Program zajęć artystycznych dla gimnazjum - kształcenie teatralne. Prowadzący Anna Sakowska. Rok szkolny 2015/ /2017

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program zajęć artystycznych dla gimnazjum - kształcenie teatralne. Prowadzący Anna Sakowska. Rok szkolny 2015/2016 2016/2017"

Transkrypt

1 Program zajęć artystycznych dla gimnazjum - kształcenie teatralne Prowadzący Anna Sakowska Rok szkolny 2015/ /2017 I Cele kształcenia wymagania ogólne określone w podstawie programowej zajęć artystycznych na III etap: I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji percepcja sztuki. II. Tworzenie wypowiedzi artystycznych ekspresja przez sztukę. III. Analiza i interpretacja tekstów kultury recepcja sztuki. II Szczegółowe cele kształcenia i wychowania: Rozbudzenie zainteresowania uczniów literaturą, muzyką, teatrem. Wzbogacanie wiedzy o teatrze elementy historii teatru, terminologia teatralna. Przygotowanie uczniów do obcowania ze sztuką i świadomego uczestnictwa w kulturze. Rozwijanie wrażliwości estetycznej uczniów. Kształcenie i doskonalenie umiejętności poprawnego pisania, mówienia, płynnego czytania z uwzględnianiem znaków przestankowych, poprawnej wymowy, recytacji, ruchu scenicznego, wystąpień przed widzami. Rozwijanie umiejętności identyfikowania się z postacią odgrywaną. Wdrażanie do odkrywania uzdolnień scenicznych. Pobudzanie i rozwijanie twórczości własnej uczniów. Rozwijanie pamięci, myślenia, wyobraźni. Rozbudzanie wyobraźni scenicznej i scenograficznej - poszukiwania ciekawych rozwiązań dekoracyjnych, umiejętność doboru muzyki, efektów dźwiękowych. Integracja w grupie rówieśniczej. Kształtowanie efektywnego współdziałania w grupie i świadomego podejmowania

2 decyzji. Kształtowanie właściwych postaw: odpowiedzialności, dyscypliny, samodzielności, wytrwałości, rzetelności. Wypracowanie różnorodnych sposobów radzenia sobie z tremą. Zdobywanie umiejętności publicznego występowania. Czynny udział w życiu klasy, szkoły prezentacja inscenizacji. III Treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej Wiedza o teatrze: Korzystanie z różnych źródeł informacji. Zapoznanie się z historią teatru teatr antyczny, szekspirowski, współczesny Poznanie pojęć związanych z teatrem (scenariusz, rekwizyt, reżyser, scena, kurtyna, scenografia, aktor, adaptacja itd.) Znajomość teatralnych środków wyrazu artystycznego (mimika, gest, słowo, intonacja, ruch sceniczny, kształtowanie przestrzeni scenicznej). Zapoznanie się z budową dramatu (tekst główny i poboczny, podział na akty, sceny). Zapoznanie się z gatunkami dramatycznymi (komedia, tragedia, dramat właściwy). Przybliżenie różnych form scenicznych (opera, operetka, groteska, kabaret itd.). Podkreślenie roli ruchu scenicznego w czasie przedstawień teatralnych. Zapoznanie z zasadami poprawnej artykulacji, intonacji, akcentowania wyrazów. Znajomość zasad wymowy scenicznej. Umiejętności praktyczne: Kształtowanie umiejętności głośnego i wyraźnego wymawiania słów. Kształtowanie umiejętności poprawnego akcentowania wyrazów oraz intonacji.

3 Kształtowanie umiejętności pamięciowego opanowania tekstu. Kształtowanie umiejętności recytatorskich. Kształtowanie umiejętności gestykulacyjnych. Kształtowanie umiejętności swobodnego poruszania się na scenie. Kształtowanie umiejętności doboru efektów dźwiękowych do treści przedstawienia. Kształtowanie umiejętności porozumiewania się werbalnego i niewerbalnego. Kształtowanie umiejętności pisania scenariusza. Analiza i wybór tekstów do inscenizacji. Wybór utworów do adaptacji teatralnej. Opracowanie scenariusza w oparciu o tekst literacki (adaptacja). Opracowanie scenariusza krótkiej scenki. Opracowanie i przygotowanie dekoracji. Opracowanie i przygotowanie kostiumów. Prawidłowa organizacja pracy podział zadań w zespole. IV Sposoby osiągania celów: Praca z tekstem literackim. Pogadanka, wykład Przygotowanie fragmentów lekcji przez uczniów - projekt Analiza fragmentów spektakli (płyty dvd) Ćwiczenia praktyczne w układaniu scenariusza Inscenizacja Zabawy integracyjne.

4 Ćwiczenia dykcyjne Drama Pantomima Ćwiczenia ruchowe Burza mózgów Praca w grupie Praca indywidualna Prezentacja przed publicznością klasową lub szkolną. V Opis założonych osiągnięć ucznia Wiedza o teatrze Potrafi wyszukać informacje na temat teatru, korzystając z różnych źródeł. Umie dokonać selekcji zgromadzonych materiałów. Wskazuje różnice między teatrem antycznym, szekspirowskim a współczesnym. Umie korzystać z encyklopedii i słowników. Potrafi wymienić pojęcia związane z teatrem. Rozumie znaczenie terminologii teatralnej. Wie, na czym polega zadanie reżysera, rola suflera, itd. Zna nazwy scenicznych form teatralnych potrafi je scharakteryzować. Zna teatralne środki wyrazu artystycznego. Dostrzega rolę ruchu scenicznego w czasie przedstawień teatralnych.

5 Zna zasady poprawnej artykulacji, intonacji, akcentowania wyrazów. Zna zasady wymowy scenicznej. Wskazuje poszczególne elementy budowy dramatu. Rozumie i potrafi poprawnie wykorzystać pojęcia związane z budową zewnętrzną dramatu. Zna zasady pisania scenariusza. Dostrzega związek między muzyką a treścią przedstawienia, jej rolę w tworzeniu nastroju. Umiejętności praktyczne Potrafi czytać tekst wyraźnie, z uwzględnieniem intonacji i akcentu. Potrafi nauczyć się tekstu na pamięć. Umie za pomocą gestów przekazać określoną treść. Potrafi swobodnie poruszać się na scenie (w zależności od granej roli). Dokonuje analizy tekstów literackich i form scenicznych. Tworzy scenariusz w oparciu o teksty literackie. Tworzy scenariusz autorski. Prezentuje swoje umiejętności recytatorskie. Przygotowuje dekorację. Dobiera właściwą muzykę. Przygotowuje kostiumy.

6 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH W KLASACH GIMNAZJALNYCH Ocena niedostateczna jest z reguły nieobecny na lekcjach bez usprawiedliwienia lub nie wykazuje zupełnie postawy twórczej w działaniu na zajęciach jest stale nieprzygotowany do lekcji nie posiada wymaganych materiałów edukacyjnych nie wykazuje chęci zdobywania wiedzy i nie posiada minimalnych wiadomości objętych programem z zakresu wiedzy o teatrze nie wykonuje poleceń nauczyciela, ćwiczeń, prac w grupach i zadań teatralnych nie wykazuje woli zmiany postawy i poprawy. Ocena dopuszczająca jest często nieprzygotowany do lekcji nie posiada wymaganych materiałów edukacyjnych wykazuje minimalną postawę twórczą w działaniu na zajęciach wykazuje się małą chęcią zdobywania wiedzy i posiada fragmentaryczną wiedzę z z zakresu wiedzy o teatrze nie angażuje się w sposób odpowiedni w projekt artystyczny nie uczestniczy w pracy zespołu oraz realizację przydzielonych zadań ćwiczenia, realizacje sceniczne, zadania i polecenia nauczyciela wykonuje rzadko, często nie na temat i niestarannie wykazuje mała wolę zmiany postawy i poprawy

7 często nie odrabia prac domowych Ocena dostateczna z reguły jest przygotowany do lekcji posiada wymagane materiały edukacyjne wykazuje postawę twórczą w działaniu na lekcji wykazuje się chęcią w zdobywaniu wiedzy, ale jego zasób informacji jest podstawowy z zakresu wiedzy o teatrze potrafi wymienić część form teatralnych, dokonuje fragmentarycznej analizy tekstów literackich posiada niepełną wiedzę na temat pojęć związanych z teatrem i dramatem posiada małą zdolność analizy i syntezy, rzadko włącza się w dyskusję i w planowanie oraz projektowanie działań zna tylko niektóre określenia teatralne i sceniczne oraz rzadko ich używa w wypowiedzi słownej i pisemnej poprawnie wykonuje ćwiczenia i zadania lekcyjne odrabia prace domowe, choć nie zawsze poprawnie rzadko angażuje się w życie kulturalne klasy, szkoły nie zawsze dba o estetykę, oryginalność wykonanych prac oraz ich zgodność z zadanym tematem słabo angażuje się w działanie w zespole Ocena dobra wykazuje postawę twórczą na lekcji i chęć do działania i rozwoju osobistego jest zawsze przygotowany posiada wymagane materiały edukacyjne posiada wymaganą wiedzę programową na poziomie dobrym, chętnie się uczy

8 wymienia nazwy form teatralnych potrafi je krótko scharakteryzować, dokonuje częściowej analizy tekstów literackich i form scenicznych posługuje się podstawową terminologią z zakresu wiedzy o teatrze starannie, estetycznie zgodnie z określonym tematem wykonuje ćwiczenia oraz realizacje literackie i teatralne posiada zdolność analizy i syntezy utworu scenicznego odrabia dobrze prace domowe w sposób właściwy, choć nie wyczerpujący, angażuje się w pracę zespołu w zakresie powierzonych mu zadań czasem uczestniczy w życiu kulturalnym klasy i szkoły Ocena bardzo dobra wykazuje postawę twórczą i dużą chęć do działania na lekcji lub na rzecz danego projektu jest zawsze przygotowany posiada wymagane, czasem nadprogramowe, materiały edukacyjne wymienia nazwy form teatralnych potrafi je scharakteryzować dokonuje analizy tekstów literackich i form scenicznych posługuje się terminologią z zakresu wiedzy o teatrze sprawnie i ciekawie dokonuje analizy tekstów literackich i utworów scenicznych oraz bierze udział w dyskusjach, wyrażając swoje poglądy i formułuje wnioski projektuje i realizuje działania artystyczne starannie wykonuje ćwiczenia oraz zadania lekcyjne, poszukując oryginalnych rozwiązań efekt końcowy jego pracy jest zawsze zgodny z tematem i zadaniem

9 bierze czynny udział w życiu kulturalnym klasy i szkoły, wydarzeniach kulturalnych, jest pomysłodawcą i koordynatorem zadań w zespole, w sposób sprawny i oryginalny wywiązuje się z przydzielonych mu zadań Ocena celująca To, co na ocenę bardzo dobrą, a ponadto: wykazuje wyjątkową postawę twórczą i bardzo dużą chęć działania na lekcjach i na rzecz projektów artystycznych jest zawsze przygotowany posiada materiały potrzebne do realizacji zajęć wymagane oraz nadprogramowe swobodnie operuje pełną wiedzą programową i ponadprogramową jest zainteresowany sztuką w sposób szczególny pracę koncepcyjną, ćwiczenia i zadania lekcyjne oraz projekty wykonuje zgodnie z tematem, a jego rozwiązania są ciekawe i oryginalne celowo stosuje wiedzę z zakresu dziejów sztuki i środków formalnych oraz wiedzy o teatrze do własnej ekspresji teatralnej jest osobą inspirującą własnymi pomysłami zespół w zakresie którego pracuje,

10 ROZKŁAD MATERIAŁU Z ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH DLA KLAS II GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Numer lekcji tematyka Sposób realizacji Cele dydaktyczne 1 Przedmiotowy system oceniania Przedstawienie w formie wykładu wymagań na poszczególne oceny, zapoznanie z programem nauczania Zapoznanie uczniów z PSO 2-3 Autoprezentacja prezentacja inscenizacji oraz swoich umiejętności i zdolności dla społeczności szkolnej, 4 Sztuka teatralna poznanie terminów : fikcja literacka, świat przedstawiony, narracja, przenośnia, bohater, aktor, akcja, narrator, baśń, opowiadanie, opowieść, kwestia; posługiwanie się terminami w wyrabianie umiejętności prezentowania własnych zdolności; integracja ze społeczeństwem; zachęcenie innych uczniów do podejmowania podobnych aktywności; poszerzanie wiedzy z zakresu sztuki teatralnej; kształtowanie umiejętności odróżniania świata rzeczywistego od przedstawionego;

11 czasie prób teatralnych; ćwiczenia dramowe; burza mózgów. 5-6 Scenografia i przestrzeń propozycje ustawienia elementów dekoracyjnych omówienie sposobów budowy przestrzeni scenicznej; próby prawidłowego ustawienia światła; burza mózgów; elementy dekoracyjne: stół, krzesło, zasłony i inne. 7 Historia teatru -wykład na temat historii teatru, - wyszukiwanie informacji z różnych źródeł rozwijanie umiejętności posługiwania się poznanymi terminami. rozwijanie myślenia abstrakcyjnego poprzez komponowanie przestrzeni scenicznej z przypadkowych elementów; kształtowanie umiejętności ustawienia światła; poznanie sposobów budowania przestrzeni dla sceny i widowni; -zapoznanie z historią teatru, -kształtowanie umiejętności wyszukiwania informacji z różnych źródeł 8.-9 Teatr antyczny -teksty źródłowe -wyszukiwanie informacji w słownikach i internecie -zapoznanie z teatrem antycznym i dziełami antycznymi - kształtowanie umiejętności pracy w grupach

12 10-15 Teatr elżbietański. Wiliam Szekspir -teksty źródłowe, -leksykony, -film Romeo i Julia Od adaptacji do dzieła filmowego -opinie uczniów na temat dzieła literackiego i filmu Umiemy poprawnie mówić. Ćwiczenia dykcji wykonanie masażu twarzy na rozruszanie aparatu mowy; ćwiczenia dykcyjne; wiersze J.Brzechwy. 22. Improwizacje muzyczne interpretacja muzyczna utworów J.Tuwima; interpretacja ruchowa utworów muzyki klasycznej; wyszukiwanie dźwięków dookoła siebie; ćwiczenia wyrabiające wyobraźnię -doskonalenie umiejętności pracy w grupach i samodzielnego wyszukiwania informacji, -zapoznanie uczniów z zasadami adaptacji dzieł fimowych, -doskonalenie umiejętności wypowiadania własnego zdania poznanie ćwiczeń usprawniających aparat mowy; przygotowanie do poprawnego recytowania kwestii; rozwijanie wyobraźni muzycznej i poczucia rytmu; rozwijanie zdolności dostrzegania dźwięków w otoczeniu; kształtowanie wyobraźni muzycznej;

13 muzyczną; płyta CD, odtwarzacz CD; wiersz J.Tuwima Sztuka recytacji -Nagrania recytacji wierszy przez aktorów -Recytacje uczniów -zapozanie z poezją śpiewaną -wdrażanie do własnych wystąpień Najpiękniejsze baśnie i bajki. Przygotowanie scenariusza indywidualna i zbiorowa praca z tekstem; wybór bajki do prezentacji; adaptacja utworu literackiego analiza świata postaci z bajki i baśni; teksty źródłowe; przydział ról. kształtowanie umiejętności wyszukiwania informacji w różnorodnych źródłach; rozwijanie zdolności dokonywania wyboru; doskonalenie umiejętności interpretacji tekstu literackiego; 30. Podsumowanie roku szkolnego i zajęć artystycznych. Wypełnienie ankiety ewaluacyjnej Wyrabianie umiejętności oceniania innych

14

Wymagania edukacyjne z języka polskiego

Wymagania edukacyjne z języka polskiego Wymagania edukacyjne z języka polskiego - zasady oceniania wiedzy, umiejętności i pracy uczniów w klasie I gimnazjum 1. Na języku polskim uczniowie otrzymują następujące oceny (wyrażone stopniem w skali

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 sierpnia 2014 r. Poz. 1039 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 2 lipca 2014 r.

Warszawa, dnia 6 sierpnia 2014 r. Poz. 1039 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 2 lipca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 sierpnia 2014 r. Poz. 1039 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KOŁA TEATRALNEGO ZA KURTYNĄ

PROGRAM KOŁA TEATRALNEGO ZA KURTYNĄ Dzieci nie są aktorami, one tylko bawią się w teatr PROGRAM KOŁA TEATRALNEGO ZA KURTYNĄ DLA KLAS I-III Hanna Jagielska ZSM 2 - PSP 15 K-Koźle Program realizowany jest w ramach projektu Program indywidualizacji

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 IMIENIA JANA KLEMENSA BRANICKIEGO W BIAŁYMSTOKU. Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w klasie IV

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 IMIENIA JANA KLEMENSA BRANICKIEGO W BIAŁYMSTOKU. Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w klasie IV SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 IMIENIA JANA KLEMENSA BRANICKIEGO W BIAŁYMSTOKU Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w klasie IV 1 Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w kl. IV Opracowany

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI KLASA IV

JĘZYK POLSKI KLASA IV JĘZYK POLSKI KLASA IV Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnił wymagania na ocenę dopuszczającą, dostateczną, dobrą, bardzo dobrą oraz spełnia poniższe wymagania: w 100 % opanował wiedzę i umiejętności

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV - VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV - VI WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV - VI 1. Cele systemu oceniania: 1. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych. 2. Niesienie pomocy

Bardziej szczegółowo

Ogród talentów- edukacja artystyczna. Program edukacji teatralnej w przedszkolu. pt. Scenka dla malucha.

Ogród talentów- edukacja artystyczna. Program edukacji teatralnej w przedszkolu. pt. Scenka dla malucha. Ogród talentów- edukacja artystyczna. Program edukacji teatralnej w przedszkolu pt. Scenka dla malucha. Zatwierdzony do realizacji Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 01/2013 z dnia 20 maja 2013 r Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne. ocena: dopuszczający ocena: dostateczny ocena: dobry ocena: bardzo dobry UCZEŃ. słowa

Wymagania edukacyjne. ocena: dopuszczający ocena: dostateczny ocena: dobry ocena: bardzo dobry UCZEŃ. słowa JĘZYK POLSKI Klasa IV Sprawności I. Odbiór i wykorzysta nie zawartych w nich informacji Wymagania edukacyjne ocena: dopuszczający ocena: dostateczny ocena: dobry ocena: bardzo dobry UCZEŃ czyta poprawnie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. WOJSKA POLSKIEGO W OBORNIKACH I.

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. WOJSKA POLSKIEGO W OBORNIKACH I. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. WOJSKA POLSKIEGO W OBORNIKACH I. CELE PZO : Informacja o efektywności procesu nauczania, motywowanie do aktywności

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 1. Wprowadzenie 5 2. Założenia programu 6 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 5. Zadania ogólne szkoły 10 6.

Bardziej szczegółowo

Nr dopuszczenia programu MENiS: DKOS-5002-62/04. Created with novapdf Printer (www.novapdf.com). Please register to remove this message.

Nr dopuszczenia programu MENiS: DKOS-5002-62/04. Created with novapdf Printer (www.novapdf.com). Please register to remove this message. KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI ZGODNE Z PROGRAMEM NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO SŁOWA NA START W KLASACH IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Nr dopuszczenia programu MENiS: DKOS-5002-62/04

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO (NA PODSTAWIE WSO I PSO)

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO (NA PODSTAWIE WSO I PSO) WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO (NA PODSTAWIE WSO I PSO) KLASA I Ocenę CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności znacznie wykraczają poza obowiązujący program nauczania. 1. Twórczo

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Załącznik nr 2 Kształcenie ogólne w szkole podstawowej tworzy fundament wykształcenia szkoła łagodnie wprowadza uczniów w świat wiedzy, dbając

Bardziej szczegółowo

Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011. Recenzent: dr hab. Bogdan Zeler, prof. UŚ

Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011. Recenzent: dr hab. Bogdan Zeler, prof. UŚ Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011 Recenzent: dr hab. Bogdan Zeler, prof. UŚ Adiustacja: Monika Łojewska-Ciępka Joanna Kosturek Aleksandra Bylica Opracowanie typograficzne: Anna Bugaj-Janczarska

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA I ETAPIE NAUCZANIA. ELEMENTY PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA: A. Cele oceniania w edukacji wczesnoszkolnej.

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA I ETAPIE NAUCZANIA. ELEMENTY PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA: A. Cele oceniania w edukacji wczesnoszkolnej. WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA I ETAPIE NAUCZANIA GŁÓWNE ZAŁOŻENIA 1. Ocenianie w edukacji wczesnoszkolnej traktuje się jako konstruktywne opisywanie wiadomości i umiejętności ucznia wynikające z programu nauczania

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASACH IV-VI

KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASACH IV-VI KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASACH IV-VI Ocenianie z języka polskiego w kl. IV VI Szkoły Podstawowej nr 2 w Koluszkach obejmuje: - wiedzę przedmiotową z zakresu literatury, kultury, nauki o języku,

Bardziej szczegółowo

14. Edukacja medialna w podstawie programowej

14. Edukacja medialna w podstawie programowej 14. Grzegorz D. Stunża 1. Edukacja i kompetencja medialna wyjaśnienie pojęć Przeprowadzenie analizy podstawy programowej kształcenia ogólnego pod kątem rozwijania wśród uczniów kompetencji medialnej wymaga

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW

Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Nadrzędnym celem działań edukacyjnych szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia. Edukacja szkolna polega na harmonijnym

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA 82 Wprowadzenie 83 84 Umiejętności oceniane na lekcjach języka polskiego 85 Sposoby (zasady) oceniania poszczególnych umiejętności 86 100 Przedmiotowy System Oceniania do

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

> > 1. Jakie metody aktywizujące stosujesz na swoich lekcjach? > > Metoda, to taki sposób pracy z uczniami, podczas którego osiąga się > zaplanowane

> > 1. Jakie metody aktywizujące stosujesz na swoich lekcjach? > > Metoda, to taki sposób pracy z uczniami, podczas którego osiąga się > zaplanowane 1. Jakie metody aktywizujące stosujesz na swoich lekcjach? Metoda, to taki sposób pracy z uczniami, podczas którego osiąga się zaplanowane cele nauczania. W zreformowanym procesie nauczania ważne miejsce

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 27 sierpnia 2012 r. (Dz. U. poz. 977 oraz z 2014 r. poz. 803)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 27 sierpnia 2012 r. (Dz. U. poz. 977 oraz z 2014 r. poz. 803) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 977 oraz

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka polskiego w klasach 4 6 Słowa z uśmiechem Ewa Horwath, Anita Żegleń

Program nauczania języka polskiego w klasach 4 6 Słowa z uśmiechem Ewa Horwath, Anita Żegleń Program nauczania języka polskiego w klasach 4 6 Słowa z uśmiechem Ewa Horwath, Anita Żegleń Z modyfikacjami: Anny Hili Bożeny Poręby Magdaleny Katry - Studzińskiej Charakterystyka programu Program nauczania

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA DLA SZKÓŁ MUZYCZNYCH I ST.

PODSTAWA PROGRAMOWA DLA SZKÓŁ MUZYCZNYCH I ST. PODSTAWA PROGRAMOWA DLA SZKÓŁ MUZYCZNYCH I ST. EFEKTY KSZTAŁCENIA NA KONIEC NAUKI W SZKOLE I STOPNIA UCZEŃ: 1. szanuje dziedzictwo kulturowe swojego i innych narodów; 2. przestrzega zasad kultury, etyki

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z muzyki w klasach IV-VI Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie Rok szkolny 2014/2015

Przedmiotowe zasady oceniania z muzyki w klasach IV-VI Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie Rok szkolny 2014/2015 Przedmiotowe zasady oceniania z muzyki w klasach IV-VI Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie Rok szkolny 2014/2015 1. Wstęp Wymagania edukacyjne w stosunku do uczniów wynikają

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KOŁA POLONISTYCZNEGO

PROGRAM KOŁA POLONISTYCZNEGO Ludzie są jak wiatr. Jedni lekko przelecą przez życie i nic po nich nie zostaje, drudzy dmą jak wichry, więc zostają po nich serca złamane, jak jakieś drzewa po huraganie. A inni wieją jak trzeba. Tyle

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w klasach IV-VI

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w klasach IV-VI Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego w klasach IV-VI 2014 1 TREŚCI NAUCZANIA WRAZ Z OPISEM ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Punkt podstawy Umiejętności z podstawy programowej. Uczeń: Czytanie i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASACH I III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASACH I III SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM NAUCZANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASACH I III SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1 Opracowanie treści muzycznych: Krystyna Serwańska Redaktor prowadzący: Aleksandra Gibała, Ewelina Szczęsna, Urszula Matlak

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 I. WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI

Załącznik nr 2 I. WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI Załącznik nr 2 I. WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI, (wymaga ćwiczeń) (wymaga ćwiczeń) E-nieopanowane EDUKACJA POLONISTYCZNA W KLASIE I Wypowiadanie się i słuchanie Uczeń stosuje wielozdaniowe, logiczne, ciekawe

Bardziej szczegółowo

Program nauczania informatyki w gimnazjum

Program nauczania informatyki w gimnazjum Program nauczania informatyki w gimnazjum Grzegorz Hawrylak Numer dopuszczenia PGŁ-4040-19 Spis treści 1. Założenia dydaktyczne i wychowawcze 3 1.1. Wstęp 3 1.2. Założenia charakteryzujące program 4 1.3.

Bardziej szczegółowo