PROTOKÓŁ z posiedzenia plenarnego Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Województwie Łódzkim w dniu 12 lutego 2009 r. godz. 10.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ z posiedzenia plenarnego Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Województwie Łódzkim w dniu 12 lutego 2009 r. godz. 10."

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ z posiedzenia plenarnego Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Województwie Łódzkim w dniu 12 lutego 2009 r. godz Dnia 12 lutego 2009 roku w siedzibie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego. W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele Komisji oraz pełnomocnicy osób zaproszonych, zgodnie z załączoną listą obecności. Posiedzenie otworzył Pan Paweł Saar i przystąpił do przedstawienia porządku obrad, a następnie zwrócił się do zebranych z pytaniem o ewentualne uwagi dotyczące zaproponowanego porządku obrad. Wobec braku propozycji porządek obrad został przyjęty bez zastrzeżeń. 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego z dnia 11 grudnia 2008 r. 4. Złożenie sprawozdania z uczestnictwa w pracach Rady Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Pani Barbara Ladżyńska (ok. 5 min.) 5. Wybór dwóch kandydatów przedstawicieli Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego do Rady Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (art. 106 ust. 2 pkt 2, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.). 6. Przedstawienie propozycji współpracy przez Okręgowego Inspektora Pracy (Pan Andrzej Świderski Okręgowy Inspektor Pracy + Pani Janina Golińska Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy).. 7. Badanie fokusowe WKDS województwa łódzkiego Pan Wiesław Zając. 8. Sprawy różne. Ad. 3.) Pan Paweł Saar zapytał zgromadzonych na posiedzeniu Komisji o ewentualne zastrzeżenia do protokołu z poprzedniego posiedzenia z dnia 11 grudnia 2008 r. Pan Krzysztof T. Borkowski zgłosił poprawkę dotyczącą wyszkolenia asesorów: aby punktacja wynikała z kryteriów, a nie z subiektywnej oceny asesorów. Pani Beata Ostrowska zgłosiła poprawkę pomyłki, jaka nastąpiła w imieniu Pani Barbary Mrozowskiej - Nieradko. Wobec braku innych propozycji zmian, Pan Paweł Saar stwierdził, że protokół został przyjęty wraz z wniesionymi poprawkami jednomyślnie. Ad. 4.) Pan Paweł Saar przeszedł do kolejnego punktu obrad, mianowicie sprawy złożenia sprawozdania z uczestnictwa w pracach Rady Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, które miała przedstawić Pani Barbara Ladżyńska. Pan Dyrektor Marcin Szmaja stwierdził, że niestety Pani Ladżyńska nie dotarła na posiedzenie i nie podała żadnej informacji na ten temat. Głos zabrał Pan Waldemar Krenc stwierdzając, że na sali jest obecny Pan Włodzimierz Janiak, który jest kandydatem do Rady Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Zdrowia. Pan Paweł Saar zapytał, czy w zaistniałej sytuacji Pan Włodzimierz Janiak zechciałby zabrać głos w tej kwestii. Ze względu na małą ilość czasu Pan Włodzimierz Janiak przedstawił tylko statystykę sprawozdania przekształceń szpitali, którego kopia została przekazana Panu Przewodniczącego. W 2005 roku odbyło się 6 posiedzeń Rady, w 2006 roku: 1

2 8 posiedzeń, w2007 roku: 6 posiedzeń, w 2008 roku: 6. W tym roku odbyło się jedno i jest planowane jeszcze jedno posiedzenie w starym składzie w dniu 17 lutego br. Głos zabrał Pan Krzysztof T. Borkowski, który wyraził opinię, że skoro Pan Włodzimierz Janiak uczestniczył w większości posiedzeń Rady i podał statystykę to wystarczy, aby przesłał to sprawozdanie drogą elektroniczną przedstawicielom WKDS-u. Pan Paweł Saar zapytał, czy zebrani mają pytania w związku z wypowiedzią Pana Włodzimierza Janiaka. Wobec braku pytań Pan Paweł Saar w imieniu członków Komisji wyraził ubolewanie nad nieobecnością Pani Barbary Ladżyńskiej i poprosił, aby sekretariat WKDS zobowiązał Panią Barbarę Ladżyńską do przekazania pisemnego sprawozdania z prac Rady Nadzorczej. Ad. 5.) Pan Paweł Saar przeszedł do kolejnego punktu obrad: Wybór dwóch kandydatów przedstawicieli Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego do Rady Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Pan Paweł Saar przypomniał, że Zdrowia Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego deleguje dwóch przedstawicieli do Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Narodowego Funduszu. Jednego przedstawiciela ze strony związkowej i jednego przedstawiciela ze strony pracodawców. Następnie poprosił Pana Waldemara Krenca o zgłoszenie kandydata ze strony związków zawodowych. Pan Waldemar Krenc powiedział, że Forum Związków Zawodowych zawarło porozumienie, w wyniku którego kandydata w imieniu związków zawodowych województwa łódzkiego zgłasza Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność i w imieniu Solidarności kandydatem na tę kadencję wybrano Włodzimierza Janiaka, który pełnił tę funkcję w poprzedniej kadencji. Pan Paweł Saar podziękował Panu Waldemarowi Krencowi i poprosił o zabranie głosu Pana Krzysztofa T. Borkowskiego. Pan Krzysztof T. Borkowski powiedział, że w ramach wyboru kandydata ze strony pracodawców były prowadzone konsultacje. Nie zostało jednak poznane stanowisko Konfederacji Pracodawców Prywatnych, nie było deklaracji ze strony Pana Artura Matiaszczyka ewentualnego kandydata, w związku z czym po uzgodnieniu z Konfederacją Pracodawców, Związkiem Rzemiosła i BCC zaproponowano kandydaturę Pani Beaty Ostrowskiej. Pan Paweł Saar podziękował Panu Krzysztofowi T. Borkowskiemu i dodał, że pracodawcy nie mają porozumienia na szczeblu krajowym w tej sprawie, wobec czego jest to dyskutowane na szczeblu wojewódzkim. Następnie zaproponował przeprowadzenie glosowania jawnego. W wyniku konsensusu przedstawione kandydatury, Pana Włodzimierza Janiaka oraz Pani Beaty Ostrowskiej, zostały przyjęte. Pan Paweł Saar podziękował wszystkim za glosowanie, życzył owocnej pracy reprezentantom oraz zamknął ten punkt posiedzenia. Ad. 6.) Pan Paweł Saar przeszedł do kolejnego punktu obrad, mianowicie Przedstawienie propozycji współpracy przez Okręgowego Inspektora Pracy (Pan Andrzej Świderski Okręgowy Inspektor Pracy + Pani Janina Golińska Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy) i poprosił o zabranie głosu przedstawicieli. Pan Andrzej Świderski przedstawił obecną sytuację na rynku pracy w związku z panującym kryzysem oraz wskazał przedsięwzięcia Okręgowego Inspektora Pracy działającego w porozumieniu z Wojewodą Łódzkim, Marszałkiem Województwa Łódzkiego oraz Wojewódzkim Urzędem Pracy. W związku z napływającymi informacjami dotyczącymi zwolnień grupowych Okręgowy Inspektor Pracy chciałby wyjść naprzeciw oczekiwaniom pracowników i pracodawców, organizacji związkowych i podjąć wspólne działania przez utworzenie punktów konsultacyjnych w zakładach pracy, bądź Urzędzie Pracy lub Urzędzie 2

3 Miasta, gdzie można by uzyskać porady prawne. Pan Andrzej Świderski nadmienił, że w Oddziałach Okręgowego Inspektoratu Pracy, jak i w Okręgowym Inspektoracie Pracy są dostępne porady prawne (np. odnośnie akceptacji przepisów lub zwolnień grupowych). Wspomniał również o broszurach dotyczących m.in. zwolnień grupowych (przede wszystkim w zakładach pracy, gdzie zaistniały takie zwolnienia.) Pan Paweł Saar podziękował Panu Andrzejowi Świderskiemu za wypowiedź i zapytał zgromadzonych, czy chcą się odnieść do wypowiedzi Pana Inspektora. Pan Krzysztof T. Borkowski wyraził uznanie dla Inspekcji Pracy odnośnie współpracy z pracodawcami i równorzędności w traktowaniu. Pan Waldemar Krenc również wypowiedział się pozytywnie wobec współpracy Inspekcji Pracy ze związkami zawodowymi i spotkania Pana Tadeusza Zająca Głównego Inspektora Pracy z centralami związkowymi z pracodawcami. Następnie odniósł się do pomysłu utworzenia punktów konsultacyjnych, których istnienie według Pana Waldemara Krenca należałoby nagłośnić, szczególnie w okresie nadużywania kryzysu i prawa. Pan Waldemar Lutkowski zabrał głos w sprawie propozycji Pana Andrzeja Świderskiego zwracając uwagę na powagę projektu. Zaproponował podjęcie uchwały odnośnie wprowadzenia punktów konsultacyjnych także w administracji lokalnej. Pan Janusz Wróblewski poprosił Pana Inspektora Pracy o uzupełnienie wypowiedzi w kwestii informacji pozyskiwanych w punktach konsultacyjnych. Głos zabrał Pan Franciszek Widera, który stwierdził, iż utworzenie punktów konsultacyjnych jest działaniem prewencyjnym, które ma na celu zapobiec konfliktom miedzy pracodawcą a pracownikiem. Wykorzystanie punktów będzie zależało od potrzeb zgłoszonych przez pracodawców i strony związkowe. Pan Andrzej Świderski Inspektor Pracy odniósł się do wypowiedzi Pana Waldemara Lutkowskiego i powiedział, że wraz z Panią Janiną Kolińską odbył spotkania z Panią Jolantą Chełmińską Wojewodą Łódzkim oraz przedstawicielem Marszałka Województwa Łódzkiego i Dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy, podczas którego zostało uzgodnione, że jeśli tylko wystąpi dany problem w konkretnym zakładzie pracy to zostanie otworzony tam punkt konsultacyjny, w którym będzie można uzyskać kompleksowe informacje dotyczące prawa pracy, możliwości zmiany pracodawcy, dokształcenia się pracowników, jak również będą dostępne oferty pracy. Charakter prewencyjny i promocyjny punktów informacyjnych wynika z dodatkowych działań podejmowanych przez Państwową Inspekcję Pracy mających na uwadze przestrzeganie prawa pracy i nie łamanie go przez żadną ze stron. W kwestii poradnictwa dla pracodawców także można się zgłosić do takich punktów. Pan Waldemar Lutkowski wyszedł z inicjatywą zgłoszenia i przedstawienia interpelacji do Regionalnego Ośrodka Telewizji Łódź, żeby nagłośnić i tę informację. Pan Dyrektor Marcin Szmaja stwierdził, że jeśli tylko taki projekt zostanie zgłoszony do przekazania mediom to we współpracy z Inspekcją Pracy zostaną podjęte odpowiednie kroki. Pan Paweł Saar podziękował Państwu z Okręgowego Inspektoratu Pracy za obszerną wypowiedź i uczestnictwo w posiedzeniu. W związku z ustaleniami Prezydium Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego Pan Paweł Saar poinformował o punkcie wprowadzonym pod obrady - sytuacja ekonomiczno-społeczna w województwie łódzkim, dotyczącym monitorowania, analizowania sytuacji kryzysowych w województwie łódzkim i poprosił o udział w kolejnych posiedzeniach. Pan Paweł Saar zapytał zgromadzonych, czy chcą zabrać głos w omawianej kwestii. Następnie wobec braku pytań zamknął ten punkt obrad i przeszedł do następnego, a mianowicie spraw różnych. 3

4 Ad. 8.) Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią Pan Paweł Saar udzielił kilku informacji odnośnie działań Komisji Trójstronnej w sytuacji kryzysowej. Pod koniec stycznia prezydium Komisji Trójstronnej ustaliło trzy punkty kierunkowe do rozpatrzenia przez poszczególne zespoły Komisji Trójstronnej: 1. utrzymanie miejsc pracy, 2. inwestycje i wydatkowanie środków unijnych, 3. osłona socjalna (m.in. płaca minimalna, ochrona najuboższych). Odbyły się dwa posiedzenia Zespołu Problemowego ds. Polityki Gospodarczej i Rynku Pracy, na których zostały rozpatrzone ustalone punkty. Na pierwszym spotkaniu, na którym rozpatrywano kwestię utrzymywania miejsc pracy, ze strony pracodawców zostały zgłoszone dwa podstawowe punkty utrzymania miejsc pracy, mianowicie uelastycznienie czasu pracy i wprowadzenie rocznych kart czasu pracy oraz dofinansowywanie miejsc pracy w tych przedsiębiorstwach, w których grożą zwolnienia grupowe. Jeżeli chodzi o uelastycznienie miejsc pracy, polegałoby ono na zatrudnianiu pracowników na dwa, trzy dni w tygodniu i wypłacaniu wynagrodzenia za przepracowane dni. W przypadku poprawy sytuacji pracodawcy byłby on uprawniony do tego, by wymagać od pracownika pracy w wymiarze do 12 godzin dziennie. Ważne jest to, by roczny czas pracy zamknął się w wymiarze przewidzianym w Kodeksie Pracy. Związki zawodowe nie zakwestionowały tych ustaleń, odsyłając projekt do zespołu zajmującego się Kodeksem Pracy i Zespołu Spraw Budżetu. Na najbliższym posiedzeniu Prezydium Komisji Trójstronnej, 16 lutego br., temat ten ma zostać przedstawiony przez wszystkie trzy zespoły. Punkt drugi dotyczący dofinansowania miejsc pracy jest związany ze szkoleniami pracowników w przedsiębiorstwach, w których grożą grupowe zwolnienia. Propozycja ta spotkała się z akceptacją przedstawicieli obu stron, zarówno pracowników, jak i pracodawców. Drugie posiedzenie Komisji dotyczyło inwestycji i wydatkowania środków unijnych. Na tym posiedzeniu obecny był Prezes Związku Banków Polskich, Pan Krzysztof Pietraszkiewicz, który wypowiadał się na temat działań banków polskich, dementując funkcjonujące powszechnie mity. W 2008 r. do Polski wpłynęło 47 mld złotych więcej środków finansowych z zagranicy niż wypłynęło, również w bieżącym roku więcej środków wpływa niż wypływa. Pan Krzysztof Pietraszkiewicz potwierdził również, że w grudniu 2008 roku i na początku 2009 r., wpłynęło więcej wniosków o kredyty i przyznano więcej kredytów niż w tym samy okresie rok wcześniej. Pan Krzysztof Pietraszkiewicz negatywnie odniósł się do propozycji Pana Premiera Waldemara Pawlaka dotyczącej wprowadzenia przepisów unieważniających tzw. umowy na opcje. Kolejnym poruszonym tematem były środki unijne, uczestnicy posiedzenia Komisji wnioskowali o szybsze rozdzielanie tych środków oraz prefinansowanie. Inicjatywa została poparta przez przedstawiciela Ministerstwa Finansów, który również był obecny na tym posiedzeniu. Pan Krzysztof T. Borkowski odniósł się do projektu uelastyczniania czasu pracy, proponując by odpowiednia ustawa regulująca wskazane kwestie obowiązywała wstecz, by pracodawcy mogli skorzystać z dofinansowań. Pan Paweł Saar zauważył, że Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych finansowany jest ze środków gromadzonych z wpłat pracodawców. Pan Franciszek Widera zapytał, czy w projekcie uelastyczniania czasu pracy proponuje się rozliczanie czasu pracy w skali roku zamiast rozliczania czasu pracy w wymiarze kwartalnym, na co uzyskał odpowiedź twierdzącą. Głos zabrał Pan Waldemar Krenc, który wypowiedział się na temat sytuacji ekonomicznej w zakładach pracy na terenie województwa łódzkiego. Pan Waldemar Krenc ostrzegł przed możliwością wykorzystywania sytuacji kryzysowej przez nieuczciwych pracodawców. Zdaniem Pana Waldemara Krenca przyjęcie propozycji dotyczącej uelastycznienia czasu pracy nie rozwiąże kryzysu, powinno być bowiem elementem szerszego pakietu rozwiązań. Pan Waldemar Krenc wspomniał o możliwości utrzymania zatrudnienia poprzez stymulowaną płacę dla firm i pracowników, przywołując w tym kontekście realizację 4

5 Strategii Lizbońskiej. Kolejnym aspektem, o którym wspomniał Pan Waldemar Krenc był wzrost Produktu Krajowego Brutto w wyniku wzrostu zaufania do państwa, konsumpcji i wiary w to, że dobrobyt będzie trwał. Ograniczanie inwestycji oraz mówienie o tym, że płaca minimalna nie powinna wzrosnąć jest nie do przyjęcia. Pan Waldemar Krenc wspomniał o pomocy najuboższym i najbardziej poszkodowanym w czasie kryzysu, podał również przykłady sytuacji, do jakich dochodzi w zakładach pracy (na przykład zmuszanie pracowników do korzystania z płatnych i bezpłatnych urlopów wypoczynkowych w czasie, gdy nie ma pracy). Kolejną sprawą, którą poruszył Pan Waldemar Krenc było ujawnienie danych powiatowych urzędów pracy, które mają ustawowy obowiązek otrzymywania od pracodawców informacji o planowanych zwolnieniach w formie wypowiedzeń. Pan Waldemar Krenc ostrzegł przed niebezpieczeństwem pojawienia się wystąpień społecznych. Problem związany z kryzysem według Pana Waldemara Krenca w większości dotyczy sektora państwowego (przykładem są stocznie, PKP, przemysł zbrojeniowy, przemysł motoryzacyjny). Pan Waldemar Krenc odniósł się do sytuacji w krajach zachodnioeuropejskich, w których w ostatnim czasie dochodzi do protestów przeciwko obecności cudzoziemców na rynku pracy (Wielka Brytania), bądź które nie otwierają, wbrew oczekiwaniom, swoich rynków pracy (Niemcy). Odnośnie sytuacji w regionie łódzkim Pan Waldemar Krenc stwierdził, że dane z lutego pozwolą porównać obecny poziom bezrobocia ze wskaźnikiem sprzed roku. Pan Waldemar Krenc podkreślił, że kryzys nie może być wykorzystywany przez pracodawców do redukcji zatrudnienia. Pan Krzysztof T. Borkowski odniósł się do wypowiedzi Pana Waldemara Krenca zauważając, że ograniczenia na niemieckim rynku pracy do końca 2010 r nie wynikają z antypolskich uprzedzeń, gdyż ograniczenia te dotyczą obywateli wszystkich nowych krajów Unii Europejskiej. Podobnie w Wielkiej Brytanii protesty kierowane wobec obcokrajowców nie mają wydźwięku stricte antypolskiego, faktem jest, że Polacy pozostają największą zatrudnioną grupą obcokrajowców w tym kraju, dlatego protesty mogą być tak odbierane. Pan Krzysztof T. Borkowski zaproponował, by na forum WKDS nie forsować rozwiązań ogólnokrajowych. Pan Krzysztof T. Borkowski odniósł się również do propozycji uelastycznienia czasu pracy. Przywołując przykład Stanów Zjednoczonych stwierdził, że wprowadzenie podobnych rozwiązań na gruncie europejskim zajmie bardzo dużo czasu. W kwestii sytuacji kryzysowej Pan Krzysztof T. Borkowski zauważył, że uczciwi pracodawcy starają się utrzymać poziom zatrudnienia, co jest powodowane lojalnością wobec pracowników oraz względami ekonomicznymi. Zwalnianie pracowników jest, zdaniem Pana Krzysztofa T. Borkowskiego, sposobem na uratowanie firmy, a nie poprawę jej wyników finansowych. Pan Franciszek Widera zauważył, że w świadomości pracodawców już zakorzeniło się przekonanie o tym, że jedną z najcenniejszych wartości w firmie jest czynnik ludzki, wobec czego pracodawcy niechętnie decydują się na pozbywanie pracowników, w których kształcenie i rozwój zainwestowali. Uczciwi pracodawcy borykają się z problemem w postaci tzw. szarej strefy zatrudnienia. Według Pana Franciszka Widery koordynacja działań różnych instytucji w tym celu powołanych, m. in. Inspekcji Pracy oraz urzędów pracy, pomogłaby w pewnym stopniu uzdrowić sytuację na rynku pracy. Konieczne jest wsparcie pracodawców w walce ze szarą strefą. W przeciwnym razie pracownicy będą ponosić koszty społeczne przyzwolenia na istnienie szarej strefy zatrudnienia. Obecna sytuacja jest wynikiem wieloletniego braku monitoringu potrzeb rynkowych w zakresie przygotowania zawodowego, dlatego też trudno dziś o fachowców z prawdziwego zdarzenia. Pani Beata Ostrowska przywołała ustawę o promocji zatrudnienia, której nowelizacja weszła w życie 1 stycznia br. nowelizacja zmienia postanowienia dotyczące szkoleń dla osób bezrobotnych. W tej chwili szkolenia muszą trwać co najmniej 30 godzin zegarowych tygodniowo, co oznacza, że uczestnicy szkoleń będą mieli po 6 godzin zajęć 5

6 dziennie. Osoby uczestniczące w szkoleniach, muszą zgłosić ten fakt do urzędów pracy, które mają problem, jak zakwalifikować te osoby nie zostały one skierowane na szkolenia z urzędów pracy (mowa o szkoleniach realizowanych w ramach projektów unijnych). Osoby, które dostaną jednocześnie skierowania do pracy z urzędów pracy, nie będą mogły jej podjąć ze względu na konieczność udziału w szkoleniach, co będzie skutkować skreśleniem z rejestru osób bezrobotnych. Prowadzi to więc do sytuacji w której osoby wykazujące inicjatywę w podnoszeniu swoich kwalifikacji zawodowych zostają ukarane wykreśleniem z rejestru. Pani Beata Ostrowska zaproponowała, by poruszyć tę kwestię na spotkaniu Zespołu Problemowego Polityki Gospodarczej i Rynku Pracy w ramach Komisji Trójstronnej. Pan Waldemar Lutkowski wspomniał o zakresie kompetencyjnym WKDS, pracach zespołów problemowych Komisji Trójstronnej oraz adresatach rozwiązań wypracowanych na forach tych instytucji. Pan Waldemar Lutkowski zaproponował, by finalne stanowisko, wynik prac WKDS, przekazać Panu Premierowi Waldemarowi Pawlakowi. Drugą kwestią, którą poruszył Pan Waldemar Lutkowski były rzeczywiste źródła zagrożeń w województwie łódzkim Pan Waldemar Lutkowski zaproponował, by WKDS uzyskała informację z urzędów pracy na ten temat, co ułatwi monitoring sytuacji w województwie łódzkim. Pan Janusz Wróblewski zaproponował, by złożyć wniosek do Komisji Trójstronnej z prośbą o zintensyfikowanie prac ze względu na dynamicznie zmieniającą się sytuację. W takiej sytuacji, jak obecnie, odkładanie decyzji i przedłużanie dyskusji nikomu nie służy. Pan Paweł Saar stwierdził, że w tym roku Komisja Trójstronna pracuje wyjątkowo intensywnie, o czym świadczy m. in. fakt, że poszczególne zespoły spotykają się dwa razy w tygodniu. Pan Paweł Saar przekazał uczestnikom posiedzenia plenarnego informację o wniosku Pana Waldemara Krenca, który na posiedzeniu Prezydium WKDS zaproponował, by do porządku obrad plenarnych WKDS na stałe włączyć punkt dotyczący sytuacji ekonomiczno-społecznej województwa łódzkiego w okresie kryzysu finansowego, co spotkało się z aprobatą Prezydium WKDS. W tym punkcie będą przedstawiane takie elementy jak sprawozdania wojewódzkich urzędów pracy, Państwowej Inspekcji Pracy, jak i innych organów monitorujących kryzys, na podstawie których WKDS będzie mogła kierować swoje uwagi do Komisji Trójstronnej czy do poszczególnych resortów. Drugą sprawą, o której wspomniał Pan Paweł Saar była złożona przez Pana Waldemara Lutkowskiego na posiedzeniu Prezydium WKDS propozycja wprowadzenia do porządku obrad najbliższego posiedzenia WKDS punktu dotyczącego zagrożenia życia i zdrowia osób oraz środowiska naturalnego w wyniku ujawniania przez policję województwa łódzkiego niebezpiecznych substancji chemicznych. Kolejny wprowadzony na najbliższe posiedzenie WKDS temat, z wniosku Pana Krzysztofa T. Borkowskiego, to temat dotyczący wniosku kopalni Adamów o budowę kopalni odkrywkowej węgla brunatnego w gminie Zgierz. Pan Paweł Saar stwierdził, że WKDS powinien zająć się tym tematem, przypomniał, że WKDS zamierza zaprosić na to spotkanie Wiceministra Gospodarki odpowiedzialnego za sytuację energetyczną w Polsce, jak również Wiceministra Środowiska oraz wójta gminy Zgierz. W zależności od wyników spotkania WKDS ustosunkuje się do dalszej konsultacji społecznej w sprawie budowy kopalni. Pan Paweł Saar poinformował zgromadzonych, że Prezydium WKDS ustaliło termin następnego posiedzenia na 12 marca 2009 roku. Pan Waldemar Lutkowski zabrał głos w kwestii działalności powiatowych rad zatrudnienia. Pan Waldemar Lutkowski zauważył, że na stronach internetowych starostw powiatowych czy powiatowych rad zatrudnienia nie ma informacji, z jakich osób składa się w danym powiecie powiatowa rada zatrudnienia. Od zaledwie trzech starostów otrzymano informację na temat zmian osobowych w powiatowych radach zatrudnienia. Pan Waldemar Lutkowski stwierdził, że trzeba zastanowić się nad tym, co należy zrobić, by taki stan rzeczy zmienić. Pan Waldemar Lutkowski zapowiedział, że Forum Związków Zawodowych wystąpi ze stosownym apelem do Marszałka Województwa Łódzkiego i Wojewody Łódzkiego. 6

7 Wobec braku innych spraw, jakie mogłyby zostać jeszcze poruszone w bloku spraw różnych, Pan Paweł Saar zamknął posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w dniu 12 lutego 2009 roku. Sporządziła: Magdalena Roczek Estera Gajewska Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego Jolanta Chełmińska Wojewoda Łódzki 7

PROTOKÓŁ z posiedzenia Prezydium Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Województwie Łódzkim w dniu 18 lutego 2010 r. o godz. 9.

PROTOKÓŁ z posiedzenia Prezydium Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Województwie Łódzkim w dniu 18 lutego 2010 r. o godz. 9. PROTOKÓŁ z posiedzenia Prezydium Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Województwie Łódzkim w dniu 18 lutego 2010 r. o godz. 9.30 Dnia 18 lutego 2010 roku w siedzibie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ INCO Z DNIA 22.04.2015 OTWARCIE OBRAD I WYBÓR PREZYDIUM

PROTOKÓŁ Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ INCO Z DNIA 22.04.2015 OTWARCIE OBRAD I WYBÓR PREZYDIUM PROTOKÓŁ Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW Z DNIA 22.04.2015 OTWARCIE OBRAD I WYBÓR PREZYDIUM Obrady Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej INCO we Wrocławiu w dniu 22.04.2015r. otworzył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 47/10 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbytego w dniu 4 listopada 2010 roku w godzinach od 12 00 do 13 40

PROTOKÓŁ NR 47/10 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbytego w dniu 4 listopada 2010 roku w godzinach od 12 00 do 13 40 1 z 5 PROTOKÓŁ NR 47/10 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbytego w dniu 4 listopada 2010 roku w godzinach od 12 00 do 13 40 Komisja Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbyła

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z posiedzenia plenarnego Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Województwie Łódzkim w dniu 18 marca 2010 r. godz. 10.

PROTOKÓŁ z posiedzenia plenarnego Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Województwie Łódzkim w dniu 18 marca 2010 r. godz. 10. PROTOKÓŁ z posiedzenia plenarnego Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Województwie Łódzkim w dniu 18 marca 2010 r. godz. 10.00 Dnia 18 marca 2010 roku w siedzibie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Czas trwania: 40 min. Rozpoczęcie: 16:00 Zakończenie: 16:40

Czas trwania: 40 min. Rozpoczęcie: 16:00 Zakończenie: 16:40 Protokół nr 6/11 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki i Promocji, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli, które odbyło się w dniu 18 maja 2011 r. w sali nr 8 Starostwa

Bardziej szczegółowo

Projekt protokołu z posiedzenia Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy w dniu 25 stycznia 2010 r.

Projekt protokołu z posiedzenia Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy w dniu 25 stycznia 2010 r. Projekt protokołu z posiedzenia Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy w dniu 25 stycznia 2010 r. W dniu 25 stycznia 2010 r. w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bielany m.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r.

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. Realizowany program posiedzenia: 1.Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia. 2.Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r.

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XXII sesji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. odbytego w dniu 10.06.2011 roku

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. odbytego w dniu 10.06.2011 roku PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA PLENARNEGO RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO odbytego w dniu 10.06.2011 roku W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Rady Organizacji Pozarządowych

Bardziej szczegółowo

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 R A D A G M I N Y M A Ł A W I E Ś VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 29 czerwca 2015 r. 0 Protokół Nr VII / 2015 z obrad Sesji Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 czerwca 2015r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN R a d y P e d a g o g i c z n e j Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 1 w Elblągu

REGULAMIN R a d y P e d a g o g i c z n e j Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 1 w Elblągu REGULAMIN R a d y P e d a g o g i c z n e j Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 1 w Elblągu P o d s t a w a p r a w n a : Ustawa z dn. 07.09.1991r. o systemie oświaty Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/1/2015

Protokół Nr X/1/2015 Protokół Nr X/1/2015 z X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 7 maja 2015 r. w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. Na ustawowy stan 25 radnych w X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Świętokrzyskiego

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Świętokrzyskiego Uchwała Nr 1/2007 Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Świętokrzyskiego z dnia16 listopada 2007 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Pracy Podkomitetu Monitorującego Program

Bardziej szczegółowo

BRM.0012.9.9.2014.KJ. Protokół Nr 9/14 z posiedzenia Komisji Górniczej

BRM.0012.9.9.2014.KJ. Protokół Nr 9/14 z posiedzenia Komisji Górniczej BRM.0012.9.9.2014.KJ Protokół Nr 9/14 z posiedzenia Komisji Górniczej Data posiedzenia: 13.10.2014 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Chełm w dniu 08 listopada 2012r.

Protokół z posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Chełm w dniu 08 listopada 2012r. Chełm, dnia 08 listopada 2012r. Protokół z posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Chełm W dniu 08 listopada 2012r. w Urzędzie Miasta Chełm odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Działalności

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności Rady Pedagogicznej Szkoły Policealnej Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

Regulamin działalności Rady Pedagogicznej Szkoły Policealnej Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Toruniu Regulamin działalności Rady Pedagogicznej Szkoły Policealnej Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Toruniu Rada Pedagogiczna działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.

Bardziej szczegółowo

NOWY REGULAMIN PRACY PWR BRD. Posiedzenie PWR BRD, 23 października 2014 r.

NOWY REGULAMIN PRACY PWR BRD. Posiedzenie PWR BRD, 23 października 2014 r. NOWY REGULAMIN PRACY PWR BRD Posiedzenie PWR BRD, 23 października 2014 r. REGULAMIN Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa organizację

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. 1 PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. Sesja odbyła się w Urzędzie Gminy w Kamienicy i trwała od godz. 9 30 do godz. 10 38. W sesji uczestniczyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r.

PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r. PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r. Sesja Rady Miasta odbyła się na Sali Sesyjnej Urzędu Miasta w Ustroniu w godz. od 14 00 do 16 15. Na ogólną liczbę 15

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Protokół z Posiedzenia Zgromadzenia Partnerów Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów Lokalna Grupa Działania z dnia 25 stycznia 2013 roku

Protokół z Posiedzenia Zgromadzenia Partnerów Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów Lokalna Grupa Działania z dnia 25 stycznia 2013 roku Protokół z Posiedzenia Zgromadzenia Partnerów Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów Lokalna Grupa Działania z dnia 25 stycznia 2013 roku Posiedzenie Zgromadzenia Partnerów otworzył Przewodniczący Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 9 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice.

Protokół nr 9 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice. BRM.0012.1.9.2015.PS Protokół nr 9 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice. Data posiedzenia: 13.10.2015 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Rady Nadzorczej Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej,,Budowlani w Gdańsku Oliwie

Regulamin Obrad Rady Nadzorczej Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej,,Budowlani w Gdańsku Oliwie Regulamin Obrad Rady Nadzorczej Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej,,Budowlani w Gdańsku Oliwie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. 1. Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą, sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością

Bardziej szczegółowo

Kalendarium prac od momentu powstania do 31 marca 2016 r.

Kalendarium prac od momentu powstania do 31 marca 2016 r. Kalendarium prac od momentu powstania do 31 marca 2016 r. Lp Data Tematyka Przyjęte stanowiska, opinie/ustalenia 1. 18.12.2015 1. Inauguracyjne posiedzenie WRDS WD: 2. Wręczenie nominacji na członków WRDS

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ INCO Z DNIA OTWARCIE OBRAD I WYBÓR PREZYDIUM

PROTOKÓŁ Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ INCO Z DNIA OTWARCIE OBRAD I WYBÓR PREZYDIUM PROTOKÓŁ Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW Z DNIA 18.05.2016 OTWARCIE OBRAD I WYBÓR PREZYDIUM Obrady Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej INCO we Wrocławiu w dniu 18.05.2016r. otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w dniu 29 czerwca 2004 r.

Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w dniu 29 czerwca 2004 r. Protokół z posiedzenia Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w dniu 29 czerwca 2004 r. Plan posiedzenia WKDS: I. Omówienie sytuacji, w jakiej znajduje się warmińsko-mazurska służba II. III. IV. zdrowia

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY INTEGRACYJNEJ W SZALEJOWIE GÓRNYM

REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY INTEGRACYJNEJ W SZALEJOWIE GÓRNYM REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY INTEGRACYJNEJ W SZALEJOWIE GÓRNYM Postanowienia ogólne 1 1. Rada pedagogiczna, zwana dalej radą, przyjmuje za własne, wszystkie postanowienia dotyczące zadań i

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 2/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 21 stycznia 2015 r. w godzinach od 13 00 do 15 40

PROTOKÓŁ NR 2/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 21 stycznia 2015 r. w godzinach od 13 00 do 15 40 PROTOKÓŁ NR 2/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 21 stycznia 2015 r. w godzinach od 13 00 do 15 40 Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA NR 1 W WOLSZTYNIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA NR 1 W WOLSZTYNIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA NR 1 W WOLSZTYNIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin działalności Rady Pedagogicznej został opracowany na podstawie art. 40 43 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Protokół z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Dawstwa Szpiku Kostnego z dnia 06.04.2006r.

Protokół z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Dawstwa Szpiku Kostnego z dnia 06.04.2006r. wpisanym do KRS 0000202597 W dniu 06.04.2006r. we Wrocławiu odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo Wyborcze Pani Barbara Szymczak dyrektor Biura Stowarzyszenia powitała członków i przybyłych gości

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku

PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 9 / 2015

PROTOKÓŁ NR 9 / 2015 PROTOKÓŁ NR 9 / 2015 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej PIONIER w Kętrzynie z dnia 26.10.2015 r. W posiedzeniu uczestniczyli następujący członkowie Rady Nadzorczej: 1) Kot Tadeusz

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r.

PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r. PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r. Sesja odbywała się od godz.10.00 do godz. 10.45 Sesji przewodniczyła Przewodnicząca Rady Miasta Pani Halina Skorek-Kawka. W sesji

Bardziej szczegółowo

U c h w a ł a Nr 1/15 Okręgowej Rady Aptekarskiej w Lublinie z dnia w sprawie projektu regulaminu Rejonowego Zjazdu Aptekarzy

U c h w a ł a Nr 1/15 Okręgowej Rady Aptekarskiej w Lublinie z dnia w sprawie projektu regulaminu Rejonowego Zjazdu Aptekarzy (projekt) U c h w a ł a Nr 1/15 Okręgowej Rady Aptekarskiej w Lublinie z dnia 11.05.20155. w sprawie projektu regulaminu Rejonowego Zjazdu Aptekarzy Na podstawie art.25 ust.3 ustawy z dnia 19 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. I. J. Paderewskiego w Katowicach

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. I. J. Paderewskiego w Katowicach Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. I. J. Paderewskiego w Katowicach I. Postanowienia ogólne. 1 1. Rada Nadzorcza jest organem Spółdzielni działającym na podstawie: 1) Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN RADY

DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN RADY DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN RADY 1. Rada Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia działa w szczególności na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo.

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Protokół Nr 4/15 z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Początek posiedzenia - godzina 10.00, zakończenie - godzina 11.35.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXI/2015

PROTOKÓŁ Nr XXI/2015 PROTOKÓŁ Nr XXI/2015 z obrad XXI sesji Rady Gminy w Grębocicach, która odbyła się 15 grudnia 2015 roku w sali świetlicy wiejskiej w Krzydłowicach Godzina rozpoczęcia sesji 13.45, godzina zakończenia 14.30

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z posiedzenia plenarnego Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Województwie Łódzkim w dniu 17 stycznia 2013 r. godz. 10.

PROTOKÓŁ z posiedzenia plenarnego Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Województwie Łódzkim w dniu 17 stycznia 2013 r. godz. 10. PROTOKÓŁ z posiedzenia plenarnego Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Województwie Łódzkim w dniu 17 stycznia 2013 r. godz. 10.00 Dnia 17 stycznia 2013 roku w siedzibie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 24/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 2 czerwca 2015 roku.

P R O T O K Ó Ł NR 24/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 2 czerwca 2015 roku. P R O T O K Ó Ł NR 24/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 2 czerwca 2015 roku. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr X/2014 z posiedzenia Rady Gminy w Krasnem odbytego w dniu 31 października 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Krasnem

P R O T O K Ó Ł Nr X/2014 z posiedzenia Rady Gminy w Krasnem odbytego w dniu 31 października 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Krasnem P R O T O K Ó Ł Nr X/2014 z posiedzenia Rady Gminy w Krasnem odbytego w dniu 31 października 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Krasnem Stan radnych Rady Gminy - 15 osób Obecnych na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego we Wrocławiu Styczeń kwiecień 2012 roku

Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego we Wrocławiu Styczeń kwiecień 2012 roku Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego we Wrocławiu Styczeń kwiecień 2012 roku Statystyka: 2 posiedzenie plenarne WKDS, 3 posiedzenia Prezydium WKDS, Posiedzenia Zespołów

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 3 /15 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 3 /15 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 maja 2015 r. O-R.0012.4.2015.MS PROTOKÓŁ NR 3 /15 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 maja 2015 r. Godzina rozpoczęcia 10.00 Miejsce Urząd Gminy Terespol, sala Nr 31 W posiedzeniu udział wzięli: Komisja Rewizyjna

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski o godz. 14:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

RG Susiec, PROTOKÓŁ Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Susiec z dnia 1 grudnia i 3 grudnia 2014 r.

RG Susiec, PROTOKÓŁ Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Susiec z dnia 1 grudnia i 3 grudnia 2014 r. RG.0052.1.2014 Susiec, 2014-12-03 PROTOKÓŁ Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Susiec z dnia 1 grudnia i 3 grudnia 2014 r. Pierwsza sesja siódmej kadencji Rady Gminy Susiec odbyła się w dniu 1 i 3 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXVII/2010 z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "EUROGALICJA" w dniu 6 maja 2010 r. w Trzebownisku.

PROTOKÓŁ Nr XXVII/2010 z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA w dniu 6 maja 2010 r. w Trzebownisku. PROTOKÓŁ Nr XXVII/2010 z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "EUROGALICJA" w dniu 6 maja 2010 r. w Trzebownisku. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu Stowarzyszenia Lokalna

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Porządek obrad obejmował:

PROTOKÓŁ. Porządek obrad obejmował: PROTOKÓŁ z obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej MEDYK w Lublinie, odbytego w dniu 10 czerwca 2011 r. w Lubelskiej Szkole Biznesu Wydział Matematyczno-Przyrodniczy w Lublinie przy

Bardziej szczegółowo

Członkowie Rady Rodziców poszczególnych klas oraz oddziałów przedszkolnych 23 osoby, w tym członkowie Prezydium Rady Rodziców 4 osoby.

Członkowie Rady Rodziców poszczególnych klas oraz oddziałów przedszkolnych 23 osoby, w tym członkowie Prezydium Rady Rodziców 4 osoby. Protokół nr 2 z zebrania Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 39 w dniu 26 październik 2015r. Obecni: Członkowie Rady Rodziców poszczególnych klas oraz oddziałów przedszkolnych 23 osoby, w tym członkowie

Bardziej szczegółowo

III Kongres FZZ zakończony

III Kongres FZZ zakończony III Kongres FZZ zakończony Wręczenie medali dla zasłużonych działaczy Forum Związków Zawodowych i uroczyste wyprowadzenie sztandarów organizacji związkowych zakończyły obrady III Kongresu FZZ. Ostatnie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI PNK-IV.431.9.2012 Łódź, 4 czerwca 2012 r. Pan Andrzej Sauter Przewodniczący Rady Miejskiej w Pabianicach Pan Zbigniew Dychto Prezydent Miasta Pabianic WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku WRZ.0002.1.2016 Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego rozpoczęła się w dniu 28 stycznia 2016 roku o godz. 14.00. Miejscem

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r.

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (8 radnych) stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 9/2015 z IX sesji Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec odbytej 23 czerwca 2015 r. w siedzibie Rady przy ul. Prusa 18 w Krakowie

Protokół nr 9/2015 z IX sesji Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec odbytej 23 czerwca 2015 r. w siedzibie Rady przy ul. Prusa 18 w Krakowie Dz-07.0021.7.2015 Protokół nr 9/2015 z IX sesji Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec odbytej 23 czerwca 2015 r. w siedzibie Rady przy ul. Prusa 18 w Krakowie Sesję prowadził Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Przedszkola Integracyjnego Nr 38 00-142 Warszawa Pl. Bankowy 3/5

Regulamin Rady Rodziców Przedszkola Integracyjnego Nr 38 00-142 Warszawa Pl. Bankowy 3/5 Regulamin Rady Rodziców Przedszkola Integracyjnego Nr 38 00-142 Warszawa Pl. Bankowy 3/5 1. Cele i zadania Rady Rodziców: a) Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców dzieci uczęszczających

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/2014 sesji Rady Dzielnicy Środula w Sosnowcu z dnia 4 grudnia 2014 r. Godz. rozpoczęcia sesji 17 05 Godz. zakończenia sesji 18 30

Protokół Nr VII/2014 sesji Rady Dzielnicy Środula w Sosnowcu z dnia 4 grudnia 2014 r. Godz. rozpoczęcia sesji 17 05 Godz. zakończenia sesji 18 30 Protokół Nr VII/2014 sesji Rady Dzielnicy Środula w Sosnowcu z dnia 4 grudnia 2014 r. Godz. rozpoczęcia sesji 17 05 Godz. zakończenia sesji 18 30 Ad.1.Otwarcie sesji. Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Zarządu Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych W dniu 24.05.2005 r.

Protokół z posiedzenia Zarządu Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych W dniu 24.05.2005 r. Protokół z posiedzenia Zarządu Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych W dniu 24.05.2005 r. W dniu 24.05.2005 r. w siedzibie Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STAREJ DĄBROWIE

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STAREJ DĄBROWIE REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STAREJ DĄBROWIE I. 1. W skład rady pedagogicznej wchodzą dyrektor szkoły, wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. W zebraniach rady pedagogicznej mogą

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu Komisji uczestniczyło 7 radnych (wszyscy członkowie Komisji).

W posiedzeniu Komisji uczestniczyło 7 radnych (wszyscy członkowie Komisji). BRM.0012.1.8.2014.ŁB Protokół Nr 43 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Data posiedzenia: 26.08.2014 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR1/III/2005

P R O T O K Ó Ł NR1/III/2005 P R O T O K Ó Ł NR1/III/2005 z posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia jakie odbyło się w dniu 02 marca 2005 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krakowie przy al. Słowackiego 20 I. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 01 Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. JASIEŃ W GDAŃSKU W DNIU 20 i 24.02.2012 R.

PROTOKÓŁ NR 01 Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. JASIEŃ W GDAŃSKU W DNIU 20 i 24.02.2012 R. PROTOKÓŁ NR 01 Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W.S.M. JASIEŃ W GDAŃSKU W DNIU 20 i 24.02.2012 R. W zebraniu udział wzięli: - Członkowie Rady Nadzorczej 5 osób zgodnie z listą obecności - Prezes Zarządu Wojciech

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku.

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł z posiedzenia Konwentu Starostów Województwa Małopolskiego w dniu 12 czerwca 2007 roku

P R O T O K Ó Ł z posiedzenia Konwentu Starostów Województwa Małopolskiego w dniu 12 czerwca 2007 roku P R O T O K Ó Ł z posiedzenia Konwentu Starostów Województwa Małopolskiego w dniu 12 czerwca 2007 roku Obecni: 18 członków Konwentu Starostów Województwa Małopolskiego. Zaproszeni goście: Wojciech Kozak

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PAWŁOWICE

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PAWŁOWICE REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PAWŁOWICE Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. nr 119 poz. 1116 z późniejszymi zmianami) Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

POPRZĄDEK OBRAD I WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO KLUBU ORLIKA WILKI W ZAWOI

POPRZĄDEK OBRAD I WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO KLUBU ORLIKA WILKI W ZAWOI (załącznik nr 4 do Protokołu Walnego Zebrania Sprawozdawczego w dniu 16.09.2012) POPRZĄDEK OBRAD I WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO KLUBU ORLIKA WILKI W ZAWOI odbytego w dniu 16 września 2012 r. w Zespole

Bardziej szczegółowo

(W trakcie omawiania tego punktu do sali obrad przybyła radna Zofia Kotecka. Od tej pory Rada obradowała w obecności 15 radnych).

(W trakcie omawiania tego punktu do sali obrad przybyła radna Zofia Kotecka. Od tej pory Rada obradowała w obecności 15 radnych). Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Neter poinformował Radę, że Komisja analizowała szczegółowo dokumenty, które pozwolą na przedstawienie organowi stanowiącemu wniosku w sprawie absolutorium. Zastępca

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Sierakowie

Regulamin Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Sierakowie Regulamin Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Sierakowie 1 W Zespole Szkół w Sierakowie działa Rada Pedagogiczna jako organ kolegialny. 2 1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele oraz instruktorzy

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Rady Fundacji PCJ Otwarte Źródła

Regulamin pracy Rady Fundacji PCJ Otwarte Źródła Regulamin pracy Rady Fundacji PCJ Otwarte Źródła Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa organizację wewnętrzną i tryb pracy Rady Fundacji PCJ Otwarte Źródła. 2. Rada Fundacji działa na

Bardziej szczegółowo

Protokół z Zebrania Plenarnego Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie w dniu 14 listopada 2013 roku.

Protokół z Zebrania Plenarnego Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie w dniu 14 listopada 2013 roku. Protokół z Zebrania Plenarnego Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie w dniu 14 listopada 2013 roku. 1) Otwarcie zebrania Zebranie otworzył Andrzej Kołodziejczyk,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). RADA POWIATU w Siedlcach BR.0002.7.2015 PROTOKÓŁ z IX Sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach, odbytej w dniu 11 sierpnia 2015 roku w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 3/2015 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomiu w dniu 27 marca 2015 roku, o godz.13.

PROTOKÓŁ Nr 3/2015 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomiu w dniu 27 marca 2015 roku, o godz.13. PROTOKÓŁ Nr 3/2015 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomiu w dniu 27 marca 2015 roku, o godz.13.00 Przewodniczący Komisji - Łukasz Figura Protokolant - Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku.

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło szesnastu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIX /2003 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu w dniu

Protokół Nr XXIX /2003 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu w dniu Protokół Nr XXIX /2003 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu w dniu 21.01.2003 roku Zebranych powitał Przewodniczący Zarządu Pan Jacek Sierka. W ślad za

Bardziej szczegółowo

Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 12 radnych, 2 radnych ( Słomiński i Szałwiński ) wstrzymało się od

Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 12 radnych, 2 radnych ( Słomiński i Szałwiński ) wstrzymało się od P r o t o k ó ł Nr VIII/04 z obrad XIX sesji Rady Gminy w Rogowie odbytej w dniu 29 grudnia 2004r pod przewodnictwem przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Długokęckiego. Na obrady sesji przybyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji 14.00. Sesję Sesja odbyła się w sali obrad Urzędu Miasta przy ul. Dąbrowskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Zespołu Szkół Nr 1 w Gorlicach

REGULAMIN RADY RODZICÓW Zespołu Szkół Nr 1 w Gorlicach Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1/2007/2008 Rady Rodziców z dnia 8.11.2007r. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY RODZICÓW Zespołu Szkół Nr 1 w Gorlicach Rada Rodziców Zespołu Szkół Nr 1 w Gorlicach, działa

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Krzepicach z dnia 26.06.2010r.

PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Krzepicach z dnia 26.06.2010r. PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Krzepicach z dnia 26.06.2010r. Ad 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Absolwentów (dalej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. Czas trwania obrad - godz.13 30 14 30

Bardziej szczegółowo

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy Protokół nr X/1/11 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy O godz. 11.15.00 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański dokonał otwarcia obrad X sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 5/2011. posiedzenia Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 4 marca 2011 roku.

Protokół nr 5/2011. posiedzenia Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 4 marca 2011 roku. Protokół nr 5/2011 posiedzenia Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 4 marca 2011 roku. Członkowie Komisji zebrali się w sali nr 32 Ratusza, Rynek Staromiejski

Bardziej szczegółowo

DzierŜoniów, 16.11.2015 r. PROTOKÓŁ z I posiedzenia Gminnej Rady Działalności PoŜytku Publicznego

DzierŜoniów, 16.11.2015 r. PROTOKÓŁ z I posiedzenia Gminnej Rady Działalności PoŜytku Publicznego DzierŜoniów, 16.11.2015 r. PROTOKÓŁ z I posiedzenia Gminnej Rady Działalności PoŜytku Publicznego Posiedzenie Gminnej Rady Działalności PoŜytku Publicznego odbyło się w dniu 16 listopada 2015 roku o godz.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 33 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju z dnia 7 marca 2013 r.

Protokół Nr 33 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju z dnia 7 marca 2013 r. Protokół Nr 33 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju z dnia 7 marca 2013 r. Komisja została przeprowadzona w dwóch częściach. Pierwsza część odbyła się w strażnicy OSP w Piątkowisku, w której

Bardziej szczegółowo

i rzetelnie reprezentować swoich wyborców, troszczyć się o ich sprawy oraz nie szczędzić sił dla wykonania zadań Młodzieżowej Rady.

i rzetelnie reprezentować swoich wyborców, troszczyć się o ich sprawy oraz nie szczędzić sił dla wykonania zadań Młodzieżowej Rady. PROTOKÓŁ NR I/2011 I Sesji Młodzieżowej Rady Gminy Świekatowo odbytej 8 kwietnia 2011 r. w sali narad Urzędu Gminy w Świekatowie w godz. od 14:30 do 17:00. Przewidywany porządek obrad: 1. Otwarcie, stwierdzenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Trygon Rozwój i Innowacja z siedzibą w Świlczy - tekst jednolity z dnia 01.07.2010 r.

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Trygon Rozwój i Innowacja z siedzibą w Świlczy - tekst jednolity z dnia 01.07.2010 r. Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Świlczy - tekst jednolity z dnia 01.07.2010 r. I. Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa działania TRYGON ROZWÓJ

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Nazwa reprezentacji rodziców. Rozdział II Cele i zadania rady rodziców

Rozdział I Nazwa reprezentacji rodziców. Rozdział II Cele i zadania rady rodziców REGULAMIN RADY RODZICÓW przy Szkole Podstawowej nr 27 im. Marii Montessori w Lublinie na podstawie art. 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami oraz Statutu

Bardziej szczegółowo

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 27 stycznia 2015 roku

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 27 stycznia 2015 roku Protokół Nr 11/15 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 27 stycznia 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli: Roman Konieczny Wacław Krawczyk Damian Biskup Krzysztof Strzyż Alicja Wosik Krystyna

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. W Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników udział wzięli:

PROTOKÓŁ. W Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników udział wzięli: PROTOKÓŁ Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Bogatyni" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bogatyni odbytego w dniu 23 czerwca 2008 r. 1. Sprawy porządkowe

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r.

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Zarządu Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych w dniu 9.02.2005 r.

Protokół z posiedzenia Zarządu Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych w dniu 9.02.2005 r. Protokół z posiedzenia Zarządu Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych w dniu 9.02.2005 r. W dniu 9.02.2005 r. w siedzibie Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych w

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 19/11 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych w dniu 12 maja 2011 r. godz

PROTOKÓŁ Nr 19/11 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych w dniu 12 maja 2011 r. godz PROTOKÓŁ Nr 19/11 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych w dniu 12 maja 2011 r. godz. 14.00 Obecni na posiedzeniu Komisji 9 członków Komisji: 1. Jacek Bruździak 2. Mariola Jaciuk 3. Zofia Kolat 4. Regina

Bardziej szczegółowo

Ad 6. Ad 7. Ad 8. Ad 9.

Ad 6. Ad 7. Ad 8. Ad 9. POP.521.9.2015 Protokół z II posiedzenia Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w dniu 11 lutego 2015 r. w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Suwałkach II posiedzenie Suwalskiej Rady

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 25 października 2012 r.

PROTOKÓŁ Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 25 października 2012 r. PROTOKÓŁ Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 25 października 2012 r. Realizowany program posiedzenia: 1.Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia. 2.Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R.

PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R. PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R. Obecnych 15 członków Młodzieżowej Rady Gminy według załączonej listy obecności. Lista gości stanowi załącznik nr

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się 19 maja 2015 r.

Protokół Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się 19 maja 2015 r. Protokół Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się 19 maja 2015 r. I część posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki odbyła

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. H. SIENKIEWICZA W MYSŁOWICACH

REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. H. SIENKIEWICZA W MYSŁOWICACH REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. H. SIENKIEWICZA W MYSŁOWICACH Podstawa prawna : ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY SENATU

REGULAMIN PRACY SENATU Strona 1 z 6 WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN PRACY SENATU POZNAŃ 2006 Strona 2 z 6 Rozdział 1 SPIS TREŚCI: strona Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2 Praca Senatu.... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 27/XXVII z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 25 marca 2013 r.

Protokół nr 27/XXVII z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 25 marca 2013 r. Protokół nr 27/XXVII z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 25 marca 2013 r. Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji Rady

Bardziej szczegółowo