STRATEGIA. działań na rzecz ochrony własności intelektualnej w Polsce r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STRATEGIA. działań na rzecz ochrony własności intelektualnej w Polsce. 2005 r."

Transkrypt

1 STRATEGIA działań na rzecz ochrony własności intelektualnej w Polsce 2005 r. Zespół do Spraw Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych

2 Wstęp Kraje wysoko rozwinięte przykładają szczególną wagę do rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, do ochrony i promocji rodzimej kultury, jak również ochrony praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich. Staje się to coraz bardziej istotne w dobie powstawania nowych technologii i budowy społeczeństwa informacyjnego. Zrozumienie ważności problematyki ochrony własności intelektualnej stanowi dziś jeden z kierunków rozwoju cywilizacyjnego społeczeństwa. Obecnie Polska znajduje się w szczególnym momencie. Nasz kraj po przystąpieniu do Unii Europejskiej stara się rozwijać społeczeństwo obywatelskie i gospodarkę opartą na wiedzy. W tej sytuacji znaczne podniesienie standardów ochrony praw własności intelektualnej staje się koniecznością. Zjawisko systematycznego ograniczania skali piractwa muzycznego, filmowego i komputerowego, z jakim mamy do czynienia w naszym kraju, przyczynia się do budowania pozytywnego, międzynarodowego wizerunku Polski. Obniżanie poziomu naruszeń praw autorskich i praw pokrewnych stanowi dla polskiego rządu szczególnie istotne wyzwanie i staje się jednym z celów jego działania, istotnych z punktu widzenia naszej międzynarodowej pozycji.. Piractwo w Polsce - opis zjawiska. Skala naruszeń praw autorskich i pokrewnych jest w Polsce w ostatnich latach systematycznie obniżana. Dzieje się tak dzięki wytężonej pracy wielu organów państwa wspieranych przez podmioty prywatne, chroniące właścicieli praw. Nadal jednak z powodu piractwa ogromne straty finansowe ponoszą osoby fizyczne, przedsiębiorcy oraz państwo polskie. Poniższy dokument, przygotowany w ramach prac międzyresortowego Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych (dalej zwanego Zespołem), ma ułatwić organom władzy publicznej walkę z piractwem i w konsekwencji doprowadzić do obniżenia poziomu naruszeń praw autorskich i pokrewnych w Polsce. Pojęcie piractwa oznacza przede wszystkim produkcję i rozprowadzanie nielegalnych kopii fonogramów i wideogramów, programów komputerowych, wydawanie i rozpowszechnianie książek bez ważnych licencji, zaniżanie przez legalne wydawnictwa liczby wydrukowanych egzemplarzy i nie zgłaszanie dodruków, wbrew warunkom licencji. 2

3 W ocenie Zespołu wspomniany rodzaj naruszeń praw jest obecnie w Polsce najbardziej powszechny i rażący. Nielegalny handel naruszający ustawę z dnia 4 lutego 994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych odbywa się na bazarach i targowiskach. Handel ten charakteryzuje się rozrzuceniem masy towarowej na dużą liczbę stanowisk handlowych, co powoduje konieczność zaangażowania ze strony organów ścigania, zwłaszcza służb policyjnych, znacznych sił osobowych w celu zabezpieczenia procesowego wszystkich ujawnionych pirackich materiałów znajdujących się w sprzedaży. Nielegalny handel charakteryzuje się bardzo wysokim poziomem zorganizowania. Wiele wskazuje na to, że procederem przemytu, produkcji i rozprowadzania pirackich towarów trudnią się zorganizowane grupy przestępcze. Zarobione w ten sposób pieniądze przestępcy inwestują w narkobiznes, prostytucję, przemyt kradzionych samochodów i alkoholu. Problemy związane z łamaniem praw własności intelektualnej, w szczególności na Jarmarku Europa były od lat przedmiotem uwag Komisji Europejskiej i administracji Stanów Zjednoczonych. W ciągu 2004 r. sytuacja na Stadionie uległa widocznej poprawie. Podaż pirackich towarów została poważnie ograniczona w związku z długofalową strategią ochrony praw autorskich i praw własności przemysłowej. Pomimo wyraźnej poprawy polegającej na ograniczeniu handlu nielegalnymi produktami, konieczne są dalsze konsekwentne działania mające na celu wyeliminowanie zjawiska piractwa. Kontrola przeprowadzona w 2004r. na Stadionie X lecia przez Najwyższą Izbę Kontroli potwierdziła skuteczność metod zapisanych w Strategii i zastosowanych w praktyce przez służby państwowe. Zdecydowana większość towarów pirackich pochodzi zza wschodniej granicy. Według danych policyjnych w zakresie fonografii i programów komputerowych wszelkiego rodzaju podrobione nośniki z importu stanowią aż 90 proc. ogółu pirackich materiałów wprowadzanych na rynek krajowy. Pirackie wytwórnie, które kopiują z naruszeniem praw znajdują się także na terytorium Ukrainy. Równocześnie stwierdzono działalność w Rosji kilku tłoczni dysponujących zaawansowanym technologicznie sprzętem o dużej wydajności. Istnieją przypuszczenia, że poza dwoma wymienionymi krajami produkty pirackie mogą być wytwarzane w krajach Dalekiego Wschodu, są przemycane do Polski bezpośrednio z wymienionych państw, lub przemycane w tranzycie z terytorium Litwy i Białorusi. Straż Graniczna prowadzi intensywne działania mające na celu wzmocnienie kontroli na wschodniej granicy Polski, przy współpracy z odpowiednimi służbami litewskimi. W związku 3

4 z naszym wejściem do Unii Europejskiej, surowe procedury celne powinny przyczynić się do zwiększania wykrywalności przemycanych pirackich towarów. Interesującym przykładem bezkarności działań piratów jest zjawisko piractwa książkowego. W przypadku książek, egzemplarze pirackie są produkowane zarówno w Polsce, jak i za granicą. Organy ścigania bez współpracy z właścicielami praw mają problemy z rozpoznaniem egzemplarzy pirackich ponieważ zachowują one wszelkie pozory legalnych wydań. W przypadku dobrej sprzedaży wydawcy zlecają dodruki książek, do których nie mają już ważnych licencji, zafałszowując (antydatując) daty wydania. Problemem spowodowanym piractwem dotknięte są branże produkcji muzycznej, filmowej oraz książkowej w Polsce. Poważną, negatywną konsekwencją kryzysu jest pogłębienie bezrobocia. Proceder piractwa znacząco wpływa na likwidację legalnych miejsc pracy. Oczywistą konsekwencją spadku dochodowości legalnie działających firm jest również to, że spada poziom przychodów budżetu państwa z tytułu podatków i innych obciążeń publicznych. Oprócz znacznych strat dla budżetu państwa, niesie to ze sobą niebezpieczeństwo powstania negatywnych ocen społecznych związanych z funkcjonowaniem instytucji państwowych odpowiedzialnych za przestrzeganie prawa w tym zakresie. Rośnie skala piractwa dokonywanego za pośrednictwem Internetu. Jest on obecnie jedną z najpotężniejszych i najszybciej rozwijających się technik przekazu na świecie. Zauważalne jest wykorzystywanie Internetu do prowadzenia działalności związanej z łamaniem praw autorskich. W sieci rozpowszechnia się pirackie utwory muzyczne, filmowe i literaturę oraz programy komputerowe. Powiela się gry komputerowe, topografie układów scalonych itp. Internet służy także do dystrybucji pirackich produktów na nośnikach tradycyjnych. Nielegalne praktyki w Internecie polegają m.in. na naruszaniu praw wyłącznych do znaków towarowych i czynów nieuczciwej konkurencji naruszających interesy gospodarcze przedsiębiorców, w szczególności w zakresie komercyjnego wykorzystania poczty elektronicznej. Wykorzystywanie Internetu jako narzędzie popełniania przestępstw jest szczególnie niebezpieczne ze względu na wysoką liczbę naruszeń oraz trudności w wykrywaniu sprawców przestępstw. Wobec braku skutecznych metod służących do ujawniania i prowadzenia spraw w zakresie Internetu, stopień ujawnień naruszycieli prawa autorskiego i praw pokrewnych udostępniających nielegalne pliki w sieci jest znikomy. Skala zjawiska, do chwili obecnej nie została określona i brak jest systematycznie działających środków pozwalających na przeciwdziałanie temu zjawisku. W tym celu zostanie powołana grupa robocza w ramach 4

5 międzyresortowego Zespołu ds. przeciwdziałania naruszeniom prawa autorskiego i praw pokrewnych, której zadaniem będzie opracowanie skutecznych metod postępowania w celu ograniczenia nielegalnego procederu piractwa internetowego. W pracach grupy roboczej będą uczestniczyć: przedstawiciele specjalistycznych organizacji; przedstawiciele Prokuratury Krajowej; przedstawiciele Komendy Głównej Policji; specjaliści do spraw inżynierii Internetu; reprezentanci dostawców usług internetowych w tym operatorzy telefonicznych sieci komórkowych; W ramach metody przeciwdziałania przestępczości w Internecie będą poruszane następujące zagadnienia: konieczność ujawniania i dokumentowania naruszeń praw własności intelektualnej w sieci; ustalenie trybu postępowania w sprawach dotyczących naruszeń własności intelektualnej w Internecie; złożenie wniosku/ów/ do instytucji państwowych odpowiedzialnych za egzekwowanie prawa o wprowadzenie w aktach prawnych nowelizacji, umożliwiających skuteczne i szybkie stosowanie prawa wobec naruszycieli; zastosowanie technicznych rozwiązań, uniemożliwiających działania naruszające prawo autorskie i prawa pokrewne w zorganizowanych sieciach akademickich i innych jednostkach naukowych i oświatowych; Kolejnym istotnym problemem związanym z egzekucją prawa autorskiego i praw pokrewnych w Polsce, jest przewlekłość postępowań sądowych. Głównymi poszkodowanymi z tytułu łamania praw autorskich są autorzy i artyści wykonawcy. Poważne kwoty tracą również firmy fonograficzne, producenckie i inne. Naruszanie praw autorskich ma bezpośredni, negatywny wpływ na kondycję polskiej kultury. Opracowana Strategia dotyczy tylko pewnego, choć bardzo istotnego i widocznego, wycinka problemów związanych z naruszaniem praw własności intelektualnej. Inne ważne kwestie, takie jak funkcjonowanie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi w Polsce, czy przestrzeganie tych praw przez nadawców radiowych i telewizyjnych, pozostają poza zakresem przedmiotowym Strategii. 5

6 2. Cele strategiczne. Misją administracji państwowej, współpracującej z sektorem prywatnym, jest spowodowanie zmniejszenia skali piractwa w Polsce do możliwie minimalnego poziomu, a następnie utrzymywanie go na niskim pułapie. Wiadomym jest, że piractwa nie zlikwiduje się całkowicie, na co wskazują liczne przykłady krajów wysoko rozwiniętych. Powinniśmy przewidywać, że z biegiem czasu powstawać będą zapewne nowe nieznane dzisiaj formy piractwa, a inne mogą zanikać. Ważne jest, aby proces ten stale monitorować i odpowiednio wcześniej reagować na niepożądane zjawiska. Zakłada się, że realizacja celów strategicznych będzie dokonywana przez różne, współpracujące ze sobą organy państwa. Jednakże, za koordynację działań w ramach indywidualnych celów strategicznych są odpowiedzialni poszczególni Ministrowie. Realizacja Strategii opiera się na zasadzie partnerstwa publiczno-prywatnego. Oznacza to, że działania podejmowane przez władzę publiczną są, w miarę możliwości, konsultowane i uzgadniane z sektorem prywatnym. Bez partnerskiej współpracy organów władzy publicznej z właścicielami praw autorskich, walka z przestępstwami przeciwko własności intelektualnej nie jest możliwa nigdzie na świecie. Dotychczasowe polskie doświadczenia potwierdzają tę tezę. Organizacje reprezentujące właścicieli praw wielokrotnie dzieliły się z organami władzy swoją wiedzą i doświadczeniem oraz brały udział w przeprowadzeniu wielu szkoleń. Przedstawiciele sektora prywatnego są aktywnymi uczestnikami prac Zespołu ds. Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych w Polsce. Realizacja misji będzie oparta na następujących celach strategicznych. CELE STRATEGICZNE. Zwiększanie efektywności, skuteczności oraz koordynacji działań służb państwowych (Policja, Straż Graniczna, Służba Celna) w walce z piractwem. 2. Zwiększanie efektywności i skuteczności działań wymiaru sprawiedliwości w walce z piractwem. 3. Opracowanie odpowiednich zmian w prawie, związanych z koniecznością usprawnienia postępowań w zakresie naruszeń prawa autorskiego i praw pokrewnych. 4. Ograniczenie procederu piractwa na targowiskach (bazarach). MINISTER ODPOWIEDZIALNY Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Minister Finansów. Minister Sprawiedliwości. Minister Kultury. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. 6

7 5. Minister Sprawiedliwości, Minister Zwiększenie efektywności i skuteczności działań organów Spraw Wewnętrznych i Administracji, ścigania w zakresie walki z przestępczością w Internecie. Minister Finansów. 6. Monitorowanie działań administracji. Minister Kultury. 3. Cele pośrednie środki realizacji celów strategicznych. Integralną częścią tego dokumentu jest załącznik, w którym szczegółowo przedstawiono poszczególne zadania, wraz ze wskazaniem, kto jest odpowiedzialny za ich realizację, kto pełni funkcję wspomagającą i jakie są terminy wykonania. Cel strategiczny nr - Zwiększanie efektywności, skuteczności oraz lepsza koordynacja działań służb państwowych (Policja, Straż Graniczna, Służba Celna) w walce z piractwem. Służby państwowe zajmujące się egzekucją praw autorskich podejmują wielokierunkowe działania mające na celu zwalczanie i zapobieganie przestępstwom wymierzonym w prawo autorskie i prawa pokrewne. Doświadczenie tych służb wskazuje na konieczność stałego podnoszenia poziomu koordynacji działań oraz wymiany informacji. Cele pośrednie środki realizacji celów strategicznych Miernik Dokonanie analizy, opracowanie i wdrażanie procedury oraz instrukcji. Zwiększenie skuteczności działań służb państwowych. postępowania w sprawach dotyczących naruszeń prawa autorskiego i praw pokrewnych. Ograniczenie przemytu towarów.2 Wzmocnienie kontroli na granicy wschodniej. naruszających prawo własności intelektualnej..3. Budowa systemu informatycznego wspierającego działania służb celnych w zakresie zwalczania piractwa. Działająca baza danych własności intelektualnej..4. Kontrola producentów dysków optycznych. Przeprowadzanie kontroli, prowadzenie rejestru. Cel strategiczny nr 2 - Zwiększanie efektywności i skuteczności działań wymiaru sprawiedliwości w walce z piractwem. Ogólnie znane problemy dotykające powolnego funkcjonowania prokuratur i sądów, nie omijają spraw z zakresu ochrony własności intelektualnej. Wdrożenie sposobu prowadzenia postępowań karnych celem usprawnienia i skrócenia czasu postępowań, staje się celem nadrzędnym. 7

8 Cele pośrednie środki realizacji celów strategicznych 2.. Usprawnienie postępowań sadowych w zakresie spraw związanych z ochroną własności intelektualnej Podnoszenie wiedzy i umiejętności pracowników organów ścigania oraz sędziów. Miernik Skrócenie czasu postępowań w sprawach związanych z własnością intelektualną. Przeprowadzenie szkoleń. Cel strategiczny nr 3 - Opracowanie odpowiednich zmian w prawie związanych z koniecznością usprawnienia postępowań w zakresie naruszeń prawa autorskiego i praw pokrewnych. Niezbędna jest nowelizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zarówno w związku z implementacją Dyrektywy w zakresie środków i procedur zapewniających egzekwowanie praw własności intelektualnej jak również poprawienia zapisów dotyczących prowadzenia kontroli produkcji dysków optycznych. Cele pośrednie środki realizacji celów strategicznych Miernik 3.. Opracowanie odpowiednich zmian w prawie Dokonanie analizy i opracowanie założeń związanych z implementacją Dyrektywy. do projektu zmian legislacyjnych Nowelizacja prawa autorskiego i praw pokrewnych. Znowelizowanie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Cel strategiczny nr 4 Ograniczenie procederu piractwa na targowiskach (bazarach). Wśród największych osiągnięć Polski w zakresie ochrony własności intelektualnej wynikających lub pozostających w ścisłym związku ze Strategią można wymienić zauważalne ograniczenie podaży pirackich towarów na targowisku znajdującym się na terenie Stadionu Dziesięciolecia. Sytuacja na Stadionie X-lecia uległa wyraźnej poprawie ponieważ podjęte, systematyczne działania służb państwowych ograniczyły sprzedaż pirackich towarów. Proponuje się zastosowanie sprawdzonej na Stadionie X lecia metody walki z piractwem, na innych obiektach w Polsce gdzie dochodzi do łamania praw własności intelektualnej. Cele pośrednie środki realizacji celów strategicznych Miernik 4.. Egzekwowanie od zarządcy targowiska (Stadion X lecia) Ścisłe przestrzeganie prawa przez należytego wykonywania obowiązków wynikających z zarządcę targowiska (Stadion X lecia). umowy oraz przestrzegania przepisów prawa Prowadzenie skutecznego nadzoru nad przestrzeganiem Obowiązek przestrzegania prawa przez praw własności intelektualnej na terenach targowisk. zarządców targowisk. 8

9 Cel strategiczny nr 5 Zwiększanie efektywności i skuteczności działań organów ścigania w zakresie walki z przestępczością w Internecie. Nowe pole eksploatacji, jakim stał się Internet powstało w wyniku rozwoju technologicznego społeczeństwa. Aby korzystanie z utworów zamieszczonych w sieci odbywało się w sposób legalny, należy w tym celu opracować skuteczną metodę postępowania w celu ograniczenia nielegalnego procederu piractwa internetowego. Cele pośrednie środki realizacji celów strategicznych Miernik Wypracowanie metod ujawniania naruszeń i 5. Zwiększenie efektywności i skuteczności działań organów zabezpieczania śladów nielegalnej ścigania w zakresie walki z przestępczością w Internecie. działalności w Internecie. Cel strategiczny nr 6 - Monitorowanie działań administracji publicznej. Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 9 listopada 2000 r. Minister Kultury jest przewodniczącym międzyresortowego Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych w Polsce. Ta funkcja wydaje się być odpowiednia do monitorowania postępów w realizacji Strategii. Cele pośrednie środki realizacji celów strategicznych Miernik 6.. Stałe monitorowanie działań poszczególnych organów Półroczny i roczny Raport wraz władzy publicznej w zakresie realizacji Strategii. z rekomendacjami. 4. Zasady wprowadzania zmian do Strategii. W trakcie realizacji Strategii może okazać się konieczne wprowadzanie do niej zmian wynikających z aktualnych sytuacji. Zgodnie z zakresem uprawnień określonych w 3 zarządzenia Nr 83 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2000 r. w sprawie utworzenia Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych, Zespół ma możliwość przedstawiania Prezesowi Rady Ministrów propozycji niezbędnych zmian Strategii. 5. Skutki dla budżetu państwa. Zadania określone w załączniku do Strategii nie spowodują dodatkowych skutków finansowych dla budżetu państwa. 9

10 Załącznik Cel strategiczny : Zwiększanie efektywności, skuteczności oraz lepszej koordynacji działań służb państwowych (Policja, Straż Graniczna, Służba Celna) w walce z piractwem. Cel pośredni..: Zwiększanie skuteczności działań służb państwowych. Miernik: Dokonanie analizy, opracowanie i wdrażanie procedury oraz instrukcji postępowania w sprawach dotyczących naruszeń prawa autorskiego i praw pokrewnych. Organy odpowiedzialne: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Minister Finansów. Termin realizacji Sporządzenie analizy naruszeń i dotychczas podejmowanych działań w zakresie własności intelektualnej i przemysłowej Wdrożenie procedur i instrukcji postępowania we wszystkich jednostkach operacyjnych zajmujących się sprawami z zakresu własności intelektualnej r r. Sporządzenie raportu i przekazanie go do Ministerstwa Kultury. Wdrożenie procedur i instrukcji przekazanie Ministerstwu Kultury informacji o zastosowanych rozwiązaniach do 3 grudnia 2005r. Policja, Straż Graniczna, Służba Celna, sektor prywatny, Urząd Patentowy RP Policja, Straż Graniczna, Służba Celna, sektor prywatny. 0

11 Cel strategiczny : Zwiększanie efektywności, skuteczności oraz lepszej koordynacji działań służb państwowych (Policja, Straż Graniczna, Służba Celna) w walce z piractwem. Organy odpowiedzialne: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Minister Finansów. Cel pośredni.2: Wzmacnianie kontroli na granicy wschodniej. Miernik: Ograniczenie przemytu towarów naruszających prawo własności intelektualnej. Termin realizacji. Prowadzenie cyklicznych szkoleń z zakresu ustawodawstwa unijnego. 2. Osiąganie wysokiego poziomu koordynacji działań służb państwowych poprzez wzmacnianie kadrowe. 3. Przyjęcie obowiązku półrocznego raportowania o działaniach podjętych przez właściwe organy w celu zwalczania piractwa. 4. Realizacja programu w ramach którego zaplanowano wzmocnienie egzekwowania praw własności intelektualnej na granicy wschodniej r. Proces ciągły. Proces ciągły r. Przeprowadzenie szkoleń, przygotowanie: raportu dotyczącego przeprowadzonych szkoleń, opracowanie potrzeb szkoleniowych na 2006r. i przekazanie go do Ministerstwa Kultury. Uzyskanie wysokiego stopnia koordynacji działań służb państwowych. Półroczne raporty przesyłane do Ministerstwa Kultury koordynatora programu. Podniesienie poziomu egzekwowania prawa poprzez wprowadzenie odpowiednich metod działania, konsekwentne ograniczanie naruszeń własności intelektualnej, koordynowanie działań służb polskich i litewskich. Powołanie grupy roboczej. Przygotowanie seminarium opisującego w/w działania. Służba Celna, Policja, Straż Graniczna. Służba Celna, Policja, Straż Graniczna. Służba Celna, Policja, Straż Graniczna. Służba Celna.

12 Cel strategiczny : Zwiększanie efektywności, skuteczności oraz lepszej koordynacji działań służb państwowych (Policja, Straż Graniczna, Służba Celna) w walce z piractwem. Organ odpowiedzialny: Minister Finansów. Cel pośredni.3: Budowa systemu informatycznego wspierającego działania służb celnych w zakresie zwalczania piractwa. Miernik : Działająca baza danych własności intelektualnej. Termin realizacji. Sprawnie działająca baza danych własności intelektualnej posiadająca możliwość pobierania informacji z bazy danych Urzędu Patentowego RP oraz baz danych Administracji celnej w zakresie dotyczącym ochrony praw własności intelektualnej r. Wdrożenie bazy danych własności intelektualnej. Obowiązek półrocznego raportowania postępów do Ministerstwa Kultury. Opracowanie raportu na temat funkcjonowania i korzystania z bazy danych, sposobu ich wykorzystywania, oraz przedstawienie statystyki z naruszeń praw własności intelektualnej w celu określenia trendów. Służba Celna, Urząd Patentowy RP. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. 2

13 Cel strategiczny : Zwiększanie efektywności, skuteczności oraz lepszej koordynacji działań służb państwowych (Policja, Straż Graniczna, Służba Celna) w walce z piractwem. Organ odpowiedzialny: Minister Kultury. Cel pośredni.4.: Kontrola produkcji dysków optycznych. Miernik : Przeprowadzanie kontroli, prowadzenie rejestru. Termin realizacji. Prowadzenie rejestru i gromadzenie stosownych informacji. 2. Podniesienie kwalifikacji pracowników. 3. Nowelizacja Ustawy w zakresie kontroli produkcji nośników nagrywalnych oraz kopiowania inną techniką niż tłoczenie nośników w tym kopiowanie na dyskach twardych, kartach pamięci i innych nośnikach informacji. Proces ciągły. Proces ciągły r. Uruchomienie rejestru i aktualizowanie w formie elektronicznej. Prowadzenie szkoleń pracowników odpowiedzialnych za kontrole producentów nośników optycznych w zakresie nowych technologii zwielokrotniania w tym, produkcji nośników nagrywalnych i ich wykorzystanie dla celów komercyjnych. Zapobieganie w przyszłości kopiowaniu na nośnikach nagrywanych. sektor prywatny. sektor prywatny. sektor prywatny. 3

14 Cel strategiczny 2: Zwiększanie efektywności i skuteczności działań wymiaru sprawiedliwości w walce z piractwem. Organ odpowiedzialny: Minister Sprawiedliwości. Cel pośredni 2..: Usprawnianie postępowań sądowych w zakresie spraw związanych z ochroną własności intelektualnej. Miernik : Skrócenie czasu postępowań w sprawach związanych z własnością intelektualną. Termin realizacji. Skrócenie czasu postępowań w sprawach związanych z własnością intelektualną. 2 Badanie przez jednostki nadrzędne prokuratury prawidłowości postępowań karnych w sprawach o przestępstwa przeciwko własności intelektualnej w 2004 r. 3. Obejmowanie przez prokuratury okręgowe nadzorem służbowym wybranych postępowań. 4. Dokonanie oceny aktywności konsultantów prowadzących sprawy własności intelektualnej na obszarze działania każdej prokuratury apelacyjnej. 5. Ocena ścigania przestępstw polegających na wytwarzaniu nielegalnych druków zwartych. Proces ciągły r. Proces ciągły. Wdrażanie jednolitej procedury postępowania w zakresie własności intelektualnej. Dokonanie analizy, celem wypracowania dla prokuratur terenowych stosownych wskazówek metodologicznych, usprawniających przebieg postępowań. Uzyskanie materiałów instruktażowych do dalszych postępowań. Prokuratura Krajowa. Prokuratura Krajowa. Prokuratura Krajowa r. Ocena skuteczności działania konsultantów. Prokuratura Krajowa. Proces ciągły. Postępowanie prokuratorskie. Policja. 4

15 Cel strategiczny 2: Zwiększanie efektywności i skuteczności działań wymiaru sprawiedliwości w walce z piractwem. Organ odpowiedzialny: Minister Sprawiedliwości. Cel pośredni 2.2.: Podnoszenie wiedzy i umiejętności pracowników organów ścigania oraz sędziów. Miernik: Prowadzenie szkoleń. Termin realizacji. Podniesienie umiejętności pracowników. Proces ciągły. Prowadzenie szkoleń pracowników organów ścigania oraz sądów. Prokuratura Krajowa, Sądy powszechne. 5

16 Cel strategiczny 3: Opracowanie odpowiednich zmian w prawie związanych z koniecznością usprawnienia postępowań w zakresie naruszeń prawa autorskiego i praw pokrewnych. Organ odpowiedzialny: Minister Kultury. Cel pośredni 3..: Opracowanie odpowiednich zmian w prawie związanych z implementacją Dyrektywy w zakresie środków i procedur zapewniających egzekwowanie praw własności intelektualnej. Miernik: Dokonanie analizy i opracowanie założeń do projektu zmian legislacyjnych. Termin realizacji: r. Termin realizacji. Konsultacje publiczne nad implementacją Dyrektywy w zakresie środków i procedur zapewniających egzekwowanie praw własności intelektualnej do prawa polskiego. 2. Przygotowanie projektu legislacyjnego. 3. Prace legislacyjne Rządu. 4. Prace parlamentu nad implementacją Dyrektywy w zakresie środków i procedur zapewniających egzekwowanie praw własności intelektualnej r. Opracowanie raportu. Urząd Patentowy RP, sektor prywatny r. Projekt legislacyjny. Urząd Patentowy RP, sektor prywatny r. Przyjęcie projektu ustawy przez Radę Ministrów r. Wejście w życie ustawy. 6

17 Cel strategiczny 3: Opracowanie odpowiednich zmian w prawie związanych z koniecznością usprawnienie postępowań w zakresie naruszeń prawa autorskiego i praw pokrewnych. Organ odpowiedzialny: Minister Kultury. Cel pośredni 3.2: Nowelizacja prawa autorskiego i praw pokrewnych. Miernik: Znowelizowanie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.. Ocena skutków funkcjonowania ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Przygotowanie projektu legislacyjnego. 3. Prace legislacyjne Rządu. 4. Prace parlamentu nad nowelizacją ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Termin realizacji r. Przygotowanie raportu zawierającego ocenę funkcjonowania ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz propozycje zmian. sektor prywatny r. Projekt legislacyjny. sektor prywatny r. Przyjęcie projektu ustawy przez Radę Ministrów. sektor prywatny r. Wejście w życie ustawy. sektor prywatny. 7

18 Cel strategiczny 4: Ograniczenie procederu piractwa na targowiskach (bazarach). Organ odpowiedzialny: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Cel pośredni 4..: Egzekwowanie od zarządcy targowiska (Stadion X lecia) należytego wykonywania obowiązków wynikających z umowy oraz przestrzegania przepisów prawa. Miernik: Ścisłe przestrzeganie prawa przez zarządcę targowiska (Stadion X lecia). Termin realizacji. Prowadzenie skutecznego monitoringu nad przestrzeganiem praw własności intelektualnej na terenie targowiska (Stadion X lecia) celem wyegzekwowania od zarządcy targowiska pełnego i należytego wykonywania wszystkich obowiązków wynikających z umowy oraz przestrzeganie przepisów prawa. 2. Reaktywowanie Grupy Warszawskiej. 3. Monitorowanie działalności handlowej prowadzonej na terenie targowisk i bazarów, położonych w Warszawie przez Grupę Warszawską przy współpracy z przedstawicielami dzierżawcy terenu r. Miesiąc od przyjęcia Strategii przez Radę Ministrów r. Ścisłe przestrzeganie prawa przez zarządcę targowiska. Składanie kwartalnych Raportów w tym zakresie. Podjęcie efektywnych działań przez Grupę Warszawską. Monitorowanie działalności i składanie w tym zakresie cyklicznych raportów do 0 tego każdego miesiąca. Minister Sportu, Policja, Służba Celna, wojewodowie, administracja samorządowa, sektor prywatny. Minister Sportu, Policja, Straż Graniczna, Służba Celna, Centralny Ośrodek Sportu, administracja samorządowa, sektor prywatny. Grupa Warszawska. 8

19 Cel strategiczny 4: Ograniczenie procederu piractwa na targowiskach (bazarach). Organ odpowiedzialny: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Cel pośredni 4.2.: Prowadzenie skutecznego nadzoru nad przestrzeganiem praw własności intelektualnej na terenach targowisk, ze szczególnym uwzględnieniem granicy zachodniej. Miernik: Obowiązek przestrzeganie prawa przez zarządców targowisk. Termin realizacji. Szczegółowe ustalenie statusu prawnego targowisk; w szczególności uzyskanie informacji o właścicielu gruntu, na którym funkcjonuje targowisko, o administratorze/zarządcy targowiska, o regulaminie funkcjonowania targowiska itp. 2. Nawiązanie kontaktów z zarządcami targowisk i uświadomienie ich o konieczności współpracy w zakresie zwalczania piractwa na targowiskach oraz wyegzekwowanie od zarządców targowisk przestrzegania przepisów prawa. Podejmowanie działań zmierzających do zatrzymywania pirackich produktów oraz ich dystrybutorów itp. Proces ciągły r. Sprawozdanie. Ścisłe przestrzeganie prawa przez zarządców targowisk oraz współpraca zarządców z właściwymi organami w celu zwalczania piractwa. Wojewodowie, administracja samorządowa, sektor prywatny. Wojewodowie, administracja samorządowa, Policja, Służba Celna, Straż Graniczna, sektor prywatny. 9

20 Cel strategiczny 5: Zwiększenie efektywności i skuteczności działań organów ścigania w zakresie walki z przestępczością w Internecie. Organ odpowiedzialny: Minister Sprawiedliwości, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Minister Finansów. Cel pośredni 5. Zwiększenie efektywności i skuteczności działań organów ścigania w zakresie walki z przestępczością w Internecie. Miernik: Wypracowanie metod ujawniania naruszeń i zabezpieczania śladów nielegalnej działalności w Internecie.. Podnoszenie kwalifikacji przez szkolenie nowo zatrudnionych funkcjonariuszy zajmujących się zwalczaniem piractwa w Internecie. Termin realizacji Proces ciągły. 2. Powołanie grupy roboczej Internet r. Wzrost kwalifikacji. Wypracowanie skutecznych metod służących do ujawniania i prowadzenia spraw w zakresie Internetu. Policja, Służby Celne, sektor prywatny. Minister Nauki i Informatyzacji, Policja, Służby Celne, Prokuratury, sektor prywatny. Cel strategiczny 6: Monitorowanie działań administracji. Organ odpowiedzialny: Minister Kultury. Cel pośredni 6..: Permanentne monitorowanie działań poszczególnych organów władzy publicznej w zakresie realizacji Strategii. Miernik: Półroczny i roczny Raport wraz z rekomendacjami. Termin realizacji: r. raport półroczny r. raport roczny za rok Wszystkie podmioty uczestniczące w realizacji Strategii. Akceptuję Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury Agnieszka Odorowicz 20

Zespół do Spraw Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych Propozycja działań

Zespół do Spraw Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych Propozycja działań Zespół do Spraw Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych Propozycja działań na rzecz ochrony praw autorskich i praw pokrewnych 2015-2017 Warszawa, 2014 r. [1] Spis treści 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019

Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019 Wersja IV z 14 stycznia 2014 r. Załącznik do uchwały nr.. Rady Ministrów z dnia.. 2013 r. (poz..) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019 Warszawa 2013

Bardziej szczegółowo

POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r.

POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. Opracowanie: Zespół do Spraw Migracji. Redakcja: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów

PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów z dnia Strategia Warszawa, 20 grudnia 2012 r. 1 Spis treści 1. Wprowadzenie 3 2. Streszczenie strategii 6 3. Diagnoza i trendy społeczno-gospodarczej w obszarze:

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku. Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku. Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezp iieczn iiej SPIS TREŚCI 1. Ogólne założenia programu

Bardziej szczegółowo

Realizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Realizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Realizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Warszawa, październik 2013 Spis treści I. Wstęp... 3 II. Część ogólna... 6 1. Proces dostosowywania ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezp iieczn iiej SPIS TREŚCI 1. Ogólne założenia programu Razem bezpieczniej.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445. UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW. z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445. UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW. z dnia 29 kwietnia 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445 UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

System instytucjonalnego podejścia do problemu handlu ludźmi. Marcin Wiśniewski

System instytucjonalnego podejścia do problemu handlu ludźmi. Marcin Wiśniewski System instytucjonalnego podejścia do problemu handlu ludźmi Marcin Wiśniewski Marcin Wiśniewski System instytucjonalnego podejścia do problemu handlu ludźmi Wstęp Problem handlu ludźmi został ujawniony

Bardziej szczegółowo

Rządowy program ochrony cyberprzestrzeni RP na lata 2009-2011. Założenia

Rządowy program ochrony cyberprzestrzeni RP na lata 2009-2011. Założenia Rządowy program ochrony cyberprzestrzeni RP na lata 2009-2011 Założenia Warszawa, marzec 2009 - założenia Spis treści 1. WPROWADZENIE... 4 1.1 Cele Programu... 5 1.2 Założenia Programu... 5 Adresaci Programu...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 grudnia 2014 r. Poz. 1218 UCHWAŁA NR 252 RADY MINISTRÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 24 grudnia 2014 r. Poz. 1218 UCHWAŁA NR 252 RADY MINISTRÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 grudnia 2014 r. Poz. 1218 UCHWAŁA NR 252 RADY MINISTRÓW z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie Narodowego Programu Antyterrorystycznego

Bardziej szczegółowo

RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE

RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE Warszawa, wrzesień 2013 r. Spis treści: Słownik najważniejszych pojęć i skrótów... 5 Wstęp... 7 Rozdział 1. Otoczenie regulacyjne systemu

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji 2004 2009

Krajowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji 2004 2009 Krajowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji 2004 2009 Warszawa 2004 1. Wprowadzenie. 1.1 Prawo krajowe w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji

Bardziej szczegółowo

(Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ RADA EUROPEJSKA

(Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ RADA EUROPEJSKA 4.5.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 115/1 IV (Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ RADA EUROPEJSKA PROGRAM SZTOKHOLMSKI OTWARTA I BEZPIECZNA

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne... 2. Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem, Prezydentem Miasta Kalisza...

Słowo wstępne... 2. Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem, Prezydentem Miasta Kalisza... BIULETYN Nr 3 (12)/2014 KONTROLA ZARZĄDCZA W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SPIS TREŚCI Słowo wstępne... 2 Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem,

Bardziej szczegółowo

Utworzenie partnerstwa polsko-szwajcarskiego na rzecz lepszych rozwiązań w dialogu społecznym i podatku VAT w Polsce. Streszczenie raportów i analiz

Utworzenie partnerstwa polsko-szwajcarskiego na rzecz lepszych rozwiązań w dialogu społecznym i podatku VAT w Polsce. Streszczenie raportów i analiz Utworzenie partnerstwa polsko-szwajcarskiego na rzecz lepszych rozwiązań w dialogu społecznym i podatku VAT w Polsce Streszczenie raportów i analiz 2 d 1 Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 20 maja 2010 r. Druk nr 879

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 20 maja 2010 r. Druk nr 879 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 20 maja 2010 r. Druk nr 879 MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH SEKRETARZ STANU SEKRETARZ DO SPRAW EUROPEJSKICH Mikołaj DOWGIELEWICZ Pan Bogdan

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OBSŁUGI I WSPARCIA PODATNIKA

SYSTEM OBSŁUGI I WSPARCIA PODATNIKA Zespół ds. obsługi podatników i komunikacji ZATWIERDZAM SYSTEM OBSŁUGI I WSPARCIA PODATNIKA Warszawa, luty 2015 r. ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.: +48 22 123 52 20 fax: +48 22 123 3719 www.mf.gov.pl

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW SPRAWOZDANIE Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z realizacji ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz. 56 KOMUNIKAT Nr 6 MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008. z dnia 9 lipca 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008. z dnia 9 lipca 2008 r. L 218/30 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 13.8.2008 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru

Bardziej szczegółowo

swoistą grupę życiowych outsiderów, którzy w akcie desperacji nie wahają się nawet przed popełnianiem przestępstw. Wraz ze wzrostem przestępczości

swoistą grupę życiowych outsiderów, którzy w akcie desperacji nie wahają się nawet przed popełnianiem przestępstw. Wraz ze wzrostem przestępczości 1 WSTĘP Bezpieczeństwo obywateli i bezpieczne funkcjonowanie państwa powinny stanowić wartości podlegające szczególnej ochronie. Do podstawowych czynników, które mają wpływ na szeroko rozumiany stan bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ORGANIZACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla organizacji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-5-1 Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Rzeczypospolitej Polskiej. z realizacji postanowień. Konwencji o prawach dziecka. w latach 1999-2010

Sprawozdanie. Rzeczypospolitej Polskiej. z realizacji postanowień. Konwencji o prawach dziecka. w latach 1999-2010 Sprawozdanie Rzeczypospolitej Polskiej z realizacji postanowień Konwencji o prawach dziecka w latach 1999-2010 Warszawa, maj 2012 r. SPIS TREŚCI Tytuł Punkt Strona Wstęp..... 4 Rozdział I Ogólne sposoby

Bardziej szczegółowo

Zestawienie uwag Ministerstwa Gospodarki do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Planu Informatyzacji Państwa na lata 2011-2015

Zestawienie uwag Ministerstwa Gospodarki do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Planu Informatyzacji Państwa na lata 2011-2015 Zestawienie uwag Ministerstwa Gospodarki do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Planu Informatyzacji Państwa na lata 2011-2015 1. Ogólne uwagi do dokumentu 1.1 Zawyżone statystyki rozwoju

Bardziej szczegółowo

Zaspokajanie potrzeb polskiego rynku pracy poprzez migracje Raport krajowy ESM (lata 2004 2009)

Zaspokajanie potrzeb polskiego rynku pracy poprzez migracje Raport krajowy ESM (lata 2004 2009) Zaspokajanie potrzeb polskiego rynku pracy poprzez migracje Raport krajowy ESM (lata 2004 2009) Raport przygotowany przez Krajowy Punkt Kontaktowy Europejskiej Sieci Migracyjnej w Polsce ESM została powołana

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU OBROTU BEZGOTÓWKOWEGO W POLSCE NA LATA 2014 2020

PROGRAM ROZWOJU OBROTU BEZGOTÓWKOWEGO W POLSCE NA LATA 2014 2020 PROGRAM ROZWOJU OBROTU BEZGOTÓWKOWEGO W POLSCE NA LATA 2014 2020 Część 2 Plan operacyjny na lata 2014 2016 Warszawa, czerwiec 2013 r. Spis treści Wykaz stosowanych skrótów:... 4 Wprowadzenie... 5 Cel szczegółowy

Bardziej szczegółowo

Plan wdrażania dla dokumentu Polityka migracyjna Polski stan obecny i postulowane działania

Plan wdrażania dla dokumentu Polityka migracyjna Polski stan obecny i postulowane działania Plan wdrażania dla dokumentu Polityka migracyjna Polski stan obecny i postulowane działania Wersja stanowiąca załącznik do uchwały Zespołu do Spraw Migracji z dnia 18 grudnia 2013r. Opracowano na podstawie

Bardziej szczegółowo