RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ"

Transkrypt

1 Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu Filia w Śremie Śrem Wielkopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Poznaniu

2 Przebieg ewaluacji: Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole (lub placówce) przez wizytatorów do spraw ewaluacji. Ewaluacja polega na zbieraniu i analizowaniu informacji: o efektach działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki (na podstawie danych informujących o wynikach pracy szkoły (lub placówki) odzwierciedlonych w umiejętnościach, zachowaniach, postawach, działaniach uczniów i w osiąganych przez nich rezultatach na różnego rodzaju testach, egzaminach), o procesach zachodzących w szkole lub placówce (na podstawie danych, które informują o procesach i działaniach zachodzących i podejmowanych w szkole (lub placówce), a decydujących o sposobie funkcjonowania, charakterze szkoły (lub placówki) i przede wszystkim prowadzących do pożądanych efektów), o funkcjonowaniu szkoły lub placówki w środowisku lokalnym, w szczególności w zakresie współpracy z rodzicami uczniów (na podstawie danych informujących o sposobie współpracy ze środowiskiem i funkcjonowaniu w środowisku oraz wykorzystaniu tych zasobów w procesie nauczania i uczenia się), o zarządzaniu szkołą lub placówką (na podstawie danych informujących o sposobach zarządzania decydujących o jakości działań podejmowanych w szkole lub placówce). Ewaluacja ma na celu zebranie informacji i ustalenie poziomu spełniania przez szkołę lub placówkę wymagań zawartych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. Szkoła lub placówka może spełniać te wymagania na pięciu poziomach: Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę. Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę. Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę. Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę. Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę. 2 / 23

3 Opis metodologii: Badanie zostało zrealizowane w dniach przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji, w skład którego weszli Katarzyna Kujawa-Kruszewski, Joanna Christop. W trakcie ewaluacji w placówce zbierano informacje pochodzące z wielu źródeł - dyrektora, nauczycieli-bibliotekarzy, partnerów biblioteki i przedstawicieli samorządu lokalnego. Do gromadzenia danych wykorzystano metody ilościowe (ankiety w wersji elektronicznej i papierowej), jakościowe (wywiady indywidualne, grupowe, obserwację i analizę źródeł zastanych). Zestawienie metod, technik doboru próby i liczby osób, które wzięły udział w badaniach znajduje się w tabeli poniżej. Wywiady grupowe zostały przeprowadzone po realizacji i analizie ankiet, pełniąc wobec nich funkcję wyjaśniającą. Kategoria badanych/źródła danych Dyrektor biblioteki Nauczyciele - bibliotekarze Osoby korzystające z biblioteki Partnerzy biblioteki, przedstawiciele samorządu lokalnego Obserwacja zajęć Metoda/technika Sposób doboru próby Wielkość próby/liczba obserwowanych jednostek Indywidualny wywiad nd nd pogłębiony Ankieta elektroniczna (CAWI) nd nd Ankieta elektroniczna (CAWI) Badanie na próbie pełnej 2 "Biblioteka, w której pracuję" Wywiad grupowy Wszyscy 2 zogniskowany (FGI) nauczyciele-bibliotekarze, w przypadku zbyt dużej grupy zróżnicowani pod względem stażu Ankieta elektroniczna (CAWI) Badanie na próbie pełnej osób 20 korzystających tego dnia z usług biblioteki Wywiad grupowy zogniskowany (FGI) Przedstawiciele samorządu lokalnego i instytucji wskazanych przez dyrektora jako partnerzy Zajęcia z edukacji czytelniczej i medialnej Obserwacja biblioteki nd Analiza danych zastanych 6 nd 3 / 23

4 Informacja o placówce Nazwa placówki Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu Filia w Śremie Patron Typ placówki Miejscowość Ulica Biblioteki pedagogiczne Śrem Jana Kochanowskiego Numer 2 Kod pocztowy Urząd pocztowy Śrem Telefon Fax Www Regon Publiczność Kategoria uczniów publiczna Bez kategorii Uczniowie, wychow., słuchacze 0 Oddziały 0 Nauczyciele pełnozatrudnieni 2 Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 0 Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 0 Średnia liczba uczących się w oddziale Liczba uczniów przypadających na jednego pełnozatrudnionego nauczyciela Województwo Powiat Gmina Typ gminy 0 WIELKOPOLSKIE śremski Śrem gmina miejsko-wiejska Liczba mieszkańców Wysokość wydatków na oświatę Stopa bezrobocia 4 / 23

5 Wprowadzenie: obraz placówki Zapraszamy Państwa do zapoznania się z raportem z ewaluacji zewnętrznej całościowej, przeprowadzonej w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej w Poznaniu Filia w Śremie. Wszystkie zawarte w niniejszym tekście tezy i dane znajdują potwierdzenie w wynikach przeprowadzonych badań. Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Filia w Śremie pracuje dla czytelników od 1951 roku. Od 1971 roku jej siedziba mieści się w pomieszczeniach Szkoły Podstawowej nr 1, przy ul. Kochanowskiego 2. Biblioteka jest jedyną na terenie powiatu śremskiego placówką o charakterze naukowym. Zbiory biblioteki stanowią oparcie dla ponad 1000 czytelników, przede wszystkim nauczycieli, studentów kierunków pedagogicznych, uczniów oraz osób zainteresowanych nauczaniem i wychowaniem. Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu na lata określa cele strategiczne biblioteki, a dokumentacja potwierdza wysoki poziom jej spójności z prowadzonymi w bibliotece procesami. Po uwzględnieniu sugestii środowiska i użytkowników oraz wniosków z ewaluacji wewnętrznej koncepcja pracy biblioteki jest aktualizowana co najmniej raz w roku. Oferta programowa biblioteki jest zgodna z celami statutowymi i monitorowana pod kątem zaspokojenia potrzeb osób korzystających z usług biblioteki. Potrzeba modyfikowania oferty biblioteki wynika z sugestii środowiska i użytkowników, a wprowadzane modyfikacje dotyczą najczęściej doboru księgozbioru, zmian w procesach edukacyjnych, usług bibliotecznych, technologii informacyjnych. Wśród najważniejszych powodów dla których klienci biblioteki decydują się na wybór tej placówki wskazują: dobrze przygotowaną kadrę, księgozbiór i odpowiednie terminy otwarcia. Biblioteka nieustannie dąży do poprawy swojej atrakcyjności podejmując liczne działania w tym kierunku: gromadzenie zbiorów dostosowanych do potrzeb użytkowników (w tym w wersji elektronicznej ibuk), tworzenie centrum nowoczesnej informacji edukacyjnej i systematyczne wspieranie nauczycieli bibliotek szkolnych poprzez organizację zespołów samokształceniowych, prowadzenie szkoleń i warsztatów. W ocenie dyrektora i nauczycieli współpraca biblioteki z nauczycielami i innymi osobami korzystającymi z jej oferty przynosi satysfakcjonujące rezultaty, przyczynia się do stałego wzbogacania i uatrakcyjniania jej oferty. Nauczyciele bibliotekarze współdziałają w tworzeniu i analizowaniu warunków sprzyjających osiąganiu sukcesów przez osoby, na rzecz których działają. Istnieje praktyka monitorowania prowadzonych procesów, a wnioski z monitoringu są wykorzystywane do wzbogacania oferty biblioteki.w opinii nauczycieli-bibliotekarzy w ostatnich dwóch latach poprawiła się dostępność biblioteki dla jej użytkowników. Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku korzystnie wpływa na rozwój placówki. Najważniejsi partnerzy biblioteki to: Szkoła Podstawowa nr 1 w Śremie, Biblioteka Publiczna w Śremie, Kurier Śremski, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu. W opinii respondentów współpraca ta jest satysfakcjonująca. W działaniach placówki są uwzględniane możliwości i potrzeby środowiska. Biblioteka identyfikuje rzeczywiste potrzeby i możliwości środowiska oraz prowadzi działania, które mają na celu zaspokajanie tych potrzeb, promuje w środowisku znaczenie swoich działań dla edukacji, co potwierdzają wszystkie grupy respondentów. Najwięcej informacji można znaleźć na stronie internetowej, w ulotkach i folderach dostępnych w innych bibliotekach oraz na łamach Kuriera Śremskiego. Ze względu na swoje działania placówka jest pozytywnie postrzegana w środowisku. Nauczyciele-bibliotekarze są zaangażowani w wysokim stopniu w pracę zespołów zadaniowych o różnej tematyce. Na podstawie prowadzonej w ewaluacji wewnętrznej na przestrzeni ostatnich dwóch lat wprowadzono wiele zmian, które poprawiły wizerunek biblioteki i znacznie usprawniły korzystanie z jej zasobów. Na uwagę zasługuje wprowadzenie całodobowych katalogów online oraz przejrzysta strona internetowa zawierająca wszelkie aktualności. Na przestrzeni ostatnich dwóch lat dyrektor podejmował liczne działania zmierzające do wzbogacenia zasobów pomocy dydaktycznych (całodobowe katalogi online, projektor multimedialny), sprzętu bibliotecznego (nowa lada biblioteczna i regały, nowa strona internetowa oraz serwer biblioteki filialnej). Wzbogacono księgozbiór biblioteki o nowe czasopisma oraz udostępniono użytkownikom kopiarkę do powielania materiałów na miejscu. W planach jest także zmiana systemu bibliotecznego z LIBRY na SOWĘ. Biblioteka rozwija się nieustannie, podejmuje działania zmierzające do jej unowocześniania, wychodzi do środowiska i zaspokaja jego potrzeby. 5 / 23

6 Wyniki ewaluacji: Obszar: Efekty Wymaganie: Potrzeby osób korzystających z oferty placówki są realizowane Działania podejmowane przez placówkę zaspokajają potrzeby jej klientów, korzystanie z oferty księgozbioru i innych form usług bibliotecznych dostarcza im przydatnej zawodowo wiedzy i praktycznych umiejętności. Zdaniem nauczycieli-bibliotekarzy i dyrektora wnioski z analiz potrzeb edukacyjnych klientów wykorzystywane są do doskonalenia oferty biblioteki. Poniższe argumenty świadczą o bardzo wysokim stopniu spełniania wymagania. W opinii dyrektora dbałość o czytelników potwierdza nieustanne doskonalenie i uatrakcyjnianie oferty, zatrudnianie wykwalifikowanej kadry, ustawiczne szkolenia pracowników pod kątem właściwej obsługi klientów, podmiotowe traktowanie użytkowników oraz dbałość o warunki lokalowe i wyposażenie placówki. Powyższe deklaracje potwierdzają wszyscy ankietowani klienci, których zdaniem oferta biblioteki odpowiada ich potrzebom. Jako najważniejsze atuty biblioteki ankietowani wskazali: bogaty księgozbiór dostosowany do potrzeb klientów oraz duży wybór czasopism metodycznych (19/20); katalogi online czynne przez całą dobę (10/20); ibuki (5/20); możliwość korzystania z Internetu oraz wydruku (4/20). Zdaniem nauczycieli i ankietowanych klientów korzystanie z oferty placówki (księgozbioru lub innych form usług bibliotecznych) dostarcza im przydatnej zawodowo wiedzy i praktycznych umiejętności. W opinii partnerów, dzięki bogatej ofercie specjalistycznych czasopism, biblioteka umożliwia użytkownikom dostęp do aktualnej wiedzy, szczególnie z zakresu pedagogiki. Dyrektor i nauczyciele potwierdzają, że w bibliotece bada się na bieżąco oraz regularnie analizuje potrzeby edukacyjne nauczycieli i innych osób korzystających z biblioteki poprzez: formułowanie wniosków z ewaluacji wewnętrznych placówki, porównanie statystyk (np. wypożyczeń), analizę poszukiwanych pozycji, rezerwacji i zamawiania książek online ze strony internetowej, ankiety (tradycyjne i online), codzienne wywiady z użytkownikami, obserwacje, sondaże, ewaluację badań ankietowych i wywiadów. Ponadto prowadzone są analizy: analiza statystyczna polegająca na porównywaniu bibliotek w zakresie liczby użytkowników, wykorzystaniu usług bibliotecznych oraz innych form działalności (szkolenia, imprezy, konferencje), analiza strony internetowej (licznik wejść, statystyka korzystania ze zbiorów biblioteki) i analiza poczty elektronicznej. Klienci biblioteki potwierdzają, że prowadzone są z nimi rozmowy i uczestniczą w badaniach ankietowych dotyczących oferty biblioteki. Nauczyciele-biliotekarze zwracają uwagę na brakujące pozycje i w miarę możliwości uzupełniają księgozbiór zgodnie z potrzebami czytelników. Zdaniem nauczycieli i dyrektora wnioski z analiz potrzeb edukacyjnych klientów wykorzystywane są w pełni do doskonalenia oferty biblioteki, a działania podejmowane przez placówkę zaspokajają potrzeby klientów. Nauczyciele i dyrektor deklarują, że w odpowiedzi na potrzeby klientów w ostatnich latach na podstawie prowadzonych analiz podjęto lub kontynuowano następujące działania: wzbogacanie księgozbioru i zakup nowości pedagogicznych zgodnie z profilem biblioteki i potrzebami edukacyjnymi użytkowników oraz stała weryfikacja prenumerowanych czasopism; przygotowanie do zmiany zintegrowanego systemu bibliotecznego LIBRA na SOWA (integracja z systemem MOL wykorzystywanym w bibliotekach szkolnych); unowocześnienie strony internetowej, prezentowanie nowości pedagogicznych i zestawień bibliograficznych oraz własny serwer; wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych (baza online, bezpłatny dla czytelników dostęp do Internetu, elektroniczne wypożyczenia książek - ibuk, elektroniczne i telefoniczne zamawianie materiałów bibliotecznych); prezentowanie nowości w cyklu Biblioteka Pedagogiczna poleca w tygodniku Kurier Śremski; rozsyłanie do placówek oświatowych w powiecie śremskim oferty edukacyjnej (nowości, zestawienia bibliograficzne, materiały promujące); opracowywanie i udostępnianie materiałów dydaktycznych przygotowanych przez nauczycieli w ramach awansu 6 / 23

7 zawodowego; przygotowywanie materiałów i zestawień bibliograficznych do przeprowadzanych przez nauczycieli konkursów oraz zestawień bibliograficznych uwzględniających dezyderaty użytkowników; dostosowanie godzin pracy do potrzeb użytkowników i wprowadzenie katalogów online czynnych całą dobę. zmiana koncepcji pracy oraz regulaminu biblioteki (zwiększenie liczby wypożyczeń dla poszczególnych grup użytkowników); wprowadzenie usługi "Czytelniku napisz, jakiej pozycji poszukujesz"; umożliwienie korzystanie z usługi ksero; wspieranie działalności bibliotek szkolnych (konsultacje indywidualne, konferencje samokształceniowe); udzielanie instruktażu dotyczącego korzystania z baz katalogowych i bibliograficznych filii w Śremie oraz innych bibliotek (system Horizon, SOWA); przeprowadzanie cyklicznych lekcji bibliotecznych, wg potrzeb zgłaszanych przez nauczycieli. Ponadto dyrektor i nauczyciele wskazują, że wprowadzono nauczanie z wykorzystaniem sieci komputerowych i Internetu (e-learningu - stworzono platformę Moodle, na której nauczyciele bibliotekarze uczą się obsługi programu bibliotecznego SOWA). Biblioteka wypracowała rangę w środowisku poprzez indywidualne podejście do klienta, szybką i profesjonalną obsługę czytelników z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Poziom spełniania wymagania: A Wymaganie: Osoby korzystające z oferty placówki są aktywne Uczestniczący w ankiecie klienci wskazują jako najważniejsze powody dla których decydują się na wybór biblioteki: dobrze przygotowana kadra, księgozbiór i odpowiednie terminy otwarcia. W bibliotece analizowana jest atrakcyjność oferty i dąży się do jej poprawy. Poniższe argumenty świadczą o wysokim stopniu spełniania wymagania. W ocenie dyrektora najważniejsze powody dla których klienci decydują się na wybór biblioteki, to: łatwy dojazd, odpowiednie terminy otwarcia, wysoki merytoryczny poziom prowadzonych zajęć, księgozbiór, dobrze przygotowana kadra, dobre warunku lokalowe i wyposażenie, dostęp do technologii informacyjnych (Internet, bazy online), atrakcyjna oferta biblioteki. Zainteresowaniu ofertą Publicznej Biblioteki Pedagogicznej Filia w Śremie sprzyja również zdaniem dyrektora prezentowanie na stronie internetowej biblioteki nowości pedagogicznych oraz zestawień bibliograficznych, prezentacja nowości pedagogicznych na łamach Kuriera Śremskiego, przygotowywanie materiałów dla nauczycieli, udostępnienie użytkownikom materiałów dydaktycznych opracowanych przez nauczycieli, nieodpłatne korzystanie z dostępu do książek w wersji elektronicznej, rozwiązywanie indywidualnych problemów czytelników oraz klimat i atmosfera miejsca. Opinię dyrektora potwierdzają uczestniczący w ankiecie klienci wskazując jako najważniejsze powody dla których decydują na wybór tej placówki:dobrze przygotowaną kadrę (20/20), księgozbiór (zbiory) (19/20), odpowiednie terminy (dni i godziny) otwarcia (18/20), jakość usług (14/20), ofertę biblioteki (poza udostępnianiem księgozbioru) (13/20), dostęp do technologii informacyjnych (Internet, bazy online) (13/20), łatwy dojazd (12/20), dobre warunku lokalowe i wyposażenie (11/20). Ankietowani nauczyciele-bibliotekarze deklarują, że klienci uczestniczący w organizowanych zajęciach z edukacji czytelniczej i medialnej są w nie zaangażowani w wysokim stopniu. Czterech ankietowanych klientów biblioteki zadeklarowało udział w zajęciach z edukacji czytelniczej i medialnej wskazując jednocześnie, że zajęcia są bardzo wciągające i angażują uczestników. W opinii dyrektora i nauczycieli w bibliotece analizowana jest atrakcyjność oferty. Prowadzona analiza polega na: porównywaniu danych statystycznych podczas spotkań zespołów samokształceniowych, obserwacji zajęć z użytkownikiem (lekcji bibliotecznych z uczniami szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych), wnioskach z obserwacji czytelników korzystających z oferty, wykorzystywaniu opinii na temat zbiorów i działalności od użytkowników (sondaże, wywiady), przeprowadzaniu badań ankietowych dotyczących oferty biblioteki. Zdaniem dyrektora i nauczycieli biblioteka dąży do zwiększania atrakcyjności oferty poprzez podejmowane działania: gromadzenie zbiorów dostosowanych do potrzeb użytkowników (w tym w wersji elektronicznej - ibuk); tworzenie centrum nowoczesnej informacji edukacyjnej i systematyczne wspieranie nauczycieli bibliotek szkolnych poprzez organizację zespołów samokształceniowych, prowadzenie szkoleń i warsztatów; cykliczne lekcje biblioteczne dla maturzystów i udzielanie stałej pomocy w doborze i selekcji materiałów oraz korzystaniu z elektronicznych baz bibliotek; 7 / 23

8 wspieranie nauczycieli na drodze awansu zawodowego, gromadzenie i udostępnianie ich dorobku; zbieranie i analizę danych statystycznych, pozyskiwanie opinii na temat pracy i oferty biblioteki; szybką i profesjonalną obsługę czytelników wykorzystującą nowoczesne technologie (elektroniczne wypożyczenia, dostęp do Internetu, , sms); przygotowanie do zmiany bibliotecznego programu komputerowego (LIBRA - SOWA); uruchomienie usługi kserograficznej; szkolenie nauczycieli bibliotekarzy z wykorzystaniem e-learningu oraz zainicjowane tych działań w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej w Poznaniu; uruchomienie elektronicznych wypożyczeń i zdalnej obsługi konta wraz z zamawianiem książek; dostosowanie godzin pracy biblioteki do potrzeb użytkowników oraz uruchomienie katalogów online. Poziom spełniania wymagania: B Wymaganie: Osoby korzystające z oferty biblioteki są zadowolone z działalności W bibliotece prowadzi się dwa razu w roku badanie ankietowe satysfakcji czytelników, dokonuje się analizy wyników badań, formułuje wnioski oraz podejmuje działania dla poprawy poziomu satysfakcji użytkowników biblioteki. W opinii dyrektora i nauczycieli biblioteka regularnie współpracuje z osobami, które korzystają lub korzystały z oferty biblioteki. Wszyscy ankietowani klienci wyrażają zadowolenie ze współpracy z Publiczną Biblioteką Pedagogiczną w Poznaniu Filia w Śremie. Poniższe argumenty świadczą o bardzo wysokim stopniu spełniania wymagania. W bibliotece wyciąga się i wdraża wnioski z analizy satysfakcji osób korzystających z oferty placówki. Nauczyciele deklarują w wywiadzie, że w bibliotece prowadzi się dwa razy w roku badanie ankietowe satysfakcji czytelników. Na tej podstawie dokonuje się analizy wyników badań, formułuje wnioski oraz podejmuje działania dla poprawy poziomu satysfakcji użytkowników biblioteki. Zdaniem dyrektora i nauczycieli-bibliotekarzy na podstawie przeprowadzonych badań poziomu satysfakcji klientów wdrożono następujące wnioski: zakup nowości uwzględniający dezyderaty użytkowników (w tym książek w wersji elektronicznej - ibuk); przygotowanie do zmiany systemu komputerowego SOWA; wymianę sprzętu komputerowego (nowy serwer i nowa jednostka z dwoma systemami Windows i Linux); zmianę regulaminu wypożyczeń (zwiększenie ilości wypożyczanych książek); wprowadzenie akcji promocyjnych w celu pozyskania nauczycieli, np. rozsyłanie informacji o zbiorach i o ofercie biblioteki do placówek oświatowych powiatu śremskiego; cykl wydzielonych lekcji dla maturzystów Edukacyjne zasoby Internetu, Tworzenie zestawień bibliograficznych, Zasady wyszukiwania informacji w multiwyszukiwarce bazy BZCz ; podpisanie umowy z firmą windykacyjną (odzyskanie księgozbioru, pozyskanie środków na zakup nowości); zwiększenie ilości zestawień tematycznych w tym promujących zakupione nowości pedagogiczne. Wszyscy ankietowani klienci (20/20) Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu Filia w Śremie deklarują znajomość określonych przez bibliotekę zasad korzystania z oferty biblioteki, księgozbioru i materiałów oraz akceptują obowiązujące zasady. Potwierdzają to uczestniczący w wywiadzie nauczyciele. Każdy czytelnik podpisuje zobowiązanie (przy zakładaniu karty bibliotecznej) do zwrotu książek w terminie, jest informowany o najważniejszych postanowieniach regulaminu oraz zachęcany jest do zapoznania się z zasadami korzystania ze zbiorów bibliotecznych. Dzięki tym działaniom oraz wypożyczeniom elektronicznym w ostatnim roku zdecydowanie zmniejszyła się ilości książek nieoddawanych do biblioteki. Zdaniem nauczycieli około 90% osób korzystających z oferty biblioteki przestrzega obowiązujących regulaminów. Zdaniem dyrektora w bibliotece badany jest poziom satysfakcji osób korzystających z jej oferty. W opinii dyrektora i nauczycieli biblioteka regularnie współpracuje z osobami, które korzystają lub korzystały z oferty biblioteki poprzez: udostępnianie zbiorów; przygotowywanie tematycznych zestawień bibliograficznych dla wszystkich użytkowników (nauczycieli, rodziców, uczniów, studentów oraz innych czytelników); prowadzenie cyklicznych lekcji bibliotecznych, w tym lekcji dla maturzystów; metodyczne i merytoryczne wspieranie działalności bibliotek szkolnych, organizowanie cyklicznych spotkań zespołu samokształceniowego dla nauczycieli bibliotekarzy (warsztaty Wykorzystanie Internetu w pracy nauczyciela bibliotekarza, Rola biblioteki szkolnej i nauczyciela bibliotekarza w procesie pomocy uczniowi z problemami ); 8 / 23

9 opracowywanie zestawień bibliograficznych oraz materiałów potrzebnych nauczycielom do prowadzenia lekcji na wszystkich poziomach nauczania; wspieranie nauczycieli na drodze awansu zawodowego; zamieszczanie rekomendacji nowych książek w Kurierze Śremskim. Wszyscy ankietowani klienci (20/20) wyrażają zadowolenie ze współpracy z Publiczną Biblioteką Pedagogiczną w Poznaniu Filia w Śremie. W ocenie dyrektora i nauczycieli współpraca placówki z nauczycielami i innymi osobami korzystającymi z oferty biblioteki przynosi satysfakcjonujące rezultaty, przyczynia się do stałego wzbogacania i uatrakcyjniania jej oferty. Od osób, które ukończyły edukację biblioteka otrzymuje w darze książki. Wzrosła liczba użytkowników (zwłaszcza nauczycieli), którzy korzystają z zasobów biblioteki w pracy zawodowej lub w czasie studiów oraz liczba wypożyczeń. Biblioteka wspiera nauczycieli podczas realizacji stażu zawodowego przeprowadzając we współpracy z nauczycielami różnych typów szkół lekcje biblioteczne ( Korzystanie z warsztatu informacyjnego biblioteki, Katalogi online różnych bibliotek ). Uczniowie biorący udział w zajęciach często zostają użytkownikami biblioteki. Maturzyści korzystający z zasobów biblioteki przygotowując prezentację maturalną wracają do niej jako studenci. Nauczyciele-emeryci wspierani są przez pracowników biblioteki w działalności oświatowej (pomoc przy pisaniu artykułów). Poziom spełniania wymagania: A 9 / 23

10 Obszar: Procesy Wymaganie: Placówka ma koncepcję pracy Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu na lata , obejmująca także filę biblioteki w Śremie, określa cele strategiczne placówki. Dokumentacja potwierdza wysoki poziom spójności koncepcji z prowadzonymi w bibliotece procesami. Koncepcja pracy biblioteki jest aktualizowana co najmniej raz w roku po uwzględnieniu sugestii środowiska i użytkowników oraz wniosków z ewaluacji wewnętrznej. Poniższe argumenty świadczą o bardzo wysokim stopniu spełniania wymagania. Nauczyciele bibliotekarze podczas badania ankietowego deklarują, że oferta biblioteki jest zgodna z koncepcją pracy przyjętą przez radę pedagogiczną (protokół posiedzenia rady pedagogicznej PBP w Poznaniu z dnia r. Nr 1/2010/11). Zdaniem dyrektora poziom spójności koncepcji z prowadzonymi w bibliotece procesami jest zadowalający. Z analizy dokumentacji oraz informacji nauczycieli wynika, że koncepcja funkcjonowania i rozwoju Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu na lata określa cele strategiczne biblioteki: 1. Księgozbiór biblioteki. 2. Zrównoważony rozwój placówek filialnych. 3. Wspieranie działalności bibliotek szkolnych. 4. Promocja placówki. 5. Komputeryzacja zbiorów. 6. Permanentne doskonalenie zawodowe nauczycieli bibliotekarzy. 7. Poprawa warunków pracy użytkowników i pracowników. Dokumentacja biblioteki potwierdza wysoki poziom spójności koncepcji pracy z prowadzonymi w bibliotece procesami. Wzbogacanie księgozbioru odbywa się w oparciu o badania potrzeb klientów. Ze sprawozdań statystycznych z ostatnich dwóch lat wynika, że filia biblioteki w Śremie zakupiła lub otrzymała w formie darów 332 pozycje książkowe w większości z zakresu pedagogiki i psychologii, 79 tytułów w wersji elektronicznej oraz zaprenumerowano dodatkowo czasopismo Praca socjalna. W kolejnych latach dokonuje się zrównoważony rozwój filii biblioteki: nauczyciele mają pełny dostęp do szkoleń oraz możliwość rozwoju zawodowego, filie otrzymują równe środki na zakup książek i czasopism, we wszystkich filiach i Bibliotece Pedagogicznej w Poznaniu obowiązują jednolite regulaminy i instrukcje. W zakresie inspirowania i promowania edukacji czytelniczej i medialnej zorganizowano wspólnie z biblioteką Szkoły Podstawowej nr 1 w Śremie: konkurs plastyczny Moje wrażenia po przeczytaniu książki Król Maciuś Pierwszy, wystawę Rok Janusza Korczaka nie ma dzieci są ludzie, wystawę z okazji 100 rocznicy przyznania nagrody Nobla Marii Curie-Skłodowskiej oraz ekspozycję z okazji 100 rocznicy urodzin Czesława Miłosza. Na bieżąco organizowano wystawy nowości wydawniczych. W zakresie wspierania działalności bibliotek szkolnych zorganizowano spotkania samokształceniowe dla nauczycieli-bibliotekarzy, konferencje samokształceniowe, warsztaty. W ramach promocji placówki unowocześniono stronę internetową oraz opracowano ulotki i foldery. Rozesłano drogą elektroniczną do wszystkich szkół ponadgimnazjalnych na terenie Śremu ofertę lekcji bibliotecznych. Podjęto systematyczną współpracę z Kurierem Śremskim (stała rubryka Biblioteka pedagogiczna poleca ) oraz prezentowanie oferty biblioteki na Śremskich Targach Edukacyjnych. W dokumentacji biblioteki są zapisy potwierdzające wymianę serwera i jednostek roboczych oraz polepszanie warunków pracy biblioteki. W ostatnich dwóch latach przeprowadzono szkolenia pracowników biblioteki ukierunkowane na podniesienie ich kompetencji i jakości pracy biblioteki ( Zmiany w przepisach prawa oświatowego, Wykorzystanie wyników nadzoru pedagogicznego, Działalność windykacyjna w odniesieniu do ściągalności zbiorów biblioteki, Zasady postępowania etycznego pracowników Publicznej Biblioteki Pedagogicznej, Wizerunek, Szkolenie z Power Point, tworzenie prezentacji multimedialnych, Szkolenie z nowego oprogramowania komputerowego, Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w opracowywaniu wyników, Obsługa systemu komputerowego SOWA, Wymiana doświadczeń i podniesienie jakości usług, Zmiana oprogramowania bibliotecznego LIBRA na SOWA 2/MARC 21, Omówienie formatu MARC 21, Procedury związane z awansem zawodowym nauczycieli, Tworzenie stron internetowych w oparciu o Quick-CMS, Metody i zasady publikacji materiałów dydaktycznych w Internecie, Szkolenie z obsługi systemu komputerowego SOWA ). Zdaniem dyrektora w analizie i modyfikacji koncepcji pracy biblioteki uczestniczy: dyrektor oraz wszyscy pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni. Nauczyciele w ankiecie deklarują, że koncepcja pracy biblioteki jest aktualizowana co najmniej raz w roku po uwzględnieniu sugestii środowiska i użytkowników oraz 10 / 23

11 wniosków z ewaluacji wewnętrznej. Nauczyciele, dyrektor i uczestniczący w wywiadzie partnerzy wskazują, że w ciągu ostatnich dwóch lat modyfikacje koncepcji pracy biblioteki dotyczyły m.in.: zmian technologii informatycznych poprzez utworzenie nowej, przejrzystej strony internetowej dla wszystkich filii Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu, w tym filii w Śremie (strona internetowa jest obsługiwana przez nauczycieli-bibliotekarzy np. umieszczanie publikacji, informacji itp). Zainicjowano zmianę bibliotecznego programu komputerowego, a także usługi ibuka oraz e-learningu. Dokonano zakupu i wymiany serwera i jednostki komputerowej oraz ladę biblioteczną i regały. Wspólnie z kierownictwem bibliotek pedagogicznych województwa wielkopolskiego wypracowano jednolitą statystykę biblioteki. Nauczyciele bibliotekarze dodają także, że wprowadzono zmiany w regulaminie wypożyczeń (zwiększono liczbę wypożyczeń dla różnych grup użytkowników). Od marca 2012 wprowadzono katalog online oraz publikacje zestawień bibliograficznych zgodnie z polityką oświatową państwa. Od grudnia 2012 działa Moodle jako platforma edukacyjna do nauki programu SOWA. Nauczyciele w ankiecie wskazują, że aktualizacja koncepcji pracy biblioteki uwzględnia zmieniające się potrzeby osób korzystających z jej oferty. Zdaniem dyrektora koncepcja pracy biblioteki aktualizowana jest minimum raz w roku w zależności od istotnych potrzeb dotyczących funkcjonowania biblioteki, np. w związku z analizą ewaluacji wewnętrznej i podsumowaniem roku kalendarzowego. Głównym priorytetem jest uwzględnianie w koncepcji zmieniających się potrzeb osób korzystających z oferty oraz środowiska lokalnego. Poziom spełniania wymagania: A Wymaganie: Oferta placówki umożliwia realizację zadań placówki Oferta Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu Filia w Śremie jest zgodna z celami statutowymi. Monitoruje się realizację zadań placówki pod kątem zaspokojenia potrzeb osób korzystających z jej oferty, a wprowadzane modyfikacje dotyczą najczęściej doboru księgozbioru, zmian w procesach edukacyjnych, usług bibliotecznych i technologii informacyjnych. Poniższe argumenty świadczą o bardzo wysokim stopniu spełniania wymagania. Partnerzy biblioteki uważają, że oferta programowa Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu Filia w Śremie jest zgodna z priorytetami doskonalenia zawodowego nauczycieli w województwie. W bibliotece przeprowadzono zespoły samokształceniowe dla nauczycieli na temat: E-learningu, Wykorzystania internetu w pracy nauczyciela bibliotekarza, wykorzystania elementów biblioterapii, atrakcyjnych zajęć pozalekcyjnych Teatr w szkole oraz kursy doskonalące Elektroniczny Warsztat Biblioteki Szkolnej wsparciem każdego nauczyciela, Metody czytania ze zrozumieniem, Biblioteka szkolna miejscem wspierania i rozwijania uzdolnień uczniów. Nauczyciele-bibliotekarze opracowują bibliografie na spotkania i konferencje tematyczne. Z opinii dyrektora i dokumentów biblioteki wynika, że jej oferta jest w pełni zgodna z celami statutowymi. Zbiory biblioteczne są gromadzone, opracowywane i udostępniane zgodnie z profilem i oczekiwaniami użytkowników oraz zapotrzebowaniem środowiska. Z analizy dokumentacji i deklaracji dyrektora wynika, że biblioteka w ostatnich dwóch latach realizowała zadania statutowe m.in. poprzez: zakup nowości pedagogicznych i pozyskanie pozycji książkowych z darów; wprowadzanie nowości do komputerowej bazy danych i udoskonalanie katalogu online; archiwizację danych, przechowywanie i efektywne udostępnianie użytkownikom materiałów bibliotecznych; upowszechnianie materiałów informacyjnych o działalności, przygotowanie i przesłanie drogą elektroniczną do szkół ponadgimnazjalnych oferty lekcji bibliotecznych i aktualizowanie strony internetowej; sporządzanie zestawień bibliograficznych dostępnych przez katalog online; uzupełnienie o najnowsze lata bibliografii regionalnej Śrem na łamach Gazety Śremskiej"; przygotowanie prezentacji filii na Śremskich Targach Edukacyjnych; kontynuowanie współpracy z Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy Śrem; wspieranie czytelników w korzystaniu z warsztatu informacyjnego biblioteki, wyszukiwaniu i przetwarzaniu informacji udostępnianych w zasobach internetowych; zorganizowanie z biblioteką Szkoły Podstawowej nr 1 w Śremie konkursu plastycznego Moje wrażenia po przeczytaniu książki Król Maciuś Pierwszy połączonego z wystawą Rok Janusza Korczaka nie ma dzieci są ludzie ; zorganizowanie wystaw tematycznych; zorganizowanie dla nauczycieli-bibliotekarzy konferencji samokształceniowych, warsztatów, konsultacji i instruktażu; wspieranie nauczycieli w realizacji zajęć dydaktycznych (gromadzenie literatury, pomoc w wyszukiwaniu 11 / 23

12 scenariuszy imprez szkolnych, materiałów do konkursów przedmiotowych i zajęć dydaktycznych); rejestrowanie, gromadzenie i udostępnianie materiałów dydaktycznych opracowanych przez nauczycieli w ramach awansu zawodowego. Nauczyciele i dyrektor deklarują, że monitoruje się realizację zadań placówki pod kątem zaspokojenia potrzeb osób korzystających z jej oferty prowadząc: analizę statystyczną ilości zakupionych pozycji oraz osób korzystających z zasobów biblioteki; analizę sprawozdań z działalności filii (wzrost czytelnictwa, ilość użytkowników, konkursy, wystawy, zestawienia bibliograficzne) i arkusza samooceny dla pracowników biblioteki; obserwację ruchu czytelniczego (rozmowy oraz obserwacje np. jakie materiały biblioteczne są poszukiwane), sondaż potrzeb czytelniczych, ankietowanie dotyczące spełniania przez bibliotekę oczekiwań co do księgozbioru, zadowolenia z obsługi, korzystania z katalogów online i oferty biblioteki; zbieranie informacji o nowych kierunkach kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie gminy. Nauczyciele deklarują, że często zgłaszają potrzebę modyfikowania oferty biblioteki, zwłaszcza po sugestiach środowiska i użytkowników. Modyfikacje oferty biblioteki, zadaniem nauczycieli i dyrektora, dotyczą najczęściej doboru księgozbioru, zmian w procesach edukacyjnych, usług bibliotecznych, technologii informacyjnych. Przykładem modyfikacji jest usprawnienie obsługi czytelnika poprzez wprowadzenie katalogów online, zamawianie elektroniczne oraz samodzielne stanowisko do wypożyczeń. Dobór księgozbioru do potrzeb czytelników i zmian w edukacji (edukacja przedszkolna, gotowość szkolna, praca z uczniem zdolnym, kształcenie zawodowe). W celu wygospodarowania miejsca na nowości dokonuje się selekcji księgozbioru pod kątem aktualnych treści, ilości egzemplarzy oraz stanu zużycia (ok. 200 woluminów rocznie). Analiza dokumentacji potwierdza modyfikację księgozbioru, organizowanie zespołów samokształceniowych dla nauczycieli bibliotek szkolnych, organizację wystaw i konkursów, szkolenia biblioteczne dla użytkowników (lekcje biblioteczne, zajęcia z edukacji czytelniczej i medialnej, zwiedzanie biblioteki). Wprowadzenie katalogu online oraz wzbogacenie oferty o publikacje nauczycieli i nowe zestawienia bibliograficzne dostępne na stronie internetowej. W ramach poszerzania oferty wprowadzono platformę edukacyjną do nauki korzystania z oprogramowania SOWA oraz elektroniczne wypożyczenia ibuków. Poziom spełniania wymagania: A Wymaganie: Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany i są efektem współdziałania nauczycieli Nauczyciele współdziałają w tworzeniu i analizowaniu warunków sprzyjających osiąganiu sukcesów przez osoby, na rzecz których działają. W bibliotece monitoruje się prowadzone procesy, a wnioski z monitoringu są wykorzystywane do wzbogacania oferty biblioteki. Poniższe argumenty świadczą o wysokim stopniu spełniania wymagania. Zdaniem ankietowanych nauczycieli procesy świadczenia usług bibliotecznych są dobrze zaplanowane. Deklarują, że w celu osiągania sukcesów w pracy bibliotecznej rozmawiają o tym, jak powinna wyglądać praca z osobami korzystającymi z usług biblioteki, wymieniają się informacjami zdobytymi w trakcie pracy bibliotecznej, podejmują wspólne decyzje co do strategii działania w bibliotece, wymieniają się informacjami na temat interesujących konferencji, szkoleń i kursów, współpracują przy programie bibliotecznym LIBRA oraz w zakresie opracowywania narzędzi do ewaluacji wewnętrznej. Nauczyciele współdziałają w tworzeniu i analizowaniu warunków sprzyjających osiąganiu sukcesów przez osoby, na rzecz których działają, wspólnie ustalają jak powinien wyglądać proces edukacyjny w bibliotece. Ponadto nauczyciele w trakcie wywiadu wskazują, że współdziałają w integracji środowiska nauczycieli-bibliotekarzy wszystkich typów szkół z obszaru działania filii oraz wszystkich filii Publicznej Biblioteki Pedagogicznej (wyjazd integracyjny dla wszystkich pracowników do Muzeum Śremskiego). Nauczyciele wspólnie organizują konkursy, wystawy oraz promują placówkę na Śremskich Targach Edukacyjnych, promują edukację regionalną poprzez zespołowe opracowywanie zestawień bibliograficznych, np. Śrem w oczach nauczycieli, Śrem na łamach Gazety Śremskiej, a także dostosowują ofertę biblioteki do oczekiwań nauczycieli i uczniów poprzez wspólne prowadzenie lekcji bibliotecznych, decydowanie o prenumeracie czasopism, opracowywanie materiałów edukacyjnych dla nauczycieli, ustalanie form współpracy z Zespołem Szkół Ogólnokształcących w Śremie. Z innymi nauczycielami-bibliotekarzami współpracowali w zakresie ujednolicenia statystyki bibliotecznej. Dyrektor biblioteki potwierdza deklaracje nauczycieli w zakresie współpracy w tworzeniu warunków sprzyjających osiąganiu sukcesów osobom, na rzecz których działają. Zdaniem dyrektora w bibliotece istnieje praktyka monitorowania prowadzonych procesów. Monitorowanie to 12 / 23

13 w opinii dyrektora i nauczycieli prowadzone jest poprzez: analizowanie statystyki bibliotecznej oraz sprawozdań z działalności biblioteki; monitorowanie zmian zachodzących w oświacie - nowe przepisy, priorytety Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Wielkopolskiego Kuratora Oświaty; indywidualne rozmowy z użytkownikami, sondaż potrzeb czytelniczych i cykliczne ankietowanie użytkowników; arkusze samooceny i analizę sprawozdań z działalności filii za rok szkolny i kalendarzowy; bieżącą analizę statystyk bibliotecznych. Dyrektor i nauczyciele deklarują, że wnioski z monitoringu procesów są wykorzystywane do wzbogacania oferty biblioteki. Przykładem takich działań jest zakup nowości uwzględniający dezyderaty użytkowników, zmiana prenumeraty czasopism, wprowadzenie zmiany programu bibliotecznego (elektroniczne wypożyczenia), szybka i profesjonalna obsługa czytelników wykorzystująca nowoczesne technologie (internet, , sms), ibuk, e-learning, zestawienia bibliograficzne uwzględniające dezyderaty użytkowników, działania promocyjne w celu pozyskiwania nauczycieli (rozsyłanie informacji o ofercie). Nauczyciele w wywiadzie dodają, że wzbogacono ofertę biblioteki o katalogi online. Monitoruje się i analizuje dostęp do oferty edukacyjnej, czego konsekwencją było powstanie nowej strony internetowej. Pod kątem zapotrzebowania dokonano zakupu poszukiwanych pozycji. Nauczyciele potwierdzają, że podejmują wspólnie decyzje co do zmiany sposobu pracy placówki. W ostatnim czasie w wyniku wspólnych decyzji wydzielono z księgozbioru pozycje najczęściej poszukiwane przez czytelników (prowadzi się monitorowanie czasu wypożyczenia tych pozycji), dokonano weryfikacji tytułów prenumerowanych czasopism oraz udostępniono ich wypożyczanie. Drogą mailową do placówek oświatowych rozsyłana jest oferta edukacyjna, a na stronie biblioteki zamieszczono link Publikacje nauczycieli w zbiorach biblioteki. Poziom spełniania wymagania: B Wymaganie: Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans Zdaniem klientów biblioteka jest otwarta w dogodnym dla nich czasie. Analiza dostępności oferty biblioteki polega na monitoringu serwera, zbieraniu danych statystycznych i ankietowaniu, a wnioski z prowadzonej analizy są wdrażane. Poniższe argumenty świadczą o bardzo wysokim stopniu spełniania wymagania. W opinii nauczycieli w ostatnich dwóch latach poprawiła się dostępność biblioteki dla jej użytkowników. Klienci, partnerzy biblioteki, dyrektor i analiza dokumentów potwierdzają, że biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach od do Działa strona internetowa, katalogi online dostępne są dla użytkowników przez 24 godziny, jest możliwość korzystania z ibuka. Biblioteka pracuje również w wakacje letnie i w czasie ferii zimowych. Dyrektor deklaruje, że formy doskonalenia realizowane są w godzinach popołudniowych. Zdaniem dyrektora i nauczycieli analiza dostępności oferty biblioteki prowadzona jest częściej niż dwa razy w roku i polega na monitorowaniu danych na serwerze, zbieraniu danych statystycznych i ankietowaniu. W prowadzeniu tych analiz uczestniczy kadra kierownicza, informatyk oraz nauczyciele. Ponadto nauczyciele deklarują, że prowadzą analizę dostępności oferty biblioteki poprzez stałe monitorowanie książek najczęściej wypożyczanych, podręczników akademickich i książek najbardziej poszukiwanych, dla których wprowadzono krótkie terminy wypożyczeń (wydzielone z księgozbioru i oznaczone literką W). Dokonuje się także analizy szybkości obrotu książki, problemów ze zwrotami i powiadamianiem o książce oczekującej na czytelnika, co wpływa na dostępność księgozbioru. Dyrektor i nauczyciele deklarują, że wnioski z prowadzenia analizy dostępności oferty są wdrażane. Jako przykłady wdrożenia wniosków z przeprowadzonych analiz dostępności oferty dyrektor wskazuje: zakup nowości uwzględniający dezyderaty użytkowników (w tym dokumentów w wersji elektronicznej ibuk), zmiana strony internetowej nowoczesne zarządzanie treścią, uruchomienie działań w kierunku zmiany bibliotecznego programu komputerowego, zmiana regulaminu wypożyczeń (zwiększenie liczby wypożyczanych książek), sprawdzanie konta przez użytkowników online, możliwość rezerwacji i zamówienia książek online, godziny pracy biblioteki dostosowane do potrzeb użytkowników. Poziom spełniania wymagania: A 13 / 23

14 Obszar: Środowisko Wymaganie: Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Filia w Śremie współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku, co korzystnie wpływa na rozwój placówki. W opinii respondentów współpraca ta jest satysfakcjonująca. Biblioteka identyfikuje rzeczywiste potrzeby i możliwości środowiska oraz prowadzi działania, które mają na celu zaspokajanie tych potrzeb. Poniższe argumenty świadczą o bardzo wysokim stopniu spełniania wymagania. Nauczyciele bibliotekarze wskazują, a dyrektor potwierdza, że w ostatnich dwóch latach, wykorzystując zasoby i uwarunkowania środowiskowe, podejmowano współpracę z: instytucjami samorządowymi, przedsiębiorcami, poradnią psychologiczno-pedagogiczną, świetlicą socjoterapeutyczną, placówkami ochrony zdrowia, ośrodkiem pomocy społecznej, centrum wspierania rodzin, szkołami lub innymi placówkami edukacyjnymi, bibliotekami, rodzicami, grupami nieformalnymi oraz z Kurierem Śremskim, Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, Muzeum Śremskim i uczelniami wyższymi. Dyrektor oraz nauczyciele w wywiadzie stwierdzają, że Biblioteka Pedagogiczna Filia w Śremie korzysta z zasobów środowiska lokalnego prowadząc działania statutowe biblioteki oraz podejmując współpracę z wieloma podmiotami na różnych płaszczyznach. Jako przykłady podmiotów współpracujących z biblioteką nauczyciele oraz dyrektor wymieniają: Szkołę Podstawową nr 1 w Śremie, z której zasobów lokalowych nieodpłatnie korzysta biblioteka (dodatkowo udostępniane są sale na konferencje, szkolenia, warsztaty oraz sprzęt itp.). W zamian nauczyciele-bibliotekarze przygotowują materiały szkoleniowe na rady pedagogiczne i bibliografie oraz publikują materiały nauczycielskie. Dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 pracownicy biblioteki prowadzą konkursy oraz wystawy korzystając także z zasobów biblioteki szkolnej; Bibliotekę Publiczną w Śremie, która informuje o nowościach, a w roku 2005 przekazała 1000 woluminów z depozytu na własność filii biblioteki w Śremie oraz regularnie przekazuje swoje publikacje z serii Śrem w małych monografiach. Nauczyciele-bibliotekarze uczestniczą w imprezach organizowanych przez Bibliotekę Publiczną, wspólnie organizują, prowadzą lub współuczestniczą w konkursach plastycznych i literackich, przekazują wzajemnie zestawienia bibliograficzne, wymieniają się doświadczeniami oraz promują swoją placówkę w środowisku; Urząd Miejski w Śremie, bez wsparcia którego biblioteka nie mogłaby istnieć (zasoby lokalowe, depozyt). Nauczyciele organizują wystawy tematyczne oraz prowadzą promocję edukacji w czasie Śremskich Targów Edukacyjnych, korzystając z zasobów Urzędu Miejskiego w Śremie. W ostatnich dwóch latach prezentowano wystawę prac uczniowskich z konkursu plastycznego Moje wrażenia po przeczytaniu książki Król Maciuś I oraz 100-lecie uzyskania nagrody Nobla przez M. Curie-Skłodowską ; Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, który wspiera pracowników biblioteki poprzez doskonalenie ich pracy na kursach, warsztatach, szkoleniach. Bibliotekarze pomagali przy społecznej zbiórce książek dla bibliotek szkolnych, przy organizacji konkursu plastycznego Zwyczaje świąteczne krajów Unii Europejskiej, przy organizacji konferencji dla nauczycieli powiatu poznańskiego Mobilna edukacja XXI wieku. Metodycy ODN-u w Poznaniu pomagają nauczycielom przy przygotowywaniu zespołów samokształceniowych nauczycieli bibliotekarzy z terenu gminy Śrem; Kurier Śremski, który w rubryce Publiczna Biblioteka Pedagogiczna poleca popularyzuje zbiory i działalność biblioteki oraz zapewnia nieustanna promocję. W oparciu o zasoby Muzeum Śremskiego biblioteka szerzy regionalizm przygotowała zestawienia bibliograficzne, np. Śrem w oczach nauczycieli, Śrem na łamach Gazety Śremskiej. Z pomocy biblioteki korzystają również terapeuci i psychologowie Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego oraz Domu Pomocy Społecznej w Śremie (wypożyczanie kompletów książek do wykorzystania przez terapeutów zajęciowych, psychologów, wspieranie opiekunów w dokształcaniu). Biblioteka Pedagogiczna w Śremie sprawuje opiekę merytoryczną nad bibliotekami szkolnymi powiatu śremskiego (cykliczne spotkania zespołów samokształceniowych, pomoc nauczycielom różnych specjalności w awansie zawodowym) oraz pomoc przy organizowaniu konkursów i wystaw. W opinii dyrektora i nauczycieli dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Śremie opracowywane są zestawienia bibliograficzne i wybór literatury fachowej. Analiza dokumentacji potwierdza prowadzenie współpracy z wymienionymi powyżej instytucjami. W dokumentacji biblioteki znajdują się sprawozdania, w których zapisano tematykę warsztatów dla nauczycieli bibliotekarzy, np.: Wykorzystanie Internetu w pracy nauczyciela bibliotekarza, Rola biblioteki szkolnej i nauczyciela bibliotekarza 14 / 23

15 w procesie pomocy uczniowi z problemami - biblioterapia, Analiza ankiety wśród bibliotekarzy szkolnych uczestniczących w spotkaniach samokształceniowych z propozycją tematyki spotkań metodycznych oraz wpisy o warsztatach dla nauczycieli stażystów Biblioteka Pedagogiczna w starcie zawodowym nauczyciela. Biblioteka Pedagogiczna Filia w Śremie identyfikuje rzeczywiste potrzeby i możliwości środowiska oraz prowadzi działania, które mają na celu zaspokajanie tych potrzeb. Dyrektor deklaruje, że biblioteka nieustannie zbiera informacje na temat potrzeb i możliwości środowiska, w którym funkcjonuje poprzez ankiety, stronę internetową, pocztę elektroniczną, wywiady i sondaże. Zdaniem wszystkich badanych podmiotów (dyrektor, nauczyciele, użytkownicy oraz partnerzy) najważniejsze potrzeby lokalnego środowiska to: bogate zbiory naukowe i specjalistyczne, w tym nowości z zakresu pedagogiki i nauk pokrewnych; przygotowywanie zestawień bibliograficznych nawet na zamówienie; lekcje biblioteczne (szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne) oraz wspieranie maturzystów; wspieranie bibliotek szkolnych wszystkich poziomów nauczania (pomoc merytoryczna, w tym warsztaty komputerowe z obsługi programów LIBRA i MOL, warsztaty e-learningu dla nauczycieli bibliotekarzy); dostęp do publikacji pedagogicznych i duży wybór czasopism pedagogicznych; organizowanie wystaw i konkursów. Użytkownicy biblioteki dodają, że korzystanie z biblioteki ułatwiają godziny otwarcia dostosowane do ich potrzeb. Ważna jest także możliwość korzystania z Internetu oraz całodobowego katalogu online, fachowe poradnictwo w zakresie doboru literatury oraz w poszukiwaniu i przygotowywaniu materiałów, telefoniczne zamawianie literatury. Dyrektor deklaruje, że biblioteka przekazuje książki dla Domu Pomocy Społecznej w Śremie oraz dokonuje zestawień tematycznych dla nauczycieli opiekunów. Partnerzy wskazują wspieranie nauczycieli różnych specjalności w awansie zawodowym, a czytelników 70+ w korzystaniu z technologii informatycznej i księgozbioru biblioteki. Dla nauczycieli-bibliotekarzy istotne są warsztaty z e-learningu, które pozwalają poszerzać wiedzę i umiejętności w trakcie nauczania zdalnego. Wszystkie zdiagnozowane potrzeby, w opinii dyrektora, były i nadal są zaspokajane. Nowe potrzeby są zaspokajane na bieżąco. Wszyscy respondenci (nauczyciele, partnerzy i użytkownicy biblioteki) wskazują, że w celu zaspokojenia powyższych potrzeb środowiska lokalnego biblioteka w ciągu ostatnich dwóch lat: zakupiła nowości pedagogiczne; uruchomiła stronę internetową, na której udostępnione są informacje o zbiorach bibliotecznych oraz całodobowe katalogi online; udostępniła usługę ibuk; uczestniczyła w Śremskich Targach Edukacyjnych; prowadziła edukację czytelniczą i medialną w ramach realizacji podstawy programowej; dokonywała zestawień bibliograficznych dla różnych grup czytelniczych (maturzystów, nauczycieli, rodziców); organizowała konferencje szkoleniowe dla nauczycieli bibliotekarzy powiatu śremskiego, uwzględniając tematykę doradztwa metodycznego, organizując pomoc merytoryczną dla bibliotekarzy np. obsługa programu LIBRA i MOL; prowadziła komputeryzację i cyfryzację biblioteki. Nauczyciele-bibliotekarze dodają, że w celu zaspokojenia zdiagnozowanych potrzeb środowiska Biblioteka Pedagogiczna Fila w Śremie przygotowuje informatory, ulotki na temat działalności placówki oraz systematycznie współpracuje z lokalną prasą. Dla użytkowników biblioteki istotne są: prenumerata czasopism, wystawy okolicznościowe, telefonicznie udzielanie informacji o zbiorach oraz promocja twórczości poetów poprzez prowadzenie "kącika literackiego". Dla partnerów biblioteki zaspokojenie potrzeb środowiska objawia się ponadto w stworzeniu czytelni oraz rozwijanie zainteresowań czytelniczych. Zdaniem dyrektora oraz nauczycieli współpraca biblioteki z kluczowymi podmiotami jest satysfakcjonująca i zdecydowanie wystarczająca. Obserwuje się niesłabnące zainteresowanie lekcjami bibliotecznymi dla maturzystów, prowadzonymi na prośbę nauczycieli polonistów. Stały kontakt z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu daje wsparcie i pomoc w zbieraniu informacji w procesie wspierania bibliotek szkolnych oraz pomaga rozwiązywać bieżące sprawy nauczycieli bibliotekarzy. Dzięki spotkaniom metodycznym integrują się nauczyciele-bibliotekarze, wspomagają się i doskonalą. Wraz z ODN w Poznaniu prowadzono także działania zmierzające do wzbogacenia zbiorów bibliotek szkolnych w gminie. Dobry kontakt z lokalnymi mediami poprzez wieloletnią współpracę z Kurierem Śremskim promuje bibliotekę w środowisku lokalnym. Poziom spełniania wymagania: A 15 / 23

16 Wymaganie: Promowana jest wartość edukacji Biblioteka Pedagogiczna Filia w Śremie promuje w środowisku znaczenie swoich działań dla edukacji, co potwierdzają wszystkie grupy respondentów. Najwięcej informacji można znaleźć na stronie internetowej, w ulotkach i folderach dostępnych w innych bibliotekach, na łamach Kuriera Śremskiego oraz na targach edukacyjnych. Ze względu na swoje działania placówka jest pozytywnie postrzegana w środowisku. Poniższe argumenty świadczą o wysokim stopniu spełniania wymagania. W trakcie badań ankietowych dyrektor, nauczyciele oraz użytkownicy biblioteki wskazują, że dzięki inicjatywom podejmowanym przez bibliotekę w środowisku lokalnym dostępne są informacje o ofercie, działaniach i osiągnięciach placówki. Biblioteka informuje o swojej ofercie, działaniach i osiągnięciach poprzez: przygotowywane specjalnie do tego informatory, ulotki i foldery; własną stronę internetową; umieszczanie informacji na tablicach ogłoszeń; cykliczne prezentowanie się w lokalnych mediach, np. w Kurierze Śremskim; prezentowanie się podczas lokalnych uroczystości; targi edukacyjne; przesyłanie oferty biblioteki za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej (newslettery). Potwierdza to większość klientów biblioteki oraz jej partnerzy. Najwięcej informacji można znaleźć na stronie internetowej (13/20), w ulotkach i folderach dostępnych w innych bibliotekach (6/20). Co piąty respondent wskazuje Kurier Śremski, targi edukacyjne oraz innych użytkowników biblioteki. W ocenie partnerów biblioteki oraz jej klientów informacje o działalności placówki są dostępne dla środowiska lokalnego w wystarczającym zakresie. W opinii wszystkich ankietowanych klientów biblioteki oraz jej partnerów placówka dba o jakość kształcenia. Biblioteka jest postrzegana w środowisku jako instytucja promująca wartość uczenia się oraz dbająca o jakość swoich usług. Zadaniem partnerów całe pokolenia uczą się dzięki funkcjonowaniu biblioteki, która oferuje pomoc, doradztwo, miłą obsługę (spokój, cierpliwość), udostępnia opracowane na zamówienie scenariusze zajęć dla nauczycieli humanistów, umieszcza w swoim katalogu publikacje innych nauczycieli. Dyrektor oraz nauczyciele w wywiadzie deklarują, że biblioteka podejmuje szereg działań promujących wartość uczenia się. Za najważniejsze respondenci uważają: zakup nowości zgodnych z polityką oświatową państwa, prowadzenie lekcji bibliotecznych, tworzenie pakietów edukacyjnych dla nauczycieli, rodziców oraz uczniów i udostępnianie ich na różnych płaszczyznach (online, strona internetowa, biblioteka, spotkania metodyczne), dokonywanie tematycznych zestawień bibliograficznych oraz wg zapotrzebowania, promocja książek w Kurierze Śremskim w rubryce Biblioteka Pedagogiczna poleca oraz na stronie internetowej. Nauczyciele-bibliotekarze filii śremskiej uczestniczą także w Śremskich Targach Edukacyjnych, prowadzą zespoły samokształceniowe dla nauczycieli bibliotekarzy i warsztaty dla nauczycieli stażystów. W ostatnich dwóch latach zorganizowano ponadto wystawy: Setna rocznica otrzymania nagrody Nobla przez M. Curie-Skłodowską, Rok Janusza Korczaka oraz konkursy: plastyczny dla uczniów szkoły podstawowej Moje wrażenia po przeczytaniu książki Król Maciuś Pierwszy, recytatorski: "Recytujemy wiersze Jana Brzechwy" oraz czytelniczy: "Twórczość Astrid Lindgren". Poziom spełniania wymagania: B 16 / 23

17 Obszar: Zarządzanie Wymaganie: Funkcjonuje współpraca w zespołach Nauczyciele bibliotekarze są zaangażowani w wysokim stopniu w pracę zespołów zadaniowych o różnej tematyce i osiągają zamierzone cele. Zdecydowana większość działań w bibliotece jest planowana wspólnie z innymi nauczycielami, a pojawiające się problemy są rozwiązywane zespołowo. Nauczyciele podejmują się także doskonalenia metod i form współpracy uczestnicząc w różnorodnych spotkaniach, konferencjach i szkoleniach. Poniższe argumenty świadczą o bardzo wysokim stopniu spełniania wymagania. W bibliotece funkcjonują zespoły zadaniowe zaangażowane w swoją pracę i osiągające założone cele. Dyrektor oświadcza, że zespoły zadaniowe ogólnobiblioteczne powoływane są zarządzeniem dyrektora Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu, natomiast kierownik filii w Śremie powołuje zespoły nieformalne do realizacji zadań w środowisku, a ich liczba w opinii dyrektora i nauczycieli jest odpowiednia do potrzeb biblioteki. Dyrektor oraz nauczyciele deklarują wysokie zaangażowanie w pracę następujących zespołów zadaniowych w bibliotece: programowy/biblioteczny pracujący nad treściami nauczania (ds. retrospekcji księgozbioru, ds. współpracy ze szkołami powiatu śremskiego); metodyczny, który rozwija metody pracy z użytkownikami (ds. redagowania portalu Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu oraz stron www filii, zespół samokształceniowy nauczycieli bibliotekarzy powiatu śremskiego); zarządzania biblioteką, związane z planowaniem i organizacją działalności placówki (ds. komputeryzacji Publicznej Biblioteki Pedagogicznej, ds. programu LIBRA, ds. przeprowadzania selekcji zbiorów Filia w Śremie, ds. przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie "Dostawa na rok 2013 prenumeraty czasopism dla PBP w Poznaniu", ds. inwentaryzacji majątku biblioteki, ds. statystyki bibliotecznej); szkoleniowy związany z doskonaleniem zawodowym; rekreacyjny dla pracowników; kooperujący z instytucjami działającymi w otoczeniu placówki (ds. promocji placówki, ds. współpracy z czasopismem Kurier Śremski), co potwierdza dyrektor w ankiecie. Dyrektor dodaje, że w bibliotece funkcjonuje także Zakładowa Komisja Świadczeń Socjalnych. Istnienie i funkcjonowanie zespołów zadaniowych formalnych i nieformalnych potwierdza dokumentacja biblioteki. W opinii ankietowanych klientów (18/20) oraz partnerów biblioteki nauczyciele bibliotekarze współpracują ze sobą na wielu płaszczyznach. Jako przykłady takiej współpracy użytkownicy biblioteki podają: wspólne poszukiwania pozycji potrzebnych użytkownikowi (14/20), udzielanie informacji po konsultacji z innym bibliotekarzem (13/20), wzajemna troska o czytelnika (10/20), wspólne prowadzenie zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej (1/20). W ocenie partnerów biblioteki praca zespołowa nauczycieli-bibliotekarzy gwarantuje miłą i fachową obsługę. Bibliotekarze współpracują zapewniając atrakcyjne formy doskonalenia nauczycielom bibliotek szkolnych i umożliwiając prezentację dobrych praktyk, dzielenie się doświadczeniami, wyjście do środowiska, polecanie rodzicom poradnictwa w zakresie wychowania, dostępie do publikacji. W opinii nauczycieli-bibliotekarzy oraz dyrektora zespoły zadaniowe (formalne i nieformalne), w pracach których uczestniczą nauczyciele-bibliotekarze są skuteczne w osiąganiu swoich celów. Nauczyciele podają, że najważniejsze osiągnięcia uzyskane w wyniku pracy zespołów zadaniowych to: podniesienie jakości pracy biblioteki i świadczonych przez nią usług poprzez umożliwienie czytelnikom korzystania z całodobowych katalogów online, możliwość elektronicznego zamawiania książek; promocja biblioteki w środowisku lokalnym (targi, prasa, wystawy, konkursy, ulotki, foldery, imprezy lokalne); integracja środowiska nauczycieli-bibliotekarzy wszystkich typów szkół z obszaru działania Filii oraz z całej Biblioteki; dostosowanie oferty biblioteki do oczekiwań nauczycieli i uczniów np. prowadzenie lekcji bibliotecznych, opracowanie oferty edukacyjnej mającej na celu wspieranie nauczycieli w ich pracy; cyklicznie organizowane wystawy i konkursy; satysfakcja z wykonywanej pracy zawodowej. Nauczyciele wspólnie analizują efekty swojej pracy stosując regularnie procedury ewaluacyjne, co deklarują w ankiecie zarówno nauczyciele, jak i dyrektor. Swój wkład w pracę zespołów nauczyciele oceniają bardzo wysoko. 17 / 23

18 Zdecydowana większość działań w bibliotece jest planowana wspólnie z innymi nauczycielami, a pojawiające się problemy rozwiązywane z pomocą innych nauczycieli-bibliotekarzy. Dyrektor oraz nauczyciele podają, że bibliotekarze doskonalą metody i formy współpracy poprzez udział w szkoleniowych radach pedagogicznych, których tematy w ostatnich dwóch latach obejmowały: Międzybiblioteczny zespół ds. SOWY, E-learning, szkolenie na odległość, MARC 21, uniwersalny format katalogowania książek, Image oraz Komunikacja niewerbalna. Ponadto prowadzone są cykliczne spotkania kierowników filii z Wielkopolski, prace w zespołach zadaniowych formalnych i nieformalnych działających dłuższy czas oraz powołanych do wykonania jednego zadania (selekcja, inwentura). Nauczyciele-bibliotekarze uczestniczą w doskonaleniu zawodowym (tworzenie stron www, prawo autorskie i samodzielne studiowanie literatury fachowej zamawianej w bibliotece) oraz w imprezach oświatowo-kulturalnych w środowisku np. wymiana doświadczeń poprzez poznawanie placówek filialnych, a także w konferencjach ( Mobilna edukacja XXI w. ). W ramach doskonalenia współpracy nauczyciele-bibliotekarze wypełniają i analizują arkusz samooceny, który pozwala dostrzec, co należy zmienić, poprawić w swojej pracy. Poziom spełniania wymagania: A Wymaganie: Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny Ewaluacja wewnętrzna w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej w Poznaniu filia w Śremie jest prowadzona z udziałem zespołów nauczycieli. Wnioski wynikające z wewnętrznego nadzoru pedagogicznego są wykorzystywane i służą do wprowadzania prorozwojowych zmian w funkcjonowaniu placówki. Poniższe argumenty świadczą o bardzo wysokim stopniu spełniania wymagania. Ewaluacja wewnętrzna prowadzona jest z udziałem zespołów nauczycieli dzięki dyrektorowi placówki, który angażuje nauczycieli do uczestniczenia w realizacji ewaluacji wewnętrznej, co deklarują ankietowani nauczyciele. Zespół ds. ewaluacji wewnętrznej zajmuje się wypracowaniem narzędzi ewaluacji, opracowaniem i przeprowadzaniem ankiet, analizą zbiorczą ankiet, wyciąganiem wniosków oraz ich ewaluacją. Dyrektor deklaruje, że w celu zaangażowania nauczycieli-bibliotekarzy w ewaluację wewnętrzną prowadzi analizę wniosków z poprzednich badań, powołuje zespół ds. ewaluacji, wspólnie z zespołem planuje pracę, a następnie powołuje zespoły zadaniowe. Dyrektor dofinansowuje wybrane formy doskonalenia zawodowego oraz realizuje przejrzysty system motywacji, w tym dodatek funkcyjny i skutecznie nagradza nauczycieli za ich zaangażowanie. Dyrektor dodaje, że analizuje arkusze samooceny, integruje pracowników, polepsza warunki i formy pracy w odpowiedzi na wnioski z przeprowadzonej ewaluacji. Poza finansowymi narzędziami dyrektor okazuje uznanie pracownikom oraz na bieżąco przekazuje informację zwrotną na temat ich pracy. Nauczyciele w ankiecie deklarują, że w ciągu ostatnich dwóch lat uczestniczyli w przeprowadzaniu ewaluacji wewnętrznej, ponieważ uważają ewaluację za niezbędną dla podniesienia jakości pracy biblioteki i świadczonych przez nią usług oraz własnej pracy. W ich opinii ewaluacja wewnętrzna pozwala także doskonalić warsztat poprzez polepszenie warunków i form pracy oraz uzyskanie informacji zwrotnej na jej temat. Ważnym elementem jest samorozwój, satysfakcja zawodowa oraz nagradzanie (dodatek motywacyjny, nagrody dyrektora). Wszyscy nauczyciele deklarują wysokie zaangażowanie w ewaluację wewnętrzną. Wnioski wynikające z wewnętrznego nadzoru pedagogicznego są wykorzystywane do planowania pracy biblioteki i przyczyniają się do jej rozwoju. W opinii nauczycieli-bibliotekarzy zdecydowana większość wniosków płynących z wewnętrznego nadzoru pedagogicznego jest uwzględniana w planie pracy biblioteki, co potwierdza dyrektor. W planie pracy uwzględnia się potrzeby i oczekiwania nauczycieli podczas opracowywania oferty edukacyjnej na dany rok szkolny, dostosowuje się ofertę biblioteki dla nauczycieli-bibliotekarzy, do ich oczekiwań np. przy ustalaniu tematyki spotkań, konferencji i warsztatów. Nauczyciele-bibliotekarze jako przykłady wniosków z wewnętrznego nadzoru wymieniają: zakup nowości wydawniczych oraz czasopism pedagogicznych, uwzględniający zmiany w oświacie oraz oczekiwania czytelników; informatyzację placówki (np. łącze internetowe SDI na DSL (2010), nowy serwer (2012), nowa jednostka komputerowa (2012), nowa strona www (2012), zmiana LIBRY na SOWĘ w trakcie); możliwość kopiowania i drukowania materiałów w bibliotece przez czytelników. Zdaniem nauczycieli bibliotekarzy oraz dyrektora zmiany wprowadzane do funkcjonowania biblioteki na podstawie wewnętrznego nadzoru pedagogicznego zdecydowanie przyczyniają się do rozwoju placówki. Nastąpiła poprawa jakości pracy biblioteki i świadczonych przez nią usług (całodobowe katalogi online, nowa strona www, wystawy nowości, tematyczne zestawy książek). Nastąpił wzrost czytelnictwa, zawłaszcza 18 / 23

19 wśród nauczycieli (rok , rok , rok ). W wyniku wprowadzonych zmian nastąpiło dostrzeganie działalności biblioteki w środowisku lokalnym oraz zintegrowanie środowiska nauczycieli-bibliotekarzy. Wnioski z wewnętrznego nadzoru pedagogicznego powodują korzystne prorozwojowe zmiany w funkcjonowaniu biblioteki. Nauczyciele oraz dyrektor w ankiecie deklarują, że wnioski płynące z nadzoru pedagogicznego (ewaluacji wewnętrznej) są podstawą dla wprowadzanych zmian w funkcjonowaniu biblioteki. Jako najważniejsze zmiany, wynikające z wniosków z wewnętrznego nadzoru, dyrektor wskazuje: 1) wzbogacanie oferty placówki: uaktualnienie zbiorów o najnowsze pozycje dotyczące zmian w oświacie oraz uwzględniające oczekiwania czytelników np. dotyczące aktualnych treści zawodowych z zakresu psychiatrii, socjologii, pracy socjalnej, a także publikacje przydatne maturzystom; 2) modyfikacja systemu doskonalenia nauczycieli, w którym uwzględniono tematykę szkoleń i konferencji na potrzeby biblioteki (Excel, e-learning, Power Point, MARC 21); 3) komputeryzację placówki katalog online, nowa strona internetowa, przygotowania do zmiany systemu bibliotecznego z LIBRY na SOWĘ; 4) wprowadzenie ibuka oraz e-learningu; 5) ujednolicenie sprawozdawczości statystycznej (tabele zgodne z nowym formularzem GUS K-03); 6) wprowadzenie zmiany oprogramowania i systemu zbierania danych Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu poprzez opracowanie tabel statystycznych dla całego województwa wielkopolskiego; 7) cykliczna kontrola placówek filialnych, udział w imprezach organizowanych przez filię; 8) zmniejszenie liczby obszarów ewaluacji wewnętrznej do jednego: Współpraca ze środowiskiem. Nauczyciele bibliotekarze potwierdzają zmiany wymienione przez dyrektora oraz dodają w wywiadzie, że w ciągu ostatnich dwóch lat: podjęto stałą współpracę z maturzystami, dokonano selekcji księgozbioru oraz przygotowano konferencję dla nauczycieli-bibliotekarzy. Poziom spełniania wymagania: A Wymaganie: Placówka ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie Dyrektor oraz nauczyciele podejmują skuteczne działania wzbogacające warunki lokalowe i wyposażenie placówki w celu poprawy warunków realizacji jej zadań. W ostatnich dwóch latach wprowadzono wiele zmian, które poprawiły wizerunek biblioteki i znacznie usprawniły korzystanie z jej zasobów. Na uwagę zasługuje wprowadzenie całodobowych katalogów online oraz przejrzysta strona internetowa zawierająca wszelkie aktualności. Poniższe argumenty świadczą o bardzo wysokim stopniu spełniania wymagania. Nauczyciele oraz dyrektor w ankiecie deklarują, że warunki lokalowe są wystarczające do realizowania zadań biblioteki i nie wskazują braków w tej kwestii. Opinię pracowników potwierdzają klienci biblioteki (17/20) oraz jej partnerzy. Trzech użytkowników wskazuje na nieliczne braki, a partnerzy podają, że w ostatnim czasie nastąpiła poprawa warunków lokalowych (wyremontowano czytelnię). Wyposażenie biblioteki w pomoce dydaktyczne i sprzęt biblioteczny jest także wystarczające do realizacji zadań placówki, co potwierdza zdecydowana większość klientów (16/20), trzech wskazuje nieliczne braki, a jeden respondent nie udzielił odpowiedzi w tej kwestii. Zdaniem partnerów wyposażenie biblioteki w pomoce dydaktyczne i sprzęt biblioteczny jest bardzo dobre, są nowe komputery, nowe regały, dużo czasopism (niedostępnych w innych bibliotekach), czytelnia, duży księgozbiór. Dyrektor nie wskazuje braków w wyposażeniu i warunkach lokalowych, ponieważ biblioteka jest po remoncie, znajduje się w pomieszczeniach Szkoły Podstawowej nr 1 w Śremie, która nieodpłatnie udostępnia je na potrzeby placówki, ma bogaty księgozbiór specjalistyczny i nieustannie wymieniany jest sprzęt komputerowy. Podejmowane są skuteczne działania wzbogacające warunki lokalowe i wyposażenie biblioteki w oparciu o istniejący plan poprawy warunków lokalowych i wyposażenia dydaktycznego biblioteki. W opinii nauczycieli aktualne zasoby lokalowe biblioteki w pełni zaspokajają jej potrzeby. W 2010 roku przeprowadzono ostatni remont, który dotyczył czytelni. Dyrektor oświadczył, że nie było potrzeby działań zmierzających do wzbogacenia zasobów lokalowych biblioteki filialnej w Śremie. Natomiast na przestrzeni ostatnich dwóch lat dyrektor podejmował liczne działania zmierzające do wzbogacenia zasobów pomocy dydaktycznych, sprzętu bibliotecznego skutecznie realizując plan WRD (wydzielony rachunek dochodów) w celu zakupu nowości pedagogicznych. W tym celu: na początku roku 2011 została zakupiona nowa lada biblioteczna i nowe regały oraz projektor multimedialny; 19 / 23

20 w październiku 2011 roku została podpisana umowa z firmą windykacyjną Saff S.A. aby odzyskać nieoddane książki i pozyskać fundusze na zakup nowości; od grudnia 2011 roku (szkolenie i instalacja oprogramowania) funkcjonuje nowa strona internetowa; w marcu 2012 roku nastąpiła wymiana serwera biblioteki filialnej na maszynę z obsługą wirtualizacji (serwer i stacja robocza w jednej maszynie, 2 systemy operacyjne Linux i Windows, bezpieczeństwo sieci i pracy maszynę nadzoruje system Linux, wykorzystanie oprogramowania open source), dokonano przekonfigurowania sieci w celu efektywniejszej pracy oraz stworzono prezentację online katalogów bibliotecznych z własnego serwera, przez całą dobę; w listopadzie 2012 roku zawarto umowę licencyjną z Wydawnictwem Naukowym PWN na przyznanie Publicznej Bibliotece Pedagogicznej w Poznaniu prawa do użytkowania elektronicznych wersji publikacji udostępnionych przez PWN; w grudniu 2012 roku dyrektor zakupił nowy zestaw komputerowy. W planach jest także zmiana systemu bibliotecznego z LIBRY na SOWĘ (umowa podpisana w maju 2012 roku, obecnie przygotowywany jest program do konwersji bazy PBP Filia w Śremie). Nauczyciele dodają ponadto, że wzbogacono księgozbiór biblioteki o nowe czasopisma oraz udostępniono użytkownikom kopiarkę do powielania materiałów na miejscu. Dyrektor deklaruje, że biblioteka jest wspomagana przez samorząd oraz partnerów we wzbogacaniu warunków lokalowych, wyposażenia, zasobów bibliotecznych, pomocy dydaktycznych, sprzętu bibliotecznego poprzez: przekazywane środki finansowe oraz sponsoring (np. dary książek, dary gadżetów do konkursów), co umożliwia realizację wytyczonego planu. Deklaracje dyrektora znajdują potwierdzenie w opiniach partnerów filii badanej biblioteki. Partnerzy oświadczyli także, że wspomagają działalność biblioteki: Biblioteka Publiczna w Śremie przekazała 1000 woluminów oraz przekazuje regularnie wydawnictwa własne. Poziom spełniania wymagania: A 20 / 23

Raport z ewaluacji zewnętrznej. Wymaganie:

Raport z ewaluacji zewnętrznej. Wymaganie: Raport z ewaluacji zewnętrznej Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe W szkole przeprowadzana jest ilościowa i jakościowa

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Ewa Majer Bobruś Szkoła: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Tarnobrzegu

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego. nauczyciela mianowanego. ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego. nauczyciela mianowanego. ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. C. K. NORWIDA W DZIERZGONIU DOROTA HUL nauczyciel - bibliotekarz Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego Wrzesień

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO 1. Imię i nazwisko: mgr Katarzyna Kalita, nauczyciel kontraktowy 2. Placówka oświatowa: Biblioteka

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Nauczyciel mianowany: Magdalena Anna Płatonow Zajmowane stanowisko: nauczyciel bibliotekarz Miejsce pracy: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny Biblioteka

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA Szamotuły Kuratorium Oświaty w Poznaniu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli. Centrum Edukacji Nauczycieli w Szczecinie. Szczecin Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY (ustalone w oparciu o obszary i wymagania opisane w załączniku do rozporządzenia MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego z 2009r. ) SZKOŁA PODSTAWOWA im. JANA PAWŁA

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH WE WRONKACH ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH WE WRONKACH ROK SZKOLNY 2014/2015 PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH WE WRONKACH ROK SZKOLNY 2014/2015 Cele pracy biblioteki 1. Przygotowanie uczniów do samodzielnego wyszukiwania informacji

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. mgr Katarzyny Rzeźniczak

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. mgr Katarzyny Rzeźniczak Wrocław, 19. 09. 2003 r. PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO mgr Katarzyny Rzeźniczak nauczyciela mianowanego Gimnazjum nr 29 we Wrocławiu ubiegającej się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego okres stażu 01.09.2003r.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO, IM. GEN. FRANCISZKA KAMIŃSKIEGO W KAROLEWIE KAROLEWO 12, 11-400 KĘTRZYN

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO, IM. GEN. FRANCISZKA KAMIŃSKIEGO W KAROLEWIE KAROLEWO 12, 11-400 KĘTRZYN RAPORT Z EWALUACJI PROLEMOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO, IM. GEN. FRANCISZKA KAMIŃSKIEGO W KAROLEWIE KAROLEWO 12, 11-400 KĘTRZYN PRZEIEG EWALUACJI Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W DAMNIE

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W DAMNIE Plan pracy Zespołu Szkół w Damnie na rok szkolny 2015/ Strona 1 z 5 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W DAMNIE NA ROK SZKOLNY 2015/ Roczny plan pracy Zespołu Szkół w Damnie jest spójny programowo z Koncepcją pracy

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY BIBLIOTEKI GIMNAZJUM IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W SITNIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY BIBLIOTEKI GIMNAZJUM IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W SITNIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN PRACY BIBLIOTEKI GIMNAZJUM IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W SITNIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Cel ogólny: Przygotowanie ucznia do kształcenia i samokształcenia w dalszych etapach nauki. Cele szczegółowe:

Bardziej szczegółowo

Plan pracy biblioteki szkolnej Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kleszczowie 2015/2016. Opracowała : I.Paciorek i R.Frach

Plan pracy biblioteki szkolnej Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kleszczowie 2015/2016. Opracowała : I.Paciorek i R.Frach Plan pracy biblioteki szkolnej Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kleszczowie 2015/2016. Opracowała : I.Paciorek i R.Frach CELE OGÓLNE : realizacja kierunku polityki oświatowej na bieżący rok szkolny,

Bardziej szczegółowo

Rozdział V. Organizacja szkoły. 2. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.

Rozdział V. Organizacja szkoły. 2. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku. Rozdział V Organizacja szkoły 51 Rok szkolny rozpoczyna się 1 września każdego roku, a kończy z dniem 31 sierpnia następnego roku. 52 Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych,

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO mgr Joanna Wiater : mgr Monika Walczak Data rozpoczęcia stażu 1 września 2010 r. Czas trwania stażu 2 lata i 9 miesięcy Cel podstawowy: uzyskanie stopnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biblioteki Szkolnej Publicznej Społecznej Szkoły Muzycznej w Tymbarku

Regulamin Biblioteki Szkolnej Publicznej Społecznej Szkoły Muzycznej w Tymbarku Regulamin Biblioteki Szkolnej Publicznej Społecznej Szkoły Muzycznej w Tymbarku I. Postanowienia ogólne 1. Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego Katarzyna Capik nauczyciel mianowany języka polskiego, nauczyciel bibliotekarz w Gimnazjum Publicznym im. Ks. B. Markiewicza w Pruchniku Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI

REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI W skład Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu wchodzą: a) Biblioteka Gimnazjum nr 15 b) Biblioteka Technikum nr 8 I. Główne zadania biblioteki szkolnej:

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ w Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach na rok szkolny 2016/2017 Cele pracy biblioteki: 1. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ PRZEDSZKOLE NR 283 Warszawa Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Samorządowe w Czyżowie Szlacheckim Czyżów Szlachecki Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

UDZIAŁ PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓ DZKIEJ W ŁODZI W PROJEKCIE KOMPLEKSOWE WSPARCIE SZKÓŁ

UDZIAŁ PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓ DZKIEJ W ŁODZI W PROJEKCIE KOMPLEKSOWE WSPARCIE SZKÓŁ Piotr Szeligowski UDZIAŁ PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓ DZKIEJ W ŁODZI W PROJEKCIE KOMPLEKSOWE WSPARCIE SZKÓŁ SUKCES EDUKACJI PRZYKŁADY DZIAŁAŃ Warszawa 2014 Creative Commons - Uznanie autorstwa-użycie

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łobzie na rok szkolny 2016/2017

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łobzie na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łobzie na rok szkolny 2016/2017 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY)

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY) KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY) NA ROK SZKOLNY 2013-2014 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 225 im. Józefa Gardeckiego w WARSZAWIE EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W JANOWIE Janów Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej. przeprowadzonej w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia. Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim

Raport z ewaluacji wewnętrznej. przeprowadzonej w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia. Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim Opracowały: Renata Gryt i Iwona Miler - konsultantki PODN Wodzisław Śląski, 28 lutego

Bardziej szczegółowo

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego oraz informacja o działalności przedszkola w roku szkolnym 2014/2015 PRZEDSZKOLE IM.DZ.JEZUS W OSTRZESZOWIE

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego oraz informacja o działalności przedszkola w roku szkolnym 2014/2015 PRZEDSZKOLE IM.DZ.JEZUS W OSTRZESZOWIE 1 Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego oraz informacja o działalności przedszkola w roku szkolnym 2014/2015 PRZEDSZKOLE IM.DZ.JEZUS W OSTRZESZOWIE 1. Ewaluacja Przedmiot ewaluacji: 1. Ocena stopnia

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Joanna Światłoń Wania nauczyciel mianowany historii i nauczyciel bibliotekarz w Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2015-2016 PRZEDSZKOLE SIÓSTR NAZARETANEK IM.DZ.JEZUS W OSTRZESZOWIE Plan nadzoru pedagogicznego zawiera tematykę zadań i zakres działań dyrektora przedszkola

Bardziej szczegółowo

WODN w Skierniewicach

WODN w Skierniewicach Małgorzata Wrzodak Misja WODN Wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli, wychowawców, kadry kierowniczej poprzez świadczenie usług szkoleniowych na najwyższym poziomie, w formach i miejscach spełniających

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego szkoły na rok szkolny 2016/17

Plan nadzoru pedagogicznego szkoły na rok szkolny 2016/17 Plan nadzoru pedagogicznego szkoły na rok szkolny 2016/17 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.) 2. Ustawa z 26 stycznia

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE

PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE PLAN WYSTĄPIENIA 1) Wyniki ewaluacji zewnętrznych. 2) Wyniki kontroli planowych. 3) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie Raport z ewaluacji wewnętrznej

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie Raport z ewaluacji wewnętrznej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie Raport z ewaluacji wewnętrznej Opis przedmiotu ewaluacji: IV. Zarządzanie szkołą lub placówką 4.1. Funkcjonuje praca w zespołach. Cel ewaluacji: Ocena wpływu

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 2 w Giżycku

Gimnazjum nr 2 w Giżycku Gimnazjum nr 2 w Giżycku Plan rozwoju zawodowego Elżbiety Zalewskiej- nauczyciela polonisty ubiegającego się o stopień awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego Data rozpoczęcia : 1.09.2003 r. Data

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2015/2016 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. 72 PUŁKU PIECHOTY RADOM W KONOPNICY

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2015/2016 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. 72 PUŁKU PIECHOTY RADOM W KONOPNICY Data sporządzenia raportu: 15.01.2016 Data przedstawienia raportu Radzie Pedagogicznej: 18.01.2016 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2015/2016 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. 72 PUŁKU PIECHOTY RADOM W KONOPNICY 7.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2016 / 2017

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2016 / 2017 Zespół Szkół w Klęczanach Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej w Klęczanach Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej w Klęczanach 38 333 Zagórzany, Klęczany 2 PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W KOLBUSZOWEJ ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W KOLBUSZOWEJ ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W KOLBUSZOWEJ ROK SZKOLNY 2015/2016 Wymaganie 1.18: W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna. Charakterystyka wymagania: W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna,

Bardziej szczegółowo

I. PRACA PEDAGOGICZNA

I. PRACA PEDAGOGICZNA Urszula Sipa PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2016/ 2017 Zadania Sposoby realizacji Realizujący Termin Uwagi I. PRACA PEDAGOGICZNA Rozwijanie czytelnictwa uczniów 1. Objęcie uczniów 100%

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkoły Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkoły Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkoły Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie 1. PODSTAWA PLANOWANIA DZIAŁAŃ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

Standardy pracy biblioteki szkolnej

Standardy pracy biblioteki szkolnej Standardy pracy biblioteki szkolnej Opracował zespół nauczycieli bibliotekarzy członków Związku Nauczycielstwa Polskiego, Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich, Stowarzyszenia Bibliotekarzy

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA Koncepcja pracy szkoły podstawowej Strona 1 z 5 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA W WIERUSZOWIE NA LATA 2012-2017 opracowana na podstawie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Pidek PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO

Małgorzata Pidek PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA im. Komisji Edukacji Narodowej W LUBLINIE FILIA W OPOLU LUBELSKIM Małgorzata Pidek nauczyciel bibliotekarz PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO Cel podejmowanego stażu: uzyskanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEDSZKOLA Nr 1 w Dąbrowie Górniczej w roku szkolnym 2015/2016

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEDSZKOLA Nr 1 w Dąbrowie Górniczej w roku szkolnym 2015/2016 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEDSZKOLA Nr 1 w Dąbrowie Górniczej w roku szkolnym 2015/2016 Spis treści: I. Przedmiot i cel ewaluacji II. III. IV. Zakres badania ewaluacyjnego: Zebranie i opis danych

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015. Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015. Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowana na rozwój uczniów Szkoła działa zgodnie

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Zespół Szkół Specjalnych w Opolu PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Adriana Gabryś Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2012 r. Okres

Bardziej szczegółowo

Plan pracy biblioteki szkolnej Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kleszczowie 2016/2017

Plan pracy biblioteki szkolnej Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kleszczowie 2016/2017 Plan pracy biblioteki szkolnej Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kleszczowie 2016/2017 Ilona Paciorek Renata Frach Joanna Mądrzyk Cele: 1. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK

WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK 3 Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia.. r. (poz..) WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie podstawowym

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. Anna Czołba

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. Anna Czołba PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Anna Czołba Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na nauczyciela mianowanego zatrudniony w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. T. Kościuszki w

Bardziej szczegółowo

Renata Zubowicz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej Zielona Góra, r.

Renata Zubowicz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej Zielona Góra, r. Renata Zubowicz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej Zielona Góra, 16.03.2016 r. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej wykonując działania zgodne z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO UL. FILMOWA 1, 85-836 BYDGOSZCZ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO UL. FILMOWA 1, 85-836 BYDGOSZCZ RAPORT Z EWALUAJI AŁOŚIOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ ENTRUM KSZTAŁENIA ROLNIZEGO UL. FILMOWA 1, 85-836 YDGOSZZ PRZEIEG EWALUAJI Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole przez

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011. Założenia główne: Dydaktyka

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011. Założenia główne: Dydaktyka KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO I. Informacje personalne: 1. Imię i nazwisko nauczyciela: Leszek Karkut. 2. Przydział służbowy: nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie.

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO BOŻENY KRAWCZYK

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO BOŻENY KRAWCZYK PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO BOŻENY KRAWCZYK KIEROWNIKA ŚWIETLICY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 16 IM. JANUSZA KORCZAKA W RUDZIE ŚLĄSKIEJ NA LATA 2006-2009 WYMAGANIE ZADANIE DO REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

System Ewaluacji Oświaty

System Ewaluacji Oświaty System Ewaluacji Oświaty Ewaluacja zewnętrzna Nowa koncepcja systemu nadzoru pedagogicznego została zatwierdzona rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej 07.10. 2009 r. Cel: Ma ona na celu umożliwienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SP im. Jana Brzechwy w Gościejewicach

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SP im. Jana Brzechwy w Gościejewicach REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SP im. Jana Brzechwy w Gościejewicach I. Zagadnienia ogólne 1. Biblioteka jest interdyscyplinarną placówką szkoły; 2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni

Bardziej szczegółowo

pedagogicznego: 1) przeprowadza ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy szkoły lub placówki; 2) kontroluje

pedagogicznego: 1) przeprowadza ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy szkoły lub placówki; 2) kontroluje NAZDÓR PEDAGOGICZNY W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ EWALUACJA ZEWNĘTRZNA Iwona Szwed Beata Walczak NADZÓR PEDAGOGICZNY Podstawa prawna ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017. Strona1

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017. Strona1 Strona1 CZŁOWIEK DLA CZŁOWIEKA BRATEM PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Lublin 2016 Strona2 Podstawa prawna: Ustawa

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna w Bydgoszczy Filia w Inowrocławiu Inowrocław Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO -PRZEDSZKOLNYM NR 4 W RYBNIKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO -PRZEDSZKOLNYM NR 4 W RYBNIKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO -PRZEDSZKOLNYM NR 4 W RYBNIKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Opracowanie: Zespół do spraw diagnoz pedagogicznych i ewaluacji Wymaganie 11: Szkoła

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu Filia w Szamotułach Szamotuły Wielkopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach Wnioski do pracy Rok szkolny 2015/2016 EWALUACJA ZEWNĘTRZNA Zasadnicza Szkoła Zawodowa Wnioski z ewaluacji zewnętrznej/ problemowej/ dotyczące

Bardziej szczegółowo

Plan pracy biblioteki szkolnej rok szkolny 2016/2017

Plan pracy biblioteki szkolnej rok szkolny 2016/2017 Plan pracy biblioteki szkolnej rok szkolny 2016/2017 Biblioteka czynna jest od poniedziałku do czwartku od 8.00 do 15.30 w piątki od 8.00 do 14.30 Cel ogólny: Przygotowanie ucznia do kształcenia i samokształcenia

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY I NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE I PUNKT PRZEDSZKOLNY W ŻARNOWCU

PLAN PRACY I NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE I PUNKT PRZEDSZKOLNY W ŻARNOWCU PLAN PRACY I NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE I PUNKT PRZEDSZKOLNY W ŻARNOWCU Podstawa prawna I. Art. 33 ust. 1 i 2; art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r.

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Wojtkowska Imię i nazwisko nauczyciela mianowanego mgr Halina Dąbrowska Dyrektor szkoły Publiczne

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SP 22 im. G. Narutowicza w Częstochowie ROK SZKOLNY 2016/ OPRACOWAŁA M. WĄSIŃSKA

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SP 22 im. G. Narutowicza w Częstochowie ROK SZKOLNY 2016/ OPRACOWAŁA M. WĄSIŃSKA PLAN PRACY BIBLIOTEKI SP 22 im. G. Narutowicza w Częstochowie ROK SZKOLNY 2016/2017 - OPRACOWAŁA M. WĄSIŃSKA Cele: 1. Zaspokojenie potrzeb uczniów i nauczycieli związanych z realizacją programu dydaktyczno

Bardziej szczegółowo

Zadania Formy pracy Osoba odpowiedzialna

Zadania Formy pracy Osoba odpowiedzialna Plan pracy Biblioteki Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Łaziskach na rok szkolny 2013/2014 Cel ogólny: Przygotowanie ucznia do kształcenia i samokształcenia w dalszych etapach nauki. Cele szczegółowe:

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Moniki Szławieniec-Reczuch NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W JAWORZE (realizowany

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZERNIKOWIE

ROCZNY PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZERNIKOWIE ROCZNY PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZERNIKOWIE r. szk.2015/2016 Zatwierdzony do realizacji Uchwałą Nr 2 /2015/2016 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Czernikowie z dnia 15

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ NADZÓR PEDAGOGICZNY SYSTEM EWALUACJI OŚWIATY RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W KOWALU WYDZIAŁ ORGANIZACJI SZKOLNICTWA I NADZORU PEDAGOGICZNEGO

Bardziej szczegółowo

opracowały: Katarzyna Majewska Maria Mąka

opracowały: Katarzyna Majewska Maria Mąka 1. Podsumowanie wyników ewaluacji zewnętrznych rok szkolny 2012/13 2. Zmiany w załączniku do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego 3. Procedura ewaluacji co nowego? opracowały: Katarzyna Majewska

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ INFORMACJI DLA DYREKTORA SZKOŁY DO OCENY PRACY NAUCZYCIELA STANDARDY OSIĄGNIĘĆ, WSKAŹNIKI I DOWODY

ARKUSZ INFORMACJI DLA DYREKTORA SZKOŁY DO OCENY PRACY NAUCZYCIELA STANDARDY OSIĄGNIĘĆ, WSKAŹNIKI I DOWODY ARKUSZ INFORMACJI DLA DYREKTORA SZKOŁY DO OCENY PRACY NAUCZYCIELA STANDARDY OSIĄGNIĘĆ, WSKAŹNIKI I DOWODY LP. I STANDARDY WYMAGAŃ Poprawność metodyczna i merytoryczna prowadzonych zajęć dydaktycznych,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Ewelina Szydłak Placówka oświatowa: Zespół Szkół Integracyjnych

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA POWIATOWEGO OGNISKA PRACY POZASZKOLNEJ w roku szkolnym 2015/2015

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA POWIATOWEGO OGNISKA PRACY POZASZKOLNEJ w roku szkolnym 2015/2015 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA POWIATOWEGO OGNISKA PRACY POZASZKOLNEJ w roku szkolnym 2015/2015 PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U z 2004 r. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Przedszkola nr 2 Bytowie w roku szkolnym 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego Przedszkola nr 2 Bytowie w roku szkolnym 2014/2015 Plan nadzoru pedagogicznego Przedszkola nr 2 Bytowie w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1)

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie D Charakterystyka wymagania na poziomie B 1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci Przedszkole

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRACY BIBLIOTEKI GIMNAZJUM NR 13 W ŁODZI

PROGRAM PRACY BIBLIOTEKI GIMNAZJUM NR 13 W ŁODZI PROGRAM PRACY BIBLIOTEKI GIMNAZJUM NR 13 W ŁODZI autor: Czesława Siewierska nauczyciel bibliotekarz Gimnazjum nr 13 w Łodzi Misja biblioteki: biblioteka pełni rolę szkolnego centrum edukacji i informacji.

Bardziej szczegółowo

Regulamin biblioteki szkolnej

Regulamin biblioteki szkolnej Załącznik Nr 5 do Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli Regulamin biblioteki szkolnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2015/2016. str. 1. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016 w Publicznym Gimnazjum nr 38 w Łodzi

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2015/2016. str. 1. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016 w Publicznym Gimnazjum nr 38 w Łodzi PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO GIMNAZJUM NR 38 W ŁODZI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 str. 1 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły:

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły: KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014 Główne założenia pracy szkoły: A. Zapewnienie społeczności szkolnej warunków pracy i nauki

Bardziej szczegółowo

Biblioteka to przybytek na ścieżaj otwarty, zapraszający każdego w progi. Wejdź gościu i stań się przyjacielem.

Biblioteka to przybytek na ścieżaj otwarty, zapraszający każdego w progi. Wejdź gościu i stań się przyjacielem. MOTTO: Biblioteka to przybytek na ścieżaj otwarty, zapraszający każdego w progi. Wejdź gościu i stań się przyjacielem. Jan Wiktor PLAN PRACY BIBLIOTEKI Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bolesława Prusa w Mysłowicach

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Filia w Szubinie Szubin Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 IM. A. MICKIEWICZA W BIAŁEJ PODLASKIEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2017 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017 ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów ZADANIA TERMIN ODPOWIEDZIALNI 1.Szkoła działa zgodnie z przyjętą

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Szkoły Podstawowej w Piecniku Ocenianie kształtujące

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Szkoły Podstawowej w Piecniku Ocenianie kształtujące Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

Nowy system wspomagania szkół. Regionalne konferencje: wrzesień - październik 2015

Nowy system wspomagania szkół. Regionalne konferencje: wrzesień - październik 2015 Nowy system wspomagania szkół Regionalne konferencje: wrzesień - październik 2015 Założenia nowego modelu wspomagania Szkoła jest odpowiedzialna za własny rozwój Podstawą działań jest diagnoza potrzeb

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowana na rozwój uczniów Szkoła działa zgodnie

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 5 SPECJALNEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 5 SPECJALNEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 5 SPECJALNEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 PODSTAWOWE KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2012/2013: Wzmacnianie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Pomorskiego Kuratora Oświaty

Sprawozdanie. Pomorskiego Kuratora Oświaty Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. 1 Spis treści 1. Wstęp 5 Ewaluacja 6 Część A (okres od 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

IX 2010 rozpoczęcie stażu. Plan rozwoju zawodowego. Gromadzenie dokumentacji. Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju.

IX 2010 rozpoczęcie stażu. Plan rozwoju zawodowego. Gromadzenie dokumentacji. Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju. L.p. Zadania do Formy Termin 1. Poznanie procedury Analiza przepisów VIII 2010 awansu zawodowego i prawa oświatowego przygotowanie planu dotyczących oświaty. Wniosek o IX 2010 rozpoczęcie stażu. Dowody

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2015/2016

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2015/2016 Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2015/2016 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z dyrektorami szkół/placówek kształcących w zawodach, przedstawicielami organów prowadzących powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy

Spotkanie z dyrektorami szkół/placówek kształcących w zawodach, przedstawicielami organów prowadzących powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wnioski z nadzoru pedagogicznego w szkołach/placówkach kształcących w zawodach w województwie pomorskim Spotkanie z dyrektorami szkół/placówek kształcących w zawodach, przedstawicielami

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W JEDLINIE- ZROJU KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA Zadania na lata 2013-2015 Jeśli nie umie- naucz Jeśli nie wie- wytłumacz

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V ORGANIZACJA SZKOŁY

ROZDZIAŁ V ORGANIZACJA SZKOŁY ROZDZIAŁ V ORGANIZACJA SZKOŁY 25 Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają aktualne przepisy w sprawie organizacji

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PILE WE WSPOMAGANIU PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI

BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PILE WE WSPOMAGANIU PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W PILE WE WSPOMAGANIU PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI B e a t a Wa l c z a k C e n t r u m D o s k o n a l e n i a N a u c z y c i e l i P u b l i c z n a B i b l i o t e k a P e d a g o

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce NA LATA

Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce NA LATA Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce NA LATA 2010-2015 1 ŹRÓDŁA PROJEKTOWANIA PRACY SZKOŁY: Analiza słabych i mocnych stron placówki na podstawie: - analizy wniosków z protokołów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIBLIOTEKI GIMNAZJUM W ZABOROWIE

REGULAMIN BIBLIOTEKI GIMNAZJUM W ZABOROWIE REGULAMIN BIBLIOTEKI GIMNAZJUM W ZABOROWIE Na podstawie art. 67 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U z 1991 r. Nr 95 poz. 425 z późniejszymi zmianami) Statutu Gimnazjum w Zaborowie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019 1 Koncepcja pracy Zespołu Szkół Nr 60 w Warszawie na lata 2014-2019 2 * Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r (Dz. U. z 2004r. nr 256,

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2015/2016 w Publicznym Gimnazjum nr 24 im.gen.józefa Wybickiego w Łodzi

Plan nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2015/2016 w Publicznym Gimnazjum nr 24 im.gen.józefa Wybickiego w Łodzi Plan nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2015/2016 w Publicznym Gimnazjum nr 24 im.gen.józefa Wybickiego w Łodzi Podano do wiadomości w dniu 15.09.2015r. 1 Plan nadzoru pedagogicznego opracowano na

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAśYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO.

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAśYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO. PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAśYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 1 grudnia 2004 w sprawie

Bardziej szczegółowo