Burmistrz Kożuchowa. SPRAWOZDANIE Z PRAC BURMISTRZA NR OR AL za okres od 28 kwietnia do 23 maja 2014 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Burmistrz Kożuchowa. SPRAWOZDANIE Z PRAC BURMISTRZA NR OR.0057.5.2014.AL za okres od 28 kwietnia do 23 maja 2014 r."

Transkrypt

1 Burmistrz Kożuchowa SPRAWOZDANIE Z PRAC BURMISTRZA NR OR AL Realizacja zadań: I. W zakresie wykonania wniosków i interpelacji radnych Na sesji Rady Miejskiej w dniu 30 kwietnia br. zgłoszono 13 wniosków. 21-dniowy termin udzielenia odpowiedzi wyznaczony został na dzień 30 maja br. Do dnia sporządzenia informacji /tj. do dnia br./ odpowiedzi udzielono na 7 wniosków. Udzielone odpowiedzi zostały przekazane radnym składającym wnioski. 1/ Proszę o pilne zlikwidowanie ubytków /dziur/ w ul. Nowosolnej/od skrzyżowania z ul. Zygmuntowską w kierunku cmentarza komunalnego. 2/ Uprzejmie proszę o zabezpieczenie WC dla mieszkańców w Parku Miejskim. 3/ Uprzejmie proszę o przyspieszenie prac porządkowych na terenie przystanku PKS w Kożuchowie - uzupełnienie płyt po usuniętym kiosku a także uporządkowanie skwerków. 4/ Uprzejmie proszę o nawiezienie grysu na ul. Nr 1050/2 Podbrzezie Dolne. 5/ Uprzejmie proszę o wycenę wyciętych drzew lip w pasie drogowym ul. Kraszewskiego. O jaką kwotę wzbogacił się Powiat? Data udzielenia odpowiedzi r Sposób załatwienia wniosku: według informacji uzyskanych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Nowej Soli, wykonawca wycinki drzew został wybrany w wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego przeprowadzonego zgodnie z ustawą Urząd Miejski w Kożuchowie, ul. Rynek 1 A, Kożuchów tel , fax ; 1

2 z dnia 29 stycznia 2004 (t.j z 2013 poz.907). Wykonawcą wycinki zgodnie z umową PN 01/2014/PZD zawarta w dniu 6 lutego 2014r. był Zakład Usług Transportowo Sprzętowych Józef Łucki Nowa Sól, ul. Wierzyńskiego 20. W 2 w/w umowy podane są ceny jednostkowe brutto za wycinkę drzew oraz upust z tytułu pozyskania drewna. Zgodnie z fakturą nr 73/2014 z dnia 28 marca 2014r. Powiatowy Zarząd Dróg w Nowej Soli dokonał zapłaty za wycinkę drzew w wysokości ,60 zł. 6/ Proszę o zlecenie wykonania dokumentacji technicznej na wykonanie oświetlenia w Stypułowie /droga Kożuchów Żagań/ zgodnie z planem Rady Sołeckiej w 2014 r / 1/3 wsi/ 7/ Proszę o wykonanie naprawy placu zabaw, na podwórku po byłym PGR, w Stypułowie koło stawów. Data udzielenia odpowiedzi r. Sposób załatwienia wniosku: Informuję, że plac zabaw w Stypułowie zostanie naprawiony w najbliższym czasie, gdyż w tym miesiącu rozpoczęte zostały naprawy wszystkich placów zabaw znajdujących się na terenie miasta i gminy. Zakres remontów i konserwacji placów określony został w protokołach z przeprowadzonych przeglądów rocznych, wykonanych przez uprawnioną osobę. Nadmieniam, że prace wykonywane będą sukcesywnie, przy pomocy pracowników robót publicznych, a elementy placów zabaw wymagające naprawy zostaną naprawione. 8/ Proszę o wymianę drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej w Stypułowie na metalowe pokrycie. Obecne drzwi drewniane nie spełniają wymogów 100% zabezpieczenia przed włamaniem. Koszt około 500 zł. Data udzielenia odpowiedzi r. Sposób załatwienia wniosku: uprzejmie informuję, że po wycenie kosztów wymiany drzwi w świetlicy wiejskiej w Stypułowie, przedstawionej przez firmę zewnętrzną, zostanie podjęta decyzja o ich ewentualnej wymianie. 9/ Ponownie proszę o umieszczenie planu miasta w gablocie przed Ratuszem. /Rok temu składałam ustnie wniosek do tej poru nic nie zostało załatwione w tej sprawie./ Data udzielenia odpowiedzi r. Sposób załatwienia wniosku: informuję, że plan miasta zostanie zamieszczony w gablocie przy Urzędzie Miejskim do końca czerwca 2014 roku. 10/ Proszę o wyjaśnienia, dlaczego pomimo wprowadzonych opłat za usługi cmentarne i ich pobierane, spółka która zobowiązała się do prowadzenia inwestycji na zarządzanych cmentarzach nie wywiązuje się z zapisów harmonogramów prac na Cmentarzach Komunalnych znajdujących się na terenie gminy Kożuchów, które na prośbę mieszkańców przygotowała sama. W miesiącu marcu i kwietniu na cmentarzach w Mirocinie Dolnym, Mirocinie Górnym, Studzieńcu i Książu Śląskim zaplanowano naprawę ogrodzenia, malowanie bramy i furtki z wizji lokalnej 2

3 w dniu 30 kwietnia wynika, iż żadna z tych prac nie została wykonana. Tego typu prace zaplanowano również w Stypułowie i na cmentarzach w Kożuchowie, ale nie wykonano na nich tego typu wizji lokalnych. Wydział odpowiedzialny za wykonanie PUK Uskom Data udzielenia odpowiedzi r. Sposób załatwienia wniosku: informuję, że w miesiącu marcu i kwietniu na terenie cmentarzy komunalnych Gminy Kożuchów dokonano aktualizacji regulaminów oraz utwardzenia terenów pod pojemniki na odpady stałe. Część zadań nie wykonano z uwagi na trudności kadrowe, odpowiedzialny pracownik przebywał na zwolnieniu chorobowym, a następnie nie stawił się do pracy. W związku z absencją pracownik ten został zwolniony dyscyplinarnie. Na jego miejsce przyjęto nowego pracownika realizującego zaległe prace, które zostaną wykonane do końca czerwca br. 11/ Proszę o uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Studzieniec, na osiedlu bloków mieszkalnych. W tej sprawie sami mieszkańcy od kilku lat podejmują interwencje, Pan Burmistrz obiecał podczas tej kadencji dokonanie uzupełnienia tego oświetlenia. Niestety do dnia dzisiejszego nie zostało to wykonane. 12/ W odpowiedzi na udzieloną odpowiedź na interpelację złożoną w dniu 7 kwietnia 2014 roku w zakresie spraw i moich domniemań dotyczących pobieranych opłat przez spółkę PUK USKOM Sp. z o.o. proszę o kopie upoważnienia dla osoby, która podpisała załączone do odpowiedzi pismo w imieniu spółki PUK USKOM Sp. z o.o. upoważniające ww. osobę do reprezentowania stanowiska spółki w tym zakresie, bowiem wg. danych w KRS-ie, Pani Elżbieta Lasota nie występuje jako osoba upoważniona do udzielania tego typu odpowiedzi. 13/ W odpowiedzi na udzieloną odpowiedź na interpelację złożoną na sesji w dniu 26 marca 2014 roku ws. wycinki drzew na ul. Kraszewskiego proszę o kopię postanowienia nr WPN WT z dnia 27 września 2014 roku (o którym jest mowa w piśmie nr. TI z dnia 17 kwietnia 2014 roku ad.8.). Data udzielenia odpowiedzi r. Sposób załatwienia wniosku: w dniu r. Zarząd Spółki udzielił Pani E. Lasota pełnomocnictwa szczególnego nr 2/2012 w związku z czym upoważnił Panią Lasota do załatwiania bieżących spraw Zakładu /w załączeniu kserokopia pełnomocnictwa/ Informuję, że pełnomocnictwa szczególne udzielone w trybie Kodeksu Cywilnego nie wymagają rejestracji w KRS. Odpowiedź przekazana Radzie Miejskiej w dniu r., którą podpisała z upoważnienia Zarządu P. Elżbieta Lasota została uprzednio zaakceptowana przez Zarząd Spółki. 13/ W odpowiedzi na udzieloną odpowiedź na interpelację złożoną na sesji w dniu 26 marca 2014 roku ws. wycinki drzew na ul. Kraszewskiego proszę o kopię postanowienia nr WPN WT z dnia 27 września 2014 roku (o którym jest mowa w piśmie nr. TI z dnia 17 kwietnia 2014 roku ad.8.). Data udzielenia odpowiedzi r. Sposób załatwienia wniosku: Postanowienie nr WPN-I WT z dnia 27 września 2013 r., Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim uzgadniające usunięcie 62 szt. drzew z gat. lipa szerokolistna rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1048F ul. Kraszewskiego, gmina Kożuchów- załącznik. 3

4 II. W zakresie gospodarowania mieniem komunalnym 1. Zawarto umowy na: dzierżawę gruntu rolnego 1 umowa, dzierżawę ogródka przydomowego 2 umowy, najem gruntu pod garażem 4 umowy najem gruntu pod pomieszczeniem gosp. 6 umów, najem garażu 3 umowy, najem pomieszczenia gospodarczego 1 umowa, najem gruntu pod obiektem handlowym 3 umowy, najem gruntu pod reklamę 1 umowa. III. W zakresie spraw obywatelskich 1. W zakresie dowodów osobistych: przyjęto 298 wniosków o wydanie dowodu osobistego, wydano 160 dowodów osobistych, wydano 4 zaświadczenia o utracie dowodu osobistego z jednoczesnym unieważnieniem dokumentu w Systemie Wydawania Dowodów Osobistych, unieważniono 139 dowody osobiste z powodu zgonu posiadacza dokumentu, zmiany danych, upływu terminu ważności dokumentu lub jego utraty, wysłano 88 zawiadomień o upływie terminu ważności dowodu osobistego, wysłano 7 zapotrzebowań na teczki dowodu osobistego z innych gmin, przesłano 14 teczek dowodu osobistego w odpowiedzi na zapotrzebowania z innych gmin, pośredniczono w wydaniu 4 dowodów osobistych, wprowadzono do bazy danych ewidencji ludności 232 zmian dotyczących wydanych dowodów osobistych. nadano 16 numerów PESEL noworodkom, zameldowano na pobyt stały 25 osób, zameldowano na pobyt czasowy 15 osób, wymeldowano z pobytu stałego 9 osób, wymeldowano z pobytu czasowego 1 osobę, zameldowano na pobyt czasowy 3 cudzoziemców, wydano 47 zaświadczenia o zameldowaniu, udzielono odpowiedzi na 30 wniosków o udostępnienie danych osobowych z ewidencji ludności, ze zbioru PESEL, z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, wszczęto 4 postępowania administracyjne w sprawie wymeldowania z pobytu stałego, kontynuowano 20 postępowań administracyjnych w sprawie wymeldowania z pobytu stałego, z których 2 zakończyło się wydaniem decyzji, wprowadzono do bazy ewidencji ludności 220 zmian aktualizacyjnych, realizowano obowiązek przesyłania informacji z zakresu obowiązku meldunkowego za pośrednictwem serwera MSW - PIA. współpracowano z funkcjonariuszami Straży Miejskiej oraz Policji w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych w zakresie zweryfikowania danych zawartych we wnioskach oraz doręczania korespondencji 4

5 IV. W zakresie realizacji zadań Wydziału Finansowo-Budżetowego Wystawiono: 33 decyzje ustalające wymiar zobowiązań podatkowych na rok 2014, 20 zaświadczeń w sprawie figurowania w ewidencji podatkowej, 55 wezwań do złożenia informacji i deklaracji podatkowych, 2 wnioski do Sądu o wpis hipoteki w księdze wieczystej, 2 decyzje w sprawie umorzenia zaległości podatkowych, 2 decyzje - zwolnienie z podatku rolnego z tytułu zakupu gruntów, 2 doniesienia karne do Urzędu Skarbowego, 68 decyzji zmieniających wymiar podatku, 3 potwierdzenia osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego do ANR, 11 informacji w sprawie figurowania w ewidencji podatkowej, 2 decyzje określające wysokość podatku od środków transportowych na rok 2014, 15 zawiadomień o wygaśnięciu w całości należności objętych postępowaniem egzekucyjnym, 1 zaświadczenie o niezaleganiu w płatności podatku, 2upomnienia osoby prawne, 2 upomnienia osoby fizyczne, 4 informacje o ograniczeniu wartości tytułów wykonawczych, 1 decyzja o zwrocie nadpłaty, 2 postanowienia o zarachowaniu wpłaty, 86 tytułów wykonawczych od osób fizycznych, 1 tytuł wykonawczy od osób prawnych, 3 zgłoszenia wierzytelności- wykazu zaległości podatkowych i innych należności podatnika wobec gminy. V. W zakresie realizacji zadań Wydziału Organizacyjnego 1. Przygotowano kompletną dokumentację kadrową, wprowadzono do programu kadrowego dane, dokonano zgłoszeń i wyrejestrowań ZUS, w związku z: zakończeniem umowy o pracę pomoc administracyjna, zawarciem i zakończeniem umów-zleceń. 2. Przyjęto na staż 4 osoby bezrobotne. 3. Zweryfikowano oferty kandydatów na wolne stanowisko pracy w Wydziale Organizacyjnym (sekretariat). 4. Sporządzono miesięczną informację INF-1 do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 5. Wprowadzono do kartoteki czasu pracy i programu kadrowego 33 wnioski urlopowe. 6. Wystawiono 2 zaświadczenie o zatrudnieniu RP Wystawiono 13 Upoważnień, Pełnomocnictw Burmistrza. 8. Zarejestrowano w rejestrze 20 Zarządzeń Burmistrza i przekazano do Wojewody 18 Zarządzeń Burmistrza. 9. Zarejestrowano 1 uchwałę. Uchwałę przesłano do LUW. 10. Przyjęto i zarejestrowano 1020 pism. 11. Nadzorowano roboty publiczne i prace społecznie-użyteczne. 5

6 12. Nadzorowano pracę osób skazanych wyrokiem sądu. 13. W dniu roku ogłoszono postępowanie przetargowe na zadanie pn. Remont drogi powiatowej nr 1048F, ul. Kraszewskiego w Kożuchowie. Do dnia składania ofert wpłynęły następujące oferty: Numer oferty Nazwa i adres Wykonawcy Cena oferty brutto 1 EXALO DRILLING S.A. z siedzibą w Pile Adres do korespondencji EXALO DRILLING S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze ,87zł ul. Naftowa 3a Zielona Góra 2 Przedsiębiorstwo Budowlano-drogowe KAMBUD ul. Wyspiańskiego ,97zł Nowa Sól 3 Przedsiębiorstwo Drogowe BUD-DRÓG Ryszard Kwapiszewski ul. Leśna ,47zł Kożuchów 4 BRUK ART Wojciech Wojciechowski ul. Ogrodowa 26 Jaczów ,70zł Głogów 5 Strabag Sp. z o.o. ul. Parzniewska Pruszków Adres do korespondencji ,15zł ul. Energetyków Leszno 6 EUROVIA VINCI Eurovia Polska S.A. ul. Szwecka 5, Bielany Wrocławskie Kobierzyce Adres do korespondencji ,07zł ul. Białowicka Nowogród Bobrzański 7 Budownictwo Drogowo-Sanitarne FUCHS Sp. z o.o. AL. Wolności 23/ Głogów adres do korespondencji : ,69zł ul. Wojska Polskiego 100A Nowa Sól 8 Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Kaczawska ,94zł Jelenia Góra Postępowanie przetargowe trwa. 14. W dniu 22 maja podpisano umowę na kredyt długoterminowy dla Gminy Kożuchów z PKO BP S.A. Centrum Korporacyjne w Zielonej Górze, ul. Żeromskiego 2, Zielona Góra. Szacunkowy koszt umowy to ,24 zł brutto. 15. W dniu roku podpisano umowę na zadanie pn. Budowa fontanny wraz z zasilaniem w wodę i energie elektryczną z Firmą GUTKOWSKI Gutkowski Jan, ul. 17 stycznia 92, Leszno. Wartość umowy to ,15 zł brutto. 6

7 16. W przygotowaniu postępowanie przetargowe na Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich Gminy Kożuchów. VI. W zakresie realizacji zadań Straży Miejskiej 1. Spotkanie z mieszkańcami miejscowości Książ Śląski oraz Solniki w sprawie prawidłowego zabezpieczania szamb i studni oraz utrzymania czystości na terenie wsi. 2. Wykonywanie kontroli fotoradarowej w miejscach wyznaczonych, 3. wspólne patrole z policją. 4. Pomoc i nadzór nad bezpiecznym przejazdem mammobusa na teren wyznaczony. 5. Ujawnienie dzikiego wysypiska śmieci i czynności związane z ustaleniem sprawców. 6. Patrolowanie miejsc zagrożonych wandalizmem i zaśmiecaniem. 7. Wystawiono 27 tytułów wykonawczych do Urzędu skarbowego oraz dwa wnioski do Sądu Rejonowego w Nowej Soli 8. Ukarano 32 osoby mandatami karnymi na łączną kwotę złotych. VII. Inne zadania zrealizowane przez Burmistrza Kożuchowa 1. W dniu Burmistrz Kożuchowa wspólnie ze Skarbnikiem Gminy oraz Wykonawcą Firma Gutkowski z Leszna, podpisał umowę na Budowę fontanny z zasilaniem w wodę i energię elektryczną w Kożuchowie. 2. W dniu r. Burmistrz Kożuchowa uczestniczył w spotkaniu konsultacyjnym dot. omówienia bieżącej i planowanej współpracy samorządu powiatu nowosolskiego w ramach współpracy samorządów z administracją zespoloną, służbami i jednostkami organizacyjnymi powiatu. 3. W dniu r. Burmistrz Kożuchowa uczestniczył w Polsko-Niemieckiej Debacie Transgranicznej z okazji 10-lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej organizowanej przez Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze. 4. W dniu r. Burmistrz Kożuchowa uczestniczył w pracach Komisji Rewizyjnej EKO-Przyszłość w Nowej Soli. 5. W dniu Burmistrz Kożuchowa uczestniczył w konferencji w sprawie inwestycji w powiecie nowosolskim firmy Mini Cooper Interior. 6. W dniu r. Burmistrz Kożuchowa uczestniczył w Konferencji Klubu Sportowa Polska w Warszawie nt. finansowania inwestycji. 7. W dniu Burmistrz Kożuchowa uczestniczył w spotkaniu z pracownikami BPMiG z okazji święta bibliotekarza 8. W dniu r. Burmistrz Kożuchowa uczestniczył w posiedzeniu Konwentu Euroregionu w Gubinie. 9. W dniu r. Burmistrz Kożuchowa spotkał się Dyrektorem FSO Warszawa w sprawie zagospodarowania nieruchomości. 10. W dniu r. Burmistrz Kożuchowa uczestniczył w otwarciu Zawodów Sportowych Szkół Podstawowych w Grach Zespołowych o Puchar Burmistrza organizowanej na Stadionie Miejskim w Kożuchowie. 7

8 11. W dniu r. Burmistrz Kożuchowa wspólnie ze Skarbnikiem Gminy oraz przedstawicielami Banku PKO BP S.A. z Zielonej Góry podpisał umowę na kredyt długoterminowy. 12. W dniu r. Burmistrz Kożuchowa gościł delegację niemiecką byłych mieszkańców i ich rodzin Górnego i Dolnego Śląska, która gościła w ramach podróży poznawczej w związku z Dniem Śląskiego Obwodu Miasta i Gminy (SKSG). VIII. Wydane zarządzenia Burmistrza Kożuchowa: Burmistrz wydał 20 zarządzeń: L.p nr zarządzenia z dnia kwietnia 2014 w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oraz obniżenia ceny wywoławczej kwietnia 2014 wyznaczenia komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości kwietnia 2014 sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2013 rok kwietnia 2014 przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości w drodze przetargów kwietnia 2014 przyznania stypendium za osiągnięcia w dziedzinie sportu maja 2014 powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego maja 2014 przeznaczenia do sprzedaży ruchomości w drodze przetargu maja maja 2014 przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej spółkom wodnym maja 2014 zmian w budżecie gminy na 2014 rok maja 2014 powołania komisji przetargowej maja 2014 upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej maja maja maja maja maja maja 2014 przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste zmiany w regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Kożuchowie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie zadań samorządu gminy w roku 2014 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie zadań samorządu gminy w roku 2014 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Kożuchowskiego Ośrodka Kultury i Sportu Zamek w Kożuchowie zmian w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Kożuchowie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r maja 2014 zmian w budżecie gminy na 2014 rok maja 2014 ustalenia zasad oraz maksymalnej kwoty dofinansowania nauczycieli studiujących, na rok

SPRAWOZDANIE Z PRAC BURMISTRZA NR OR.0057.4.2011 za okres od 28 marca do 22 kwietnia 2011 r.

SPRAWOZDANIE Z PRAC BURMISTRZA NR OR.0057.4.2011 za okres od 28 marca do 22 kwietnia 2011 r. BBBBBBBBB KKKBKKKKK SPRAWOZDANIE Z PRAC BURMISTRZA NR OR.0057.4.2011 Realizacja zadań: I. W zakresie wykonania wniosków i interpelacji radnych Na sesji Rady Miejskiej w dniu 30 marca 2011 roku zgłoszono

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Kożuchowa. SPRAWOZDANIE Z PRAC BURMISTRZA NR OR.0057.2.2013.AL za okres od 28 stycznia do 22 lutego 2013 r.

Burmistrz Kożuchowa. SPRAWOZDANIE Z PRAC BURMISTRZA NR OR.0057.2.2013.AL za okres od 28 stycznia do 22 lutego 2013 r. Burmistrz Kożuchowa SPRAWOZDANIE Z PRAC BURMISTRZA NR OR.0057.2.2013.AL Realizacja zadań: I. W zakresie wykonania wniosków i interpelacji radnych Na sesji Rady Miejskiej w dniu 30 stycznia 2013 roku zgłoszono

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Kożuchowa. SPRAWOZDANIE Z PRAC BURMISTRZA NR OR.0057.3.2013.AL za okres od 25 lutego do 22 marca 2013 r.

Burmistrz Kożuchowa. SPRAWOZDANIE Z PRAC BURMISTRZA NR OR.0057.3.2013.AL za okres od 25 lutego do 22 marca 2013 r. Burmistrz Kożuchowa SPRAWOZDANIE Z PRAC BURMISTRZA NR OR.0057.3.2013.AL Realizacja zadań: I. W zakresie wykonania wniosków i interpelacji radnych Na sesji Rady Miejskiej w dniu 30 stycznia 2013 roku zgłoszono

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Kożuchowa. SPRAWOZDANIE Z PRAC BURMISTRZA NR OR.0057.8.2014.AL za okres od 25 sierpnia do 26 września 2014 r.

Burmistrz Kożuchowa. SPRAWOZDANIE Z PRAC BURMISTRZA NR OR.0057.8.2014.AL za okres od 25 sierpnia do 26 września 2014 r. Burmistrz Kożuchowa SPRAWOZDANIE Z PRAC BURMISTRZA NR OR.0057.8.2014.AL Realizacja zadań: I. W zakresie wykonania wniosków i interpelacji radnych W dniu 8 sierpnia br. radny Zdzisław Szukiełowicz ponowił

Bardziej szczegółowo

Symbole klasyfikacyjne Kategoria archiwalna Uwagi. 31011 Rejestr decyzji określających na podatek od środków transportowych

Symbole klasyfikacyjne Kategoria archiwalna Uwagi. 31011 Rejestr decyzji określających na podatek od środków transportowych Załącznik do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Września z dn. 12 listopada 2007 r. Symbole klasyfikacyjne Kategoria archiwalna Uwagi II stopnia podziału III stopnia podziału IV stopnia podziału V stopnia

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Kożuchowa. SPRAWOZDANIE Z PRAC BURMISTRZA NR OR.0057.1.2014.AL za okres od 19 grudnia 2013 r. do 24 stycznia 2014 r.

Burmistrz Kożuchowa. SPRAWOZDANIE Z PRAC BURMISTRZA NR OR.0057.1.2014.AL za okres od 19 grudnia 2013 r. do 24 stycznia 2014 r. Burmistrz Kożuchowa SPRAWOZDANIE Z PRAC BURMISTRZA NR OR.0057.1.2014.AL Realizacja zadań: I. W zakresie wykonania wniosków i interpelacji radnych Na sesji Rady Miejskiej w dniu 27 listopada 2013 roku zgłoszono

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Kożuchowa. SPRAWOZDANIE Z PRAC BURMISTRZA NR OR AL za okres od 29 września do 24 października 2014r.

Burmistrz Kożuchowa. SPRAWOZDANIE Z PRAC BURMISTRZA NR OR AL za okres od 29 września do 24 października 2014r. Burmistrz Kożuchowa SPRAWOZDANIE Z PRAC BURMISTRZA NR OR.0057.9..AL za okres od 29 września do 24 października r. Realizacja zadań: I. W zakresie wykonania wniosków i interpelacji radnych W dniu 8 sierpnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 30 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 30 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Kożuchowie na 2015 rok. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2012 z dnia 14 marca 2012 r. Alkohol zezwolenia Alina Pluta

Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2012 z dnia 14 marca 2012 r. Alkohol zezwolenia Alina Pluta Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2012 z dnia 14 marca 2012 r. Alkohol zezwolenia Alina Pluta Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E S P R A W O Z D A N I E z działalności Burmistrza Miasta Nowy Staw za okres od 01 grudnia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku. W zakresie s p r a w, które należą do wyłącznej kompetencji Rady Miejskiej w

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2010 ROK

CZĘŚĆ OPISOWA WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2010 ROK Załącznik Nr 3 CZĘŚĆ OPISOWA WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2010 ROK Budżet Gminy na 2010 rok został uchwalony na Sesji Rady Miejskiej w dniu 18 grudnia 2009 roku, uchwałą Nr XL/360/2009

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Kożuchowa. SPRAWOZDANIE Z PRAC BURMISTRZA NR OR AL za okres od 27 sierpnia do 21 września 2012 r.

Burmistrz Kożuchowa. SPRAWOZDANIE Z PRAC BURMISTRZA NR OR AL za okres od 27 sierpnia do 21 września 2012 r. Burmistrz Kożuchowa SPRAWOZDANIE Z PRAC BURMISTRZA NR OR.0057.8.2012.AL Realizacja zadań: I. W zakresie wykonania wniosków i interpelacji radnych Na sesji Rady Miejskiej w dniu 29 sierpnia 2012 roku zgłoszono

Bardziej szczegółowo

Wykaz przetwarzanych zbiorów danych osobowych. Podstawa prawna: art. 23 ust 1 pkt lub art. 27 ust. 2

Wykaz przetwarzanych zbiorów danych osobowych. Podstawa prawna: art. 23 ust 1 pkt lub art. 27 ust. 2 Wykaz przetwarzanych zbiorów danych osobowych lp. 1 Nazwa zbioru danych osobowych Nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni Podstawa prawna: art. ust 1 pkt lub art. 7 ust. Nauczyciele mianowani

Bardziej szczegółowo

3. INFORMACJA O REALIZACJI WPŁYWÓW BUDŻETOWYCH Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH ORAZ OPŁAT PUBLICZNOPRAWNYCH I CYWILNOPRAWNYCH W 2014 ROKU

3. INFORMACJA O REALIZACJI WPŁYWÓW BUDŻETOWYCH Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH ORAZ OPŁAT PUBLICZNOPRAWNYCH I CYWILNOPRAWNYCH W 2014 ROKU 241 3. INFORMACJA O REALIZACJI WPŁYWÓW BUDŻETOWYCH Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH ORAZ OPŁAT PUBLICZNOPRAWNYCH I CYWILNOPRAWNYCH W 2014 ROKU Z przedstawionej struktury wpływów należności budżetowych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZARNKÓW ORAZ PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2008 ROKU.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZARNKÓW ORAZ PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2008 ROKU. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZARNKÓW ORAZ PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2008 ROKU. I. Dane ogólne: Budżet na 2008 rok został uchwalony w dniu

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ŁYSKI ul. Dworcowa 1A Zarządzenie Nr 0151/W/8 /2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 03 lutego 2006 r.

WÓJT GMINY ŁYSKI ul. Dworcowa 1A Zarządzenie Nr 0151/W/8 /2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 03 lutego 2006 r. WÓJT GMINY ŁYSKI ul. Dworcowa 1A Zarządzenie Nr 0151/W/8 /2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 03 lutego 2006 r. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. Nr 142 z

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E. z działalności Wójta Gminy Szelków między sesjami od dnia 8 maja 2013r. do dnia 20 czerwca 2013r.

S P R A W O Z D A N I E. z działalności Wójta Gminy Szelków między sesjami od dnia 8 maja 2013r. do dnia 20 czerwca 2013r. S P R A W O Z D A N I E z działalności Wójta Gminy Szelków między sesjami od dnia 8 maja 2013r. do dnia 20 czerwca 2013r. W dniu 8 maja 2013r. wydano Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do oceny i

Bardziej szczegółowo

Data udzielenia odpowiedzi 15.03.2013 r

Data udzielenia odpowiedzi 15.03.2013 r Na sesji Rady Miejskiej w dniu 27 lutego 2013 roku zgłoszono 15 wniosków. 21-dniowy termin udzielenia odpowiedzi wyznaczony został na dzień 28 marca br. Do dnia sporządzenia informacji /tj. do dnia 22.03

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Kożuchowa. SPRAWOZDANIE Z PRAC BURMISTRZA NR OR.0057.4.2013.AL za okres od 25 marca do 19 kwietnia 2013 r.

Burmistrz Kożuchowa. SPRAWOZDANIE Z PRAC BURMISTRZA NR OR.0057.4.2013.AL za okres od 25 marca do 19 kwietnia 2013 r. Burmistrz Kożuchowa SPRAWOZDANIE Z PRAC BURMISTRZA NR OR.0057.4.2013.AL Realizacja zadań: I. W zakresie wykonania wniosków i interpelacji radnych Na sesji Rady Miejskiej w dniu 27 lutego 2013 roku zgłoszono

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 8 do Księgi Jakości Wydanie 15 14.01.2011r. Strona 2/Stron 6

Załącznik Nr 8 do Księgi Jakości Wydanie 15 14.01.2011r. Strona 2/Stron 6 Strona 2/Stron 6 Cześć 1 Referat Podatków i Księgowości 1. Podatek rolny od osób fizycznych - zgłoszenie obowiązku podatkowego, korekta PiK - 01 IX 2. Podatek rolny od osób prawnych zgłoszenie obowiązku

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A z realizacji budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2009 rok

I N F O R M A C J A z realizacji budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2009 rok I N F O R M A C J A z realizacji budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2009 rok Wleń, marzec 2010 r. WSTĘP Burmistrz Miasta i Gminy Wleń stosownie do postanowień art. 199 ust. 1, pkt. 2 ustawy o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo za 2006 rok

Informacja z wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo za 2006 rok Załącznik nr 1 do Zarządzenia 5/2007 Wójta Gminy Kołaczkowo z dnia 16.03.2007 r Informacja z wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo za 2006 rok Dochody Plan 11 968 954,00 Wykonanie 11 905 660,00 % 99,47 plan

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E BURMISTRZ MIASTA ŻAGAŃ 68-100 Żagań, Plac Słowiański 17 tel. 0-68 477 10 40 fax 0-68 477 10 17, e-mail: info@um.zagan.pl, S P R A W O Z D A N I E BURMISTRZA MIASTA ŻAGAŃ z działalności między sesjami Rady

Bardziej szczegółowo

REJESTR UCHWAŁ VII KADENCJI RADAY GMINY DYWITY - Lata

REJESTR UCHWAŁ VII KADENCJI RADAY GMINY DYWITY - Lata REJESTR UCHWAŁ VII KADENCJI RADAY GMINY DYWITY - Lata 2014-2018 2014 Biuro Obsługi Rady BR 0 150 A Rok Referat Symbol kom. org. Oznaczenie teczki Uchwały Rady Gminy Tytuł teczki wg wykazu akt Lp. Tytuł

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalności Burmistrza w okresie od 21 marca 2014 roku do 16 kwietnia 2014r.

SPRAWOZDANIE z działalności Burmistrza w okresie od 21 marca 2014 roku do 16 kwietnia 2014r. SPRAWOZDANIE z działalności Burmistrza w okresie od 21 marca 2014 roku do 16 kwietnia 2014r. W omawianym okresie zostały wydane 42 zarządzenia dotyczące różnych zagadnień z zakresu gospodarki miasta. W

Bardziej szczegółowo

Analiza zaległości za 2015 rok

Analiza zaległości za 2015 rok Lp. Należności 1. Podatek od nieruchomości 2. 3. Zaległości na 31.12.14 Załącznik Nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok Analiza zaległości za 2015 rok Przypisy Za 2014 Odpisy Za 2014 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

3. Informacja o realizacji wpływów budżetowych z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz opłat cywilnoprawnych za 2011 rok

3. Informacja o realizacji wpływów budżetowych z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz opłat cywilnoprawnych za 2011 rok 3. Informacja o realizacji wpływów budżetowych z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz opłat cywilnoprawnych za 2011 rok 250 Z przedstawionej struktury wpływów należności budżetowych z tytułu podatków

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A ----------------------------------------------------

I N F O R M A C J A ---------------------------------------------------- I N F O R M A C J A ---------------------------------------------------- z realizacji należności płatniczych wobec budżetu gminy za I półrocze 2 0 1 5 r o k u. Rada Gminy uchwałą Nr XL / 227 / 2014 z dnia

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Pszów. prowadzi następujące rejestry, ewidencje i archiwa: URZĄD STANU CYWILNEGO. Księgi urodzeń. Księgi małżeństw.

Urząd Miasta Pszów. prowadzi następujące rejestry, ewidencje i archiwa: URZĄD STANU CYWILNEGO. Księgi urodzeń. Księgi małżeństw. Urząd Miasta Pszów prowadzi następujące rejestry, ewidencje i archiwa: URZĄD STANU CYWILNEGO Księgi urodzeń Księgi małżeństw Księgi zgonów Archiwum USC - wersje papierowe SEKRETARIAT Rejestr skarg i wniosków

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr I/343/2005 Wójta Gminy Frysztak z dnia 26 września 2005 roku

Zarządzenie Nr I/343/2005 Wójta Gminy Frysztak z dnia 26 września 2005 roku Zarządzenie Nr I/343/2005 w sprawie wprowadzenia Katalogu Usług najczęściej świadczonych w Urzędzie Gminy Frysztak oraz zasad jego aktualizacji. Działając na podstawie art.3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 14/2013 WÓJTA GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ z dnia 29 lipca 2013r.

ZARZĄDZENIE Nr 14/2013 WÓJTA GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ z dnia 29 lipca 2013r. ZARZĄDZENIE Nr 14/2013 WÓJTA GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM DO- 1 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne o realizacji dochodów podatkowych, stanu zaległości, skutków obniżenia górnych stawek podatku i udzielonych ulgach za 2013 rok

Sprawozdanie roczne o realizacji dochodów podatkowych, stanu zaległości, skutków obniżenia górnych stawek podatku i udzielonych ulgach za 2013 rok Załącznik Nr 4 Sprawozdanie roczne o realizacji dochodów podatkowych, stanu zaległości, skutków obniżenia górnych stawek podatku i udzielonych ulgach za 2013 rok Rada Miejska w Barcinie obniżyła górne

Bardziej szczegółowo

Struktura zbiorów (np. imię i nazwisko, , telefon itd.)

Struktura zbiorów (np. imię i nazwisko,  , telefon itd.) Opis struktury zbiorów danych wskazujący zawartość poszczególnych pól informacyjnych i powiązania między nimi oraz sposób przepływu danych pomiędzy poszczególnymi systemami - załącznik nr 3 do Polityki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z pracy Zarządu Powiatu w Policach za okres od 28 października 2011 r. do 25 listopada 2011 r.

SPRAWOZDANIE z pracy Zarządu Powiatu w Policach za okres od 28 października 2011 r. do 25 listopada 2011 r. Police, 25 listopada 2011 r. SPRAWOZDANIE z pracy Zarządu Powiatu w Policach za okres od 28 października 2011 r. do 25 listopada 2011 r. W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu w Policach obradował na

Bardziej szczegółowo

Zadania Referatu Podatkowego

Zadania Referatu Podatkowego Zadania Referatu Podatkowego określają n/w ustawy i przepisy wykonawcze wydane na ich podstawie: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 z 1) Rozpatrywanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYDZIERŻWIENIE SCHRONISKA PTTK NA HALI SZRENICKIEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYDZIERŻWIENIE SCHRONISKA PTTK NA HALI SZRENICKIEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYDZIERŻWIENIE SCHRONISKA PTTK NA HALI SZRENICKIEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE Organizator konkursu 1. Organizatorem konkursu jest Spółka Sudeckie Hotele i Schroniska PTTK Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETOWE Dział 010 Rolnictwo Dział 020 Leśnictwo Dział 600 Transport Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

DOCHODY BUDŻETOWE Dział 010 Rolnictwo Dział 020 Leśnictwo Dział 600 Transport Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa DOCHODY BUDŻETOWE Dział 010 Rolnictwo Dochody tego działu zaplanowano w wysokości 237.004 zł, a wykonanie w I półroczu 2006r. wynosi 2.611,07 zł tj.1,10%. Tak niskie wykonanie planu wynika stąd, że w rozdziale

Bardziej szczegółowo

Biuro Dochodów 2015-01-12

Biuro Dochodów 2015-01-12 2015-01-12 Biuro Dochodów Do zadań i kompetencji Biura Dochodów należy m.in.: 1. prowadzenie wyodrębnionej, w ramach budżetu Miasta, rachunkowości zadań finansowanych przy współudziale środków zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Kożuchowa. SPRAWOZDANIE Z PRAC BURMISTRZA NR OR AL za okres od 26 marca do 20 kwietnia 2012 r.

Burmistrz Kożuchowa. SPRAWOZDANIE Z PRAC BURMISTRZA NR OR AL za okres od 26 marca do 20 kwietnia 2012 r. Burmistrz Kożuchowa SPRAWOZDANIE Z PRAC BURMISTRZA NR OR.0057.4.2012.AL Realizacja zadań: I. W zakresie wykonania wniosków i interpelacji radnych Na sesji Rady Miejskiej w dniu 29 lutego 2012 roku zgłoszono

Bardziej szczegółowo

Rejestry, ewidencje i archiwa dostępne w Urzędzie Miasta Rumi

Rejestry, ewidencje i archiwa dostępne w Urzędzie Miasta Rumi Rejestry, ewidencje i archiwa dostępne w Urzędzie Miasta Rumi Rejestry, ewidencje i archiwa dostępne w Urzędzie Miasta Rumi REJESTRY I EWIDENCJE dostępne w Urzędzie Miasta Rumi Udostępnianie danych zawartych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Przyznania dofinansowania do zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Strzelce Krajeńskie. I.

REGULAMIN. Przyznania dofinansowania do zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Strzelce Krajeńskie. I. Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.30.2013 Burmistrza Strzelce Krajeńskich z dnia 29 maja 2013 r. REGULAMIN Przyznania dofinansowania do zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu

Bardziej szczegółowo

1 Organizator. Konkurs jest organizowany przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu w Suchym Lesie. 2 Terminy konkursu

1 Organizator. Konkurs jest organizowany przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu w Suchym Lesie. 2 Terminy konkursu Załącznik nr 1 do Ogłoszenia z dnia 13.11.2015 REGULAMIN KONKURSU OFERT NA PODNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO O POWIERZCHNI OK. 140 m 2, ZNJADUJACEGO SIĘ W BUDYNKU PARKU WODNEGO OCTOPUS PRZY UL. SZKOLNEJ 18 W

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Kożuchowie na 2017 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Kożuchowie na 2017 rok Projekt Numer druku XXXVIII/2/17 UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia... 2017 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Kożuchowie na 2017 rok Na podstawie art. 21

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A --------------------------------------------------

I N F O R M A C J A -------------------------------------------------- I N F O R M A C J A -------------------------------------------------- z realizacji należności płatniczych wobec budżetu gminy za 2 0 1 4 rok. Rada Gminy uchwałą Nr XXX / 166 / 2013 z dnia 28 października

Bardziej szczegółowo

Nr 11/2013 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 31 stycznia 2013 r.

Nr 11/2013 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 31 stycznia 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 11/2013 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 31 stycznia 2013 r. zmieniające Zarządzenie nr 37/2012 w sprawie ustanowienia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kwilcz Na podstawie art. 33 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Wykaz kart informacyjnych

Wykaz kart informacyjnych Wykaz kart informacyjnych Lp. Nazwa usługi Urząd Stanu Cywilnego 1 Zawieranie małżeństwa. 2 Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim osoba może zawrzeć małżeństwo za granicą. 3 Decyzja

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w ZIELONEJ GÓRZE

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w ZIELONEJ GÓRZE REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w ZIELONEJ GÓRZE ul. Chmielna 13, 65-261 Zielona Góra, tel.: 068 329 19 00, fax: 068 329 19 03 www.zielonagora.rio.gov.pl; e-mail:zielonagora@rio.gov.pl Zielona Góra, 2012-08-17

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR VII/172/2015 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE. z dnia 18 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR VII/172/2015 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE. z dnia 18 września 2015 r. ZARZĄDZENIE NR VII/172/2015 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 18 września 2015 r. w sprawie procedury likwidacji jednostki budżetowej - Placówki Wsparcia Dziennego "Przystań" w Orzeszu Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Sosnowiec, r. Pani Wanda Olko Przewodnicząca Komisji Samorządności i Organizacyjnej w miejscu

Sosnowiec, r. Pani Wanda Olko Przewodnicząca Komisji Samorządności i Organizacyjnej w miejscu Sosnowiec, 18.10.2016r. Pani Wanda Olko Przewodnicząca Komisji Samorządności i Organizacyjnej w miejscu W związku z posiedzeniem Komisji Samorządności i Organizacyjnej w dniu 24.10.2016r. przekazuję materiał

Bardziej szczegółowo

5. Informacja o realizacji wpływów budżetowych z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz opłat cywilnoprawnych za 2010 rok

5. Informacja o realizacji wpływów budżetowych z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz opłat cywilnoprawnych za 2010 rok 5. Informacja o realizacji wpływów budżetowych z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz opłat cywilnoprawnych za 2010 rok Z przedstawionej struktury wpływów należności budżetowych z tytułu podatków i opłat

Bardziej szczegółowo

Wydział Wymiaru i Księgowości Podatkowej

Wydział Wymiaru i Księgowości Podatkowej Wydział Wymiaru i Księgowości Podatkowej Podstawowe czynności wykonywane przez pracowników Wydziału Wymiaru i Księgowości Podatkowej Pokój nr 12 Tel. (018) 3536200 w.239 mgr Daniel Gruszkowski Kierownik

Bardziej szczegółowo

Marzec 2014 r. Nr Zarządzenia i treść. wydania

Marzec 2014 r. Nr Zarządzenia i treść. wydania Marzec 2014 r. Nr Zarządzenia i treść ZARZĄDZENIE Nr 155/2014 w sprawie waloryzacji rocznego ryczałtu ulg w podatku od nieruchomości dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta

Bardziej szczegółowo

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu INFORMACJA o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tłuszcz, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2014 roku Budżet

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o zawarcie umowy o organizację stażu. 1. Nazwa organizatora stażu :..

WNIOSEK o zawarcie umowy o organizację stażu. 1. Nazwa organizatora stażu :.. . (pieczęć organizatora stażu).. (miejscowość i data) WNIOSEK o zawarcie umowy o organizację stażu 1. Nazwa organizatora stażu :.. Adres :.. Telefon : fax : e-mail :.. Osoba do kontaktu : 2. Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

Pan Janusz Dudojć Starosta Żarski

Pan Janusz Dudojć Starosta Żarski Gorzów Wlkp., dnia 22 kwietnia 2016 roku WOJEWODA LUBUSKI Władysław Dajczak PER-I.431.9.2016.KSko Pan Janusz Dudojć Starosta Żarski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Powiat

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE STAROSTY Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU za okres od 30.11. do 28.12.2015r.

SPRAWOZDANIE STAROSTY Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU za okres od 30.11. do 28.12.2015r. SPRAWOZDANIE STAROSTY Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU za okres od 30.11. do 28.12.2015r. W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu spotykał się sześciokrotnie Zarząd podjął uchwały w sprawie: 1) przyznania

Bardziej szczegółowo

Wykaz kart informacyjnych. 2 Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim osoba może zawrzeć małżeństwo za granicą

Wykaz kart informacyjnych. 2 Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim osoba może zawrzeć małżeństwo za granicą Wykaz kart informacyjnych Lp. Nazwa usługi Urząd Stanu Cywilnego 1 Zawarcie małżeństwa 2 Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim osoba może zawrzeć małżeństwo za granicą 3 Zezwolenie na

Bardziej szczegółowo

Wymiar podatku od nieruchomości osób fizycznych w danym roku podatkowym oraz z zmiany w opodatkowaniu w ciągu roku

Wymiar podatku od nieruchomości osób fizycznych w danym roku podatkowym oraz z zmiany w opodatkowaniu w ciągu roku Wydział Finansowy tel. 71 79 82... czynny: poniedziałek, wtorek, środa czwartek, piątek: 8 00-16 00 I p ( wejście główne) - pok. 23,24,, 26, 27, 28, Kasa czynna : poniedziałek, wtorek, środa, czwartek,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2009 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2009 rok Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2009 rok Budżet Gminy na 2009 rok, uchwalony został w dniu 22 grudnia 2008 roku, Uchwałą Nr XXIX/64/2008 Rady Miejskiej w Zbąszynku. W trakcie całego

Bardziej szczegółowo

... /pieczęć firmowa Organizatora/ S t a r o s t a O s t r o łęcki

... /pieczęć firmowa Organizatora/ S t a r o s t a O s t r o łęcki ..., dnia... /miejscowość/... /pieczęć firmowa Organizatora/ S t a r o s t a O s t r o łęcki za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrołęce W N I O S E K o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł N R XXXVII/VI/2013. GODZINA ROZPOCZĘCIA GODZINA ZAKOŃCZENIA OBECNYCH 14 RADNYCH - lista obecności w załączeniu

P R O T O K Ó Ł N R XXXVII/VI/2013. GODZINA ROZPOCZĘCIA GODZINA ZAKOŃCZENIA OBECNYCH 14 RADNYCH - lista obecności w załączeniu P R O T O K Ó Ł N R XXXVII/VI/2013 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 19 WRZEŚNIA 2013 ROKU GODZINA ROZPOCZĘCIA - 14.00 GODZINA ZAKOŃCZENIA 16.30 OBECNYCH 14 RADNYCH - lista obecności w załączeniu Sesja odbyła

Bardziej szczegółowo

Instrukcja windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w Urzędzie Gminy Stawiguda

Instrukcja windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w Urzędzie Gminy Stawiguda Instrukcja windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w Urzędzie Gminy Stawiguda Rozdział I. Przedmiot i zakres stosowania 1. Niniejsza instrukcja określa zasady

Bardziej szczegółowo

Omówienie sprzedaży działki 129/5 o pow. 35.0433 ha położonej w Bierzglinku, gmina Września, powiat wrzesiński

Omówienie sprzedaży działki 129/5 o pow. 35.0433 ha położonej w Bierzglinku, gmina Września, powiat wrzesiński Omówienie sprzedaży działki 129/5 o pow. 35.0433 ha położonej w Bierzglinku, gmina Września, powiat wrzesiński Starostwo Powiatowe we Wrześni ul. Chopina 10 62-300 Września Spis treści Przekształcenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Burmistrza Radzymina z dnia 7 stycznia 2016 roku

Zarządzenie Nr Burmistrza Radzymina z dnia 7 stycznia 2016 roku Zarządzenie Nr 0050.4.2016 Burmistrza Radzymina z dnia 7 stycznia 2016 roku w sprawie powierzenia Kierownikom Referatów, Głównym Specjalistom, Inspektorom i Podinspektorom odpowiedzialności za przetwarzanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE (SWO) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE (SWO) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO WOJSKOWE ZAKŁADY MECHANICZNE SPÓŁKA AKCYJNA ul. Powstańców 5/7 41-100 Siemianowice Śląskie Polska Tel.: (32) 228 57 51 Fax: (32) 228 12 52 www.wzms.pl e-mail: wzms@wzms.pl SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp. Wykaz użytych skrótów. Wykaz aktów prawnych dot. egzekucji administracyjnej

Spis treści. Wstęp. Wykaz użytych skrótów. Wykaz aktów prawnych dot. egzekucji administracyjnej Spis treści Wstęp Wykaz użytych skrótów Wykaz aktów prawnych dot. egzekucji administracyjnej I. Zadania wierzyciela w zakresie likwidacji zaległości pieniężnych II. Wzory pism, postanowień i zażaleń sporządzanych

Bardziej szczegółowo

Prognozowane dochody budżetu Gminy Krasiczyn na 2014 rok.

Prognozowane dochody budżetu Gminy Krasiczyn na 2014 rok. Prognozowane dochody budżetu Gminy Krasiczyn na 2014 rok. 1. Leśnictwo 301 850 Planuje się dochody ze sprzedaży drewna z lasów będących w zarządzie samorządów wiejskich Dochody przyjmuje się zgodnie z

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 20/09/2013. Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej ZWIĄZKOWIEC w Jeleniej Górze z 06 września 2013 rok

PROTOKÓŁ NR 20/09/2013. Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej ZWIĄZKOWIEC w Jeleniej Górze z 06 września 2013 rok PROTOKÓŁ NR 20/09/2013 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej ZWIĄZKOWIEC w Jeleniej Górze z 06 września 2013 rok OBECNI: 1. Kazimierz Trusewicz Prezes Zarządu 2. Urszula Pradela Zastępca Prezesa-Gł. Księgowy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tarnawatka za 2012 rok.

INFORMACJA o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tarnawatka za 2012 rok. INFORMACJA o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tarnawatka za 2012 rok. Wójt Gminy Tarnawatka przedkłada poniżej informację z realizacji dochodów i wydatków gminy za 2012 rok. Rada Gminy w Tarnawatce w

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Książa Wlkp. w okresie od 11 marca do 14 kwietnia 2008 r.

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Książa Wlkp. w okresie od 11 marca do 14 kwietnia 2008 r. Sesja Rady Miejskiej w Książu Wlkp. 14 kwietnia 2008 roku Sprawozdanie z działalności Burmistrza Książa Wlkp. w okresie od 11 marca do 14 kwietnia 2008 r. 1. 11 marca 2008 r. spotkanie z Dyrektorem Banku

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Marciszów 22.06.2011 r. ZP/PN/271/04-4/11 WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Kożuchowa. SPRAWOZDANIE Z PRAC BURMISTRZA NR OR.0057.8.2013.AL za okres od 21 sierpnia do 27 września 2013 r.

Burmistrz Kożuchowa. SPRAWOZDANIE Z PRAC BURMISTRZA NR OR.0057.8.2013.AL za okres od 21 sierpnia do 27 września 2013 r. Burmistrz Kożuchowa SPRAWOZDANIE Z PRAC BURMISTRZA NR OR.0057.8.2013.AL Realizacja zadań: I. W zakresie wykonania wniosków i interpelacji radnych Na sesji Rady Miejskiej w dniu 23 sierpnia 2013 roku zgłoszono

Bardziej szczegółowo

Komisja Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego, Dziedzictwa Kulturowego

Komisja Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego, Dziedzictwa Kulturowego PROTOKOŁ Nr 35/12 posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki Nieruchomościami, PROTOKOŁ Nr 34/12 posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki PROTOKOŁ Nr 26/12 posiedzenia Komisji

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E do projektu budżetu Gminy Kwilcz na 2015 rok DOCHODY Plan dochodów budżetu Gminy Kwilcz na 2015 rok opracowano na podstawie: 1) Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r.

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r. Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - Pani Józefa Rekieć w dniu 24 listopada 2016 r. o godzinie 9:00 otworzyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Miejskiej i komisji stałych na 2011 rok. Na podstawie art.21 ust.3 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 6 listopada 2015 r.

PROTOKÓŁ NR z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 6 listopada 2015 r. PROTOKÓŁ NR 21.2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 6 listopada 2015 r. Obecni: 1. Mirosław Sobczak - Przewodniczący Komisji 2. Włodzimierz Malinowski - Członek Komisji 3. Robert Pacuszka - Członek

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie wierzytelności finansowych gminy i miasta Jastrowie na dzień r.

Informacja o stanie wierzytelności finansowych gminy i miasta Jastrowie na dzień r. Załącznik nr 9 Informacja o stanie wierzytelności finansowych gminy i miasta Jastrowie na dzień 31.12.2007r. I. Ogólna kwota wierzytelności na dzień 31.12.2007r. roku wynosi 1.803.014,71 zł w tym: 1.Wierzytelności

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla bezrobotnych

WNIOSEK o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla bezrobotnych ..., dnia...... /miejscowość/ /pieczęć firmowa Organizatora/ S t a r o s t a O s t r o ł ę c ki za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrołęce WNIOSEK o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LX/442/2010 RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU. z dnia 9 listopada 2010 r.

UCHWAŁA NR LX/442/2010 RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU. z dnia 9 listopada 2010 r. UCHWAŁA NR LX/442/2010 RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji osobom fizycznym, które zamierzają dokonać likwidacji azbestowych poryć dachowych i/lub elewacji na terenie

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o refundację części kosztów wynagrodzenia, nagrody oraz składek na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia.

W N I O S E K o refundację części kosztów wynagrodzenia, nagrody oraz składek na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia. POWIATOWY URZĄD PRACY W ŚWINOUJŚCIU UL. WOJSKA POLSKIEGO 1 / 2A TEL./FAX: 91-321 97 77, 321 97 75 sekretariat@pup.swinoujscie.pl www.pup.swinoujscie.pl Świnoujście, dnia... (pieczątka Pracodawcy/Przedsiębiorcy)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 31 grudnia 2014r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 31 grudnia 2014r. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 3 grudnia 204r. Ogólna charakterystyka gminy Lp. 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 Wyszczególnienie Powierzchnia gminy Ludność Niepubliczny Zakład Opieki

Bardziej szczegółowo

65-261 Zielona Góra, ul. Chmielna 13; tel. 68329 1900; fax: 68 329 1903 www.zielonagora.rio.gov.pl e-mail: zielonagora@rio.gov.pl

65-261 Zielona Góra, ul. Chmielna 13; tel. 68329 1900; fax: 68 329 1903 www.zielonagora.rio.gov.pl e-mail: zielonagora@rio.gov.pl Reg'ioualna Izba Obra.chunkowa w Zielonej Górze 65-261 Zielona Góra, ul. Chmielna 13; tel. 68329 1900; fax: 68 329 1903 www.zielonagora.rio.gov.pl e-mail: zielonagora@rio.gov.pl Zielona Góra 2015.02. 15

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr Wójta Gminy Koźminek z dnia 2 luty 2017 r. OGŁOSZENIE o pisemnym nieograniczonym przetargu /ofertowym/ na

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr Wójta Gminy Koźminek z dnia 2 luty 2017 r. OGŁOSZENIE o pisemnym nieograniczonym przetargu /ofertowym/ na Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 4.2017 Wójta Gminy Koźminek z dnia 2 luty 2017 r. OGŁOSZENIE o pisemnym nieograniczonym przetargu /ofertowym/ na sprzedaż drzew na pniu 1. Przedmiotem postępowania przetargowego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 9/06. Prezydenta miasta Gniezna z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania kart usług

Zarządzenie nr 9/06. Prezydenta miasta Gniezna z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania kart usług Zarządzenie nr 9/06 Prezydenta miasta Gniezna z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania kart usług w Urzędzie Miejskim w Gnieźnie oraz procedury ich aktualizacji. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia dla postępowania prowadzonego z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych p.n.: Sporządzanie pisemnych tłumaczeń z języka polskiego na angielski

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 201 3R.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 201 3R. Zgodnie z art. 266 ust.1 ustawy o finansach publicznych Wójt gminy przedstawia organowi stanowiącemu j.s.t. i RIO informacje : o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku. o kształtowaniu się

Bardziej szczegółowo

S t a r o s t a O s t r o łęcki

S t a r o s t a O s t r o łęcki ..., dnia... /miejscowość/... /pieczęć firmowa Organizatora/ S t a r o s t a O s t r o łęcki za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrołęce W N I O S E K o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA SPRZEDAŻ DRZEW NA PNIU Gmina Koźminek Ul. Kościuszki Koźminek Kupujący ( oferent) : Nazwa firmy i adres: Numer telefonu/

OFERTA NA SPRZEDAŻ DRZEW NA PNIU Gmina Koźminek Ul. Kościuszki Koźminek Kupujący ( oferent) : Nazwa firmy i adres: Numer telefonu/ Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 25.2017 Wójta Gminy Koźminek z dnia 10 maja 2017 r. OGŁOSZENIE o pisemnym nieograniczonym przetargu /ofertowym/ na sprzedaż drzew na pniu 1. Przedmiotem postępowania przetargowego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu

WNIOSEK o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu Projekt Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie pruszkowskim (II) współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 8.1

Bardziej szczegółowo

Do uczestników przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Obsługa bankowa budżetu Powiatu Żagańskiego i jednostek podległych.

Do uczestników przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Obsługa bankowa budżetu Powiatu Żagańskiego i jednostek podległych. STAROSTWO POWIATOWE W ŻAGANIU ul. Dworcowa 39 68-100 Żagań tel. 68 477 79 01, faks: 68 477 79 20 NIP: 924-16-33-119 Żagań, dnia 18 maja 2015 r. ZP.272.5.2015 Do uczestników przetargu nieograniczonego na

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE o sytuacji rodzinnej, materialnej i finansowej F- 062/1 NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

OŚWIADCZENIE o sytuacji rodzinnej, materialnej i finansowej F- 062/1 NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Nr sprawy 3. Nr dokumentu F- 062/1 OŚWIADCZENIE o sytuacji rodzinnej, materialnej i finansowej Podstawa prawna: Art. 180 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Bardziej szczegółowo

Fundusz Poręczeń Kredytowych

Fundusz Poręczeń Kredytowych Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 3/2010 z dnia 08.01.2010r. Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok Projekt budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok opracowano na podstawie planowanej przez Ministerstwo Finansów subwencji ogólnej wraz

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres organizatora:... ... ...

1. Nazwa i adres organizatora:... ... ... Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie ul. Pierwszej Brygady 35, 73-110 Stargard Tel.: 91 578 40 14, fax. 91 578 05 37 e-mail: urzad@pupstargard.pl www.pupstargard.pl... pieczęć

Bardziej szczegółowo

- Poczta Kod pocztowy Miejscowość Ulica Nr posesji

- Poczta Kod pocztowy Miejscowość Ulica Nr posesji (pieczęć Wnioskodawcy) (wzór) Załącznik do uchwały Nr 59/1209/2011 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 października 2011 r. Wniosek złożono w dniu... nr sprawy... Wniosek kompletny przyjęto

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.13.2015 WSOC.I.431.4.2015.EM Bydgoszcz, 16 kwietnia 2015 r. Pan Stanisław Gliszczyński Burmistrz Koronowa Urząd Miejski w Koronowie Plac Zwycięstwa 1 86-010 Koronowo

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA

BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA ZARZĄDZENIE Nr AO.0050.2.2015 BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Planu Wykorzystania Gminnego Zasobu Nieruchomości na lata 2015-2017 Na podstawie art. 30 ust.. 2

Bardziej szczegółowo