Akademia Młodego Człowieka Prywatna Szkoła Podstawowa w Koninie Strona 1 z 31 STATUT AKADEMII MŁODEGO CZŁOWIEKA PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONINIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Akademia Młodego Człowieka Prywatna Szkoła Podstawowa w Koninie Strona 1 z 31 STATUT AKADEMII MŁODEGO CZŁOWIEKA PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONINIE"

Transkrypt

1 Akademia Młodego Człowieka Prywatna Szkoła Podstawowa w Koninie Strona 1 z 31 STATUT AKADEMII MŁODEGO CZŁOWIEKA PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONINIE

2 Akademia Młodego Człowieka Prywatna Szkoła Podstawowa w Koninie Strona 2 z 31 Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne Rozdział 2. Cele i zadania szkoły Rozdział 3. Organy szkoły Rozdział 4. Organizacja pracy szkoły Rozdział 5. Zasady oceniania w szkole Rozdział 6. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły Rozdział 7. Uczniowie szkoły Rozdział 8. Zasady rekrutacji Rozdział 9. Zasady skreślenia z listy uczniów Rozdział 10. Sposób uzyskiwania środków finansowych Rozdział 11. Postanowienia końcowe

3 Akademia Młodego Człowieka Prywatna Szkoła Podstawowa w Koninie Strona 3 z 31 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 1. Akademia Młodego Człowieka Prywatna Szkoła Podstawowa w Koninie, zwana dalej szkołą, posiada uprawnia szkoły publicznej. 2. Organem prowadzącym szkołę jest Zbigniew Dulewicz, zamieszkały Konin, ul Solskiego 2/ Organ prowadzący może być jednocześnie dyrektorem szkoły. 4. Szkoła jest wpisana do ewidencji szkół niepublicznych w Koninie pod numerem WO Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu Delegatura w Koninie. 6. Szkoła jest zlokalizowana pod adresem: Konin, ul. Poznańska 84a. 7. Szkoła posługuje się pieczęcią: Akademia Młodego Człowieka Prywatna Szkoła Podstawowa ul. Poznańska 84a Konin 8. Szkoła posługuje się numerem NIP oraz numerem REGON Szkoła jest sześcioletnią szkołą podstawową, w swojej strukturze obejmuje klasy I VI. 10. Akademia Młodego Człowieka Prywatna Szkoła Podstawowa działa na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. oraz niniejszego Statutu Organizacja szkoły obejmuje dwa cykle edukacyjne: 1) pierwszy cykl edukacyjny obejmujący klasy I III edukacja wczesnoszkolna, 2) drugi cykl edukacyjny obejmujący klasy IV VI. 2. Okres kształcenia w szkole wynosi 6 lat i kończy się sprawdzianem. 3. Ukończenie szkoły uprawnia do dalszego kształcenia w gimnazjum. 4. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział. Rozdział 2. Cele i zadania szkoły 3 1. Celem działania szkoły jest wszechstronny rozwój uczniów, a w szczególności: 1) motywowanie uczniów do nabywania i rozwijania umiejętności czytania i pisania, wykonywania elementarnych działań arytmetycznych, posługiwania się prostymi narzędziami i kształtowania nawyków społecznego współżycia, 2) umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesów oraz dążenia do osiągania celów, 3) rozwijanie wrażliwości moralnej, otwartości na poglądy i potrzeby innych ludzi,

4 Akademia Młodego Człowieka Prywatna Szkoła Podstawowa w Koninie Strona 4 z 31 4) wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej, etnicznej i narodowej ucznia, 5) rozwijanie umiejętności poznawania siebie oraz otoczenia rodzinnego, społecznego, kulturowego i przyrodniczego, znajdowania swojego miejsca w społeczeństwie, przyjmowania odpowiedzialności za siebie i innych, 6) wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności stosownie do ich rozwoju i zdolności, 7) zachęcanie uczniów do samokształcenia i rozwijania zdolności twórczego myślenia, 8) ułatwianie uczestnictwa w kulturze, sztuce, kulturze fizycznej i sporcie, 9) kształtowanie racjonalnego podejścia do problemów życiowych i umiejętności ich rozwiązywania. 2. Zadaniem szkoły jest zapewnienie opieki i wspomagania rozwoju uczniów w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku, a w szczególności: 1) budowanie poczucia więzi z rodziną, 2) uwzględnienie indywidualnych potrzeb ucznia, troska o zapewnienie równych szans, 3) stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, obowiązkowości, podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie, 4) stwarzanie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji słowa, 5) inspirowanie aktywności badawczej oraz wyrażania myśli i przeżyć, 6) zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego oraz zachowań prozdrowotnych, 7) stworzenie uczniom warunków do nabywania oraz utrwalania wiedzy i umiejętności stosownie do ich możliwości psychofizycznych, 8) kształtowanie postawy dociekliwości i refleksyjności, 9) zapewnienie możliwości korzystania z technologii informatycznej i komunikacyjnej, 10) poszerzanie wiedzy i umiejętności związanych ze zdrowymi stylami życia i profilaktyką zaburzeń, 11) rozwijanie poczucia odpowiedzialności i miłości do ojczyzny, 12) realizowanie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla sześcioletnich szkół podstawowych, 13) przestrzeganie zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, przeprowadzanie egzaminów i sprawdzianów, 14) udzielanie uczniom pomocy pedagogicznej i psychologicznej, 15) realizowania zadań wychowawczych zawartych w szkolnym programie wychowawczym, 16) współdziałanie z rodziną i wspomaganie w jej wychowaniu, 17) udzielanie opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie, 18) sprawowanie opieki nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły z uwzględnieniem obowiązujących przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny, 19) upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych,

5 Akademia Młodego Człowieka Prywatna Szkoła Podstawowa w Koninie Strona 5 z 31 20) zapewnienie prawidłowej opieki nad uczniami w trakcie organizowanych imprez poza terenem szkoły zgodnie z odrębnymi przepisami oraz wewnątrzszkolnym regulaminem planowania i organizacji wycieczek szkolnych. 3. W celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej, w szkole prowadzona jest działalność profilaktyczna, organizowana wychowawców zgodnie ze Szkolnym Programem Profilaktyki. 4. Szkoła organizuje w ramach planu zajęć szkolnych naukę religii i etyki dla uczniów, których rodzice/ /opiekunowie prawni złożą oświadczenie zgodnie z odrębnymi przepisami. 5. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 4, nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, ale może być w każdym czasie zmienione. 6. Ocena z religii lub etyki umieszczona jest na świadectwie szkolnym na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 7. Ocena z religii lub etyki nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnej klasy Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczegółowej opiece wychowawczej jednemu nauczycielowi uczącemu w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą. 2. Wychowawca powinien prowadzić oddział przez cały okres nauczania w cyklu. 3. W szczególnych przypadkach: np. w przypadku długotrwałej choroby, urlopu macierzyńskiego itp., wychowawstwo może otrzymać inny nauczyciel uczący w tym oddziale Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości, do dnia 15 czerwca szkolny zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego. 2. Szkolny zestaw podręczników obowiązuje co najmniej 3 lata. 3. W uzasadnionych przypadkach, dyrektor szkoły na wniosek nauczyciela lub Rady Rodziców po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, może dokonać zmian w szkolnym zestawie podręczników z początkiem kolejnego roku szkolnego. Rozdział 3. Organy szkoły 6 1. Organami szkoły są: 1) Dyrektor szkoły, 2) Dyrektor ds. pedagogicznych, 3) Rada Pedagogiczna, 4) Rada Rodziców, 5) Samorząd Uczniowski. 2. Organy szkoły, o których mowa w ust. 1, działają na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty, a także przepisów wykonawczych i regulaminów jednostkowych.

6 Akademia Młodego Człowieka Prywatna Szkoła Podstawowa w Koninie Strona 6 z Dyrektor szkoły powoływany jest przez organ prowadzący szkołę. 2. Do kompetencji dyrektora szkoły należy w szczególności: 1) kierowanie bieżącą działalnością szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz, 2) realizacja uchwał rady pedagogicznej, 3) kierowanie polityką kadrową, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli, zgodnie z odrębnymi przepisami, 4) gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy według zasad określonych w odrębnych przepisach, 5) przyznawanie nagród, udzielanie kar pracownikom, 6) zapewnianie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i doskonaleniu zawodowym, 7) ustalenie zasad organizacji szkoły na dany rok szkolny, 8) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów, 9) wydawanie zarządzeń we wszystkich sprawach związanych z właściwą organizacją procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w szkole. 3. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną, rodzicami i Samorządem Uczniowskim, oraz: 1) przestrzega postanowień statutu w sprawie rodzaju nagród i kar stosowanych wobec uczniów, 2) rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe między organami szkoły, 3) dba o powierzone mienie, zapewnia w miarę możliwości odpowiednie warunki organizacyjne do realizacji zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych, 4) współpracuje z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi, 5) przestrzega przepisów BHP. 4. Dyrektor szkoły przygotowuje projekty: 1) tygodniowego rozkładu zajęć szkolnych, 2) przydziału czynności dla nauczycieli klas I VI, 3) przydziału dyżurów nauczycielskich. 5. Dyrektor szkoły dba o prawidłowe funkcjonowanie szkoły, w szczególności zapewnia: 1) sprawność organizacyjną działań dydaktycznych, 2) wysoki poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły, 3) kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole, właściwych warunków pracy i stosunków pracowniczych Dyrektor ds. pedagogicznych powoływany jest przez organ prowadzący szkołę. 2. Do kompetencji dyrektora ds. pedagogicznych należy w szczególności: 1) sprawowanie nadzoru pedagogicznego,

7 Akademia Młodego Człowieka Prywatna Szkoła Podstawowa w Koninie Strona 7 z 31 2) przedstawianie Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego, 3) przewodniczenie radzie pedagogicznej, 4) opracowywanie planów pracy szkoły wspólnie z radą pedagogiczną z wykorzystaniem wyników i wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego, 5) realizacja uchwał rady pedagogicznej, 6) gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy według zasad określonych w odrębnych przepisach, 7) zapewnianie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i doskonaleniu zawodowym, 8) koordynowanie działań z zakresu awansu zawodowego nauczycieli zgodnie z odrębnymi przepisami, 9) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów, 10) wydawanie zarządzeń we wszystkich sprawach związanych z właściwą organizacją procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w szkole. 3. Dyrektor ds. pedagogicznych w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną, rodzicami i Samorządem Uczniowskim, oraz: 1) przestrzega postanowień statutu w sprawie rodzaju nagród i kar stosowanych wobec uczniów, 2) dba o powierzone mienie, zapewnia w miarę możliwości odpowiednie warunki organizacyjne do realizacji zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych, 3) współpracuje z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi, 4) prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami, 5) przestrzega przepisów BHP. 4. Dyrektor ds. pedagogicznych przygotowuje projekty: 1) tygodniowego rozkładu zajęć szkolnych, 2) przydziału czynności dla nauczycieli klas I VI, 3) przydziału dyżurów nauczycielskich. 5. Dyrektor ds. pedagogicznych dba o prawidłowe funkcjonowanie szkoły, w szczególności zapewnia: 1) sprawność organizacyjną wyników dydaktycznych, 2) wysoki poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły, 3) kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole, właściwych warunków pracy i stosunków pracowniczych Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym szkoły w zakresie realizacji zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w szkole. 3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor ds. pedagogicznych.

8 Akademia Młodego Człowieka Prywatna Szkoła Podstawowa w Koninie Strona 8 z Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zabrania rad oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie porządku zebrania, zgodnie z regulaminem rady. 5. Rada Pedagogiczna zbiera się na zebraniach zgodnie z ustalonym harmonogramem prac rady. Przebieg i treść tych zebrań są protokołowane. 6. Udział nauczycieli w posiedzeniach rady pedagogicznej jest obowiązkowy. 7. Rada Pedagogiczna działa w oparciu o ustalony przez siebie regulamin swojej działalności. 8. Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej spraw poruszanych na posiedzeniu rady, które to mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły. 9. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy: 1) zatwierdzenie planów pracy szkoły, programu wychowawczego i programu profilaktyki oraz regulaminów szkolnych o charakterze wewnętrznym, 2) podejmowanie uchwał w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów, 3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych, 4) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły, 5) opiniowanie organizacji pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych Rada Rodziców jest organem społecznym szkoły i reprezentuje ogół rodziców/ opiekunów prawnych uczniów. 2. Rada Rodziców może uczestniczyć w rozwiązywaniu wszystkich problemów szkoły. 3. Rada Rodziców liczy tylu członków, ile jest oddziałów w szkole. 4. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. 5. Wewnętrzną strukturę Rady Rodziców, tryb jej pracy, kompetencje oraz szczegółowy sposób przeprowadzania wyborów określa Regulamin Rady Rodziców. 6. Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskiem i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw oświaty Rodzice/ prawni opiekunowie mają prawo do: 1) zapoznania się ze statutem szkoły, w szczególności do znajomości zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz innych regulaminów określających zasady pracy szkoły, 2) wyrażania opinii i występowania z wnioskami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły za pośrednictwem Rady Rodziców, 3) uzyskiwania informacji na temat wybranych programów nauczania, wymagań edukacyjnych i kryteriów oceniania z poszczególnych zajęć edukacyjnych i kryteriów ustalania oceny zachowania,

9 Akademia Młodego Człowieka Prywatna Szkoła Podstawowa w Koninie Strona 9 z 31 4) wyrażania opinii na temat programu wychowawczego i programu profilaktyki realizowanych w szkole i danym oddziale, 5) pełnej i rzetelnej informacji na temat wyników kształcenia, przyczyn niepowodzeń i trudności w nauce, uzyskania pomocy w sprawach wychowania i dalszej edukacji, 6) wyrażania opinii na temat planowanych wycieczek i imprez szkolnych, 7) wyrażania zgody na uczestnictwo dziecka w wycieczkach i imprezach szkolnych, 8) występowanie z wnioskiem o umożliwienie poprawy ustalonej oceny rocznej/semestralnej z zajęć edukacyjnych, 9) występowanie z wnioskiem o ponowne ustalenie oceny zachowania, 2. Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek: 1) poświęcać swój czas i uwagę nauce dzieci, tak, aby wzmacniać wysiłki szkoły skierowane na osiągnięcie celów nauczania i wychowania; 2) dbać o regularne uczęszczanie dziecka do szkoły: a) w przypadku nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych, rodzice/ prawni opiekunowie obowiązani są usprawiedliwić tę nieobecność w formie pisemnej lub słownej w pierwszych dniach powrotu dziecka do szkoły, b) w przypadku nieobecności dziecka w szkole dłuższej niż tydzień, rodzice/ prawni opiekunowie mają obowiązek powiadomić o tym fakcie wychowawcę, 3) informować wychowawcę o sprawach mogących mieć wpływ na naukę i zachowanie dziecka Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie danej szkoły. 2. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów. 3. Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny z niniejszym statutem. 4. Samorząd może przedstawiać pozostałym organom szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, w szczególności: 1) prawo zapoznania się z programem nauczania i stawianymi wymaganiami, 2) prawo do znajomości obowiązującego w szkole systemu oceniania, 3) prawo do organizacji życia szkolnego, które uwzględnia realizację własnych zainteresowań uczniów, 4) prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem, 5) prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej, 6) prawo do nietykalności osobistej Zasady współdziałania organów szkoły oraz sposoby rozwiązywania sporów i konfliktów:

10 Akademia Młodego Człowieka Prywatna Szkoła Podstawowa w Koninie Strona 10 z 31 1) koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor szkoły, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji oraz umożliwia bieżącą wymianę informacji, 2) wszystkie sprawy między organami szkoły rozstrzyga dyrektor szkoły, uwzględniając zakresy kompetencji tych organów, 3) dyrektor szkoły współpracuje bezpośrednio z przewodniczącymi organów szkoły, którzy działają niezależnie w imieniu swoich organów i reprezentują je na zewnątrz, 4) wszystkie wnioski, uwagi, opinie formułowane przez organy szkoły w ramach ich kompetencji i kierowane pod adresem dyrektora szkoły, organu prowadzącego, sprawującego nadzór pedagogiczny i innych instytucji, wymagają formy pisemnej, 5) przedstawiciele organów szkoły mogą być zapraszani do wzięcia udziału w posiedzeniach innych organów szkoły, jeśli regulaminy tych organów dopuszczają taką możliwość, 6) sytuacje konfliktowe pomiędzy nauczycielami, rodzicami i uczniami rozstrzyga dyrektor szkoły, z możliwością odwołania się stron do organu prowadzącego i nadzorującego szkołę, 7) sytuacje konfliktowe między uczniami w klasie lub uczniami różnych klas, rozwiązywane są w pierwszej kolejności przez zainteresowanych, z udziałem wychowawcy klasy lub innego nauczyciela, samorządu klasowego, Samorządu Uczniowskiego, rodziców zainteresowanych, zespołu wychowawczego, dyrektora ds. pedagogicznych, dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej, 8) sytuacje konfliktowe między uczniami a nauczycielami rozwiązywane są z udziałem wychowawcy klasy, samorządu klasowego, dyrektora ds. pedagogicznych, dyrektora szkoły, rodziców zainteresowanych uczniów, oddziałowej rady rodziców, 9) sytuacje konfliktowe między nauczycielem a rodzicem są rozwiązywane z udziałem: wychowawcy klasy, przedstawiciela Rady Rodziców, przedstawiciela Rady Pedagogicznej i dyrektora szkoły, 10) sytuacje konfliktowe między nauczycielami są rozwiązywane z udziałem przedstawiciela Rady Pedagogicznej i dyrektora szkoły, 11) sytuacje konfliktowe między pracownikiem szkoły a uczniem rozwiązywane są z udziałem: wychowawcy klasy, rodziców zainteresowanych i dyrektora szkoły. 2. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości związanych z rozwiązywaniem konfliktów oraz jeśli konflikt nie zostanie rozstrzygnięty satysfakcjonująco dla stron, strony niezadowolone mogą odwołać się za pośrednictwem dyrektora szkoły do organu prowadzącego lub nadzorującego szkołę. Rozdział 4. Organizacja pracy szkoły Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego. 2. Struktura organizacyjna obejmuje klasy I VI. 3. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.

11 Akademia Młodego Człowieka Prywatna Szkoła Podstawowa w Koninie Strona 11 z Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie zintegrowanym i klasowo-lekcyjnym. 5. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. 6. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć. 7. W klasach IV VI między lekcjami obowiązują przerwy. 8. Na podstawie ramowego planu nauczania dyrektor szkoły ustala szkolny plan nauczania z wyodrębnieniem każdego roku szkolnego. 9. W szkole nauczane są przedmioty ujęte w ramowym planie nauczania według programów i zasad ujętych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, określonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 10. Programy wybrane z listy programów dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania lub opracowane samodzielnie przez nauczyciela z uwzględnieniem zasad, określonych w odrębnych przepisach, tworzą szkolny zestaw programów nauczania określony dla całego etapu edukacyjnego. 11. Tygodniowy rozkład zajęć dydaktyczno wychowawczych opracowuje się z uwzględnieniem: 1) równomiernego rozłożenia zajęć w poszczególnych dniach tygodnia, 2) różnorodności zajęć w każdym dniu, 3) nie łączenia w kilkugodzinne jednostki lekcyjne zajęć z tego samego przedmiotu, z wyjątkiem przedmiotów których program tego wymaga. 12. Rozkład zajęć dydaktyczno wychowawczych realizowany jest przez pięć dni w tygodniu. 13. Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12 do 22 uczniów Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określają zasady organizacyjne szkoły, opracowane przez dyrektora szkoły z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania. 2. Zasady organizacyjne szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę, w przypadku gdy dyrektor szkoły nie jest jednocześnie organem prowadzącym. 3. Na podstawie zatwierdzonych zasad organizacji szkoły dyrektor ustala tygodniowy rozkład wszystkich zajęć z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy Dla uczniów mających problemy w nauce organizuje się zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne oraz inne zajęcia wspomagające rozwój dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi. 2. Uczniom zapewnia się możliwość korzystania z nieobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych. 17

12 Akademia Młodego Człowieka Prywatna Szkoła Podstawowa w Koninie Strona 12 z Szkoła prowadzi świetlicę dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców. 2. Świetlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły. Prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych. 3. Grupa wychowawcza składa się ze stałych uczestników świetlicy i nie powinna przekraczać 25 uczniów. 4. Do zadań świetlicy należy: 1) Organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej. 2) Organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej, w pomieszczeniach i na powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny. 3) Ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień, organizowanie zajęć w tym zakresie. 4) Kształtowanie nawyków kultury życia codziennego. 5) Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowania nawyków higieny i czystości oraz dbałość o zachowanie zdrowia. 6) Rozwijanie samodzielności i samorządności oraz społecznej aktywności. 7) Współdziałanie z rodzicami i nauczycielami uczestników świetlicy. 5. Świetlica powinna być wyposażona w pomoce naukowe, sprzęt i materiały umożliwiające realizację programu pracy opiekuńczo-wychowawczej. 6. Uczniowie i rodzice muszą podporządkować się regulaminowi świetlicy szkolnej, który stanowi oddzielny dokument. Rozdział 5. Zasady oceniania w szkole W szkole funkcjonuje Wewnątrzszkolny System Oceniania. 2. Wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć edukacyjnych polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania. 3. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie, 2) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu, 4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w uczeniu się i zachowaniu oraz o specjalnych uzdolnieniach ucznia, 5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej. 4. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

13 Akademia Młodego Człowieka Prywatna Szkoła Podstawowa w Koninie Strona 13 z 31 1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny oraz informowanie o nich uczniów i rodziców/ prawnych opiekunów, 2) ustalanie przez Radę Pedagogiczną, w porozumieniu z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim, warunków i sposobu oceniania zachowania, 3) bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie z zajęć edukacyjnych i zachowania według skali i w formach przyjętych w szkole, 4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, 5) ustalanie rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zachowania, 6) ustalenie warunków i trybu poprawiania ocen klasyfikacyjnych, 7) ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom/ prawnym opiekunom informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce Na początku każdego roku szkolnego nauczyciele informują uczniów oraz ich rodziców/ prawnych opiekunów o wymaganiach edukacyjnych na poszczególne oceny wynikających z realizowanego programu nauczania, sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz warunkach i trybie poprawiania ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych. 2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców/ /prawnych opiekunów o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania Oceny są jawne dla ucznia, jak i dla jego rodziców/opiekunów prawnych i na ich prośbę nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić. 2. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom). 3. Ocenianie ma charakter bieżący i na etapie edukacji wczesnoszkolnej przyjmuje formę tradycyjnej skali ocen od 1 do 6 w ocenie bieżącej, ocena semestralna i końcoworoczna jest oceną opisową. 4. Ocenianie ma charakter bieżący i na etapie nauczania w klasach IV VI przyjmuje formę: 1) tradycyjnej skali ocen od 1 do 6 (dopuszcza się stosowanie znaku + przy ocenie cząstkowej i semestralnej), 2) nie stosuje się znaku - przy ocenach oraz + przy ocenie końcoworocznej Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych.

14 Akademia Młodego Człowieka Prywatna Szkoła Podstawowa w Koninie Strona 14 z Klasyfikowanie śródroczne uczniów klas 1 3 odbywa się w oparciu o oceny cząstkowe i ma formę oceny opisowej. 3. Klasyfikowanie śródroczne uczniów klas 4 6 przeprowadza się w oparciu o oceny cząstkowe uzyskane przez ucznia w zakresie wymagań zapisanych w Przedmiotowych Systemach Oceniania według skali od 1 do 6. W przypadku ocen odpowiednio: dopuszczająca do bardzo dobrej dopuszczalne jest stosowanie plusów. 4. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej (semestralnej) stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej (semestrze programowo wyższym), powinno się w miarę możliwości stworzyć uczniowi szansę uzupełnienia braków. Oceny semestralnej zachowania ucznia dokonuje wychowawca klasy po uzyskaniu opinii nauczycieli i uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia w skali: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne w oparciu o zasady zawarte w szczegółowym regulaminie oceniania zachowania. 5. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 1) ocenę z zajęć edukacyjnych, 2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły z zastrzeżeniem: a) rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, b) uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły Klasyfikowanie końcoworoczne w klasach I III polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym i opracowaniu oceny opisowej na podstawie śródrocznych cząstkowych ocen osiągnięć ucznia, analizy testów kompetencji i całorocznej obserwacji pracy dziecka odnotowanej w kartach obserwacji osiągnięć i postępów ucznia oraz kartach obserwacji zachowania ucznia. 2. Opisową ocenę roczną zachowania ucznia przygotowuje wychowawca po zakończeniu ostatniego okresu nauki, na podstawie śródrocznych ocen opisowych zachowania ucznia i całorocznej obserwacji jego postawy. 3. W konstruowaniu oceny, o której mowa w ust.2, uwzględnia się: umiejętność pracy w grupie, systematyczność, aktywny udział w zajęciach, obowiązkowość, przestrzeganie zasad kultury osobistej, aktywność społeczną. 4. Klasyfikowanie końcoworoczne uczniów klas IV VI polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych. 5. Ocena roczna wystawiana jest w skali od 1 do 6, bez plusów.

15 Akademia Młodego Człowieka Prywatna Szkoła Podstawowa w Koninie Strona 15 z Oceny rocznej z zachowania ucznia dokonuje wychowawca klasy po uzyskaniu opinii nauczycieli i uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia w skali: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne w oparciu o zasady zawarte w szczegółowym regulaminie oceniania zachowania. 7. Ustalona przez wychowawcę roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę zachowania wychowawca klasy. 2. Ocena klasyfikacyjna nie jest średnią arytmetyczną ocen bieżących i cząstkowych. 3. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. 4. Roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z dodatkowego zajęcia edukacyjnego nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. 5. Nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych nie później niż na dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. 6. Wychowawca klasy jest zobowiązany do przekazania rodzicom (prawnym opiekunom), w formie pisemnej, informacji o proponowanych ocenach z zajęć edukacyjnych i zachowania, nie później niż na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. 7. W przypadku, gdy uczeń jest zagrożony uzyskaniem oceny niedostatecznej, nauczyciel uczący, ma obowiązek poinformować o tym fakcie ucznia i wychowawcę klasy, który zawiadamia jego rodziców/ /prawnych opiekunów nie później, niż miesiąc przed terminem klasyfikacyjnego posiedzenia rady pedagogicznej. 8. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego. 9. Od ustalonej rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania przysługuje uczniowi i rodzicom (prawnym opiekunom) odwołanie do dyrektora szkoły w ciągu 7 dni. 10. W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa, dyrektor szkoły, po wstrzymaniu wykonania uchwały rady pedagogicznej powołuje komisję, która przeprowadza postępowanie wyjaśniające, a w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych także pisemny i ustny sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danego zajęcia edukacyjnego lub roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 11. Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęcia edukacyjnego oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od oceny ustalonej odpowiednio przez nauczyciela lub wychowawcę. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

16 Akademia Młodego Człowieka Prywatna Szkoła Podstawowa w Koninie Strona 16 z Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania. 2. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego nauczyciel w szczególności bierze pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki. 2. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii. 3. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się zwolniony Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych przekraczającej 50% czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny. 3. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców/prawnych opiekunów Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, a z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma formę zadania praktycznego. 5. Termin egzaminu klasyfikacyjnego jest uzgadniany z uczniem i jego rodzicami/ prawnymi opiekunami. 6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danego obowiązkowego zajęcia edukacyjnego w obecności nauczyciela takiego samego lub pokrewnego obowiązkowego zajęcia edukacyjnego. 7. W czasie trwania egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni w charakterze obserwatorów rodzice/prawni opiekunowie dziecka. 8. Od oceny niedostatecznej ustalonej w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą wnieść odwołanie w trybie 7 dni od daty egzaminu.

17 Akademia Młodego Człowieka Prywatna Szkoła Podstawowa w Koninie Strona 17 z W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowego lub dodatkowego zajęcia edukacyjnego, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się nieklasyfikowany Uczeń klas I III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie. 2. Uczeń klas IV VI otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od stopnia niedostatecznego. 3. Uczeń klas IV VI, który uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 4. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcoworocznej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskał oceny wyższe od oceny niedostatecznej i ponadto przystąpił do sprawdzianu po klasie szóstej. 5. Wynik sprawdzianu nie wpływa na ukończenie szkoły. 6. Organizację i przebieg sprawdzianu określają odrębne przepisy. 7. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1 lub 2, nie otrzymuje promocji i powtarza tę samą klasę. 8. Ucznia klas I III można pozostawić na drugi rok w tej samej klasie tylko w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie opanował wymagań zawartych w podstawie programowej, co potwierdzają kolejne testy kompetencji, bądź opuścił w ciągu roku więcej niż 50% zajęć szkolnych. W drugim przypadku Rada Pedagogiczna może, na wniosek rodziców/ prawnych opiekunów, zadecydować o dopuszczeniu ucznia do egzaminu klasyfikacyjnego Uczeń klasy IV lub V, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednego lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. 2. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor i powinien się on odbyć w ostatnim tygodniu przerwy wakacyjnej. 3. Dyrektor jest obowiązany poinformować o terminach egzaminów poprawkowych najpóźniej w ostatnim dniu zajęć. 4. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, techniki, informatyki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim charakter ćwiczeń praktycznych. 5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą: 1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze jako przewodniczący komisji,

18 Akademia Młodego Człowieka Prywatna Szkoła Podstawowa w Koninie Strona 18 z 31 2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminujący, 3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne, jako członek komisji. 6. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, do końca września. 7. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia rada pedagogiczna może, jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej. 9. Od oceny niedostatecznej ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego uczeń lub jego rodzice/ /prawni opiekunowie mogą wnieść odwołanie w trybie 7 dni od daty egzaminu. 29 Szkolne obszary aktywności uczniów podlegające ocenie: 1) wypowiedzi ustne kilkuzdaniowe wypowiedzi na zadany temat, opowiadanie, opis, prezentacja, dialog, recytacja, głos w dyskusji, czytanie tekstów, sprawozdanie z przeczytanej lektury, rekapitulacja, 2) prace pisemne kształtne i czytelne pismo, odpowiedź na pytania, rozwiązywanie wskazanych zadań i problemów, wykonanie ćwiczeń, redagowanie tekstów użytkowych, redagowanie różnych form wypowiedzi, wypełnianie prostych formularzy i ankiet, 3) zadania praktyczne niewerbalne wytwory pracy: album, słownik, mapa, plakat, prace plastyczne, przekład intersemiotyczny, słuchowisko, film, dziennik, zielnik, 4) formy zabawowe: gry dydaktyczne, rebusy, krzyżówki, konkursy, techniki dramowe, gry ruchowe, 5) umiejętność posługiwania się: informatorami, atlasem, mapą, planem, instrukcją, tabelą, wykresem, diagramem, przyrządami geometrycznymi, kalkulatorem, kompasem, mikroskopem, komputerem, 6) prowadzenie doświadczeń, hodowli, bezpośredniej obserwacji, 7) wykonywania ćwiczeń wychowania fizycznego z zakresu gimnastyki podstawowej, lekkoatletyki, zespołowych form aktywności ruchowej. Rozdział 6. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły Liczba zatrudnionych nauczycieli wynika z projektu zasad organizacji szkoły. 2. Zasady zatrudniania nauczycieli określają odrębne przepisy. 3. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów, a w szczególności:

19 Akademia Młodego Człowieka Prywatna Szkoła Podstawowa w Koninie Strona 19 z 31 1) dokonuje wyboru podręcznika spośród podręczników dopuszczonych przez Ministra Edukacji Narodowej, 2) planuje i prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą zgodnie z obowiązującą podstawą programową, programem wychowawczym i profilaktycznym szkoły, ponosi odpowiedzialność za jakość swojej pracy, 3) opracowuje na dany rok szkolny dokumentację przebiegu nauczania, 4) wspiera każdego ucznia w jego rozwoju, w szczególności opracowuje program wspomagający rozwój ucznia, który w klasyfikacji śródrocznej otrzymał ocenę niedostateczną z danego przedmiotu, 5) kształci i wychowuje dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji, atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka, 6) stosuje twórcze i nowoczesne metody nauczania i wychowania, 7) odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole i poza jej terenem, w czasie wycieczek, wyjść itp., 8) dokonuje oceny osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych swoich uczniów zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania, 9) współpracuje ze specjalistami w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zdrowotnej i innej pomocy specjalistycznej, 10) współdziała z rodzicami w sprawach nauczania i wychowania dzieci, inicjuje i organizuje imprezy o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym, 11) podejmuje działania w celu eliminowania niepowodzeń szkolnych, 12) prowadzi dokumentację przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 13) dba o swój warsztat pracy, gromadzi pomoce naukowe oraz troszczy się o estetykę pomieszczeń szkoły, 14) bierze czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej i realizuje jej postanowienia i uchwały, 15) korzysta w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, Rady Pedagogicznej i wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo-oświatowych, dąży do pełni własnego rozwoju, 16) planuje własny rozwój zawodowy, systematycznie podnosi swoje kwalifikacje przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego, 17) realizuje inne zadania zlecone przez dyrektora wynikające z bieżącej działalności szkoły, 18) realizuje zalecenia dyrektora szkoły i osób kontrolujących. 4. Nauczyciele prowadzący zajęcia w oddziałach I III i IV VI tworzą zespoły, których zadaniem między innymi jest: 1) opiniowanie programów nauczania, które po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną są zatwierdzane przez dyrektora, 2) wybór podręczników dla danych zajęć edukacyjnych i rekomendowanie ich do szkolnego zestawu podręczników,

20 Akademia Młodego Człowieka Prywatna Szkoła Podstawowa w Koninie Strona 20 z 31 3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli zgodnie z potrzebami szkoły, w tym: wymianę doświadczeń, podnoszenie umiejętności nauczycieli, popularyzowanie wiedzy metodycznej, upowszechnianie efektywnych i nowatorskich metod nauczania w ramach lekcji koleżeńskiej oraz organizowanie doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli, 4) pozyskiwanie informacji o wynikach nauczania uczniów, 5) opracowanie i modyfikowanie wymagań edukacyjnych na daną ocenę, 6) opracowanie narzędzi do diagnozowania osiągnięć edukacyjnych uczniów. 5. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek zespołu. 6. Nauczyciele mają prawo do: 1) szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych jak i uczniów, 2) wolności głoszenia własnych poglądów, nie naruszających godności innych ludzi, 3) decydowania o wyborze podręcznika, 4) swobody wyboru metod realizacji programu nauczania, 5) jawnej i umotywowanej oceny własnej pracy, 6) stałego rozwoju, wsparcia w zakresie doskonalenia zawodowego. 7. Nauczyciel ma obowiązek: 1) natychmiastowego reagowania na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie ich bezpieczeństwa, 2) dbania o bezpieczeństwo uczniów na zajęciach i w czasie między zajęciami, zgodnie z przepisami BHP, przydziałem obowiązków i niniejszym statutem, 3) niezwłocznego zawiadomienia dyrektora szkoły o wszystkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów, 4) jasnego formułowania wymagań wobec uczniów, udzielania uczniom i ich rodzicom informacji o postępach i uzyskanych ocenach z nauki i zachowania, 5) traktowania wszystkich uczniów z szacunkiem i życzliwością, 6) udzielania uczniom wsparcia i indywidualnych konsultacji, 7) udziału w zebraniach Rady Pedagogicznej, zespołów nauczycieli, współudziału w wyborach i działaniach organów szkoły, 8) zwracania uwagi na osoby postronne przebywające na terenie szkoły i skierowanie ich do dyrektora szkoły Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu nauczycielowi uczącemu ten w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą. 2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego. 3. W szczególnie uzasadnionym przypadku dopuszcza się zmianę wychowawcy oddziału na wniosek złożony do dyrektora szkoły i po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu

Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu STATUT Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu 2012/13 1 Rozdział I Postanowienia ogólne oraz cele i zadania Ośrodka 1 1. Ośrodek

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 6 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 7 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

Statut Szkoły Podstawowej AMS w Woliborzu

Statut Szkoły Podstawowej AMS w Woliborzu Statut Szkoły Podstawowej AMS w Woliborzu Rozdział I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 1. Osobą prowadzącą dla Szkoły Podstawowej AMS w Woliborzu jest Fundacja Wspierania Aktywności Lokalnej FALA z siedzibą we Wrocławiu.

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 5 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 6 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 TEKST UJEDNOLICONY po nowelizacji z dnia 6 lutego 2014 r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 PODSTAWA PRAW A Ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE tekst jednolity Rozdział l Postanowienia ogólne 1 1. Gimnazjum nr 36 w Warszawie z siedzibą przy ul. Polnej 7, zwane dalej szkołą, jest szkołą

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

STATUT Zespołu Szkół Zawodowych Nr5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku

STATUT Zespołu Szkół Zawodowych Nr5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku STATUT Zespołu Szkół Zawodowych Nr5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku 1 Spis treści: 1. Rozdział I Nazwa szkoły 2. Rozdział II Informacje o szkole 3. Rozdział III Cele i zadania szkoły 4. Rozdział

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Z E S P O Ł U S Z K Ó Ł NR 12 W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ

S T A T U T Z E S P O Ł U S Z K Ó Ł NR 12 W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ S T A T U T Z E S P O Ł U S Z K Ó Ł NR 12 W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ we W R O C Ł A W I U 1 TEKST JEDNOLITY SPIS TREŚCI DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział I PRZEPISY DEFINIUJĄCE

Bardziej szczegółowo

Statut Szkoły Podstawowej nr 12 im. Marii Skłodowskiej-Curie we Wrocławiu Tekst jednolity ze zmianami uchwalonymi przez Radę Pedagogiczną

Statut Szkoły Podstawowej nr 12 im. Marii Skłodowskiej-Curie we Wrocławiu Tekst jednolity ze zmianami uchwalonymi przez Radę Pedagogiczną Statut Szkoły Podstawowej nr 12 im. Marii Skłodowskiej-Curie we Wrocławiu Tekst jednolity ze zmianami uchwalonymi przez Radę Pedagogiczną I. NAZWA SZKOŁY 1 1. Szkoła Podstawowa nr 12 we Wrocławiu nosi

Bardziej szczegółowo

Statut Szkoły Podstawowej Szalom Alejchem

Statut Szkoły Podstawowej Szalom Alejchem Statut Szkoły Podstawowej Szalom Alejchem Szkoła Podstawowa Szalom Alejchem działa na podstawie statutu nadanego na podstawie art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 113 im. ADAMA RAPACKIEGO

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 113 im. ADAMA RAPACKIEGO STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 113 im. ADAMA RAPACKIEGO 1 NAZWA I STATUS SZKOŁY 1. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Szkoła Podstawowa Nr 113 im. Adama Rapackiego ma swoją siedzibę w budynku przy ulicy

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KARDYNAŁA BOLESLAWA KOMINKA W KĄTACH WROCŁAWSKICH ROZDZIAŁ I

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KARDYNAŁA BOLESLAWA KOMINKA W KĄTACH WROCŁAWSKICH ROZDZIAŁ I STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KARDYNAŁA BOLESLAWA KOMINKA W KĄTACH WROCŁAWSKICH ustalony na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106,

Bardziej szczegółowo

STATUT. Publicznego Gimnazjum nr 1. im. Powstańców Śląskich. w Mikołowie

STATUT. Publicznego Gimnazjum nr 1. im. Powstańców Śląskich. w Mikołowie Strona 1 z 61 STATUT Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Śląskich w Mikołowie Statut pozytywnie zaopiniowała Rada Pedagogiczna w dniu 12.12.2013r. Strona 2 z 61 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

STATUT. Zespołu Szkół Publicznych Nr 3. w Żyrardowie. Spis treści: Rozdział VII Organizacja zespołu

STATUT. Zespołu Szkół Publicznych Nr 3. w Żyrardowie. Spis treści: Rozdział VII Organizacja zespołu Załącznik do Uchwały Rady Pedagogicznej Nr 5/2013/2014 z dnia 17.03.2014 STATUT Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Żyrardowie Spis treści: Rozdział I Rozdział II Rozdział III Rozdział IV Rozdział V Rozdział

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 24 WE WROCŁAWIU

STATUT GIMNAZJUM NR 24 WE WROCŁAWIU STATUT GIMNAZJUM NR 24 WE WROCŁAWIU Na podstawie art. 60 ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r. Nr 80, poz. 546, z późń. zm.), rozporządzenia MEN z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH 02.07.2010 rok zm.30.11.2010 rok[1] zm.25.08.2011 rok[2] STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH Spis treści: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne str. 2 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASZOWIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASZOWIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASZOWIE 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa bez bliższego określenia o: a) Szkole należy przez to rozumieć- Szkoła Podstawowa w Kraszowie, b)

Bardziej szczegółowo

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych STATUT Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych 1 Załącznik do Uchwały nr 9/2014/2015 Rady Pedagogicznej Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych z dnia 01.12.2014

Bardziej szczegółowo

STATUT. Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim

STATUT. Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim Załącznik do Uchwały Rady Pedagogicznej nr 5//2009/2010 z dnia 04.05.2010 obowiązuje od 10 maja 2010 Zmiany wprowadzone uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 1//2010/2011 z dnia 29.11.2010 r. Nr 4//2012/2013 z

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 Szkoła Podstawowa nr 23 w Tychach. Misja szkoły... 5 Model absolwenta... 6 Cele i zadania szkoły...

Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 Szkoła Podstawowa nr 23 w Tychach. Misja szkoły... 5 Model absolwenta... 6 Cele i zadania szkoły... SPIS TREŚCI: Rozdział I Postanowienia ogólne... 4 Rozdział II Cele i zadania szkoły... 5 Misja szkoły... 5 Model absolwenta... 6 Cele i zadania szkoły... 7 Rozdział III Sposoby realizacji zadań szkoły...

Bardziej szczegółowo

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Dział I... 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 6 Rozdział 1... 6 Przepisy definiujące... 6 1... 6 Rozdział 2... 6 Podstawowe informacje o

Bardziej szczegółowo

Nazwa i siedziba szkoły. 2. Siedziba szkoły znajduje się we Wrocławiu przy ulicy Szkockiej 64.

Nazwa i siedziba szkoły. 2. Siedziba szkoły znajduje się we Wrocławiu przy ulicy Szkockiej 64. Na podstawie Uchwały nr XXXVII/501/97 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 24 kwietnia 1997 oraz Uchwały Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 3 z dnia 11.02.2015 r. przyjęto jednolity tekst Statutu Szkoły w

Bardziej szczegółowo

Statut Szermierczej Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 85 im. prof. Mariana Suskiego we Wrocławiu STATUT

Statut Szermierczej Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 85 im. prof. Mariana Suskiego we Wrocławiu STATUT STATUT Szermierczej Sportowej Szkoły Podstawowej nr 85 im. prof. Mariana suskiego we Wrocławiu / tekst jednolity / 1 SPIS TRESCI Rozdział I NAZWA I SIEDZIBA SZKOŁY... str.4 Rozdział II INFORMACJE O SZKOLE.str.5

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Wielowsi

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Wielowsi STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Wielowsi SSPPIISS TTRREE ŚŚCCII : ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... str. 2 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... str. 2 ROZDZIAŁ III Sposoby realizacji zadań szkoły... str. 4 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE. TEKST UJEDNOLICONY NA DZIEŃ 31 października 2012

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE. TEKST UJEDNOLICONY NA DZIEŃ 31 października 2012 STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE Opracowany na podstawie: Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami) Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

STATUT. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. K.K. BACZYŃSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE

STATUT. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. K.K. BACZYŃSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. K.K. BACZYŃSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE Spis treści 1. Statut Szkoły. str. nr 3 2. Załącznik nr 1 Regulamin dyżurów nauczycieli 3. Załącznik nr 2 Wewnątrzszkolny System Oceniania

Bardziej szczegółowo