Regulamin świadczenia usług dostępu do Internetu. przez firmę NETWROK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin świadczenia usług dostępu do Internetu. przez firmę NETWROK"

Transkrypt

1 Regulamin świadczenia usług dostępu do Internetu przez firmę NETWROK I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Operatorem usług jest NETWORK z siedzibą w Zajączkowie 38A, tel. 71/ , , posiadająca nr NIP , zwana dalej Operatorem. 2. Odbiorcą usług oferowanych przez Operatora może być każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zawarła umowę z Operatorem zwana dalej Abonentem. 3. Niniejszy regulamin obowiązuje Abonenta od dnia podpisania umowy. 4. Warunkiem koniecznym dla świadczenia usług przez Operatora na rzecz Abonenta jest spełnienie poniższych warunków: a) Podpisanie Umowy o świadczenie usług dostępu do Internetu 2 1. Operator zobowiązuje się do zapewnienia Abonentowi możliwości korzystania z sieci Internet 2. Szczegółowe zasady korzystania z sieci Internet określone są w: a) Regulaminie Usług Internetowych, b) Cenniku Usług Internetowych, c) Umowie o świadczenie usług dostępu do Internetu 3 Operator oświadcza, że dokonał zgłoszenia działalności telekomunikacyjnej, zgodnie z art. 3 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 06 września 2000 r. Prawo Telekomunikacyjne, Dz. U. Nr 73, poz II ZAKRES I WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI 4 1. Abonent zgłasza pisemne lub ustne zamówienie na usługę dostępu do Internetu, świadczoną przez firmę NETWORK. Operator w terminie maksymalnie 14 dni poinformuje Abonenta o możliwości podłączenia do sieci lub o braku warunków technicznych umożliwiających zrealizowanie zamówienia. 2. Umowa między stronami zostaje zawarta w formie pisemnej, pod warunkiem stwierdzenia przez Operatora istnienia możliwości technicznych do wykonania usług w ramach umowy. 3. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania umowy. 4. Operator jest zobowiązany do rozpoczęcia świadczenia usługi do 24h od momentu podpisania umowy, chyba że powstaną niezależne od operatora okoliczności uniemożliwiające aktywację usługi w tej dacie. W przypadku rozpoczęcia świadczenia usługi przez Operatora po okresie aktywacji, za datę aktywacji usługi uznać należy datę rzeczywistego rozpoczęcia usługi. 5. Umowa może zostać zawarta na czas określony lub na czas nieokreślony W przypadku posiadania przez abonenta tytułu prawnego innego niż prawo własności, prawo użytkowania wieczystego lub spółdzielczego prawa do lokalu, przyłączenie do sieci wymaga przedstawienia przez niego pisemnej zgody odpowiednio właściciela, użytkownika wieczystego nieruchomości lub członka spółdzielni mieszkaniowej lub podpisania wniosku o przyłączenie do Internetu z oświadczeniem o zgodzie na zainstalowanie przyłącza. 2. Pkt 1 nie stosuje się do właściciela, użytkownika wieczystego nieruchomości lub członka spółdzielni mieszkaniowej będącej osobą prawną. 3. Abonent zobowiązany jest poinformować pisemnie Operatora o zmianach danych zawartych w Umowie, w terminie nie później niż do końca miesiąca w którym zmiany te zaistniały. 4. Operator określa w Cenniku Usług Internetowych ceny za przyłączenie do sieci, za abonament miesięczny, za usługi dodatkowe oraz za obsługę serwisową. Strona 1

2 III PRAWA, OBOWIĄZKI, ODPOWIEDZIALNOŚĆ 6 Abonent nie ma prawa do: 1. Używania w swoim sprzęcie komputerowym, korzystającym z przyłącza, parametrów sieciowych innych niż określone w Protokole Uruchomieniowym, w tym innego adresu IP, innego niż TCP/IP protokołu sieciowego. 2. Ingerencji w konfigurację urządzenia radiowego, służącego do świadczenia usług dostępu do Internetu dla Abonenta 3. Wykorzystywania przyłącza do dokonywania przestępstw i nadużyć komputerowych takich jak: a) włamania do systemów komputerowych Operatora, innych abonentów podłączonych do sieci Operatora oraz innych systemów podłączonych do sieci Internet, b) kradzież danych i oprogramowania, w tym nielegalne kopiowanie zasobów chronionych prawem autorskim, c) kradzież numerów kart kredytowych oraz dokonywanie nielegalnych transakcji, d) rozpowszechnianie materiałów niezgodnych z prawem, e) podszywanie się pod innych użytkowników sieci Internet w tym użytkowników sieci Operatora za pomocą zmiany adresu IP, zmiany adresu MAC oraz zmiany innych parametrów przyłącza, f) rozpowszechnianie treści powszechnie uznanych za nieetyczne, godzące w dobre obyczaje, burzące porządek społeczny, w tym pornografii, g) masowe rozpowszechnianie, niechcianej przez odbiorców, poczty elektronicznej (tzw. spamu), h) rozpowszechnianie wirusów komputerowych, koni trojańskich oraz innego oprogramowania o szkodliwym działaniu, i) podsłuchiwanie pakietów sieciowych (tzw. sniffing), j) przechwytywanie połączeń metodą man-in-the-middle-attack, k) stosowanie sprzętu i oprogramowania powodującego zaburzenia działania sieci Operatora i innych sieci wchodzących w skład Internetu, w tym ataków typu denial-of-service, l) skanowanie portów w systemach komputerowych Operatora, innych użytkowników korzystających z sieci Operatora oraz innych maszyn w sieci Internet. 4. Żądania zmiany lokalizacji przyłącza w ramach abonamentu, bez poniesienia przez Abonenta opłaty instalacyjnej określonej w Cenniku Usług Internetowych i przy stwierdzeniu przez Operatora możliwości technicznych dotyczących zmiany lokalizacji. 5. Żądania odszkodowania, żądania ulgi w abonamencie lub innej formy zadośćuczynienia z tytułu niewłaściwego działania sieci Internet powstałego bez winy Operatora, w tym awarii całości lub fragmentu sieci szkieletowej, z której korzysta Operator, w części nie będącej w bezpośredniej kompetencji Operatora. 7 Abonent ma prawo do : 1. Czasowego zawieszenia korzystania usługi na okres maksymalnie 4 miesięcy w roku. Zawieszenie usługi wymaga złożenia pisemnego wniosku w siedzibie Operatora pod rygorem nieważności. Wniosek o czasowe zawieszenie można przesłać drogą pocztową na adres siedziby Operatora. We wniosku musi być określony czas zawieszenia. 2. Opłata za czasowe zawieszenie jest określona w Cenniku Usług Internetowych. Czasowe zawieszenie usługi jest możliwe nie częściej niż jeden raz w każdym roku kalendarzowym. Strona 2

3 3. Wniosek o czasowe zawieszenie musi zostać dostarczony do siedziby Operatora nie później niż na trzy dni przed początkiem okresu zawieszenia. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie oraz utracone przez Abonenta korzyści w szczególności za utratę przychodów bądź zysków, utratę klientów, możliwości rozwinięcia działalności, bądź utratę spodziewanych korzyści. IV ZMIANA UMOWY 8 1. Zmiana zakresu usług polegająca na udostępnieniu Abonentowi dodatkowych usług, dokonuje się poprzez a) Listowne lub poprzez pocztę elektroniczną zgłoszenie Klienta lub przesłanie pod adresem Operatora wypełnionego i podpisanego przez Abonenta aneksu. b) uiszczenie przez Abonenta dodatkowej opłaty według Cennika. V OBSŁUGA SERWISOWA 9 1. Operator zastrzega sobie możliwość przerw w pracy sieci, związanych z obsługą, konserwacją urządzeń w celu usunięcia awarii oraz przyczyn niezależnych od Operatora m.in. powódź, pożar, wyładowania atmosferyczne, awarie u dostawców Operatora, awarie urządzeń transmisyjnych, wymiana urządzeń transmisyjnych i wszystkich przyczyn, które są poza kontrolą Operatora. 2. W przypadku wyłączenia serwera sieciowego w celach konserwacyjnych lub aktualizujących Operator powiadamia Abonenta o planowanym wyłączeniu z 12 godzinnym wyprzedzeniem poprzez stronę 3. Abonent w sytuacji braku możliwości korzystania z sieci internetowej z przyczyn technicznych, powinien zgłosić awarię telefonicznie pod numer 71/ , lub pocztą elektroniczną lub poprzez sms pod numer Abonent ma obowiązek umożliwić pracownikom Operatora lub osobom przez Operatora wyznaczonym, sprawdzenie stanu technicznego sieci internetowej oraz urządzeń uruchomieniowych udostępnianych przez NETWROK 5. Wszelkich konserwacji, przeglądów i napraw dokonuje jedynie Operator lub osoby przez niego wyznaczone. 6. Operator ma obowiązek dokonać zmiany, pod warunkiem stwierdzenia, iż istnieją możliwości techniczne na zrealizowanie zamówienia. VI SKŁADANIE REKLAMACJI I TRYB ROZPATRYWANIA REKLAMACJI Abonentowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. 2. Reklamacja powinna zawierać następujące informacje: a) Imię i nazwisko (nazwę) oraz adres Abonenta zgłaszającego reklamację b) Przedmiot reklamacji c) Datę zawarcia umowy d) w przypadku reklamacji dotyczącej wartości użycia, Abonent zobowiązany jest wymienić kwestionowaną kwotę e) kwotę odszkodowania lub zwrotu jej należności. f) Datę i podpis reklamującego w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej 3. Wszystkie reklamacje dotyczące usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu można zgłaszać telefonicznie pod numer 71/ , lub pisemnie na adres Operatora lub pocztą elektroniczną na adres 4. Zgłaszający reklamację otrzymuje w terminie 14 dni pisemne potwierdzenie jej wniesienia. 5. Rozpatrzenie reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej wniesienia zwalnia firmę NETWROK od obowiązku pisemnego potwierdzenia wniesienia reklamacji. Strona 3

4 6. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od dnia jej wniesienia. W przypadku nieustosunkowania się do żądania, które zawiera reklamacja, uznaje się, iż Dostawca przyjął reklamację bez zastrzeżeń. 7. Operator udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej. 8. Wniesienie reklamacji nie zwalnia Abonenta od obowiązku uiszczenia bieżącej i zaległych opłat abonamentowych. W przypadku uznania reklamacji opłaty wniesione za reklamowany okres zostaną zaliczone na poczet przyszłych należności. W przypadku zaistnienia awarii z winy abonenta usługa serwisowa będzie płatna. Ceny usług serwisowych są określone w Cenniku Usług Internetowych. 9. Za każdy dzień przerwy w świadczeniu usługi dostępu do Internetu z winy Operatora, Abonentowi przysługuje bonifikata w opłacie abonamentowej proporcjonalnie do czasu nie użytkowania sieci. Dotyczy to przestojów trwających dłużej niż 24 godziny. 10. Decyzja dotycząca reklamacji wydana przez Operatora kończy wewnętrzny tryb postępowania reklamacyjnego. VII AWARIE Wszelkie awarie Abonent zobowiązany jest zgłaszać pod nr niezwłocznie po ich stwierdzeniu, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od dnia, w którym awaria taka została stwierdzona. 2. Operator rejestruje zgłoszenie awarii, zapisując czas, gdy został on o tym powiadomiony. 3. Operator zobowiązuje się, że w razie zaistnienia awarii uniemożliwiającej Abonentowi wykonywanie połączeń, awaria taka zostanie niezwłocznie usunięta. Czas usunięcia awarii zostanie odnotowany w Zgłoszeniu Awarii Abonenta. 4. Operator niezwłocznie powiadomi Abonenta o usunięciu awarii. VIII ROZWIĄZANIE UMOWY Umowa może być rozwiązana z zachowaniem okresu wypowiedzenia. 2. Oświadczenie o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy przez Abonenta następuje, pod rygorem nieważności na piśmie wysłanym listem poleconym na adres firmy NETWROK. Oświadczenie o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy przez Dostawce usług następuje, pod rygorem nieważności na piśmie wysłanym listem poleconym na adres Abonenta. 3. Abonent może rozwiązać umowę na czas nieokreślony z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego następującego po okresie rozliczeniowym, w którym druga strona odebrała oświadczenie o wypowiedzeniu umowy abonenckiej. 4. W przypadku zawartej umowy na czas określony, umowa taka po upływie okresu, na jaki została zawarta zostaje przedłużona automatycznie na czas nieokreślony. 5. Operator może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn: a) zalegania z opłatą abonamentową przez okres przekraczający 1 miesiąc, jeżeli pomimo wezwania do zapłaty z zastrzeżeniem, że brak wpłaty należności skutkował będzie rozwiązaniem umowy, Abonent nie uiścił należnej opłaty. b) naruszenia postanowień, zawartych w 7 Regulaminu świadczenia usług dostępu do Internetu przez firmę NETWROK 6. W przypadku Umów zawieranych na czas określony, rozwiązanie Umowy przez Abonenta może nastąpić po wcześniejszym wniesieniu opłaty aktywacyjnej na instalację łącza w wysokości zniżki promocyjnej jaką otrzymał Abonent, oraz ulgi promocyjnej w opłacie abonamentu jaką Abonent otrzymał, zawierając umowę promocyjną. 7. W przypadku, gdy Abonent korzysta z urządzenia radiowego, będącego własnością Dostawcy usług, urządzenie zostanie mu wydane w terminie uzgodnionym przez Strony, przypadającym przed dniem rozpoczęcia świadczenia usług telekomunikacyjnych. Wydanie urządzenia będzie potwierdzone w protokole zdawczo-odbiorczym, którego wzorzec stanowi załącznik do niniejszej umowy. 8. Abonent po ustaniu umowy wiążącej go z Dostawcą zobowiązany jest zwrócić w ciągu 7 dni roboczych urządzenia i osprzęt w stanie nie gorszym niż przy normalnym użytkowaniu, który jest własnością firmy NETWORK. 9. Operator może za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia wypowiedzieć umowę w przypadku niemożności świadczenia usługi, za która nie ponosi odpowiedzialności. Strona 4

5 IX OPŁATY Abonent zobowiązany jest do uiszczania opłat za korzystanie z usługi oraz usług dodatkowych zgodnie z Cennikiem. 2. Jeżeli okres świadczenia usługi nie obejmuje pełnego okresu rozliczeniowego, za każdy dzień świadczenia usługi w takim okresie rozliczeniowym Abonent zapłaci opłatę obliczoną proporcjonalnie do długości okresu rozliczeniowego, np. w miesiącu liczącym 30 dni opłata za każdy dzień świadczenia usługi będzie wynosić 1/30 opłaty abonamentowej 3. Rozpoczęcie naliczania opłat za usługi następuje od dnia uruchomiania usługi. 4. Za dzień zapłaty uważa się dzień wpływu środków na rachunek firmy NETWORK. 5. Za opóźnienia w uiszczaniu opłat Operator nalicza odsetki w wysokości czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego w stosunku rocznym oraz kary umowne, określone w Cenniku Usług Internetowych 6. W przypadku gdy Operator stwierdzi złamanie przez Abonenta przepisów 7 punkty 2 i/lub 3 Operator naliczy Abonentowi opłatę dodatkową (karę umowną) jako sumę aktualnej opłaty instalacyjnej (bez uwzględniania zniżek promocyjnych) oraz abonamentu liczonego od dnia obowiązywania niniejszej umowy do dnia stwierdzenia nadużycia. Opisywane kwoty zostaną pomnożone przez liczbę równą ilości maszyn podłączonych niezgodnie z tą umową. Abonent upoważnia Operatora do przeglądania i rejestrowania pakietów wysyłanych z i do maszyny Abonenta w przypadku powzięcia podejrzenia nadużyć tego typu. Uzyskane tą metodą zapisy ruchu pakietów są wystarczające jako dowód istnienia nadużyć. Operator nie wykorzysta uzyskanych tą drogą informacji do celów innych niż dochodzenie praw Operatora wynikających z niniejszej umowy. Abonent zobowiązuje się opłacić opłatę dodatkową (karę umowną) w terminie do 14 dni od dnia jej naliczenia. 7. opłaty abonamentowe naliczane będą od dnia aktywacji usługi 8. Należności Dostawcy usług mogą być uiszczane przez Abonenta przelewem na rachunek bankowy określony na rachunku za usługę. X TAJEMNICA 14 Firma NETWORK zobowiązana jest do zachowania poufności informacji dotyczących istotnych informacji oraz informacji uzyskanych o Abonencie w wyniku negocjacji i realizacji umowy. 1. Wszelkie informacje, o których mowa w pkt 1 mogą zostać udzielone osobom trzecim tylko w przypadkach określonych prawem. 2. Dane o Abonentach, okoliczności zawieranych umów są objęte tajemnicą gwarantowaną przez NETWORK. Wszyscy pracownicy firmy NETWORK zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej. XI POSTANOWIENIA KOŃCOWE W sprawach nieuregulowanych w Umowie, Regulaminie i Cenniku stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo Telekomunikacyjne oraz ustawy o prawach konsumenta. 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem Strona 5

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje

regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Abonent Konsument, na rzecz którego świadczona jest Usługa na podstawie Umowy. 2. Antena antena z konwerterem,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE. z dnia 24.04.2013 r.

ZARZĄDZENIE. z dnia 24.04.2013 r. ZARZĄDZENIE z dnia 24.04.2013 r. Operatora - Stanisława Zakrzewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ELART z adresem: 00-710 Warszawa ul. Idzikowskiego 4 w przedmiocie: wprowadzenia nowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy 1. [Definicje] Słowa pisane w Umowie wielką literą mają następujące znaczenie:

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy 1. [Definicje] Słowa pisane w Umowie wielką literą mają następujące znaczenie: Virtual Line Sp. z o.o. Tuwima Juliana 6/5, 90-010 Łódź NIP: 7251927560, KRS: 0000260511 Regon: 100230688 Tel.: 42 663 66 66 ; fax: 42 630 44 27 Umowa o Świadczenie Usług Zawarta w dniu - w Łódź pomiędzy...,

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy:

UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy: UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy: Nowotarska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu (34-400), ul. St. Józefczaka 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

1 Zmiana nie dotyczy Abonentów którzy przed dniem 18.01.2013 zawarli Umowę o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych.

1 Zmiana nie dotyczy Abonentów którzy przed dniem 18.01.2013 zawarli Umowę o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych. Szanowni Państwo Uprzejmie informujemy, że w związku z ustawą z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz w związku z Uchwałą Zarządu Voice-Net sp. z o.o. z dniem 20.05.2013

Bardziej szczegółowo

Adres korespondencyjny:

Adres korespondencyjny: UMOWA ABONENCKA zawarta w dnia...... w Pile pomiędzy: ASTA-NET S.A. z siedzibą w Pile przy ul.podgórna10, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A. 1 Postanowienia ogólne Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych przez spółkę Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

regulamin świadczenia usługi Neostrada

regulamin świadczenia usługi Neostrada regulamin świadczenia usługi Neostrada Dział I. Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1) Abonent podmiot, na rzecz którego świadczona jest Usługa na podstawie Umowy, 2) Cennik cennik usługi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT

REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT PREAMBUŁA I. CANAL+ Cyfrowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie ( Operator CYFRY+ ), udostępnia swoim Abonentom kodowane programy telewizyjne w ramach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku

Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku Regulamin uwzględnia zmiany wprowadzone od dnia 16 kwietnia 2013 r. W odniesieniu do Abonentów,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL

Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) (zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług Hostingowych

Regulamin świadczenia usług Hostingowych Regulamin świadczenia usług Hostingowych Niniejszy Regulamin jest podstawą świadczenia przez firmę DEO usług hostingowych pod marką NajlepszySerwer.pl. Podjęcie współpracy z firmą DEO jest jednoznaczne

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług hostingowych

Regulamin świadczenia usług hostingowych Regulamin świadczenia usług hostingowych Niniejszy Regulamin jest podstawą świadczenia przez Grupę Adweb usług hostingowych. Podjęcie współpracy z Grupą Adweb jest jednoznaczne z akceptacją dla Regulaminu.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi HOSTUJEMY.TO VPS

Regulamin świadczenia usługi HOSTUJEMY.TO VPS Regulamin świadczenia usługi HOSTUJEMY.TO VPS Definicje: Centrum Komputerowe - specjalnie zaadoptowane pomieszczenie wykorzystywane przez SUPERMEDIA do świadczenia Usługi w rozumieniu 1 ust. 1 Dane dostępowe

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług hostingowych

Regulamin świadczenia usług hostingowych Regulamin z dnia 16.06.2014r. Regulamin świadczenia usług hostingowych Premium hosting, SEO Premium, serwery VPS Niniejszy Regulamin jest podstawą świadczenia przez Vogan Sp. z o.o. usług hostingowych.

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW PUBLICZNIE DOSTĘPNYCH USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

PORADNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW PUBLICZNIE DOSTĘPNYCH USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PORADNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW PUBLICZNIE DOSTĘPNYCH USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Warszawa, 11 czerwca 2010 r. Wprowadzenie... 4 1. Umowa, Regulamin i Cennik świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PROAUTO.

REGULAMIN USŁUGI PROAUTO. REGULAMIN USŁUGI PROAUTO. 1. Postanowienia ogólne Usługę świadczy T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, przy ul. Marynarskiej 12, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep

REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zakres i warunki świadczenia Usług Comarch ERP e-sklep przez firmę Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

Opłata administracyjna - opłata z tytułu administracji usług prowadzonej przez ASCOMI wobec Klientowi.

Opłata administracyjna - opłata z tytułu administracji usług prowadzonej przez ASCOMI wobec Klientowi. Załącznik nr 1 Regulamin Świadczenia Usług 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia oznaczają: Regulamin - niniejszy Regulamin Świadczenia Usług, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 zwany dalej Regulaminem określa warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN kart kredytowych business

REGULAMIN kart kredytowych business REGULAMIN kart kredytowych business Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych business w Banku Spółdzielczym Muszyna- Krynica Zdrój zwany dalej Regulaminem, określa zasady wydawania

Bardziej szczegółowo

Regulamin karty kredytowej Visa Classic Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

Regulamin karty kredytowej Visa Classic Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin karty kredytowej VISA Classic Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., zwany dalej Regulaminem, określa zasady wydawania, używania i rozliczania transakcji

Bardziej szczegółowo

Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej. Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy:

Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej. Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy: Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej Dokument Orange Polska S.A. Domena Hurt Numer umowy: POS/K -... Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy: Orange Polska Spółka Akcyjna,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz

Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz (zwany dalej Regulaminem) określa zasady i

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Getinonline

Regulamin kart kredytowych Getinonline Regulamin kart kredytowych Getinonline Niniejszy Regulamin karty kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA RAFINERIA

SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA RAFINERIA Regulamin świadczenia usługi eskok Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady świadczenia przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową Rafineria, zwaną dalej SKOK lub Kasą usługi bankowości

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A.

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Warszawa, czerwiec 2014 r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku

Bardziej szczegółowo