Zintegrowany system usług certyfikacyjnych. Dokumentacja użytkownika. Obsługa wniosków certyfikacyjnych i certyfikatów. Wersja dokumentacji 1.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zintegrowany system usług certyfikacyjnych. Dokumentacja użytkownika. Obsługa wniosków certyfikacyjnych i certyfikatów. Wersja dokumentacji 1."

Transkrypt

1 Dokumentacja użytkownika Zintegrowany system usług certyfikacyjnych Obsługa wniosków certyfikacyjnych i certyfikatów Wersja dokumentacji 1.05 Unizeto Technologies SA -

2 Autorskie prawa majątkowe do tej dokumentacji oraz opisywanego przez nią oprogramowania przysługują Unizeto Technologies SA z siedzibą w Szczecinie, ul. Królowej Korony Polskiej 21. Powyższe prawa są chronione ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami). Poniższa dokumentacja jest rozpowszechniana na podstawie udzielonej licencji. Dokumentacja użytkownika wersja

3 Spis treści WSTĘP INFORMACJE PODSTAWOWE WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU I INSTALACJI CERTYFIKATU WYMAGANIA DOTYCZĄCE GENEROWANIA KLUCZY NA KARCIE Przeglądarka Internet Explorer Przeglądarka Mozilla Firefox ZAKUP NOWEGO CERTYFIKATU OPIS PRZEBIEGU ZŁOŻENIA WNIOSKU CERTYFIKACYJNEGO ZŁOŻENIE WNIOSKU CERTYFIKACYJNEGO Z GENEROWANIEM KLUCZY Przeglądarka Internet Explorer Przeglądarka Mozilla Firefox ZŁOŻENIE WNIOSKU NA PODSTAWIE ZGŁOSZENIA CSR Przeglądarka Internet Explorer Przeglądarka Mozilla Firefox ODNOWIENIE CERTYFIKATU OPIS PRZEBIEGU ZŁOŻENIA WNIOSKU CERTYFIKACYJNEGO ZŁOŻENIE WNIOSKU CERTYFIKACYJNEGO Z GENEROWANIEM KLUCZY Przeglądarka Internet Explorer Przeglądarka Mozilla Firefox ZŁOŻENIE WNIOSKU NA PODSTAWIE ZGŁOSZENIA CSR Przeglądarka Internet Explorer Przeglądarka Mozilla Firefox AKTYWACJA GRUPOWA CERTYFIKATÓW OPIS USŁUGI WYMAGANIA PRZEBIEG PROCESU Etap I Etap II Etap III OBSŁUGA WŁASNYCH CERTYFIKATÓW INSTALACJA WŁASNEGO CERTYFIKATU Przeglądarka Internet Explorer Przeglądarka Mozilla Firefox POBIERANIE WŁASNYCH CERTYFIKATÓW Z KLUCZEM PUBLICZNYM Forma binarna (DER) Forma tekstowa (PEM) UNIEWAŻNIANIE CERTYFIKATÓW WYSZUKIWANIE CERTYFIKATÓW LISTY CRL SPIS RYSUNKÓW Dokumentacja użytkownika wersja

4 Wstęp Niniejsza dokumentacja opisuje proces składania wniosków certyfikacyjnych za pośrednictwem Sklepu Unizeto oraz opisuje proces postępowania (instalacja, pobieranie, unieważnianie) dotyczącego certyfikatów wydanych na podstawie tych wniosków. Dodatkowo dokumentacja ta przedstawia również opis wyszukiwania certyfikatów wydanych przez CERTUM oraz pobierania list CRL wydanych przez CERTUM. Opis przedstawiony w niniejszej dokumentacji przygotowany został przy założeniu, że użytkownik posiada już konto w Sklepie Unizeto oraz dokonał zakupu produktu oferowanego przez ten Sklep Dokumentacja użytkownika wersja

5 1. Informacje podstawowe 1.1. Wymagania niezbędne do złożenia wniosku i instalacji certyfikatu Poniżej wymienione zostały minimalne wymagania, których spełnienie konieczne jest do tego aby możliwe było złożenie wniosku lub instalacja (w przeglądarce) certyfikatu wydanego na podstawie tego wniosku: System operacyjny Windows XP, Vista lub Windows 7; Jedna z niżej wymienionych przeglądarek; o Internet Explorer 7.0; o Internet Explorer 8.0; o Mozilla Firefox 3.6.x; 1.2. Wymagania dotyczące generowania kluczy na karcie Ze względu na to, że generowanie kluczy na karcie kryptograficznej wymaga spełnienia pewnych wymagań dotyczących oprogramowania i karty kryptograficznej, które to wymagania dodatkowo zależne są od używanej przeglądarki, poniżej przedstawiony jest szczegółowy opis tych wymagań z podziałem na każdą z obsługiwanych przeglądarek. Dopiero po spełnieniu tych wymagań, w trakcie składania wniosków certyfikacyjnych, możliwe będzie generowanie kluczy na karcie kryptograficznej CryptoCertum Przeglądarka Internet Explorer Wymagania dotyczące czytnika kart i oprogramowania W przypadku, gdy użytkownik będzie generował klucze na karcie kryptograficznej za pomocą przeglądarki Internet Explorer wymagane jest posiadanie zainstalowanego czytnika kart zgodnego ze standardem PC/SC oraz posiadanie zainstalowanego w systemie operacyjnym oprogramowania procertum CardManager. Oprogramowanie to można pobrać ze strony internetowej Unizeto ( korzystając z odnośnika zawartego w sekcji: Oferta Podpis Elektroniczny Oprogramowanie PKI procertum CardManager Wymagania dotyczące karty kryptograficznej CryptoCertum Oprócz oprogramowania procertum CardManager należy posiadać kartę kryptograficzną CryptoCertum. Za pomocą wspomnianego oprogramowania należy zainicjować Profil Zwykły karty nadając mu odpowiednie kody PIN i PUK. Szczegółowy opis dotyczący inicjalizacji Profilu Zwykłego karty i sprawdzenia statusów kodów PIN i PUK zwarty jest w instrukcji dołączonej do wspomnianego oprogramowania Przeglądarka Mozilla Firefox Wymagania dotyczące czytnika kart i oprogramowania W przypadku, gdy użytkownik będzie generował klucze na karcie kryptograficznej CryptoCertum za pomocą przeglądarki Mozilla Firefox wymagane jest posiadanie zainstalowanego czytnika kart zgodnego ze standardem PC/SC oraz posiadanie zainstalowanego w systemie operacyjnym oprogramowania procertum CardManager. Oprogramowanie to można pobrać ze strony internetowej Unizeto ( korzystając z odnośnika zawartego w sekcji: Oferta Podpis Elektroniczny Oprogramowanie PKI procertum CardManager Wymagania dotyczące karty kryptograficznej CryptoCertum Oprócz oprogramowania procertum CardManager należy posiadać kartę kryptograficzną CryptoCertum. Za pomocą wspomnianego oprogramowania należy zainicjować Profil Zwykły karty nadając mu odpowiednie kody PIN i PUK. Szczegółowy opis dotyczący inicjalizacji Profilu Zwykłego karty Dokumentacja użytkownika wersja

6 i sprawdzenia statusów kodów PIN i PUK zwarty jest w instrukcji dołączonej do wspomnianego oprogramowania Pozostałe wymagania Dodatkowo, po zainstalowaniu wspomnianego oprogramowania, w przeglądarce Mozilla Firefox konieczne jest dodanie tzw. Bezpiecznego urządzenia. W celu dodania Bezpiecznego urządzenia należy wybrać z Menu przeglądarki następującą sekwencję poleceń: Narzędzia Opcje Wyświetlony zostanie wtedy Panel ustawień przeglądarki. Rysunek 1 Mozilla Firefox - Panel ustawieo opcje Ogólne W Panelu ustawień należy wybrać przycisk Zaawansowane i następnie przejść na zakładkę Szyfrowanie. Dokumentacja użytkownika wersja

7 Rysunek 2 Mozilla Firefox - Panel ustawieo - opcje Zaawansowane W zakładce tej należy nacisnąć przycisk Urządzenia zabezpieczające. Wyświetlony zostanie Menedżer Urządzeń pozwalający na zarządzanie tzw. Urządzeniami zabezpieczającymi. Rysunek 3 Mozilla Firefox - Menadżer urządzeo zabezpieczających W Menedżerze urządzeń należy nacisnąć przycisk Wczytaj. Wyświetlone zostanie wtedy okno umożliwiające dodanie nowego Urządzenia zabezpieczającego. Rysunek 4 Mozilla Firefox - dodawanie nowego urządzenia zabezpieczającego Dokumentacja użytkownika wersja

8 Można zdefiniować dowolną nazwę modułu (zalecane jest jednak wpisanie nazwy Unizeto). Jako plik modułu należy wskazać plik C:\Windows\System32\crypto3PKCS.dll Rysunek 5 Mozilla Firefox - dodawanie nowego urządzenia zabezpieczającego - zdefiniowane parametry Po zdefiniowaniu parametrów nowego urządzenia i naciśnięciu przycisku OK urządzenie pojawi się na liście w Menedżerze Urządzeń. Na rysunku (Rysunek 6) widać, że na liście pojawiło się urządzenie o nazwie Unizeto. Po rozwinięciu szczegółów urządzenia widać nazwę czytnika (w tym przypadku ACS ACR38U). Po umieszczeniu karty w czytniku, nazwa czytnika zmienia się na Nazwę Profilu karty. Po wybraniu tej nazwy widać szczegóły dotyczące karty umieszczonej w czytniku (Rysunek 7). Rysunek 6 Mozilla Firefox - Menedżer urządzeo - dodane nowe urządzenie Rysunek 7 Mozilla Firefox - Menedżer urządzeo - szczegóły dotyczące urządzenia Od tej pory, w przeglądarce Mozilla Firefox możliwe będzie generowanie kluczy na karcie kryptograficznej CryptoCertum. Dokumentacja użytkownika wersja

9 2. Zakup nowego certyfikatu 2.1. Opis przebiegu złożenia wniosku certyfikacyjnego Proces złożenia wniosku certyfikacyjnego przy zakupie nowego certyfikatu jest identyczny, dla każdego rodzaju certyfikatu. Przebiega on kolejno w następujących etapach: 1. Wybór sposobu dostarczenia kluczy dla certyfikatu; 2. W zależności od wyboru sposobu dostarczenia kluczy do certyfikatu a. Przekazanie żądania CSR lub b. Wygenerowanie kluczy w przeglądarce lub na karcie; 3. Wypełnienie formularza wniosku; 4. Zapoznanie się i potwierdzenie oświadczenia; 5. Wysłanie wniosku do Centrum Certyfikacji. Ze względu na to, że proces składania wniosku certyfikacyjnego jest identyczny dla każdego rodzaju certyfikatu to w kolejnych punktach tego podrozdziału wszystkie opisy dotyczyły będą złożenia wniosku certyfikacyjnego dotyczącego wydania nowego certyfikatu Certum Silver. W przypadku innego rodzaju certyfikatów należy postępować analogicznie. Proces składania wniosku certyfikacyjnego jest odmienny, w zależności od używanej przeglądarki. Wobec tego przebieg tego procesu zostanie przedstawiony osobno dla każdej z obsługiwanych przeglądarek. UWAGA!!!! Proces instalacji certyfikatu wydanego na podstawie złożonego wniosku musi odbywać się dokładnie w tej samej przeglądarce, z poziomu tego samego systemowego konta użytkownika, których użyto do generowania kluczy podczas składania wniosku certyfikacyjnego. Należy więc zapewnić, że od chwili wygenerowania kluczy i złożenia wniosku certyfikacyjnego, środowisko, w którym tego dokonano nie ulegnie likwidacji i po zweryfikowaniu kompletu dokumentów i zaakceptowaniu wniosku przez CERTUM możliwe będzie przeprowadzenie w tym środowisku instalacji certyfikatu. Okres ten, dla każdego z certyfikatów zdefiniowany jest w Regulaminie usług certyfikacyjnych CERTUM, dostępnym na stronach CERTUM w sekcji Dokumenty. UWAGA!!!! Ze względu na specyficzne wymagania, przed przystąpieniem do składania wniosku związanego z generowaniem kluczy na karcie kryptograficznej należy zapoznać się z treścią rozdziału 1.2 Wymagania dotyczące generowania kluczy na karcie Złożenie wniosku certyfikacyjnego z generowaniem kluczy Przeglądarka Internet Explorer Klucze w przeglądarce W celu złożenia wniosku certyfikacyjnego, dla którego, w trakcie składania wniosku, klucze zostaną wygenerowane w przeglądarce należy przejść do sekcji Aktywacja certyfikatów. Wyświetlona zostanie wtedy lista zakupionych produktów. Dokumentacja użytkownika wersja

10 Rysunek 8 Lista zakupionych produktów Następnie należy nacisnąć przycisk Aktywuj. Wyświetlony zostanie wtedy formularz umożliwiający wybór sposobu dostarczenia kluczy dla certyfikatu. Rysunek 9 Wybór sposobu dostarczania kluczy Należy wybrać Generowanie pary kluczy i nacisnąć przycisk Dalej. Wyświetlony zostanie formularz Dokumentacja użytkownika wersja

11 umożliwiający wybranie miejsca generowania kluczy. Należy wybrać pozycję Na tym komputerze. Rysunek 10 Wskazanie miejsca generowania kluczy Po wybraniu miejsca generowania kluczy należy nacisnąć przycisk Generuj Klucze. Przeglądarka wyświetli informację o tym, że nastąpi złożenie żądania certyfikatu. Rysunek 11 Informacja o składanym żądaniu certyfikatu Należy potwierdzić chęć złożenia żądania certyfikatu. Pojawi się okno informujące o tworzeniu klucza prywatnego w magazynie przeglądarki. Dokumentacja użytkownika wersja

12 Rysunek 12 Generowanie kluczy w przeglądarce - informacja o tworzeniu nowego klucza Należy nacisnąć przycisk OK. Klucze zostaną wygenerowane. Po wygenerowaniu kluczy wyświetlony zostanie formularz informujący o tym. Rysunek 13 Informacja o poprawnym wygenerowaniu kluczy W celu przejścia do formularza umożliwiającego wypełnienie wniosku certyfikacyjnego należy nacisnąć przycisk Dalej. Dokumentacja użytkownika wersja

13 Rysunek 14 Formularz wniosku certyfikacyjnego Po wypełnieniu odpowiednich pól należy nacisnąć przycisk Dalej. Wyświetlony zostanie formularz zawierający podsumowanie wniosku wraz z oświadczeniem. Rysunek 15 Podsumowanie wniosku Po zapoznaniu się z treścią oświadczenia i po poprawnym zweryfikowaniu wniosku należy zaznaczyć Dokumentacja użytkownika wersja

14 opcję Potwierdzam oświadczenie i nacisnąć przycisk Aktywuj. Spowoduje to wysłanie wniosku do Centrum Certyfikacji i powrót do listy zamówień. W przypadku stwierdzenia nieścisłości we wniosku można skorzystać z przycisku Wstecz, który spowoduje powrót do formularza umożliwiającego edycję wniosku, Bezpośrednio po złożeniu wniosku status wniosku przedstawiany jest jako Oczekuje na realizację. Po zweryfikowaniu wymaganych dokumentów i zaakceptowaniu wniosku przez Centrum Certyfikacji status wniosku zmieni się na Zaakceptowany i następnie zmieni się automatycznie na W trakcie realizacji. Po wydaniu certyfikatu status wniosku zmieni się automatycznie na Wydany. Wniosek zostanie wtedy usunięty z listy wniosków, a użytkownik, który złożył wniosek będzie mógł zainstalować certyfikat wg opisu przedstawionego w rozdziale opisującym tą czynność. Po złożeniu wniosku, w szczegółach wniosku dotyczących zamawianego certyfikatu pojawią się informacje na temat wniosku. Rysunek 16 Informacje na temat złożonego wniosku Klucze na karcie kryptograficznej W celu złożenia wniosku certyfikacyjnego, dla którego, w trakcie składania wniosku, klucze zostaną wygenerowane na karcie kryptograficznej należy przejść do sekcji Aktywacja certyfikatów. Wyświetlona zostanie wtedy lista zakupionych produktów. Dokumentacja użytkownika wersja

15 Rysunek 17 Lista zakupionych produktów Następnie należy nacisnąć przycisk Aktywuj. Wyświetlony zostanie wtedy formularz umożliwiający wybór sposobu dostarczenia kluczy dla certyfikatu. Rysunek 18 Wybór sposobu dostarczania kluczy Należy wybrać Generowanie pary kluczy i nacisnąć przycisk Dalej. Wyświetlony zostanie formularz Dokumentacja użytkownika wersja

16 umożliwiający wybranie miejsca generowania kluczy. Należy wybrać pozycję Na karcie Certum. Rysunek 19 Wskazanie miejsca generowania kluczy Następnie należy umieścić kartę kryptograficzną w czytniku i nacisnąć przycisk Generuj Klucze. Przeglądarka wyświetli informację o tym, że nastąpi złożenie żądania certyfikatu. Rysunek 20 Informacja o składanym żądaniu certyfikatu Należy potwierdzić chęć złożenia żądania certyfikatu. Pojawi się okno, w którym należy wprowadzić kod PIN do Profilu Zwykłego karty. Dokumentacja użytkownika wersja

17 Rysunek 21 Generowanie kluczy na karcie - prośba o wprowadzenie kodu PIN do Profilu Zwykłego karty Po wprowadzeniu poprawnego kodu PIN i zatwierdzeniu go przyciskiem OK klucze zostaną wygenerowane na karcie. Wyświetlony zostanie komunikat informujący o tym. Przeglądarka umożliwi przejście do formularza umożliwiającego wypełnienie wniosku certyfikacyjnego. Rysunek 22 Informacja o poprawnym wygenerowaniu kluczy W celu przejścia do formularza umożliwiającego wypełnienie wniosku certyfikacyjnego należy nacisnąć przycisk Dalej. Dokumentacja użytkownika wersja

18 Rysunek 23 Formularz wniosku certyfikacyjnego Po wypełnieniu odpowiednich pól należy nacisnąć przycisk Dalej. Wyświetlony zostanie formularz zawierający podsumowanie wniosku wraz z oświadczeniem. Rysunek 24 Podsumowanie wniosku Po zapoznaniu się z treścią oświadczenia i po poprawnym zweryfikowaniu wniosku należy zaznaczyć Dokumentacja użytkownika wersja

19 opcję Potwierdzam oświadczenie i nacisnąć przycisk Aktywuj. Spowoduje to wysłanie wniosku do Centrum Certyfikacji i powrót do listy zamówień. W przypadku stwierdzenia nieścisłości we wniosku można skorzystać z przycisku Wstecz, który spowoduje powrót do formularza umożliwiającego edycję wniosku, Bezpośrednio po złożeniu wniosku status wniosku przedstawiany jest jako Oczekuje na realizację. Po zweryfikowaniu wymaganych dokumentów i zaakceptowaniu wniosku przez Centrum Certyfikacji status wniosku zmieni się na Zaakceptowany i następnie zmieni się automatycznie na W trakcie realizacji. Po wydaniu certyfikatu status wniosku zmieni się automatycznie na Wydany. Wniosek zostanie wtedy usunięty z listy wniosków, a użytkownik, który złożył wniosek będzie mógł zainstalować certyfikat wg opisu przedstawionego w rozdziale opisującym tą czynność. Po złożeniu wniosku, w szczegółach wniosku dotyczących zamawianego certyfikatu pojawią się informacje na temat wniosku. Rysunek 25 Informacje na temat złożonego wniosku Przeglądarka Mozilla Firefox Klucze w przeglądarce W celu złożenia wniosku certyfikacyjnego, dla którego, w trakcie składania wniosku, klucze zostaną wygenerowane w przeglądarce należy przejść do sekcji Aktywacja certyfikatów. Wyświetlona zostanie wtedy lista zakupionych produktów. Dokumentacja użytkownika wersja

20 Następnie należy nacisnąć przycisk Aktywuj. Wyświetlony zostanie wtedy formularz umożliwiający wybór sposobu dostarczenia kluczy dla certyfikatu. Rysunek 26 Wybór sposobu dostarczania kluczy Należy wybrać Generowanie pary kluczy i nacisnąć przycisk Dalej. Wyświetlony zostanie formularz umożliwiający zdefiniowanie Poziomu zabezpieczeń. Dokumentacja użytkownika wersja

21 Rysunek 27 Generowanie kluczy - ustawienie poziomu zabezpieczeo Należy wybrać Wysoki poziom zabezpieczeń. Następnie należy nacisnąć przycisk Generuj klucze. Wyświetlone zostanie okno informujące o generowaniu kluczy. UWAGA! Rysunek 28 Generowanie kluczy Jeżeli w przeglądarce zainstalowane są dodatkowe urządzenia zabezpieczające to przed wygenerowanie kluczy wyświetlone zostanie okno umożliwiające wybór urządzenia zabezpieczającego należy wtedy wybrać pozycję Urządzenie zabezpieczające i nacisnąć przycisk OK. Rysunek 29 Wybór Urządzenia zabezpieczającego Po wygenerowaniu kluczy przeglądarka wyświetli stosowny formularz z informacją o tym i umożliwi przejście do formularza umożliwiającego wypełnienie wniosku certyfikacyjnego. Dokumentacja użytkownika wersja

22 Rysunek 30 Informacja o poprawnym wygenerowaniu kluczy W celu przejścia do formularza umożliwiającego wypełnienie wniosku certyfikacyjnego należy nacisnąć przycisk Dalej. Rysunek 31 Formularz wniosku certyfikacyjnego Po wypełnieniu odpowiednich pól należy nacisnąć przycisk Dalej. Wyświetlony zostanie formularz Dokumentacja użytkownika wersja

23 zawierający podsumowanie wniosku wraz z oświadczeniem. Rysunek 32 Podsumowanie wniosku Po zapoznaniu się z treścią oświadczenia i po poprawnym zweryfikowaniu wniosku należy zaznaczyć opcję Potwierdzam oświadczenie i nacisnąć przycisk Aktywuj. Spowoduje to wysłanie wniosku do Centrum Certyfikacji i powrót do listy zamówień. W przypadku stwierdzenia nieścisłości we wniosku można skorzystać z przycisku Wstecz, który spowoduje powrót do formularza umożliwiającego edycję wniosku, Bezpośrednio po złożeniu wniosku status wniosku przedstawiany jest jako Oczekuje na realizację. Po zweryfikowaniu wymaganych dokumentów i zaakceptowaniu wniosku przez Centrum Certyfikacji status wniosku zmieni się na Zaakceptowany i następnie zmieni się automatycznie na W trakcie realizacji. Po wydaniu certyfikatu status wniosku zmieni się automatycznie na Wydany. Wniosek zostanie wtedy usunięty z listy wniosków, a użytkownik, który złożył wniosek będzie mógł zainstalować certyfikat wg opisu przedstawionego w rozdziale opisującym tą czynność. Po złożeniu wniosku, w szczegółach wniosku dotyczących zamawianego certyfikatu pojawią się informacje na temat wniosku. Dokumentacja użytkownika wersja

24 Rysunek 33 Informacje na temat złożonego wniosku Klucze na karcie kryptograficznej W celu złożenia wniosku certyfikacyjnego, dla którego, w trakcie składania wniosku, klucze zostaną wygenerowane na karcie należy przejść do sekcji Aktywacja certyfikatów. Wyświetlona zostanie wtedy lista zakupionych produktów. Dokumentacja użytkownika wersja

25 Rysunek 34 Lista zakupionych produktów Następnie należy nacisnąć przycisk Aktywuj. Wyświetlony zostanie wtedy formularz umożliwiający wybór sposobu dostarczenia kluczy dla certyfikatu. Rysunek 35 Wybór sposobu dostarczania kluczy Należy wybrać Generowanie pary kluczy i nacisnąć przycisk Dalej. Wyświetlony zostanie formularz Dokumentacja użytkownika wersja

26 umożliwiający zdefiniowanie Poziomu zabezpieczeń. Rysunek 36 Generowanie kluczy - ustawienie poziomu zabezpieczeo Należy wybrać Wysoki poziom zabezpieczeń. Następnie należy umieścić kartę w czytniku i nacisnąć przycisk Generuj klucze. Wyświetlone zostanie okno umożliwiające wybór urządzenia zabezpieczającego, w którym wygenerowane zostaną klucze. Rysunek 37 Wybór Urządzenia zabezpieczającego Należy wybrać pozycję profil standardowy i nacisnąć przycisk OK. Wyświetlone zostanie okno, w którym należy wprowadzić kod PIN do Profilu zwykłego karty. Rysunek 38 Prośba o wprowadzenie kodu PIN do Profilu Zwykłego karty Dokumentacja użytkownika wersja

27 Po wprowadzeniu kodu PIN do karty i zatwierdzeniu go przyciskiem OK. rozpocznie się proces generowania kluczy na karcie. Rysunek 39 Generowanie kluczy Po wygenerowaniu kluczy przeglądarka wyświetli stosowny formularz z informacją o tym i umożliwi przejście do formularza umożliwiającego wypełnienie wniosku certyfikacyjnego. Rysunek 40 Informacja o poprawnym wygenerowaniu kluczy W celu przejścia do formularza umożliwiającego wypełnienie wniosku certyfikacyjnego należy nacisnąć przycisk Dalej. Dokumentacja użytkownika wersja

28 Rysunek 41 Formularz wniosku certyfikacyjnego Po wypełnieniu odpowiednich pól należy nacisnąć przycisk Dalej. Wyświetlony zostanie formularz zawierający podsumowanie wniosku wraz z oświadczeniem. Rysunek 42 Podsumowanie wniosku Po zapoznaniu się z treścią oświadczenia i po poprawnym zweryfikowaniu wniosku należy zaznaczyć Dokumentacja użytkownika wersja

29 opcję Potwierdzam oświadczenie i nacisnąć przycisk Aktywuj. Spowoduje to wysłanie wniosku do Centrum Certyfikacji i powrót do listy zamówień. W przypadku stwierdzenia nieścisłości we wniosku można skorzystać z przycisku Wstecz, który spowoduje powrót do formularza umożliwiającego edycję wniosku, Bezpośrednio po złożeniu wniosku status wniosku przedstawiany jest jako Oczekuje na realizację. Po zweryfikowaniu wymaganych dokumentów i zaakceptowaniu wniosku przez Centrum Certyfikacji status wniosku zmieni się na Zaakceptowany i następnie zmieni się automatycznie na W trakcie realizacji. Po wydaniu certyfikatu status wniosku zmieni się automatycznie na Wydany. Wniosek zostanie wtedy usunięty z listy wniosków, a użytkownik, który złożył wniosek będzie mógł zainstalować certyfikat wg opisu przedstawionego w rozdziale opisującym tą czynność. Po złożeniu wniosku, w szczegółach wniosku dotyczących zamawianego certyfikatu pojawią się informacje na temat wniosku. Rysunek 43 Informacje na temat złożonego wniosku 2.3. Złożenie wniosku na podstawie zgłoszenia CSR Przeglądarka Internet Explorer W celu złożenia wniosku certyfikacyjnego na podstawie zgłoszenia CSR, należy przejść do sekcji Aktywacja certyfikatów. Wyświetlona zostanie wtedy lista zakupionych produktów. Dokumentacja użytkownika wersja

30 Rysunek 44 Lista zakupionych produktów Następnie należy nacisnąć przycisk Aktywuj. Wyświetlony zostanie wtedy formularz umożliwiający wybór sposobu dostarczenia kluczy dla certyfikatu. Rysunek 45 Wybór sposobu dostarczania kluczy Należy wybrać pozycję CSR i nacisnąć przycisk Dalej. Wyświetlony zostanie formularz umożliwiający Dokumentacja użytkownika wersja

31 wklejenie do niego treści zgłoszenia CSR. Rysunek 46 Formularz umożliwiający wklejenie treści zgłoszenia CSR Rysunek 47 Formularz z wypełnionym zgłoszeniem CSR Po wklejeniu treści zgłoszenia CSR należy nacisnąć przycisk Dalej. Wyświetlony zostanie formularz Dokumentacja użytkownika wersja

32 umożliwiający wypełnienie wniosku certyfikacyjnego. Domyślnie odpowiednie wartości przepisują się z treści zgłoszenia. Rysunek 48 Formularz wniosku certyfikacyjnego Po wypełnieniu odpowiednich pól należy nacisnąć przycisk Dalej. Wyświetlony zostanie formularz zawierający podsumowanie wniosku wraz z oświadczeniem. Dokumentacja użytkownika wersja

33 Rysunek 49 Podsumowanie wniosku Po zapoznaniu się z treścią oświadczenia i po poprawnym zweryfikowaniu wniosku należy zaznaczyć opcję Potwierdzam oświadczenie i nacisnąć przycisk Aktywuj. Spowoduje to wysłanie wniosku do Centrum Certyfikacji i powrót do listy zamówień. W przypadku stwierdzenia nieścisłości we wniosku można skorzystać z przycisku Wstecz, który spowoduje powrót do formularza umożliwiającego edycję wniosku, Bezpośrednio po złożeniu wniosku status wniosku przedstawiany jest jako Oczekuje na realizację. Po zweryfikowaniu wymaganych dokumentów i zaakceptowaniu wniosku przez Centrum Certyfikacji status wniosku zmieni się na Zaakceptowany i następnie zmieni się automatycznie na W trakcie realizacji. Po wydaniu certyfikatu status wniosku zmieni się automatycznie na Wydany. Wniosek zostanie wtedy usunięty z listy wniosków, a użytkownik, który złożył wniosek będzie mógł zainstalować certyfikat wg opisu przedstawionego w rozdziale opisującym tą czynność. Po złożeniu wniosku, w szczegółach wniosku dotyczących zamawianego certyfikatu pojawią się informacje na temat wniosku. Dokumentacja użytkownika wersja

34 Rysunek 50 Informacje na temat złożonego wniosku Przeglądarka Mozilla Firefox W celu złożenia wniosku certyfikacyjnego na podstawie zgłoszenia CSR, należy przejść do sekcji Aktywacja certyfikatów. Wyświetlona zostanie wtedy lista zakupionych produktów. Dokumentacja użytkownika wersja

35 Rysunek 51 Lista zakupionych produktów Następnie należy nacisnąć przycisk Aktywuj. Wyświetlony zostanie wtedy formularz umożliwiający wybór sposobu dostarczenia kluczy dla certyfikatu. Rysunek 52 Wybór sposobu dostarczania kluczy Należy wybrać pozycję CSR i nacisnąć przycisk Dalej. Wyświetlony zostanie formularz umożliwiający Dokumentacja użytkownika wersja

36 wklejenie do niego treści zgłoszenia CSR. Rysunek 53 Formularz umożliwiający wklejenie treści zgłoszenia CSR Rysunek 54 Formularz z wypełnionym zgłoszeniem CSR Dokumentacja użytkownika wersja

37 Po wklejeniu treści zgłoszenia CSR należy nacisnąć przycisk Dalej. Wyświetlony zostanie formularz umożliwiający wypełnienie wniosku certyfikacyjnego. Domyślnie odpowiednie wartości przepisują się z treści zgłoszenia. Rysunek 55 Formularz wniosku certyfikacyjnego Po wypełnieniu odpowiednich pól należy nacisnąć przycisk Dalej. Wyświetlony zostanie formularz zawierający podsumowanie wniosku wraz z oświadczeniem. Dokumentacja użytkownika wersja

38 Rysunek 56 Podsumowanie wniosku Po zapoznaniu się z treścią oświadczenia i po poprawnym zweryfikowaniu wniosku należy zaznaczyć opcję Potwierdzam oświadczenie i nacisnąć przycisk Aktywuj. Spowoduje to wysłanie wniosku do Centrum Certyfikacji i powrót do listy zamówień. W przypadku stwierdzenia nieścisłości we wniosku można skorzystać z przycisku Wstecz, który spowoduje powrót do formularza umożliwiającego edycję wniosku, Bezpośrednio po złożeniu wniosku status wniosku przedstawiany jest jako Oczekuje na realizację. Po zweryfikowaniu wymaganych dokumentów i zaakceptowaniu wniosku przez Centrum Certyfikacji status wniosku zmieni się na Zaakceptowany i następnie zmieni się automatycznie na W trakcie realizacji. Po wydaniu certyfikatu status wniosku zmieni się automatycznie na Wydany. Wniosek zostanie wtedy usunięty z listy wniosków, a użytkownik, który złożył wniosek będzie mógł zainstalować certyfikat wg opisu przedstawionego w rozdziale opisującym tą czynność. Po złożeniu wniosku, w szczegółach wniosku dotyczących zamawianego certyfikatu pojawią się informacje na temat wniosku. Dokumentacja użytkownika wersja

39 Rysunek 57 Informacje na temat złożonego wniosku Dokumentacja użytkownika wersja

40 3. Odnowienie certyfikatu 3.1. Opis przebiegu złożenia wniosku certyfikacyjnego Proces złożenia wniosku certyfikacyjnego przy odnowieniu certyfikatu jest identyczny dla każdego rodzaju certyfikatu. Przebiega on kolejno w następujących etapach: 1. Wybór sposobu dostarczenia kluczy dla certyfikatu; 2. W zależności od wyboru sposobu dostarczenia kluczy do certyfikatu a. Przekazanie wniosku CSR lub b. Wygenerowanie kluczy w przeglądarce lub na karcie; 3. Wybór certyfikatu, na podstawie którego ma nastąpić odnowienie; 4. Wypełnienie formularza wniosku; 5. Zapoznanie się i potwierdzenie oświadczenia; 6. Wysłanie wniosku do Centrum Certyfikacji. Ze względu na to, że proces składania wniosku certyfikacyjnego jest identyczny dla każdego rodzaju certyfikatu to w kolejnych punktach tego podrozdziału wszystkie opisy dotyczyły będą złożenia wniosku certyfikacyjnego dotyczącego odnowienia certyfikatu Certum Silver. W przypadku innego rodzaju certyfikatów należy postępować analogicznie. Proces składania wniosku certyfikacyjnego jest odmienny, w zależności od używanej przeglądarki. Wobec tego przebieg tego procesu zostanie przedstawiony osobno dla każdej z obsługiwanych przeglądarek. UWAGA!!!! Proces instalacji certyfikatu wydanego na podstawie złożonego wniosku musi odbywać się dokładnie w tej samej przeglądarce, z poziomu tego samego systemowego konta użytkownika, których użyto do generowania kluczy podczas składania wniosku certyfikacyjnego. Należy więc zapewnić, że od chwili wygenerowania kluczy i złożenia wniosku certyfikacyjnego, środowisko, w którym tego dokonano nie ulegnie likwidacji i po zweryfikowaniu kompletu dokumentów i zaakceptowaniu wniosku przez CERTUM możliwe będzie przeprowadzenie w tym środowisku instalacji certyfikatu. Okres ten, dla każdego z certyfikatów zdefiniowany jest w Regulaminie usług certyfikacyjnych CERTUM, dostępnym na stronach CERTUM w sekcji Dokumenty. UWAGA!!!! Ze względu na specyficzne wymagania, przed przystąpieniem do składania wniosku związanego z generowaniem kluczy na karcie kryptograficznej należy zapoznać się z treścią rozdziału 1.2 Wymagania dotyczące generowania kluczy na karcie Złożenie wniosku certyfikacyjnego z generowaniem kluczy Przeglądarka Internet Explorer Klucze w przeglądarce W celu złożenia wniosku certyfikacyjnego, dla którego, w trakcie składania wniosku, klucze zostaną wygenerowane w przeglądarce należy przejść do sekcji Aktywacja certyfikatów. Wyświetlona zostanie wtedy lista zakupionych produktów. Dokumentacja użytkownika wersja

41 Rysunek 58 Lista zakupionych produktów Następnie należy nacisnąć przycisk Aktywuj. Wyświetlony zostanie wtedy formularz umożliwiający wybór sposobu dostarczenia kluczy dla certyfikatu. Rysunek 59 Wybór sposobu dostarczania kluczy Należy wybrać Generowanie pary kluczy i nacisnąć przycisk Dalej. Wyświetlony zostanie formularz Dokumentacja użytkownika wersja

42 umożliwiający wybranie miejsca generowania kluczy. Należy wybrać opcję Na tym komputerze. Rysunek 60 Wskazanie miejsca generowania kluczy Po zdefiniowaniu miejsca generowania kluczy należy nacisnąć przycisk Generuj Klucze. Przeglądarka wyświetli informację o tym, że nastąpi złożenie żądania certyfikatu. Rysunek 61 Informacja o składanym żądaniu certyfikatu Należy potwierdzić chęć złożenia żądania certyfikatu. Pojawi się okno informujące o tworzeniu klucza prywatnego w magazynie przeglądarki. Dokumentacja użytkownika wersja

43 Rysunek 62 Generowanie kluczy w przeglądarce - informacja o tworzeniu nowego klucza Należy nacisnąć przycisk OK. Klucze zostaną wygenerowane. Po wygenerowaniu kluczy wyświetlony zostanie formularz informujący o tym. Rysunek 63 Informacja o poprawnym wygenerowaniu kluczy W celu przejścia do formularza umożliwiającego wypełnienie wniosku certyfikacyjnego należy nacisnąć przycisk Dalej. Wyświetlony zostanie formularz, za pomocą którego dokonane zostanie wskazanie certyfikatu do odnowienia. Dokumentacja użytkownika wersja

44 Rysunek 64 Formularz umożliwiający wskazanie certyfikatu do odnowienia Należy nacisnąć przycisk Wybierz certyfikat. Wyświetlona zostanie lista certyfikatów przypisanych do użytkownika. Rysunek 65 Lista certyfikatów użytkownika Należy nacisnąć w obrębie wybranego certyfikatu. Do formularza zostaną wczytane dane pobrane z Dokumentacja użytkownika wersja

45 wybranego certyfikatu. Rysunek 66 Formularz wniosku certyfikacyjnego Należy nacisnąć przycisk Dalej. Wyświetlony zostanie formularz zawierający podsumowanie wniosku wraz z oświadczeniem. Rysunek 67 Podsumowanie wniosku Dokumentacja użytkownika wersja

46 Po zapoznaniu się z treścią oświadczenia i po poprawnym zweryfikowaniu wniosku należy zaznaczyć opcję Potwierdzam oświadczenie i nacisnąć przycisk Aktywuj. Spowoduje to wysłanie wniosku do Centrum Certyfikacji i powrót do listy zamówień. W przypadku stwierdzenia nieścisłości we wniosku można skorzystać z przycisku Wstecz, który spowoduje powrót do formularza umożliwiającego edycję wniosku, Bezpośrednio po złożeniu wniosku status wniosku przedstawiany jest jako Oczekuje na realizację. Po zweryfikowaniu wymaganych dokumentów i zaakceptowaniu wniosku przez Centrum Certyfikacji status wniosku zmieni się na Zaakceptowany i następnie zmieni się automatycznie na W trakcie realizacji. Po wydaniu certyfikatu status wniosku zmieni się automatycznie na Wydany. Wniosek zostanie wtedy usunięty z listy wniosków, a użytkownik, który złożył wniosek będzie mógł zainstalować certyfikat wg opisu przedstawionego w rozdziale opisującym tą czynność. Po złożeniu wniosku, w szczegółach wniosku dotyczących zamawianego certyfikatu pojawią się informacje na temat wniosku. Rysunek 68 Informacje na temat złożonego wniosku Klucze na karcie kryptograficznej W celu złożenia wniosku certyfikacyjnego, dla którego, w trakcie składania wniosku, klucze zostaną wygenerowane na karcie kryptograficznej należy przejść do sekcji Aktywacja certyfikatów. Wyświetlona zostanie wtedy lista zakupionych produktów. Dokumentacja użytkownika wersja

47 Rysunek 69 Lista zakupionych produktów Następnie należy nacisnąć przycisk Aktywuj. Wyświetlony zostanie wtedy formularz umożliwiający wybór sposobu dostarczenia kluczy dla certyfikatu. Rysunek 70 Wybór sposobu dostarczania kluczy Należy wybrać Generowanie pary kluczy i nacisnąć przycisk Dalej. Wyświetlony zostanie formularz Dokumentacja użytkownika wersja

48 umożliwiający wybranie miejsca generowania kluczy. Należy wybrać pozycję Na karcie Certum. Rysunek 71 Wskazanie miejsca generowania kluczy Następnie należy umieścić kartę kryptograficzną w czytniku i nacisnąć przycisk Generuj Klucze. Przeglądarka wyświetli informację o tym, że nastąpi złożenie żądania certyfikatu. Rysunek 72 Informacja o składanym żądaniu certyfikatu Należy potwierdzić chęć złożenia żądania certyfikatu. Pojawi się okno, w którym należy wprowadzić kod PIN do Profilu Zwykłego karty. Dokumentacja użytkownika wersja

49 Rysunek 73 Generowanie kluczy na karcie - prośba o wprowadzenie kodu PIN do Profilu Zwykłego karty Po wprowadzeniu poprawnego kodu PIN i zatwierdzeniu go przyciskiem OK klucze zostaną wygenerowane na karcie. Wyświetlony zostanie komunikat informujący o tym. Przeglądarka umożliwi przejście do formularza umożliwiającego wypełnienie wniosku certyfikacyjnego. Rysunek 74 Informacja o poprawnym wygenerowaniu kluczy W celu przejścia do formularza umożliwiającego wypełnienie wniosku certyfikacyjnego należy nacisnąć przycisk Dalej. Wyświetlony zostanie formularz, za pomocą którego dokonane zostanie wskazanie certyfikatu do odnowienia. Dokumentacja użytkownika wersja

50 Rysunek 75 Formularz umożliwiający wskazanie certyfikatu do odnowienia Należy nacisnąć przycisk Wybierz certyfikat. Wyświetlona zostanie lista certyfikatów przypisanych do użytkownika. Rysunek 76 Lista certyfikatów użytkownika Należy nacisnąć w obrębie wybranego certyfikatu. Do formularza zostaną wczytane dane pobrane z Dokumentacja użytkownika wersja

51 wybranego certyfikatu. Rysunek 77 Formularz wniosku certyfikacyjnego Po wypełnieniu odpowiednich pól należy nacisnąć przycisk Dalej. Wyświetlony zostanie formularz zawierający podsumowanie wniosku wraz z oświadczeniem. Dokumentacja użytkownika wersja

52 Rysunek 78 Podsumowanie wniosku Po zapoznaniu się z treścią oświadczenia i po poprawnym zweryfikowaniu wniosku należy zaznaczyć opcję Potwierdzam oświadczenie i nacisnąć przycisk Aktywuj. Spowoduje to wysłanie wniosku do Centrum Certyfikacji i powrót do listy zamówień. W przypadku stwierdzenia nieścisłości we wniosku można skorzystać z przycisku Wstecz, który spowoduje powrót do formularza umożliwiającego edycję wniosku, Bezpośrednio po złożeniu wniosku status wniosku przedstawiany jest jako Oczekuje na realizację. Po zweryfikowaniu wymaganych dokumentów i zaakceptowaniu wniosku przez Centrum Certyfikacji status wniosku zmieni się na Zaakceptowany i następnie zmieni się automatycznie na W trakcie realizacji. Po wydaniu certyfikatu status wniosku zmieni się automatycznie na Wydany. Wniosek zostanie wtedy usunięty z listy wniosków, a użytkownik, który złożył wniosek będzie mógł zainstalować certyfikat wg opisu przedstawionego w rozdziale opisującym tą czynność. Po złożeniu wniosku, w szczegółach wniosku dotyczących zamawianego certyfikatu pojawią się informacje na temat wniosku. Dokumentacja użytkownika wersja

53 Rysunek 79 Informacje na temat złożonego wniosku Przeglądarka Mozilla Firefox Klucze w przeglądarce W celu złożenia wniosku certyfikacyjnego, dla którego, w trakcie składania wniosku, klucze zostaną wygenerowane w przeglądarce należy przejść do sekcji Aktywacja certyfikatów. Wyświetlona zostanie wtedy lista zakupionych produktów. Dokumentacja użytkownika wersja

54 Rysunek 80 Lista zakupionych produktów Następnie należy nacisnąć przycisk Aktywuj. Wyświetlony zostanie wtedy formularz umożliwiający wybór sposobu dostarczenia kluczy dla certyfikatu. Rysunek 81 Wybór sposobu dostarczania kluczy Należy wybrać Generowanie pary kluczy i nacisnąć przycisk Dalej. Wyświetlony zostanie formularz Dokumentacja użytkownika wersja

55 umożliwiający zdefiniowanie Poziomu zabezpieczeń. Rysunek 82 Generowanie kluczy - ustawienie poziomu zabezpieczeo Należy wybrać Wysoki poziom zabezpieczeń. Następnie należy nacisnąć przycisk Generuj klucze. Wyświetlone zostanie okno informujące o generowaniu kluczy. Rysunek 83 Generowanie kluczy UWAGA! Jeżeli w przeglądarce zainstalowane są dodatkowe urządzenia zabezpieczające to przed wygenerowanie kluczy wyświetlone zostanie okno umożliwiające wybór urządzenia zabezpieczającego należy wtedy wybrać pozycję Urządzenie zabezpieczające i nacisnąć przycisk OK. Rysunek 84 Wybór Urządzenia zabezpieczającego Po wygenerowaniu kluczy przeglądarka wyświetli stosowny formularz z informacją o tym i umożliwi przejście do formularza umożliwiającego wypełnienie wniosku certyfikacyjnego. Dokumentacja użytkownika wersja

56 Rysunek 85 Informacja o poprawnym wygenerowaniu kluczy W celu przejścia do formularza umożliwiającego wypełnienie wniosku certyfikacyjnego należy nacisnąć przycisk Dalej. Wyświetlony zostanie formularz, za pomocą którego dokonane zostanie wskazanie certyfikatu do odnowienia. Rysunek 86 Formularz umożliwiający wskazanie certyfikatu do odnowienia Dokumentacja użytkownika wersja

57 Należy nacisnąć przycisk Wybierz certyfikat. Wyświetlona zostanie lista certyfikatów przypisanych do użytkownika. Rysunek 87 Lista certyfikatów użytkownika Należy nacisnąć w obrębie wybranego certyfikatu. Do formularza zostaną wczytane dane pobrane z wybranego certyfikatu. Dokumentacja użytkownika wersja

58 Rysunek 88 Formularz wniosku certyfikacyjnego Po wypełnieniu odpowiednich pól należy nacisnąć przycisk Dalej. Wyświetlony zostanie formularz zawierający podsumowanie wniosku wraz z oświadczeniem. Rysunek 89 Podsumowanie wniosku Po zapoznaniu się z treścią oświadczenia i po poprawnym zweryfikowaniu wniosku należy zaznaczyć Dokumentacja użytkownika wersja

59 opcję Potwierdzam oświadczenie i nacisnąć przycisk Aktywuj. Spowoduje to wysłanie wniosku do Centrum Certyfikacji i powrót do listy zamówień. W przypadku stwierdzenia nieścisłości we wniosku można skorzystać z przycisku Wstecz, który spowoduje powrót do formularza umożliwiającego edycję wniosku, Bezpośrednio po złożeniu wniosku status wniosku przedstawiany jest jako Oczekuje na realizację. Po zweryfikowaniu wymaganych dokumentów i zaakceptowaniu wniosku przez Centrum Certyfikacji status wniosku zmieni się na Zaakceptowany i następnie zmieni się automatycznie na W trakcie realizacji. Po wydaniu certyfikatu status wniosku zmieni się automatycznie na Wydany. Wniosek zostanie wtedy usunięty z listy wniosków, a użytkownik, który złożył wniosek będzie mógł zainstalować certyfikat wg opisu przedstawionego w rozdziale opisującym tą czynność. Po złożeniu wniosku, w szczegółach wniosku dotyczących zamawianego certyfikatu pojawią się informacje na temat wniosku. Rysunek 90 Informacje na temat złożonego wniosku Klucze na karcie kryptograficznej W celu złożenia wniosku certyfikacyjnego, dla którego, w trakcie składania wniosku, klucze zostaną wygenerowane na karcie należy przejść do sekcji Aktywacja certyfikatów. Wyświetlona zostanie wtedy lista zakupionych produktów. Dokumentacja użytkownika wersja

60 Rysunek 91 Lista zakupionych produktów Następnie należy przycisk Aktywuj. Wyświetlony zostanie wtedy formularz umożliwiający wybór sposobu dostarczenia kluczy dla certyfikatu. Rysunek 92 Wybór sposobu dostarczania kluczy Należy wybrać Generowanie pary kluczy i nacisnąć przycisk Dalej. Wyświetlony zostanie formularz Dokumentacja użytkownika wersja

61 umożliwiający zdefiniowanie Poziomu zabezpieczeń. Rysunek 93 Generowanie kluczy - ustawienie poziomu zabezpieczeo Należy wybrać Wysoki poziom zabezpieczeń. Następnie należy umieścić kartę w czytniku i nacisnąć przycisk Generuj klucze. Wyświetlone zostanie okno umożliwiające wybór urządzenia zabezpieczającego, w którym wygenerowane zostaną klucze. Rysunek 94 Wybór Urządzenia zabezpieczającego Należy wybrać pozycję profil standardowy i nacisnąć przycisk OK. Wyświetlone zostanie okno, w którym należy wprowadzić kod PIN do Profilu zwykłego karty. Rysunek 95 Prośba o wprowadzenie kodu PIN do Profilu Zwykłego karty Dokumentacja użytkownika wersja

62 Po wprowadzeniu kodu PIN do karty i zatwierdzeniu go przyciskiem OK. rozpocznie się proces generowania kluczy na karcie. Rysunek 96 Generowanie kluczy Po wygenerowaniu kluczy przeglądarka wyświetli stosowny formularz z informacją o tym i umożliwi przejście do formularza umożliwiającego wypełnienie wniosku certyfikacyjnego. Rysunek 97 Informacja o poprawnym wygenerowaniu kluczy W celu przejścia do formularza umożliwiającego wypełnienie wniosku certyfikacyjnego należy nacisnąć przycisk Dalej. Wyświetlony zostanie formularz, za pomocą którego dokonane zostanie wskazanie certyfikatu do odnowienia. Dokumentacja użytkownika wersja

63 Rysunek 98 Formularz umożliwiający wskazanie certyfikatu do odnowienia Należy nacisnąć przycisk Wybierz certyfikat. Wyświetlona zostanie lista certyfikatów przypisanych do użytkownika. Rysunek 99 Lista certyfikatów użytkownika Należy nacisnąć w obrębie wybranego certyfikatu. Do formularza zostaną wczytane dane pobrane z Dokumentacja użytkownika wersja

64 wybranego certyfikatu. Rysunek 100 Formularz wniosku certyfikacyjnego Po wypełnieniu odpowiednich pól należy nacisnąć przycisk Dalej. Wyświetlony zostanie formularz zawierający podsumowanie wniosku wraz z oświadczeniem. Rysunek 101 Podsumowanie wniosku Dokumentacja użytkownika wersja

65 Po zapoznaniu się z treścią oświadczenia i po poprawnym zweryfikowaniu wniosku należy zaznaczyć opcję Potwierdzam oświadczenie i nacisnąć przycisk Aktywuj. Spowoduje to wysłanie wniosku do Centrum Certyfikacji i powrót do listy zamówień. W przypadku stwierdzenia nieścisłości we wniosku można skorzystać z przycisku Wstecz, który spowoduje powrót do formularza umożliwiającego edycję wniosku, Bezpośrednio po złożeniu wniosku status wniosku przedstawiany jest jako Oczekuje na realizację. Po zweryfikowaniu wymaganych dokumentów i zaakceptowaniu wniosku przez Centrum Certyfikacji status wniosku zmieni się na Zaakceptowany i następnie zmieni się automatycznie na W trakcie realizacji. Po wydaniu certyfikatu status wniosku zmieni się automatycznie na Wydany. Wniosek zostanie wtedy usunięty z listy wniosków, a użytkownik, który złożył wniosek będzie mógł zainstalować certyfikat wg opisu przedstawionego w rozdziale opisującym tą czynność. Po złożeniu wniosku, w szczegółach wniosku dotyczących zamawianego certyfikatu pojawią się informacje na temat wniosku. Rysunek 102 Informacje na temat złożonego wniosku 3.3. Złożenie wniosku na podstawie zgłoszenia CSR Przeglądarka Internet Explorer W celu złożenia wniosku certyfikacyjnego na podstawie zgłoszenia CSR, należy przejść do sekcji Aktywacja certyfikatów. Wyświetlona zostanie wtedy lista zakupionych produktów. Dokumentacja użytkownika wersja

66 Rysunek 103 Lista zakupionych produktów Następnie należy nacisnąć przycisk Aktywuj. Wyświetlony zostanie wtedy formularz umożliwiający wybór sposobu dostarczenia kluczy dla certyfikatu. Rysunek 104 Wybór sposobu dostarczania kluczy Należy wybrać pozycję CSR i nacisnąć przycisk Dalej. Wyświetlony zostanie formularz umożliwiający Dokumentacja użytkownika wersja

67 wklejenie do niego treści zgłoszenia CSR. Rysunek 105 Formularz umożliwiający wklejenie treści zgłoszenia CSR Rysunek 106 Formularz z wypełnionym zgłoszeniem CSR Dokumentacja użytkownika wersja

68 Po wklejeniu treści zgłoszenia CSR należy nacisnąć przycisk Dalej. Wyświetlony zostanie formularz umożliwiający wypełnienie wniosku certyfikacyjnego. Wyświetlony zostanie formularz, za pomocą którego dokonane zostanie wskazanie certyfikatu do odnowienia. Domyślnie odpowiednie wartości przepisują się z treści zgłoszenia. Rysunek 107 Formularz umożliwiający wskazanie certyfikatu do odnowienia Należy nacisnąć przycisk Wybierz certyfikat. Wyświetlona zostanie lista certyfikatów przypisanych do użytkownika. Dokumentacja użytkownika wersja

69 Rysunek 108 Lista certyfikatów użytkownika Należy nacisnąć w obrębie wybranego certyfikatu. Do formularza zostaną wczytane dane pobrane z wybranego certyfikatu. Rysunek 109 Formularz wniosku certyfikacyjnego Po wypełnieniu odpowiednich pól należy nacisnąć przycisk Dalej. Wyświetlony zostanie formularz Dokumentacja użytkownika wersja

70 zawierający podsumowanie wniosku wraz z oświadczeniem. Rysunek 110 Podsumowanie wniosku Po zapoznaniu się z treścią oświadczenia i po poprawnym zweryfikowaniu wniosku należy zaznaczyć opcję Potwierdzam oświadczenie i nacisnąć przycisk Aktywuj. Spowoduje to wysłanie wniosku do Centrum Certyfikacji i powrót do listy zamówień. W przypadku stwierdzenia nieścisłości we wniosku można skorzystać z przycisku Wstecz, który spowoduje powrót do formularza umożliwiającego edycję wniosku, Bezpośrednio po złożeniu wniosku status wniosku przedstawiany jest jako Oczekuje na realizację. Po zweryfikowaniu wymaganych dokumentów i zaakceptowaniu wniosku przez Centrum Certyfikacji status wniosku zmieni się na Zaakceptowany i następnie zmieni się automatycznie na W trakcie realizacji. Po wydaniu certyfikatu status wniosku zmieni się automatycznie na Wydany. Wniosek zostanie wtedy usunięty z listy wniosków, a użytkownik, który złożył wniosek będzie mógł zainstalować certyfikat wg opisu przedstawionego w rozdziale opisującym tą czynność. Po złożeniu wniosku, w szczegółach wniosku dotyczących zamawianego certyfikatu pojawią się informacje na temat wniosku. Dokumentacja użytkownika wersja

71 Rysunek 111 Informacje na temat złożonego wniosku Przeglądarka Mozilla Firefox W celu złożenia wniosku certyfikacyjnego na podstawie zgłoszenia CSR, należy przejść do sekcji Aktywacja certyfikatów. Wyświetlona zostanie wtedy lista zakupionych produktów. Dokumentacja użytkownika wersja

72 Rysunek 112 Lista zakupionych produktów Następnie należy przycisk Złóż wniosek. Wyświetlony zostanie wtedy formularz umożliwiający wybór sposobu dostarczenia kluczy dla certyfikatu. Rysunek 113 Wybór sposobu dostarczania kluczy Należy wybrać pozycję CSR i nacisnąć przycisk Dalej. Wyświetlony zostanie formularz umożliwiający Dokumentacja użytkownika wersja

73 wklejenie do niego treści zgłoszenia CSR. Rysunek 114 Formularz umożliwiający wklejenie treści zgłoszenia CSR Rysunek 115 Formularz z wypełnionym zgłoszeniem CSR Dokumentacja użytkownika wersja

74 Po wklejeniu treści zgłoszenia CSR należy nacisnąć przycisk Dalej. Wyświetlony zostanie formularz, za pomocą którego dokonane zostanie wskazanie certyfikatu do odnowienia.. Domyślnie odpowiednie wartości przepisują się z treści zgłoszenia. Rysunek 116 Formularz umożliwiający wskazanie certyfikatu do odnowienia Należy nacisnąć przycisk Wybierz certyfikat. Wyświetlona zostanie lista certyfikatów przypisanych do użytkownika. Dokumentacja użytkownika wersja

75 Rysunek 117 Lista certyfikatów użytkownika Należy nacisnąć w obrębie wybranego certyfikatu. Do formularza zostaną wczytane dane pobrane z wybranego certyfikatu. Rysunek 118 Formularz wniosku certyfikacyjnego Po wypełnieniu odpowiednich pól należy nacisnąć przycisk Dalej. Wyświetlony zostanie formularz zawierający podsumowanie wniosku wraz z oświadczeniem. Dokumentacja użytkownika wersja

76 Rysunek 119 Podsumowanie wniosku Po zapoznaniu się z treścią oświadczenia i po poprawnym zweryfikowaniu wniosku należy zaznaczyć opcję Potwierdzam oświadczenie i nacisnąć przycisk Aktywuj. Spowoduje to wysłanie wniosku do Centrum Certyfikacji i powrót do listy zamówień. W przypadku stwierdzenia nieścisłości we wniosku można skorzystać z przycisku Wstecz, który spowoduje powrót do formularza umożliwiającego edycję wniosku, Bezpośrednio po złożeniu wniosku status wniosku przedstawiany jest jako Oczekuje na realizację. Po zweryfikowaniu wymaganych dokumentów i zaakceptowaniu wniosku przez Centrum Certyfikacji status wniosku zmieni się na Zaakceptowany i następnie zmieni się automatycznie na W trakcie realizacji. Po wydaniu certyfikatu status wniosku zmieni się automatycznie na Wydany. Wniosek zostanie wtedy usunięty z listy wniosków, a użytkownik, który złożył wniosek będzie mógł zainstalować certyfikat wg opisu przedstawionego w rozdziale opisującym tą czynność. Po złożeniu wniosku, w szczegółach wniosku dotyczących zamawianego certyfikatu pojawią się informacje na temat wniosku. Dokumentacja użytkownika wersja

77 Rysunek 120 Informacje na temat złożonego wniosku Dokumentacja użytkownika wersja

78 4. Aktywacja grupowa certyfikatów 4.1. Opis usługi Niektórzy użytkownicy posiadają możliwość wykonania tzw. Grupowej Aktywacji Certyfikatów. Polega to na zainicjowaniu z jednego konta użytkownika (nazywanego Zamawiającym) aktywacji certyfikatu dla kilku użytkowników końcowych (Subskrybentów) jednocześnie. Każdy z Subskrybentów, po zainicjowaniu procesu przez Zamawiającego, otrzymuje na swój adres informację o zainicjowaniu procesu wraz z odnośnikiem do formularza umożliwiającego kontynuowanie procesu. Po wypełnieniu formularza Subskrybent otrzymuje informację potwierdzającą złożenie wniosku certyfikacyjnego wraz z listą dokumentów, które musi dostarczyć do Centrum Certyfikacji. Po dostarczeniu tych dokumentów, w Centrum Cetyfikacji następuje ich weryfikacja i zwolnienie certyfikatu. Subskrybent otrzymuje wtedy na swój adres odnośnik pozwalający na zainstalowanie certyfikatu Wymagania Aby proces Grupowej aktywacji certyfikatów mógł zostać rozpoczęty muszą być spełnione następujące warunki: 1. Zamawiający musi posiadać włączoną przez Administratora Systemu opcję Aktywacji Grupowej Certyfikatów. 2. W Sklepie, na koncie Zamawiającego muszą znajdować się zamówienia posiadające w sumie liczbę certyfikatów co najmniej równą liczbie certyfikatów przewidzianych do Grupowej Aktywacji Certyfikatów. 3. Zamawiający musi posiadać plik CSV rozdzielany średnikami, o następującej strukturze: a. Każda linia odpowiada jednemu Subskrybentowi; b. Każda linia ma następującą strukturę: Imię;Nazwisko; ;pesel; 4.3. Przebieg procesu Etap I W etapie I następuje przekazanie przez Zamawiającego do Centrum Certyfikacji, danych o Subskrybentach, dla których składane będą wnioski certyfikacyjne. Etap I rozpoczyna się od wybrania z głównego Menu opcji Aktywacja grupowa. Dokumentacja użytkownika wersja

79 Rysunek 121 Aktywacja grupowa Nastęnie należy wpisać pożądaną ilość certyfikatów i nacisnąć przycisk Aktywuj. Wyświetlony zostanie formularz umożliwiający zaimportowanie danych Subskrybentów z przygotowanego wcześniej pliku CSV. Rysunek 122 Aktywacja grupowa - formularz umożliwiający import danych Dokumentacja użytkownika wersja

80 Należy nacisnąć przycisk Dodaj plik. Wyświetlone zostanie okno umożliwiające wskazanie pliku CSV zawierającego dane Subskrybentów. Rysunek 123 Wskazanie pliku CSV Po wskazaniu pliku umożliwione zostanie zaimportowanie danych. Rysunek 124 Import danych Należy nacisnąć przycisk Importuj. Dane zostaną zaimportowane. Dokumentacja użytkownika wersja

81 Rysunek 125 Import danych - stan po poprawnym zaimportowaniu danych Należy zapoznać się z listą zaimportowanych danych i jeśli są one poprawne należy nacisnąć przycisk Dalej. Wyświetlony zostanie formularz umożliwiający zdefiniowanie wspólnych parametrów, które zostaną zawarte w każdym certyfikacie, takich jak: Nazwa Organizacji i Nazwa Jednostki Organizacyjnej oraz symbol Kraju. Dokumentacja użytkownika wersja

82 Rysunek 126 Uzupełnienie danych wspólnych dla wszystkich certyfikatów Należy uzupełnić wymagane dane i nacisnąć przycisk Dalej. Wyświetlone zostanie podsumowanie wraz z oświadczeniem. Rysunek 127 Aktywacja grupowa certyfikatów - podsumowanie Dokumentacja użytkownika wersja

83 Należy sprawdzić czy dane Subskrybentów są poprawne, zapoznać się z oświadczeniem, następnie je potwierdzić. UWAGA!!! Jeżeli zaznaczona zostanie opcja Wyślij wszystkie maile do mnie to wszystkie wiadomości elektroniczne związane z procesem certyfikacji (prośba o kontynuowanie procesu, informacja o złożeniu wniosku, informacja o wydaniu certyfikatu) rozsyłane przez system, wysyłane będą tylko do Zamawiającego. Zamawiający będzie wtedy występował w imieniu każdego Subskrybenta. Subskrybenci otrzymają wtedy od Zamawiającego gotowe certyfikaty w postaci plików lub zawarte na kartach kryptograficznych. Po zatwierdzeniu oświadczenia należy nacisnąć przycisk Zapisz. Wyświetlona zostanie informacja o zapisaniu żądania wydania certyfikatów w trybie Aktywacji Grupowej. W tym momencie Etap I zostaje zakończony. Rysunek 128 Potwierdzenie przyjęcia żądania wydania certyfikatów Etap II W Etapie II następuje weryfikacja adresu Subskrybenta oraz następuje złożenie przez niego wniosku certyfikacyjnego. Etap II rozpoczyna się od odebrania przez Subskrybenta wiadomości zawierającej informację o konieczności kontynuowania procesu składania wniosku certyfikacyjnego. Dokumentacja użytkownika wersja

84 Rysunek 129 Informacja o konieczności kontynuowania procesu W wiadomości zawarty jest odnośnik Kontynuuj realizację wniosku. Po jego naciśnięciu następuje przejście do strony umożliwiającej złożenie wniosku certyfikacyjnego. Rysunek 130 Uwierzytelnienie Subskrybenta Dokumentacja użytkownika wersja

85 Przed właściwym wypełnieniem wniosku Subskrybent musi jeszcze uwierzytelnić się wprowadzając poprawny numer PESEL. Po jego wprowadzeniu i naciśnięciu przycisku Weryfikuj, Subskrybent uzyskuje możliwość wygenerowania kluczy. Rysunek 131 Wybór sposobu dostarczania kluczy Należy wygenerować klucze lub dostarczyć je w postaci żądania CSR. Po wygenerowaniu kluczy wyświetlony zostanie formularz umożliwiający kontynuację składania wniosku. Dokumentacja użytkownika wersja

86 Rysunek 132 Informacja o poprawnym wygenerowaniu kluczy Po naciśnięciu przycisku Dalej wyświetlone zostanie podsumowanie wniosku Subskrybenta. Rysunek 133 Formularz wniosku certyfikacyjnego Po zapoznaniu się z treścią oświadczenia i po poprawnym zweryfikowaniu treci wniosku należy zaznaczyć Dokumentacja użytkownika wersja

87 opcję Potwierdzam oświadczenie i nacisnąć przycisk Zapisz. Spowoduje to wysłanie wniosku do Centrum Certyfikacji i wyświetlenie informacji o zakończonym procesie składania wniosku. Rysunek 134 Informacja o zakooczeniu procesu składania wniosku certyfikacyjnego Po wygenerowaniu kluczy i złożeniu wniosku Subskrybent otrzymuje kolejną wiadomość zawierającą instrukcje na temat tego jakie dokumenty musi dostarczyć do Centrum Certyfikacji. W tym momencie Etap II zostaje zakończony. Dokumentacja użytkownika wersja

88 Rysunek 135 Informacja o zarejestrowaniu wniosku w Centrum Certyfikacji Etap III W etapie III następuje instalacja certyfikatu. Etap II rozpoczyna się od z chwilą otrzymania przez Subskrybenta wiadomości zawierającej Informację o wydaniu certyfikatu. Dokumentacja użytkownika wersja

89 Rysunek 136 Informacja o wydaniu certyfikatu W wiadomości zawarty jest odnośnik pozwalający na instalację certyfikatu. Po jego naciśnięciu otworzone zostanie okno umożliwiające instalację certyfikatu. Rysunek 137 Formularz umożliwiający instalację certyfikatu Dokumentacja użytkownika wersja

90 Po naciśnięciu przycisku Zainstaluj własny certyfikat zostanie zainstalowany. Dokumentacja użytkownika wersja

91 5. Obsługa własnych certyfikatów Obsługa własnych certyfikatów opiera się na operacjach dostępnych z poziomu opcji Moje certyfikaty. Po wybraniu tej opcji wyświetlona zostaje lista certyfikatów przypisanych do konta użytkownika. Rysunek 138 Lista certyfikatów przypisanych do konta użytkownika W przypadku naciśnięcia w obrębie wybranego certyfikatu zostaną wyświetlone opcje dostępne dla wybranego certyfikatu. Dokumentacja użytkownika wersja

92 Dostępne są następujące opcje Rysunek 139 Opcje dostępne dla wybranego certyfikatu Zainstaluj własny powoduje powiązanie certyfikatu z kluczem prywatnym i instalację w przeglądarce / na karcie; Zapisz binarnie umożliwia pobranie certyfikatu w formie binarnej (DER); Zapisz tekstowo umożliwia pobranie certyfikatu w formie binarnej (PEM); Unieważnij umożliwia unieważnienie certyfikatu; Wszystkie dostępne opcje opisane są w kolejnych podrozdziałach Instalacja własnego certyfikatu Gdy złożony wniosek certyfikacyjny zostanie zweryfikowany i zaakceptowany, certyfikat zostaje wydany, po czym użytkownik otrzymuje możliwość zainstalowania swojego certyfikatu w przeglądarce / na karcie kryptograficznej (w zależności od tego, gdzie generował klucze podczas składania wniosku certyfikacyjnego). Proces instalacji wykrywa automatycznie miejsce przechowywania klucza prywatnego, jest jednak odmienny ze względu na miejsce przechowywania klucza prywatnego oraz ze względu na przeglądarkę użytą podczas składania wniosku certyfikacyjnego. Poniżej przedstawiony został opis instalacji certyfikatu zarówno na karcie jak i w przeglądarce Internet Explorer i Mozilla Firefox. UWAGA! Proces instalacji certyfikatu musi odbywać się dokładnie w tej samej przeglądarce, z poziomu tego samego systemowego konta użytkownika, których użyto do generowania kluczy podczas składania wniosku certyfikacyjnego. Należy więc zapewnić, że od chwili wygenerowania kluczy i złożenia wniosku certyfikacyjnego, środowisko, w którym tego dokonano nie ulegnie likwidacji i po zweryfikowaniu kompletu dokumentów i zaakceptowaniu wniosku przez CERTUM możliwe będzie przeprowadzenie w tym Dokumentacja użytkownika wersja

93 środowisku instalacji certyfikatu. Okres ten, dla każdego z certyfikatów zdefiniowany jest w Regulaminie usług certyfikacyjnych CERTUM, dostępnym na stronach CERTUM w sekcji Dokumenty Przeglądarka Internet Explorer Przed przystąpieniem do instalacji własnego certyfikatu należy przejść do sekcji Zarządzanie certyfikatami Przeglądarka W celu zainstalowania certyfikatu, dla którego klucz został wygenerowany w przeglądarce należy odnaleźć ten certyfikat na liście certyfikatów przypisanych do konta użytkownika i następnie należy nacisnąć w obrębie tego certyfikatu. Wyświetlone zostaną opcje dotyczące wybranego certyfikatu. Rysunek 140 Internet Explorer - instalacja certyfikatu Należy nacisnąć przycisk Zainstaluj własny. Wyświetlona zostanie informacja o instalacji certyfikatu z zapytaniem o potwierdzenie chęci instalacji certyfikatu. Rysunek 141 Informacja o instalacji certyfikatu Po zatwierdzeniu chęci instalacji certyfikatu zostanie on zainstalowany w przeglądarce i zostanie wyświetlona stosowna informacja o tym. Dokumentacja użytkownika wersja

94 Rysunek 142 Internet Explorer - informacja o poprawnej instalacji certyfikatu Karta kryptograficzna W celu zainstalowania certyfikatu, dla którego klucz został wygenerowany na karcie należy najpierw umieścić tą kartę w czytniku, następnie należy odnaleźć ten certyfikat na liście certyfikatów przypisanych do konta użytkownika i nacisnąć w obrębie tego certyfikatu. Wyświetlone zostaną opcje dotyczące wybranego certyfikatu. Rysunek 143 Internet Explorer - instalacja certyfikatu Wyświetlona zostanie informacja o instalacji certyfikatu z zapytaniem o potwierdzenie chęci instalacji certyfikatu. Rysunek 144 Informacja o instalacji certyfikatu Po zatwierdzeniu chęci instalacji certyfikatu zostanie wyświetlona prośba o wprowadzenie kodu PIN do Profilu Zwykłego Karty. Dokumentacja użytkownika wersja

95 Rysunek 145 Prośba o wprowadzenie kodu PIN do Profilu Zwykłego karty Po wprowadzeniu poprawnego kodu PIN i zatwierdzeniu go certyfikat zostanie zainstalowany na karcie i zostanie wyświetlona stosowna informacja o tym. Rysunek 146 Internet Explorer - informacja o poprawnej instalacji certyfikatu Przeglądarka Mozilla Firefox Przed przystąpieniem do instalacji własnego certyfikatu należy przejść do sekcji Zarządzanie certyfikatami Przeglądarka W celu zainstalowania certyfikatu, dla którego klucz został wygenerowany w przeglądarce należy odnaleźć ten certyfikat na liście certyfikatów przypisanych do konta użytkownika i następnie należy nacisnąć w obrębie tego certyfikatu. Wyświetlone zostaną opcje dotyczące wybranego certyfikatu. Dokumentacja użytkownika wersja

96 Rysunek 147 Mozilla Firefox - instalacja certyfikatu Należy nacisnąć przycisk Zainstaluj własny. Wyświetlona zostanie informacja z prośbą o dokończenie instalacji. Rysunek 148 Informacja o instalacji certyfikatu Po naciśnięciu przycisku OK certyfikat zostanie zainstalowany w przeglądarce i zostanie wyświetlona stosowna informacja o tym. Rysunek 149 Mozilla Firefox - informacja o poprawnej instalacji certyfikatu Karta kryptograficzna W celu zainstalowania certyfikatu, dla którego klucz został wygenerowany na karcie należy najpierw umieścić tą kartę w czytniku, następnie należy odnaleźć ten certyfikat na liście certyfikatów przypisanych do konta użytkownika i nacisnąć w obrębie tego certyfikatu. Wyświetlone zostaną opcje dotyczące wybranego certyfikatu.. Dokumentacja użytkownika wersja

97 Rysunek 150 Mozilla Firefox - instalacja certyfikatu Należy nacisnąć przycisk Zainstaluj własny. Wyświetlona zostanie informacja z prośbą o dokończenie instalacji. Rysunek 151 Informacja o instalacji certyfikatu Po naciśnięciu przycisku OK zostanie wyświetlona prośba o wprowadzenie kodu PIN do Profilu Zwykłego Karty. Rysunek 152 Prośba o wprowadzenie kodu PIN do Profilu Zwykłego karty Po wprowadzeniu poprawnego kodu PIN i zatwierdzeniu go certyfikat zostanie zainstalowany na karcie i następnie zostanie wyświetlona stosowna informacja o tym. Dokumentacja użytkownika wersja

98 Rysunek 153 Mozilla Firefox - informacja o poprawnej instalacji certyfikatu 5.2. Pobieranie własnych certyfikatów z kluczem publicznym Forma binarna (DER) W celu pobrania własnego certyfikatu z kluczem publicznym w formie binarnej (DER) należy odnaleźć ten certyfikat na liście certyfikatów przypisanych do konta użytkownika i następnie należy nacisnąć w obrębie tego certyfikatu. Wyświetlone zostaną opcje dotyczące wybranego certyfikatu. Rysunek 154 Opcje dotyczące wybranego certyfikatu Należy nacisnąć przycisk Zapisz binarnie. Wyświetlone zostanie okno umożliwiające zapisanie certyfikatu do pliku. Dokumentacja użytkownika wersja

99 Rysunek 155 Pobieranie certyfikatu ostrzeżenie o zabezpieczeniach Należy nacisnąć przycisk Zapisz. Wyświetlone zostanie okno umożliwiające zdefiniowanie lokalizacji i nazwy pliku (domyślnie jako nazwa podpowiadany jest numer seryjny certyfikatu). Rysunek 156 Pobieranie certyfikatu - wskazanie lokalizacji i nazwy pliku Po wskazaniu lokalizacji, zdefiniowaniu nazwy pliku i naciśnięciu przycisku Zapisz certyfikat zostanie zapisany we wskazanej lokalizacji Forma tekstowa (PEM) W celu pobrania własnego certyfikatu z kluczem publicznym w formie tekstowej (PEM) należy odnaleźć ten certyfikat na liście certyfikatów przypisanych do konta użytkownika i następnie należy nacisnąć w obrębie tego certyfikatu. Wyświetlone zostaną opcje dotyczące wybranego certyfikatu. Dokumentacja użytkownika wersja

100 Rysunek 157 Opcje dotyczące wybranego certyfikatu Należy nacisnąć przycisk Zapisz tekstowo. Wyświetlone zostanie okno umożliwiające zapisanie certyfikatu do pliku. Rysunek 158 Pobieranie certyfikatu ostrzeżenie o zabezpieczeniach Należy nacisnąć przycisk Zapisz. Wyświetlone zostanie okno umożliwiające zdefiniowanie lokalizacji i nazwy pliku (domyślnie jako nazwa podpowiadany jest numer seryjny certyfikatu). Dokumentacja użytkownika wersja

101 Rysunek 159 Pobieranie certyfikatu - wskazanie lokalizacji i nazwy pliku Po wskazaniu lokalizacji, zdefiniowaniu nazwy pliku i naciśnięciu przycisku Zapisz certyfikat zostanie zapisany we wskazanej lokalizacji Unieważnianie certyfikatów W celu unieważnienia własnego certyfikatu należy odnaleźć ten certyfikat na liście certyfikatów przypisanych do konta użytkownika i następnie należy nacisnąć w obrębie tego certyfikatu. Wyświetlone zostaną opcje dotyczące wybranego certyfikatu. Rysunek 160 Opcje dotyczące wybranego certyfikatu Dokumentacja użytkownika wersja

102 Należy nacisnąć przycisk Unieważnij. Wyświetlony zostanie formularz, w którym obligatoryjnie, spośród zdefiniowanych powodów należy wybrać powód unieważnienia certyfikatu. Zdefiniowane powody unieważnienia certyfikatu i zakres ich stosowania przedstawia Tabela 1. Dodatkowo, opcjonalnie podać można prawdopodobną datę powstania przyczyny unieważnienia oraz dodać można opcjonalne uwagi dotyczące unieważnienia. Rysunek 161 Unieważnianie certyfikatu - wprowadzanie informacji na temat powodu unieważnienia certyfikatu Rysunek 162 Unieważnianie certyfikatu - zdefiniowane powody unieważnienia certyfikatu L.P. Powód Zastosowanie 1 Nieokreślony Stosowane w przypadku gdy nie można zastosować żadnego innego zdefiniowanego powodu unieważnienia. 2 Kompromitacja klucza Stosowane w przypadku podejrzenia, że osoba niepowołana mogła uzyskać klucz prywatny właściciela certyfikatu. 3 Zmiana danych Stosowane w przypadku, gdy właściciel certyfikatu zmienił dane osobowe (np. nazwisko, adres) zawarte w certyfikacie. 4 Przerwanie współpracy Stosowane w przypadku, gdy właściciel certyfikatu zaprzestał współpracy z instytucją zdolną do unieważnienia jego certyfikatu (np. gdy certyfikat wystawiony jest w ramach upoważnionego przedstawiciela instytucji). 5 Cofnięcie uprawnień Stosowane w przypadku, gdy właścicielowi certyfikatu zostały cofnięte uprawnienia do stosowania certyfikatu w systemach informatycznych instytucji zdolnej do unieważnienia jego certyfikatu (np. gdy certyfikat wystawiony jest w ramach upoważnionego przedstawiciela instytucji). Dokumentacja użytkownika wersja

103 Tabela 1 Zdefiniowane powody unieważnienia certyfikatu Po wybraniu odpowiedniego powodu unieważnienia, opcjonalnym uzupełnieniu pozostałych pól i naciśnięciu przycisku Zapisz nastąpi złożenie żądania unieważnienia certyfikatu. Status certyfikatu zmieni się na W trakcie unieważniania. Najpóźniej po okresie zdefiniowanym w polityce certyfikacji, certyfikat zostanie unieważniony, zmieni swój status na Unieważniony i znajdzie się na odpowiedniej liście CRL. Dokumentacja użytkownika wersja

104 6. Wyszukiwanie certyfikatów Dostęp do wyszukiwania certyfikatów uzyskuje się poprzez wybranie opcji Narzędzia Certyfikaty. Po jej wybraniu wyświetla się formularz umożliwiający zdefiniowania kryteriów wyszukiwania. Rysunek 163 Wyszukiwanie certyfikatów Do wyboru są następujące kryteria wyszukiwania: określa adres zawarty w poszukiwanym certyfikacie; Numer seryjny określa numer seryjny certyfikatu. Numer seryjny należy podawać w zapisie szesnastkowym bez spacji pomiędzy kolejnymi pozycjami szesnastkowymi np. 6f7d3. Wielkość liter nie ma znaczenia - można wpisywać zarówno małe jak i wielkie litery. Po zdefiniowaniu kryteriów poszukiwania należy nacisnąć przycisk Szukaj. Nastąpi przeszukanie bazy danych i wyświetlona zostanie lista wyników. Dokumentacja użytkownika wersja

105 Rysunek 164 Wyniki wyszukiwania certyfikatów Po wybraniu odpowiedniego certyfikatu, dostępne stają się następujące opcje: Zapisz binarnie pozwala na zapisanie certyfikatu w formacie DER. Zapisz tekstowo pozwala na zapisanie certyfikatu w formacie PEM. Dokumentacja użytkownika wersja

106 7. Listy CRL Dostęp do pobierania list CRL uzyskuje się poprzez wybranie opcji Lista certyfikatów unieważnionych (CRL). Po wybraniu tej wyświetla się zestawienie dostępnych list CRL. Rysunek 165 Zestawienie list CRL Dla każdej listy dostępne są następujące informacje: Następna aktualizacja przewidywana data wydania kolejnej listy; Data wprowadzenia data wydania listy; Dla każdej z list istnieje możliwość zapisania jej w jednym z następujących formatów: Lista dla przeglądarek internetowych Lista dla serwerów WWW i SSL/TLS Lista dla urządzeń sieciowych Dokumentacja użytkownika wersja

Instrukcja pobrania i instalacji. certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie kryptograficznej. wersja 1.4 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Instrukcja pobrania i instalacji. certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie kryptograficznej. wersja 1.4 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie kryptograficznej wersja 1.4 Spis treści 1 NIEZBĘDNE ELEMENTY DO WGRANIA CERTYFIKATU NIEKWALIFIKOWANEGO NA KARTĘ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie. Instrukcja dla użytkowników. wersja 1.4

Instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie. Instrukcja dla użytkowników. wersja 1.4 Instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie Instrukcja dla użytkowników wersja 1.4 Spis treści 1 NIEZBĘDNE ELEMENTY DO WGRANIA CERTYFIKATU NIEKWALIFIKOWANEGO

Bardziej szczegółowo

ZESTAW ENTERPRISE ID. instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego. wersja 1.3

ZESTAW ENTERPRISE ID. instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego. wersja 1.3 ZESTAW ENTERPRISE ID instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego wersja 1.3 Spis treści 1 ZAMÓWIENIE I ZAKUP ZESTAWU PLATINUM.... 3 2 ZESTAW PLATINUM - INSTALACJA I AKTYWACJA PROFILU

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. Certification Request Services Wersja dokumentacji Asseco Data Systems S.A.-

Podręcznik użytkownika. Certification Request Services Wersja dokumentacji Asseco Data Systems S.A.- Podręcznik użytkownika Certification Request Services Wersja dokumentacji 1.03 Asseco Data Systems S.A.- www.assecods.pl Autorskie prawa majątkowe do tej dokumentacji oraz opisywanego przez nią oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID

Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID wersja 1.3 Spis treści 1. INSTALACJA CERTYFIKATU... 3 1.1. KLUCZ ZAPISANY BEZPOŚREDNIO DO PRZEGLĄDARKI (NA TYM KOMPUTERZE),... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Certyfikat Certum Basic ID. Instrukcja dla użytkowników Windows Vista. wersja 1.3 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat Certum Basic ID. Instrukcja dla użytkowników Windows Vista. wersja 1.3 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat Certum Basic ID Instrukcja dla użytkowników Windows Vista wersja 1.3 Spis treści 1. INSTALACJA CERTYFIKATU... 3 1.1. KLUCZ ZAPISANY BEZPOŚREDNIO DO PRZEGLĄDARKI (NA TYM KOMPUTERZE),... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Basic ID. Instrukcja dla użytkowników Windows Vista. wersja 1.2 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Basic ID. Instrukcja dla użytkowników Windows Vista. wersja 1.2 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Basic ID Instrukcja dla użytkowników Windows Vista wersja 1.2 Spis treści 1 ZAKUP I AKTYWACJA CERTYFIKATU BASIC ID... 3 1.1. GENEROWANIE PARY KLUCZY... 13 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA AKTYWACJI I INSTALACJI CERTYFIKATU ID

INSTRUKCJA AKTYWACJI I INSTALACJI CERTYFIKATU ID Instrukcja jak aktywować certyfikat BASIC ID oraz PROFESSIONAL ID znajduje się na stronie www.efpe.pl dla zalogowanych użytkowników. Login i hasło do strony efpe.pl znajduje się wewnątrz twojego identyfikatora

Bardziej szczegółowo

Certyfikat Certum Basic ID. Rejestracja certyfikatu. wersja 1.0

Certyfikat Certum Basic ID. Rejestracja certyfikatu. wersja 1.0 Certyfikat Certum Basic ID Rejestracja certyfikatu wersja 1.0 Spis treści 1. AKTYWACJA CERTYFIKATU... 3 1.1. GENEROWANIE PARY KLUCZY... 3 1.1.1. Generowanie pary kluczy klucze generowane w przeglądarce:...

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja użytkownika. Platforma WebNotarius Wersja dokumentacji 1.01

Dokumentacja użytkownika. Platforma WebNotarius Wersja dokumentacji 1.01 Dokumentacja użytkownika Platforma WebNotarius Wersja dokumentacji 1.01 Autorskie prawa majątkowe do tej dokumentacji oraz opisywanego przez nią oprogramowania przysługują Unizeto Technologies SA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pobrania i instalacji. certyfikatu Microsoft Code Signing. wersja 1.4

Instrukcja pobrania i instalacji. certyfikatu Microsoft Code Signing. wersja 1.4 Instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu Microsoft Code Signing wersja 1.4 Spis treści 1. WSTĘP... 4 2. TWORZENIE CERTYFIKATU... 4 3. WERYFIKACJA... 9 3.1. WERYFIKACJA DOKUMENTÓW... 9 3.1.1. W przypadku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pobrania i instalacji. certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie kryptograficznej wersja 1.2

Instrukcja pobrania i instalacji. certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie kryptograficznej wersja 1.2 Instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie kryptograficznej wersja 1.2 Spis treści 1. NIEZBĘDNE ELEMENTY DO WGRANIA CERTYFIKATU NIEKWALIFIKOWANEGO NA KARTĘ

Bardziej szczegółowo

Microsoft Authenticode. Użycie certyfikatów niekwalifikowanych do podpisywania kodu w technologii MS Authenticode. wersja 1.2 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Microsoft Authenticode. Użycie certyfikatów niekwalifikowanych do podpisywania kodu w technologii MS Authenticode. wersja 1.2 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Microsoft Authenticode Użycie certyfikatów niekwalifikowanych do podpisywania kodu w technologii MS Authenticode wersja 1.2 Spis treści WSTĘP... 3 1. ZAKUP I UTWORZENIE KLUCZA PRYWATNEGO DLA CERTYFIKATU

Bardziej szczegółowo

ZESTAW PLATINUM. - instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego wersja 1.2

ZESTAW PLATINUM. - instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego wersja 1.2 ZESTAW PLATINUM - instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego wersja 1.2 Spis treści 1. ZAMÓWIENIE I ZAKUP ZESTAWU PLATINUM...3 2. ZESTAW PLATINUM INSTALACJA I AKTYWACJA PROFILU NA

Bardziej szczegółowo

Certification Request Services

Certification Request Services Certification Request Services wersja 1.0 Lipiec 2006 Dokumentacja użytkownika 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Jak korzystać z dokumentacji... 4 3. Wymagania sprzętowe i systemowe... 5 4. Instalacja aplikacji...

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Instrukcja korzystania z certyfikatu wersja 7.5 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa

Bardziej szczegółowo

UNIZETO TECHNOLOGIES SA. Instrukcja realizacji odnowienia przy wykorzystaniu ważnego certyfikatu kwalifikowanego. wersja dokumentacji 1.

UNIZETO TECHNOLOGIES SA. Instrukcja realizacji odnowienia przy wykorzystaniu ważnego certyfikatu kwalifikowanego. wersja dokumentacji 1. Instrukcja realizacji odnowienia przy wykorzystaniu ważnego certyfikatu kwalifikowanego wersja dokumentacji 1.5 Spis treści 1. WSTĘP... 3 1.1. PRZYGOTOWANIE DO ODNOWIENIA... 4 2.... 4 2.1. KROK 1 Z 5 -

Bardziej szczegółowo

Certyfikat kwalifikowany

Certyfikat kwalifikowany Certyfikat kwalifikowany Krok 2 Aktywacja odnowienia certyfikatu kwalifikowanego. Instrukcja uzyskania certyfikatu kwalifikowanego Krok 2 Aktywacja odnowienia certyfikatu kwalifikowanego Wersja 1.8 Spis

Bardziej szczegółowo

Instrukcja aktywacji Certum Code Signing

Instrukcja aktywacji Certum Code Signing Instrukcja aktywacji Code Signing S t r o n a 2 Spis treści 1 Opis produktu... 3 2 Instalacja certyfikatu... 3 2.1 Wymagania... 3 2.2 Aktywacja certyfikatu... 3 infolinia@ S t r o n a 3 1 Opis produktu

Bardziej szczegółowo

Certyfikat kwalifikowany

Certyfikat kwalifikowany Certyfikat kwalifikowany Krok 1 - Zakup certyfikatu kwalifikowanego. Instrukcja uzyskania certyfikatu kwalifikowanego Krok 1 - Zakup certyfikatu kwalifikowanego Wersja 1.7 Spis treści 1. Wstęp... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Instalacja zaświadczeń certyfikacyjnych CERTUM PCC i CENTRAST. wersja 1.0

Instalacja zaświadczeń certyfikacyjnych CERTUM PCC i CENTRAST. wersja 1.0 Instalacja zaświadczeń certyfikacyjnych CERTUM PCC i CENTRAST wersja 1.0 Spis treści 1. KOMUNIKAT: SYSTEM WINDOWS NIE MA WYSTARCZAJĄCYCH INFORMACJI, ABY ZWERYFIKOWAĆ CERTYFIKAT....3 2. INSTALACJA ZAŚWIADCZENIA

Bardziej szczegółowo

BusinessNet - Instrukcja instalacji czytników, kart procesorowych, certyfikatów kwalifikowanych oraz generowania podpisu elektronicznego.

BusinessNet - Instrukcja instalacji czytników, kart procesorowych, certyfikatów kwalifikowanych oraz generowania podpisu elektronicznego. BusinessNet - Instrukcja instalacji czytników, kart procesorowych, certyfikatów kwalifikowanych oraz generowania podpisu elektronicznego. SPIS TREŚCI: 1. Instalacja czytnika kart procesorowych...3 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji czytników, kart procesorowych, certyfikatów kwalifikowanych oraz generowania podpisu elektronicznego

Instrukcja instalacji czytników, kart procesorowych, certyfikatów kwalifikowanych oraz generowania podpisu elektronicznego Instrukcja instalacji czytników, kart procesorowych, certyfikatów kwalifikowanych oraz generowania podpisu elektronicznego SPIS TREŚCI: 1. Instalacja czytnika kart procesorowych... 3 2. Instalacja oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji czytników kart kryptograficznych, aplikacji procertum CardManager, obsługa aplikacji procertum CardManager w

Instrukcja instalacji i konfiguracji czytników kart kryptograficznych, aplikacji procertum CardManager, obsługa aplikacji procertum CardManager w Instrukcja instalacji i konfiguracji czytników kart kryptograficznych, aplikacji procertum CardManager, obsługa aplikacji procertum CardManager w systemach Linux wersja 1.0 Spis treści 1 WSTĘP...3 2 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja aktywacji i instalacji Certum Code Signing

Instrukcja aktywacji i instalacji Certum Code Signing Instrukcja aktywacji i instalacji Code Signing S t r o n a 2 Spis treści 1 Opis produktu... 3 2 Instalacja certyfikatu... 3 2.1 Wymagania... 3 2.2 Aktywacja certyfikatu... 3 3 Wgrywanie certyfikatu na

Bardziej szczegółowo

Procedura uzyskania certyfikatu kwalifikowanego. Krok 3. Pobieranie certyfikatu kwalifikowanego wersja 1.1

Procedura uzyskania certyfikatu kwalifikowanego. Krok 3. Pobieranie certyfikatu kwalifikowanego wersja 1.1 Procedura uzyskania certyfikatu kwalifikowanego Krok 3 Pobieranie certyfikatu kwalifikowanego wersja 1.1 Spis treści 1. WYMAGANIA...3 2. PROCES WGRYWANIA CERTYFIKATU KWALIFIKOWANEGO NA KARTĘ...3 2.1. AUTOMATYCZNA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja odnawiania certyfikatów. przez stronę elektronicznypodpis.pl

Instrukcja odnawiania certyfikatów. przez stronę elektronicznypodpis.pl Instrukcja odnawiania certyfikatów przez stronę elektronicznypodpis.pl Sierpień, 2017 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Złożenie zamówienia na odnowienie... 4 3. Odnawianie certyfikatu kwalifikowanego...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja odnawiania certyfikatów. przez stronę elektronicznypodpis.pl

Instrukcja odnawiania certyfikatów. przez stronę elektronicznypodpis.pl Instrukcja odnawiania certyfikatów przez stronę elektronicznypodpis.pl Lipiec, 2015 Spis treści 1. WPROWADZENIE... 3 2. WYPEŁNIENIE FORMULARZA WWW... 4 3. ODNAWIANIE CERTYFIKATU KWALIFIKOWANEGO... 7 3.1

Bardziej szczegółowo

Krok 3 Pobranie certyfikatu kwalifikowanego

Krok 3 Pobranie certyfikatu kwalifikowanego Krok 3 Pobranie certyfikatu kwalifikowanego wersja 1.5 Spis treści KROK 3 - POBRANIE CERTYFIKATU KWALIFIKOWANEGO... 3 INFORMACJE OGÓLNE... 3 AUTOMATYCZNA INSTALACJA CERTYFIKATU KWALIFIKOWANEGO... 7 ZAAWANSOWANA

Bardziej szczegółowo

Exchange 2013. Konfiguracja protokołu SSL/TLS w serwerze pocztowym Exchange 2013. wersja 1.0

Exchange 2013. Konfiguracja protokołu SSL/TLS w serwerze pocztowym Exchange 2013. wersja 1.0 Exchange 2013 Konfiguracja protokołu SSL/TLS w serwerze pocztowym Exchange 2013 wersja 1.0 Spis treści 1. GENEROWANIE ŻĄDANIA WYSTAWIENIA CERTYFIKATU (NA PRZYKŁADZIE CERTYFIKATU TYPU WILDCARD I DOMENY

Bardziej szczegółowo

Standard Code Signing. Użycie certyfikatów do podpisywania kodu w technologii MS Authenticode. wersja 1.3 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Standard Code Signing. Użycie certyfikatów do podpisywania kodu w technologii MS Authenticode. wersja 1.3 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Standard Code Signing Użycie certyfikatów do podpisywania kodu w technologii MS Authenticode wersja 1.3 Spis treści WSTĘP... 3 1. REJESTRACJA CERTYFIKATU STANDARD CODE SIGNING ( MICROSOFT AUTHENTICODE

Bardziej szczegółowo

Standard Code Signing. Użycie certyfikatów do podpisywania kodu w technologii MS Authenticode. wersja 1.3

Standard Code Signing. Użycie certyfikatów do podpisywania kodu w technologii MS Authenticode. wersja 1.3 Standard Code Signing Użycie certyfikatów do podpisywania kodu w technologii MS Authenticode wersja 1.3 Spis treści WSTĘP... 3 1. REJESTRACJA CERTYFIKATU STANDARD CODE SIGNING ( MICROSOFT AUTHENTICODE

Bardziej szczegółowo

Certum Code Signing Instrukcja uzyskania certyfikatu Code Signing SimplySign

Certum Code Signing Instrukcja uzyskania certyfikatu Code Signing SimplySign Code Signing Instrukcja uzyskania certyfikatu Code Signing SimplySign Wersja 1.0 Aktywacja certyfikatu Code Signing SimplySign w Sklepie CERTUM W celu aktywacji certyfikatu Code Signing SimplySign należy

Bardziej szczegółowo

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista wersja 1.0 Spis treści 1. POBRANIE CERTYFIKATU SILVER... 3 2. IMPORT CERTYFIKATU DO PROGRAMU POCZTA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Certyfikat kwalifikowany

Certyfikat kwalifikowany Certyfikat kwalifikowany Krok 3 Pobranie certyfikatu kwalifikowanego. Instrukcja uzyskania certyfikatu kwalifikowanego Krok 3 Pobranie certyfikatu kwalifikowanego Wersja 1.6 Spis treści 1. KROK 3 Pobranie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja odnawiania certyfikatów. przez stronê internetow¹ www.kir.pl. Podrêcznik u ytkownika

Instrukcja odnawiania certyfikatów. przez stronê internetow¹ www.kir.pl. Podrêcznik u ytkownika Instrukcja odnawiania certyfikatów przez stronê internetow¹ www.kir.pl Podrêcznik u ytkownika 2 Instrukcja odnawiania certyfikatów przez www Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Wypełnienie formularza www...

Bardziej szczegółowo

Przed przystąpieniem do instalacji certyfikatów należy zweryfikować czy są spełnione poniższe wymagania systemowe.

Przed przystąpieniem do instalacji certyfikatów należy zweryfikować czy są spełnione poniższe wymagania systemowe. INSTRUKCJA INSTALACJI CERTYFIKATU INTERNETOWEGO (U2A) Działania wymagane wskazano w punktach I.1 - I.4 Działania opcjonalne (zalecane) w punktach I.5-I.6. I.1. Wymagania systemowe Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. CardManager Wersja dokumentacji Unizeto Technologies SA -

Podręcznik użytkownika. CardManager Wersja dokumentacji Unizeto Technologies SA - Podręcznik użytkownika CardManager Wersja dokumentacji 1.51 Unizeto Technologies SA - www.unizeto.pl Autorskie prawa majątkowe do tej dokumentacji oraz opisywanego przez nią oprogramowania przysługują

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Instrukcja korzystania z certyfikatu wersja 7.6 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Jak skonfigurować Twój e-podpis?

Instalacja. Jak skonfigurować Twój e-podpis? Page 1 of 7 Instalacja Jak skonfigurować Twój e-podpis? Jak aktywować Twoją kartę i jak uŝywać e-podpisu? JeŜeli odebrałeś juŝ przesyłkę (krok1) zawierającą zestaw Certum i chcesz juŝ teraz uŝywać Twojego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja odnawiania certyfikatów. przez stronę elektronicznypodpis.pl

Instrukcja odnawiania certyfikatów. przez stronę elektronicznypodpis.pl Instrukcja odnawiania certyfikatów przez stronę elektronicznypodpis.pl Czerwiec, 2016 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Złożenie zamówienia na odnowienie... 4 3. Odnawianie certyfikatu kwalifikowanego...

Bardziej szczegółowo

Procedura uzyskania certyfikatu kwalifikowanego. Krok 3. Pobieranie certyfikatu kwalifikowanego wersja 1.5

Procedura uzyskania certyfikatu kwalifikowanego. Krok 3. Pobieranie certyfikatu kwalifikowanego wersja 1.5 Procedura uzyskania certyfikatu kwalifikowanego Krok 3 Pobieranie certyfikatu kwalifikowanego wersja 1.5 Spis treści 1. WYMAGANIA...3 2. PROCES WGRYWANIA CERTYFIKATU KWALIFIKOWANEGO NA KARTĘ...3 2.1. AUTOMATYCZNA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Zamówienie zestawu z certyfikatem kwalifikowanym i odnowienie certyfikatu. Wersja dokumentacji 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Zamówienie zestawu z certyfikatem kwalifikowanym i odnowienie certyfikatu. Wersja dokumentacji 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Zamówienie zestawu z certyfikatem kwalifikowanym i odnowienie certyfikatu Spis treści 1. WSTĘP...3 2. OBSŁUGA ZAMÓWIENIA...4 2.1. WYBÓR SPOSOBU ZAKUPU...4 2.2. WYBÓR OFERTY...5 2.3.

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracji czytników kart kryptograficznych, aplikacji procertum CardManager w systemach Mac OS X

Instalacja i konfiguracji czytników kart kryptograficznych, aplikacji procertum CardManager w systemach Mac OS X Instalacja i konfiguracji czytników kart kryptograficznych, aplikacji procertum CardManager w systemach Mac OS X wersja 1.0 Spis treści 1 WSTĘP... 3 2 INSTALACJA CZYTNIKÓW KART KRYPTOGRAFICZNYCH W SYSTEMACH

Bardziej szczegółowo

KROK 3 - Pobieranie certyfikatu kwalifikownego

KROK 3 - Pobieranie certyfikatu kwalifikownego KROK 3 - Pobieranie certyfikatu kwalifikownego wersja 1.0 Spis treści WSTĘP... 3 KROK 1 - POBRANIE CERTYFIKATU KWALIFIKOWANEGO... 5 INFORMACJE OGÓLNE... 5 AUTOMATYCZNA INSTALACJA CERTYFIKATU KWALIFIKOWANEGO...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja aktywacji i instalacji Certum Code Signing

Instrukcja aktywacji i instalacji Certum Code Signing Instrukcja aktywacji i instalacji Code Signing S t r o n a 2 Spis treści 1 Opis produktu... 3 2 Instalacja oprogramowania... 3 3 Niezbędne elementy do wgrania certyfikatu Code Signing na kartę kryptograficzną...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja generowania certyfikatu PFRON i podpisywania dokumentów aplikacji SODiR w technologii JS/PKCS 12

Instrukcja generowania certyfikatu PFRON i podpisywania dokumentów aplikacji SODiR w technologii JS/PKCS 12 Instrukcja generowania certyfikatu PFRON i podpisywania dokumentów aplikacji SODiR w technologii JS/PKCS 12 Wersja 3.0 02-03-2017 Spis treści Instrukcja generowania certyfikatu PFRON i podpisywania dokumentów

Bardziej szczegółowo

Instalacja certyfikatu CCK NBP w przeglądarce Mozilla Firefox

Instalacja certyfikatu CCK NBP w przeglądarce Mozilla Firefox Instalacja certyfikatu CCK NBP w przeglądarce Mozilla Firefox 1. W celu zainstalowania certyfikatu urzędu certyfikacji CCK NBP lub CCK-TEST w przeglądarce internetowej należy uruchomić stronę internetową

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. CardManager Wersja dokumentacji Unizeto Technologies SA -

Podręcznik użytkownika. CardManager Wersja dokumentacji Unizeto Technologies SA - Podręcznik użytkownika CardManager Wersja dokumentacji 1.65 Unizeto Technologies SA - www.unizeto.pl Autorskie prawa majątkowe do tej dokumentacji oraz opisywanego przez nią oprogramowania przysługują

Bardziej szczegółowo

Instrukcja certyfikat kwalifikowany W 3 krokach Krok 1 - Zakup certyfikatu kwalifikowanego

Instrukcja certyfikat kwalifikowany W 3 krokach Krok 1 - Zakup certyfikatu kwalifikowanego Instrukcja certyfikat kwalifikowany W 3 krokach Krok 1 - Zakup certyfikatu kwalifikowanego wersja 1.5 Spis treści WSTĘP... 3 KROK 1 ZAKUP CERTYFIKATU KWALIFIKOWANEGO... 5 OBSŁUGA ZAMÓWIENIA... 5 OBSŁUGA

Bardziej szczegółowo

Certyfikaty Certum ID. Aktywacja grupowa. wersja 1.0

Certyfikaty Certum ID. Aktywacja grupowa. wersja 1.0 Certyfikaty Certum ID Aktywacja grupowa wersja 1.0 Spis treści 1. CERTYFIKATY BASIC ID... 3 1.1. PRZYGOTOWANIE PLIKU CSV... 3 1.2. IMPORT DANYCH Z PLIKU CSV... 3 1.3. CZYNNOŚCI PO STRONIE SUBSKRYBENTA...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja certyfikat kwalifikowany W 3 krokach Krok 1 - Zakup certyfikatu kwalifikowanego

Instrukcja certyfikat kwalifikowany W 3 krokach Krok 1 - Zakup certyfikatu kwalifikowanego Instrukcja certyfikat kwalifikowany W 3 krokach Krok 1 - Zakup certyfikatu kwalifikowanego wersja 1.6 Spis treści WSTĘP... 3 KROK 1 ZAKUP CERTYFIKATU KWALIFIKOWANEGO... 5 OBSŁUGA ZAMÓWIENIA... 5 OBSŁUGA

Bardziej szczegółowo

Procedura uzyskania certyfikatu kwalifikowanego. Krok 3. Pobieranie certyfikatu kwalifikowanego wersja 1.8

Procedura uzyskania certyfikatu kwalifikowanego. Krok 3. Pobieranie certyfikatu kwalifikowanego wersja 1.8 Procedura uzyskania certyfikatu kwalifikowanego Krok 3 Pobieranie certyfikatu kwalifikowanego wersja 1.8 Spis treści 1. WYMAGANIA... 3 2. PROCES WGRYWANIA CERTYFIKATU KWALIFIKOWANEGO NA KARTĘ... 3 2.1.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. CardManager Wersja dokumentacji 1.66. Unizeto Technologies SA - www.unizeto.pl

Podręcznik użytkownika. CardManager Wersja dokumentacji 1.66. Unizeto Technologies SA - www.unizeto.pl Podręcznik użytkownika CardManager Wersja dokumentacji 1.66 Unizeto Technologies SA - www.unizeto.pl Autorskie prawa majątkowe do tej dokumentacji oraz opisywanego przez nią oprogramowania przysługują

Bardziej szczegółowo

System Zdalnej Obsługi Certyfikatów Instrukcja użytkownika

System Zdalnej Obsługi Certyfikatów Instrukcja użytkownika System Zdalnej Obsługi Certyfikatów Instrukcja użytkownika Departament Bezpieczeństwa, Wydział Kryptografii Warszawa, 2015 Spis treści Wstęp 2 1. Generowanie kluczy kryptograficznych i certyfikatów za

Bardziej szczegółowo

Instrukcja realizacji odnowienia przy wykorzystaniu waŝnego certyfikatu kwalifikowanego

Instrukcja realizacji odnowienia przy wykorzystaniu waŝnego certyfikatu kwalifikowanego Instrukcja realizacji odnowienia przy wykorzystaniu waŝnego certyfikatu kwalifikowanego Szanowni Państwo, Certyfikat kwalifikowany, dla którego kończy się okres waŝności, naleŝy odnowić. Odnowienie moŝna

Bardziej szczegółowo

UNIZETO TECHNOLOGIES SA. Instrukcja realizacji odnowienia przy wykorzystaniu waŝnego certyfikatu kwalifikowanego. wersja 1.4

UNIZETO TECHNOLOGIES SA. Instrukcja realizacji odnowienia przy wykorzystaniu waŝnego certyfikatu kwalifikowanego. wersja 1.4 Instrukcja realizacji odnowienia przy wykorzystaniu waŝnego certyfikatu kwalifikowanego wersja 1.4 Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. ELEKTRONICZNY FORMULARZ OBSŁUGI ODNOWIEŃ... 3 3. WYSŁANIE ZAMÓWIENIA ORAZ

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. CardManager Wersja dokumentacji Unizeto Technologies SA -

Podręcznik użytkownika. CardManager Wersja dokumentacji Unizeto Technologies SA - Podręcznik użytkownika CardManager Wersja dokumentacji 1.68 Unizeto Technologies SA - www.unizeto.pl Autorskie prawa majątkowe do tej dokumentacji oraz opisywanego przez nią oprogramowania przysługują

Bardziej szczegółowo

I. WSTĘP... 2 II. WYMAGANIA SYSTEMOWE... 2 III. DOSTĘP DO REPOZYTORIUM TRANSAKCJI... 2

I. WSTĘP... 2 II. WYMAGANIA SYSTEMOWE... 2 III. DOSTĘP DO REPOZYTORIUM TRANSAKCJI... 2 Procedura obsługi certyfikatów KDPW_TR U2A Spis treści I. WSTĘP... 2 II. WYMAGANIA SYSTEMOWE... 2 III. DOSTĘP DO REPOZYTORIUM TRANSAKCJI... 2 IV. OBSŁUGA WNIOSKU CERTYFIKACYJNEGO... 2 IV.1. Złożenie wniosku

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA obsługi certyfikatów

INSTRUKCJA obsługi certyfikatów INSTRUKCJA obsługi certyfikatów dla użytkownika bankowości internetowej Pocztowy24 z wybraną metodą autoryzacji Certyfikat Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1 Wymagania techniczne... 3 2. Certyfikat jako jedna

Bardziej szczegółowo

Procedura obsługi certyfikatów KDPW_TR (A2A) I DOSTĘP DO REPOZYTORIUM TRANSAKCJI KDPW_TR W TRYBIE A2A... 2 II WYMAGANIA SYSTEMOWE...

Procedura obsługi certyfikatów KDPW_TR (A2A) I DOSTĘP DO REPOZYTORIUM TRANSAKCJI KDPW_TR W TRYBIE A2A... 2 II WYMAGANIA SYSTEMOWE... Procedura obsługi certyfikatów KDPW_TR (A2A) Spis treści I DOSTĘP DO REPOZYTORIUM TRANSAKCJI KDPW_TR W TRYBIE A2A... 2 II WYMAGANIA SYSTEMOWE... 2 III WNIOSEK CERTYFIKACYJNY... 3 IV STATUS ZGŁOSZENIA CERTYFIKACYJNEGO...

Bardziej szczegółowo

I. Uruchomić setup i postępować według instrukcji

I. Uruchomić setup i postępować według instrukcji I. Uruchomić setup i postępować według instrukcji 1 Wybrać INSTALUJ Program domyślnie podpowiada, które programy należy zainstalować. Uruchom program Sterowniki do czytnika kart wybrać jeżeli czytnik został

Bardziej szczegółowo

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista wersja 1.1 Spis treści 1. POBRANIE CERTYFIKATU SILVER... 3 2. IMPORTOWANIE CERTYFIKATU DO PROGRAMU POCZTA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

"Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (U2A)"

Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (U2A) "Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (U2A)" Wersja 1.0 Spis treści Dostęp do Repozytorium transakcji KDPW_TR w trybie U2A... 3 Wymagania systemowe... 4 Wniosek certyfikacyjny... 5 Status zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla osoby potwierdzającej profil zaufany

Instrukcja dla osoby potwierdzającej profil zaufany Załącznik nr 3 do Procedury działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku Instrukcja dla osoby potwierdzającej profil zaufany Spis treści 1. Cel i zakres dokumentu...3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja realizacji odnowienia przy wykorzystaniu waŝnego certyfikatu kwalifikowanego

Instrukcja realizacji odnowienia przy wykorzystaniu waŝnego certyfikatu kwalifikowanego Instrukcja realizacji odnowienia przy wykorzystaniu waŝnego certyfikatu kwalifikowanego Szanowni Państwo, Certyfikat kwalifikowany, dla którego kończy się okres waŝności, naleŝy odnowić. Odnowienie moŝna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja odnawiania certyfikatów. przez stronê internetow¹ www.kir.pl. Podrêcznik u ytkownika

Instrukcja odnawiania certyfikatów. przez stronê internetow¹ www.kir.pl. Podrêcznik u ytkownika Instrukcja odnawiania certyfikatów przez stronê internetow¹ www.kir.pl Podrêcznik u ytkownika 2 Instrukcja odnawiania certyfikatów przez www Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Wypełnienie formularza www...

Bardziej szczegółowo

Exchange 2010. Konfiguracja protokołu SSL/TLS w serwerze pocztowym Exchange 2010. wersja 1.0

Exchange 2010. Konfiguracja protokołu SSL/TLS w serwerze pocztowym Exchange 2010. wersja 1.0 Exchange 2010 Konfiguracja protokołu SSL/TLS w serwerze pocztowym Exchange 2010 wersja 1.0 Spis treści 1. GENEROWANIE ŻĄDANIA WYSTAWIENIA CERTYFIKATU... 3 2. WYSYŁANIE ŻĄDANIA DO CERTUM... 7 3. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

"Systemu Obsługi Emitentów"

Systemu Obsługi Emitentów "Systemu Obsługi Emitentów" Instrukcja użytkownika Wersja 0.3 Spis treści Wymagania systemowe... 3 Dostęp do systemu... 4 Pierwsze uruchomienie... 4 Wniosek certyfikacyjny... 5 Status zgłoszenia certyfikacyjnego...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Nośnik USB służy do przechowywania klucza elektronicznego, używanego do logowania i autoryzacji transakcji. Opcja dostępna jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

BOŚBank24. Instrukcja instalacji i konfiguracji podpisu elektronicznego Szafir wydawanego przez KIR S.A. BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA DLA FIRM

BOŚBank24. Instrukcja instalacji i konfiguracji podpisu elektronicznego Szafir wydawanego przez KIR S.A. BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA DLA FIRM BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA DLA FIRM BOŚBank24 iboss Instrukcja instalacji i konfiguracji podpisu elektronicznego Szafir wydawanego przez KIR S.A. www.bosbank.pl 1. Instalacja czytnika kart, dołączonego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik. wersja 1.8

Instrukcja instalacji certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik. wersja 1.8 Instrukcja instalacji certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik wersja 1.8 Spis treści 1. INSTALACJA CERTYFIKATU Z KARTY KRYPTOGRAFICZNEJ W MAGAZYNIE SYSTEMOWYM... 3 Wczytanie danych z karty CryptoCERTUM...

Bardziej szczegółowo

"Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (A2A)"

Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (A2A) "Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (A2A)" Wersja 1.0 Spis treści Dostęp do Repozytorium transakcji KDPW_TR w trybie A2A... 3 Wymagania systemowe... 4 Wniosek certyfikacyjny... 5 Status zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji npodpis r.

Instrukcja użytkownika aplikacji npodpis r. 21.03.2017 r. Spis treści Warunki wstępne...3 Rodzaje urządzeń...3 Instalacja i obsługa podpisów przelewów...4 Autoryzacja pozostałych czynności...13 Instalacja certyfikatów w systemie...16 2 Warunki wstępne

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. procertum CardManager Wersja dokumentacji Asseco Data Systems S.A.-

Podręcznik użytkownika. procertum CardManager Wersja dokumentacji Asseco Data Systems S.A.- Podręcznik użytkownika procertum CardManager Wersja dokumentacji 1.70 Asseco Data Systems S.A.- www.assecods.pl Autorskie prawa majątkowe do tej dokumentacji oraz opisywanego przez nią oprogramowania przysługują

Bardziej szczegółowo

Procedura uzyskania certyfikatu kwalifikowanego. Instrukcja dot. ścieżki odnowień certyfikatów kwalifikowanych. wersja 1.4

Procedura uzyskania certyfikatu kwalifikowanego. Instrukcja dot. ścieżki odnowień certyfikatów kwalifikowanych. wersja 1.4 Procedura uzyskania certyfikatu kwalifikowanego Instrukcja dot. ścieżki odnowień certyfikatów kwalifikowanych wersja 1.4 Spis treści WSTĘP...3 KROK 1 - ZAKUP ODNOWIENIA CERTYFIKATU...4 1.1 INFORMACJE OGÓLNE...4

Bardziej szczegółowo

Rejestracja użytkownika. Zakładania konta w e-sklepie i zakup certyfikatów. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Rejestracja użytkownika. Zakładania konta w e-sklepie i zakup certyfikatów. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Rejestracja użytkownika Zakładania konta w e-sklepie i zakup certyfikatów wersja 1.0 Spis treści WSTĘP... 3 1. ZAKŁADANIE KONTA W E-SKLEPIE... 3 2. ZAKUP POSZCZEGÓLNYCH CERTYFIKATÓW... 7 2.1. CERTYFIKAT

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania i realizacji podstawowych transakcji w systemie bankowości internetowej dla klientów biznesowych BusinessPro.

Instrukcja logowania i realizacji podstawowych transakcji w systemie bankowości internetowej dla klientów biznesowych BusinessPro. Instrukcja logowania i realizacji podstawowych transakcji w systemie bankowości internetowej dla klientów biznesowych BusinessPro aktualizacja: 8 listopada 2017 r. Spis treści: 1. Logowanie do bankowości

Bardziej szczegółowo

"Systemu Obsługi Emitentów"

Systemu Obsługi Emitentów "Systemu Obsługi Emitentów" Instrukcja użytkownika Wersja 1.2 Spis treści Historia zmian... 3 Dostęp do systemu... 4 Wymagania systemowe... 5 Wniosek certyfikacyjny... 7 Status zgłoszenia certyfikacyjnego...11

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Profil Zaufany wersja 04-01 SPIS TREŚCI Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl.

Bardziej szczegółowo

Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes

Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes Wejdź na stronę Banku Pocztowego www.pocztowy.pl. W prawym górnym rogu, na czerwonej belce znajdziesz przycisk Zaloguj się, wybierz go, a następnie wybierz przycisk

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. procertum SmartSign 3.0 Wersja dokumentacji 1.16. Unizeto Technologies SA - www.unizeto.pl

Podręcznik użytkownika. procertum SmartSign 3.0 Wersja dokumentacji 1.16. Unizeto Technologies SA - www.unizeto.pl Podręcznik użytkownika procertum SmartSign 3.0 Wersja dokumentacji 1.16 Unizeto Technologies SA - www.unizeto.pl Autorskie prawa majątkowe do tej dokumentacji oraz opisywanego przez nią oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Procedura obsługi certyfikatów internetowych imiennych I. WSTĘP... 2 II. WYMAGANIA SYSTEMOWE... 2 III. DOSTĘP DO APLIKACJI WEBOWEJ...

Procedura obsługi certyfikatów internetowych imiennych I. WSTĘP... 2 II. WYMAGANIA SYSTEMOWE... 2 III. DOSTĘP DO APLIKACJI WEBOWEJ... Procedura obsługi certyfikatów internetowych imiennych Spis treści I. WSTĘP... 2 II. WYMAGANIA SYSTEMOWE... 2 III. DOSTĘP DO APLIKACJI WEBOWEJ... 2 IV. OBSŁUGA WNIOSKU CERTYFIKACYJNEGO... 2 IV.1. Złożenie

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Profil Zaufany wersja 02-02. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania Systemu e-kt

Instrukcja instalacji oprogramowania Systemu e-kt Instrukcja instalacji oprogramowania Systemu e-kt Proces instalacji oprogramowania Systemu e-kt... 2 Konfiguracja programu Java... 9 Konfiguracja Systemu e-kt w przeglądarce Mozilla Firefox... 10 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja platformy.net Framework.

1. Instalacja platformy.net Framework. Konfiguracja sprzętowo-programowa komputera umożliwiająca korzystanie z komponentu do składania podpisu elektronicznego w oknie przeglądarki dla systemów e-giodo oraz Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)

Bardziej szczegółowo

System Zdalnej Obsługi Certyfikatów Instrukcja użytkownika

System Zdalnej Obsługi Certyfikatów Instrukcja użytkownika System Zdalnej Obsługi Certyfikatów Instrukcja użytkownika Departament Bezpieczeństwa, Wydział Kryptografii Warszawa, 2016 Spis treści Wstęp 2 1. Generowanie kluczy kryptograficznych i certyfikatów za

Bardziej szczegółowo

Opis konfiguracji i wysyłki wniosków EKW w aplikacji Komornik SQL-VAT

Opis konfiguracji i wysyłki wniosków EKW w aplikacji Komornik SQL-VAT Opis konfiguracji i wysyłki wniosków EKW w aplikacji Komornik SQL-VAT 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Instalacja certyfikatu EKW... 3 2.1. Instalacja na nową kartę... 3 2.2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi certyfikatów w systemach ISOF

Instrukcja obsługi certyfikatów w systemach ISOF Instrukcja obsługi certyfikatów w systemach ISOF Copyright 2006 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań aby informacje zawarte w tej

Bardziej szczegółowo

4. Certyfikaty dla pracy w systemie WOW w miejscu z siecią Internet UWAGA

4. Certyfikaty dla pracy w systemie WOW w miejscu z siecią Internet UWAGA 4. Certyfikaty dla pracy w systemie WOW w miejscu z siecią Internet Aby uruchomić aplikację znajdującą się w sieci Internet, należy posiadać zainstalowany w przeglądarce internetowej certyfikaty. Certyfikaty

Bardziej szczegółowo

Exchange 2010. Konfiguracja protokołu SSL/TLS w serwerze pocztowym Exchange 2010. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES S.A.

Exchange 2010. Konfiguracja protokołu SSL/TLS w serwerze pocztowym Exchange 2010. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES S.A. Exchange 2010 Konfiguracja protokołu SSL/TLS w serwerze pocztowym Exchange 2010 wersja 1.0 Spis treści 1. GENEROWANIE ŻĄDANIA WYSTAWIENIA CERTYFIKATU... 3 2. WYSYŁANIE ŻĄDANIA DO CERTUM... 7 3. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji npodpis r.

Instrukcja użytkownika aplikacji npodpis r. Instrukcja użytkownika aplikacji npodpis 21.03.2017 r. Spis treści Warunki wstępne... 3 Rodzaje urządzeń... 3 Instalacja i obsługa podpisów przelewów... 3 Autoryzacja pozostałych czynności... 15 Instrukcja

Bardziej szczegółowo

System Zdalnej Obsługi Certyfikatów 2.0 Instrukcja użytkownika

System Zdalnej Obsługi Certyfikatów 2.0 Instrukcja użytkownika System Zdalnej Obsługi Certyfikatów 2.0 Instrukcja użytkownika Departament Bezpieczeństwa, Wydział Kryptografii Warszawa, 2016 Spis treści Wstęp 2 1. Generowanie kluczy kryptograficznych i certyfikatów

Bardziej szczegółowo

Autoryzacja zleceń z użyciem aplikacji Java Web Start "Pocztowy24Podpis"

Autoryzacja zleceń z użyciem aplikacji Java Web Start Pocztowy24Podpis Autoryzacja zleceń z użyciem aplikacji Java Web Start "Pocztowy24Podpis" Wymagania systemowe Aplikacja Java Web Start (dalej JWS) jest samodzielną aplikacją Java uruchamianą z poziomu przeglądarki internetowej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2017 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2017

Bardziej szczegółowo

UNIZETO TECHNOLOGIES SA. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych zaufanych w oprogramowaniu Lotus Notes 7.03 PL. wersja 1.0

UNIZETO TECHNOLOGIES SA. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych zaufanych w oprogramowaniu Lotus Notes 7.03 PL. wersja 1.0 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych zaufanych w oprogramowaniu Lotus Notes 7.03 PL wersja 1.0 Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. KONFIGURACJA SKRZYNKI POCZTOWEJ W CELU UŻYCIA WŁASNEGO CERTYFIKATU...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania w celu złożenia podpisu elektronicznego na dokumentach składanych do SISC za pośrednictwem portalu PUESC.

Instrukcja postępowania w celu złożenia podpisu elektronicznego na dokumentach składanych do SISC za pośrednictwem portalu PUESC. Instrukcja postępowania w celu złożenia podpisu elektronicznego na dokumentach składanych do SISC za pośrednictwem portalu PUESC. Wersja 1.4 z dnia 17.11.2015 r. ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.:

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych zaufanych. w oprogramowaniu Mozilla Firefox 10.0.x PL. wersja 1.3

Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych zaufanych. w oprogramowaniu Mozilla Firefox 10.0.x PL. wersja 1.3 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych zaufanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 10.0.x PL wersja 1.3 Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZĘDÓW POŚREDNICH... 3 3. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2015

Bardziej szczegółowo

"Repozytorium transakcji "

Repozytorium transakcji "Repozytorium transakcji " Instrukcja użytkownika Wersja 1.0 Spis treści Wymagania systemowe... 3 Dostęp do Repozytorium transakcji... 4 Pierwsze uruchomienie... 4 Wniosek certyfikacyjny... 5 Status zgłoszenia

Bardziej szczegółowo