TŁUMACZENIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY Agata Krotoska ul. Kakowskiego 8 m Warszawa Tel

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TŁUMACZENIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY Agata Krotoska ul. Kakowskiego 8 m 16 04-042 Warszawa Tel. 605-948-064"

Transkrypt

1 TŁUMACZENIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY Agata Krotoska ul. Kakowskiego 8 m Warszawa Tel [Tłumaczony dokument jest raportem kwartalnym Citigroup Inc. za pierwszy kwartał 2006 r. sporządzonym na Formularzu 10-Q, opublikowanym na stronie internetowej amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Dokument w formie elektronicznej zawiera 118 ponumerowanych stron. W odesłaniach zachowano numerację stron według oryginału.] PO v2

2 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD STANÓW ZJEDNOCZONYCH Washington, D.C , USA FORMULARZ 10-Q RAPORT KWARTALNY SPORZĄDZONY ZGODNIE Z PRZEPISAMI ROZDZIAŁU 13 LUB 15(d) USTAWY O OBROCIE PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI Z 1934 R. za kwartał zakończony 31 marca 2006 r. LUB RAPORT TYMCZASOWY SPORZĄDZONY ZGODNIE Z PRZEPISAMI ROZDZIAŁU 13 LUB 15(d) USTAWY O OBROCIE PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI Z 1934 R. Delaware (Stan lub inna właściwa jurysdykcja utworzenia lub organizacji) 399 Park Avenue, Nowy Jork, Nowy Jork za okres od do Nr Sygn. w Komisji: Citigroup Inc. (Pełna nazwa Emitenta zgodnie ze Statutem) (Adres siedziby kierownictwa spółki) (kod pocztowy) (212) (Numer telefonu Emitenta, wraz z numerem kierunkowym) (Numer Identyfikacji Pracodawcy na potrzeby władz skarbowych) Należy zaznaczyć krzyżykiem w odpowiednim polu, czy emitent (1) złożył wszystkie raporty, których złożenie jest wymagane przepisami Rozdziału 13 lub 15(d) Ustawy o obrocie papierami wartościowymi z 1934 r. w okresie 12 miesięcy poprzedzających datę niniejszego dokumentu (lub krótszym okresie, jeżeli przepisy nakładają na emitenta obowiązek składania takich raportów w takim krótszym okresie), oraz (2) był zobowiązany do złożenia takich raportów w okresie ostatnich 90 dni. Tak Nie Należy zaznaczyć krzyżykiem w odpowiednim polu, czy emitent posiada status dużego przedsiębiorcy składającego raporty w trybie przyspieszony (ang. large accelerated filer), przedsiębiorcy składającego raporty w trybie przyspieszony (ang. accelerated filer) czy przedsiębiorcy nie składającego raportów w trybie przyspieszony (ang. non- accelerated filer): Duży przedsiębiorca składający raporty w trybie przyspieszonym (ang. large accelerated filer) Przedsiębiorca składający raporty w trybie przyspieszony (ang. accelerated filer) Przedsiębiorcy nie składający raportów w trybie przyspieszony (ang. non- accelerated filer) Należy zaznaczyć krzyżykiem w odpowiednim polu, czy emitent jest spółką uśpioną (ang. shell company) (zgodnie z definicją podaną w Regule 12b-2 Ustawy o obrocie papierami wartościowymi). Tak Nie Należy podać liczbę wszystkich akcji Emitenta pozostających w obrocie w ramach wszystkich kategorii akcji zwykłych wg stanu na ostatni dzień możliwy do uwzględnienia w niniejszym dokumencie: Liczba akcji zwykłych pozostających w obrocie na 31 marca 2005 r.: Raport dostępny w Internecie pod adresem PO v2

3 Citigroup Inc. SPIS TREŚCI Część I Informacje finansowe Rozdział 1. Sprawozdanie finansowe: Strona Skonsolidowany rachunek zysków i strat (dane niebadane) za okresy trzech miesięcy zakończonych 31 marca 2006 r. i 2005 r. 76 Skonsolidowany bilans na 31 marca 2006 r. (dane niebadane) i 31 grudnia 2005 r. 77 Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym (dane niebadane) za okresy trzech miesięcy zakończonych 31 marca 2006 r. i 2005 r. 78 Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych (dane niezbadane) za okresy trzech miesięcy zakończonych 31 marca 2006 r. i 2005 r. 79 Skonsolidowany bilans Citibank, N.A. i jednostki zależne na 31 marca 2006 r. (dane niebadane) i 31 grudnia 2005 r. 80 Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego (dane niebadane) 81 Rozdział 2. Omówienie i analiza sytuacji finansowej i wyników działalności 4 73 Rozdział 3. Ilościowe i jakościowe informacje dotyczące ryzyka rynkowego , 99 Rozdział 4. System kontroli i procedury 74 Część II Pozostałe informacje Rozdział 1. Postępowania prawne 111 Rozdział 1A. Czynniki ryzyka 111 Rozdział 2. Niezarejestrowana sprzedaż kapitałowych papierów wartościowych i sposób wykorzystania środków pozyskanych z takiej sprzedaży 112 Rozdział 4. Sprawy poddane pod głosowanie akcjonariuszy 113 Rozdział 5. Inne informacje 115 Rozdział 6. Załączniki 115 Podpisy 116 Wykaz załączników PO v2

4 SPÓŁKA Citigroup Inc. (zwana dalej Citigroup lub Spółką) jest zdywersyfikowaną globalną spółką holdingową działającą w branży usług finansowych, której podmioty oferują szeroką gamę usług finansowych na rzecz klientów detalicznych i korporacyjnych. Citigroup prowadzi około 200 mln rachunków klientów działając w ponad 100 krajach na świecie. Spółka Citigroup została zarejestrowana w 1988 r. zgodnie z prawem stanu Delaware. Spółka jest bankową spółką holdingową w rozumieniu amerykańskiej Ustawy o bankowych spółkach holdingowych z 1956 r. (Ustawa o Bankowych Spółkach Holdingowych, (ang. U.S. Bank Holding Company Act)), podlegającą obowiązkowi rejestracji oraz kontroli przez Radę Prezesów Systemu Rezerwy Federalnej (Rada Rezerwy Federalnej). Niektóre jednostki zależne Spółki podlegają nadzorowi i kontroli przez właściwe władze federalne i stanowe. Niniejszy raport kwartalny na formularzu 10-Q należy analizować w powiązaniu z raportem rocznym Citigroup na formularzu 10-K za 2005 r. Siedziba kierownictwa Spółki mieści się pod adresem 399 Park Avenue, Nowy Jork, Nowy Jork 10043, USA; numer telefonu: Dodatkowe informacje o Citigroup dostępne są na stronie internetowej Spółki, pod adresem Raport roczny Spółki na formularzu 10-K, a także jej raporty kwartalne na formularzu 10-Q i raporty bieżące na formularzu 8-K oraz wszystkie zmiany do tych raportów dostępne są (bezpłatnie) na stronach internetowych Spółki, w dziale Investor Relations ( Współpraca z Inwestorami ), pod pozycją SEC Filings ( Dokumenty składane Komisji Papierów Wartościowych i Giełd ). Strony internetowe amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, znajdujące się pod adresem zawierają raporty, informacje dla akcjonariuszy, materiały informacyjne oraz inne dane dotyczące Spółki. Citigroup jest zarządzana zgodnie z następującym podziałem na segmenty i linie produktowe: SEGMENTY I PRODUKTY CITIGROUP Globalna Bankowość Detaliczna Bankowość Korporacyjna i Inwestycyjna Globalne Zarządzanie Majątkiem Inwestycje Alternatywne Działalność Korporacyjna / Pozostała USA Karty - MasterCard, VISA, Diners Club i private label Kredyty konsumenckie - hipoteczne - studenckie - samochodowe Dystrybucja detaliczna - oddziały Citibank - oddziały CitiFinancial - Primerica Financial Services Działalność komercyjna - bankowość komercyjna dla małych i średnich przedsiębiorstw Sektor zagraniczny Karty - MasterCard, VISA, Diners Club i private label Kredyty konsumenckie - hipoteczne - pożyczki osobiste - samochodowe Bankowość detaliczna - oddziały prowadzące obsługę detaliczną - bankowość komercyjna dla małych i średnich przedsiębiorstw - obsługa inwestycji - obsługa programów emerytalnych - kredyty hipoteczne - pożyczki - finansowanie sprzedaży Rynki kapitałowe i działalność bankowa - bankowość inwestycyjna - rynki papierów dłużnych i kapitałowych - kredytowanie Obsługa transakcji - zarządzanie gotówką - usługi handlowe - usługi powiernicze i fundusze - usługi rozliczeniowe - usługi przedstawicielskie i i i Smith Barney - doradztwo - planowanie finansowe - działalność brokerska Citigroup Investment Research - analizy dot. papierów kapitałowych i o stałym dochodzie Private Bank -Usługi zarządzania majątkiem - inwestycje w niepubliczne papiery wartościowe (private equity) - fundusze hedgingowe - nieruchomości - produkty strukturalizowane - kontrolowane prowadzenie transakcji terminowych - działalność skarbcowa - wsparcie operacyjne i rozwój technologii - koszty korporacyjne - działalność zaniechana Citigroup prowadzi działalność operacyjną w następujących sześciu regionach. Wyniki regionalne zostały w pełni odzwierciedlone w wynikach dla poszczególnych produktów. REGIONY DZIAŁALNOŚCI CITIGROUP (1) Wyniki obejmują także Kanadę i Portoryko. 4 USA (1) Meksyk Ameryka Łacińska Europa, Bliski Wschód i Afryka (EMEA) Japonia Azja (z wył. Japonii)

5 CITIGROUP INC. I JEDNOSTKI ZALEŻNE OMÓWIENIE WYBRANYCH DANYCH FINANSOWYCH Trzy miesiące zakończone % zmiany 31 marca W mln USD, oprócz danych na akcję Przychody pomniejszone o koszty odsetek % Koszty operacyjne Rezerwy na wypłaty świadczeń, zgłoszone szkody i straty kredytowe (18) Zysk z działalności kontynuowanej przed podatkiem dochodowym i zyskiem (8)% mniejszości Podatek dochodowy (38) Zyski mniejszości po opodatkowaniu (63) Zysk z działalności kontynuowanej % Zysk z działalności zaniechanej po opodatkowaniu (1) (74) Zysk netto % Zysk na akcję Zysk na akcję w ujęciu podstawowym: Zysk z działalności kontynuowanej 1,13 0,99 14% Zysk netto 1,14 1,06 8 Zysk na akcję w ujęciu rozwodnionym: Zysk z działalności kontynuowanej 1,11 0,98 13 Zysk netto 1,12 1,04 8 Ogłoszona dywidenda na akcję zwykłą 0,49 0,44 11 Na 31 marca Aktywa razem % Depozyty razem Zadłużenie długoterminowe Papiery wartościowe funduszy zależnych objęte obowiązkowym wykupem (3) Kapitał własny z akcji zwykłych Kapitał własny razem Wskaźniki: Zwrot na kapitale własnym z akcji zwykłych (2) 20,3% 20,3% Zwrot na kapitale własnym razem (2) 20,2% 20,1% Zwrot na kapitale podwyższonego ryzyka (RORC) (3) 41% 40% Zwrot na kapitale zainwestowanym (3) 20% 20% Kapitał podstawowy (kapitał kategorii I - tier 1) 8,60% 8,78% Kapitał razem 11,80 12,03 Dźwignia finansowa (4) 5,22 5,19 Kapitał własny z akcji zwykłych do aktywów 7,15% 7,34% Kapitał własny razem do aktywów 7,21 7,42 Dywidendy ogłoszone (5) 43,8 42,3 Wskaźnik dochodów do stałych kosztów i dywidendy na akcje uprzywilejowane 1,58x 2,02x (1) Działalność zaniechana za trzy miesiące zakończone 31 marca 2006 r. i 2005 r. obejmuje działalność opisaną w ogłoszonej przez Citigroup umowie z 24 czerwca 2005 r. w sprawie sprzedaży zasadniczo całej działalności w podsegmencie Zarządzania Aktywami na rzecz Legg Mason. Większa część transakcji została zamknięta 1 grudnia 2005 r. Działalność zaniechana obejmuje działalność opisaną w ogłoszonej przez Citigroup umowie z 31 stycznia 2005 r. dotyczącej sprzedaży Travelers Life & Annuity, w zasadzie całości zagranicznej działalności ubezpieczeniowej Citigroup oraz należącej do Citigroup spółki działającej na argentyńskim rynku funduszy emerytalnych na rzecz MetLife, Inc. Transakcja została sfinalizowana 1 lipca 2005 r. Więcej informacji znajduje się w nocie 3 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego na stronie 83. (2) Zwrot na średnich kapitałach własnych z akcji zwykłych oraz zwrot na średnich kapitałach własnych razem oblicza się z wykorzystaniem średniorocznego zysku netto po odjęciu dywidendy z tytułu akcji uprzywilejowanych. (3) Kapitał podwyższonego ryzyka rozumiany jest jako kwota kapitału wymagana w celu pokrycia potencjalnych, nieoczekiwanych strat gospodarczych powstałych na skutek wyjątkowo niekorzystnych zdarzeń w okresie jednego roku. Zwrot na kapitale podwyższonego ryzyka oblicza się jako stosunek ekstrapolowanego do roku zysku na kontynuowanej działalności do średniej wysokości kapitału na pokrycie ryzyka. Rentowność segmentów i produktów opiera się na zysku netto. Kapitał zainwestowany definiuje się jako kapitał podwyższonego ryzyka powiększony o wartość firmy oraz wartości niematerialne i prawne, z wyłączeniem praw do obsługi kredytów hipotecznych, stanowiących część składową kapitału podwyższonego ryzyka. Zwrot na zainwestowanym kapitale oblicza się wykorzystując zysk skorygowany o wewnętrzny odpis netto wartości firmy oraz wartości niematerialnych i prawnych, dokonywany przez Citigroup w odniesieniu do każdej z jej jednostek, pomniejszony o udział każdego z tych podmiotów w zmniejszeniu odpisu z tytułu wartości firmy i wartości niematerialnych i prawnych. Stopy zwrotu kapitału podwyższonego ryzyka oraz zwrotu zainwestowanego kapitału należą do wskaźników efektywności działania nieuwzględnionych w zasadach GAAP. Kierownictwo Spółki wykorzystuje wskaźnik zwrotu na kapitale podwyższonego ryzyka do oceny wyników działalności operacyjnej poszczególnych podmiotów oraz alokacji zasobów kapitałowych. Zwrot na zainwestowanym kapitale wykorzystywany jest do oceny poziomu dochodu z potencjalnych transakcji przejęcia lub zbycia oraz w celu porównania długoterminowych wyników podmiotów, których wzrost w różnym stopniu uzależniony jest od wzrostu organicznego i wzrostu wynikającego z przejęć. Więcej informacji na temat kapitału podwyższonego ryzyka znajduje się na str. 45. (4) Kapitał podstawowy (kapitał kategorii I - tier 1) podzielony przez skorygowaną średnią wartość aktywów. (5) Ogłoszone dywidendy na akcję zwykłą jako procent dochodu netto na akcję w ujęciu rozwodnionym. 5

6 OMÓWIENIE I ANALIZA WYNIKÓW PODSUMOWANIE W UJĘCIU KIEROWNICTWA Przychody z kontynuowanej działalności w wysokości 5,555 mld USD w I kw r. ustanowiły rekord, rosnąc o 9% w stosunku do I kw r. Coraz silniejsza pozycja Spółki w działalności zagranicznej (wzrost przychodów o 47%) z zapasem wyrównała słabsze wyniki w sektorze konsumenckim w USA. Wyniki w I kw r. obejmują wydatki na rekompensaty w kwocie 846 mln USD (520 mln USD po opodatkowaniu) związane z akcjami przyznanymi pracownikom uprawnionym do emerytur zgodnie ze standardem SFAS 123(R) oraz 657 mln USD korzyści podatkowych wynikających z federalnej kontroli podatkowej w USA za lata W I kw r. kontynuowaliśmy inicjatywy strategiczne, w skali globalnej rekordowo wzbogacając się o 238 nowych oddziałów i notując znaczny wzrost liczby podmiotów zagranicznych działających na zasadzie franchisingu. Średnia wartość udzielonych kredytów i pożyczek wzrosła o 9%, średnia wartość depozytów o 10%, zaś średnia wartość oprocentowanych aktywów o 11% względem poprzedniego roku. Przychody były mocno zdywersyfikowane pod względem segmentów i regionów, co ilustrują poniższe wykresy. Zysk za I kw wg segmentów * Bankowość Korporacyjna i Inwestycyjna 34% Globalne Zarządzanie Majątkiem 5% Inwestycje Alternatywne 6% Globalna Bankowość Detaliczna 55% Zysk z kontynuowanej działalności w mln USD *z wyłączeniem Działalności Korporacyjnej/Pozostałej i działalności zaniechanej. Zyski za I kw wg regionów* Japonia 5% Europa, Bliski Wschód i Afryka 16% Azja 15% Ameryka Łacińska 5% Meksyk 8% USA 51% I kw. 05 IV kw 05 I kw 06 * z wyłączeniem Inwestycji Alternatywnych, Działalności Korporacyjnej/Pozostałej i działalności zaniechanej. 6

7 Zysk na akcję w ujęciu rozwodnionym - zyski z kontynuowanej działalności Przychody netto i koszty operacyjne w mld USD 1,11 Przychody netto Koszty operacyjne 0,98 0,98 21,2 20,8 22,2 11,4 11,4 13,4 I kw. 05 IV kw. 05 I kw. 06 W stosunku do I kw r. przychody wzrosły o 5%, sięgając 22,2 mld USD. Działalność zagraniczna odnotowała wzrost przychodów o 19% w I kw r. Ponadto, przychody generowane przez bankowość korporacyjną i inwestycyjną (CIB) wzrosły o 21%, odzwierciedlając świetną wydajność zarówno w zakresie obsługi transakcji jak i rynków kapitałowych i bankowości. Przychody odsetkowe netto spadły o 4%, podczas gdy inne przychody wzrosły o 12%, nadal korzystając ze wzrostu wolumenu działalności we wszystkich obszarach działalności. Marża odsetkowa netto w I kw r. wyniosła 2,86%, spadając o 44 punkty bazowe w stosunku do I kw r. i o 6 punktów bazowych w stosunku do IV kw r. (Omówienie marży odsetkowej netto na stronie 61.) Koszty operacyjne wzrosły o 17% w stosunku do I kw r. - złożyło się na to 7% wynikające z obciążeń wg standardu SFAS 123(R), 9% wynikające z organicznego rozwoju działalności oraz zakupów przedsiębiorstw i 1% wynikający z nakładów inwestycyjnych. I kw. 05 IV kw. 05 I kw. 06 W ujęciu globalnym, okoliczności nadal sprzyjały kredytowaniu. Sytuacja ta, a także znacznie mniejsza liczba składanych wniosków upadłościowych i zmiana składu aktywów wywołały obniżenie kosztów kredytów o 367 mln USD w porównaniu z rokiem poprzednim. Stopa strat w globalnym sektorze konsumenckim poprawiła się osiągając 1,46%, co stanowi zmniejszenie o 36 punktów bazowych w stosunku do IV kw r., co odzwierciedla po części znacznie niższą liczbę składanych wniosków upadłościowych. Korporacyjne pożyczki pieniężne spadły o 18% od 31 grudnia 2005 r. do wysokości 821 mln USD. Efektywna stopa podatkowa na działalności kontynuowanej obniżyła się do 21.5%, co odzwierciedla przede wszystkim wpływ wyniku federalnej kontroli skarbowej w USA. Efektywna stopa podatkowa w I kw r. wynosiłaby 29,9%, gdyby nie nastąpiło rozwiązanie rezerwy podatkowej w kwocie 598 mln USD. Baza kapitałów własnych i papierów wartościowych uprzywilejowanych w powiernictwie zwiększyła się do 120,6 mld USD na 31 marca Kapitał własny wzrósł o 1,9 mld USD w tym kwartale, osiągając 114,4 mld USD, mimo wypłaty 2,5 mld USD w formie dywidend dla akcjonariuszy oraz wykupu akcji zwykłych za 2,0 mld USD w tym samym kwartale. Zwrot na kapitale własnym z akcji zwykłych wyniósł w kwartale sprawozdawczym 20,3%. 7

8 Rentowność średnich kapitałów własnych z akcji zwykłych Kapitały własne razem (podstawowe i uzupełniające - tier 1 i 2) w mld USD 20,3% 25,0% 20,3% Kapitały podstawowe i uzupełniające - tier 1 i 2 Kapitały podstawowe -tier 1 109,7 106,4 103,6 75,5 77,8 79,9 I kw 05 IV kw. 05 I kw. 06 Citigroup utrzymał wysoką kapitalizację charakteryzującą się wskaźnikiem kapitału podstawowego tier 1 na poziomie 8,60% na 31 marca 2006 r. Dnia 13 kwietnia 2006 r. Rada zatwierdziła dodatkowo wykup do 10 mld USD własnych akcji zwykłych, zwiększając zakres autoryzacji do 12,4 mld USD Dnia 3 kwietnia 2006 r. otrzymaliśmy pismo z Banku Rezerwy Federalnej Nowego Jorku zawiadamiające, że Citigroup poczynił znaczne postępy we wdrażaniu nowego programu zarządzania ryzykiem związanym z przestrzeganiem przepisów i regulacji (compliance risk). W efekcie, nie znajduje już zastosowania porozumienie przewidujące, że nie będziecie Państwo prowadzić znaczącej ekspansji. Koncentrujemy się jednak na wzroście organicznym. Ewentualne propozycje ekspansji będą analizowane przez Rezerwę Federalną zgodnie z wymogami ustawowymi. Dnia 21 marca 2006 r. Rada Dyrektorów Citigroup Board jednogłośnie wybrała Dyrektora Generalnego (CEO) Charlesa Princa na dodatkowe stanowisko Przewodniczącego. 8

9 ZDARZENIA W LATACH 2006 i 2005 Przyjęcie zasad rachunkowości dotyczących wypłat na podstawie udziałów Od 1 stycznia 2006 r. Spółka wdrożyła zasady określone w dokumencie Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) 123 (wersja z 2004 r.), Wypłaty na podstawie udziałów (Share-Based Payment) (SFAS 123(R)), który zastąpił SFAS 123 oraz APB 25. SFAS 123(R) wymaga od spółek wycenienia i księgowania kosztu wynagrodzeń z tytułu opcji na akcje i innych wpłat opartych na udziałach w oparciu o wartość godziwą instrumentów, pomniejszoną o wielkość spodziewanych przepadków tych praw. Wdrażając ten standard Spółka zadośćuczyniła ostatnim wytycznym, zgodnie z którymi akcje przyznawane w ograniczonym zakresie pracownikom uprawnionym do emerytury spełniającym określone kryteria wieku i wysługi lat muszą być albo odpisywane w koszty w dniu udzielenia, albo rozliczane międzyokresowo przez okres wysługi do dnia udzielenia. Wpływ na wyniki I kw r. miało obciążenie w wysokości 846 mln USD (520 mln USD po opodatkowaniu). Obciążenie to obejmowało 648 mln USD (398 mln USD po opodatkowaniu) bezpośrednio spisanych w koszty praw przyznanych uprawnionym do emerytury pracownikom w styczniu 2006 r. oraz 198 mln USD (122 mln USD po opodatkowaniu) stanowiących międzyokresowe rozliczenie oszacowanych praw, które zostaną przyznane do stycznia 2007 r. Dodatkowe informacje na ten temat znaleźć można w notach 1 i 14 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, odpowiednio na str. 81 i 96. Spółka będzie kontynuować rozliczanie międzyokresowe oszacowanych praw, które zostaną przyznane do stycznia 2007 r. w każdym kwartale roku Wynik kontroli skarbowej W marcu 2006 r. Spółka otrzymała od krajowego urzędu skarbowego (Internal Revenue Service - IRS) zawiadomienie o zakończeniu kontroli skarbowej za lata Za pierwszy kwartał 2006 r. Spółka rozwiązała łącznie 657 mln USD warunkowych rezerw podatkowych dotyczących federalnej kontroli podatkowej za lata (co zwane jest dalej łącznie wynikiem kontroli skarbowej ). Zestawienie wg rodzajów działalności wielkości wynikających z SFAS 123(R) i rozwiązania rezerw w związku z federalną kontrolą podatkową Poniższa tabela odzwierciedla wpływ SFAS 123(R) na koszty wynagrodzeń za I kw przed opodatkowaniem oraz korzyści z rozwiązania rezerw w związku z federalną kontrolą podatkową: w mln USD Koszt praw do akcji przydzielonych pracownikom uprawnionym do emerytury w styczniu 2006 r. Rozliczenie między okresowe szacunkowego kosztu praw przyznanych pracownikom uprawnionym do emerytury do I kw (1) Korzyść podatkowa z rozwiązania rezerwy w wyniku federalnej kontroli podatkowej Karty, USA Dystrybucja detaliczna, USA Kredyty konsumenckie USA Działalność komercyjna USA Bankowość detaliczna USA Karty, działalność zagraniczna Finansowanie sektora konsumenckiego, dział. zagraniczna Zagraniczna bankowość detaliczna Razem Zagraniczna Bankowość Detaliczna Bankowość detaliczna pozostała Globalna Bankowość Detaliczna Rynki kapitałowe i działalność bankowa Obsługa transakcji Bankowość Korporacyjna i Inwestycyjna Smith Barney Private Bank Globalne Zarządzanie Majątkiem Inwestycje Alternatywne Działalność Korporacyjna/Pozostała Zysk z działalności kontynuowanej Zysk z działalności zaniechanej Razem (1) Rozliczenie międzyokresowe za I kw szacunkowych praw, które zostaną udzielone do stycznia 2007 r.. 9

10 Sprzedaż działalności w zakresie zarządzania aktywami 1 grudnia 2005 r. Spółka zakończyła sprzedaż zasadniczo całości działalności w zakresie zarządzania aktywami na rzecz Legg Mason, Inc. (Legg Mason) w zamian za nabycie działalności brokersko-dealerskiej Legg Mason, warte 2,298 mld USD akcje zwykłe i uprzywilejowane Legg Mason (wg wartości na dzień zamknięcia transakcji), i 500 mln USD w gotówce. Gotówka ta została udostępniona w formie kredytu udostępnionego przez Citigroup CIB. Transakcja nie objęła działalności Citigroup w zakresie zarządzania aktywami prowadzonej w Meksyku, działalności w zakresie funduszy emerytalnych w Ameryce Łacińskiej (obie te gałęzie działalności należą obecnie do sektora Zagranicznej Bankowości Detalicznej) ani udziałów w spółce joint venture CitiStreet (która należy obecnie do Smith Barney). Łączna wartość transakcji na moment jej zamknięcia wyniosła około 4,369 mld USD. Przyniosła ona Citigroup zysk po opodatkowaniu w wysokości około 2,082 mld USD (3,404 mld USD przed opodatkowaniem). Zysk ten podlegać będzie korektom po zamknięciu finansowym transakcji. Jednocześnie Citigroup sprzedał należącą uprzednio do Legg Mason działalność w zakresie rynków kapitałowych na rzecz Stifel Financial Corp. (Transakcje opisane w niniejszych dwóch ustępach zwana będzie Sprzedażą Działalności w Zakresie Zarządzania Aktywami ) Po dokonaniu Sprzedaży Działalności w Zakresie Zarządzania Aktywami Citigroup zwiększyła o liczbę doradców finansowych w 124 oddziałach przenosząc ich z Legg Mason do sektora Globalnego Zarządzania Majątkiem. W marcu 2006 r. Citigroup sprzedał 10,3 mln akcji Legg Mason w ramach gwarantowanej oferty publicznej. Środki netto ze sprzedaży w kwocie 1,258 mld USD przyczyniły się do powstania zysku przed opodatkowaniem w wysokości 24 mln USD. Dodatkowe informacje znaleźć można w nocie 3 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego na str. 83. Sprzedaż Travelers Life & Annuity W dniu 1 lipca 2005 r. Spółka dokonała zbycia należącego do Citigroup przedsiębiorstwa Travelers Life & Annuity i w zasadzie całej zagranicznej działalności ubezpieczeniowej Citigroup na rzecz MetLife, Inc. (MetLife). Zbywane przedsiębiorstwa z tej gałęzi działalności stanowiły podstawowe podmioty, za pośrednictwem których Citigroup prowadziła działalność w zakresie ubezpieczeń na życie i rentowych. Citigroup uzyskała kwotę 1,0 mld USD w formie kapitałowych papierów wartościowych MetLife i 10,830 mld USD gotówką, co przyczyniło się do odnotowania zysku po opodatkowaniu w wysokości około 2,120 mld USD (3,386 mld USD przed opodatkowaniem). Zysk ten podlegać będzie ostatecznym korektom związanym z zamknięciem. Transakcja objęła amerykańskie oraz zagraniczne przedsiębiorstwa Travelers Life & Annuity, z wyjątkiem działalności ubezpieczeniowej w Meksyku (która obecnie włączona została w ramy Zagranicznej Bankowości Detalicznej). (Transakcja opisana w powyższych trzech ustępach zwana będzie Sprzedażą Działalności w Zakresie Ubezpieczeń na Życie i Rentowych ). Dodatkowe informacje znaleźć można w nocie 3 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego na str. 83. Rezerwy kredytowe W pierwszym kwartale 2006 r. Spółka wykazała wartość netto rozwiązanych/wykorzystanych rezerw kredytowych w kwocie 154 mln USD, na co złożyło się rozwiązanie/wykorzystanie netto rezerw o wartości 187 mln USD w sektorze Globalnej Bankowości Detalicznej i Globalnym Zarządzaniu Majątkiem, oraz utworzenie netto rezerw na kwotę 33 mln USD w sektorze CIB. Rozwiązanie/wykorzystanie netto rezerw w Globalnej Bankowości Detalicznej wynikało przede wszystkim z ogólnej poprawy portfela kredytów konsumenckich. Wielkość tak rozwiązanych rezerw częściowo została pochłonięta przez utworzenie 100 mln USD rezerw w Azji w związku z ostatnimi trendami w sektorze kart kredytowych na Tajwanie. Na utworzone netto 33 mln USD rezerw w CIB złożyły się przede wszystkim 29 mln USD w sektorze Rynków kapitałowych i bankowości, obejmujące zwiększenie w wysokości 46 mln USD rezerwy na niepokryte zobowiązania kredytowe i akredytywy. W ciągu I kw r. Spółka zanotowała netto rozwiązanie/wykorzystanie rezerw kredytowych o wartości 89 mln USD, na co złożyło się zwolnienie/wykorzystanie netto rezerw kredytowych w wysokości 56 mln USD w Globalnej Bankowości Detalicznej i rozwiązanie/ wykorzystanie rezerw kredytowych netto w wysokości 33 mln USD w CIB. Utworzone (rozwiązane) rezerwy kredytowe Trzy miesiące zakończone 31 marca W mln USD Wg produktu: Karty, USA ( 72) - Dystrybucja detaliczna, USA (55) (17) Kredyty konsumenckie USA (31) (1) Działalność komercyjna USA (38) (12) Karty, działalność zagraniczna 94 (5) Finansowanie sektora (16) - konsumenckiego - działalność zagraniczna Zagraniczna bankowość detaliczna (77) (9) Smith Barney 1 - Private Bank 8 (11) Pozostała działalność detaliczna (1) (1) Razem Bankowość Detaliczna (187) (56) Rynki kapitałowe i działalność 29 (32) bankowa Obsługa transakcji 4 (1) Razem CIB 33 (33) Razem Citigroup (154) (89) Wg regionów: USA (150) (29) Meksyk 5 (16) Europa, Bliski Wschód i Afryka (15) 7 Japonia 9 - Azja (4) (18) Ameryka Łacińska 1 (33) Razem Citigroup (154) (89) 10

11 Rezerwy na straty kredytowe W mln USD 31 marca grudnia marca 2005 Rezerwa na straty kredytowe Rezerwa na niepokryte zobowiązania kredytowe Razem rezerwa na straty kredytowe i niepokryte zobowiązania kredytowe Koszty zmian profilu działalności Spółka wykazała koszt w wysokości 272 mln USD po opodatkowaniu (435 mln USD przed opodatkowaniem) w I kw r. związany z kosztami zmian profilu działalności. Koszty te obejmują przede wszystkim wydatki związane z odprawami zanotowane przez CIB (151 mln USD po opodatkowaniu) i Globalną Bankowość Detaliczną (95 mln USD po opodatkowaniu). Te działania profilujące były zgodne z wyznaczonymi przez Spółkę celami, tj. kontrolą kosztów przy jednoczesnych inwestycjach w możliwości rozwojowe. Przejęcie portfela kart kredytowych firmy Federated oraz umowa o zarządzanie kartami kredytowymi zawarta z firmą Federated Department Stores 2 czerwca 2005 r. Citigroup ogłosiła zawarcie długoterminowej umowy z firmą Federated Department Stores, Inc. (Federated), w ramach której strony będą wspólnie zarządzać wierzytelnościami z kart kredytowych Federated na kwotę 6,3 mld USD (istniejące i nowe rachunki). Umowa przewiduje trzy etapy realizacji. W pierwszym etapie, zakończonym 24 października 2005 r., Citigroup przejęła zarządzany przez Federated portfel należności, którego łączna wartość na koniec roku obrotowego 2004 wyniosła ok. 3,3 mld USD. W drugim etapie, którego zamknięcie nastąpiło 1 maja 2006 r., przeniesione zostały na Citigroup wierzytelności Federated na łączną kwotę 1,2 mld USD od poprzedniego usługodawcy. Na ostatnim etapie, w III kw r. Citigroup przewiduje nabyć portfel wierzytelności kartowych May Department Stores Company (May) na kwotę około 1,8 mld USD. Spółka ta niedawno połączyła się z Federated. Citigroup zapłaci premię w wysokości ok. 11,5% z tytułu przejęcia każdego z portfeli. Zawarta długoterminowa umowa zapewni również firmie Federated możliwość udziału w dochodach z przejętych portfeli, przy czym udział ten będzie ustalany na podstawie sprzedaży przy wykorzystaniu kart kredytowych i innych wskaźników finansowych charakteryzujących portfel. Portfele kart kredytowych firm Federated i May obejmują łącznie ok. 17 mln aktywnych rachunków. Niektóre z powyższych stwierdzeń mają charakter stwierdzeń dotyczących zdarzeń przyszłych, w rozumieniu amerykańskiej ustawy Private Securities Litigation Reform Act. Patrz: punkt Stwierdzenia dotyczących zdarzeń przyszłych na str. 75. Rozstrzygnięcie postępowania w sprawie Glendale W I kw r., Spółka wykazała zysk w wysokości 72 mln USD po opodatkowaniu (114 mln USD przed opodatkowaniem) w związku z rozstrzygnięciem sprawy Glendale Federal Bank przeciwko rządowi Stanów Zjednoczonym Ameryki, w której Glendale Federal Bank (poprzednik Citibank (West), FSB) wniósł pozew przeciwko rządowi Stanów Zjednoczonych Ameryki. Nabycie First American Bank 31 marca 2005 r., Citigroup zakończyła operację przejęcia banku First American Bank (FAB) w Teksasie. Przejęcie pozwoliło Citigroup zaistnieć w Teksasie w podsegmencie bankowości detalicznej: Spółka przejęła tam 106 oddziałów, aktywa o wartości 4,2 mld USD oraz ok nowych klientów w momencie zamykania transakcji. Wyniki FAB są uwzględniane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym począwszy od marca 2005 r. Zbycie portfela kredytów na finansowanie domów prefabrykowanych 1 maja 2005 r. zakończyła sprzedaż na rzecz 21st Mortgage Corp posiadanego portfela kredytów na finansowanie domów prefabrykowanych. W skład portfela wchodziły kredyty o wartości 1,4 mld USD. W związku ze zbyciem Spółka wykazała w I kw r. stratę po opodatkowaniu w wysokości 109 mln USD (157 mln USD przed opodatkowaniem). Zbycie prowadzonej przez CitiCapital działalności związanej z finansowaniem transportu 31 stycznia 2005 r. Spółka sfinalizowała sprzedaż działalności związanej z finansowaniem transportu CitiCapital, która prowadziła tę działalność w Dallas i Toronto. Zbycia dokonano na rzecz GE Commercial Finance, za cenę około 4,6 mld USD w gotówce. Transakcja przyniosła Spółce zysk po opodatkowaniu w wysokości 111 mln USD (157 mln USD przed opodatkowaniem). 11

12 ZYSKI NETTO SEGMENTÓW WEDŁUG PRODUKTÓW I REGIONÓW Poniższe tabele przedstawiają zysk (stratę) netto poszczególnych segmentów działalności Citigroup, w podziale na produkty oraz regiony działalności: Zysk netto Citigroup według segmentów w podziale na produkty I kw. % zmiany w mln USD (1) I kw. 06 do I kw. 05 Globalna Bankowość Detaliczna Karty, USA % Dystrybucja detaliczna, USA (9) Kredyty konsumenckie USA (10) Działalność komercyjna USA (50) Bankowość Detaliczna w USA razem (2) (4)% Karty, działalność zagraniczna (4)% Finansowanie sektora konsumenckiego - działalność zagraniczna Zagraniczna bankowość detaliczna Zagraniczna Bankowość Detaliczna razem % Inne ( 67) ( 176) 62% Globalna Bankowość Detaliczna razem % Bankowość korporacyjna i inwestycyjna Rynki kapitałowe i działalność bankowa % Obsługa transakcji Inne (12) (5) NM Bankowość Korporacyjna i Inwestycyjna razem % Globalne Zarządzanie Majątkiem Smith Barney (15)% Private Bank (2) Globalne Zarządzanie Majątkiem razem (10)% Inwestycje Alternatywne (2)% Działalność Korporacyjna/Pozostała (87) (88) 1 Zysk z działalności kontynuowanej % Zysk z działalności zaniechanej (3) (74) Zysk netto razem % (1) Dane przekształcone w celu dostosowania do prezentacji w bieżącym okresie. Informacje dotyczące aktywów wg segmentów zawiera nota 4 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego na str. 85. (2) Dane dot. USA obejmują Kanadę i Portoryko. (3) Patrz: nota 3 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego na str. 83. NM - wielkość pomijalna 12

13 Zysk netto Citigroup według regionów I kw. % zmiany w mln USD (1) I kw. 06 do I kw. 05 USA (2) Globalna Bankowość Detaliczna % Bankowość Korporacyjna i Inwestycyjna (42) Globalne Zarządzanie Majątkiem (16) Działalność w USA razem (13)% Meksyk Globalna Bankowość Detaliczna % Bankowość Korporacyjna i Inwestycyjna (6) Globalne Zarządzanie Majątkiem 8 13 (38) Działalność w Meksyku razem % Ameryka Łacińska Globalna Bankowość Detaliczna % Bankowość Korporacyjna i Inwestycyjna Globalne Zarządzanie Majątkiem 3 7 (57) Działalność w Ameryce Łacińskiej razem % Europa, Bliski Wschód i Afryka Globalna Bankowość Detaliczna % Bankowość Korporacyjna i Inwestycyjna NM Globalne Zarządzanie Majątkiem 3 (1) NM Działalność w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce razem NM Japonia Globalna Bankowość Detaliczna % Bankowość Korporacyjna i Inwestycyjna Globalne Zarządzanie Majątkiem - (8) 100 Działalność w Japonii razem % Azja Globalna Bankowość Detaliczna % Bankowość Korporacyjna i Inwestycyjna Globalne Zarządzanie Majątkiem Działalność w Azji razem % Inwestycje Alternatywne (2)% Działalność Korporacyjna/Pozostała (87) (88) 1 Zysk z działalności kontynuowanej % Zysk z działalności zaniechanej (3) (74) Zysk netto razem % Działalność zagraniczna razem % (1) Dane przekształcone w celu dostosowania do prezentacji w bieżącym okresie. (2) Z wyłączeniem inwestycji alternatywnych i działalności korporacyjnej/pozostałej, która dotyczy przede wszystkim w USA. Dane regionalne dla USA obejmują Kanadę i Portoryko. Dane dla globalnej bankowości detalicznej w USA obejmują pozostałą działalność detaliczną. (3) Patrz: nota 3 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego na str. 83. NM - wielkość pomijalna 13

14 WYBRANE POZYCJE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW Wybrane pozycje przychodów Przychody netto z tytułu odsetek wyniosły 9,8 mld USD zmniejszając się o 354 mln USD, czyli 4%, w stosunku do I kw r., głównie ze względu na zwiększenie wartości odsetek zapłaconych od depozytów ze względu na wyższe oprocentowanie i salda. Przychody z tytułu prowizji, opłat za zarządzanie aktywami i innych opłat razem wyniosły 6,6 mld USD wzrastając o 710 mln USD, czyli 12%, w stosunku do I kw r. Wzrost wiązał się z wyższymi opłatami w bankowości inwestycyjnej, wolumenem działalności i powierzonych aktywów w sektorze CIB. Przychody z tytułu najważniejszych transakcji wyniosły 2,1 mld USD, obniżając się o 98 mln USD, czyli 4%, w stosunku do I kw r. Zrealizowane zyski ze sprzedaży inwestycji wzrosły o 136 mln USD, czyli 56%, do 379 mln USD w I kw r.; wynikało to głównie ze sprzedaży pozostałych 12,3 mln akcji St. Paul Travelers w tym kwartale. Pozostałe przychody w wysokości 2.5 mld USD wzrosły o 558 mln USD, czyli 28%, w stosunku do I kw r. Koszty operacyjne Koszty operacyjne razem wyniosły 13,4 mld USD w I kw. 2006, wzrastając o 2,0 mld USD, czyli 17%, w stosunku do tego samego okresu roku Wzrost wynikał głównie z przyjęcia standardu SFAS 123(R) i podwyższenia wynagrodzeń motywacyjnych w CIB, przede wszystkim w sektorze rynków kapitałowych i bankowości. Globalna Bankowość Detaliczna zanotowała wzrost kosztów razem o 9% w stosunku do I kw r., z największym wzrostem w Sektorze Konsumenckim w USA ze względu na przyrost wolumenu działalności i inwestycje w nowe oddziały. Zagraniczna Bankowość Detaliczna zanotowała wzrost kosztów o 199 mln USD w stosunku do I kw r., głównie ze względu na rozwój sieci oddziałów i zwiększenie liczby personelu pionu sprzedaży, oraz ze względu na zwiększone udziały w zyskach w Meksyku w sektorze Zagranicznej Bankowości Detalicznej. Koszty CIB wzrosły o 30% od I kw r. głównie ze względu na wdrożenie standardu SFAS 123(R). Globalne Zarządzanie Majątkiem zanotowało wzrost o 22% w porównaniu do trzech miesięcy ubiegłego roku, także wynikający głównie z wdrożenia standardu SFAS 123(R). Koszty Inwestycji Alternatywnych wzrosły o 72% od analogicznego okresu 2005 r., głównie ze względu na wyższe koszty pracownicze. Rezerwy na straty kredytowe, wypłaty i szkody Rezerwa na straty kredytowe zmniejszyła się o 367 mln USD, czyli 20%, w stosunku do I kw r. do 1,4 mld USD. Wypłaty na rzecz posiadaczy polis oraz zgłoszone szkody i roszczenia w I kw r. wzrosły o 10 mln USD, czyli 5%, w stosunku do I kw r. Rezerwy Globalnej Bankowości Detalicznej na straty kredytowe, wypłaty i szkody w wysokości 1,7 mld USD w I kw r. spadły o 434 mln USD, czyli 21%, w stosunku do I kw r. Wynikło to z mniejszej liczby złożonych wniosków upadłościowych i utrzymywanie się korzystnych warunków do kredytowania, które spowodowały spadek wskaźnika strat kredytowych. Razem straty kredytowe netto wyniosły mld USD, a oparty na nich wskaźnik 1,46% w I kw r., w porównaniu do mld USD i 1 83% w I kw r. Wskaźnik przeterminowania kredytów konsumenckich (90 dni lub więcej) zmniejszył się do 1,31% na 31 marca 2006 r. z 1,83% na 31 marca 2005 r. Uzgodnienie ogólnych informacji dotyczących kredytów konsumenckich przedstawiono na str. 50. Rezerwy na straty kredytowe w Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej w I kw r. wzrosły o 56 mln USD w stosunku do I kw r. Spółka zwiększyła rezerwy na straty kredytowe w CIB o 50 mln USD ze względu na niepokryte zobowiązania kredytowe w I kw r. wynikające ze wzrostu zaangażowania i ryzyka kredytowego w portfelu. Wartość kredytów korporacyjnych wykazana metodą kasową na 31 marca 2006 r. i 2005 wynosiła odpowiednio 821 mln USD i 1,7 mld USD, natomiast wartość korporacyjnego portfela pozostałych posiadanych nieruchomości (OREO - Other Real Estate Owned) wyniosła odpowiednio 144 mln USD i 127 mln USD. Zmniejszenie wartości kredytów korporacyjnych wykazane metodą kasową na 31 marca 2005 r. wynikało z ogólnej poprawy rynku kredytowego i odpisów a także sprzedaży kredytów i spłat w ramach portfela. Podatki od dochodu Efektywna stopa opodatkowania dla kontynuowanej działalności Spółki wyniosła 21,5% w I kw r., w porównaniu do 32,0% w I kw W I kw r. uzyskana została korzyść podatkowa na kontynuowanej działalności w kwocie 598 mln USD wynikająca z zakończenia federalnej kontroli podatkowej za lata Kapitał regulacyjny Kapitały razem (podstawowe i uzupełniające - tier 1 i tier 2) wyniosły odpowiednio 109,7 mld USD i 106,4 mld USD, czyli 11,80% i 12,02% wielkości aktywów ważonych ryzykiem odpowiednio na 31 marca 2006 i 31 grudnia Kapitały podstawowe wyniosły 79,9 mld USD, czyli 8.60% wielkości aktywów ważonych ryzykiem na 31 marca 2006 r. w porównaniu do 77,8 mld USD, czyli 8,79%, na 31 grudnia 2005 r. ZMIANY ZASAD RACHUNKOWOŚCI I STOSOWANIE STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI W PRZYSZŁOŚCI Nota 1 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego na str. 81 zawiera omówienie zagadnienia zmian zasad rachunkowości i stosowania standardów rachunkowości w przyszłości. ISTOTNE ZASADY RACHUNKOWOŚCI Stosowane w Spółce zasady rachunkowości mają kluczowe znaczenie dla właściwego zrozumienia omówienia i analizy sytuacji finansowej i wyników działalności. Spółka uznała pięć zasad za szczególnie istotne, ponieważ wymagają od kierownictwa dokonywania subiektywnych i/lub złożonych ocen spraw, które są ze swej natury niepewne. Zasady te odnoszą się do wyceny instrumentów finansowych, rezerwy na straty kredytowe, sekurytyzacji, podatku dochodowego i rezerw na postępowania prawne. W porozumieniu z 14

15 Komitetem Kontroli Wewnętrznej i Zarządzania Ryzykiem oraz Radą Dyrektorów, Spółka dokonała przeglądu i zatwierdziła te istotne zasady rachunkowości, których szczegółowy opis przedstawiono w Raporcie Rocznym Spółki za 2005 r. sporządzonym na formularzu 10-K. W poniższym omówieniu segmentów działalności i jednostek operacyjnych zysk netto nie obejmuje kwoty odpowiadającej zaniechanej działalności. Zysk z działalności zaniechanej wykazywany jest w ramach segmentu Działalność Korporacyjna/Pozostała. Patrz: noty 3 i 4 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego na str. 83 i 85. Niektóre dane liczbowe za poprzednie okresy przekształcono w celu dostosowania ich do sposobu prezentacji przyjętego w bieżącym okresie. 15

16 Globalna Bankowość Detaliczna Zysk netto Globalnej Bankowości Detalicznej w mln USD Zysk netto Globalnej Bankowości Detalicznej w I kw r. wg produktów* Zysk netto Globalnej Bankowości Detalicznej w I kw r. wg regionów* Zagraniczna Bankowość Detaliczna 22% Karty - USA 30% Finansowanie Zagranicznego Sektora Konsumenckiego 5% Japonia 6% EMEA 6% Azja 11% Ameryka Łacińska 2% Karty - międzynarodowe 9% Działalność Komercyjna - USA 4% Kredyty Konsumenckie - USA Dystrybucja Detaliczna - USA 16% Meksyk 11% USA 64% 14% I kw I kw r. * Bez innych strat konsumenckich w wys. 67 mln. * Bez innych strat konsumenckich w wys. 67 mln. Grupa Globalnej Bankowości Detalicznej Citigroup oferuje szeroką gamę usług bankowych, kredytowych, ubezpieczeniowych i inwestycyjnych za pośrednictwem sieci oddziałów, bankomatów, 731 pożyczkomatów (ang. automated lending machines), internetu, telefonu, a oraz personel sprzedaży Primerica Financial Services. Podmioty należące do segmentu Globalna Bankowość Detaliczna obsługują rachunki klientów opiewające na ponad 200 mln USD, oferując usługi i produkty zaspokajające potrzeby zarówno klientów indywidualnych jak i małych firm. I kw. % zmiany w mln USD I kw. 06 do I kw. 05 Przychody pomniejszone o koszty odsetek (1)% Koszty operacyjne Rezerwy na wypłaty świadczeń, zgłoszone szkody i straty kredytowe (21) Zysk przed opodatkowaniem i zyskiem mniejszości (6)% Podatek dochodowy (36) Zyski mniejszości po opodatkowaniu (23) Zysk netto % Średnie aktywa (w mld USD) % Zwrot na aktywach 2,22% 2,20% Średni kapitał podwyższonego ryzyka (1) % Zwrot na średnim kapitale podwyższonego ryzyka (1) 45% 44% Zwrot na kapitale zainwestowanym (1) 21% 19% (1) Patrz: przypis 3 do tabeli na str

17 Bankowość Detaliczna w USA Zysk netto sektora Konsumenckiego w USA w mln USD Zysk netto sektora Konsumenckiego w USA w I kw r. wg produktów Średnia wartość kredytów konsumenckich w USA w mld USD Działalność Komercyjna 6% 280,3 305,8 Kredyty Konsumenckie 22% Karty 46% Dystrybucja Detaliczna 26% I kw r. I kw r. I kw r. I kw r. Segment Bankowości Detalicznej w USA obejmuje cztery podsegmenty: Karty, Dystrybucja Detaliczna, Kredyty Konsumenckie i Działalność Komercyjna. I kw. % zmiany w mln USD I kw. 06 do I kw. 05 Przychody pomniejszone o koszty odsetek (9)% Koszty operacyjne Rezerwy na wypłaty świadczeń, zgłoszone szkody i straty kredytowe (37) Zysk przed opodatkowaniem i zyskiem mniejszości (13)% Podatek dochodowy (30) Zyski mniejszości po opodatkowaniu 9 13 (31) Zysk netto (4)% Średnie aktywa (w mld USD) % Zwrot na aktywach 2,14% 2,42% Średni kapitał podwyższonego ryzyka (1) % Zwrot na kapitale podwyższonego ryzyka (1) 54% 61% Zwrot na kapitale zainwestowanym (1) 24% 25% (1) Patrz: przypis 3 do tabeli na str

18 Karty, USA Zysk netto: Karty - USA w mln USD Karty - USA Średnia wartość zarządzanych kredytów w mld USD Karty - USA Straty z kredytów zarządzanych netto w mln USD ,7 137, ,1 42, ,6 95, I kw r. I kw r. I kw r. I kw r. Bilansowe Sekurytyzowane I kw r. I kw r. Bilansowe Sekurytyzowane Podsegment Karty w USA jest jednym z największych wystawców kart kredytowych w Ameryce Północnej, posiadając rachunki ponad 130 mln klientów w USA, Kanadzie i Portoryko. Oprócz MasterCard (w tym Diners), Visa i American Express, sektor Karty w USA jest największym dostawcą usług w zakresie kart kredytowych dla sektora paliwowego i gazowego oraz czołowym usługodawcą w zakresie kart kredytowych typu private-label i rachunków komercyjnych dla takich sieci handlowych jak Sears, The Home Depot, Sears, Federated, Dell Computer, Radio Shack, Staples czy Zales Corporation. Przychody generowane są przede wszystkim na marży oprocentowania wierzytelności, prowizjach od transakcji (interchange fees) oraz innych opłatach związanych z usługami i opóźnieniami spłat. I kw. % zmiany w mln USD I kw. 06 do I kw. 05 Przychody pomniejszone o koszty odsetek (6)% Koszty operacyjne Rezerwy na wypłaty świadczeń, zgłoszone szkody i straty kredytowe (48) Zysk przed opodatkowaniem i zyskiem mniejszości % Podatek dochodowy i zysk mniejszości, po opodatkowaniu (10) Zysk netto % Średnie aktywa (w mld USD) (11)% Zwrot na aktywach 5,96% 4,44% Średni kapitał podwyższonego ryzyka (1) (1)% Zwrot na średnim kapitale podwyższonego ryzyka (1) 68% 56% Zwrot na kapitale zainwestowanym (1) 28% 23% Kluczowe wskaźniki - w oparciu o zarządzane aktywa: (w mld USD) Zwrot na zarządzanych aktywach 2,59% 2,12% Zakupy z wykorzystaniem kart 68,4 61,7 11% Średnia rentowność aktywów w zarządzaniu (2) 14,16% 13,58% Marża odsetkowa netto na aktywach w zarządzaniu (2) 10,48% 11,03% (1) Patrz: przypis 3 do tabeli na str. 4. (2) Jako procent zarządzanych kredytów. 18

19 I kw r. w porównaniu do I kw r. Przychody pomniejszone o koszty odsetek zmniejszyły się w związku z tym, że pozytywny wpływ ponad 11% wzrostu transakcji rozliczanych z użyciem kart oraz dodanie portfela Federated w 2005 r. został z nadwyżką wyrównany przez stale redukowaną marżę i wyższe koszty programów motywacyjnych dla klientów związane z zastosowaniem w IV kw r. zmiany zasad rachunkowości mającej na celu dostosowanie ich do obowiązujących przepisów. Zmniejszenie marży odsetkowej netto wywołane zostało kombinacją czynników: wyższy procent płatności, wyższe koszty finansowania i skład średnich sald wierzytelności w zarządzaniu. Koszty operacyjne wzrosły przede wszystkim w związku z dodaniem portfela Federated i wdrożeniem SFAS 123(R) w I kw r., co zostało częściowo skompensowane brakiem w I kw r. kosztów zmian profilu działalności i obniżeniem nakładów marketingowych odzwierciedlającym terminarz kampanii marketingowych. Rezerwy na straty kredytowe, wypłaty świadczeń i zgłoszone szkody zmniejszyły się, odzwierciedlając przede wszystkim spadek strat kredytowych netto wynikający z mniejszego odsetka upadłości, korzystnych warunków rynkowych dla kredytowania i wyższego poziomu rozwiązanych rezerw kredytowych na kwotę 72 mln USD. Zysk netto odzwierciedla także korzyść podatkową w kwocie 89 mln USD wynikającą z zakończenia federalnej kontroli podatkowej. 19

20 Dystrybucja Detaliczna - USA Dystrybucja Detaliczna - USA Zysk netto w mln USD Dystrybucja Detaliczna - USA Zysk netto za I kw wg kanałów dystrybucji Dystrybucja Detaliczna - USA Oddziały na 31 marca Oddziały Citibank 19% Oddziały CitiFinancial 52% I kw r. I kw r. Primerica Financial Services Primerica Financial Services 29% oddziały Citibank oddziały CitiFinancial Citibank CitiFinancial Dystrybucja Detaliczna - klientom oferowane są usługi bankowe, kredytowe, inwestycyjne i ubezpieczeniowe za pośrednictwem 906 oddziałów Citibank, oddziałów CitiFinancial, pracowników sprzedaży Primerica Financial Services (PFS), za pośrednictwem internetu, poczty i telesprzedaży. Przychody generowane są głównie na odsetkach od kredytów i pożyczek oraz depozytów i z opłat od produktów bankowych, ubezpieczeniowych i inwestycyjnych. I kw. % zmiany w mln USD I kw. 06 do I kw. 05 Przychody, po odjęciu kosztów odsetek, wg działalności: oddziały Citibank (14)% oddziały CitiFinancial (4) Primerica Financial Services Przychody, po odjęciu kosztów odsetek (7)% Koszty operacyjne Rezerwy na wypłaty świadczeń, zgłoszone szkody i straty kredytowe (21) Zysk przed opodatkowaniem (22)% Podatki dochodowe (45) Zysk netto (9)% Zysk netto wg działalności: oddziały Citibank (46)% oddziały CitiFinancial Primerica Financial Services Zysk netto (9)% Średnie aktywa (w mld USD) % Zwrot na aktywach 3,16% 3,63% Średni kapitał podwyższonego ryzyka (1) % Zwrot na średnim kapitale podwyższonego ryzyka (1) 60% 78% Zwrot na kapitale zainwestowanym (1) 23% 20% Kluczowe wskaźniki: (w mld USD) Średnie kredyty 42,5 39,4 8% Średnie depozyty 125,6 118,8 6 Inwestycje w zarządzanych aktywach na koniec okresu 75,0 67,3 11 (1) Patrz: przypis 3 do tabeli na str

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r.

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 25 kwietnia 2013 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. (Warszawa, 25 kwietnia 2013 r.) Zysk skonsolidowany Grupy Banku

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 Warszawa 18.05.2012 Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 W końcu grudnia 2011 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków prowadzonego

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a Warszawa, 09.05.2014 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a W końcu grudnia 2013 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków otwartych

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium

Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 28 października r. Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium po trzech kwartałach roku (Warszawa, 28 października roku) Skonsolidowany zysk netto Grupy

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2008 Warszawa, 7 Sierpnia 2008 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Czynniki kluczowe dla 2 kwartału

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01)

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Dziennik Ustaw Nr 25 2164 Poz. 129 WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Załącznik nr 3 Dziennik Ustaw Nr 25 2165 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2166 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2167 Poz. 129 Dziennik

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY mgr Marzena Budek ul. Wysockiego 14/44 41-400 Mysłowice tel. 0502-526-608 TŁUMACZENIE Z JĘZYKA POLSKIEGO

TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY mgr Marzena Budek ul. Wysockiego 14/44 41-400 Mysłowice tel. 0502-526-608 TŁUMACZENIE Z JĘZYKA POLSKIEGO TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY mgr Marzena Budek ul. Wysockiego 14/44 41-400 Mysłowice tel. 0502-526-608 TŁUMACZENIE Z JĘZYKA POLSKIEGO INFORMACJE FINANSOWE SPÓŁKA 2 Segmenty i produkty Citigroup 2 Regiony Działalności

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r.

Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r. Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r. 30 maja 2007 r. PEGAS NONWOVENS S.A. ma przyjemność przedstawić niezbadane skonsolidowane dane dotyczące wyników za pierwszy kwartał

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Warszawa, 7 maja 2010 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w okresie od 19.05.1999 r. do 31.12.2009 r.

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2015 roku

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2015 roku INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 27 kwietnia 2015 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2015 roku (Warszawa, 27.04.2015 r.) Skonsolidowany zysk netto Grupy

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku

Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku Warszawa, 2008.04.21 Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku W prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centralnym Rejestrze Członków według stanu na koniec grudnia 2007

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI W III kwartale 2006 roku Grupa Kapitałowa MNI S.A. (Grupa MNI) odnotowała dobre

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Subfunduszu Sprawozdanie finansowe Subfunduszu na dzień 13 lipca 2010 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za rok prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 25 lutego 2011 r. Kontynuacja dynamicznego rozwoju Grupy Znacząca poprawa

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r.

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 19.6.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I kwartale 215 r. W I kwartale 215 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 4,, o 1,6% więcej niż

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku (zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 Dz. U. Nr 209, poz. 1744) 1.

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu: DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, wrzesień 2014 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r.

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najwyższy zysk w historii Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najważniejsze osiągnięcia 2012 roku Rekordowe dochody i zysk netto: odpowiednio 298,3 mln zł (+ 15% r/r),

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 214 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, czerwiec 214 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski W

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

BNP Paribas Bank Polska SA

BNP Paribas Bank Polska SA Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska SA za trzeci kwartał 2014 roku BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za III kwartał 2015 r. Silna dynamika wyników dzięki wzrostowi przychodów i synergiom z integracji Nordea

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za III kwartał 2015 r. Silna dynamika wyników dzięki wzrostowi przychodów i synergiom z integracji Nordea Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za III kwartał 2015 r. Silna dynamika wyników dzięki wzrostowi przychodów i synergiom z integracji Nordea 9 listopada 2015 r. Wybrane inicjatywy biznesowe w III

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne

Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne Załącznik nr 4 Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne zakładu reasekuracji wykonującego działalność reasekuracyjną w zakresie reasekuracji ubezpieczeń, o których mowa w dziale II załącznika do ustawy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

Dobre wyniki w trudnych czasach

Dobre wyniki w trudnych czasach Warszawa, 10 marca 2009 roku Wyniki finansowe Grupy PZU w 2008 roku Dobre wyniki w trudnych czasach W 2008 roku Grupa PZU zebrała 21.515,4 mln złotych z tytułu składek ubezpieczeniowych, osiągając zysk

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w 2014 r.

Wyniki finansowe banków w 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 2.4.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w 214 r. W 214 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 16,2, o 7,1% więcej niż w poprzednim roku. Suma

Bardziej szczegółowo

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6...

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6... Strona 1 z 13 SA-Q: Data: 2011-05-16 Firma: Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 25.06.2015 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2010 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 27 sierpnia 2010r. Główne wydarzenia i osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport został opracowany w oparciu o dane finansowe kas przekazane do UKNF na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 21.10.2015 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku Wartość aktywów ogółem zgromadzonych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 6/2015. TEMAT: Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w 2014 r.

Raport bieżący nr 6/2015. TEMAT: Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w 2014 r. Dnia: 2 lutego 2015 r. Raport bieżący nr 6/2015 TEMAT: Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w r. Skonsolidowany zysk netto Grupy Banku Millennium ( Grupa ) w roku wyniósł

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013 Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Spis treści Rachunek zysków i strat... 3 Sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

Najlepszy kwartał - solidne podstawy

Najlepszy kwartał - solidne podstawy Najlepszy kwartał - solidne podstawy pod dalszy rozwój Grupy GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING SA NIEZAUDYTOWANE WYNIKI FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2007 Prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 11 maja

Bardziej szczegółowo

od 2005-04-01 do 2005-06- 30 2005-08-12 FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA (pełna nazwa emitenta) 10FOKSAL obejmujący okres data przekazania:

od 2005-04-01 do 2005-06- 30 2005-08-12 FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA (pełna nazwa emitenta) 10FOKSAL obejmujący okres data przekazania: Strona 1 z 17 SAF-Q: Data: 2005-08-12 Firma: FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. POZOSTAŁE INFORMACJE 5. BILANS 6. ZREALIZOWANY

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Webcast r. 1 1 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto na poziomie 12 mln zł, a zysk brutto 22 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku. Sierpień 2011

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku. Sierpień 2011 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku Sierpień 2011 MODEL BIZNESOWY II kwartał 2011 roku podsumowanie Przychody () 689-16% 576 Rachunki bieżące korporacyjnesalda

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Warszawa,16 października 2009 r. Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Dane te prezentują wyniki finansowe 42 domów i 7 biur maklerskich (przed rokiem 39 domów i 6 biur maklerskich)

Bardziej szczegółowo

Grupa kapitałowa BNP Paribas Bank Polska SA -wyniki finansowe za I kwartał 2014 roku

Grupa kapitałowa BNP Paribas Bank Polska SA -wyniki finansowe za I kwartał 2014 roku Warszawa, 13 maja 2014 INFORMACJA PRASOWA Grupa kapitałowa BNP Paribas Bank Polska SA -wyniki finansowe za I kwartał 2014 roku Grupa kapitałowa BNP Paribas Bank Polska SA ( Grupa ) osiągnęła w I kwartale

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 57 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r., Nr 31, poz. 280) Zarząd Spółki

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w ciągu trzech kwartałów 2015 roku

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w ciągu trzech kwartałów 2015 roku INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 23 października r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w ciągu trzech kwartałów roku (Warszawa, 23.10. r.) Skonsolidowany zysk netto Grupy

Bardziej szczegółowo

w całości (97,1%) podmiotom sektora niefinansowego, nieznacznie powiększając w analizowanym okresie swój udział w tym segmencie rynku (o 1,1 pkt

w całości (97,1%) podmiotom sektora niefinansowego, nieznacznie powiększając w analizowanym okresie swój udział w tym segmencie rynku (o 1,1 pkt Wyniki finansowe banków w 2008 r. [1] Warszawa, 2009.05.08 W końcu 2008 r. działalność prowadziło 70 banków komercyjnych (o 6 więcej niż rok wcześniej), w tym 60 z przewagą kapitału zagranicznego lub całkowicie

Bardziej szczegółowo

5. Segmenty działalności

5. Segmenty działalności 5. Segmenty działalności Zgodnie z wymogiem MSSF 8 podejścia zarządczego, informacje o segmentach są przedstawiane na tej samej podstawie, co zastosowana do celów sprawozdawczości wewnętrznej dostarczanej

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. wideokonferencja 1 3 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto 5 mln zł, zysk brutto 11 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r. wideokonferencja 13 sierpnia 2015 r. 1 2 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto 5 mln zł, zysk brutto 15 mln zł Wyniki Koszty Jakość Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzonego w dniu 28 września 2011 roku.

Zatwierdzonego w dniu 28 września 2011 roku. Aneks numer 2 Do Memorandum Informacyjnego Comp S.A. Przygotowanego w związku z emisją do 1.239.129 akcji serii L o wartości nominalnej 2,50 zł każda Comp S.A. dla akcjonariuszy spółki przejmowanej Novitus

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 roku

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 24 kwietnia 2015 r. Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 roku Wynik finansowy otwartych

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 142 603 140 021 113 103 111 756 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 15 284 11 525 13 159 15 052 - wartość

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH. Jerzy T. Skrzypek

RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH. Jerzy T. Skrzypek RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH Jerzy T. Skrzypek Rachunek zysków i strat Bilans Rachunek przepływów pieniężnych Ocena efektywności projektu Analiza płynności Rachunek przepływów pieniężnych a plan finansowy

Bardziej szczegółowo

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Fundusz PKO Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty Opinia niezależnego biegłego rewidenta List do Uczestników Funduszu Połączone sprawozdanie finansowe Oświadczenie Banku

Bardziej szczegółowo

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową Dom Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. według stanu na 31.12.2010 r.

Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową Dom Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. według stanu na 31.12.2010 r. Ujawnienia informacji związanych z adekwatnością kapitałową Dom Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. według stanu na 31.12.2010 r. Warszawa, marzec 2011 r. Słownik Rozporządzenie DM BOŚ rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 15 maja 2009r. GETIN Holding w I kwartale 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny P-FIZ-P-E

Raport półroczny P-FIZ-P-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny P-FIZ-P-E za 1 półrocze 2015 obejmujące okres od 2015-01-01 do oraz poprzedni rok obrotowy 2014 obejmujące okres od 2015-01-01 do Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne

Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne Załącznik nr 3 Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne zakładu reasekuracji wykonującego działalność reasekuracyjną w zakresie reasekuracji ubezpieczeń, o których mowa w dziale I załącznika do ustawy (reasekuracja

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo