ANIMACJA studia I stopnia DOKUMENTACJA PROGRAMU KSZTAŁCENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANIMACJA studia I stopnia DOKUMENTACJA PROGRAMU KSZTAŁCENIA"

Transkrypt

1 ANIMACJA studia I stopnia DOKUMENTACJA PROGRAMU KSZTAŁCENIA 1/ Ogólna informacja o kierunku studiów: Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu Wydział Komunikacji Multimedialnej KIERUNEK ANIMACJA Obszar kształcenia: SZTUKA Dziedzina: SZTUKI PLASTYCZNE Dyscyplina : SZTUKI PIĘKNE Forma: STUDIA STACJONARNE Poziom kształcenia: STUDIA I STOPNIA Profil: OGÓLNOAKADEMICKI I PRAKTYCZNY Liczba semestrów i punktów ECTS: studia I stopnia 6 semestrów punktów ECTS 2/ Ogólna charakterystyka sylwetki absolwenta Kierunek Animacja ma na celu wykształcenie realizatora audiowizualnego, wyposażonego w wiedzę i umiejętności pozwalające na wykorzystanie procesu animacji i języka filmu animowanego, także w obszarach pozafilmowych. Absolwent posiada kompetencje zawodowe umożliwiające mu samodzielne zaprojektowanie krótkiej formy animowanej oraz utworów użytkowych w ramach szeroko pojętej grafiki telewizyjnej. Posiada kompetencje do tworzenia lub współtworzenia całego spektrum dzieł w ramach dynamicznego komunikatu wizualnego współczesnej grafiki. Absolwent jest przygotowany do współpracy zespołowej i posiada głęboką świadomość przestrzegania i poszanowania praw autorskich współtwórców jak i autorów dzieł wykorzystanych do realizacji projektu czy filmu. Absolwent posiada także wiedzę w problematyce podstawowych zagadnień historii sztuk pięknych i uwarunkowań współczesnej kultury. Umiejętności artystyczne absolwenta wspierają doświadczenia z innych dyscyplin, takich jak rysunek, malarstwo, grafika. Absolwent posiada niezbędną do wykonywania zawodu wiedzę z zakresu: procesu animacji w technikach tradycyjnych i cyfrowych kompilacji i przenikania się tradycyjnych technologii animacyjnych ze współczesnymi w obszarze kształtowania dynamicznego obrazu filmowego, telewizyjnego i graficznego posługiwania się sprzętem i aparaturą realizacyjną, m.in. aparatami fotograficznymi analogowymi, cyfrowymi, kamerami poklatkowymi oraz urządzeniami komputerowymi służącymi do obróbki obrazu projektowania graficznego z udziałem nowoczesnych narzędzi komputerowych przygotowania i realizacji ścieżki dźwiękowej Absolwent jest przygotowany do: projektowania i zrealizowania obrazu dynamicznego dla potrzeb filmu, telewizji, internetu i prezentacji multimedialnych współpracy w zespołach realizujących utwory audiowizualne Absolwent licencjatu może objąć następujące stanowiska zawodowe: storyboardzista realizator animacji filmowej, reklamowej, internetowej, edukacyjnej, popularno-naukowej oraz informacyjnej grafik dynamicznego obrazu telewizyjnego 3/ Warunki rekrutacji na studia: 3.1 WYMAGANIA WSTĘPNE (oczekiwane kompetencje kandydata); Warunkiem dopuszczenia kandydata do odbywania studiów jest: złożenie wymaganych dokumentów, w tym świadectwa dojrzałości pozytywny wynik sprawdzianu kwalifikacyjnego Kandydat powinien posiadać elementarne predyspozycje w zakresie: wyobraźni czasowo-przestrzennej umiejętności analizy i syntezy ruchu podstawowych umiejętności rysunkowych i malarskich budowania narracji za pomocą obrazu

2 3.2 ZASADY REKRUTACJI Szczegółowe zasady rekrutacji zawiera Regulamin sprawdzianu kwalifikacyjnego na studia stacjonarne pierwszego stopnia Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Sprawdzian kwalifikacyjny jest konkursowy, ma charakter praktyczny i ma na celu ujawnienie elementarnych predyspozycji kandydata do studiowania na kierunku animacja oraz pokazać umiejętności ogólnoplastyczne w zakresie rysunku i malarstwa. Ważnym elementem sprawdzianu jest autoprezentacja kandydata, która ma wykazać jego zdolności intelektualne i być okazją do zaprezentowania wiedzy o sztuce i kulturze - zwłaszcza w kontekście wybranego kierunku studiów. 4/ Różnice w stosunku do innych programów o podobnie zdefiniowanych celach i efektach kształcenia prowadzonych w Uczelni Proponowany program studiów kierunku Animacja, odróżnia się w sposób zasadniczy od innych programów prowadzonych w Uczelni, przede wszystkim w ofercie przedmiotów kierunkowych. Program tych przedmiotów obejmuje kształcenie w zakresie: wszechstronnego nabycia umiejętności procesu animacji w technikach klasycznych, kombinowanych i komputerowych, poprzez odkrywanie w studencie specyficznych predyspozycji do budowy ruchu pozornego, kształtowania czasu i rytmu filmowego nabycia wiedzy i umiejętności warsztatu animatora i filmowca, w szczególności opanowania technologii rejestracji, przetwarzania i montażu obrazu budowy narracji i semantyki ruchomego obrazu kształtowania i rozwijania własnego, elementarnego języka animacji rozwijania wrażliwości muzycznej i umiejętności montażu warstwy audytywnej wiedzy i umiejętności projektowania utworu audiowizualnego wiedzy z historii animacji Pracownie i przedmioty kierunkowe wspomagane są także przez specjalnie dobrane przedmioty podstawowe, które dopełniają spektrum kształcenia: warsztat zapisu obrazu warsztat animacji 2D warsztat animacji 3D podstawy projektowania graficznego i projektowania grafiki multimedialnej uwzględniające specyfikę kierunku (zwłaszcza w aspekcie dynamicznej kompozycji obrazu) Program kształcenia realizowany jest poprzez rozwiązywanie różnorodnej problematyki, zawartej w autorskich programach pracowni i przedmiotów. Każdy z tych programów wynika z doświadczenia dydaktycznego, praktyki artystycznej i zawodowej prowadzących je pedagogów. 5/ Zasady studiowania ogólne zasady dotyczące wyboru pracowni kierunkowych i ogólnoplastycznych Rok studiów Kierunek ANIMACJA I rok / semestr I Animacja Materii 3 h Podstawy Animacji 4 h Animacja Komputerowa 3 h Podstawy techniki zdjęciowej 4 h Warsztat animacji 2D 2h Malarstwo 3h Animacja Materii 3 h I rok / semestr II Podstawy Animacji 4 h Animacja Komputerowa 3 h Podstawy techniki zdjęciowej 4 h Warsztat zapisu obrazu 2h Malarstwo - 3h UWAGA! Po I roku studiów - zaliczenie pleneru minimum 4 - dniowego. Plenery - w ramach programu kierunkowego. II rok / semestr III Animacja multimedialna 4 h Wybrana Pracownia Animacji 3h Podstawy projektowania graficznego - 3h Projektowanie Grafiki Multimedialnej- 3h Warsztat animacji 3D 2h Pracownia spoza Katedry Animacji 4h

3 II rok / semestr IV III rok / semestr V III rok / semestr VI Animacja multimedialna 4 h Wybrana Pracownia Animacji 3h Podstawy projektowania graficznego - 3h Projektowanie Grafiki Multimedialnej- 3h Warsztat animacji 3D 2h Pracownia spoza Katedry Animacji 4h Wybrana Pracownia Animacji 3h Licencjacka Pracownia Dyplomowa 5h Licencjacka Pracownia Dyplomowa 5h Studiowanie w wybranych pracowniach przeprowadza się w trybie dwóch lub więcej semestrów. Wybór pracowni kierunkowej dokonuje student zgonie z planem studiów. PLENERY W czasie studiów student ma obowiązek zaliczyć co najmniej jeden plener kierunkowy o czasie trwania nie krótszym niż 5 dni. Podczas pleneru realizowany jest program odpowiadający wytycznym, wynikającym z KRK (A1_K05): absolwent posiada umiejętność efektywnego komunikowania się i życia w społeczeństwie, w szczególności: pracy zespołowej w ramach wspólnych projektów i działań artystycznych integracji z innymi osobami w ramach różnych przedsięwzięć kulturalnych. Założenia te realizowane są poprzez wspólne projektowanie i realizację etiud filmowych. 6/ Przebieg i zasady procesu dyplomowania, w tym przeprowadzenia egzaminu dyplomowego. Praca dyplomowa składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Warunkiem realizacji praktycznej pracy dyplomowej w wybranej pracowni kierunkowej jest zaliczenie w tej pracowni w toku studiów minimum dwóch semestrów. Licencjacką pracę dyplomową (teoretyczną i praktyczną) student wykonuje pod kierunkiem promotorów: profesorów, doktorów habilitowanych, doktorów oraz pracowników naukowo dydaktycznych posiadających kwalifikacje I lub II stopnia. Na początku V semestru student wybiera pracownię kierunkową, w której będzie wykonywał licencjacką pracę dyplomową. Wybrany pedagog obejmuje funkcję promotora. Student proponuje temat pracy i wraz z promotorem ustalają zakres problemowy i artystyczny dyplomu. W trakcie V i VI semestru student realizuje pracę dyplomową. Otwartą obronę licencjackiej pracy dyplomowej ocenia komisja dyplomowa wyznaczona przez Dziekana Wydziału. Zasady procesu dyplomowania i przeprowadzania egzaminu dyplomowego określa szczegółowo REGULAMIN STUDIÓW UNIWERSYTETU ARTYSTYCZNEGO W POZNANIU ( Na podstawie ustawy z dnia r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365), zatwierdzony przez Senat Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu). 7/ Możliwości zatrudnienia lub dalszego kształcenia po ukończeniu studiów na danym kierunku i poziomie kształcenia. Absolwent studiów licencjackich przygotowany jest do podjęcia pracy w następujących jednostkach: studia filmowe studia animacji 2D i 3D działy graficzne jednostek telewizyjnych agencje reklamowe i domy medialne ośrodki edukacji artystycznej Absolwent studiów licencjackich jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. 8/ Spełnienie wymagań dotyczących prowadzenia kierunku studiów Prowadzenie studiów pierwszego stopnia na kierunku Animacja jest zgodne z posiadanymi uprawnieniami Wydziału Komunikacji Multimedialnej UAP, zgodnie z treścią art. 11 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Dz. U. Nr 164 poz z późn. zm.) 8.1 ZWIĄZEK KIERUNKU STUDIÓW ZE STRATEGIĄ ROZWOJU I MISJĄ UCZELNI Celowość utworzenia Kierunku Animacja w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu rozpatrujemy w kilku zasadniczych aspektach : dynamicznego rozwoju dyscypliny animacji oraz udziału języka i procesu animacji we współczesnych sztukach wizualnych

4 naturalnego, historycznego rozwoju kadry naukowej oraz osiągnięć studentów Katedry Animacji kształtowania nowoczesnej oferty dydaktycznej odpowiadającej zapotrzebowaniu społecznemu wzbogacenia spektrum kierunków kształcenia Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu w ramach rozwoju Uczelni i sprostaniu konkurencji pomiędzy Szkołami Wyższymi. Animacja filmowa przeszła w ostatnich dwóch dekadach nie tylko ogromną rewolucję technologiczną ale także gatunkową i artystyczną. To, co jednak wydaję się najciekawsze z punktu widzenia współczesnego młodego artysty, to możliwość szerokiego wykorzystania interdyscyplinarnej natury języka animacji. Z ruchomym komunikatem wizualnym spotykamy na każdym kroku: w telewizji, reklamie, sieci internetowej, wizualizacjach, systemach informacyjnych, grach. Animacja jest wykorzystywana nie tylko jako środek wspomagający, ale często determinuje poziom i dalszy rozwój innych dyscyplin sztuki. Takim przykładem może być rozwój niektórych gatunków kina fabularnego czy gier komputerowych. Ruch nie tylko staje się nowoczesnym i atrakcyjnym środkiem wyrazowym, ale też niezbędnym elementem w profesjonalnym projektowaniu urządzeń, form przemysłowych czy architektury. Animacja coraz częściej wspomaga procesy dydaktyczne na wszystkich szczeblach kształcenia (programy edukacyjne) i jest coraz częściej wykorzystywana w poważnych badaniach naukowych. Obszary, w których animacja znajduje swoje miejsce bywają tak odległe od siebie i różne funkcjonalnie, że potwierdza to tylko jej szerokie możliwości kreacyjne. Wykształcenie artysty potrafiącego w sposób świadomy i twórczy wykorzystać proces animacji wymaga specjalistycznego procesu kształcenia w ramach samodzielnego kierunku, który uwzględniałby w swoim programie interdyscyplinarny charakter studiów o profesjonalnym charakterze przedmiotów kierunkowych. Historia obecności animacji w naszej Uczelni sięga już 30 lat - od pojedynczej pracowni filmu animowanego w ramach kierunku grafika, prowadzonej przez nestora polskiej animacji prof. Kazimierza Urbańskiego, do samodzielnej Katedry Filmu w ramach Wydziały Komunikacji Multimedialnej, powołanej w 2002 roku. Kształcenie studentów i program studiów na przestrzeni tych lat zmieniał się wielokrotnie. U podstaw tych zmian leżały zawsze przemiany, które dokonywały się w obszarze animacji. Równocześnie specjalność animacja wpisywała się zawsze w rozwój i zmiany strukturalne Uczelni. Wszyscy pedagodzy skupieni w Katedrze Animacji posiadają ogromny dorobek i osiągnięcia artystyczne w dziedzinie animacji i filmu. Efektem tego doświadczenia są znakomite realizacje dyplomowe i sukcesy studentów na festiwalach filmowych w kraju i na świecie. Utworzenie w UAP samodzielnego Kierunku Animacja będzie ukoronowaniem i spełnieniem ambicji naukowych, artystycznych i pedagogicznych kadry z 30 letnim doświadczeniem twórczym. Zmiany dokonujące się w nowoczesnych technologiach służących kształtowaniu obrazu, jak i ciągły proces zmian dokonujący się w naszym życiu gospodarczym i społecznym, wpływają bezpośrednio na zmianę funkcji i roli współczesnego artysty. Zrodziło się zapotrzebowania na usługi i efekty twórczej pracy plastyków designerów. Na wiele dziedzin życia, z którymi spotyka się na co dzień każdy z nas (kino, media, reklama, sieć internetowa, szkoła) wielki wpływ ma projektant ruchomego obrazu. Instytucje związane z tymi obszarami: studia telewizyjne, filmowe, graficzne oraz agencje reklamowe i domy medialne korzystając z współczesnego dynamicznego komunikatu, poszukują twórców realizatorów umiejących posługiwać się językiem animacji oraz nowoczesnymi narzędziami kreacji. Profesjonalizm oraz specjalizacja twórców w wymienionych obszarach, jest niezbędna dla zapewnienia wysokiego poziomu realizacji. Daje to młodym artystom projektantom szansę rozpoczęcia kariery zawodowej, a także możliwość szerokiego wyboru drogi związanej z dalszym rozwojem artystycznym. Nowe media, sposób ich komunikacji i obrazowania, w sposób naturalny bliskie są młodemu pokoleniu. Trwająca od lat popularność animacji i grafiki projektowej jest oczywista i nie do zakwestionowania. Wieloletnie doświadczenia Katedry Animacji potwierdzają ogromne zainteresowanie kandydatów tymi dyscyplinami sztuki. Powołując nowy kierunek studiów Animacja, UAP będzie pierwszą w kraju uczelnią posiadającą tak wyodrębniony program kształcenia. Bardzo szerokie, interdyscyplinarne (nie zawężające się jedynie do filmu) traktowanie animacji, stanie się ciekawą i atrakcyjną oferta dla młodych adeptów sztuk wizualnych. Nowoczesne traktowanie udziału animacji w konstruowaniu obrazu będzie stymulowało także stały rozwój struktur Katedry Animacji (pracownie, przedmioty) wynikający ze zmian zachodzących w tym dynamicznie rozwijającym się obszarze sztuki. 8.2 ZAPEWNIENIE MINIMUM KADROWEGO DLA PROWADZONEGO KIERUNKU Kadry dla kierunku ANIMACJA Minimum kadrowe zgodne z par. 14 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia. Lp Imię i Nazwisko Stopień naukowy/tytuł naukowy/stanowisko 1 prof. Hieronim Neumann prof. zw. UAP Obszar wiedzy Sztuka Dziedzina sztuki Dyscyplina artystyczna Sztuki plastyczne Sztuki 2 prof. Jacek Adamczak prof. zw. UAP Sztuka Sztuki plastyczne Sztuki Dorobek artystyczny multimedialna, grafika projektowa klasyczna, grafika projektowa - rysunek 3 dr hab. Maciej Ćwiek prof. ndzw. Sztuka Sztuki plastyczne Sztuki

5 UAP komputerowa, grafika telewizyjna i filmowa 4 dr hab Piotr Muszalski ad. Sztuka Sztuki plastyczne Sztuki 5 dr hab. Zbigniew Kozub prof. ndzw. UAP Sztuka Sztuki muzyczne Kompozycj a i teoria muzyki 6 dr Wojciech Hoffmann ad. Sztuka Sztuki plastyczne Sztuki 7 dr Maja Wolna Sztuka Sztuki plastyczne Sztuki Pozostali pracownicy Katedry Animacji 1 mgr Robert Proch as. (zamknięcie przewodu doktorskiego marzec 2013) 2 mgr Miłosz Margański as.(wszczęcie przewodu doktorskiego jesień 2012) materii, grafika projektowa Muzyka współczesna, filmowa i teatralna Film animowany, realizacje audiowizualne Projektowanie graficzne, plakat Film animowany, realizacje malarskie w przestrzeni miejskiej interaktywna, programowanie gier 2 mgr Janusz Tatarkiewicz st. wykł. Zdjęcia filmowe i telewizyjne, fotografia 8.3 ZAPEWNIENIE WŁAŚCIWYCH PROPORCJI LICZBY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH DO LICZBY STUDENTÓW Stosunek liczby nauczycieli akademickich stanowiących minimum kadrowe dla kierunku ANIMACJA do liczby studentów na tym kierunku jest zgodny z paragrafem 17 Rozporządzenia Ministra i Szkolnictwa Wyższego z dnia roku w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia i nie jest mniejszy niż 1:25 przyjęty dla studiów w obszarze sztuki. 8.4 ZAPEWNIENIE PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI CELÓW KSZTAŁCENIA POPRZEZ DOSTĘP DO SAL WYKŁADOWYCH, PRACOWNI, LABORATORIÓW ITP. Katedra Animacji posiada własne sale wykładowe i specjalistyczne pracownie, które zapewnią realizację programu kształcenia przewidzianego dla Kierunku Animacja. W skład Katedry Animacji wchodzą: sala komputerowa z dziesięcioma stanowiskami do budowania, przetwarzania i montażu obrazu cyfrowego wraz z specjalistycznym oprogramowaniem sala zdjęciowa do rejestracji procesu animacji w technikach tradycyjnych (profesjonalne stanowisko zdjęciowe 16mm i 35mm sprzężone ze stołem trikowym oraz dwa stanowiska rejestracji cyfrowej) sala warstwy audytywnej ze stanowiskiem realizacji muzyki filmowej i efektów dźwiękowych oraz montażu ścieżki dźwiękowej sala wykładowa ze stanowiskiem projekcyjnym i analogowym stołem montażowym archiwum i magazyn sprzętu filmowego dostępnego dla studentów (cyfrowe kamery, aparaty fotograficzne oraz studyjny sprzęt oświetleniowy) 8.5 MONITOROWANIE KARIERY ZAWODOWEJ SWOICH ABSOLWENTÓW I UWZGLĘDNIENIE WNIOSKÓW Z ICH PRZEBIEGU W PROCESIE POPRAWY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. Za monitorowanie karier odpowiedzialne jest Uczelniane Biuro Karier i Promocji UAP. W szczególności do jego zadań należy pomoc studentom i absolwentom w podjęciu aktywności zawodowej. 8.6 ANALIZA ZGODNOŚCI ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Z POTRZEBAMI RYNKU PRACY. Analiza efektów kształcenia z potrzebami rynku pracy przeprowadzana jest przez: Uczelnianą Radę ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia Wydziałowe Zespoły ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia Rady Programowe Kierunków. 8.7 ZAPEWNIENIE DOSTĘPU DO BIBLIOTEKI WYPOSAŻONEJ W LITERATURĘ ZALECANĄ W RAMACH KSZTAŁCENIA NA DANYM KIERUNKU STUDIÓW ORAZ DO ZASOBÓW WIRTUALNEJ BIBLIOTEKI NAUKI

6 Absolwent kierunku ANIMACJA korzysta z zasobów bibliotecznych UAP oraz pozostałych bibliotek Uniwersyteckich, miejskich, Internetowych. 8.8 WDROŻENIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA, ODNOSZĄCEGO SIĘ DO WSZYSTKICH ETAPÓW I ASPEKTÓW PROCESU DYDAKTYCZNEGO, UWZGLĘDNIAJĄCEGO DZIAŁANIA NA RZECZ DOSKONALENIA PROGRAMU KSZTAŁCENIA NA PROWADZONYM KIERUNKU STUDIÓW. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia na kierunku Animacja jest zgodny z wytycznymi Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (SZJK) opracowanymi przez Uczelnianą Radę ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia (podstawa prawna funkcjonowania SZJK - Uchwała Senatu UAP z dnia ). System funkcjonuje w oparciu o następujące podmioty: Uczelnianą Radę ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia; Wydziałowe Zespoły ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia; Rady Programowe Kierunków. Na poziomie pracowni i przedmiotów system wdrażany jest przez poszczególnych kierowników pracowni i wykładowców, natomiast na poziomie kierunku realizowany jest przez Radę Programową Kierunku Animacja, w skład której wchodzą: prof. Jacek Adamczak, dr hab. Maciej Ćwiek prof. ndzw. UAP, dr hab. Piotr Muszalski. Do zadań Rady Programowej Kierunku należy przede wszystkim: określenie zakładanych efektów kształcenia, które student ma osiągnąć w toku studiów na danym kierunku określenie sylwetki absolwenta opracowanie programu kształcenia prowadzącego do osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia opracowanie systemu weryfikacji zakładanych efektów kształcenia wyciąganie wniosków na podstawie zbiorczych wyników przeprowadzonych badań ankietowych wśród absolwentów danego kierunku oraz formułowanie programu naprawczego służącego poprawie jakości kształcenia monitorowanie spełnienia warunków, jakim podlegają jednostki organizacyjne (wydziały), aby prowadzić studia na określonym kierunku i poziomie kształcenia monitorowanie zgodności programów studiów z Krajowymi Ramami Kwalifikacji

UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIU WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I WZORNICTWA. 1. Ogólna informacja o kierunku

UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIU WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I WZORNICTWA. 1. Ogólna informacja o kierunku UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIU WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I WZORNICTWA 1. Ogólna informacja o kierunku Nazwa kierunku studiów: SZTUKA PROJEKTOWANIA KRAJOBRAZU Obszar kształcenia: Sztuka Dziedzina: Sztuki

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 czerwca 2013r. na kierunku informatyka prowadzonym w ramach nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogóloakademickim

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 13-14 grudnia 2013 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku

Program studiów dla kierunku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. JAKUBA Z PARADYŻA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM WYDZIAŁ TECHNICZNY Program studiów dla kierunku Informatyka na poziomie studiów pierwszego stopnia, o profilu praktycznym

Bardziej szczegółowo

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów I stopnia na kierunku filologia Specjalność: język angielski, język niemiecki, język niemiecki z językiem włoskim, język włoski

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STUDIACH PLASTYCZNYCH

INFORMATOR O STUDIACH PLASTYCZNYCH UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY, INSTYTUT SZTUK PIĘKNYCH INFORMATOR O STUDIACH PLASTYCZNYCH 2011/2012 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW Opracowanie i

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów. dla kierunku kulturoznawstwo. studia I stopnia, profil ogólnoakademicki

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów. dla kierunku kulturoznawstwo. studia I stopnia, profil ogólnoakademicki Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów dla kierunku kulturoznawstwo studia I stopnia, profil ogólnoakademicki Gorzów Wielkopolski 2012 r. Spis treści 1. Nazwa Instytutu

Bardziej szczegółowo

W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA

W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA Załącznik nr 1a do uchwały NR R/0004/10/10 z dn. 31.03.2010 r. WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA 1. Wstęp 2. Zatwierdzanie, monitoring

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA studia jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia Spis treści Część I Studia podyplomowe w

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 października 2014 r. Poz. 1370 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 3 października 2014 r.

Warszawa, dnia 9 października 2014 r. Poz. 1370 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 3 października 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 października 2014 r. Poz. 1370 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE w roku akademickim 2012/2013 REDAKCJA: Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia Prof. nadzw.

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych. Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych. Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych Uczelnia Wydział Zarządzania Kierunek Zarządzanie i Marketing Specjalizacje Negocjator, Menedżer Mediów, Menedżer Kultury,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) dokonanej w dniach 9-1 marca 213r. na kierunku informatyka prowadzonym na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym realizowanych w formie stacjonarnej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Akademii Techniczno-Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA

RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA WZÓR RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA Nazwa szkoły wyższej: Uniwersytet Szczeciński powołany na mocy Ustawy z dnia 1 lipca 1984 r. o utworzeniu Uniwersytetu Szczecińskiego (Dz. U. Nr 36, poz.190).

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) dokonanej w dniach 31 marca - 1 kwietnia 2014 r. na kierunku ochrona środowiska prowadzonym w obszarach nauk przyrodniczych oraz nauk ścisłych na poziomie studiów

Bardziej szczegółowo

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK o nadanie Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu uprawnienia do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 5 października 2011 r. (Dz. U. z dnia 15 listopada 2011 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 5 października 2011 r. (Dz. U. z dnia 15 listopada 2011 r.) Dz.U.2011.243.1445 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. z dnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 5 października 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 5 października 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 243 14384 Poz. 1445 1445 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie

Bardziej szczegółowo

Sylabusy dla kierunku Grafika, studia II stopnia 2013-2015

Sylabusy dla kierunku Grafika, studia II stopnia 2013-2015 Sylabusy dla kierunku Grafika, studia II stopnia 2013-2015 Formy przestrzenne...2 Język obcy...6 Komunikacja wizualna...8 Magisterska Pracownia Artystyczna Pracownia druku cyfrowego...11 Magisterska Pracownia

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY kierunek ZARZĄDZANIE Studia II Stopnia ROK AKADEMICKI 2013/2014 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW 1 CZĘŚĆ II.A. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

2013/2014 KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS)

2013/2014 KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) 2013/2014 KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) Akademia Sztuki w Szczecinie Wydział Malarstwa i Nowych Mediów Kierunek: Grafika, Multimedia stacjonarne studia I stopnia i II stopnia Rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 stycznia 2014 r. Poz. 131 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. z dnia 9 października 2013 r.

Warszawa, dnia 28 stycznia 2014 r. Poz. 131 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. z dnia 9 października 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 stycznia 2014 r. Poz. 131 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 9 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD I KRYTERIÓW PRZYJĘĆ NA STUDIA W AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w WARSZAWIE na rok akademicki 2014/2015

REGULAMIN ZASAD I KRYTERIÓW PRZYJĘĆ NA STUDIA W AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w WARSZAWIE na rok akademicki 2014/2015 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 20/2013 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2013 r. REGULAMIN ZASAD I KRYTERIÓW PRZYJĘĆ NA STUDIA W AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w WARSZAWIE na rok akademicki

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 marca 2014 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU MECHANIKA I BUDOWA MASZYN OBOWIĄZUJĄCY DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 04/05 I. JEDNOSTKA PROWADZĄCA

Bardziej szczegółowo

Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Część I. Informacje ogólne. Podstawy Prawne.

Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Część I. Informacje ogólne. Podstawy Prawne. Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z wizytacji przeprowadzonej w dniach 25-26 marca 2010 r. dotyczącej oceny jakości kształcenia na kierunku informatyka prowadzonym na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomii. Wydziałowy System Jakości Kształcenia

Wydział Ekonomii. Wydziałowy System Jakości Kształcenia Wydział Ekonomii Wydziałowy System Jakości Kształcenia Katowice 2013 Wprowadzenie Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia obejmuje planowanie i monitorowanie kształcenia na studiach I i II stopnia

Bardziej szczegółowo