REGULAMIN SIECI Regulamin korzystania z Usługi dostęp do Internetu oraz transmisji danych w Sieci WiFiKomputer w Mińsku Mazowieckim.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN SIECI Regulamin korzystania z Usługi dostęp do Internetu oraz transmisji danych w Sieci WiFiKomputer w Mińsku Mazowieckim."

Transkrypt

1 REGULAMIN SIECI Regulamin korzystania z Usługi dostęp do Internetu oraz transmisji danych w Sieci WiFiKomputer w Mińsku Mazowieckim. 1 GŁÓWNE ZAŁOŻENIE REGULAMINU Regulamin określa zakres i warunki świadczenia usług teleinformatycznych przez firmę WiFiKomputer w Mińsku Mazowieckim, zwaną w dalszym ciągu regulaminu WiFiKomputer, która wykonuje działalność w dziedzinie usługi dostęp do Internetu oraz transmisji danych na podstawie ustawy z dnia r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.Nr171, poz. 1800) i zgłoszenia URTiP nr DRT-WZZ /04(2). 2 DEFINICJE TERMINÓW UŻYWANYCH W REGULAMINIE WiFiKomputer: firma Jacek Pszczółkowski, Mińsk Mazowiecki ul. Armii Ludowej 21A/10; NIP ; REGON ; wpis do ewidencji działalności gospodarczej nr 8415/2004; wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych nr 231.; tel ; kom ; który wykonuje działalność w dziedzinie usługi dostęp do Internetu oraz transmisji danych, usługodawca internetowy, właściciel, zarządca, serwisant i administrator lokalnych sieci WiFiKomputer. ABONENT: osoba fizyczna lub prawna, która podpisała umowę na korzystanie z usług dostęp do Internetu oraz transmisji danych i/lub usług o wartości dodanej dla transmisji danych świadczonych przez WiFiKomputer CENNIK: WiFiKomputer świadczy i udostępnia usługi na rzecz Abonentów na podstawie Umowy, niniejszego Regulaminu i Cennika Usług który jest nierozłączną częścią umowy. LOKALIZACJA: mieszkanie, lokal wskazany przez Abonenta, w którym znajdować się będzie należący do niego sprzęt, przyłączony do Lokalnej Sieci WiFiKomputer UMOWA ABONENCKA: umowa zawarta na piśmie o świadczenie usług telekomunikacyjnych przez WiFiKomputer na rzecz Abonenta. Umowa zawiera oświadczenie Abonenta, że przed zawarciem Umowy zapoznał się z treścią Regulaminu i Cennika Usług oraz wyraża zgodę na włączenie ich postanowień do Umowy. Jeżeli w Regulaminie jest mowa o Umowie, należy przez to rozumieć Umowę, Regulamin i Cennik Usług łącznie. REGULAMIN: niniejszy regulamin świadczenia lub udostępniania usług telekomunikacyjnych przez WiFiKomputer, ustalający zasady i warunki świadczenia lub udostępniania usług telekomunikacyjnych przez WiFiKomputer będący wraz z Cennikiem Usług integralną częścią Umowy. Regulamin wiąże Abonenta i WiFiKomputer od momentu podpisania Umowy, na równi z postanowieniami Umowy i Cennika Usług. SIEĆ WiFiKomputer: sieć telekomunikacyjna, na którą składają się urządzenia telekomunikacyjne i linie telekomunikacyjne zestawione w sposób umożliwiający WiFiKomputer przekaz sygnałów pomiędzy określonymi zakończeniami tej sieci. PASMO WSPÓŁDZIELONE: usługi dostępu do sieci realizowane są przy pomocy pasma współdzielonego, co oznacza wielość współużytkowników sieci pracujących w paśmie przydzielonym dla całej sieci. PRZERWY SERWISOWE: planowane wyłączenia sieci w celu przeprowadzenia prac serwisowych, rekonfiguracyjnych itp. Abonent będzie powiadamiany o przerwach pisemnie lub za pomocą a na wskazany przez Abonenta w umowie adres, ewentualnie ogłoszenia na stronie DOSTĘPNOŚĆ SIECI: czas dostępności łączy telekomunikacyjnych zestawianych w trakcie trwania Umowy na rzecz Abonenta, obliczonych w skali miesiąca i wyrażony w procentach. USŁUGI DODATKOWE: inne, poza Usługą Podstawową, czynności wykonywane przez Wifikomputer na zlecenie Abonenta, np. komercyjne usługi internetowe, pozaabonamentowe zlecenia serwisowe, zakupy, wypożyczenia, prezentacje, dostęp do serwisów, pośrednictwo w handlu elektronicznym, reklama i promocja, tanie rozmowy telefoniczne VoIP itp. SIŁA WYŻSZA: wszystkie zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne, których wystąpienie jest niezależne od WiFiKomputer (np.: powódź, wichura, burza, wyładowania atmosferyczne, wojna, zdarzenia losowe, itp.) URZĄDZENIA: wszelkie urządzenia będące własnością WiFiKomputer, umożliwiające świadczenie przez WiFiKomputer usług, udostępnione Abonentowi na czas trwania Umowy. USTAWA: ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.Nr171, poz.1800), która obowiązuje od 3 września 2004 r., z wyjątkiem przepisów wymienionych w art. 235 ustawy. OPŁATA AKTYWACYJNA: jednorazowa, bezzwrotna opłata, jaką Abonent musi uiścić na rzecz WiFiKomputer, aby uzyskać uruchomienie Usługi i umożliwić korzystanie z Usług Dodatkowych wg. cennika AMATORSKA SIEĆ KOMPUTEROWA: w dalszej części ASK, sieć komputerowa zbudowana z własnych funduszy mieszkańców, łącząca ze sobą komputery w obrębie budynku, osiedla lub miejscowości. OPŁATA DODATKOWA: jednorazowa opłata za wykonane zlecenia Abonenta, w celu umożliwienia podłączenia do Lokalnej Sieci WiFiKomputer oraz dostępu do tanich rozmów telefonicznych VoIP wg. cennika ABONAMENT: uiszczana w cyklu miesięcznym lub jednorazowo na rzecz Operatora, opłata, jakiej musi dokonywać Abonent, aby podtrzymać swoje prawo do korzystania z Usługi wg. Cennika, płatna do 10 dnia każdego miesiąca na konto bankowe: WiFiKomputer ING Bank Śląski S.A. Oddział Mińsk Mazowiecki , lub na konto dodatkowe Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim z podaniem okresu za jaki dokonano wpłaty. Potwierdzeniem terminowości zapłaty jest data stempla bankowego. FAKTURA VAT: wystawiana każdorazowo Abonentowi po potwierdzeniu dokonania wpłaty. OPŁATA DEINSTALACYJNA: opłata należna WiFiKomputer w wypadku rozwiązania Umowy Abonenckiej z winy Abonenta przed upływem okresu minimalnego ujętego indywidualnie w Umowie Abonenckiej, stanowiącej kwotę 500,00 PLN brutto. NUMER IP: niepowtarzalny numer przyznawany Abonentowi służący do identyfikacji jego komputera w sieci. MAC: niepowtarzalny numer karty sieciowej służący do identyfikacji komputera w sieci. ROUTER BRZEGOWY: urządzenie będące punktem styku sieci WiFiKomputer z siecią operatora nadrzędnego, stojący po stronie sieci WiFiKomputer. 3 W ramach Usługi sieci WiFiKomputer, WiFiKomputer zapewnia: 1. Pakiet usług określonych w cenniku. 2. Pakiet sprzętowy opcjonalnie. 3. Pomoc przy pierwszej konfiguracji komputera. 4. IP wewnętrzny, zewnętrzny opcjonalnie. 5. Funkcjonalność routera. 6. Usługi dodatkowe określone w cenniku. 7. WiFiKomputer może zmieniać zakres świadczonych usług, w szczególności poprzez ich modyfikację i rozszerzanie w miarę rozwoju i powstawania nowych technologii telekomunikacyjnych lub zmiany przepisów prawa WiFiKomputer instaluje pakiet sprzętowy w lokalu Abonenta.

2 2. Abonent zobowiązuje się używać dostarczony pakiet sprzętowy zgodnie z wymogami prawidłowej eksploatacji i zasadami określonymi w Regulaminie. 3. Abonent zobowiązany jest do każdorazowego poinformowania Operatora o nieprawidłowym działaniu powierzonego sprzętu. 4. Abonent może przekazać swój sprzęt w celu podłączenia przez WiFiKomputer w lokalu Abonenta i sprzęt ten zostaje własnością Abonenta. UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUGI 5 1. Umowa o świadczenie usługi sieci WiFiKomputer zostaje zawarta w formie pisemnej, pod rygorem nieważności po niespełnieniu przez Abonenta warunków określonych w regulaminie. 2. Świadczenie usług: a. WiFiKomputer, na podstawie Umowy, Regulaminu i Cennika Usług, świadczy usługi transmisji danych oraz dostępu do sieci Internet za pośrednictwem i w ramach sieci telekomunikacyjnej, polegającej na kablowym, radiowym lub światłowodowym dostępie do Internetu, szerokopasmowej transmisji danych oraz inne usługi telekomunikacyjne niewymagające zezwolenia, a zgłoszone w URTiP. b. Szczegółowy wykaz oferowanych, świadczonych i udostępnianych przez WiFiKomputer usług oraz parametry ich udostępniania i świadczenia zawarte są w Cenniku Usług Abonent może zawrzeć Umowę o świadczeniu usług osobiście bądź przez należycie umocowanego przedstawiciela. 2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej notarialnej. 7 Odmowa zawarcia umowy 1. WiFiKomputer ma prawo odmówić zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, gdy Abonent nie dołączył lub odmówił okazania dokumentów, o których mowa w 9 Regulaminu lub przedstawione dokumenty budzą wątpliwości dotyczące ich rzetelności, prawdziwości, autentyczności lub formy. 2. Nie ma możliwości technicznych świadczenia określonej usługi. 3. Nie można uzyskać porozumienia z administratorem budynku w sprawie montażu urządzeń. 4. Umowa miałaby być zawarta z osobami, które nie spełniają warunków określonych w niniejszym Regulaminie. 5. Umowa miałaby być zawarta z osobami, z którymi WiFiKomputer wcześniej rozwiązała Umowę z przyczyn leżących po stronie tych osób Instalacja nastąpi najpóźniej w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy. Abonent będzie powiadomiony o terminie na 7 dni przed planowaną instalacją. 2. W przypadkach szczególnych, takich jak rozbudowa infrastruktury sieci szkieletowej do abonenta termin zostanie ustalony indywidualnie. 9 W celu zawarcia umowy Abonent zobowiązany jest : a. przedstawić do wglądu dokumenty potwierdzające jego tożsamość i status prawny lokalu; b. przedstawić do wglądu pisemną zgodę administracji budynku na podłączenie do sieci i montaż anteny; c. udostępnić lokal, w którym ma być zainstalowana usługa oraz sprawny sprzęt komputerowy w celu instalacji właściwych urządzeń i oprogramowania oraz ich prawidłowej konfiguracji. 10 W przypadku gdy Umowa zawierana jest poza siedzibą WiFiKomputer, Regulamin stosuje się z uwzględnieniem przepisów Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów. 11 Umowa zostaje podpisana na czas określony wskazany przez Abonenta w pakiecie zgodnie z cennikiem, a po upływie tego okresu ulega automatycznie przekształceniu w umowę na czas nieokreślony. 12 Odpowiedzialność 1. WiFiKomputer odpowiada na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego za niewykonane lub nienależyte wykonanie świadczonych usług telekomunikacyjnych będących następstwem winy umyślnej, rażącego niedbalstwa WiFiKomputer lub następstwem czynu niedozwolonego. 2. WiFiKomputer nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług, świadczonych lub udostępnianych przez WiFiKomputer, które jest następstwem siły wyższej, nastąpiło z winy Abonenta lub wskutek niedochowania przez Abonenta przepisów prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu czy Umowy lub było spowodowane czynnikami, na które WiFiKomputer nie miała wpływu. 3. Usługi telekomunikacyjne realizowane przy udziale służb i urządzeń innego operatora, wykonywane są zgodnie z regulaminem świadczenia usług tego operatora, w zakresie w jakim Abonent korzysta z usług realizowanych przy udziale służb i usług innego operatora. 4. Z przyczyn technicznych WiFiKomputer może czasowo przerwać świadczenie usług na rzecz Abonenta. 5. Z tytułu przerw w świadczeniu usług spowodowaną awarią leżącą po stronie WiFiKomputer, Abonentowi przysługuje zwrot części opłaty miesięcznej w wysokości 1/30 za każdy dzień przerwy powyżej 48 godzin. 6. Zwrot części miesięcznej Opłaty Abonamentowej przysługuje, jeżeli Abonent dokonał zgłoszenia przerwy w świadczeniu usług do WiFiKomputer, a następnie, po potwierdzeniu istnienia faktu przerwy w świadczeniu usług przez odpowiednie służby WiFiKomputer, złożył do WiFiKomputer wniosek o zwrot odpowiedniej części miesięcznej Opłaty Abonamentowej lub gdy przerwa ta była spowodowana świadomą operacją wykonaną przez WiFiKomputer. 13 Tajemnica telekomunikacyjna i zasady przetwarzania danych 1. WiFiKomputer jest obowiązana do zachowania tajemnicy telekomunikacyjnej, obejmującej informacje przekazywane w Sieci WiFiKomputer, dane dotyczące Abonenta oraz dane dotyczące faktu, okoliczności i rodzaju połączenia, prób uzyskania połączenia między określonymi zakończeniami sieci, a także identyfikacji, bądź lokalizacji zakończenia sieci, pomiędzy którymi wykonano połączenie. 2. WiFiKomputer oświadcza, że sieć jest siecią otwartą i dołączone sieci lub komputery Abonenta nie są chronione przed działaniami osób trzecich. 3. Na specjalne życzenie Abonenta za dodatkową odpłatnością, WiFiKomputer zapewnia urządzenia techniczne umożliwiające szyfrowanie i kodowanie informacji. 4. Przepisu ustępu 1 nie stosuje się do informacji i danych ze swojej istoty jawnych albo z przeznaczenia publicznych, albo u- jawnionych postanowieniem sądu, postanowieniem prokuratora lub na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub za zgodą Abonenta.

3 5. WiFiKomputer zapewnia zabezpieczenie urządzeń telekomunikacyjnych, sieci oraz zbioru danych w zakresie uzasadnionym względami technicznymi lub ekonomicznymi przed możliwością ujawnienia tajemnicy telekomunikacyjnej. 6. WiFiKomputer może zbierać, utrwalać, przechowywać, opracowywać, zmieniać, usuwać lub udostępniać informacje lub dane objęte tajemnicą telekomunikacyjną (przetwarzanie danych), jeżeli czynności te będą przedmiotem usług świadczonych przez WiFiKomputer na podstawie Umowy i Regulaminu albo są niezbędne do ich wykonania. 7. Podpisanie przez Abonenta Umowy jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w myśl ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr144, poz.1204). 8. WiFiKomputer może uzależnić zawarcie Umowy od uprzedniego uzyskania urzędowego potwierdzenia danych Abonenta. 9. Przetwarzanie informacji lub danych w innych celach niż określony w 12 ust. 5 jest dopuszczalne jedynie zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawowymi. 14 Obowiązki Abonenta 1. Abonent jest zobowiązany do korzystania z usług świadczonych przez WiFiKomputer w sposób niepowodujący zakłóceń w działaniu Sieci WiFiKomputer. W przeciwnym wypadku WiFiKomputer zastrzega sobie prawo do jednostronnego rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym z winy Abonenta. 2. Abonent zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Umowy i Regulaminu oraz Cennika, a w szczególności zobowiązany jest do: I.) terminowego uiszczania opłat za świadczone przez WiFiKomputer usługi, zgodnie z obowiązującym Cennikiem Usług i podpisaną umową; II.) nie udostępniania usług osobom trzecim; poza mieszkanie, lokal III.) niewykorzystywania usług w celu świadczenia usług telekomunikacyjnych osobom trzecim, chyba że WiFiKomputer wyrazi na to zgodę na piśmie; IV.) niedokonywania zmian w łączu zapewniającym dostęp do Sieci WiFiKomputer oraz niepodłączania urządzeń nieprzystosowanych do współpracy z tym łączem, urządzeń nieposiadających świadectwa homologacji, V.) niezwłocznego zgłaszania WiFiKomputer przypadków zakłóceń w funkcjonowaniu sieci oraz przypadków nieuprawnionego lub zagrażającego interesom innych Abonentów działania w Sieci WiFiKomputer, VI.) umożliwienia upoważnionym przedstawicielom WiFiKomputer kontroli instalacji i urządzeń będących własnością WiFi- Komputer oraz działania Sieci WiFiKomputer w zakresie udostępnionym na podstawie Umowy Abonentowi, VII.) informowania WiFiKomputer o wszelkich zmianach danych określonych odpowiednio w 5, VIII.) natychmiastowego zwrotu i umożliwienia demontażu po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy, wszystkich urządzeń i instalacji będących własnością WiFiKomputer, w stanie nie gorszym, niż wynikający z prawidłowej eksploatacji, IX.) umożliwienia WiFiKomputer, okresowego sprawdzania stanu technicznego urządzeń zainstalowanych w jego lokalu lub nieruchomości, X.) korzystania z powierzonych mu urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem i wymogami ich prawidłowej eksploatacji, XI.) niedokonywania samodzielnie napraw, konfiguracji i modernizacji udostępnionych mu urządzeń (uprawnieni są do tego jedynie upoważnieni pracownicy WiFiKomputer). 15 Obowiązki WiFiKomputer I. WiFiKomputer zobowiązana jest do: 1) zapewnienia świadczenia usług na rzecz Abonenta w zakresie i na warunkach określonych w Umowie, Regulaminie i Cenniku Usług, 2) zapewnienia odpowiednich warunków umożliwiających ciągłość świadczenia usług na rzecz Abonenta oraz informowania o ograniczeniach dostępu do usług spowodowanych, w szczególności koniecznością przeprowadzenia napraw i konserwacji instalacji, 3) udostępnienia Abonentowi informacji technicznych dotyczących parametrów świadczonej usługi, 4) usunięcia awarii i usterek powstałych w czasie świadczenia usług. II. WiFiKomputer może przerwać albo w istotnym zakresie ograniczyć świadczenie lub udostępnianie usług oraz zmienić warunki ich świadczenia bez prawa do odszkodowania lub zwrotu Opłaty Abonamentowej, jeżeli zachodzą uzasadnione okoliczności uniemożliwiające WiFiKomputer spełnienie zasadniczych wymagań dotyczących: 1) zachowania ciągłości świadczenia usług telekomunikacyjnych, w przypadku awarii sieci lub w sytuacjach szczególnego zagrożenia: a) zachowania integralności sieci, b) zachowania interoperacyjności sieci, 2) efektywnego wykorzystania zasobów częstotliwości i spełniania wymagań dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej. III. WiFiKomputer zakazuje Abonentowi rozpowszechniania, udostępniania, przechowywania informacji i treści mogących być uznane za nieprzyzwoite, obraźliwe, znieważające, naruszające prawa autorskie innych podmiotów, zawierające groźby karalne oraz naruszające przepisy o ochronie informacji niejawnych, a także inne zakazane przez prawo. WiFiKomputer nie odpowiada za wyżej wymienione treści, przekazywane przez Abonenta w sieci. 16 Urządzenia i oprogramowanie 1. W celu wykonania postanowień Umowy WiFiKomputer umożliwi Abonentowi korzystanie z urządzeń będących własnością WiFiKomputer lub ich zakup. 2. W przypadku uszkodzenia urządzenia, będącego następstwem nieuprawnionego działania Abonenta, w szczególności poprzez niewłaściwe korzystanie, koszty związane z usunięciem skutków tego działania obciążają Abonenta. 3. Abonent zobowiązany jest do podpisania Protokołu instalacji urządzeń z chwilą wykonania czynności przez WiFiKomputer. 4. Od dnia instalacji, o której mowa w ust. 3, Abonent jest zobowiązany pokryć na rzecz WiFiKomputer wszelkie koszty i straty spowodowane utratą lub uszkodzeniem urządzeń lub zużyciem przekraczającym miarę wynikającą z używania zgodnego z przeznaczeniem. 5. WiFiKomputer może przekazać Abonentowi ograniczone i niewyłączne licencje na używanie oprogramowania wykorzystywanego do realizacji usługi. 6. Oprogramowanie wymienione w pkt. 5 może być wykorzystywane jedynie w związku z wykonywaną usługą i nie może być w szczególności kopiowane, przekazywane, odsprzedawane, ujawniane osobom trzecim. 7. Wszelkie naprawy sprzętu których właścicielem jest Abonent, pokrywa on we własnym zakresie.

4 17 Opłaty za usługi 1. Na opłaty składają się płatności w wysokości określonej jako ceny za Abonament (miesięczne) oraz opłata za Aktywację, określone w Cenniku Usług za poszczególne ich rodzaje. 2. Opłaty za usługi telekomunikacyjne należne zgodnie z Umową i Cennikiem płatne są na konto bankowe WiFiKomputer. 3. Faktury są wysyłane pocztą po potwierdzeniu dokonanej wpłaty dotyczy osób prawnych i osób fizycznych, poza przypadkiem dokonania opłaty za cały okres obowiązywania Umowy w takim wypadku wystawiana jest jedna faktura. 4. Faktury odebrać można w biurze WiFiKomputer. 5. Jeżeli świadczone usługi nie obejmują pełnych miesięcy, co w szczególności dotyczy pierwszego miesiąca po Aktywacji, wówczas Opłaty Abonamentowe ustala się w wysokości 1/30 (jednej trzydziestej) miesięcznej Opłaty Abonamentowej za każdy dzień świadczenia usługi. 6. Abonent uiszcza opłatę Aktywacyjną w dniu podpisania umowy. 7. Opłaty Abonamentowe wskazane w fakturze naliczone są za okres rozliczeniowy zgodnie z umową. Przez okres rozliczeniowy należy rozumieć okres miesiąca kalendarzowego, będący podstawą rozliczenia należności Abonenta wobec WiFiKomputer. 8. Za opóźnienie w uiszczeniu opłat pobierane będą ustawowe odsetki. 9. WiFiKomputer może naliczać w wystawianych fakturach opłaty za usługi zrealizowane w poprzednich okresach rozliczeniowych, o ile nie były one naliczane na fakturach wcześniejszych. 10. Wysokość opłat za poszczególne rodzaje usług oraz zasady ich naliczania określone są w Umowie i Cenniku. 11. W przypadku Opłaty Abonamentowej płatnej z góry za cały okres obowiązywania Umowy, Abonent uiszcza stosowne opłaty na podstawie faktury, która będzie wskazywała termin zapłaty tych kwot. 12. WiFiKomputer zastrzega sobie prawo do zmian w Cenniku Usług w każdym czasie, z zastrzeżeniem postanowień Ustawy, ale nie częściej niż raz na 6 miesięcy kalendarzowych. O zakresie zmian w Cenniku Usług WiFiKomputer powiadomi Abonentów pisemnie na adres wskazany w Umowie z wyprzedzeniem co najmniej jednego okresu rozliczeniowego. 13. W przypadku niezaakceptowania zmian, o których mowa w 17 ust.12, Abonent może wypowiedzieć pisemnie zawartą umowę bez żadnych karnych konsekwencji finansowych. 14. Za datę dokonania zapłaty uważa się dzień dokonania wpłaty na rachunek WiFiKomputer lub, w przypadku dokonania płatności gotówką w urzędzie pocztowym lub banku, dzień dokonania płatności potwierdzony odpowiednim stemplem opatrzonym datą. 18 Zmiany 1. W czasie trwania Umowy Abonent, który nie ma wymagalnych długów wynikających z Umowy, może wnioskować o zmianę rodzaju usługi wybranej w Umowie na inną usługę lub usługi świadczone przez WiFiKomputer i wyszczególnione w Cenniku Usług. Ograniczenie zakresu usług wymaga zgody WiFiKomputer wyrażonej na piśmie i może być uzależnione od opłacenia przez Abonenta kosztów zmiany rodzaju usługi. 2. Abonent składa pisemny wniosek o zmianę rodzaju usługi świadczonej przez WiFiKomputer na adres WiFiKomputer. 3. W terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o zmianę rodzaju usługi świadczonej przez WiFiKomputer, w przypadku technicznych możliwości udostępnienia danej usługi oraz po spełnieniu warunków niezbędnych dla danej usługi, WiFi- Komputer zawiera z Abonentem Aneks do Umowy, określający zmianę rodzaju usług świadczonych lub udostępnianych przez WiFiKomputer. 4. Abonent, który w wyniku zmiany rodzaju usługi korzysta z usługi, za którą Opłata Abonamentowa jest różna od Opłaty Abonamentowej za poprzednio świadczoną na podstawie Umowy usługę, będzie zobowiązany do uiszczenia Opłaty za usługę lub usługi świadczone przez WiFiKomputer na podstawie Umowy wraz z Aneksem zgodnie z Cennikiem, za okres od pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym rozpoczęto dostarczanie do Abonenta nowej usługi. Abonent otrzyma formularz wpłaty łącznej kwoty różnicy ceny za cały pozostały okres Umowy, do zapłaty której będzie zobowiązany w terminie wskazanym w takim formularzu. 19 Postępowanie reklamacyjne 1. Reklamacje mogą być zgłaszane przez Abonenta w siedzibie WiFiKomputer adresy i numery telefonów zostaną podane przez WiFiKomputer jednocześnie z zawarciem Umowy. 2. Reklamacje mogą dotyczyć w szczególności: a) niewykonania lub nienależytego wykonania usługi, b) wadliwego rozliczenia usługi. 3. Reklamacje mogą być wnoszone w terminie 2 miesięcy licząc od pierwszego dnia następnego miesiąca rozliczeniowego, odpowiednio po: a) zaistnieniu zdarzenia stanowiącego przyczynę reklamacji, b) otrzymaniu faktury za usługę. 4. Reklamacja powinna zawierać: dane Abonenta, numer Umowy, opis przedmiotu reklamacji oraz okoliczności ją uzasadniające (wysokość kwestionowanej opłaty, określenie niewykonanej lub nienależycie wykonanej usługi wraz z podaniem okresu, w którym to nastąpiło), numer faktury, datę sporządzenia, podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Abonenta, inne posiadane dokumenty uzasadniające reklamację. 5. Niezależnie od złożenia reklamacji, kwota objęta reklamacją jest wymagalna i płatna w terminie określonym w fakturze lub umowie. W przypadku uwzględnienia reklamacji dotyczącej wadliwego rozliczenia usługi, kwestionowana kwota zaliczana jest na poczet przyszłych należności. 6. Reklamacja powinna być rozpatrzona w ciągu 60 dni od dnia jej wniesienia. Jeżeli w tym terminie reklamacja nie może być załatwiona, należy o tym niezwłocznie powiadomić reklamującego, podając przyczynę zwłoki oraz przewidywany termin załatwienia. 7. Na złożoną reklamację WiFiKomputer udziela odpowiedzi w formie pisemnej, która winna zawierać: treść rozstrzygnięcia, uzasadnienie faktyczne i prawne, datę. 20 Ograniczenie świadczenia usług i odstąpienie od umowy I. WiFiKomputer może : 1) Przerwać, zawiesić lub ograniczyć świadczenie usług, utrzymując jedynie świadczenie usług niepowiększających zadłużenia Abonenta, jeżeli Abonent pozostaje w zwłoce z płatnością należności za wykonanie usług przez okres dłuższy niż 15 dni. 2) Ograniczyć, przerwać lub zawiesić świadczenie usług telekomunikacyjnych, jeżeli Abonent uporczywie narusza warunki Regulaminu, Umowy lub Cennika Usług. 3) Ograniczyć, przerwać lub zawiesić świadczenie usług jeśli Abonent podejmuje działania utrudniające albo uniemożliwiają-

5 II. ce świadczenie lub korzystanie z usług WiFiKomputer innym odbiorcom. Za ponowne rozpoczęcie świadczenia usługi Abonentowi, WiFiKomputer pobierze odrębną opłatę określoną w Cenniku jako aktywacja. III. WiFiKomputer może odstąpić od Umowy z Abonentem, któremu zawiesiła lub ograniczyła świadczenie usług z przyczyn określonych w 20, ust. I, pkt 1 3, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Abonenta do: 1. zapłaty należności w terminie nie krótszym niż 15 dni, w przypadku opóźnienia w płatności za usługi, 2. usunięcia przyczyn zawieszenia lub ograniczenia usług, w przypadkach, o których mowa w 20, ust.i, pkt zaprzestania działań, które destabilizują pracę sieci informatycznej utrudniając lub uniemożliwiając świadczenie usługi innym odbiorcom. IV. W przypadku istotnego naruszenia przez Stronę jej obowiązków określonych w Umowie lub przepisów prawa mających do niej zastosowanie, druga Strona może odstąpić od Umowy w drodze pisemnego oświadczenia. W szczególności, za istotne naruszenie Umowy uważa się zwłokę, która przekracza 60 dni, w uiszczaniu opłat za świadczone przez WiFiKomputer usługi. Opłaty zapłacone przez Abonenta, albo takie, które nie zostały zapłacone przez Abonenta, a byłyby należne za okres do dnia odstąpienia od Umowy, stanowią wynagrodzenia za usługi wyświadczone do dnia odstąpienia od Umowy, wobec czego, świadczenia takie zapłacone nie podlegają zwrotowi, a niezapłacone powinny zostać niezwłocznie zapłacone. V. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy wymaga formy pisemnej, przy czym oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy przez WiFiKomputer przesyłane jest listem poleconym na adres Abonenta wskazany w Umowie. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy winno zawierać szczegółowy opis naruszenia Umowy. VI. Ponadto WiFiKomputer ma prawo do odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, gdy: 1) Abonent wykorzystuje łącze i Sieć WiFiKomputer w sposób zagrażający istotnym interesom innych Abonentów lub interesom WiFiKomputer, poprzez działania niezgodne z prawem, Umową lub Regulaminem, 2) Abonent nie przestrzega postanowień Umowy oraz niniejszego Regulaminu i Cennika Usług, 3) ogłoszona zostanie upadłość Abonenta, albo zostanie wszczęte względem niego postępowanie likwidacyjne lub układowe, 4) z przyczyn technicznych lub innych ważnych względów jej wykonanie okazałoby się gospodarczo niemożliwe lub w sposób oczywisty nieracjonalne. VII. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy wywiera skutek na koniec miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym oświadczenie doszło do drugiej Strony w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. VIII. Z dniem rozwiązania, zawieszenia lub wygaśnięcia Umowy WiFiKomputer zaprzestaje świadczenia usług na rzecz Abonenta, odłącza od sieci urządzenia wykorzystywane przez Abonenta na podstawie tej Umowy oraz w każdym czasie może je zdemontować. IX. W przypadku rozwiązania umowy z winy Abonenta przed upływem okresu zawartego w umowie Abonent, traci wszystkie dotychczasowe ulgi i zniżki, które podlegają wyrównaniu do wykorzystanego abonamentu, oraz jest zobowiązany do zapłaty pełnej kwoty abonamentu liczonej do dnia zakończenia umowy terminowej. Zobowiązanie płatne jest na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez WiFiKomputer w terminie 10 dni od dnia wystawienia. X. Kara za udostępnianie usługi Internetowej poza lokal, nielegalne korzystanie z sieci, podłączenie większej ilości stanowisk niż określono w parametrach Technicznych skutkuje karą w wysokości 5.000,00, zł (pięć tysięcy złotych), oraz natychmiastowym zerwaniem umowy z winy Abonenta, kara płatną na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez WiFiKomputer. 21 Cesja 1. Abonent, za zgodą WiFiKomputer wyrażoną na piśmie, ma prawo do przeniesienia swoich praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią. Jeżeli takowa cesja pociąga za sobą skutki finansowe, Abonent zobowiązany jest do pokrycia ich kosztów. 2. Zmiany Umowy oraz wszelkie zawiadomienia, zgłoszenia, o których mowa w Umowie lub Regulaminie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Abonent jest zobowiązany niezwłocznie informować pisemnie WiFiKomputer o zmianach dotyczących nazwiska, nazwy firmy, adresu lub siedziby Abonenta, statusu prawnego oraz innych danych wynikających z Umowy lub Regulaminu. W przypadku nie poinformowania WiFiKomputer o zmianie adresu, pisma wysłane na adres wskazany w Umowie mają skutek doręczenia. 22 Zmiana regulaminu 1. O zmianach Regulaminu WiFiKomputer zawiadomi Abonentów pocztą na adres wskazany w Umowie przez Abonenta i opublikowaniem na stronie WiFiKomputer przynajmniej na 30 dni przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu. 2. W przypadku niezaakceptowania zmian, o których mowa w 22 ust.1 Abonent może wypowiedzieć pisemnie zawartą umowę bez żadnych karnych konsekwencji finansowych, nie później jednak jak 7 dni przed wejściem zmian. 3. Paragraf 22 ust. 2 nie dotyczy zmiany adresu siedziby Firmy WiFiKomputer. 23 Postanowienia końcowe 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Ustawy oraz Kodeksu Cywilnego. 2. Regulamin wchodzi w życie w dniu podpisania umowy. Dostawca Abonent WiFiKomputer Jacek Pszczółkowski, Mińsk Mazowiecki ul. Armii Ludowej 21A/10; NIP ; REGON ; wpis do ewidencji działalności gospodarczej nr 8415/2004; wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych nr 231.; tel ; kom ;

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU ROZDZIAŁ I Terminologia 1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 2. Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług nr

Umowa o świadczenie usług nr Umowa o świadczenie usług nr Zawarta w dniu. w Poznaniu pomiędzy: Firmą AirCity, Krzysztof Arkadiusz Janukowicz, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej w Poznaniu pod nr ewid. 44326/2004/S z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ OMI POLSKA (dla osiedlowej sieci internetowej )

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ OMI POLSKA (dla osiedlowej sieci internetowej ) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ OMI POLSKA (dla osiedlowej sieci internetowej ) Niniejszy regulamin ustala zasady świadczenia usług odbiorcom w zamian za wnoszone przez nich opłaty na rzecz dostawcy

Bardziej szczegółowo

Dane teleadresowe abonenta: Adres,

Dane teleadresowe abonenta: Adres, Umowa nr zawarta pomiędzy Bajt Computers (operator), z siedzibą i adresem w Busku Zdroju (28-100) przy ul. Partyzantów 25a zarejestrowaną pod nr 2993.w Urzędzie Miasta i Gminy Busko zwanym dalej operatorem.

Bardziej szczegółowo

I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG

I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG Wykonanie instalacji i podłączenie Abonenta do sieci Operatora nastąpi nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu do Sieci Lokalnej ElecTower z możliwością dostępu do Internetu

Regulamin dostępu do Sieci Lokalnej ElecTower z możliwością dostępu do Internetu Regulamin dostępu do Sieci Lokalnej ElecTower z możliwością dostępu do Internetu Dział I. Definicje 1 Użyte w Regulaminie korzystania z usługi dostęp do Sieci Lokalnej ElecTower z możliwością dostępu do

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych dokumentów w formie elektronicznej

Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych dokumentów w formie elektronicznej PGNiG SA w Warszawie Dolnośląski Oddział Handlowy we Wrocławiu Górnośląski Oddział Handlowy w Zabrzu Wielkopolski Oddział Handlowy w Poznaniu Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z łącza VollandNet do sieci Internet zatwierdzony w dniu 01.05.2005 r.

Regulamin korzystania z łącza VollandNet do sieci Internet zatwierdzony w dniu 01.05.2005 r. Regulamin korzystania z łącza VollandNet do sieci Internet zatwierdzony w dniu 01.05.2005 r. I. Postanowienia ogólne 1.Niniejszy Regulamin określa wzajemne prawa i obowiązki Operatora oraz Abonenta. 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi dostępu do Internetu za pomocą sieci przez firmę Sejnet

Regulamin świadczenia usługi dostępu do Internetu za pomocą sieci przez firmę Sejnet Spis treści: Regulamin świadczenia usługi dostępu do Internetu za pomocą sieci przez firmę Sejnet Dział I Definicje. Dział II Zakres i warunki świadczenia Usługi dostępu do Internetu za pomocą Sieci przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z bazy WiseBase

Regulamin korzystania z bazy WiseBase Regulamin korzystania z bazy WiseBase 1 Definicje Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa: a) Administratorze rozumie się przez to podmiot świadczący usługi WiseBase WiseBase sp.z.o.o b) Użytkowniku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU Przez STI,,INGRAM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU Przez STI,,INGRAM Regulamin świadczenia usług dostępu do Internetu REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU Przez STI,,INGRAM 1. ZNACZENIE POJĘĆ UŻYTYCH W TREŚCI REGULAMINU ABONAMENT miesięczna opłata uiszczana

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL: 5. Dodaje się ust. 2.15 o następującym brzmieniu:

Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL: 5. Dodaje się ust. 2.15 o następującym brzmieniu: Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL: 1. Dodaje się ust. 2.11 o następującym brzmieniu: 2.11 Udostępniony Abonentowi przez Operatora Sprzęt przeznaczony jest wyłącznie do korzystania

Bardziej szczegółowo

Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla klientów biznesowych ZAMAWIAJĄCY PARAMETRY USŁUGI INSTALACJA CZAS TRWANIA UMOWY

Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla klientów biznesowych ZAMAWIAJĄCY PARAMETRY USŁUGI INSTALACJA CZAS TRWANIA UMOWY Telnet Solutions Ul. Czarnieckiego 11/42 37-450 Stalowa Wola Tel. +48 665-343-227 Umowa nr Kraków dn - - Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla klientów biznesowych 1 ZAMAWIAJĄCY Nazwa NIP

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.01.2010r.

Obowiązuje od 01.01.2010r. Regulamin świadczenia usług dostępu do Internetu firmy NetSeven grupa ArtSeven S.C. Andrzej Dziuk, Grzegorz Adamczyk Obowiązuje od 01.01.2010r. Pojęcia używane e regulaminie 1 1. Operator - Firma NetSeven

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA NR... NA ŚWIADCZENIE USŁUG INTERNETOWYCH

UMOWA ABONENCKA NR... NA ŚWIADCZENIE USŁUG INTERNETOWYCH UMOWA ABONENCKA NR... NA ŚWIADCZENIE USŁUG INTERNETOWYCH Zawarta w dniu... w Bierutowie na zasadach określonych w niniejszej Umowie oraz w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych pomiędzy: 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi dostępu do sieci INTERNET przez firmę ARKNET

Regulamin świadczenia usługi dostępu do sieci INTERNET przez firmę ARKNET Regulamin świadczenia usługi dostępu do sieci INTERNET przez firmę ARKNET ARKNET Myślibórz, lipiec 2006 Regulamin świadczenia usługi dostępu do sieci INTERNET przez firmę ARKNET Strona 1 z 9 Spis treści

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG HOSTINGOWYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG HOSTINGOWYCH Zawarta w dniu: UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG HOSTINGOWYCH w Łaziskach Górnych Numer: /2008 A. Zawarta pomiędzy: USŁUGI HANDLOWE "EKSPRES" Henryk Dobrzyński z siedzibą w Łaziskach Górnych, ul. Świerczewskiego

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ;

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ; Dotyczy postępowania pn.: Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet z doprowadzeniem łącza internetowego i instalacją niezbędnych urządzeń sieciowych w Obwodzie Utrzymania Drogi Krajowej S17 podległym

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr O ZAPEWNIENIE MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z PAKIETU USŁUG MULTIMEDIALNYCH INTERNET

UMOWA nr O ZAPEWNIENIE MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z PAKIETU USŁUG MULTIMEDIALNYCH INTERNET UMOWA nr O ZAPEWNIENIE MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z PAKIETU USŁUG MULTIMEDIALNYCH INTERNET Zawarta w dniu.. w Pieszycach na zasadach określonych niniejszej umowie oraz w Regulaminie Świadczenia Usług pomiędzy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN korzystania z usług Firmy NetService

REGULAMIN korzystania z usług Firmy NetService REGULAMIN korzystania z usług Firmy NetService 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE W treści niniejszego Regulaminu użyte w nim określenia będą miały następujące znaczenia: WŁAŚCICIEL-FIRMA Firma NetService działająca

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Ogólne warunki umowy zawarta w dniu... 2012 r. w Szczecinie pomiędzy : MIEJSKĄ JEDNOSTKĄ OBSŁUGI GOSPODARCZEJ z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, NIP 851-313-69-96, REGON 320933250, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA O ŚWIADCZENIE USŁUGI TELEWIZJI KABLOWEJ

UMOWA ABONENCKA O ŚWIADCZENIE USŁUGI TELEWIZJI KABLOWEJ UMOWA ABONENCKA O ŚWIADCZENIE USŁUGI TELEWIZJI KABLOWEJ Zawarta w dniu.. w.. na zasadach określonych w niniejszej Umowie oraz w Regulaminie Świadczenia Usług pomiędzy: Telewizją Kablową Studio z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin rezerwacji kajaków w wypożyczalni KAJAKI.PRO

Regulamin rezerwacji kajaków w wypożyczalni KAJAKI.PRO Regulamin rezerwacji kajaków w wypożyczalni KAJAKI.PRO WSTĘP Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia Usług przez Usługodawcę, prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorców związane z wypożyczaniem

Bardziej szczegółowo

UMOWA .. Wykonawcą..

UMOWA .. Wykonawcą.. UMOWA zawarta w dniu... pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów, z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27 zwanym dalej Zamawiającym, które reprezentuje, na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Reklamacja usług telekomunikacyjnych

Reklamacja usług telekomunikacyjnych Reklamacja usług telekomunikacyjnych Jak i gdzie złożyć reklamację? Reklamacja może być złożona pisemnie, telefonicznie lub ustnie do protokołu, a nawet e-mailem, jeśli operator daje taką możliwość. Ze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A. WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz.

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie Usługi Lokalizuj@.

Umowa o świadczenie Usługi Lokalizuj@. Umowa o świadczenie Usługi Lokalizuj@. Zawarta w dniu Data Miejscowość Pomiędzy Dane, pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000496085, NIP 525-257-76-29,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Strona: 1/14 Numer klienta: UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Umowa numer, zawarta w dniu w Jaworznie pomiędzy: ART COM Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie 43-600, przy ul. Grunwaldzkiej 120,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR ANNĘ TREPKA

UMOWA NR ANNĘ TREPKA UMOWA NR Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego MIEJSKIM OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH, z siedzibą w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 17, reprezentowanym przez: DYREKTORA ANNĘ TREPKA działającego

Bardziej szczegółowo

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. Załącznik nr 9 do SIWZ Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. 1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

R E G U L A M I N I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 R E G U L A M I N Spółdzielczej Sieci Telewizji Przewodowej (SSTP), dostępu do Wirtualnej Sieci Komputerowej (WSK) oraz Usług Towarzyszących Transmisji Danych (UTTD) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług CWWM (Ogólne warunki sprzedaży usług CWWM)

Regulamin usług CWWM (Ogólne warunki sprzedaży usług CWWM) Regulamin usług CWWM (Ogólne warunki sprzedaży usług CWWM) a. definicje 1 Postanowienia ogólne CWWM Centrum Wspierania Wspólnot Mieszkaniowych Marcin Bednarski i wspólnicy spółka jawna z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ODCZYTU DODATKOWYCH UKŁADÓW POMIAROWO-ROZLICZENIOWYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ODCZYTU DODATKOWYCH UKŁADÓW POMIAROWO-ROZLICZENIOWYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ODCZYTU DODATKOWYCH UKŁADÓW POMIAROWO-ROZLICZENIOWYCH Nr ewidencyjny Niniejsza umowa została zawarta w dniu.. w Warszawie pomiędzy:... z siedzibą... zwanym/ą dalej Odbiorcą, wpisanym

Bardziej szczegółowo

oraz Abonentem Imię i nazwisko/nazwa firmy* Zarejestrowana w ** pod numerem ** Adres zameldowania / Adres siedziby* (ulica)

oraz Abonentem Imię i nazwisko/nazwa firmy* Zarejestrowana w ** pod numerem ** Adres zameldowania / Adres siedziby* (ulica) Umowa nr: o świadczenie Usług TeleNOVUM, zwana dalej Umową" Zawarta pomiędzy: NOVUM S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Racławickiej 146, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r.

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz.

Bardziej szczegółowo

działającym na podstawie wpisu do Rejestru REGON.. NIP zwanym w dalszej części Umowy Zleceniodawcą,

działającym na podstawie wpisu do Rejestru REGON.. NIP zwanym w dalszej części Umowy Zleceniodawcą, Umowa Nr.. Zawarta w dniu.. pomiędzy: Gminą Tłuszcz z siedzibą w Tłuszczu, ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz, NIP 125-13-34-845, Regon 550668166, reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza Pawła Marcina

Bardziej szczegółowo

Umowa abonencka MNI Centrum Usług - WARUNKI (wersja dla niedowidzących) strona 1 /6

Umowa abonencka MNI Centrum Usług - WARUNKI (wersja dla niedowidzących) strona 1 /6 WARUNKI UMOWY 1. Przedmiotem Umowy jest stałe, odpłatne świadczenie na rzecz Abonenta Usług z oferty Operatora według zakresu oznaczonego w Umowie, dostępnych na danym obszarze. Elementy składające się

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Postanowienia ogólne 1. Polska Izba Firm Szkoleniowych z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

ul. Gościńczyk Puławy Mobile :

ul. Gościńczyk Puławy Mobile : UMOWA o świadczenie usług i dostępu do Internetu w sieci telekomunikacyjnej Infosferis Krzysztof Dzirba zawarta w dniu 12.01.2016 w miejscowości Puławy pomiędzy: Infosferis Krzysztof Dzirba ul. Różana

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ;

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ; Umowa Nr zawarta w dniu.... w Lublinie pomiędzy: Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowanym przez pełnomocników: 1. mgr inż. Zbigniew Szepietowski - p. o. Dyrektora

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. zwaną dalej Wydzierżawiającym. zwanymi dalej Stroną lub łącznie Stronami o następującej treści:

PROJEKT UMOWY. zwaną dalej Wydzierżawiającym. zwanymi dalej Stroną lub łącznie Stronami o następującej treści: PROJEKT UMOWY Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, Plac Nowy Targ 1/8, 50-141 Wrocław, będącą podatnikiem podatku VAT o numerze NIP 897-13-83-551, reprezentowaną przez: Dariusza Jędryczka - Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług hostingowych przez HSNETWORKS Dariusz Michałowski

Regulamin świadczenia usług hostingowych przez HSNETWORKS Dariusz Michałowski Regulamin świadczenia usług hostingowych przez HSNETWORKS Dariusz Michałowski Postanowienia zawarte w Regulaminie świadczenia usług hostingowych stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług dostępu do Internetu. przez firmę NETWROK

Regulamin świadczenia usług dostępu do Internetu. przez firmę NETWROK Regulamin świadczenia usług dostępu do Internetu przez firmę NETWROK I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Operatorem usług jest NETWORK z siedzibą w Zajączkowie 38A, tel. 71/715-92-22, 782-289-027, biuro@netwrok.pl

Bardziej szczegółowo

Zleceniobiorca Mobile-tech z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kopernika 22/3, NIP 678-295-58-50, Regon 120079460

Zleceniobiorca Mobile-tech z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kopernika 22/3, NIP 678-295-58-50, Regon 120079460 Regulamin świadczenia usług reklamowych przez Mobiletech z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kopernika 22/3, NIP 678-295-58-50 w ramach serwisu emaluszki.pl PODSTAWOWE DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE: Zleceniobiorca

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Załącznik nr 8b do siwz Ogólne warunki umowy zawarta w dniu... 2011 r. w Szczecinie pomiędzy : GMINĄ MIASTO SZCZECIN z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, NIP 851-030-94-10, REGON 811684232, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data:

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Stowarzyszenie Zdrowa Praca Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: 9 marca 2015 WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002r.

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr do SIWZ Istotne postanowienia umowy ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy 1-CPI-WA-2244/11,

Bardziej szczegółowo

a firmą z siedzibą w...wpisaną do..., NIP... REGON... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa...

a firmą z siedzibą w...wpisaną do..., NIP... REGON... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa... Załącznik 4 Umowa -wzór zawarta w dniu... w Warszawie w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji świadczenia Usługi prawnej

Regulamin organizacji świadczenia Usługi prawnej Regulamin organizacji świadczenia Usługi prawnej W ramach pomocy prawnej usługi świadczone są przez: Availo Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce 954, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH. Zawarta w dniu r. w Żywcu, pomiędzy:

UMOWA PRZEDWSTĘPNA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH. Zawarta w dniu r. w Żywcu, pomiędzy: UMOWA PRZEDWSTĘPNA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Zawarta w dniu r. w Żywcu, pomiędzy: TELICO Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żywcu ul. Księdza Prałata Stanisława Słonki20a,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia Usługi Telewizja przez ConnectedHome sp. z o.o. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają: Abonent - konsument w rozumieniu przepisów

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu

UMOWA. zawarta w dniu OA.OD.272.27.13/ZP/PN UMOWA zawarta w dniu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, posiadającym NIP 896-10-03-245, REGON 000514377, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Spółdzielczej Sieci Telewizji Przewodowej (SSTP) w zakresie usług telewizji kablowej w systemie cyfrowym (TVK cyfrowa)

R E G U L A M I N. Spółdzielczej Sieci Telewizji Przewodowej (SSTP) w zakresie usług telewizji kablowej w systemie cyfrowym (TVK cyfrowa) Załącznik nr 1 R E G U L A M I N Spółdzielczej Sieci Telewizji Przewodowej (SSTP) w zakresie usług telewizji kablowej w systemie cyfrowym (TVK cyfrowa) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej Play Online PRO obowiązuje od 21.08.2012 r. do odwołania

Regulamin Oferty Promocyjnej Play Online PRO obowiązuje od 21.08.2012 r. do odwołania Regulamin Oferty Promocyjnej Play Online PRO obowiązuje od 21.08.2012 r. do odwołania I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Aby skorzystać z niniejszej Oferty Promocyjnej należy w okresie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ HYPERION S.A. Strona 1/5

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ HYPERION S.A. Strona 1/5 Strona 1/5 1 Postanowienia ogólne 1. Hyperion S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Kolistej 25 świadczy usługi telekomunikacyjne zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 2. Hyperion S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONII INTERNETOWEJ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONII INTERNETOWEJ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONII INTERNETOWEJ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin oraz Cennik stanowią integralną część wszystkich Umów w zakresie, w jakim ujęte w nim zagadnienia nie zostały

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SIECI NadowskiNET. obowiązuje od 01.07.2015. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI NadowskiNET

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SIECI NadowskiNET. obowiązuje od 01.07.2015. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI NadowskiNET REGULAMIN KORZYSTANIA Z SIECI NadowskiNET obowiązuje od 01.07.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI NadowskiNET I. DEFINICJE 1. Usługodawca: Instrumenty Geodezyjne Tadeusz Nadowski Sp. J. z siedzibą w Tychach

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej i usługi dostępu do Internetu

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej i usługi dostępu do Internetu Zp 2130-14/12 Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR Zp 2130-14/12 Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej i usługi dostępu do Internetu (część II zamówienia) Zawarta w dniu 2012 r. w Lublinie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usług połączeń telefonicznych za pośrednictwem Internetu przez Transmitel Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie

REGULAMIN. świadczenia usług połączeń telefonicznych za pośrednictwem Internetu przez Transmitel Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie Transmitel Sp. z o.o. ul. Solarza 9a 35-118 Rzeszów tel. (17) 850-45-14 fax. (17) 850-45-15 REGULAMIN świadczenia usług połączeń telefonicznych za pośrednictwem Internetu przez Transmitel Sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013

WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013 Strona1 RAP.272.41. 2013 Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013 Zawarta w dniu. 2013 roku pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 25, 50-345 Wrocław NIP: 896-000-53-54,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZENOSZENIA NUMERU PRZY ZMIANIE DOSTAWCY USŁUG ŚWIADCZONYCH W PUBLICZNYCH STACJONARNYCH SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH

REGULAMIN PRZENOSZENIA NUMERU PRZY ZMIANIE DOSTAWCY USŁUG ŚWIADCZONYCH W PUBLICZNYCH STACJONARNYCH SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH REGULAMIN PRZENOSZENIA NUMERU PRZY ZMIANIE DOSTAWCY USŁUG ŚWIADCZONYCH W PUBLICZNYCH STACJONARNYCH SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH 1 Postanowienia ogólne i definicje 1. Regulamin określa warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE WWW.SMARTMAIL.PL DEFINICJE Usługodawca Media 4U Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. J.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE WWW.SMARTMAIL.PL DEFINICJE Usługodawca Media 4U Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. J. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE WWW.SMARTMAIL.PL DEFINICJE Usługodawca Media 4U Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. J. Dąbrowskiego 247/249, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH (dla osób indywidualnych) Strona 1 z 5 numer telefonu zawarta w dniu

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH (dla osób indywidualnych) Strona 1 z 5 numer telefonu zawarta w dniu Strona 1 z 5 Pomiędzy: Spółką, z siedzibą i adresem w Warszawie,,, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000217207, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta

Bardziej szczegółowo

Umowa o opiekę nad systemem informatycznym

Umowa o opiekę nad systemem informatycznym Umowa o opiekę nad systemem informatycznym Zawarta dnia.. roku w Sosnowcu pomiędzy: reprezentowanym przez: nazywaną dalej Zlecającym, a..., reprezentującym Network Expert Sp z o.o z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Regulamin

Rozdział 1 Regulamin Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych Rozdział 1 Regulamin 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia oznaczają: Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Program Partnerski opracowany przez OPEGIEKA Sp. z o.o. służy prowadzeniu sprzedaży Powierzchni kolokacyjnej Data Center poprzez kanały sprzedażowe

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 4 do zaproszenia Istotne postanowienia umowy Numer. zawarta w dniu roku pomiędzy: Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy ul. Podskarbińska 2, 03-833 Warszawa, NIP:

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Jubileuszowy Internet za złotówkę

Regulamin promocji Jubileuszowy Internet za złotówkę Regulamin promocji Jubileuszowy Internet za złotówkę 1 Organizator Organizatorem promocji Jubileuszowy Internet za złotówkę, zwanej w dalszej części Regulaminu Promocją", jest Spółdzielnia Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy: ..., działającym na podstawie.. NIP. REGON z siedzibą w..

Wzór umowy. zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy: ..., działającym na podstawie.. NIP. REGON z siedzibą w.. Załącznik Nr 10 do SIWZ Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zamówienia związanego z realizacją projektu w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/ UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/ /2015/GZ Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27 reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy :

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Załącznik Nr 3 UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Strażą Miejską w Białymstoku z siedzibą 15-399 Białystok, ul. Składowa 11, NIP 542-305-98-42, REGON 200175012, którą reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową )

WZÓR UMOWY POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową ) Załącznik nr 6 do Umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na o świadczenie kompleksowej usługi na wydruk, konfekcjonowanie oraz wysyłkę imiennych zaproszeń na badania mammograficzne po zmianach

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych Dostęp do Sieci Internet- Indywidualne radiolinie

Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych Dostęp do Sieci Internet- Indywidualne radiolinie Miejscowość i data Obowiązuje dla umów podpisywanych od 01.07.2015r Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych Dostęp do Sieci Internet- Indywidualne radiolinie zawarta pomiędzy firmą TralNet z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Usługi Billin DEFINICJE. Następujące wyrażenia użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:

REGULAMIN Usługi Billin DEFINICJE. Następujące wyrażenia użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie: REGULAMIN Usługi Billin 1 DEFINICJE Następujące wyrażenia użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie: Cennik -stanowiący integralną część Umowy dokument określający wysokość wynagrodzenia Usługodawcy

Bardziej szczegółowo

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2 (WZÓR UMOWY) UMOWA ZLECENIE NR.. /2014 zawarta w dniu...2014 r. w Poznaniu pomiędzy: Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli ul. Górecka 1 60-201 Poznań tel. 61 858 47 00 fax 61 852 33 29 NIP 778-12-01-629

Bardziej szczegółowo

Umowa nr /DSI/2015 o świadczeniu publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych.

Umowa nr /DSI/2015 o świadczeniu publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych. Umowa nr /DSI/05 o świadczeniu publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych. CZ.I. Zawarta dnia w ( w lokalu/poza lokalem* Dostawcy usług) pomiędzy ELTRONIK MEDIA Sp. z o.o. - Sp. k. 87-300 Brodnica

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Dostęp do sieci Internet w NetCom

Regulamin świadczenia usługi Dostęp do sieci Internet w NetCom Regulamin świadczenia usługi Dostęp do sieci Internet w NetCom Dział I Definicje 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Abonent podmiot, na rzecz którego świadczona jest Usługa. 2. Operator NetCom

Bardziej szczegółowo

Regulamin - Załącznik nr 4

Regulamin - Załącznik nr 4 Regulamin - Załącznik nr 4 Zasady współpracy pomiędzy Sprzedawcą Action S.A. a Użytkownikiem Zważywszy, że A. Użytkownik jest operatorem w pełni funkcjonalnego systemu sklepu internetowego dostępnego w

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA Nr.. o świadczenie usługi połączeń głosowych w technologii VoIP wraz z dostawą oraz modernizacją niezbędnej infrastruktury telefonicznej W dniu roku w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku WZÓR UMOWY UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIE PUBLICZNEGO NA WYKONANIE, DOSTAWĘ I MONTAŻ MEBLI BIUROWYCH NA POTRZEBY OKREGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W KIELCACH, MAJACEGO SIEDZIBĘ W KIELCACH PRZY ALEI TYSIĄCLECIA

Bardziej szczegółowo

Net-Partner S.C. z siedzibą w Łodzi przy ul. Sterlinga 27/29 NIP 725-188-27-97, reprezentowana przez..., zwaną dalej Operatorem

Net-Partner S.C. z siedzibą w Łodzi przy ul. Sterlinga 27/29 NIP 725-188-27-97, reprezentowana przez..., zwaną dalej Operatorem Umowa nr... o świadczenie usługi kolokacji Specyfikacja usług zawarty w dniu... roku w Łodzi, pomiędzy Net-Partner S.C. z siedzibą w Łodzi przy ul. Sterlinga 27/29 NIP 725-188-27-97, reprezentowana przez...,

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa nr. Załącznik nr 3 do SIWZ Zawarta w dniu.. w..pomiędzy:., reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, a.. z siedzibą w.., przy ul..., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi ITCOMP INTERNET 24 przez "IT COMPUTERS " Sebastian Wasilewski z siedzibą w Bystrej

Regulamin Świadczenia Usługi ITCOMP INTERNET 24 przez IT COMPUTERS  Sebastian Wasilewski z siedzibą w Bystrej Regulamin Świadczenia Usługi ITCOMP INTERNET 24 przez "IT COMPUTERS " Sebastian Wasilewski z siedzibą w Bystrej Postanowienia ogólne. Rozdział I Warunki świadczenia Usługi ITCOMP INTERNET 24 Rozdział II

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego Załącznik nr2 do Instrukcji świadczenia przez Bank Spółdzielczy w Wąchocku usług bankowości internetowej ebo Bank Spółdzielczy w Wąchocku ul.wielkowiejska 1 A 27-215 Wąchock tel. 041-271-50-85 ; 271-51-72

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... 1.Termin rozpoczęcia wykonywania usługi to 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

UMOWA Nr... 1.Termin rozpoczęcia wykonywania usługi to 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu.. 2011 roku w Poznaniu pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim Piotrem Florkiem zwanym dalej Zamawiającym a.. z siedzibą w.. reprezentowanym przez...... zwanym dalej Wykonawcą Strony

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR./2016 Województwem Lubelskim - Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

UMOWA NR./2016 Województwem Lubelskim - Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie OAK.KCB.2621/8/16 Załącznik nr 4 do Zaproszenia do składania ofert- Wzór umowy UMOWA NR./2016 zawarta w dniu... 2016 r. pomiędzy: Województwem Lubelskim - Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

oraz w odniesieniu do możliwości uzyskania Rabatu Orange, o którym mowa w punkcie 2.3 poniżej,

oraz w odniesieniu do możliwości uzyskania Rabatu Orange, o którym mowa w punkcie 2.3 poniżej, regulamin oferty promocyjnej Energia dla Firm od Orange Karta Podarunkowa z dnia 1 stycznia 2015 r. (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin stosuje się do sprzedaży energii

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. REGULAMIN Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu taxeon.pl. 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI FREEWIFI24

REGULAMIN USŁUGI FREEWIFI24 REGULAMIN USŁUGI FREEWIFI24 Definicje Użyte w treści niniejszego Regulaminu pojęcia należy rozumieć następująco: Regulamin niniejszy Regulamin regulujący warunki współpracy pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem.

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZPZ/ 333/ 53 PN/ 2013. o świadczenie usług telekomunikacyjnych

UMOWA DZPZ/ 333/ 53 PN/ 2013. o świadczenie usług telekomunikacyjnych 1 UMOWA NR DZPZ/333 /53PN /2013 o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawarta w dniu r. pomiędzy...,..., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: a Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym, ul. Żołnierska

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Decyzji Nr 185/2013/PRUP Dyrektora Zarządzającego Pionem Rozwoju Usług Pocztowych z dnia 9 września 2013 roku Regulamin realizacji usługi dodatkowej Potwierdzenia doręczenia albo zwrotu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONICZNYCH Z DNIA 25 GRUDNIA 2014 ROKU.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONICZNYCH Z DNIA 25 GRUDNIA 2014 ROKU. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONICZNYCH Z DNIA 25 GRUDNIA 2014 ROKU. 1. Postanowienia ogólne 1.1.Niniejszy Regulamin określa zakres i warunki świadczenia usług przez..., zwanego dalej Operatorem, polegających

Bardziej szczegółowo

2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin.

2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu efakturka.pl. Regulamin obowiązuje od momentu rejestracji w serwisie i jego akceptacji przez Użytkownika.

Bardziej szczegółowo