REGULAMIN SIECI Regulamin korzystania z Usługi dostęp do Internetu oraz transmisji danych w Sieci WiFiKomputer w Mińsku Mazowieckim.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN SIECI Regulamin korzystania z Usługi dostęp do Internetu oraz transmisji danych w Sieci WiFiKomputer w Mińsku Mazowieckim."

Transkrypt

1 REGULAMIN SIECI Regulamin korzystania z Usługi dostęp do Internetu oraz transmisji danych w Sieci WiFiKomputer w Mińsku Mazowieckim. 1 GŁÓWNE ZAŁOŻENIE REGULAMINU Regulamin określa zakres i warunki świadczenia usług teleinformatycznych przez firmę WiFiKomputer w Mińsku Mazowieckim, zwaną w dalszym ciągu regulaminu WiFiKomputer, która wykonuje działalność w dziedzinie usługi dostęp do Internetu oraz transmisji danych na podstawie ustawy z dnia r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.Nr171, poz. 1800) i zgłoszenia URTiP nr DRT-WZZ /04(2). 2 DEFINICJE TERMINÓW UŻYWANYCH W REGULAMINIE WiFiKomputer: firma Jacek Pszczółkowski, Mińsk Mazowiecki ul. Armii Ludowej 21A/10; NIP ; REGON ; wpis do ewidencji działalności gospodarczej nr 8415/2004; wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych nr 231.; tel ; kom ; który wykonuje działalność w dziedzinie usługi dostęp do Internetu oraz transmisji danych, usługodawca internetowy, właściciel, zarządca, serwisant i administrator lokalnych sieci WiFiKomputer. ABONENT: osoba fizyczna lub prawna, która podpisała umowę na korzystanie z usług dostęp do Internetu oraz transmisji danych i/lub usług o wartości dodanej dla transmisji danych świadczonych przez WiFiKomputer CENNIK: WiFiKomputer świadczy i udostępnia usługi na rzecz Abonentów na podstawie Umowy, niniejszego Regulaminu i Cennika Usług który jest nierozłączną częścią umowy. LOKALIZACJA: mieszkanie, lokal wskazany przez Abonenta, w którym znajdować się będzie należący do niego sprzęt, przyłączony do Lokalnej Sieci WiFiKomputer UMOWA ABONENCKA: umowa zawarta na piśmie o świadczenie usług telekomunikacyjnych przez WiFiKomputer na rzecz Abonenta. Umowa zawiera oświadczenie Abonenta, że przed zawarciem Umowy zapoznał się z treścią Regulaminu i Cennika Usług oraz wyraża zgodę na włączenie ich postanowień do Umowy. Jeżeli w Regulaminie jest mowa o Umowie, należy przez to rozumieć Umowę, Regulamin i Cennik Usług łącznie. REGULAMIN: niniejszy regulamin świadczenia lub udostępniania usług telekomunikacyjnych przez WiFiKomputer, ustalający zasady i warunki świadczenia lub udostępniania usług telekomunikacyjnych przez WiFiKomputer będący wraz z Cennikiem Usług integralną częścią Umowy. Regulamin wiąże Abonenta i WiFiKomputer od momentu podpisania Umowy, na równi z postanowieniami Umowy i Cennika Usług. SIEĆ WiFiKomputer: sieć telekomunikacyjna, na którą składają się urządzenia telekomunikacyjne i linie telekomunikacyjne zestawione w sposób umożliwiający WiFiKomputer przekaz sygnałów pomiędzy określonymi zakończeniami tej sieci. PASMO WSPÓŁDZIELONE: usługi dostępu do sieci realizowane są przy pomocy pasma współdzielonego, co oznacza wielość współużytkowników sieci pracujących w paśmie przydzielonym dla całej sieci. PRZERWY SERWISOWE: planowane wyłączenia sieci w celu przeprowadzenia prac serwisowych, rekonfiguracyjnych itp. Abonent będzie powiadamiany o przerwach pisemnie lub za pomocą a na wskazany przez Abonenta w umowie adres, ewentualnie ogłoszenia na stronie DOSTĘPNOŚĆ SIECI: czas dostępności łączy telekomunikacyjnych zestawianych w trakcie trwania Umowy na rzecz Abonenta, obliczonych w skali miesiąca i wyrażony w procentach. USŁUGI DODATKOWE: inne, poza Usługą Podstawową, czynności wykonywane przez Wifikomputer na zlecenie Abonenta, np. komercyjne usługi internetowe, pozaabonamentowe zlecenia serwisowe, zakupy, wypożyczenia, prezentacje, dostęp do serwisów, pośrednictwo w handlu elektronicznym, reklama i promocja, tanie rozmowy telefoniczne VoIP itp. SIŁA WYŻSZA: wszystkie zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne, których wystąpienie jest niezależne od WiFiKomputer (np.: powódź, wichura, burza, wyładowania atmosferyczne, wojna, zdarzenia losowe, itp.) URZĄDZENIA: wszelkie urządzenia będące własnością WiFiKomputer, umożliwiające świadczenie przez WiFiKomputer usług, udostępnione Abonentowi na czas trwania Umowy. USTAWA: ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.Nr171, poz.1800), która obowiązuje od 3 września 2004 r., z wyjątkiem przepisów wymienionych w art. 235 ustawy. OPŁATA AKTYWACYJNA: jednorazowa, bezzwrotna opłata, jaką Abonent musi uiścić na rzecz WiFiKomputer, aby uzyskać uruchomienie Usługi i umożliwić korzystanie z Usług Dodatkowych wg. cennika AMATORSKA SIEĆ KOMPUTEROWA: w dalszej części ASK, sieć komputerowa zbudowana z własnych funduszy mieszkańców, łącząca ze sobą komputery w obrębie budynku, osiedla lub miejscowości. OPŁATA DODATKOWA: jednorazowa opłata za wykonane zlecenia Abonenta, w celu umożliwienia podłączenia do Lokalnej Sieci WiFiKomputer oraz dostępu do tanich rozmów telefonicznych VoIP wg. cennika ABONAMENT: uiszczana w cyklu miesięcznym lub jednorazowo na rzecz Operatora, opłata, jakiej musi dokonywać Abonent, aby podtrzymać swoje prawo do korzystania z Usługi wg. Cennika, płatna do 10 dnia każdego miesiąca na konto bankowe: WiFiKomputer ING Bank Śląski S.A. Oddział Mińsk Mazowiecki , lub na konto dodatkowe Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim z podaniem okresu za jaki dokonano wpłaty. Potwierdzeniem terminowości zapłaty jest data stempla bankowego. FAKTURA VAT: wystawiana każdorazowo Abonentowi po potwierdzeniu dokonania wpłaty. OPŁATA DEINSTALACYJNA: opłata należna WiFiKomputer w wypadku rozwiązania Umowy Abonenckiej z winy Abonenta przed upływem okresu minimalnego ujętego indywidualnie w Umowie Abonenckiej, stanowiącej kwotę 500,00 PLN brutto. NUMER IP: niepowtarzalny numer przyznawany Abonentowi służący do identyfikacji jego komputera w sieci. MAC: niepowtarzalny numer karty sieciowej służący do identyfikacji komputera w sieci. ROUTER BRZEGOWY: urządzenie będące punktem styku sieci WiFiKomputer z siecią operatora nadrzędnego, stojący po stronie sieci WiFiKomputer. 3 W ramach Usługi sieci WiFiKomputer, WiFiKomputer zapewnia: 1. Pakiet usług określonych w cenniku. 2. Pakiet sprzętowy opcjonalnie. 3. Pomoc przy pierwszej konfiguracji komputera. 4. IP wewnętrzny, zewnętrzny opcjonalnie. 5. Funkcjonalność routera. 6. Usługi dodatkowe określone w cenniku. 7. WiFiKomputer może zmieniać zakres świadczonych usług, w szczególności poprzez ich modyfikację i rozszerzanie w miarę rozwoju i powstawania nowych technologii telekomunikacyjnych lub zmiany przepisów prawa WiFiKomputer instaluje pakiet sprzętowy w lokalu Abonenta.

2 2. Abonent zobowiązuje się używać dostarczony pakiet sprzętowy zgodnie z wymogami prawidłowej eksploatacji i zasadami określonymi w Regulaminie. 3. Abonent zobowiązany jest do każdorazowego poinformowania Operatora o nieprawidłowym działaniu powierzonego sprzętu. 4. Abonent może przekazać swój sprzęt w celu podłączenia przez WiFiKomputer w lokalu Abonenta i sprzęt ten zostaje własnością Abonenta. UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUGI 5 1. Umowa o świadczenie usługi sieci WiFiKomputer zostaje zawarta w formie pisemnej, pod rygorem nieważności po niespełnieniu przez Abonenta warunków określonych w regulaminie. 2. Świadczenie usług: a. WiFiKomputer, na podstawie Umowy, Regulaminu i Cennika Usług, świadczy usługi transmisji danych oraz dostępu do sieci Internet za pośrednictwem i w ramach sieci telekomunikacyjnej, polegającej na kablowym, radiowym lub światłowodowym dostępie do Internetu, szerokopasmowej transmisji danych oraz inne usługi telekomunikacyjne niewymagające zezwolenia, a zgłoszone w URTiP. b. Szczegółowy wykaz oferowanych, świadczonych i udostępnianych przez WiFiKomputer usług oraz parametry ich udostępniania i świadczenia zawarte są w Cenniku Usług Abonent może zawrzeć Umowę o świadczeniu usług osobiście bądź przez należycie umocowanego przedstawiciela. 2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej notarialnej. 7 Odmowa zawarcia umowy 1. WiFiKomputer ma prawo odmówić zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, gdy Abonent nie dołączył lub odmówił okazania dokumentów, o których mowa w 9 Regulaminu lub przedstawione dokumenty budzą wątpliwości dotyczące ich rzetelności, prawdziwości, autentyczności lub formy. 2. Nie ma możliwości technicznych świadczenia określonej usługi. 3. Nie można uzyskać porozumienia z administratorem budynku w sprawie montażu urządzeń. 4. Umowa miałaby być zawarta z osobami, które nie spełniają warunków określonych w niniejszym Regulaminie. 5. Umowa miałaby być zawarta z osobami, z którymi WiFiKomputer wcześniej rozwiązała Umowę z przyczyn leżących po stronie tych osób Instalacja nastąpi najpóźniej w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy. Abonent będzie powiadomiony o terminie na 7 dni przed planowaną instalacją. 2. W przypadkach szczególnych, takich jak rozbudowa infrastruktury sieci szkieletowej do abonenta termin zostanie ustalony indywidualnie. 9 W celu zawarcia umowy Abonent zobowiązany jest : a. przedstawić do wglądu dokumenty potwierdzające jego tożsamość i status prawny lokalu; b. przedstawić do wglądu pisemną zgodę administracji budynku na podłączenie do sieci i montaż anteny; c. udostępnić lokal, w którym ma być zainstalowana usługa oraz sprawny sprzęt komputerowy w celu instalacji właściwych urządzeń i oprogramowania oraz ich prawidłowej konfiguracji. 10 W przypadku gdy Umowa zawierana jest poza siedzibą WiFiKomputer, Regulamin stosuje się z uwzględnieniem przepisów Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów. 11 Umowa zostaje podpisana na czas określony wskazany przez Abonenta w pakiecie zgodnie z cennikiem, a po upływie tego okresu ulega automatycznie przekształceniu w umowę na czas nieokreślony. 12 Odpowiedzialność 1. WiFiKomputer odpowiada na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego za niewykonane lub nienależyte wykonanie świadczonych usług telekomunikacyjnych będących następstwem winy umyślnej, rażącego niedbalstwa WiFiKomputer lub następstwem czynu niedozwolonego. 2. WiFiKomputer nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług, świadczonych lub udostępnianych przez WiFiKomputer, które jest następstwem siły wyższej, nastąpiło z winy Abonenta lub wskutek niedochowania przez Abonenta przepisów prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu czy Umowy lub było spowodowane czynnikami, na które WiFiKomputer nie miała wpływu. 3. Usługi telekomunikacyjne realizowane przy udziale służb i urządzeń innego operatora, wykonywane są zgodnie z regulaminem świadczenia usług tego operatora, w zakresie w jakim Abonent korzysta z usług realizowanych przy udziale służb i usług innego operatora. 4. Z przyczyn technicznych WiFiKomputer może czasowo przerwać świadczenie usług na rzecz Abonenta. 5. Z tytułu przerw w świadczeniu usług spowodowaną awarią leżącą po stronie WiFiKomputer, Abonentowi przysługuje zwrot części opłaty miesięcznej w wysokości 1/30 za każdy dzień przerwy powyżej 48 godzin. 6. Zwrot części miesięcznej Opłaty Abonamentowej przysługuje, jeżeli Abonent dokonał zgłoszenia przerwy w świadczeniu usług do WiFiKomputer, a następnie, po potwierdzeniu istnienia faktu przerwy w świadczeniu usług przez odpowiednie służby WiFiKomputer, złożył do WiFiKomputer wniosek o zwrot odpowiedniej części miesięcznej Opłaty Abonamentowej lub gdy przerwa ta była spowodowana świadomą operacją wykonaną przez WiFiKomputer. 13 Tajemnica telekomunikacyjna i zasady przetwarzania danych 1. WiFiKomputer jest obowiązana do zachowania tajemnicy telekomunikacyjnej, obejmującej informacje przekazywane w Sieci WiFiKomputer, dane dotyczące Abonenta oraz dane dotyczące faktu, okoliczności i rodzaju połączenia, prób uzyskania połączenia między określonymi zakończeniami sieci, a także identyfikacji, bądź lokalizacji zakończenia sieci, pomiędzy którymi wykonano połączenie. 2. WiFiKomputer oświadcza, że sieć jest siecią otwartą i dołączone sieci lub komputery Abonenta nie są chronione przed działaniami osób trzecich. 3. Na specjalne życzenie Abonenta za dodatkową odpłatnością, WiFiKomputer zapewnia urządzenia techniczne umożliwiające szyfrowanie i kodowanie informacji. 4. Przepisu ustępu 1 nie stosuje się do informacji i danych ze swojej istoty jawnych albo z przeznaczenia publicznych, albo u- jawnionych postanowieniem sądu, postanowieniem prokuratora lub na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub za zgodą Abonenta.

3 5. WiFiKomputer zapewnia zabezpieczenie urządzeń telekomunikacyjnych, sieci oraz zbioru danych w zakresie uzasadnionym względami technicznymi lub ekonomicznymi przed możliwością ujawnienia tajemnicy telekomunikacyjnej. 6. WiFiKomputer może zbierać, utrwalać, przechowywać, opracowywać, zmieniać, usuwać lub udostępniać informacje lub dane objęte tajemnicą telekomunikacyjną (przetwarzanie danych), jeżeli czynności te będą przedmiotem usług świadczonych przez WiFiKomputer na podstawie Umowy i Regulaminu albo są niezbędne do ich wykonania. 7. Podpisanie przez Abonenta Umowy jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w myśl ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr144, poz.1204). 8. WiFiKomputer może uzależnić zawarcie Umowy od uprzedniego uzyskania urzędowego potwierdzenia danych Abonenta. 9. Przetwarzanie informacji lub danych w innych celach niż określony w 12 ust. 5 jest dopuszczalne jedynie zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawowymi. 14 Obowiązki Abonenta 1. Abonent jest zobowiązany do korzystania z usług świadczonych przez WiFiKomputer w sposób niepowodujący zakłóceń w działaniu Sieci WiFiKomputer. W przeciwnym wypadku WiFiKomputer zastrzega sobie prawo do jednostronnego rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym z winy Abonenta. 2. Abonent zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Umowy i Regulaminu oraz Cennika, a w szczególności zobowiązany jest do: I.) terminowego uiszczania opłat za świadczone przez WiFiKomputer usługi, zgodnie z obowiązującym Cennikiem Usług i podpisaną umową; II.) nie udostępniania usług osobom trzecim; poza mieszkanie, lokal III.) niewykorzystywania usług w celu świadczenia usług telekomunikacyjnych osobom trzecim, chyba że WiFiKomputer wyrazi na to zgodę na piśmie; IV.) niedokonywania zmian w łączu zapewniającym dostęp do Sieci WiFiKomputer oraz niepodłączania urządzeń nieprzystosowanych do współpracy z tym łączem, urządzeń nieposiadających świadectwa homologacji, V.) niezwłocznego zgłaszania WiFiKomputer przypadków zakłóceń w funkcjonowaniu sieci oraz przypadków nieuprawnionego lub zagrażającego interesom innych Abonentów działania w Sieci WiFiKomputer, VI.) umożliwienia upoważnionym przedstawicielom WiFiKomputer kontroli instalacji i urządzeń będących własnością WiFi- Komputer oraz działania Sieci WiFiKomputer w zakresie udostępnionym na podstawie Umowy Abonentowi, VII.) informowania WiFiKomputer o wszelkich zmianach danych określonych odpowiednio w 5, VIII.) natychmiastowego zwrotu i umożliwienia demontażu po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy, wszystkich urządzeń i instalacji będących własnością WiFiKomputer, w stanie nie gorszym, niż wynikający z prawidłowej eksploatacji, IX.) umożliwienia WiFiKomputer, okresowego sprawdzania stanu technicznego urządzeń zainstalowanych w jego lokalu lub nieruchomości, X.) korzystania z powierzonych mu urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem i wymogami ich prawidłowej eksploatacji, XI.) niedokonywania samodzielnie napraw, konfiguracji i modernizacji udostępnionych mu urządzeń (uprawnieni są do tego jedynie upoważnieni pracownicy WiFiKomputer). 15 Obowiązki WiFiKomputer I. WiFiKomputer zobowiązana jest do: 1) zapewnienia świadczenia usług na rzecz Abonenta w zakresie i na warunkach określonych w Umowie, Regulaminie i Cenniku Usług, 2) zapewnienia odpowiednich warunków umożliwiających ciągłość świadczenia usług na rzecz Abonenta oraz informowania o ograniczeniach dostępu do usług spowodowanych, w szczególności koniecznością przeprowadzenia napraw i konserwacji instalacji, 3) udostępnienia Abonentowi informacji technicznych dotyczących parametrów świadczonej usługi, 4) usunięcia awarii i usterek powstałych w czasie świadczenia usług. II. WiFiKomputer może przerwać albo w istotnym zakresie ograniczyć świadczenie lub udostępnianie usług oraz zmienić warunki ich świadczenia bez prawa do odszkodowania lub zwrotu Opłaty Abonamentowej, jeżeli zachodzą uzasadnione okoliczności uniemożliwiające WiFiKomputer spełnienie zasadniczych wymagań dotyczących: 1) zachowania ciągłości świadczenia usług telekomunikacyjnych, w przypadku awarii sieci lub w sytuacjach szczególnego zagrożenia: a) zachowania integralności sieci, b) zachowania interoperacyjności sieci, 2) efektywnego wykorzystania zasobów częstotliwości i spełniania wymagań dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej. III. WiFiKomputer zakazuje Abonentowi rozpowszechniania, udostępniania, przechowywania informacji i treści mogących być uznane za nieprzyzwoite, obraźliwe, znieważające, naruszające prawa autorskie innych podmiotów, zawierające groźby karalne oraz naruszające przepisy o ochronie informacji niejawnych, a także inne zakazane przez prawo. WiFiKomputer nie odpowiada za wyżej wymienione treści, przekazywane przez Abonenta w sieci. 16 Urządzenia i oprogramowanie 1. W celu wykonania postanowień Umowy WiFiKomputer umożliwi Abonentowi korzystanie z urządzeń będących własnością WiFiKomputer lub ich zakup. 2. W przypadku uszkodzenia urządzenia, będącego następstwem nieuprawnionego działania Abonenta, w szczególności poprzez niewłaściwe korzystanie, koszty związane z usunięciem skutków tego działania obciążają Abonenta. 3. Abonent zobowiązany jest do podpisania Protokołu instalacji urządzeń z chwilą wykonania czynności przez WiFiKomputer. 4. Od dnia instalacji, o której mowa w ust. 3, Abonent jest zobowiązany pokryć na rzecz WiFiKomputer wszelkie koszty i straty spowodowane utratą lub uszkodzeniem urządzeń lub zużyciem przekraczającym miarę wynikającą z używania zgodnego z przeznaczeniem. 5. WiFiKomputer może przekazać Abonentowi ograniczone i niewyłączne licencje na używanie oprogramowania wykorzystywanego do realizacji usługi. 6. Oprogramowanie wymienione w pkt. 5 może być wykorzystywane jedynie w związku z wykonywaną usługą i nie może być w szczególności kopiowane, przekazywane, odsprzedawane, ujawniane osobom trzecim. 7. Wszelkie naprawy sprzętu których właścicielem jest Abonent, pokrywa on we własnym zakresie.

4 17 Opłaty za usługi 1. Na opłaty składają się płatności w wysokości określonej jako ceny za Abonament (miesięczne) oraz opłata za Aktywację, określone w Cenniku Usług za poszczególne ich rodzaje. 2. Opłaty za usługi telekomunikacyjne należne zgodnie z Umową i Cennikiem płatne są na konto bankowe WiFiKomputer. 3. Faktury są wysyłane pocztą po potwierdzeniu dokonanej wpłaty dotyczy osób prawnych i osób fizycznych, poza przypadkiem dokonania opłaty za cały okres obowiązywania Umowy w takim wypadku wystawiana jest jedna faktura. 4. Faktury odebrać można w biurze WiFiKomputer. 5. Jeżeli świadczone usługi nie obejmują pełnych miesięcy, co w szczególności dotyczy pierwszego miesiąca po Aktywacji, wówczas Opłaty Abonamentowe ustala się w wysokości 1/30 (jednej trzydziestej) miesięcznej Opłaty Abonamentowej za każdy dzień świadczenia usługi. 6. Abonent uiszcza opłatę Aktywacyjną w dniu podpisania umowy. 7. Opłaty Abonamentowe wskazane w fakturze naliczone są za okres rozliczeniowy zgodnie z umową. Przez okres rozliczeniowy należy rozumieć okres miesiąca kalendarzowego, będący podstawą rozliczenia należności Abonenta wobec WiFiKomputer. 8. Za opóźnienie w uiszczeniu opłat pobierane będą ustawowe odsetki. 9. WiFiKomputer może naliczać w wystawianych fakturach opłaty za usługi zrealizowane w poprzednich okresach rozliczeniowych, o ile nie były one naliczane na fakturach wcześniejszych. 10. Wysokość opłat za poszczególne rodzaje usług oraz zasady ich naliczania określone są w Umowie i Cenniku. 11. W przypadku Opłaty Abonamentowej płatnej z góry za cały okres obowiązywania Umowy, Abonent uiszcza stosowne opłaty na podstawie faktury, która będzie wskazywała termin zapłaty tych kwot. 12. WiFiKomputer zastrzega sobie prawo do zmian w Cenniku Usług w każdym czasie, z zastrzeżeniem postanowień Ustawy, ale nie częściej niż raz na 6 miesięcy kalendarzowych. O zakresie zmian w Cenniku Usług WiFiKomputer powiadomi Abonentów pisemnie na adres wskazany w Umowie z wyprzedzeniem co najmniej jednego okresu rozliczeniowego. 13. W przypadku niezaakceptowania zmian, o których mowa w 17 ust.12, Abonent może wypowiedzieć pisemnie zawartą umowę bez żadnych karnych konsekwencji finansowych. 14. Za datę dokonania zapłaty uważa się dzień dokonania wpłaty na rachunek WiFiKomputer lub, w przypadku dokonania płatności gotówką w urzędzie pocztowym lub banku, dzień dokonania płatności potwierdzony odpowiednim stemplem opatrzonym datą. 18 Zmiany 1. W czasie trwania Umowy Abonent, który nie ma wymagalnych długów wynikających z Umowy, może wnioskować o zmianę rodzaju usługi wybranej w Umowie na inną usługę lub usługi świadczone przez WiFiKomputer i wyszczególnione w Cenniku Usług. Ograniczenie zakresu usług wymaga zgody WiFiKomputer wyrażonej na piśmie i może być uzależnione od opłacenia przez Abonenta kosztów zmiany rodzaju usługi. 2. Abonent składa pisemny wniosek o zmianę rodzaju usługi świadczonej przez WiFiKomputer na adres WiFiKomputer. 3. W terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o zmianę rodzaju usługi świadczonej przez WiFiKomputer, w przypadku technicznych możliwości udostępnienia danej usługi oraz po spełnieniu warunków niezbędnych dla danej usługi, WiFi- Komputer zawiera z Abonentem Aneks do Umowy, określający zmianę rodzaju usług świadczonych lub udostępnianych przez WiFiKomputer. 4. Abonent, który w wyniku zmiany rodzaju usługi korzysta z usługi, za którą Opłata Abonamentowa jest różna od Opłaty Abonamentowej za poprzednio świadczoną na podstawie Umowy usługę, będzie zobowiązany do uiszczenia Opłaty za usługę lub usługi świadczone przez WiFiKomputer na podstawie Umowy wraz z Aneksem zgodnie z Cennikiem, za okres od pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym rozpoczęto dostarczanie do Abonenta nowej usługi. Abonent otrzyma formularz wpłaty łącznej kwoty różnicy ceny za cały pozostały okres Umowy, do zapłaty której będzie zobowiązany w terminie wskazanym w takim formularzu. 19 Postępowanie reklamacyjne 1. Reklamacje mogą być zgłaszane przez Abonenta w siedzibie WiFiKomputer adresy i numery telefonów zostaną podane przez WiFiKomputer jednocześnie z zawarciem Umowy. 2. Reklamacje mogą dotyczyć w szczególności: a) niewykonania lub nienależytego wykonania usługi, b) wadliwego rozliczenia usługi. 3. Reklamacje mogą być wnoszone w terminie 2 miesięcy licząc od pierwszego dnia następnego miesiąca rozliczeniowego, odpowiednio po: a) zaistnieniu zdarzenia stanowiącego przyczynę reklamacji, b) otrzymaniu faktury za usługę. 4. Reklamacja powinna zawierać: dane Abonenta, numer Umowy, opis przedmiotu reklamacji oraz okoliczności ją uzasadniające (wysokość kwestionowanej opłaty, określenie niewykonanej lub nienależycie wykonanej usługi wraz z podaniem okresu, w którym to nastąpiło), numer faktury, datę sporządzenia, podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Abonenta, inne posiadane dokumenty uzasadniające reklamację. 5. Niezależnie od złożenia reklamacji, kwota objęta reklamacją jest wymagalna i płatna w terminie określonym w fakturze lub umowie. W przypadku uwzględnienia reklamacji dotyczącej wadliwego rozliczenia usługi, kwestionowana kwota zaliczana jest na poczet przyszłych należności. 6. Reklamacja powinna być rozpatrzona w ciągu 60 dni od dnia jej wniesienia. Jeżeli w tym terminie reklamacja nie może być załatwiona, należy o tym niezwłocznie powiadomić reklamującego, podając przyczynę zwłoki oraz przewidywany termin załatwienia. 7. Na złożoną reklamację WiFiKomputer udziela odpowiedzi w formie pisemnej, która winna zawierać: treść rozstrzygnięcia, uzasadnienie faktyczne i prawne, datę. 20 Ograniczenie świadczenia usług i odstąpienie od umowy I. WiFiKomputer może : 1) Przerwać, zawiesić lub ograniczyć świadczenie usług, utrzymując jedynie świadczenie usług niepowiększających zadłużenia Abonenta, jeżeli Abonent pozostaje w zwłoce z płatnością należności za wykonanie usług przez okres dłuższy niż 15 dni. 2) Ograniczyć, przerwać lub zawiesić świadczenie usług telekomunikacyjnych, jeżeli Abonent uporczywie narusza warunki Regulaminu, Umowy lub Cennika Usług. 3) Ograniczyć, przerwać lub zawiesić świadczenie usług jeśli Abonent podejmuje działania utrudniające albo uniemożliwiają-

5 II. ce świadczenie lub korzystanie z usług WiFiKomputer innym odbiorcom. Za ponowne rozpoczęcie świadczenia usługi Abonentowi, WiFiKomputer pobierze odrębną opłatę określoną w Cenniku jako aktywacja. III. WiFiKomputer może odstąpić od Umowy z Abonentem, któremu zawiesiła lub ograniczyła świadczenie usług z przyczyn określonych w 20, ust. I, pkt 1 3, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Abonenta do: 1. zapłaty należności w terminie nie krótszym niż 15 dni, w przypadku opóźnienia w płatności za usługi, 2. usunięcia przyczyn zawieszenia lub ograniczenia usług, w przypadkach, o których mowa w 20, ust.i, pkt zaprzestania działań, które destabilizują pracę sieci informatycznej utrudniając lub uniemożliwiając świadczenie usługi innym odbiorcom. IV. W przypadku istotnego naruszenia przez Stronę jej obowiązków określonych w Umowie lub przepisów prawa mających do niej zastosowanie, druga Strona może odstąpić od Umowy w drodze pisemnego oświadczenia. W szczególności, za istotne naruszenie Umowy uważa się zwłokę, która przekracza 60 dni, w uiszczaniu opłat za świadczone przez WiFiKomputer usługi. Opłaty zapłacone przez Abonenta, albo takie, które nie zostały zapłacone przez Abonenta, a byłyby należne za okres do dnia odstąpienia od Umowy, stanowią wynagrodzenia za usługi wyświadczone do dnia odstąpienia od Umowy, wobec czego, świadczenia takie zapłacone nie podlegają zwrotowi, a niezapłacone powinny zostać niezwłocznie zapłacone. V. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy wymaga formy pisemnej, przy czym oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy przez WiFiKomputer przesyłane jest listem poleconym na adres Abonenta wskazany w Umowie. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy winno zawierać szczegółowy opis naruszenia Umowy. VI. Ponadto WiFiKomputer ma prawo do odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, gdy: 1) Abonent wykorzystuje łącze i Sieć WiFiKomputer w sposób zagrażający istotnym interesom innych Abonentów lub interesom WiFiKomputer, poprzez działania niezgodne z prawem, Umową lub Regulaminem, 2) Abonent nie przestrzega postanowień Umowy oraz niniejszego Regulaminu i Cennika Usług, 3) ogłoszona zostanie upadłość Abonenta, albo zostanie wszczęte względem niego postępowanie likwidacyjne lub układowe, 4) z przyczyn technicznych lub innych ważnych względów jej wykonanie okazałoby się gospodarczo niemożliwe lub w sposób oczywisty nieracjonalne. VII. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy wywiera skutek na koniec miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym oświadczenie doszło do drugiej Strony w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. VIII. Z dniem rozwiązania, zawieszenia lub wygaśnięcia Umowy WiFiKomputer zaprzestaje świadczenia usług na rzecz Abonenta, odłącza od sieci urządzenia wykorzystywane przez Abonenta na podstawie tej Umowy oraz w każdym czasie może je zdemontować. IX. W przypadku rozwiązania umowy z winy Abonenta przed upływem okresu zawartego w umowie Abonent, traci wszystkie dotychczasowe ulgi i zniżki, które podlegają wyrównaniu do wykorzystanego abonamentu, oraz jest zobowiązany do zapłaty pełnej kwoty abonamentu liczonej do dnia zakończenia umowy terminowej. Zobowiązanie płatne jest na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez WiFiKomputer w terminie 10 dni od dnia wystawienia. X. Kara za udostępnianie usługi Internetowej poza lokal, nielegalne korzystanie z sieci, podłączenie większej ilości stanowisk niż określono w parametrach Technicznych skutkuje karą w wysokości 5.000,00, zł (pięć tysięcy złotych), oraz natychmiastowym zerwaniem umowy z winy Abonenta, kara płatną na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez WiFiKomputer. 21 Cesja 1. Abonent, za zgodą WiFiKomputer wyrażoną na piśmie, ma prawo do przeniesienia swoich praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią. Jeżeli takowa cesja pociąga za sobą skutki finansowe, Abonent zobowiązany jest do pokrycia ich kosztów. 2. Zmiany Umowy oraz wszelkie zawiadomienia, zgłoszenia, o których mowa w Umowie lub Regulaminie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Abonent jest zobowiązany niezwłocznie informować pisemnie WiFiKomputer o zmianach dotyczących nazwiska, nazwy firmy, adresu lub siedziby Abonenta, statusu prawnego oraz innych danych wynikających z Umowy lub Regulaminu. W przypadku nie poinformowania WiFiKomputer o zmianie adresu, pisma wysłane na adres wskazany w Umowie mają skutek doręczenia. 22 Zmiana regulaminu 1. O zmianach Regulaminu WiFiKomputer zawiadomi Abonentów pocztą na adres wskazany w Umowie przez Abonenta i opublikowaniem na stronie WiFiKomputer przynajmniej na 30 dni przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu. 2. W przypadku niezaakceptowania zmian, o których mowa w 22 ust.1 Abonent może wypowiedzieć pisemnie zawartą umowę bez żadnych karnych konsekwencji finansowych, nie później jednak jak 7 dni przed wejściem zmian. 3. Paragraf 22 ust. 2 nie dotyczy zmiany adresu siedziby Firmy WiFiKomputer. 23 Postanowienia końcowe 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Ustawy oraz Kodeksu Cywilnego. 2. Regulamin wchodzi w życie w dniu podpisania umowy. Dostawca Abonent WiFiKomputer Jacek Pszczółkowski, Mińsk Mazowiecki ul. Armii Ludowej 21A/10; NIP ; REGON ; wpis do ewidencji działalności gospodarczej nr 8415/2004; wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych nr 231.; tel ; kom ;

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez EMULTINET Sp.

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A.

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. INTERNET Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez OPEN-NET S.A., zwaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK

Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK Regulamin Promocji E-FAKTURA NADAJNIK na świadczenia Usługi Dostęp do Internetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE sttb Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zapewnienie przez Stowarzyszenie Telewizja Teofilów B z siedzibą w Łodzi,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ VECTRA S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ VECTRA S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ VECTRA S.A. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług przez Vectra S.A., dalej zwany Regulaminem, określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania Usług Dostępu do Sieci Internet przez firmę Automatyka- Control S.C.

Regulamin dostarczania Usług Dostępu do Sieci Internet przez firmę Automatyka- Control S.C. Regulamin dostarczania Usług Dostępu do Sieci Internet przez firmę Automatyka- Control S.C. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Firma Automatyka- Control S.C. z siedzibą w Policach na ul. Marii Konopnickiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN) 1. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1. Definicje Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie przepisów art. 384

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Petrus Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Chojnicach

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Petrus Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Chojnicach Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Petrus Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Chojnicach Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Petrus Polska

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Volta Communications Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Volta Communications Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Volta Communications Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 1. Postanowienia ogólne 1. Volta Communications Sp. z o.o.. z siedzibą w Gdańsku, zgodnie z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE 1. Pojęcia niezdefiniowane w 1, a zdefiniowane w Ustawie, użyte zostały w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Umowa. netia.pl

Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Umowa. netia.pl Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia oznaczają: Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Adres instalacji: PESEL/NIP: Telefon: E-mail: reprezentowany przez:

Adres instalacji: PESEL/NIP: Telefon: E-mail: reprezentowany przez: UMOWA NR /2012 NA ŚWIADCZENIE USŁUGI SZEROKOPASMOWEGO DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 1 Dane o stronach umowy 1. Data i miejsce zawarcia Umowy: Mogilany, dnia: -12-2012 2. Usługodawca: 3. Abonent: Imię i nazwisko/nazwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Dla Firm (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe DUNA P. Dunaj

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe DUNA P. Dunaj Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe DUNA P. Dunaj DZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejszy Regulamin określa zakres i warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi ITCOMP INTERNET 24 przez "IT COMPUTERS " Sebastian Wasilewski z siedzibą w Bystrej

Regulamin Świadczenia Usługi ITCOMP INTERNET 24 przez IT COMPUTERS  Sebastian Wasilewski z siedzibą w Bystrej Regulamin Świadczenia Usługi ITCOMP INTERNET 24 przez "IT COMPUTERS " Sebastian Wasilewski z siedzibą w Bystrej Postanowienia ogólne. Rozdział I Warunki świadczenia Usługi ITCOMP INTERNET 24 Rozdział II

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU Rozdział I. Postanowienia Ogólne 1 Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług przez Rainet sp. z o.o. z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Internetowych w Sieci DIALnet

Regulamin Świadczenia Usług Internetowych w Sieci DIALnet Regulamin Świadczenia Usług Internetowych w Sieci DIALnet I. DEFINICJE II. ZASADY OGÓLNE III. ZAWARCIE UMOWY IV. ZMIANY DO UMOWY V. INSTALACJA I AKTYWACJA USŁUGI VI. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET PRZEZ P.W. GRE MAREK CZERWIŃSKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET PRZEZ P.W. GRE MAREK CZERWIŃSKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET PRZEZ P.W. GRE MAREK CZERWIŃSKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zgodnie z postanowieniami art. 384 1 Kodeksu cywilnego z dnia 23. kwietnia 1964 (Dz.U. 1964

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych nr

Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych nr Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych nr zawarta dnia:.. Umowa zawarta pomiędzy: Futuro Exito Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ulicy Nałęczowskiej 51A (20-701), wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej MMJ

Regulamin Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej MMJ Regulamin Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej MMJ 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zakres i warunki świadczenia usług przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe MMJ Marcin Janos, zwanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki. Rozdział I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki. Rozdział I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki Rozdział I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin, dalej zwany Regulaminem, określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ś wiadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P.H.U. DatexNet Waldemar Śtawski dla odbiorco w.

Regulamin Ś wiadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P.H.U. DatexNet Waldemar Śtawski dla odbiorco w. 1. Przedmiot regulaminu i postanowienia wstępne. 1. Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie określają : - tryb i warunki zawierania, rozwiązywania oraz wygaśnięcia umów, - zasady wnoszenia płatności

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Internetowych w Sieci DIALnet

Regulamin Świadczenia Usług Internetowych w Sieci DIALnet Regulamin Świadczenia Usług Internetowych w Sieci DIALnet I. DEFINICJE II. ZASADY OGÓLNE III. ZAWARCIE UMOWY IV. ZMIANY DO UMOWY V. INSTALACJA I AKTYWACJA USŁUGI VI. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Nr umowy: numer_umowy zawarta dnia data_zawarcie we Włodawie pomiędzy: Dostawcą Usług: Telekomunikacja Wschód spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU PRZEZ FIRMĘ MP INTERNET S.C.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU PRZEZ FIRMĘ MP INTERNET S.C. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU PRZEZ FIRMĘ MP INTERNET S.C. 1: DEFINICJE POJĘĆ W treści niniejszego Regulaminu użyte w nim określenia będą miały następujące znaczenia: o OPERATOR - firma

Bardziej szczegółowo

2. Awaria nieprawidłowość funkcjonowania Sieci lub Urządzeń, skutkująca zaprzestaniem lub istotnym pogorszeniem jakości Usług;

2. Awaria nieprawidłowość funkcjonowania Sieci lub Urządzeń, skutkująca zaprzestaniem lub istotnym pogorszeniem jakości Usług; 1 Regulamin Operatora- Zakładu Elektroniki ISKO Spółka Cywilna z adresem: 96-300 Żyrardów ul. Izy Zielińskiej 36 A- świadczenia usług telekomunikacyjnych stosowany do umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy 1. [Definicje] Słowa pisane w Umowie wielką literą mają następujące znaczenie:

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy 1. [Definicje] Słowa pisane w Umowie wielką literą mają następujące znaczenie: Virtual Line Sp. z o.o. Tuwima Juliana 6/5, 90-010 Łódź NIP: 7251927560, KRS: 0000260511 Regon: 100230688 Tel.: 42 663 66 66 ; fax: 42 630 44 27 Umowa o Świadczenie Usług Zawarta w dniu - w Łódź pomiędzy...,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Internet przez INSANT s.c. z siedzibą w Gorzowie Wlkp.

Regulamin Świadczenia Usługi Internet przez INSANT s.c. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. Regulamin Świadczenia Usługi Internet przez INSANT s.c. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. 1 Postanowienia ogólne. 1. INSANT Spółka cywilna z siedzibą w Gorzowie Wlkp., zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

Bardziej szczegółowo