Dokumentacja użytkownika Dla edytora metadanych zgodnego z normą ISO Autor: Kopaoczyk Bartosz

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dokumentacja użytkownika Dla edytora metadanych zgodnego z normą ISO19139. Autor: Kopaoczyk Bartosz"

Transkrypt

1 Dokumentacja użytkownika Dla edytora metadanych zgodnego z normą ISO19139 Autor: Kopaoczyk Bartosz

2 Zawartość 1. Wstęp Normy metadanych Architektura systemu Instalacja Instalacja w systemie Windows Instalacja w systemie Linux MONO Framework Użytkowanie Grupy i ich właściwości Słowniki Funkcjonalnośd programu Podstawowe informacje Strona odpowiedzialna Informacje o zasobach Informacje o usłudze sieciowej Zasięg zasobów Zasięg geograficzny Zasięg czasowy Informacja o systemie współrzędnych Reprezentacja przestrzenna Informacje o jakości Ograniczenia dostępu do zasobów Informacje o dystrybucji Operacje na wielu plikach

3 1. Wstęp MEtadata Editor 2 (w skrócie: MEE) jest aplikacją służącą tworzeniu oraz edycji metadanych, zgodnych z norma ISO oraz ISO Jest komponentem zrealizowanym na zlecenie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. 1.1 Normy metadanych Norma ISO określa strukturę opisująca cyfrowe dane geograficzne. Definiuje poszczególne elementy metadanych oraz ustala właściwą terminologie. Jest punktem wyjścia do innych norm. W szczególności może byd rozszerzana do norm przeznaczonych do specyficznych typów danych i usług geograficznych (jako rozszerzenie normy: ISO 19119). Norma ISO (Geographic information - Metadata - XML schema implementation) zawiera technologiczny opis tworzenia schematów w języku XML Schema. Udostępniony przez OGC (Open Geospatial Consortium) zestaw plików obejmuje informacje opisywane przez normę ISO Wyżej wymienione normy są oficjalnie uznanymi standardami reprezentacji metadanych geologicznych. W ich skład wchodzą schematy w postaci plików w formacie XSD (tzw. XML Schema), z których korzystają algorytmy walidujące aplikacji. 1.2 Architektura systemu Zestaw bibliotek realizuje model wzorca projektowego MVC (z ang. Model - View - Controller ). Warstwa zajmująca się modelem danych zawarta jest w bibliotekach DLL (z ang. Dynamic Link Library - biblioteka łączona dynamicznie) - w środowisku Windows biblioteka współdzielona (z ang. shared library). Biblioteka DLL sama nie może wywoływad swoich funkcji (wykorzystywad zasobów w niej zawartych), może to zrobid jedynie program EXE. W danym przypadku jest to warstwa widoku, którą zawiera kontroler. Z poziomu widoku wywoływane są zdarzenia, przechwycone przez odpowiedzialne za pośrednictwo metody - informujące warstwę kontrolera o zmianach. Biblioteki dynamicznie łączone można wykorzystywad w innym oprogramowaniu.

4 2. Instalacja W zależności od systemu operacyjnego dostępna jest aktualnie wersja dla systemu Windows. Należy pamiętad, że do uruchomienia potrzebne są biblioteki Microsoft (tzw..net Framework 2.0) dostępne darmowo do ściągnięcia na stronie: 2.1 Instalacja w systemie Windows W przypadku pliku z rozszerzeniem.msi wymagana jest nakładka, zawarta w aktualizacji Windows (Service Pack 2) - Windows Installer. Pliki MSI nie zawierają w sobie instalatora i dlatego potrzebują zewnętrznej aplikacji, która rozpakuje plik. Instalacja rozpoczyna sie w momencie uruchomienia pliku setup. Pojawia się w nim okienko powitalne, informujące o rozpoczęciu działania programu, należy nacisnąd przycisk next w celu przejścia do ustawieo instalacji. W przypadku, gdy to konieczne, należy zmienid w nim adres katalogu, w którym umieszczona zostanie aplikacja (pole Folder) oraz uprawnienia do korzystania z aplikacji. Możliwa jest instalacja programu tylko dla użytkownika aktualnie zalogowanego, lub dla wszystkich użytkowników korzystających z komputera.

5 Po zaznaczeniu odpowiednich parametrów, rozpoczyna sie instalacja programu, która w przypadku pomyślnego zakooczenia wyświetli komunikat potwierdzający. 2.1 Instalacja w systemie Linux. Metoda uruchomienia edytora MEE2 w systemie Linux wykorzystując wine: Wine (akronim rekurencyjny od słów "Wine is not an emulator") oprogramowanie umożliwiające wykonywanie aplikacji przeznaczonych dla Microsoft Windows w środowisku systemu operacyjnego klasy Unix (Linux, Solaris, FreeBSD). Przy pomocy bibliotek Wine można również przenosid niektóre aplikacje systemu Windows do natywnych plików binarnych systemu Unix. Wine nie jest emulatorem systemu Windows, a implementacją WinAPI dla środowiska X11. Wine jest wolnym oprogramowaniem. Jest wiele dystrybucji oprogramowania, przykładowa znajduje się: Konfigurację testowano na systemie Fedora 8, wine 1.0, wykorzystany skrypt winetricks.

6 Ponieważ w chwili obecnej Fedora dostarcza wine w wersji a MEE2 dobrze funkcjonuje pod wine 1.0rc1 należy pobrad źródła wine i skompilowad zgodnie z instrukcją. Przydatne jest też narzędzie winetricks. Jest to skrypt pozwalający zainstalowad w wine wybrane, wolnodostępne pakiety windows. Kolejnośd wywołao w celu stworzenia środowiska dla działania MEE2: 1) winetricks dotnet11 2) wineboot 3) winetricks dotnet20 4) winetricks corefonts 5) wineboot uruchamianie edytora: 6) wine MEE2.exe W przypadku gdy wyświetlane okno jest za duże dla ekranu należy zmniejszyd rozdzielczośd grafiki programem winecfg lub zmieniając wpis w pliku: ~/.wine/system.reg [System\\CurrentControlSet\\Hardware Profiles\\Current\\Software\\Fonts] "LogPixels"=dword: x060 to 96 dpi Ponieważ oprogramowanie zależy od zewnętrznych bibliotek i specyficznej konfiguracji, nie jest zalecana przez twórców MONO Framework Mono Framework jest zestawem bibliotek wykorzystywanych w dystrybucjach Linux, dzięki którym możliwa staje się darmowa kompilacja i uruchamianie programów w językach.net (C#, J#, VB). Jest projektem open source, który oprócz możliwości wykorzystania własnych bibliotek umożliwia

7 mapowanie bibliotek stricte windows owych. W celu sprawdzenia kompatybilności projektu MEE2 utworzonego na platformie Visual Studio.Net 2005, wykorzystano Mono Migration Analyzer: Pozytywny wynik analizy kompatybilności projektu MEE2 z platformą MONO. Pomimo pozytywnego wyniku, program uruchamiany w systemie Linux poprzez komendę mapującą nie działa zgodnie z założeniem. Rekompilacja bibliotek i projektu MEE2 generuje błędy. Ponieważ MONO jest projektem intensywnie rozwijanym, prawdopodobnie zostanie to rozwiązane przez twórców platformy w przyszłości.

8 3. Użytkowanie Okno główne programu MEtadata Editor 2. Interfejs użytkownika składa się z trzech współdziałających komponentów: 1. Menu użytkownika znajdują się w nim wszystkie operacje, jakie może dokonad użytkownik na plikach, jak również szczegóły administracji programem. 2. Okno właściwości Informacje zawarte w pliku XML, po wybraniu grupy z drzewa wyboru wyświetlają się jej właściwości 3. Drzewo wyboru grupy podział wczytanego pliku na logicznie powiązane grupy 4. Lista błędów informacje o błędach i warunkach napotkanych w trakcie wprowadzania danych

9 3.1 Grupy i ich właściwości Grupy logiczne, określające informacje w pliku dzieli się na : - Podstawowe informacje wszystkie bazowe informacje jak: o o o informacje o pliku: o wykorzystanym standardzie (nazwa oraz wersja), data utworzenia pliku, dane kontaktowe odpowiedzialne za plik, system kodowania znaków poziomy hierarchii metadanych: podział na warstwy opisujące serie lub kolekcje danych przestrzennych, które mają podobną charakterystykę tematu, datę źródła, zastosowanie i metodologię. Identyfikatory: pliku, ojca oraz UUID pliku - Informacje o zasobach w zależności od wyboru, czy plik jest rozszerzoną meta daną o opis usługi występują w niej dwie zakładki: Główne i Zaawansowane. Główne zawiera podstawową informację wymaganą do jednoznacznej identyfikacji zasobu lub zasobów, jak również usługi. Są tam informacje: o o o o Streszczenie i cel zasobu, jego status (archiwalny, w trakcie tworzenia, itd.) Lista słów kluczowych opisujących zasób Kontakty odpowiedzialne za zasób Podgląd w postaci miniaturki o podanym adresie URL Zaawansowane zawiera wszystkie dodatkowe informacje, jak język, tematykę danych, przytoczenia i zasięg danych, ich typ reprezentacji przestrzennej. Dla usług występują informacje jak możliwe operacje do zdalnego wywołania, restrykcje w użytkowaniu usługi, opis danych przestrzennych, które usługa serwuje, jak również opis, w jaki sposób te dane można zamawiad. - Zasięg zasobów zasięg geograficzny oraz czasowy zbiorów danych opisywanych przez metadane. Może byd określany przez prostopadłościan ograniczający, wielobok o podanych punktach (X,Y) jak również punkt w czasie lub przedział czasowy. - Informacje o systemie odniesienia przestrzeo, klucz oraz wersję systemu odniesienia - Reprezentacja przestrzenna określenie reprezentacji przestrzennej poprzez siatkę lub zdefiniowany typ wektora - Jakośd zasobów definiowana przez raport o określonych parametrach, wraz z opisem miernika wykorzystanego do określenia jakości oraz typie metody oceny - Ograniczenia dostępu do zasobów

10 o o prawne ograniczenia, na które składają się takie informacje jak ograniczenia dostępu w celu zapewnienia ochrony prywatności lub dóbr intelektualnych oraz wszystkie dodatkowe ograniczenia lub ostrzeżenia dotyczące nabycia zasobu ograniczenia nałożone na zasób w celu zapewnienia bezpieczeostwa krajowego lub bezpieczeostwa o podobnej wadze - Informacje o dystrybucji informacje o dystrybutorze, opcjach transferu oraz formacie dystrybucji 3.2 Słowniki Wszystkie słowniki zawarte są w katalogu: <Miejsce startu aplikacji> \ dictionaries\*.xml Możliwa jest ich realokacja poprzez zmianę w ustawieniach programu (Narzędzia -> Opcje -> Zmieo katalog główny słowników). Istniejące typy słowników: - boundingbox.xml plik zawierający opisy prostopadłościanów ograniczających zakres - parties.xml plik zawierający opisy danych kontaktowych - polygon.xml plik zawierający opisy wieloboków (punkty (x,y)) - referencesysteminfo.xml - kody opisujące układ współrzędnych dodane kody układów EPSG Wszystkie słowniki występują w postaci konfigurowalnych plików XML. Ich edycja (dodawanie, usuwanie wartości) możliwa jest poprzez ręczną edycję lub wykorzystanie opcji edytora. W przypadku pierwszej sytuacji należy pamiętad, że wszelkie wprowadzone zmiany zaktualizowane zostaną po ponownym uruchomieniu programu.

11 4. Funkcjonalność programu Podstawowe informacje Grupa zawierająca podstawowe informacje, które użytkownik powinien wypełnid w metadanych. Są tam informacje o identyfikatorze pliku, identyfikatorze ojca (w przypadku gdy plik należy do zbioru / serii), podstawowe informacje o standardzie i kodowaniu znaków w pliku. Obowiązkowo dodawana jest również data utworzenia pliku oraz opcjonalnie informacje o stronie odpowiedzialnej za plik Strona odpowiedzialna.

12 Informacje o danych kontaktowych strony odpowiedzialnej. Należy pamiętad o wypełnieniu przynajmniej jednego z trzech identyfikatorów (nazwa osoby, organizacji lub stanowiska). Dodatkową informacją jest opis w sieci Informacje o zasobach. Grupa zajmująca się opisem konkretnych danych przestrzennych, których metadana dotyczy. Posiada podział na informacje główne oraz zaawansowane.

13 Informacje o usłudze sieciowej. W przypadku wyboru pliku będącego opisem usługi sieciowej, zakładka zaawansowane zmienia postad na poniższą. Zakładka umożliwia wypełnienie informacji o udostępnianych publicznie operacjach usługi, restrykcjach w użytkowaniu czy danych, które usługa wykorzystuje, jak również krótki opis usługi, jego nazwa, oraz typ. Dodatkowymi informacjami są informacje dotyczące opłat oraz zamawiania Zasięg zasobów. Informacje o zasięgu, które dane przestrzenne dotyczą. Może byd określany przez położenie (zasięg geograficzny) lub czas (zasięg czasowy).

14 Zasięg geograficzny. Zasięg geograficzny określany jest przez prostopadłościan ograniczający (Bounding Box) opisany w szerokości oraz długości geograficznej. Inną formą reprezentacji jest wielobok (Polygon), posiadający od 4 do 7 kątów Zasięg czasowy.

15 Zasięg czasowy reprezentowany jest przez punkt w czasie lub przedział czasowy. Możliwe jest wprowadzanie wartości (RRRR-MM-DD) jak i dodatkowych informacji, jak dokładny czas w godzinach i minutach (RRRR-MM-DDT:hh:mm:ss), gdzie R rok, M miesiąc, D dzieo, h godzina, m minuta, s sekunda Informacja o systemie współrzędnych. Grupa zawiera informacje o typie układów współrzędnych, wykorzystywanych w opisach danych przestrzennych. Słownik zawiera zestaw kodów współrzędnych wg EPSG dla Polski Reprezentacja przestrzenna. Informacje dotyczące reprezentacji przestrzennej danych (siatka lub wektor reprezentacji). W pierwszym przypadku określane wymiary w siatka jest reprezentowana. W drugim przypadku określana jest topologia oraz obiekty, które składają się na postad wektorową reprezentacji przestrzennej.

16 4.6. Informacje o jakości. Informacje o jakości danych przestrzennych. Określane są sposoby opisywania poziomów oraz format i wyniki raportowania znalezionych błędów. W zależności od metody określania jakości opisywane są również mierniki oraz typ metody oceny użytej do wyznaczenia poziomu jakości.

17 4.7. Ograniczenia dostępu do zasobów. Ograniczenia dostępu do zasobów podzielone są na dwa typy: bezpieczeostwa oraz prawne. Restrykcje prawne dotyczą wszelkich ograniczeo użytkowania, jak licencje, prawa autorskie. Restrykcje bezpieczeostwa dotyczą opisu ograniczeo w wykorzystywaniu, udostępnianiu informacji posiadających status poufności Informacje o dystrybucji. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu dystrybucji, formacie medium, na jakim dane przestrzenne są przechowywane, oraz sposobie kontaktu z dystrybutorem.

18 W przypadku wypełniania informacji o dystrybutorze, wymagane są dane kontaktowe. Opcjonalną informacja jest proces zamawiania u dystrybutora danych szczegóły dotyczące opłat oraz termin, w którym możliwa jest transakcja.

19 4.9. Operacje na wielu plikach. W programie istnieje funkcjonalnośd (Edycja -> Kopiuj wartości...) operacji na wielu plikach. Można je zaznaczad samemu, lub wykorzystywad informacje o ojcu (poprzez wskazanie pliku lub wpisaniu identyfikatora ojca). Przykładowo istnieją tam dwie możliwości dodania i zamiany (dodania: informacji o identyfikacji, zamiany: identyfikator ojca).

20

Ewidencja Miejscowości, Ulic i Adresów

Ewidencja Miejscowości, Ulic i Adresów Ewidencja Miejscowości, Ulic i Adresów Spis treści SPIS TREŚCI... 2 1 WPROWADZENIE... 9 1.1 Przewodnik po podręczniku... 9 1.1.1 Struktura podręcznika... 10 1.1.1.1 I część podręcznika WSPÓLNA... 10 1.1.1.2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Security Center 9.0

Kaspersky Security Center 9.0 Kaspersky Security Center 9.0 PODRĘCZNIK ADMINISTRATORA WERSJA APLIKACJI: 9. 0 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten podręcznik będzie pomocny podczas pracy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 1.01

Podręcznik użytkownika wersja 1.01 earchiwista Podręcznik użytkownika wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis Autorzy earchiwista SKG S.A. Podręcznik użytkownika Dokument zawiera instrukcję użytkowania programu earchiwista, służącego

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 Wersja 1.15 Maj 2015 Dotyczy programu Konsola 2 w wersji 2.7.7x TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte moduł Kontroling

System Zarządzania Forte moduł Kontroling System Zarządzania Forte moduł Kontroling Podręcznik użytkownika Wersja 2010 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation.

Bardziej szczegółowo

MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI SOFTECH SP. Z O.O. COPYRIGHT 2007 2 Wstęp Wstęp SPIS TREŚCI I. Wstęp...5 II. Struktura programu...6 III. Zasady działania...8 IV. Instalacja i konfiguracja...9 IV.1.

Bardziej szczegółowo

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003 Wersja dokumentu 1.0 Autor Revision dokumentu Dystrybucja COMARCH S.A. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Ogólna architektura metadanych w zakresie geoinformacji dla Polski. opracował: Bartosz Kopańczyk

Ogólna architektura metadanych w zakresie geoinformacji dla Polski. opracował: Bartosz Kopańczyk Ogólna architektura metadanych w zakresie geoinformacji dla Polski opracował: Bartosz Kopańczyk Skróty 1 GGK (Główny Geodeta Kraju) GUGiK (Główny Urząd Geodezji i Kartografii) OGC (ang. Open Geospatial

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. SŁOWNIK SKRÓTÓW I POJĘĆ... 5 2. CEL WDROŻENIA SYSTEMU LSI 2014-20... 6 3. WYMAGANIA SYSTEMU... 6 3.1 ZGODNOŚĆ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

Raportowanie w systemie Asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft

Raportowanie w systemie Asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft Pomoc dla użytkowników systemu Asix 7 www.asix.com.pl Raportowanie w systemie Asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft Dok. Nr PLP7100 Wersja: 2013-09-17 ASKOM i Asix to zastrzeżone znaki

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 Wersja 1.7 Wrzesień 2013 Copyright TRX Dotyczy programu Automat 2 w wersji 2.2.x TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo

Profil metadanych dla dokumentów planistycznych określonych w ustawie o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym

Profil metadanych dla dokumentów planistycznych określonych w ustawie o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym Opracowanie projektu standardowych modeli danych oraz profilu metadanych dla opracowań planistycznych na potrzeby realizacji projektu Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego,

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie aplikacji klasy enterprise w oparciu o usługi Amazon Cloud

Udostępnianie aplikacji klasy enterprise w oparciu o usługi Amazon Cloud Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Informatyki Praca magisterska Udostępnianie aplikacji klasy enterprise

Bardziej szczegółowo

Comarch Opt!ma Analizy BI Wersja 2012

Comarch Opt!ma Analizy BI Wersja 2012 Comarch Opt!ma Analizy BI Wersja 2012 Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument! Spis treści 1 Wymagania... 4 1.1 Sprzętowe i systemowe... 4 1.2 Programowe... 4 1.3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Systemy informacji przestrzennej z Quantum GIS część I

Systemy informacji przestrzennej z Quantum GIS część I POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. Tadeusza Kościuszki Wydział Inżynierii Środowiska Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej Systemy informacji przestrzennej z Quantum GIS część I Robert Szczepanek Kraków 2013

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika 14.02.2014 SPIS TREŚCI Spis treści... 2 Wstęp... 4 Symbole stosowane w instrukcji... 4 Czym jest backup danych?... 4 Aplikacja

Bardziej szczegółowo

enova Kadry Płace podręcznik Użytkownika

enova Kadry Płace podręcznik Użytkownika Soneta Sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-415 Kraków tel./fax. (0-12) 261-36-42 www.enova.pl e-mail: place@enova.pl enova Kadry Płace podręcznik Użytkownika Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 8 Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemów GIS w środowisku ArcGIS ESRI (Zadania i materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych)

Wprowadzenie do systemów GIS w środowisku ArcGIS ESRI (Zadania i materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych) Wprowadzenie do systemów GIS w środowisku ArcGIS ESRI (Zadania i materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych) Część I praca z ArcCatalog i ArcMap Skrypt Wrocław, 2012 r. Dr inż. Jan Blachowski Wrocław

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla użytkowników systemu asix 6. www.asix.com.pl. Raportowanie w systemie asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft

Pomoc dla użytkowników systemu asix 6. www.asix.com.pl. Raportowanie w systemie asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft Pomoc dla użytkowników systemu asix 6 www.asix.com.pl Raportowanie w systemie asix na bazie usług Reporting Services firmy Microsoft Dok. Nr PLP6100 Wersja: 29-09-2010 ASKOM i asix to zastrzeżone znaki

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie wspierające prace badawcze nad mechanizmami przydziału zasobów w zadaniach wieloagentowych dużej skali

Oprogramowanie wspierające prace badawcze nad mechanizmami przydziału zasobów w zadaniach wieloagentowych dużej skali Raport Instytutu Automatyki i Informatyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej Oprogramowanie wspierające prace badawcze nad mechanizmami przydziału zasobów w zadaniach wieloagentowych dużej skali Piotr

Bardziej szczegółowo

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria oprogramowania i baz danych Autorzy Oleksandr Bondarchuk, 7164 Dawid Pacholczyk, 6144 Tomasz Chudobiński, 7332 Krzysztof Pałka, 3949 Robert

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Ver. 3.5 2012-07-06 2 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Zawartość 1 INSTALACJA PROGRAMU 3 1.1 WARUNKI KONIECZNE

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla administratoro w

Szkolenie dla administratoro w Szkolenie dla administratoro w dla Aquanet Prowadzący: Krzysztof Krawczyk Poznań, 21-23 lipca 2015 LANDESK Service Desk LANDESK Service Desk jest aplikacją opisującą przepływ pracy. Zapewnia ona, że wszyscy

Bardziej szczegółowo

Framework aplikacji bazodanowych

Framework aplikacji bazodanowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Rafał Monkiewicz Nr albumu 4001 Framework aplikacji bazodanowych Praca magisterska napisana pod kierunkiem Dr

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU AUREA BPM

OPIS FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU AUREA BPM OPIS FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU AUREA BPM Wersja 2.5 Warszawa, Sierpieo 2011 TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 55 Wprowadzenie do Aurea BPM... 4 Opis produktu... 4 Funkcjonalnośd systemu... 6 Modelowanie procesów

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Wersja aplikacji 1.0

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Wersja aplikacji 1.0 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Wersja aplikacji 1.0 ZAWARTOŚD 1. MyDysk... 5 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6 2.1. Rejestracja nowego konta... 6 2.2. Instalacja programu... 7 2.2.1. Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński : Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński Copyright 2007-2013 Zespół WebIssues Udziela się zezwolenia na kopiowanie, rozpowszechnianie i modyfikację tego dokumentu zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

Geolokalizacja w portalach internetowych

Geolokalizacja w portalach internetowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Jakub Milik Nr albumu 4122 Geolokalizacja w portalach internetowych Praca magisterska napisana pod kierunkiem:

Bardziej szczegółowo