SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA"

Transkrypt

1 Uczelniana Rada ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Spis treści: Podstawa prawna wprowadzenia Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia / 2 Struktura Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia / 2 Uczelniana Rada ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia () / 2 Wydziałowe Zespoły ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia (WZZJK) / 3 Rady Programowe Kierunków / 3 Cele i zakres działań / 3 Zakres działań WZZJK / 4 Zakres działań Rad Programowych Kierunków / 5 Szczegółowy opis działania Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia / 6 na poziomie pracowni/przedmiotu / 6 na poziomie kierunku / 7 na poziomie wydziału / 9 na poziomie Uczelni / 10 1

2 Podstawa prawna wprowadzenia Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia: Wdrożenie Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia jest celem działań powołanej w dniu 17 grudnia 2010 roku Uczelnianej Rady ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia (Uchwała Senatu nr 31/2010/2011). Systemem Zapewnienia Jakości Kształcenia objęci są wszyscy pracownicy i studenci UAP. Funkcjonowanie systemu ma charakter permanentny, polega na ciągłym badaniu i doskonaleniu jakości kształcenia. Struktura Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia: System Zapewnienia Jakości Kształcenia oparty jest na działalności Uczelnianej Rady ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia, Wydziałowych Zespołów ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia oraz Rad Programowych Kierunków. Bezpośredni nadzór nad działaniem systemu sprawuje Rektor UAP. UCZELNIANA RADA DS. ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA () W skład Uczelnianej Rady ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia wchodzą: Przewodniczący: Prorektor ds. Jakości Kształcenia Pozostali członkowie: po jednym przedstawicielu każdego wydziału wskazanym przez dziekana i zatwierdzonym przez Senat Kierownik Działu Nauczania Przewodniczący Samorządu Studenckiego UAP 2

3 WYDZIAŁOWE ZESPOŁY DS. ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA (WZZJK) W skład Wydziałowych Zespołów ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia wchodzą: Przewodniczący: - Prodziekan Pozostali członkowie: - co najmniej jedna osoba wyznaczona przez prodziekana RADY PROGRAMOWE KIERUNKÓW W skład Rad Programowych Kierunków wchodzą osoby wyznaczone przez dziekanów poszczególnych wydziałów. Rady Programowe Kierunków działają przy każdym kierunku studiów. W ich skład nie mogą wchodzić członkowie Uczelnianej Rady, ani Wydziałowych Zespołów ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia. Do Rady Programowej Kierunku muszą zostać wyznaczone co najmniej dwie osoby zaliczane do minimum kadrowego danego kierunku. CELE I ZAKRES DZIAŁAŃ UCZELNIANEJ RADY ds. ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA: Cel działań : Stałe podnoszenie jakości kształcenia w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Zakres działań : Opracowanie procedur służących podnoszeniu jakości kształcenia; Przekazanie procedur do realizacji WZZJK; Monitorowanie prac WZZJK i informowanie Rektora UAP o postępach związanych z wdrażaniem procedur na wydziałach (składanie raportów); Monitorowanie zamieszczania informacji na stronie internetowej Uczelni przez osoby wyznaczone w ramach zakresów kompetencji zaakceptowanych przez Senat. Informowanie Rektora o brakach i nieprawidłowościach w tym zakresie; Opracowanie ankiet dla studentów studiów I i II stopnia (ocena poszczególnych przedmiotów/pracowni) oraz ankiet dla absolwentów studiów I i II stopnia dotyczących 3

4 oceny całości studiów. Opracowanie procedury przeprowadzania badań ankietowych. Przygotowanie zbiorczych wyników ankietyzacji oceny nauczycieli akademickich, przekazywanie ich Senackiej Komisji ds. oceny nauczycieli akademickich; Wprowadzenie procedury uaktualniania i zamieszczania informacji na stronie internetowej. Ustalenie zakresów kompetencji w kwestii wprowadzania materiałów na oficjalną stronę Uczelni. Weryfikacja i zatwierdzanie do wprowadzenia na oficjalną stronę internetową UAP informacji o: wydziałach, kierunkach studiów, poszczególnych przedmiotach i pracowniach i o Systemie Zapewnienia Jakości Kształcenia. Określenie zadań stojących przed Radami Programowymi Kierunków w związku z nowymi wymogami prawnymi; Opiniowanie przygotowanych przez Rady Programowe Kierunków, efektów kształcenia charakterystycznych dla danego kierunku studiów przed zatwierdzeniem przez Senat; Wprowadzenie ujednoliconego formularza opisu pracowni i przedmiotów na studiach I i II stopnia oraz dla konsultantów na studiach II stopnia; Aktualizowanie i uzupełnianie Katalogu Przedmiotów (Pakietu Informacyjnego ECTS). Monitorowanie aktów prawnych oraz dostosowanie wewnętrznych systemów zapewnienia jakości kształcenia do wymogów prawnych; Analiza raportów dotyczących oceny jakości kształcenia sporządzonych przez WZZJK, w tym również analiza zbiorczych wyników ankiet; Formułowanie wniosków zmierzających do poprawy jakości kształcenia i przekazywanie odpowiednim podmiotom propozycji związanych z poprawą jakości kształcenia; Monitorowanie dostępności i przejrzystości informacji dotyczących procesu kształcenia w UAP; Opracowanie procedur umożliwiających weryfikację efektów kształcenia; Opracowanie procedur umożliwiających ocenę procesu kształcenia, w tym również organizacji i warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych; Badanie możliwości dofinansowania w zakresie wdrażania systemu poprawy jakości dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w zakresie wdrażania systemów poprawy jakości kształcenia oraz Krajowych Ram Kwalifikacji; Opracowanie procedur dotyczących zasad udostępniania studentom urządzeń i materiałów, którymi dysponują pracownie. Zapewnienie właściwego funkcjonowania systemu informacji o dostępnym dla studentów sprzęcie, wyposażeniu pracowni i laboratoriów, określenie zasad korzystania z niego. 4

5 ZAKRES DZIAŁAŃ WYDZIAŁOWYCH ZESPOŁÓW ds. ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA: WZZJK wdrażają na swoich wydziałach procedury przygotowane przez. Przekazują zadania do wykonania odpowiednim podmiotom. Nadzorują postępy realizacji zadań na Wydziale i przekazują raporty z wynikami prac. W zakresie zadań WZZJK jest: Monitorowanie danych, ciągłe aktualizowanie informacji o programie i efektach kształcenia poszczególnych pracowni i przedmiotów na wydziale, w oparciu o materiały przekazane przez poszczególnych kierowników pracowni i wykładowców przedmiotów. Przekazanie otrzymanych danych do akceptacji ; Monitorowanie informacji dotyczących wydziału, sygnalizowanie dziekanom lub przedstawicielom o brakach lub o zamieszczonych nieaktualnych danych; Przeprowadzanie ankietyzacji wśród absolwentów studiów I i II stopnia. Przygotowanie zbiorczych wyników ankietyzacji i przekazanie ich Radom Programowym Kierunków oraz do wiadomości ; Monitorowanie właściwego rozłożenia w czasie wszystkich zajęć dydaktycznych (wzięcie pod uwagę nakładu pracy studenta poza Uczelnią, na podstawie przeprowadzanych ankiet zawierających pytanie o czas poświęcany na dany przedmiot). Kontrola zgodności przyznawanych punktów ECTS z nakładem pracy (ilością godzin), jakie student poświęcił danemu przedmiotowi, weryfikowanie i aktualizowanie systemu transferu i akumulacji punktów; Przygotowanie pod koniec każdego roku raportu dla na temat działalności na rzecz podniesienia jakości kształcenia na Wydziale; ZAKRES DZIAŁAŃ RAD PROGRAMOWYCH KIERUNKÓW: Przystosowanie programów kształcenia na wszystkich prowadzonych kierunkach studiów do wymogów wynikających z Ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw oraz wydanych do niej rozporządzeń, w tym: Określenie zakładanych efektów kształcenia, które student powinien osiągnąć w toku studiów na danym kierunku; Określenie sylwetki absolwenta; Opracowanie programu kształcenia prowadzącego do osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia; Opracowanie na każdym kierunku studiów systemu weryfikacji zakładanych efektów kształcenia; 5

6 Wyciąganie wniosków na podstawie zbiorczych wyników przeprowadzonych badań ankietowych wśród absolwentów danego kierunku oraz formułowanie programu naprawczego służącego poprawie jakości kształcenia; Monitorowanie spełnienia warunków, jakim podlegają jednostki organizacyjne (wydziały), aby prowadzić studia na określonym kierunku i poziomie kształcenia; Monitorowanie zgodności programów studiów z Krajowymi Ramami Kwalifikacji oraz ze standardami kształcenia (np. kierunki pedagogiczne, architektura), w szczególności w związku z wprowadzaniem nowego kierunku studiów. Szczegółowy opis działania Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia z podziałem na następujące poziomy: przedmiot/pracownia kierunek wydział Uczelnia 1/Działanie Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na poziomie poszczególnych pracowni: Zadanie Odpowiedzialny Opracowanie programu pracowni lub prowadzonego przedmiotu na podstawie Ankiety przedmiotu/pracowni. Kierownik pracowni, wykładowca Przekazanie wypełnionej Ankiety pracowni/przedmiotu przedstawicielowi Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia (w formie cyfrowej), a w formie drukowanej w dziekanacie (w październiku). Kierownik pracowni, wykładowca Bieżące informowanie przedstawiciela WZZJK o wprowadzonych do ankiety zmianach. Kierownik pracowni, wykładowca Monitorowanie danych, ciągłe aktualizowanie informacji o programie i efektach kształcenia pracowni/przedmiotu. Przekazywanie materiałów Kierownik pracowni, 6

7 przedstawicielowi WZZJK. wykładowca Opisanie metody oceniania studenta i sposobu weryfikacji zakładanych efektów kształcenia w ankiecie przedmiotu/pracowni. Kierownik pracowni, wykładowca Stosowanie pełnej skali ocen, pisemne uzasadnienie oceny celującej. Upublicznienie wyników całorocznej pracy studentów: przygotowanie pracowni do przeglądu końcoworocznego; prezentacja dorobku studentów na stronie internetowej Uczelni. Kierownik pracowni 2/ Działanie Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na poziomie poszczególnych kierunków: Zadanie Odpowiedzialny Powołanie na wszystkich kierunkach prowadzonych w UAP, Rad Programowych Kierunków (Kolegium Rektorsko-Dziekańskie r.). Dziekani Przystosowanie programów kształcenia do wymogów wynikających z Ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw oraz wydanych do niej rozporządzeń. Rady Programowe Kierunków we współpracy z dziekanami, radami wydziałów Przystosowanie programów kształcenia dla wszystkich kierunków prowadzonych na poszczególnych wydziałach, opisanych według wytycznych znowelizowanej ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym oraz wydanych do niej rozporządzeń z określeniem sylwetki absolwenta i zakładanych efektów kształcenia, które student powinien osiągnąć w toku studiów wraz z systemem weryfikacji zakładanych kierunkowych efektów kształcenia. Uwaga: Po zakończeniu procesu wdrażania nowych przepisów, Rady Programowe Kierunków funkcjonować będą jako element systemu zapewnienia jakości kształcenia. Do zadań RPK należeć będzie m.in.: Rady Programowe Kierunków we współpracy z dziekanami, radami wydziałów Monitorowanie spełnienia warunków, jakim podlegają jednostki organizacyjne (wydziały), aby prowadzić studia na określonym kierunku i poziomie kształcenia; Monitorowanie zgodności programów studiów z Krajowymi Ramami Kwalifikacji oraz ze standardami kształcenia (np. kierunki pedagogiczne, architektura), w szczególności w związku 7

8 z wprowadzaniem nowego kierunku. Weryfikacja zakładanych efektów kształcenia za pomocą macierzy efektów kształcenia. Stosowanie matrycy w odniesieniu do wszystkich kierunków studiów jest koniecznym sposobem sprawdzenia, czy zakładane efekty kształcenia są osiągane w wyniku realizacji programu studiów. Monitorowanie macierzy kompetencji stanowi podstawę właściwego działania systemu zapewnienia jakości kształcenia. Opracowanie na każdym kierunku studiów systemu weryfikacji zakładanych efektów kształcenia. Elementami stałymi dla wszystkich kierunków są: na poziomie poszczególnych pracowni i przedmiotów: egzaminy, sprawdziany umiejętności i wiedzy; ocena prac i zrealizowanych projektów (każdy z prowadzących określa zasady oceny studentów w ankiecie pracowni/przedmiotu); Rady Programowe Kierunków we współpracy z kierownikami katedr i dziekanami udział w wystawach dostępnych publicznie (w ciągu roku oraz w wystawie końcoworocznej); publiczne obrony prac dyplomowych licencjackich i magisterskich; weryfikacja osiągniętych efektów kształcenia podczas odbywanej praktyki (opinia o przebiegu praktyki studenckiej); udział w konkursach, informacja o zdobytych nagrodach i wyróżnieniach; badania ankietowe, przeprowadzane wśród studentów (ankiety dotyczące zajęć dydaktycznych oraz dla absolwentów całego kierunku studiów), w których studenci/absolwenci sami oceniają, w jakim stopniu osiągnęli zakładane efekty. Sposoby weryfikacji osiąganych efektów kształcenia będą wynikać z charakterystyki danego kierunku; należy opracować informację, w jaki sposób na określonym kierunku studiów weryfikuje się efekty kształcenia studentów (czyli w jaki sposób sprawdza się każdy z zakładanych kierunkowych efektów ujętych w matrycy efektów kształcenia). Przeprowadzanie ankietyzacji wśród absolwentów studiów I i II stopnia. Zgodnie z zaproponowaną przez procedurą badanie odbywać się będzie corocznie na poszczególnych kierunkach. Przygotowanie zbiorczych wyników ankietyzacji, przekazanie ich Radom Programowym Kierunków oraz do wiadomości. WZZJK Wyciąganie wniosków na podstawie zbiorczych wyników przeprowadzonych badań ankietowych oraz formułowanie programu naprawczego służącego poprawie jakości kształcenia. Rady Programowe Kierunków 8

9 Program poprawy jakości kształcenia będzie miał charakter permanentny. Zorganizowanie ankietyzacji wśród studentów studiów I i II stopnia do oceny nauczycieli akademickich. Kierownicy katedr Przygotowanie zbiorczych wyników ankietyzacji oceny nauczycieli akademickich, przekazywanie ich Senackiej Komisji ds. oceny nauczycieli akademickich oraz do wiadomości. Wypełnianie Ankiety kierunkowej" informującej m.in. o historii kierunku, przyznawanych kwalifikacjach, wymaganiach wstępnych, ogólnej charakterystyce sylwetki absolwenta, warunkach otrzymania dyplomu, możliwościach podjęcia dalszego kształcenia lub pracy zawodowej. Dziekani 3/ Działanie Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na poziomie poszczególnych wydziałów Zadanie Odpowiedzialny Monitorowanie danych, ciągłe aktualizowanie informacji o programie i efektach kształcenia poszczególnych pracowni i przedmiotów na wydziale, w oparciu o materiały przekazane przez poszczególnych kierowników pracowni i wykładowców przedmiotów. Przekazanie otrzymanych danych do akceptacji. WZZJK Wypełnianie Ankiety wydziału" informującej m.in. o strategii wydziału, jego największych osiągnięciach, prowadzonych kierunkach i trybach studiów itp. Dziekani Sprawdzenie i akceptacja informacji na temat wydziałów (opracowanych na podstawie Ankiety wydziału ), przed przekazaniem ich na stronę internetową. Monitorowanie informacji dotyczących wydziału, sygnalizowanie dziekanom lub przedstawicielom o brakach lub o zamieszczonych nieaktualnych danych. Przekazywanie na stronę internetową informacji o planach studiów i rozkładach zajęć niezwłoczne po ich zatwierdzeniu. WZZJK Dziekanaty osoby o wyznaczonych zakresach kompetencji Przestrzeganie zasad dotyczących formy i zakresu pracy dyplomowej licencjackiej i magisterskiej zawartych w regulaminie studiów UAP. Powiadomienie studentów o sankcjach za stosowanie zapożyczeń dotyczących tekstu lub jego znaczących fragmentów podpisanie przez Promotorzy dyplomowych prac licencjackich i magisterskich 9

10 studentów stosownych oświadczeń. Podpisanie deklaracji o możliwości udostępnienia pracy pisemnej. Monitorowanie właściwego rozłożenia w czasie wszystkich zajęć dydaktycznych (wzięcie pod uwagę nakładu pracy studenta poza Uczelnią, na podstawie przeprowadzanych ankiet zawierających pytanie o czas poświęcany na dany przedmiot). Kontrola zgodności przyznawanych punktów ECTS z nakładem pracy (ilością godzin), jakie student poświęcił danemu przedmiotowi, weryfikowanie i aktualizowanie systemu transferu i akumulacji punktów. WZZJK Przygotowanie pod koniec każdego roku raportu dla na temat działalności na rzecz podniesienia jakości kształcenia na Wydziale. WZZJK 4/ Działanie Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia Na poziomie Uczelni: Zadanie Odpowiedzialny Weryfikacja i zatwierdzanie do wprowadzenia na oficjalną stronę internetową UAP informacji o: wydziałach, kierunkach studiów, poszczególnych przedmiotach i pracowniach i o Systemie Zapewnienia Jakości Kształcenia. Monitorowanie zamieszczania informacji na stronie internetowej Uczelni przez osoby wyznaczone w ramach zakresów kompetencji zaakceptowanych przez Senat. Informowanie Rektora o brakach i nieprawidłowościach w tym zakresie. Przeprowadzanie ankietyzacji dla studentów studiów I i II stopnia (ocena poszczególnych przedmiotów/pracowni) oraz ankiet dla absolwentów studiów I i II stopnia dotyczących oceny całości studiów. Dwa formularze ankiet oraz procedura przeprowadzania badań ankietowych zostały opracowane przez i wdrożone uchwałami Senatu oraz Zarządzeniem Rektora (Zarządzenie Rektora nr 19/2012 z dnia 23 lutego 2012, Uchwały Senatu nr 44/2011/2012 oraz 45/2011/2012 z dnia 23 marca 2012 r.) Opisanie zadań stojących przed Radami Programowymi Kierunków w związku z nowymi wymogami prawnymi w Pakiecie Informacyjnym (Pakiet przekazany dziekanom i dziekanatom w dniu r.) Opiniowanie przygotowanych przez Rady Programowe Kierunków, efektów kształcenia charakterystycznych dla danego kierunku studiów, opracowanych na podstawie efektów kształcenia zdefiniowanych dla obszaru. Zestaw kierunkowych efektów kształcenia musi zostać zweryfikowany (wraz z tabelą pokryć i odniesień) zanim zostanie 10

11 zatwierdzony przez Senat. Dotyczy to wszystkich kierunków prowadzonych w UAP które w roku akademickim (2011/2012) muszą zostać dostosowane do przepisów o Krajowych Ramach Kwalifikacji. Procedura ta zostanie zachowana i dotyczyć będzie każdego nowego kierunku studiów. Zamieszczanie informacji o przeglądzie końcoworocznym, prezentującym publicznie dorobek całego roku akademickiego studentów wszystkich kierunków i trybów kształcenia, oraz informacji na temat innych wystaw, konkursów i innych istotnych wydarzeń, w których biorą udział studenci naszej Uczelni. Informacja z odpowiednim wyprzedzeniem podana do publicznej wiadomości (termin, godziny otwarcia oraz miejsca wszystkich ekspozycji). Biuro Karier i Promocji Publiczne przeprowadzanie obron prac dyplomowych. Osąd opinii publicznej i osób niezwiązanych z Uczelnią jest jednym ze sposobów weryfikacji efektów kształcenia. Jawność obrony pracy dyplomowej oraz jej recenzji gwarantuje brak ewentualnych niedomówień czy roszczeń którejkolwiek ze stron. Informacja o dyplomach z odpowiednim wyprzedzeniem podana do publicznej wiadomości (termin, godziny otwarcia oraz miejsca wszystkich ekspozycji). Informacja: Biuro Karier i Promocji Wprowadzenie procedury uaktualniania i zamieszczania informacji na stronie internetowej. Ustalenie zakresów kompetencji w kwestii wprowadzania materiałów na oficjalną stronę Uczelni. Procedury te są gwarancją wprowadzania do publicznej wiadomości informacji sprawdzonej przez osoby kompetentne (Uchwała Senatu nr 69/2010/2011 z dnia 13 maja 2011 r.) Wprowadzenie ujednoliconego formularza opisu pracowni i przedmiotów na studiach I i II stopnia oraz dla konsultantów na studiach II stopnia. Jednorodny sposób przekazania informacji o prowadzonych zajęciach ułatwia porównywanie poszczególnych programów oraz orientację przy wyborze pracowni (Uchwała Senatu nr 91/2010/2011) Monitorowanie zarządzeń i ustaw oraz wszelkich aktów prawnych dotyczących procesu kształcenia szczególnie w kontekście powoływania nowych kierunków studiów, ale również w odniesieniu do kierunków prowadzonych aktualnie. Aktualizowanie i uzupełnianie Katalogu Przedmiotów (Pakietu Informacyjnego ECTS). Zamieszczanie na stronie internetowej Uczelni informacji podlegających Osoby wyznaczone w ramach zakresów kompetencji 11

12 ocenie zewnętrznych systemów badania jakości kształcenia. zaakceptowanych przez Senat. Badanie możliwości dofinansowania w zakresie wdrażania systemu poprawy jakości dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w zakresie wdrażania systemów poprawy jakości kształcenia oraz Krajowych Ram Kwalifikacji. Opracowanie procedur dotyczących zasad udostępniania studentom urządzeń i materiałów, którymi dysponują pracownie. Zapewnienie właściwego funkcjonowania systemu informacji o dostępnym dla studentów sprzęcie, wyposażeniu pracowni i laboratoriów, określenie zasad korzystania z niego. Wszelkie opinie i recenzje na temat prezentowanych prac dyplomowych licencjackich i magisterskich oraz opinie na temat wystaw, w tym wystawy końcoworocznej powinny być gromadzone, archiwizowane i udostępnione członkom. Biblioteka UAP (monitoring mediów) Informowanie na temat zapotrzebowania na rynku pracy powoływanie nowych specjalności i kierunków powinno być odpowiedzią na tego typu potrzeby (przekazywanie Uczelnianej Radzie ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia corocznych raportów na ten temat). Biuro Karier i Promocji Gromadzenie informacji na temat kariery zawodowej absolwentów naszej Uczelni, zamieszczenie ofert pracy dla naszych absolwentów lub możliwości odbycia praktyk dla studentów. Biuro Karier i Promocji Informacja o nowych specjalnościach wyeksponowana na stronach internetowych UAP, w szczególności na stronach dotyczących rekrutacji, informacja o nowych możliwościach kształcenia już przy naborze kandydatów. Dział Promocji Pełnomocnik Rektora ds. Promocji i Wydawnictw Ocena całorocznego dorobku wydziału podczas przeglądu końcoworocznego. Organizowanie wydziałowych przeglądów. Udział w przeglądach osób związanych z systemem zapewnienia jakości sporządzenie raportu podsumowanie przeglądu. WZZJK Wprowadzenie badania jakości kształcenia na studiach prowadzonych w języku angielskim. Monitorowanie jakości ankiety dla studentów, wystawy dostępne publicznie (organizatorzy tych studiów powinni przekazywać informacje na temat jakości kształcenia analogicznie do Wydziałowych Zespołów). Organizatorzy studiów Study in English zobowiązani są podporządkować się ogólnemu Systemowi Zapewnienia Jakości 12

13 Kształcenia w UAP Wprowadzenie badania jakości kształcenia na studiach podyplomowych. Monitorowanie jakości ankiety dla studentów, wystawy dostępne publicznie (organizatorzy tych studiów powinni przekazywać informacje na temat jakości kształcenia analogicznie do Wydziałowych Zespołów). Organizatorzy studiów podyplomowych zobowiązani są podporządkować się ogólnemu Systemowi Zapewnienia Jakości Kształcenia w UAP Wprowadzenie badania jakości kształcenia na studiach niestacjonarnych. Monitorowanie jakości ankiety dla studentów, wystawy dostępne publicznie (organizatorzy tych studiów powinni przekazywać informacje na temat jakości kształcenia analogicznie do Wydziałowych Zespołów). Organizatorzy studiów niestacjonarnych zobowiązani są podporządkować się ogólnemu Systemowi Zapewnienia Jakości Kształcenia w UAP 13

DOKUMENT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA UNIWERSYTETU ARTYSTYCZNEGO W POZNANIU

DOKUMENT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA UNIWERSYTETU ARTYSTYCZNEGO W POZNANIU System Zarządzania Jakością Kształcenia DOKUMENT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA UNIWERSYTETU ARTYSTYCZNEGO W POZNANIU Podstawa prawna wprowadzenia Systemu 1 1. System Zarządzania Jakością Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia Załącznik do uchwały nr 84 Senatu UZ z dn. 27.02.2013 r. w sprawie przyjęcia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia 1 1. Uczelniany System

Bardziej szczegółowo

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia Załącznik do uchwały nr 1 Senatu WSGK z dn. 24 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia 1 1. Uczelniany

Bardziej szczegółowo

Cele i struktura Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Politechnice Opolskiej

Cele i struktura Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Politechnice Opolskiej Załącznik do zarządzenia nr 59/2013 Rektora PO Cele i struktura Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Politechnice Opolskiej Niniejszy dokument określa założenia i cele Systemu zapewnienia jakości

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 13 A Rektora. Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie. z dnia 27 maja 2015 roku

Zarządzenie Nr 13 A Rektora. Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie. z dnia 27 maja 2015 roku Zarządzenie Nr 13 A Rektora Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie : projektowania, zatwierdzania dokumentacji i monitorowania programu kształcenia 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO UCHWAŁA NR 43/IV/2013 SENATU WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO z dnia 27 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. zmieniająca Uchwałę nr 792 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie w

Bardziej szczegółowo

4 Cele Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia realizowane są na szczeblu całego Uniwersytetu oraz wszystkich Wydziałów.

4 Cele Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia realizowane są na szczeblu całego Uniwersytetu oraz wszystkich Wydziałów. Uchwała Nr 149/2015 Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie doskonalenia Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Pomorskim Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Preambuła. 1 Podstawa prawna

Preambuła. 1 Podstawa prawna Załącznik do Zarządzenia nr 28/2009 Rektora WSP TWP w Warszawie Preambuła Jednym z głównych warunków właściwej realizacji zadań i wypełniania Misji oraz realizacji strategii Uczelni jest istnienie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO W SZCZECINIE.

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO W SZCZECINIE. Załącznik do Uchwały wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia Rady Wydziału Filologicznego US w Szczecinie z dnia: 11.12.2014 r. WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej

Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej I. OGÓLNY OPIS SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT ORGANIZACYJNY WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

SCHEMAT ORGANIZACYJNY WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Załącznik nr 2 do uchwały Nr R/0004/10/10 z dn. 31.03.2010 r. SCHEMAT ORGANIZACYJNY WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU SŁUPSK 2012 Wstęp Obowiązek tworzenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 7/2014 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 28 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE nr 7/2014 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 28 lutego 2014 r. Do użytku wewnętrznego ZARZĄDZENIE nr 7/2014 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie: Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Opolskim Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA [WSZJK] w Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkole Wyższej

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA [WSZJK] w Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkole Wyższej Załącznik do Zarządzenia nr 6/2014 Rektora Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej z dnia 28 lutego 2014 roku WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA [WSZJK] w Collegium Mazovia Innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 88/ 2017 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 29 czerwca 2017 r.

Uchwała nr 88/ 2017 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 29 czerwca 2017 r. Uchwała nr 88/ 2017 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 29 czerwca 2017 r. sprawie doskonalenia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Politechnice Rzeszowskiej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 32/2008 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lipca 2008 r.

Zarządzenie Nr 32/2008 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lipca 2008 r. UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR R-0161-I-32/08 Zarządzenie Nr 32/2008 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lipca 2008 r. w sprawie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY stacjonarne i niestacjonarne studia licencjackie (I stopień), praktyczny profil kształcenia. Celem studiów na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena

Bardziej szczegółowo

Wydziałowa Komisja ds. Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

Wydziałowa Komisja ds. Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia Regulamin Wydziałowej Komisji ds. Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Filologiczno-Historycznym w Akademii Pomorskiej w Słupsku 1 1. Prace związane z wdrażaniem, funkcjonowaniem

Bardziej szczegółowo

Ramowa procedura oceny jakości programów kształcenia i programów studiów

Ramowa procedura oceny jakości programów kształcenia i programów studiów Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 3/2015 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 14 stycznia 2015 roku Ramowa procedura oceny jakości programów kształcenia i programów studiów 1. Cel Celem procedury jest ustalenie

Bardziej szczegółowo

Zasady i procedury kontroli jakości procesu dydaktycznego

Zasady i procedury kontroli jakości procesu dydaktycznego Zasady i procedury kontroli jakości procesu dydaktycznego przyjęte przez Radę Wydziału Historycznego Uchwałą nr 24 z dnia 23.IV.2008 r. i znowelizowane na posiedzeniach RW 21.11.2012 r. oraz 27.02.2013

Bardziej szczegółowo

I. PRZEPISY KONSTYTUUJĄCE WEWNĘTRZNY SYSTEM JAKOŚCI ORAZ OKREŚLAJĄCE KOMPETENCJE ORGANÓW JEDNOSTKI

I. PRZEPISY KONSTYTUUJĄCE WEWNĘTRZNY SYSTEM JAKOŚCI ORAZ OKREŚLAJĄCE KOMPETENCJE ORGANÓW JEDNOSTKI Wydział Transportu I. PRZEPISY KONSTYTUUJĄCE WEWNĘTRZNY SYSTEM JAKOŚCI ORAZ OKREŚLAJĄCE KOMPETENCJE ORGANÓW JEDNOSTKI 1) Uchwała nr 623/VII/12 Rady Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej z dnia

Bardziej szczegółowo

Krajowe Ramy Kwalifikacji

Krajowe Ramy Kwalifikacji Krajowe Ramy Kwalifikacji wdrażanie problemy - interpretacje Elżbieta Kołodziejska Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia Regulacje prawne Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z 27 lipca 2005 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Procedura ankietyzacji

Procedura ankietyzacji Załącznik do zarządzenia nr 25/2013 Rektora PWSZ w Elblągu z dnia 30 października 2013r. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu NAZWA PROCEDURY Procedura ankietyzacji Data zatwierdzenia: 30.10.2013r.

Bardziej szczegółowo

STRUKTURĘ ORGANIZACYJNĄ PROCEDURY PROCESY OBJĘTE SYSTEMEM JAKOŚCI ZASOBY

STRUKTURĘ ORGANIZACYJNĄ PROCEDURY PROCESY OBJĘTE SYSTEMEM JAKOŚCI ZASOBY 29.11.2012 Kielce STRUKTURĘ ORGANIZACYJNĄ PROCEDURY PROCESY OBJĘTE SYSTEMEM JAKOŚCI ZASOBY Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 2 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 3 SENAT PROREKTOR DO SPRAW

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Ocena i monitorowanie efektów kształcenia PU11 OCENA I MONITOROWANIE EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

PROCEDURA. Ocena i monitorowanie efektów kształcenia PU11 OCENA I MONITOROWANIE EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Załącznik do Zarządzenia Nr 27/12/13 PROCEDURA 1 / 1 OCENA I MONITOROWANIE EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Kopiowanie i rozpowszechnianie jedynie za zgodą Rektora 1. Zakres procedury PROCEDURA 2 / 5 Procedura ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie Wewnętrznego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie

Funkcjonowanie Wewnętrznego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie Funkcjonowanie Wewnętrznego Systemu Zapewnienia i Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie Badany obszar Procedura Metoda i kryteria Częstotliwość badania Dokumentacja monitorujące Zespoły/osoby podejmujące

Bardziej szczegółowo

ZADANIA I ORGANIZACJA

ZADANIA I ORGANIZACJA AKCEPTUJE Dziekan.. Prof. dr hab. inż. Stanisław CUDZIŁO Warszawa, 29 wrzesień 2016 ZADANIA I ORGANIZACJA Wydziałowej Komisji ds. Funkcjonowania Systemu Jakości Kształcenia na Wydziale Nowych Technologii

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITYCH STUDIACH MAGISTERSKICH

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITYCH STUDIACH MAGISTERSKICH Załącznik nr 2 do Uchwały Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 22/2012 z dnia 17 września 2012 roku Zalecane wzory dokumentów dotyczące funkcjonowania USZJK SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Seminarium dla WZOJK 22 października 2012 Maria Ziółek

Seminarium dla WZOJK 22 października 2012 Maria Ziółek Seminarium dla WZOJK 22 października 2012 Maria Ziółek Przewodnicząca Rady ds. Jakości Kształcenia Plan seminarium 1) Omówienie zadań WZOJK wynikających z uchwały Senatu i zarządzeń Rektora 2) Prezentacja

Bardziej szczegółowo

Podział odpowiedzialności w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na UEP

Podział odpowiedzialności w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na UEP Załącznik 8 Podział odpowiedzialności w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na UEP CEL 1: Planowanie procesu kształcenia (WSZJK 7) Projektowanie i modyfikacja programów kształcenia załącznik 1 WSZJK

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2.1. Ogólne informacje o systemie zarządzania jakością kształcenia System zarządzania jakością kształcenia funkcjonujący na Wydziale Zarządzania i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 149/2016 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 149/2016 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR 149/2016 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia programów kształcenia na studiach

Bardziej szczegółowo

Zał. do ZW 88/2012 ZASADY FUNKCJONOWANIA UCZELNIANEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ

Zał. do ZW 88/2012 ZASADY FUNKCJONOWANIA UCZELNIANEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ Zał. do ZW 88/2012 ZASADY FUNKCJONOWANIA UCZELNIANEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ 1. 1. Użyte w tekście terminy: Program nauczania, Plan studiów, Opis kursów, Cele

Bardziej szczegółowo

System weryfikacji efektów kształcenia

System weryfikacji efektów kształcenia System weryfikacji efektów kształcenia Ogólne wytyczne 1. Do opisaniu efektów kształcenia służy deskryptor (opis katalogowy, hasłowy) rozumiany jako ogólne stwierdzenie określające zakładane efekty 2.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA FUNKCJONOWANIA UCZELNIANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA 1

STRATEGIA FUNKCJONOWANIA UCZELNIANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA 1 STRATEGIA FUNKCJONOWANIA UCZELNIANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA 1 Zapewnienie studentom wy na najwyższym poziomie, a pracodawcom absolwentów wyposażonych w odpowiednią wiedzę, umiejętności

Bardziej szczegółowo

Strategia Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Pedagogicznym UW

Strategia Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Pedagogicznym UW Strategia Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Pedagogicznym UW Wydziałowa Strategia Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia jest powiązana z Uczelnianą Strategią ZZJK oraz

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA TWORZENIA I LIKWIDOWANIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

PROCEDURA TWORZENIA I LIKWIDOWANIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 1. Podstawy prawne 1.1. Regulacje zewnętrzne: Ustawa z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005r. Nr 164.poz.1365 ze zm.) Rozporządzenie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 49/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 49/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 października 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 49/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 października 2015 r. w sprawie wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia i jego doskonalenia na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/2015. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku

UCHWAŁA NR 11/2015. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku UCHWAŁA NR 11/2015 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku w sprawie: zmiany Uchwały Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte Nr 26/2014

Bardziej szczegółowo

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od początku roku akademickiego 2007/2008. R e k t o r

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od początku roku akademickiego 2007/2008. R e k t o r Uchwała nr 1/2008 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Prorektorowi ds. Studenckich i Dziekanom Wydziałów.

Wykonanie uchwały powierza się Prorektorowi ds. Studenckich i Dziekanom Wydziałów. Uchwała nr 42/12 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 28 marca 2012 w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Uczelnianego

Bardziej szczegółowo

Procedura badania ankietowego Losy zawodowe absolwenta UWM w Olsztynie

Procedura badania ankietowego Losy zawodowe absolwenta UWM w Olsztynie Procedura badania ankietowego Losy zawodowe absolwenta UWM w Olsztynie Załącznik nr 2a do Zarządzenia Nr 4/2016 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 22 stycznia 2016 roku 1. Cel Celem procedury jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY ZEWNĘTRZNE M.1 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 r., nr 164, poz z późn. zm.)

PRZEPISY ZEWNĘTRZNE M.1 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 r., nr 164, poz z późn. zm.) PRZEPISY ZEWNĘTRZNE M.1 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 r., nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) M.2 M.3 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 37/ Rady Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Uchwała nr 37/ Rady Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie Uchwała nr 37/2016-17 Rady Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 1.02.2017 - w sprawie: zatwierdzenie instrukcji systemu jakości kształcenia na Wydziale Nauk

Bardziej szczegółowo

punkty ECTS kwalifikacje trzeciego stopnia praktyka zawodowa 2

punkty ECTS kwalifikacje trzeciego stopnia praktyka zawodowa 2 Uchwała nr 128 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Śląskiego dotyczących uchwalania planów

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE NAUK O ZIEMI

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE NAUK O ZIEMI Załącznik 13 1. Poziom kształcenia: pierwszy 2. Profil kształcenia: ogólnoakademicki 3. Forma prowadzenia studiów: stacjonarne WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE NAUK O ZIEMI

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 23/ Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wytycznych dla rad wydziałów Uniwersytetu

Uchwała nr 23/ Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wytycznych dla rad wydziałów Uniwersytetu Uchwała nr 23/2016-2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wytycznych dla rad wydziałów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie dotyczących tworzenia i doskonalenia

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH I. Wprowadzenie Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia Podpisanie przez Polskę w 1999 roku Deklaracji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r.

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia programów kształcenia na studiach

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 24/2017. Ramy przedmiotowe uchwały

Uchwała Nr 24/2017. Ramy przedmiotowe uchwały Uchwała Nr 24/2017 Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu projektowania i zmiany programów kształcenia w Pomorskim Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 3/2013. Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 23 stycznia 2013 r.

Uchwała nr 3/2013. Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 23 stycznia 2013 r. Uchwała nr 3/2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie tworzenia i dokumentowania programów kształcenia na studiach pierwszego

Bardziej szczegółowo

MODEL ZARZADZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE NAUK GEOGRAFICZNYCH UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

MODEL ZARZADZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE NAUK GEOGRAFICZNYCH UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO Wydział Nauk Geograficznych 90-139 Łódź Ul. Narutowicza 88 MODEL ZARZADZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE NAUK GEOGRAFICZNYCH UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO - FILOZOFICZNYM AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO - FILOZOFICZNYM AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Uchwała Nr 23/2012/13 Rady Wydziału Edukacyjno Filozoficznego Akademii Pomorskiej w Słupsku Z dnia 03 lipca 2013 r. SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO - FILOZOFICZNYM AKADEMII

Bardziej szczegółowo

Seminarium dla WZOJK 5 marca 2013 Maria Ziółek

Seminarium dla WZOJK 5 marca 2013 Maria Ziółek Seminarium dla WZOJK 5 marca 2013 Maria Ziółek Przewodnicząca Rady ds. Jakości Kształcenia Plan seminarium 1) Omówienie zadań WZOJK wynikających z uchwały Senatu i zarządzeń Rektora -z komentarzem 2) Sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr AR001-3 -I/2015

Uchwała Nr AR001-3 -I/2015 Uchwała Nr AR001-3 -I/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie wytycznych dla rad wydziałów w zakresie projektowania programów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Wydziałowe Standardy Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14

Wydziałowe Standardy Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14 Wydziałowe Standardy Zapewnienia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14 Część l - Założenia ogólne Systemu 1 1. Zasadniczymi celami Wydziałowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-36/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 11 lipca 2014 r.

Zarządzenie Nr R-36/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 11 lipca 2014 r. Zarządzenie Nr R-36/2014 w sprawie systemu weryfikacji efektów w Politechnice Lubelskiej Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt. 3a Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012

Bardziej szczegółowo

System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Ekonomicznym. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Ekonomicznym. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 1. Podstawy prawne Systemu Ustawa z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE JAKOŚCI PROCESU KSZTAŁCENIA

MONITOROWANIE JAKOŚCI PROCESU KSZTAŁCENIA Spis treści Załącznik nr 1 do Uczelnianego systemu zarządzania jakością kształcenia w SGH MONITOROWANIE JAKOŚCI PROCESU KSZTAŁCENIA strona 1. Cel procedury... 1 2. Zakres procedury... 2 3. Objaśnienie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XL/2017 Senatu UM w Lublinie z dnia 1 lutego 2017 roku

Załącznik do Uchwały Nr XL/2017 Senatu UM w Lublinie z dnia 1 lutego 2017 roku Załącznik do Uchwały Nr XL/2017 Senatu UM w Lublinie z dnia 1 lutego 2017 roku 1 Programy kształcenia, w tym programy studiów i plany studiów, spełniają wymagania określone w następujących rozporządzeniach

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny system zarządzania jakością kształcenia w Społecznej Akademii Nauk

Wewnętrzny system zarządzania jakością kształcenia w Społecznej Akademii Nauk Wewnętrzny system zarządzania jakością kształcenia w Społecznej Akademii Nauk KRK Stan wdrożenia i korekty KRK Sylabusy Pracodawcy BCC, Rada pracodawców Proces dyplomowania Składy komisji prac dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Politechnika Koszalińska Wydział Elektroniki i Informatyki WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Politechnika Koszalińska Wydział Elektroniki i Informatyki WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Procedura 1.1. Planowanie i zatwierdzenie programu kształcenia Podstawa prawna Regulacje zewnętrzne Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NADZOROWANYCH DOKUMENTÓW

WYKAZ NADZOROWANYCH DOKUMENTÓW WYKAZ NADZOROWANYCH DOKUMENTÓW Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Formularz F.I.1, wydanie 1 z dnia

Bardziej szczegółowo

I. Procedury oceny jakości kształcenia

I. Procedury oceny jakości kształcenia Załącznik do Decyzji Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych AMW z dnia 21 września 2012 r. w sprawie wdrożenia na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych AMW Wewnętrznego Systemu Zapewnienia

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W WYDZIALE TURYSTYKI I ZDROWIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W WYDZIALE TURYSTYKI I ZDROWIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W WYDZIALE TURYSTYKI I ZDROWIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ Spis treści I. Podstawy prawne wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia 3 II. III. IV. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

KOMISJE DZIAŁAJĄCE NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII Zakres działania Komisji Wydziałowych

KOMISJE DZIAŁAJĄCE NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII Zakres działania Komisji Wydziałowych KOMISJE DZIAŁAJĄCE NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII Zakres działania Komisji Wydziałowych Komisja ds. Jakości Kształcenia Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia jest organem doradczym i opiniodawczym

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością Kształcenia. Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

System Zarządzania Jakością Kształcenia. Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Załącznik do Uchwały nr 1/2013 Senatu WUM z dnia 21 stycznia 2013 r. System Zarządzania Jakością Kształcenia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogólne ramy instytucjonalne Wydanie: I Obowiązuje od:

Bardziej szczegółowo

Procedura badania ankietowego Losy zawodowe absolwenta UWM w Olsztynie

Procedura badania ankietowego Losy zawodowe absolwenta UWM w Olsztynie Procedura badania ankietowego Losy zawodowe absolwenta UWM w Olsztynie Załącznik 2a do Zarządzenia Nr 51/2013 z dnia 31 maja 2013 roku 1. Cel Celem procedury jest przeprowadzenie badania i zebranie informacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Działania Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Regulamin Działania Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku Regulamin Działania Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku I. Informacje ogólne 1 Podstawą prawną Regulaminu Działania Systemu Zapewnienia i Doskonalenia

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM. WRZESIEŃ Lp. Zadanie Realizatorzy (Odpowiedzialność) 1. Letnia sesja egzaminacyjna II poprawkowa Kierownicy Jednostek/ Termin

HARMONOGRAM. WRZESIEŃ Lp. Zadanie Realizatorzy (Odpowiedzialność) 1. Letnia sesja egzaminacyjna II poprawkowa Kierownicy Jednostek/ Termin HARMONOGRAM działań w zakresie doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP w Lublinie na rok akademicki 2016/2017 WRZESIEŃ Lp. Zadanie Realizatorzy 1. Letnia sesja

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 29 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 19 kwietnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 29 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 19 kwietnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 29 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu uczelnianej i wydziałowych komisji ds. jakości kształcenia

Bardziej szczegółowo

Kadra dydaktyczna Wydziału Filozofii i Socjologii

Kadra dydaktyczna Wydziału Filozofii i Socjologii UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Wydział Filozofii i Socjologii Kadra dydaktyczna Wydziału Filozofii i Socjologii 1 Polityka kadrowa Politykę kadrową realizuje dziekan wraz z dyrektorami

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UPOWSZECHNIANIA INFORMACJI

PROCEDURA UPOWSZECHNIANIA INFORMACJI WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Symbol WSDZJK- WNoZ/6 PROCEDURA UPOWSZECHNIANIA INFORMACJI 1. Podstawy prawne 1.1. Regulacje zewnętrzne: Art. 23 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust.

Bardziej szczegółowo

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Uczelniany system zapewnienia jakości kształcenia powinien stanowić jeden z elementów kompleksowego systemu zarządzania jakością, obejmującego wszystkie

Bardziej szczegółowo

Politechnika Koszalińska Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Politechnika Koszalińska Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Podstawa prawna Regulacje zewnętrzne Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) Rozporządzenie MNiSW z dnia 3 października 2014 r. w sprawie prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Zasady projektowania i uchwalania programów kształcenia na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii (Zalecenie WZJK nr 1/2015)

Zasady projektowania i uchwalania programów kształcenia na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii (Zalecenie WZJK nr 1/2015) Zasady projektowania i uchwalania programów kształcenia na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii (Zalecenie WZJK nr 1/2015) Zasady dotyczą projektowania i uchwalania programów kształcenia lub studiów i zmian

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE RADY ds. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. dotyczące doskonalenia jakości kształcenia na UAM w Poznaniu

REKOMENDACJE RADY ds. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. dotyczące doskonalenia jakości kształcenia na UAM w Poznaniu 28.01.2013 REKOMENDACJE RADY ds. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA dotyczące doskonalenia jakości na UAM w Poznaniu Propozycje działań na rzecz doskonalenia jakości przygotowane przez uczelnianą Radę ds. Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE TRANSPORTU I ELEKTROTECHNIKI

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE TRANSPORTU I ELEKTROTECHNIKI Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE TRANSPORTU I ELEKTROTECHNIKI RADOM 2015 System Zapewnienia Jakości Kształcenia jest

Bardziej szczegółowo

3 Wykaz dokumentów do wniosku

3 Wykaz dokumentów do wniosku Procedura składania wniosku o nadanie uprawnienia do prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia w Akademii Pomorskiej w Słupsku 1 Przepisy ogólne Warunki, jakie musi spełniać

Bardziej szczegółowo

sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych.

sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych. Informacje na temat punktów ECTS w znowelizowanej Ustawie Prawo o szkolnictwie Wyższym, w rozporządzeniach do tego aktu wykonawczego, oraz w dokumentach uniwersyteckich. Wykaz dokumentów, które traktują

Bardziej szczegółowo

Politechnika Koszalińska Wydział Elektroniki i Informatyki WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Politechnika Koszalińska Wydział Elektroniki i Informatyki WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Podstawa prawna Regulacje zewnętrzne Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) Regulacje wewnętrzne Uchwała Nr 20/2012 Senatu Politechniki Koszalińskiej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie 62/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 27 kwietnia 2012 r.

Zarządzenie 62/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 27 kwietnia 2012 r. Zarządzenie 62/2011/2012 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie wdrożenia Wytycznych Senatu dla podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie realizacji standardów

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące projektowania programów kształcenia i planów studiów, ich realizacji i oceny rezultatów.

Wytyczne dotyczące projektowania programów kształcenia i planów studiów, ich realizacji i oceny rezultatów. Załącznik do Uchwały nr 3/I/12 Senatu PWSTE im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu z dnia 18 stycznia 2012r. Wytyczne dotyczące projektowania programów kształcenia i planów studiów, ich realizacji

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 1 do uchwały Senatu UG nr 77/14

załącznik nr 1 do uchwały Senatu UG nr 77/14 załącznik nr 1 do uchwały Senatu UG nr 77/14 WYTYCZNE dla rad wydziałów dotyczące uchwalania programów kształcenia i planów studiów (kursów dokształcających, szkoleń) na studiach podyplomowych, kursach

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA PROCEDURA 30 WERYFIKACJA OSIĄGANIA ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEZ STUDENTÓW

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA PROCEDURA 30 WERYFIKACJA OSIĄGANIA ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEZ STUDENTÓW PROCEDURA 30 WERYFIKACJA OSIĄGANIA ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEZ STUDENTÓW 1 1. ZAKRES PROCEDURY Wydział Nauk o Zdrowiu (WNoZ) 2. TERMINOLOGIA Efekty kształcenia zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENIANIA I PREMIOWANIA STUDENTÓW OBOWIĄZUJĄCA NA WYDZIALE PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII UMCS

PROCEDURA OCENIANIA I PREMIOWANIA STUDENTÓW OBOWIĄZUJĄCA NA WYDZIALE PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII UMCS Załącznik do Uchwały Nr 65/62/2015 Rady Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 17 czerwca 2015 roku z późn.zm. PROCEDURA OCENIANIA I PREMIOWANIA STUDENTÓW

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA DYPLOMOWANIA OBOWIĄZUJĄCA NA WYDZIALE PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII UMCS

PROCEDURA DYPLOMOWANIA OBOWIĄZUJĄCA NA WYDZIALE PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII UMCS Załącznik do Uchwały Nr 67/62/2015 Rady Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 17 czerwca 2015 roku z późn.zm. PROCEDURA DYPLOMOWANIA OBOWIĄZUJĄCA NA WYDZIALE

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE BIOTECHNOLOGII I NAUK O ŚRODOWISKU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II.

ZASADY ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE BIOTECHNOLOGII I NAUK O ŚRODOWISKU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II. ZASADY ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE BIOTECHNOLOGII I NAUK O ŚRODOWISKU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II. Misją Wydziału Biotechnologii i Nauk o Środowisku Katolickiego

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WYDZIAŁOWA NR 11 Data:

PROCEDURA WYDZIAŁOWA NR 11 Data: Programy kształcenia i plany Strona 1/5 1. Cel, przedmiot i zakres działań Celem procedury jest specyfikacja czynności procesu tworzenia, modyfikowania, zatwierdzania i wdrażania programów kształcenia

Bardziej szczegółowo

A. ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA: wzór na osobnej karcie

A. ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA: wzór na osobnej karcie Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9 Rektora ASP z dnia 9 lutego 2015 r. OPIS KIERUNKU STUDIÓW I. DANE PODSTAWOWE: NAZWA KIERUNKU STUDIÓW: 1 POZIOM KSZTAŁCENIA: do wyboru jedna pozycja z listy: studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie wzoru wniosków rad wydziałów, stanowiących podstawę do podjęcia przez

z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie wzoru wniosków rad wydziałów, stanowiących podstawę do podjęcia przez DOP-0212-26/12 Poznań, 29 lutego 2012 roku Zarządzenie nr 26/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie wzoru wniosków rad wydziałów, stanowiących podstawę

Bardziej szczegółowo

WYśSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA I WERYFIKACJI JEGO EFEKTÓW. Cel systemu.

WYśSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA I WERYFIKACJI JEGO EFEKTÓW. Cel systemu. WYśSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE 02-061 WARSZAWA, UL. WAWELSKA 14, TEL (0-22) 825-62-13, FAX (0-22) 825-80-31 SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA I WERYFIKACJI JEGO EFEKTÓW 1. Celem

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA PROCEDURA PROCES DYPLOMOWANIA

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA PROCEDURA PROCES DYPLOMOWANIA Strona 1 z 5 1. Podstawy prawne: Akty prawne zewnętrzne: 1. Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r.(dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WYDZIAŁOWA NR 11 Data: 2015-05-05

PROCEDURA WYDZIAŁOWA NR 11 Data: 2015-05-05 Programy y Strona 1/5 1. Cel, przedmiot i zakres działań Celem procedury jest specyfikacja czynności procesu tworzenia, modyfikowania, zatwierdzania i wdrażania programów kształcenia oraz planów na wydziale

Bardziej szczegółowo

Procedura Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia

Procedura Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Tytuł: nkietyzacja nauczycieli akademickich Wydanie: I Strona 1 z 5 1. Cel procedury. Celem niniejszej procedury jest pozyskanie od studentów, uczestników studiów doktoranckich oraz uczestników studiów

Bardziej szczegółowo

Politechnika Koszalińska Wydział Elektroniki i Informatyki WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Politechnika Koszalińska Wydział Elektroniki i Informatyki WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Podstawa prawna Regulacje zewnętrzne Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) Regulacje wewnętrzne Uchwała Nr 1/2012 Senatu Politechniki Koszalińskiej

Bardziej szczegółowo

REKTOR UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA

REKTOR UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA REKTOR UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA OBWIESZCZENIE Nr 1/2013 z dnia 04 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia dokumentu P O L I T Y K A Z A P E W N I E N I A J A K O Ś C I K S Z T A Ł C E N I

Bardziej szczegółowo

System oceny efektów kształcenia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu

System oceny efektów kształcenia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu System oceny efektów kształcenia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu A. Zasady i zakres oceny efektów kształcenia oraz organizacja prac Wydziałowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wydziału Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa (WMTiW) Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego.

Regulamin Wydziału Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa (WMTiW) Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego. Regulamin Wydziału Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa (WMTiW) Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin Wydziału Materiałoznawstwa, Technologii

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 26 Dziekana Wydziału Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia r

DECYZJA Nr 26 Dziekana Wydziału Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia r DECYZJA Nr 26 Dziekana Wydziału Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19.12.2013r w sprawie: ustalenia rocznego harmonogramu auditów na Wydziale Nauk Technicznych w roku

Bardziej szczegółowo