ZAŁĄCZNIK NR 1 SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAŁĄCZNIK NR 1 SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI"

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK NR 1 SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI Strona 1 z 58

2 ZAŁĄCZNIK NR 2 OFERTA WYKONAWCY Strona 2 z 58

3 ZAŁĄCZNIK NR 3 TESTY AKCEPTACYJNE I ODBIORY 1 TESTY AKCEPTACYJNE 1.1 Testy Akceptacyjne będą realizowane dla każdego Wydania lub innego elementu Systemu podlegającego procedurze testowej, zgodnie z postanowieniami niniejszego Załącznika. Testom akceptacyjnym zgodnym z procedurą określoną w niniejszym Załączniku podlegają także wszelkie naprawy Systemu wykonywane w ramach Usług Gwarancyjnych, a także usług rozwoju Systemu lub innych usług świadczonych w ramach Usług Dodatkowego Wsparcia, których wynikiem są jakiekolwiek zmiany w funkcjonalności Systemu. 1.2 Testy Akceptacyjne zostaną przeprowadzone przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego w terminach określonych w Planie Testów dostarczonym przez Wykonawcę w ramach wykonania Umowy. Lista i zakres Scenariuszy Testowych (zawierających przypadki testowe) będą uzgodnione przez Strony w Planie Testów. 1.3 Zamawiający ma prawo, najpóźniej na 10 Dni Roboczych przed planowanym rozpoczęciem Testów Akceptacyjnych Wydań, zgłosić dodatkowe Scenariusze Testowe nieuwzględnione w Planie Testów dostarczonych przez Wykonawcę w ramach wykonania Umowy. Liczba nowych Scenariuszy Testowych nie może przekraczać 10% liczby Scenariuszy Testowych uwzględnionych w Planie Testów danego Wydania dostarczonym przez Wykonawcę. W zakresie pozostałych Testów Akceptacyjnych niedotyczących Wydań Zamawiający ma prawo zgłosić nie więcej niż 3 dodatkowe Scenariusze Testowe nieuwzględnione w Planie Testów dla przedmiotu Odbioru. W takim przypadku Wykonawca wspólnie z Zamawiającym zaktualizują istniejące bądź opracują nowe Scenariusze Testowe do realizacji w czasie Testów Akceptacyjnych oraz zaktualizują Plan Testów. Zaktualizowany Plan Testów nie podlega dodatkowemu Odbiorowi. 1.4 O ile Strony nie ustalą odmiennie w danym przypadku, Wykonawca najpóźniej na 5 dni przed planowanym rozpoczęciem Testów Akceptacyjnych powiadomi Zamawiającego o gotowości do rozpoczęcia Testów Akceptacyjnych poprzez przekazanie Produktu Projektu Środowisko dla Testów Akceptacyjnych Systemu w określonym zakresie oraz dostarczy raport z Testów Wewnętrznych Wykonawcy zawierający: identyfikator produktu, czas trwania testów, opis zakresu testów i ich rodzaj (np. funkcjonalnych, integracyjnych, wydajnościowych lub bezpieczeństwa) oraz wyniki wszystkich przeprowadzonych testów. Pozytywny wynik Testów Wewnętrznych Wykonawcy warunkuje przystąpienie do Testów Akceptacyjnych. Strona 3 z 58

4 1.5 Wykonawca zobowiązany jest do czynnego uczestnictwa w Testach Akceptacyjnych. Zamawiający ma prawo zaproszenia do udziału w Testach Akceptacyjnych wybranych przez siebie specjalistów kompetentnych w zakresie przeprowadzanych testów, których uczestnictwu Wykonawca nie może się sprzeciwić. Wykonawca w wyjątkowych sytuacjach (np. istniejący konflikt, bezpośredni stosunek konkurencji) może wnieść uzasadniony wniosek o zmianę podmiotu wyznaczonego przez Zamawiającego. Zamawiający nie odmówi wnioskowanej zmianie bez ważnej przyczyny. Testy Akceptacyjne Wydania przeprowadzane będą na Infrastrukturze Zamawiającego. Testy Akceptacyjne Wydania mogą być przeprowadzane z wykorzystaniem danych zmigrowanych z odpowiednich systemów Zamawiającego, z wykorzystaniem iinfrastruktury Wykonawcy, z tym zastrzeżeniem, że w takim przypadku Wykonawca odpowiedzialny jest za to, aby zmigrowane dane nie uległy zniszczeniu lub utraceniu. W razie zniszczenia lub zniekształcenia zmigrowanych danych Wykonawca zobowiązany jest do ich odtworzenia z kopii danych przekazanych przez Zamawiającego. Zamawiający zobowiązany jest do tworzenia kopii zapasowych danych do migracji. 1.6 W trakcie Testów Akceptacyjnych Zamawiający ma prawo do stosowania własnych zestawów danych testowych dla poszczególnych scenariuszy, o ile będą one odpowiadały zakresowi funkcjonalnemu Projektu. 1.7 Stwierdzenie, że przeprowadzono Testy Akceptacyjne z wynikiem pozytywnym jest możliwe, gdy wykonanie wszystkich przypadków testowych określonych w ramach Scenariuszy Testowych zakończyło się oczekiwanym wynikiem wskazanym w ramach Scenariuszy Testowych, a w przypadku Wydań po zakończeniu Testów Akceptacyjnych danego Wydania nie będzie otwartych Błędów Krytycznych, pozostanie nie więcej niż 10 Błędów Niekrytycznych lub 20 Usterek testowanego Wydania. 1.8 Ujawnione w trakcie Testów Akceptacyjnych Błędy Niekrytyczne nie powodujące negatywnego wyniku Testów Akceptacyjnych Wykonawca zobowiązany jest usunąć w terminie nie dłuższym niż 15 dni od dnia podpisania protokołu z Testów Akceptacyjnych, o którym mowa w pkt. 1.8 poniżej, lub w innym uzgodnionym z Zamawiającym terminie. Tak poprawione Oprogramowanie w zakresie wprowadzonych zmian (napraw) zostanie ponownie poddane Testom Akceptacyjnym. Z Testów Akceptacyjnych sporządza się pisemny protokół, który podpisują się liderzy zespołu do spraw testów oraz liderzy zespołów funkcjonalnych. Protokół zawiera datę przeprowadzonych Testów Akceptacyjnych, ich opis oraz spostrzeżenia i komentarze Stron, jak również jednoznaczne stwierdzenie Zamawiającego, co do pozytywnego lub negatywnego zakończenia Testów Akceptacyjnych. Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 5000 (pięć tysięcy) złotych za każdy dzień zwłoki Wykonawcy w usunięciu Błędów, o których mowa powyżej w niniejszym punkcie. 1.9 W przypadku, gdy Testy Akceptacyjne zakończą się wynikiem negatywnym, Zamawiający w terminie 5 Dni Roboczych od dnia zakończenia Testu Akceptacyjnego wskazuje na piśmie, lub w inny uzgodniony przez Strony sposób, Wykonawcy wszystkie Błędy i Usterki ujawnione podczas Testów Akceptacyjnych oraz swoje dodatkowe uwagi, poza zawartymi w protokole z Testów Akceptacyjnych. Strona 4 z 58

5 1.10 Wykonawca zobowiązany jest do ustosunkowania się na piśmie, lub w inny uzgodniony przez Strony sposób, do zgłoszonych przez Zamawiającego uwag lub zastrzeżeń oraz usunięcia przyczyn negatywnego wyniku Testów Akceptacyjnych i ponownego zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do ponownego przeprowadzenia Testów Akceptacyjnych, nie później jednak niż w terminie 10 dni od daty podpisania protokołu z przeprowadzonych Testów Akceptacyjnych zawierającego uwagi Zamawiającego lub zgłoszenia przez Zamawiającego dodatkowych uwag, albo w innym uzgodnionym przez Strony terminie Zamawiający przystąpi do rozpoczęcia ponownego przeprowadzania Testów Akceptacyjnych w terminie nie dłuższym niż 5 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do ich przeprowadzenia. Procedura Testów Akceptacyjnych może zostać powtórzona nie więcej niż 3 razy, chyba że Strony w danym przypadku postanowią inaczej. 2 ODBIORY 2.1 Wykonanie każdej części Przedmiotu Umowy, w tym Produktów Projektu, Faz i Wydań, Usług Administrowania Systemem, Licencji, a także wszelkich napraw Systemu wykonanych w ramach Usług Gwarancyjnych oraz usług rozwoju Systemu lub innych usług świadczonych w ramach Usług Dodatkowego Wsparcia, potwierdzane będzie przez Strony w formie Protokołów Odbioru. 2.2 Z czynności odbioru sporządzany jest Protokół Odbioru zgodnie z Załącznikiem nr 3a Wzór Protokołu Odbioru. 2.3 Odbiór Produktów Projektu i innych podlegających Odbiorowi usług / produktów prac (świadczeń) niepodlegających Testom Akceptacyjnym odbywać się będzie zgodnie z następującą procedurą: Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie po doręczeniu mu przez Wykonawcę zgłoszenia gotowości do Odbioru przystąpić do czynności Odbioru polegających na ocenie wykonania świadczenia zgłoszonego do odbioru w zakresie zgodności z Umową Procedura Odbioru po stronie Zamawiającego nie może trwać dłużej niż 7 Dni Roboczych, z zastrzeżeniem Odbioru Projektu Systemu dla którego procedura Odbioru nie może trwać dłużej niż 17 Dni Roboczych. W powyższym terminie Zamawiający dokona Odbioru zgłoszonego świadczenia podpisując Protokół Odbioru, albo zgłosi na piśmie wystąpienie niezgodności odbieranego świadczenia z Umową (np. wystąpienie Błędów Dokumentacji) W przypadku zgłoszenia niezgodności odbieranego świadczenia z Umową Wykonawca usunie je niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie kolejnych 7 dni i ponownie przedstawi dane świadczenie do Odbioru. Procedura Odbioru, o której mowa powyżej, zostanie powtórzona z tym zastrzeżeniem, że termin na weryfikację i zgłoszenie ewentualnych dalszych uwag przez Zamawiającego wynosić będzie 5 Dni Roboczych, a w przypadku Odbioru Projektu Systemu 10 Dni Roboczych. W kolejnej iteracji Zamawiający może zgłaszać uwagi wyłącznie do sposobu usunięcia przez Wykonawcę niezgodności z Strona 5 z 58

6 Umową zgłoszonych przez Zamawiającego w poprzedniej iteracji W przypadku niezgłoszenia niezgodności świadczenia z Umową ani niepodpisania Protokołu Odbioru w terminie, o którym mowa w pkt lub odpowiednio - w pkt powyżej w przypadku kolejnej iteracji procedury odbioru, Wykonawca wyznaczy Zamawiającemu dodatkowy, nie krótszy niż 5 Dni Roboczych termin na podpisanie Protokołu Odbioru lub zgłoszenie niezgodności świadczenia z Umową. W przypadku, gdy mimo wezwania Zamawiający nie podpisze Protokołu Odbioru ani nie zgłosi niezgodności świadczenia z Umową, Wykonawca ma prawo zwołać w trybie natychmiastowym Komitet Sterujący w celu rozwiązania zaistniałej sytuacji. Brak jest możliwości dokonania przez Wykonawcę jednostronnego Odbioru. 2.4 Odbiór Oprogramowania (w tym Systemu Po Testach Akceptacyjnych oraz innego Oprogramowania podlegającego Testom Akceptacyjnym) odbywać się będzie zgodnie z następującą procedurą: W terminie 6 Dni Roboczych od daty zakończenia Testów Akceptacyjnych z wynikiem pozytywnym zgodnie z kryteriami określonym w pkt. 1.7 powyżej, Wykonawca przedstawi przetestowane Oprogramowanie do Odbioru, a Zamawiający dokona odbioru tego Oprogramowania podpisując Protokół Odbioru Zamawiający ma prawo odmówić odbioru jeżeli odbierane Oprogramowanie nie przeszło pozytywnie Testów Akceptacyjnych. Wówczas Zamawiający może odmówić podpisania Protokołu Odbioru lub podpisać ten Protokół z zastrzeżeniami, wskazując przyczyny odmowy odbioru. W takim protokole Zamawiający wpisuje ujawnione Błędy i Usterki będące przyczyną odmowy Podpisania Protokołu Odbioru, a także inne niezgodności, wady, lub inne uchybienia oraz oczekiwane terminy ich usunięcia, nie krótsze niż wskazane w pkt powyżej W przypadku niepodpisania Protokołu Odbioru Oprogramowania w terminie, o którym mowa w pkt powyżej, pomimo zakończenia Testów Akceptacyjnych z wynikiem pozytywnym, Wykonawca wyznaczy Zamawiającemu dodatkowy, nie krótszy niż 3 Dni Roboczych termin na podpisanie Protokołu Odbioru. W przypadku, gdy mimo wezwania Zamawiający nie podpisze Protokołu Odbioru, Wykonawca ma prawo zwołać w trybie natychmiastowym Komitet Sterujący w celu rozwiązania zaistniałej sytuacji. Brak jest możliwości dokonania przez Wykonawcę jednostronnego Odbioru. 2.5 Odbiór Faz Warunkiem Odbioru Fazy jest dokonanie Odbioru wszystkich Produktów Projektu przewidzianych w ramach tej Fazy zgodnie z OPZ i wykonania przez Wykonawcę wszystkich prac przewidzianych w danej Fazie zgodnie z OPZ Wykonawca przedstawi daną Fazę do Odbioru w terminie 2 Dni Roboczych od Odbioru ostatniego Produktu Projektu przewidzianego w ramach Fazy lub wykonania przez Wykonawcę wszystkich prac przewidzianych w danej Fazie, w zależności które nastąpi później. Strona 6 z 58

7 2.5.3 Komitet Sterujący rozpatrzy kwestię Odbioru danej Fazy w terminie nie dłuższym niż 5 Dni Roboczych od daty zgłoszenia Fazy Do Odbioru Odbiór Fazy zostanie potwierdzony w stosownym Protokole Odbioru Zamawiający ma prawo odmówić Odbioru Fazy, jeżeli nie zostały spełnione kryteria Odbioru wskazane w pkt powyżej. Wówczas Zamawiający wskaże przyczyny odmowy Odbioru. Zgłoszenie Fazy do Odbioru pomimo nieziszczenia się warunków jej Odbioru wskazanych pkt powyżej uważa się za niebyłe Wykonawca może ponownie przedstawić Fazę do Odbioru w terminie 2 Dni Roboczych po spełnieniu kryteriów, których niespełnienie stało się podstawą odmowy Odbioru Fazy W przypadku niepodpisania Protokołu Odbioru Fazy w terminie, o którym mowa w pkt powyżej, pomimo ziszczenia się warunków koniecznych dla Odbioru Fazy, Wykonawca wyznaczy Zamawiającemu dodatkowy, nie krótszy niż 3 Dni Roboczych termin na podpisanie Protokołu Odbioru Fazy. W przypadku, gdy mimo wezwania Zamawiający nie podpisze Protokołu Odbioru, Wykonawca ma prawo zwołać w trybie natychmiastowym Komitet Sterujący w celu rozwiązania zaistniałej sytuacji. Brak jest możliwości dokonania przez Wykonawcę jednostronnego Odbioru Odbiór Końcowy Wydania odbywać się będzie zgodnie z następującą procedurą: Zamawiający podpisze Protokół Odbioru Końcowego danego Wydania w terminie 7 Dni Roboczych od zakończenia Okresu Stabilizacji dla takiego Wydania, spełniającego kryteria opisane dla Produktu Stabilny System w tabeli Produktów Projektu zawartej w OPZ, tj.: a) Upływ okresu wsparcia Wydania Systemu po Starcie Produkcyjnym, w którym nastąpiło zamknięcie w Systemie 3 okresów księgowych, b) Brak otwartych Błędów Krytycznych (tj. dla których nie dostarczono Naprawy lub Obejścia) i nie więcej niż 2 otwarte Błędy Niekrytycznych lub 10 Usterek na dzień zakończenia Okresu Stabilizacji, przy czym nie mogą być to te same Błędy lub Usterki, które zostały wykryte podczas Testów Akceptacyjnych Wydania, a które nie spowodowały negatywnego wyniku Testów Akceptacyjnych, c) Odebranie lub uznanie za odebrane przez Zamawiającego, zgodnie z postanowieniami niniejszego Załącznika, wszystkich Produktów Projektu przewidzianych do odbioru w ramach danego Wydania Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 5000 (pięć tysięcy) złotych za każdy dzień zwłoki Wykonawcy w usunięciu Błędów, o których mowa w pkt b) powyżej W przypadku niepodpisania Protokołu Odbioru Końcowego Wydania w terminie, o którym mowa w pkt. 1 powyżej, pomimo spełnienia kryteriów Strona 7 z 58

8 Odbioru Produktu Stabilny System dla danego Wydania, Wykonawca wyznaczy Zamawiającemu dodatkowy, nie krótszy niż 3 Dni Roboczych termin na podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego W przypadku, gdy mimo wezwania Zamawiający nie podpisze Protokołu Odbioru, Wykonawca ma prawo zwołać w trybie natychmiastowym Komitet Sterujący w celu rozwiązania zaistniałej sytuacji albo przedstawić zaistniały spór do rozstrzygnięcia zarządom stron. Brak jest możliwości dokonania przez Wykonawcę jednostronnego Odbioru Odbiór Końcowy Wydania II będzie równoznaczny z Odbiorem Końcowym Systemu. Strona 8 z 58

9 ZAŁĄCZNIK NR 3A WZÓR PROTOKOŁU ODBIORU PROTOKÓŁ ODBIORU W dniu r. sporządzony został niniejszy Protokół Odbioru, na podstawie zgłoszenia przez Wykonawcę w dniu r. gotowości do Odbioru i przeprowadzeniu w dniu r. procedury Odbioru / Testów Akceptacyjnych: (nazwa przedmiotu odbioru, np. odbieranego Wydania, usługi lub wskazanie odbioru całości Systemu). Czynności odbioru rozpoczęto w dniu r., godz. i zakończono w dniu r., godz.. Czynności odbioru dokonano w (lokalizacja) W odbiorze uczestniczyli: Po stronie Wykonawcy: 1. imię i nazwisko, stanowisko, funkcja 2. imię i nazwisko, stanowisko, funkcja 3. imię i nazwisko, stanowisko, funkcja 4. imię i nazwisko, stanowisko, funkcja 5. imię i nazwisko, stanowisko, funkcja Po stronie Zamawiającego: 1. imię i nazwisko, stanowisko, funkcja 2. imię i nazwisko, stanowisko, funkcja 3. imię i nazwisko, stanowisko, funkcja 4. imię i nazwisko, stanowisko, funkcja 5. imię i nazwisko, stanowisko, funkcja Parafy: Wykonawca: Zamawiający: Strona 9 z 58

10 Podczas czynności odbioru wykonano następujące czynności: Uwagi Zamawiającego: Uwagi Wykonawcy: Wynik odbioru: Wykonano/przekazano: Lp. 1. Przedmiot odbioru (określenie) Nr klucza (o ile dotyczy) Ilość Uwagi (wskazać czy dokonano odbioru z wynikiem pozytywnym czy też nie, czy dokonano warunkowego odbioru, określić warunki i termin ich spełnienia, wskazać co odebrano, czy jest to Protokół Odbioru Końcowego Systemu?). Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron, w, dnia r. Zamawiający: Wykonawca: Strona 10 z 58

11 ZAŁĄCZNIK NR 4 HARMONOGRAM Strona 11 z 58

12 ZAŁĄCZNIK NR 5 ZASADY WYKONYWANIA USŁUG 1 Postanowienia ogólne dotyczące Usług 1. Niniejszy Załącznik znajduje zastosowanie w zakresie wyraźnie w nim wskazanym do Administrowania Systemem, Usług Gwarancyjnych, Usługi Administrowania po Odbiorze oraz Usług Dodatkowego Wsparcia. 2. Wykonawca odpowiada za sprawne działanie całości Systemu i każdego Wydania z osobna, zgodnie z wymaganiami określonymi w Umowie, w tym w szczególności w Projekcie Systemu. 3. Wykonawca odpowiada za zachowanie integralności i ciągłości pracy Systemu, także w przypadku usunięcia Błędów, instalacji Aktualizacji, jakichkolwiek poprawek lub innych zmian w Systemie, dokonywanych (albo certyfikowanych) przez Wykonawcę w celu wdrożenia Systemu, usunięcia Błędu w Systemie a także w razie wykonywania Usług objętych Prawem Opcji. 4. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia opisu realizowanych przez siebie prac, mających na celu usunięcie Błędów oraz świadczenia innych Usług przewidzianych w Umowie w rejestrze prowadzonym w formie elektronicznej u Zamawiającego w formie bazy danych umożliwiającej tworzenie zestawień zgodnych ze standardem MS Excel obejmującej moment i rodzaj zgłoszonego Błędu (kategorię) lub zdarzenia, jego zwięzły opis, moment usunięcia i przyczynę wystąpienia (Dziennik Administratora Systemu). Zamawiający dopuszcza prowadzenie Dziennika Administratora Systemu na stronie WWW, wówczas wymagana jest możliwość pobrania pełnego Dziennika ze strony WWW w formie elektronicznej. 5. W ramach usuwania Błędów z Systemu Wykonawca nie może usuwać jakichkolwiek danych aktualnych i archiwalnych, z wyjątkiem sytuacji uzgodnionych pisemnie przez Wykonawcę i Zamawiającego. 6. W przypadku wystąpienia Błędu Krytycznego lub Błędu Niekrytycznego i stwierdzenia przez Wykonawcę niemożności ich usunięcia lub naprawienia w odpowiednim dla danej kategorii Błędu czasie (w szczególności, jeżeli przyczyną Błędu jest błąd/wada Oprogramowania Licencjonowanego), Wykonawca bezzwłocznie, jednak przed upływem odpowiedniego czasu na usunięcie Błędu, zaproponuje do pisemnej akceptacji Zmawiającego zastosowanie procedur zastępczych (Obejście Błędu) umożliwiających sprawną realizację podstawowych funkcji Systemu i określi czas niezbędny do przywrócenia jego pełnej funkcjonalności. W przypadku pisemnej akceptacji Zamawiającego danej procedury zastępczej Zamawiający nie będzie naliczał przewidzianych Umową kar umownych pod warunkiem usunięcia Błędu w terminie określonym w przyjętej procedurze zastępczej. 7. Wykonawca przyjmuje zgłoszenia w dni robocze w godzinach od Dla potrzeb Umowy przyjmuje się, że sobota jest dniem wolnym od pracy. 8. Dokonując zgłoszenia lub innych uwag Zamawiający określa kategorię zgłoszenia zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie: Strona 12 z 58

13 Priorytet Rodzaj Błędu/uwagi/cecha Błąd Krytyczny nieprawidłowość funkcjonowania Systemu, która uniemożliwia lub w istotny sposób ogranicza funkcjonowanie lub korzystanie z Systemu, w tym wyłącza lub ogranicza realizację przez System lub poszczególne jego elementy kroków procesów biznesowych i raportów wspieranych przez System zgodnie z Projektem Systemu. Za Błąd Krytyczny uznaje się także szereg występujących łącznie lub bezpośrednio po sobie Błędów Niekrytycznych, które łącznie mają taki sam skutek, jak Błąd Krytyczny. Błąd Niekrytyczny Usterka dowolny Błąd niestanowiący Usterki lub Błędu Krytycznego, stanowiący nieprawidłowość funkcjonowania Systemu, która ogranicza lub utrudnia realizację procesów biznesowych i raportów wspieranych przez System zgodnie z Projektem Systemu. Za Błąd Niekrytyczny uznaje się także szereg występujących łącznie lub bezpośrednio po sobie Usterek, które łącznie mają taki sam skutek, jak Błąd Niekrytyczny wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu Systemu, które nie mają istotnego wpływu na działalność Zamawiającego lub zastosowanie, funkcjonowanie lub utrzymanie Systemu i jego dalszy rozwój. Inne zgłoszenie niezgodność Dokumentacji, w tym Błąd Dokumentacji, możliwości/potrzeba rozbudowy lub wdrożenia nowych zastosowań Systemu, potrzeba Aktualizacji, uwagi użytkownika, wniosek o wsparcie 9. Zgłoszenia dokonywane będą według następującej procedury: a) Przed rozpoczęciem Okresu Stabilizacji Wydania I, Wykonawca zapewni dedykowane narzędzie do dokonywania i obsługi zgłoszeń ("Narzędzie") oraz dostęp do Narzędzia wskazanym przez Zamawiającego członkom Personelu Zamawiającego; b) Zgłoszenie przez Zamawiającego odbywać się będzie poprzez wprowadzenie do Narzędzia numeru identyfikacyjnego zgłoszenia, rodzaju i kategorii zgłoszenia (zgodnie z definicjami zawartymi w Umowie), posiadanych przez Zamawiającego informacji towarzyszących wystąpieniu zdarzenia oraz osoby zgłaszającej po stronie Zamawiającego; c) Zgłoszenie uważa się za dokonane z chwila wprowadzenia do Narzędzia informacji o zgłoszeniu zgodnie z postanowieniami pkt. b) powyżej; d) Status obsługi zgłoszenia, w tym odrzucenie zgłoszenia, a także fakt przystąpienia do usuwania Błędu oraz fakt usunięcia Błędu (w tym dostarczenia Obejścia Błędu), zostanie każdorazowo odnotowany w Narzędziu. Strony ustalą w Karcie Projektu procedurę rozstrzygania rozbieżności co do nadania poszczególnym zdarzeniom kategorii Błędu, sposobu oraz terminów ich naprawnienia. Strona 13 z 58

14 10. Fakt zamknięcia zgłoszenia i w szczególności usunięcia Błędów potwierdzony zostanie przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego pisemnym Protokołem lub stosowną adnotacją w Narzędziu. 11. System po usunięciu Błędów Krytycznych podlega Testom Akceptacyjnym określonym w Umowie, w zakresie niezbędnym do potwierdzenia usunięcia Błędu i poprawności działania Systemu po wprowadzeniu zmian. 12. Do dokonania zgłaszania uprawnione są wszystkie osoby posiadające status administratora, które odbyły przewidziane w Umowie przeszkolenie. Dodatkowo Zamawiający może dostarczyć Wykonawcy listę innych osób uprawnionych do dokonywania rejestracji zgłoszeń. Osoby uprawnione do dokonywania zgłaszania są uprawnione do korzystania z usług zdalnej pomocy świadczonej przez Wykonawcę. Wykonawca nie jest zobowiązany do wykonywania obowiązków w zakresie usuwania Błędów zgłaszanych przez inne niż uprawnione osoby. Zamawiający ma obowiązek powiadomienia Wykonawcy o zmianie osób uprawnionych do dokonywania zgłaszania. 13. Gwarantowany Czas Reakcji na zgłoszenie Błędu oraz Gwarantowany Czas Usunięcia Błędu wynosi odpowiednio: Dla Okresu Stabilizacji: Zdarzenie Gwarantowany Czas reakcji Gwarantowany Naprawy Błąd Krytyczny 12 godzin 24 godziny Błąd Niekrytyczny 24 godziny 72 godziny Usterka 36 godzin 15 dni Inne zgłoszenie 72 godzin Nie dotyczy Czas Dla Okresu Stabilizacji w okresie wymagającym wyższej niezawodności Systemu rozpoczynającego się dwa Dni Robocze przed zakończeniem miesiąca i trwającego do 8 Dnia Roboczego kolejnego miesiąca: Zdarzenie Gwarantowany Czas Gwarantowany reakcji Naprawy Błąd Krytyczny 6 godzin 12 godziny Błąd Niekrytyczny 12 godziny 36 godzin Usterka 36 godzin 15 dni Inne zgłoszenie 72 godzin Nie dotyczy Czas Strona 14 z 58

15 Po Okresie Stabilizacji: Zdarzenie Gwarantowany Czas Reakcji Strona 15 z 58 Gwarantowany Naprawy Błąd Krytyczny 24 godzin 48 godziny Błąd Niekrytyczny 48 godziny 72 godzin Usterka 72 godzin 30 dni Inne zgłoszenie 72 godzin Nie dotyczy Czas Po Okresie Stabilizacji w okresie wymagającym wyższej niezawodności Systemu rozpoczynającym się dwa Dni Robocze przed zakończeniem miesiąca i trwającym do 8 Dnia Roboczego kolejnego miesiąca: Zdarzenie Gwarantowany Czas Reakcji Gwarantowany Czas Naprawy Błąd Krytyczny 12 godzin 24 godziny Błąd Niekrytyczny 24 godziny 36 godzin Usterka 72 godzin 30 dni Inne zgłoszenie 72 godzin Nie dotyczy 14. Usługi Gwarancyjne, Usługi Administrowania Systemem (w tym po Odbiorze) i Usługi Dodatkowego Wsparcia wykonywane będą u Zamawiającego. Wykonawca może wykonywać Usługi zdalnie, za pośrednictwem łącz transmisji danych, po uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiającego i w zgodzie z wewnętrznymi regulacjami Zamawiającego w przedmiocie zdalnego dostępu do środowisk teleinformatycznych Zamawiającego. Koszty realizacji dostępu zdalnego obciążają w takim przypadku Wykonawcę. 15. Zgłoszenie zdarzenia wymagającego wykonania Usług w okresie ich świadczenia przez Wykonawcę jest wystarczające dla zachowania terminu obligującego Wykonawcę do ich wykonania zgodnie z Umową. 2 Postanowienia szczegółowe 1. Wykonawca zapewnia, że wszelkie elektroniczne nośniki danych są dobrej jakości i pozwalają na pełne, wielokrotne odczytanie zapisanych na nich danych. 2. Gwarancja, o której mowa powyżej, obejmuje cały System, w tym Oprogramowanie Dedykowane jak i Oprogramowanie Narzędziowe na zasadach opisanych w punkcie [ ] poniżej. Gwarancja nie obejmuje Infrastruktury Zamawiającego na której postawiony jest System. 3. W razie zgłoszenia Wykonawcy, w trybie opisanym w 1 pkt. 9 powyżej, stwierdzenia Błędów w Systemie w okresie obowiązywania Gwarancji, Wykonawca na własny koszt usunie wszelkie takie zgłoszone Błędy w Systemie, w tym w Oprogramowaniu Dedykowanym oraz - o ile przyczyną Błędu jest wada w Oprogramowaniu Narzędziowym, którego Wykonawca nie jest producentem (tj. niezgodność działania Oprogramowania Narzędziowego z

16 Dokumentacją Oprogramowania Narzędziowego) - Wykonawca dołoży starań w celu zapewnienia usunięcia takiej Wady Oprogramowania Narzędziowego przez jego producenta w terminie przewidzianym w Umowie Licencyjnej lub innej dotyczącej serwisu producenta Oprogramowania Narzędziowego, a sam dostarczy Obejście Błędu. 4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji za Błędy, o których został poinformowany po upływie Okresu Gwarancyjnego, za Błędy, które wystąpiły wskutek działania przyczyn zewnętrznych w stosunku do Oprogramowania dostarczanego przez Wykonawcę na podstawie Umowy lub wskutek działania innych systemów lub narzędzi Zamawiającego lub wskutek niepoprawności dostarczonych przez Zamawiającego Danych, a także za Błędy wynikające z wad Oprogramowania Narzędziowego, z wyłączeniem obowiązku dostarczenia Obejścia Błędu zgodnie z 2.3 powyżej, wad Infrastruktury Zamawiającego lub wskutek niestosowania się przez Zamawiającego do instrukcji użytkowania Systemu zawartych w Dokumentacji dostarczonej przez Wykonawcę. 5. Jakakolwiek modyfikacja Systemu w zakresie innym niż określony w Artykule 11 ust. 6 Umowy, dokonana bez zgody i/lub autoryzacji Wykonawcy przez Zamawiającego lub osoby trzecie niebędące w tym zakresie podwykonawcami Wykonawcy, skutkuje powstaniem Błędu, Wykonawca zwolniony będzie z obowiązku usunięcia takiego Błędu w ramach Gwarancji.. 6. W przypadku nie zrealizowania zobowiązań gwarancyjnych przez Wykonawcę w określonym zgodnie z 1 powyżej niniejszego Załącznika terminie, Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych przewidzianych w Umowie. 7. Obowiązków wynikających z Gwarancji Wykonawca nie może powierzyć innemu podmiotowi bez uprzedniej pisemnej akceptacji takiego podwykonawcy przez Zamawiającego. 8. Każda naprawa gwarancyjna musi być udokumentowana zgodnie z 1 pkt 4 powyżej niniejszego Załącznika. 9. Jeżeli Wykonawca nie wyda Zamawiającemu dokumentu gwarancyjnego potwierdzającego określone w Umowie warunki gwarancji (Usług Gwarancyjnych), Strony niniejszym przyjmują, iż Zamawiający otrzymał od Wykonawcy dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 577 KC w postaci niniejszego Załącznika; integralną częścią dokumentu gwarancyjnego jest także Dziennik Administratora Systemu, o którym mowa w 1 pkt 4 powyżej niniejszego Załącznika. Strona 16 z 58

17 ZAŁĄCZNIK NR 6 ZAKRES I WARUNKI PRZYGOTOWANIA PERSONELU ZAMAWIAJĄCEGO DO UŻYTKOWANIA SYSTEMU Strona 17 z 58

18 ZAŁĄCZNIK NR 7 PŁATNOŚCI 1. WYNAGRODZENIE OBJĘTE UMOWĄ 1.1. Szczegółowy wykaz cen za poszczególne Wydania, Licencje oraz inne Usługi objęte Prawem Opcji wskazany jest w Formularzu Cenowym stanowiącym załącznik do Oferty Wykonawcy, przygotowanym zgodnie ze wzorem Formularza Cenowego stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Załączniku zastosowanie mają postanowienia Artykułu 21 Umowy Wynagrodzenie W ramach Umowy Zamawiający będzie dokonywał płatności na rzecz Wykonawcy z następujących tytułów: (1) Wynagrodzenie za Podstawowy Przedmiot Umowy, w tym: a. wdrożenie Systemu obejmujące m.in. świadczenie Usług Gwarancyjnych oraz przeniesienie Praw Własności Intelektualnej w zakresie przewidzianym w Umowie, b. udzielenie licencji do Oprogramowania Licencjonowanego, c. zapewnienie Usług Wsparcia Oprogramowania Licencjonowanego (2) Wynagrodzenie z tytułu usług świadczonych w ramach Prawa Opcji: a. Wynagrodzenie za Usługi Administrowania Systemem, b. Wynagrodzenie za Usługi Dodatkowego Wsparcia, c. Wynagrodzenie za Usługę Udostępnienia Zasobów, d. Wynagrodzenie za Usługę Przeniesienia Systemu. 2. WYNAGRODZENIE ZA PODSTAWOWY PRZEDMIOT UMOWY 2.1. Wynagrodzenie za wdrożenie każdego Wydania Systemu będzie płatne sekwencyjnie w trakcie jego realizacji, po Odbiorze kolejnych Faz danego Wydania oraz samego Wydania. Harmonogram płatności opisuje poniższa tabela: Lp. Podział Płatności za Fazy % Wynagrodzenia za wdrożenie danego [zł netto] [zł brutto] Wydania (1,3, (1) a.) A B C D E Wydanie I 1 Realizacja Faz 1 i 2 dla Wydania I 5% - zł - zł 2 Realizacja Fazy 3 dla Wydania I 15% - zł - zł 3 Realizacja Faz 4, 5, 6 dla Wydania I 15% - zł - zł Strona 18 z 58

19 4 Realizacja Fazy 7 dla Wydania I 20% - zł - zł 5 Realizacja Fazy 8 dla Wydania I 35% - zł - zł Wydanie II 6 Realizacja Faz 1 i 2 dla Wydania II 5% - zł - zł 7 Realizacja Faz 1 i 2 dla Wydania II 15% - zł - zł 8 Realizacja Faz 4, 5, 6 dla Wydania II 15% - zł - zł 9 Realizacja Fazy 7 dla Wydania II 20% - zł - zł 10 Realizacja Fazy 8 dla Wydania II 35% - zł 11 Odbiór Końcowy Systemu (10% Wynagrodzenia za Wydanie I i 10% Wynagrodzenia Wydanie II) 10% - zł - zł 10% - zł - zł 2.2. Wynagrodzenie za licencje będzie płatne po realizacji dostawy określonej liczby licencji, zgodnie z Artykułem 4.6 Umowy. Wynagrodzenie za świadczenie Usług Wsparcia Oprogramowania Licencjonowanego dla danego Oprogramowania Licencjonowanego będzie płatne nie wcześniej niż po udzieleniu Zamawiającemu licencji na to Oprogramowanie Wykonawca będzie uprawniony do wystawienia i doręczenia Zamawiającemu faktury VAT za dane Fazy zgodnie z tabelą powyżej, nie wcześniej niż po podpisaniu przez Strony Protokołu Odbioru tych Faz. 3. WYNAGRODZENIE Z TYTUŁU USŁUG ŚWIADCZONYCH W RAMACH PRAWA OPCJI 3.1. Świadczenie usług objętych Prawem Opcji będzie rozliczane: w przypadku świadczenia Usługi Administrowania po Odbiorze - po każdym miesiącu świadczenia Usługi Administrowania po Odbiorze potwierdzonym w stosownym Protokole Odbioru, w przypadku świadczenia Usługi Dodatkowego Wsparcia - po podpisaniu Protokołu Odbioru dotyczącego zlecenia wykonania takiej Usługi Dodatkowego Wsparcia, a jeżeli taka Usługa ma charakter ciągły, po każdym miesiącu świadczenia takiej Usługi potwierdzonym w stosownym Protokole Odbioru, w przypadku świadczenia Usługi Udostępnienia Zasobów po każdym miesiącu świadczenia Usługi Udostępnienia Zasobów potwierdzonym w stosownym Protokole Odbioru, w przypadku świadczenia Usługi Przeniesienia Systemu po podpisaniu Protokołu Odbioru dotyczącego wykonania Usługi Przeniesienia Systemu. Strona 19 z 58

20 ZAŁĄCZNIK NR 8 WARUNKI LICENCYJNE Strona 20 z 58

21 ZAŁĄCZNIK NR 8A WARUNKI WSPARCIA OPROGRAMOWANIA LICENCJONOWANEGO Strona 21 z 58

22 ZAŁĄCZNIK NR 9 ZASADY ZARZĄDZANIA PROJEKTEM 1. ORGANIZACJA PROJEKTU 1.1. Postanowienia niniejszego Załącznika znajdą zastosowanie o ile Strony nie uzgodnią w Karcie Projektu odmiennej struktury zarządzania Projektem Wszelkie postanowienia dotyczące zarządzaniem Projektem muszą być zgodne z postanowieniami Artykułu 3 Umowy i interpretowane w świetle jego postanowień Przedmiotem niniejszego Załącznika jest określenie: (1) struktury zarządzania Projektem; (2) środków komunikacji między zespołami projektowymi, a przedstawicielami struktur organizacyjnych Zamawiającego współpracujących przy realizacji Projektu; (3) definicji indywidualnych ról, zakresów odpowiedzialności i uprawnień Komitetu Sterującego i Kierowników Projektu; (4) procesów kontroli Projektu w celu monitorowania postępu i terminowości dostaw i w celu zapewnienia realizacji celów Projektu; (5) zasad zarządzania problemami i ryzykiem w trakcie trwania Projektu Strony deklarują, że decyzje istotne dla Projektu powinny być podejmowane przez Strony w terminie do pięciu (5) Dni Roboczych. 2. KOMITET STERUJĄCY 2.1. Komitet Sterujący sprawuje ogólny nadzór na współpracą Stron przy realizacji Umowy, w szczególności jest odpowiedzialny za: (1) planowanie prac; (2) nadawanie kierunku prac; (3) rozstrzyganie wątpliwości i sporów zgodnie z procedurą przewidzianą w Umowie; (4) zapewnienie komunikacji pomiędzy Kierownikiem Projektu Wykonawcy a strukturami zarządczymi ze strony Zamawiającego; (5) zarządzanie problemami i ryzykiem. Strona 22 z 58

23 2.2. Komitet Sterujący będzie informowany na bieżąco o wszelkich istotnych odchyleniach od planu, budżetu Projektu oraz od wymaganej współpracy Stron. Komitet Sterujący może przedstawiać informacje na temat postępu prac właściwym władzom Zamawiającego i Wykonawcy Komitet Sterujący został powołany na czas trwania Projektu. Komitet Sterujący kontroluje Projekt we wszystkich fazach jego trwania. Oprócz regularnych spotkań członkowie Komitetu Sterującego są informowani o stanie prac rozwojowych na podstawie okresowych sprawozdań z postępów takich prac W skład Komitetu Sterującego wchodzą w równej liczbie przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy, po [ ] ([ ]) osoby z każdej ze Stron, w tym Kierownik Projektu Zamawiającego i Kierownik Projektu Wykonawcy W ciągu dziesięciu (20) Dni Roboczych od dnia zawarcia Umowy Strony wyznaczą swoich przedstawicieli do Komitetu Sterującego oraz przekażą sobie listę osób wyznaczonych przez daną Stronę do Komitetu Sterującego wraz z odpowiednimi danymi kontaktowymi tych osób Zmiany w składzie Komitetu Sterującego mogą być dokonywane przez Strony jedynie z ważnych powodów. Informacja na temat zmian osobowych w składzie Komitetu Sterującego winna zostać niezwłocznie przesłana drugiej Stronie Pracom Komitetu Sterującego przewodniczy przedstawiciel Zamawiającego wskazany przez Zamawiającego ( Przewodniczący Komitetu Sterującego ) Decyzje Komitetu Sterującego zapadają jednogłośnie przy obecności co najmniej trzech czwartych składu Komitetu Projektu każdej ze Stron Strony ustalą w Karcie Projektu tryb rozstrzygania rozbieżności powstałych w trakcie prac Komitetu Sterującego Posiedzenia Komitetu Sterujący odbywają się co najmniej raz w miesiącu Posiedzenia Komitetu Sterującego zwołują Kierownicy Projektu Zamawiającego lub Wykonawcy, z własnej inicjatywy lub na wniosek któregokolwiek z członków Komitetu Sterującego. Wniosek o zwołanie posiedzenia Komitetu Sterującego zawierać będzie proponowany porządek obrad W posiedzeniach Komitetu Sterującego mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zamawiającego O ile termin posiedzenia nie został uzgodniony podczas poprzedniego posiedzenia Komitetu Sterującego, zwołanie posiedzenia Komitetu Projektu następuje przez przesłanie, przynajmniej na pięć (5) Dni Roboczych przed planowanym posiedzeniem Komitetu Sterującego, zawiadomienia zawierającego dokładny czas i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad Przedmiotem posiedzenia Komitetu Sterującego mogą być również sprawy nie objęte porządkiem obrad, jeśli żaden z członków Komitetu Sterującego nie wyrazi sprzeciwu. Strona 23 z 58

24 2.15. Z posiedzenia Komitetu Sterującego sporządza się protokół. Protokół posiedzenia podpisują wszyscy członkowie Komitetu Sterującego biorący udział w danym posiedzeniu. 3. KIEROWNICY PROJEKTU 3.1. Kierownicy Projektu są powołani w celu zapewnienia bieżącego zarządzania Projektem Kierownicy Projektu są w szczególności odpowiedzialni za uzgodnienie Karty Projektu, w tym uzgodnienie i monitorowanie realizacji Harmonogramu Szczegółowego, a także zapewnienie zasobów wymaganych do realizacji Projektu Kierownicy Projektu są powołani na czas trwania Projektu Decyzje należące do kompetencji Kierowników Projektu podejmowane są jednogłośnie przez Kierowników Projektu Strony ustalą w Karcie Projektu tryb rozstrzygania rozbieżności powstałych w zakresie prac Kierowników Projektu Główne zadania Kierowników Projektu to w szczególności: (1) zapewnienie realizacji zobowiązań Stron w ramach realizacji Projektu; (2) podpisywanie dokumentów formalnych Projektu; (3) bieżąca wymiana informacji na temat przebiegu Projektu oraz zapewnienie prawidłowego przepływu informacji pomiędzy Stronami, oraz w strukturach wewnętrznych Stron; (4) monitorowanie i kontrola kosztów, zakresu, priorytetów Projektu i podejmowanie odpowiednich działań korygujących; (5) koordynowanie komunikacji pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą a osobami trzecimi; (6) zagwarantowanie dostępności odpowiednich zasobów swojej organizacji (ludzi, sprzętu itp.), w tym zapewnienie na czas infrastruktury niezbędnej do realizacji Projektu w zakresie uzgodnionym w Umowie, w szczególności w Załączniku nr 1 do SIWZ OPZ; (7) identyfikowanie ryzyk i problemów oraz podejmowanie działań ograniczających ryzyko i rozwiązujących problemy Kierownicy Projektu Stron będą spotykać się raz w tygodniu na spotkaniach statusowych Projektu, których celem jest w szczególności: (1) monitorowanie realizacji planu Projektu; (2) podejmowanie decyzji w celu rozwiązania problemów i ograniczenia ryzyka Projektu; (3) przygotowanie informacji, wniosków o decyzję i rekomendacji dla Komitetu Projektu. Strona 24 z 58

25 3.8. W spotkaniach statusowych Kierowników Projektu uczestniczyć będą także, w zależności od potrzeb, ale bez prawa do podejmowania decyzji, przedstawiciele Stron wspomagający Kierowników Projektu Ze spotkań statusowych Kierowników Projektu sporządza się protokół. Protokół ten podpisują Kierownicy Projektu. Strona 25 z 58

26 ZAŁĄCZNIK NR 10 OCHRONA INFORMACJI I INNYCH AKTYWÓW POCZTY POLSKIEJ S.A. 1 Postanowienia wstępne 1. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może mieć dostęp do informacji, systemów informatycznych oraz innych aktywów Zamawiającego w zakresie niezbędnym do realizacji umowy. 2. Wykonawca jest świadomy odpowiedzialności i obowiązków w zakresie wymagań bezpieczeństwa określonych w niniejszym Załączniku oraz oświadcza, że jest w stanie zapewnić poufność aktywów informacyjnych Zamawiającego. 3. Pojęcie aktywa informacyjne oznacza wszelkie informacje, dane, w tym w szczególności dane finansowe, handlowe, technologiczne, organizacyjne czy operacyjne, bądź też know-how przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego, posiadające jakąkolwiek wartość gospodarczą lub użytkową dla Zamawiającego. 4. W zakresie nieuregulowanym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego mają zastosowanie wymagania określone w niniejszym Załączniku. 2 Uprawnienia 1. Wykonawca może uzyskiwać uprawnienia dostępu do aktywów Zamawiającego wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji umowy. 2. Dostęp, o którym mowa w ust. 1 jest możliwy wyłącznie po akceptacji wniosków Wykonawcy o nadanie uprawnień dostępu do aktywów Zamawiającego przez Dyrektora Pionu Informatyki i Telekomunikacji Poczty Polskiej S.A. 3. Z wnioskiem o nadanie uprawnień, o którym mowa w ust. 2 występuje osoba reprezentująca Wykonawcę. Wniosek ten winien zawierać postulowany zakres uprawnień, opis udostępnionych aktywów, okres, na jaki potrzebny jest wnioskowany dostęp, tryb udostępnienia oraz jego uzasadnienie. 4. Osoby reprezentujące Wykonawcę prowadzą ewidencję osób działających w imieniu Wykonawcy, posiadających uprawnienia dostępu do aktywów Zamawiającego. 5. Ewidencja, o której mowa w ust. 4 winna zawierać dane osób działających w imieniu Wykonawcy, zakres uprawnień, jak i okres dostępu do aktywów Zamawiającego. 3 Warunki zlecania zadań podmiotom trzecim 1. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego udostępnić jego aktywów podmiotom trzecim z wyłączeniem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego. 2. Wykonawca odpowiada za naruszenie postanowień niniejszego załącznika przez osoby trzecie, którymi przy wykonywaniu umowy się posługuje, jak za swoje własne. Strona 26 z 58

27 4 Ochrona fizyczna i techniczna Wykonawca zobowiązany jest do realizacji wymagań ochrony fizycznej i technicznej obowiązujących u Zamawiającego. 5 Ochrona tajemnicy 1. Zamawiający zastrzega, iż aktywa informacyjne udostępniane Wykonawcy lub wytworzone w trakcie realizacji umowy stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, niezależnie od tego, czy oznaczono je jako tajemnica przedsiębiorstwa. 2. Przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie informacji, o których mowa w ust. 1 w zakresie wykraczającym poza cel umowy łączącej Strony będzie stanowić naruszenie istotnych interesów Zamawiającego. 3. Wykonawca, potwierdza, że jest świadomy odpowiedzialności wynikającej z przepisów art. 18 i art. 23 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zobowiązuje się pouczyć osoby, które działając w imieniu Wykonawcy lub na Jego rzecz będą realizowały umowę, o treści niniejszego załącznika oraz o odpowiedzialności, o której w nim mowa, a także zobowiązują się przekazać Zamawiającemu pisemne oświadczenia tych osób o dokonanym pouczeniu, przed udostępnieniem im tajemnicy przedsiębiorstwa Zamawiającego. 4. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy aktywów informacyjnych, o których mowa w ust. 1, przez cały okres trwania kontaktu gospodarczego, a także 60 miesięcy po jego ustaniu. 6 Ograniczenia dotyczące przetwarzania informacji 1. Wykonawca zobowiązuje się, na żądanie Zamawiającego, do zwrotu lub zniszczenia wszelkich uzyskanych aktywów informacyjnych, jak również ich wszelkich kopii, nie później niż w ciągu 14 dni po otrzymaniu żądania, z wyjątkiem materiałów dla celów archiwizacji wymaganej odpowiednimi przepisami prawa. W przypadku zniszczenia informacji Wykonawca, zobowiązuje się do złożenia pisemnego oświadczenia o zniszczeniu tych informacji. 2. Wykonawca nie może w szczególności: a. kopiować aktywów informacyjnych Zamawiającego bez zgody uprawnionych osób ze strony Zamawiającego, b. wynosić nośników informacji oraz wydruków poza obiekty i pomieszczenia Zamawiającego bez zgody uprawnionej osoby, c. kopiować oprogramowania należącego do Zamawiającego, d. wprowadzać zmian w rzeczywistych danych Zamawiającego, e. testować zabezpieczenia Zamawiającego, jeśli nie zostało to uzgodnione z Zamawiającym, f. podejmować próby przekraczania nadanych uprawnień do zasobów Zamawiającego. Strona 27 z 58

28 7 Ochrona danych osobowych 1. Strony powierzają na zasadzie wzajemności przetwarzanie danych osobowych, w stosunku do których są Administratorami w celu i zakresie umożliwiającym należytą realizację postanowień umowy. 2. Strony oświadczają, iż dysponują środkami technicznymi i organizacyjnymi zapewniającymi ochronę przetwarzanych danych, w tym należytymi zabezpieczeniami umożliwiającymi przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami art ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz spełniają wymagania określone w przepisach, o których mowa w art. 39a tej ustawy. W zakresie przestrzegania tych przepisów Strony ponoszą odpowiedzialność jak administrator danych. 3. Strony oświadczają, że powierzone dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych i przeszkolonych, w zakresie ochrony danych osobowych, pracowników Stron. 4. Niedopuszczalne jest powierzenie przez Strony danych osobowych, o których mowa w ust. 1 podmiotom trzecim. 5. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy powierzonych danych osobowych, także po wygaśnięciu niniejszej umowy. 8 Prawo do kontroli realizacji wymogów bezpieczeństwa 1. Zamawiający lub osoby przez niego upoważnione mają prawo do przeprowadzenia kontroli realizacji wymagań bezpieczeństwa określonych w niniejszym załączniku, dotyczących przedmiotu umowy. 2. Wykonawca niezwłocznie realizuje wystąpienia pokontrolne Zamawiającego powstałe po kontroli, o której mowa w ust Zamawiający może przeprowadzać audyty odpowiedzialności w zakresie bezpieczeństwa informacji określone w umowie, oraz zlecać wykonanie tych czynności stronie trzeciej. 4. Zamawiający może monitorować działania osób, które działają w imieniu i na rzecz Wykonawcy uzyskujących dostęp do aktywów Zamawiającego oraz zablokować ten dostęp w przypadku naruszenia bezpieczeństwa lub jego podejrzenia. 9 Reagowanie na incydenty w zakresie bezpieczeństwa W przypadku stwierdzenia incydentu w zakresie bezpieczeństwa aktywów (informacyjnych Zamawiającego lub prawdopodobieństwa wystąpienia tego incydentu, Wykonawca niezwłocznie przekazuje wszelkie posiadane informacje o tym zdarzeniu Zamawiającemu. 10 Ochrona przed szkodliwym oprogramowaniem Wykonawca odpowiada za wprowadzenie szkodliwego oprogramowania lub kodu (m. in. wirusów, robaków, koni trojańskich) do infrastruktury Zamawiającego oraz za to, że przekazane nośniki informacji zawierają ww. szkodliwe oprogramowanie lub kod, Strona 28 z 58

29 mogące spowodować obniżenie poziomu bezpieczeństwa aktywów Zamawiającego. 11 Zarządzanie zmianami i konfiguracją 1. Wykonawca realizuje wszelkie wymagania Zamawiającego w zakresie zarządzania zmianami oraz zarządzania konfiguracją urządzeń, systemów, sieci lub narzędzi, do jakich dostęp będzie miał Wykonawca. 2. Wszelkie zmiany, w tym zmiany konfiguracji urządzeń, systemów, sieci lub narzędzi należących do infrastruktury Zamawiającego, muszą być realizowane przez Zamawiającego lub przez niego akceptowane. 3. Wszelkie zmiany w systemach i sieciach teleinformatycznych Zamawiającego podlegają planowaniu, testowaniu, jak również szacowaniu potencjalnego ich wpływu na funkcjonowanie oraz bezpieczeństwo systemów i sieci teleinformatycznych Zamawiającego. 12 Odpowiedzialność 1. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę wymagań bezpieczeństwa określonych w niniejszym załączniku lub we właściwych przepisach, Wykonawca zobowiązuje się, na żądanie Zamawiającego, do naprawienia szkody. 2. Niezależnie od powyższego, Zamawiający ma prawo, w przypadkach, o których mowa w ust. 1, do natychmiastowego rozwiązania umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego. Strona 29 z 58

30 ZAŁĄCZNIK NR 11 WZÓR UMOWY O ZACHOWANIU POUFNOŚCI UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI Niniejsza umowa zostaje zawarta w Warszawie, w dniu... roku ( Umowa ), między: Pocztą Polską Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ( Poczta Polska ), ul. Stawki 2, Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , REGON , z kapitałem zakładowym w wysokości zł. w całości wpłaconym, reprezentowaną przez: oraz z siedzibą w. ( Wykonawca ), ul..,..., wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS, której sądem rejestrowym jest Sąd Rejonowy dla, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: ; kapitał zakładowy. zł, reprezentowaną przez: a ( Podwykonawca ) reprezentowaną przez: osobno zwanymi Stroną i łącznie Stronami. Strona 30 z 58

31 ZWAŻYWSZY, ŻE: 1) Poczta Polska oraz Wykonawca dnia. zawarli Umowę wdrożenia systemu informatycznego wspierającego obsługę procesów gospodarki własnej ( Umowa Wdrożenia ) na podstawie której powstać ma system informatyczny wspierający obsługę procesów gospodarki własnej w Poczcie Polskiej; 2) Wykonawca oraz Podwykonawca pragną podjąć współpracę w celu wsparcia Wykonawcy przy realizacji Umowy Wdrożenia; 3) w trakcie realizacji Umowy Wdrożenia niezbędne będzie przekazywanie pomiędzy Stronami informacji poufnych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstw Stron; Strony zawierają niniejszą Umowę o następującej treści. 1 DEFINICJE 1. Pojęcia użyte w niniejszej Umowie mają znaczenia przypisane im poniżej: a) Informacje Poufne wszelkie informacje, w tym w szczególności dane finansowe, handlowe, technologiczne, organizacyjne czy operacyjne, bądź też know-how, przekazywane przez Strony, posiadające jakąkolwiek wartość gospodarczą lub użytkową; b) Incydent Bezpieczeństwa - pojedyncze zdarzenie lub seria niepożądanych lub niespodziewanych zdarzeń związanych z bezpieczeństwem informacji, które stwarzają znaczne prawdopodobieństwo zakłócenia działań biznesowych i zagrażają bezpieczeństwu informacji; c) Strona Ujawniająca - Strona niniejszej umowy, która przekazuje drugiej Stronie Informacje Poufne lub ma prawo decydowania o przetwarzaniu takich informacji; d) Strona Otrzymująca - Strona niniejszej umowy, która otrzymuje od drugiej Strony Informacje Poufne lub przetwarza takie informacje w zakresie uzgodnionym ze Stroną Ujawniającą; e) Tajemnica Pocztowa - tajemnica w rozumieniu art. 41 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. 2012r., poz. 1529); f) Tajemnica Przedsiębiorstwa - tajemnica w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U Nr 153, poz ze zm.); 2 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Niniejsza Umowa zostaje zawarta w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poufności Informacji Poufnych Stron niniejszej Umowy, udostępnianych w ramach planowanej współpracy i ma zastosowanie: a. do prowadzonych negocjacji i rozmów, b. przy realizacji wszystkich umów zawartych w ramach współpracy pomiędzy Stronami, w szczególności zaś w ramach współpracy pomiędzy stronami przy realizacji Umowy Wdrożenia, zwanych dalej Współpracą. 2. Strony zobowiązują się do przestrzegania wymagań przepisów prawa określających Strona 31 z 58

32 zasady ochrony udostępnianych Informacji Poufnych. 3. W zakresie nieuregulowanym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego zastosowanie mają wymagania określone w niniejszej Umowie. 3 OCHRONA INFORMACJI POUFNYCH 1. Strony zobowiązują się zachować Informacje Poufne w tajemnicy przez cały okres trwania Współpracy, a także po jej ustaniu (bez względu na przyczynę ustania). 2. Strony zastrzegają, iż Informacje Poufne przekazywane drugiej Stronie w trakcie Współpracy, o której mowa w 2 ust. 1, stanowią Tajemnicę Przedsiębiorstwa Strony Ujawniającej w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, niezależnie od tego, czy oznaczono je jako tajemnica przedsiębiorstwa. 3. Każda ze Stron zapewni dostęp do Informacji Poufnych wyłącznie pracownikom lub współpracownikom Strony biorącym udział we Współpracy, z zastrzeżeniem, że zostaną oni poinformowani o poufnym charakterze Informacji Poufnych oraz zobowiązani do przestrzegania zasad poufności Informacji Poufnych. 4. Każda ze Stron zobowiązana jest do zabezpieczenia z należytą starannością, zgodnie z zawodowymi standardami, uzyskanych Informacji Poufnych przed dostępem osób nieupoważnionych. 5. Każda ze Stron ma prawo do korzystania z Informacji Poufnych uzyskanych od drugiej Strony wyłącznie na potrzeby Współpracy, z zastrzeżeniem postanowień niniejszej Umowy. 6. Przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie informacji, o których mowa w ust. 1 i 2 w zakresie wykraczającym poza cel Współpracy będzie stanowić naruszenie istotnych interesów Strony Ujawniającej. 7. Strony potwierdzają, że są świadome odpowiedzialności wynikającej z przepisów art. 18 i art. 23 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zobowiązują się pouczyć osoby, które będą realizowały Współpracę, o treści niniejszej umowy oraz o odpowiedzialności, o której w niej mowa. 8. Poczta Polska realizując Współpracę ma obowiązek ochrony informacji stanowiących Tajemnicę Pocztową. Obowiązek zachowania Tajemnicy Pocztowej jest nieograniczony w czasie. 9. Zobowiązania do zachowania poufności nie stosuje się do Informacji Poufnych: (1) które są informacjami publicznie dostępnymi; (2) które były znane Stronie przed otrzymaniem od drugiej Strony i nie były objęte zobowiązaniem do poufności względem jakiegokolwiek podmiotu; (3) które zostały ujawnione na podstawie zgody drugiej Strony na ich ujawnienie i w zakresie uzgodnionym; (4) których ujawnienie wymagane jest od Strony Otrzymującej na mocy przepisów prawa, orzeczenia sądowego lub decyzji administracyjnej, w zakresie wymaganym przez akt, z którego obowiązek ujawnienia wynika. Strona 32 z 58

33 4 EWIDENCJA 1. Osoby reprezentujące Strony prowadzą ewidencję osób posiadających uprawnienia dostępu do Informacji Poufnych Stron. 2. Ewidencja, o której mowa w ust. 1 winna zawierać dane osób działających w imieniu Stron, zakres uprawnień, jak i okres dostępu do ich Informacji Poufnych. 5 PRAWO DO MONITOROWANIA I ZABLOKOWANIA DOSTĘPU UŻYTKOWNIKÓW 1. Strona Ujawniająca może monitorować działania Strony Otrzymującej, mającej dostęp do jej Informacji Poufnych oraz zablokować ten dostęp w przypadku naruszenia bezpieczeństwa lub jego podejrzenia, o przyczynie zablokowania dostępu poinformuje w formie pisemnej, z podaniem uzasadnienia. 6 OGRANICZENIA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA INFORMACJI 1. Strony zobowiązują się, na pisemne żądanie drugiej Strony, do zwrotu lub zniszczenia wszelkich uzyskanych Informacji Poufnych, jak również ich wszelkich kopii, nie później niż w ciągu 14 dni po otrzymaniu żądania z wyjątkiem materiałów dla celów archiwizacji wymaganej odpowiednimi przepisami prawa. W przypadku zniszczenia Informacji Poufnych, Strony zobowiązują się do złożenia pisemnego oświadczenia o zniszczeniu tych Informacji Poufnych. 2. Obowiązek zniszczenia Informacji Poufnych nie dotyczy Informacji Poufnych stanowiących dokumenty finansowo-księgowe w zakresie w jakim dokumenty te są wymagane do udowodnienia należytego wykonania zobowiązania Strony. 3. Informacje Poufne, pozostają przez cały czas własnością Strony Ujawniającej i na jej żądanie podlegają kontroli ich wykorzystania. 4. Strona Otrzymująca i osoby działające w jej imieniu i na jej rzecz nie mogą w szczególności: (1) kopiować danych Strony Ujawniającej bez jej zgody, (2) podejmować próby przekraczania nadanych uprawnień do Informacji Poufnych Strony Ujawniającej, w tym w systemach i sieciach teleinformatycznych, (3) testować zabezpieczeń Strony Ujawniającej, jeśli nie zostało to uzgodnione z jej upoważnionym przedstawicielem, (4) wprowadzać zmian w rzeczywistych danych Stron. 7 OCHRONA PRZED SZKODLIWYM OPROGRAMOWANIEM 1. Strony odpowiadają za wprowadzenie szkodliwego oprogramowania lub kodu (min. wirusów, robaków, koni trojańskich) do infrastruktury drugiej Strony oraz za to, że przekazane nośniki zawierają szkodliwe oprogramowanie lub kod, mogące Strona 33 z 58

34 spowodować obniżenie poziomu bezpieczeństwa Informacji Poufnych Strony Otrzymującej. 2. Wszelkie zmiany, w tym zmiany konfiguracji urządzeń, systemów lub sieci teleinformatycznych, należących do infrastruktury jednej ze Stron Umowy, do jakich będą miały dostęp osoby działające na rzecz drugiej Strony, muszą być przez nią realizowane lub akceptowane. 8 REAGOWANIE NA INCYDENTY W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA W przypadku stwierdzenia Incydentu Bezpieczeństwa Informacji Poufnych Strony Ujawniającej lub prawdopodobieństwa wystąpienia takiego incydentu, Strona Otrzymująca przekazuje wszystkie posiadane informacje o tym zdarzeniu Stronie Ujawniającej. 9 ODPOWIEDZIALNOŚĆ 1. W przypadku naruszenia przez Stronę Otrzymującą wymagań bezpieczeństwa określonych w niniejszej Umowie lub we właściwych przepisach, Strona Otrzymująca zobowiązuje się, na żądanie Strony Ujawniającej, do naprawienia wynikłej z takiego naruszenia szkody. 2. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za dokładność i kompletność ujawnionych Informacji Poufnych, chyba że niedokładność lub niekompletność Informacji Poufnych powstała z winy Strony Ujawniającej Informacje Poufne. 3. Strony odpowiadają za naruszenie postanowień niniejszej Umowy przez podmioty trzecie, którymi w trakcie Współpracy posługują się, jak za swoje własne. 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas Współpracy, o której mowa w 2 ust. 1. Umowy. 2. Wszelkie spory wynikające z wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygnięte w sposób polubowny. W przypadku niemożności polubownego rozstrzygnięcia, Strony poddadzą spór rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu rzeczowo i miejscowo dla siedziby Poczty Polskiej. 3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. Umowa została sporządzona w 3 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Za Pocztę Polską Za Wykonawcę Za Podwykonawcę Strona 34 z 58

35 ZAŁĄCZNIK NR 12 WZÓR UMOWY O POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 1. W związku z zawarciem umowy z dnia [ ] 2014 r. Umowy wdrożenia systemu informatycznego wspierającego obsługę procesów gospodarki własnej ( Umowa ) na podstawie której powstać ma system informatyczny wspierający obsługę procesów gospodarki własnej w Poczcie Polskiej, na podstawie art. 31 ust. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 ( Ustawa o ochronie danych osobowych ), Zamawiający powierza Wykonawcy w zakresie i w celu wykonania przedmiotu Umowy przetwarzanie Danych Osobowych Zamawiającego 1.1 zgromadzonych w następujących zarejestrowanych zbiorach: 1) [ ], 2) [ ], 3) [ ], dalej zwane łącznie Zbiorami. 1.2 w zakresie danych osobowych pracowników i współpracowników Zamawiającego w zakresie niezbędnych do kontaktu z Wykonawcą w celu wykonania Umowy 2. Wykonawca będzie przetwarzał Dane Osobowe Zamawiającego w Zbiorach w zakresie: 2.1 [nazwa zbioru]: Zakres przetwarzanych w zbiorze danych [ ]: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) [nazwiska i imiona, imiona rodziców, data urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny PESEL, Numer Identyfikacji Podatkowej, seria i numer dowodu osobistego, numer paszportu, numer prawa jazdy numer telefonu, Strona 35 z 58

36 (k) (l) adres , faks, (m) adres do korespondencji, (n) (o) (p) (q) (r) (s) data zawarcia i ważności umowy, numer rachunku bankowego, numer karty kredytowej nazwa banku, nr klienta, [ ]. 2.2 [nazwa zbioru]: Zakres przetwarzanych w zbiorze danych [ ]: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) [nazwiska i imiona, imiona rodziców, adres zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny PESEL, Numer Identyfikacji Podatkowej, seria i numer dowodu osobistego, numer telefonu, adres , faks, adres do korespondencji, data zawarcia i ważności umowy, numer rachunku bankowego, (m) nazwa banku, (n) (o) nr klienta, [ ]. 2.3 [nazwa zbioru]: Strona 36 z 58

37 2.3.1 Zakres przetwarzanych w zbiorze danych [ ]: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) [nazwiska i imiona, numer identyfikacyjny pracownika stanowisko numer telefonu, adres , faks, miejsce wykonywania pracy [ ]. 3. Wykonawca będzie przetwarzał Dane Osobowe Zamawiającego w zakresie następujących danych osobowych pracowników i współpracowników Zamawiającego: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) [nazwiska i imiona, numer identyfikacyjny pracownika stanowisko numer telefonu, adres , faks, miejsce wykonywania pracy 4. Wykonawca może przetwarzać powierzone mu Dane Osobowe Zamawiającego poprzez wykonywanie wszelkich czynności faktycznych niezbędnych w celu realizacji Umowy, w tym zbierać, utrwalać, przechowywać, opracowywać 5. W celu uniknięcia wątpliwości Strony przyjmują, iż Wykonawca nie jest uprawniony do usuwania lub anonimizacji Danych Osobowych Zamawiającego, chyba, że obowiązek taki wynika z Umowy, uzgodnień Stron lub decyzji Zamawiającego. 6. Wykonawca przetwarzać będzie powierzone mu Dane Osobowe Zamawiającego przy wykorzystaniu Systemu oraz własnej infrastruktury sprzętowej i narzędziowej. 7. Strony postanawiają, iż Wykonawca będzie przetwarzał Dane Osobowe Zamawiającego wyłącznie na terytorium Europejskiego Obszaru Europejskiego. 8. Wykonawca zobowiązany jest do nieprzetwarzania i niewykorzystywania Danych Osobowych Zamawiającego w zakresie i celu innym, niż wskazanym w niniejszym Załączniku. Strona 37 z 58

38 9. Wykonawca nie jest upoważniony do udostępniania Danych Osobowych Zamawiającego podmiotom trzecim. Jeżeli Wykonawca będzie korzystać z Usług Podwykonawców zgodnie z Artykułem 30 Umowy, którzy będą mieli dostęp do Danych Osobowych Zamawiającego, Strony zastosują następującą procedurę: 9.1 Wykonawca przed powierzeniem dalszego przetwarzania Danych Osobowych Zamawiającego pisemnie poinformuje Zamawiającego o takim zamiarze, wskaże Podwykonawcę, jego rolę i zakres prac; 9.2 Zamawiający pisemnie przekaże Wykonawcy decyzję w przedmiocie wyrażenia zgody na dalsze powierzenie przetwarzania Danych Osobowych Zamawiającego; 9.3 Wykonawca i Podwykonawca zawrą w formie pisemnej umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zgodną z wymogami Ustawy o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia ODO i niniejszego Załącznika, zobowiązującą Podwykonawcę do przetwarzania powierzonych Danych Osobowych Zamawiającego wyłącznie w zakresie i celu określonym w Umowie (w zakresie odpowiadającym pracom wykonywanym przez Podwykonawcę) oraz stosowania środków zabezpieczających, o których mowa w powyższych przepisach prawa; 9.4 Wykonawca zobowiąże Podwykonawcę do realizacji wszelkich obowiązków wynikających z niniejszego Załącznika, zapewni ich efektywne wykonywanie wobec Zamawiającego oraz zapewni Zamawiającemu możliwość kontroli i nadzoru nad Podwykonawcą w takim samym zakresie, jaki został określony w niniejszym Załączniku w stosunku do Wykonawcy. 10. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa, w tym Ustawy o ochronie danych osobowych, aktów wykonawczych do tej ustawy, oraz postanowień Umowy. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest: 10.1 zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych Zamawiającego na poziomie wysokim (zgodnie z Rozporządzeniem ODO), a w szczególności powinien zabezpieczyć Dane Osobowe Zamawiającego przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem Ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem; 10.2 prowadzić dokumentację opisującą sposób przetwarzania Danych Osobowych Zamawiającego zgodnie z Rozporządzeniem ODO oraz stosować środki, o których mowa w punkcie 10.1 powyżej; 10.3 wyznaczyć Administratora Bezpieczeństwa Informacji, nadzorującego przestrzeganie zasad ochrony, o których mowa w punkcie 10.1 powyżej; 10.4 dopuścić do przetwarzania Danych Osobowych Zamawiającego wyłącznie osoby posiadające upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, które zobowiązały się pisemnie do zachowania w poufności Danych Osobowych Zamawiającego oraz które zostały przeszkolone zgodnie z punktem 10.5; Strona 38 z 58

39 10.5 zapoznać osoby, o których mowa w punkcie 10.4 z przepisami Ustawy oraz Rozporządzenia ODO; każda taka osoba złoży pisemne oświadczenie potwierdzające zapoznanie się z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych i Rozporządzenia ODO. Wykonawca jest zobowiązany przechowywać oświadczenie w okresie obowiązywania Umowy i przez 5 lat po jej całkowitym wykonaniu; 10.6 zapewnić kontrolę nad tym, jakie Dane Osobowe Zamawiającego, kiedy i przez kogo zostały wprowadzone do systemu przetwarzania danych oraz komu są przekazywane. 11. Wykonawca, bez odrębnego wezwania ze strony Zamawiającego, zobowiązany jest niezwłocznie przedstawić aktualną ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania powierzonych Danych Osobowych Zamawiającego po każdej jej zmianie. Wykonawca zobowiązany jest na każde żądanie Zamawiającego pozbawić danego członka Personelu lub wskazanej osoby trzeciej uprawnień do przetwarzania Danych Osobowych Zamawiającego. 12. Zamawiający oświadcza, że funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) pełni w jego przedsiębiorstwie następująca osoba: 12.1 Imię Nazwisko: 12.2 Telefon: 12.3 Adres Wykonawca oświadcza, że funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) pełni w jego przedsiębiorstwie następująca osoba: 13.1 Imię Nazwisko: 13.2 Telefon: 13.3 Adres Wykonawca zobowiązany jest do przekazania na każde żądanie Zamawiającego wszelkich informacji dotyczących przetwarzania Danych Osobowych Zamawiającego przez Wykonawcę, w tym sposobów realizacji obowiązków zabezpieczenia Danych Osobowych Zamawiającego oraz wszelkich danych niezbędnych Zamawiającemu do wykonania jego zobowiązań wynikających ze statusu Administratora Danych Osobowych Zamawiającego. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia na żądanie Zamawiającego dokumentacji opisującej sposób przetwarzania Danych Osobowych Zamawiającego oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych Zamawiającego, a także informacji dotyczących implementacji rozwiązań opisanych w powyżej wskazanej dokumentacji w przedsiębiorstwie Wykonawcy. 15. Zamawiający lub upoważniony przez niego przedstawiciel ma prawo do przeprowadzenia kontroli w miejscach prowadzenia działalności przez Wykonawcę, w zakresie niezbędnym dla sprawdzenia prawidłowości i bezpieczeństwa powierzonego przetwarzania Danych Osobowych Strona 39 z 58

40 Zamawiającego. Kontrole w miejscu przetwarzania powierzonych Danych Osobowych Zamawiającego osobowych w Dni Robocze w godzinach od 8:00 do 16:00. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o zamiarze przeprowadzania kontroli z wyprzedzeniem, nie krótszym niż 7 dni, a Wykonawca zobowiązany jest umożliwić Zamawiającemu przeprowadzenie przedmiotowej kontroli, w szczególności poprzez udostępnienie systemów komputerowych, dokumentacji i pomieszczeń, w zakresie niezbędnym dla kontroli przetwarzania Danych Osobowych Zamawiającego oraz udzielić wszelkich niezbędnych informacji dotyczących realizacji niniejszych postanowień. 16. Zamawiający jest również uprawniony do przeprowadzenia kontroli Wykonawcy w zakresie ochrony Danych Osobowych Zamawiającego na zasadach określonych w Artykule 24.3 Umowy. Punkt 14 będzie miał odpowiednie zastosowanie. 17. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia niezwłocznie, wszelkich nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli, o której mowa w punkcie 14 i 15, jednak nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania przez Wykonawcę informacji o nieprawidłowościach. 18. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego o podjęciu wobec Wykonawcy przez GIODO wszelkich działań w zakresie kontroli przetwarzania danych osobowych, w szczególności informacji o rozpoczęciu kontroli przez GIODO, a także zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego do przekazania Zamawiającemu wszelkich informacji dotyczących zakresu, wyników oraz działań podjętych przez uprawniony organ w wyniku przeprowadzonej kontroli. 19. Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego, niezwłocznego, informowania Zamawiającego o przypadkach naruszenia postanowień Umowy oraz przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych i Rozporządzenia ODO w jego przedsiębiorstwie, mających związek z wykonywaniem Umowy w zakresie przetwarzania Danych Osobowych Zamawiającego. 20. Wykonawca zobowiązany jest na każde żądanie Zamawiającego do natychmiastowego zwrotu lub usunięcia (wedle wyboru Zamawiającego) określonych Danych Osobowych Zamawiającego powierzonych mu do przetwarzania. 21. W żadnym wypadku Wykonawca nie może żądać jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia z tytułu przetwarzania, zwrotu lub usunięcia Danych Osobowych Zamawiającego, dokonanego na żądanie Zamawiającego, poza Wynagrodzeniem określonym w Umowie. 22. Przez usunięcie danych osobowych, rozumieć należy zniszczenie Danych Osobowych Zamawiającego lub taką ich modyfikację, która trwale nie pozwoli na ustalenie tożsamości osoby, której dane dotyczą. 23. Każdorazowy zwrot lub/i usunięcie Danych Osobowych Zamawiającego potwierdzone zostanie protokołem podpisanym przez należycie umocowanych przedstawicieli Stron. Strona 40 z 58

41 24. Wykonawca określi budynki i pomieszczenia tworzące obszar, w którym przetwarzane są powierzone Dane Osobowe. Na żądanie Administratora Bezpieczeństwa Informacji, Wykonawca dostarczy niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni, wykaz budynków i pomieszczeń, o których mowa powyżej. 25. Powierzone Dane Osobowe Zamawiającego, po wykonaniu Umowy, zostaną całkowicie i w sposób trwały usunięte ze wszystkich systemów wykorzystywanych przez Wykonawcę w celu wykonania Umowy, chyba że Strony postanowią pisemnie inaczej. Strona 41 z 58

42 ZAŁĄCZNIK NR 13 STANDARDY PROWADZENIA DOKUMENTACJI PROCESOWEJ Wyciąg z Metodyki mapowania w narzędziu ARIS 1. Poziom Architektury Procesowej: Proces Operacyjny Metodyka: Łańcuch wartości dodanej dla Modeli Procesów Operacyjnych Model Procesów Operacyjnych zaprezentowany za pomocą diagramu łańcucha wartości dodanej został umieszczony na drugim poziomie architektury i ma na celu przedstawienie w postaci łańcucha wartości przepływu poszczególnych procesów wchodzących w jego skład i dający w efekcie wartość prowadzącą do realizacji celu/rezultatu procesu operacyjnego. Dodatkowo każdy proces umieszczony na diagramie łańcucha wartości dodanej musi zostać dodatkowo opisany podpiętym przez niego Diagramem uzupełniającym Mapa Procesów Operacyjnych budowana jest w postaci łańcucha prezentując sekwencyjną lub równoległą realizację procesów. Przejście z Modelu Procesów Głównych do Modelu Procesów Operacyjnych Atrybuty Modeli dla Modeli Procesów Operacyjnych Łańcuch wartości dodanej stosowany do opisu procesów operacyjnych, oprócz informacji umieszczonych w postaci obiektów i połączeń, został dodatkowo scharakteryzowany atrybutami dla modelu: Obiekty dla Modeli Procesów Operacyjnych W celu prezentowania procesów operacyjnych wykorzystywane zostały następujące obiekty: Strona 42 z 58

43 Model Diagram łańcucha wartości dodanej Obiekty dla Modelu Procesów Operacyjnych Typ obiektu Obiekt Znaczenie obiektu ARIS Łańcuch wartości dodanej Obiekt wykorzystywany do przedstawienia zdefiniowanych procesów operacyjnych w formie łańcucha wartości Atrybuty obiektów dla Modeli Procesów Operacyjnych Każdy obiekt umieszczony na mapie Modelu Poziomu Operacyjnego został dodatkowo scharakteryzowany poprzez przypisaną do niego grupę odpowiednich atrybutów.. Typy połączeń dla Modeli Procesów Operacyjnych Każdy obiekt umieszczony na mapie Modelu Poziomu Operacyjnego musi być w relacji z innymi obiektami. Typy połączeń Modelu Procesów Operacyjnych Połączenie Obiekt 1 Obiekt 2 Typ Opis połączenia Łańcuch wartości dodanej Łańcuch wartości dodanej Jest nadrzędny w strukturze procesu Relacja oznacza, że obiekt 1 jest częścią składową obiektu 2 Łańcuch wartości dodanej Łańcuch wartości dodanej Jest poprzednikie m Relacja oznacza, że obiekt 1 jest poprzednikiem w toku obiektu 2 2. Poziom Architektury Procesowej: Podprocesy Metodyka: Łańcuch wartości dodanej dla Modeli Podprocesów Model Podprocesów zaprezentowany za pomocą diagramu łańcucha wartości dodanej został umieszczony na trzecim poziomie architektury i ma na celu przedstawienie w postaci łańcucha wartości przepływu poszczególnych podprocesów wchodzących w jego skład i dający w efekcie wartość prowadzącą do realizacji celu/rezultatu całości podprocesu. Dodatkowo każdy podproces umieszczony na diagramie łańcucha wartości dodanej musi zostać dodatkowo opisany podpiętym przez niego Diagramem uzupełniającym. Mapa Podprocesu jest budowana w postaci łańcucha prezentując sekwencyjną lub równoległą realizację procesów. Strona 43 z 58

44 Przejście z Modelu Procesów Operacyjnych do Modelu Podprocesów Atrybuty Modeli dla Modeli Podprocesów Łańcuch wartości dodanej stosowany do opisu podprocesów, oprócz informacji umieszczonych w postaci obiektów i połączeń, został dodatkowo scharakteryzowany atrybutami dla modelu:. Obiekty dla Modeli Podprocesów W celu prezentowania podprocesów wykorzystywane zostały następujące obiekty: Obiekty dla Modelu Podprocesów Typ obiektu Model Obiekt Znaczenie obiektu ARIS Diagram łańcucha wartości dodanej Łańcuch wartości dodanej Obiekt wykorzystywany do przedstawienia zdefiniowanych podprocesów w formie łańcucha wartości Atrybuty obiektów dla Modeli Podprocesów Każdy obiekt umieszczony na mapie Modelu Podprocesu został dodatkowo scharakteryzowany poprzez przypisaną do niego grupę odpowiednich atrybutów.. Typy połączeń dla Modeli Podprocesu Każdy obiekt umieszczony na mapie Modelu Podprocesów musi być w relacji z innymi obiektami. Typy połączeń Modelu Podprocesów Połączenie Obiekt 1 Obiekt 2 Typ Opis połączenia Łańcuch wartości dodanej Łańcuch wartości dodanej Jest nadrzędny w strukturze procesu Relacja oznacza, że obiekt 1 jest częścią składową obiektu 2 Strona 44 z 58

45 Łańcuch wartości dodanej Łańcuch wartości dodanej Jest poprzedniki em Relacja oznacza, że obiekt 1 jest poprzednikiem w toku obiektu 2 3. Diagram uzupełniający Metodyka: Diagram łańcucha wartości dodanej Diagram uzupełniający jest budowany za pomocą diagramu łańcucha wartości dodanej. Jego funkcją jest dookreślenie granic procesu w postaci wejść i ich dostawców, jak i wyjść i ich odbiorców. Dodatkowo na tym diagramie są prezentowane takie informacje dla procesu jak ryzyka, KPI, jednostki organizacyjne. Przejście z Modelu Procesów do Modelu Diagramu Uzupełniającego Atrybuty Modeli dla Diagramu Uzupełniającego Łańcuch wartości dodanej stosowany do opisu Diagramu Uzupełniającego, oprócz informacji umieszczonych w postaci obiektów i połączeń, został dodatkowo scharakteryzowany atrybutami dla modelu:. Obiekty dla Modeli Diagramu Uzupełniającego W celu prezentowania Diagramu Uzupełniającego wykorzystywane zostały następujące obiekty: Obiekty dla Diagramu Uzupełniającego Typ obiektu Model Obiekt Znaczenie obiektu ARIS Diagram łańcucha wartości Łańcuch wartości dodanej Obiekt wykorzystywany do przedstawienia zdefiniowanych procesów nadrzędnych, procesów Strona 45 z 58

46 dodanej Produkt/usługa Ryzyko Jednostka organizacyjna Typ systemu aplikacji Produkt / usługa Ryzyko głównych, procesów operacyjnych i podprocesów w zależności od podpięcia diagramu uzupełniającego Obiekt oznaczający jednostkę organizacyjna zdefiniowaną w strukturze organizacyjnej Poczty Polskiej S.A. zgodnie z regulaminem organizacyjnym np. Biuro, Centrum, itp. Obiekt opisujący Aplikację / System / Bazę danych wspierającą realizację danego działania Obiekt opisujący Produkt lub usługę będącą w ofercie Poczty Polskiej S.A. Obiekt opisujący ryzyko związane z realizacją procesu na dowolnym poziomie architektury Dokument Cel Dokument Cel Obiekt wskazujący na dokumentację związaną z danym procesem na dowolnym poziomie architektury np. dokument regulujący proces, Obiekt opisujący cel danego procesu na dowolnym poziomie architektury Instancja KPI Instancja KPI Obiekt opisujący (Key Performance Indicator miernik) wykorzystywany do pomiaru efektywności wykonania strategii. Obiekt przedstawia KPI na różnym poziomie opisu procesów Atrybuty obiektów dla Modeli Diagramu Uzupełniającego Każdy obiekt umieszczony na mapie Modelu Diagramu Uzupełniającego został dodatkowo scharakteryzowany poprzez przypisaną do niego grupę odpowiednich atrybutów... Typy połączeń dla Modeli Diagramu Uzupełniającego Każdy obiekt umieszczony na mapie Modelu Diagramu Uzupełniającego musi być w relacji z innymi obiektami. Typy połączeń Modelu Diagramu Uzupełniającego Strona 46 z 58

47 Połączenie Obiekt 1 Obiekt 2 Produkt / Usługa Jednostka organizacy jna Łańcuch wartości dodanej Łańcuch wartości dodanej Typ połączen ia Produkuje Wykonuje Opis Relacja oznacza, że dany proces, funkcja, czynność jest wykonywana w celu wytworzenia danego produktu lub dostarczenia danej usługi Relacja oznacza, wykonawcę danego procesu Typ systemu aplikacji Łańcuch wartości dodanej Wspiera Relacja oznacza, że dana aplikacja, system lub baza danych wykorzystywana jest w procesie Kontrola Łańcuch wartości dodanej Jest wykony wana w Relacja oznacza, że w danym procesie na dowolnym poziomie architektury wykonywana jest kontrola Instancja KPI Łańcuch wartości dodanej Jest mierzony przez Relacja oznacza, że dana instancja KPI mierzona jest w danym procesie na dowolnym poziomie architektury Dokument Łańcuch wartości dodanej Jest wejściem dla Relacja oznacza, że dokument określa zasady do wykonania procesu na dowolnym poziomie architektury Cel Łańcuch wartości dodanej Realizuje cel Relacja oznacza, że cel jest realizowany w danym procesie na dowolnym poziomie architektury Strona 47 z 58

48 4. Poziom Architektury Procesowej: Model Zadania i Czynności Metodyka: EPC Model zadań i czynności zaprezentowany za pomocą EPC (Event-driven process chain) został umieszczony na czwartym poziomie architektury i ma na celu przedstawienie sposobu realizacji procesu na poziomie wykonawczym za pomocą powiązanych ze sobą w określony sposób funkcji i zdarzeń z których to wynika. Przebieg procesu na omawianym diagramie, pokazuje logiczną i chronologiczną kolejność, w jakiej są realizowane poszczególne działania. O tym jakie działania są realizowane i kiedy decydują zdarzenia, które informują o stanie rzeczywistym w danym momencie przebiegu. Zdarzenie jest elementem wyzwalającym wykonania działania i centralnym elementem sterującym procesem. Istotne dla poprawności metody jest rozpoczynanie procesu zdarzeniem początkowym (lub łącznikiem procesu, w przypadku gdy model powiązany jest z innym procesem) i zakończyć zdarzeniem końcowym (lub łącznikiem procesu). Zdarzenie powinno przedstawiać stan, który zapoczątkował cały proces i powinien być połączony z obiektem przedstawiającym działanie (obiekt funkcja) oraz stan końcowy całego procesu. Zgodnie z przyjętą metodyką, mapy w narzędziu ARIS budujemy od góry do dołu, gdzie na górze jest zdarzenie lub łącznik procesu inicjujący cały proces i każda niższa funkcja jest wynikiem funkcji która występuje nad nią. Przejście z Modelu Podprocesów do Modelu Zadań i Czynności Atrybuty Modeli dla Modeli Czynności i Zadań EPC stosowany do opisu Modeli Czynności i Zadań, oprócz informacji umieszczonych w postaci obiektów i połączeń, został dodatkowo scharakteryzowany atrybutami dla modelu:. Obiekty dla Modeli Czynności i Zadań W celu prezentowania Modelu Czynności i Zadań wykorzystywane zostały następujące obiekty: Strona 48 z 58

49 Model Obiekty dla Modelu Czynności i Zadań Typ obiektu Obiekt Znaczenie obiektu ARIS Funkcja Łącznik procesu Obiekty wykorzystywane do przedstawienia zadań i czynności wykonywanych podczas przebiegu procesu Obiekt informujący o wcześniejszym Modelu Czynności i Zadań, który inicjuje działania dla tego Modelu EPC Zdarzenie Stanowisko Typ systemu aplikacji Obiekt wykorzystywany do przedstawienia zdarzenia rozpoczynającego l kończącego proces. Dodatkowo używany zawsze po operatorze logicznym. Dla zdarzenia początkowego i zdarzenia końcowe w procesie obiekty należy powiększyć Obiekt oznaczający konkretne stanowisko zdefiniowane w strukturze organizacyjnej Poczty Polskiej S.A. zgodnie z regulaminem organizacyjnym, które realizuje daną Czynność Obiekt opisujący Aplikację / System / Bazę danych wspierającą realizację danego działania Dokument Dokument elektroniczny Dokument Dokument elektroniczny Operator ALBO Obiekt wskazujący na dokumentację związaną z daną czynnością/zadaniem np. umowa czy załącznik do wypełnienia, Obiekt wskazujący na dokumentację elektroniczną związaną z daną czynnością/zadaniem np. umowa czy załącznik do wypełnienia w formie elektronicznej, mail wysłany w sprawie. Obiekt wykorzystywany do oznaczenia, że może zajść tylko jedna ze ścieżek procesu. Decyzja następuje w oparciu o otrzymane dane Strona 49 z 58

50 Operator I Operator LUB Obiekt wykorzystywany do oznaczenia, że muszą zajść wszystkie ścieżki procesu aby proces mógł być kontynuowany Obiekt wykorzystywany do oznaczenia, że może zajść przynajmniej jedna ze ścieżek procesu. Atrybuty obiektów dla Modeli Czynności i Zadań Każdy obiekt umieszczony na mapie Modelu Czynności i Zadań został dodatkowo scharakteryzowany poprzez przypisaną do niego grupę odpowiednich atrybutów.. Typy połączeń dla Modeli Czynności i Zadań Każdy obiekt umieszczony na mapie Modelu Czynności i Zadań musi być w relacji z innymi obiektami. Typy połączeń Modelu Czynności i Zadań Typ Połączenie Obiekt 1 Obiekt 2 połączen Opis ia Łącznik Procesu Zdarzenie Zdarzenie Funkcja Zdarzenie Łącznik Procesu Funkcja Zdarzenie Jest wejściem Jest wyjściem Jest wejściem Jest wyjściem Relacja oznacza, że proces wcześniejszy, jest wejściem dla zdarzenia początkowego w tym procesie Relacja oznacza, że zdarzenie końcowe procesu jest wejściem dla kolejnego procesu Relacja oznacza, że dane zdarzenie początkowe jest wejściem dla pierwszej czynności/ zadania w procesie Relacja oznacza, że dana czynności/ zdarzenie jest ostatnim krokiem w procesie, które prowadzi do powstania zdarzenia końcowego Strona 50 z 58

51 Typ systemu aplikacji Funkcja Wspiera Funkcja Stanowisko Wykonuje Relacja oznacza, że dana aplikacja, system lub baza danych wykorzystywana jest w zadaniu/czynności Relacja oznacza, wykonawcę danej czynności Dokument Funkcja Jest wejście dla Relacja oznacza, że dokument jest potrzebny do wykonania zadania/czynności Funkcja Dokument Jest wyjściem Relacja oznacza, że wyniku wykonania zadania/czynności powstaje dokument Dokument elektronicz ny Funkcja Jest wejściem dla Relacja oznacza, że dokument elektroniczny jest potrzebny do wykonania zadania/czynności Funkcja Dokument elektronicz ny Jest wyjściem Relacja oznacza, że w wyniku wykonania zadania/czynności powstaje dokument elektroniczny Operator Zdarzenie Jest wejściem Po operatorach logicznych (ALBO, I, LUB) używamy obiektu zdarzenie Operator Funkcja Po operatorze logicznym I używamy obiektu zdarzenie lub funkcja 5. Zasady modelowania - podsumowanie: Poniżej została przedstawiona Tabela zależności, która zawiera sposoby łączenia różnych obiektów oraz zasady, którymi należy kierować się przy tworzeniu map. Strona 51 z 58

52 Nazwa zasady Rozpoczęcie i zakończenie modelu Opis Każdy model procesu powinien rozpocząć się zdarzeniem początkowym i zakończyć zdarzeniem końcowym. Przykład graficzny Rozpoczęcie modelu będącego kontynuacją innego podprocesu Podprocesy będące kontynuacją innych podprocesów powinny zaczynać się Łącznikiem procesu a zdarzenie występujące po nim powinno być kopią wystąpienia zdarzenia kończącego podproces poprzedni. Strona 52 z 58

53 Operator logiczny rozdzielający i scalający Operatory logiczne wykorzystywane są do rozdzielania i scalania ścieżek procesów. Po operatorze logicznym rozdzielającym zawsze występuje zdarzenie. W przypadku operatora scalającego występuje funkcja. Łączenie kilku wejść i wyjść z operatorów logicznych Jeden operator logiczny może mieć jedno wejście i kilka wyjść w postaci połączeń lub kilka wejść i jedno wyjście Strona 53 z 58

54 Scalanie ścieżek procesów Podczas scalania ścieżek procesów należy użyć tego samego operatora, który wystąpił przy rozdzielaniu ścieżek procesu Sposoby umieszczania obiektów wokół funkcji Dla zachowania czytelności modeli, każda grupa obiektów w metodyce EPC ma jasno określone miejsce położenia względem obiektu Funkcja. Sposoby łączenia stanowisk Modelowanie pętli zwrotnych Za jedną funkcję powinna odpowiadać jedna osoba. Stosuje się jedynie połączenie typu: Wykonuje Tworząc pętlę zwrotną nie należy łączyć jedynie operatorów ze sobą. Pomiędzy należy umieścić Zdarzenie. Strona 54 z 58

Ochrona Informacji i innych aktywów Zamawiającego

Ochrona Informacji i innych aktywów Zamawiającego Ochrona Informacji i innych aktywów Zamawiającego 1 Postanowienia wstępne 1. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może mieć dostęp do informacji, systemów informatycznych oraz innych aktywów Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Procedura Odbioru. 1. Niniejsza Procedura odbioru obejmuje:

Procedura Odbioru. 1. Niniejsza Procedura odbioru obejmuje: 1. Niniejsza Procedura odbioru obejmuje: Załącznik nr 3 do Umowy nr... z dnia... zmodyfikowany w dniu 18.05.2015 r. Procedura Odbioru a) proces uzgadniania wykazu Produktów do odbioru; b) proces uzgadniania

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI zawartą w dniu... 2015 roku w Warszawie pomiędzy: PIT-RADWAR S.A. z siedzibą w Warszawie (04-051), przy ul. Poligonowej 30, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Procedury Odbioru. Załącznik nr 11

Procedury Odbioru. Załącznik nr 11 Załącznik nr 11 Procedury Odbioru I. OGÓLNE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ODBIORÓW... 2 II. PROCEDURA ODBIORU FAZY 1... 2 III. PROCEDURA ODBIORU FAZY II I III... 2 IV. PROCEDURA ODBIORU DOKUMENTÓW - FAZA IV...

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO. 2. Firmą z siedzibą w. przy ul., kod pocztowy..-..., REGON, NIP

UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO. 2. Firmą z siedzibą w. przy ul., kod pocztowy..-..., REGON, NIP UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO Zawarta w dnia. roku pomiędzy: 1. Firmą z siedzibą w. przy ul..., kod pocztowy.-..., REGON., NIP..,wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Umowa nr - projekt na dostawę, montaż oraz naprawę żaluzji pionowych i poziomych

Umowa nr - projekt na dostawę, montaż oraz naprawę żaluzji pionowych i poziomych Umowa nr - projekt na dostawę, montaż oraz naprawę żaluzji pionowych i poziomych Zawarta w dniu... 2017 r. pomiędzy: Pocztą Polską Spółką Akcyjną, z siedzibą w Warszawie, Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940

Bardziej szczegółowo

SIWZ nr OP /10 Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy. 1. Przedmiot umowy

SIWZ nr OP /10 Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy. 1. Przedmiot umowy 1. Przedmiot umowy 1. W ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się: 1) doprowadzić do uzyskania przez Zamawiającego licencji na oprogramowanie komputerowe (system poczty elektronicznej i systemy operacyjne),

Bardziej szczegółowo

UMOWA WARUNKOWA. wpisaną do rejestru przedsiębiorców., NIP:.. REGON:, reprezentowaną przez:..., zwanym dalej Zamawiającym a

UMOWA WARUNKOWA. wpisaną do rejestru przedsiębiorców., NIP:.. REGON:, reprezentowaną przez:..., zwanym dalej Zamawiającym a Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego nr 2/WnK/2015 UMOWA WARUNKOWA W związku z przygotowaniami do przedsięwzięcia projektowego pt... współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy:

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: P.W. Structum Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, 20-246, ul. Niepodległości 30/59, NIP 712-015-64-12, REGON 004164804 w imieniu którego działa: Marek Szczepaniak - wiceprezes,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

WZÓR UMOWY O ZACHOWANIU POUFNOŚCI Załącznik A7 Pieczątka firmowa Wykonawcy WZÓR UMOWY O ZACHOWANIU POUFNOŚCI Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego, którego przedmiotem jest: Budowa bloku

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI. zawarta w Łaziskach Górnych dnia. r. Stronami umowy są:

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI. zawarta w Łaziskach Górnych dnia. r. Stronami umowy są: UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI zawarta w Łaziskach Górnych dnia. r. Stronami umowy są:.. (Firma przedsiębiorcy i jego forma prawna). (miejscowość i kod pocztowy) ul. NIP: REGON: PESEL: w imieniu której działa(ją)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ OP-IV.272.172.2014.PID POROZUMIENIE. w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 7 do SIWZ OP-IV.272.172.2014.PID POROZUMIENIE. w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych Załącznik nr 7 do SIWZ POROZUMIENIE w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu. 2015 roku, w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim, przy ul. Spokojnej 4, 20-074 Lublin reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Powierzenia przetwarzania danych osobowych

UMOWA. Powierzenia przetwarzania danych osobowych Załącznik nr 6 do Umowy UMOWA Powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu roku... w Rzeszowie, zwana dalej Umową pomiędzy PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do OPZ

Załącznik nr 1 do OPZ Załącznik nr 1 do OPZ Procedura usuwania wad w oprogramowaniu 1. Na potrzeby niniejszego załącznika Strony ustalają następujące definicje: Kategoryzacja Wad, Kategoria Wady Administrator Systemu Kategoryzacja

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową )

WZÓR UMOWY POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową ) Załącznik nr 6 do Umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na o świadczenie kompleksowej usługi na wydruk, konfekcjonowanie oraz wysyłkę imiennych zaproszeń na badania mammograficzne po zmianach

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 4. została zawarta umowa o następującej treści:

ZAŁĄCZNIK NR 4. została zawarta umowa o następującej treści: ZAŁĄCZNIK NR 4 UMOWA NR. / /.. /...../2010 na wykonanie usług informatycznych; Opracowanie aplikacji do prowadzenia bazy adresowej, rozbudowa aplikacji Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości o wybrane raporty

Bardziej szczegółowo

Umowa nr..- /15. o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu... 2015 r. w Poznaniu pomiędzy:

Umowa nr..- /15. o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu... 2015 r. w Poznaniu pomiędzy: Umowa nr..- /15 o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu... 2015 r. w Poznaniu pomiędzy:., wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy.. w Poznaniu, VIII Wydział

Bardziej szczegółowo

UMOWA O POWIERZENIE OBOWIĄZKÓW ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI ORAZ BIEŻĄCĄ OBSŁUGĘ W ZAKRESIE ZAGADNIEŃ DOTYCZĄCYCH OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

UMOWA O POWIERZENIE OBOWIĄZKÓW ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI ORAZ BIEŻĄCĄ OBSŁUGĘ W ZAKRESIE ZAGADNIEŃ DOTYCZĄCYCH OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH UMOWA O POWIERZENIE OBOWIĄZKÓW ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI ORAZ BIEŻĄCĄ OBSŁUGĘ W ZAKRESIE ZAGADNIEŃ DOTYCZĄCYCH OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH zawarta w Warszawie, dnia roku pomiędzy: z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA KUPNA nr./d/2016

UMOWA KUPNA nr./d/2016 UMOWA KUPNA nr./d/2016 W dniu..pomiędzy: Miastem stołecznym Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22- 48-481 w imieniu którego działa Prezydent m.st. Warszawy reprezentowany przez Sławomira

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Załącznik numer 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 1 UMOWA

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

UMOWA RAMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UMOWA RAMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH zawarta w dniu 2017 r. w Warszawie ( Umowa ): L Oreal Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Daniszewskiej 4 wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy UMOWA NR /./09 ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy a firmą..., z siedzibą w..., kod poczt....-...,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014

WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014 Załącznik nr 15 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014 Zawarta w dniu.. 2014 roku pomiędzy: Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku WZÓR UMOWY UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIE PUBLICZNEGO NA WYKONANIE, DOSTAWĘ I MONTAŻ MEBLI BIUROWYCH NA POTRZEBY OKREGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W KIELCACH, MAJACEGO SIEDZIBĘ W KIELCACH PRZY ALEI TYSIĄCLECIA

Bardziej szczegółowo

UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy:

UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy: Załącznik nr 7 do SIWZ wzór umowy UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy: Szczecińskim Parkiem Naukowo Technologicznym Sp. z o.o., wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... powierzenia przetwarzania danych osobowych.... zwanym dalej Administratorem danych,... zwanym dalej Przetwarzającym,

Umowa nr... powierzenia przetwarzania danych osobowych.... zwanym dalej Administratorem danych,... zwanym dalej Przetwarzającym, Umowa nr... powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu... r. we Wrocławiu pomiędzy zwanym dalej Administratorem danych, a zwanym dalej Przetwarzającym, mając na celu konieczność realizacji

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011

Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011 Załącznik nr 5a Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011 Zawarta w dniu... 2011 r. we Wrocławiu pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław NIP: 896-000-53-54

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w...

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... pomiędzy: Wojskowym Instytutem Wydawniczym w Warszawie, Al. Jerozolimskie 97, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury RIK MON 4/2010, NIP

Bardziej szczegółowo

Umowa o powierzanie przetwarzania danych osobowych

Umowa o powierzanie przetwarzania danych osobowych Załącznik numer 6 do Umowy Umowa o powierzanie przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu., w Warszawie pomiędzy Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE

UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE zawarta w dniu...w Warszawie pomiędzy: I. Przedsiębiorstwem... z siedzibą w... przy ulicy... legitymującym się wpisem do rejestru przedsiębiorców prowadzonym

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w.. wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Numer Identyfikacji Podatkowej :.. Regon:..

z siedzibą w.. wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Numer Identyfikacji Podatkowej :.. Regon:.. Numer sprawy nadany przez Zamawiającego ZP 6/2012 Załącznik nr 8 do SIWZ Założenia do Umowy o serwis powdrożeniowy (z naniesionymi zmianami) zawarta w dniu roku pomiędzy: z siedzibą w.. wpisanej do rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR 15/MNN/A/KR2/ZO/2014

UMOWA NR 15/MNN/A/KR2/ZO/2014 15/MNN/A/KR2/ZO/2014 ZAŁ.NR 2 DO SIWZ UMOWA NR PROJEKT na wykonanie pomiarów elektrycznych wraz z usunięciem ewentualnych usterek w obiektach pocztowych w regionie małopolskim wymienionych w załączniku

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zawarta dnia... w Jaworznie pomiędzy:

UMOWA NR. zawarta dnia... w Jaworznie pomiędzy: UMOWA NR zawarta dnia... w Jaworznie pomiędzy: TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna z siedzibą przy: ul. Lwowska 23 40-389 Katowice wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice Wschód w

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa nr. Załącznik nr 3 do SIWZ Zawarta w dniu.. w..pomiędzy:., reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, a.. z siedzibą w.., przy ul..., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ODBIORU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PROCEDURY ODBIORU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do SIWZ PROCEDURY ODBIORU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Zasady ogólne 1. Wykonawca zgłaszając gotowość do odbioru Produktu, ma obowiązek załączyć kompletną Dokumentację, w tym (jeśli dotyczy)

Bardziej szczegółowo

Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition

Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition Załącznik nr 5 Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition Zawarta w dniu pomiędzy TECNA Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, Kasprowicza 103A/9, 01-823 zarejestrowaną w

Bardziej szczegółowo

M I E J S K I E PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I K A N A L I Z A C J I

M I E J S K I E PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I K A N A L I Z A C J I M I E J S K I E PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I K A N A L I Z A C J I S P Ó Ł K A Z O G R A N I C Z O N Ą O D P O W I E D Z I A L N O Ś C I Ą 64-100 Leszno, ul. Lipowa 76A w w w.m pwik - leszno.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NR DP/DI/

WZÓR UMOWY NR DP/DI/ Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY NR DP/DI/ /2013/K Zawarta w dniu w Bytomiu pomiędzy: Bytomskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o., pl. T. Kościuszki 11, 41-902 Bytom, Zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. /2017. z siedzibą., zarejestrowanym w, pod numerem., NIP.., REGON. zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

UMOWA nr. /2017. z siedzibą., zarejestrowanym w, pod numerem., NIP.., REGON. zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: UMOWA nr. /2017 w dniu. 2017 roku w Warszawie pomiędzy, Bankowym Funduszem Gwarancyjnym z siedzibą w Warszawie, ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546 Warszawa, działającym na podstawie ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE W SPRAWIE POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

POROZUMIENIE W SPRAWIE POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Załącznik nr 4 do wzoru umowy POROZUMIENIE W SPRAWIE POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Pomiędzy: Wyższą Szkołą Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa działającą na podstawie wpisu do rejestru uczelni

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. 2 Przedmiot umowy. 1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn... Wartość wykonania zadania ustala się na kwotę

UMOWA NR.. 2 Przedmiot umowy. 1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn... Wartość wykonania zadania ustala się na kwotę UMOWA NR.. w dniu... r. w Bydgoszczy pomiędzy: a, Zespołem Szkół Mechanicznych nr 2 ul. Słoneczna 19, 85-348 Bydgoszcz, NIP 967-00-69-151, reprezentowanym przez Dyrektora - Ryszarda Lewandowskiego, zwaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA O POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

UMOWA O POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UMOWA O POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Załącznik Nr 8 do SIWZ Zawarta dnia. 2012 roku w Ząbkach pomiędzy: Miastem Ząbki, z siedzibą w Ząbkach przy ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Ząbki, zwanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach oznaczenie sprawy: ZA.271.77.2014 WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach Załącznik nr 2 pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP 631-23-96-695, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

(wzór) zał. nr 6. zwaną dalej Zamawiającym a

(wzór) zał. nr 6. zwaną dalej Zamawiającym a (wzór) zał. nr 6 UMOWA NR.../ CZ W dniu pomiędzy: Powiatem Siemiatyckim z siedzibą przy ul. Legionów Piłsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul.

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załęska 7a reprezentowanym przez Dyrektora mgr Lucynę Basta

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI nr NDA/NO - /12

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI nr NDA/NO - /12 UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI nr NDA/NO - /12 zawarta w dniu.. w Siemianowicach Śląskich pomiędzy: Wojskowymi Zakładami Mechanicznymi Spółka Akcyjna ul. Powstańców 5/7, 41-100 Siemianowice Śl., Polska;

Bardziej szczegółowo

W Projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, 8 ust. 1 przyjmuje brzmienie:

W Projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, 8 ust. 1 przyjmuje brzmienie: Piastów, dnia 02.12.2016 r. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: 5/2016 na: Rozbudowę systemu informatycznego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej PIASTUN Samodzielny

Bardziej szczegółowo

UMOWA o świadczenie usług serwisowych sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych nr...

UMOWA o świadczenie usług serwisowych sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych nr... UMOWA o świadczenie usług serwisowych sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych nr... zawarta w dniu... w Poznaniu, pomiędzy: Miejską Pracownią Urbanistyczną w Poznaniu, ul. Prusa 3, 60-819 Poznań,

Bardziej szczegółowo

WZÓR Umowy UMOWA NR ZDP/ /2017. zawarta w dniu 2017 roku w Inowrocławiu pomiędzy:

WZÓR Umowy UMOWA NR ZDP/ /2017. zawarta w dniu 2017 roku w Inowrocławiu pomiędzy: WZÓR Umowy UMOWA NR ZDP/ /2017 zawarta w dniu 2017 roku w Inowrocławiu pomiędzy: Powiatem Inowrocławskim z siedzibą w Inowrocławiu przy ulicy Roosevelta 36-38, NIP 556-26-87-660, w imieniu którego działa

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR ANNĘ TREPKA

UMOWA NR ANNĘ TREPKA UMOWA NR Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego MIEJSKIM OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH, z siedzibą w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 17, reprezentowanym przez: DYREKTORA ANNĘ TREPKA działającego

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. reprezentowaną przez

Wzór umowy. reprezentowaną przez Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy zawarta w dniu. pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE MLB MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE Numer sprawy: DGA/07/11 Załącznik nr 4 do formularza oferty Zamówienie w ramach Projektu Mobilne laboratorium badania funkcjonalności i jakości usług komunikacji elektronicznej

Bardziej szczegółowo

pracowni przyrodniczej, prowadzonego przez Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach.

pracowni przyrodniczej, prowadzonego przez Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W dniu.. 2016 r. w Daleszycach, pomiędzy Gimnazjum im. Jana Pawła II, ul. Sienkiewicza 11b, 26-021 Daleszyce, zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM / STRONĄ, reprezentowaną przez.. a...,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Instytucją

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH. zawarta w dniu.. w Płocku

UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH. zawarta w dniu.. w Płocku UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH zawarta w dniu.. w Płocku w wyniku przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań na rzecz pacjentów Płockiego

Bardziej szczegółowo

WZÓR - Umowa o wykonanie robót budowlanych dla inwestycji realizowanych na sieciach SN, nn UMOWA ZN. o wykonanie robót budowlanych

WZÓR - Umowa o wykonanie robót budowlanych dla inwestycji realizowanych na sieciach SN, nn UMOWA ZN. o wykonanie robót budowlanych UMOWA ZN o wykonanie robót budowlanych zawarta w., w dniu... pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@ wod-kiel.com.

WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@ wod-kiel.com. WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl REGON 290856791 NIP 959 116 49 32 Sąd Rejonowy w Kielcach X

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Wykonawcą z siedzibą w.., wpisanym do... NIP

zwanym dalej Wykonawcą z siedzibą w.., wpisanym do... NIP Załącznik Nr 7 Umowa zawarta w dniu. 2015 r. w Warszawie pomiędzy Skarbem Państwa - Ministerstwem Spraw Wewnętrznych zwanym dalej Zamawiającym z siedzibą w Warszawie 02-591, przy ul. Stefana Batorego 5,

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr.. zawarta w dniu.. r. w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy:

Umowa Nr.. zawarta w dniu.. r. w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Umowa Nr.. zawarta w dniu.. r. w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budżetową z siedzibą w Radomiu i adresem ul. Samorządowa

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 13/2014. Nazwa zadania: dostawa artykułów i sprzętu komputerowego dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr ---/2016

U M O W A nr ---/2016 zawarta w Katowicach w dniu. 2016r pomiędzy: U M O W A nr ---/2016 Gminą Miastem Katowice Katowickimi Cmentarzami Komunalnymi z siedzibą w Katowicach, 40-266 ul. Murckowska 9, NIP 634-02-57-646, zwanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG SPORTOWO - REKREACYJNYCH

WZÓR UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG SPORTOWO - REKREACYJNYCH WZÓR UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG SPORTOWO - REKREACYJNYCH Załącznik nr 2 Nr sprawy DH.772.1.2014 zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Wojskową Agencją Mieszkaniową, z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR WZP/WO/D /15

UMOWA NR WZP/WO/D /15 Zawarta w dniu.... pomiędzy UMOWA NR WZP/WO/D-332-29/15 Województwem Mazowieckim Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych, NIP: 1132669019, Regon: 140944971, z siedzibą w Warszawie (03-301 Warszawa)

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY nr 2/RPSL/1.2.3/2013

PROJEKT UMOWY nr 2/RPSL/1.2.3/2013 PROJEKT UMOWY nr 2/RPSL/1.2.3/2013 zawarta w Gliwicach w dniu...2014 r. pomiędzy: OPEN INNOVATION Ewa Gawlik z siedzibą w Gliwicach, ul. Storczyków 6, NIP 631-238-67-80 Reprezentant: Ewa Gawlik zwanym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA nr..

PROJEKT UMOWY. UMOWA nr.. Załącznik nr 8 do SIWZ PROJEKT UMOWY UMOWA nr.. zawarta w Zielonej Górze, w dniu.. 2015 roku, pomiędzy: Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA NR PR.272..2013 zawarta w dniu... w Lesznie pomiędzy: - Miastem Leszno reprezentowanym przez: Tomasza Malepszego Prezydenta Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie, ul. Kazimierza

Bardziej szczegółowo

PROJEKT U M O W Y. zawarta w dniu w Józefowie pomiędzy :

PROJEKT U M O W Y. zawarta w dniu w Józefowie pomiędzy : PROJEKT U M O W Y zawarta w dniu w Józefowie pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Przychodnią Miejską w Józefowie (05-420), przy ul. Skłodowskiej 5/7, NIP: 532-16-43-282, REGON:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 WZÓR UMOWY UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: Skarbem Państwa -, z siedzibą w Warszawie (kod:00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5 A, posiadającym Regon 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY DOSTAWY

PROJEKT UMOWY DOSTAWY ZP/UR/52/2015 Załącznik nr 5 do SIWZ Modernizacja systemu kopii zapasowej PROJEKT UMOWY DOSTAWY Zawarta w dniu 2015 r. w Rzeszowie pomiędzy: Uniwersytetem Rzeszowskim z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Rejtana

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr AZ/../ /2015. zwana dalej Umową zawarta w dniu.. 2015 roku w Katowicach pomiędzy:

U M O W A nr AZ/../ /2015. zwana dalej Umową zawarta w dniu.. 2015 roku w Katowicach pomiędzy: U M O W A nr AZ/../ /2015 Załącznik nr 5 wzór umowy do ZAPO/AZ/32/09/2015 zwana dalej Umową zawarta w dniu.. 2015 roku w Katowicach pomiędzy: 1. Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów Spółką Akcyjną

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI strona 1/5 Zawarta w Szczecinie w dniu. pomiędzy: UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI NAZWA, z siedzibą w MIASTO (KOD KOD), ul. ADRES wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... 2013

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... 2013 UMOWA NR... 2013 Zawarta w dniu... 2013 r. pomiędzy: MARENGO IT sp. z o.o., ul. Wagonowa 5-7, 53-609 Wrocław, NIP: 8961515962, REGON: 021474635 Zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez:.. a.........

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1... 2... a... zwanym dalej: Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1... 2...

UMOWA. 1... 2... a... zwanym dalej: Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1... 2... OP-IV.272.33.2016.MON UMOWA Załącznik nr 3b do SIWZ Wzór umowy część IV zawarta w dniu roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, NIP: 712-290-45-45 zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH ZWANA W DALSZEJ CZĘŚCI "UMOWĄ"

UMOWA O WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH ZWANA W DALSZEJ CZĘŚCI UMOWĄ UMOWA O WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH ZWANA W DALSZEJ CZĘŚCI "UMOWĄ" - WZÓR - zawarta w Opolu, dnia... pomiędzy Powiatem Opolskim, ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY nr. /2017

UMOWA SPRZEDAŻY nr. /2017 Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego zawarta dnia roku, w Warszawie, pomiędzy: UMOWA SPRZEDAŻY nr. /2017 Bankowym Funduszem Gwarancyjnym z siedzibą w Warszawie, ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Załącznik nr 6

Wzór umowy. Załącznik nr 6 Załącznik nr 6 Wzór umowy zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy:....., reprezentowanym przez:... zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM a..., reprezentowanym przez:... Zwanym dalej WYKONAWCĄ W wyniku rozstrzygnięcia

Bardziej szczegółowo

Projekt nr WND RPWM.07.02.01-28-012/14

Projekt nr WND RPWM.07.02.01-28-012/14 UMOWA NR IDENTYFIKACJA UŻYTKOWNIKÓW zawarta w dniu.. r. w Olsztynie w wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego Nr zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

KARTA GWARANCJI JAKOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH do umowy nr z dn..

KARTA GWARANCJI JAKOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH do umowy nr z dn.. KARTA GWARANCJI JAKOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH do umowy nr z dn.. ZAMAWIAJĄCY: Użytkownik WYKONAWCA: Gwarant Skarb Państwa - 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku 15-601 Białystok, ul. Kawaleryjska

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI. zawarta dnia... roku. pomiędzy:... (...), zwaną dalej Stroną Ujawniającą, reprezentowaną przez:

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI. zawarta dnia... roku. pomiędzy:... (...), zwaną dalej Stroną Ujawniającą, reprezentowaną przez: UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI zawarta dnia... roku. pomiędzy:...... (...), zwaną dalej Stroną Ujawniającą, reprezentowaną przez:... -... oraz Info Baza sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 17, 62-300 Września,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr..- /16. o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu r. w Poznaniu pomiędzy:... z siedzibą przy...

Umowa nr..- /16. o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu r. w Poznaniu pomiędzy:... z siedzibą przy... Umowa nr..- /16 o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu... 2016 r. w Poznaniu pomiędzy:... z siedzibą przy... NIP: - - -, REGON:... reprezentowanym/ą przez:... -... Zwanym dalej Wykonawcą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa )

Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa ) Strona 1 Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa ) zawarta w dniu. r. w Warszawie między: firmą z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ratuszowej 7/9 lok. 76, 03 450

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert. UMOWA nr.. (Umowa) zawarta w Warszawie dnia 2014 r. pomiędzy:

Załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert. UMOWA nr.. (Umowa) zawarta w Warszawie dnia 2014 r. pomiędzy: Załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert. UMOWA nr.. (Umowa) zawarta w Warszawie dnia 2014 r. pomiędzy: spółką z siedzibą z Radomiu, 26-617 Radom, ul. Grobickiego 23, zarejestrowaną w Rejestrze

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony pn. Doposażenie w pomoce dydaktyczne Szkoły Podstawowej nr 312 im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Warszawie UMOWA NR

Przetarg nieograniczony pn. Doposażenie w pomoce dydaktyczne Szkoły Podstawowej nr 312 im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Warszawie UMOWA NR Załącznik nr 7 do SIWZ zawarta w dniu UMOWA NR w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa, pl. Bankowy 3/5 REGON: 001009925, NIP: 525-22-48-481 reprezentowanym przez: Ewę Adamską - Dyrektora Szkoły

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1 Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11 UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres:, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Zawarta dnia...w... pomiędzy :

WZÓR UMOWY. Zawarta dnia...w... pomiędzy : WZÓR UMOWY Zawarta dnia...w... pomiędzy :, z siedzibą..., NIP, Regon.., reprezentowaną przez:. stanowisko :.. zwany w dalszej części Zamawiający a... z siedzibą w... NIP:... Regon... reprezentowaną przez:...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY NR. zawarta w dnia roku pomiędzy:

PROJEKT UMOWY NR. zawarta w dnia roku pomiędzy: PROJEKT UMOWY NR. zawarta w dnia roku pomiędzy: Zamojską Dyrekcja Inwestycji ZDI Sp. z o.o., ul. Jana Kiepury 6, 22-400 Zamość, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WSPÓŁPRACY. zawarta w dnia roku pomiędzy: zwaną dalej Zamawiającym, zwaną dalej Wykonawcą, o następującej treści:

UMOWA O WSPÓŁPRACY. zawarta w dnia roku pomiędzy: zwaną dalej Zamawiającym, zwaną dalej Wykonawcą, o następującej treści: UMOWA O WSPÓŁPRACY zawarta w dnia roku pomiędzy:, zwaną dalej Zamawiającym, a zwaną dalej Wykonawcą, o następującej treści: I Przedmiot Umowy 1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI FireFrog Media sp. z o.o. Strona 1/6 Zawarta w Poznaniu w dniu. pomiędzy: UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI NAZWA, z siedzibą w MIASTO (KOD), ul. ADRES wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Murowanej Goślinie pomiędzy: Stowarzyszenie DZIEJE z siedzibą przy ulicy Jagodowej 36A/7, Murowana Goślina,

UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Murowanej Goślinie pomiędzy: Stowarzyszenie DZIEJE z siedzibą przy ulicy Jagodowej 36A/7, Murowana Goślina, Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Murowanej Goślinie pomiędzy: Stowarzyszenie DZIEJE z siedzibą przy ulicy Jagodowej 36A/7, 62-095 Murowana Goślina, NIP 777-322-03-74,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA NR: PLRz/./ZRZ

WZÓR UMOWY. UMOWA NR: PLRz/./ZRZ Załącznik nr 2 do SIWZ z dnia.. r. w Jasionce pomiędzy : WZÓR UMOWY UMOWA NR: PLRz/./ZRZ PORTEM LOTNICZYM RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 36-002 JASIONKA 942 NIP :... KRS :......, kapitał zakładowy w wysokości

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy:

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: Załącznik nr 8 do siwz projekt umowy Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, NIP:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/ UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/3/ /2015/GZ Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27 reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa

Bardziej szczegółowo

Umowa o zachowaniu poufności

Umowa o zachowaniu poufności Umowa o zachowaniu poufności zawarta w dniu r. w Warszawie, pomiędzy: PKP Intercity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 142 A, 02-305 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: NIP:, zwanym dalej (pełna nazwa jednostki z siedzibą), Zamawiającym, reprezentowanym przez (imię

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ. UMOWA nr.. na dostawę urządzeń teleinformatycznych i multimedialnych

Załącznik nr 7 do SIWZ. UMOWA nr.. na dostawę urządzeń teleinformatycznych i multimedialnych UMOWA nr.. na dostawę urządzeń teleinformatycznych i multimedialnych Załącznik nr 7 do SIWZ zawarta w dniu 2013 r. w Gorzowie Wlkp. pomiędzy Zespołem Szkół Elektrycznych ul. Dąbrowskiego 33, 66-400 Gorzów

Bardziej szczegółowo