Pomoc dla użytkowników systemu asix 6. AsAlarm Interaktywna analiza historycznych zdarzeń alarmowych aplikacji systemu asix

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pomoc dla użytkowników systemu asix 6. www.asix.com.pl. AsAlarm Interaktywna analiza historycznych zdarzeń alarmowych aplikacji systemu asix"

Transkrypt

1 Pomoc dla użytkowników systemu asix 6 AsAlarm Interaktywna analiza historycznych zdarzeń alarmowych aplikacji systemu asix Dok. Nr PLP6101 Wersja:

2 ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe bądź towarowe są zastrzeżonymi znakami ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną lub inną powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. ASKOM Sp. z o. o. nie bierze żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z wykorzystywania zawartych w publikacji treści. Copyright 2010, ASKOM Sp. z o. o., Gliwice ASKOM Sp. z o. o., ul. Józefa Sowińskiego 13, Gliwice, tel. +48 (0) , fax +48 (0) ,

3 Spis treści Spis treści 1. Specyfikacja funkcjonalna programu AsAlarm Wymagania programu AsAlarm Baza definicji alarmów - konfiguracja Baza zdarzeń alarmów - konfiguracja Uruchomienie rejestracji zdarzeń alarmowych z konwersją plików binarnych do formatu bazy SQL Uruchamianie rejestracji on-line zdarzeń alarmowych Uruchamianie programu AsAlarm Deklarowanie baz danych dla wersji lokalnej AsAlarm Konfiguracja dostępu do baz dla internetowej wersji programu AsAlarm Obsługa programu Okno główne Menu główne Zarządzanie zakładkami Filtr zdarzeń Tabela Wykres Analiza dynamiczna Analiza statyczna Wydruki iii

4 AsAlarm - analiza zdarzeń alarmowych iv

5 1. Specyfikacja funkcjonalna programu AsAlarm 1. Specyfikacja funkcjonalna programu AsAlarm AsAlarm to program dostarczający narzędzi do szczegółowej analizy informacji o alarmach generowanych przez monitorowany obiekt oraz danych na temat pracy systemu alarmów. Program jest zgodny z wytycznymi organizacji EEMUA (The Engineering Equipment and Materials Users Association) nr 191. Dokument określa zasady prawidłowego projektowania i eksploatacji systemu alarmów. Głównym wnioskiem tej publikacji jest konieczność regularnej analizy systemu alarmów w celu uzyskania jego wysokiej wydajności i niezawodności. AsAlarm pozwala prowadzić analizę systemu alarmów w dwóch płaszczyznach: - oceny poprawności projektu struktury systemu alarmów w konkretnej aplikacji; - analizy alarmów zarejestrowanych na obiekcie. Zarządzanie informacjami alarmowymi realizowane jest przy użyciu: tabeli zdarzeń historycznych, wykresów przebiegów wybranych zdarzeń alarmowych, analizy dynamicznej służącej wyliczaniu różnego rodzaju statystyk dotyczących archiwum zdarzeń, analizy statycznej obrazującej strukturę bazy definicji alarmów. W programie AsAlarm zastosowano interfejs użytkownika wzorowany na modelu MDI (ang. Multi Document Interface), który umożliwia tworzenie wielu zakładek w obrębie głównego okna programu. Każda zakładka przechowuje własny zestaw filtrów, oraz własny obszar prezentacji danych (tabela, wykres, analiza). Ustawienia programu AsAlarm, w szczególności parametry dostępu do baz danych, wartości filtrów wraz z innymi opcjami zapamiętywane są w pliku projektu w formacie XML. Zestaw alarmów poddawanych analizie podlega wstępnie określanym kryteriom selekcji, definiowanym przez wspólny filtr zdarzeń. W ramach jednego projektu programu AsAlarm możliwe jest utworzenie w oknie głównym programu wielu zakładek przechowujących własny zestaw opcji filtrowania. Taki mechanizm umożliwia stworzenie jednego projektu pozwalającego na analizę alarmów za różne okresy czasu zdefiniowane na osobnych zakładkach, a zatem bez konieczności ciągłego przedefiniowywania warunków filtrowania w celu uzyskania wyników za dany okres. Program AsAlarm dostępny jest w dwóch wersjach: standardowej okienkowej oraz uruchamianej w oknie przeglądarki. Funkcjonalność obu wersji jest identyczna - jedyną różnicą jest możliwość swobodnego deklarowania baz zdarzeń i definicji alarmów w wersji okienkowej - w wersji przeglądarkowej parametry dostępu do wspomnianych baz są 'zaszyte' w kodzie stron programu AsAlarm (konfiguracji takiej dokonuje administrator na etapie przygotowania programu do pracy w przeglądarce; konfiguracji można dokonać za pomocą programu Architekt). Rysunek: AsAlarm - wersja przeglądarkowa - okno główne. 5

6 AsAlarm - analiza zdarzeń alarmowych Rysunek: AsAlarm - wersja okienkowa - okno główne. 6

7 Wymagania programu AsAlarm 2. Wymagania programu AsAlarm Definicje alarmów / Archiwum zdarzeń alarmowych Definicje alarmów poddawane analizie przez program AsAlarm muszą być przechowywane w bazie definicji zmiennych aplikacji systemu asix w formacie SQL lub MDB, natomiast archiwum zdarzeń alarmowych musi znajdować się na serwerze SQL. W tym zakresie istnieje możliwość przekonwertowania logów zdarzeń alarmowych systemu asix w formacie binarnym (pliki al??????.log) do formatu SQL przy wykorzystaniu programu AlarmLogConverter.exe, dostępnego w pakiecie asix. Możliwa jest też bieżąca rejestracja zdarzeń alarmowych w bazie SQL pod kątem późniejszej analizy przez program AsAlarm - rejestracja taka odbywa się równolegle z zapisywaniem zdarzeń alarmowych do archiwum w plikach al??????.log. AsAlarm wymaga baz danych serwera MS SQL Server Możliwa jest współpraca systemu asix zarówno z usługami Reporting Services wchodzącymi w skład darmowej wersji Express, jak i usługami udostępnianymi w płatnych wersjach serwera MS SQL Server AsAlarm w przeglądarce internetowej Dla wersji przeglądarkowej programu AsAlarm wymagana jest przeglądarka: Internet Explorer lub Firefox z doinstalowanym dodatkiem IE Tab. 7

8 AsAlarm - analiza zdarzeń alarmowych 8

9 3. Baza definicji alarmów - konfiguracja Definicje alarmów standardowo znajdują się w pliku tekstowym alarm.def. Możliwe jest użycie pliku o innej nazwie poprzez zdefiniowanie parametru Nazwy plików (konfiguracja pliku xml aplikacji przy użyciu programu Architekt: Architekt > Obszary i komputery > moduł System alarmów > zakładka Pliki przy założeniu, ze tryb pracy bazy definicji alarmów oparty jest na tekstowych plikach definicji alarmów - Architekt > Bazy danych > Baza definicji alarmów > zakładka Typ > opcja Tryb pracy bazy definicji alarmów). Opisy alarmów mogą się też znajdować w kilku plikach definicji. Wewnętrznie alarmy identyfikowane są przez numer. Można zdefiniować różnych alarmów. Nie istnieje konieczność sekwencyjnego numerowania alarmów. Na przykład, numeracja jednej grupy alarmów rozpoczyna się od numeru 1000, a drugiej (o innym pochodzeniu) od numeru Definicje grup alarmów standardowo znajdują się w pliku tekstowym group.def. Możliwe jest użycie pliku (plików) o innej nazwie poprzez zdefiniowanie parametru Nazwy plików (konfiguracja pliku xml aplikacji przy użyciu programu Architekt: Architekt > Obszary i komputery > moduł System alarmów > zakładka Pliki przy założeniu, ze tryb pracy bazy definicji alarmów oparty jest na tekstowych plikach definicji alarmów - Architekt > Bazy danych > Baza definicji alarmów > zakładka Typ > opcja Tryb pracy bazy definicji alarmów). Patrz więcej: 'Asix - funkcjonalność i zasady działania', rozdz. '12. System alarmów'; 'Moduł Architekt - Interaktywne środowisko konfigurowania aplikacji systemu asix. Obsługa baz definicji zmiennych VarDef', rozdz. '3.9. Konfiguracja systemu alarmów'. Na potrzeby programu AsAlarm wymagane jest pobieranie definicji alarmów z bazy definicji zmiennych w formacie MS SQL lub MDB. W praktyce wymaga to odpowiedniego skonfigurowania bazy definicji alarmów i dołączenia definicji alarmów do istniejącej bazy definicji zmiennych. Aby dołączyć definicje alarmów i definicje grup alarmów do bazy definicji zmiennych: 1. Przygotuj definicje alarmów w arkuszu Excel UWAGA: Przyłączenie definicji alarmów do bazy definicji zmiennych wymaga utworzenia arkusza programu Excel z definicjami alarmów oraz drugiego arkusza z definicjami grup alarmów. W przypadku posiadania definicji alarmów w plikach tekstowych - należy dokonać ich konwersji do arkusza Excel wg poniższych kroków: - uruchomić program Microsoft Excel, - wybrać menu Dane->Z tekstu, - zmienić pliki typu na wszystkie pliki, następnie otworzyć plik definicji (.adf lub.gdf), - wybrać typ pliku rozdzielny, pochodzenie pliku: 1250 Europa środkowa (Windows), przejść dalej, - z listy ograniczników wybrać przecinek i wybrać polecenie Zakończ. 2. Ustaw odpowiedni tryb pracy bazy definicji alarmów: Program Architekt > Bazy danych > Baza definicji alarmów > zakładka Typ > opcja Baza definicji alarmów jest generowana z arkusza kalkulacyjnego / Dodaj bazę definicji alarmów do bazy definicji zmiennych 3. Dodaj arkusze Excel z definicjami alarmów i definicjami grup alarmów do źródeł danych bazy definicji alarmów: Architekt > Bazy danych > Baza definicji alarmów > zakładka Źródła danych > opcje: Dodaj źródło danych: Excel 4. Wygeneruj bazę definicji alarmów (operacja ta dołącza definicje alarmów i grup alarmów do istniejącej definicji zmiennych): Program Architekt > Bazy danych > Baza definicji alarmów > zakładka Źródła danych > opcja Operacje: Generuj. 9

10 AsAlarm - analiza zdarzeń alarmowych UWAGA: Każda aktualizacja bazy definicji zmiennych (jej ponowna generacja) wymaga ponownego dogenerowania definicji alarmów i grup alarmów do bazy definicji zmiennych przy użyciu polecenia: Program Architekt > Bazy danych > Baza definicji alarmów > zakładka Źródła danych > opcja Operacje: Generuj Rysunek: Architekt - deklaracja dodania bazy definicji alarmów do bazy definicji zmiennych. 10

11 Baza definicji alarmów - konfiguracja Rysunek: Architekt - generator bazy definicji alarmów. 11

12 AsAlarm - analiza zdarzeń alarmowych 12

13 4. Baza zdarzeń alarmów - konfiguracja 4. Baza zdarzeń alarmów - konfiguracja Bieżący stan oraz historia alarmów systemu asix przechowywane są w plikach dyskowych. Pliki alarmowe przechowywane są w podkatalogu alarms katalogu startowego (jeśli nie zostanie zadeklarowana inna lokalizacja). W pliku o nazwie alarms.act przechowywane są wszystkie alarmy aktywne. Historia alarmów przechowywana jest w zestawie plików o nazwach wywodzących się ze wzorca al??????.log. W każdym takim pliku przechowywane są alarmy dotyczące jednego dnia. Data tego dnia kodowana jest w miejscu znaków??????, podając kolejno dzień, miesiąc i rok. Pliki historii alarmów mogą być przechowywane bezterminowo. Można też ograniczyć ilość pamiętanych dni. Na potrzeby programu AsAlarm wymagane jest archiwizowanie zdarzeń alarmowych w bazie danych typu SQL. Istnieje możliwość przekonwertowania plików binarnych z logami zdarzeń alarmowych systemu asix (pliki al??????.log) do formatu bazy SQL. Służy do tego programu AlarmLogConverter.exe dołączany do pakietu asix 6. Na potrzeby programu AsAlarm możliwa jest też bieżąca rejestracja zdarzeń alarmowych w bazie SQL. Wymaga to odpowiedniego skonfigurowania pliku XML aplikacji systemu asix przy jednoczesnym odblokowaniu zapisu do bazy SQL danych na temat zdarzeń alarmowych generowanych na bieżąco on-line. (patrz: Uruchomienie rejestracji zdarzeń alarmowych z konwersją plików binarnych - gdy istnieje potrzeba zachowania ciągłości w rejestracji zdarzeń alarmowych pomiędzy archiwum a bieżącą rejestracją Uruchamianie rejestracji zdarzeń alarmowych on-line - gdy nie ma archiwum alarmów a rejestracja zaczyna się od bieżącego momentu) 4.1. Uruchomienie rejestracji zdarzeń alarmowych z konwersją plików binarnych do formatu bazy SQL Konwersja plików binarnych archiwum alarmów systemu asix do formatu bazy SQL realizowana jest za pośrednictwem programu AlarmLogConverter.exe, który jest standardowo dołączany do pakietu asix 6. 13

14 AsAlarm - analiza zdarzeń alarmowych Rysunek: Okno główne programu AlarmLogKonwerter. Poniżej zestawienie opcji wymaganych do uruchomienia rejestarcji zdarzeń alarmowych i przeprowadzenia konwersji: Aplikacja asix dotyczy źródła alarmów Plik konfiguracyjny wymaga podania pliku konfiguracyjnego aplikacji asixa plik XML dla wersji asix 5 6 lub pliku INI dla starszych wersji asixa Wariant wariant aplikacji dedykowany konkretnemu komputerowi lub obszarowi obiektu (kilku komputerom pracującym pod daną aplikacją na obiekcie) Ustawienia bazy danych parametry dotyczące lokalizacji i nazwy docelowej bazy alarmów Nazwa serwera nazwa serwera MS SQL Server 2008 Nazwa bazy danych - nazwa bazy MS SQL zdarzeń alarmów 14

15 4. Baza zdarzeń alarmów - konfiguracja Tryb autoryzacji określenie sposobu autoryzacji użytkownika bazy danych SQL Server poprzez Windows lub Windows i SQL Server (czyli wprost przez login i hasło) Administracja bazami danych obejmuje opcje i komendy związane z administrowaniem baz danych Tryb autoryzacji - określenie sposobu autoryzacji administratora bazy danych SQL Server poprzez Windows lub Windows i SQL Server (czyli wprost przez login i hasło) Sprawdź bazę służy do sprawdzenia czy baza istnieje i weryfikacji jej poprawności. Utwórz bazę - służy do utworzenia nowej bazy alarmów Usuń bazę służy do usunięcia bazy alarmów Wyczyść bazę służy do wyczyszczenia bazy w celu ponownej konwersji Operacje polecenia odnoszące się bezpośrednio do procedury konwersji Odblokowanie odblokowanie zapisu do bazy SQL danych na temat zdarzeń alarmowych generowanych na bieżąco on-line od momentu załączenia opcji EXPORT_CHANNEL, która uruchamia tworzenie przez asixa plików buforujących zawierających dane na temat tych zdarzeń; odblokowanie powoduje zapis do bazy SQL danych nagromadzonych w plikach buforujących. Rozpocznij rozpoczyna konwersję plików al??????.log alarmów do formatu bazy danych MS SQL Server 2008 Przerwij powoduje przerwanie konwersji (konwersja w ogóle nie zostaje wykonana) Procedura uruchomienia rejestracji zdarzeń alarmowych z konwersją plików binarnych do formatu bazy SQL: Aby dokonać konwersji plików al??????.log do formatu bazy SQL i uruchomić bieżącą rejestrację zdarzeń alarmowych bez utraty danych dotyczących wystąpień alarmów w momencie wykonywania czynności związanych z konwersją - należy postępować ściśle wg poniższych kroków: 1. Tworzenie pustej bazy SQL przy użyciu konwertera AlarmLogKonwerter w tym celu: a. otwórz program AlarmLogKonwerter b. zadeklaruj plik XML aplikacji ze wskazaniem stacji komputerowej, z której będą pochodzić pliki archiwum alarmów c. podaj nazwę serwera SQL i docelową nazwę bazy alarmów d. określ tryb autoryzacji do funkcji użytkowych i administracyjnych e. kliknij przycisk Utwórz bazę 2. Deklaracja bieżącej rejestracji zdarzeń alarmowych - do momentu odblokowania zapisu do bazy MS SQL zdarzenia te zapisywane są w plikach buforowych: a. otwórz plik konfiguracyjny pracującej aplikacji asixa przy użyciu programu Architekt b. w kategorii System alarmów > zakładka Archiwum > zakładka Serwer Microsoft SQL zadeklaruj opcje: Nazwa serwera Microsoft SQL Nazwa bazy - nazwa serwera MS SQL Server 2008 bazy zdarzeń alarmów, - nazwa bazy MS SQL zdarzeń alarmów. c. Zapisz zmiany w pliku konfiguracyjnym aplikacji 3. Wykonaj restart aplikacji. 4. Przekonwertowanie plików al??????.log do formatu bazy danych SQL: a. przejdź do programu AlarmLogKonwerter i w kategorii Operacje kliknij na przycisk Rozpocznij. 15

16 AsAlarm - analiza zdarzeń alarmowych 5. Odblokowanie zapisu do bazy SQL zdarzeń alarmowych generowanych on-line: a. po zakończeniu konwersji przejdź w programie AlarmLogKonwerter do kategorii Operacje i kliknij na przycisk Odblokuj Uruchamianie rejestracji on-line zdarzeń alarmowych Deklaracja bieżącej rejestracji zdarzeń alarmowych przebiega następująco: (Do momentu odblokowania zapisu do bazy MS SQL zdarzenia te zapisywane są w plikach buforowych) a. otwórz plik konfiguracyjny pracującej aplikacji asixa przy użyciu programu Architekt b. w kategorii System alarmów > zakładka Archiwum > zakładka Serwer Microsoft SQL zadeklaruj opcje: Nazwa serwera Microsoft SQL Nazwa bazy - nazwa serwera MS SQL Server 2008 bazy zdarzeń alarmów, - nazwa bazy MS SQL zdarzeń alarmów. c. Zapisz zmiany w pliku konfiguracyjnym aplikacji d. Wykonaj restart aplikacji. Odblokuj zapis do bazy MS SQL zdarzeń alarmowych generowanych on-line: W tym celu otwórz w programie AlarmLogKonwerter bazę, do której będzie realizowany zapis zdarzeń alarmowych, przejdź do kategorii Operacje i kliknij na przycisk Odblokuj. 16

17 5. Uruchamianie programu AsAlarm 5. Uruchamianie programu AsAlarm Wersja okienkowa programu AsAlarm AsAlarm w wersji okienkowej można uruchomić z poziomu menu Start > Programy > Asix lub bezpośrednio uruchamiając plik AsAlarm.exe znajdujący się domyślnie w głównej kartotece pakietu asix. Rysunek: AsAlarm - wersja okienkowa. Wersja uruchamiana w oknie przeglądarki internetowej Program AsAlarm można uruchomić w przeglądarce Internet Explorer wpisując adres: W miejsce nazwy komputera należy podać nazwę lub adres serwera internetowego. AsAlarmNet to nazwa katalogu na serwerze, udostępnionego w sieci Web. Katalog z wersją internetową programu AsAlarm domyślnie umieszczany jest w trakcie instalacji pakietu asix w katalogu głównym pakietu. Widok aplikacji jest bezstanowy. Oznacza to, że można uruchomić wiele okien przeglądarki z programem i pracować na nich niezależnie. Dla prawidłowej pracy programu AsAalrm wymagane jest odpowiednie skonfigurowanie zabezpieczeń przeglądarki i systemu operacyjnego. W tym celu należy uruchomić program BrowserConfigurator.exe deklarując adres, pod którym AsAlarm będzie uruchamiany, jako adres zaufany. BrowserConfigurator.exe do pobrania z aplikacji internetowej AsPortal. 17

18 AsAlarm - analiza zdarzeń alarmowych Rysunek: AsAlarm - wersja uruchamiana w oknie przeglądarki internetowej Deklarowanie baz danych dla wersji lokalnej AsAlarm Baza archiwum zdarzeń alarmowych deklarowana jest za pomocą okna Wybór bazy uruchamianego przyciskiem Otwórz z menu głównego programu AsAlarm. Rysunek: Okno deklaracji bazy MS SQL archiwum zdarzeń alarmów. 18

19 5. Uruchamianie programu AsAlarm Baza definicji alarmów deklarowana jest za pomocą okna Wybór bazy uruchamianego przyciskiem Otwórz z menu głównego programu AsAlarm. Rysunek: Okno deklaracji bazy definicji alarmów Konfiguracja dostępu do baz dla internetowej wersji programu AsAlarm Program AsAlarm umożliwia analizę danych zawartych w bazie definicji zmiennych i bazie alarmów historycznych. Internetowa wersja programu AsAlarm odczytuje parametry dostępu do tych baz ze strony internetowej (np. index.htm) umieszczonej na serwerze. Informacje o lokalizacji bazy archiwum znajduje się w następujących elementach strony: <head> <meta name="alarmsarchiveservername" id="alarmsarchiveservername" content="(local)"> - nazwa instancji serwera Microsoft Sql Server 2008 w formacie: "nazwa_serwera\nazwa_instacji" <meta name="alarmsarchivedatabasename" id="alarmsarchivedatabasename" content="asalarm"> - nazwa bazy zawierającej archiwum alarmów </head> Parametry dostępu do bazy definicji alarmów zdefiniowane są w elemencie strony: <head> <meta name="alarmsdef" id="alarmsdef" content="baza_zmiennych.mdb"> - nazwa pliku bazy programu Microsoft Acces (plik mdb) lub parametry dostępu do bazy na serwerze Microsoft Sql Server w formacie: "nazwa_serwera\nazwa_instacji/nazwa_bazy" </head> Aby zmienić parametry dostępu do baz należy zmodyfikować zawartość atrybutów 'content' opisanych wyżej elementów. 19

20 AsAlarm - analiza zdarzeń alarmowych UWAGA: Możliwa jest konfiguracja dostępu do bazy definicji zmiennych i bazy alarmów historycznych za pośrednictwem konfiguratora dostępnego w programie Architekt. Umożliwia on aktualizację pliku konfiguracyjnego 'index.htm' na podstawie konfiguracji aplikacji systemu asix. Konfigurator kopiuje plik bazy definicji zmiennych (w której mieszczą się definicje alarmów) do katalogu programu AsAlarm. Aby skonfigurować dostęp do baz danych dla internetowej wersji programu AsAlarm przy użyciu programu Architekt 1. Uruchom program Architekt i otwórz w nim plik konfiguracyjny aplikacji systemu asix 2. Uruchom konfigurator aplikacji internetowych: Architekt > menu Aplikacja > Konfiguruj aplikacje internetowe... > zakładka AsAlarm/Konfiguracja 3. Kliknij na przycisk Konfiguruj 20

21 6. Obsługa programu 6. Obsługa programu 6.1. Okno główne Główne okno programu AsAlarm składa się z następujących części: paska narzędzi, listy zakładek, opcji filtrowania, obszaru prezentacji tabeli, wykresów i analizy. Nagłówek okna zawiera nazwę bieżącego pliku projektu. Rysunek: Okno główne programu AsAlarm Menu główne Menu główne programu ma nowoczesny wygląd wstęgi, charakterystyczny dla produktów firmy Microsoft. Wszystkie polecenia zorganizowane zostały w dwie główne kategorie: narzędzia i widok. W ramach każdej kategorii przyciski pogrupowane są w logiczne grupy: Narzędzia Plik grupa poleceń umożliwiających tworzenie, otwieranie i zapisywanie pliku projektu w formacie xml. Okna otwarcia i zapisu pliku posiadają ustawione filtry, dzięki czemu wyświetlają tylko pliki z rozszerzeniem *.xml. Dane - kategoria zawiera polecenia służące do odświeżania danych (np. po zmianie warunków filtrowania) i tworzenia wydruków Zakładki polecenia umożliwiające zarządzanie zakładkami Wykres - polecenia związane z zakładką wykresu Archiwum zdarzeń alarmowych - kategoria dostępna dla lokalnej wersji AsAlarm; umożliwia deklarowanie bazy archiwum alarmów 21

22 AsAlarm - analiza zdarzeń alarmowych Baza definicji alarmów - kategoria dostępna dla lokalnej wersji AsAlarm; umożliwia deklarowanie bazy definicji alarmów Rysunek: Polecenia z kategorii 'Narzędzia'. Widok Zakładka widok umożliwia zmianę wyglądu programu. Znajduje się na niej lista dostępnych stylów wizualnych aplikacji. Po dokonaniu wyboru, zmienia się układ kolorystyczny programu. Rysunek: Polecenia z kategorii 'Widok' Zarządzanie zakładkami W aplikacji zastosowano interfejs użytkownika wzorowany na modelu MDI (ang. Multi Document Interface), który umożliwia tworzenie wielu zakładek w obrębie głównego okna programu. Każda zakładka przechowuje własny zestaw filtrów, oraz własny obszar prezentacji danych (tabela, wykres, analiza). Wybranie polecenia Zakładki > Dodaj zakładkę spowoduje dodanie nowej zakładki, z wygenerowaną domyślnie nazwą. Domyślna nazwa ma stały przedrostek Zakładka, do którego doklejana jest pierwsza wolna cyfra zaczynając od 1. Do zmiany nazwy aktywnej zakładki służy polecenie Zakładki > Zmień nazwę, które otwiera okno do wprowadzenia tekstu. Możliwe jest również dowolne przestawianie zakładek metodą drag and drop. Do usuwania zakładki służy czerwony przycisk widoczny przy nazwie aktywnej zakładki. 22

23 6. Obsługa programu Rysunek: Okno AsAlarm z utworzonymi zakładkami Filtr zdarzeń Filtr zdarzeń jest stosowany do tabeli, wykresów oraz analizy dynamicznej. Posiada bardzo rozbudowane możliwości selekcji alarmów ze względu na: - identyfikatory (lista identyfikatorów lub zakresy), - tekst, - grupy, - typy, - statusy (predefiniowane lub własne kombinacje), - czasy rozpoczęcia i zakończenia, - opcje potwierdzenia (czas, operator, stacja). Opcje filtrowania pozwalają na wprowadzanie bezwzględnego czasu dzięki zaimplementowanej obsłudze symbolicznych czasów w notacji OPC. 23

24 AsAlarm - analiza zdarzeń alarmowych Rysunek: Widok filrtu zdarzeń z rozwiniętymi grupami 'Status' i 'Czas zdarzenia' Tabela Tabela zdarzeń historycznych umożliwia wyświetlanie wszystkich informacji zawartych w bazie zdarzeń alarmowych. Kolumny w tabeli odpowiadają kolumnom istniejącym w tej bazie. Tabela prezentuje wszystkie zdarzenia, spełniające określone warunki filtru zdarzeń. Układ, kolejność i widoczność kolumn są w pełni konfigurowalne. Dodatkowo użytkownik ma do dyspozycji mechanizmy wbudowane w użyty komponent tabeli, czyli: grupowanie, dodatkowe filtrowanie i sortowanie. Rysunek poniżej przedstawia tabelę z użytymi mechanizmami grupowania (1) i sortowania, z otwartym oknem wyboru widocznych kolumn (2).W dolnej części tabeli znajduje się pasek statusu pokazujący następujące informacje: liczba wszystkich zdarzeń, liczba wybranych zdarzeń, czas trwania wybranych zdarzeń. Dodatkowo wszystkie kolumny typu data/czas mają dwie wersje: prezentujące czas lokalny i UTC. 24

25 6. Obsługa programu Rysunek 9. Tabela zdarzeń alarmowych Tabela posiada własne menu kontekstowe, działające na wybranych wierszach (zdarzeniach alarmowych), umożliwiające: wyświetlenie podglądu tabeli zawierającej tylko wystąpienia wybranych zdarzeń, dodanie zdarzeń do istniejącego wykresu, lub stworzenie nowego wykresu z wybranymi zdarzeniami. UWAGA: Tabela posiada ograniczenie na maksymalną liczbę wyświetlanych wierszy (100000). W przypadku próby wyświetlenia większej liczby danych pojawia się odpowiedni komunikat (pojawia się tylko raz na uruchomienie programu) i zostaje pobranych najnowszych zdarzeń alarmowych. W takiej sytuacji dodatkowo na pasku statusu widoczny jest żółty trójkąt ostrzegawczy Wykres Wykres umożliwia prezentację przebiegu zdarzeń alarmowych w postaci schodkowej. Składa się on z trzech części, panelu zakresu danych (1), obszaru prezentacji danych (2) i panelu legendy (3). Oba panele mogą zostać zwinięte, aby powiększyć obszar prezentacji danych. W ramach poszczególnych zakładek możliwe jest tworzenie wielu wykresów, wyświetlających różne zestawy danych. Kolejność i nazwy wykresów można dowolnie modyfikować - identycznie, jak ma to miejsce w przypadku głównych zakładek programu. Zdarzenia alarmowe można dodawać do wykresu na dwa sposobu. Legenda zawiera przyciski otwierający okno wyboru alarmu z bazy definicji alarmów. Można też dodawać zdarzenia z poziomu tabeli, zaznaczając kilka wierszy i wywołując menu podręczne. Również z poziomu legendy można usuwać serie z wykresu. Okres wykresu ustalany jest na podstawie pierwszego i ostatniego punktu, pobranego dla wybranych zdarzeń z uwzględnieniem warunków filtrowania. W obszarze okresu można się poruszać za pomocą panelu zakresu danych. Możliwe jest przybliżanie/oddalanie wykresu, przewijanie w przód/tył, przechodzenie po punktach wybranej serii. Można również sprecyzować własny zakres. 25

26 AsAlarm - analiza zdarzeń alarmowych Panel legendy prezentuje podstawowe informacje dotyczące zdarzeń. Kolory wierszy w legendzie odpowiadają kolorom serii na wykresie. Jeżeli legenda zostanie ukryta, to identyfikatory zdarzeń zostaną wyświetlone na wykresie. Po najechaniu kursorem na punkt wykresu wyświetlana jest etykieta z dokładnym stemplem czasu tego punktu. Tą funkcjonalność i obraz całego wykresu przestawia poniższy rysunek. Możliwe jest poruszanie się w obrębie wykresu tzn.: - przybliżanie/oddalanie (za pomocą przycisków lub przy pomocy lupy uruchamianej po najechaniu kursorem myszy w obszar wykresu przy wciśniętym klawiszu Shift / Ctrl), - przesuwanie w lewo/prawo (za pomocą przycisków ; ), - pozycjonowanie początku wykresu do kolejnych wystąpień danego zdarzenia wybranego w legendzie (za pomocą przycisków ), Rysunek: Wykres zdarzeń alarmowych. UWAGA: Podobanie jak tabela, wykres posiada ograniczenie na wyświetlaną liczbę danych 5000 punktów. W przypadku gdy sumaryczna liczba punktów wszystkich serii przekracza ten limit, żądana seria nie zostanie narysowana - pojawi się odpowiedni komunikat (komunikat pojawia się tylko raz na uruchomienie programu), a na pasku statusu zostanie wyświetlony żółty trójkąt ostrzegawczy. 26

27 6. Obsługa programu 6.7. Analiza dynamiczna Część analityczna podzielona jest na dwie zakładki, analizę statyczną i dynamiczną. Analiza dynamiczna prezentowana jest w postaci tabeli przestawnej. Oznacza to, że użytkownik sam może tworzyć potrzebny zestaw danych. Możliwe jest wybieranie kolumn, wierszy oraz zawartości obszaru danych. Analiza dynamiczna umożliwia przeglądanie następujących informacji statystycznych, wyliczanych na podstawie analizy archiwum zdarzeń alarmowych: rozkład wystąpień zdarzeń (liczbowy, procentowy), czas trwania zdarzeń, średni czas potwierdzenia, liczba alarmów zakończonych, liczba alarmów potwierdzonych, wykrycie zdarzenia występującego najczęściej, wykrycie zdarzeń trwających najdłużej. Wymienione statystyki mogą być wyliczane z podziałem na typy, grupy i identyfikatory alarmów. Możliwe jest dowolne organizowanie widoku tabeli, tj.: wybór widocznych pól i kolumn, zmiana organizacji całej tabeli. Połączenie tych możliwości z prostym mechanizmem sortowania pozwala na dogłębną analizę danych. Rysunek: Analiza dynamiczna. 27

28 AsAlarm - analiza zdarzeń alarmowych 6.8. Analiza statyczna Na zakładce analizy statycznej prezentowana jest analiza bazy definicji alarmów. Użytkownik otrzymuje informację o liczbie alarmów, procentowemu i liczbowemu rozkładowi definicji alarmów z podziałem na grupy i typy. Wyniki przedstawione są w postaci tabeli i wykresu. UWAGA: Istnieje możliwość sortowania wierszy wg kolumn, co przekłada się również na kolejność słupków na wykresie - słupki szeregowane są rosnąco lub malejąco względem rosnących lub malejących wartości kolumny, wg której zostały posortowane wiersze w tabeli. Rysunek: Analiza statyczna. 28

29 6. Obsługa programu 6.9. Wydruki Aplikacja umożliwia wydruk danych z tabeli, wykresu oraz analizy. Wybranie polecenia Drukuj spowoduje otwarcie okna podglądu wydruku. Sporządzony w ten sposób raport, przedstawiony na poniższym rysunku, jest wstępnie sformatowany, tzn. zawiera nagłówek(1), datę sporządzenia wydruku(2), numerację stron(3), oraz stopkę firmową(4). Nagłówek zawiera nazwę zakładki oraz tytuł wykresu. Wszystkie opisane parametry mogą być zmodyfikowane przez użytkownika w oknie podglądu wydruku. Raport zawiera również tekstowy opis aktywnych warunków filtrowania(5). W przypadku drukowania wykresu, domyślnie ustawiana jest orientacja pozioma strony. Rysunek. Wydruk wykresu 29

Raportowanie w systemie Asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft

Raportowanie w systemie Asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft Pomoc dla użytkowników systemu Asix 7 www.asix.com.pl Raportowanie w systemie Asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft Dok. Nr PLP7100 Wersja: 2013-09-17 ASKOM i Asix to zastrzeżone znaki

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla użytkowników systemu asix 6. www.asix.com.pl. Raportowanie w systemie asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft

Pomoc dla użytkowników systemu asix 6. www.asix.com.pl. Raportowanie w systemie asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft Pomoc dla użytkowników systemu asix 6 www.asix.com.pl Raportowanie w systemie asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft Dok. Nr PLP6100 Wersja: 29-09-2010 ASKOM i asix to zastrzeżone znaki

Bardziej szczegółowo

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument! Spis treści 1 Wymagania... 5 1.1 Sprzętowe i systemowe... 5 1.2 Programowe... 5 1.3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

AsixConnect. Pakiet serwerów OPC, Automation,.NET, DDE, OLE DB rozszerzający możliwości zastosowań systemu asix. Pomoc dla użytkowników systemu Asix 7

AsixConnect. Pakiet serwerów OPC, Automation,.NET, DDE, OLE DB rozszerzający możliwości zastosowań systemu asix. Pomoc dla użytkowników systemu Asix 7 Pomoc dla użytkowników systemu Asix 7 www.asix.com.pl AsixConnect - Pakiet serwerów OPC, Automation,.NET, DDE, OLE DB rozszerzający możliwości zastosowań systemu asix Dok. Nr PLP7072 Wersja: 2012-11-09

Bardziej szczegółowo

Moduł Wyposażenie. Wersja 3.56.303

Moduł Wyposażenie. Wersja 3.56.303 Moduł Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 4 Charakterystyka modułu 6 1. Przeznaczenie modułu 6 2. Budowa modułu 7 3. Obsługa okien 10 4. Ikony i skróty klawiszowe 17 5. Drukowanie dokumentów 19 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WF-Mag dla Windows WF-FaKir dla Windows WF-KaPeR dla Windows WF-GANG dla Windows WF-bEST dla Windows WF-Analizy

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Spis Treści I Instalacja 5 1 Wymagania... 5 2 Instalacja... 6 3 Konfiguracja... serwisu licencji Mobile 11 II Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Comarch Opt!ma Analizy BI Wersja 2012

Comarch Opt!ma Analizy BI Wersja 2012 Comarch Opt!ma Analizy BI Wersja 2012 Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument! Spis treści 1 Wymagania... 4 1.1 Sprzętowe i systemowe... 4 1.2 Programowe... 4 1.3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Faktura

Sage Symfonia Start Faktura Sage Symfonia Start Faktura Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305 Moduł Wersja 3.59.305 Spis treści Słowo wstępne 4 Charakterystyka modułu 6 1. Przeznaczenie modułu 6 2. Budowa modułu 7 3. Obsługa okien 10 4. Ikony i skróty klawiszowe 16 5. Drukowanie dokumentów 19 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż)

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika. Moduł: Obieg Dokumentów Wersja 2015.0.1

Instrukcja Użytkownika. Moduł: Obieg Dokumentów Wersja 2015.0.1 Instrukcja Użytkownika Moduł: Obieg Dokumentów Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację

Bardziej szczegółowo

Moduł Serwis. Wersja 3.56.303

Moduł Serwis. Wersja 3.56.303 Moduł Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 5 3. Obsługa okien 7 4. Ikony i skróty klawiszowe 14 5. Drukowanie dokumentów 15 Instalacja

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte moduł Kontroling

System Zarządzania Forte moduł Kontroling System Zarządzania Forte moduł Kontroling Podręcznik użytkownika Wersja 2010 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation.

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v.2010

System Comarch OPT!MA v.2010 System Comarch OPT!MA v.2010 Moduł Faktury 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.0.1.0

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.0.1.0 Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.0.1.0 Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument! Spis treści 1 Wymagania... 4 1.1 Sprzętowe i systemowe... 4 1.2 Programowe... 4 1.3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK KROK PO KROKU

PODRĘCZNIK KROK PO KROKU System Zarządzania SYMFONIA start PODRĘCZNIK KROK PO KROKU Faktura i Kasa start dla WINDOWS Wersja 1.00 II Błąd! W dokumencie nie ma tekstu o podanym stylu. Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub

Bardziej szczegółowo

VideoTEL 5.5. VideoTEL 5.5 1. Document revision: g876c24. Document last changed: 2011-11-24. Spis treści

VideoTEL 5.5. VideoTEL 5.5 1. Document revision: g876c24. Document last changed: 2011-11-24. Spis treści VideoTEL 5.5 1 VideoTEL 5.5 Document revision: g876c24 Document last changed: 2011-11-24 Spis treści I. Instrukcja użytkownika 1. Opis ogólny systemu VideoTEL 5.5 Czym jest VideoTEL 5.5 Przegląd podstawowej

Bardziej szczegółowo

MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI SOFTECH SP. Z O.O. COPYRIGHT 2007 2 Wstęp Wstęp SPIS TREŚCI I. Wstęp...5 II. Struktura programu...6 III. Zasady działania...8 IV. Instalacja i konfiguracja...9 IV.1.

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora Program Płatnik A1 10.01.001 Dokumentacja administratora Tytuł dokumentu: Program Płatnik Dokumentacja administratora Wersja: 5.0 Data wydania: 2015-02-06 Dotyczy aplikacji: Płatnik A1 10.01.001 Spis treści

Bardziej szczegółowo

SANKOM Sp. z o.o. SAN Organizer WERSJA 1.0 SANKOM

SANKOM Sp. z o.o. SAN Organizer WERSJA 1.0 SANKOM SANKOM Sp. z o.o. SAN Organizer WERSJA 1.0 SANKOM 2012 SAN Organizer 1.0 Copyright by SANKOM Sp. z o.o. - Warszawa 2012 Wydawca SANKOM Sp. z o.o. ul. Płomyk a 28 02-490 Warszawa tel. (022) 863 14 95 fax

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

System Elektronicznego Obiegu Dokumentów

System Elektronicznego Obiegu Dokumentów System Elektronicznego Obiegu Dokumentów Podstawowa ZSZO Strona 1 z 27 Spis treści Spis treści 2 1. Podstawy systemu 3 1.1. Logowanie do systemu 3 1.2. Nawigacja 7 1.2.1. Listy 8 1.2.2. Formularz 12 1.2.3.

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel

Sage Symfonia Start Handel Sage Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Joanna Rau, Wiktor Zychla, Krzysztof Owczarek, Tomasz Zaleski, Krzysztof Biliński,

Joanna Rau, Wiktor Zychla, Krzysztof Owczarek, Tomasz Zaleski, Krzysztof Biliński, Producent: VULCAN sp. z o. o. ul. Wołowska 6 51-116 Wrocław tel. 71 375 15 00 e-mail: vulcan@vulcan.edu.pl www.vulcan.edu.pl Nad programem pracowali: Autor podręcznika: Redakcja: Projekt okładki: Joanna

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK KROK PO KROKU

PODRĘCZNIK KROK PO KROKU System Zarządzania SYMFONIA start PODRĘCZNIK KROK PO KROKU Faktura start dla WINDOWS Wersja 1.35 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy MATRIX.PL

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Wersja 2006 RAKSSQL CRM

Podręcznik użytkownika Wersja 2006 RAKSSQL CRM Podręcznik użytkownika Wersja 2006 RAKSSQL CRM MSM Spółka z o.o., Warszawa 2006 WARUNKI LICENCJI NA UŻYTKOWANIE PROGRAMU SYSTEMU RAKSSQL 1. Przedmiotem licencji jest prawo do użytkowania programu systemu

Bardziej szczegółowo

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Wstęp Rozdział 2 Miesięczny schemat pracy Rozdział 3 Informacje ogólne 3.1 3.1.1 3.1.2 3.2 3.3

Bardziej szczegółowo