PROGRAM ZAJĘĆ TEATRALNYCH SZKOLNEGO TEATRZYKU LALKOWEGO SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W CZĘSTOCHOWIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM ZAJĘĆ TEATRALNYCH SZKOLNEGO TEATRZYKU LALKOWEGO SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W CZĘSTOCHOWIE"

Transkrypt

1 PROGRAM ZAJĘĆ TEATRALNYCH SZKOLNEGO TEATRZYKU LALKOWEGO SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W CZĘSTOCHOWIE Opracowała: Maria Radomska Monika Jamska Zespół Szkół Społecznych Nr 1 w Częstochowie

2 SPIS TREŚCI: 1. Wstęp 2. Cele ogólne 3. Cele szczegółowe 4. Metody pracy 5. Formy pracy 6. Treści kształcenia 7. Przewidywane osiągnięcia 8. Tematyka zajęć 9. Ewaluacja 10. Bibliografia 1. WSTĘP Teatr jest bardzo ważnym i wszechstronnym czynnikiem pełnego rozwoju dziecka w młodszym wieku szkolnym. Zajęcia teatralne przyczyniają się do kształtowania wiedzy i rozwijania zainteresowań. Sprzyjają aktywności dziecka i rozwojowi jego własnej twórczości i kreatywności. Różnego rodzaju działania podejmowane w trakcie zajęć teatralnych wpływają na rozwój umiejętności literackich, językowych, recytatorskich, aktorskich, wokalnych, plastycznych oraz organizacyjnych ich uczestników. Jest to przy tym rodzaj aktywności bliski dzieciom, które zwykle lubią zabawy oparte na inscenizacji, przedstawieniu, czy dramie. Są one formą zabawy, która jest bardzo atrakcyjna dla dzieci w tym wieku. Zaspokaja ona ich pragnienia aktywności, samodzielnego działania, akceptacji w grupie i daje poczucie sukcesu. Zajęcia teatralne są też szansą dla dzieci nieśmiałych, niewierzących we własne siły i mających problemy z nawiązywaniem kontaktów. Pomagają one otworzyć się emocjonalnie, wyrażać siebie i nauczyć się sposobów zachowania w trudnych sytuacjach. Dają im one więcej wiary w swe możliwości i umacniają ich pozycję w grupie. Uczestnictwo w zajęciach tego rodzaju spełnia też istotną rolę w kształtowaniu szacunku dla pracy drugiego człowieka. Uczy ono zgodnego współdziałania, konieczności liczenia się ze zdaniem innych oraz odpowiedzialności i tolerancji. Bardzo istotna jest też rola zajęć teatralnych w kształtowaniu wymowy, tak ważnej u dzieci w tym wieku oraz umiejętności poprawnego i pełnego posługiwania się językiem ojczystym. Uczestniczenie w zajęciach teatralnych dostarcza dziecku wielu wrażeń, będąc przy tym wspaniałą zabawą. Program realizowany będzie w ramach zajęć pozalekcyjnych w wymiarze 1 godz. tygodniowo /nie mniej niż 30 godz. w roku szkolnym/. Przewiduje on realizację ćwiczeń kształtujących wyraźną wymowę oraz prawidłowe stosowanie elementów żywego słowa. Znajdują się też w nim treści kształcenia związane z ogólną wiedzą o teatrze, z opracowywaniem tekstów literackich oraz z wchodzeniem w rolę, czyli odgrywaniem postaci scenicznych. Końcowym efektem będą przedstawienia przygotowane przez młodych aktorów.

3 2. CELE OGÓLNE: 1. Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka. 2. Rozbudzanie zainteresowań teatralnych. 3. Przygotowanie do świadomego uczestnictwa w kulturze i obcowania ze sztuką. 4. Kształtowanie osobowości, wrażliwości emocjonalnej i estetycznej oraz wyobraźni. 5. Stymulowanie aktywności dzieci i wzmacnianie w nich poczucia własnej wartości. 6. Rozwijanie umiejętności współpracy w zespole, zdolności i twórczej aktywności. 3. CELE SZCZEGÓŁOWE: Rozwijanie wyobraźni, wrażliwości i aktywności twórczej uczniów. Rozwijanie uzdolnień aktorskich, plastycznych, muzycznych i innych predyspozycji indywidualnych. Doskonalenie pamięci mechanicznej i logicznej. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych i teatralnych. Przygotowanie do odbioru sztuk teatralnych. Poznanie specyfiki pracy aktora. Poznanie procesu twórczego pracy nad spektaklem. Nabywanie umiejętności przekazywania informacji i nastroju odpowiednią modulacją głosu oraz animacją lalek teatralnych Kształcenie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym. Wzbogacanie słownika dziecka. Kształcenie w zakresie czytania i pięknego mówienia. Kontrolowanie wymowy korygowanie wad, doskonalenie dykcji. Usprawnianie aparatu oddechowego i motoryki narządów mowy. Eliminowanie nieśmiałości poprzez wzmacnianie poczucia własnej wartości, poznanie i rozwijanie własnych możliwości. Wdrażanie do samodzielności. Rozwijanie odpowiedzialności za własne działanie. Rozwijanie umiejętności współdziałania w zespole. Inscenizacja Drama Metody problemowe Zabawy i gry Praca z tekstem Ćwiczenia praktyczne 4. METODY PRACY:

4 5. FORMY PRACY: Zabawy tematyczne Gry sceniczne /dykcyjne, mimiczne, gestykulacyjne, ruchowe/ Warsztaty lalkarskie Przedstawienia kukiełkowe przed publicznością szkolną Udział w konkursach recytatorskich, przeglądach teatralnych. 6. TREŚCI KSZTAŁCENIA: 1. Pobudzanie twórczej aktywności dziecka. 2. Tworzenie sytuacji doskonalących pamięć i koncentrację uwagi. 3. Kształcenie umiejętności przedstawiania przeżyć, uczuć, zdarzeń i treści literackich. 4. Rozwijanie ogólnej wiedzy o teatrze. 5. Poprawa jakości gry aktorskiej poprzez ćwiczenia i zabawy dykcyjne, mimiczne, gestykulacyjne i ruchowe. 6. Rozwijanie umiejętności operowania głosem. 7. Projektowanie i samodzielne wykonanie kukiełek, kostiumów, rekwizytów, tworzenie dekoracji, plakatów, zaproszeń. 8. Pomoc w budowaniu pozytywnego obrazu własnego ja. 9. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności poprzez samodzielne, dokładne i rzetelne wywiązywanie się z podejmowanych zadań, szacunku do pracy swojej i innych. 7. PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA: Uczestnik zajęć teatralnych: rozumie i poprawnie używa pojęć związanych z teatrem, zna różnorodne formy teatralne, doskonali swą wymowę i posługuje się poprawną polszczyzną, włącza się aktywnie do pracy nad przygotowaniem przedstawień, kostiumów, kukiełek, dekoracji i rekwizytów i dba o ich estetyczne wykonanie, swobodnie inscenizuje wybrane teksty, wygłasza fragmenty poezji i prozy z pamięci z zastosowaniem odpowiedniej intonacji, interpunkcji, modulacji i siły głosu, stara się wejść w przydzieloną mu rolę, wyraża w sposób werbalny różnorodne emocje, działa w sposób samodzielny, twórczy i odpowiedzialny, potrafi współdziałać w grupie, wykazuje się kulturą w odbiorze sztuki.

5 8. TEMATYKA ZAJĘĆ 1. Zabawy i gry integracyjne w grupie teatralnej. 2. Ćwiczenia oddechowe i relaksacyjne. 3. Ćwiczenia w mówieniu i emisji głosu. 4. Ćwiczenia wymowy i dykcji. 5. Ćwiczenia pamięci nauka krótkich wierszyków, wyliczanek. 6. Ćwiczenia i zabawy rozwijające wyobraźnię i wrażliwość słuchową. 7. Wyrażanie emocji i uczuć gestem, mimiką, ruchem. 8. Wyrażanie uczuć w ekspresji plastycznej. 9. Ruch kukiełek na scenie jako sposób wyrażania emocji. 10. Poznawanie pojęć związanych z teatrem. 12. Poznawanie różnych typów przedstawień teatralnych teatr lalki i aktora. 13. Tworzenie scenek dramowych wchodzenie w role. 14. Wybór scenariusza i praca nad przedstawieniem. 15. Projektowanie i wykonanie scenografii, rekwizytów, kukiełek, afiszu i zaproszeń. 16. Dobór muzyki, tworzenie akompaniamentu. 17. Próby poszczególnych scen i całego przedstawienia. 18. Występ dla publiczności szkolnej. 19. Przygotowania do uczestnictwa w konkursach. OŚRODKI TEMATYCZNE CELE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA Poznajmy się Zabawy i gry integrujące Integracja grupy. grupę. Poznanie oczekiwań i możliwości uczestników. Trening czyni mistrza. Doskonalenie techniki prawidłowego oddychania i modulacji głosu. Ćwiczenia doskonalące poprawną wymowę. Doskonalenie techniki czytania z właściwą intonacją. Doskonalenie umiejętności recytacji wierszy. Ćwiczenia pamięci. Opanowuje właściwy sposób oddychania w trakcie mówienia i recytacji. Poprawnie wymawia głoski, koryguje nieprawidłową wymowę. Czyta i recytuje teksty z właściwą intonacją. Szybko zapamiętuje Małe improwizacje Zabawy i gry przedstawianie ruchem zdarzeń, sytuacji, przysłów. Techniki dramowe przedstawianie za pomocą mimiki, gestu uczuć gniewu, strachu, radości. Zabawy z muzyką. krótkie teksty. Przedstawia za pomocą mimiki, gestu, ruchu różne sytuacje, zdarzenia. Potrafi skoncentrować się w czasie scenek i wyrazić potrzebne uczucia mimiką i gestem. Śpiewa piosenki.

6 Śpiewanie piosenek, wystukiwanie rytmów. Tworzenie i prezentowanie akompaniamentu. Rozwija wrażliwość słuchową. Co to jest teatr? Zapoznanie i utrwalanie pojęć związanych z teatrem. Poszerzanie i utrwalanie pojęć związanych z teatrem w trakcie realizacji improwizacji i inscenizacji. Zna i posługuje się pojęciami związanymi z teatrem. Zna zajęcia ludzi pracujących w teatrze. Czy teatr to tylko aktorzy? Nasze przedstawienie. Poznawanie różnych rodzajów teatrów lalkowych. Zapoznanie z różnymi wytworami plastycznymi potrzebnymi w teatrze. Projektowanie i wykonanie dekoracji i kostiumów. Dobieranie i wykonywanie odpowiednich rekwizytów. Dobieranie podkładów muzycznych do określonych scen sztuki. Zabawa w plastyków wykonanie afiszy i zaproszeń. Zapoznanie ze scenariuszem poprzez głośne odczytanie. Przydział zadań scenicznych. Ćwiczenia w pamięciowym opanowaniu roli, ćwiczenia dykcji i wymowy. Nauka ruchu scenicznego kukiełek, próby wchodzenia w rolę. Próby poszczególnych scen i całego przedstawienia. Zna różne rodzaje lalek teatralnych. Wie, że w teatrze pracują nie tylko aktorzy. Potrafi wykonać pod kierownictwem nauczyciela prostą kukiełkę, czy pacynkę. Wykonuje elementy dekoracji i kostiumów teatralnych za pomocą różnych technik plastycznych. Potrafi wykonać proste rekwizyty. Określa nastrój utworu i dobiera podkład muzyczny. Potrafi zaprojektować i wykonać afisz i zaproszenie. Poznaje scenariusz. Zna swoją rolę sceniczną i opanował ją na pamięć we właściwy sposób. Potrafi odpowiednio do sytuacji poruszać się na scenie. Zgodnie współpracuje z grupą. Potrafi ocenić grę

7 Próby inscenizacji ze scenografią, muzyką i kostiumami. Spektakl przed publicznością. zespołu. Poprawnie wchodzi w rolę i przedstawia swoją postać. Pokonuje tremę. Osiąga poczucie sukcesu i zadowolenia. 9. EWALUACJA Poziom osiągniętych przez uczniów wiadomości i umiejętności na zajęciach teatralnych nie jest sprawdzalny za pomocą testów czy sprawdzianów. Ewaluacja programu będzie polegała na: prezentowaniu przedstawień przed publicznością, udział w konkursach recytatorskich, plastycznych, przyswajaniu prawidłowych postaw i zachowań, opiniach rodziców, nauczycieli i innych dzieci zaproszonych na przedstawienia. Największym sukcesem będzie radość i zadowolenie dzieci biorących udział w zajęciach. 10. BUDŻET Potrzebne materiały: listewki drewniane kule styropianowe materiały tekstylne pasmanteryjne artykuły dekoracyjne włóczka kleje artykuły papiernicze Przewidywany koszt ok zł 10. BIBLIOGRAFIA 1. Awgulowa J., Dziecko widzem i aktorem, WSiP, Warszawa Awgulowa J., Świątek w., Inscenizacje w klasach początkowych, WSiP, Warszawa Drzał E., Skibińska-Czechowicz I., Inscenizacje w nauczaniu zintegrowanym, Wyd. HARMONIA, Gdańsk Kubiczek M., Kółko teatralne w szkole podstawowej,wsip, Warszawa Mineyko B., Improwizacje w klasach 1 3, WSiP, Warszawa Pankowska K., Edukacja przez dramę, WSiP, Warszawa Roszkiewicz B., Jarek J., Warsztaty edukacji teatralnej, Wyd. EUROPA, Wrocław Szczepańska M., Edukacja kulturalna w wieku wczesnoszkolnym, Kraków 2000

PROGRAM KOŁA TEATRALNEGO ZA KURTYNĄ

PROGRAM KOŁA TEATRALNEGO ZA KURTYNĄ Dzieci nie są aktorami, one tylko bawią się w teatr PROGRAM KOŁA TEATRALNEGO ZA KURTYNĄ DLA KLAS I-III Hanna Jagielska ZSM 2 - PSP 15 K-Koźle Program realizowany jest w ramach projektu Program indywidualizacji

Bardziej szczegółowo

Ogród talentów- edukacja artystyczna. Program edukacji teatralnej w przedszkolu. pt. Scenka dla malucha.

Ogród talentów- edukacja artystyczna. Program edukacji teatralnej w przedszkolu. pt. Scenka dla malucha. Ogród talentów- edukacja artystyczna. Program edukacji teatralnej w przedszkolu pt. Scenka dla malucha. Zatwierdzony do realizacji Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 01/2013 z dnia 20 maja 2013 r Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Świetlica jest ważna-jak organizować zajęcia na świetlicy szkolnej

Świetlica jest ważna-jak organizować zajęcia na świetlicy szkolnej Świetlica jest ważna-jak organizować zajęcia na świetlicy szkolnej Szkolna świetlica stanowi wewnątrzszkolną strukturę wychowawczo-opiekuńczą. Jest bardzo ważnym uzupełnieniem pracy szkoły we wszystkich

Bardziej szczegółowo

Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011. Recenzent: dr hab. Bogdan Zeler, prof. UŚ

Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011. Recenzent: dr hab. Bogdan Zeler, prof. UŚ Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011 Recenzent: dr hab. Bogdan Zeler, prof. UŚ Adiustacja: Monika Łojewska-Ciępka Joanna Kosturek Aleksandra Bylica Opracowanie typograficzne: Anna Bugaj-Janczarska

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 sierpnia 2014 r. Poz. 1039 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 2 lipca 2014 r.

Warszawa, dnia 6 sierpnia 2014 r. Poz. 1039 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 2 lipca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 sierpnia 2014 r. Poz. 1039 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia

Bardziej szczegółowo

OD PRZEDSZKOLAKA DO PIERWSZAKA Program wychowania przedszkolnego

OD PRZEDSZKOLAKA DO PIERWSZAKA Program wychowania przedszkolnego OD PRZEDSZKOLAKA DO PIERWSZAKA Program wychowania przedszkolnego Iwona Broda ZAWIERCIE 2009 Spis treści Charakterystyka programu i procedura osiągania celów 3 Jak pomóc przedszkolakowi zostać pierwszakiem.

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka angielskiego dla klas I VI szkoły podstawowej

Program nauczania języka angielskiego dla klas I VI szkoły podstawowej Sylwia Rapacka Program nauczania języka angielskiego dla klas I VI szkoły podstawowej zgodny z nową podstawą programową określoną w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

Program własny kółka muzycznego Przygrywka dla dzieci z klas I III

Program własny kółka muzycznego Przygrywka dla dzieci z klas I III Nauka może stać się dla dzieci ciekawą i zajmującą, jeżeli będzie opromieniona jasnym światłem myśli, uczuć, twórczości, piękna i zabawy W. Suchomliński Program własny kółka muzycznego Przygrywka dla dzieci

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASACH I III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASACH I III SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM NAUCZANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASACH I III SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1 Opracowanie treści muzycznych: Krystyna Serwańska Redaktor prowadzący: Aleksandra Gibała, Ewelina Szczęsna, Urszula Matlak

Bardziej szczegółowo

Program własny. ŚPIEWAJMY RAZEM dla uczniów klas IV- VI. Szkoły Podstawowej

Program własny. ŚPIEWAJMY RAZEM dla uczniów klas IV- VI. Szkoły Podstawowej Program własny zajęć pozalekcyjnych ŚPIEWAJMY RAZEM dla uczniów klas IV- VI Szkoły Podstawowej Program opracowała: Wiesława Leonarcik nauczycielka muzyki w Szkole Podstawowej w Poczesnej -WSTĘP- Program

Bardziej szczegółowo

Gostół Irena, Rutkowska Izabela, Sacherska Anna, Szypulska Monika, Walczak Urszula

Gostół Irena, Rutkowska Izabela, Sacherska Anna, Szypulska Monika, Walczak Urszula Gostół Irena, Rutkowska Izabela, Sacherska Anna, Szypulska Monika, Walczak Urszula PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA DZIECI Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU UMIARKOWANYM I ZNACZNYM Z AUTYZMEM I

Bardziej szczegółowo

METODYKA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W ZIELONYCH PRZEDSZKOLACH

METODYKA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W ZIELONYCH PRZEDSZKOLACH METODYKA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W ZIELONYCH PRZEDSZKOLACH Podstawa programowa zajęć dydaktycznych w przedszkolu Zajęcia i metody realizowane dla wszystkich dzieci uczęszczające do Zielonych Przedszkoli w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO zgodny z Podstawą Programową Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. DLA PRZEDSZKOLI Magdalena Appel Joanna Zarańska Ewa Piotrowska SPIS

Bardziej szczegółowo

Daria Kowalska. Wykorzystywanie technik ludycznych w procesie nauki języka angielskiego w klasie II Szkoły Podstawowej w Wescie

Daria Kowalska. Wykorzystywanie technik ludycznych w procesie nauki języka angielskiego w klasie II Szkoły Podstawowej w Wescie UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO ARTYSTYCZNY W KALISZU Pedagogiczne Studia Podyplomowe Daria Kowalska Wykorzystywanie technik ludycznych w procesie nauki języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Wyruszamy w podróż do romantycznej Francji

Wyruszamy w podróż do romantycznej Francji Wyruszamy w podróż do romantycznej Francji INNOWACJA PEDAGOGICZNA Samorządowe Przedszkole nr 92 w Krakowie mgr Sylwia Duśko OPIS INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ Temat innowacji : Wyruszamy w podróż do romantycznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Miejskie nr 10 Gorzów Wielkopolski Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 27 sierpnia 2012 r. (Dz. U. poz. 977 oraz z 2014 r. poz. 803)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 27 sierpnia 2012 r. (Dz. U. poz. 977 oraz z 2014 r. poz. 803) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 977 oraz

Bardziej szczegółowo

INNOWACJA PEDAGOGICZNA TANIEC JAKO ELEMENT EDUKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ IX 2015 VI 2018

INNOWACJA PEDAGOGICZNA TANIEC JAKO ELEMENT EDUKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ IX 2015 VI 2018 INNOWACJA PEDAGOGICZNA TANIEC JAKO ELEMENT EDUKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ IX 2015 VI 2018 MIEJSCE REALIZACJI: SZKOŁA PODSTAWOWA 108 WROCŁAW UL. B. CHROBREGO 3 AUTOR I REALIZATOR : ELŻBIETA GRZELAK 1 I. Wstęp....

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Przyszłości

Przedszkole Przyszłości Program powstał jako praca zespołowa. Autorzy: Katarzyna Bury, Alicja Kosowska, Agnieszka Pieluszyńska, Przemysław Adamski, pod kierunkiem dr Bogny Bartosz Przedszkole Przyszłości Innowacyjny program edukacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

Darmowy fragment www.bezkartek.pl

Darmowy fragment www.bezkartek.pl Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2009 Korekta: Anna Poinc Rysunki na stronie 82 Agata Fuks Projekt okładki: Ewa Beniak-Haremska ISBN 978-83-7850-296-8 Oficyna Wydawnicza Impuls 30-619 Kraków,

Bardziej szczegółowo

Muzykoterapia jako element wspomagający rozwój psychofizyczny dzieci w klasie integracyjnej EWA DUBIŃSKA

Muzykoterapia jako element wspomagający rozwój psychofizyczny dzieci w klasie integracyjnej EWA DUBIŃSKA Muzykoterapia jako element wspomagający rozwój psychofizyczny dzieci w klasie integracyjnej EWA DUBIŃSKA 1 SPIS TREŚCI Wstęp... I. Muzykoterapia w świetle literatury... 4 I.1. Rys historyczny muzykoterapii...

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 sierpnia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 sierpnia 2012 r. Dz.U.2012.977 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.

Bardziej szczegółowo

Autorski program z fakultetów tańca. Autorski program fakultetów tańca uwzględniający nową podstawę programową.

Autorski program z fakultetów tańca. Autorski program fakultetów tańca uwzględniający nową podstawę programową. Opracowanie: mgr Anna Soczyńska mgr Magdalena Osipowicz Autorski program z fakultetów tańca Autorski program fakultetów tańca uwzględniający nową podstawę programową. Rumia 2009 1 Spis treści I. Wpływ

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Zarządzanie

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Zarządzanie Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Zarządzanie Miejskie Przedszkole nr 15 w Zgierzu Zgierz Łódzki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Łodzi Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM

JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM JAK PRACOWAĆ Z SZESCIOLATKIEM Bydgoszcz 2013 Recenzent merytoryczny: dr hab. Krystyna Żuchelkowska prof. UKW Recenzent językowy: Danuta Potręć ZESPÓŁ REDAKCYJNY: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Żyjemy w XXI wieku. Jest to szczególny okres dla nas wszystkich. Niemal na każdej płaszczyźnie życia zachodzą liczne zmiany. Wiele instytucji ulega

Żyjemy w XXI wieku. Jest to szczególny okres dla nas wszystkich. Niemal na każdej płaszczyźnie życia zachodzą liczne zmiany. Wiele instytucji ulega TWÓRCZE METODY PRACY Z DZIEĆMI Żyjemy w XXI wieku. Jest to szczególny okres dla nas wszystkich. Niemal na każdej płaszczyźnie życia zachodzą liczne zmiany. Wiele instytucji ulega restrukturyzacji, modernizacji,

Bardziej szczegółowo

OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010

OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010 CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W PILE OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010 ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła 67 351 17 50 - sekretariat 67 352 70 11 - PKU www.cdn.pila.pl SPIS TREŚCI Wstęp 3

Bardziej szczegółowo

METODY AKTYWIZUJĄCE W NAUCZANIU

METODY AKTYWIZUJĄCE W NAUCZANIU ZESPÓŁ EDUKACYJNY W TRZEBIECHOWIE METODY AKTYWIZUJĄCE W NAUCZANIU,, Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozumiem Konfucjusz Opracowanie: mgr Anna Czepiżak mgr Marek Wądołowski POWIEDZ, A ZAPOMNĘ

Bardziej szczegółowo