Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego"

Transkrypt

1 Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16c; Rzeszów tel.: (centrala) fax: Uchwała nr 430/01/2015 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia i doskonalenia programów kształcenia na studiach pierwszego, drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 i 1a oraz art. 68 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) i 35 ust. 1 pkt f Statutu UR Senat Uniwersytetu Rzeszowskiego uchwala, co następuje: PRZEPISY OGÓLNE 1 Senat Uniwersytetu Rzeszowskiego uchwala wytyczne dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczące projektowania i doskonalenia programów kształcenia na studiach pierwszego, drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 2 1) programie kształcenia, należy przez to rozumieć opis przyjętych przez Senat Uniwersytetu Rzeszowskiego spójnych efektów kształcenia, zgodny z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego oraz opis procesu kształcenia, prowadzącego do osiągnięcia tych efektów, wraz z przypisanymi do poszczególnych modułów tego procesu punktami ECTS, 2) studiach stacjonarnych, należy przez to rozumieć formę studiów wyższych, w której co najmniej połowa programu kształcenia jest realizowana w postaci zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów, 3) studiach niestacjonarnych, należy przez to rozumieć formę studiów wyższych, finansowaną ze źródeł innych niż dotacja z budżetu państwa na studia stacjonarne, w ramach której co najmniej 25 % programu kształcenia realizowana jest w postaci zajęć

2 dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów Projektując program kształcenia, jednostka organizacyjna uwzględnia w szczególności: 1) zgodność kształcenia na kierunku z misją i strategią UR oraz strategią jednostki, 2) wyniki analizy zgodności zakładanych efektów kształcenia z potrzebami rynku pracy, 3) wyniki monitorowania karier zawodowych absolwentów, 4) doświadczenia i wzorce międzynarodowe, 5) prowadzone w Uniwersytecie kierunki studiów o podobnie zdefiniowanych efektach kształcenia, 6) warunki uprawniające do prowadzenia studiów na określonym profilu kształcenia, wskazane w art. 11 ust. 1-3 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. 2. Dokumentacja związana z programem kształcenia składa się z następujących głównych części: 1) ogólna charakterystyka prowadzonych studiów, 2) opis zakładanych efektów kształcenia, 3) opis programu studiów, 4) opis warunków realizacji programu studiów, 5) opis wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia W celu przygotowania programów kształcenia, zgodnie z wytycznymi Krajowych Ram Kwalifikacji, kierownik jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek studiów może powołać komisję programową. 2. W skład komisji, o której mowa w ust. 1, powinni wchodzić w szczególności nauczyciele akademiccy stanowiący minimum kadrowe kierunku oraz przedstawiciele wydziałowego zespołu ds. zapewnienia jakości kształcenia i samorządu studentów. 3. W proces projektowania programu kształcenia powinni być włączeni interesariusze zewnętrzni (przedstawiciele pracodawców). 4. Przygotowana dokumentacja programu kształcenia podlega zatwierdzeniu przez radę jednostki po uzyskaniu pozytywnej opinii samorządu studentów. 5. Senat Uniwersytetu Rzeszowskiego podejmuje uchwałę w sprawie określenia efektów kształcenia dla danego kierunku, poziomu i profilu kształcenia.

3 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROWADZONYCH STUDIÓW 5 Ogólna charakterystyka studiów określa w szczególności 1) nazwę kierunku studiów, 2) poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, 3) profil studiów (ogólnoakademicki lub praktyczny), 4) formę studiów (stacjonarne / stacjonarne i niestacjonarne), 5) związek kształcenia na kierunku z misją uczelni i jej strategią rozwoju, 6) przyporządkowanie kierunku studiów do obszaru lub obszarów kształcenia oraz w przypadku kierunku przyporządkowanego do więcej niż jednego obszaru kształcenia określenie procentowego udziału liczby pkt ECTS dla poszczególnych obszarów w łącznej liczbie pkt ECTS, 7) wskazanie dziedzin nauki lub sztuki oraz dyscyplin naukowych lub artystycznych, do których odnoszą się efekty kształcenia, 8) tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta studiów, 9) ogólne cele kształcenia, przewidywane możliwości zatrudnienia i kontynuacji studiów, 10) wymagania wstępne opis kompetencji wymaganych od kandydatów na studia. OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 6 Opis zakładanych efektów kształcenia dla określonego kierunku: 1) Uwzględnia efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych właściwe dla tego kierunku, poziomu i profilu kształcenia, wybrane z efektów kształcenia dla obszaru lub obszarów kształcenia, do których został przyporządkowany kierunek studiów. 2) W przypadku kierunku studiów prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera, uwzględnia również pełny zakres efektów kształcenia

4 dla studiów o profilu ogólnoakademickim lub praktycznym, prowadzących do uzyskania kompetencji inżynierskich. 3) W przypadku prowadzenia na danym kierunku i poziomie kształcenia studiów o profilu ogólnoakademickim i praktycznym, opis zakładanych efektów kształcenia sporządza się odrębnie dla każdego profilu. 7 Jednostka organizacyjna prowadząca na danym kierunku studia stacjonarne i niestacjonarne w przypadku obu tych form zapewnia uzyskanie takich samych efektów kształcenia 8 Warunkiem uzyskania kwalifikacji pierwszego stopnia albo kwalifikacji drugiego stopnia dla określonego kierunku studiów, poświadczonej dyplomem, jest osiągnięcie wszystkich założonych w programie kształcenia efektów kształcenia W celu wykazania relacji między efektami kierunkowymi a efektami obszarowymi, jednostka prowadząca studia sporządza tabelę odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami (Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały). 2. W przypadku studiów kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera należy sporządzić tabelę zgodności kompetencji inżyniera z kierunkowymi efektami kształcenia (Załącznik nr 2a/2b do niniejszej uchwały) Efekty kształcenia dla danego kierunku muszą być zdefiniowane w sposób umożliwiający ich weryfikację w toku realizacji procesu kształcenia (muszą być mierzalne). 2. Jednostka prowadząca studia, projektując program kształcenia obok zdefiniowanych efektów kształcenia dla każdego z nich określa także metody kształcenia, sformułowane w taki sposób, by pozwalały na sprawdzenie osiągniętych przez studenta efektów kształcenia w ramach każdego modułu/przedmiotu.

5 11 1. Zasady dokumentowania osiąganych efektów kształcenia przy pomocy zdefiniowanych metod (np. przechowywanie prac egzaminacyjnych, sporządzanie protokołów) określa jednostka prowadząca studia. 2. Dokumentację dotyczącą programów kształcenia (projektowania, modyfikacji, oceny) przechowuje jednostka organizacyjna prowadząca kierunek studiów. OPIS PROGRAMU STUDIÓW Opis programu studiów uwzględnia w szczególności 1) formę studiów (stacjonarne lub niestacjonarne), 2) liczbę semestrów i liczbę punktów ECTS konieczną dla uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi kształcenia, 3) macierz efektów kształcenia określającą relacje pomiędzy kierunkowymi efektami kształcenia i efektami kształcenia zdefiniowanymi dla poszczególnych modułów /przedmiotów (Załącznik nr 3 do uchwały), 4) plan studiów odrębny dla formy stacjonarnej i niestacjonarnej, z zaznaczeniem modułów/przedmiotów obowiązkowych oraz podlegających wyborowi przez studenta, z uwzględnieniem zasady, że program umożliwia studentowi wybór modułów/przedmiotów w wymiarze nie mniejszym niż 30% pkt ECTS, o których mowa w pkt 2, 5) łączną liczbę punktów ECTS, którą student musi uzyskać na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów, 6) łączną liczbę punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauk podstawowych, właściwych dla danego kierunku studiów, do których odnoszą się efekty kształcenia dla tego kierunku, poziomu i profilu kształcenia, 7) łączną liczbę punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć o charakterze praktycznym, w tym zajęć laboratoryjnych, warsztatowych i projektowych, 8) minimalną liczbę punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach niezwiązanych z kierunkiem studiów zajęć ogólnouczelnianych lub zajęć na innym kierunku studiów,

6 9) liczbę pkt ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z obszarów nauk humanistycznych i społecznych, nie mniejszą niż 5 pkt ECTS, 10) liczbę pkt ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z języka obcego, 11) liczbę pkt ECTS, którą student musi uzyskać na zajęciach z wychowania fizycznego, 12) wymiar, zasady i formę odbywania praktyk zawodowych dla kierunku studiów o profilu praktycznym, a w przypadku kierunku studiów o profilu ogólnoakademickim jeżeli program kształcenia przewiduje praktyki oraz łączną liczbę pkt ECTS, którą student musi uzyskać w ramach praktyk, 13) sylabusy modułów/przedmiotów (Załącznik nr 4). 2. Program studiów powinien umożliwić studentowi wybór modułów zajęć, do których przypisuje się nie mniej niż 30% ogólnej liczby punktów ECTS, o której mowa w ust. 1 pkt Program studiów dla kierunku przyporządkowanego do więcej niż jednego obszaru kształcenia określa procentowy udział liczby pkt ECTS dla każdego z tych obszarów w łącznej liczbie pkt ECTS przewidzianych dla tego programu. 4. Program studiów dla kierunku o profilu ogólnoakademickim obejmuje moduły zajęć powiązane z prowadzonymi badaniami naukowymi w dziedzinie nauki lub sztuki związanej z tym kierunkiem studiów, służące zdobywaniu przez studenta pogłębionej wiedzy oraz umiejętności prowadzenia badań naukowych, którym przypisano pkt ECTS w wymiarze większym niż 50% łącznej liczby pkt ECTS przewidzianej dla tego programu. 5. Program studiów dla kierunku o profilu praktycznym obejmuje moduły zajęć związane z praktycznym przygotowaniem zawodowym, służące zdobywaniu przez studenta umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych, którym przypisano pkt ECTS w wymiarze większym niż 50% łącznej liczby pkt ECTS przewidzianej dla tego programu. 6. Program studiów na kierunku o profilu praktycznym zapewnia studentom możliwość odbycia praktyk zawodowych, łącznie w wymiarze co najmniej 3 miesięcy. 7. W przypadku kierunków studiów: lekarski, lekarsko-dentystyczny, farmacja, analityka medyczna, pielęgniarstwo, położnictwo, weterynaria oraz architektura program studiów musi spełniać warunki ustalone w standardach kształcenia dla tych kierunków, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9b Ustawy. 8. W przypadku kierunku studiów, w ramach którego są prowadzone zajęcia przygotowujące do uzyskania kwalifikacji uprawniających do wykonywania zawodu

7 nauczyciela, program studiów musi spełniać warunki zawarte w standardach kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 c ustawy Liczba semestrów oraz minimalna liczba pkt ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji na określonym poziomie kształcenia wynosi: 1) 180 dla studiów 6 semestralnych pierwszego stopnia 2) 210 dla studiów 7 semestralnych inżynierskich pierwszego stopnia 3) 90 dla studiów 3 semestralnych drugiego stopnia (po studiach inżynierskich) 4) 120 dla studiów 4 semestralnych drugiego stopnia (po studiach licencjackich) 5) 300 dla studiów 5 letnich jednolitych magisterskich 6) 360 dla studiów 6 letnich jednolitych magisterskich. 2. Studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia mogą trwać o jeden lub dwa semestry dłużej niż odpowiednie studia stacjonarne. 14 Podczas projektowania programu studiów należy uwzględnić poniższe zasady dotyczące przypisywania pkt ECTS: 1) jeden punkt ECTS odpowiada efektom kształcenia, których uzyskanie wymaga od studenta średnio godzin całkowitego nakładu pracy, na który składają się zajęcia organizowane zgodnie z planem (godziny kontaktowe) oraz jego indywidualna praca, 2) punkty ECTS przyporządkowuje się każdemu z komponentów dydaktycznych programu kształcenia, na który składa się moduł kształcenia, typowy przedmiot, praktyka, przygotowanie pracy dyplomowej, 3) liczba punktów ECTS przewidzianych planem studiów wynosi co najmniej 30 w semestrze Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia wynosi nie więcej niż: 1) 2000 dla kierunków wyodrębnionych z obszaru nauk humanistycznych, nauk społecznych, nauk ścisłych, nauk technicznych,

8 2) 2200 dla kierunków wyodrębnionych z obszaru sztuki, nauk przyrodniczych, nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej w dziedzinie nauk o kulturze fizycznej, 3) 3200 dla kierunków wyodrębnionych z obszaru nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej - w dziedzinie nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu (dla kierunku ratownictwo medyczne, łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych wynosi 3800). 2. Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych drugiego stopnia 4 semestralnych wynosi nie więcej niż: 1) 800 dla kierunków wyodrębnionych z obszaru nauk humanistycznych, nauk społecznych, 2) 1200 dla kierunków wyodrębnionych z obszaru sztuki, nauk ścisłych, nauk przyrodniczych, nauk technicznych, nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, oraz nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej w dziedzinie nauk o kulturze fizycznej, 3) 1600 dla kierunków wyodrębnionych z obszaru nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej w dziedzinie nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu. 3. Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych drugiego stopnia 3 semestralnych wynosi nie więcej niż 900 godzin. 4. Na studiach stacjonarnych jednolitych magisterskich łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych jest nie większa niż 3000 na kierunku prawo oraz 4200 na kierunku grafika. 16 W uzasadnionych przypadkach jednostka organizacyjna prowadząca kierunek studiów może za zgodą dziekana zwiększyć o 10% łączną liczbę godzin zajęć dydaktycznych określoną w W ramach kierunków studiów pierwszego stopnia uprawniającego do uzyskania kwalifikacji inżyniera, łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych wynosi od 2200 do 2500 godzin.

9 2. W uzasadnionych przypadkach jednostka organizacyjna prowadząca kształcenie w ramach kierunku określonego w ust. 1, może za zgodą dziekana zwiększyć łączną liczbę godzin zajęć dydaktycznych, jednak nie więcej niż do 2600 godzin. 18 Liczbę godzin zajęć na studiach niestacjonarnych ustala jednostka prowadząca kształcenie na danym kierunku studiów z uwzględnieniem zasady, że co najmniej 25% programu kształcenia realizowane jest w postaci zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego kontaktu nauczycieli akademickich i studentów. 19 Rada wydziału opracowuje sposób przyznawania punktacji ECTS poszczególnym modułom/przedmiotom i innym formom aktywności studentów z uwzględnieniem poniższych zasad: 1) W programach studiów prowadzonych w formie stacjonarnej i niestacjonarnej należy uwzględnić konieczność osiągnięcia przez studenta efektów kształcenia w zakresie umiejętności językowych na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w przypadku uzyskania kwalifikacji pierwszego stopnia oraz odpowiednio B2+ w przypadku kwalifikacji drugiego stopnia. 2) Minimalna liczba godzin oraz pkt ECTS w zakresie nauki języka obcego nowożytnego na studiach stacjonarnych wynosi: a) 120 godzin i 8 pkt ECTS w przypadku studiów pierwszego stopnia, b) 60 godzin i 4 pkt ECTS w przypadku studiów drugiego stopnia, c) 180 godzin i 12 pkt ECTS w przypadku jednolitych studiów magisterskich. 3) W przypadku studiów niestacjonarnych liczbę godzin zajęć dydaktycznych w zakresie kształcenia językowego określa jednostka prowadząca kierunek studiów z uwzględnianiem uzyskania umiejętności językowych określonych dla odpowiednich poziomów kształcenia oraz analogicznej liczby pkt ECTS jak w przypadku formy stacjonarnej. 4) Program studiów może przewidywać naukę drugiego języka obcego, za który przypisuje się odpowiednią liczbę pkt ECTS. 5) Zajęcia z wychowania fizycznego realizowane są:

10 a) na studiach I stopnia i jednolitych studiach magisterskich w wymiarze 60 godz. na studiach stacjonarnych i 36 godz. na studiach niestacjonarnych. Za zaliczenie zajęć student uzyskuje 2 pkt ECTS, b) na studiach II stopnia w wymiarze 30 godzin na studiach stacjonarnych i 18 godzin na studiach niestacjonarnych, za których zaliczenie student uzyskuje 1 pkt ECTS. 6) Program studiów uwzględnia przedmioty niezwiązane z kierunkiem studiów, realizowane w ramach zajęć ogólnouczelnianych lub zajęć na innym kierunku studiów, w minimalnym wymiarze 30 godzin na studiach stacjonarnych i 18 godzin na studiach niestacjonarnych na każdym poziomie kształcenia, za które przypisuje się 2 pkt ECTS. Zasady realizacji przedmiotów ogólnouczelnianych określa Zarządzenie Rektora. 7) Program studiów uwzględnia zajęcia z obszarów nauk humanistycznych i nauk społecznych, za które student uzyskuje co najmniej 5 pkt ECTS (na każdym poziomie kształcenia). 8) Za zaliczenie zajęć z zakresu technologii informacyjnej, jeżeli przewiduje je program kształcenia, przypisuje się minimum 2 pkt ECTS. 9) Za udział w zajęciach szkoleniowych z zakresu BHP oraz szkolenia bibliotecznego nie przypisuje się pkt ECTS. 10) Program kształcenia powinien przewidywać treści z zakresu ochrony własności intelektualnej. OPIS WARUNKÓW PROWADZENIA STUDIÓW I SPOSOBY REALIZACJI KSZTAŁCENIA 20 W programie kształcenia należy uwzględnić: 1) minimum kadrowe, 2) proporcje liczby nauczycieli akademickich stanowiących minimum kadrowe dla danego kierunku do liczby studiujących na tym kierunku, w przypadku kierunku przyporządkowanego do więcej niż jednego obszaru kształcenia, uwzględnia się proporcje właściwe dla każdego obszaru, 3) W przypadku profilu ogólnoakademickiego opis prowadzonych badań naukowych w dziedzinie nauki lub sztuki związanej z kierunkiem studiów wraz z informacją o udziale studentów w badaniach.

11 21 W programie kształcenia jednostka prowadząca studia powinna także wykazać, że jej potencjał dydaktyczny, techniczny oraz infrastruktura pozwolą na zapewnienie prawidłowej realizacji zakładanych celów kształcenia. 22 Każdy obszar kształcenia, do którego przyporządkowano kierunek studiów, powinien być reprezentowany w minimum kadrowym przez co najmniej jednego nauczyciela akademickiego posiadającego dorobek w obszarze wiedzy odpowiadającym temu obszarowi kształcenia Zajęcia związane z praktycznym przygotowaniem zawodowym, przewidziane w programie studiów o profilu praktycznym, są prowadzone: 1) w warunkach właściwych dla danego zakresu działalności zawodowej, 2) w sposób umożliwiający bezpośrednie wykonywanie czynności praktycznych przez studentów, 3) przez osoby, z których większość posiada doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią. 2. Zajęcia związane z określoną dyscypliną naukową lub artystyczną, prowadzone są przez nauczyciela akademickiego posiadającego dorobek naukowy lub artystyczny w zakresie tej dyscypliny. 24 Wykaz dokumentów i informacji składających się na sporządzaną przez jednostki dokumentację programów kształcenia stanowi Załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia odnosi się do całego procesu kształcenia i uwzględnia w szczególności: 1) sposób weryfikowania efektów kształcenia w trakcie całego procesu kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów,

12 2) sposób wykorzystania wniosków z ocen nauczycieli akademickich dokonywanych przez studentów w trybie art. 132 ust. 3 ustawy, 3) ocenę realizacji zakładanych efektów kształcenia, 4) wnioski z analizy wyników monitoringu karier zawodowych absolwentów jednostki, 5) działania w zakresie zapobiegania plagiatom i ich wykrywania. 2. Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej po zasięgnięciu opinii nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia na określonym kierunku studiów, poziomie i profilu kształcenia ze szczególnym uwzględnieniem opinii nauczycieli zaliczonych do minimum kadrowego, przedkłada na koniec roku akademickiego radzie tej jednostki ocenę realizacji zakładanych efektów kształcenia. Wyniki tej oceny są uwzględniane przy doskonaleniu programu kształcenia. DOSKONALENIE PROGRAMU KSZTAŁCENIA Jednostka prowadząca kierunek studiów może doskonalić program kształcenia, w tym zakładane efekty kształcenia właściwe dla tego kierunku, poziomu i profilu kształcenia z zastrzeżeniem ust. 2 i Jednostka nieposiadająca uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w obszarze kształcenia oraz dziedzinie, do których jest przyporządkowany kierunek studiów, może w ramach posiadanego uprawnienia dokonywać zmian: 1) zajęć dydaktycznych, za które student może uzyskać łącznie do 50% pkt ECTS, określonych w programie studiów, aktualnym na dzień wydania przez MNiSW decyzji o nadaniu tego uprawnienia, 2) łącznie do 30% ogólnej liczby zakładanych efektów kształcenia określonych przez Senat UR, aktualnych na dzień wydania przez MNiSW decyzji o nadaniu tego uprawnienia, 3) w doborze treści kształcenia. 3. Jednostka organizacyjna nie może dokonywać zmian w opisie zakładanych efektów kształcenia, w przypadku kierunku studiów, dla którego Senat UR przyjął w całości wzorcowy opis efektów kształcenia. 4. Zmiany efektów kształcenia wymagają zatwierdzenia przez Senat UR.

13 5. Zmiany w programach kształcenia, o których mowa w ust 1 lub ust. 2 pkt 1 i 2, mogą być wprowadzone z początkiem nowego cyklu kształcenia, z wyjątkiem zmian koniecznych do usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych przez PKA, które mogą być wprowadzone w trakcie cyklu kształcenia. 6. Zmiany w doborze treści kształcenia, uwzględniające najnowsze osiągnięcia naukowe lub artystyczne, mogą być wprowadzane w trakcie cyklu kształcenia. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE Podstawowa jednostka organizacyjna nieposiadająca uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w obszarze kształcenia oraz dziedzinie, do których jest przyporządkowany kierunek studiów, w celu doskonalenia programu kształcenia dla kierunku studiów prowadzonego w roku akad. 2014/2015 może dokonywać zmian: 1) zajęć dydaktycznych określonych w programie studiów, za które student może uzyskać łącznie do 50% pkt ECTS, 2) łącznie do 30% ogólnej liczby efektów kształcenia 2. Zmiany w opisie efektów kształcenia wymagają zatwierdzenia przez Senat UR. 3. Zmiany w programach kształcenia, o których mowa w ust. 1, mogą być wprowadzone w trakcie cyklu kształcenia rozpoczętego w roku akad. 2014/ Rady podstawowych jednostek organizacyjnych dostosują programy kształcenia na prowadzonych kierunkach studiów do wymogów niniejszej uchwały, zgodnie z warunkami określonymi w art. 11 ust. 1-3 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, w terminie: 1) do dnia 31 grudnia 2016 roku, w przypadku studiów I stopnia, 2) do dnia 31 grudnia 2017 roku, w przypadku studiów II stopnia i jednolitych studiów magisterskich. 2. Rady podstawowych jednostek organizacyjnych w terminie do 30 czerwca 2015 roku dostosują programy studiów do wymogów określonych w 12 ust 1, pkt 8,9,10 i 11, zgodnie z ustaleniami przyjętymi w 19 niniejszej uchwały oraz sylabusy przedmiotów według wzoru określonego w Załączniku nr 4.

14 3. W przypadku wprowadzenia zmian w opisie efektów kształcenia dla programu kształcenia, ostateczny termin zatwierdzenie przez Senat UR zmian dla cyklu kształcenia rozpoczętego w roku akad. 2014/2015 oraz uruchamianego od roku akad. 2015/2016 upływa z dniem 30 czerwca 2015 roku. 4. Studenci, którzy rozpoczęli studia przed dostosowaniem programów kształcenia do zasad określonych w niniejszej uchwale, studiują według dotychczasowych programów do końca okresu studiów przewidzianego w planie studiów Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2. Traci moc Uchwała 353/01/2012 z 26 stycznia 2012 roku z późn. zmianami w sprawie określenia zasad projektowania i weryfikacji programów kształcenia w Uniwersytecie Rzeszowskim, Zarządzenie nr 18/2012 Rektora UR z 8 marca 2012 roku z późn. zm. w sprawie określenia szczegółowych zasad dotyczących projektowania programów kształcenia na studiach pierwszego, drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich oraz sporządzania ich dokumentacji w Uniwersytecie Rzeszowskim, Zarządzenie nr 22/2011 Rektora UR z r. w sprawie warunków zaliczenia przedmiotu wychowanie fizyczne przez studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Zarządzenie nr 4/2012 Rektora UR z r. w sprawie wzoru opisu przedmiotu (sylabusa) obowiązującego w Uniwersytecie Rzeszowskim. 3. Nadzór nad wykonaniem niniejszej uchwały powierza się Prorektorowi ds. Studenckich i Kształcenia. Przewodniczący Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego Rektor prof. dr hab. Aleksander Bobko

Zarządzenie nr 11/2017 z dnia Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie

Zarządzenie nr 11/2017 z dnia Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie Zarządzenie nr 11/2017 z dnia 03.03.2017 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie określenia szczegółowych zasad dotyczących projektowania programów kształcenia na studiach wyższych oraz sporządzania

Bardziej szczegółowo

Na postawie 3 Uchwały 353/01/2012 Senatu UR z 26 stycznia 2012 zarządza się co następuje: PRZEPISY OGÓLNE

Na postawie 3 Uchwały 353/01/2012 Senatu UR z 26 stycznia 2012 zarządza się co następuje: PRZEPISY OGÓLNE Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16 C; 35 959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@univ.rzeszow.pl Zarządzenie nr 18/2012 z

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 23/ Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wytycznych dla rad wydziałów Uniwersytetu

Uchwała nr 23/ Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wytycznych dla rad wydziałów Uniwersytetu Uchwała nr 23/2016-2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wytycznych dla rad wydziałów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie dotyczących tworzenia i doskonalenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r.

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia programów kształcenia na studiach

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 3/2013. Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 23 stycznia 2013 r.

Uchwała nr 3/2013. Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 23 stycznia 2013 r. Uchwała nr 3/2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie tworzenia i dokumentowania programów kształcenia na studiach pierwszego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2/2015. Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 18 lutego 2015 r.

Uchwała nr 2/2015. Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 18 lutego 2015 r. Uchwała nr 2/2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie tworzenia i dokumentowania programów kształcenia na studiach pierwszego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 149/2016 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 149/2016 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR 149/2016 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia programów kształcenia na studiach

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie. Załącznik do uchwały nr 53/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. WYTYCZNE DLA RAD WYDZIAŁÓW DOTYCZĄCE SPOSOBU USTALANIA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA, W TYM PLANÓW I PROGRAMÓW STUDIÓW, STUDIÓW DOKTORANCKICH, STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XL/2017 Senatu UM w Lublinie z dnia 1 lutego 2017 roku

Załącznik do Uchwały Nr XL/2017 Senatu UM w Lublinie z dnia 1 lutego 2017 roku Załącznik do Uchwały Nr XL/2017 Senatu UM w Lublinie z dnia 1 lutego 2017 roku 1 Programy kształcenia, w tym programy studiów i plany studiów, spełniają wymagania określone w następujących rozporządzeniach

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do tworzenia programów kształcenia, w tym programów i planów studiów, o profilu praktycznym w Politechnice Wrocławskiej

Wytyczne do tworzenia programów kształcenia, w tym programów i planów studiów, o profilu praktycznym w Politechnice Wrocławskiej Wytyczne do tworzenia programów kształcenia, w tym programów i planów studiów, o profilu praktycznym w Politechnice Wrocławskiej 1. Postanowienia ogólne 1. Poniższe postanowienia dotyczą programów kształcenia,

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Zał. do ZW 1/2017 Wytyczne do tworzenia programów kształcenia, w tym programów i planów studiów o profilu ogólnoakademickim w Politechnice Wrocławskiej uchwalanych po dniu 1 października 2016 r. 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 24/2017. Ramy przedmiotowe uchwały

Uchwała Nr 24/2017. Ramy przedmiotowe uchwały Uchwała Nr 24/2017 Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu projektowania i zmiany programów kształcenia w Pomorskim Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 102/2016. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 15 grudnia 2016 roku

Uchwała Nr 102/2016. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 15 grudnia 2016 roku Uchwała Nr 102/2016 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych i jednostek międzywydziałowych dotyczących

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 80/2014. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 18 grudnia 2014 roku

Uchwała Nr 80/2014. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 18 grudnia 2014 roku Uchwała Nr 80/2014 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych i jednostek międzywydziałowych dotyczących

Bardziej szczegółowo

sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych.

sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych. Informacje na temat punktów ECTS w znowelizowanej Ustawie Prawo o szkolnictwie Wyższym, w rozporządzeniach do tego aktu wykonawczego, oraz w dokumentach uniwersyteckich. Wykaz dokumentów, które traktują

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 5 (2014/2015) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 24 października 2014 roku

Uchwała nr 5 (2014/2015) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 24 października 2014 roku Uchwała nr 5 (2014/2015) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 24 października 2014 roku w sprawie struktury programów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz sposobu ich

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16/15 REKTORA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE

ZARZĄDZENIE NR 16/15 REKTORA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE ZARZĄDZENIE NR 16/15 REKTORA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE z dnia 9 kwietnia 2015 roku w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie tworzenia planów i programów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu PG nr 275/2015/XXIII z 20 maja 2015 r.

Uchwała Senatu PG nr 275/2015/XXIII z 20 maja 2015 r. Uchwała Senatu PG nr 275/2015/XXIII z 20 maja 2015 r. w sprawie: przyjęcia wytycznych dla rad wydziałów dotyczących uchwalania programów studiów, w tym planów studiów zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 5 października 2011 r. (Dz. U. z dnia 15 listopada 2011 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 5 października 2011 r. (Dz. U. z dnia 15 listopada 2011 r.) Dz.U.2011.243.1445 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. z dnia

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE. 1. ustawa - ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z p. zm.),

DEFINICJE. 1. ustawa - ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z p. zm.), UCHWAŁA NR 436 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie wytycznych dotyczących projektowania i uchwalania programów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące projektowania programów kształcenia i planów studiów, ich realizacji i oceny rezultatów.

Wytyczne dotyczące projektowania programów kształcenia i planów studiów, ich realizacji i oceny rezultatów. Załącznik do Uchwały nr 3/I/12 Senatu PWSTE im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu z dnia 18 stycznia 2012r. Wytyczne dotyczące projektowania programów kształcenia i planów studiów, ich realizacji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 5 października 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 5 października 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 243 14384 Poz. 1445 1445 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 47 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA NR 47 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA NR 47 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie wytycznych dotyczących projektowania i uchwalania programów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2/17 REKTORA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE

ZARZĄDZENIE NR 2/17 REKTORA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE ZARZĄDZENIE NR 2/17 REKTORA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE z dnia 19 stycznia 2017 roku w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie tworzenia i doskonalenia programów

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 51/2015 z dnia 10 lipca 2015 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 51/2015 z dnia 10 lipca 2015 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 51/2015 z dnia 10 lipca 2015 r. Wytyczne do opracowania planów studiów i programów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr AR001-3 -I/2015

Uchwała Nr AR001-3 -I/2015 Uchwała Nr AR001-3 -I/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie wytycznych dla rad wydziałów w zakresie projektowania programów kształcenia

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Warszawa, 16 listopada 2011 r. Nr 9 Poz. 204 ZARZĄDZENIE NR 44 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 października 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. Wytyczne do opracowania planów studiów i programów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 48 (2016/2017) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2017 roku

Uchwała nr 48 (2016/2017) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2017 roku Uchwała nr 48 (2016/2017) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2017 roku w sprawie programów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz sposobu ich przygotowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 151/XI/2014 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 listopada 2014 r.

Uchwała nr 151/XI/2014 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 listopada 2014 r. Uchwała nr 151/XI/2014 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie: wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie projektowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 20/2015 z 28 lipca 2015 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 20/2015 z 28 lipca 2015 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 20/2015 z 28 lipca 2015 r. w sprawie: zasad tworzenia oraz likwidacji kierunków studiów wyższych na Politechnice Gdańskiej. Na podstawie art. 66 ust. 1 i 2

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2/I/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 stycznia 2012 r.

Uchwała nr 2/I/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 stycznia 2012 r. Uchwała nr 2/I/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie: wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie projektowania

Bardziej szczegółowo

A. ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA: wzór na osobnej karcie

A. ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA: wzór na osobnej karcie Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9 Rektora ASP z dnia 9 lutego 2015 r. OPIS KIERUNKU STUDIÓW I. DANE PODSTAWOWE: NAZWA KIERUNKU STUDIÓW: 1 POZIOM KSZTAŁCENIA: do wyboru jedna pozycja z listy: studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DLA RAD PODSTAWOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH DOTYCZĄCE WARUNKÓW, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ PROGRAMY KSZTAŁCENIA NA STUDIACH I i II STOPNIA

WYTYCZNE DLA RAD PODSTAWOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH DOTYCZĄCE WARUNKÓW, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ PROGRAMY KSZTAŁCENIA NA STUDIACH I i II STOPNIA Załącznik do Uchwały Nr XXVI/210/14/15 WYTYCZNE DLA RAD PODSTAWOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH DOTYCZĄCE WARUNKÓW, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ PROGRAMY KSZTAŁCENIA NA STUDIACH I i II STOPNIA 1 1. Kształcenie

Bardziej szczegółowo

z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie wzoru wniosków rad wydziałów, stanowiących podstawę do podjęcia przez

z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie wzoru wniosków rad wydziałów, stanowiących podstawę do podjęcia przez DOP-0212-26/12 Poznań, 29 lutego 2012 roku Zarządzenie nr 26/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie wzoru wniosków rad wydziałów, stanowiących podstawę

Bardziej szczegółowo

R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 34/2015

R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 34/2015 R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 34/2015 z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie zmiany wytycznych do tworzenia programów kształcenia, programów i planów w Politechnice Wrocławskiej (dla rozpoczynających się

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. z dnia 3 października 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. z dnia 3 października 2014 r. Dz.U.2014.1370 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. z dnia 9 października

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 stycznia 2014 r. Poz. 131 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. z dnia 9 października 2013 r.

Warszawa, dnia 28 stycznia 2014 r. Poz. 131 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. z dnia 9 października 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 stycznia 2014 r. Poz. 131 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 9 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 18/2013 z 14 czerwca 2013 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 18/2013 z 14 czerwca 2013 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 8/0 z czerwca 0 r. w sprawie: zmian w Zarządzeniu Rektora PG nr 0/0 z 5 kwietnia 0 r. w sprawie zasad tworzenia oraz likwidacji kierunków studiów wyższych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 2/2012 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 19 stycznia 2012 r.

Uchwała Nr 2/2012 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 19 stycznia 2012 r. Uchwała Nr 2/2012 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia w Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza Krajowych Ram Kwalifikacji.

Bardziej szczegółowo

Zasady konstruowania dokumentacji programów kształcenia. w Akademii Pomorskiej w Słupsku

Zasady konstruowania dokumentacji programów kształcenia. w Akademii Pomorskiej w Słupsku Załącznik do Zarządzenia nr R.021.103.16 Podstawy prawne: Zasady konstruowania dokumentacji programów kształcenia w Akademii Pomorskiej w Słupsku Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Senatu nr VII/64/16/17

Załącznik do Uchwały Senatu nr VII/64/16/17 Załącznik do Uchwały Senatu nr VII/64/16/17 Wytyczne dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych, dotyczące warunków, jakim powinny odpowiadać programy kształcenia zawierające programy studiów, w tym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 października 2014 r. Poz. 1370 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 3 października 2014 r.

Warszawa, dnia 9 października 2014 r. Poz. 1370 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 3 października 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 października 2014 r. Poz. 1370 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 45/2016/2017. z dnia 28 lutego 2017 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 45/2016/2017. z dnia 28 lutego 2017 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 45/2016/2017 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia Wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie programów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 68 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 18 czerwca 2015 roku

Zarządzenie nr 68 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 18 czerwca 2015 roku 75.0200.49.2015 Zarządzenie nr 68 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 18 czerwca 2015 roku w sprawie: szczegółowych wzorów dokumentacji programów kształcenia na studiach wyższych, studiach podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Zapisy w aktach prawnych dotyczące profilu ogólnoakademickiego i praktycznego

Zapisy w aktach prawnych dotyczące profilu ogólnoakademickiego i praktycznego Dostosowanie programów kształcenia do wymagań ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym w zakresie profilu ogólnoakademickiego i praktycznego Zapisy w aktach prawnych dotyczące profilu ogólnoakademickiego i

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 13 A Rektora. Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie. z dnia 27 maja 2015 roku

Zarządzenie Nr 13 A Rektora. Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie. z dnia 27 maja 2015 roku Zarządzenie Nr 13 A Rektora Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie : projektowania, zatwierdzania dokumentacji i monitorowania programu kształcenia 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU UCHWAŁA Nr 142. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 16 grudnia 2014 r.

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU UCHWAŁA Nr 142. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 16 grudnia 2014 r. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU UCHWAŁA Nr 142 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 16 grudnia 2014 r. zawierająca wytyczne dla rad wydziałów w sprawie warunków, jakim powinny

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 39/2014/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 24 marca 2015 roku

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 39/2014/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 24 marca 2015 roku Załącznik nr 1 do uchwały Nr 39/2014/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 24 marca 2015 roku Tekst jednolity z dnia 24 marca 2015 r. kompilujący uchwałę Nr

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Postanowienia ogólne

Podstawa prawna: Postanowienia ogólne Wytyczne dla Rad Wydziałów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w zakresie projektowania i ustalania programów kształcenia studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz studiów jednolitych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu PG nr 30/2016/XXIV z 7 grudnia 2016 r.

Uchwała Senatu PG nr 30/2016/XXIV z 7 grudnia 2016 r. Uchwała Senatu PG nr 30/2016/XXIV z 7 grudnia 2016 r. w sprawie: przyjęcia wytycznych dla Rad Wydziałów dotyczących uchwalania programów studiów, w tym planów studiów zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

3 Harmonogram prac. 4 Dokumenty tworzone przez rady programowe. Wykaz dokumentów programu kształcenia

3 Harmonogram prac. 4 Dokumenty tworzone przez rady programowe. Wykaz dokumentów programu kształcenia Załącznik 1 do uchwały nr 83/2012-2016 Senatu Uniwersytetu Opolskiego w sprawie wprowadzenia programów kształcenia zgodnych z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, Ustawą z dnia 11 lipca

Bardziej szczegółowo

POLSKA KOMISJA AKREDYTACYJNA. Kryterium 1. Koncepcja kształcenia i jej zgodność z misją oraz strategią uczelni

POLSKA KOMISJA AKREDYTACYJNA. Kryterium 1. Koncepcja kształcenia i jej zgodność z misją oraz strategią uczelni Projekt szczegółowych kryteriów oceny programowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej ze wskazówkami Profil ogólnoakademicki Profil praktyczny Kryterium 1. Koncepcja kształcenia i jej zgodność z misją oraz

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceny programowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej ze wskazówkami

Szczegółowe kryteria oceny programowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej ze wskazówkami Szczegółowe kryteria oceny programowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej ze wskazówkami Profil ogólnoakademicki Profil praktyczny 1.1. Koncepcja kształcenia Kryterium 1. Koncepcja kształcenia i jej zgodność

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROWADZONYCH STUDIÓW

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROWADZONYCH STUDIÓW Uchwała Nr 104/2015 Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

Krajowe Ramy Kwalifikacji

Krajowe Ramy Kwalifikacji Krajowe Ramy Kwalifikacji wdrażanie problemy - interpretacje Elżbieta Kołodziejska Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia Regulacje prawne Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z 27 lipca 2005 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 30/d/04/2017 z 26 kwietnia 2017 r.

Załącznik do uchwały nr 30/d/04/2017 z 26 kwietnia 2017 r. Załącznik do uchwały nr 30/d/04/2017 z 26 kwietnia 2017 r. Wytyczne dla rad wydziałów w zakresie zasad opracowywania programów kształcenia pierwszego i drugiego stopnia 1 Przepisy ogólne 1. Studia na Politechnice

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU. UCHWAŁA Nr 123. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 24 września 2013 r.

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU. UCHWAŁA Nr 123. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 24 września 2013 r. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU UCHWAŁA Nr 123 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 września 2013 r. w sprawie wytycznych tworzenia planów i programów studiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTOW - ECTS

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTOW - ECTS Rekomendacja IKdsJK: EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTOW - ECTS Punktacja ECTS, stanowiąca jeden z filarów procesu bolońskiego, powstała w celu zapewnienia porównywalności efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 81/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 22 września 2015 r.

Załącznik do Uchwały nr 81/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 22 września 2015 r. Załącznik do Uchwały nr 81/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 22 września 2015 r. REGULAMIN STOSOWANIA SYSTEMU ECTS W AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE Podstawę prawną regulaminu

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W Y Ż S Z E G O 1) z dnia 2014 r.

M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W Y Ż S Z E G O 1) z dnia 2014 r. Projekt z dnia 8 sierpnia 2014 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W Y Ż S Z E G O 1) z dnia 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 28/2016/2017 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. z dnia 30 stycznia 2017 r.

Uchwała nr 28/2016/2017 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. z dnia 30 stycznia 2017 r. Uchwała nr 28/2016/2017 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących uchwalania programów

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do uchwały nr 13/397 Senatu UTP z dnia 21.12.2016 r. W Y T Y C Z N E DO PROJEKTOWANIA i MODYFIKACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW I i II STOPNIA w Uniwersytecie Technologiczno Przyrodniczym

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne Dz.U.2016.1596 z dnia 2016.09.30 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 1 października 2017 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 26 września 2016 r. w sprawie warunków prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do opracowania programów i planów studiów wyższych prowadzonych w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Wytyczne do opracowania programów i planów studiów wyższych prowadzonych w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 20/2017 z dnia 31 marca 2017r. Wytyczne do opracowania programów i planów studiów wyższych prowadzonych w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Rozdział

Bardziej szczegółowo

3 Warunki prowadzenia studiów na określonym kierunku studiów i poziomie kształcenia

3 Warunki prowadzenia studiów na określonym kierunku studiów i poziomie kształcenia ZARZĄDZENIE Nr 5/2017 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, przekształcania oraz likwidacji studiów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STOSOWANIA SYSTEMU ECTS W AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE

REGULAMIN STOSOWANIA SYSTEMU ECTS W AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE Regulamin Stosowania Systemu ECTS w Akademii Ignatianum w Krakowie, stanowiący załącznik do Uchwały nr 82/2016/2017 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 27 czerwca 2017 r. REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 września 2017 r.

Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 września 2017 r. Uchwała nr /IX/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie: wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie projektowania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 września 2016 r. Poz. 1596 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 26 września 2016 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 9/2017 SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte z dnia 26 stycznia 2017 r.

UCHWAŁA NR 9/2017 SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte z dnia 26 stycznia 2017 r. UCHWAŁA NR 9/017 SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte z dnia 6 stycznia 017 r. w sprawie: wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących projektowania programów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13 /2014 REKTORA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO. z dnia r.

ZARZĄDZENIE NR 13 /2014 REKTORA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO. z dnia r. Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16 C; 35-959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@univ.rzeszow.pl ZARZĄDZENIE NR 13 /2014 REKTORA

Bardziej szczegółowo

1. Wytyczne dotyczące wymagań formalnych

1. Wytyczne dotyczące wymagań formalnych Załączniki 1-4 do uchwały nr 64/d/11/2011 Załącznik 1 do uchwały nr 64/d/11/2011 Wytyczne dla rad wydziałów, dotyczące przygotowania dokumentu określającego efekty kształcenia dla uruchomionych i planowanych

Bardziej szczegółowo

z dnia 2016 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów

z dnia 2016 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów Projekt z dnia 1 sierpnia 2016 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W Y Ż S Z E G O 1) z dnia 2016 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 12/2015. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku

UCHWAŁA NR 12/2015. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku UCHWAŁA NR 1/015 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 015 roku w sprawie: wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących projektowania programów

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne

I. Informacje ogólne Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 79 Senatu UMK z dnia 27 maja 2014 r. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU WNIOSEK O UTWORZENIE KIERUNKU STUDIÓW/ POZIOMU/PROFILU KSZTAŁCENIA/FORMY STUDIÓW I. Informacje

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 49/2012/2013 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 22 stycznia 2013 roku

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 49/2012/2013 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 22 stycznia 2013 roku Załącznik nr 1 do uchwały Nr 49/2012/2013 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 22 stycznia 2013 roku Tekst jednolity z dnia 22 stycznia 2013 r. kompilujący uchwałę

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ.. Instytut/Katedra.. PROGRAM KSZTAŁCENIA. Nazwa kierunku studiów

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ.. Instytut/Katedra.. PROGRAM KSZTAŁCENIA. Nazwa kierunku studiów Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 16/2015 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru programu kształcenia i sylabusa PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ.. Instytut/Katedra..

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 56/2016/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 15 grudnia 2016 r.

Uchwała Nr 56/2016/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 15 grudnia 2016 r. Uchwała Nr 56/2016/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zasad tworzenia, prowadzenia i znoszenia kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz wytycznych dla rad

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE UCZELNIANEGO ZESPOŁU DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

REKOMENDACJE UCZELNIANEGO ZESPOŁU DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA REKOMENDACJE UCZELNIANEGO ZESPOŁU DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA dotyczące profili i programów kształcenia Biuro ds. Jakości Kształcenia Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Rekomendacje Uczelnianego Zespołu ds.

Bardziej szczegółowo

Ramowa procedura oceny jakości programów kształcenia i programów studiów

Ramowa procedura oceny jakości programów kształcenia i programów studiów Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 3/2015 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 14 stycznia 2015 roku Ramowa procedura oceny jakości programów kształcenia i programów studiów 1. Cel Celem procedury jest ustalenie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROWADZONYCH STUDIÓW

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROWADZONYCH STUDIÓW Uchwała Nr 20/2017 Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wytycznych dla Rad podstawowych jednostek organizacyjnych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

3 Wykaz dokumentów do wniosku

3 Wykaz dokumentów do wniosku Procedura składania wniosku o nadanie uprawnienia do prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia w Akademii Pomorskiej w Słupsku 1 Przepisy ogólne Warunki, jakie musi spełniać

Bardziej szczegółowo

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia Załącznik do uchwały nr 1 Senatu WSGK z dn. 24 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia 1 1. Uczelniany

Bardziej szczegółowo

punkty ECTS kwalifikacje trzeciego stopnia praktyka zawodowa 2

punkty ECTS kwalifikacje trzeciego stopnia praktyka zawodowa 2 Uchwała nr 128 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Śląskiego dotyczących uchwalania planów

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Ocena i monitorowanie efektów kształcenia PU11 OCENA I MONITOROWANIE EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

PROCEDURA. Ocena i monitorowanie efektów kształcenia PU11 OCENA I MONITOROWANIE EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Załącznik do Zarządzenia Nr 27/12/13 PROCEDURA 1 / 1 OCENA I MONITOROWANIE EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Kopiowanie i rozpowszechnianie jedynie za zgodą Rektora 1. Zakres procedury PROCEDURA 2 / 5 Procedura ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

przez właściwą Radę Samorządu.

przez właściwą Radę Samorządu. Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/15/2016 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie dokumentacji i szczegółowego harmonogramu dostosowania profili i programów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 000-3/3/2015 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 19 marca 2015 r.

Uchwała Nr 000-3/3/2015 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 19 marca 2015 r. Uchwała Nr 000-3/3/2015 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie: ustalenia wytycznych obowiązujących rady podstawowych jednostek

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 21/2014/2015. z dnia 16 grudnia 2014 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 21/2014/2015. z dnia 16 grudnia 2014 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 21/2014/2015 z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia Wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie programów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Program studiów na kierunku Prawo europejskie, studia pierwszego stopnia. na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu

Program studiów na kierunku Prawo europejskie, studia pierwszego stopnia. na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu Załącznik nr 3 do uchwały nr 201/2012-2013 Rady Wydziału Prawa i Administracji z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie utworzenia kierunku Prawo europejskie oraz zatwierdzenia programu kształcenia dla tego kierunku

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA. ... Nazwa wydziału (jednostki) prowadzącej oceniany kierunek ...

RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA. ... Nazwa wydziału (jednostki) prowadzącej oceniany kierunek ... WZÓR RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA Nazwa szkoły wyższej:. Nazwa wydziału (jednostki) prowadzącej oceniany kierunek.. Nazwa ocenianego kierunku ze wskazaniem: profilu kształcenia: poziomu kształcenia:..

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2012 roku

Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2012 roku DO-0130/12/2012 Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2012 roku w sprawie: szczegółowych wzorów dokumentacji programów kształcenia na studiach wyższych, studiach podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-20/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 3 kwietnia 2014 r.

Zarządzenie Nr R-20/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 3 kwietnia 2014 r. Zarządzenie Nr R-20/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia wzoru arkusza samooceny podstawowej jednostki organizacyjnej Politechniki Lubelskiej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA PROCEDURA 30 WERYFIKACJA OSIĄGANIA ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEZ STUDENTÓW

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA PROCEDURA 30 WERYFIKACJA OSIĄGANIA ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEZ STUDENTÓW PROCEDURA 30 WERYFIKACJA OSIĄGANIA ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEZ STUDENTÓW 1 1. ZAKRES PROCEDURY Wydział Nauk o Zdrowiu (WNoZ) 2. TERMINOLOGIA Efekty kształcenia zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji

Bardziej szczegółowo

7. REGULAMIN STUDIÓW (Załącznik do zarządzenia Nr 70/2011/2012 Z dnia 31 lipca 2012 r.)

7. REGULAMIN STUDIÓW (Załącznik do zarządzenia Nr 70/2011/2012 Z dnia 31 lipca 2012 r.) SPIS DOKUMENTÓW 1. UCHWAŁA NR 1/348 SENATU UTP Z DNIA 18.04.2012 W SPRAWIE: ZASAD I TRYBU PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW NA STUDIA PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA W UTP W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 2. PISMO OKÓLNE

Bardziej szczegółowo

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia Załącznik do uchwały nr 84 Senatu UZ z dn. 27.02.2013 r. w sprawie przyjęcia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia 1 1. Uczelniany System

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY stacjonarne i niestacjonarne studia licencjackie (I stopień), praktyczny profil kształcenia. Celem studiów na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITYCH STUDIACH MAGISTERSKICH

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITYCH STUDIACH MAGISTERSKICH Załącznik nr 2 do Uchwały Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 22/2012 z dnia 17 września 2012 roku Zalecane wzory dokumentów dotyczące funkcjonowania USZJK SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. zmieniająca Uchwałę nr 792 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie w

Bardziej szczegółowo

Do słuchaczy studiów stosuje się postanowienia Regulaminu Studiów Podyplomowych. 1. Studia podyplomowe są odpłatne.

Do słuchaczy studiów stosuje się postanowienia Regulaminu Studiów Podyplomowych. 1. Studia podyplomowe są odpłatne. Uchwała nr 515 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie Wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie tworzenia, prowadzenia i likwidacji

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 1 do uchwały Senatu UG nr 77/14

załącznik nr 1 do uchwały Senatu UG nr 77/14 załącznik nr 1 do uchwały Senatu UG nr 77/14 WYTYCZNE dla rad wydziałów dotyczące uchwalania programów kształcenia i planów studiów (kursów dokształcających, szkoleń) na studiach podyplomowych, kursach

Bardziej szczegółowo