UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIU WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I WZORNICTWA. 1. Ogólna informacja o kierunku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIU WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I WZORNICTWA. 1. Ogólna informacja o kierunku"

Transkrypt

1 UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIU WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I WZORNICTWA 1. Ogólna informacja o kierunku Nazwa kierunku studiów: SZTUKA PROJEKTOWANIA KRAJOBRAZU Obszar kształcenia: Sztuka Dziedzina: Sztuki plastyczne Dyscyplina: Sztuki projektowe Forma studiów: studia stacjonarne Poziom kształcenia: Studia pierwszego stopnia LICENCJACKIE Profil: ogólnoakademicki i praktyczny Liczba semestrów i punktów ECTS: Studia trwają 3 lata - sześć semestrów p. ECTS 2. Ogólna charakterystyka sylwetki absolwenta. Absolwent jest wyposażony w podstawową wiedzę oraz umiejętności dotyczące projektowania przestrzeni wyróżnionych krajobrazu kulturowego. Kompetencje absolwenta opierają się na sprawnościach dotyczących przeprowadzania analizy przestrzennej, historycznej, topograficznej oraz zasobów i tektoniki krajobrazu. Wyniki analizy stanowią podstawę działań projektowych. Wymienione umiejętności kształtowane są w oparciu o filozofię, psychofizjologię widzenia, percepcję przestrzeni otwartej i zurbanizowanej, programowanie i kształtowanie przestrzeni, bionikę w projektowaniu oraz fizjotektonikę (przestrzeń i forma krajobrazowa w procesie). Umiejętności projektowe absolwenta wspierają doświadczenia z rysunku, malarstwa i rzeźby. Absolwent posiada niezbędną do wykonywania zawodu wiedzę z zakresów: - przedmiotów przyrodniczych: szata roślinna, podstawy dendrologii, podstawy gleboznawstwa, - ekologii i uwarunkowań prawnych, - inwentaryzacji, klasycznego zapisu projektowego łącznie z makietowaniem oraz modelowania przestrzeni w komputerowych programach 3D, - techniki i technologii. - historii sztuki i historii założeń krajobrazowych, - rewitalizacji zdegradowanych przestrzeni krajobrazu Umiejętności projektowe absolwent uzyskał w sześciu pracowniach kierunkowych. Możliwość wyboru pracowni uzupełniających (z zakresu designu, mebla oraz architektury i urbanistyki) umożliwiła absolwentowi rozszerzenie umiejętności zawodowych. Absolwent jest przygotowany do: - podjęcia studiów magisterskich, - współpracy z osobami mającymi wpływ na treść, funkcję i formy krajobrazu, - pracy w biurach projektowych jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania i pielęgnacji obiektów architektury krajobrazu oraz w jednostkach administracji rządowej i samorządowej. 3. Warunki rekrutacji na studia: Wymagania wstępne (oczekiwane kompetencje kandydata);

2 - warunkiem dopuszczenia kandydata do sprawdzianu kwalifikacyjnego jest: ukończenie liceum wraz z egzaminem maturalnym, - złożenie wymaganych dokumentów. - kandydata powinna cechować wrażliwość na formę, barwę i przestrzeń. Zasady rekrutacji. - sprawdzian kwalifikacyjny dotyczący wrażliwości kandydata na formę, kolor i przestrzeń obejmuje: rysunek, malarstwo, kształtowania przestrzeni oraz umiejętność prezentacji wykonanych prac. 4. Zasady studiowania ogólne zasady dotyczące np. wyboru pracowni, odbycia praktyk lub obowiązkowych plenerów itp. Studia trwają 6 semestrów. Wyposażają one studenta w wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia prac projektowania obiektów krajobrazu kulturowego. Podstawowe i kierunkowe przedmioty teoretyczne są obligatoryjne. Fakultety, pracowanie artystyczne i kierunkowe wybiera student zgodnie z wykazem pracowni. W czasie pierwszego roku obowiązuje zaliczenie co najmniej jednego 4 - dniowego pleneru. Po drugim roku studenta obowiązuje zaliczenie 4 tygodniowej praktyki w zakresie realizacji lub projektowania obiektów krajobrazu kulturowego. Wybór przedsiębiorstwa zależy od studenta. 5. Przebieg i zasady procesu dyplomowania, w tym przeprowadzenia egzaminu dyplomowego. W ostatnim miesiącu 5 semestru student wybiera pracownię kierunkową w której będzie wykonywał pracę dyplomową. Kierownik pracowni obejmuje funkcję promotora. Student proponuje temat pracy i wraz z promotorem ustalają zakres problemowy i projektowy dyplomu oraz kalendarz przebiegu pracy. Opracowanie dyplomowe powinno zawierać projekt oraz pracę pisemną obejmującą opis projektu rozszerzony o analizę problemów związanych z tematem pracy. W czasie 6 semestru student realizuje pracę dyplomową zgodnie z przyjętym harmonogramem. Po uzyskaniu absolutorium promotor podejmuje decyzję dotyczącą dopuszczenia dyplomu do obrony. Otwartą obronę pracy dyplomowej ocenia 5 osobowa komisja dyplomowa wyznaczona przez Dziekana Wydziału AiW w uzgodnieniu z kierownikiem Katedry Bioniki. W czasie obrony dyplomu obowiązuje procedura określona przez Senat UAP. 6. Możliwości zatrudnienia lub dalszego kształcenia po ukończeniu studiów na danym kierunku i poziomie kształcenia Absolwent studiów licencjackich przygotowany jest do podjęcia studiów magisterskich lub podjęcia pracy w następujących jednostkach: - pracownie projektowe architektury i architektury krajobrazu, - pracownie konserwacji zabytków i ochrony środowiska, - jednostki administracji rządowej i samorządowej, - firmy realizujące i pielęgnujące obiekty architektury krajobrazu - gminne, miejskie, powiatowe biura urbanistyki i planowania przestrzennego

3 7. Spełnienie wymagań dotyczących prowadzenia kierunku studiów: Związek powołania kierunku ze strategią rozwoju uczelni Od momentu powołania (1918 r.) Uczelnia Artystyczna w Poznaniu rozszerzała zakresy kształcenia tworząc silne środowisko artystyczne w Wielkopolsce. Ciągłą ewolucję Uczelni zapewniały cykliczne reformy wprowadzające innowacyjne w polskim szkolnictwie artystycznym struktury, metody i kierunki kształcenia. Zapewniały one zgodność z aktualnymi liniami rozwojowymi sztuki, kultury i cywilizacji. Powołanie kierunku Sztuka projektowania krajobrazu jest zgodne z tradycją i strategią rozwojową Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Związek misji kierunku z misją uczelni Program kierunku Sztuka projektowania krajobrazu na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu kładzie nacisk na kreowanie przestrzeni wyróżnionych krajobrazu kulturowego. W tych przestrzeniach podmiotem jest człowiek. Idea zapisana w przestrzeni krajobrazu jest przesłaniem. Zawarty w nim komunikat pobudza niedefiniowalne obszary ducha, umysłu i wyobraźni. Dobrze, profesjonalnie zaprojektowane miejsca stanowią pokarm niezbędny dla budzenia innowacyjnej myśli oraz intelektualnego rozwoju człowieka. Istnienie takich miejsc w otoczeniu przyciąga zarówno inwestorów nowych technologii, turystów i mieszkańców. Przedmioty przyrodnicze i techniczne są wykładane w zakresach niezbędnych do wyposażenie studentów: - w wiedzę dotyczącą uwarunkowań projektowych - umiejętność porozumiewania się z przedstawicielami (dyscyplin) branży wykonawczych towarzyszących projektowaniu i realizacji przestrzeni krajobrazowych - posługiwania się literaturą zakresów problemowych związanych z przyrodniczymi i technicznymi aspektami projektowanych obiektów krajobrazowych - wyposażenia studentów w umiejętność korzystania z literatury fachowej. Zakres merytoryczny powoływanego kierunku jest komplementarny w stosunku do przyrodniczego profilu architektury krajobrazu w uczelniach przyrodniczych i nie ma odpowiedników w polskim szkolnictwie wyższym. Tym samym wypełnia on lukę edukacyjną w kształceniu wysokiej klasy specjalistów -artystów projektantów przygotowanych do: - (I stopień studiów) nie rutynowego, kreatywnego kształtowania kulturotwórczych przestrzeni krajobrazu oraz rewaloryzacji zdegradowanych obiektów krajobrazowych, - (II stopień studiów) rewaloryzacji i konserwacji zdegradowanych obiektów krajobrazowych oraz kreatywnego kształtowania kulturotwórczych przestrzeni krajobrazu. Syntetyczną formułę misji uczelni wskazała p. profesor Alicja Kępińska: "Sens uczelni ukazuje się wtedy, kiedy wprowadza ona skutecznie studentów w problemy procesu twórczego, pracuje nad sublimacją ich wyobraźni, kształci ich świadomość zgodnie z aktualnymi intuicjami sztuki i społecznego ich funkcjonowania". (cytat ze strony internetowej UAP) Zatem, misja kierunku jest w pełni zgodna z misją Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

4 Minimum kadrowe Kadry dla kierunku Sztuka projektowania krajobrazu: prof. Marek Owsian prof. zw. UAP prof. Wojciech Hora prof. zw. UAP prof.dr hab. L.Dworak prof.ndzw.uap prof. Włodzimierz Dreszer prof.zw.uap dr.hab. K.Pleskaczyńska ad. dr Paweł Buszko ad. dr Izabela Idzikowska-Bzdręga ad. dr Sławoj Dreszer ad. ( przygotowany przewód habilitacyjny) mgr inż. Sylwia Podbiegłowska mgr Piotr Kęska labor. (w przygotowaniu doktorat) Zapewnienie właściwych proporcji liczby nauczycieli akademickich do liczby studentów na danym kierunku studiów; Proporcje liczby samodzielnych pracowników do liczby studentów: maksymalnie do 1: 25 Zapewnienie prawidłowej realizacji celów kształcenia poprzez dostęp do sal wykładowych, pracowni, laboratoriów itp. Katedra Bioniki posiada przydzielone przestrzenie sal wykładowych i laboratoriów, które zapewnią realizację programu dydaktycznego przewidzianego dla kierunku. Zapewnienia właściwego trybu odbywania praktyk przewidzianych w procesie kształcenia; Za organizacją i przebieg praktyk odpowiedzialny jest kierownik Katedry Bioniki. - po pierwszym roku studenta obowiązuje zaliczenie pleneru rysunkowo-malarskiego, projektowego lub warsztatów projektowych 4-7 dni. - po drugim roku studenta obowiązuje zaliczenie 4 tygodniowej praktyki w zakresie realizacji lub projektowania krajobrazu. Wybór przedsiębiorstwa zależy od studenta. Praktyka zakończona jest oceną wynikającą z zaangażowania w pracę i efektów kształcenia. Ocenę wystawia kierownik placówki, lub opiekun praktyki studenta Monitorowanie kariery zawodowej swoich absolwentów i uwzględnianie wniosków z ich przebiegu w procesie poprawy jakości kształcenia Za monitorowanie karier odpowiedzialne jest Uczelniane Biuro Karier UAP Analiza zgodności zakładanych efektów kształcenia z potrzebami rynku pracy Analizę efektów kształcenia z potrzebami rynku pracy przeprowadzane są przez: Uczelnianą Radę ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia; Wydziałowe Zespoły ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia; Rady Programowe Kierunków.

5 Zapewnienia dostępu do biblioteki wyposażonej w literaturę zalecaną w ramach kształcenia na danym kierunku studiów oraz do zasobów Wirtualnej Biblioteki Nauki; Biblioteka UAP zapewnia dostęp do literatury ze zbiorów własnych oraz zbiorów wszystkich bibliotek akademickich miasta Poznania. Wdrożenia wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia, odnoszącego się do wszystkich etapów i aspektów procesu dydaktycznego, uwzględniającego działania na rzecz doskonalenia programu kształcenia na prowadzonym kierunku studiów. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia na kierunku Sztuka Projektowania Krajobrazu jest zgodny z wytycznymi Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (SZJK) opracowanymi przez Uczelnianą Radę ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia (podstawa prawna funkcjonowania SZJK - Uchwała Senatu UAP z dnia ). System funkcjonuje w oparciu o następujące podmioty: Uczelnianą Radę ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia; Wydziałowe Zespoły ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia; Rady Programowe Kierunków. Na poziomie pracowni i przedmiotów system wdrażany jest przez poszczególnych kierowników pracowni i wykładowców, natomiast na poziomie kierunku realizowany jest przez Radę Programową Kierunku Sztuka Projektowania Krajobrazu, w skład której wchodzą: prof. Włodzimierz Dreszer, mgr Sylwia Podbiegłowska, mgr Piotr Kęska. Do zadań Rady Programowej Kierunku należy przede wszystkim: Określenie zakładanych efektów kształcenia, które student ma osiągnąć w toku studiów na danym kierunku; Określenie sylwetki absolwenta; Opracowanie programu kształcenia prowadzącego do osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia; Opracowanie systemu weryfikacji zakładanych efektów kształcenia; Wyciąganie wniosków na podstawie zbiorczych wyników przeprowadzonych badań ankietowych wśród absolwentów danego kierunku oraz formułowanie programu naprawczego służącego poprawie jakości kształcenia; Monitorowanie spełnienia warunków, jakim podlegają jednostki organizacyjne (wydziały), aby prowadzić studia na określonym kierunku i poziomie kształcenia; Monitorowanie zgodności programów studiów z Krajowymi Ramami Kwalifikacji."

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 czerwca 2013r. na kierunku informatyka prowadzonym w ramach nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogóloakademickim

Bardziej szczegółowo

W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA

W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA Załącznik nr 1a do uchwały NR R/0004/10/10 z dn. 31.03.2010 r. WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA 1. Wstęp 2. Zatwierdzanie, monitoring

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA studia jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomii. Wydziałowy System Jakości Kształcenia

Wydział Ekonomii. Wydziałowy System Jakości Kształcenia Wydział Ekonomii Wydziałowy System Jakości Kształcenia Katowice 2013 Wprowadzenie Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia obejmuje planowanie i monitorowanie kształcenia na studiach I i II stopnia

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE w roku akademickim 2012/2013 REDAKCJA: Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia Prof. nadzw.

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów I stopnia na kierunku filologia Specjalność: język angielski, język niemiecki, język niemiecki z językiem włoskim, język włoski

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 13-14 grudnia 2013 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna)

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) na WYDZIALE CHEMICZNYM POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ dokonanej w dniach 24-26 stycznia 2013 r. przez zespół oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej w składzie:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 5 października 2011 r. (Dz. U. z dnia 15 listopada 2011 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 5 października 2011 r. (Dz. U. z dnia 15 listopada 2011 r.) Dz.U.2011.243.1445 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. z dnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 5 października 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 5 października 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 243 14384 Poz. 1445 1445 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Akademii Techniczno-Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 października 2014 r. Poz. 1370 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 3 października 2014 r.

Warszawa, dnia 9 października 2014 r. Poz. 1370 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 3 października 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 października 2014 r. Poz. 1370 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 stycznia 2014 r. Poz. 131 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. z dnia 9 października 2013 r.

Warszawa, dnia 28 stycznia 2014 r. Poz. 131 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. z dnia 9 października 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 stycznia 2014 r. Poz. 131 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 9 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY kierunek ZARZĄDZANIE Studia II Stopnia ROK AKADEMICKI 2013/2014 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW 1 CZĘŚĆ II.A. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów. dla kierunku kulturoznawstwo. studia I stopnia, profil ogólnoakademicki

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów. dla kierunku kulturoznawstwo. studia I stopnia, profil ogólnoakademicki Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów dla kierunku kulturoznawstwo studia I stopnia, profil ogólnoakademicki Gorzów Wielkopolski 2012 r. Spis treści 1. Nazwa Instytutu

Bardziej szczegółowo

Wydział Wychowania Fizycznego Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego Wydziałowy Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia

Wydział Wychowania Fizycznego Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego Wydziałowy Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia Wydział Wychowania Fizycznego Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego Wydziałowy Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia 1. Informacja o wdrożeniu Systemu Uczelniany Wewnętrzny System

Bardziej szczegółowo

Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Część I. Informacje ogólne. Podstawy Prawne.

Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Część I. Informacje ogólne. Podstawy Prawne. Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z wizytacji przeprowadzonej w dniach 25-26 marca 2010 r. dotyczącej oceny jakości kształcenia na kierunku informatyka prowadzonym na Wydziale

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH

WYBRANE DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH WYBRANE DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH POLSKA KOMISJA AKREDYTACYJNA WYBRANE DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH Warszawa

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. Procedura 26. Warunki kształcenia

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. Procedura 26. Warunki kształcenia Procedura 26 Warunki kształcenia 1 1. Cel i zakres procedury Celem jest ocena i stałe doskonalenie warunków kształcenia w Wydziale Nauk o Zdrowiu. 2. Terminologia Warunki kształcenia są związane z posiadanym

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena instytucjonalna)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena instytucjonalna) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach dokonanej w dniach 21-23 stycznia 2013 r. przez zespół oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) dokonanej w dniach 9-1 marca 213r. na kierunku informatyka prowadzonym na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym realizowanych w formie stacjonarnej

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku

Program studiów dla kierunku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. JAKUBA Z PARADYŻA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM WYDZIAŁ TECHNICZNY Program studiów dla kierunku Informatyka na poziomie studiów pierwszego stopnia, o profilu praktycznym

Bardziej szczegółowo

Informator ECTS 2012. Informatyka i Ekonometria studia II stopnia studia niestacjonarne

Informator ECTS 2012. Informatyka i Ekonometria studia II stopnia studia niestacjonarne Informator ECTS 2012 Informatyka i Ekonometria studia II stopnia studia niestacjonarne 1 Spis treści Efekty kształcenia... 5 Koncepcja kształcenia... 3 Zasady, warunki i tryb rekrutacji... 5 Struktura

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla programu studiów na kierunku Towaroznawstwo Studia II stopnia

Efekty kształcenia dla programu studiów na kierunku Towaroznawstwo Studia II stopnia Akademia Morska w Gdyni Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Efekty kształcenia dla programu studiów na kierunku Towaroznawstwo Studia II stopnia Poziom kształcenia studia I stopnia Forma studiów

Bardziej szczegółowo

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK o nadanie Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu uprawnienia do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/197 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Dział I System szkolnictwa wyższego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawę stosuje się do publicznych i niepublicznych

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia Spis treści Część I Studia podyplomowe w

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA

RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA WZÓR RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA Nazwa szkoły wyższej: Uniwersytet Szczeciński powołany na mocy Ustawy z dnia 1 lipca 1984 r. o utworzeniu Uniwersytetu Szczecińskiego (Dz. U. Nr 36, poz.190).

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 marca 2014 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo