Federacja MAZOWIA w 2011 roku Raport z badania organizacji członkowskich

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Federacja MAZOWIA w 2011 roku Raport z badania organizacji członkowskich"

Transkrypt

1 Federacja MAZOWIA w 2011 roku Raport z badania organizacji członkowskich Warszawa, październik 2012 r.

2 Federacja MAZOWIA to my organizacje członkowskie z całego regionu. Zróżnicowane pod względem wielkości, działające na rzecz wielu grup społecznych, animujące wydarzenia kulturalne, prowadzące edukację ekologiczną czy wspierające lokalne inicjatywy obywatelskie. Ile wiemy o sobie, czy znamy organizacje tworzące Federację? Jakie są najważniejsze obszary działań organizacji członkowskich? Jakie są ich zasoby finansowe i kadrowe? Jak przebiega współpraca z administracją publiczną? Jacy są inni partnerzy działań organizacji? Jak wypada Federacja na tle całego sektora pozarządowego? Jakie są oczekiwania organizacji wobec Federacji? W jaki sposób możemy się wspierać? Czym powinna się zająć Federacja w najbliższych latach? Co możemy zrobić wspólnie na rzecz Federacji? Odpowiedzi na te pytania udziela badanie organizacji członkowskich. Zapraszamy do poznania Federacji zapraszamy do lektury raportu! Zespół Federacji Marcin Górecki, Eliza Gryszko, Katarzyna Leśko-Loda, Małgorzata Majewska, Agata Pikuła, Paulina Sobieszuk, Katarzyna Szmit, Piotr Teisseyre, Beata Żabka, Bartłomiej Sawka (wolontariusz, grafik), Edyta Wodnicka (wolontariuszka, ankieterka) 2

3 SPIS TREŚCI 1. Podstawowe informacje o badaniu Charakterystyka działań organizacji członkowskich Obszary działań Zasoby kadrowe Finanse organizacji członkowskich Beneficjenci Otoczenie działań organizacji członkowskich Współpraca z administracja publiczną Współpraca finansowa Współpraca pozafinansowa Problemy we współpracy z administrację publiczną Współpraca z organizacjami pozarządowymi Inni partnerzy działań organizacji Federacja okiem swoich członków Ocena oferowanego wsparcia Ocena kanałów komunikacji Newsletter Strona internetowa Oczekiwania wobec Federacji Szkolenia Porady Działalność rzecznicza Korzyści z członkostwa Zalecenia dla dalszych działań Federacji Podsumowanie

4 1. Podstawowe informacje o badaniu Tegoroczne badanie organizacji członkowskich Federacji MAZOWIA było już 5 edycją. Po raz pierwszy przeprowadziliśmy ankiety w 2007 r. Tegoroczne badanie miało formę rozbudowanego kwestionariusza, który składał się z dziewięciu części: 1. Pracownicy, współpracownicy i wolontariusze podstawowe dane o tym, kto pracuje w i na rzecz organizacji, ilu wolontariuszy organizacje włączały w swoje działania, a także jaki był odsetek kobiet i mężczyzn wśród pracowników, współpracowników i wolontariuszy. 2. Finanse organizacji skąd organizacje czerpały środki na swoją działalność. 3. Beneficjenci i zasięg działań organizacji do kogo kierowane były projekty organizacji, kto z nich korzystał, a także jaki był zasięg terytorialny działań organizacji. 4. Współpraca z administracją publiczną interesowała nas współpraca finansowa i pozafinansowa, jej formy oraz ocena współpracy. 5. Współpraca z organizacjami pozarządowymi jakie były formy współpracy oraz jak przebiegała współpraca między organizacjami członkowskimi Federacji. 6. Inni partnerzy działań organizacji z kim jeszcze organizacja podejmowała współpracę? 7. Współpraca z biurem Federacji MAZOWIA z jakich form wsparcia oferowanych przez Federację korzystały organizacje, jak je oceniają i jak wyobrażają sobie przyszłe działania Federacji. 8. Podstawowe informacje o organizacji forma prawna, rok założenia, adres, skład zarządu, obszary działań. Projektując badanie, sięgnęliśmy do doświadczenia najlepszych Stowarzyszenia Klon/Jawor, które od lat regularnie diagnozuje kondycję trzeciego sektora w Polsce 1. W naszym kwestionariuszu wykorzystaliśmy klasyfikację obszarów działań organizacji oraz źródeł finansowania opracowaną przez Klon/Jawor. Niektóre pytania (część 1 2) dotyczyły spraw na tyle szczegółowych, że wymagały od naszych ankietowanych sięgnięcia po sprawozdanie finansowe lub inne dokumenty organizacji. Poprosiliśmy respondentów o przygotowanie tych zagadnień przed spotkaniem z ankieterem. Pozostałe dane o organizacji zbierane były w trakcie swobodnej rozmowy w siedzibie organizacji, w czasie której osoby przeprowadzające badanie pracownicy i wolontariuszka Federacji zapisywali odpowiedzi udzielane przez przedstawicieli organizacji członkowskich. Badanie odbywało się w okresie czerwiec sierpień 2012 r. Pytania dotyczyły zaś działalności organizacji w 2011 r. W badaniu wzięło udział 37 organizacji (18 stowarzyszeń, 18 fundacji i jedna kościelna osoba prawna). W tym okresie Federację tworzyło 41 organizacji. 1 Raporty z badań dostępne na: 4

5 2. Charakterystyka działań organizacji członkowskich Spektrum działań organizacji członkowskich jest bardzo szerokie, podobnie jak zróżnicowany jest poziom profesjonalizacji i wysokość środków, którymi dysponują. W tej części raportu prezentujemy zbiorowy portret Federacji MAZOWIA. Skupiamy się na określeniu obszarów działania, opisaniu zasobów kadrowych i finansowych organizacji członkowskich oraz charakteryzujemy beneficjentów ich działań Obszary działań Najczęściej, tj. osiem razy, wskazywanym głównym obszarem działalności organizacji członkowskich Federacji są usługi socjalne i pomoc społeczna. Jednocześnie dla 11 ankietowanych jest to jeden z kilku obszarów działania. Siedem organizacji jako główny obszar swojej działalności wskazało edukację i wychowanie, sześć ochronę zdrowia. Szczególnie pierwszy z nich wyjątkowo często, bo w 23 przypadkach, stanowił jeden z kilku obszarów działania. Należy zaznaczyć, że wybór jednego wiodącego obszaru działania był w wielu przypadkach problematyczny, bowiem większość organizacji członkowskich Federacji realizuje działania lokujące się na styku kilku obszarów, przede wszystkim usług socjalnych i pomocy społecznej, edukacji i wychowania oraz ochrony zdrowia. Działalność wspierająca inne organizacje pozarządowe, instytucje i inicjatywy obywatelskie w czterech przypadkach okazała się dominującym zajęciem organizacji członkowskich, zaś 11 z nich prowadzi taką działalność obok swoich głównych zadań. Cztery organizacje członkowskie nie odnalazły swego głównego obszaru zainteresowań wśród proponowanych w kwestionariuszu i swoją działalność opisało jako udzielanie wsparcia żywnościowego, działalność charytatywną, działania promujące i rozwijające wolontariat oraz wsparcie integracji społecznej. Wykres 1. Główne obszary działań organizacji. 5

6 MAZOWIA na tle trzeciego sektora Organizacje zrzeszone w Federacji MAZOWIA w dużej części zajmują się kwestiami usług socjalnych i pomocy społecznej (21% organizacji członkowskich). Badanie Stowarzyszenia Klon/Jawor z 2010 r. 2 dowodzi, że w tym obszarze działa tylko 7% organizacji w Polsce. Podobną sytuację można zauważyć w obszarze ochrony zdrowia: 16% organizacji należących do MAZOWII w porównaniu z 7% ogółu organizacji w kraju. Badanie Klon/Jawor ujawniło, że najmocniejszy jest obszar sportu, rekreacji i turystyki, działa w nim 36% organizacji. W przypadku Federacji jest to tylko 2% organizacji członkowskich. Odsetek organizacji zajmujących się kulturą i wychowaniem jest zbliżony w Federacji (14%) i w skali całego kraju (18%). Inne obszary działalności, takie jak ochrona środowiska, rynek pracy, czy rozwój lokalny, są przedmiotem aktywności niewielkiego odsetka organizacji w Federacji i w skali ogólnopolskiej. Podsumowując, na tle polskiego sektora pozarządowego Federację MAZOWIA charakteryzuje znacznie większa siła organizacji socjalnych oraz marginalne znaczenie organizacji działających w obszarze sportu, rekreacji i turystyki Zasoby kadrowe W 2011 r. ankietowane organizacje członkowskie Federacji zatrudniały w sumie ponad osób, z czego ponad dwie trzecie stanowiły kobiety; ta proporcja jest zachowana również w składzie zarządów zrzeszonych stowarzyszeń i fundacji. Mężczyźni szczególnie rzadko zatrudniani byli w oparciu o umowy o pracę i stanowili niewiele ponad 15% stałych pracowników ankietowanych organizacji. Kobiety dominowały również wśród wolontariuszy współpracujących stale (87%) bądź krótkoterminowo (66%) z organizacjami członkowskimi. Ogółem osób wspomagających wolontariacko organizacje członkowskie było w ubiegłym roku niemal 6 300, z czego ok stanowili wolontariusze akcyjni. MAZOWIA na tle trzeciego sektora Badanie Klon/Jawor wskazuje, że tylko co czwarta organizacja zatrudniała pracowników, a z 60% spośród nich podpisano umowę o pracę. Na tym tle Federacja MAZOWIA wypada znacznie bardziej profesjonalnie blisko 90% organizacji członkowskich miało pracowników, a w co trzeciej organizacji zawierano umowę o pracę. Nieco ponad dwie trzecie personelu stanowiły kobiety, jest to odsetek zbliżony do wyników badań ogólnopolskich (60%). Średnia liczba osób zasiadających w zarządach organizacji członkowskich nie odbiega od tej wartości w skali całego sektora pozarządowego, natomiast procent kobiet wśród członków zarządu to dla Federacji 68%, a dla Polski 42%. Organizacje członkowskie MAZOWII korzystają przeciętnie z 17-krotnie większej liczby wolontariuszy niż ogół organizacji pozarządowych przeciętnie 170 wobec 10 wolonatriuszy. Ponad 80% wolontariuszy organizacji członkowskich MAZOWII to kobiety, natomiast w skali kraju wielkość ta wynosi 59%. Podsumowując, w porównaniu do wyników badań ogólnopolskich znaczna większość organizacji członkowskich Federacji MAZOWIA zatrudniała odpłatnych pracowników i korzystała ze wsparcia wolontariuszy. Na wszystkich szczeblach kadrowych w organizacjach członkowskich zwraca uwagę wysoki udział kobiet. 2 J. Herbst, J. Przewłocka, Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. Raport z badania 2010, Warszawa Źródło: civicpedia.ngo.pl/files/civicpedia.pl/public/raporty/podstawowefakty_2010.pdf 6

7 2.3. Finanse organizacji członkowskich Rozpiętość przychodów ankietowanych organizacji członkowskich jest niezwykle szeroka; organizacja o najniższych przychodach zanotowała w roku ubiegłym wpływy na poziomie ok PLN, zaś do kasy największej z nich wpłynęło ponad PLN. Tabela 1 ilustruje, jak w 2011 r. kształtowały się przychody badanych organizacji członkowskich z podziałem na sześć progów, które od stycznia 2013 r. będą stanowić podstawę do naliczania składek członkowskich. Widać wyraźnie, że najliczniej reprezentowane są organizacje o największych przychodach (przekraczających PLN), przy czym przychody dwóch organizacji przekraczają PLN. Jedynie w trzech przypadkach (warszawskiego i ciechanowskiego Banku Żywności oraz Fundacji Dzieci Niczyje) przychód rzeczowy stanowił istotną część całości przychodu. Tabela 1. Przychody organizacji członkowskich Federacji MAZOWIA w 2011 r. Wartość przychodu w PLN Liczba organizacji Procent Procent skumulowany Do ,7 2, ,5 16, ,8 27, ,2 43, ,6 64,9 Powyżej ,1 100,0 Średni przychód ankietowanych organizacji członkowskich Federacji wynosił w ubiegłym roku zł, zaś mediana zł (wartość przychodu, której nie osiąga i którą zarazem przewyższa jednakowa liczba organizacji). Potwierdza to przewagę organizacji największych, uwidaczniającą się w powyższej tabeli. Organizacje należące do Federacji czerpały przychody z wielu źródeł. Najwięcej z nich otrzymywało darowizny od osób fizycznych oraz dotacje ze źródeł rządowych i samorządowych. Blisko dwie trzecie członków MAZOWII otrzymywało wpłaty z 1% podatku od osób fizycznych. Zwracać może uwagę ograniczona liczba (mniej niż połowa) organizacji czerpiących przychody ze środków UE. Prawdopodobną barierą była złożoność przepisów, która zniechęcała organizacje do występowania o środki unijne. Na tę trudność respondenci zwracali uwagę w innej części badania. 7

8 Wykres 2. Źródła przychodów, procent organizacji pozyskujących środki z danego źródła. 8

9 MAZOWIA na tle trzeciego sektora Organizacje członkowskie MAZOWII cieszą się względnym dobrobytem, średnia ich przychodów wyniosła zł, podczas gdy przeciętne przychody organizacji pozarządowych w Polsce wynoszą tylko zł. Z badania Klon/Jawor wynika, że tylko 5% organizacji notuje dochody powyżej 1 mln zł, dla porównania prawie połowa organizacji członkowskich Federacji zanotowała dochód powyżej tego poziomu. Głównym źródłem przychodów członków Federacji są środki ze źródeł samorządowych i rządowych (73% i 78% organizacji), z diagnoz Klon/Jawor wynika natomiast, że odsetek organizacji korzystających z krajowych środków publicznych wynosił w 2009 roku 57% organizacji w Polsce. Podsumowując, organizacje członkowskie Federacji MAZOWIA na tle polskiego sektora pozarządowego charakteryzuje bardzo dobra kondycja finansowa. W tym porównaniu widać również, że źródłem przychodu członków MAZOWII w przeważającej części są środki publiczne Beneficjenci Kim było ponad osób beneficjentów działań organizacji członkowskich Federacji w 2011 r.? Ponad trzy czwarte spośród ankietowanych organizacji swoje działania kierowało do osób dorosłych, nieco mniej do młodzieży (27) i dzieci (25). Jedynie 14 z nich pracowało z seniorami. Organizacje nie dysponują dokładnymi danymi na temat płci odbiorców swoich działań. Ponad połowa ankietowanych organizacji kierowała swoją aktywność w stronę innych organizacji pozarządowych i instytucji publicznych, zaś co czwarta oddziaływała na sektor prywatny. Ankietowani równie często działali w skali powiatu, kilku powiatów, województwa i kraju, podczas gdy mniej popularne były działania na poziomie gminnym i ponadnarodowym. Wysokość przychodów organizacji nie miała znaczącego wpływu na zasięg działań. 9

10 3. Kontekst działań organizacji członkowskich Organizacje pozarządowe nie funkcjonują w próżni, dlatego oprócz charakterystyki zasobów kadrowych i finansowanych organizacji tworzących Federację MAZOWIA interesowali nas partnerzy ich działań administracja publiczna różnych szczebli, podmioty III sektora, zarówno organizacje członkowskie, jak i inne, a także grupy nieformalne, eksperci, media czy instytucje użyteczności publicznej. Z punktu widzenia celów i misji Federacji najważniejsza jest współpraca z administracją publiczną szczebla samorządowego i centralnego oraz z innymi organizacjami pozarządowymi Współpraca z administracja publiczną Na potrzeby badania wyróżniliśmy dwie główne kategorie współpracy z administracją publiczną o charakterze finansowym i pozafinansowym. W ramach drugiej z nich wyodrębniliśmy partnerstwo, patronat i wystawienie rekomendacji, wsparcie infrastrukturalne, np. użyczenie sali, sprzętu itp., pracę w grupach roboczych, ciałach dialogu i doradczych, udział w konsultacjach, a także kategorię pozwalającą na podanie innych, niewymienionych form współpracy. W badaniu uwzględniliśmy samorząd gminny, samorząd powiatowy, samorząd regionalny (Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego), Mazowiecki Urząd Wojewódzki, rząd i instytucje państwowe szczebla centralnego. Współpraca finansowa 89% organizacji członkowskich (32 organizacje), które wzięły udział w tegorocznym badaniu, podejmowało w 2011 r. współpracę finansową z administracją różnych szczebli. Organizacje najczęściej sięgają po środki ze szczebli najniższego i najwyższego, czyli samorządu gminnego (65%), a także rządu oraz instytucji państwowych szczebla centralnego (62%). Wykres 3. Współpraca finansowa z administracją różnego szczebla. 10

11 Współpraca pozafinansowa Znakomita większość organizacji (33 organizacje, tj. 92%) podejmowało w 2011 r. współpracę pozafinansową z administracją publiczną różnego szczebla. Dane dotyczące tego, z jakim szczeblem administracji publicznej współpracujemy najchętniej, są bardzo zbliżone do tych dotyczących współpracy finansowej. Wykres 4. Współpraca pozafinansowa z administracją różnego szczebla. We współpracy pozafinansowej z samorządem gminnym, którą podejmuje 76% organizacji członkowskich, najczęściej wykorzystujemy pracę w grupach roboczych, ciałach dialogu i doradczych (64%) i możliwość wystawienia patronatu lub rekomendacji (61%), na kolejnym miejscu znalazł się udział w konsultacjach (54%), partnerstwo i wsparcie infrastrukturalne po 36%. Nieco ponad połowa, tj. 57% organizacji, współpracuje pozafinansowo z samorządem powiatowym. Współpraca polega dla nas przede wszystkim na pracy w grupach roboczych i udziale w konsultacjach (po 71%), możliwości uzyskania patronatu i rekomendacji (62%), a już tylko co trzecia organizacja deklaruje wykorzystanie wsparcia infrastrukturalnego i współpracę w ramach partnerstwa. Z samorządem regionalnym współpracujemy rzadziej (35%), a nasza współpraca polega przede wszystkim na udziale w konsultacjach (70%). W grupach roboczych z samorządem regionalnym współpracuje tylko 38,5% organizacji, co trzecia z nich wykorzystuje możliwość otrzymania patronatu lub rekomendacji. Po jednej organizacji skorzystało w ubiegłym roku z możliwości partnerstwa i wsparcia infrastrukturalnego. Na identycznym poziomie plasuje się współpraca z urzędem wojewódzkim (35% organizacji), z czego blisko dwie trzecie z nich otrzymało patronat i rekomendacje, nieco ponad połowa wsparcie infrastrukturalne, a mniej niż połowa podjęła pracę w ramach grup roboczych i konsultacji. Tylko 2 organizacje weszły z urzędem wojewódzkim w partnerstwo. Z rządem i instytucjami państwowymi szczebla centralnego współpracowała blisko połowa organizacji, najczęściej poprzez udział w konsultacjach (56%), korzystanie z patronatów i rekomendacji (19%), udział w grupach roboczych, ciałach dialogu i doradczych (13%). Z partnerstwa i wsparcia infrastrukturalnego skorzystało 11% organizacji. 11

12 W przypadku współpracy ze wszystkimi szczeblami samorządu w kategorii inne pojawiły się szkolenia zarówno organizowane dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, jak i te, w których to organizacje szkoliły urzędników. Wykres 5. Formy współpracy pozafinansowej z administracją publiczną różnego szczebla. 61% 62% 62% 54% 64% 71% 71% 54% 69% 56% 46% 46% 36% 29% 31% 39% 36% 33% 38% 28% 22% 22% 15% 8% 8% partnerstwo patronat i wystawianie rekomendacji wsparcie infrastrukturalne, np. użyczenie sali, sprzętu praca w grupach roboczych, ciałach dialogu i doradczych udział w konsultacjach samorząd gminny samorząd powiatowy samorząd regionalny (urząd marszałkowski) urząd wojewódzki rząd i instytucje szczebla centralnego Podsumowując, znakomita większość organizacji członkowskich Federacji MAZOWIA podejmuje współpracę z administracją publiczną różnych szczebli, zarówno w postaci finansowej, jak i pozafinansowej Problemy we współpracy z administrację publiczną W trakcie realizacji badania okazało się, że pytanie Czy jest coś, co można byłoby poprawić w przebiegu współpracy finansowej i pozafinansowej z administracją publiczną szczebla samorządowego i centralnego? wywołuje ożywioną reakcję przedstawicieli organizacji członkowskich. Dla Federacji są to niezmiernie ważne informacje, które zachęcają do podejmowania działań rzeczniczych. Pod uwagę brane były głosy odnoszące się do współpracy z administracją różnych szczebli, a także dotyczące poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego. Swoją opinię wyrazili przedstawiciele 33 organizacji biorących udział w badaniu. Większość zebranych uwag dotyczyła ogólnych problemów we współpracy z administracją. Głosy o zbyt dużej biurokracji pojawiły się w wielu wypowiedziach. Uwagi aż 14 osób dotyczyły m.in. procedur konkursowych są one trudne i zbyt złożone, zdaniem respondentów wymagają uproszczenia. Ocena wniosków powinna być ujednolicona i bardziej przejrzysta, w przeciwnym razie można odnieść wrażenie, że konkursy są ustawiane. Brakuje szybkiego przepływu informacji, wnioski rozpatrywane są długo, administracja nie dotrzymuje terminów. Konkursy ogłaszane są zbyt późno, co nie pozwala na zapewnienie ciągłości działań. Brakuje konkursów związanych z ochroną środowiska i edukacją ekologiczną, a także systemowych środków na działania podejmowane przez organizacje infrastrukturalne. Urzędy mało elastycznie podchodzą do realizacji umów, a poziom kontroli przy ich realizacji odbierany jest przez NGO-sy jako zbyt wysoki. Oczywiście pojawiły się też uwagi dotyczące konieczności zwiększania środków przekazywanych sektorowi pozarządowemu. Zdaniem ankietowanych urzędy nie są otwarte na wspólne planowanie z sektorem pozarządowym: organizacje powinny współtworzyć, a nie konsultować konkretne rozwiązania. Organizacje mają większe niż urzędnicy kompetencje, lepiej znają się na swoich obszarach zainteresowania, dlatego powinny mieć możliwość tworzenia programów i strategii. Wpływ na decyzje władz poprzez np. udział w konsultacjach jest jedynie 12

13 pozorny. Choć relacje powinny mieć charakter partnerski, urzędnicy nie wykazują zainteresowania potrzebami organizacji, brakuje efektywnego przepływu informacji z naciskiem na przekazywanie informacji zwrotnych organizacjom, a także kompetencji pracownicy urzędów często się zmieniają, nie mają merytorycznej wiedzy lub nie chcą korzystać z doświadczeń trzeciego sektora. Urzędnicy w relacjach z organizacjami często nie mogą także wypracować spójnej interpretacji przepisów i różnią się co do ich oceny. Pojawiały się również głosy dotyczące spychologii urzędników, interpretowania prawa na niekorzyść organizacji, jak również tego, że zbyt wiele zależy od decyzji pracowników urzędów. Według przedstawicieli organizacji brakuje też pełnomocników, którzy byliby nie tylko na papierze. Powinni oni wspierać organizacje w kwestiach formalnych, prawnych i administracyjnych. Kolejnym zidentyfikowanym problemem jest sprawozdawczość i brak umiejętności sięgania po rozwiązania sprawdzone w innych samorządach. W uwagach do współpracy z administracją różnego szczebla pojawił się też wątek dotyczący sytuacji osób niepełnosprawnych. Brakuje rozwiązań systemowych w zakresie zatrudniania tych osób w administracji publicznej, ale też doradztwa i rzecznictwa. Brakuje ujednoliconej polityki, strategii i wizji spójnego działania. Problem stanowią także ograniczone środki. Szczegółowe uwagi odnosiły się do współpracy z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy, Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego oraz Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim i były bardzo zbliżone do tych na poziomie ogólnym. Oceniając współpracę ze stołecznymi urzędnikami, sygnalizowano konieczność wprowadzenia kart oceny w procedurach konkursowych. Komisje Dialogu Społecznego przez dwóch respondentów zostały określone jako pic na wodę i bicie piany. Odnośnie do współpracy z urzędem marszałkowskim i wojewódzkim wskazywano, że w relacjach z nimi brakuje partnerstwa, a organizacje traktowane są jak klienci. Podsumowując, w opinii reprezentantów organizacji członkowskich największym problemem we współpracy z administracją publiczną są procedury konkursowe, które wymagają uproszczenia. Konkursy powinny być ogłaszane na tyle wcześnie, aby umożliwić ciągłość działań organizacji korzystających z dotacji. Podejście urzędów do projektów realizowanych przez trzeci sektor jest też zbyt mało elastyczne. W relacjach samorząd organizacje negatywnym zjawiskiem jest także pomijanie NGO-sów w procesach planowania strategicznego oraz brak mechanizmów zapewniających organizacjom rzeczywisty wpływ na decyzje władz, np. poprzez udział w konsultacjach. Problemem jest także brak pełnomocników, którzy w ramach swoich podstawowych obowiązków służbowych angażowaliby się we współpracę z podmiotami pozarządowymi Współpraca z organizacjami pozarządowymi Współpracę z innymi podmiotami III sektora organizacje podejmują równie chętnie, jak współpracę z administracją publiczną. W ubiegłym roku 92% respondentów deklarowało współpracę z innymi organizacjami, a 70% zadeklarowało współpracę z organizacjami członkowskimi Federacji. We wskazaniach pojawiło się w sumie 25 organizacji należących do MAZOWII, przy czym najczęściej wskazywane były: Stowarzyszenie BORIS (8 razy), Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu, Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo i Bank Żywności SOS w Warszawie (po 7 razy) oraz Fundacja TUS i Fundacja Synapsis (po 5 razy). We współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi członkowie MAZOWII najczęściej wykorzystują wymianę informacji i promocję (81%), współpracę merytoryczną (73%), a także współpracę projektową oraz pracę w ciałach dialogu (po 62,2%). 13

14 Wykres 6. Formy współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi. Wyłaniający się z powyższych danych obraz współpracy wewnątrz III sektora może napawać optymizmem. Wydaje się jednak, że kontakty wewnątrz Federacji nie są szczególnie intensywne Inni partnerzy działań organizacji Współpracę z jakimi innymi partnerami deklarują przedstawiciele organizacji członkowskich MAZOWII? W przypadku większości kategorii poziom współpracy utrzymuje się powyżej 50%, niższe wskazanie uzyskały tylko media ogólnokrajowe (46%). Najczęściej podejmujemy współpracę z instytucjami użyteczności publicznej i mediami lokalnymi (po 84%), ze społecznościami lokalnymi i grupami nieformalnymi (78%) oraz środowiskiem biznesu (70%). Wykres 7. Partnerzy działań organizacji. 14

15 4. Federacja okiem swoich członków 4.1. Ocena oferowanego wsparcia Zdecydowana większość organizacji uczestniczących w badaniu (70%) deklaruje korzystanie ze wsparcia oferowanego przez biuro Federacji. Respondentów poproszono o ocenę wsparcia według 5-stopniowej skali, przy czym 1 oznaczało najniższą ocenę, a 5 najwyższą. W raporcie przedstawiono średnie wartości oceny. Respondenci oceniali wsparcie MAZOWII wysoko albo bardzo wysoko, w poszczególnych kategoriach powyżej 4: okres oczekiwania na udzielenie wsparcia 4,4; działalność rzecznicza 4,4; wsparcie infrastrukturalne (porady, szkolenia, udzielanie informacji, korzystanie z sali lub wypożyczenie sprzętu) 4,7. Przedstawionych wyników nie należy jednak przyjmować bezkrytycznie. Nie można wykluczyć występowania efektu ankietera, polegającego na tym, że ankietowani unikali formułowania negatywnych opinii, nieprzyjemnych dla przedstawicieli Federacji przeprowadzających kwestionariusz. Istotną informację niesie natomiast liczba udzielonych odpowiedzi na omawiane wyżej pytania. O ile okres oczekiwania i wsparcie infrastrukturalne oceniło odpowiednio 20 i 23 respondentów, o tyle w sprawie działalności rzeczniczej wypowiedziało się tylko 11 ankietowanych. Świadczy to o ograniczonym wykorzystywaniu tej formy wsparcia przez członków Federacji. W trakcie badania przedstawiciele organizacji poruszyli także ważną kwestię zakresu działalności rzeczniczej czy i w jakiej mierze przedstawiciele Federacji powinni reprezentować stanowisko organizacji w nieraz bardzo szczegółowych kwestiach branżowych? Wydaje się, że problem ten powinien być poruszony w czasie dyskusji w gronie członków MAZOWII Ocena kanałów komunikacji Badani byli zapytani o korzystanie z najbardziej popularnych kanałów komunikacji pomiędzy Federacją, a organizacjami członkowskimi: przesyłanego co tydzień newslettera oraz strony internetowej MAZOWII. Newsletter Newsletter cieszy się dużą popularnością wśród członków jest odbierany i czytany regularnie w 27 organizacjach. Wykres 8. Jak często przedstawiciele organizacji czytają newsletter? 15

16 Poszczególne fragmenty newslettera otrzymały następujące oceny odnoszące się do istotności zawartych w nich informacji: konkursy o zasięgu stołecznym 3,6; aktualności z życia Federacji 4,0; konkursy o zasięgu ogólnopolskim 4,1; konkursy o zasięgu regionalnym 4,6. Dziwić może relatywnie niska ocena istotności informacji na temat aktualnych konkursów ofert o zasięgu stołecznym, zwłaszcza w porównaniu do wysoko ocenionych informacji na temat konkursów o zasięgu wojewódzkim. Można przypuszczać, że ogłoszenia o warszawskich konkursach są lepiej dostępne są zamieszczone na stronie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Zupełnie inaczej jest w przypadku konkursów adresowanych do organizacji z całego województwa ogłoszenia na ten temat są rozproszone na wielu stronach, a znalezienie ich i uporządkowanie zajmuje znacznie więcej czasu. W ostatnim roku odświeżono szatę graficzną newslettera, zapytaliśmy respondentów, czy zauważyli zmiany. Oto jakie sformułowali oceny: stara szata graficzna 4,1; nowa szata graficzna 4,5. Cztery organizacje nie zauważyły jakichkolwiek zmian w szacie graficznej. Niektórzy respondenci zwracali uwagę na niefunkcjonalność kolorowych kropek mających ułatwiać czytanie newslettera. Kropki nie sprawdzają się zupełnie w przypadku osób niewidomych. Strona internetowa Strona internetowa Federacji nie jest tak popularna jak newsletter. Przedstawiciele tylko 8 organizacji odwiedzają witrynę regularnie. Pracownicy i wolontariusze pozostałych organizacji wchodzą na stronę MAZOWII sporadycznie. Wykres 8. Jak często przedstawiciele organizacji odwiedzają stronę internetową Federacji? 16

17 Istotność informacji zamieszczanych na stronie została oceniona w następujący sposób: informacja o innych organizacjach 3,8; informacja o projektach Federacji 4,3; informacja o formach wsparcia 4,4; dane kontaktowe biura 4,7. Od września 2011 r. działa nowa strona internetowa Federacji. Sprawdziliśmy, jak organizacje oceniają zmiany i czy je zauważyły. Nowa strona internetowa otrzymała przeciętną ocenę 4,6, stara witryna 3,6. Niewielka liczba respondentów wypowiadających się w tej sprawie odpowiednio 21 i 11 osób wskazywać może na nikłą świadomość jakichkolwiek zmian na stronie MAZOWII. Przedstawiciele organizacji członkowskich wskazali najbardziej pożądane kanały komunikacji. Najwięcej organizacji chciałoby otrzymywać najistotniejsze informacje za pośrednictwem newslettera. Niemal tyle samo respondentów oczekuje, że otrzymywać będzie odrębne maile informujące o ważnych wydarzeniach z punktu widzenia organizacji. Potwierdziła się informacja o ograniczonej roli przypisywanej stronie internetowej zdaniem naszych rozmówców powinna ona pełnić raczej drugoplanową rolę. Profil na facebooku nie może także zastąpić innych, bardziej zindywidualizowanych form komunikacji. Wykres 9. Preferowane kanały komunikacji Federacji z organizacjami członkowskimi Oczekiwania wobec Federacji Na pytanie, czym Federacja powinna zajmować się w przyszłym roku, zdecydowana większość organizacji wskazała na szkolenia (92%), porady (86%), działalność rzeczniczą (81%). Szkolenia Przedstawicielom organizacji członkowskich Federacji MAZOWIA zależy na ciągłym podnoszeniu kwalifikacji, szczególnie poprzez szkolenia ogólne i specjalistyczne (zwłaszcza w dziedzinach prawa, księgowości, 17

Wewnętrzne zróżnicowanie sektora

Wewnętrzne zróżnicowanie sektora Wewnętrzne zróżnicowanie sektora Podstawowe fakty o branżach sektora organizacji pozarządowych w Polsce SPORT, TURYSTYKA, REKREACJA, HOBBY Jan Herbst Stowarzyszenie Klon/Jawor, marzec 2005 16 B. SPORT,

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzne zróżnicowanie sektora

Wewnętrzne zróżnicowanie sektora Wewnętrzne zróżnicowanie sektora Podstawowe fakty o branżach sektora organizacji pozarządowych w Polsce POMOC SPOŁECZNA, USŁUGI SOCJALNE Jan Herbst Stowarzyszenie Klon/Jawor, marzec 2005 27 D. POMOC SPOŁECZNA,

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe informacje na temat fundacji korporacyjnych w Polsce, 2. Relacje z firmami założycielskimi, 3. Zatrudnienie i wolontariat w fundacjach

1. Podstawowe informacje na temat fundacji korporacyjnych w Polsce, 2. Relacje z firmami założycielskimi, 3. Zatrudnienie i wolontariat w fundacjach 1. Podstawowe informacje na temat fundacji korporacyjnych w Polsce, 2. Relacje z firmami założycielskimi, 3. Zatrudnienie i wolontariat w fundacjach korporacyjnych, 4. Beneficjenci fundacji oraz forma

Bardziej szczegółowo

Diagnoza współpracy w projekcie pn: Wspólnie budujmy kapitał społeczny Kalisza wdrożenie standardów współpracy NGO i JST

Diagnoza współpracy w projekcie pn: Wspólnie budujmy kapitał społeczny Kalisza wdrożenie standardów współpracy NGO i JST KWESTIONARIUSZ ANKIETY Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do udziału w badaniu, którego celem jest pozyskanie informacji nt. współpracy kaliskich organizacji pozarządowych (fundacji i stowarzyszeń)

Bardziej szczegółowo

Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim

Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim 1 Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim Regionalne Centrum Ekonomii Społecznej raport z działalności 2010-2011 Toruń, maj 2011 roku Projekt jest współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Portret wiejskich organizacji w 2015 roku

Portret wiejskich organizacji w 2015 roku Portret wiejskich organizacji w 2015 roku Jacy jesteśmy, jak się zmieniamy?... O badaniu i danych Prezentowane dane pochodzą z badania Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce 2015 zrealizowanego

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz ankiety badania organizacji pozarządowych

Kwestionariusz ankiety badania organizacji pozarządowych Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 2/2012 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 12 stycznia 2012 r. Kwestionariusz ankiety badania organizacji pozarządowych 1. Proszę formę prawną organizacji pozarządowej Prosimy

Bardziej szczegółowo

Polskie fundacje korporacyjne - najważniejsze fakty Wyniki badania 2012

Polskie fundacje korporacyjne - najważniejsze fakty Wyniki badania 2012 Polskie fundacje korporacyjne - najważniejsze fakty Wyniki badania 2012 Warszawa, listopad 2012 O badaniu i o prezentacji Najważniejsze informacje zebrane w badaniach: ilościowym i jakościowym (lipiec-wrzesień

Bardziej szczegółowo

OFERTA PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

OFERTA PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ OFERTA PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ Centrum Aktywności Lokalnej to projekt oferujący kompleksowe wsparcie dla organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych działających na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

ZASADY CZŁONKOSTWA W FEDERACJI MAZOWIA

ZASADY CZŁONKOSTWA W FEDERACJI MAZOWIA ZASADY CZŁONKOSTWA W FEDERACJI MAZOWIA Federacja MAZOWIA skupia różne organizacje pozarządowe realizujące duże projekty i ogólnopolskie kampanie oraz działające lokalnie wśród małych społeczności. Nasze

Bardziej szczegółowo

Metodologia Badanie ankietowe

Metodologia Badanie ankietowe Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi BADANIE POTENCJAŁU ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Realizator badań Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz ankiety badania potencjału organizacji pozarządowych

Kwestionariusz ankiety badania potencjału organizacji pozarządowych Kutno, Marzec 2012 r. Kwestionariusz ankiety badania potencjału organizacji pozarządowych 1. Nazwa organizacji 1 2. Proszę formę prawną organizacji pozarządowej Prosimy wybrać jedną pozycję z listy i wpisać

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Rozdział I Postanowienia ogólne

WSTĘP. Rozdział I Postanowienia ogólne PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU PISKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE,

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzne zróżnicowanie sektora

Wewnętrzne zróżnicowanie sektora Wewnętrzne zróżnicowanie sektora Podstawowe fakty o branżach sektora organizacji pozarządowych w Polsce EDUKACJA I WYCHOWANIE Jan Herbst Stowarzyszenie Klon/Jawor, marzec 25 21 C. EDUKACJA I WYCHOWANIE

Bardziej szczegółowo

STARTEGIA DZIAŁANIA NA LATA

STARTEGIA DZIAŁANIA NA LATA STARTEGIA DZIAŁANIA NA LATA 2017-2020 2020 Niniejszy dokument przedstawia proponowaną przez Partnerstwo na Rzecz Edukacji Finansowej strategię działania na lata 2017-2020. em strategii jest zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych Razem

Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych Razem Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych Razem Okres realizacji projektu: 01.01.2012 30.06.2014 Obszar: powiat złotoryjski, kamiennogórski, dzierżoniowski Raport potrzeb i możliwości podmiotów integracyjno-społecznych

Bardziej szczegółowo

Raport z badania organizacji członkowskich Federacji MAZOWIA, luty 2008

Raport z badania organizacji członkowskich Federacji MAZOWIA, luty 2008 Raport z badania organizacji członkowskich Federacji MAZOWIA, luty 2008 Cel badania: Badanie potrzeb organizacji członkowskich Federacji MAZOWIA miało na celu: lepsze rozpoznanie potrzeb organizacji członkowskich

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ

OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ Stowarzyszenie Klon/Jawor to wiodąca polska organizacja zajmująca się badaniami sektora pozarządowego. Naszą

Bardziej szczegółowo

Analiza doświadczeń i perspektyw współpracy transgranicznej samorządów lokalnych pogranicza polsko-słowackiego

Analiza doświadczeń i perspektyw współpracy transgranicznej samorządów lokalnych pogranicza polsko-słowackiego Analiza doświadczeń i perspektyw współpracy transgranicznej samorządów lokalnych pogranicza polsko-słowackiego Proces budowania wspólnej strategii cechowało partnerskie podejście. W prace nad strategią

Bardziej szczegółowo

Propozycje Federacji do Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Jan M. Grabowski. Toruń, 15 stycznia 2013 roku

Propozycje Federacji do Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Jan M. Grabowski. Toruń, 15 stycznia 2013 roku Propozycje Federacji do Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Jan M. Grabowski Toruń, 15 stycznia 2013 roku Organizacje pozarządowe w regionie w 2012 roku w Polsce zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Centrum Wsparcia Organizacji. SIECIOWANIE ORGANIZACJI/INSTYTUCJI/G RUP (praca z lokalnymi liderami instytucjonalnymi)

Centrum Wsparcia Organizacji. SIECIOWANIE ORGANIZACJI/INSTYTUCJI/G RUP (praca z lokalnymi liderami instytucjonalnymi) Rozumienie środowiskowej pracy: Praca środowiskowa to działania aktywizujące, integrujące i budujące wspólnotę lokalną, które są podejmowane w społeczności lokalnej. Działania Powinny opierać się na aktywności

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Kaliszu

Urząd Miejski w Kaliszu Urząd Miejski w Kaliszu Jak skutecznie korzystać z możliwości współpracy wdrożenie Modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w Kaliszu Barbara Bocheńska Biuro Obsługi Inwestora

Bardziej szczegółowo

Strategiczna Mapa Drogowa a wyniki badań organizacji pozarządowych i ich wizerunku

Strategiczna Mapa Drogowa a wyniki badań organizacji pozarządowych i ich wizerunku KONFERENCJA Rok po VII OFIP - Droga do Polski Obywatelskiej. Strategiczna Mapa Drogowa Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 15-16 października 2015 r. Strategiczna Mapa Drogowa a wyniki badań organizacji

Bardziej szczegółowo

Badanie potrzeb organizacji pozarządowych w Polsce w zakresie narzędzi planowania strategicznego i zarządzania personelem

Badanie potrzeb organizacji pozarządowych w Polsce w zakresie narzędzi planowania strategicznego i zarządzania personelem Badanie potrzeb organizacji pozarządowych w Polsce w zakresie narzędzi planowania strategicznego i zarządzania personelem Raport z badań Piotr Prokopowicz Grzegorz Żmuda Marianna Król Kraków, 2013 Spis

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU ŻARSKIEGO NA LATA

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU ŻARSKIEGO NA LATA Załącznik do Uchwały Nr... Rady Powiatu Żarskiego z dnia..2016 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU ŻARSKIEGO NA LATA 2016-2021 Żary, 2016 r. 1 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE.3 II. DIAGNOZA..4 III. CEL

Bardziej szczegółowo

Rady pożytku prototyp reprezentacji sektora czy mechanizm jego kooptacji?

Rady pożytku prototyp reprezentacji sektora czy mechanizm jego kooptacji? Materiał roboczy opracowany przez Regionalny Panel Ekspertów oraz Regionalne Forum Inicjatyw Pozarządowych województwa opolskiego będący podstawą do dyskusji podczas VII Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020

Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020 Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020 SEKTOR EKONOMII SPOŁECZNEJ W MAŁOPOLSCE 1. Małopolska jest uznawana za lidera ekonomii społecznej:

Bardziej szczegółowo

Krajowa Sieć Innowacji KSU

Krajowa Sieć Innowacji KSU 2009 Krajowa Sieć Innowacji KSU Warszawa 15 czerwca 2009 r. Mariola Misztak-Kowalska Dyrektor Zespół Instytucjonalnego Systemu Wsparcia Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości System tworzony przez sieci

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne Konsultacje społeczne Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 10 maja 2011 r. Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Prezentacja drugiego celu operacyjnego: zwiększenie partycypacji społecznej

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Lublinieckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2011. Rozdział I Postanowienia ogólne

Program współpracy Powiatu Lublinieckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2011. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały nr Rady Powiatu w Lublińcu z dnia.2010 roku Program współpracy Powiatu Lublinieckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2011 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Podstawą Programu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2010 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34, 01-824 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej

Wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej Wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

ANKIETA KONSULTACJI. 2. Czy uczestniczył(a) Pani/Pan w tworzeniu rocznego programu współpracy?

ANKIETA KONSULTACJI. 2. Czy uczestniczył(a) Pani/Pan w tworzeniu rocznego programu współpracy? ANKIETA KONSULTACJI projektu Programu współpracy Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Badanie zainteresowania przystąpieniem organizacji do Małopolskiej Sieci Organizacji Pozarządowych tworzonej przez Dzieło Kolpinga w Polsce

Badanie zainteresowania przystąpieniem organizacji do Małopolskiej Sieci Organizacji Pozarządowych tworzonej przez Dzieło Kolpinga w Polsce Badanie zainteresowania przystąpieniem organizacji do Małopolskiej Sieci Organizacji Pozarządowych tworzonej przez Dzieło Kolpinga w Polsce Raport z badań Piotr Prokopowicz Grzegorz Żmuda 313 Consulting

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzne zróżnicowanie sektora

Wewnętrzne zróżnicowanie sektora Wewnętrzne zróżnicowanie sektora Podstawowe fakty o branżach sektora organizacji pozarządowych w Polsce OCHRONA ZDROWIA Jan Herbst Stowarzyszenie Klon/Jawor, marzec 2005 32 E. OCHRONA ZDROWIA 1. LICZBA

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Organizacji Pozarządowych

Program Współpracy Organizacji Pozarządowych Program Współpracy Organizacji Pozarządowych Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Rostkowo 2014. Program Współpracy

Bardziej szczegółowo

Planowanie działań i diagnoza potrzeb - model działania PAFW - Radosław Jasiński

Planowanie działań i diagnoza potrzeb - model działania PAFW - Radosław Jasiński Planowanie działań i diagnoza potrzeb - model działania PAFW - Radosław Jasiński Dyrektor Programowy PAFW Warszawa - 7 marca 2013 O Fundacji Utworzona w 1999 w USA na mocy porozumienia z Rządem RP przez

Bardziej szczegółowo

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Raport z monitoringu opracowania i wdrażania standardu prowadzenia konsultacji, założeń projektów i aktów normatywnych, zasad realizacji innych przedsięwzięć przez Gminę Frampol w projekcie pt.:

Bardziej szczegółowo

Działania zakładane w Programie będą wdrażane za pomocą partnerstw realizowanych na różnych poziomach:

Działania zakładane w Programie będą wdrażane za pomocą partnerstw realizowanych na różnych poziomach: Wytyczne MRR dotyczące partnerstw w ramach Programu Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Gminy Kobylanka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015

Program współpracy Gminy Kobylanka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 Załącznik do Uchwały Nr. Rady Gminy Kobylanka z dnia 26 lutego 2015 r. Program współpracy Gminy Kobylanka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Raport z monitoringu opracowania i wdrażania standardu wzajemnego informowania się JST i NGO o planach, zamierzeniach, kierunkach działań przez Gminę Frampol w projekcie pt.: Współpracujemy profesjonalnie!

Bardziej szczegółowo

W 2014 roku ogłoszono 3 konkursy ofert: 1. Otwarty konkurs ofert ogłoszony na podstawie Zarządzenia nr 854/I/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 22

W 2014 roku ogłoszono 3 konkursy ofert: 1. Otwarty konkurs ofert ogłoszony na podstawie Zarządzenia nr 854/I/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 22 Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Gołdap z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok

Bardziej szczegółowo

STANDARDY RAD ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

STANDARDY RAD ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH STANDARDY RAD ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Proces budowania i reprezentacji w woj. pomorskim na dobre rozpoczął się już w początkach roku 2002. Wybraliśmy model tworzenia reprezentacji terytorialnych przede

Bardziej szczegółowo

Podstawy i formy współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. prof. dr hab. Bernadetta Nitschke Uniwersytet Zielonogórski

Podstawy i formy współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. prof. dr hab. Bernadetta Nitschke Uniwersytet Zielonogórski Podstawy i formy współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce prof. dr hab. Bernadetta Nitschke Uniwersytet Zielonogórski Skuteczny samorząd to coraz częściej samorząd, który

Bardziej szczegółowo

POLSKIE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 2015

POLSKIE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 2015 POLSKIE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 2015 STOWARZYSZENIE KLON/JAWOR, WARSZAWA 2015 Przedruki lub przenoszenie całości lub części tej publikacji na inne nośniki możliwe wyłącznie za zgodą właściciela praw autorskich.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PRZEMKOWIE. z dnia 19 października 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PRZEMKOWIE. z dnia 19 października 2015 r. Projekt z dnia 23 października 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PRZEMKOWIE z dnia 19 października 2015 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Przemków z organizacjami

Bardziej szczegółowo

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Tarnów-Katowice, wrzesień 2005 Wprowadzenie Program i»silesia jest odpowiedzią samorządów z województwa śląskiego na Inicjatywę

Bardziej szczegółowo

Standard zlecania usługi Centrum Organizacji Pozarządowych

Standard zlecania usługi Centrum Organizacji Pozarządowych 1. Wstęp Standard zlecania usługi Centrum Organizacji Pozarządowych Wspieranie dialogu społecznego i jego uczestników jest jednym z podstawowych warunków rozwoju Strona społeczeństwa obywatelskiego i elementem

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

ANKIETA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ANKIETA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Szanowni Państwo! Niniejsza ankieta ma na celu zdiagnozowanie środowiska organizacji pozarządowych funkcjonujących na terenie powiatu kraśnickiego. Składa się z 2

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

ANKIETA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH CZĘŚĆ PIERWSZA - INFORMACJE O ORGANIZACJI ANKIETA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 1. NAZWA ORGANIZACJI I ADRES SIEDZIBY:................................................................................................................................................................................................................................................

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA LATA

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA LATA Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 21/15 Wójta Gminy Adamów z dnia 18 marca 2015 r. P R O J E K T WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2015

Program współpracy Powiatu Chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2015 Załącznik do uchwały Nr / / 2014 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia. Program współpracy Powiatu Chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2015 PROJEKT Wstęp Samorząd Powiatu Chełmińskiego realizuje

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. Rady Gminy Oleśnica z dnia.2014 r.

Uchwała Nr. Rady Gminy Oleśnica z dnia.2014 r. Uchwała Nr. Rady Gminy Oleśnica z dnia.2014 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Oleśnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.

Bardziej szczegółowo

Wolontariat w Warszawie Diagnoza

Wolontariat w Warszawie Diagnoza Wolontariat w Warszawie Diagnoza Kluczowe wynikibadania organizacji i instytucji, wykonanego na zlecenie Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie Maj 2012 Badanie i raport wykonane na zlecenie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/41/2010 RADY POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM. z dnia 30 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR II/41/2010 RADY POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM. z dnia 30 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR II/41/2010 RADY POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Aleksandrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi

Bardziej szczegółowo

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Raport z monitoringu opracowania i wdrażania standardu realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych przez Gminę Frampol w projekcie pt.: Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wspólnie na rzecz rozwoju

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wspólnie na rzecz rozwoju Krótkie opracowanie podsumowujące dotychczasową współpracę JST z NGO w powiecie leskim w trzech obszarach: 1. Polityka społeczna oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 2. Edukacja i wychowanie

Bardziej szczegółowo

ROLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W BUDOWANIU

ROLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W BUDOWANIU ROLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W BUDOWANIU ŚWIADOMOŚCI DLA INWESTYCJI SPOŁECZNYCH WOJCIECH JAGIELSKI STOWARZYSZENIE RADOMSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RADOMIU WARSZAWA, 15 MAJA 2014 R. Biuro Projektu:

Bardziej szczegółowo

Polska Rada Organizacji Młodzieżowych. Misja, Wizja, Strategia na lata 2014 2018

Polska Rada Organizacji Młodzieżowych. Misja, Wizja, Strategia na lata 2014 2018 Polska Rada Organizacji Młodzieżowych Misja, Wizja, Strategia na lata 2014 2018 Misja PROM Wzmacnianie głosu i potencjału młodych ludzi i organizacji młodzieżowych poprzez rzecznictwo ich interesów oraz

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ANKIETY

KWESTIONARIUSZ ANKIETY Szanowni Państwo, W imieniu Stowarzyszenia na rzecz Integracji Społecznej Modrzew zwracamy się do Państwa z prośbą o wzięcie udziału w badaniu ankietowym, mającym na celu zdefiniowanie aktualnej sytuacji

Bardziej szczegółowo

Cel bezpośredni

Cel bezpośredni 2012-05-31 1 Model współpracy ośrodka pomocy społecznej, powiatowego urzędu pracy i organizacji pozarządowej w celu realizacji usługi integracji społeczno-zawodowej 2012-05-31 2 Cel bezpośredni Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Rozwój instytucjonalny polskich partnerstw lokalnych wzmacniających obszary funkcjonalne na tle doświadczeń zagranicznych

Rozwój instytucjonalny polskich partnerstw lokalnych wzmacniających obszary funkcjonalne na tle doświadczeń zagranicznych Rozwój instytucjonalny polskich partnerstw lokalnych wzmacniających obszary funkcjonalne na tle doświadczeń zagranicznych Jacek F. Nowak Katedra Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej UEP Związek Miast

Bardziej szczegółowo

PPP w Polsce. dr Irena Herbst Warszawa, czerwiec 2013

PPP w Polsce. dr Irena Herbst Warszawa, czerwiec 2013 PPP w Polsce dr Irena Herbst Warszawa, czerwiec 2013 PPP 1997 PPP 2007 Źródło: PPPs in Developing Economies: Overcoming Obstacles to Private Sector Participation, DEPFA BANK 2007 W całym okresie - 205(176)

Bardziej szczegółowo

LOKALNEGO INDEKSU JAKOŚCI WSPÓŁPRACY

LOKALNEGO INDEKSU JAKOŚCI WSPÓŁPRACY OPRACOWANIE WYNIKÓW BADANIA LOKALNEGO INDEKSU JAKOŚCI WSPÓŁPRACY W GMINIE STRYSZÓW BADANIE NA WEJŚCIU SUCHA BESKIDZKA, GRUDZIEŃ 2013 R. 1. Wstęp Prezentowany raport to opracowanie wyników badania ankietowego

Bardziej szczegółowo

Informacja o dotacjach i zleceniach usług otrzymywanych przez Pracownię Badań i Innowacji Społecznych Stocznia od urzędu m.st.

Informacja o dotacjach i zleceniach usług otrzymywanych przez Pracownię Badań i Innowacji Społecznych Stocznia od urzędu m.st. Informacja o dotacjach i zleceniach usług otrzymywanych przez Pracownię Badań i Innowacji Społecznych Stocznia od urzędu m.st. Warszawy Kontekst i intencje (1/2) Niniejszy materiał powstał w odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

projekt UCHWAŁA Nr XXI/148/2016 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 26 października 2016r.

projekt UCHWAŁA Nr XXI/148/2016 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 26 października 2016r. projekt UCHWAŁA Nr XXI/148/2016 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 26 października 2016r. w sprawie : przyjęcia Programu współpracy Gminy Kleszczewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2017r.

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE... 2 II. CEL PROGRAMU... 2 III. ADRESACI PROGRAMU... 2 IV. REALIZATORZY PROGRAMU... 3 V. FORMY WSPÓŁPRACY... 3

I. WPROWADZENIE... 2 II. CEL PROGRAMU... 2 III. ADRESACI PROGRAMU... 2 IV. REALIZATORZY PROGRAMU... 3 V. FORMY WSPÓŁPRACY... 3 Załącznik do Uchwały Nr... Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 2015r. Roczny Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku

Bardziej szczegółowo

Współpraca międzysektorowa - kontraktowanie usług społecznych

Współpraca międzysektorowa - kontraktowanie usług społecznych Współpraca międzysektorowa - kontraktowanie usług społecznych z doświadczeń Kalisza Janusz Sibiński Katowice, 7 września 2015 r. Kilka słów o moim Mieście Kalisz to drugie co do wielkości miasto w Wielkopolsce,

Bardziej szczegółowo

Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie

Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie 5 gmin położonych w obszarze Zbiornika Świnna Poręba

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2011 Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER Al. Wyścigowa 14 lok. 402 02-681 Warszawa tel./fax 22 436 10 98 KRS 0000320647 Warszawa, 1 lutego 2013 roku Podstawa prawna sporządzenia sprawozdania: 1) Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR./ /14 RADY GMINY SULIKÓW z dnia r. w sprawie programu współpracy Gminy Sulików z organizacjami pozarządowymi na lata

UCHWAŁA NR./ /14 RADY GMINY SULIKÓW z dnia r. w sprawie programu współpracy Gminy Sulików z organizacjami pozarządowymi na lata PROJEKT UCHWAŁA NR./ /14 RADY GMINY SULIKÓW z dnia. 2014 r. w sprawie programu współpracy Gminy Sulików z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2016. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 oraz art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Plan komunikacji dla LGD POJEZIERZE RAZEM:

Plan komunikacji dla LGD POJEZIERZE RAZEM: Plan komunikacji dla LGD POJEZIERZE RAZEM: Plan komunikacji jest opisem celów, działań komunikacyjnych i środków przekazu (narzędzi) używanych w celu przekazywania informacji na linii LGD - społeczności

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. biuro@fundacjaperitia.pl. w radach i komitetach utworzonych przez władze publiczne

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. biuro@fundacjaperitia.pl. w radach i komitetach utworzonych przez władze publiczne OPIS DOBREJ PRAKTYKI 1. Dane dotyczące podmiotu ubiegającego się o wpis nazwa inicjatywy Centrum NGO Poznań nazwa podmiotu Fundacja Kształcenia Ustawicznego PERITIA dokładny adres Grottgera 16/1, 60-758

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY Załącznik do Uchwały Nr././2016 Rady Gminy Limanowa z dnia 2016 r. ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LIMANOWA z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Strona główna Działania PROJEKTY ZAKOŃCZONE Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania

Bardziej szczegółowo

Planowany termin konkursu i tryb procedury konkursowej. Wartość alokacji na konkurs. III kwartał 2011 r. Konkurs zamknięty. II kwartał 2011 r.

Planowany termin konkursu i tryb procedury konkursowej. Wartość alokacji na konkurs. III kwartał 2011 r. Konkurs zamknięty. II kwartał 2011 r. Planowany harmonogram konkursów ogłaszanych przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w 2011 roku Poddziałanie Typ/typy projektów przewidzianych

Bardziej szczegółowo

TORO w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej

TORO w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej TORO w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej Miasto stołeczne Warszawa a ekonomia społeczna Społeczna Strategia Warszawy - Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

Bardziej szczegółowo

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 12 czerwca 2007 Misją Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

Na terenie miasta aktywnie działa ok. 150 organizacji pozarządowych z czego 26 ma status organizacji pożytku publicznego 1. 1 Dane z marca 2015 r.

Na terenie miasta aktywnie działa ok. 150 organizacji pozarządowych z czego 26 ma status organizacji pożytku publicznego 1. 1 Dane z marca 2015 r. Sprawozdanie z realizacji przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2013 Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER Al. Wyścigowa 14 lok. 402 02-681 Warszawa tel./fax 22 436 10 98 KRS 0000320647 Warszawa, 19 grudnia 2014 roku Podstawa prawna sporządzenia sprawozdania: 1) Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Obywatele dla Demokracji. Projekty systemowe

Obywatele dla Demokracji. Projekty systemowe Obywatele dla Demokracji Projekty systemowe Projekty tematyczne i rozwój instytucjonalny Kwota przeznaczona na dotacje: 26,5 mln EUR i rozwój instytucjonalny Obywatele dla Demokracji Program finansowany

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Cele współpracy w ramach programu 1

Rozdział I Cele współpracy w ramach programu 1 Załącznik do uchwały Nr XXXVII/ 258 /2010 Rady Gminy Popielów z dnia 28 stycznia 2010r. Program współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze W województwie lubuskim

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O JAKOŚCI WSPÓŁPRACY MIĘDZYSEKTOROWEJ W POWIECIE OLECKIM

INFORMACJA O JAKOŚCI WSPÓŁPRACY MIĘDZYSEKTOROWEJ W POWIECIE OLECKIM INFORMACJA O JAKOŚCI WSPÓŁPRACY MIĘDZYSEKTOROWEJ W POWIECIE OLECKIM Informacja opracowana na podstawie danych uzyskanych podczas spotkań przedstawicieli organizacji pozarządowych i administracji publicznej

Bardziej szczegółowo

Organizacje parasolowe zasady działania i ich rola. Oświęcim, 9 września 2005

Organizacje parasolowe zasady działania i ich rola. Oświęcim, 9 września 2005 Organizacje parasolowe zasady działania i ich rola Oświęcim, 9 września 2005 FAZY ROZWOJU SAMODZIELNOŚCI DZIAŁANIA I DOJRZAŁOŚCI DO WSPÓŁPRACY W ŚRODOWISKU LOKALNYM Faza I - spontanicznego altruizmu Początkowa

Bardziej szczegółowo

publicznego, podejmować będą działania służące zaspokajaniu potrzeb mieszkańców gminy Narol.

publicznego, podejmować będą działania służące zaspokajaniu potrzeb mieszkańców gminy Narol. Wieloletni program współpracy Gminy Narol z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Ostrowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata

Program współpracy Powiatu Ostrowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata Projekt Program współpracy Powiatu Ostrowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2015-2017 1 Ilekroć w programie jest mowa o:

Bardziej szczegółowo

Raport z oceny jakość współpracy. Starostwa Powiatowego z organizacjami pozarządowymi

Raport z oceny jakość współpracy. Starostwa Powiatowego z organizacjami pozarządowymi Raport z oceny jakość współpracy Starostwa Powiatowego z organizacjami pozarządowymi Opracowała: Dorota Krajdocha 1 Wstęp Raport został opracowany na podstawie przeprowadzonego w dniu 11.03.2015 r. spotkania

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE MODELU LBG W FUNDACJACH KORPORACYJNYCH Warszawa, 11 września 2014r. Małgorzata Greszta, SGS Polska NASZA EKSPERCKA WIEDZA W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności biura Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego za okres 01.01.2012-31.12.2012

Sprawozdanie z działalności biura Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego za okres 01.01.2012-31.12.2012 Sprawozdanie z działalności biura Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego za okres 01.01.2012-31.12.2012 Ze wszystkich usług oferowanych przez SWPPG w 2012 roku skorzystało łącznie

Bardziej szczegółowo

Wesprzyj nas. Szanowni Państwo,

Wesprzyj nas. Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, W 2011 roku Fundacja Rozwoju Świętochłowic rozpoczęła prowadzenie Programu Stypendialnego TOP Talenty, Odkrycia, Pomysły, którego celem jest wyrównywanie szans w zdobywaniu wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze Ekonomia społeczna to

Bardziej szczegółowo

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r.

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Cele Obserwatoriów Specjalistycznych 1. Wsparcie i usprawnienie zarządzania

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA GMINY MIEJSKIEJ WAŁCZ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI. Szczecin 12.06.2014 r.

WSPÓŁPRACA GMINY MIEJSKIEJ WAŁCZ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI. Szczecin 12.06.2014 r. WSPÓŁPRACA GMINY MIEJSKIEJ WAŁCZ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI Szczecin 12.06.2014 r. MIASTO WAŁCZ: Miasto Wałcz jest największym miastem w obrębie powiatu wałeckiego, położonego w południowo-wschodniej

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne PROJEKT Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2011 z dnia marca 2011 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Łęczyckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w roku 2011 Roczny Program

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2013 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 2013 r.

Uchwała Nr /2013 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 2013 r. Uchwała Nr /2013 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Krapkowickiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OSTRÓDZKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OSTRÓDZKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OSTRÓDZKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2015 OSTRÓDA 2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Przedstawienie wyników badań ankietowych w ramach projektu Ciesz-Lab

Przedstawienie wyników badań ankietowych w ramach projektu Ciesz-Lab Przedstawienie wyników badań ankietowych w ramach projektu Ciesz-Lab Informacje podstawowe: Temat: przedstawienie wyników badań ankietowych przeprowadzonych w ramach projektu Ciesz-Lab Termin badania:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 75/1221/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21.09.2010 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 75/1221/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21.09.2010 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 75/1221/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21.09.2010 r. FORMULARZ KONSULTACJI Projektu Programu współpracy Samorządu Województwa Kujawsko- Pomorskiego z organizacjami

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY GMINY W PRZYŁĘKU z dnia 2011 r.

UCHWAŁA NR RADY GMINY W PRZYŁĘKU z dnia 2011 r. PROJEKT UCHWAŁA NR RADY GMINY W PRZYŁĘKU z dnia 2011 r. w sprawie,,wieloletniego programu współpracy gminy Przyłęk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo