STRATEGIA. działań na rzecz ochrony własności intelektualnej w Polsce r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STRATEGIA. działań na rzecz ochrony własności intelektualnej w Polsce. 2005 r."

Transkrypt

1 STRATEGIA działań na rzecz ochrony własności intelektualnej w Polsce 2005 r. Zespół do Spraw Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych

2 Wstęp Kraje wysoko rozwinięte przykładają szczególną wagę do rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, do ochrony i promocji rodzimej kultury, jak również ochrony praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich. Staje się to coraz bardziej istotne w dobie powstawania nowych technologii i budowy społeczeństwa informacyjnego. Zrozumienie ważności problematyki ochrony własności intelektualnej stanowi dziś jeden z kierunków rozwoju cywilizacyjnego społeczeństwa. Obecnie Polska znajduje się w szczególnym momencie. Nasz kraj po przystąpieniu do Unii Europejskiej stara się rozwijać społeczeństwo obywatelskie i gospodarkę opartą na wiedzy. W tej sytuacji znaczne podniesienie standardów ochrony praw własności intelektualnej staje się koniecznością. Zjawisko systematycznego ograniczania skali piractwa muzycznego, filmowego i komputerowego, z jakim mamy do czynienia w naszym kraju, przyczynia się do budowania pozytywnego, międzynarodowego wizerunku Polski. Obniżanie poziomu naruszeń praw autorskich i praw pokrewnych stanowi dla polskiego rządu szczególnie istotne wyzwanie i staje się jednym z celów jego działania, istotnych z punktu widzenia naszej międzynarodowej pozycji.. Piractwo w Polsce - opis zjawiska. Skala naruszeń praw autorskich i pokrewnych jest w Polsce w ostatnich latach systematycznie obniżana. Dzieje się tak dzięki wytężonej pracy wielu organów państwa wspieranych przez podmioty prywatne, chroniące właścicieli praw. Nadal jednak z powodu piractwa ogromne straty finansowe ponoszą osoby fizyczne, przedsiębiorcy oraz państwo polskie. Poniższy dokument, przygotowany w ramach prac międzyresortowego Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych (dalej zwanego Zespołem), ma ułatwić organom władzy publicznej walkę z piractwem i w konsekwencji doprowadzić do obniżenia poziomu naruszeń praw autorskich i pokrewnych w Polsce. Pojęcie piractwa oznacza przede wszystkim produkcję i rozprowadzanie nielegalnych kopii fonogramów i wideogramów, programów komputerowych, wydawanie i rozpowszechnianie książek bez ważnych licencji, zaniżanie przez legalne wydawnictwa liczby wydrukowanych egzemplarzy i nie zgłaszanie dodruków, wbrew warunkom licencji. 2

3 W ocenie Zespołu wspomniany rodzaj naruszeń praw jest obecnie w Polsce najbardziej powszechny i rażący. Nielegalny handel naruszający ustawę z dnia 4 lutego 994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych odbywa się na bazarach i targowiskach. Handel ten charakteryzuje się rozrzuceniem masy towarowej na dużą liczbę stanowisk handlowych, co powoduje konieczność zaangażowania ze strony organów ścigania, zwłaszcza służb policyjnych, znacznych sił osobowych w celu zabezpieczenia procesowego wszystkich ujawnionych pirackich materiałów znajdujących się w sprzedaży. Nielegalny handel charakteryzuje się bardzo wysokim poziomem zorganizowania. Wiele wskazuje na to, że procederem przemytu, produkcji i rozprowadzania pirackich towarów trudnią się zorganizowane grupy przestępcze. Zarobione w ten sposób pieniądze przestępcy inwestują w narkobiznes, prostytucję, przemyt kradzionych samochodów i alkoholu. Problemy związane z łamaniem praw własności intelektualnej, w szczególności na Jarmarku Europa były od lat przedmiotem uwag Komisji Europejskiej i administracji Stanów Zjednoczonych. W ciągu 2004 r. sytuacja na Stadionie uległa widocznej poprawie. Podaż pirackich towarów została poważnie ograniczona w związku z długofalową strategią ochrony praw autorskich i praw własności przemysłowej. Pomimo wyraźnej poprawy polegającej na ograniczeniu handlu nielegalnymi produktami, konieczne są dalsze konsekwentne działania mające na celu wyeliminowanie zjawiska piractwa. Kontrola przeprowadzona w 2004r. na Stadionie X lecia przez Najwyższą Izbę Kontroli potwierdziła skuteczność metod zapisanych w Strategii i zastosowanych w praktyce przez służby państwowe. Zdecydowana większość towarów pirackich pochodzi zza wschodniej granicy. Według danych policyjnych w zakresie fonografii i programów komputerowych wszelkiego rodzaju podrobione nośniki z importu stanowią aż 90 proc. ogółu pirackich materiałów wprowadzanych na rynek krajowy. Pirackie wytwórnie, które kopiują z naruszeniem praw znajdują się także na terytorium Ukrainy. Równocześnie stwierdzono działalność w Rosji kilku tłoczni dysponujących zaawansowanym technologicznie sprzętem o dużej wydajności. Istnieją przypuszczenia, że poza dwoma wymienionymi krajami produkty pirackie mogą być wytwarzane w krajach Dalekiego Wschodu, są przemycane do Polski bezpośrednio z wymienionych państw, lub przemycane w tranzycie z terytorium Litwy i Białorusi. Straż Graniczna prowadzi intensywne działania mające na celu wzmocnienie kontroli na wschodniej granicy Polski, przy współpracy z odpowiednimi służbami litewskimi. W związku 3

4 z naszym wejściem do Unii Europejskiej, surowe procedury celne powinny przyczynić się do zwiększania wykrywalności przemycanych pirackich towarów. Interesującym przykładem bezkarności działań piratów jest zjawisko piractwa książkowego. W przypadku książek, egzemplarze pirackie są produkowane zarówno w Polsce, jak i za granicą. Organy ścigania bez współpracy z właścicielami praw mają problemy z rozpoznaniem egzemplarzy pirackich ponieważ zachowują one wszelkie pozory legalnych wydań. W przypadku dobrej sprzedaży wydawcy zlecają dodruki książek, do których nie mają już ważnych licencji, zafałszowując (antydatując) daty wydania. Problemem spowodowanym piractwem dotknięte są branże produkcji muzycznej, filmowej oraz książkowej w Polsce. Poważną, negatywną konsekwencją kryzysu jest pogłębienie bezrobocia. Proceder piractwa znacząco wpływa na likwidację legalnych miejsc pracy. Oczywistą konsekwencją spadku dochodowości legalnie działających firm jest również to, że spada poziom przychodów budżetu państwa z tytułu podatków i innych obciążeń publicznych. Oprócz znacznych strat dla budżetu państwa, niesie to ze sobą niebezpieczeństwo powstania negatywnych ocen społecznych związanych z funkcjonowaniem instytucji państwowych odpowiedzialnych za przestrzeganie prawa w tym zakresie. Rośnie skala piractwa dokonywanego za pośrednictwem Internetu. Jest on obecnie jedną z najpotężniejszych i najszybciej rozwijających się technik przekazu na świecie. Zauważalne jest wykorzystywanie Internetu do prowadzenia działalności związanej z łamaniem praw autorskich. W sieci rozpowszechnia się pirackie utwory muzyczne, filmowe i literaturę oraz programy komputerowe. Powiela się gry komputerowe, topografie układów scalonych itp. Internet służy także do dystrybucji pirackich produktów na nośnikach tradycyjnych. Nielegalne praktyki w Internecie polegają m.in. na naruszaniu praw wyłącznych do znaków towarowych i czynów nieuczciwej konkurencji naruszających interesy gospodarcze przedsiębiorców, w szczególności w zakresie komercyjnego wykorzystania poczty elektronicznej. Wykorzystywanie Internetu jako narzędzie popełniania przestępstw jest szczególnie niebezpieczne ze względu na wysoką liczbę naruszeń oraz trudności w wykrywaniu sprawców przestępstw. Wobec braku skutecznych metod służących do ujawniania i prowadzenia spraw w zakresie Internetu, stopień ujawnień naruszycieli prawa autorskiego i praw pokrewnych udostępniających nielegalne pliki w sieci jest znikomy. Skala zjawiska, do chwili obecnej nie została określona i brak jest systematycznie działających środków pozwalających na przeciwdziałanie temu zjawisku. W tym celu zostanie powołana grupa robocza w ramach 4

5 międzyresortowego Zespołu ds. przeciwdziałania naruszeniom prawa autorskiego i praw pokrewnych, której zadaniem będzie opracowanie skutecznych metod postępowania w celu ograniczenia nielegalnego procederu piractwa internetowego. W pracach grupy roboczej będą uczestniczyć: przedstawiciele specjalistycznych organizacji; przedstawiciele Prokuratury Krajowej; przedstawiciele Komendy Głównej Policji; specjaliści do spraw inżynierii Internetu; reprezentanci dostawców usług internetowych w tym operatorzy telefonicznych sieci komórkowych; W ramach metody przeciwdziałania przestępczości w Internecie będą poruszane następujące zagadnienia: konieczność ujawniania i dokumentowania naruszeń praw własności intelektualnej w sieci; ustalenie trybu postępowania w sprawach dotyczących naruszeń własności intelektualnej w Internecie; złożenie wniosku/ów/ do instytucji państwowych odpowiedzialnych za egzekwowanie prawa o wprowadzenie w aktach prawnych nowelizacji, umożliwiających skuteczne i szybkie stosowanie prawa wobec naruszycieli; zastosowanie technicznych rozwiązań, uniemożliwiających działania naruszające prawo autorskie i prawa pokrewne w zorganizowanych sieciach akademickich i innych jednostkach naukowych i oświatowych; Kolejnym istotnym problemem związanym z egzekucją prawa autorskiego i praw pokrewnych w Polsce, jest przewlekłość postępowań sądowych. Głównymi poszkodowanymi z tytułu łamania praw autorskich są autorzy i artyści wykonawcy. Poważne kwoty tracą również firmy fonograficzne, producenckie i inne. Naruszanie praw autorskich ma bezpośredni, negatywny wpływ na kondycję polskiej kultury. Opracowana Strategia dotyczy tylko pewnego, choć bardzo istotnego i widocznego, wycinka problemów związanych z naruszaniem praw własności intelektualnej. Inne ważne kwestie, takie jak funkcjonowanie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi w Polsce, czy przestrzeganie tych praw przez nadawców radiowych i telewizyjnych, pozostają poza zakresem przedmiotowym Strategii. 5

6 2. Cele strategiczne. Misją administracji państwowej, współpracującej z sektorem prywatnym, jest spowodowanie zmniejszenia skali piractwa w Polsce do możliwie minimalnego poziomu, a następnie utrzymywanie go na niskim pułapie. Wiadomym jest, że piractwa nie zlikwiduje się całkowicie, na co wskazują liczne przykłady krajów wysoko rozwiniętych. Powinniśmy przewidywać, że z biegiem czasu powstawać będą zapewne nowe nieznane dzisiaj formy piractwa, a inne mogą zanikać. Ważne jest, aby proces ten stale monitorować i odpowiednio wcześniej reagować na niepożądane zjawiska. Zakłada się, że realizacja celów strategicznych będzie dokonywana przez różne, współpracujące ze sobą organy państwa. Jednakże, za koordynację działań w ramach indywidualnych celów strategicznych są odpowiedzialni poszczególni Ministrowie. Realizacja Strategii opiera się na zasadzie partnerstwa publiczno-prywatnego. Oznacza to, że działania podejmowane przez władzę publiczną są, w miarę możliwości, konsultowane i uzgadniane z sektorem prywatnym. Bez partnerskiej współpracy organów władzy publicznej z właścicielami praw autorskich, walka z przestępstwami przeciwko własności intelektualnej nie jest możliwa nigdzie na świecie. Dotychczasowe polskie doświadczenia potwierdzają tę tezę. Organizacje reprezentujące właścicieli praw wielokrotnie dzieliły się z organami władzy swoją wiedzą i doświadczeniem oraz brały udział w przeprowadzeniu wielu szkoleń. Przedstawiciele sektora prywatnego są aktywnymi uczestnikami prac Zespołu ds. Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych w Polsce. Realizacja misji będzie oparta na następujących celach strategicznych. CELE STRATEGICZNE. Zwiększanie efektywności, skuteczności oraz koordynacji działań służb państwowych (Policja, Straż Graniczna, Służba Celna) w walce z piractwem. 2. Zwiększanie efektywności i skuteczności działań wymiaru sprawiedliwości w walce z piractwem. 3. Opracowanie odpowiednich zmian w prawie, związanych z koniecznością usprawnienia postępowań w zakresie naruszeń prawa autorskiego i praw pokrewnych. 4. Ograniczenie procederu piractwa na targowiskach (bazarach). MINISTER ODPOWIEDZIALNY Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Minister Finansów. Minister Sprawiedliwości. Minister Kultury. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. 6

7 5. Minister Sprawiedliwości, Minister Zwiększenie efektywności i skuteczności działań organów Spraw Wewnętrznych i Administracji, ścigania w zakresie walki z przestępczością w Internecie. Minister Finansów. 6. Monitorowanie działań administracji. Minister Kultury. 3. Cele pośrednie środki realizacji celów strategicznych. Integralną częścią tego dokumentu jest załącznik, w którym szczegółowo przedstawiono poszczególne zadania, wraz ze wskazaniem, kto jest odpowiedzialny za ich realizację, kto pełni funkcję wspomagającą i jakie są terminy wykonania. Cel strategiczny nr - Zwiększanie efektywności, skuteczności oraz lepsza koordynacja działań służb państwowych (Policja, Straż Graniczna, Służba Celna) w walce z piractwem. Służby państwowe zajmujące się egzekucją praw autorskich podejmują wielokierunkowe działania mające na celu zwalczanie i zapobieganie przestępstwom wymierzonym w prawo autorskie i prawa pokrewne. Doświadczenie tych służb wskazuje na konieczność stałego podnoszenia poziomu koordynacji działań oraz wymiany informacji. Cele pośrednie środki realizacji celów strategicznych Miernik Dokonanie analizy, opracowanie i wdrażanie procedury oraz instrukcji. Zwiększenie skuteczności działań służb państwowych. postępowania w sprawach dotyczących naruszeń prawa autorskiego i praw pokrewnych. Ograniczenie przemytu towarów.2 Wzmocnienie kontroli na granicy wschodniej. naruszających prawo własności intelektualnej..3. Budowa systemu informatycznego wspierającego działania służb celnych w zakresie zwalczania piractwa. Działająca baza danych własności intelektualnej..4. Kontrola producentów dysków optycznych. Przeprowadzanie kontroli, prowadzenie rejestru. Cel strategiczny nr 2 - Zwiększanie efektywności i skuteczności działań wymiaru sprawiedliwości w walce z piractwem. Ogólnie znane problemy dotykające powolnego funkcjonowania prokuratur i sądów, nie omijają spraw z zakresu ochrony własności intelektualnej. Wdrożenie sposobu prowadzenia postępowań karnych celem usprawnienia i skrócenia czasu postępowań, staje się celem nadrzędnym. 7

8 Cele pośrednie środki realizacji celów strategicznych 2.. Usprawnienie postępowań sadowych w zakresie spraw związanych z ochroną własności intelektualnej Podnoszenie wiedzy i umiejętności pracowników organów ścigania oraz sędziów. Miernik Skrócenie czasu postępowań w sprawach związanych z własnością intelektualną. Przeprowadzenie szkoleń. Cel strategiczny nr 3 - Opracowanie odpowiednich zmian w prawie związanych z koniecznością usprawnienia postępowań w zakresie naruszeń prawa autorskiego i praw pokrewnych. Niezbędna jest nowelizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zarówno w związku z implementacją Dyrektywy w zakresie środków i procedur zapewniających egzekwowanie praw własności intelektualnej jak również poprawienia zapisów dotyczących prowadzenia kontroli produkcji dysków optycznych. Cele pośrednie środki realizacji celów strategicznych Miernik 3.. Opracowanie odpowiednich zmian w prawie Dokonanie analizy i opracowanie założeń związanych z implementacją Dyrektywy. do projektu zmian legislacyjnych Nowelizacja prawa autorskiego i praw pokrewnych. Znowelizowanie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Cel strategiczny nr 4 Ograniczenie procederu piractwa na targowiskach (bazarach). Wśród największych osiągnięć Polski w zakresie ochrony własności intelektualnej wynikających lub pozostających w ścisłym związku ze Strategią można wymienić zauważalne ograniczenie podaży pirackich towarów na targowisku znajdującym się na terenie Stadionu Dziesięciolecia. Sytuacja na Stadionie X-lecia uległa wyraźnej poprawie ponieważ podjęte, systematyczne działania służb państwowych ograniczyły sprzedaż pirackich towarów. Proponuje się zastosowanie sprawdzonej na Stadionie X lecia metody walki z piractwem, na innych obiektach w Polsce gdzie dochodzi do łamania praw własności intelektualnej. Cele pośrednie środki realizacji celów strategicznych Miernik 4.. Egzekwowanie od zarządcy targowiska (Stadion X lecia) Ścisłe przestrzeganie prawa przez należytego wykonywania obowiązków wynikających z zarządcę targowiska (Stadion X lecia). umowy oraz przestrzegania przepisów prawa Prowadzenie skutecznego nadzoru nad przestrzeganiem Obowiązek przestrzegania prawa przez praw własności intelektualnej na terenach targowisk. zarządców targowisk. 8

9 Cel strategiczny nr 5 Zwiększanie efektywności i skuteczności działań organów ścigania w zakresie walki z przestępczością w Internecie. Nowe pole eksploatacji, jakim stał się Internet powstało w wyniku rozwoju technologicznego społeczeństwa. Aby korzystanie z utworów zamieszczonych w sieci odbywało się w sposób legalny, należy w tym celu opracować skuteczną metodę postępowania w celu ograniczenia nielegalnego procederu piractwa internetowego. Cele pośrednie środki realizacji celów strategicznych Miernik Wypracowanie metod ujawniania naruszeń i 5. Zwiększenie efektywności i skuteczności działań organów zabezpieczania śladów nielegalnej ścigania w zakresie walki z przestępczością w Internecie. działalności w Internecie. Cel strategiczny nr 6 - Monitorowanie działań administracji publicznej. Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 9 listopada 2000 r. Minister Kultury jest przewodniczącym międzyresortowego Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych w Polsce. Ta funkcja wydaje się być odpowiednia do monitorowania postępów w realizacji Strategii. Cele pośrednie środki realizacji celów strategicznych Miernik 6.. Stałe monitorowanie działań poszczególnych organów Półroczny i roczny Raport wraz władzy publicznej w zakresie realizacji Strategii. z rekomendacjami. 4. Zasady wprowadzania zmian do Strategii. W trakcie realizacji Strategii może okazać się konieczne wprowadzanie do niej zmian wynikających z aktualnych sytuacji. Zgodnie z zakresem uprawnień określonych w 3 zarządzenia Nr 83 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2000 r. w sprawie utworzenia Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych, Zespół ma możliwość przedstawiania Prezesowi Rady Ministrów propozycji niezbędnych zmian Strategii. 5. Skutki dla budżetu państwa. Zadania określone w załączniku do Strategii nie spowodują dodatkowych skutków finansowych dla budżetu państwa. 9

10 Załącznik Cel strategiczny : Zwiększanie efektywności, skuteczności oraz lepszej koordynacji działań służb państwowych (Policja, Straż Graniczna, Służba Celna) w walce z piractwem. Cel pośredni..: Zwiększanie skuteczności działań służb państwowych. Miernik: Dokonanie analizy, opracowanie i wdrażanie procedury oraz instrukcji postępowania w sprawach dotyczących naruszeń prawa autorskiego i praw pokrewnych. Organy odpowiedzialne: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Minister Finansów. Termin realizacji Sporządzenie analizy naruszeń i dotychczas podejmowanych działań w zakresie własności intelektualnej i przemysłowej Wdrożenie procedur i instrukcji postępowania we wszystkich jednostkach operacyjnych zajmujących się sprawami z zakresu własności intelektualnej r r. Sporządzenie raportu i przekazanie go do Ministerstwa Kultury. Wdrożenie procedur i instrukcji przekazanie Ministerstwu Kultury informacji o zastosowanych rozwiązaniach do 3 grudnia 2005r. Policja, Straż Graniczna, Służba Celna, sektor prywatny, Urząd Patentowy RP Policja, Straż Graniczna, Służba Celna, sektor prywatny. 0

11 Cel strategiczny : Zwiększanie efektywności, skuteczności oraz lepszej koordynacji działań służb państwowych (Policja, Straż Graniczna, Służba Celna) w walce z piractwem. Organy odpowiedzialne: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Minister Finansów. Cel pośredni.2: Wzmacnianie kontroli na granicy wschodniej. Miernik: Ograniczenie przemytu towarów naruszających prawo własności intelektualnej. Termin realizacji. Prowadzenie cyklicznych szkoleń z zakresu ustawodawstwa unijnego. 2. Osiąganie wysokiego poziomu koordynacji działań służb państwowych poprzez wzmacnianie kadrowe. 3. Przyjęcie obowiązku półrocznego raportowania o działaniach podjętych przez właściwe organy w celu zwalczania piractwa. 4. Realizacja programu w ramach którego zaplanowano wzmocnienie egzekwowania praw własności intelektualnej na granicy wschodniej r. Proces ciągły. Proces ciągły r. Przeprowadzenie szkoleń, przygotowanie: raportu dotyczącego przeprowadzonych szkoleń, opracowanie potrzeb szkoleniowych na 2006r. i przekazanie go do Ministerstwa Kultury. Uzyskanie wysokiego stopnia koordynacji działań służb państwowych. Półroczne raporty przesyłane do Ministerstwa Kultury koordynatora programu. Podniesienie poziomu egzekwowania prawa poprzez wprowadzenie odpowiednich metod działania, konsekwentne ograniczanie naruszeń własności intelektualnej, koordynowanie działań służb polskich i litewskich. Powołanie grupy roboczej. Przygotowanie seminarium opisującego w/w działania. Służba Celna, Policja, Straż Graniczna. Służba Celna, Policja, Straż Graniczna. Służba Celna, Policja, Straż Graniczna. Służba Celna.

12 Cel strategiczny : Zwiększanie efektywności, skuteczności oraz lepszej koordynacji działań służb państwowych (Policja, Straż Graniczna, Służba Celna) w walce z piractwem. Organ odpowiedzialny: Minister Finansów. Cel pośredni.3: Budowa systemu informatycznego wspierającego działania służb celnych w zakresie zwalczania piractwa. Miernik : Działająca baza danych własności intelektualnej. Termin realizacji. Sprawnie działająca baza danych własności intelektualnej posiadająca możliwość pobierania informacji z bazy danych Urzędu Patentowego RP oraz baz danych Administracji celnej w zakresie dotyczącym ochrony praw własności intelektualnej r. Wdrożenie bazy danych własności intelektualnej. Obowiązek półrocznego raportowania postępów do Ministerstwa Kultury. Opracowanie raportu na temat funkcjonowania i korzystania z bazy danych, sposobu ich wykorzystywania, oraz przedstawienie statystyki z naruszeń praw własności intelektualnej w celu określenia trendów. Służba Celna, Urząd Patentowy RP. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. 2

13 Cel strategiczny : Zwiększanie efektywności, skuteczności oraz lepszej koordynacji działań służb państwowych (Policja, Straż Graniczna, Służba Celna) w walce z piractwem. Organ odpowiedzialny: Minister Kultury. Cel pośredni.4.: Kontrola produkcji dysków optycznych. Miernik : Przeprowadzanie kontroli, prowadzenie rejestru. Termin realizacji. Prowadzenie rejestru i gromadzenie stosownych informacji. 2. Podniesienie kwalifikacji pracowników. 3. Nowelizacja Ustawy w zakresie kontroli produkcji nośników nagrywalnych oraz kopiowania inną techniką niż tłoczenie nośników w tym kopiowanie na dyskach twardych, kartach pamięci i innych nośnikach informacji. Proces ciągły. Proces ciągły r. Uruchomienie rejestru i aktualizowanie w formie elektronicznej. Prowadzenie szkoleń pracowników odpowiedzialnych za kontrole producentów nośników optycznych w zakresie nowych technologii zwielokrotniania w tym, produkcji nośników nagrywalnych i ich wykorzystanie dla celów komercyjnych. Zapobieganie w przyszłości kopiowaniu na nośnikach nagrywanych. sektor prywatny. sektor prywatny. sektor prywatny. 3

14 Cel strategiczny 2: Zwiększanie efektywności i skuteczności działań wymiaru sprawiedliwości w walce z piractwem. Organ odpowiedzialny: Minister Sprawiedliwości. Cel pośredni 2..: Usprawnianie postępowań sądowych w zakresie spraw związanych z ochroną własności intelektualnej. Miernik : Skrócenie czasu postępowań w sprawach związanych z własnością intelektualną. Termin realizacji. Skrócenie czasu postępowań w sprawach związanych z własnością intelektualną. 2 Badanie przez jednostki nadrzędne prokuratury prawidłowości postępowań karnych w sprawach o przestępstwa przeciwko własności intelektualnej w 2004 r. 3. Obejmowanie przez prokuratury okręgowe nadzorem służbowym wybranych postępowań. 4. Dokonanie oceny aktywności konsultantów prowadzących sprawy własności intelektualnej na obszarze działania każdej prokuratury apelacyjnej. 5. Ocena ścigania przestępstw polegających na wytwarzaniu nielegalnych druków zwartych. Proces ciągły r. Proces ciągły. Wdrażanie jednolitej procedury postępowania w zakresie własności intelektualnej. Dokonanie analizy, celem wypracowania dla prokuratur terenowych stosownych wskazówek metodologicznych, usprawniających przebieg postępowań. Uzyskanie materiałów instruktażowych do dalszych postępowań. Prokuratura Krajowa. Prokuratura Krajowa. Prokuratura Krajowa r. Ocena skuteczności działania konsultantów. Prokuratura Krajowa. Proces ciągły. Postępowanie prokuratorskie. Policja. 4

15 Cel strategiczny 2: Zwiększanie efektywności i skuteczności działań wymiaru sprawiedliwości w walce z piractwem. Organ odpowiedzialny: Minister Sprawiedliwości. Cel pośredni 2.2.: Podnoszenie wiedzy i umiejętności pracowników organów ścigania oraz sędziów. Miernik: Prowadzenie szkoleń. Termin realizacji. Podniesienie umiejętności pracowników. Proces ciągły. Prowadzenie szkoleń pracowników organów ścigania oraz sądów. Prokuratura Krajowa, Sądy powszechne. 5

16 Cel strategiczny 3: Opracowanie odpowiednich zmian w prawie związanych z koniecznością usprawnienia postępowań w zakresie naruszeń prawa autorskiego i praw pokrewnych. Organ odpowiedzialny: Minister Kultury. Cel pośredni 3..: Opracowanie odpowiednich zmian w prawie związanych z implementacją Dyrektywy w zakresie środków i procedur zapewniających egzekwowanie praw własności intelektualnej. Miernik: Dokonanie analizy i opracowanie założeń do projektu zmian legislacyjnych. Termin realizacji: r. Termin realizacji. Konsultacje publiczne nad implementacją Dyrektywy w zakresie środków i procedur zapewniających egzekwowanie praw własności intelektualnej do prawa polskiego. 2. Przygotowanie projektu legislacyjnego. 3. Prace legislacyjne Rządu. 4. Prace parlamentu nad implementacją Dyrektywy w zakresie środków i procedur zapewniających egzekwowanie praw własności intelektualnej r. Opracowanie raportu. Urząd Patentowy RP, sektor prywatny r. Projekt legislacyjny. Urząd Patentowy RP, sektor prywatny r. Przyjęcie projektu ustawy przez Radę Ministrów r. Wejście w życie ustawy. 6

17 Cel strategiczny 3: Opracowanie odpowiednich zmian w prawie związanych z koniecznością usprawnienie postępowań w zakresie naruszeń prawa autorskiego i praw pokrewnych. Organ odpowiedzialny: Minister Kultury. Cel pośredni 3.2: Nowelizacja prawa autorskiego i praw pokrewnych. Miernik: Znowelizowanie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.. Ocena skutków funkcjonowania ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Przygotowanie projektu legislacyjnego. 3. Prace legislacyjne Rządu. 4. Prace parlamentu nad nowelizacją ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Termin realizacji r. Przygotowanie raportu zawierającego ocenę funkcjonowania ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz propozycje zmian. sektor prywatny r. Projekt legislacyjny. sektor prywatny r. Przyjęcie projektu ustawy przez Radę Ministrów. sektor prywatny r. Wejście w życie ustawy. sektor prywatny. 7

18 Cel strategiczny 4: Ograniczenie procederu piractwa na targowiskach (bazarach). Organ odpowiedzialny: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Cel pośredni 4..: Egzekwowanie od zarządcy targowiska (Stadion X lecia) należytego wykonywania obowiązków wynikających z umowy oraz przestrzegania przepisów prawa. Miernik: Ścisłe przestrzeganie prawa przez zarządcę targowiska (Stadion X lecia). Termin realizacji. Prowadzenie skutecznego monitoringu nad przestrzeganiem praw własności intelektualnej na terenie targowiska (Stadion X lecia) celem wyegzekwowania od zarządcy targowiska pełnego i należytego wykonywania wszystkich obowiązków wynikających z umowy oraz przestrzeganie przepisów prawa. 2. Reaktywowanie Grupy Warszawskiej. 3. Monitorowanie działalności handlowej prowadzonej na terenie targowisk i bazarów, położonych w Warszawie przez Grupę Warszawską przy współpracy z przedstawicielami dzierżawcy terenu r. Miesiąc od przyjęcia Strategii przez Radę Ministrów r. Ścisłe przestrzeganie prawa przez zarządcę targowiska. Składanie kwartalnych Raportów w tym zakresie. Podjęcie efektywnych działań przez Grupę Warszawską. Monitorowanie działalności i składanie w tym zakresie cyklicznych raportów do 0 tego każdego miesiąca. Minister Sportu, Policja, Służba Celna, wojewodowie, administracja samorządowa, sektor prywatny. Minister Sportu, Policja, Straż Graniczna, Służba Celna, Centralny Ośrodek Sportu, administracja samorządowa, sektor prywatny. Grupa Warszawska. 8

19 Cel strategiczny 4: Ograniczenie procederu piractwa na targowiskach (bazarach). Organ odpowiedzialny: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Cel pośredni 4.2.: Prowadzenie skutecznego nadzoru nad przestrzeganiem praw własności intelektualnej na terenach targowisk, ze szczególnym uwzględnieniem granicy zachodniej. Miernik: Obowiązek przestrzeganie prawa przez zarządców targowisk. Termin realizacji. Szczegółowe ustalenie statusu prawnego targowisk; w szczególności uzyskanie informacji o właścicielu gruntu, na którym funkcjonuje targowisko, o administratorze/zarządcy targowiska, o regulaminie funkcjonowania targowiska itp. 2. Nawiązanie kontaktów z zarządcami targowisk i uświadomienie ich o konieczności współpracy w zakresie zwalczania piractwa na targowiskach oraz wyegzekwowanie od zarządców targowisk przestrzegania przepisów prawa. Podejmowanie działań zmierzających do zatrzymywania pirackich produktów oraz ich dystrybutorów itp. Proces ciągły r. Sprawozdanie. Ścisłe przestrzeganie prawa przez zarządców targowisk oraz współpraca zarządców z właściwymi organami w celu zwalczania piractwa. Wojewodowie, administracja samorządowa, sektor prywatny. Wojewodowie, administracja samorządowa, Policja, Służba Celna, Straż Graniczna, sektor prywatny. 9

20 Cel strategiczny 5: Zwiększenie efektywności i skuteczności działań organów ścigania w zakresie walki z przestępczością w Internecie. Organ odpowiedzialny: Minister Sprawiedliwości, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Minister Finansów. Cel pośredni 5. Zwiększenie efektywności i skuteczności działań organów ścigania w zakresie walki z przestępczością w Internecie. Miernik: Wypracowanie metod ujawniania naruszeń i zabezpieczania śladów nielegalnej działalności w Internecie.. Podnoszenie kwalifikacji przez szkolenie nowo zatrudnionych funkcjonariuszy zajmujących się zwalczaniem piractwa w Internecie. Termin realizacji Proces ciągły. 2. Powołanie grupy roboczej Internet r. Wzrost kwalifikacji. Wypracowanie skutecznych metod służących do ujawniania i prowadzenia spraw w zakresie Internetu. Policja, Służby Celne, sektor prywatny. Minister Nauki i Informatyzacji, Policja, Służby Celne, Prokuratury, sektor prywatny. Cel strategiczny 6: Monitorowanie działań administracji. Organ odpowiedzialny: Minister Kultury. Cel pośredni 6..: Permanentne monitorowanie działań poszczególnych organów władzy publicznej w zakresie realizacji Strategii. Miernik: Półroczny i roczny Raport wraz z rekomendacjami. Termin realizacji: r. raport półroczny r. raport roczny za rok Wszystkie podmioty uczestniczące w realizacji Strategii. Akceptuję Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury Agnieszka Odorowicz 20

I. Wstęp. Zespół do Spraw Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych

I. Wstęp. Zespół do Spraw Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych Zespół do Spraw Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych RAPORT dotyczący przestrzegania PRAWA AUTORSKIEGO I PRAW POKREWNYCH W POLSCE za rok 2008 Warszawa, 2009 r. SPIS TREŚCI I.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1. Piractwo w Polsce opis zjawiska... 5 2. Cele strategiczne... 17 3. Cele pośrednie... 19 3.1. Cel strategiczny nr 1

SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1. Piractwo w Polsce opis zjawiska... 5 2. Cele strategiczne... 17 3. Cele pośrednie... 19 3.1. Cel strategiczny nr 1 Zespół do Spraw Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych PROGRAM na rzecz ochrony praw autorskich i praw pokrewnych 2008-2010 Warszawa, 2008 r. SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1. Piractwo

Bardziej szczegółowo

Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem Bezpieczniej"

Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem Bezpieczniej" Program Razem Bezpieczniej to formuła kompleksowego i zdecydowanego działania w celu ograniczenia zjawisk i zachowań,

Bardziej szczegółowo

Jak chronić patenty i znaki towarowe 2015-07-13 15:50:16

Jak chronić patenty i znaki towarowe 2015-07-13 15:50:16 Jak chronić patenty i znaki towarowe 2015-07-13 15:50:16 2 Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej to poważny problem w Algierii. Straty ponoszone przez tutejszą gospodarkę w związku z wprowadzaniem

Bardziej szczegółowo

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu Wydział do Walki z Przestępczością Narkotykową PRZESTĘPCZOŚĆ NARKOTYKOWA

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu Wydział do Walki z Przestępczością Narkotykową PRZESTĘPCZOŚĆ NARKOTYKOWA PRZESTĘPCZOŚĆ NARKOTYKOWA Tendencje przestępczości narkotykowej w Polsce nie odbiegają od tendencji występujących w innych państwach europejskich. Wynika to z braku barier granicznych, łatwości przemieszczania

Bardziej szczegółowo

System wsparcia i ochrony ofiar handlu ludźmi

System wsparcia i ochrony ofiar handlu ludźmi V KONFERENCJA KRAJOWA nt. Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi System wsparcia i ochrony ofiar handlu ludźmi 21 października 2010 r. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Program wsparcia i ochrony ofiary/świadka

Bardziej szczegółowo

Plan komunikacji w ramach projektu CAF w Urzędzie Gminy Jasieniec

Plan komunikacji w ramach projektu CAF w Urzędzie Gminy Jasieniec Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plan komunikacji w ramach projektu CAF w Urzędzie Gminy Jasieniec WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest

Bardziej szczegółowo

Zadania komórek organizacyjnych BMWP KGP

Zadania komórek organizacyjnych BMWP KGP 13 Załącznik nr 2 Zadania komórek organizacyjnych BMWP KGP 1. Wydział Współpracy Pozaoperacyjnej: 1) opracowywanie projektów głównych kierunków międzynarodowej współpracy Policji, w tym opiniowanie propozycji

Bardziej szczegółowo

PS Pani Barbara Dolniak Wicemarszałek Sejmu Kancelaria Sejmu ul. Wiejska 4/5/ Warszawa

PS Pani Barbara Dolniak Wicemarszałek Sejmu Kancelaria Sejmu ul. Wiejska 4/5/ Warszawa Warszawa, czerwca 2016 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW SEKRETARZ STANU Wiesław Janczyk PS3.054.3.2016 Pani Barbara Dolniak Wicemarszałek Sejmu Kancelaria Sejmu ul. Wiejska 4/5/8 00-902 Warszawa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO NA LATA 2005 2008

PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO NA LATA 2005 2008 Lp. PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO NA LATA 2005 2008 Rodzaj Zagrożenia 1. Kradzieże samochodów 2. Kradzieże

Bardziej szczegółowo

Prz r e z st t pczo kompu kom pu e t row ow i n i t n e t rn r e n tow i i n i t n e t le l ktu kt al u n al a

Prz r e z st t pczo kompu kom pu e t row ow i n i t n e t rn r e n tow i i n i t n e t le l ktu kt al u n al a Przestępczość komputerowa, internetowa i intelektualna Pojęcie przestępczości internetowej i charakterystyka obszarów zagroŝeń. W polskim prawie karnym brak jest definicji przestępstwa internetowego. Potocznie

Bardziej szczegółowo

Metodyka ujawniania i zwalczania asność intelektualn

Metodyka ujawniania i zwalczania asność intelektualn Metodyka ujawniania i zwalczania przestępstw pstw godzących we własnow asność intelektualn telektualną w sieciach telekomunikacyjnych i teleinformatycznych. Cedzyna 21 września 2007 podinsp. Dariusz Poniatowski

Bardziej szczegółowo

Strategia działania Służby Celnej na lata 2010-2015

Strategia działania Służby Celnej na lata 2010-2015 Strategia działania Służby Celnej na lata 2010-2015 Służba Celna 2015 + Ministerstwo Finansów Departament Służby Celnej 2006. 10. 01 s. 1 Strategia 2007 + Sprawozdanie z wykonania planu pracy na rok 2009

Bardziej szczegółowo

Procedura zarządzania ryzykiem w Sądzie Okręgowym w Białymstoku

Procedura zarządzania ryzykiem w Sądzie Okręgowym w Białymstoku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr A-0220-25/11 z dnia 20 czerwca 2011 r. zmieniony Zarządzeniem Nr A-0220-43/12 z dnia 12 października 2012 r. Procedura zarządzania ryzykiem w Sądzie Okręgowym w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRAWA NOWYCH TECHNOLOGII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO 2015/2016

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRAWA NOWYCH TECHNOLOGII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO 2015/2016 PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRAWA NOWYCH TECHNOLOGII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO 2015/2016 PRAWO NOWYCH TECHNOLOGII Technologie informacyjne - 23 godz. 1. Podpisy elektroniczne

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 5 października 2012 r. Poz. 65 ZARZĄDZENIE NR 73 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 1 października 2012 r. w sprawie regulaminu

Bardziej szczegółowo

program ochrony marki Levi Strauss

program ochrony marki Levi Strauss program ochrony marki Levi Strauss 1 1. Dżinsy które zbudowały Amerykę. agenda 2. Globalny program ochrony marki Levi s 3.Metody działania w zakresie ochrony marki 4. Efekty działań w Polsce 2 Levi Strauss

Bardziej szczegółowo

RAPORT PRAWA AUTORSKIEGO I PRAW POKREWNYCH W POLSCE

RAPORT PRAWA AUTORSKIEGO I PRAW POKREWNYCH W POLSCE RAPORT Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych dotyczący przestrzegania PRAWA AUTORSKIEGO I PRAW POKREWNYCH W POLSCE za rok 2004 Warszawa, sierpień 2005 r. 1 I.

Bardziej szczegółowo

Krajowe Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury tel. 0 22 55-27-261 fax. 0 22 55-27-260

Krajowe Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury tel. 0 22 55-27-261 fax. 0 22 55-27-260 PROGRAM SZKOLENIA DLA PROKURATORÓW Metodyka prowadzenia postępowań karnych o przestępstwa z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy prawo własności przemysłowej KCKP 1410-64/08 DATA

Bardziej szczegółowo

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH L 290/18 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.10.2012 AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH DECYZJA RADY STOWARZYSZENIA UE-LIBAN NR 2/2012 z dnia 17 września 2012 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

5. PRAWO SPÓŁEK. (Instytucja wiodąca: Ministerstwo Sprawiedliwości 1 )

5. PRAWO SPÓŁEK. (Instytucja wiodąca: Ministerstwo Sprawiedliwości 1 ) 5. PRAWO SPÓŁEK (Instytucja wiodąca: Ministerstwo Sprawiedliwości 1 ) Negocjacje tymczasowo zamknięte 28 listopada 2001 roku I. INSTYTUCJE LUB DZIAŁANIA DOTYCZĄCE WZMOCNIENIA ADMINISTRACYJNEGO NIEZBĘDNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RAWICZU

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RAWICZU ZATWIERDZAM: Załącznik do Zarządzenia Nr 7/08 Starosty Rawickiego Rawicz, dnia 24 stycznia 2008 r. z dnia 24 stycznia 2008 r. REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W RAWICZU Biuro ds. Ochrony

Bardziej szczegółowo

LII Spotkanie audytorów wewnętrznych z jednostek sektora finansów publicznych

LII Spotkanie audytorów wewnętrznych z jednostek sektora finansów publicznych LII Spotkanie audytorów wewnętrznych z jednostek sektora finansów publicznych ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa tel.: +48 22 123 45 67 fax :+48 22 123 45 67 Warszawa 23 września 2014 r. www.mf.gov.pl

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2014 roku uchwały w sprawie trybu i sposobu

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2014 roku uchwały w sprawie trybu i sposobu Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia...... r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2014 roku uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Sułkowice

REGULAMIN Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Sułkowice REGULAMIN Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Sułkowice 1 Podstawą prawną działania Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz

Bardziej szczegółowo

Izba Celna w Warszawie

Izba Celna w Warszawie Izba Celna w Warszawie Urzędy Celne - 7 Warszawa Oddziały Celne 22 Oddziały Graniczne - 4 Struktura terytorialna Izby Celnej w Warszawie UC w Ciechanowie UC II w Warszawie UC w Pruszkowie UC I w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wstęp... 13

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wstęp... 13 Wykaz skrótów... 11 Wstęp... 13 Rozdział I Prawa pokrewne zagadnienia ogólne... 17 1. Podstawowe akty prawne dotyczące ochrony praw pokrewnych... 17 1.1. Konwencja rzymska z 1961 r.... 17 1.2. Porozumienie

Bardziej szczegółowo

Departamenty PC, AE, CA, DI, FR izby celne

Departamenty PC, AE, CA, DI, FR izby celne Załącznik nr 2 Szczegółowe harmonogramy realizacji inicjatyw strategicznych * Program 1. Wdrożenie Programu e-cło ** Departamenty PC, AE, CA, DI, FR Termin 2013 Priorytet 1 1. Wdrożenie systemów wspierających

Bardziej szczegółowo

Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów. Autor: redakcja naukowa Bogusława Gnela

Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów. Autor: redakcja naukowa Bogusława Gnela Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów Autor: redakcja naukowa Bogusława Gnela Autorami podręcznika są pracownicy naukowo-dydaktyczni Katedry Prawa Cywilnego i Gospodarczego oraz Katedry Prawa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2/SOR/10 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMśY z dnia 19 stycznia 2010

ZARZĄDZENIE NR 2/SOR/10 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMśY z dnia 19 stycznia 2010 ZARZĄDZENIE NR 2/SOR/10 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMśY w sprawie regulaminu przestrzegania zasad i procedur korzystania z legalnego oprogramowania i ochrony własności intelektualnej oraz wykonywania czynności

Bardziej szczegółowo

WALKA Z "PIRACTWEM" W 2005 R.

WALKA Z PIRACTWEM W 2005 R. Strona znajduje się w archiwum. WALKA Z "PIRACTWEM" W 2005 R. W 2005 r. w wyniku policyjnych działań "antypirackich" zabezpieczono podrobione wyroby o wartości prawie 105 mln zł oraz urządzenia do ich

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. Wstęp... 4 II. Zagadnienia ogólne... 6 1. Obowiązujący stan prawny... 6 1.1. Akty prawa polskiego... 6 1.2. Umowy międzynarodowe...

SPIS TREŚCI I. Wstęp... 4 II. Zagadnienia ogólne... 6 1. Obowiązujący stan prawny... 6 1.1. Akty prawa polskiego... 6 1.2. Umowy międzynarodowe... Zespół do Spraw Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych RAPORT dotyczący przestrzegania PRAWA AUTORSKIEGO I PRAW POKREWNYCH W POLSCE za rok 2007 Warszawa, 2008 r. SPIS TREŚCI I.

Bardziej szczegółowo

KS2/8500/1/MAV/2013 ZADANIA URZĘDÓW KONTROLI SKARBOWEJ NA ROK 2013 (WYCIĄG) WARSZAWA STYCZEŃ 2013r.

KS2/8500/1/MAV/2013 ZADANIA URZĘDÓW KONTROLI SKARBOWEJ NA ROK 2013 (WYCIĄG) WARSZAWA STYCZEŃ 2013r. MINISTERSTWO FINANSÓW Departament Kontroli Skarbowej KS2/8500/1/MAV/2013 ZADANIA URZĘDÓW KONTROLI SKARBOWEJ NA ROK 2013 (WYCIĄG) WARSZAWA STYCZEŃ 2013r. Podstawę do wskazania priorytetów w realizacji zadań

Bardziej szczegółowo

Zasady i tryb przeprowadzania audytu wewnętrznego w Politechnice Warszawskiej

Zasady i tryb przeprowadzania audytu wewnętrznego w Politechnice Warszawskiej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 2 Rektora PW z dnia 25 stycznia 2006 r. Zasady i tryb przeprowadzania audytu wewnętrznego w Politechnice Warszawskiej Rozdział 1 Wstęp 1. Celem Zasad i trybu przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PREWENCJI KWP W KATOWICACH. Rola współpracy międzyresortowej w przeciwdziałaniu przemocy domowej

WYDZIAŁ PREWENCJI KWP W KATOWICACH. Rola współpracy międzyresortowej w przeciwdziałaniu przemocy domowej Rola współpracy międzyresortowej w przeciwdziałaniu przemocy domowej Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (...) Art.1 2. Do podstawowych zadań Policji należą: 1)ochrona życia i zdrowia ludzi oraz

Bardziej szczegółowo

Porozumienie w sprawie Platformy współpracy w zakresie partnerstwa publicznoprywatnego

Porozumienie w sprawie Platformy współpracy w zakresie partnerstwa publicznoprywatnego Porozumienie w sprawie Platformy współpracy w zakresie partnerstwa publicznoprywatnego zawarte w dniu 26 stycznia 2011 roku pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego, a Ministrem Edukacji Narodowej, Ministrem

Bardziej szczegółowo

Obszar III 2011-2020. 10 maja 2011 r.

Obszar III 2011-2020. 10 maja 2011 r. Obszar III Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 10 maja 2011 r. Cel operacyjny 3 Usprawnienie procesów komunikacji społecznej oraz wymiany wiedzy 2 Cel operacyjny 3 Kontekst: Prezydencja Polski

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 508 / 2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 września 2016 r.

Zarządzenie Nr 508 / 2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 września 2016 r. Zarządzenie Nr 508 / 2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 września 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad kontroli zarządczej w Samorządzie Kalisza Miasta na prawach powiatu. Na

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO RADY OCHRONY PRACY w sprawie zawierania umów cywilnoprawnych i zatrudnienia w szarej strefie

STANOWISKO RADY OCHRONY PRACY w sprawie zawierania umów cywilnoprawnych i zatrudnienia w szarej strefie STANOWISKO RADY OCHRONY PRACY w sprawie zawierania umów cywilnoprawnych i zatrudnienia w szarej strefie Rada Ochrony Pracy na posiedzeniu 9 lutego 2016 r. zapoznała się z przygotowanym przez Państwową

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej CYKL POLITYKI UNIJNEJ DOTYCZĄCEJ POWAŻNEJ I ZORGANIZOWANEJ PRZESTĘPCZOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ

Rada Unii Europejskiej CYKL POLITYKI UNIJNEJ DOTYCZĄCEJ POWAŻNEJ I ZORGANIZOWANEJ PRZESTĘPCZOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ Rada Unii Europejskiej CYKL POLITYKI UNIJNEJ DOTYCZĄCEJ POWAŻNEJ I ZORGANIZOWANEJ PRZESTĘPCZOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ CYKL POLITYKI UNIJNEJ DOTYCZĄCEJ POWAŻNEJ I ZORGANIZOWANEJ PRZESTĘPCZOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9 MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia r. w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Cyfryzacji

ZARZĄDZENIE NR 9 MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia r. w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Cyfryzacji ZARZĄDZENIE NR 9 MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia... 2016 r. w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Cyfryzacji Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁALNOŚCI IZBY CELNEJ WE WROCŁAWIU NA ROK 2013

PLAN DZIAŁALNOŚCI IZBY CELNEJ WE WROCŁAWIU NA ROK 2013 PLAN DZIAŁALNOŚCI IZBY CELNEJ WE WROCŁAWIU NA ROK 2013 CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2013 Lp. Cel Mierniki określające stopień realizacji celu Nazwa Planowana wartość do osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Światowa Organizacja Zdrowia, co roku koncentrując się na innym aspekcie tej globalnej epidemii. Stop nielegalnemu obrotowi wyrobami tytoniowymi.

Światowa Organizacja Zdrowia, co roku koncentrując się na innym aspekcie tej globalnej epidemii. Stop nielegalnemu obrotowi wyrobami tytoniowymi. Światowy Dzień Bez Tytoniu 31 maja 2015 31 maja to waŝna data w kalendarzu promocji zdrowia - dzień, który słuŝy zwróceniu uwagi na konieczność ochrony obecnych i przyszłych pokoleń przed następstwami

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu

Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu Postanowienia ogólne 1 1. Kontrolę zarządczą w PUP stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY KONTROLI GRANICZNEJ

INSTRUMENTY KONTROLI GRANICZNEJ OCHRONA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ INSTRUMENTY KONTROLI GRANICZNEJ Warszawa, 15 października 2014 r. Działania organów celnych w obszarze IPR 1 STYCZNIA 2014 r. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 3 z dnia 20.10.214r REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Komenda Stołeczna Policji 00-150 Warszawa ul.nowolipie2

Komenda Stołeczna Policji 00-150 Warszawa ul.nowolipie2 Komenda Stołeczna Policji 00-150 Warszawa ul.nowolipie2 Punkt Obsługi Interesanta 22 603-66-26 (08.00-16.00) Dyżurny KSP 22 603-65-55 24 h tel. 112 24 h http://www.policja.waw.pl/portal/pl/ Wydział do

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKI W INTERNECIE. Jak się bronić przed nielegalnym rozpowszechnianiem

KSIĄŻKI W INTERNECIE. Jak się bronić przed nielegalnym rozpowszechnianiem KSIĄŻKI W INTERNECIE Jak się bronić przed nielegalnym rozpowszechnianiem Gdzie szukać plików? Portale świadczące usługi hostingu (magazynowania) plików Portale typu P2P udostępniające platformę do wymiany

Bardziej szczegółowo

o współpracy rozwojowej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

o współpracy rozwojowej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o współpracy rozwojowej 1) Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 234, poz. 1386, z 2013 r. poz. 1283. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1.

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne Konsultacje społeczne Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 10 maja 2011 r. Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Prezentacja drugiego celu operacyjnego: zwiększenie partycypacji społecznej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 16.03.2015. Pan Komendant Nadinsp. Krzysztof Gajewski Komendant Główny Policji. Szanowny Panie Komendancie,

Warszawa, 16.03.2015. Pan Komendant Nadinsp. Krzysztof Gajewski Komendant Główny Policji. Szanowny Panie Komendancie, Warszawa, 16.03.2015 Pan Komendant Nadinsp. Krzysztof Gajewski Komendant Główny Policji Szanowny Panie Komendancie, Organizacje tworzące Koalicję na rzecz CEDAW zwracają się do Pana Komendanta z prośbą

Bardziej szczegółowo

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w LIPNIE ZESPÓŁ KONTRAKT PROGRAM INTERDYSCYPLINARNY

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w LIPNIE ZESPÓŁ KONTRAKT PROGRAM INTERDYSCYPLINARNY GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w LIPNIE ZESPÓŁ KONTRAKT PROGRAM INTERDYSCYPLINARNY AKTYWNOŚCI LOKALNEJ ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY - KONFERENCJA - MISJA CELE I ZADANIA PROCEDURY Lipno, 04 listopada 2010

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA prof. nzw. dr hab. Beata Filipiak Unia Europejska stoi wobec konieczności wzmocnienia swojej międzynarodowej pozycji konkurencyjnej w obliczu zmieniających

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

liczba materiałów informacyjnych (ulotki, informacyjne - 5000 sztuk) - potwierdzenia odbioru ulotek, - listy obecności

liczba materiałów informacyjnych (ulotki, informacyjne - 5000 sztuk) - potwierdzenia odbioru ulotek, - listy obecności Załącznik do Zarządzenia Nr 1777/10 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 24 listopada 2010 r. Harmonogram działań w roku w ramach Gdańskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2010-2013.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. ŚW. WOJCIECHA W KRAKOWIE

POLITYKA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. ŚW. WOJCIECHA W KRAKOWIE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 15/2013/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. św. Wojciecha w Krakowie z dnia 21. stycznia 2014 r. POLITYKA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. ŚW.

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E Załącznik do uchwały nr... Rady Miasta Katowice z dnia... S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI W 2011 ROKU UCHWAŁY W SPRAWIE TRYBU I SPOSOBU POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA CZŁONKÓW ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

Bardziej szczegółowo

ŚWIATOWY KONGRES BEZPIECZEŃSTWA CHEMICZNEGO KIELCE, 18-20 KWIETNIA 2016 www.chemss2016.org DEKLARACJA

ŚWIATOWY KONGRES BEZPIECZEŃSTWA CHEMICZNEGO KIELCE, 18-20 KWIETNIA 2016 www.chemss2016.org DEKLARACJA ŚWIATOWY KONGRES BEZPIECZEŃSTWA CHEMICZNEGO KIELCE, 18-20 KWIETNIA 2016 www.chemss2016.org DEKLARACJA na temat rozwoju współpracy międzynarodowej w celu umacniania bezpieczeństwa chemicznego oraz rozwoju

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA RZĄDU W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

DZIAŁANIA RZĄDU W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE DZIAŁANIA RZĄDU W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 1. Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw 2. Nowy Krajowy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9 DYREKTORA GENERALNEGO MINISTERSTWA ŚRODOWISKA z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego

ZARZĄDZENIE NR 9 DYREKTORA GENERALNEGO MINISTERSTWA ŚRODOWISKA z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego ZARZĄDZENIE NR 9 DYREKTORA GENERALNEGO MINISTERSTWA ŚRODOWISKA z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego Na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr CSIOZ/../2013

UMOWA Nr CSIOZ/../2013 UMOWA Nr CSIOZ/../2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: z siedzibą w Warszawie (kod 00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5A, posiadającym NIP: 5251575309, REGON: 001377706, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Drakkar - polsko-norweski kurs na bezpieczeństwo strefy Schengen. Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014

Drakkar - polsko-norweski kurs na bezpieczeństwo strefy Schengen. Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014 Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014 Program Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracjom grup przestępczych

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 327/2016 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 20 października 2016 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO 1 I. Postanowienia ogólne 1. Karta audytu wewnętrznego ustala zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO SGH

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO SGH Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 54 z dnia 30 września 2013 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO SGH Karta audytu wewnętrznego SGH opracowana została na podstawie: 1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna Europa bez granic. Raport końcowy - rezultaty projektu

Bezpieczna Europa bez granic. Raport końcowy - rezultaty projektu Bezpieczna Europa bez granic Raport końcowy - rezultaty projektu Bezpieczna Europa bez granic - wprowadzenie Porozumienie w sprawie projektu nr 15/NMF PL 15/14 Bezpieczna Europa bez granic zostało podpisane

Bardziej szczegółowo

Kim jesteśmy. CompFort Meridian Polska dzisiaj Około 120 pracowników Obrót za 2012 r. ponad 91 mln zł Stały wzrost przychodów i zakresu działalności

Kim jesteśmy. CompFort Meridian Polska dzisiaj Około 120 pracowników Obrót za 2012 r. ponad 91 mln zł Stały wzrost przychodów i zakresu działalności Profil firmy Profil firmy CompFort Meridian Polska jest dostawcą rozwiązań do zarządzania IT, gwarantujących wysoki poziom bezpieczeństwa, dostępności oraz wysoką jakość usług dostarczanych przez organizację

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE STRATEGICZNEJ MAPY DROGOWEJ ROZWOJU SEKTORA OBYWATELSKIEGO W POLSCE III SEKTOR DLA POLSKI

WDRAŻANIE STRATEGICZNEJ MAPY DROGOWEJ ROZWOJU SEKTORA OBYWATELSKIEGO W POLSCE III SEKTOR DLA POLSKI Projekt poddany konsultacjom sektora pozarządowego w czerwcu 2015 WDRAŻANIE STRATEGICZNEJ MAPY DROGOWEJ ROZWOJU SEKTORA OBYWATELSKIEGO W POLSCE III SEKTOR DLA POLSKI Strategiczna Mapa Drogowa ma charakter

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 26/2016 Dyrektora Instytutu Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk z dnia 16 maja 2016 r.

Zarządzenie nr 26/2016 Dyrektora Instytutu Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk z dnia 16 maja 2016 r. Zarządzenie nr 26/2016 Dyrektora Instytutu Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie: zmiany Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRACY GRUP ROBOCZYCH DS. ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW PRZEMOCY

ZASADY PRACY GRUP ROBOCZYCH DS. ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW PRZEMOCY Projekt ZASADY PRACY GRUP ROBOCZYCH DS. ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW PRZEMOCY Cele Grup Roboczych 1. Opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie; 2. Monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Zgłaszanie przypadków nieprawidłowości i nadużyć finansowych do Komisji Europejskiej w Polsce

Zgłaszanie przypadków nieprawidłowości i nadużyć finansowych do Komisji Europejskiej w Polsce Tylko do użytku służbowego Zgłaszanie przypadków nieprawidłowości i nadużyć finansowych do Komisji Europejskiej w Polsce Seminarium na temat środków zwalczania korupcji i nadużyć finansowych w ramach europejskich

Bardziej szczegółowo

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa Cele kluczowe Idea społecznej odpowiedzialności biznesu jest wpisana w wizję prowadzenia działalności przez Grupę Kapitałową LOTOS. Zagadnienia te mają swoje odzwierciedlenie w strategii biznesowej, a

Bardziej szczegółowo

ROZBITA GRUPA TRUDNIĄCA SIĘ PASERSTWEM CZĘŚCI SAMOCHODOWYCH

ROZBITA GRUPA TRUDNIĄCA SIĘ PASERSTWEM CZĘŚCI SAMOCHODOWYCH POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/126915,rozbita-grupa-trudniaca-sie-paserstwem-czesci-samochodowych.html Wygenerowano: Niedziela, 21 sierpnia 2016, 08:18 Strona znajduje się w archiwum.

Bardziej szczegółowo

L.dz. 179/2015/LW Warszawa, 29.07.2015

L.dz. 179/2015/LW Warszawa, 29.07.2015 L.dz. 179/2015/LW Warszawa, 29.07.2015 Sz. Pan Maciej Bando Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Dyrektorzy Oddziałów Terenowych URE Dotyczy: Weryfikacji koncesji na obrót paliwami ciekłymi w Polsce Polska

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Poczta Polska jest państwowym przedsiębiorstwem użyteczności publicznej powołanym na mocy ustawy z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej Poczta

Bardziej szczegółowo

POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI NOT

POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI NOT Seminarium Informacyjno-promocyjne projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. Zmiany wzorców produkcji i konsumpcji w świetle

Bardziej szczegółowo

4. Lider sekcji prowadzi nadzór nad pracą merytoryczną sekcji w odniesieniu do przydzielonych poszczególnym członkom sekcji zadań. 5.

4. Lider sekcji prowadzi nadzór nad pracą merytoryczną sekcji w odniesieniu do przydzielonych poszczególnym członkom sekcji zadań. 5. Regulamin prac Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i grup roboczych na terenie miasta Poznania z dnia 26 lipca 2012r. 1 Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w regulaminie jest

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 12. z dnia.. r. w sprawie sposobu prowadzenia Rejestru Dawców Komórek Rozrodczych i Zarodków

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 12. z dnia.. r. w sprawie sposobu prowadzenia Rejestru Dawców Komórek Rozrodczych i Zarodków ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 12 z dnia.. r. w sprawie sposobu prowadzenia Rejestru Dawców Komórek Rozrodczych i Zarodków Na podstawie art. 31 ust. 9 ustawy z dnia niepłodności (Dz. U. Nr.., poz.,) zarządza

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno

2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno PROJEKT Uchwała Nr Rady Gminy Gniezno z dnia.. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Gniezno na lata 2011-2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Porozumienie o współpracy w zwalczaniu przestępstw białych kołnierzyków

Porozumienie o współpracy w zwalczaniu przestępstw białych kołnierzyków Źródło: http://mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/11769,porozumienie-o-wspolpracy-w-zwalczaniu-przestepstw-bialych-kolnierzykow. html Wygenerowano: Piątek, 30 września 2016, 13:13 Strona znajduje się w archiwum.

Bardziej szczegółowo

R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia 19 marca 2015 r.

R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia 19 marca 2015 r. RM-110-18-15 R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Wspierania Reform na Ukrainie Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Negocjacje tymczasowo zamknięte 28 listopada 2001 roku

Negocjacje tymczasowo zamknięte 28 listopada 2001 roku 5. PRAWO SPÓŁEK Negocjacje tymczasowo zamknięte 28 listopada 2001 roku 5.1. PRAWO SPÓŁEK SENSU STRICTO Instytucja wiodąca: Ministerstwo Sprawiedliwości POSTĘP DOSTOWAWCZY W OKRESIE WRZESIEŃ 2001 MAJ 2002

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi na lata 2007-2008

Krajowy Program Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi na lata 2007-2008 Krajowy Program Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi na lata 2007-2008 Krajowy Program Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi na lata 2007-2008 jest kontynuacją Krajowego Programu Zwalczania i

Bardziej szczegółowo

Zasada dotycząca bezpieczeństwa informacji, tajemnic handlowych i poufnych informacji

Zasada dotycząca bezpieczeństwa informacji, tajemnic handlowych i poufnych informacji Zasada dotycząca bezpieczeństwa informacji, tajemnic handlowych i poufnych informacji Deklaracja zasady: Firma 3M zobowiązuje się do ochrony poufnych informacji firmy 3M, w tym tajemnic handlowych, przed

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (1)

USTAWA. z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (1) Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych zmiany: 2002-11-10 Dz.U.2001.128.1402 art. 14 Dz.U.2002.126.1068 art. 11 2003-01-01 Dz.U.2002.197.1662 art. 1 2003-10-07 Dz.U.2003.166.1610 art. 1 2004-05-01

Bardziej szczegółowo

Projekt rozporządzenia nie podlega obowiązkowi notyfikacji Komisji Europejskiej, a jego zakres jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

Projekt rozporządzenia nie podlega obowiązkowi notyfikacji Komisji Europejskiej, a jego zakres jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. UZASADNIENIE Rozwój technologii cyfrowych stworzył nowe i łatwo dostępne możliwości korzystania z utworów chronionych prawem autorskim bez zgody twórców i podmiotów praw pokrewnych. Kierując się zasadą

Bardziej szczegółowo

Podlaska Służba Celna podsumowanie roku 2015

Podlaska Służba Celna podsumowanie roku 2015 Białystok, 26 stycznia 2016 r. Izba Celna w Białymstoku Podlaska Służba Celna podsumowanie roku 2015 Pobór należności oraz sprawna obsługa klientów to priorytety działalności podlaskich celników. Podatki

Bardziej szczegółowo

efektywności instytucji publicznych

efektywności instytucji publicznych Działania KPRM zorientowane na zwiększenie efektywności instytucji publicznych W oczach obywatela nie jest tak źle! Osobiste doświadczenia Polaków związane z załatwianiem różnego rodzaju spraw urzędowych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY (EURATOM, WE) NR 2185/96. z dnia 11 listopada 1996 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY (EURATOM, WE) NR 2185/96. z dnia 11 listopada 1996 r. ROZPORZĄDZENIE RADY (EURATOM, WE) NR 2185/96 z dnia 11 listopada 1996 r. w sprawie kontroli na miejscu oraz inspekcji przeprowadzanych przez Komisję w celu ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich

Bardziej szczegółowo

Obywatele dla Demokracji. program dla organizacji pozarządowych finansowany z funduszy EOG

Obywatele dla Demokracji. program dla organizacji pozarządowych finansowany z funduszy EOG Obywatele dla Demokracji program dla organizacji pozarządowych finansowany z funduszy EOG Obywatele dla Demokracji Realizatorzy: Fundacja im. Stefana Batorego w partnerstwie z Polską Fundacją Dzieci i

Bardziej szczegółowo

Nagrody dla cyberpolicjantów (nr 130/01.2016)

Nagrody dla cyberpolicjantów (nr 130/01.2016) Nagrody dla cyberpolicjantów (nr 130/01.2016) Honorowe nagrody Koalicji Antypirackiej Złote Blachy, przyznawane są corocznie Policji za zwalczanie kradzieży dóbr własności intelektualnej i obronę praw

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia ORANGE POLSKA w walce ze zjawiskiem kradzieży kabli

Doświadczenia ORANGE POLSKA w walce ze zjawiskiem kradzieży kabli Doświadczenia ORANGE POLSKA w walce ze zjawiskiem kradzieży kabli 1 Kradzieże kabli telekomunikacyjnych Skala kradzieży w ORANGE POLSKA Skutki Kradzieży Przeciwdziałanie kradzieżom w ORANGE POLSKA Rekomendacje

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Plan komunikacji w ramach projektu CAF

Plan komunikacji w ramach projektu CAF Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik CAF 5 Plan komunikacji w ramach projektu CAF WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest określenie

Bardziej szczegółowo

Dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku

Dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku ZARZĄDZENIE nr 31/2012 Dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku z dnia 17 października 2012 r. w sprawie organizacji zarządzania ryzykiem w GZS w Ozimku Na podstawie art.. 68 oraz art. 69 ust.1 pkt 3

Bardziej szczegółowo

- samorząd miasta Ełku -samorząd województwa -dotacje z budżetu państwa -inne dotacje -fundusze Unii Europejskiej -fundusze grantowe 2016-2020

- samorząd miasta Ełku -samorząd województwa -dotacje z budżetu państwa -inne dotacje -fundusze Unii Europejskiej -fundusze grantowe 2016-2020 Załącznik do Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Miasta Ełk na lata przyjętego Uchwałą nr Rady Miasta z dnia 2015 r. Harmonogram realizacji

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ CENTRALNYCH

PLAN SZKOLEŃ CENTRALNYCH PLAN SZKOLEŃ CENTRALNYCH w służbie cywilnej na 2009 r. Warszawa, dnia 28 maja 2009 r. I. RAMY PRAWNE REALIZACJI SZKOLEŃ CENTRALNYCH W SŁUŻBIE CYWILNEJ Zgodnie z art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

Prawne i praktyczne aspekty transferu i ochrony własności intelektualnej

Prawne i praktyczne aspekty transferu i ochrony własności intelektualnej Prawne i praktyczne aspekty transferu i ochrony własności intelektualnej adw. Bartłomiej Jankowski adw. dr Rafał T. Stroiński, LL.M. Jankowski, Stroiński i Partnerzy JSLegal & Co Adwokacka spółka partnerska

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczeństwa informacji Główne zagadnienia wykładu

Polityka bezpieczeństwa informacji Główne zagadnienia wykładu Polityka bezpieczeństwa informacji Główne zagadnienia wykładu Bezpieczeństwo systemów informatycznych Polityka bezpieczeństwa Zbigniew Suski 1 Polityka Bezpieczeństwa Jest zbiorem zasad i procedur obowiązujących

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wiejskiej

Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wiejskiej Kierunki rozwoju do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem wiejskiej Katarzyna Sobierajska Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Międzynarodowa Konferencja Perspektywy rozwoju i promocji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVI/276/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 13 grudnia 2013 r.

Uchwała Nr XLVI/276/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 13 grudnia 2013 r. Uchwała Nr XLVI/276/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Ostróda na lata

Bardziej szczegółowo