Informacja. w zakresie ochrony zdrowia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja. w zakresie ochrony zdrowia"

Transkrypt

1 Informacja o potrzebach mieszkańców miasta Chełma w zakresie ochrony zdrowia Chełm, listopad 2007 rok

2 Spis treści WSTĘP...3 I. DEFINICJE: ZDROWIA, OCHRONY ZDROWIA, CHOROBY, PROMOCJI ZDROWIA..3 II. PODSTAWOWE CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA STAN ZDROWIA CZŁOWIEKA...4 III. SYTUACJA DEMOGRAFICZNA...6 IV. OCENA STANU ZDROWIA MIESZKAŃCÓW CHEŁMA...7 V. POTRZEBY ZDROWOTNE W ŚWIETLE ANKIET PRZEPROWADZONYCH WŚRÓD MIESZKAŃCÓW CHEŁMA...15 VI. CHARAKTERYSTYKA POTRZEB ZDROWOTNYCH Potrzeby w/z podstawowej opieki zdrowotnej Potrzeby w/z specjalistycznej opieki medycznej Potrzeby w/z lecznictwa szpitalnego Potrzeby w/z leczenia uzaleŝnień (w tym równieŝ od alkoholu) Potrzeby w/z opieki zdrowotnej nad dzieckiem przebywającym w Ŝłobku Potrzeby w/z opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi (w tym chorymi psychicznie) Potrzeby w/z ratownictwa medycznego Potrzeby w/z usług aptekarskich...25 VII. POTRZEBY ZDROWOTNE W POWIĄZANIU Z INNYMI POLITYKAMI...26 VIII. PODSUMOWANIE...28 Informacja o potrzebach mieszkańców miasta Chełma w zakresie ochrony zdrowia 2/29

3 WSTĘP Przyczyny chorób są wieloczynnikowe. Mogą to być złe warunki środowiskowe i socjalne, uwarunkowania genetyczne, styl Ŝycia, niski stopień oświaty, kultury ogólnej i zdrowotnej, niedostępność opieki profilaktycznej i leczniczej. Koncepcja społeczeństwa wolnego od chorób z biologicznego punktu widzenia jest nierealna. JednakŜe człowiek moŝe znacznie zmodyfikować chorobowość prowadząc działania profilaktyczne i edukację zdrowotną. I. DEFINICJE: ZDROWIA, OCHRONY ZDROWIA, CHOROBY, PROMOCJI ZDROWIA Zdrowia nie da się zdefiniować Ŝadnymi, ścisłymi i mierzalnymi kryteriami, gdyŝ jego istnienie jest w duŝym stopniu sprawą subiektywnych ocen. WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) definiuje zdrowie jako: stan pełnego dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i socjalnego, a więc stan w którym budowa i czynność wszystkich tkanek i narządów są nie tylko prawidłowe ale zapewniają równieŝ wewnętrzną równowagę i zdolność przystosowania do otaczających warunków - równieŝ społecznych. Ogólnie mówiąc zdrowie nie jest to brak chorób, gdyŝ wszystko co Ŝywe ulega w jakimś stopniu chorobom, ale jest to stan z jakim poszczególna jednostka, w warunkach określonych jako środowisko genetyczne, fizyczne, kulturowe moŝe skutecznie działać odczuwając dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny. Ochrona zdrowia oznacza zbiór działań, w tym głównie politykę zdrowotną, która ma wpływać na ułatwianie dokonywania indywidualnego wyboru tego co lepsze z punktu widzenia poprawy i zachowania zdrowia, na dokonywanie zmian w środowisku Ŝycia, nauki i pracy, zmian w zakresie indywidualnego ryzyka zdrowotnego i odporności na czynniki szkodliwe dla zdrowia oraz na rozwijanie technologii nieszkodliwych dla zdrowia. Choroba jest takim stanem organizmu, kiedy to czujemy się źle, a owego złego samopoczucia nie moŝna jednak powiązać z krótkotrwałym, przejściowym uwarunkowaniem psychologicznym lub bytowym, lecz z dolegliwościami wywołanymi przez zmiany strukturalne lub zmienioną czynność organizmu. Przez dolegliwości Informacja o potrzebach mieszkańców miasta Chełma w zakresie ochrony zdrowia 3/29

4 rozumiemy przy tym doznania, które są przejawem nieprawidłowych zmian struktury organizmu lub zaburzeń regulacji funkcji narządów. Promocja zdrowia to proces umoŝliwiający jednostkom i grupom społecznym zwiększanie kontroli nad uwarunkowaniami zdrowia, w celu poprawy ich stanu zdrowia oraz sprzyjający rozwijaniu zdrowego stylu Ŝycia, a takŝe kształtowaniu innych społecznych, środowiskowych i osobniczych czynników prowadzących do zdrowia. II. PODSTAWOWE CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA STAN ZDROWIA CZŁOWIEKA Wśród czynników mających wpływ na zdrowie człowieka wyróŝnia się: styl Ŝycia (50-60 %), środowisko fizyczne oraz społeczne (ok. 20 %) czynniki genetyczne (ok. 20%) oraz słuŝbę zdrowia, która moŝe rozwiązać 10-15% problemów zdrowotnych społeczeństwa. ZagroŜenie zdrowia człowieka wiąŝe się nie tylko z rozwojem cywilizacji oraz z procesem urbanizacji, ale równieŝ z niewłaściwą polityką ekologiczną i brakiem wystarczającej troski o ochronę środowiska. Jakkolwiek czyniono wiele starań w celu zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska (pyły, odpady), to jednak nadal czynniki zewnętrzne w duŝej mierze wpływają negatywnie na stan zdrowia. Wiele chorób dotyczy coraz młodszej populacji. Do czynników szczególnie zagraŝających zdrowiu naleŝą: wadliwy styl Ŝycia, zagroŝenia środowiskowo- społeczne zagroŝenia środowiskowo- fizyczne 1. Wadliwy styl Ŝycia Wadliwy styl Ŝycia to głównie: mała aktywność fizyczna ogółu ludności, siedzący tryb Ŝycia (tylko 10 % populacji dorosłych uprawia niektóre z form aktywności), nieprawidłowości w sposobie Ŝywienia (w tym: nadmierne spoŝycie tłuszczów, soli kuchennej, niedobór spoŝycia mleka i jego przetworów oraz warzyw, owoców, ciemnego pieczywa), Informacja o potrzebach mieszkańców miasta Chełma w zakresie ochrony zdrowia 4/29

5 nadmierne spoŝycie alkoholu, zwłaszcza napojów wysokoprocentowych, uŝywanie substancji psychoaktywnych - innych niŝ alkohol i nikotyna (zjawisko nasila się zwłaszcza wśród ludzi młodych), palenie tytoniu, długotrwały stres spowodowany np. nadmiernym obciąŝeniem zawodowym, problemami rodzinnymi. 2. ZagroŜenia środowiskowo- społeczne ZagroŜenia środowiskowo- społeczne to głównie: spadek realnych dochodów ludności, wzrost cen i zmiana struktury wydatków (trudności w zaspokajaniu bieŝących potrzeb), utrzymywanie się wysokiej stopy bezrobocia (uzaleŝnienie znacznej części społeczeństwa od pomocy społecznej), nasilające się patologie Ŝycia społecznego (spadek poczucia bezpieczeństwa osobistego, wzrost przestępczości). Dokonujące się w Polsce zmiany, oprócz pozytywnych skutków, powodują pogłębienie wielu negatywnych zjawisk, takich jak bezrobocie, spadek dochodów ludności, brak poczucia stabilizacji Ŝyciowej i zawodowej, brak poczucia bezpieczeństwa socjalnego, poczucie osamotnienia. Wymienione zjawiska są przyczyną zagroŝeń dla prawidłowego funkcjonowania osób i rodzin. Czynniki te spowodowały zepchnięcie całej rzeszy osób i rodzin do grupy większego ryzyka zdrowotnego, gdyŝ jak wskazują badania naukowe wśród ludzi uboŝszych, upośledzonych i społecznie izolowanych występuje wyŝsze ryzyko zachorowań i śmiertelności. 3. ZagroŜenia środowiskowo- fizyczne ZagroŜeniami środowiskowo- fizycznymi mogą być: zanieczyszczenie powietrza, gleby, wód powodowane eksploatacją instalacji przemysłowych, ruchem pojazdów, funkcjonowaniem gospodarstw domowych, zagroŝenia odpadami niebezpiecznymi w tym zawierającymi np. azbest, polichlorowane bifenyle, potencjalne zagroŝenia środowiska spowodowane awariami przemysłowymi, Informacja o potrzebach mieszkańców miasta Chełma w zakresie ochrony zdrowia 5/29

6 katastrofami środowiska i wypadkami, hałas. III. SYTUACJA DEMOGRAFICZNA 1. LICZBA MIESZKAŃCÓW CHEŁMA 1 Według stanu na dzień 31 grudnia 2006 r. ludność Chełma wynosiła osób (o 0,4 % mniej niŝ w 2005 r.) w tym kobiet i męŝczyzn. Podobnie jak w latach poprzednich, w 2006 r. najwyŝszy odsetek mieszkańców Chełma stanowiły osoby w wieku produkcyjnym 66,9% ogółu populacji (tj osób, w tym kobiet i męŝczyzn). Osoby w wieku przedprodukcyjnym stanowiły 19% ogółu (tj osób, w tym 6254 kobiet i 6636 męŝczyzn). Ludność w wieku poprodukcyjnym stanowiła 14,1% ogółu (tj osoby, w tym 6608 kobiet i 2974 męŝczyzn). 2. URODZENIA 2 Analizując ruch naturalny mieszkańców na przestrzeni lat: , zaobserwowano spadkową tendencję liczby urodzeń Ŝywych. Od 2005 roku liczba urodzeń zaczęła rosnąć i w 2006 wyniosła 617, co stanowi wzrost w stosunku do 2005 roku o 9,3%. Wśród narodzonych 308 jest płci Ŝeńskiej i 309 noworodków płci męskiej. 3. ZGONY 3 W 2005 r. wśród 613 zgonów mieszkańców Chełma (liczba zawiera zgony, które miały miejsce w Chełmie oraz poza jego terenem), 589 nastąpiło w Chełmie. Liczba zgonów mieszkańców Chełma w 2006 r. wyniosła 593, z czego w Chełmie nastąpiło Źródło: Dane statystyczne Urzędu Statystycznego w Lublinie 2 Źródło: Dane statystyczne Urzędu Statystycznego w Lublinie 3 Źródło: Dane statystyczne Urzędu Statystycznego w Lublinie i analiza własna sporządzona na podst. inf. uzyskanych z Lubelskiego Centrum Zdrowia Publicznego w Lublinie Informacja o potrzebach mieszkańców miasta Chełma w zakresie ochrony zdrowia 6/29

7 IV. OCENA STANU ZDROWIA MIESZKAŃCÓW CHEŁMA Szczegółową informację na temat stanu zdrowia mieszkańców Chełma przedstawiono radnym Rady Miasta Chełm (w miesiącu wrześniu br.) podczas Komisji Rodziny, Zdrowia i Ochrony Środowiska. Ta część niniejszego opracowania zawiera skrót w/w informacji. Uznano, Ŝe informacje te są niezbędne do określenia potrzeb zdrowotnych CHOROBOWOŚĆ I ZAPADALNOŚĆ NA PODSTAWIE DANYCH PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 4 Chorobowość, zapadalność oraz umieralność są określane mianem negatywnych czynników odzwierciedlających stan zdrowia społeczeństwa. Czynniki te są istotnym elementem w ocenie stanu zdrowia mieszkańców Chełma. Sytuacja w zakresie chorobowości i zapadalności na najczęściej występujące schorzenia została omówiona z wyszczególnieniem osób leczących się zarówno w Miejskim Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Chełmie, jak i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej na terenie Chełma. Chorobowość odzwierciedla liczbę osób leczonych od dłuŝszego czasu wraz z nowymi zachorowaniami. Na zapadalność składają się jedynie nowe przypadki zachorowań na konkretną jednostkę chorobową w omawianym roku. W 2006 roku wśród nowych przypadków zachorowań do najczęstszych chorób naleŝały: Schorzenia u dzieci i młodzieŝy w wieku 0-18 lat - zniekształcenia kręgosłupa 160 osób, - zaburzenia refrakcji i akomodacji oka 147 osób, - niedokrwistości 90 osób, - alergie pokarmowe 89 osób, - alergie skórne 83 osoby, - dychawica oskrzelowa (spowodowana alergią) 78 osób, - otyłość 53 osób, 4 Źródło: Analiza własna sporządzona na podst. inf. uzyskanych z Lubelskiego Centrum Zdrowia Publicznego w Lublinie Informacja o potrzebach mieszkańców miasta Chełma w zakresie ochrony zdrowia 7/29

8 Schorzenia u osób w wieku 19 lat i więcej - choroby układu krąŝenia 870 osób, w tym: - choroba nadciśnieniowa 440 osób, - niedokrwienna choroba serca 188 osób (w tym 71 osób z powodu przebytego zawału serca), - przewlekłe choroby układu trawiennego 335 osób, - choroby obwodowego układu nerwowego 265 osób, - choroby układu mięśniowo-kostnego i tkanki łącznej 255 osób, - cukrzyca 220 osób ( w tym 49 osób leczonych insuliną), - przewlekły nieŝyt oskrzeli, dychawica oskrzelowa 186 osób, - choroby tarczycy 176 osób, - niedokrwistość 145 osób, - nowotwory 104 osoby. Analiza porównawcza (za lata ) najczęściej występujących zachorowań stwierdzonych po raz pierwszy wskazuje, Ŝe: znacznie wzrosła liczba zachorowań na nowotwory (+77,89%), zaburzenia odŝywiania (+20%), cukrzycę (+18,64%) znacznie spadła liczba zachorowań na: otyłość (-31,17%), niedoŝywienie (-37,04%), niedokrwienne choroby serca (-34,27%), choroby naczyń mózgowych (-40,21%) 2.2. CHOROBOWOŚĆ I ZAPADALNOŚĆ NA CHOROBY ZAKAŹNE 5 Sytuacja epidemiologiczna w zakresie zachorowań na choroby zakaźne wskazuje, Ŝe w 2006 r. w porównaniu do 2005 r.: wzrosła liczba zachorowań na szkarlatynę, zapalenie opon mózgowych, róŝyczkę, wirusowe zapalenie wątroby typu C, mononukleozę zakaźną, zapalenie płuc o etiologii zakaźnej,grypę; pojawiły się pojedyncze przypadki zachorowań, których w 2005 r. nie stwierdzono: zapalenie opon mózgowych, toksoplazmoza, świerzb, zatrucia alkoholem, zatrucia lekami; znacząco spadła liczba zachorowań na salmonellozę, świnkę, glistnicę; W Chełmie utrzymuje się wysoki poziom zaszczepienia populacji dziecięcej 5 Źródło: Analiza własna sporządzona na podstawie danych statystycznych Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chełmie Informacja o potrzebach mieszkańców miasta Chełma w zakresie ochrony zdrowia 8/29

9 przeciwko chorobom zakaźnym i wynosi od 96,1% - 99,9% z wyjątkiem szczepienia przeciwko Haemophilus influenzae typ b -46,0% CHOROBOWOŚĆ SZPITALNA 6 Lecznictwem szpitalnym w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie objęto pacjentów (wzrost w porównaniu do 2005 r. o 1,17%), w tym: męŝczyzn (wzrost o 1,1%) i kobiet (wzrost o 1,2%). Najczęstszym powodem hospitalizacji były choroby: układu krąŝenia (2183 osoby), układu trawiennego (1401 osób), urazy i zatrucia, układu oddechowego (938 osób), układu moczowo-płciowego (933 osoby), nowotwory (839 osoby). Najwięcej pacjentów było w wieku ponad 65 lat (3305 osób), najmniej pacjentów w wieku 5-9 lat (268 osób). MęŜczyźni częściej niŝ kobiety hospitalizowani są z powodu: gruźlicy, cukrzycy, zaburzeń psychicznych i zachowania, chorób układu krąŝenia (ostry zawał serca i choroby naczyń mózgowych), chorób układu oddechowego, wrzodów układu trawiennego, urazów, zatruć i innych skutków czynników zewnętrznych. Natomiast kobiety najczęściej hospitalizowano z powodu: wirusowego zapalenia wątroby, nowotworów złośliwych, chorób krwi i narządów krwiotwórczych, tarczycy, układu nerwowego, oka, skóry i tkanki podskórnej, układu kostno-stawowego i mięśniowego, układu moczowo-płciowego UMIERALNOŚĆ 7 Jakkolwiek umieralność jest ujemnym czynnikiem, określającym stan zdrowia ludności, to stanowi waŝny element wykorzystywany w ocenie stanu zdrowia populacji. Najczęstszą przyczyną zgonów są choroby układu krąŝenia (175 osób) i nowotwory (89 osób). Obserwuje się wzrost zgonów z powodu chorób układu trawiennego, cukrzycy, wad rozwojowych wrodzonych. 6 Źródło: Analiza własna sporządzona na podst. inf. uzyskanych z Lubelskiego Centrum Zdrowia Publicznego w Lublinie 7 Źródło: Analiza własna sporządzona na podst. inf. uzyskanych z Lubelskiego Centrum Zdrowia Publicznego w Lublinie Informacja o potrzebach mieszkańców miasta Chełma w zakresie ochrony zdrowia 9/29

10 2.5. STAN ZDROWIA MIESZKAŃCÓW CHEŁMA NA TLE MEDYCZNYCH DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH 8 Wśród czynników obrazujących stan zdrowia ludności, niezwykle waŝną kwestię stanowiły medyczne działania ratownicze, podejmowane przez Stację Ratownictwa Medycznego w Chełmie w stanach nagłego zagroŝenia Ŝycia lub zdrowia ludności. Odzwierciedleniem tego były, wyjazdy do wypadków i nagłych zachorowań, a takŝe pomoc medyczna udzielana w trybie ambulatoryjnym (bez konieczności hospitalizacji). W ramach udzielanej pomocy największy odsetek (86,8 %) stanowiły wyjazdy do wypadków uliczno-drogowych i nagłych zachorowań, które miały miejsce w domu. Dzieci i młodzieŝ w wieku 0-18 lat stanowiły 6,4 % ogólnej liczby osób, którym udzielono pomocy; kobiety 43,3%, zaś męŝczyźni 50,3 %. Znaczną ilość usług medycznych Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie wykonuje w zakresie nocnej i świątecznej opieki medycznej. przyjęcia ambulatoryjne dla dorosłych i dzieci os. zabiegi stacjonarne np.: iniekcje os. zabiegi wyjazdowe os. wyjazdy do zachorowań os. usługi transportu chorych os. W 2006 r. Stacja Ratownictwa Medycznego stwierdziła 394 zgony w tym 24 w wyniku powieszenia. Liczba powieszeń jest jedną z najwyŝszych w kraju. Znaczną liczbę pacjentów Stacji stanowią osoby pod wpływem alkoholu. Często jest to alkohol zza wschodniej granicy powodujący zgony młodych ludzi. Porównanie danych statystycznych za rok 2006 sporządzonych przez Stację Ratownictwa Medycznego do 2005 roku wskazuje, Ŝe: liczba wyjazdów do zdarzeń spadła o 0,98%, liczba osób, którym udzielono świadczeń zdrowotnych spadła o 0,96%, liczba kobiet, którym udzielono pomocy pogotowia ratunkowego w domu wzrosła o 0,04% 8 Źródło: Sporządzono na podstawie informacji Stacji Ratownictwa Medycznego w Chełmie Informacja o potrzebach mieszkańców miasta Chełma w zakresie ochrony zdrowia 10/29

11 3. STAN ZDROWIA MIESZKAŃCÓW CHEŁMA NA TLE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 9 Analiza stanu zdrowia mieszkańców w 2006 roku na tle województwa lubelskiego wskazuje, Ŝe: powyŝej średniej wojewódzkiej jest chorobowość i zachorowalność wśród dzieci i młodzieŝy w następujących schorzeniach: niedokrwistość, choroby tarczycy, cukrzyca, niedoŝywienie, otyłość, zaburzenia odŝywiania, padaczka, zaburzenia refrakcji i akomodacji, dychawica oskrzelowa, alergie pokarmowe, skórne, zniekształcenia kręgosłupa, wady rozwojowe-układu nerwowego, układu krąŝenia, zaburzenia rozwoju psychomotorycznego; poniŝej średniej wojewódzkiej chorobowość i zachorowalność występuje w następujących schorzeniach: choroba nadciśnieniowa, wady rozwojowe narządów płciowych, aberracje chromosomowe; w upośledzeniu umysłowym, dziecięcym poraŝeniu mózgowym, chorobach układu moczowego, trwałym uszkodzeniu narządu ruchu wskaźnik chorobowości jest powyŝej średniej wojewódzkiej a zachorowalność czyli nowe zachorowania w danym roku są poniŝej; w zaburzeniach rozwoju w tym fizycznego wskaźnik chorobowości jest poniŝej średniej wojewódzkiej a wskaźnik zachorowalności czyli nowe zachorowania jest powyŝej średniej wojewódzkiej Stan zdrowia osób w wieku 19 lat i powyŝej wskazuje, Ŝe w porównaniu do średniej wojewódzkiej, mieszkańcy Chełma rzadziej chorują na następujące schorzenia: gruźlicę, nowotwory, choroby tarczycy, choroby obwodowego układu nerwowego. Natomiast znacznie częściej zapadają na schorzenia, takie jak: cukrzyca, niedokrwistość, choroby układu krąŝenia, przewlekły nieŝyt oskrzeli, dychawica oskrzelowa. 9 Źródło: Analiza własna sporządzona na podst. inf. uzyskanych z Lubelskiego Centrum Zdrowia Publicznego w Lublinie Informacja o potrzebach mieszkańców miasta Chełma w zakresie ochrony zdrowia 11/29

12 4. STAN ZDROWIA MIESZKAŃCÓW CHEŁMA W ŚWIETLE PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ MSP ZOZ 10 W roku 2006 MSP ZOZ realizował cztery programy profilaktyki zdrowotnej finansowanych ze środków NFZ oraz cztery programy finansowane ze środków budŝetu miasta. Wyniki programów profilaktycznych 1. Wśród 2039 osób objętych programem profilaktyki chorób układu krąŝenia: - liczba osób z łagodnym ryzykiem choroby wynosiła 251 (tj. ok. 12,3%) - liczba osób z umiarkowanym ryzykiem choroby wynosiła (tj. ok. 66%) - liczba osób z duŝym ryzykiem choroby wynosiła 390 (tj. ok. 19%) - liczba osób z bardzo duŝym ryzykiem choroby wynosiła 30 (tj. ok. 1,4%) - liczba osób z podwyŝszonym poziomem cholesterolu wynosiła (tj. ok. 57%) - liczba osób z podwyŝszonym poziomem TG wynosiła 478 (tj. ok. 23 %) - liczba osób z podwyŝszonym poziomem glukozy wynosiła 297 (tj. ok. 14,5%) - liczba osób palących papierosy wynosiła 585 (tj. ok. 29%) - liczba osób z nadwagą wynosiła wynosiła 922 (tj.. ok. 45%) - liczba osób objętych dalszą diagnostyką i leczeniem przez lekarza poz wynosiła (tj. ok. 71%) - liczba osób skierowanych na dalszą diagnostykę w trybie ambulatoryjnym wynosiła 189 (tj. ok. 9,2%) 2. Wśród osób objętych programem profilaktyki gruźlicy i raka płuc stwierdzono następujące czynniki ryzyka: - czynne palenie tytoniu (1514 osób, tj. około 24% badanej populacji) - palenie bierne (485 osób, tj. ponad 7% badanej populacji) - kontakt z chemikaliami, azbestem, sadzą, smołą itp. (171 osób, tj. około 3% badanej populacji) - trudne warunki materialne (346 osób, tj. ponad 5% badanej populacji) - częste (co najmniej 2x w tygodniu) picie wysokoprocentowych alkoholi (48 osób, tj. około 0,7% badanej populacji) 3. Wśród 20 kobiet objętych programem profilaktyki raka szyjki macicy stwierdzono: - u 12 (60%) badanych kobiet wymaz cytologiczny był prawidłowy 10 Źródło: Analiza własna sporządzona na podstawie informacji uzyskanych z MSP ZOZ w Chełmie Informacja o potrzebach mieszkańców miasta Chełma w zakresie ochrony zdrowia 12/29

13 - u 8 (40%) wykryto zmiany w tym: u 6 (30%) badanych kobiet wykryto dysplazję stopnia co najmniej średniego, u 2 (10%) kobiet wykryto stan przedrakowy 4. Wśród kobiet objętych programem profilaktyki raka piersi: - liczba kobiet zakwalifikowanych do dalszej diagnozy z powodu wykrycia zmian w piersiach wynosiła 870 (tj. ok. 44%) - liczba kobiet u których stwierdzono łagodne zmiany (włókniaki, torbiele) 565 (tj. ok. 40%) liczba kobiet u których stwierdzono zmiany niepewne i podejrzane 86 (tj. ok. 7%) 5. Wśród osób objętych programem profilaktyki osteoporozy: - liczba osób ze stwierdzoną osteopenią wynosiła 728 (tj. ok. 29 %) - liczba osób ze stwierdzoną osteoporozą wynosiła 511 (tj. ok. 20%) - liczba osób z wynikami w normie wynosiła (tj. ok. 50 %) Wśród 2163 kobiet stwierdzono niŝej wymienione czynniki ryzyka predysponujące do zachorowania na osteoporozę: - palenie tytoniu (474 kobiety, tj. ok. 22% przebadanych), - nadwaga (1 166 kobiet, tj. ok. 52%), - nieregularna podaŝ wapnia w diecie (1 417 kobiet, tj. ok. 65%), - całkowity brak wapnia w diecie (243 kobiet, tj. ok. 12%), - nieregularne miesiączkowanie (288 kobiet, tj. ok. 13%), - brak miesiączki, głównie z powodu menopauzy ale równieŝ z powodu usunięcia jajników (1 424 kobiet, tj. około 66%), - pooperacyjne usunięcie jajników (353 kobiety, tj. ok. 17%), - nieregularne wykonywanie ćwiczeń fizycznych (737 kobiet, tj. ok. 34%), - całkowity brak ćwiczeń fizycznych (113 kobiet, tj. ok. 6%), - zachorowanie na osteoporozę w rodzinie (342 kobiety, tj. ok. 16%). Czynniki ryzyka predysponujące do zachorowania na osteoporozę stwierdzone w grupie 340 męŝczyzn uczestniczących w programie: palenie tytoniu (92 męŝczyzn, tj. ok. 27% przebadanych), nadwaga (138 męŝczyzn, tj. ok. 41%), nieregularna podaŝ wapnia w diecie (221 męŝczyzn, tj. 65%), całkowity brak wapnia w diecie(47 męŝczyzn, tj. ok. 14%), nieregularne wykonywanie ćwiczeń fizycznych (136 męŝczyzn, tj. ok. 40%), całkowity brak ćwiczeń fizycznych (141 męŝczyzn, tj. ok. 42%), Informacja o potrzebach mieszkańców miasta Chełma w zakresie ochrony zdrowia 13/29

14 zachorowania na osteoporozę w rodzinie (31 męŝczyzn, tj. ok. 11%). Wśród 1968 mieszkańców Chełma w wieku od 25 roku Ŝycia objętych programem profilaktyki przewlekłej obturacyjnej choroby płuc rozpoznano następujące czynniki ryzyka: palenie tytoniu czynne (548 osób, ok. 27% badanych), palenie bierne (598 osób, ok. 30% badanych), praca w przemyśle (włókienniczym, cementowym, papierniczym, drzewnym, przetwórstwa zbiorowego) dotyczyła 27 osób (ok. 1,4 % badanych). Wyniki badań spirometrycznych: normę stwierdzono u osób (ok. 69 % badanych), bardzo łagodną i łagodną obturację stwierdzono u 400 osób (ok. 19% badanych), umiarkowaną obturację rozpoznano u 183 osób (ok. 9 % badanych), powaŝną obturację stwierdzono u 13 osób (ok. 0,7% badanych). 5. STAN ZDROWIA MIESZKAŃCÓW CHEŁMA NA PODSTAWIE WYNIKÓW ANKIET Badania ankietowe zostały przeprowadzone w czerwcu 2007 r. przez studentów Szkoły WyŜszej im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy w Chełmie. Badaniem objęto 400 mieszkańców Chełma w wieku 18 lat i więcej. Próba była reprezentatywna pod względem zmiennych: płeć, wiek i wykształcenie. W związku z tym wyniki moŝna było uogólnić na całą populację mieszkańców Chełma. Jedna z kategorii pytań dotyczyła stanu zdrowia mieszkańców Chełma. W ogólnej ocenie stanu zdrowia badani najczęściej unikali odpowiedzi zdecydowanie pozytywnie, jak i zdecydowanie negatywnie, określających ów stan. MoŜna zatem stwierdzić, Ŝe stan zdrowia Chełmian jest względnie dobry. Z analizy ankiet wynika, Ŝe większość mieszkańców Chełma uskarŝa się na róŝne dolegliwości lub choroby. DuŜa część odczuwa bóle pleców i kręgosłupa oraz bóle kończyn. Nieco rzadziej skarŝą się na bóle głowy i migreny. Dosyć często spotykane są dolegliwości związane z sercem oraz ciśnieniem krwi (nadciśnieniem lub słabym krąŝeniem). Niecałe 40% mieszkańców nie cierpi na Ŝadne dolegliwości. Choroby nękające mieszkańców moŝna podzielić na mniej lub bardziej cięŝkie. Wśród chorób bardziej powaŝnych najczęściej występują choroby serca (7%) i choroba nadciśnieniowa (7%). W takim samym odsetku występuje choroba reumatyczna. Informacja o potrzebach mieszkańców miasta Chełma w zakresie ochrony zdrowia 14/29

15 Ankieta tylko orientacyjnie ukazuje strukturę chorób cięŝkich i przewlekłych, gdyŝ ankieterzy nie docierali do osób obłoŝnie chorych lub lub przebywających w szpitalach. Poza tym respondenci niechętnie ujawniali informacje na temat powaŝnych chorób takich jak choroba nowotworowa. MoŜna jednak przyjąć za bliską stanowi faktycznemu częstotliwość ulegania chorobom krótkotrwałym, których przebieg jest lŝejszy. Wśród takich chorób respondenci najczęściej wymieniali: grypę (19%), przeziębienie,katar (13%) i anginę (4%). V. POTRZEBY ZDROWOTNE W ŚWIETLE ANKIET PRZEPROWADZONYCH WŚRÓD MIESZKAŃCÓW CHEŁMA Na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych w czerwcu 2007r. przez studentów Szkoły WyŜszej im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy w Chełmie dokonano analizy potrzeb zdrowotnych mieszkańców Chełma. W opinii mieszkańców najwaŝniejszą potrzebą w sferze opieki medycznej jest zwiększenie dostępu do lekarzy specjalistów, tj.: okulistów, kardiologów, ginekologów, stomatologów, chirurgów i ortopedów. Tabela nr 1. Pytanie ankietowe: Jakich lekarzy brakuje (lub są trudno dostępni) w publicznych zakładach opieki zdrowotnej? lekarzy specjalistów (ogólnie) 18% okulistów 18% kardiologów 14% ginekologów 14% stomatologów 12% chirurgów 9% ortopedów 9% dermatologów 7% neurologów 6% laryngologów 5% onkologów 5% rehabilitantów 3% alergologów 2% anestezjologów 2% dietetyków 2% Informacja o potrzebach mieszkańców miasta Chełma w zakresie ochrony zdrowia 15/29

16 endokrynologów 2% psychiatrów 2% psychologów 2% lekarzy rodzinnych 2% wszystkich 3% innych lekarzy 8% Chełmianie przeciętnie oceniają swoją wiedzę na temat chorób zagraŝających zdrowiu. Największe zapotrzebowanie jest na informacje na temat chorób nowotworowych i chorób serca. Tabela nr 2. Pytanie ankietowe: O jakich chorobach zagraŝających naszemu zdrowiu chciał(a)by Pan(i) poszerzyć wiedzę? nowotwory 18% choroby serca 17% AIDS 6% sepsa 4% cukrzyca 4% choroby płuc 4% choroby zakaźne 3% alergie 3% choroby cywilizacyjne 2% choroby Ŝołądka 2% miaŝdŝyca 2% osteoporoza 2% choroby psychiczne 2% choroba Alzheimera 1% choroba Parkinsona 1% choroby weneryczne 1% choroby kręgosłupa 1% otyłość 1% reumatyzm 1% choroby narządu ruchu 1% wirusowe zapalenie wątroby 1% pneumokoki 1% choroby genetyczne 1% Informacja o potrzebach mieszkańców miasta Chełma w zakresie ochrony zdrowia 16/29

17 inne choroby 6% wszystkie choroby 10% Respondenci pytani byli teŝ o zachowania prozdrowotne. Z ich deklaracji wynika, Ŝe większość dba o własne zdrowie podejmując róŝne działania w tym kierunku. Najczęściej jest to jazda rowerem, ćwiczenia ruchowe i inne, np. aktywny wypoczynek na działce. Ponad połowa Chełmian zwraca równieŝ uwagę na skład spoŝywanych posiłków. Prawie połowa (45%) badanych byłaby skłonna spoŝywać posiłki w zakładzie gastronomicznym specjalizującym się w zdrowym Ŝywieniu, co czwarty (28%) w zakładzie specjalizującym się w Ŝywieniu dietetycznym gdyby takie powstały. Tabela nr 3. Pytanie ankietowe: Czy w Ŝyciu codziennym wykonuje Pan(i)następujące czynności: Wykonywana czynność tak nie aktywność ruchowa przynajmniej raz w tygodniu (gimnastyka, jazda na rowerze) ograniczenie spoŝycia produktów mających wpływ na zdrowie komponowanie posiłków tak, aby zawierały duŝą ilość witamin chodzenie do lekarza, gdy tylko odczuje się jakąś dolegliwość rozładowywanie stresu przy pomocy wybranych technik relaksacyjnych 73% 27% 60% 40% 57% 43% 42% 58% 40% 60% Kolejnym badanym aspektem były przeszkody utrudniające korzystanie z usług jednostek opieki zdrowotnej. Z badania wynika, Ŝe aŝ 44% ankietowanych mieszkańców Chełma znalazło się w sytuacji, gdy z powodów finansowych musiało zrezygnować z leczenia. Najczęściej zauwaŝalnym faktem jest rezygnacja z wykupywania drogich lekarstw. Jeśli chodzi o posiadanie ubezpieczenia zdecydowana większość Chełmian (97%) jest ubezpieczona, tylko niewielki odsetek go nie posiada (3%). Tabela nr 4. Pytanie ankietowe: Czy kiedykolwiek znalazł(a) się Pan(i) w takiej sytuacji, Ŝe musiał(a) Pan(i) zrezygnować z leczenia z powodów finansowych? Informacja o potrzebach mieszkańców miasta Chełma w zakresie ochrony zdrowia 17/29

18 nie 46 % tak 44 % trudno powiedzieć 10 % Innymi przeszkodami wymienianymi przez respondentów był utrudniony dostęp do specjalistów i długi czas oczekiwania na przyjęcie do lekarzy. Tabela nr 5. Pytanie ankietowe: Jakie są oprócz finansowych, inne przeszkody, utrudniające Panu (i) korzystanie z usług instytucji ochrony zdrowia? brak/trudny dostęp do specjalistów 20% długie kolejki 16% daleki dojazd do lekarza, przychodni 13% brak czasu 12% niemili lekarze, personel 3% brak zaufania do lekarzy 3% niski poziom leczenia 2% niepełnosprawność 1% korupcja 1% Inne przeszkody 6% Ostatnie pytanie dotyczyło zagroŝeń dla stanu zdrowia mieszkańców Chełma. Badani najczęściej wskazywali na zanieczyszczenie środowiska, biorąc pod uwagę głównie zanieczyszczenie spalinami i wpływem cementowni na środowisko. Rzadziej natomiast widzą zagroŝenie dla zdrowia wynikające z korzystania z uŝywek, takich jak alkohol, papierosy i narkotyki. Tabela nr 6. Pytanie ankietowe: Jakie widzi Pan(i) zagroŝenia dla zdrowia mieszkańców Chełma? zanieczyszczenie środowiska 23% uŝywki: alkohol, narkotyki,papierosy 10% róŝne choroby 8% stres 7% brak, trudny dostęp do lekarzy 6% wypadki 5% nadwaga, otyłość 3% Informacja o potrzebach mieszkańców miasta Chełma w zakresie ochrony zdrowia 18/29

19 brak pieniędzy na leczenie 3% niezdrowa Ŝywność 2% jakość wody 2% hałas 2% brak profilaktyki 2% epidemie 1% brak sprzętu medycznego 1% inne zagroŝenia 6% W opinii mieszkańców na temat zmian, które chcieliby oni wprowadzić w funkcjonowaniu publicznych zakładów opieki zdrowotnej, najczęściej wymieniane były: większa dostępność do lekarzy głównie specjalistów, skrócenie czasu oczekiwania na wizytę u lekarza oraz polepszenie jakości i zwiększenie dostępności do usług medycznych w Chełmie. Tabela nr 7. Pytanie ankietowe: Co poprawiłby(łaby) Pan(i) w funkcjonowaniu publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Chełmie? większa dostępność do lekarzy, lekarzy rodzinnych 24% mniejszy czas oczekiwania na przyjęcie 15% lepsza jakość/dostępność do usług 11% lepszy stosunek lekarzy do pacjentów 8% lepsza organizacja obsługi pacjentów 7% lepszy stosunek personelu do pacjentów 7% lepszy sprzęt/więcej sprzętu 6% zlikwidowanie korupcji 6% lepsza opieka w szpitalu 5% lepsza, milsza obsługa pacjentów 5% zwiększenie wynagrodzenia lekarzom 3% wszystko, personel, ogólniki 3% czystsze i bardziej higieniczne pomieszczenia 2% inne propozycje zmian 8% nie zmieniliby nic 4% Informacja o potrzebach mieszkańców miasta Chełma w zakresie ochrony zdrowia 19/29

20 VI. CHARAKTERYSTYKA POTRZEB ZDROWOTNYCH 5.1. POTRZEBY W/Z PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Głównym celem podstawowej opieki zdrowotnej (p.o.z.) jest poprawa i utrzymanie dobrego stanu zdrowia jednostek i rodzin. Wśród celów cząstkowych wymienić naleŝy przede wszystkim wczesne wykrywanie i rozpoznawanie odchyleń w stanie zdrowia, rozpoznawanie potrzeb zdrowotnych społeczności lokalnej oraz wykrywanie czynników zagroŝenia zdrowia. 11 Zadaniem p.o.z. jest m.in. udzielanie indywidualnych świadczeń profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych. Na terenie Chełma podstawową opiekę zdrowotną finansowaną ze środków NFZ zapewnia Miejski Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmie (zwany w dalszej części zamiennie MSP ZOZ) oraz 11 niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej świadczących usługi z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, tj.: 12 Lp Nazwa zakładu Adres 1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarzy Rodzinnych Zdrowie 2. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Medyk Sp. z o.o 3. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Eskulap Przychodnia Lekarza Rodzinnego 4. Niepubliczny Zakład Opieki Zdowotnej Poradnia Lekarska Medicus Sp. z o.o 5. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Omni-Med 6. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej San-Med Sp. z o.o 7. Zakład Profilaktyczno-Leczniczy Med-Cem Chełm, ul.szymanowskiego 6 Chełm, ul.gen.orlicz-dreszera 10 Chełm, ul. Lwowska 51 Chełm, ul. Szymanowskiego 9 Chełm, ul. Zachodnia 29 Chełm, ul. I Armii WP 5 Chełm, ul. Fabryczna 6 11 Źródło: J. B. Karski, Praktyka i teoria promocji zdrowia,w-wa 2003 r. 12 Źródło: Analiza własna sporządzona na podstawie strony internetowej Informacja o potrzebach mieszkańców miasta Chełma w zakresie ochrony zdrowia 20/29

V LECZNICTWO STACJONARNE

V LECZNICTWO STACJONARNE V LECZNICTWO STACJONARNE V LECZNICTWO STACJONARNE W 2004 r. na terenie województwa lubelskiego funkcjonowało 35 szpitali ogólnych, 3 szpitale psychiatryczne, 1 sanatorium przeciwgruźlicze oraz jeden zakład

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 2 LICZBA LUDNOŚCI W 2010 ROKU 2010 województwo łódzkie miasto Łódź liczba ludności ogółem 2552000 737098 0 19 r.ż. 504576 (19,7) 117839 (15,9)

Bardziej szczegółowo

leczniczego leczniczego

leczniczego leczniczego MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH DEPARTAMENT ZDROWIA MSW-32 Sprawozdanie z działalności ambulatoryjnej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej MSW za rok 2016 Termin przekazania: zgodnie z

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU CHORZÓW. Chorzów

MIASTO NA PRAWACH POWIATU CHORZÓW. Chorzów POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 33 33 Ludność - 111536 111168 Mężczyźni 53130 52974 Kobiety 58406 58194 Wiek przedprodukcyjny 19024 18789 Wiek produkcyjny 69689 69139 Wiek

Bardziej szczegółowo

Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI

Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 730 730 Ludność - 176587 177124 Mężczyźni 85250 85624 Kobiety 91337 91500 Wiek przedprodukcyjny 34177 33941

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU KATOWICE. Katowice

MIASTO NA PRAWACH POWIATU KATOWICE. Katowice POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 165 165 Ludność - 307233 304362 Mężczyźni 146114 144716 Kobiety 161119 159646 Wiek przedprodukcyjny 44188 43740 Wiek produkcyjny 196063 192198

Bardziej szczegółowo

Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI

Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 730 730 Ludność - 177708 177562 Mężczyźni 86129 86195 Kobiety 91579 91367 Wiek przedprodukcyjny 33675 33498

Bardziej szczegółowo

4. AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA POMOC DORAŹNA RATOWNICTWO MEDYCZNE

4. AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA POMOC DORAŹNA RATOWNICTWO MEDYCZNE 4. AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA POMOC DORAŹNA RATOWNICTWO MEDYCZNE Uwagi ogólne - 59-1. Zestawienie danych obejmuje publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, indywidualne oraz indywidualne

Bardziej szczegółowo

Gliwice MIASTO NA PRAWACH POWIATU GLIWICE

Gliwice MIASTO NA PRAWACH POWIATU GLIWICE MIASTO NA PRAWACH POWIATU GLIWICE POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 134 134 Ludność - 186210 185450 Mężczyźni 89750 89331 Kobiety 96460 96119 Wiek przedprodukcyjny 29076 28924

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej

Sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ- Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU BIELSKO-BIAŁA. Bielsko - Biała

MIASTO NA PRAWACH POWIATU BIELSKO-BIAŁA. Bielsko - Biała Bielsko - Biała POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 125 125 Ludność - 174370 173699 Mężczyźni 82238 81991 Kobiety 92132 91708 Wiek przedprodukcyjny 29361 29292 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LICZBACH

ZDROWIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LICZBACH 2014 ZDROWIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LICZBACH Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Oddział Analiz i Statystyki Medycznej Dyrektor: Ireneusz Ryszkiel Z-ca Dyrektora:

Bardziej szczegółowo

PYTANIE : Promocja zdrowia czy profilaktyka, czy jedno i drugie?

PYTANIE : Promocja zdrowia czy profilaktyka, czy jedno i drugie? PYTANIE : Promocja zdrowia czy profilaktyka, czy jedno i drugie? Gmina art.7 Ustawa o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 (Dz.U.01.142.1591 z późn.zm.) ochrona zdrowia Powiat art.4 Ustawa o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Potrzeby zdrowotne mieszkańców województwa lubelskiego

Potrzeby zdrowotne mieszkańców województwa lubelskiego Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/201/05 Rady Gminy StrzyŜewice z dnia 23 marca 2005r. Potrzeby zdrowotne mieszkańców województwa lubelskiego Wśród czynników mających wpływ na zdrowie człowieka wyróŝnia

Bardziej szczegółowo

Tabela 1 Ludność Gminy Bestwina oraz gęstość zaludnienia w podziale na sołectwa L.P. Sołectwo Liczba ludności [L] 2006 r.

Tabela 1 Ludność Gminy Bestwina oraz gęstość zaludnienia w podziale na sołectwa L.P. Sołectwo Liczba ludności [L] 2006 r. 1. CHARAKTERYSTYKA SPOŁECZNA 3.1. Struktura demograficzna Gminę Bestwina zamieszkuje 10.434 mieszkańców (dane za 2006 r.). W poniższej tabeli zestawiono liczbę mieszkańców w poszczególnych sołectwach:

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 3 Agnieszka Zembroń-Łacny, Anna Kasperska

WYKŁAD 3 Agnieszka Zembroń-Łacny, Anna Kasperska WYKŁAD 3 Agnieszka Zembroń-Łacny, Anna Kasperska Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007-2015: zjednoczenie wysiłków społeczeństwa i administracji publicznej prowadzące do zmniejszenia nierówności i poprawy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 sierpnia 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 sierpnia 2009 r. Dz.U.2009.140.1146 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI I WCZESNEGO WYKRYWANIA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA

PROGRAM PROFILAKTYKI I WCZESNEGO WYKRYWANIA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA PROGRAM PROFILAKTYKI I WCZESNEGO WYKRYWANIA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA - 2006 1. UZASADNIENIE POTRZEBY PROGRAMU Choroby układu krążenia są główną przyczyną zgonów w Polsce i na świecie. Umieralność z tego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XII/89/2007 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 28 marca 2007 r.

Uchwała nr XII/89/2007 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 28 marca 2007 r. Uchwała nr XII/89/2007 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie: uchwalenia programu profilaktyki zdrowotnej dla Miasta Czeladź na lata 2007-2009 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 oraz

Bardziej szczegółowo

Zadania zdrowia publicznego w strukturze systemu opieki zdrowotnej

Zadania zdrowia publicznego w strukturze systemu opieki zdrowotnej Zadania zdrowia publicznego w strukturze systemu opieki zdrowotnej Olga Partyka Zakład Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia oraz Szpitalnictwa Kierownik: prof. Andrzej M. Fal Co to jest zdrowie publiczne?

Bardziej szczegółowo

Regionalne Programy Profilaktyczne realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Regionalne Programy Profilaktyczne realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Regionalne Programy Profilaktyczne realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Regionalny Program Przeciwnowotworowej Edukacji MłodzieŜy Szkół Ponadgimnazjalnych Celem programu

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU ZDROWIA LUDNOŚCI ZAMIESZKAŁEJ NA TERENIE MIASTA CHEŁM ZA 2012 ROK

OCENA STANU ZDROWIA LUDNOŚCI ZAMIESZKAŁEJ NA TERENIE MIASTA CHEŁM ZA 2012 ROK OCENA STANU ZDROWIA LUDNOŚCI ZAMIESZKAŁEJ NA TERENIE MIASTA CHEŁM ZA 2012 ROK Chełm, 2013 rok Spis treści Demografia...3 Ludność miasta Chełm...3 Przyrost naturalny w mieście Chełm...5 Analiza urodzeń

Bardziej szczegółowo

Priorytet 2: Ochrona zdrowia. Analiza SWOT

Priorytet 2: Ochrona zdrowia. Analiza SWOT 43 Priorytet 2: Ochrona zdrowia Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Dobrze rozwinięte zaplecze instytucjonalne (zakłady opieki zdrowotnej, instytucje publiczne). 2. Współpraca pomiędzy podmiotami zajmującymi

Bardziej szczegółowo

2. SYTUACJA ZDROWOTNA

2. SYTUACJA ZDROWOTNA 2. SYTUACJA ZDROWOTNA - 57 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatruciach związkami chemicznymi udostępniła Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/261/2014 RADY MIASTA BRZEZINY z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIX/261/2014 RADY MIASTA BRZEZINY z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XLIX/261/2014 RADY MIASTA BRZEZINY z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia Planu działań prozdrowotnych dla mieszkańców Miasta Brzeziny na lata 2014-2015 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki Gruźlicy Płuc i Nowotworów Układu Oddechowego w 2007 roku.

Podsumowanie realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki Gruźlicy Płuc i Nowotworów Układu Oddechowego w 2007 roku. Podsumowanie realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki Gruźlicy Płuc i Nowotworów Układu Oddechowego w 2007 roku. Wojewódzki Program Profilaktyki Gruźlicy Płuc i Nowotworów Układu Oddechowego został

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR LICZBOWY OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO - 2011

INFORMATOR LICZBOWY OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO - 2011 INFORMATOR LICZBOWY OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO - 2011 (wybrane zagadnienia) Poznań, 2012 rok 61 285 Poznań, ul. Szwajcarska 5, tel. 61-877-90-11 /fax 61-877-99-99 www.wczp.poznan.uw.gov.pl

Bardziej szczegółowo

PAMIĘTAJ O ZDROWIU! ZBADAJ SIĘ

PAMIĘTAJ O ZDROWIU! ZBADAJ SIĘ PAMIĘTAJ O ZDROWIU! ZBADAJ SIĘ Przewodnik po programach profilaktycznych finansowanych przez NFZ Lepiej zapobiegać niż leczyć Program profilaktyki chorób układu krążenia Choroby układu krążenia są główną

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia

Miejski Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/244/ 2008 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia22 grudnia 2008 r. Miejski Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia na lata 2009-2013 Zatwierdzam Prezydent Miasta Sieradza Jacek

Bardziej szczegółowo

STATUT. podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst jednolity) Postanowienia ogólne 1.

STATUT. podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst jednolity) Postanowienia ogólne 1. Załącznik do Uchwały Nr 24/2012 Zgromadzenia Wspólników Szpital Powiatowy w Wyrzysku Spółka z o. o. z dnia 25 czerwca 2012 r. STATUT podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst

Bardziej szczegółowo

Priorytet 2 : Ochrona Zdrowia. Analiza SWOT

Priorytet 2 : Ochrona Zdrowia. Analiza SWOT 49 Priorytet 2 : Ochrona Zdrowia Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Dobrze rozwinięte zaplecze instytucjonalne (zakłady opieki zdrowotnej, instytucje publiczne). 2. Współpraca pomiędzy podmiotami zajmującymi

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU ZDROWIA LUDNOŚCI ZAMIESZKAŁEJ NA TERENIE MIASTA CHEŁM ZA 2013 ROK

OCENA STANU ZDROWIA LUDNOŚCI ZAMIESZKAŁEJ NA TERENIE MIASTA CHEŁM ZA 2013 ROK OCENA STANU ZDROWIA LUDNOŚCI ZAMIESZKAŁEJ NA TERENIE MIASTA CHEŁM ZA 213 ROK Chełm, 214 rok Spis treści Demografia... 3 Ludność miasta Chełm...3 Przyrost naturalny w mieście Chełm...5 Analiza urodzeń w

Bardziej szczegółowo

Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej ZAKŁADY PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W 2008 R.

Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej ZAKŁADY PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W 2008 R. Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej ZAKŁADY PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W 2008 R. Białystok, listopad 2009 W 2008 roku funkcjonowały w województwie podlaskim

Bardziej szczegółowo

Program promocji zdrowia psychicznego

Program promocji zdrowia psychicznego Załącznik nr 1 Psychicznego na. Program promocji zdrowia psychicznego Cel główny 1: Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. Cel szczegółowy 1.1: upowszechnienie wiedzy na

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW

WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW YJNEJ 1 2 świadczenia w oddziale psychiatrycznym świadczenia w oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży 4700 4701 4703 4705 oddział psychiatryczny oddział psychiatryczny dla dzieci, oddział psychiatryczny

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLII/604/2012 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 28 grudnia 2012 r.

Uchwała nr XLII/604/2012 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 28 grudnia 2012 r. Uchwała nr XLII/604/2012 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie: uchwalenia "Programu profilaktyki zdrowotnej dla Miasta Czeladź na lata 2013 2015" Na podstawie art. 18 ust. 1 i

Bardziej szczegółowo

Programy realizowane przez samorząd powiatowy

Programy realizowane przez samorząd powiatowy Programy realizowane przez samorząd powiatowy 2006 r. Program realizowany był w gminach, które zdeklarowały współfinansowanie w 25%: Siepraw, Myślenice, Lubień i Pcim. Program adresowany był do dzieci

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 125/XIII/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 20.10.2011.

Uchwała Nr 125/XIII/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 20.10.2011. Uchwała Nr 125/XIII/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 20.10.2011. w sprawie: przyjęcia Programu Promocji Zdrowia Psychicznego dla Gminy Szczekociny na lata Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020

BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020 BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020 Zespół nr V Ochrona zdrowia i pomoc społeczna Rafał Zwoliński Wydział Zdrowia, Świadczeń i Polityki Społecznej Bydgoszcz, listopad

Bardziej szczegółowo

BIULETYN STATYSTYCZNY

BIULETYN STATYSTYCZNY KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY Oddział Zamiejscowy w Toruniu Oddział Zamiejscowy we Włocławku BIULETYN STATYSTYCZNY OCHRONA ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2006

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki Zdrowotnej

Program Profilaktyki Zdrowotnej Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/56/2011 Program Profilaktyki Zdrowotnej Realizowany w roku 2011 pod nazwą Badania wad postawy wśród dzieci klas pierwszych szkół podstawowych miasta Tczewa w ramach programu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą MZ-11 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

MZ-11. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej

MZ-11. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu leczniczego MZ- Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej podmiotu leczniczego

Bardziej szczegółowo

Dlaczego zmiana modelu opieki psychiatrycznej jest niezbędna?

Dlaczego zmiana modelu opieki psychiatrycznej jest niezbędna? Dlaczego zmiana modelu opieki psychiatrycznej jest niezbędna? Aleksander Araszkiewicz Katedra i Klinika Psychiatrii Collegium Medicum w Bydgoszczy Zdrowie psychiczne decyduje o dobrym samopoczuciu jednostek

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą MZ-11 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

Europejski Tydzień Walki z Rakiem

Europejski Tydzień Walki z Rakiem 1 Europejski Tydzień Walki z Rakiem 25-31 maj 2014 (http://www.kodekswalkizrakiem.pl/kodeks/) Od 25 do 31 maja obchodzimy Europejski Tydzień Walki z Rakiem. Jego celem jest edukacja społeczeństwa w zakresie

Bardziej szczegółowo

Bank pytań na egzamin magisterski 2013/2014- kierunek Zdrowie Publiczne. Zdrowie środowiskowe

Bank pytań na egzamin magisterski 2013/2014- kierunek Zdrowie Publiczne. Zdrowie środowiskowe Bank pytań na egzamin magisterski 2013/2014- kierunek Zdrowie Publiczne Zdrowie środowiskowe 1. Podaj definicję ekologiczną zdrowia i definicję zdrowia środowiskowego. 2. Wymień znane Ci czynniki fizyczne

Bardziej szczegółowo

II STAN ZDROWOTNY LUDNOŚCI

II STAN ZDROWOTNY LUDNOŚCI II STAN ZDROWOTNY LUDNOŚCI II STAN ZDROWOTNY LUDNOŚCI Ogólna liczba zgonów w województwie lubelskim w 2003 roku wyniosła 22 807 osób. Od lat utrzymuje się tendencja zwiększonej umieralności mężczyzn (53,9%

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU ZDROWIA LUDNOŚCI ZAMIESZKAŁEJ NA TERENIE MIASTA CHEŁM ZA 2014 ROK

OCENA STANU ZDROWIA LUDNOŚCI ZAMIESZKAŁEJ NA TERENIE MIASTA CHEŁM ZA 2014 ROK OCENA STANU ZDROWIA LUDNOŚCI ZAMIESZKAŁEJ NA TERENIE MIASTA CHEŁM ZA 2014 ROK Chełm, 2015 rok Spis treści Ludność miasta Chełm...3 Przyrost naturalny w mieście Chełm...5 Analiza urodzeń w mieście Chełm...6

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ I ZASADY ICH KONTRAKTOWANIA PRZEZ NFZ

ŚWIADCZENIA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ I ZASADY ICH KONTRAKTOWANIA PRZEZ NFZ ŚWIADCZENIA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ I ZASADY ICH KONTRAKTOWANIA PRZEZ NFZ Osobom ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia przysługują bezpłatne świadczenia zdrowotne w ramach podstawowej opieki

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań przeprowadzonych przez Centrum Onkologii w Warszawie wskazują,

Wyniki badań przeprowadzonych przez Centrum Onkologii w Warszawie wskazują, CEL STRATEGICZNY PROGRAMU NA ROK 2014: Zmniejszanie zachorowań, inwalidztwa i zgonów wynikających z palenia tytoniu (choroby układu krąŝenia, nowotwory złośliwe, nienowotworowe choroby układu oddechowego,

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA ZDROWIA TO PROCES

PROMOCJA ZDROWIA TO PROCES STAROSTWO POWIATOWE W ŚWIDNICY WYDZIAŁ ZDROWIA 2007 r. Opracowała Barbara Świętek PROMOCJA ZDROWIA TO PROCES UMOŻLIWIAJĄCY JEDNOSTKOM, GRUPOM, SPOŁECZNOŚCIĄ ZWIĘKSZENIE KONTROLI NAD WŁASNYM ZROWIEM I JEGO

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU BIELSKO-BIAŁA. Bielsko - Biała

MIASTO NA PRAWACH POWIATU BIELSKO-BIAŁA. Bielsko - Biała Bielsko - Biała POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 125 125 Ludność - 174503 174370 Mężczyźni 82236 82238 Kobiety 92267 92132 Wiek przedprodukcyjny 29361 29361 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA

Rozdział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA Rozdział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA Rozdział 2. Sytuacja zdrowotna 1 Źródło danych statystycznych 1. Dane statystyczne o opiece profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą, o stanie zdrowia osób będących pod opieką

Bardziej szczegółowo

Wykaz podmiotów świadczących usługi medyczne na terenie Siemianowic Śląskich z podziałem na specjalizacje objęte kontraktem z NFZ

Wykaz podmiotów świadczących usługi medyczne na terenie Siemianowic Śląskich z podziałem na specjalizacje objęte kontraktem z NFZ Wykaz podmiotów świadczących usługi medyczne na terenie Siemianowic Śląskich z podziałem na specjalizacje objęte kontraktem z NFZ 1. Indywidualna Praktyka Lekarska - Leszek Tarski Badania współfinansowane

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 53/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Program profilaktyki chorób układu krążenia

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 53/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Program profilaktyki chorób układu krążenia Program profilaktyki chorób układu krążenia 1 I. UZASADNIENIE CELOWOŚCI WDROŻENIA PROGRAMU PROFILAKTYKI CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA, zwanego dalej Programem. 1. Opis problemu zdrowotnego. Choroby układu krążenia

Bardziej szczegółowo

XII KRAKOWSKIE DNI ZDROWIA. (Biała Sobota RYNEK GŁÓWNY) 27.09.2014 r. godz. 10.00-16.00

XII KRAKOWSKIE DNI ZDROWIA. (Biała Sobota RYNEK GŁÓWNY) 27.09.2014 r. godz. 10.00-16.00 XII KRAKOWSKIE DNI ZDROWIA (Biała Sobota RYNEK GŁÓWNY) 27.09.2014 r. godz. 10.00-16.00 Nazwa i adres jednostki Rodzaj badania/konsultacji Biuro ds. Ochrony Zdrowia UMK Informacje w zakresie realizowanych

Bardziej szczegółowo

Dr Anna Andruszkiewicz Mgr Agata Kosobudzka. System opieki długoterminowej w Polsce

Dr Anna Andruszkiewicz Mgr Agata Kosobudzka. System opieki długoterminowej w Polsce Dr Anna Andruszkiewicz Mgr Agata Kosobudzka System opieki długoterminowej w Polsce Świadczenia w zakresie opieki długoterminowej zapewnia w Polsce ochrona zdrowia i pomoc społeczna cześć świadczeń (usług)

Bardziej szczegółowo

SEKTOR VII OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA

SEKTOR VII OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA SEKTOR VII OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA Temat 1. Stan zdrowotności mieszkańców. Mieszkańcy gminy Kamień Pomorski korzystają z zagwarantowanej ustawowo opieki medycznej, przy czym formy tej opieki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/21/14 RADY GMINY WIDAWA z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/21/14 RADY GMINY WIDAWA z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR IV/21/14 RADY GMINY WIDAWA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Programu Zdrowotnego ZDROWA GMINA na lata 2015-2016 oraz udzielenia dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Zdrowie warszawiaków raport z dekady

Zdrowie warszawiaków raport z dekady Zdrowie warszawiaków raport z dekady Warszawa, 21 stycznia 2010 r. Najnowsza edycja raportu o stanie zdrowia mieszkańców dotyczy 10 lat (na podstawie uaktualnionych edycji dla lat 1999-2008). Jest to wystarczająco

Bardziej szczegółowo

Zalącznik do Uchwaly Nr XII/61/2008-02-29 z dnia 26.02.2008 r. GMINNY PROGRAM OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA GMINY CIELĄDZ NA LATA 2008-2015

Zalącznik do Uchwaly Nr XII/61/2008-02-29 z dnia 26.02.2008 r. GMINNY PROGRAM OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA GMINY CIELĄDZ NA LATA 2008-2015 Zalącznik do Uchwaly Nr XII/61/2008-02-29 z dnia 26.02.2008 r. GMINNY PROGRAM OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA GMINY CIELĄDZ NA LATA 2008-2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/500/05 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 września 2005 r.

Uchwała Nr XXXVII/500/05 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 września 2005 r. Uchwała Nr XXXVII/500/05 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 września 2005 r. w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące organizacji do BIP

Informacje dotyczące organizacji do BIP Informacje dotyczące organizacji do BIP Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej świadczy usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, lecznictwa wielospecjalistycznego,

Bardziej szczegółowo

układu oddechowego dla mieszkańców

układu oddechowego dla mieszkańców Projekt Promocja i profilaktyka chorób układu oddechowego dla mieszkańców Powiatu Nidzickiego. Nidzica, dnia 30 marca 2016 r. ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej PSYCHIATRYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej PSYCHIATRYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej PSYCHIATRYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM Białystok, sierpień 2011 1 Spis treści: Wstęp... 4 I. Psychiatryczna opieka ambulatoryjna...

Bardziej szczegółowo

nazwa uwagi rozliczeniowej dopiecznych na 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

nazwa uwagi rozliczeniowej dopiecznych na 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Część B2 - Plan zakupu świadczeń - publikacja Oddziału Wojewódzkiego: Plan na rok: 2014 L.P jednostki 13 Świętokrzyski OW NFZ 01 Podstawowa opieka zdrowotna 01.0000.155.16 ŚWIADCZENIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących wersja 1.14 obowiązująca od 01.08.2010 r. Komórki organizacyjne 1000 PORADNIA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH 1001 PORADNIA

Bardziej szczegółowo

Dz. U. nr 3/2000 Poz 44

Dz. U. nr 3/2000 Poz 44 Dz. U. nr 3/2000 Poz 44 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, zasad funkcjonowania i rodzajów zakładów lecznictwa odwykowego oraz udziału

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ- Nazwa i adres zakładu podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej podmiotu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 10 MSWiA z dnia 9 kwietnia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu ZOZ MSWiA w Krakowie

Zarządzenie Nr 10 MSWiA z dnia 9 kwietnia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu ZOZ MSWiA w Krakowie Źródło: http://bip.mswia.gov.pl Wygenerowano: Środa, 16 grudnia 2015, 01:12 Zarządzenie Nr 10 MSWiA z dnia 9 kwietnia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu ZOZ MSWiA w Krakowie Dz.Urz.MSWiA.04.4.9

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr LXII/1090/2010 Rady Miejskiej w Czeladzi. z dnia 28 stycznia 2010 r.

Uchwała nr LXII/1090/2010 Rady Miejskiej w Czeladzi. z dnia 28 stycznia 2010 r. Uchwała nr LXII/1090/2010 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia Programu profilaktyki zdrowotnej dla Miasta Czeladź na lata 2010 2012 Na podstawie art. 18 ust. 1 i

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka i leczenie nowotworów nerki, pęcherza moczowego i gruczołu krokowego. Zarys Projektu

Diagnostyka i leczenie nowotworów nerki, pęcherza moczowego i gruczołu krokowego. Zarys Projektu Diagnostyka i leczenie nowotworów nerki, pęcherza moczowego i gruczołu krokowego Zarys Projektu Dr n. med. Roman Sosnowski Klinika Nowotworów Układu Moczowego, Centrum Onkologii Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Analiza zbiorcza sytuacji zdrowotnej w regionach na tle podaży usług zdrowotnych 1

Analiza zbiorcza sytuacji zdrowotnej w regionach na tle podaży usług zdrowotnych 1 Załącznik nr 1 Analiza zbiorcza sytuacji zdrowotnej w regionach na tle podaży usług zdrowotnych 1 W załączniku przedstawiono dla każdego województwa zestawienie parametrów reprezentujących analizowane

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA W MIEŚCIE CHEŁM NA 2014 ROK

PROGRAM PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA W MIEŚCIE CHEŁM NA 2014 ROK Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/424/13 Rady Miasta Chełm z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia Programu Promocji i Ochrony Zdrowia w Mieście Chełm na 2014r. PROGRAM PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA W MIEŚCIE

Bardziej szczegółowo

SHL.org.pl SHL.org.pl

SHL.org.pl SHL.org.pl Placówki opieki długoterminowej ważne ogniwo w epidemiologii zakażeń szpitalnych Szpital Powiatowy w Wołominie, Joanna Wejda, Małgorzata Purchała Rodzaje placówek I. Podmioty prowadzące działalność leczniczą

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. Opieka zdrowotna w liczbach na obszarze województwa mazowieckiego w 2013 roku. Zatwierdził: Warszawa, 2015 r.

INFORMATOR. Opieka zdrowotna w liczbach na obszarze województwa mazowieckiego w 2013 roku. Zatwierdził: Warszawa, 2015 r. INFORMATOR Opieka zdrowotna w liczbach na obszarze województwa mazowieckiego w 2013 roku Zatwierdził: Warszawa, 2015 r. Copyright Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia Oddział Statystyki Medycznej

Bardziej szczegółowo

OPIEKA NAD PACJENTEM CHORYM PRZEWLEKLE

OPIEKA NAD PACJENTEM CHORYM PRZEWLEKLE OPIEKA NAD PACJENTEM CHORYM PRZEWLEKLE Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy i opiekuńczo-leczniczy Zadaniem zakładu opiekuńczego jest okresowe objęcie całodobową pielęgnacją oraz kontynuacją leczenia świadczeniobiorców

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3 Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Rozdział 3 Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych. Aneks nr 1/2013 z dnia 20.02.2013 r. do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie czerwiec, 2012 rok 1. Rozdział 3 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

KaŜdego roku z powodu palenia tytoniu umiera w Polsce średnio 67 tysięcy osób dorosłych (51 tysięcy męŝczyzn i 16 tysięcy kobiet). W 2010 roku liczba

KaŜdego roku z powodu palenia tytoniu umiera w Polsce średnio 67 tysięcy osób dorosłych (51 tysięcy męŝczyzn i 16 tysięcy kobiet). W 2010 roku liczba CELE STRATEGICZNE PROGRAMU NA LATA 2014-2018: Zmniejszanie zachorowań, inwalidztwa i zgonów wynikających z palenia tytoniu (choroby układu krąŝenia, nowotwory złośliwe, nienowotworowe choroby układu oddechowego,

Bardziej szczegółowo

PSYCHIATRYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

PSYCHIATRYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3 PSYCHIATRYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM w 2011 r. Białystok, 2012 r. Spis treści: Wstęp... 5 I. Działalność

Bardziej szczegółowo

2. SYTUACJA ZDROWOTNA

2. SYTUACJA ZDROWOTNA 2. SYTUACJA ZDROWOTNA Uwagi ogólne - 15-1. Leczeni ogółem w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej to liczba osób objęta leczeniem lub pozostająca pod opieką względnie obserwacją danej poradni. Uwzględnia osoby,

Bardziej szczegółowo

BIULETYN STATYSTYCZNY

BIULETYN STATYSTYCZNY KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ ZDROWIA - KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO BIULETYN STATYSTYCZNY OCHRONA ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2014 ROKU Bydgoszcz,

Bardziej szczegółowo

Standardy Grupy ds. Zdrowia. Spotkanie ogólnopolskie partnerów projektu Standardy w Pomocy Warszawa, 27 września 2011

Standardy Grupy ds. Zdrowia. Spotkanie ogólnopolskie partnerów projektu Standardy w Pomocy Warszawa, 27 września 2011 Standardy Grupy ds. Zdrowia Spotkanie ogólnopolskie partnerów projektu Standardy w Pomocy Warszawa, 27 września 2011 Cel główny Cel główny: optymalny stan zdrowia osób bezdomnych (świadczeniobiorców) utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Główny Urząd Statystyczny. Urzędu Statystycznego w Krakowie

Główny Urząd Statystyczny. Urzędu Statystycznego w Krakowie Główny Urząd Statystyczny Ośrodek Statystyki Zdrowia Urzędu Statystycznego w Krakowie Stan zdrowia, warunki życia i rozwoju dzieci i młodzieży w Polsce Warszawa, 02.06.2008 r. Populacja dzieci i i młodzieży

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 2 stycznia 2014 r. Poz. 11 UCHWAŁA NR 1771/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

Koszyk Świadczeń. Warszawa, 5.06.2008. Cel tworzenia koszyka świadczeń

Koszyk Świadczeń. Warszawa, 5.06.2008. Cel tworzenia koszyka świadczeń Koszyk Świadczeń Warszawa, 5.06.2008 Cel tworzenia koszyka świadczeń Określenie, do czego mają prawo ubezpieczeni w ramach systemu finansowanego ze środków publicznych Zdefiniowanie, co moŝe być oferowane

Bardziej szczegółowo

STAN ZDROWIA POLSKICH DZIECI. Prof. nadzw. Teresa Jackowska Konsultant Krajowy w dziedzinie pediatrii

STAN ZDROWIA POLSKICH DZIECI. Prof. nadzw. Teresa Jackowska Konsultant Krajowy w dziedzinie pediatrii STAN ZDROWIA POLSKICH DZIECI Prof. nadzw. Teresa Jackowska Konsultant Krajowy w dziedzinie pediatrii W trosce o młode pokolenie. Jak wychować zdrowe dziecko? Konferencja prasowa 09.09.2015 Sytuacja demograficzna

Bardziej szczegółowo

Ocena zabezpieczenia opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem w województwie podlaskim w 2009 r.

Ocena zabezpieczenia opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem w województwie podlaskim w 2009 r. Ocena zabezpieczenia opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem w województwie podlaskim w 2009 r. - 1 - SPIS TREŚCI I. WSTĘP 4 II. Zabezpieczenie opieki zdrowotnej nad dziećmi 5 1. Dane demograficzne 5 Populacja

Bardziej szczegółowo

Polacy bagatelizują wpływ zanieczyszczeń powietrza na własne zdrowie

Polacy bagatelizują wpływ zanieczyszczeń powietrza na własne zdrowie Polacy bagatelizują wpływ zanieczyszczeń powietrza na własne zdrowie Polacy cenią czyste powietrze i wiedzą, że jego zanieczyszczenia powodują choroby. Zdecydowana większość uważa jednak, że problem jakości

Bardziej szczegółowo

Diagnoza potrzeb zdrowotnych mieszkańców powiatu myślenickiego oraz powiatowego systemu ochrony zdrowia wraz z oceną i rekomendacjami. 2005 r.

Diagnoza potrzeb zdrowotnych mieszkańców powiatu myślenickiego oraz powiatowego systemu ochrony zdrowia wraz z oceną i rekomendacjami. 2005 r. Załącznik nr 3. Urodzenia Ŝywe w województwie małopolskim oraz wybranych powiatach w latach 20032005 według grup wiekowych matek 1 Powiaty Grupa wiekowa matki Ogółem do 19 lat 20 24 25 29 30 34 35 39 40

Bardziej szczegółowo

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących wersja obowiązująca od okresu sprawozdawczego sierpień 2013 r. Komórki organizacyjne 1000 PORADNIA

Bardziej szczegółowo

Epidemiologia raka szyjki

Epidemiologia raka szyjki Epidemiologia raka szyjki W 2004 roku na raka szyjki macicy (kanału łączącego trzon macicy z pochwą) zachorowało blisko 3 500 Polek, a prawie 2 000 zmarło z jego powodu. Wśród wszystkich zachorowań kobiet

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/235/09 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 26 lutego 2009 roku

UCHWAŁA NR XXVIII/235/09 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 26 lutego 2009 roku UCHWAŁA NR XXVIII/235/09 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie uchwalenia Programu Ochrony i Promocji Zdrowia Miasta i Gminy Wiązów na lata 2009-2015 Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU BADAŃ PRZESIEWOWYCH MOJE DZIECKO NIE CHRAPIE WYKONYWANEGO PRZEZ FUNDACJĘ ZDROWY SEN. PROGRAM POD PATRONATEM

RAPORT Z PRZEBIEGU BADAŃ PRZESIEWOWYCH MOJE DZIECKO NIE CHRAPIE WYKONYWANEGO PRZEZ FUNDACJĘ ZDROWY SEN. PROGRAM POD PATRONATEM RAPORT Z PRZEBIEGU BADAŃ PRZESIEWOWYCH MOJE DZIECKO NIE CHRAPIE WYKONYWANEGO PRZEZ FUNDACJĘ ZDROWY SEN. PROGRAM POD PATRONATEM WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY Warszawa dnia 2014-05-08 Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

1. Świadczenia w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki. 1) Rozpoznawanie, ocena i zapobieganie zagrożeniom zdrowotnym podopiecznych.

1. Świadczenia w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki. 1) Rozpoznawanie, ocena i zapobieganie zagrożeniom zdrowotnym podopiecznych. Zakres zadań pielęgniarki i położnej POZ 1. Pielęgniarka i położna podstawowej opieki zdrowotnej wybrana przez świadczeniobiorcę planuje i realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską i pielęgnacyjną opiekę

Bardziej szczegółowo

Placówki realizujące świadczenia zdrowotne w Sopocie w 2014r. na podstawie umów z NFZ lista obowiązująca od dnia 1 lipca 2013 r.

Placówki realizujące świadczenia zdrowotne w Sopocie w 2014r. na podstawie umów z NFZ lista obowiązująca od dnia 1 lipca 2013 r. Placówki realizujące świadczenia zdrowotne w Sopocie w 2014r. na podstawie umów z NFZ lista obowiązująca od dnia 1 lipca 2013 r. Lekarze, pielęgniarki i położne Podstawowa Opieka Zdrowotna, Poradnia (gabinet)

Bardziej szczegółowo

Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA

Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA Dział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA - 43 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o opiece profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą, o stanie zdrowia osób będących pod opieką lekarzy podstawowej

Bardziej szczegółowo

Profilaktyczna opieka zdrowotna nad dziećmi i młodzieŝą w środowisku nauczania i wychowania na terenie lubelszczyzny

Profilaktyczna opieka zdrowotna nad dziećmi i młodzieŝą w środowisku nauczania i wychowania na terenie lubelszczyzny Lubelskie Centrum zdrowia Publicznego w Lublinie Zakład Ochrony Zdrowia Matki i Dziecka Profilaktyczna opieka zdrowotna nad dziećmi i młodzieŝą w środowisku nauczania i wychowania na terenie lubelszczyzny

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie chorób płuc dzieci za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie chorób płuc dzieci za rok 2014 Warszawa dn. 15.02.2015 dr n. med. Katarzyna Krenke Klinika Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego Warszawski Uniwersytet Medyczny 01-184 Warszawa, ul. Działdowska 1 Tel., fax 22 45 23 204, email

Bardziej szczegółowo