PROTOKÓŁ z posiedzenia plenarnego Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Województwie Łódzkim w dniu 18 marca 2010 r. godz. 10.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ z posiedzenia plenarnego Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Województwie Łódzkim w dniu 18 marca 2010 r. godz. 10."

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ z posiedzenia plenarnego Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Województwie Łódzkim w dniu 18 marca 2010 r. godz Dnia 18 marca 2010 roku w siedzibie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego. W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele Komisji oraz pełnomocnicy osób zaproszonych, zgodnie z załączoną listą obecności. Posiedzenie otworzyła Pani Wojewoda Jolanta Chełmińska, która przywitała zgromadzonych uczestników WKDS i zaproszonych gości. Pani Wojewoda wręczyła Panu Piotrowi Kleinschmidtowi akt powołania w skład Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w województwie łódzkim, a następnie przedstawiła porządek obrad posiedzenia. 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego z dnia 18 lutego 2010 r. 4. Sytuacja ekonomiczno-społeczna województwa łódzkiego: a. Informacja nt. sytuacji transportowców. 5. Przypadki łamania praw pracowniczych i związkowych przez pracodawców. 6. Sprawy różne informacja nt. stanu prac Zespołu ds. Ochrony Zdrowia. Ad 2.) Wobec braku głosów sprzeciwu porządek obrad został przyjęty w podanej formie. Pani Wojewoda zaproponowała, by w pierwszej kolejności przez Panią Wicewojewodę Krystynę Ozgę została przedstawiona informacja na temat sytuacji transportowców. Ad 3.) Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego z dnia 18 lutego 2010 r. został przyjęty jednogłośnie. Ad 4.) Pani Wojewoda Jolanta Chełmińska poprosiła o zabranie głosu Panią Wicewojewodę Krystynę Ozgę. Pani Wicewojewoda Krystyna Ozga przedstawiła informację na temat sytuacji transportowców. 14 stycznia br. WKDS w województwie łódzkim podjęła uchwałę o wystąpieniu do Wicepremiera i Ministra Gospodarki oraz Ministra Finansów w sprawie rozważenia możliwości podjęcia działań zmierzających do zawieszenia postępowań egzekucyjnych i karno-skarbowych przedsiębiorstw transportowych, o których była mowa. W piśmie z 5 lutego br. Minister Finansów odpowiedział, że brak jest podstaw prawnych do podjęcia przez niego działań, o których mowa w stanowisku WKDS. Jednocześnie wskazana została regulacja prawna wynikająca z ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, która dyrektorowi Izby Skarbowej daje możliwość w szczególnie uzasadnionych przypadkach wstrzymać na czas określony postępowanie egzekucyjne. Minister Finansów wskazał również uprawnienia Wojewody dotyczące zawieszenia postępowań egzekucyjnych. W piśmie z 12 lutego br. Stowarzyszenie Transportowców Ziemi Łódzkiej zwróciło się do Wojewody Łódzkiego informując o prowadzonych przez naczelników urzędów skarbowych postępowaniach egzekucyjnych i karno-skarbowych wobec członków Stowarzyszenia, pomimo deklaracji ze strony Izby Skarbowej odstępowania od takich egzekucji w sytuacjach uzasadnionych. 23 lutego br. Wicewojewoda Łódzki Pani Krystyna Ozga spotkała się z Panem A. Mielczarkiem, Wiceprezesem Stowarzyszenia. Została wówczas omówiona sytuacja finansowa firm zrzeszonych w Stowarzyszeniu. Wskazana wówczas została 1

2 możliwość prawna wspomniana w piśmie Ministra Finansów. Wojewoda ma możliwość jednorazowego zawieszenia postępowania na czas nie dłuższy niż 30 dni, co może nastąpić na wniosek firmy, osoby fizycznej. Żadna z firm zrzeszonych w Stowarzyszeniu do tej pory nie skorzystała z takiej możliwości. Transportowcy rozważają różne sposoby wskazywania na utrudnienia, łącznie z protestami w formie blokad dróg. Pani Wicewojewoda uczestniczyła w spotkaniu przedstawicieli Stowarzyszenia z Wicepremierem W. Pawlakiem, podczas którego transportowcy przekazali informacje o swojej sytuacji prawnej finansowej. Pan Waldemar Krenc zauważył, ze dobrze by było, gdyby WKDS zwrócił się do Wojewody z apelem o podjęcie decyzji administracyjnych o wstrzymaniu postępowań egzekucyjnych wobec tych firm w sytuacjach kryzysowych. Pani Wojewoda zaznaczyła, że do podjęcia takiej decyzji muszą zostać spełnione ściśle określone warunki. Decyzje takie są podejmowane w odniesieniu do podmiotów, co do których istnieją przesłanki, że po 30 dniach zawieszenia postępowania ich sytuacja może ulec zmianie. Każdy przypadek musi być rozpatrywany indywidualnie. Pan Waldemar Krenc podkreślił, że uważa za zasadny apel WKDS do Wojewody o pozytywne zajęcie się ta sprawą w przypadku, gdyby zaszła taka konieczność. Pan Krzysztof T. Borkowski stwierdził, że istotne jest, by służby skarbowe sprawnie prowadziły i szybko zakończyły postępowania, przy czym zauważył również, że obok uczciwych firm, krzywdzonych przez postępowania, mogą tez zdarzyć się firmy nieuczciwe, których działania wspomagające nie powinny dotyczyć. Pani Wojewoda podkreśliła, że znajduje się w stałym kontakcie z Izbą Skarbową. Apel przedstawiony przez Pana W. Krenca został jednogłośnie przyjęty. Pani Wojewoda zapewniła, że temat transportowców będzie nadal nadzorowany. W przypadku wpłynięcia wniosków od zainteresowanych firm, będą podejmowane odpowiednie decyzje. Głos zabrał Pan Robert Jakubowski, który przedstawił informacje na temat sytuacji społeczno-ekonomicznej w województwie łódzkim. Według stanu na 28 lutego br. w rejestrach powiatowych urzędów pracy w województwie łódzkim znajdowało się 144,369 osób, co oznacza wzrost o ponad 2,500 osób w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Stopa bezrobocia według stanu na 31 stycznia br. wynosiła 12,5%, była o 0,3% niższa od stopy ogólnopolskiej. Osoby znajdujące się w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy to osoby długotrwale bezrobotne (56,517 osób), osoby do 25 roku życia (28,301 osób), osoby powyżej 50 roku życia (34,508 osób), osoby nie posiadające kwalifikacji zawodowych (44,153 osoby). Od początku roku powiatowe urzędy pracy w województwie łódzkim rozpoczęły przedsięwzięcia mające na celu stosowanie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu (blisko 1 tys. osób skorzystało ze szkoleń podnoszących kwalifikacje). Inne formy to prace interwencyjne (w tym subsydiowanie zatrudnienia, dofinansowano 204 wnioski), roboty publiczne (218 wniosków), 225 osób zdecydowało się na podjęcie działalności gospodarczej. Ze staży, najpopularniejszej formy aktywnego przeciwdziałania bezrobociu, skorzystały od początku roku już 2263 osoby. Jeżeli chodzi o przygotowanie zawodowe dorosłych, od początku roku nie odnotowano żadnego wniosku dotyczącego tej formy wsparcia. Na przestrzeni 2009 roku wskaźnik zatrudnienia wzrósł o ponad 300 tys. osób w skali kraju, co oznacza, że osoby pracujące do tej pory w tzw. szarej strefie zaczynają z niej wychodzić. Jest to trend zauważalny przede wszystkim przy składaniu wniosków o dofinansowanie własnej działalności gospodarczej, większość z beneficjentów tej formy wsparcia rejestruje prowadzoną już wcześniej działalność, co oznacza dalsze funkcjonowanie już w sposób legalny. Niektóre z przyczyn wzrostu poziomu bezrobocia rejestrowanego to sezonowość polskiego rynku pracy. Długa zima spowodowała opóźnienie w rozpoczęciu prac budowlanych, przez co osoby, które mogłyby podjąć zatrudnienie w budownictwie nadal pozostają bezrobotne. Na uwagę zasługuje również zmiana ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w lutym 2009 r., na mocy której osoby dotychczas zarejestrowane 2

3 korzystające z ubezpieczenia zdrowotnego innego pracującego bądź zarejestrowanego członka rodziny, zostały pozbawione możliwości korzystania z takiego ubezpieczenia do momentu, aż same się zarejestrują w powiatowym urzędzie pracy. W konsekwencji doprowadziło to do sytuacji, w której w rejestrach powiatowych urzędów pracy znajdują się osoby, które de facto nie poszukują zatrudnienia, ale chcą mieć pewność, że na wypadek potrzeby skorzystania ze świadczeń zdrowotnych czy medycznych, rejestracja w powiatowym urzędzie pracy to umożliwia. W lutym 2009 r. można było zauważyć zmasowaną rejestrację osób bezrobotnych, pozostających niechętnymi do znalezienia zatrudnienia, przy czym trend ten pozostaje aktualny do tej pory. Na przełomie 2009 i 2010 r. nastąpiły zmiany dotyczące wysokości zasiłków, co spowodowało, że osoby bezrobotne wstrzymywały się z rejestracją do stycznia 2010 r. w celu uzyskania wyższych świadczeń. Rozpoczęły się również intensywne prace związane z wdrażaniem Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich. W ramach tego priorytetu zostały już ogłoszone wszystkie konkursy, tak, aby wszystkie instytucje rynku pracy mogły w aktywny sposób włączyć się w przeciwdziałanie niekorzystnym trendom obserwowanym na rynku pracy. największą popularnością cieszą się w dalszym ciągu projekty, w ramach których osoby zainteresowane podjęciem własnej działalności gospodarczej mogą uzyskać dofinansowanie nieprzekraczające 40 tys. zł. wraz ze wsparciem pomostowym w wysokości ponad 1,100 zł. miesięcznie. Pomimo, że to działanie wdrażane jest już trzeci rok z rzędu, liczba osób nim zainteresowanych nie maleje. Dla przykładu Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego, która w ramach dwóch realizowanych przez siebie projektów mogła dofinansować 40 miejsc, otrzymała ponad 1,300 zgłoszeń. Trend należy uznać za korzystny, gdyż powoduje on, że tylko inicjatywy na swój sposób innowacyjne i ambitne uzyskują dofinansowanie. Pan Franciszek Widera nawiązał do wypowiedzi na temat osób, które rejestrują się w powiatowych urzędów pracy, ale wcale nie są zainteresowane poszukiwaniem pracy. Rozwiązaniem takiej sytuacji mogłoby być uniemożliwienie takim osobom korzystania z ubezpieczenia, jeżeli będą odmawiać podjęcia zatrudnienia bez powodu. Pan Robert Jakubowski przyznał, że opisane zjawisko stanowi poważny problem. Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z lutego 2009 r. miała na celu adaptację stosowania aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu do standardów europejskich. Wdrożony został tzw. indywidualny plan działania, narzędzie skierowane do osób długotrwale bezrobotnych oraz takich, które pozostają w rejestrach powiatowych urzędów pracy jedynie ze względu na ubezpieczenie zdrowotne. W czasie 6 miesięcy doradca zawodowy, pośrednik pracy ma za zadanie opracować w ramach centrum aktywizacji zawodowej (powstałych w 2009 r. we wszystkich powiatowych urzędach pracy województwa łódzkiego) plan zdobycia przez osobę bezrobotną nowych kwalifikacji w ramach kursów i szkoleń, odbycia stażu lub praktyki po ukończeniu kursu, co w efekcie ma prowadzić do zatrudnienia. Biurokratyzacja urzędów pracy, poprzez pozostawienie składki zdrowotnej w ramach urzędów pracy, powoduje, ze wykonanie indywidualnych planów działania jest niemożliwe. R. Jakubowski wspomniał o Konwencie Dyrektorów Wojewódzkich Urzędów Pracy połączonym z Forum Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy, na którym wyrażona została opinia o braku skuteczności wspomnianego narzędzia. Warto zauważyć, że ustawa tworzona była w innej rzeczywistości gospodarczej, stopa bezrobocia w województwie łódzkim wynosiła niewiele ponad 9% (obecnie ponad 12%). R. Jakubowski zaproponował, że opracuje projekt stanowiska, jakie mogłoby zostać przedstawione przez WKDS województwa łódzkiego jako rekomendacja do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o podjęciu działań ustawowych zmierzających do wyprowadzenia składki zdrowotnej z powiatowych urzędów pracy. Gdyby składki zdrowotne zostały przekazane do takich instytucji, jak urzędy gmin, czy Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej, powiatowe urzędy pracy mogłyby skoncentrować 3

4 swoje działania na przygotowywaniu indywidualnych planów działania, co w efekcie doprowadziłoby do zmniejszenia poziomu bezrobocia. Pan Waldemar Krenc zauważył, że Prezydium WKDS zamierzało wystąpić z podobnym wnioskiem uznając powiązanie ubezpieczenia zdrowotnego z koniecznością zarejestrowania w powiatowym urzędzie pracy za niekorzystne zjawisko. Projekt proponowanych zmian w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zostanie przekazany przez WKDS województwa łódzkiego Komisji Trójstronnej. Pan Janusz Wróblewski poruszył temat agencji pracy tymczasowej, które stanowią rodzaj pośrednika między pracodawcami a pracobiorcami i zapytał, czy WUP oraz powiatowe urzędy pracy analizują działalność tego typu instytucji. Pan Robert Jakubowski podkreślił, że agencje pracy tymczasowej są ewidencjonowane, gdyż ustawowym obowiązkiem urzędów pracy jest prowadzenie rejestru instytucji zatrudnienia. Niestety praca tymczasowa w dalszym ciągu nie stanowi alternatywnej formy zatrudnienia w Polsce. WUP na 2010 r. przygotował ponadnarodowy projekt w ramach EFS, którego celem jest rozpowszechnienie elastycznych form zatrudnienia, w tym pracy tymczasowej. Z pracy tymczasowej korzystają jedynie osoby młode, natomiast osoby powyżej 30 roku życia nie wykazują zainteresowania tą formą zatrudnienia. Propozycja zmian w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zmierza w kierunku likwidacji rejestru agencji zatrudnienia, co może doprowadzić do braku kontroli nad jakością i standaryzacją świadczonych przez te instytucje usług. Pan R. Jakubowksi wspomniał również o możliwości realizacji tzw. programów regionalnych, które do 2009 r. (wejścia w życie znowelizowanej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) mogły być realizowane przez Samorząd Województwa Łódzkiego ze środków finansowanych ze środków Funduszu Pracy. Po zmianie ustawy Samorząd Województwa Łódzkiego został pozbawiony takiej możliwości, co oznacza, że Marszałek Województwa otrzymuje środki Funduszu Pracy od dysponenta tych środków (Ministra Pracy i Polityki Społecznej), 50% tych środków jest dzielone na powiatowe urzędy pracy, natomiast pozostałe 50% jest dzielone na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach EFS. Do tej pory 50% rezerwa, którą dysponował Marszałek Województwa, pozwalała na opracowanie innych programów niż te realizowane w ramach EFS. W odniesieniu do wspomnianych dwóch źródeł finansowania istnieje zasadnicza różnica polegająca na tym, że w przypadku projektów finansowanych z EFS od momentu ogłoszenia konkursu do czasu podpisania umowy i rozpoczęcia działań mija niekiedy kilka miesięcy. Natomiast w przypadku projektów dofinansowanych z Funduszu Pracy czas od opracowania projektu do wdrożenia wynosił 2 tygodnie. Możliwość realizacji projektów regionalnych oraz środki z Funduszu Pracy pozwalały natychmiast reagować na niekorzystne tendencje pojawiające się na rynku pracy. Dyrektorzy wszystkich WUP są zgodni co do zasadności przywrócenia programów regionalnych. W ustawie pojawiły się natomiast tzw. programy specjalne lub pilotażowe. Pani Wojewoda Jolanta Chełmińska zwróciła uwagę na wątpliwości dotyczące sposobu rozumienia innowacyjności. Pan Waldemar Krenc wspomniał o różnych sposobach obliczania poziomu bezrobocia w Polsce i w UE i poprosił Pana R. Jakubowskiego o udzielenie informacji na ten temat. Ad 5.) Pani Wojewoda Jolanta Chełmińska przeszła do kolejnego punktu posiedzenia WKDS przypadków łamania praw pracowniczych i związkowych przez pracodawców. Pan Waldemar Krenc przypomniał okoliczności, w jakich doszło do zwołania w dn. 4 marca br. posiedzenia Prezydium WKDS poświęconego przypadkom łamania praw pracowniczych i związkowych w przedsiębiorstwie Fassaden Glas działającym na terenie województwa łódzkiego. Po tym posiedzeniu Pani Wojewoda zwróciła się do Pana W. Krenca i Pana K. T. Borkowskiego z prośbą o przygotowanie stanowiska w tej sprawie. 4

5 Pani Wojewoda Jolanta Chełmińska stwierdziła, że najważniejsze jest zakończenie całej sytuacji oraz ustalenie wspólnego stanowiska przez stronę związkową i pracodawców, co świadczy o działaniu w atmosferze dialogu i chęci porozumienia. Wszelkim podejmowanym działaniom, nawet tym niekorzystnym dla poszczególnych jednostek, powinny przyświecać zasady współpracy i etycznego działania. Pan Krzysztof T. Borkowski poinformował zgromadzonych o informacji dotyczącej skarg na pracodawców, jaką otrzymał od Okręgowego Inspektora Pracy oraz przedstawił projekt stanowiska WKDS w sprawie relacji między pracodawcami i pracownikami w okresie kryzysu gospodarczego. Stanowisko z dnia 18 marca 2010 r. Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego województwa łódzkiego w sprawie relacji między pracodawcami i pracownikami w okresie kryzysu gospodarczego. W związku z tym, że wiele przedsiębiorstw odczuło bardzo silnie osłabienie koniunktury, spadły im zamówienia, a drogi kredyt i opóźnienia w płatnościach ze strony kontrahentów pogorszyły płynność finansową, pojawiły się zwolnienia pracowników, obniżki i zaległości w wypłatach wynagrodzeń. Z przeprowadzonych kontroli Państwowej Inspekcji Pracy wynika, że nastąpił wzrost przypadków niewypłacania w terminie wynagrodzeń, a z obserwacji inspektorów PIP wynika, że w części kontrolowanych przedsiębiorstw opóźnienia te nie są spowodowane wyłącznie trudnościami finansowymi. Pogorszyły się też w niektórych firmach warunki pracy. Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego województwa łódzkiego apeluje do pracodawców, aby ich działania mające zapewnić wyjście z trudnej sytuacji gospodarczej nie odbywały się kosztem pracowników, ich wynagrodzeń i bezpiecznych warunków pracy. Godne potępienia są, na szczęście nieliczne, przypadki niewypłacania w terminie wynagrodzeń w sytuacji, gdy nie jest to wymuszone obiektywną sytuacją finansową firm. Terminowe wypłaty wynagrodzeń muszą mieć bezwzględny priorytet w polityce finansowej przedsiębiorstw. Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego województwa łódzkiego wyraża tez uznanie dla zdecydowanej większości pracodawców, którzy pokonują kryzys dbając, mimo trudności, o poziom wynagrodzeń i warunki pracy pracowników, oraz dla ich załóg i organizacji związkowych, które współpracują z pracodawcami w pokonywaniu trudnej sytuacji gospodarczej. Pani Wojewoda Jolanta Chełmińska zapytała uczestników WKDS, czy przyjmują powyższe stanowisko. Stanowisko zostało przyjęte jednogłośnie. Głos zabrał Pan Andrzej Świderski, Okręgowy Inspektor Pracy, który zapowiedział, że sprawozdanie z działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy za 2009 r. zostanie przekazane Pani Wojewodzie. W 2009 r. Okręgowy Inspektorat Pracy przeprowadził 8281 kontroli, 2814 postępowań dotyczyło skarg i wniosków, 61 skarg i wniosków wpłynęło ze strony związków zawodowych. Na podstawie kontroli przeprowadzonych przez inspektorów pracy 741 spraw było bezzasadnych, 506 częściowo zasadnych, 656 zasadnych, 515 spornych, 394 zostały wycofane przez skarżących. Pan Franciszek Widera stwierdził, że w kontekście łamania praw pracowniczych należy wspomnieć o agencjach pracy tymczasowej i zastanowić się nad zasadami ich funkcjonowania. Według Pana F. Widery działalność tego typu instytucji powinna być kontrolowana przez urzędy pracy oraz Powiatowe Inspekcje Pracy. Pan Krzysztof T. Borkowski zauważył, że problem działalności agencji pracy tymczasowej jest złożony, gdyż z jednej strony spełniają one bardzo ważna i pożyteczną rolę, ale ich działalność bywa obarczona również pewnymi negatywnymi zjawiskami. Są różne sytuacje, w jakich przedsiębiorcy korzystają z usług agencji pracy tymczasowej. W ostatnim okresie wahania koniunktury może występować zapotrzebowanie na tego typu pracowników 5

6 obecne przepisy pozwalają na wydłużenie okresu rozliczania czasu pracy, jeżeli zgadzają się na to związki zawodowe. Zdarzają się sytuacje, gdy związki nie wyrażają na to zgody i wówczas firma nie ma innego wyjścia jak zatrudnić pracowników tymczasowych, pomimo że można by tego uniknąć. Pan Waldemar Krenc zauważył, że Polska jest krajem o najbardziej liberalnym rynku pracy, o największej procentowo liczbie osób zatrudnionych nie na umowę o pracę. Ostatnia zmiana ustawy o pracy tymczasowej zniosła zapis, który nie pozwalał korzystać z usług pracowników tymczasowych firmom, które w przeciągu ostatniego półrocza dokonały redukcji zatrudnienia. Wspomniana ustawa była tworzona po to, by pomagać firmom w pracach sezonowych, zastępstwach, a nie w celu tworzenia niezdrowej konkurencji. Pan W. Krenc wyraził zdziwienie wobec pracodawców, którzy tolerują w ten sposób nieuczciwą konkurencję ekonomiczną. Przygotowywana jest nowa ustawa o pracy tymczasowej, która ma przywrócić idee przyświecające początkowo twórcom ustawy. Pracownicy tymczasowi nie mieli stanowić konkurencji dla firm, ale zastępstwo. Problemem związanym z innymi formami zatrudnienia, w tym pracą tymczasową, jest również nieodprowadzanie składek do ZUS. Pan W. Krenc zauważył, że w celu utrzymywania związkowego biura pracy konieczna jest koncesja, podczas gdy agencje pracy tymczasowej nie maja takiego obowiązku. Pani Wojewoda Jolanta Chełmińska zaproponowała, by ten temat został poruszony na jednym z kolejnych posiedzeń WKDS. Ad 6.) Pani Wojewoda poinformowała zgromadzonych, że w związku z nieobecnością Pana Z. Bujasa, który miał przedstawić informację na temat stanu prac Zespołu ds. Ochrony Zdrowia, temat ten został przełożony na kolejne posiedzenie WKDS. Wobec braku innych spraw, jakie mogłyby zostać poruszone w bloku spraw różnych, Pani Wojewoda Jolanta Chełmińska podziękowała zgromadzonym za udział w posiedzeniu i zamknęła posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w dniu 18 marca 2010 r. Sporządziła: Magdalena Roczek Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego Jolanta Chełmińska Wojewoda Łódzki 6

PROTOKÓŁ z posiedzenia Prezydium Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Województwie Łódzkim w dniu 18 lutego 2010 r. o godz. 9.

PROTOKÓŁ z posiedzenia Prezydium Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Województwie Łódzkim w dniu 18 lutego 2010 r. o godz. 9. PROTOKÓŁ z posiedzenia Prezydium Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Województwie Łódzkim w dniu 18 lutego 2010 r. o godz. 9.30 Dnia 18 lutego 2010 roku w siedzibie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Marzec 2015 Data wydania Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Tczew, marzec 2015 Marzec 2015 Str. 2 Uwagi metodyczne Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna LUTY 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna LUTY 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Luty 2015 Data wydania Informacja miesięczna LUTY 2015 r. Tczew, luty 2015 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

Czas trwania: 40 min. Rozpoczęcie: 16:00 Zakończenie: 16:40

Czas trwania: 40 min. Rozpoczęcie: 16:00 Zakończenie: 16:40 Protokół nr 6/11 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki i Promocji, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli, które odbyło się w dniu 18 maja 2011 r. w sali nr 8 Starostwa

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Kielce, 25 czerwca 2013 r. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Lipiec 2015 Informacja miesięczna LIPIEC 2015 r. Tczew, lipiec 2015 Lipiec 2015 Uwagi metodyczne Str. 2 Podstawę prawną do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w chrzanowskim urzędzie pracy w końcu stycznia 2010 roku

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Wrzesień 2015 Informacja miesięczna WRZESIEŃ 2015 r. Tczew, wrzesień 2015 Wrzesień 2015 Uwagi metodyczne Str. 2 Podstawę prawną do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA GRUDZIEŃ 2016

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA GRUDZIEŃ 2016 Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Grudzień 2016 Data wydania INFORMACJA MIESIĘCZNA GRUDZIEŃ 2016 Tczew, Styczeń 2017 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 19/2012 z XIX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 lutego 2012 r.

Protokół Nr 19/2012 z XIX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 lutego 2012 r. Protokół Nr 19/2012 z XIX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 lutego 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XIX sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 11/08 Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Mieście Lub. w dniu 14 listopada 2008r.

Protokół Nr 11/08 Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Mieście Lub. w dniu 14 listopada 2008r. Protokół Nr 11/08 Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Mieście Lub. w dniu 14 listopada 2008r. Na podstawie 32 Statutu Powiatu Nowomiejskiego, zgodnie z planem

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie bezrobocia i o rynku pracy w Powiecie Zgierskim w całym 2013 roku oraz w styczniu 2014 roku

Informacja o stanie bezrobocia i o rynku pracy w Powiecie Zgierskim w całym 2013 roku oraz w styczniu 2014 roku Informacja o stanie bezrobocia i o rynku pracy w Powiecie Zgierskim w całym 2013 roku oraz w styczniu 2014 roku Podsumowanie okresu od stycznia 2013 roku: 1) Wg stanu na koniec grudnia 2013 roku bezrobocie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/51/9/2014 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 2 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach

UCHWAŁA NR IV/51/9/2014 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 2 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach UCHWAŁA NR IV/51/9/2014 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 2 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 15 oraz art. 18 pkt 20 ustawy

Bardziej szczegółowo

Informacja z przebiegu II posiedzenia Komitetu Audytu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

Informacja z przebiegu II posiedzenia Komitetu Audytu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Informacja z przebiegu II posiedzenia Komitetu Audytu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej W dniu 22 października 2010 r. odbyło się drugie posiedzenie Komitetu Audytu w Ministerstwie Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2016

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2016 Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Styczeń 2016 Data wydania INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2016 Tczew, luty 2016 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2007 roku.

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2007 roku. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2007 roku. Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.10.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie zarejestrowanych było 6 206 osób bezrobotnych. Liczba bezrobotnych była większa niż w październiku 2011

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 28 lipca 2011 r.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 28 lipca 2011 r. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 28 lipca 2011 r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy Prawo bankowe oraz ustawę

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA LIPIEC 2016

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA LIPIEC 2016 Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Lipiec 2016 Data wydania INFORMACJA MIESIĘCZNA LIPIEC 2016 Tczew, sierpień 2016 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w sierpniu 2015r.

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w sierpniu 2015r. POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20-51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej Zasięg działania Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej: miasto Skarżysko-Kamienna gmina Skarżysko Kościelne miasto i gmina Suchedniów gmina Łączna gmina

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Na koniec września 2013 roku w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie figurowało

Bardziej szczegółowo

STATUT Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie Odrzańskim

STATUT Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie Odrzańskim STATUT Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie Odrzańskim ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim z siedzibą w Krośnie Odrzańskim działa na podstawie: 1. ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z posiedzenia plenarnego Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Województwie Łódzkim w dniu 12 lutego 2009 r. godz. 10.

PROTOKÓŁ z posiedzenia plenarnego Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Województwie Łódzkim w dniu 12 lutego 2009 r. godz. 10. PROTOKÓŁ z posiedzenia plenarnego Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Województwie Łódzkim w dniu 12 lutego 2009 r. godz. 10.00 Dnia 12 lutego 2009 roku w siedzibie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2016 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie o stanie bezrobocia w mieście Złotów i podejmowanych działaniach w zakresie przeciwdziałania bezrobociu. 1. Poziom bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 28 lutego roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Styczeń' 14,0% 15,0% 22,4% Luty' 13,9%

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr VIII/51/2011 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 maja 2011 r.

Załącznik do uchwały nr VIII/51/2011 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 maja 2011 r. Załącznik do uchwały nr VIII/51/2011 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 maja 2011 r. POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2011-2015 MAJ 2011 WSTĘP Bezrobocie

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (druk nr 465) U S T A W A z dnia 20

Bardziej szczegółowo

ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG SZKOLENIOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEZINACH

ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG SZKOLENIOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEZINACH Załącznik do zarządzenia Nr 6/17 Dyrektora PUP z dnia 26 stycznia 2017r. ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG SZKOLENIOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEZINACH Na podstawie art. 40, art. 43 ustawy

Bardziej szczegółowo

Forma przekazania danych

Forma przekazania danych 1.23. RYNEK PRACY 1. Symbol badania: 1.23.06(043) 2. Temat badania: Bezrobotni i poszukujący zarejestrowani w urzędach 3. Rodzaj badania: Badanie stałe 4. Prowadzący badanie: Minister właściwy do spraw

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy luty 2016

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy luty 2016 Powiatowy Urząd Pracy Opole Numer identyfikacyjny REGON 531598561 Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH - powiat opolski (169) 1.1. Struktura bezrobotnych MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy styczeń 2016

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, Warszawa MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy styczeń 2016 Powiatowy Urząd Pracy Opole Numer identyfikacyjny REGON 531598561 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1 / 3 / 5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy styczeń 216 Dział

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - XI 2014

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - XI 2014 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - XI 1. Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Październik' 11,3% 11,7% 15,6% Listopad' 11,4% 11,7% 15,6% Stopa bezrobocia w powiecie nyskim

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KRAKOWIE

WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KRAKOWIE S T A T U T WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KRAKOWIE tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą Nr II/25/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 20 grudnia 2010 r. (publ. Dz. Urz. Województwa

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w dniu 29 czerwca 2004 r.

Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w dniu 29 czerwca 2004 r. Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w dniu 29 czerwca 2004 r. Plan posiedzenia WKDS: I. Omówienie sytuacji, w jakiej znajduje się warmińsko-mazurska służba II. III. IV. zdrowia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 3/2015 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomiu w dniu 27 marca 2015 roku, o godz.13.

PROTOKÓŁ Nr 3/2015 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomiu w dniu 27 marca 2015 roku, o godz.13. PROTOKÓŁ Nr 3/2015 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomiu w dniu 27 marca 2015 roku, o godz.13.00 Przewodniczący Komisji - Łukasz Figura Protokolant - Małgorzata

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku Numer identyfikacyjny REGON MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy 590748135 za miesiąc maj

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA OPOLSKI PSiZ.III.862.2.2017.MPR Opole, 22 maja 2017 r. Pani Grażyna Juźwin Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy ul. Anny 11 47-200 KĘDZIERZYN-KOŹLE WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 41/2013. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 25 września 2013 r.

PROTOKÓŁ nr 41/2013. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 25 września 2013 r. PROTOKÓŁ nr 41/2013 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 25 września 2013 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie komisji według załączonej listy obecności. 2. Porządek posiedzenia: a. Powitanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXX/237/2009 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO. z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach.

UCHWAŁA Nr XXX/237/2009 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO. z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach. UCHWAŁA Nr XXX/237/2009 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach. Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku Numer identyfikacyjny REGON MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy 590748135 za miesiąc kwiecień

Bardziej szczegółowo

1 Efektywność podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków

1 Efektywność podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków Analiza efektywności podstawowych form promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych i poszukujących pracy finansowanych z Funduszu Pracy w woj. podlaskim w latach 2009-2012 Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

Rządowa instrukcja dla pracodawców i pracowników korzystających z rozwiązań antykryzysowych

Rządowa instrukcja dla pracodawców i pracowników korzystających z rozwiązań antykryzysowych Rządowa instrukcja dla pracodawców i pracowników korzystających z rozwiązań antykryzysowych Ustawa o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców pomoże utrzymać miejsca pracy

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy

Informacja o sytuacji na rynku pracy Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 30 września roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska woj. opolskie powiat nyski Sierpień 12,4% 13,1% 19,0% Wrzesień 12,4%

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.01.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie były zarejestrowane 6 294 osoby bezrobotne. Liczba bezrobotnych była mniejsza niż w styczniu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2015 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

19,5%, w stosunku do września 2012 roku wzrosła o 0,1% i przewyższyła

19,5%, w stosunku do września 2012 roku wzrosła o 0,1% i przewyższyła Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 31 października roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska woj. opolskie powiat nyski Wrzesień 12,4% 13,2% 19,4% Październik

Bardziej szczegółowo

I. Sytuacja na rynku pracy w powiecie zawierciańskim na dzień r.

I. Sytuacja na rynku pracy w powiecie zawierciańskim na dzień r. I. Sytuacja na rynku pracy w powiecie zawierciańskim na dzień 30.04.2014r. Według stanu na dzień 30.04.2014r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zawierciu zarejestrowanych było ogółem 7 630 osób, w tym 3 766

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA PAŹDZIERNIK 2016

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA PAŹDZIERNIK 2016 Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Październik 2016 Data wydania INFORMACJA MIESIĘCZNA PAŹDZIERNIK 2016 Tczew, listopad 2016 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM Załącznik do UCHWAŁY Nr XXXIX/ 214 / 2010 RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 3 lutego 2010 roku STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM Sępólno Krajeńskie 2010 1 Statut Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Czerwiec 2015 Informacja miesięczna CZERWIEC 2015 r. Tczew, czerwiec 2015 Czerwiec 2015 Str. 2 Uwagi metodyczne Podstawę prawną do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Lepsza przyszłość powiatowych urzędów pracy i ich klientów. Marek Wójcik

Lepsza przyszłość powiatowych urzędów pracy i ich klientów. Marek Wójcik Lepsza przyszłość powiatowych urzędów pracy i ich klientów Marek Wójcik Skuteczna interwencja ZPP! Udane negocjacje z resortem Udane negocjacje ZPP z resortem pracy i polityki społecznej w sprawie zapisów

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Sierpień 2015 Informacja miesięczna SIERPIEŃ 2015 r. Tczew, sierpień 2015 Sierpień 2015 Uwagi metodyczne Str. 2 Podstawę prawną do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w czerwcu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w czerwcu 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w czerwcu 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 30.06.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2011 ROKU. Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA NA ŁÓDZKIM RYNKU PRACY W III KWARTALE 2003 ROKU

SYTUACJA NA ŁÓDZKIM RYNKU PRACY W III KWARTALE 2003 ROKU SYTUACJA NA ŁÓDZKIM RYNKU PRACY W III KWARTALE 2003 ROKU 1. Bezrobocie rejestrowane Według stanu na koniec września 2003 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w łódzkich Powiatowych Urzędach Pracy wynosiła

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 sierpnia roku 1.Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Lipiec Sierpień 13,1% 13,6% 13,0%

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 stycznia 2014 roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Grudzień 13,4% 14,3% 20,3%

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy z wiersza 10 osoby Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa w Płocku Numer identyfikacyjny REGON 141186998 MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku za miesiąc

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Stopa bezrobocia Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 października roku Polska woj. opolskie powiat nyski Wrzesień Październik 13,0% 13,8%

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy z wiersza 10 osoby Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa w Płocku Numer identyfikacyjny REGON 141186998 MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku za miesiąc

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 30 czerwca roku 1.Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Maj Czerwiec 13,5% 14,4% 13,2%

Bardziej szczegółowo

4210,4300, 4580, 4590, ZUS Składka zdrowotna OGÓŁEM:

4210,4300, 4580, 4590, ZUS Składka zdrowotna OGÓŁEM: 6. FUNDUSZ PRACY Fundusz Pracy przeznaczony jest na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej realizowanej przez powiaty (art. 6 ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu z 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy

Informacja o sytuacji na rynku pracy Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 30 listopada roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska woj. opolskie powiat nyski Październik 12,5% 13,3% 19,5% Listopad 12,9%

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2016 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2016 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.01.2016r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie na dzień 01.01.2015r. rok dysponuje kwotą środków w wysokości: 14 064 298 zł

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie na dzień 01.01.2015r. rok dysponuje kwotą środków w wysokości: 14 064 298 zł Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie realizuje zadania na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( tekst jednolity Dz.U.2013, poz.674 z późn.zm.) stosując

Bardziej szczegółowo

kwartał KWARTALNA INFORMACJA O SYTUACJI OSÓB MŁODYCH PLANU GWARANCJI DLA MŁODZIEŻY II KWARTAŁ 2016 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

kwartał KWARTALNA INFORMACJA O SYTUACJI OSÓB MŁODYCH PLANU GWARANCJI DLA MŁODZIEŻY II KWARTAŁ 2016 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku II kwartał 2016 KWARTALNA INFORMACJA O SYTUACJI OSÓB MŁODYCH NA PODLASKIM RYNKU PRACY W KONTEKŚCIE REALIZACJI PLANU GWARANCJI DLA MŁODZIEŻY II KWARTAŁ 2016 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku 2016

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZOWANIA PRAC INTERWENCYJNYCH

ZASADY ORGANIZOWANIA PRAC INTERWENCYJNYCH =========================================================================== ZASADY ORGANIZOWANIA PRAC INTERWENCYJNYCH Sosnowiec 2015 rok PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie. Analiza rynku pracy w gminie Szlichtyngowa w latach 2013-2014 oraz w okresie styczeń marzec 2015.

Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie. Analiza rynku pracy w gminie Szlichtyngowa w latach 2013-2014 oraz w okresie styczeń marzec 2015. Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie Analiza rynku pracy w gminie Szlichtyngowa w latach 2013-2014 oraz w okresie styczeń marzec 2015. Czerwiec 2015 WSTĘP Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie, działa w oparciu

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim we wrześniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim we wrześniu 2015 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim we wrześniu 2015 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 30.09.2015r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Źródło: dane statystyczne PUP Legnica

Źródło: dane statystyczne PUP Legnica 1.WIELKOŚĆ BEZROBOCIA LISTOPAD 2014. Na przestrzeni roku 2014 r. obserwujemy systematyczny spadek liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych. Na koniec listopada 2014 roku w ewidencji PUP Legnica figurowało

Bardziej szczegółowo

Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK. Toruń, 27.03.2015 r.

Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK. Toruń, 27.03.2015 r. Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK Toruń, 27.03.2015 r. Ramy prawne Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2006 roku

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2006 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2006 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Sierpień 2006 Wrzesień 2006 2. Lokalne rynki pracy Tabela nr 1. Powiaty

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie bezrobocia i o rynku pracy w Powiecie Zgierskim za styczeń 2013 roku

Informacja o stanie bezrobocia i o rynku pracy w Powiecie Zgierskim za styczeń 2013 roku Informacja o stanie bezrobocia i o rynku pracy w Powiecie Zgierskim za styczeń 2013 roku stanu na koniec stycznia 2013 roku, liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgierzu wynosiła

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy

Informacja o sytuacji na rynku pracy Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 31 lipca roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska woj. opolskie powiat nyski Czerwiec 12,4% 13,2% 18,8% Lipiec 12,3% 13,1%

Bardziej szczegółowo

ŚWIERCZA WICEMARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PODCZAS SESJI SEJMIKU

ŚWIERCZA WICEMARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PODCZAS SESJI SEJMIKU WYSTĄPIENIE PANA dr GRZEGORZA ŚWIERCZA WICEMARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PODCZAS SESJI SEJMIKU w dniu 25 listopada 2013 r. dot. sytuacji na rynku pracy województwa świętokrzyskiego. Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni Bezrobotni którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

Bezrobotni Bezrobotni którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Wyszczególnienie Bezrobotni Bezrobotni którzy Bezrobotni zarejestrowani zarejestrowani podjęli pracę w tym z prawem ogółem do zasiłku

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie otworzył Przewodniczący komisji Grzegorz Jaworski. Powitał zgromadzonych, stwierdziła prawomocność obrad i odczytała porządek posiedzenia:

Posiedzenie otworzył Przewodniczący komisji Grzegorz Jaworski. Powitał zgromadzonych, stwierdziła prawomocność obrad i odczytała porządek posiedzenia: PROTOKÓŁ Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2015 roku Lista obecności radnych w załączeniu. Posiedzenie otworzył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH 2004-2006.

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH 2004-2006. PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH 2004-2006 Powiatowy Urząd Pracy w Łasku zrealizował w latach 2004-2007 następujące projekty

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa w Płocku Numer identyfikacyjny REGON 141186998 MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku za miesiąc styczeń 2011

Bardziej szczegółowo

zarejestrowani Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

zarejestrowani Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1//5, -51 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy GRAJEWO Numer identyfikacyjny REGON 457998 MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy 1.9.211-.9.211 Wysłać do

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej Numer identyfikacyjny REGON 291148174 MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZOWANIA PRAC INTERWENCYJNYCH

ZASADY ORGANIZOWANIA PRAC INTERWENCYJNYCH ========================================================================= ZASADY ORGANIZOWANIA PRAC INTERWENCYJNYCH Sosnowiec 2016 rok Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2016 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2016 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.05.2016r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 617/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 21 marca 2013 STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU (Tekst jednolity) Rozdział I Postanowienia ogólne: 1 1. Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

Bezzwrotne wsparcie dla przedsiębiorcy

Bezzwrotne wsparcie dla przedsiębiorcy Bezzwrotne wsparcie dla przedsiębiorcy Powiatowe Urzędy Pracy Dotacje Zarejestrowanym osobom bezrobotnym mogą być przyznane jednorazowo środki z Funduszu Pracy - podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA MARZEC 2016

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA MARZEC 2016 Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Marzec 2016 Data wydania INFORMACJA MIESIĘCZNA MARZEC 2016 Tczew, kwiecień 2016 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy ul. Nowogrodzka 1//5, -51 Warszawa w Szczytnie 5191548 MPiPS 1 1..14-1..14 do wojewódzkiego urzędu pracy Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych Wyszczególnienie Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy Numer identyfikacyjny REGON 69694324 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc marzec 212

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2016 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2016 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.03.2016r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy z wiersza 10 osoby Miejski Urząd Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa w Płocku Numer identyfikacyjny REGON 141186998 MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku za miesiąc

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 76/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 31 maja 2016 roku

P R O T O K Ó Ł NR 76/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 31 maja 2016 roku P R O T O K Ó Ł NR 76/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 31 maja 2016 roku W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi załącznik

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja dotycząca bezrobocia na terenie powiatu zawierciańskiego (stan na 28.02.2009r.)

Aktualna sytuacja dotycząca bezrobocia na terenie powiatu zawierciańskiego (stan na 28.02.2009r.) Zawiercie, 09.03.2009r. Aktualna sytuacja dotycząca bezrobocia na terenie powiatu zawierciańskiego (stan na 28.02.2009r.) Według stanu na dzień 28.02.2009r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zawierciu zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy Numer identyfikacyjny REGON 69694324 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc grudzień

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy Numer identyfikacyjny REGON 69694324 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc styczeń

Bardziej szczegółowo