Burmistrz Kożuchowa. SPRAWOZDANIE Z PRAC BURMISTRZA NR OR AL za okres od 28 kwietnia do 23 maja 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Burmistrz Kożuchowa. SPRAWOZDANIE Z PRAC BURMISTRZA NR OR.0057.5.2014.AL za okres od 28 kwietnia do 23 maja 2014 r."

Transkrypt

1 Burmistrz Kożuchowa SPRAWOZDANIE Z PRAC BURMISTRZA NR OR AL Realizacja zadań: I. W zakresie wykonania wniosków i interpelacji radnych Na sesji Rady Miejskiej w dniu 30 kwietnia br. zgłoszono 13 wniosków. 21-dniowy termin udzielenia odpowiedzi wyznaczony został na dzień 30 maja br. Do dnia sporządzenia informacji /tj. do dnia br./ odpowiedzi udzielono na 7 wniosków. Udzielone odpowiedzi zostały przekazane radnym składającym wnioski. 1/ Proszę o pilne zlikwidowanie ubytków /dziur/ w ul. Nowosolnej/od skrzyżowania z ul. Zygmuntowską w kierunku cmentarza komunalnego. 2/ Uprzejmie proszę o zabezpieczenie WC dla mieszkańców w Parku Miejskim. 3/ Uprzejmie proszę o przyspieszenie prac porządkowych na terenie przystanku PKS w Kożuchowie - uzupełnienie płyt po usuniętym kiosku a także uporządkowanie skwerków. 4/ Uprzejmie proszę o nawiezienie grysu na ul. Nr 1050/2 Podbrzezie Dolne. 5/ Uprzejmie proszę o wycenę wyciętych drzew lip w pasie drogowym ul. Kraszewskiego. O jaką kwotę wzbogacił się Powiat? Data udzielenia odpowiedzi r Sposób załatwienia wniosku: według informacji uzyskanych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Nowej Soli, wykonawca wycinki drzew został wybrany w wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego przeprowadzonego zgodnie z ustawą Urząd Miejski w Kożuchowie, ul. Rynek 1 A, Kożuchów tel , fax ; 1

2 z dnia 29 stycznia 2004 (t.j z 2013 poz.907). Wykonawcą wycinki zgodnie z umową PN 01/2014/PZD zawarta w dniu 6 lutego 2014r. był Zakład Usług Transportowo Sprzętowych Józef Łucki Nowa Sól, ul. Wierzyńskiego 20. W 2 w/w umowy podane są ceny jednostkowe brutto za wycinkę drzew oraz upust z tytułu pozyskania drewna. Zgodnie z fakturą nr 73/2014 z dnia 28 marca 2014r. Powiatowy Zarząd Dróg w Nowej Soli dokonał zapłaty za wycinkę drzew w wysokości ,60 zł. 6/ Proszę o zlecenie wykonania dokumentacji technicznej na wykonanie oświetlenia w Stypułowie /droga Kożuchów Żagań/ zgodnie z planem Rady Sołeckiej w 2014 r / 1/3 wsi/ 7/ Proszę o wykonanie naprawy placu zabaw, na podwórku po byłym PGR, w Stypułowie koło stawów. Data udzielenia odpowiedzi r. Sposób załatwienia wniosku: Informuję, że plac zabaw w Stypułowie zostanie naprawiony w najbliższym czasie, gdyż w tym miesiącu rozpoczęte zostały naprawy wszystkich placów zabaw znajdujących się na terenie miasta i gminy. Zakres remontów i konserwacji placów określony został w protokołach z przeprowadzonych przeglądów rocznych, wykonanych przez uprawnioną osobę. Nadmieniam, że prace wykonywane będą sukcesywnie, przy pomocy pracowników robót publicznych, a elementy placów zabaw wymagające naprawy zostaną naprawione. 8/ Proszę o wymianę drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej w Stypułowie na metalowe pokrycie. Obecne drzwi drewniane nie spełniają wymogów 100% zabezpieczenia przed włamaniem. Koszt około 500 zł. Data udzielenia odpowiedzi r. Sposób załatwienia wniosku: uprzejmie informuję, że po wycenie kosztów wymiany drzwi w świetlicy wiejskiej w Stypułowie, przedstawionej przez firmę zewnętrzną, zostanie podjęta decyzja o ich ewentualnej wymianie. 9/ Ponownie proszę o umieszczenie planu miasta w gablocie przed Ratuszem. /Rok temu składałam ustnie wniosek do tej poru nic nie zostało załatwione w tej sprawie./ Data udzielenia odpowiedzi r. Sposób załatwienia wniosku: informuję, że plan miasta zostanie zamieszczony w gablocie przy Urzędzie Miejskim do końca czerwca 2014 roku. 10/ Proszę o wyjaśnienia, dlaczego pomimo wprowadzonych opłat za usługi cmentarne i ich pobierane, spółka która zobowiązała się do prowadzenia inwestycji na zarządzanych cmentarzach nie wywiązuje się z zapisów harmonogramów prac na Cmentarzach Komunalnych znajdujących się na terenie gminy Kożuchów, które na prośbę mieszkańców przygotowała sama. W miesiącu marcu i kwietniu na cmentarzach w Mirocinie Dolnym, Mirocinie Górnym, Studzieńcu i Książu Śląskim zaplanowano naprawę ogrodzenia, malowanie bramy i furtki z wizji lokalnej 2

3 w dniu 30 kwietnia wynika, iż żadna z tych prac nie została wykonana. Tego typu prace zaplanowano również w Stypułowie i na cmentarzach w Kożuchowie, ale nie wykonano na nich tego typu wizji lokalnych. Wydział odpowiedzialny za wykonanie PUK Uskom Data udzielenia odpowiedzi r. Sposób załatwienia wniosku: informuję, że w miesiącu marcu i kwietniu na terenie cmentarzy komunalnych Gminy Kożuchów dokonano aktualizacji regulaminów oraz utwardzenia terenów pod pojemniki na odpady stałe. Część zadań nie wykonano z uwagi na trudności kadrowe, odpowiedzialny pracownik przebywał na zwolnieniu chorobowym, a następnie nie stawił się do pracy. W związku z absencją pracownik ten został zwolniony dyscyplinarnie. Na jego miejsce przyjęto nowego pracownika realizującego zaległe prace, które zostaną wykonane do końca czerwca br. 11/ Proszę o uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Studzieniec, na osiedlu bloków mieszkalnych. W tej sprawie sami mieszkańcy od kilku lat podejmują interwencje, Pan Burmistrz obiecał podczas tej kadencji dokonanie uzupełnienia tego oświetlenia. Niestety do dnia dzisiejszego nie zostało to wykonane. 12/ W odpowiedzi na udzieloną odpowiedź na interpelację złożoną w dniu 7 kwietnia 2014 roku w zakresie spraw i moich domniemań dotyczących pobieranych opłat przez spółkę PUK USKOM Sp. z o.o. proszę o kopie upoważnienia dla osoby, która podpisała załączone do odpowiedzi pismo w imieniu spółki PUK USKOM Sp. z o.o. upoważniające ww. osobę do reprezentowania stanowiska spółki w tym zakresie, bowiem wg. danych w KRS-ie, Pani Elżbieta Lasota nie występuje jako osoba upoważniona do udzielania tego typu odpowiedzi. 13/ W odpowiedzi na udzieloną odpowiedź na interpelację złożoną na sesji w dniu 26 marca 2014 roku ws. wycinki drzew na ul. Kraszewskiego proszę o kopię postanowienia nr WPN WT z dnia 27 września 2014 roku (o którym jest mowa w piśmie nr. TI z dnia 17 kwietnia 2014 roku ad.8.). Data udzielenia odpowiedzi r. Sposób załatwienia wniosku: w dniu r. Zarząd Spółki udzielił Pani E. Lasota pełnomocnictwa szczególnego nr 2/2012 w związku z czym upoważnił Panią Lasota do załatwiania bieżących spraw Zakładu /w załączeniu kserokopia pełnomocnictwa/ Informuję, że pełnomocnictwa szczególne udzielone w trybie Kodeksu Cywilnego nie wymagają rejestracji w KRS. Odpowiedź przekazana Radzie Miejskiej w dniu r., którą podpisała z upoważnienia Zarządu P. Elżbieta Lasota została uprzednio zaakceptowana przez Zarząd Spółki. 13/ W odpowiedzi na udzieloną odpowiedź na interpelację złożoną na sesji w dniu 26 marca 2014 roku ws. wycinki drzew na ul. Kraszewskiego proszę o kopię postanowienia nr WPN WT z dnia 27 września 2014 roku (o którym jest mowa w piśmie nr. TI z dnia 17 kwietnia 2014 roku ad.8.). Data udzielenia odpowiedzi r. Sposób załatwienia wniosku: Postanowienie nr WPN-I WT z dnia 27 września 2013 r., Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim uzgadniające usunięcie 62 szt. drzew z gat. lipa szerokolistna rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1048F ul. Kraszewskiego, gmina Kożuchów- załącznik. 3

4 II. W zakresie gospodarowania mieniem komunalnym 1. Zawarto umowy na: dzierżawę gruntu rolnego 1 umowa, dzierżawę ogródka przydomowego 2 umowy, najem gruntu pod garażem 4 umowy najem gruntu pod pomieszczeniem gosp. 6 umów, najem garażu 3 umowy, najem pomieszczenia gospodarczego 1 umowa, najem gruntu pod obiektem handlowym 3 umowy, najem gruntu pod reklamę 1 umowa. III. W zakresie spraw obywatelskich 1. W zakresie dowodów osobistych: przyjęto 298 wniosków o wydanie dowodu osobistego, wydano 160 dowodów osobistych, wydano 4 zaświadczenia o utracie dowodu osobistego z jednoczesnym unieważnieniem dokumentu w Systemie Wydawania Dowodów Osobistych, unieważniono 139 dowody osobiste z powodu zgonu posiadacza dokumentu, zmiany danych, upływu terminu ważności dokumentu lub jego utraty, wysłano 88 zawiadomień o upływie terminu ważności dowodu osobistego, wysłano 7 zapotrzebowań na teczki dowodu osobistego z innych gmin, przesłano 14 teczek dowodu osobistego w odpowiedzi na zapotrzebowania z innych gmin, pośredniczono w wydaniu 4 dowodów osobistych, wprowadzono do bazy danych ewidencji ludności 232 zmian dotyczących wydanych dowodów osobistych. nadano 16 numerów PESEL noworodkom, zameldowano na pobyt stały 25 osób, zameldowano na pobyt czasowy 15 osób, wymeldowano z pobytu stałego 9 osób, wymeldowano z pobytu czasowego 1 osobę, zameldowano na pobyt czasowy 3 cudzoziemców, wydano 47 zaświadczenia o zameldowaniu, udzielono odpowiedzi na 30 wniosków o udostępnienie danych osobowych z ewidencji ludności, ze zbioru PESEL, z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, wszczęto 4 postępowania administracyjne w sprawie wymeldowania z pobytu stałego, kontynuowano 20 postępowań administracyjnych w sprawie wymeldowania z pobytu stałego, z których 2 zakończyło się wydaniem decyzji, wprowadzono do bazy ewidencji ludności 220 zmian aktualizacyjnych, realizowano obowiązek przesyłania informacji z zakresu obowiązku meldunkowego za pośrednictwem serwera MSW - PIA. współpracowano z funkcjonariuszami Straży Miejskiej oraz Policji w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych w zakresie zweryfikowania danych zawartych we wnioskach oraz doręczania korespondencji 4

5 IV. W zakresie realizacji zadań Wydziału Finansowo-Budżetowego Wystawiono: 33 decyzje ustalające wymiar zobowiązań podatkowych na rok 2014, 20 zaświadczeń w sprawie figurowania w ewidencji podatkowej, 55 wezwań do złożenia informacji i deklaracji podatkowych, 2 wnioski do Sądu o wpis hipoteki w księdze wieczystej, 2 decyzje w sprawie umorzenia zaległości podatkowych, 2 decyzje - zwolnienie z podatku rolnego z tytułu zakupu gruntów, 2 doniesienia karne do Urzędu Skarbowego, 68 decyzji zmieniających wymiar podatku, 3 potwierdzenia osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego do ANR, 11 informacji w sprawie figurowania w ewidencji podatkowej, 2 decyzje określające wysokość podatku od środków transportowych na rok 2014, 15 zawiadomień o wygaśnięciu w całości należności objętych postępowaniem egzekucyjnym, 1 zaświadczenie o niezaleganiu w płatności podatku, 2upomnienia osoby prawne, 2 upomnienia osoby fizyczne, 4 informacje o ograniczeniu wartości tytułów wykonawczych, 1 decyzja o zwrocie nadpłaty, 2 postanowienia o zarachowaniu wpłaty, 86 tytułów wykonawczych od osób fizycznych, 1 tytuł wykonawczy od osób prawnych, 3 zgłoszenia wierzytelności- wykazu zaległości podatkowych i innych należności podatnika wobec gminy. V. W zakresie realizacji zadań Wydziału Organizacyjnego 1. Przygotowano kompletną dokumentację kadrową, wprowadzono do programu kadrowego dane, dokonano zgłoszeń i wyrejestrowań ZUS, w związku z: zakończeniem umowy o pracę pomoc administracyjna, zawarciem i zakończeniem umów-zleceń. 2. Przyjęto na staż 4 osoby bezrobotne. 3. Zweryfikowano oferty kandydatów na wolne stanowisko pracy w Wydziale Organizacyjnym (sekretariat). 4. Sporządzono miesięczną informację INF-1 do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 5. Wprowadzono do kartoteki czasu pracy i programu kadrowego 33 wnioski urlopowe. 6. Wystawiono 2 zaświadczenie o zatrudnieniu RP Wystawiono 13 Upoważnień, Pełnomocnictw Burmistrza. 8. Zarejestrowano w rejestrze 20 Zarządzeń Burmistrza i przekazano do Wojewody 18 Zarządzeń Burmistrza. 9. Zarejestrowano 1 uchwałę. Uchwałę przesłano do LUW. 10. Przyjęto i zarejestrowano 1020 pism. 11. Nadzorowano roboty publiczne i prace społecznie-użyteczne. 5

6 12. Nadzorowano pracę osób skazanych wyrokiem sądu. 13. W dniu roku ogłoszono postępowanie przetargowe na zadanie pn. Remont drogi powiatowej nr 1048F, ul. Kraszewskiego w Kożuchowie. Do dnia składania ofert wpłynęły następujące oferty: Numer oferty Nazwa i adres Wykonawcy Cena oferty brutto 1 EXALO DRILLING S.A. z siedzibą w Pile Adres do korespondencji EXALO DRILLING S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze ,87zł ul. Naftowa 3a Zielona Góra 2 Przedsiębiorstwo Budowlano-drogowe KAMBUD ul. Wyspiańskiego ,97zł Nowa Sól 3 Przedsiębiorstwo Drogowe BUD-DRÓG Ryszard Kwapiszewski ul. Leśna ,47zł Kożuchów 4 BRUK ART Wojciech Wojciechowski ul. Ogrodowa 26 Jaczów ,70zł Głogów 5 Strabag Sp. z o.o. ul. Parzniewska Pruszków Adres do korespondencji ,15zł ul. Energetyków Leszno 6 EUROVIA VINCI Eurovia Polska S.A. ul. Szwecka 5, Bielany Wrocławskie Kobierzyce Adres do korespondencji ,07zł ul. Białowicka Nowogród Bobrzański 7 Budownictwo Drogowo-Sanitarne FUCHS Sp. z o.o. AL. Wolności 23/ Głogów adres do korespondencji : ,69zł ul. Wojska Polskiego 100A Nowa Sól 8 Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Kaczawska ,94zł Jelenia Góra Postępowanie przetargowe trwa. 14. W dniu 22 maja podpisano umowę na kredyt długoterminowy dla Gminy Kożuchów z PKO BP S.A. Centrum Korporacyjne w Zielonej Górze, ul. Żeromskiego 2, Zielona Góra. Szacunkowy koszt umowy to ,24 zł brutto. 15. W dniu roku podpisano umowę na zadanie pn. Budowa fontanny wraz z zasilaniem w wodę i energie elektryczną z Firmą GUTKOWSKI Gutkowski Jan, ul. 17 stycznia 92, Leszno. Wartość umowy to ,15 zł brutto. 6

7 16. W przygotowaniu postępowanie przetargowe na Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich Gminy Kożuchów. VI. W zakresie realizacji zadań Straży Miejskiej 1. Spotkanie z mieszkańcami miejscowości Książ Śląski oraz Solniki w sprawie prawidłowego zabezpieczania szamb i studni oraz utrzymania czystości na terenie wsi. 2. Wykonywanie kontroli fotoradarowej w miejscach wyznaczonych, 3. wspólne patrole z policją. 4. Pomoc i nadzór nad bezpiecznym przejazdem mammobusa na teren wyznaczony. 5. Ujawnienie dzikiego wysypiska śmieci i czynności związane z ustaleniem sprawców. 6. Patrolowanie miejsc zagrożonych wandalizmem i zaśmiecaniem. 7. Wystawiono 27 tytułów wykonawczych do Urzędu skarbowego oraz dwa wnioski do Sądu Rejonowego w Nowej Soli 8. Ukarano 32 osoby mandatami karnymi na łączną kwotę złotych. VII. Inne zadania zrealizowane przez Burmistrza Kożuchowa 1. W dniu Burmistrz Kożuchowa wspólnie ze Skarbnikiem Gminy oraz Wykonawcą Firma Gutkowski z Leszna, podpisał umowę na Budowę fontanny z zasilaniem w wodę i energię elektryczną w Kożuchowie. 2. W dniu r. Burmistrz Kożuchowa uczestniczył w spotkaniu konsultacyjnym dot. omówienia bieżącej i planowanej współpracy samorządu powiatu nowosolskiego w ramach współpracy samorządów z administracją zespoloną, służbami i jednostkami organizacyjnymi powiatu. 3. W dniu r. Burmistrz Kożuchowa uczestniczył w Polsko-Niemieckiej Debacie Transgranicznej z okazji 10-lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej organizowanej przez Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze. 4. W dniu r. Burmistrz Kożuchowa uczestniczył w pracach Komisji Rewizyjnej EKO-Przyszłość w Nowej Soli. 5. W dniu Burmistrz Kożuchowa uczestniczył w konferencji w sprawie inwestycji w powiecie nowosolskim firmy Mini Cooper Interior. 6. W dniu r. Burmistrz Kożuchowa uczestniczył w Konferencji Klubu Sportowa Polska w Warszawie nt. finansowania inwestycji. 7. W dniu Burmistrz Kożuchowa uczestniczył w spotkaniu z pracownikami BPMiG z okazji święta bibliotekarza 8. W dniu r. Burmistrz Kożuchowa uczestniczył w posiedzeniu Konwentu Euroregionu w Gubinie. 9. W dniu r. Burmistrz Kożuchowa spotkał się Dyrektorem FSO Warszawa w sprawie zagospodarowania nieruchomości. 10. W dniu r. Burmistrz Kożuchowa uczestniczył w otwarciu Zawodów Sportowych Szkół Podstawowych w Grach Zespołowych o Puchar Burmistrza organizowanej na Stadionie Miejskim w Kożuchowie. 7

8 11. W dniu r. Burmistrz Kożuchowa wspólnie ze Skarbnikiem Gminy oraz przedstawicielami Banku PKO BP S.A. z Zielonej Góry podpisał umowę na kredyt długoterminowy. 12. W dniu r. Burmistrz Kożuchowa gościł delegację niemiecką byłych mieszkańców i ich rodzin Górnego i Dolnego Śląska, która gościła w ramach podróży poznawczej w związku z Dniem Śląskiego Obwodu Miasta i Gminy (SKSG). VIII. Wydane zarządzenia Burmistrza Kożuchowa: Burmistrz wydał 20 zarządzeń: L.p nr zarządzenia z dnia kwietnia 2014 w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oraz obniżenia ceny wywoławczej kwietnia 2014 wyznaczenia komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości kwietnia 2014 sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2013 rok kwietnia 2014 przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości w drodze przetargów kwietnia 2014 przyznania stypendium za osiągnięcia w dziedzinie sportu maja 2014 powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego maja 2014 przeznaczenia do sprzedaży ruchomości w drodze przetargu maja maja 2014 przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej spółkom wodnym maja 2014 zmian w budżecie gminy na 2014 rok maja 2014 powołania komisji przetargowej maja 2014 upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej maja maja maja maja maja maja 2014 przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste zmiany w regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Kożuchowie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie zadań samorządu gminy w roku 2014 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie zadań samorządu gminy w roku 2014 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Kożuchowskiego Ośrodka Kultury i Sportu Zamek w Kożuchowie zmian w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Kożuchowie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r maja 2014 zmian w budżecie gminy na 2014 rok maja 2014 ustalenia zasad oraz maksymalnej kwoty dofinansowania nauczycieli studiujących, na rok

Sprawozdanie z pracy Urzędu Miasta i Gminy Siewierz za okres od dn. 2października 2014 r. do dn. 29 października 2014 r.

Sprawozdanie z pracy Urzędu Miasta i Gminy Siewierz za okres od dn. 2października 2014 r. do dn. 29 października 2014 r. Sprawozdanie z pracy Urzędu Miasta i Gminy Siewierz za okres od dn. 2października 2014 r. do dn. 29 października 2014 r. W poszczególnych komórkach organizacyjnych urzędu zrealizowano m.in. następujące

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola

Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola (tekst jednolity) Załącznik do Zarządzenia Nr II/91/07 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 21 maja 2007r. z późniejszymi zmianami: Nr II/120/07 Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 999(47)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 999(47)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 999(47)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Piły, sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ W OKRESIE OD 11 LISTOPADA DO 10 GRUDNIA 2011 R. I. GOSPODARKA PRZESTRZENNA I ARCHITEKTURA

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ W OKRESIE OD 11 LISTOPADA DO 10 GRUDNIA 2011 R. I. GOSPODARKA PRZESTRZENNA I ARCHITEKTURA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ W OKRESIE OD 11 LISTOPADA DO 10 GRUDNIA 2011 R. I. GOSPODARKA PRZESTRZENNA I ARCHITEKTURA 1) wydano 4 zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY NAROL

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY NAROL Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Narol Strona 1 z 30 Zarządzenie nr 89/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Narol z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r ZARZĄDZENIE NR 17/2006 WÓJTA GMINY JEDLNIA LETNISKO z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Tekst ujednolicony-kwiecień 2013 REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY ŚWIĄTNIKI GÓRNE Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Świątniki Górne, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ropczyce za pierwsze półrocze 2014 rok

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ropczyce za pierwsze półrocze 2014 rok Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ropczyce za pierwsze półrocze 2014 rok Planowany budżet Gminy Ropczyce na 2014 rok wyniósł po stronie dochodów 85 762 094,88 zł, zaś po stronie wydatków 85

Bardziej szczegółowo

ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH I SAMODZIELNYCH STANOWISK

ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH I SAMODZIELNYCH STANOWISK Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH I SAMODZIELNYCH STANOWISK 1 1. Komórki organizacyjne są obowiązane do wzajemnego uzgadniania swojej działalności

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec. SPRAWOZDANIE z realizacji budżetu za 2009 rok

Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec. SPRAWOZDANIE z realizacji budżetu za 2009 rok Załącznik nr 1. do Zarządzenia nr 28/2010 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 18 marca 2010 roku. Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec SPRAWOZDANIE z realizacji budżetu za 2009 rok Nowogrodziec, marzec 2010

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadań UM w 2003r.

Sprawozdanie z realizacji zadań UM w 2003r. Sprawozdanie z realizacji zadań UM w 2003r. 1. Urząd Miasta w 2003 roku wydał 11.146 decyzji administracyjnych uchylonych- 7, wskaźnik : 0,06%, dla porównania w 2002 roku wydano: 9626 decyzji administracyjnych-

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadań Urzędu Miasta w Dzierżoniowie w 2005r.

Sprawozdanie z realizacji zadań Urzędu Miasta w Dzierżoniowie w 2005r. Sprawozdanie z realizacji zadań Urzędu Miasta w Dzierżoniowie w 2005r. Sprawozdania z realizacji zadań w roku 2005 R E A L I Z A C J A Z A D A Ń U R Urząd Miasta w Dzierżoniowie w 2005r. Kadra kierownicza

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU PROJEKT w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŻUCHÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU WRAZ Z INFORMACJĄ O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŻUCHÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU WRAZ Z INFORMACJĄ O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŻUCHÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU WRAZ Z INFORMACJĄ O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Budżet gminy Kożuchów na 2013 rok został przyjęty

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA ZA

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA ZA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA ZA 2007 r. Prezydent Miasta Wałbrzycha działając w oparciu o przepisy obowiązującego prawa i uchwały podejmowane przez Radę Miejską Wałbrzycha,

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie,

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie, Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 - zmniejszono o kwotę 42.000,00zł. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększono o kwotę 40.000,00zł. Dz. 750 Administracja publiczna - zmniejszono o kwotę 19.100,00zł.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Burmistrza 25.06.2009r. - 30.11.2009r.

Sprawozdanie z pracy Burmistrza 25.06.2009r. - 30.11.2009r. Zał. do uchwały Nr XXXVII/291/09 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 9 grudnia 2009 roku S. 06/2009 Sprawozdanie z pracy Burmistrza 25.06.2009r. - 30.11.2009r. Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 19 marca 2013 roku. Urzędu Miejskiego w Lęborku

Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 19 marca 2013 roku. Urzędu Miejskiego w Lęborku Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 19 marca 2013 roku R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y Urzędu Miejskiego w Lęborku 1 SPIS TREŚCI Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 3 czerwca 2014 r. Poz. 2341 UCHWAŁA NR XLIV/88/2014 RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2011. Rozdział I - Postanowienia ogólne

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2011. Rozdział I - Postanowienia ogólne Rozdział I - Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2011 1 1. Regulamin Organizacyjny, zwany dalej Regulaminem określa szczegółową organizację oraz tryb pracy Urzędu Miasta Bartoszyce

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 21/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 30 września 2009 roku

Zarządzenie Nr 21/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 30 września 2009 roku Zarządzenie Nr 21/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 30 września 2009 roku w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kiełczygłowie. Na podstawie art.33 ust.2 z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 40 /2014 Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA GMINY I MIASTA SIANÓW W OKRESIE OD 26 MAJA 2014 R. DO 20 CZERWCA 2014 R.

SPRAWOZDANIE NR 40 /2014 Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA GMINY I MIASTA SIANÓW W OKRESIE OD 26 MAJA 2014 R. DO 20 CZERWCA 2014 R. SPRAWOZDANIE NR 40 /2014 Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA GMINY I MIASTA SIANÓW W OKRESIE OD 26 MAJA 2014 R. DO 20 CZERWCA 2014 R. W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM BURMISTRZ GMINY I MIASTA SIANÓW: I. WYDAŁ ZARZĄDZENIA:

Bardziej szczegółowo

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza Dziennik Urzędowy - 8026 - poz. 2072 Budżet Miasta Gozdnica wykonanie za 2006r. Część opisowa Budżet na rok 2006 uchwalony został przez Radę Miejską w Gozdnicy w dniu 28 grudnia 2005r. Przedłożony został

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w okresie między sesjami

Informacja o działalności Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w okresie między sesjami Informacja o działalności Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w okresie między sesjami 1. W okresie od 30 czerwca do dnia 29 września Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka wydał następujące zarządzenia: 1)

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Samorządzie

Przewodnik po Samorządzie Przewodnik po Samorządzie Przewodnik po Samorządzie Projekt Równi wobec prawa gdyński program poradnictwa obywatelskiego i prawnego Publikacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 16 czerwca 2014 roku. Pan Jacek Walczak Prezydent Miasta Sieradza WK 602/24/2014

Łódź, dnia 16 czerwca 2014 roku. Pan Jacek Walczak Prezydent Miasta Sieradza WK 602/24/2014 Łódź, dnia 16 czerwca 2014 roku Pan Jacek Walczak Prezydent Miasta Sieradza WK 602/24/2014 Działając na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 76/10 Burmistrza Czechowic-Dziedzic. z dnia 27 sierpnia 2010r.

ZARZĄDZENIE Nr 76/10 Burmistrza Czechowic-Dziedzic. z dnia 27 sierpnia 2010r. ZARZĄDZENIE Nr 76/10 Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czechowice Dziedzice za I półrocze 2010 roku Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Gliwice, marzec 2012 r.

Gliwice, marzec 2012 r. PREZYDENT MIASTA GLIWICE Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta G l i w i c e za 2011 r. oraz informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2011 r. Gliwice, marzec 2012

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 31/2011 Burmistrza Szydłowca z dnia 30 marca 2011r.

Zarządzenie nr 31/2011 Burmistrza Szydłowca z dnia 30 marca 2011r. Zarządzenie nr 31/2011 Burmistrza Szydłowca z dnia 30 marca 2011r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szydłowiec za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy

Bardziej szczegółowo

Chevrolet i Peugeot dla Policji w Skoczowie

Chevrolet i Peugeot dla Policji w Skoczowie Chevrolet i Peugeot dla Policji w Skoczowie 25 stycznia br. o godz. 11:00 przed Urzędem Miejskim w Skoczowie Burmistrz Jerzy Malik dokonał uroczystego przekazania Komendantowi Komisariatu Policji w Skoczowie,

Bardziej szczegółowo