telekomunikacja. Grzegorz Kantowicz Dogoniæ Europê... 8 12 VIII Kongres INFOTELA SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e...... 4 7 Telekomunikacja INDEKS 345237 numer 3 (103), rok dziesi¹ty lipiec/wrzesieñ 2009 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 6 9. Telekomunikacja

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 6 9. Telekomunikacja SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e...... 6 9 INDEKS 345237 numer 1 (105), rok dziesi¹ty styczeñ/marzec 2010 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c.

Bardziej szczegółowo

Grupa ZPAS ZPAS. 2 Sieci lokalne i korporacyjne

Grupa ZPAS ZPAS. 2 Sieci lokalne i korporacyjne 2 Sieci lokalne i korporacyjne Grupa ZPAS Drodzy Czytelnicy, niezwykle mi³o mi zaprezentowaæ firmy ZPAS SA i ZPAS-NET w ramach Biblioteki Infotela. Mamy ponadtrzydziestoletni¹ historiê i z powodzeniem

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e...2 3

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e...2 3 SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e......2 3 INDEKS 345237 numer 4 (108), rok dziesi¹ty paÿdziernik/grudzieñ 2010 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media

Bardziej szczegółowo

INTERNET W DOMU, FIRMIE I URZÊDZIE 1. Szanowni Pañstwo,

INTERNET W DOMU, FIRMIE I URZÊDZIE 1. Szanowni Pañstwo, INTERNET W DOMU, FIRMIE I URZÊDZIE 1 Tomasz Berdyga, Pelnomocnik Dyrektora ds. Centrum Telekonsultacji Szanowni Pañstwo, dzisiejszy egzemplarz BIBLIOTEKI INFOTELA bêdzie trochê inny od poprzednich. Nie

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Kantowicz. Mieczys³aw Borkowski. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz

Grzegorz Kantowicz. Mieczys³aw Borkowski. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz INDEKS 345237 numer 1 (101), rok dziesi¹ty styczeñ/marzec 2009 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. M. Kantowicz, G. Kantowicz ul. Stawowa 110,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telewizja

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telewizja SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e...... 4 7 Telewizja INDEKS 345237 numer 4 (104), rok dziesi¹ty paÿdziernik/grudzieñ 2009 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ, e... 4 5 TARGI, WYSTAWY, KONFERENCJE. Grzegorz Kantowicz XXII Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki 6 8 Powrót do Ÿróde³

Warto wiedzieæ, e... 4 5 TARGI, WYSTAWY, KONFERENCJE. Grzegorz Kantowicz XXII Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki 6 8 Powrót do Ÿróde³ Rada programowa Przewodnicz¹cy: prof. dr hab. in. Ryszard S. Choraœ Akademia Techniczno-Rolnicza Bydgoszcz INDEKS 345237 numer 4 (92), rok dziesi¹ty paÿdziernik/grudzieñ 2006 PL ISSN 1429-0200 Cena 15

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7 Telekomunikacja WYDARZENIA, US UGI, TARGI, SPRZÊT, BEZPIECZEÑSTWO, TECHNOLOGIE, SYSTEMY

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7 Telekomunikacja WYDARZENIA, US UGI, TARGI, SPRZÊT, BEZPIECZEÑSTWO, TECHNOLOGIE, SYSTEMY SPIS TREŒCI INDEKS 345237 numer 1 (97), rok dziesi¹ty styczeñ/marzec 2008 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. M. Kantowicz, G. Kantowicz ul.

Bardziej szczegółowo

Troskliwi. dystrybutorzy [str. 6] Partner Handlowy Microsoft = Microsoft Small Business Specialist [str. 9] Windows przechodzi na 64 bity [str.

Troskliwi. dystrybutorzy [str. 6] Partner Handlowy Microsoft = Microsoft Small Business Specialist [str. 9] Windows przechodzi na 64 bity [str. ISSN 1730-6884 Dwumiesiêcznik dla Partnerów Microsoft nr 3 (5) wrzesieñ 2005 Troskliwi dystrybutorzy [str. 6] Partner Handlowy Microsoft = Microsoft Small Business Specialist [str. 9] Windows przechodzi

Bardziej szczegółowo

Amadeus Polska Sp. z o.o.

Amadeus Polska Sp. z o.o. Amadeus Polska Sp. z o.o. Your technology partner Broszura informacyjna Spis treœci 1. Wstêp Zainspiruj siê 1 2. Historia dzia³alnoœci w Polsce i na œwiecie 3 3. Amadeus - Your technology partner 8 a.

Bardziej szczegółowo

8. Open innovation i narzêdzia internetowe stymuluj¹ce wspó³pracê nauki i gospodarki w wymiarze ponadnarodowym

8. Open innovation i narzêdzia internetowe stymuluj¹ce wspó³pracê nauki i gospodarki w wymiarze ponadnarodowym Adam Jasiñski 8. Open innovation i narzêdzia internetowe stymuluj¹ce wspó³pracê nauki i gospodarki w wymiarze ponadnarodowym STRESZCZENIE W dzisiejszych czasach Internet sta³ siê najpopularniejszym i najprê

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office. to standard [str. 8] Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25]

Microsoft Office. to standard [str. 8] Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25] ISSN 1730-6884 Dwumiesiêcznik dla Partnerów Microsoft nr 1 (3) marzec 2005 Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25] Microsoft Office to standard [str. 8] Poznajemy fachowców z kompetencj¹

Bardziej szczegółowo

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê.

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê. Warunkiem koniecznym dla zaistnienia gotowoœci jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowej. Bez dostêpu do globalnego systemu komunikacyjnego, adna spo³eczeñstwo nie bêdzie mog³o uczestniczyæ

Bardziej szczegółowo

E-GOSPODARKA. Poradnik przedsiêbiorcy

E-GOSPODARKA. Poradnik przedsiêbiorcy E-GOSPODARKA Poradnik przedsiêbiorcy Warszawa 2003 1 Autor Adam Wawszczyk Redakcja i korekta Agnieszka Tokaj-Krzewska Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2003 Projekt ok³adki Jakub

Bardziej szczegółowo

HiPath 4000 V2.0 - System IP czasu rzeczywistego dla œrednich i du ych przedsiêbiorstw

HiPath 4000 V2.0 - System IP czasu rzeczywistego dla œrednich i du ych przedsiêbiorstw HiPath 4000 V2.0 - System IP czasu rzeczywistego dla œrednich i du ych przedsiêbiorstw HiPath 4000 V2.0 to innowacyjny, nowoczesny system IP czasu rzeczywistego zapewniaj¹cy nowy poziom jakoœci w komunikacji

Bardziej szczegółowo

Odkrywaj¹c przysz³oœæ

Odkrywaj¹c przysz³oœæ Odkrywaj¹c przysz³oœæ nowe wytyczne dla hoteli na rok 2010 i lata nastêpne Trendy. Technologie. Transformacja. Spojrzenie w przysz³oœæ hoteli. 2010: rok transformacji Foreword Wp³ywowi globalnej recesji

Bardziej szczegółowo

Lotus Development, wspólnie z 19 tysi¹cami Partnerów Handlowych, dostarcza rozwi¹zania dla urzêdów i agencji pañstwowych.

Lotus Development, wspólnie z 19 tysi¹cami Partnerów Handlowych, dostarcza rozwi¹zania dla urzêdów i agencji pañstwowych. Lotus Development, wspólnie z 19 tysi¹cami Partnerów Handlowych, dostarcza rozwi¹zania dla urzêdów i agencji pañstwowych. Zapraszamy do zostania jedn¹ z 56 milionów osób na ca³ym œwiecie, które znaj¹ ju

Bardziej szczegółowo