PROTOKÓŁ z posiedzenia plenarnego Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Województwie Łódzkim w dniu 18 marca 2010 r. godz. 10.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ z posiedzenia plenarnego Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Województwie Łódzkim w dniu 18 marca 2010 r. godz. 10."

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ z posiedzenia plenarnego Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Województwie Łódzkim w dniu 18 marca 2010 r. godz Dnia 18 marca 2010 roku w siedzibie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego. W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele Komisji oraz pełnomocnicy osób zaproszonych, zgodnie z załączoną listą obecności. Posiedzenie otworzyła Pani Wojewoda Jolanta Chełmińska, która przywitała zgromadzonych uczestników WKDS i zaproszonych gości. Pani Wojewoda wręczyła Panu Piotrowi Kleinschmidtowi akt powołania w skład Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w województwie łódzkim, a następnie przedstawiła porządek obrad posiedzenia. 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego z dnia 18 lutego 2010 r. 4. Sytuacja ekonomiczno-społeczna województwa łódzkiego: a. Informacja nt. sytuacji transportowców. 5. Przypadki łamania praw pracowniczych i związkowych przez pracodawców. 6. Sprawy różne informacja nt. stanu prac Zespołu ds. Ochrony Zdrowia. Ad 2.) Wobec braku głosów sprzeciwu porządek obrad został przyjęty w podanej formie. Pani Wojewoda zaproponowała, by w pierwszej kolejności przez Panią Wicewojewodę Krystynę Ozgę została przedstawiona informacja na temat sytuacji transportowców. Ad 3.) Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego z dnia 18 lutego 2010 r. został przyjęty jednogłośnie. Ad 4.) Pani Wojewoda Jolanta Chełmińska poprosiła o zabranie głosu Panią Wicewojewodę Krystynę Ozgę. Pani Wicewojewoda Krystyna Ozga przedstawiła informację na temat sytuacji transportowców. 14 stycznia br. WKDS w województwie łódzkim podjęła uchwałę o wystąpieniu do Wicepremiera i Ministra Gospodarki oraz Ministra Finansów w sprawie rozważenia możliwości podjęcia działań zmierzających do zawieszenia postępowań egzekucyjnych i karno-skarbowych przedsiębiorstw transportowych, o których była mowa. W piśmie z 5 lutego br. Minister Finansów odpowiedział, że brak jest podstaw prawnych do podjęcia przez niego działań, o których mowa w stanowisku WKDS. Jednocześnie wskazana została regulacja prawna wynikająca z ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, która dyrektorowi Izby Skarbowej daje możliwość w szczególnie uzasadnionych przypadkach wstrzymać na czas określony postępowanie egzekucyjne. Minister Finansów wskazał również uprawnienia Wojewody dotyczące zawieszenia postępowań egzekucyjnych. W piśmie z 12 lutego br. Stowarzyszenie Transportowców Ziemi Łódzkiej zwróciło się do Wojewody Łódzkiego informując o prowadzonych przez naczelników urzędów skarbowych postępowaniach egzekucyjnych i karno-skarbowych wobec członków Stowarzyszenia, pomimo deklaracji ze strony Izby Skarbowej odstępowania od takich egzekucji w sytuacjach uzasadnionych. 23 lutego br. Wicewojewoda Łódzki Pani Krystyna Ozga spotkała się z Panem A. Mielczarkiem, Wiceprezesem Stowarzyszenia. Została wówczas omówiona sytuacja finansowa firm zrzeszonych w Stowarzyszeniu. Wskazana wówczas została 1

2 możliwość prawna wspomniana w piśmie Ministra Finansów. Wojewoda ma możliwość jednorazowego zawieszenia postępowania na czas nie dłuższy niż 30 dni, co może nastąpić na wniosek firmy, osoby fizycznej. Żadna z firm zrzeszonych w Stowarzyszeniu do tej pory nie skorzystała z takiej możliwości. Transportowcy rozważają różne sposoby wskazywania na utrudnienia, łącznie z protestami w formie blokad dróg. Pani Wicewojewoda uczestniczyła w spotkaniu przedstawicieli Stowarzyszenia z Wicepremierem W. Pawlakiem, podczas którego transportowcy przekazali informacje o swojej sytuacji prawnej finansowej. Pan Waldemar Krenc zauważył, ze dobrze by było, gdyby WKDS zwrócił się do Wojewody z apelem o podjęcie decyzji administracyjnych o wstrzymaniu postępowań egzekucyjnych wobec tych firm w sytuacjach kryzysowych. Pani Wojewoda zaznaczyła, że do podjęcia takiej decyzji muszą zostać spełnione ściśle określone warunki. Decyzje takie są podejmowane w odniesieniu do podmiotów, co do których istnieją przesłanki, że po 30 dniach zawieszenia postępowania ich sytuacja może ulec zmianie. Każdy przypadek musi być rozpatrywany indywidualnie. Pan Waldemar Krenc podkreślił, że uważa za zasadny apel WKDS do Wojewody o pozytywne zajęcie się ta sprawą w przypadku, gdyby zaszła taka konieczność. Pan Krzysztof T. Borkowski stwierdził, że istotne jest, by służby skarbowe sprawnie prowadziły i szybko zakończyły postępowania, przy czym zauważył również, że obok uczciwych firm, krzywdzonych przez postępowania, mogą tez zdarzyć się firmy nieuczciwe, których działania wspomagające nie powinny dotyczyć. Pani Wojewoda podkreśliła, że znajduje się w stałym kontakcie z Izbą Skarbową. Apel przedstawiony przez Pana W. Krenca został jednogłośnie przyjęty. Pani Wojewoda zapewniła, że temat transportowców będzie nadal nadzorowany. W przypadku wpłynięcia wniosków od zainteresowanych firm, będą podejmowane odpowiednie decyzje. Głos zabrał Pan Robert Jakubowski, który przedstawił informacje na temat sytuacji społeczno-ekonomicznej w województwie łódzkim. Według stanu na 28 lutego br. w rejestrach powiatowych urzędów pracy w województwie łódzkim znajdowało się 144,369 osób, co oznacza wzrost o ponad 2,500 osób w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Stopa bezrobocia według stanu na 31 stycznia br. wynosiła 12,5%, była o 0,3% niższa od stopy ogólnopolskiej. Osoby znajdujące się w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy to osoby długotrwale bezrobotne (56,517 osób), osoby do 25 roku życia (28,301 osób), osoby powyżej 50 roku życia (34,508 osób), osoby nie posiadające kwalifikacji zawodowych (44,153 osoby). Od początku roku powiatowe urzędy pracy w województwie łódzkim rozpoczęły przedsięwzięcia mające na celu stosowanie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu (blisko 1 tys. osób skorzystało ze szkoleń podnoszących kwalifikacje). Inne formy to prace interwencyjne (w tym subsydiowanie zatrudnienia, dofinansowano 204 wnioski), roboty publiczne (218 wniosków), 225 osób zdecydowało się na podjęcie działalności gospodarczej. Ze staży, najpopularniejszej formy aktywnego przeciwdziałania bezrobociu, skorzystały od początku roku już 2263 osoby. Jeżeli chodzi o przygotowanie zawodowe dorosłych, od początku roku nie odnotowano żadnego wniosku dotyczącego tej formy wsparcia. Na przestrzeni 2009 roku wskaźnik zatrudnienia wzrósł o ponad 300 tys. osób w skali kraju, co oznacza, że osoby pracujące do tej pory w tzw. szarej strefie zaczynają z niej wychodzić. Jest to trend zauważalny przede wszystkim przy składaniu wniosków o dofinansowanie własnej działalności gospodarczej, większość z beneficjentów tej formy wsparcia rejestruje prowadzoną już wcześniej działalność, co oznacza dalsze funkcjonowanie już w sposób legalny. Niektóre z przyczyn wzrostu poziomu bezrobocia rejestrowanego to sezonowość polskiego rynku pracy. Długa zima spowodowała opóźnienie w rozpoczęciu prac budowlanych, przez co osoby, które mogłyby podjąć zatrudnienie w budownictwie nadal pozostają bezrobotne. Na uwagę zasługuje również zmiana ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w lutym 2009 r., na mocy której osoby dotychczas zarejestrowane 2

3 korzystające z ubezpieczenia zdrowotnego innego pracującego bądź zarejestrowanego członka rodziny, zostały pozbawione możliwości korzystania z takiego ubezpieczenia do momentu, aż same się zarejestrują w powiatowym urzędzie pracy. W konsekwencji doprowadziło to do sytuacji, w której w rejestrach powiatowych urzędów pracy znajdują się osoby, które de facto nie poszukują zatrudnienia, ale chcą mieć pewność, że na wypadek potrzeby skorzystania ze świadczeń zdrowotnych czy medycznych, rejestracja w powiatowym urzędzie pracy to umożliwia. W lutym 2009 r. można było zauważyć zmasowaną rejestrację osób bezrobotnych, pozostających niechętnymi do znalezienia zatrudnienia, przy czym trend ten pozostaje aktualny do tej pory. Na przełomie 2009 i 2010 r. nastąpiły zmiany dotyczące wysokości zasiłków, co spowodowało, że osoby bezrobotne wstrzymywały się z rejestracją do stycznia 2010 r. w celu uzyskania wyższych świadczeń. Rozpoczęły się również intensywne prace związane z wdrażaniem Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich. W ramach tego priorytetu zostały już ogłoszone wszystkie konkursy, tak, aby wszystkie instytucje rynku pracy mogły w aktywny sposób włączyć się w przeciwdziałanie niekorzystnym trendom obserwowanym na rynku pracy. największą popularnością cieszą się w dalszym ciągu projekty, w ramach których osoby zainteresowane podjęciem własnej działalności gospodarczej mogą uzyskać dofinansowanie nieprzekraczające 40 tys. zł. wraz ze wsparciem pomostowym w wysokości ponad 1,100 zł. miesięcznie. Pomimo, że to działanie wdrażane jest już trzeci rok z rzędu, liczba osób nim zainteresowanych nie maleje. Dla przykładu Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego, która w ramach dwóch realizowanych przez siebie projektów mogła dofinansować 40 miejsc, otrzymała ponad 1,300 zgłoszeń. Trend należy uznać za korzystny, gdyż powoduje on, że tylko inicjatywy na swój sposób innowacyjne i ambitne uzyskują dofinansowanie. Pan Franciszek Widera nawiązał do wypowiedzi na temat osób, które rejestrują się w powiatowych urzędów pracy, ale wcale nie są zainteresowane poszukiwaniem pracy. Rozwiązaniem takiej sytuacji mogłoby być uniemożliwienie takim osobom korzystania z ubezpieczenia, jeżeli będą odmawiać podjęcia zatrudnienia bez powodu. Pan Robert Jakubowski przyznał, że opisane zjawisko stanowi poważny problem. Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z lutego 2009 r. miała na celu adaptację stosowania aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu do standardów europejskich. Wdrożony został tzw. indywidualny plan działania, narzędzie skierowane do osób długotrwale bezrobotnych oraz takich, które pozostają w rejestrach powiatowych urzędów pracy jedynie ze względu na ubezpieczenie zdrowotne. W czasie 6 miesięcy doradca zawodowy, pośrednik pracy ma za zadanie opracować w ramach centrum aktywizacji zawodowej (powstałych w 2009 r. we wszystkich powiatowych urzędach pracy województwa łódzkiego) plan zdobycia przez osobę bezrobotną nowych kwalifikacji w ramach kursów i szkoleń, odbycia stażu lub praktyki po ukończeniu kursu, co w efekcie ma prowadzić do zatrudnienia. Biurokratyzacja urzędów pracy, poprzez pozostawienie składki zdrowotnej w ramach urzędów pracy, powoduje, ze wykonanie indywidualnych planów działania jest niemożliwe. R. Jakubowski wspomniał o Konwencie Dyrektorów Wojewódzkich Urzędów Pracy połączonym z Forum Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy, na którym wyrażona została opinia o braku skuteczności wspomnianego narzędzia. Warto zauważyć, że ustawa tworzona była w innej rzeczywistości gospodarczej, stopa bezrobocia w województwie łódzkim wynosiła niewiele ponad 9% (obecnie ponad 12%). R. Jakubowski zaproponował, że opracuje projekt stanowiska, jakie mogłoby zostać przedstawione przez WKDS województwa łódzkiego jako rekomendacja do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o podjęciu działań ustawowych zmierzających do wyprowadzenia składki zdrowotnej z powiatowych urzędów pracy. Gdyby składki zdrowotne zostały przekazane do takich instytucji, jak urzędy gmin, czy Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej, powiatowe urzędy pracy mogłyby skoncentrować 3

4 swoje działania na przygotowywaniu indywidualnych planów działania, co w efekcie doprowadziłoby do zmniejszenia poziomu bezrobocia. Pan Waldemar Krenc zauważył, że Prezydium WKDS zamierzało wystąpić z podobnym wnioskiem uznając powiązanie ubezpieczenia zdrowotnego z koniecznością zarejestrowania w powiatowym urzędzie pracy za niekorzystne zjawisko. Projekt proponowanych zmian w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zostanie przekazany przez WKDS województwa łódzkiego Komisji Trójstronnej. Pan Janusz Wróblewski poruszył temat agencji pracy tymczasowej, które stanowią rodzaj pośrednika między pracodawcami a pracobiorcami i zapytał, czy WUP oraz powiatowe urzędy pracy analizują działalność tego typu instytucji. Pan Robert Jakubowski podkreślił, że agencje pracy tymczasowej są ewidencjonowane, gdyż ustawowym obowiązkiem urzędów pracy jest prowadzenie rejestru instytucji zatrudnienia. Niestety praca tymczasowa w dalszym ciągu nie stanowi alternatywnej formy zatrudnienia w Polsce. WUP na 2010 r. przygotował ponadnarodowy projekt w ramach EFS, którego celem jest rozpowszechnienie elastycznych form zatrudnienia, w tym pracy tymczasowej. Z pracy tymczasowej korzystają jedynie osoby młode, natomiast osoby powyżej 30 roku życia nie wykazują zainteresowania tą formą zatrudnienia. Propozycja zmian w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zmierza w kierunku likwidacji rejestru agencji zatrudnienia, co może doprowadzić do braku kontroli nad jakością i standaryzacją świadczonych przez te instytucje usług. Pan R. Jakubowksi wspomniał również o możliwości realizacji tzw. programów regionalnych, które do 2009 r. (wejścia w życie znowelizowanej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) mogły być realizowane przez Samorząd Województwa Łódzkiego ze środków finansowanych ze środków Funduszu Pracy. Po zmianie ustawy Samorząd Województwa Łódzkiego został pozbawiony takiej możliwości, co oznacza, że Marszałek Województwa otrzymuje środki Funduszu Pracy od dysponenta tych środków (Ministra Pracy i Polityki Społecznej), 50% tych środków jest dzielone na powiatowe urzędy pracy, natomiast pozostałe 50% jest dzielone na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach EFS. Do tej pory 50% rezerwa, którą dysponował Marszałek Województwa, pozwalała na opracowanie innych programów niż te realizowane w ramach EFS. W odniesieniu do wspomnianych dwóch źródeł finansowania istnieje zasadnicza różnica polegająca na tym, że w przypadku projektów finansowanych z EFS od momentu ogłoszenia konkursu do czasu podpisania umowy i rozpoczęcia działań mija niekiedy kilka miesięcy. Natomiast w przypadku projektów dofinansowanych z Funduszu Pracy czas od opracowania projektu do wdrożenia wynosił 2 tygodnie. Możliwość realizacji projektów regionalnych oraz środki z Funduszu Pracy pozwalały natychmiast reagować na niekorzystne tendencje pojawiające się na rynku pracy. Dyrektorzy wszystkich WUP są zgodni co do zasadności przywrócenia programów regionalnych. W ustawie pojawiły się natomiast tzw. programy specjalne lub pilotażowe. Pani Wojewoda Jolanta Chełmińska zwróciła uwagę na wątpliwości dotyczące sposobu rozumienia innowacyjności. Pan Waldemar Krenc wspomniał o różnych sposobach obliczania poziomu bezrobocia w Polsce i w UE i poprosił Pana R. Jakubowskiego o udzielenie informacji na ten temat. Ad 5.) Pani Wojewoda Jolanta Chełmińska przeszła do kolejnego punktu posiedzenia WKDS przypadków łamania praw pracowniczych i związkowych przez pracodawców. Pan Waldemar Krenc przypomniał okoliczności, w jakich doszło do zwołania w dn. 4 marca br. posiedzenia Prezydium WKDS poświęconego przypadkom łamania praw pracowniczych i związkowych w przedsiębiorstwie Fassaden Glas działającym na terenie województwa łódzkiego. Po tym posiedzeniu Pani Wojewoda zwróciła się do Pana W. Krenca i Pana K. T. Borkowskiego z prośbą o przygotowanie stanowiska w tej sprawie. 4

5 Pani Wojewoda Jolanta Chełmińska stwierdziła, że najważniejsze jest zakończenie całej sytuacji oraz ustalenie wspólnego stanowiska przez stronę związkową i pracodawców, co świadczy o działaniu w atmosferze dialogu i chęci porozumienia. Wszelkim podejmowanym działaniom, nawet tym niekorzystnym dla poszczególnych jednostek, powinny przyświecać zasady współpracy i etycznego działania. Pan Krzysztof T. Borkowski poinformował zgromadzonych o informacji dotyczącej skarg na pracodawców, jaką otrzymał od Okręgowego Inspektora Pracy oraz przedstawił projekt stanowiska WKDS w sprawie relacji między pracodawcami i pracownikami w okresie kryzysu gospodarczego. Stanowisko z dnia 18 marca 2010 r. Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego województwa łódzkiego w sprawie relacji między pracodawcami i pracownikami w okresie kryzysu gospodarczego. W związku z tym, że wiele przedsiębiorstw odczuło bardzo silnie osłabienie koniunktury, spadły im zamówienia, a drogi kredyt i opóźnienia w płatnościach ze strony kontrahentów pogorszyły płynność finansową, pojawiły się zwolnienia pracowników, obniżki i zaległości w wypłatach wynagrodzeń. Z przeprowadzonych kontroli Państwowej Inspekcji Pracy wynika, że nastąpił wzrost przypadków niewypłacania w terminie wynagrodzeń, a z obserwacji inspektorów PIP wynika, że w części kontrolowanych przedsiębiorstw opóźnienia te nie są spowodowane wyłącznie trudnościami finansowymi. Pogorszyły się też w niektórych firmach warunki pracy. Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego województwa łódzkiego apeluje do pracodawców, aby ich działania mające zapewnić wyjście z trudnej sytuacji gospodarczej nie odbywały się kosztem pracowników, ich wynagrodzeń i bezpiecznych warunków pracy. Godne potępienia są, na szczęście nieliczne, przypadki niewypłacania w terminie wynagrodzeń w sytuacji, gdy nie jest to wymuszone obiektywną sytuacją finansową firm. Terminowe wypłaty wynagrodzeń muszą mieć bezwzględny priorytet w polityce finansowej przedsiębiorstw. Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego województwa łódzkiego wyraża tez uznanie dla zdecydowanej większości pracodawców, którzy pokonują kryzys dbając, mimo trudności, o poziom wynagrodzeń i warunki pracy pracowników, oraz dla ich załóg i organizacji związkowych, które współpracują z pracodawcami w pokonywaniu trudnej sytuacji gospodarczej. Pani Wojewoda Jolanta Chełmińska zapytała uczestników WKDS, czy przyjmują powyższe stanowisko. Stanowisko zostało przyjęte jednogłośnie. Głos zabrał Pan Andrzej Świderski, Okręgowy Inspektor Pracy, który zapowiedział, że sprawozdanie z działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy za 2009 r. zostanie przekazane Pani Wojewodzie. W 2009 r. Okręgowy Inspektorat Pracy przeprowadził 8281 kontroli, 2814 postępowań dotyczyło skarg i wniosków, 61 skarg i wniosków wpłynęło ze strony związków zawodowych. Na podstawie kontroli przeprowadzonych przez inspektorów pracy 741 spraw było bezzasadnych, 506 częściowo zasadnych, 656 zasadnych, 515 spornych, 394 zostały wycofane przez skarżących. Pan Franciszek Widera stwierdził, że w kontekście łamania praw pracowniczych należy wspomnieć o agencjach pracy tymczasowej i zastanowić się nad zasadami ich funkcjonowania. Według Pana F. Widery działalność tego typu instytucji powinna być kontrolowana przez urzędy pracy oraz Powiatowe Inspekcje Pracy. Pan Krzysztof T. Borkowski zauważył, że problem działalności agencji pracy tymczasowej jest złożony, gdyż z jednej strony spełniają one bardzo ważna i pożyteczną rolę, ale ich działalność bywa obarczona również pewnymi negatywnymi zjawiskami. Są różne sytuacje, w jakich przedsiębiorcy korzystają z usług agencji pracy tymczasowej. W ostatnim okresie wahania koniunktury może występować zapotrzebowanie na tego typu pracowników 5

6 obecne przepisy pozwalają na wydłużenie okresu rozliczania czasu pracy, jeżeli zgadzają się na to związki zawodowe. Zdarzają się sytuacje, gdy związki nie wyrażają na to zgody i wówczas firma nie ma innego wyjścia jak zatrudnić pracowników tymczasowych, pomimo że można by tego uniknąć. Pan Waldemar Krenc zauważył, że Polska jest krajem o najbardziej liberalnym rynku pracy, o największej procentowo liczbie osób zatrudnionych nie na umowę o pracę. Ostatnia zmiana ustawy o pracy tymczasowej zniosła zapis, który nie pozwalał korzystać z usług pracowników tymczasowych firmom, które w przeciągu ostatniego półrocza dokonały redukcji zatrudnienia. Wspomniana ustawa była tworzona po to, by pomagać firmom w pracach sezonowych, zastępstwach, a nie w celu tworzenia niezdrowej konkurencji. Pan W. Krenc wyraził zdziwienie wobec pracodawców, którzy tolerują w ten sposób nieuczciwą konkurencję ekonomiczną. Przygotowywana jest nowa ustawa o pracy tymczasowej, która ma przywrócić idee przyświecające początkowo twórcom ustawy. Pracownicy tymczasowi nie mieli stanowić konkurencji dla firm, ale zastępstwo. Problemem związanym z innymi formami zatrudnienia, w tym pracą tymczasową, jest również nieodprowadzanie składek do ZUS. Pan W. Krenc zauważył, że w celu utrzymywania związkowego biura pracy konieczna jest koncesja, podczas gdy agencje pracy tymczasowej nie maja takiego obowiązku. Pani Wojewoda Jolanta Chełmińska zaproponowała, by ten temat został poruszony na jednym z kolejnych posiedzeń WKDS. Ad 6.) Pani Wojewoda poinformowała zgromadzonych, że w związku z nieobecnością Pana Z. Bujasa, który miał przedstawić informację na temat stanu prac Zespołu ds. Ochrony Zdrowia, temat ten został przełożony na kolejne posiedzenie WKDS. Wobec braku innych spraw, jakie mogłyby zostać poruszone w bloku spraw różnych, Pani Wojewoda Jolanta Chełmińska podziękowała zgromadzonym za udział w posiedzeniu i zamknęła posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w dniu 18 marca 2010 r. Sporządziła: Magdalena Roczek Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego Jolanta Chełmińska Wojewoda Łódzki 6

PROTOKÓŁ z posiedzenia Prezydium Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Województwie Łódzkim w dniu 18 lutego 2010 r. o godz. 9.

PROTOKÓŁ z posiedzenia Prezydium Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Województwie Łódzkim w dniu 18 lutego 2010 r. o godz. 9. PROTOKÓŁ z posiedzenia Prezydium Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Województwie Łódzkim w dniu 18 lutego 2010 r. o godz. 9.30 Dnia 18 lutego 2010 roku w siedzibie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna LUTY 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna LUTY 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Luty 2015 Data wydania Informacja miesięczna LUTY 2015 r. Tczew, luty 2015 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Marzec 2015 Data wydania Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Tczew, marzec 2015 Marzec 2015 Str. 2 Uwagi metodyczne Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

Czas trwania: 40 min. Rozpoczęcie: 16:00 Zakończenie: 16:40

Czas trwania: 40 min. Rozpoczęcie: 16:00 Zakończenie: 16:40 Protokół nr 6/11 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki i Promocji, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli, które odbyło się w dniu 18 maja 2011 r. w sali nr 8 Starostwa

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z posiedzenia plenarnego Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Województwie Łódzkim w dniu 12 lutego 2009 r. godz. 10.

PROTOKÓŁ z posiedzenia plenarnego Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Województwie Łódzkim w dniu 12 lutego 2009 r. godz. 10. PROTOKÓŁ z posiedzenia plenarnego Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Województwie Łódzkim w dniu 12 lutego 2009 r. godz. 10.00 Dnia 12 lutego 2009 roku w siedzibie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Lipiec 2015 Informacja miesięczna LIPIEC 2015 r. Tczew, lipiec 2015 Lipiec 2015 Uwagi metodyczne Str. 2 Podstawę prawną do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Wrzesień 2015 Informacja miesięczna WRZESIEŃ 2015 r. Tczew, wrzesień 2015 Wrzesień 2015 Uwagi metodyczne Str. 2 Podstawę prawną do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Informacja z przebiegu II posiedzenia Komitetu Audytu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

Informacja z przebiegu II posiedzenia Komitetu Audytu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Informacja z przebiegu II posiedzenia Komitetu Audytu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej W dniu 22 października 2010 r. odbyło się drugie posiedzenie Komitetu Audytu w Ministerstwie Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

1 Efektywność podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków

1 Efektywność podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków Analiza efektywności podstawowych form promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych i poszukujących pracy finansowanych z Funduszu Pracy w woj. podlaskim w latach 2009-2012 Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 28 lutego roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Styczeń' 14,0% 15,0% 22,4% Luty' 13,9%

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 3/2015 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomiu w dniu 27 marca 2015 roku, o godz.13.

PROTOKÓŁ Nr 3/2015 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomiu w dniu 27 marca 2015 roku, o godz.13. PROTOKÓŁ Nr 3/2015 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomiu w dniu 27 marca 2015 roku, o godz.13.00 Przewodniczący Komisji - Łukasz Figura Protokolant - Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Czerwiec 2015 Informacja miesięczna CZERWIEC 2015 r. Tczew, czerwiec 2015 Czerwiec 2015 Str. 2 Uwagi metodyczne Podstawę prawną do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w sierpniu 2015r.

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w sierpniu 2015r. POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20-51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Kielce, 25 czerwca 2013 r. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie o stanie bezrobocia w mieście Złotów i podejmowanych działaniach w zakresie przeciwdziałania bezrobociu. 1. Poziom bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.01.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie były zarejestrowane 6 294 osoby bezrobotne. Liczba bezrobotnych była mniejsza niż w styczniu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 stycznia 2014 roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Grudzień 13,4% 14,3% 20,3%

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Sierpień 2015 Informacja miesięczna SIERPIEŃ 2015 r. Tczew, sierpień 2015 Sierpień 2015 Uwagi metodyczne Str. 2 Podstawę prawną do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Forma przekazania danych

Forma przekazania danych 1.23. RYNEK PRACY 1. Symbol badania: 1.23.06(043) 2. Temat badania: Bezrobotni i poszukujący zarejestrowani w urzędach 3. Rodzaj badania: Badanie stałe 4. Prowadzący badanie: Minister właściwy do spraw

Bardziej szczegółowo

Rządowa instrukcja dla pracodawców i pracowników korzystających z rozwiązań antykryzysowych

Rządowa instrukcja dla pracodawców i pracowników korzystających z rozwiązań antykryzysowych Rządowa instrukcja dla pracodawców i pracowników korzystających z rozwiązań antykryzysowych Ustawa o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców pomoże utrzymać miejsca pracy

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w dniu 29 czerwca 2004 r.

Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w dniu 29 czerwca 2004 r. Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w dniu 29 czerwca 2004 r. Plan posiedzenia WKDS: I. Omówienie sytuacji, w jakiej znajduje się warmińsko-mazurska służba II. III. IV. zdrowia

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Zarządu Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych W dniu 24.05.2005 r.

Protokół z posiedzenia Zarządu Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych W dniu 24.05.2005 r. Protokół z posiedzenia Zarządu Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych W dniu 24.05.2005 r. W dniu 24.05.2005 r. w siedzibie Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z posiedzenia plenarnego Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Województwie Łódzkim w dniu 17 stycznia 2013 r. godz. 10.

PROTOKÓŁ z posiedzenia plenarnego Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Województwie Łódzkim w dniu 17 stycznia 2013 r. godz. 10. PROTOKÓŁ z posiedzenia plenarnego Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Województwie Łódzkim w dniu 17 stycznia 2013 r. godz. 10.00 Dnia 17 stycznia 2013 roku w siedzibie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (druk nr 465) U S T A W A z dnia 20

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 17/12 Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Opolskiego Posiedzenie w dniu 28 sierpnia 2012r.

Protokół nr 17/12 Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Opolskiego Posiedzenie w dniu 28 sierpnia 2012r. Protokół nr 17/12 Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Opolskiego Posiedzenie w dniu 28 sierpnia 2012r. Rozpoczęcie: godz. 9,30 Lista obecności w załączeniu. Proponowany porządek obrad: 1. Ustalenie

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1293).

- o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1293). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów DMPiA 140-43(1)/07 Warszawa, 28 marca 2007 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Uprzejmie przekazuję stanowisko Rady

Bardziej szczegółowo

Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce. 26 września 2014

Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce. 26 września 2014 Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce 26 września 2014 1 Sytuacja młodych na rynku pracy w Polsce i Europie Bezrobocie pozostaje nadal głównym problemem dotykającym młodych na rynku pracy. Stopa

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r.

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. Realizowany program posiedzenia: 1.Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia. 2.Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Lepsza przyszłość powiatowych urzędów pracy i ich klientów. Marek Wójcik

Lepsza przyszłość powiatowych urzędów pracy i ich klientów. Marek Wójcik Lepsza przyszłość powiatowych urzędów pracy i ich klientów Marek Wójcik Skuteczna interwencja ZPP! Udane negocjacje z resortem Udane negocjacje ZPP z resortem pracy i polityki społecznej w sprawie zapisów

Bardziej szczegółowo

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE stan na koniec grudnia 2012r. (na podstawie miesięcznej sprawozdawczości statystycznej z Powiatowych Urzędów Pracy) W minionym roku

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PRAWIE PRACY 2016

ZMIANY W PRAWIE PRACY 2016 Newsletter LUTY 2016 ZMIANY W PRAWIE PRACY 2016 Od 22 lutego 2016 roku weszło w życie wiele istotnych zmian w kodeksie pracy. Najważniejsze z nich to ograniczenie w zawieraniu umów terminowych. W myśl

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

MINISTER Warszawa, dnia zfg m aja2013r. PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTER Warszawa, dnia zfg m aja2013r. PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTER Warszawa, dnia zfg m aja2013r. PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DRP-VIII-02100-3 -_M0 -IS/12 Pan Jan Vincent-Rostowski Wicepremier Minister Finansów W odpowiedzi na pismo z dnia 9 maja 2013 r. znak:

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 grudnia roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Listopad 13,2% 14,0% 20,4% Grudzień

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r.

P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r. P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r. XXI Sesja IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku rozpoczęła się o godz. 14.00 w budynku Starostwa

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 24/09. z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Walki z Bezrobociem w dniu 21 października 2009 roku (godz.

PROTOKÓŁ Nr 24/09. z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Walki z Bezrobociem w dniu 21 października 2009 roku (godz. PROTOKÓŁ Nr 24/09 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Walki z Bezrobociem w dniu 21 października 2009 roku (godz. 13,00 13,45) Posiedzenie Komisji odbyło się 21.10.2009r. w godzinach 13.00

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 9 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice.

Protokół nr 9 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice. BRM.0012.1.9.2015.PS Protokół nr 9 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice. Data posiedzenia: 13.10.2015 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

Źródło: dane statystyczne PUP Legnica

Źródło: dane statystyczne PUP Legnica 1.WIELKOŚĆ BEZROBOCIA LISTOPAD 2014. Na przestrzeni roku 2014 r. obserwujemy systematyczny spadek liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych. Na koniec listopada 2014 roku w ewidencji PUP Legnica figurowało

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie. Analiza rynku pracy w gminie Szlichtyngowa w latach 2013-2014 oraz w okresie styczeń marzec 2015.

Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie. Analiza rynku pracy w gminie Szlichtyngowa w latach 2013-2014 oraz w okresie styczeń marzec 2015. Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie Analiza rynku pracy w gminie Szlichtyngowa w latach 2013-2014 oraz w okresie styczeń marzec 2015. Czerwiec 2015 WSTĘP Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie, działa w oparciu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O P R O J E K C I E P L A N U FUNDUSZU PRACY na 2007 rok

INFORMACJA O P R O J E K C I E P L A N U FUNDUSZU PRACY na 2007 rok MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Akceptuję: INFORMACJA O P R O J E K C I E P L A N U FUNDUSZU PRACY na 2007 rok Materiał dla Komisji Pracy Sejmu RP Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Senatu

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie na dzień 01.01.2015r. rok dysponuje kwotą środków w wysokości: 14 064 298 zł

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie na dzień 01.01.2015r. rok dysponuje kwotą środków w wysokości: 14 064 298 zł Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie realizuje zadania na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( tekst jednolity Dz.U.2013, poz.674 z późn.zm.) stosując

Bardziej szczegółowo

Raport miesiąca Rejestracja w urzędzie pracy

Raport miesiąca Rejestracja w urzędzie pracy Raport miesiąca Rejestracja w urzędzie pracy Rejestracja w urzędzie pracy to proces dobrowolny. Wiele osób rejestruje się jednak, by zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, dzięki pomocy uzyskanej z urzędu.

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZOWANIA PRAC INTERWENCYJNYCH

ZASADY ORGANIZOWANIA PRAC INTERWENCYJNYCH =========================================================================== ZASADY ORGANIZOWANIA PRAC INTERWENCYJNYCH Sosnowiec 2015 rok PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

UMOWA NR NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Załącznik 10 Wzór umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego UMOWA NR NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Rynek

Bardziej szczegółowo

Nr 728. Informacja. Preferencje dla powiatu uznanego za szczególnie zagrożony bezrobociem. Małgorzata Dziubińska-Michalewicz

Nr 728. Informacja. Preferencje dla powiatu uznanego za szczególnie zagrożony bezrobociem. Małgorzata Dziubińska-Michalewicz KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Preferencje dla powiatu uznanego za szczególnie zagrożony bezrobociem Lipiec 2000 Małgorzata Dziubińska-Michalewicz

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE WOBEC DŁUŻNIKÓW ALIMENTACYJNYCH

POSTĘPOWANIE WOBEC DŁUŻNIKÓW ALIMENTACYJNYCH POSTĘPOWANIE WOBEC DŁUŻNIKÓW ALIMENTACYJNYCH Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulęcinie Oddział Świadczeń Rodzinnych Monika Dul- Naczelnik OŚR w Sulęcinie Ewelina Jeziorska- Inspektor OŚR w Sulęcinie Podstawa

Bardziej szczegółowo

Bezzwrotne wsparcie dla przedsiębiorcy

Bezzwrotne wsparcie dla przedsiębiorcy Bezzwrotne wsparcie dla przedsiębiorcy Powiatowe Urzędy Pracy Dotacje Zarejestrowanym osobom bezrobotnym mogą być przyznane jednorazowo środki z Funduszu Pracy - podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO RADY OCHRONY PRACY w sprawie zawierania umów cywilnoprawnych i zatrudnienia w szarej strefie

STANOWISKO RADY OCHRONY PRACY w sprawie zawierania umów cywilnoprawnych i zatrudnienia w szarej strefie STANOWISKO RADY OCHRONY PRACY w sprawie zawierania umów cywilnoprawnych i zatrudnienia w szarej strefie Rada Ochrony Pracy na posiedzeniu 9 lutego 2016 r. zapoznała się z przygotowanym przez Państwową

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ INDYWIDUALNEGO WYWIADU POGŁĘBIONEGO (IDI) ANKIETA BADAWCZA

SCENARIUSZ INDYWIDUALNEGO WYWIADU POGŁĘBIONEGO (IDI) ANKIETA BADAWCZA SCENARIUSZ INDYWIDUALNEGO WYWIADU POGŁĘBIONEGO (IDI) ANKIETA BADAWCZA na potrzeby innowacyjnego projektu pn. Wypracowanie rozwiązań pozwalających na zwiększenie oferty istniejących instytucji działających

Bardziej szczegółowo

10 LAT PRACY TYMCZASOWEJ W POLSCE 29 września 2014 r.

10 LAT PRACY TYMCZASOWEJ W POLSCE 29 września 2014 r. 10 LAT PRACY TYMCZASOWEJ W POLSCE 29 września 2014 r. Organizatorzy Partner merytoryczny Patroni Rozwój polskiego rynku pracy tymczasowej Liczba agencji wzrosła do poziomu blisko 5 tys. podmiotów (pod

Bardziej szczegółowo

1) uzyskała w polskiej uczelni dyplom magistra psychologii lub uzyskała za granicą wykształcenie uznane za równorzędne w Rzeczypospolitej Polskiej,

1) uzyskała w polskiej uczelni dyplom magistra psychologii lub uzyskała za granicą wykształcenie uznane za równorzędne w Rzeczypospolitej Polskiej, Pragnę zwrócić uwagę Pani Minister na trudności w wykonywaniu badań psychologicznych kierowców, instruktorów nauki jazdy oraz egzaminatorów wynikające z braku powołania organów samorządu zawodowego psychologów,

Bardziej szczegółowo

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE stan na koniec września 2013r. (na podstawie miesięcznej sprawozdawczości statystycznej z Powiatowych Urzędów Pracy) Wrzesień był kolejnym

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku pracy. w powiecie tucholskim

Sytuacja na rynku pracy. w powiecie tucholskim POWIATOWY URZĄD PRACY 89-500 Tuchola pl. Wolności 23 tel./fax (052) 5590800, (052) 5590801 e-mail: pup@tuchola.pl Sytuacja na rynku pracy w powiecie tucholskim w miesiącu sierpniu 2015 r. Tuchola, sierpień

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ

PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁCZU W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU NA LATA 2000-2010 1 Przy wyznaczaniu zadań i kierunków działania powiatu w zakresie zatrudnienia i zwalczania

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA PLENARNEGO WOJEWÓDZKIEJ KOMISJI DIALOGU SPOŁECZNEGO I PORZĄDEK OBRAD (ZAŁ. NR 1) II LISTA OBECNOŚCI (ZAŁ.

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA PLENARNEGO WOJEWÓDZKIEJ KOMISJI DIALOGU SPOŁECZNEGO I PORZĄDEK OBRAD (ZAŁ. NR 1) II LISTA OBECNOŚCI (ZAŁ. PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA PLENARNEGO WOJEWÓDZKIEJ KOMISJI DIALOGU SPOŁECZNEGO W GORZOWIE WLKP. Z DNIA 12 MARCA 2012 R. I PORZĄDEK OBRAD (ZAŁ. NR 1) 1. Posiedzenie plenarne otworzył Pan Marcin Jabłoński Wojewoda

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/2014 sesji Rady Dzielnicy Środula w Sosnowcu z dnia 4 grudnia 2014 r. Godz. rozpoczęcia sesji 17 05 Godz. zakończenia sesji 18 30

Protokół Nr VII/2014 sesji Rady Dzielnicy Środula w Sosnowcu z dnia 4 grudnia 2014 r. Godz. rozpoczęcia sesji 17 05 Godz. zakończenia sesji 18 30 Protokół Nr VII/2014 sesji Rady Dzielnicy Środula w Sosnowcu z dnia 4 grudnia 2014 r. Godz. rozpoczęcia sesji 17 05 Godz. zakończenia sesji 18 30 Ad.1.Otwarcie sesji. Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 9 M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja dotycząca bezrobocia na terenie powiatu zawierciańskiego (stan na 28.02.2009r.)

Aktualna sytuacja dotycząca bezrobocia na terenie powiatu zawierciańskiego (stan na 28.02.2009r.) Zawiercie, 09.03.2009r. Aktualna sytuacja dotycząca bezrobocia na terenie powiatu zawierciańskiego (stan na 28.02.2009r.) Według stanu na dzień 28.02.2009r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zawierciu zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Cele i założenia Gwarancji dla młodzieży w Polsce. Toruń, 12 grudnia 2014

Cele i założenia Gwarancji dla młodzieży w Polsce. Toruń, 12 grudnia 2014 Cele i założenia Gwarancji dla młodzieży w Polsce Toruń, 12 grudnia 2014 1 Sytuacja młodych na rynku pracy w Polsce i Europie Bezrobocie pozostaje nadal głównym problemem dotykającym młodych na rynku pracy.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA OTRZYMANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

UMOWA NR NA OTRZYMANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Załącznik 11 Wzór umowy na otrzymanie przedłużonego wsparcia pomostowego UMOWA NR NA OTRZYMANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Rynek

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 30.06. roku OŚWIĘCIM, LIPIEC Według stanu na dzień 30 czerwca roku w powiecie oświęcimskim zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU 2010 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU 2010 r. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU r. Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec kwietnia roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych było

Bardziej szczegółowo

STAŻ, PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE, PRACE INTERWENCYJNE. Bezrobotny może zostać skierowany do pracodawcy celem odbycia stażu jeżeli:

STAŻ, PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE, PRACE INTERWENCYJNE. Bezrobotny może zostać skierowany do pracodawcy celem odbycia stażu jeżeli: Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/2006 PRZ w Rybniku w sprawie kryteriów organizowania staży, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, szkoleń, prac interwencyjnych, jednorazowych środków na podjęcie działalności

Bardziej szczegółowo

ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU

ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU Podstawa prawna: art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst

Bardziej szczegółowo

Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce III Kongres Akademickich Biur Karier

Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce III Kongres Akademickich Biur Karier Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce III Kongres Akademickich Biur Karier 3 grudnia 2014 1 Sytuacja młodych na rynku pracy w Polsce i Europie Bezrobocie pozostaje nadal głównym problemem dotykającym

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla wielkopolskich przedsiębiorców wynikająca z ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców

Pomoc dla wielkopolskich przedsiębiorców wynikająca z ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców Pomoc dla wielkopolskich przedsiębiorców wynikająca z ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców 1. Podstawa prawna. Ustawa z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA MIESIĘCZNA

INFORMACJA MIESIĘCZNA POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 686-58-88 fax (58) 686-61-56 email:gdko@praca.gov.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. Czas trwania obrad - godz.13 30 14 30

Bardziej szczegółowo

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE stan na koniec stycznia 2014r. (na podstawie miesięcznej sprawozdawczości statystycznej z Powiatowych Urzędów Pracy) Po raz pierwszy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 47/10 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbytego w dniu 4 listopada 2010 roku w godzinach od 12 00 do 13 40

PROTOKÓŁ NR 47/10 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbytego w dniu 4 listopada 2010 roku w godzinach od 12 00 do 13 40 1 z 5 PROTOKÓŁ NR 47/10 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbytego w dniu 4 listopada 2010 roku w godzinach od 12 00 do 13 40 Komisja Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbyła

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie o stanie bezrobocia w mieście Złotów i podejmowanych działaniach w zakresie przeciwdziałania bezrobociu. 1. Poziom bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Zarządu Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych w dniu 9.02.2005 r.

Protokół z posiedzenia Zarządu Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych w dniu 9.02.2005 r. Protokół z posiedzenia Zarządu Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych w dniu 9.02.2005 r. W dniu 9.02.2005 r. w siedzibie Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych w

Bardziej szczegółowo

Głównym celem tego opracowania jest analiza i ocena. kształtowania się stanu i struktury bezrobocia w 2009r. roku w rejonie

Głównym celem tego opracowania jest analiza i ocena. kształtowania się stanu i struktury bezrobocia w 2009r. roku w rejonie Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w 29 r. W S T Ę P Głównym celem tego opracowania jest analiza i ocena kształtowania się stanu i struktury bezrobocia w 29r. roku w rejonie działania Powiatowego

Bardziej szczegółowo

MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Warszawa, dnia W maja 2013 r. DRP-VIII-02100-3-3/15 -IS/12 Pani Anna Potocka-Domin Wiceprezes Business Centre Club Dziękując za przekazaną przy piśmie z dnia 12 kwietnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20. ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20. ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY Ministra Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20 ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z posiedzenia plenarnego Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Województwie Łódzkim w dniu 18 lutego 2010 r. godz. 10.

PROTOKÓŁ z posiedzenia plenarnego Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Województwie Łódzkim w dniu 18 lutego 2010 r. godz. 10. PROTOKÓŁ z posiedzenia plenarnego Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Województwie Łódzkim w dniu 18 lutego 2010 r. godz. 10.00 Dnia 18 lutego 2010 roku w siedzibie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Program Aktywizacji Bezrobotnych Absolwentów "Pierwsza Praca" Realizacja w województwie warmińsko mazurskim w okresie styczeń-maj 2004

Program Aktywizacji Bezrobotnych Absolwentów Pierwsza Praca Realizacja w województwie warmińsko mazurskim w okresie styczeń-maj 2004 Program Aktywizacji Bezrobotnych Absolwentów "Pierwsza Praca" Realizacja w województwie warmińsko mazurskim w okresie styczeń-maj 2004 Wstęp Monitoring zapoczątkowanego w 2002 roku programu Pierwsza Praca

Bardziej szczegółowo

Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK. Toruń, 27.03.2015 r.

Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK. Toruń, 27.03.2015 r. Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK Toruń, 27.03.2015 r. Ramy prawne Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r.

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XXII sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół z Posiedzenia Zgromadzenia Partnerów Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów Lokalna Grupa Działania z dnia 25 stycznia 2013 roku

Protokół z Posiedzenia Zgromadzenia Partnerów Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów Lokalna Grupa Działania z dnia 25 stycznia 2013 roku Protokół z Posiedzenia Zgromadzenia Partnerów Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów Lokalna Grupa Działania z dnia 25 stycznia 2013 roku Posiedzenie Zgromadzenia Partnerów otworzył Przewodniczący Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Stopa bezrobocia w powiecie wadowickim stan w końcu poszczególnych miesięcy. Źródło: www.stat.gov.pl

Stopa bezrobocia w powiecie wadowickim stan w końcu poszczególnych miesięcy. Źródło: www.stat.gov.pl 1. Poziom i stopa bezrobocia Na dzień 31 lipca 2014 r. w PUP w Wadowicach zarejestrowanych było 6.575 osób, w tym 3.808 osób w Placówce w Wadowicach i 2.767 osób w Filii PUP w Andrychowie. Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66, fax +48 81

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH 2004-2006.

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH 2004-2006. PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH 2004-2006 Powiatowy Urząd Pracy w Łasku zrealizował w latach 2004-2007 następujące projekty

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna KWIECIEŃ 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna KWIECIEŃ 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Kwiecień 2015 Data wydania Informacja miesięczna KWIECIEŃ 2015 r. Tczew, kwiecień 2015 Kwiecień 2015 Str. 2 Uwagi metodyczne Podstawę

Bardziej szczegółowo

Szanowny Pan Andrzej Bondaruk Wójt Gminy Godkowo Urząd Gminy w Godkowie Godkowo 14 14-407 Godkowo

Szanowny Pan Andrzej Bondaruk Wójt Gminy Godkowo Urząd Gminy w Godkowie Godkowo 14 14-407 Godkowo WARMIŃSKO-MAZURSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Olsztynie Wydział Polityki Społecznej Znak: PS-I.431.1.9.2015 Olsztyn, dnia 6 sierpnia 2015 roku Szanowny Pan Andrzej Bondaruk Wójt Gminy Godkowo Urząd Gminy w Godkowie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA ORGANIZOWANIA STAŻY, PRAC INTERWENCYJNYCH, SZKOLEŃ, PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO DOROSŁYCH

KRYTERIA ORGANIZOWANIA STAŻY, PRAC INTERWENCYJNYCH, SZKOLEŃ, PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO DOROSŁYCH KRYTERIA ORGANIZOWANIA STAŻY, PRAC INTERWENCYJNYCH, SZKOLEŃ, PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO DOROSŁYCH STAŻ, PRACE INTERWENCYJNE, PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH 1 1. Do pracodawcy w celu odbycia stażu mogą

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel. 34-55-750, 34-55-746 W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel. 34-55-750, 34-55-746 W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel. 34-55-750, 34-55-746 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM STAN NA 28 LUTEGO 2015 1. STOPA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE WADOWICKIM

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE WADOWICKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH ul. Mickiewicza 27; 34-100 Wadowice tel./fax 33 873 71 00, 33 873 50 20, 33 873 50 21 e-mail: upwadowice@gmail.com www.up.wadowice.pl INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE W TRAKCIE SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 6.1.1 PO KL (konkurs zamknięty nr 1/PO KL/6/E.1.1/12 na projekty

Bardziej szczegółowo

Czy rynek pracy potrzebuje absolwentów szkół wyższych? Analiza porównawcza pomiędzy regionami.

Czy rynek pracy potrzebuje absolwentów szkół wyższych? Analiza porównawcza pomiędzy regionami. OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BIUR KARIER 13-14 września 2012r. Innowacyjna działalność Akademickich Biur Karier w dobie globalizacji oraz permanentnego kryzysu gospodarczego Czy rynek pracy potrzebuje absolwentów

Bardziej szczegółowo

1. Stwierdzenie prawomocności obrad.

1. Stwierdzenie prawomocności obrad. Protokół : XXIX Sesja Rady Gminy Gać z dnia 16 stycznia 2013 roku 1. Stwierdzenie prawomocności obrad. pan Lesław Stańko Zgodnie z listą obecności w obradach Rady uczestniczy 14 Radnych co stanowi 93 %ogółu.

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. BEZROBOCIE W POWIECIE SIERPECKIM (wg stanu na 31.12.2011r.)

I N F O R M A C J A. BEZROBOCIE W POWIECIE SIERPECKIM (wg stanu na 31.12.2011r.) Ogółem zpz * ogółem Ogółem zpz * ogółem Ogółem zpz * ogółem I N F O R M A C J A BEZROBOCIE W POWIECIE SIERPECKIM (wg stanu na 31.12.2011r.) I. Poziom i struktura bezrobocia 1. Poziom bezrobocia Liczba

Bardziej szczegółowo

DzierŜoniów, 16.11.2015 r. PROTOKÓŁ z I posiedzenia Gminnej Rady Działalności PoŜytku Publicznego

DzierŜoniów, 16.11.2015 r. PROTOKÓŁ z I posiedzenia Gminnej Rady Działalności PoŜytku Publicznego DzierŜoniów, 16.11.2015 r. PROTOKÓŁ z I posiedzenia Gminnej Rady Działalności PoŜytku Publicznego Posiedzenie Gminnej Rady Działalności PoŜytku Publicznego odbyło się w dniu 16 listopada 2015 roku o godz.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w listopadzie 2014r.

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w listopadzie 2014r. POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20-51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. - Lublin, wrzesień 2013 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo