Umowa o świadczenie Usługi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa o świadczenie Usługi Lokalizuj@."

Transkrypt

1 Umowa o świadczenie Usługi Zawarta w dniu Data Miejscowość Pomiędzy Dane, pl. Powstańców Warszawy 2, Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem , NIP , REGON , kapitał zakładowy w wysokości zł, zwaną dalej Dostawcą, a Odbiorcą: Kod pocztowy / Miejscowość Ulica, numer domu i mieszkania NIP REGON PESEL* Dane Administratora Imię Nazwisko Numer telefonu Odbiorca adres do korespondencji Kod pocztowy / Miejscowość Ulica, numer domu i mieszkania Załączniki Warunki Cenowe (plik przesłany droga elektroniczną na adres ) Okres trwania umowy Na czas oznaczony do dnia *dotyczy wyłącznie osób fizycznych będących przedsiębiorcami 1

2 Szczegółowe Warunki Korzystania z usługi Rozdział I: Przedmiot Umowy 1. Usługa zwana dalej Usługą, umożliwia pozyskanie przez Odbiorcę informacji o lokalizacji Numerów Telefonów. 2. Lokalizacja Numerów Telefonów odbywa się za pośrednictwem Platformy Lokalizacyjnej sieci T-Mobile Polska S.A. ( T-Mobile ) i działa na terenie Polski w ramach zasięgu T-Mobile zgodnie z umową zawartą przez Odbiorcę z T-Mobile Polska S.A. 3. Korzystanie z Usługi przez Odbiorcę wymaga aktywacji na Numerach Telefonów objętych niniejszą Umową usługi Bezpośredni Dostęp do Platformy Lokalizacyjnej w sieci T-Mobile. 4. Dostawca utworzy na podstawie niniejszej Umowy konto w Usłudze ( Konto ). 5. W ramach Konta Odbiorca może budować strukturę bazując na adresie , tak, że każdy zgłoszony w sposób określony w pkt. 7 adres może wskazywać Numery Telefonów, które może lokalizować. 6. Informacje o lokalizacji Numerów Telefonów, w formie współrzędnych geograficznych, w ramach Usługi przesyłane będą przez Dostawcę na uprawniony adres , o którym mowa w pkt. 7 poniżej, z którego przyszło zlecenie lokalizacji tych Numerów Telefonów i prezentowane w tabeli. Dodatkowo Odbiorca bezpłatnie będzie mógł wyświetlić lokalizację Numerów Telefonów na Mapach Google korzystając z linków umieszczonych w tej samej tabeli. 7. Usługa zostanie skonfigurowana w oparciu o informacje zawarte w pliku dostępnym na stronie w którym należy podać adresy oraz Numery Telefonów, które mają być lokalizowane w ramach Usługi. Plik musi zostać wysłany na adres z adresu Administratora podanego na pierwszej stronie Umowy. 8. Wszelkie zmiany w zakresie korzystania przez Odbiorcę z Usługi wymagają wprowadzenia tych modyfikacji do pliku i przesłania na adres z adresu Administratora podanego na pierwszej stronie Umowy. 9. Zmiana danych Administratora wymienionego na pierwszej stronie Umowy wymaga przesłania zlecenia w formie pisemnej, podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentacji zgodnie z przepisami prawa. Zmiana ta nie wymaga formy aneksu do Umowy. 10. Wszelkie opłaty za korzystanie przez Odbiorcę z Usługi są zawarte w Załączniku Warunki Cenowe. 11. Odbiorcą Usługi może zostać osoba będąca przedsiębiorcą w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa, która spełni warunki niezbędne do zawarcia Umowy, w szczególności przedłoży Dostawcy wymagane dokumenty do zawarcia Umowy. 12. Umowa może zostać zawarta po udokumentowaniu przez podmiot wnioskujący o zawarcie Umowy statusu prawnego i aktualnego, dokładnego adresu siedziby (w szczególności poprzez przedstawienia odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, rejestru przedsiębiorców, fundacji, stowarzyszeń, innych odpisów z rejestrów sądowych, ewidencji lub dokumentów urzędowych potwierdzających fakty zgłoszone we wniosku o zawarcie Umowy) oraz po przedstawieniu zaświadczenia o nadaniu numeru NIP i zaświadczenia o nadaniu i identyfikatora REGON. W przypadku gdy przedstawiciel wnioskującego o zawarcie Umowy nie jest wpisany do rejestru, powinien on przedstawić ważne pełnomocnictwo podpisane przez tego Odbiorcę lub osoby upoważnione do reprezentowania tego zgodnie z treścią aktualnego odpisu z rejestru właściwego dla tego. Przedstawiciele lub pełnomocnicy wnioskujący o zawarcie Umowy zobowiązani są wylegitymować się dowodem osobistym lub paszportem. 13. Dostawca ma prawo uzależnić zawarcie Umowy od przedstawienia przez Osobę wnioskującą o zawarcie Umowy innych dokumentów niż opisane powyżej, gdy dokumenty te są zniszczone lub budzą wątpliwości co do ich autentyczności lub kompletności. 14. Wszelkie opłaty, o których mowa w Załączniku Warunki Cenowe niniejszej Umowy, są cenami netto, do których naliczony zostanie podatek VAT wyliczony według stawki określonej przepisami prawa. Rozdział II: Zakres świadczonych usług 1. Dostawca zapewnia, w ramach Usługi, przesyłanie na adres/y tabeli ze współrzędnymi geograficznymi, lokalizowanych Numerów Telefonów, w odpowiedzi na zlecenie wysłane przez Odbiorcę z adresu/ów dopuszczonych do korzystania z Usługi, o których mowa w pkt. 7. 2

3 2. Przesłane przez Dostawcę dane, o których mowa w pkt. 1 powyżej będą zgodne z danymi z pozyskanymi z Platformy Lokalizacyjnej T-Mobile. Rozdział III: Termin rozpoczęcia świadczenia Usługi Dostawca zobowiązuje się rozpocząć świadczenie Usługi, na podstawie Umowy, w czasie nie dłuższym niż 4 dni robocze od daty otrzymania przez Dostawcę certyfikatu do Platformy Lokalizacyjnej wraz z hasłem do pliku, w którym się znajduje, poprawnie wypełnionego pliku i wniesienia z góry opłaty za pierwszy pełny Cykl Rozliczeniowy Usługi. Rozdział IV: Okres, na jaki została zawarta Umowa 1. Okres, na jaki została zawarta Umowa, wskazany jest na pierwszej stronie Umowy. 2. W przypadku, gdy Odbiorca nie dokona płatności za Usługę w terminie określonym na fakturze, Usługa zostanie wyłączona. W przypadku Umowy zawartej na czas określony odpowiednie zastosowanie znajdzie zapis w poniższym pkt. 3. Umowa zawarta na czas oznaczony może zostać rozwiązana, bez zachowania terminu określonego na pierwszej stornie Umowy, po dokonania zapłaty przez Odbiorcę odszkodowania w wysokości łącznej opłaty wynagrodzenia, jakie pozostałoby do zapłaty do końca trwania Umowy zawartej na czas określony, gdyby Umowa nie została rozwiązana wcześniej. Rozdział V: Cykl (okres) rozliczeniowy Cykl Rozliczeniowy Usługi jest to okres, za który dokonywane są rozliczenia zobowiązań wobec Dostawcy Usługi z tytułu świadczenia Usługi. Cykl Rozliczeniowy Usługi rozpoczyna się w pierwszym dniu każdego miesiąca kalendarzowego i trwa pełny miesiąc kalendarzowy. Rozdział VI: Sposób składania zamówień na dodatkowe opcje usługi / Tryb i warunki dokonywania zmian Umowy oraz warunki jej przedłużenia 1. Zamówienia na dodatkowe opcje Usługi wymaga przesłania przez Odbiorcę na zlecenia. Rozpatrywane będą zamówienia wysłane z adresu Administratora wskazanego na pierwszej stronie Umowy. 2. Wszelkie zmiany w Usłudze podlegające modyfikacji, zostaną indywidualnie wycenione i przesłane przez Dostawcę na Administratora. 3. Wszelkie zmiany Umowy, poza zmianami, o których mowa w niniejszym Rozdziale, wymagają formy pisemnej. 4. Umowa, po upływie okresu jej obowiązywania, ulega przedłużeniu na czas nieoznaczony, chyba, że jedna ze Stron złoży na 30 dni przed upływem tego okresu pisemne oświadczenie o nie przedłużaniu Umowy. Rozdział VII: Obowiązki Dostawcy 1. Dostawca zapewni ciągłość działania Usługi w zakresie swojej odpowiedzialności. 2. Dostawca nie odpowiada za niewłaściwe działanie urządzeń, aplikacji, itp. nie będących częścią jego infrastruktury. 3. Dostawca nie odpowiada za błędne działanie lub niedziałanie Usługi w przypadku modyfikacji przez T-Mobile usługi Bezpośredni Dostęp do Platformy Lokalizacyjnej. 4. Dostawca Usługi udostępnia adres w celu zgłaszania problemów technicznych związanych z działaniem Usługi. Rozpatrywane będą jedynie zgłoszenia wysłane z adresu Administratora podanego na pierwszej stronie Umowy. Rozdział VIII: Obowiązki 1. Odbiorca deleguje Administratora Usługi, wymienionego na pierwszej stronie Umowy, który będzie kontaktował się z Dostawcą, z adresu Administratora wskazanego w Umowie. 2. Odbiorca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji związanych z zawarciem i realizacją niniejszej Umowy, w szczególności związanych ze szczegółami technicznymi i funkcjonalnymi Usługi. Odbiorca odpowiada za należyte korzystanie i przechowywanie informacji związanych z Usługą, tj. danych lokalizacyjnych oraz narzędzi dostępu do tych danych (dokumentacja, itp.). 3. Odbiorca wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawce danych lokalizacyjnych. 3

4 4. Odbiorca odpowiada za wykorzystanie pozyskanych w ramach Usługi informacji i danych oraz zobowiązuje się do uzyskania stosownych zgód od użytkowników końcowych wymaganych przepisami prawa, faktycznie korzystających z Numerów Telefonów zgłoszonych w ramach Usługi, na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 5. Odbiorca zobowiązuje się wykorzystywać Usługę wyłącznie do celów własnych i zgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi. 6. Odbiorca zobowiązuje się, że bez pisemnej zgody Dostawcy nie będzie za pomocą Usługi świadczyć innych usług podmiotom trzecim. W przypadku naruszenia powyższego zobowiązania Dostawca ma prawo do rozwiązania Umowy w każdym czasie w trybie natychmiastowym bez wcześniejszego uprzedzenia lub do zawieszenia świadczenia Usługi, bez odszkodowania. Dostawca ma nadto prawo do żądania zwrotu udzielonych upustów za okres świadczenia Usługi, tj. różnicy pomiędzy wartością opłat standardowych za świadczenie Usługi a specjalnymi warunkami cenowymi, o których mowa w załączniku Warunki Cenowe. Zwrot udzielonych upustów nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Dostawcę roszczeń odszkodowawczych na zasadach ogólnych. 7. Odbiorca zobowiązuje się dokonywać płatności za świadczoną Usługę oraz płatności związane ze świadczoną Usługą przelewem w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury, na konto Dostawcy: Bank Zachodni WBK S.A./63 odział w Warszawie Odbiorca będzie niezwłocznie informować Dostawcę o wszelkich nieprawidłowościach uniemożliwiających prawidłowe wykonywanie Usługi. Rozdział IX: Odpowiedzialność 1. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za działanie siły wyższej oraz za utracone korzyści mogące wyniknąć z niniejszej Umowy. 2. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich, za treści przesyłane przy wykorzystaniu Usługi. 3. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za działanie oprogramowania/aplikacji, za pomocą których korzysta z Usługi. Rozdział X:Postanowienia końcowe Dostawca upoważniony jest do rozszerzania zakresu świadczonych usług, z których może skorzystać Odbiorca w szczególności w miarę powstawania nowych możliwości technicznych. Oświadczenie Złożenie podpisu przez Odbiorcę oznacza, że zapoznał się z treścią Umową (strona 1., 2., 3. i 4.), jej załącznikami wraz z plikiem konfiguracyjnym oraz akceptuje jej warunki i zawarte w niej oświadczenia. Odbiorca oświadcza, że wszystkie podane dane są zgodne z prawdą Dostawcy 4

5 Załącznik do Umowy o świadczenie Usługi Warunki Cenowe Załącznik do Umowy o świadczenie Usługi z dnia: Dane Opłaty w danym Cyklu Rozliczeniowym Abonament za Usługę (Opłata pobierana za każdy adres uprawniony do lokalizowania) Abonament za Numer Telefonu (Opłata pobierana za każdy zdefiniowany do lokalizowania Numer Telefonu ) 199,00 zł netto 5,00 zł netto Oświadczenie Dostawcy Złożenie podpisu przez Odbiorcę oznacza, że zapoznał się z Załącznikiem Warunki Cenowe do Umowy o świadczenie Usługi oraz akceptuje jego warunki. 5

Regulamin świadczenia usług połączeń telefonicznych. za pośrednictwem Internetu w usłudze VoIP

Regulamin świadczenia usług połączeń telefonicznych. za pośrednictwem Internetu w usłudze VoIP Regulamin świadczenia usług połączeń telefonicznych za pośrednictwem Internetu w usłudze VoIP Regulamin świadczenia usług połączeń telefonicznych za pośrednictwem Internetu w usłudze VoIP. PRZEDMIOT REGULAMINU

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi ITCOMP INTERNET 24 przez "IT COMPUTERS " Sebastian Wasilewski z siedzibą w Bystrej

Regulamin Świadczenia Usługi ITCOMP INTERNET 24 przez IT COMPUTERS  Sebastian Wasilewski z siedzibą w Bystrej Regulamin Świadczenia Usługi ITCOMP INTERNET 24 przez "IT COMPUTERS " Sebastian Wasilewski z siedzibą w Bystrej Postanowienia ogólne. Rozdział I Warunki świadczenia Usługi ITCOMP INTERNET 24 Rozdział II

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA ABONENTÓW SIECI EPOKA. Operator Epoka sp zoo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA ABONENTÓW SIECI EPOKA. Operator Epoka sp zoo REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA ABONENTÓW SIECI EPOKA Operator Epoka sp zoo Usługi : 1) Telefonia, Internet, telewizja kablowa TIT 2) Usługi radio-dostępowe telefonia i Internet 3)

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych nr

Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych nr Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych nr zawarta dnia:.. Umowa zawarta pomiędzy: Futuro Exito Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ulicy Nałęczowskiej 51A (20-701), wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy:

UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy: UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy: Nowotarska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu (34-400), ul. St. Józefczaka 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia usług Telekomunikacyjnych na Rzecz abonentów T-Mobile

Regulamin Świadczenia usług Telekomunikacyjnych na Rzecz abonentów T-Mobile Regulamin Świadczenia usług Telekomunikacyjnych na Rzecz abonentów T-Mobile PRzePis wstępny, definicje 1 1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA Nr: ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ NR:

UMOWA ABONENCKA Nr: ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ NR: Zawarta/y poza lokalem Operatora/w siedzibie Operatora¹ w Bełchatowie przy ul. Wojska Polskiego 23C, dnia. r., pomiędzy DOLSAT Sp. z o. o., NIP 769-207-34-08, REGON 100089445 zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi MyDysk

Regulamin usługi MyDysk Regulamin usługi MyDysk świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Umowa nr o świadczenie usługi telenetk@ Zawarta w dniu w pomiędzy: TK Telekom spółką z o.o. z siedzibą w Warszawie, 03-743 Warszawa, ul.

Umowa nr o świadczenie usługi telenetk@ Zawarta w dniu w pomiędzy: TK Telekom spółką z o.o. z siedzibą w Warszawie, 03-743 Warszawa, ul. Umowa nr o świadczenie usługi telenetk@ Zawarta w dniu w pomiędzy: TK Telekom spółką z o.o. z siedzibą w Warszawie, 03-743 Warszawa, ul. Kijowska 10/12A, wysokość kapitału zakładowego 470 711 500,00 złotych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU PRZEZ BLAST.PL. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU PRZEZ BLAST.PL. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU PRZEZ BLAST.PL 1. Postanowienia ogólne 1.1. Poniższe pojęcia użyte w liczbie pojedynczej lub mnogiej oznaczają: 1.2. Abonent - Konsument albo Przedsiębiorca,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Dla Firm (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24

Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24 Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24 świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-647, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SUPERHOST.PL SP. Z O.O. REGULAMIN OGÓLNY. 1 Przedmiot Regulaminu

REGULAMIN SUPERHOST.PL SP. Z O.O. REGULAMIN OGÓLNY. 1 Przedmiot Regulaminu REGULAMIN SUPERHOST.PL SP. Z O.O. REGULAMIN OGÓLNY 1 Przedmiot Regulaminu 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem), określa zasady świadczenia usług, przez (zwaną dalej SUPERHOST) lub jej następców

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Certyfikaty SSL

Regulamin usługi Certyfikaty SSL Regulamin usługi Certyfikaty SSL świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA OBSŁUGI SZKÓD W ZAKRESIE POLUBOWNEJ WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI Z UBEZPIECZENIA CONCORDIA BIZNES

UMOWA RAMOWA OBSŁUGI SZKÓD W ZAKRESIE POLUBOWNEJ WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI Z UBEZPIECZENIA CONCORDIA BIZNES Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań ul. Domaniewska 50 B 02-672 Warszawa UMOWA RAMOWA OBSŁUGI SZKÓD W ZAKRESIE POLUBOWNEJ WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI Z UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A. 1 Postanowienia ogólne Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych przez spółkę Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. Kraków, dnia 01.08.2012 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady i warunki świadczenia usług przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług Tiktalik

Regulamin usług Tiktalik 1 Definicje O ile nic innego nie zostało wyraźnie zaznaczone w Regulaminie użyte w Regulaminie niniejsze pojęcia oznaczają: 1. Usługodawca - podmiot świadczący Usługę na podstawie zawartej Umowy - Techstorage

Bardziej szczegółowo

Adres instalacji: PESEL/NIP: Telefon: E-mail: reprezentowany przez:

Adres instalacji: PESEL/NIP: Telefon: E-mail: reprezentowany przez: UMOWA NR /2012 NA ŚWIADCZENIE USŁUGI SZEROKOPASMOWEGO DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 1 Dane o stronach umowy 1. Data i miejsce zawarcia Umowy: Mogilany, dnia: -12-2012 2. Usługodawca: 3. Abonent: Imię i nazwisko/nazwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEJ PLATFORMY TRANSAKCYJNEJ PLATINUM FUND 24 S.A.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEJ PLATFORMY TRANSAKCYJNEJ PLATINUM FUND 24 S.A. REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEJ PLATFORMY TRANSAKCYJNEJ PLATINUM FUND 24 S.A. Niniejszy Regulamin korzystania z Internetowej Platformy Transakcyjnej Platinum Fund 24 S.A., zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN E-migrant.pl

REGULAMIN E-migrant.pl REGULAMIN E-migrant.pl 1 Zasady Ogólne 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez Euro-Tax.pl sp. z o.o. (dalej zwana Euro-Tax.pl) w ramach marki działającej pod nazwą E-migrant.pl i przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora,

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, 2. Operator spółka Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

Adres korespondencyjny:

Adres korespondencyjny: UMOWA ABONENCKA zawarta w dnia...... w Pile pomiędzy: ASTA-NET S.A. z siedzibą w Pile przy ul.podgórna10, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

1 Zmiana nie dotyczy Abonentów którzy przed dniem 18.01.2013 zawarli Umowę o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych.

1 Zmiana nie dotyczy Abonentów którzy przed dniem 18.01.2013 zawarli Umowę o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych. Szanowni Państwo Uprzejmie informujemy, że w związku z ustawą z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz w związku z Uchwałą Zarządu Voice-Net sp. z o.o. z dniem 20.05.2013

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep

REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zakres i warunki świadczenia Usług Comarch ERP e-sklep przez firmę Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE 1. Pojęcia niezdefiniowane w 1, a zdefiniowane w Ustawie, użyte zostały w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku

Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku Regulamin uwzględnia zmiany wprowadzone od dnia 16 kwietnia 2013 r. W odniesieniu do Abonentów,

Bardziej szczegółowo