System DNS. Marcin Ciechanowski. January 23, 2008

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System DNS. Marcin Ciechanowski. January 23, 2008"

Transkrypt

1 System DNS Marcin Ciechanowski January 23, Uwagi ogólne Poniewa» zapami tywanie adresów IP jest trudne dla czªowieka, komputery dost pne w sieci s okre±lane ªatwymi do zapami tania nazwami. Na samym pocz tku istnienia sieci wystarczaªa lista kilkuset komputerów umieszczona w pliku tekstowym hosts. Poniewa» liczba ta rosªa niepomiernie, system ten zostaª zmieniony na bardziej wydajny. Jest nim system DNS (Domain Name System) ±wiadcz cy usªugi zamieniania nazwy komputera na adres IP. Nadal pozostaªo±ci po pierwotnym systemie jest plik host. W systemie uniksowym umieszczony jest w katalogu /etc/. Aby zapewni szybsze rozwi zywanie nazwy na adres IP, mo»emy r cznie uzupeªni ten plik. W pliku tym znajduje sie jeden wpis, przyporz dkowywuj cy nazw localhost do numeru IP DNS jest jedn z najwa»niejszych usªug warstwy aplikacji. Przykªadowo, to dzi ki systemowi DNS i najbli»szemu serwerowi tej usªugi po wpisania w naszej przegl darce WWW nazwy serwera: zostanie skierowany na adres IP : Przestrze«nazw w Internecie jest oparta na modelu drzewiastym. Oczywi±cie aby byªo trudniej,drzewo jest odwrócone. Aby jeszcze bardziej utrudni, peªn nazw domenow FQDN (Fully Qualied Domain Name) zapisujemy od prawej do lewej, od najbardziej ogólnych domen, do szczegóªowych, a» po nazw konkretnego komputera. Tworzenie nazw zaczynamy od korzenia (root) oznaczonego kropk. Dla przykªadu szukamy hosta 1

2 Figure 1: Drzewiasta struktura domen w Internecie 2 Organizacje zajmuj ce si zarz dzaniem przestrzeni nazw domenowych Organizacja zajmuj ca si zarz dzaniem przestrzeni nazw domenowych to ICANN (The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) Domeny gªównego poziomu dziel si na domeny geograczne i organizacyjne.domeny geograczne s to domeny dwuliterowe przyznawane poszczególnym krajom, przykªadowo:.pl- Polska.us- Stany Zjednoczone.uk- Wielka Brytania.tw- Taiwan.eu- Europa domeny organizacyjne s przyznawane w zale»no±ci od prowadzonej dziaªalno±ci, przykªadowo:.com- rmy komercyjne.edu- instytucje naukowe.gov- organizacje rz dowe.mil- organizacje militarne.net- organizacje zwi zane z sieci Internet.int- mi dzynarodowe organizacje rz dowe i pozarz dowe.org- pozostaªe organizacje nie mieszcz ce si w tych ramach

3 W pa»dzierniku 2000 r. zostaªo dodanych siedem nowych domen organizacyjnych:.info- dla u»ytku ogólnego.biz dla biznesu.aero- dla przemyslu lotniczego.name- dla osób indywidualnych.pro dla profesjonalistów.museum dla muzeów.coop- dla wspóªpracy 3 Ogólne informacje o serwerach DNS Serwer nazw najcz ±ciej ma peªne informacje o cz ±ci caªej przestrzeni nazw, cz ± t nazywamy stref. Dane te pobiera z lokalnego pliku lub z innego serwera nazw, co opisujemy mówi c,»e serwer ma autoryzacj dla strefy lub»e jest wiarygodnym serwerem dla tej strefy. Poniewa» baza danych posiadaj ca wpisy dotycz ce wszystkich hostów w domenie.pl byªaby ogromna i praktycznie niemo»liwa do zarz dzania, stosuje si tzw. delegacj strefy. W ten sposób przechowywanie i uzupeªnianie informacji o hostach w domenie np rma.com.pl zostaje przekazane serwerowi nazw nale» cemu do tej rmy. Serwer zarz dzaj cy domen com.pl zawiera jedynie wpis informuj cy o adresie IP serwera nazw domeny rma.com.pl. Wszelkie pytania o poszczególne komputery w tej domenie b d skierowane do tego serwera. 4 Jak to dziaªa Program, który potra wysyªa zapytanie do serwerów DNS, nazywamy resolwerem (resolver). System aby wyznaczy adres IP, przekazuje nazw hosta resolwerowi i oczekuje na odpowied¹ od niego. Resolwer wysyªa zapytanie do serwera DNS; nazwiemy go Serwerem-A. W jaki sposób Serwer-A dowiaduje si, jaki adres IP ma host, o który pytamy, przykªadowo Proces ten wygl da nast puj co: 1. Serwer-A wysyªa zapytanie do jednego ze wspomnianych wcze±niej gªównych serwerów nazw dla Internetu. Pyta o adres Poniewa» serwer gªówny nie ma informacji o zawarto±ci domeny pl, odpowiada, wysyªaj c list kilku serwerów maj cych autoryzacj dla domeny pl 2. Serwer-A wysyªa zapytanie o host do jednego z serwerów domeny pl. Serwer nazw dla domeny pl odpowiada, podaj c

4 adres IP serwerów DNS domeny com.pl. 3. Serwer-A wysyªa zapytanie o host do jednego z serwerów domeny com.pl. W odpowiedzi otrzymuje adres IP serwerów DNS (najcz ±ciej dwa) dla domeny rma.com.pl. 4. Serwer-A wysyªa zapytanie o host do jednego z serwerów domeny rma.com.pl. Otrzymuje w odpowiedzi adres IP poszukiwanego hosta. 5 Rodzaje name server'ów Name server'y s magazynem informacji skªadaj cych si na baz danych domeny. Baza danych podzielona jest na sekcje - strefy, które s pó¹niej dystrybuowane pomi dzy serwerami. Jakkolwiek name server'y mog speªnia ró»ne funkcje, to gªównym ich zadaniem jest odpowiadanie na zapytania, u»ywaj c do tego informacji zawartych w bazie danych. Dane o strefach s osi galne z kilku name server'ów, by zapewni dost p do informacji nawet w przypadku awarii komputera lub ª czy komunikacyjnych. Absolutnie wymagane jest, by dane o strefach byªy umieszczone na conajmniej dwóch serwerach. Poniewa» name server przechowuje tylko niewielki wycinek drzewa domeny (i dla niej jest "autorytetem"), mo»e równie» trzyma dane z innych cz ±ci drzewa zawart w np. cache'u (s one nieautoryzowane). Poniewa» name server zachowuje odpowiedzi udzielone na zapytania, ten któremu udzielono informacji mo»e stwierdzi, czy dana odpowied¹ byªa miarodajna czy nie. Dla ka»dej domeny Internetowej potrzebne jest uruchomienie name server'a. Dla domen gªównych (top level domains) jest to wymóg konieczny, natomiast jest bardzo zalecane uruchamianie name server'a w ka»dej poddomenie (subdomain). W ten sposób struktura name server'ów b dzie odpowiada hierarchicznej strukturze nazw domen. 6 Rodzaje rekordów zasobów Baza DNS przechowuje w rzeczywisto±ci ró»ne dane, których zawarto± opisana jest w standartowych rekordach zasobów. Format denicji zasobów jest nastepuj cy: [nazwa] [ttl] IN typ dane nazwa mo»e to by zarówno nazwa hosta jak i nazwa caªej domeny. Je±li ci g nie ko«czy si kropk, traktowany jest wzgl dny wobec aktualnie

5 deniowanej domeny. Je±li pole jest puste, rekord odnosi sie do nazwy denowanej w poprzednim rekordzie. ttl czas»ycia(w sekundach) informacji zdeniowanej w tym rekordzie. Je±li pole jest puste, obowi zuje TTL zdenowane dla caªej strefy w rekordzie SOA. IN oznaczenie klasy hosta, IN oznacza Internet. Istniej równiez inne klasy, ale najcz sciej nie sa spotykane. Je±li pole klasy jest puste, domy±lnie przyjmowane jest IN. typ okre±la typ rekordu; najwarzniejsze typy rekordów zostaªy wymienione poni»ej. dane dane zale»ne od podanego wczesniej rekordu. Najwa»niejsze typy rekordów DNS, oraz ich znaczenie: rekord A lub rekord adresu (ang. address record) mapuje nazw domeny DNS na jej 32-bitowy adres IPv4. rekord AAAA lub rekord adresu IPv6 (ang. IPv6 address record) mapuje nazw domeny DNS na jej 128 bitowy adres IPv6 rekord CNAME lub rekord nazwy kanonicznej (ang. canonical name record) ustanawia alias nazwy domeny. Wszystkie wpisy DNS oraz poddomeny s poprawne tak»e dla aliasu. rekord MX lub rekord wymiany poczty (ang. mail exchange record) mapuje nazw domeny DNS na nazw serwera poczty. rekord PTR lub rekord wska¹nika (ang. pointer record) mapuje adres IPv4 na nazw kanoniczn hosta. Okre±lenie rekordu PTR dla nazwy hosta (ang. hostname) w domenie in-addr.arpa, który odpowiada adresowi IP, pozwala na implementacj odwrotnej translacji adresów DNS (ang. reverse DNS lookup). rekord NS lub rekord serwera nazw (ang. name server record) mapuje nazw domenow na list serwerów DNS dla tej domeny. rekord SOA lub rekord adresu startowego uwierzytelnienia (ang. start of authority record) ustala serwer DNS dostarczaj cy autorytatywne informacje o domenie internetowej.

6 rekord SRV lub rekord usªugi (ang. service record) pozwala na zawarcie dodatkowych informacji dotycz cych lokalizacji danej usªugi, któr udost pnia serwer wskazywany przez adres DNS. TXT - rekord ten pozwala doª czy dowolny tekst do rekordu DNS. Rekord ten mo»e by u»yty np. do implementacji specykacji Sender Policy Framework. HINFO (Host Information) zawiera opis sprz tu i systemu operacyjnego. 7 Konguracja hosta Ka»dy komputer musi mie z góry zdeniowany adres IP serwerów DNS ±wiadcz cych dla niegu usªugi. Denuje si je, wpisuj c r cznie w konguracj komputera lub za pomoc usªugi automatycznej konguracji DHCP (lub BOOTP)-protokoªy konguracji hosta. Resolwer w systemie Linux jest w rzeczywisto±ci bibliotek systemow zawieraj c funkcje obsªuguj ce zapytania DNS-owe. Podstawowa konguracj zachowania resolwera w systemie Linux zawiera plik /etc/host.conf. przykªadowa konguracja: order hosts, bind multi on W pierwszym wierszu denujemy kolejno± korzystania ze ¹ródªa informacji podczas rozwi zywania nazwy domenowej. System najpierw przeszukuje wpisy w pliku /etc/hosts, a nast pnie skorzysta z zapyta«do serwera DNS. Drugi wiersz mówi,»e biblioteka odpowiadaj ca za dziaªanie resolwera bedzie zwracaªa wszystkie wpisy z pliku /etc/hosts dotycz ce szukanej nazwy, a nie tylko pierwszy napotkany. Najcz sciej nie ma potrzeby zagl dania do tego pliku, ale warto wiedzie o jego istnieniu. Dokªadniejszej konguracji resolwerów w systemie Linux dokonujemy w pliku /etc/resolv.conf. nameserver nameserver domain firma.com.pl lodz.pl com.pl options ndots : 2 W powy»szej konguracji zdenowali±my dwa serwery DNS, których b dzie si pytaª dany host. Je±li nie otrzyma odpowiedzi od pierwszego z nich, wy±le zapytanie do drugiego, a w przypadku milczenia równie» drugiego, ponowi

7 procedur, a» otrzyma odpowied¹ lub zaniecha prób. Adresy serwerów DNS to kolejno , Mo»na oczywi±cie zdeniowa wi cj serwerów. Je±li przykªadowo wpiszemy polecenie $ ping maurycy zostanie najpierw sprawdzona zawarto± pliku /etc/hosts, nast pnie wysªane zostan trzy zapytania do jednego z serwerów DNS, pierwsze o host maurycy.rma.com.pl, a drugi o host maurycy.lodz.pl, a trzeci o host maurycy.com.pl. Drugie i trzecie zapytanie wynikaj z listy przeszukiwania zdenowanej w wierszu czwartym pliku resolv.conf. Wiersz pi ty ze sªowem kluczowym options okre±la od jakiej warto±ci musi by mniejsza liczba kropek w podanej domenie, aby resolwer uzupeªniª t nazw za pomoc domy±lnej domeny. Liczba dwa oznacza,»e zapytanie o nazw maurycy.oddzial1 zostanie przetworzone do postaci maurycy.oddzial1.rma.com.pl, a do zaytania maurycy.oddzial1.miasto1 nie zostanie ju» dodana nazwa domeny domy±lnej. Wynika to z faktu,»e w drugim zapytaniu liczba kropek nie byªa mniejsza od dwóch. 8 serwery DNS Aktualnie istnieje wiele mo»liwych do zastosowa«serwerów DNS. Najbardziej rozpowszechnionych w Internecie jest BIND, mo»na go pobra spod adresu Serwer ten znany jest z cz stego wykrywania w nim dziur i bª dów. Pomimo tych zarzutów jest to pot»ne narz dzie o du»ej wydajno±ci i to jest gªówny powód, z którego wynika jego popularno±. Innym godnym polecenia serwerem jest nastawiony na bezpiecze«stwo djbdns, który mo»na pobra ze strony Serwer ten zostaª napisany przez ameryka«skiego naukowca D.J.Bernsteina. Twórca oferuje 500$ ka»demu, kto znajdzie dziury(bª dy w zabezpieczeniach). 9 PRZYKŠADOWA KONFIGURACJA SERWERA DNS Przedstawi przykªad zawarto±ci plików konguracyjnych demona named, pocz wszy od najwa»niejszego: Plik /etc/named.conf options { directory "/etc/named"; listen-on { ;}; allow-transfer { ;};

8 }; zone "." IN { }; type hint; le "root.cache"; zone " in-addr.arpa" IN { }; type master; le "named.local"; zone " in-addr.arpa" IN { }; type master; le "domain/ in-addr.arpa"; }; zone "rma.com.pl" IN{ Plik /var/named/domain/rma.com.pl type master; le "domain/rma/com.pl"; notify yes; $TTL rma.com.pl. IN SOA dns1.rma.com.pl. admin.rma.com.pl. ( ; Serial 3h ; Refresh

9 Plik /var/named/root.cache. 6D IN NS G.ROOT-SERVERS.NET.. 6D IN NS J.ROOT-SERVERS.NET.. 6D IN NS K.ROOT-SERVERS.NET.. 6D IN NS L.ROOT-SERVERS.NET.. 6D IN NS M.ROOT-SERVERS.NET.. 6D IN NS A.ROOT-SERVERS.NET.. 6D IN NS H.ROOT-SERVERS.NET.. 6D IN NS B.ROOT-SERVERS.NET.. 6D IN NS C.ROOT-SERVERS.NET.. 6D IN NS D.ROOT-SERVERS.NET.. 6D IN NS E.ROOT-SERVERS.NET.. 6D IN NS I.ROOT-SERVERS.NET.. 6D IN NS F.ROOT-SERVERS.NET. 1h ; Retry 1w ; Expire 1h ) ; Minimum G.ROOT-SERVERS.NET. 5w6d16h IN A J.ROOT-SERVERS.NET. 5w6d16h IN A K.ROOT-SERVERS.NET. 5w6d16h IN A L.ROOT-SERVERS.NET. 5w6d16h IN A M.ROOT-SERVERS.NET. 5w6d16h IN A A.ROOT-SERVERS.NET. 5w6d16h IN A H.ROOT-SERVERS.NET. 5w6d16h IN A B.ROOT-SERVERS.NET. 5w6d16h IN A C.ROOT-SERVERS.NET. 5w6d16h IN A D.ROOT-SERVERS.NET. 5w6d16h IN A E.ROOT-SERVERS.NET. 5w6d16h IN A I.ROOT-SERVERS.NET. 5w6d16h IN A F.ROOT-SERVERS.NET. 5w6d16h IN A Plik /var/named/domain/ in-addr.arpa $TTL rma.com.pl. IN SOA dns1.rma.com.pl. admin.rma.com.pl. ( ; Serial 3h ; Refresh

10 in-addr.arpa IN NS dns1.rma.com.pl in-addr.arpa IN NS dns2.rma.com.pl in-addr.arpa IN PTR dns1.rma.com.pl in-addr.arpa IN PTR dns2.rma.com.pl in-addr.arpa IN PTR mail.rma.com.pl in-addr.arpa IN PTR 1h ; Retry 1w ; Expire 1h ) ; Minimum Plik /var/named/named.local $ TTL in-addr.arpa IN SOA dns1.rma.com.pl. admin.rma.com.pl. ( in-adr.arpa IN NS dns1.rma.com.pl in-adr.arpa IN NS dns2.rma.com.pl in-adr.arpa IN PTR localhost ; Serial 3h ; Refresh 1h ; Retry 1w ; Expire 1h ) ; Minimum

Konfiguracja usługi WINS i DNS

Konfiguracja usługi WINS i DNS Konfiguracja usługi WINS i DNS Do czego wykorzystuje się usługę WINS? Serwer WINS (ang. Windows Internet Name Service) jest bazą danych wspomagającą sied NetBIOS (ang. Network Basic Input/Output System).

Bardziej szczegółowo

Znajdywanie hostów w sieci

Znajdywanie hostów w sieci Znajdywanie hostów w sieci Podstawy ADRES IP ALIAS Po co nam nazwy Korzyści z definiowania nazw: Nazwy są łatwiejsze do zapamiętania Stabilność w przypadku dynamicznych zmian adresów IP (środowiska mobilne,

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu SOTEeSKLEP 4.0

Dokumentacja programu SOTEeSKLEP 4.0 Dokumentacja programu SOTEeSKLEP 4.0 Spis tre±ci 17 maja 2007 I Instalacja sklepu 5 1 Wymagania systemowe 5 2 Wymagania sprz towe 6 3 Instalacja 6 3.1 Przygotowanie do instalacji.......................

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Dobosz. Eksploracja Internetu. skrypt dla uczestników kursu

Krzysztof Dobosz. Eksploracja Internetu. skrypt dla uczestników kursu Krzysztof Dobosz Eksploracja Internetu skrypt dla uczestników kursu Notka biograficzna Dr inż. Krzysztof Dobosz pracuje na stanowisku adiunkta na Wydziale Zamiejscowym Informatyki Polsko-Japońskiej Wyższej

Bardziej szczegółowo

DKonfigurowanie serwera DNS

DKonfigurowanie serwera DNS DKonfigurowanie serwera DNS 1 Wprowadzenie Wymagania wstępne: znajomość podstaw adresacji IP i systemu Linux. Adres IP nie jest jedynym typem adresu komputera w sieci Internet. Komputer można bowiem adresować

Bardziej szczegółowo

1 z 10 2014-01-03 13:24

1 z 10 2014-01-03 13:24 1 z 10 2014-01-03 13:24 SK Moduł 9 From Studia Informatyczne Pod koniec lat 60 eksperymentalna, rozległa sieć komputerowa ARPAnet finansowana przez Agencję ds. Zaawansowanych Projektów Badawczych (ARPA)

Bardziej szczegółowo

Zapoznanie się z konfiguracją i zarządzaniem serwerem nazwa internetowych DNS.

Zapoznanie się z konfiguracją i zarządzaniem serwerem nazwa internetowych DNS. Str. 1 Ćwiczenie 6 DNS Domain Name System Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z konfiguracją i zarządzaniem serwerem nazwa internetowych DNS. Przed przystąpieniem do ćwiczenia uczeń powinien: - poruszać się

Bardziej szczegółowo

Ampersand Call Center system wspieraj cy zarz dzanie komunikacj w technologii VoIP

Ampersand Call Center system wspieraj cy zarz dzanie komunikacj w technologii VoIP Uniwersytet Warszawski Wydziaª Matematyki, Informatyki i Mechaniki Krzysztof Baªa»yk Nr albumu: 262487 Ampersand Call Center system wspieraj cy zarz dzanie komunikacj w technologii VoIP Praca licencjacka

Bardziej szczegółowo

Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji. System centralnego uwierzytelniania z pojedynczym logowaniem (CAS Central Authentication Service)

Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji. System centralnego uwierzytelniania z pojedynczym logowaniem (CAS Central Authentication Service) Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji USOS 3.08 System centralnego uwierzytelniania z pojedynczym logowaniem (CAS Central Authentication Service) informacje ogólne, instalacja serwera CAS, integracja

Bardziej szczegółowo

Sieciowe systemy operacyjne

Sieciowe systemy operacyjne Sieciowe systemy operacyjne Zarządzanie serwerami sieciowymi, cz. 1 Hubert Kołodziejski i Rafał Wojciechowski Zadania serwera w sieci lokalnej Zapewnienie połączenia z innymi sieciami(małe sieci) Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

System operacyjny Linux

System operacyjny Linux Paweł Rajba pawel.rajba@continet.pl http://kursy24.eu/ Zawartość modułu 16 DNS Wprowadzenie, struktura Autorytatywny i nieautorytatywny serwer DNS Serwery główne Kwerendy DNS, przesyłanie dalej Odwzorowanie

Bardziej szczegółowo

Metody testowania platformy KASKADA

Metody testowania platformy KASKADA Metody testowania platformy KASKADA Jerzy Procz Bartªomiej Daca Tomasz Bieli«ski 12 wrze±nia 2011 Streszczenie W rozdziale przedstawiono wykorzystywany iteracyjny i inkrementalny proces wytwarzania oprogramowania,

Bardziej szczegółowo

Obsªuga bª dów w procesach automatycznej konsolidacji rachunków bankowych.

Obsªuga bª dów w procesach automatycznej konsolidacji rachunków bankowych. Uniwersytet Warszawski Wydziaª Matematyki, Informatyki i Mechaniki Sebastian Tomaszewski Nr albumu: 219712 Obsªuga bª dów w procesach automatycznej konsolidacji rachunków bankowych. Praca magisterska na

Bardziej szczegółowo

Podstawowe mechanizmy zabezpieczeń usługi DNS

Podstawowe mechanizmy zabezpieczeń usługi DNS Podstawowe mechanizmy zabezpieczeń usługi DNS Usługa Domain Name Service jest jedną z podstawowych usług sieciowych koniecznych do funkcjonowania sieci opartych na stosie protokołów IP (w tym Internet)

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja zapyta«w ±rodowisku rozproszonym w modelu semistrukturalnym

Optymalizacja zapyta«w ±rodowisku rozproszonym w modelu semistrukturalnym Uniwersytet Warszawski Wydziaª Matematyki, Informatyki i Mechaniki Jakub Matusz Nr albumu: 201071 Optymalizacja zapyta«w ±rodowisku rozproszonym w modelu semistrukturalnym Praca magisterska na kierunku

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Domain Name System. WIMiIP, AGH w Krakowie. dr inż. Andrzej Opaliński. www.agh.edu.pl

Sieci komputerowe. Domain Name System. WIMiIP, AGH w Krakowie. dr inż. Andrzej Opaliński. www.agh.edu.pl Sieci komputerowe Domain Name System WIMiIP, AGH w Krakowie dr inż. Andrzej Opaliński Wprowadzenie DNS Domain Name Sysytem system nazw domenowych Protokół komunikacyjny Usługa Główne zadanie: Tłumaczenie

Bardziej szczegółowo

Podstawowe mechanizmy systemu Linux w przetwarzaniu rozproszonym

Podstawowe mechanizmy systemu Linux w przetwarzaniu rozproszonym Podstawowe mechanizmy systemu Linux w przetwarzaniu rozproszonym Boi«ski T. 5 marca 2006 Streszczenie. Linux to otwarty, ci gle rozwijany system operacyjny. Dost pno± kodu ¹ródªowego oraz peªnej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO POZYSKIWANIE UŻYTKOWNIKÓW WYSZUKIWAREK

PROJEKT SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO POZYSKIWANIE UŻYTKOWNIKÓW WYSZUKIWAREK Politechnika Poznańska Wydział Informatyki i Zarządzania Instytut Inżynierii Zarządzania Praca dyplomowa magisterska PROJEKT SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO POZYSKIWANIE UŻYTKOWNIKÓW WYSZUKIWAREK Łukasz Sutkowski

Bardziej szczegółowo

Podr cznik u»ytkownika. Wersja programu:

Podr cznik u»ytkownika. Wersja programu: Podr cznik u»ytkownika Wersja programu: Data wydania: 3.03 23 lutego 2012 Strona 1 z 131 Spis tre±ci 1 Wst p 10 1.1 Czym jest program STOCK?............................... 10 1.2 Do czego sªu»y program

Bardziej szczegółowo

Opracowanie i implementacja zdecentralizowanej struktury sterowania zespoªem heterogenicznch robotów mobilnych

Opracowanie i implementacja zdecentralizowanej struktury sterowania zespoªem heterogenicznch robotów mobilnych Opracowanie i implementacja zdecentralizowanej struktury sterowania zespoªem heterogenicznch robotów mobilnych Wojciech Szynkiewicz, Andrzej Rydzewski, Marek Majchrowski, Piotr Trojanek, Cezary Zieli«ski

Bardziej szczegółowo

Hierarchia nazw, rejestracja domen,

Hierarchia nazw, rejestracja domen, Hierarchia nazw, hierarchia domen, rejestracja domen, rodzaje i zastosowanie rekordów DNS Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Katedra Telekomunikacji Kraków, 09.12.2014 r. Plan wykładu Windows

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja SO UNIX do komunikacji opartej o DNS (ang. Domain Name System).

Konfiguracja SO UNIX do komunikacji opartej o DNS (ang. Domain Name System). Konfiguracja SO UNIX do komunikacji opartej o DNS (ang. Domain Name System). Opis ćwiczenia Podczas tego ćwiczenia komputery w laboratorium zostaną podzielone na domeny. Do każdej domeny będą należały

Bardziej szczegółowo

DNS - jest "klejem" łączącym adresy sieciowe z obiektami (komputerami / host'ami) z nazwami jakimi się posługują wszyscy użytkownicy.

DNS - jest klejem łączącym adresy sieciowe z obiektami (komputerami / host'ami) z nazwami jakimi się posługują wszyscy użytkownicy. DNS - WPROWADZENIE DNS pochodzi z angielskiego Domain Name Service DNS - jest "klejem" łączącym adresy sieciowe z obiektami (komputerami / host'ami) z nazwami jakimi się posługują wszyscy użytkownicy.

Bardziej szczegółowo

ZAPEWNIANIE ANONIMOWOŚCI PRZY PRZEGLĄDANIU STRON WWW

ZAPEWNIANIE ANONIMOWOŚCI PRZY PRZEGLĄDANIU STRON WWW POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Telekomunikacji Praca dyplomowa inżynierska Igor Margasiński ZAPEWNIANIE ANONIMOWOŚCI PRZY PRZEGLĄDANIU STRON WWW Opiekun naukowy:

Bardziej szczegółowo

i Wprowadzenie do Windows Server 2003

i Wprowadzenie do Windows Server 2003 i Wprowadzenie do Windows Server 2003 Niniejszy rozdzia nie zawiera zada obj tych egzaminem. Po cz ci zaznajamiaj cej z rodzin produktów Windows Servcr 2003, w rozdziale tym opisane zosta y pewne zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Sieci VPN. Zdalna praca i bezpieczeñstwo danych

Sieci VPN. Zdalna praca i bezpieczeñstwo danych Sieci VPN. Zdalna praca i bezpieczeñstwo danych Autor: Marek Serafin ISBN: 978-83-246-1521-6 Format: B5, stron: 160 Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do wiczenia Virtual Private Network

Instrukcja do wiczenia Virtual Private Network Instrukcja do wiczenia Virtual Private Network Remigiusz Górecki Paweª Topa Dariusz bik 11 stycznia 2009 Data wykonania Skªad Grupy Ocena Podczas wykonywania wiczenia odznaczaj wykonane podpunkty Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Biblia

Sieci komputerowe. Biblia Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Podstawy obsªugi Linux: obsªuga procesorów i pami ci, obsªuga procesów, komunikacja mi dzyprocesowa. Zarz dzanie procesami w systemie Linux.

Podstawy obsªugi Linux: obsªuga procesorów i pami ci, obsªuga procesów, komunikacja mi dzyprocesowa. Zarz dzanie procesami w systemie Linux. mgr Maciej Wróbel Podstawy obsªugi Linux: obsªuga procesorów i pami ci, obsªuga procesów, komunikacja mi dzyprocesowa. Zarz dzanie procesami w systemie Linux. 4 pa¹dziernik 2010 1. Wprowadzenie Procesy

Bardziej szczegółowo

Freesco Info 2.0 - polskojęzyczna dokumentacja Freesco 0.2.7

Freesco Info 2.0 - polskojęzyczna dokumentacja Freesco 0.2.7 Freesco Info 2.0 I. FREESCO INFO 2.0 - INFORMACJE OGÓLNE. 1.1 Dlaczego powstał ten dokument? Dokument ten powstał, gdyż użytkownicy grupy trzepak.freesco, korzystający z niej od dawna (nazwijmy ich starą

Bardziej szczegółowo