ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca dostateczna Uczeo: Dział III. RÓŻNORODNOŚD ORGANIZMÓW (cd.) III.4. Królestwo roślin wyróżnia nasienne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca dostateczna Uczeo: Dział III. RÓŻNORODNOŚD ORGANIZMÓW (cd.) III.4. Królestwo roślin wyróżnia nasienne"

Transkrypt

1 ocena dopuszczająca główne cechy określa podstawowe czynności życiowe rozpoznaje y zarodnikowe i nasienne określa środowisko występowania mchów i paprotników mchów i paprotników form życiowych nasiennych wyróżnia y nagonasienne i okrytonasienne obu grup organy y: korzeo, łodygę, liśd i kwiat określa podstawowe funkcje organów rozróżnia podstawowe systemy korzeniowe główne funkcje korzenia podstawowe funkcje łodygi rozpoznaje y o łodydze zielnej i zdrewniałej, nadziemnej i podziemnej określa podstawowe funkcje liścia budowę zewnętrzną liścia rozróżnia niektóre gatunki polskich drzew budowę kwiatu ocena ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca dostateczna Uczeo: Dział III. RÓŻNORODNOŚD ORGANIZMÓW (cd.) III.4. Królestwo wyróżnia Opisuje wyjaśnia biologiczne plechowce i fotosyntezę i znaczenie fotosyntezy charakterystyczne organowce oddychanie i oddychania cechy budowy wyjaśnia kryterium opisuje transport zielenic, brunatnic i glonów podziału na wody w ie krasnorostów występujących w zarodnikowe i porównuje cechy wykazuje, że glony różnych nasienne morfologiczne glonów żyjące na różnych środowiskach wyróżnia cechy i lądowych głębokościach mają plechowców i charakteryzuje różne barwniki znaczenie glonów organowców skrzypy i widłaki wykazuje, że wymienia wyróżnia wyjaśnia występowanie charakterystyczne plechowce i ochrony na lądzie wiąże się z cechy mchów i organowce paprotników obecnością tkanek paprotników dostrzega związek dostrzega tkanki glonów między budową współdziałanie liści, budujące organy występujących w anatomiczną i korzeni i łodyg w ne różnych tkanek funkcjonowaniu rozpoznaje okazy środowiskach ilustruje przykładami y różnorodnośd form i planuje nagonasiennych i znaczenie glonów funkcji korzeni doświadczenie okrytonasiennych badające wpływ przedstawia wyniki charakterystyczne między budową a warunków samodzielnej cechy mchów i pełnioną środowiska na obserwacji paprotników przez poszczególne kiełkowanie nasion rozpoznaje i tkanki strefy korzenia opisuje główne strefy budujące organy ilustruje korzenia ne przykładami wnioskuje, że rozpoznaje okazy różnorodnośd form i korzeo wydłuża się w funkcji łodyg strefie wzrostu nagonasiennych i, że po wyjaśnia, co okrytonasiennych obcięciu wierzchołka stanowi pęd y wyniki pędu a przestaje wyróżnia cechy samodzielnej rosnąd na długośd liścia obserwacji przystosowujące go rozpoznaje i między budową a do fotosyntezy opisuje główne strefy funkcjami tkanek rozpoznaje liście korzenia budujących liśd pojedyncze i złożone wnioskuje, że dostrzega zalety, że igły korzeo wydłuża się w wytwarzania strefie wzrostu kwiatostanów nagonasiennych są wyjaśnia, co wykazuje rolę liśdmi stanowi pęd y łagiewki pyłkowej wyróżnia cechy określa części funkcje liścia słupka, z których przystosowujące go powstają elementy elementów kwiatu do fotosyntezy owocu rozróżnia y rozpoznaje liście wykazuje wiatropylne i pojedyncze i złożone różnorodnośd owadopylne, że igły materiałów główne zapasowych w etapy rozwoju y nagonasiennych są nasionach rozpoznaje liśdmi podstawowe rodzaje ruchu owoców funkcje dostrzega skutki

2 określa, że słupek i pręciki są organami rozmnażania płciowego wyjaśnia, na czym polega zapylenie i zapłodnienie budowę nasienia warunki niezbędne do kiełkowania przedstawia zastosowanie w życiu wymienia podstawowe pierwiastki życia określa biologiczną rolę wody w życiu organizmów wymienia podstawowe grupy związków chemicznych występujących w organizmach wymienia podstawowe składniki pokarmów: białka, cukry, tłuszcze, witaminy, sole mineralne wyjaśnia trzy główne funkcje składników rozsiewanych przez wiatr i zwierzęta dostrzega różnice między nasionami nagonasiennych i okrytonasiennych istotną rolę w przyrodzie pierwiastki wchodzące w skład związków chemicznych występujących w organizmach określa rolę białek, tłuszczów, cukrów i kwasów nukleinowych w organizmach wymienia pokarmy bogate w białka, cukry, tłuszcze planuje i przeprowadza doświadczenie sprawdzające obecnośd skrobi w elementów kwiatu rozróżnia y wiatropylne i owadopylne główne etapy rozwoju y rozpoznaje podstawowe rodzaje owoców rozsiewanych przez wiatr i zwierzęta dostrzega różnice między nasionami nagonasiennych i okrytonasiennych istotną rolę w przyrodzie podaje przystosowania owoców do rozsiewania przez wiatr i zwierzęta znaczenie wegetatywnego rozmnażania się wykazuje różnice między kwiatami i liśdmi nagonasiennych i okrytonasiennych nadmiernej eksploatacji zasobów nych Dział IV. ZWIĄZKI CHEMICZNE W ŻYCIU ORGANIZMÓW Określa biologiczną funkcję pierwiastków biogennych Określa jednostki składowe białek, tłuszczów, cukrów i kwasów nukleinowych analizuje pokarmy pod względem zawartości składników pokarmowych ocenia zdrowotne znaczenie błonnika, że należy ograniczad spożywanie pokarmów bogatych planuje i przeprowadza doświadczenie dokumentuje przebieg uzasadnia kluczową rolę enzymów w organizmach formułuje wnioski na podstawie stwierdzenie, że białka zwierzęce są pełnowartościowe

3 pokarmowych wyjaśnia główną rolę witamin i soli mineralnych uzasadnia systematycznego spożywania warzyw i owoców przedstawia znaczenie wody jako ważnego uzupełnienia pokarmów wymienia narządy wchodzące w skład różnych układów i funkcje układów ziemniaku podaje w tłuszcze zwierzęce przykłady pokarmów analizuje pokarmy bogatych w błonnik pod względem wymienia pokarmy zawartości bogate w witaminy A, C, B6, B12, D, kwas witamin i soli foliowy, a także w mineralnych magnez, żelazo,, że wapo najskuteczniejsze skutki niedoboru w działanie mają organizmie witamin i witaminy i sole soli mineralnych mineralne zawarte w pokarmach, a nie w tabletkach Dział V. BUDOWA I FUNKCJONOWANIE ORGANIZMU CZŁOWIEK opisuje hierarchiczną budowę organizmów V.1. Organizm i lokalizuje tkanki w organizmie określa zależnośd budową a układów narządów uzasadnia współdziałania narządów i układów narządów we właściwym funkcjonowaniu organizmu określa rolę układu pokarmowego opisuje rolę zębów wyjaśnia przyczyny powstawania próchnicy zębów wyjaśnia, na czym polega trawienie wyjaśnia, dlaczego ludzie mają różne potrzeby pokarmowe, że potrzeby pokarmowe ludzi zależą od wieku, stanu zdrowia, trybu życia, aktywności fizycznej określa zawartośd składników pokarmowych w wybranych produktach spożywczych na podstawie analizy treści etykiet wyjaśnia pojęcie dieta zasady właściwego odżywiania się oblicza indeks rozróżnia i wskazuje na rysunku lub modelu narządy układu pokarmowego wyjaśnia rolę jamy ustnej, żołądka, dwunastnicy, jelita cienkiego i jelita grubego miejsce i produkty trawienia białek, węglowodanów i tłuszczów określa miejsce wchłaniania produktów trawienia i wskazuje je na rysunku, modelu stwierdza doświadczalnie trawienie skrobi w jamie ustnej określa zawartośd dodatków do żywności w wybranych produktach spożywczych na podstawie analizy V.2. Układ pokarmowy Wyjaśnia na czym polega trawienie pokarmów związek budowy odcinków przewodu pokarmowego z pełnioną przez nie lokalizuje narządy układu pokarmowego na modelu lub schemacie wyjaśnia rolę ślinianek, trzustki i wątroby w procesie trawienia wykazuje wpływ na nasze zdrowie sposobu przechowywania i przygotowania żywności oblicza wartośd kaloryczną posiłku wyjaśnia wady i zalety diety wegetariaoskiej porównuje swój sposób odżywiania określa warunki, w jakich przebiega trawienie rolę enzymów trawiennych w procesie rozkładu pokarmów wady i zalety dodatków do żywności związek budowy odcinków przewodu pokarmowego z pełnioną przez nie

4 swojej masy ciała analizuje konsekwencje niewłaściwego odżywiania się przyczyny i skutki otyłości i niedowagi treści etykiet potrzebę czytania informacji na etykietach produktów spożywczych właściwie interpretuje BMI, dlaczego należy stosowad dietę zróżnicowaną pod względem składników pokarmowych się z właściwymi zasadami wymienia główne składniki krwi określa funkcję składników krwi elementy układu krwionośnego określa główne funkcje układu krwionośnego serca czynniki wpływające na pracę serca wykonuje pomiar tętna i ciśnienia krwi przyczyny chorób serca i układu krążenia wyjaśnia przyczyny nadciśnienia określa układ limfatyczny jako częśd układu krążenia definiuje pojęcie odpornośd organizmu drogi wnikania czynników chorobotwórczych do organizmu sposoby nabywania odporności czynniki wywołujące reakcje odpornościowe celowośd stosowania prowadzi obserwację mikroskopową preparatu trwałego krwi znaczenie krwiodawstwa porównuje naczynia krwionośne prowadzi obserwację mikroskopową tętnicy i żyły wyjaśnia, w jaki sposób pracuje serce badania wykonywane w diagnostyce chorób serca określa wpływ różnych czynników na pracę serca i układu krwionośnego wyjaśnia rolę prostych badao diagnostycznych w profilaktyce chorób układu krążenia elementy układu limfatycznego określa główne funkcje układu limfatycznego wyjaśnia funkcje płynu tkankowego i limfy różne reakcje organizmu na V.3. Układ krążenia i odpornościowy Wyróżnia grupy krwiwykonuje rysunek schematyczny dokumentujący wyniki obserwacji mikroskopowej ilustruje za pomocą schematu przepływ krwi w małym i dużym obiegu między budową naczyo krwionośnych a ich funkcjami zastawek w sercu wyjaśnia związek między pracą serca a tętnem i ciśnieniem między pracą serca a wysiłkiem fizycznym podaje objawy wybranych chorób serca i układu krążenia znaczenie badao profilaktycznych serca i krwi w diagnostyce chorób rozróżnia rodzaje odporności znaczenie przeszczepów w utrzymaniu życi wyjaśnia związek między trybem życia a właściwym funkcjonowaniem układu krążenia powiązania między krwią, limfą i płynem tkankowym między układem krwionośnym i limfatycznym wyjaśnia przykładowe reakcje odpornościowe wyjaśnia istotę konfliktu serologicznego wyjaśnia, na czym polega zgodnośd tkankowa

5 szczepieo przedstawia znaczenie procesu oddychania dla organizmu elementy układu oddechowego wyjaśnia, na czym polega wymiana gazowa zewnętrzna i wewnętrzna różnice w składzie powietrza wdychanego i wydychanego czynniki mające negatywny wpływ na układ oddechów dostrzega niebezpieczeostwa związane z paleniem papierosów uboczne produkty metabolizmu komórkowego narządy układu wydalniczego składniki moczu zdrowego podaje podstawowe zasady higieny układu wydalniczego podaje funkcje zasady korzystania z kąpieli słonecznych obecnośd czynników chorobotwórczych wyjaśnia działanie szczepionki i surowicy przeszczepiane narząd wyjaśnia rolę mięśni w mechanizmie wentylacji płuc na podstawie instrukcji zmiany tempa oddychania w czasie wysiłku fizycznego chorób układu oddechowego określa funkcje narządów układu wydalniczego składniki moczu zdrowego rozumie zachowania higieny układu wydalniczego elementy budowy na podstawie instrukcji reakcji na ciepło i zimno przykłady chorób dostrzega związek między nadmiernym opalaniem a rakiem V.4. Układ oddechowy i wydalniczy. Skóra Wyjaśnia istotę procesu oddychania funkcje narządów układu oddechowego dostrzega rolę nabłonka migawkowego wyjaśnia mechanizm wymiany gazowej zewnętrznej i wewnętrznej wyjaśnia rolę hemoglobiny w transporcie tlenu czynniki mające wpływ na tempo oddychania podaje argumenty przeciw paleniu papierosów określa produkty metabolizmu cukrów, tłuszczów i białek składniki moczu zdrowego rozumie zachowania higieny układu wydalniczego elementy budowy na podstawie instrukcji reakcji na ciepło i zimno przykłady chorób dostrzega związek między nadmiernym opalaniem a rakiem wyjaśnia zmiany w ciśnieniu i objętości klatki piersiowej w czasie wdechu i wydechu dostrzega niezbędnośd próby kontrolnej wyjaśnia, dlaczego gruźlica jest chorobą społeczną charakteryzuje równowagę wodną w organizmie roli jako narządu wydzielniczego, czuciowego, regulacyjnego i ochronnego określa funkcje tworów naskórka interpretuje wyniki doświadczeo planuje wykazujące rozmieszczenie receptorów dotyku w skórze projektuje wykazujące wpływ wysiłku fizycznego na tempo oddychania

6 wyjaśnia rolę układu nerwowego dokonuje podziału układu nerwowego na ośrodkowy i obwodowy wskazuje części mózgowia (mózg, móżdżek i rdzeo przedłużony) na rysunku lub modelu rodzaje odruchów odruchów warunkowych i bezwarunkowych czynniki wywołujące stres sposoby radzenia sobie ze stresem wskazuje gruczoły dokrewne na rysunku sylwetki wyjaśnia pojęcie hormon przyczyny cukrzycy i sposoby jej zapobiegania i wskazuje elementy ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego na rysunku lub modelu rysunku elementy neuronu (akson, dendryty, ciało komórki) wskazuje kierunek przepływu impulsu nerwowego wzdłuż neuronu działania układu współczulnego i przywspółczulnego wyższych czynności nerwowych ochrony głowy przed urazami opisuje drogę impulsu w łuku odruchowym rolę odruchów warunkowych w procesie uczenia się działania stresu wyjaśnia, że uczenie się polega na powtarzaniu i zapamiętywaniu wiadomości i umiejętności współdziałanie układu dokrewnego i nerwowego na przykładzie reakcji na stres przedstawia rolę gruczołów dokrewnych w regulacji procesów życiowych antagonistyczne działanie insuliny i glukagonu biologiczną rolę V.5. Układ nerwowy i dokrewny Wyjaśnia rolę dendrytu i aksonu wyjaśnia pojęcia: kora mózgowa, ośrodek korowy, istota szara, istota biała określa funkcje części mózgowia znaczenie obronne odruchów bezwarunkowych wskazuje różnice między odruchami bezwarunkowymi i warunkowymi wpływ wysypiania się na procesy uczenia się i zapamiętywania wyjaśnia pojęcie stres czynników wywołujących reakcję stresową podobieostwa i różnice w działaniu układu dokrewnego i nerwowego wyjaśnia nadrzędną rolę przysadki w regulacji hormonalnej jodowania soli kuchennej wykazuje, że budowa neuronu jest związana z jego wyjaśnia działanie synapsy porównuje działanie układu nerwowego współczulnego i przywspółczulnego wskazuje ośrodki korowe na modelu mózgu lub rysunku wykazuje różnice między gruczołami wydzielania zewnętrznego i wewnętrznego (dokrewnymi) skutki niewłaściwego działania hormonów wyjaśnia związek między działalnością hormonalną gruczołów płciowych a zdolnością rozmnażania wykazuje, że budowa mózgu (silne pofałdowanie) jest związana z jego

7 wyróżnia rodzaje zmysłów lokalizuje receptory i narządy zmysłów określa przyczyny powstawania wad wzroku określa zasady higieny narządu wzroku dostrzega rolę ucha jako narządu słuchu i równowagi lokalizuje zmysł słuchu i równowagi higieny narządu słuchu główne elementy układu ruchu modelu główne części szkieletu modelu stawy rodzaje tkanki mięśniowej rządy zbudowane z różnych rodzajów tkanki mięśniowej aktywności fizycznej we właściwym funkcjonowaniu organizmu wie o szkodliwości środków dopingujących podaje sposoby zapobiegania wadom postawy różnych hormonów wyjaśnia, dlaczego bez konsultacji z lekarzem nie należy przyjmowad środków lub leków hormonalnych przeprowadza badające wrażliwośd komórek zmysłowych wymienia struktury tworzące zmysł wzroku drogę bodźca świetlnego wykazuje negatywny wpływ hałasu na zdrowie rozpoznaje tkankę chrzęstną i kostną na preparacie mikroskopowym kości określa funkcje szkieletu na schemacie budowę stawu rodzaje stawów ścięgien i więzadeł wskazuje współdziałanie mięśni i kości w ruchu określa czynniki wpływające na stan kości V.6. Narządy zmysłów i układ ruchu Przedstawia rolę zmysłów w odbiorze wrażeoi interpretuje wyniki doświadczeo gałki ocznej elementów oka wyjaśnia różnice między widzeniem z różnych odległości i w różnych warunkach świetlnych sposoby korygowania wad wzroku ucha przebieg fali dźwiękowej świadomie unika sytuacji uszkadzających słuch wskazuje wybrane kości na modelu szkieletu rozpoznaje tkankę chrzęstną i kostną na preparacie mikroskopowym narządów i struktur zbudowanych z tkanek kostnej i chrzęstnej dostrzega zależnośd między budową kości i jej doświadczenie wykazujące budowę chemiczną kości samodzielnie przeprowadza obserwacje mikroskopowe wyjaśnia na przykładach współdziałanie zmysłów rozumie ograniczenie wrażliwości zmysłów wyjaśnia działanie narządu równowagi dostrzega związek budowy tkanek z pełnionymi przez nie funkcjami samodzielnie wykonuje rysunki tkanek z obserwacji mikroskopowej rodzaje stawów, określając ich zakres ruchu porównuje budowę i sposób funkcjonowania różnych rodzajów tkanki mięśniowej określa czynniki mające wpływ na właściwy rozwój muskulatury ciała argumentuje szkodliwośd stosowania środków dopingujących samodzielnie planuje lokalizujące receptory zmysłu węchu i smaku badające właściwości narządu wzroku

8 wskazuje na rysunku narządy rozrodcze żeoskie rysunku narządy rozrodcze męskie narządów rozrodczych męskich i żeoskich wyjaśnia, co to jest zapłodnienie wyjaśnia, że konsekwencją stosunku płciowego może byd zapłodnienie (ciąża) ocenia wpływ czynników zewnętrznych na rozwój zarodka i płodu dokonuje podziału życia na okresy choroby przenoszone drogą płciową: kiłę, rzeżączkę, AIDS, zakażenie HPV podstawowe zasady profilaktyki chorób przenoszonych drogą płciową potrzebę wierności jednemu partnerowi w celu uniknięcia zarażenia HIV i innymi chorobami przenoszonymi drogą wymienia anatomiczne i fizjologiczne przemiany w ciele dziewczyny i chłopca w okresie dojrzewania plemnika i komórki jajowej opisuje etapy cyklu miesiączkowego kobiety wskazuje dni płodne na wykresie zmian temperatury podczas cyklu miesiączkowego określa miejsce zapłodnienia objawy ciąży interpretuje zależnośd między postępowaniem kobiety w ciąży a prawidłowym rozwojem zarodka i płodu opisuje rozwój zarodkowy i płodowy łożyska w odżywianiu zarodka i płodu wyjaśnia, jakie są potrzeby na różnych etapach rozwoju cechy i przebieg fizycznego, psychicznego i społecznego dojrzewania czynniki niezbędne do skurczu mięśnia rozpoznaje wady postawy różne formy aktywności fizycznej we właściwy sposób udziela pierwszej pomocy przy złamaniach i zwichnięciach V.7. Układ rozrodczy wykazuje różnice między plemnikiem i komórką jajową rolę gamet w procesie zapłodnienia wyjaśnia znaczenie świadomego macierzyostwa wyjaśnia, w jaki sposób powstają bliźnięta wyjaśnia proces powstawania zarodka z zygoty znaczenie higienicznego trybu życia kobiety w ciąży i potrzebę właściwego klimatu psychologicznego dla rozwoju płodu różnice między potrzebami i jego ograniczeniami w różnych fazach rozwoju osobniczego określa, jakie badanie może wykryd kiłę, rzeżączkę, obecnośd HIV i HPV wykazuje związek między zmianami w okresie dojrzewania u dziewcząt i chłopców a produkcją hormonów uzasadnia znaczenie ogromnej liczby plemników w jednej porcji wyrzucanego nasienia podczas wytrysku zmiany hormonalne w czasie cyklu miesiączkowego wyjaśnia znaczenie wydzielania progesteronu w utrzymaniu ciąży rolę błon i wód płodowych w rozwoju płodu wykazuje przystosowania się dziecka do nowych warunków życia po porodzie ocenia indywidualne i społeczne skutki zakażenia HIV i HPV opisuje przebieg kiły, rzeżączki, AIDS

9 płciową objawy kiły, rzeżączki, AIDS rozumie pojęcia: choroba i zdrowie chorób zakaźnych i niezakaźnych zasady profilaktyki chorób zakaźnych rozumie znaczenie szczepieo czynniki sprzyjające rozwojowi nowotworów chorób nowotworowych możliwe przyczyny uzależnienia negatywny wpływ na zdrowie alkoholu, narkotyków, nadużywania leków wskazuje drogi zakażenia wie, że antybiotyki należy stosowad zgodnie z zaleceniami lekarza określa podstawowe zasady profilaktyki nowotworów wyjaśnia, co to jest uzależnienie ocenia, że leczenie uzależnieo jest trudne wie, gdzie w razie uzależnienia należy szukad pomocy lub rady Dział VI. ZDROWIE I CHOROBY podaje przykłady chorób wywoływanych przez wirusy, bakterie, protisty i pasożyty zwierzęce zabiegi niszczące mikroorganizmy chorobotwórcze wykonywania okresowych badao kontrolnych wyjaśnia działanie szczepionki analizuje informacje dołączone do leków definiuje pojęcie nowotwór etapy uzależnienia argumenty przeciw używaniu alkoholu i narkotyków definiuje pojęcia: zdrowie psychiczne, zdrowie fizyczne i zdrowie społeczne określa główne tendencje w zachorowalności na niektóre choroby między profilaktyką przeciwnowotworową a skutecznością leczenia nowotworów ocenia społeczne koszty leczenia uzależnieo ocenia indywidualne i społeczne skutki zakażenia

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum W roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum W roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum W roku szkolnym 2016/2017 OCENA SEMESTRALNA I SEMESTR Wymagania podstawowe V.3. Układ krążenia i odpornościowy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018 Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018 OCENA SEMESTRALNA I SEMESTR Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe

Bardziej szczegółowo

ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca dostateczna Uczeń: Dział IV. ZWIĄZKI CHEMICZNE W ŻYCIU ORGANIZMÓW wymienia Określa biologiczną planuje i

ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca dostateczna Uczeń: Dział IV. ZWIĄZKI CHEMICZNE W ŻYCIU ORGANIZMÓW wymienia Określa biologiczną planuje i ocena dopuszczająca wymienia podstawowe pierwiastki życia określa biologiczną rolę wody w życiu organizmów wymienia podstawowe grupy związków chemicznych występujących w organizmach wymienia podstawowe

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z biologii dla klasy II A gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z biologii dla klasy II A gimnazjum Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z biologii dla klasy II A gimnazjum OCENA SEMESTRALNA I SEMESTR( Powtórzenie z kl 1) Wymagania podstawowe V.2. Układ pokarmowy określa

Bardziej szczegółowo

BLIŻEJ BIOLOGII PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA KLASA 2

BLIŻEJ BIOLOGII PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA KLASA 2 BLIŻEJ BIOLOGII PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA KLASA 2 wymienia główne cechy roślin czynności życiowe roślin rozpoznaje rośliny zarodnikowe i nasienne określa środowisko występowania mchów i paprotników

Bardziej szczegółowo

Dział III. RÓŻNORODNOŚĆ ORGANIZMÓW (cd.) III.4. Królestwo roślin

Dział III. RÓŻNORODNOŚĆ ORGANIZMÓW (cd.) III.4. Królestwo roślin Wymagania podstawowe Uczeń: Wymagania ponadpodstawowe Uczeń: ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra Dział III. RÓŻNORODNOŚĆ ORGANIZMÓW (cd.) III.4. Królestwo roślin wymienia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania klasa II

Przedmiotowy system oceniania klasa II Przedmiotowy system oceniania klasa II przedmiotowy system oceniania klasa II Dział III. RÓŻNORODNOŚĆ ORGANIZMÓW (cd.) III.4. Królestwo roślin wymienia główne cechy roślin czynności życiowe roślin rozpoznaje

Bardziej szczegółowo

Dział III. RÓŻNORODNOŚĆ ORGANIZMÓW (cd.) III 4. Królestwo roślin

Dział III. RÓŻNORODNOŚĆ ORGANIZMÓW (cd.) III 4. Królestwo roślin BIOLOGIA - KLASA II I PÓŁROCZE Wymagania Uczeń: Wymagania ponad Uczeń: ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca główne cechy - określa czynności życiowe - rozpoznaje

Bardziej szczegółowo

2. Plan wynikowy klasa druga

2. Plan wynikowy klasa druga Plan wynikowy klasa druga budowa i funkcjonowanie ciała człowieka ział programu Materiał kształcenia L.g. Wymagania podstawowe Uczeń: Kat. Wymagania ponadpodstawowe Uczeń: Kat. Pozycja systematyczna 3

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2012/2013. Plan wynikowy (PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA) KLASA 2. BLIŻEJ BIOLOGII -wyd. WSiP; nr dopuszczenia podręcznika:74/2/2009

Rok szkolny 2012/2013. Plan wynikowy (PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA) KLASA 2. BLIŻEJ BIOLOGII -wyd. WSiP; nr dopuszczenia podręcznika:74/2/2009 Rok szkolny 2012/2013 Plan wynikowy (PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA) KLASA 2 BLIŻEJ BIOLOGII -wyd. WSiP; nr dopuszczenia podręcznika:74/2/2009 Nauczyciele uczący: Hanna Witkowska Wiesia Papież Anna Krawczyk

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z BIOLOGII W KLASIE V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z BIOLOGII W KLASIE V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z BIOLOGII W KLASIE V Podręcznik: E. Pyłka-Gutowska, E. Jastrzębska Bliżej biologii. Część 2. Nr dop.: 74/2/2009 Opracowała: Bożena Strzelecka ROK SZKOLNY: 2014/2015 DZIAŁ III. RÓŻNORODNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

3. Wymagania edukacyjne

3. Wymagania edukacyjne 3. Wymagania edukacyjne DZIAŁ PROGRAMU TEMAT LEKCJI KONIECZNY POZIOM PODSTAWOWY ROZSZERZAJĄCY DOPEŁNIAJĄCY ORGANIZM CZŁOWIEKA 1. Pochodzenie człowieka i jego miejsce w systemie organizmów. 2. Budowa i

Bardziej szczegółowo

Biologia. Klasa VII. Prywatna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Z. I J. Moraczewskich w Sulejówku

Biologia. Klasa VII. Prywatna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Z. I J. Moraczewskich w Sulejówku Biologia 2017 Klasa VII Dział I : HIERARCHICZNA BUDOWA ORGANIZMU CZŁOWIEKA, SKÓRA, UKŁAD RUCHU 1. Organizm człowieka jako zintegrowana całość 2. Budowa i funkcje skóry 3. Choroby skóry oraz zasady ich

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe.uczeń:

Wymagania podstawowe.uczeń: Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 2 podręcznik: Bliżej biologii przybory/pomoce wycieczki przedmiotowe ołówek, gumka, linijka, kredki Laboratorium Medyczne zeszyt ćwiczeń, podręcznik, platformy

Bardziej szczegółowo

ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra Dział III. RÓŻNORODNOŚĆ ORGANIZMÓW (cd.) III.4.

ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra Dział III. RÓŻNORODNOŚĆ ORGANIZMÓW (cd.) III.4. Dział III. RÓŻNORODNOŚĆ ORGANIZMÓW (cd.) III.4. Królestwo roślin wymienia główne cechy roślin określa podstawowe czynności życiowe roślin identyfikuje nieznany organizm jako przedstawiciela roślin na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wymagania przedmiotowe do podstawy programowej - biologia klasa 7

Wymagania przedmiotowe do podstawy programowej - biologia klasa 7 Wymagania przedmiotowe do podstawy programowej - biologia klasa 7 I. Organizacja i chemizm życia II.7,1) Różnorodność życia. Różnorodność i jedność świata zwierząt., tkanki zwierzęce. Uczeń: przedstawia

Bardziej szczegółowo

BLIśEJ BIOLOGII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KLASA 2

BLIśEJ BIOLOGII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KLASA 2 BLIśEJ BIOLOGII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KLASA 2 wymienia główne cechy roślin czynności Ŝyciowe roślin rozpoznaje rośliny zarodnikowe i nasienne określa środowisko występowania mchów i paprotników

Bardziej szczegółowo

ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra Dział III. RÓŻNORODNOŚĆ ORGANIZMÓW (cd.) III.4.

ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra Dział III. RÓŻNORODNOŚĆ ORGANIZMÓW (cd.) III.4. Dział III. RÓŻNORODNOŚĆ ORGANIZMÓW (cd.) III.4. Królestwo roślin wymienia główne cechy roślin określa podstawowe czynności życiowe roślin identyfikuje nieznany organizm jako przedstawiciela roślin na podstawie

Bardziej szczegółowo

II. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KLASA 2

II. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KLASA 2 II. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KLASA 2 18 Dział III. Różnorodność organizmów III.4 Królestwo roślin 19 Dział IV. Związki chemiczne w życiu organizmów IV.1 Chemiczne podstawy życia IV.2 Składniki pokarmów

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii w kl.2

Wymagania edukacyjne z biologii w kl.2 Wymagania edukacyjne z biologii w kl.2 Wymagania podstawowe. Uczeń: wymienia główne cechy roślin określa podstawowe czynności życiowe roślin identyfikuje nieznany organizm jako przedstawiciela roślin na

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii klasa II

Wymagania edukacyjne z biologii klasa II Wymagania edukacyjne z biologii klasa II WYMAGANIA PODSTAWOWE. UCZEŃ: WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE. UCZEŃ: Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Dział V. BUDOWA I FUNKCJONOWANIE

Bardziej szczegółowo

ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra Dział III. RÓŻNORODNOŚD ORGANIZMÓW (cd.) III.4.

ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra Dział III. RÓŻNORODNOŚD ORGANIZMÓW (cd.) III.4. Dział III. RÓŻNORODNOŚD ORGANIZMÓW (cd.) III.4. Królestwo roślin wymienia główne cechy roślin określa podstawowe czynności życiowe roślin identyfikuje nieznany organizm jako przedstawiciela roślin na podstawie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania Bliżej biologii - Wydawnictwo WSiP - klasa 2

Przedmiotowy System Oceniania Bliżej biologii - Wydawnictwo WSiP - klasa 2 Przedmiotowy System Oceniania Bliżej biologii - Wydawnictwo WSiP - klasa 2 1. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności: a) Formy ustne (np. aktywność na lekcji, odpowiedź) wg potrzeb b) Formy pisemne: -

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE BIOLOGIA DLA KLASY VII

WYMAGANIA PROGRAMOWE BIOLOGIA DLA KLASY VII WYMAGANIA PROGRAMOWE BIOLOGIA DLA KLASY VII I. Organizm człowieka. 1. Hierarchiczna budowa organizmu człowieka. przedstawia hierarchizację budowy organizmu człowieka (komórki, tkanki, narządy, układy narządów,

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy Część 2

Plan wynikowy Część 2 iologia liżej biologii zęść 2 Plan wynikowy zęść 2 Wymagania podstawowe. ział III. RÓŻNORONOŚĆ ORGNIZMÓW III.4. Królestwo roślin 1. harakterystyk a roślin. Glony wymienia główne cechy roślin określa podstawowe

Bardziej szczegółowo

Umiejętności do opanowania z poszczególnych działów z biologii. Klasa 1

Umiejętności do opanowania z poszczególnych działów z biologii. Klasa 1 Umiejętności do opanowania z poszczególnych działów z biologii Klasa 1 Dział Wymagania podstawy programowej I. Budowa i funkcjonowanie organizmu człowieka ( VI. 1 12) wykazuje, na podstawie dotychczasowych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne biologia klasa II gimnazjum

Wymagania edukacyjne biologia klasa II gimnazjum Wymagania edukacyjne biologia klasa II gimnazjum nauczyciel: Aneta Michalczyk rok szkolny:2013/2014 podręcznik BliŜej Biologii wyd. WSiP Kontrola i ocena osiągnięć uczniów na lekcjach biologii Lp. Rodzaj

Bardziej szczegółowo

BIOLOGIA klasa VII

BIOLOGIA klasa VII 2017-09-01 BIOLOGIA klasa VII Treści nauczania z podstawy programowej przedmiotu SZKOŁY BENEDYKTA TREŚCI NAUCZANIA Z BIOLOGII DLA KLASY VII I. Organizacja i chemizm życia. Uczeń: 1) przedstawia hierarchiczną

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 2a. Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu na rok szkolny 2015/2016

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 2a. Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu na rok szkolny 2015/2016 Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 2a Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu na rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: mgr Joanna Szasta 1 BUDOWA I FUNKCJE ŻYCIOWE ORGANIZMU CZŁOWIEKA. ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu

I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu NaCoBeZu z biologii dla klasy 2 I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu 1. Organizm człowieka jako funkcjonalna całość wymieniam dziedziny biologii zajmujące się budową i funkcjonowaniem ciała człowieka

Bardziej szczegółowo

W y m a g a n i a e d u k a c y j n e z b i o l o g i i k l a s a I I

W y m a g a n i a e d u k a c y j n e z b i o l o g i i k l a s a I I W y m a g a n i a e d u k a c y j n e z b i o l o g i i k l a s a I I D z i a ł : O R G A N I Z M C Z Ł O W I E K A poziomy organizacji organizmu układy narządów człowieka. klasyfikuje człowieka jako przedstawiciela

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii klasa II gimnazjum

Wymagania edukacyjne z biologii klasa II gimnazjum Wymagania edukacyjne z biologii klasa II gimnazjum Królestwo roślin Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra wymienia główne cechy roślin określa podstawowe czynności życiowe

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania wymagania na poszczególne oceny szkolne BiologiaKlasa 7

Przedmiotowe zasady oceniania wymagania na poszczególne oceny szkolne BiologiaKlasa 7 Przedmiotowe zasady oceniania wymagania na poszczególne oceny szkolne BiologiaKlasa 7 DZIAŁ 1. HIERARCHICZNA BUDOWA ORGANIZMU CZŁOWIEKA. SKÓRA. UKŁAD RUCHU 1. Organizm człowieka jako zintegrowana całość

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania wymagania na poszczególne oceny szkolne Klasa 7

Przedmiotowe zasady oceniania wymagania na poszczególne oceny szkolne Klasa 7 Przedmiotowe zasady oceniania wymagania na poszczególne oceny szkolne Klasa 7 DZIAŁ 1. HIERARCHICZNA BUDOWA ORGANIZMU CZŁOWIEKA. SKÓRA. UKŁAD RUCHU 1. Organizm człowieka jako zintegrowana całość wymienia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania wymagania na poszczególne oceny szkolne Klasa 7

Przedmiotowe zasady oceniania wymagania na poszczególne oceny szkolne Klasa 7 21 Przedmiotowe zasady oceniania wymagania na poszczególne oceny szkolne Klasa 7 1. Organizm jako zintegrowana całość 2. Budowa i funkcje skóry 3. Choroby skóry oraz zasady ich profilaktyki 4. Budowa i

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania. wymagania na poszczególne oceny szkolne DZIAŁ 1. HIERARCHICZNA BUDOWA ORGANIZMU CZŁOWIEKA. SKÓRA.

Przedmiotowe zasady oceniania. wymagania na poszczególne oceny szkolne DZIAŁ 1. HIERARCHICZNA BUDOWA ORGANIZMU CZŁOWIEKA. SKÓRA. Przedmiotowe zasady oceniania wymagania na poszczególne oceny szkolne Klasa 7b Nr i temat lekcji DZIAŁ 1. HIERARCHICZNA BUDOWA ORGANIZMU CZŁOWIEKA. SKÓRA. UKŁAD RUCHU 1. Organizm jako zintegrowana całość

Bardziej szczegółowo

Wymagania Biologia. Klasa r.

Wymagania Biologia. Klasa r. Wymagania Biologia. Klasa 7 ---- 2017 r. DZIAŁ 1. HIERARCHICZNA BUDOWA ORGANIZMU CZŁOWIEKA. SKÓRA. UKŁAD RUCHU 1. Organizm człowieka jako zintegrowana całość wymienia poziomy organizacji ciała człowieka

Bardziej szczegółowo

Nauczycielski plan dydaktyczny. Produkcja zwierzęca. Klasa I TRA w roku szkolnym 2011/2012. Numer programu 321(05)T4,TU,SPIMENiS

Nauczycielski plan dydaktyczny. Produkcja zwierzęca. Klasa I TRA w roku szkolnym 2011/2012. Numer programu 321(05)T4,TU,SPIMENiS Nauczycielski plan dydaktyczny Produkcja zwierzęca Klasa I TRA w roku szkolnym 2011/2012 Numer programu 321(05)T4,TU,SPIMENiS 2005.02.03 Prowadzący mgr inż. Alicja Adamska Moduł, dział, Temat: Lp. Zakres

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z przedmiotu BIOLOGIA wymagania na poszczególne oceny szkolne Klasa 7

Przedmiotowe zasady oceniania z przedmiotu BIOLOGIA wymagania na poszczególne oceny szkolne Klasa 7 Przedmiotowe zasady oceniania z przedmiotu BIOLOGIA wymagania na poszczególne oceny szkolne Klasa 7 DZIAŁ 1. HIERARCHICZNA BUDOWA ORGANIZMU CZŁOWIEKA. SKÓRA. UKŁAD RUCHU 1. Organizm człowieka jako zintegrowana

Bardziej szczegółowo

Wynikowy plan nauczania biologii skorelowany z trzecią częścią cyklu edukacyjnego Biologia z tangramem

Wynikowy plan nauczania biologii skorelowany z trzecią częścią cyklu edukacyjnego Biologia z tangramem Wynikowy plan nauczania biologii skorelowany z trzecią częścią cyklu edukacyjnego iologia z tangramem Poniższy plan wynikowy zakłada dalszą realizację cyklu iologia z tangramem. Zawiera wykaz treści materiału

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania wymagania na poszczególne oceny szkolne Klasa 7

Przedmiotowe zasady oceniania wymagania na poszczególne oceny szkolne Klasa 7 Przedmiotowe zasady oceniania wymagania na poszczególne oceny szkolne Klasa 7 DZIAŁ 1. HIERARCHICZNA BUDOWA ORGANIZMU CZŁOWIEKA. SKÓRA. UKŁAD RUCHU 1. Organizm człowieka jako zintegrowana całość wymienia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział Lp. Temat V. Układ krążenia 2. Budowa i funkcje krwi podaje nazwy

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z biologii dla klasy I gimnazjum

Kryteria ocen z biologii dla klasy I gimnazjum Kryteria ocen z biologii dla klasy I gimnazjum Uczeń, który otrzymuje ocenę dopuszczającą : Dział: I. Biologia nauka o życiu rozróżnia elementy przyrody żywej i nieożywionej wymienia czynniki niezbędne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE na poszczególne oceny śródroczne i roczne Z BIOLOGII W KLASIE II GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE na poszczególne oceny śródroczne i roczne Z BIOLOGII W KLASIE II GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE na poszczególne oceny śródroczne i roczne Z BIOLOGII W KLASIE II GIMNAZJUM Program nauczania biologii w gimnazjum PULS ŻYCIA autor: Anna Zdziennicka Program realizowany przy pomocy

Bardziej szczegółowo

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca Wymagania edukacyjne i kryteria na poszczególne oceny szkolne w odniesieniu do realizowanych treści programowych oraz sposoby sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów: - obserwacja działań uczniów na

Bardziej szczegółowo

POWTÓRZENIE TREŚCI NAUCZANIA Z BIOLOGII KLASY III ROZPISKA POWTÓRZEŃ ROK 2007/2008 Klasa I Treści programowe Dział powtórzeniowy Przewidziana data

POWTÓRZENIE TREŚCI NAUCZANIA Z BIOLOGII KLASY III ROZPISKA POWTÓRZEŃ ROK 2007/2008 Klasa I Treści programowe Dział powtórzeniowy Przewidziana data POWTÓRZENIE TREŚCI NAUCZANIA Z BIOLOGII KLASY III ROZPISKA POWTÓRZEŃ ROK 2007/2008 Klasa I Treści programowe Dział powtórzeniowy Przewidziana data 1. Struktura organizmu i funkcje, jakim ona służy ( komórki,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne biologia,klasa 7

Wymagania edukacyjne biologia,klasa 7 Wymagania edukacyjne biologia,klasa 7 Półrocze I Półrocze II Wymagania ogólne. Uczeń I. Znajomość różnorodności biologicznej oraz podstawowych zjawisk i procesów biologicznych. 1) opisuje, porządkuje i

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii w klasie I

Wymagania edukacyjne z biologii w klasie I Wymagania edukacyjne z biologii w klasie I Nr i temat lekcji Dział I Powitanie biologii 1. Historia i współczesność biologii 2. Źródła wiedzy biologicznej 3. Obserwacje 4. Klasyfikacja 5. Oznaczanie wymienia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE BIOLOGIA KLASA II ROK SZKOLNY 2016/2017 LUCYNA TOKA

WYMAGANIA EDUKACYJNE BIOLOGIA KLASA II ROK SZKOLNY 2016/2017 LUCYNA TOKA WYMAGANIA EDUKACYJNE BIOLOGIA KLASA II ROK SZKOLNY 2016/2017 LUCYNA TOKA DZIAŁ - HIERARCHICZNA BUDOWA ORGANIZMU CZŁOWIEKA ocena dopuszczająca Uczeo: wyjaśnia terminy: komórka, tkanka, wymienia rodzaje

Bardziej szczegółowo

omawia funkcje elementów układu oddechowego opisuje rolę nagłośni

omawia funkcje elementów układu oddechowego opisuje rolę nagłośni Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II a, II b, II c. gimnazjum. 1. Budowa i rola układu oddechowego wymienia odcinki układu oddechowego definiuje płuca jako miejsce wymiany gazowej omawia funkcje

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania wymagania na poszczególne oceny szkolne Klasa 7

Przedmiotowe zasady oceniania wymagania na poszczególne oceny szkolne Klasa 7 Przedmiotowe zasady oceniania wymagania na poszczególne oceny szkolne Klasa 7 podstawowe DZIAŁ 1. HIERARCHICZNA BUDOWA ORGANIZMU CZŁOWIEKA. SKÓRA. UKŁAD RUCHU 1. Organizm jako zintegrowana całość wymienia

Bardziej szczegółowo

ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra Dział I Powitanie biologii wskazuje ważne etapy w rozwoju biologii jako nauki.

ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra Dział I Powitanie biologii wskazuje ważne etapy w rozwoju biologii jako nauki. PSO Biologia klasa I Nr i temat lekcji Wymagania podstawowe Uczeń: Wymagania ponadpodstawowe Uczeń: ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra Dział I Powitanie biologii 1. Historia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania wymagania na poszczególne oceny szkolne Klasa 7

Przedmiotowe zasady oceniania wymagania na poszczególne oceny szkolne Klasa 7 Przedmiotowe zasady oceniania wymagania na poszczególne oceny szkolne Klasa 7 DZIAŁ 1. HIERARCHICZNA BUDOWA ORGANIZMU CZŁOWIEKA. SKÓRA. UKŁAD RUCHU 1. Organizm człowieka jako zintegrowana całość wymienia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Dział Lp. Temat konieczny (ocena - dopuszczająca) podstawowy (ocena - dostateczny) Poziom wymagań

Bardziej szczegółowo

Zasady organizowania i oceniania pracy ucznia na lekcjach w klasie 7.

Zasady organizowania i oceniania pracy ucznia na lekcjach w klasie 7. Zasady organizowania i oceniania pracy ucznia na lekcjach w klasie 7. biologii 1. Uczeń zobowiązany jest do przygotowania się do każdej ; sprawdzenie wiadomości i umiejętności z ostatniej może mieć formę

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum W roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum W roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum W roku szkolnym 2016/2017 OCENA SEMESTRALNA I SEMESTR Wymagania podstawowe Dział I. BIOLOGIA - NAUKA

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z biologii dla klasy pierwszej gimnazjum.

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z biologii dla klasy pierwszej gimnazjum. Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z biologii dla klasy pierwszej gimnazjum. OCENA SEMESTRALNA I SEMESTR Wymagania podstawowe wyróżnia elementy przyrody ożywionej i nieożywionej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział Lp. Temat 1. Budowa i funkcje krwi podaje nazwy elementów morfotycznych

Bardziej szczegółowo

Biologia Przedmiotowe zasady oceniania wymagania na poszczególne oceny szkolne Klasa 7 Szkoła podstawowa

Biologia Przedmiotowe zasady oceniania wymagania na poszczególne oceny szkolne Klasa 7 Szkoła podstawowa Przedmiotowe zasady oceniania wymagania na poszczególne oceny szkolne Klasa 7 Nr i temat lekcji 1. Organizm jako zintegrowana całość 2. Budowa i funkcje skóry 3. Choroby skóry oraz zasady ich profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej VI. Układ wydalniczy V. Układ oddechowy Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum oparte na programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej (1godz./tyg.) mgr Wioletta

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 1a. Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu na rok szkolny 2015/2016

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 1a. Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu na rok szkolny 2015/2016 Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 1a Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu na rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: mgr Joanna Szasta Dział I Powitanie biologii 1. Historia i współczesność

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z biologii klasa I gimnazjum

Wymagania na poszczególne oceny z biologii klasa I gimnazjum Wymagania na poszczególne oceny z biologii klasa I gimnazjum Nr i temat Dział I Powitanie biologii 1. Historia i współczesność biologii wymienia nazwy dziedzin biologii, podaje zakres badań pięciu dziedzin

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy, rozkład materiału. Wymagania szczegółowe na poszczególne stopnie szkolne

Plan wynikowy, rozkład materiału. Wymagania szczegółowe na poszczególne stopnie szkolne P l a n d y daktyczno -wychowawczy z biologii Część I. Informacje ogólne a Rok szkolny 2015/2016 Liczba godzin: Realizacji treści podstawy programowej 26godz. b Powtórzenie przed klasówkami 3godz. c Prace

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII WYMAGANIA EDUKACYJNE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII WYMAGANIA EDUKACYJNE Bielsko-Biała, 01.09.2017 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII WYMAGANIA EDUKACYJNE Szkoła Podstawowa nr 2 Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja w Bielsku-Białej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z BIOLOGII klasa 2 gimnazjum

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z BIOLOGII klasa 2 gimnazjum IV. Układ krążenia WYMAGANIA EDUKACYJNE Z BIOLOGII klasa 2 gimnazjum Zawierają szczegółowy wykaz wiadomości i umiejętności, które uczeń powinien opanować po omówieniu poszczególnych lekcji z podręcznika

Bardziej szczegółowo

Uczenie się biologii wymaga dobrej organizacji pracy Sposoby odżywiania się organizmów

Uczenie się biologii wymaga dobrej organizacji pracy Sposoby odżywiania się organizmów Temat Uczenie się biologii wymaga dobrej organizacji pracy Sposoby odżywiania się Sposoby oddychania Sposoby rozmnażania się Bakterie a wirusy Protisty Glony przedstawiciele trzech królestw Wymagania na

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II Ocena niedostateczna: uczeń nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności na ocenę dopuszczającą nie skorzystał z możliwości poprawy ocen niedostatecznych

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. GEN. TADEUSZA KUTRZEBY W GOSTYNIU. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Biologia

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. GEN. TADEUSZA KUTRZEBY W GOSTYNIU. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Biologia SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. GEN. TADEUSZA KUTRZEBY W GOSTYNIU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Biologia 1 Spis treści SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW... 3 Formy sprawdzania wiadomości i

Bardziej szczegółowo

konieczny podstawowy rozszerzający

konieczny podstawowy rozszerzający II. Aparat ruchu I. Organizm. Skóra powłoka organizmu Dział Lp. Temat 1. Organizm jako funkcjonalna całość konieczny podstawowy rozszerzający Uczeń: wymienia dziedziny biologii zajmujące się budową i funkcjonowaniem

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z BIOLOGII

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z BIOLOGII PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z BIOLOGII Cele nauczania biologii: Znajomość różnorodności biologicznej oraz podstawowych zjawisk i procesów biologicznych. Planowanie i przeprowadzanie obserwacji oraz doświadczeń;

Bardziej szczegółowo

Uczeń: wiedzy biologicznej nauki wymienia cechy organizmów żywych. podaje funkcje poszczególnych organelli. wyjaśnia, czym zajmuje się systematyka

Uczeń: wiedzy biologicznej nauki wymienia cechy organizmów żywych. podaje funkcje poszczególnych organelli. wyjaśnia, czym zajmuje się systematyka Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka Poziom wymagań Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: określa przedmiot źródła

Bardziej szczegółowo

Klasa 2 Dział programowy: Układ pokarmowy

Klasa 2 Dział programowy: Układ pokarmowy Klasa 2 Dział programowy: Układ pokarmowy 1 Pokarm budulec i źródło energii wymienia podstawowe składniki pokarmowe wymienia produkty spożywcze zawierające białko podaje źródła węglowodanów wylicza pokarmy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA BIOLOGIA rok szkolny 2016/2017

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA BIOLOGIA rok szkolny 2016/2017 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA BIOLOGIA rok szkolny 2016/2017 I. Informacja o wymaganiach edukacyjnych Wymagania są zamieszczone na stronie internetowej szkoły. Uczniowie są zapoznawani z nimi na pierwszej

Bardziej szczegółowo

ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra Dział I Powitanie biologii wskazuje ważne etapy w rozwoju biologii jako nauki.

ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra Dział I Powitanie biologii wskazuje ważne etapy w rozwoju biologii jako nauki. Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen z zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania BIOLOGIA KL.I Nr i temat lekcji

Bardziej szczegółowo

Wymagania z biologii na poszczególne oceny Klasa 2 gimnazjum. Układ krążenia.

Wymagania z biologii na poszczególne oceny Klasa 2 gimnazjum. Układ krążenia. Wymagania z biologii na poszczególne oceny Klasa 2 gimnazjum Stopień celujący mogą otrzymać uczniowie, którzy spełniają kryteria na stopień bardzo dobry oraz: Wykazują się wiadomościami i umiejętnościami

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne biologia klasa 1

Wymagania edukacyjne biologia klasa 1 Wymagania edukacyjne biologia klasa 1 Dział programu Numer i temat lekcji ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca 1 2 3 4 5 6 7 I. Podstawy biologii 1. Biologia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. CZĘŚĆ PIERWSZA Podstawy histologii. CZĘŚĆ DRUGA Podstawy anatomii i fizjologii człowieka. Przedmowa 11 Wykaz skrótów 13

SPIS TREŚCI. CZĘŚĆ PIERWSZA Podstawy histologii. CZĘŚĆ DRUGA Podstawy anatomii i fizjologii człowieka. Przedmowa 11 Wykaz skrótów 13 SPIS TREŚCI Przedmowa 11 Wykaz skrótów 13 CZĘŚĆ PIERWSZA Podstawy histologii I. TKANKI CZŁOWIEKA (dr Joanna Kaźmierczak) 17 1. Tkanka nabłonkowa 17 1.1. Nabłonek pokrywający 18 1.2. Nabłonek gruczołowy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA/KRYTERIA NA OCENY SZKOLNE Z BIOLOGII DLA KLASY 2 GIMNAZJUM Prowadzący: MARTA KISIEL Rok szkolny 2015/2016 Program Puls Życia (Wyd.

WYMAGANIA/KRYTERIA NA OCENY SZKOLNE Z BIOLOGII DLA KLASY 2 GIMNAZJUM Prowadzący: MARTA KISIEL Rok szkolny 2015/2016 Program Puls Życia (Wyd. WYMAGANIA/KRYTERIA NA OCENY SZKOLNE Z BIOLOGII DLA KLASY 2 GIMNAZJUM Prowadzący: MARTA KISIEL Rok szkolny 2015/2016 Program Puls Życia (Wyd. Nowa Era) Lp. 1. Zapoznanie z WO, PSO i wymaganiami edukacyjnymi

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z BIOLOGII

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z BIOLOGII PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z BIOLOGII Cele nauczania biologii: Znajomość różnorodności biologicznej oraz podstawowych zjawisk i procesów biologicznych. Planowanie i przeprowadzanie obserwacji oraz doświadczeń;

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny Uczeń:

Wymagania na poszczególne oceny Uczeń: Biologia-klasa I Temat Wymagania na poszczególne oceny Uczeń: Witaj w świecie biologii określa przedmiot badań biologii jako nauki, podaje przykłady dziedzin biologii, wymienia cechy organizmów żywych

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa przedmiotu biologia

Podstawa programowa przedmiotu biologia Podstawa programowa przedmiotu biologia Cele kształcenia wymagania ogólne I. Znajomość różnorodności biologicznej oraz podstawowych zjawisk i procesów biologicznych. Uczeń: 1) opisuje, porządkuje i rozpoznaje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii klasa III gimnazjum

Wymagania edukacyjne z biologii klasa III gimnazjum Wymagania edukacyjne z biologii klasa III gimnazjum Wymagania podstawowe, uczeń: Dział V Układ wydalniczy. Skóra Wymagania ponadpodstawowe, uczeń: Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia śródrocznej i rocznej oceny z biologii dla klas I, II, III gimnazjum.

Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia śródrocznej i rocznej oceny z biologii dla klas I, II, III gimnazjum. Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia śródrocznej i rocznej oceny z biologii dla klas I, II, III gimnazjum. Poziom wymagań konieczny ocena dopuszczająca podstawowy ocena dostateczna

Bardziej szczegółowo

Rozkład treści nauczania w szkole podstawowej

Rozkład treści nauczania w szkole podstawowej Rozkład treści nauczania w szkole podstawowej Klasa 7 DZIAŁ 1. HIERARCHICZNA BUDOWA ORGANIZMU CZŁOWIEKA. SKÓRA. UKŁAD RUCHU 1. Organizm człowieka jako zintegrowana całość 1. Poziomy organizacji budowy

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z biologii w klasie VII w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wadowicach Górnych. Opracowała: Anna Zając

Przedmiotowy system oceniania z biologii w klasie VII w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wadowicach Górnych. Opracowała: Anna Zając Przedmiotowy system oceniania z biologii w klasie VII w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wadowicach Górnych Opracowała: Anna Zając 1 Kontrakt pomiędzy nauczycielem a uczniem: 1. Uczeń jest systematycznie

Bardziej szczegółowo

Ocena niedostateczna. Ocena dopuszczająca

Ocena niedostateczna. Ocena dopuszczająca Ocena niedostateczna Uczeń nie opanował wymagań na ocenę dopuszczającą Ocena dopuszczająca Okres I Uczeń: określa przedmiot badań biologii jako nauki oraz podaje przykłady dziedzin biologii wymienia dziedziny

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie z biologii w klasie VII

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie z biologii w klasie VII Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie z biologii w klasie VII Opracowanie: Dominik Regiec 1. Na ocenę dopuszczającą z biologii, uczeo: określa przedmiot badao biologii jako nauki podaje przykłady

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii do klasy II gimnazjum na podstawie programu Puls życia

Wymagania edukacyjne z biologii do klasy II gimnazjum na podstawie programu Puls życia I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu Gimnazjum w Pewli Ślemieoskiej Wymagania edukacyjne z biologii do klasy II gimnazjum na podstawie programu Puls życia Organizm człowieka jako funkcjonalna

Bardziej szczegółowo

KLASA 2. Program nauczania biologii na poziomie gimnazjum (aut.: Ewa Jastrzębska, Ewa Pyłka-Gutowska) Dział III. RÓŻNORODNOŚĆ ORGANIZMÓW cd.

KLASA 2. Program nauczania biologii na poziomie gimnazjum (aut.: Ewa Jastrzębska, Ewa Pyłka-Gutowska) Dział III. RÓŻNORODNOŚĆ ORGANIZMÓW cd. KLS 2 Program nauczania biologii na poziomie gimnazjum (aut.: Ewa Jastrzębska, Ewa Pyłka-Gutowska) Numer i temat ział III. RÓŻNORONOŚĆ ORGNIZMÓW cd. III.4. Królestwo roślin 1. harakterystyka roślin. Glony

Bardziej szczegółowo

wymagania na poszczególne oceny szkolneklasa 7

wymagania na poszczególne oceny szkolneklasa 7 wymagania na poszczególne oceny szkolneklasa 7 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności. Nauczyciel

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum Dział I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu podstawowy (oceny, dopuszczająca, dostateczna) Uczeń: wymienia dziedziny biologii zajmujące się

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum 2011/2012 Dział Lp. Temat I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu 1. Organizm człowieka jako funkcjonalna całość Poziom wymagań konieczny podstawowy

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań. ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca

Poziom wymagań. ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z biologii dla klasy 7 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Dział 1. Biologia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII. Ogólne kryteria oceniania na poszczególne stopnie szkolne.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII. Ogólne kryteria oceniania na poszczególne stopnie szkolne. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII Przedmiotowy system oceniania opracowany w oparciu o: 1. Statut Gimnazjum Publicznego im. Róży Zamoyskiej w Zwierzyńcu. 2. Program nauczania biologii w gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania biologia

Przedmiotowy system oceniania biologia Przedmiotowy system oceniania biologia Przedmiotowy system oceniania z biologii w gimnazjum opracowany w oparciu o: Podstawę programową. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 7 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 7 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 7 szkoły podstawowej oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział 1. Biologia jako nauka Uczeń: określa przedmiot badań

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia II. Aparat ruchu I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Dział Lp. Temat 1. Organizm człowieka

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum. Ocenę dostateczny

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum. Ocenę dostateczny Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy II gimnazjum Dział Lp Temat Ocenę dopuszczający otrzymuje uczeń, który: I. Organizm człowieka. Skóra powłoka organizmu 1. Organizm człowieka jako funkcjonalna

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 7 szkoły

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 7 szkoły I. Biologia jako nauka Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 7 szkoły 1. Biologia jako nauka Uczeń: określa przedmiot badań biologii jako nauki podaje przykłady dziedzin biologii wymienia dziedziny

Bardziej szczegółowo