Globe Trade Centre Spółka Akcyjna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Globe Trade Centre Spółka Akcyjna"

Transkrypt

1 Globe Trade Centre Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem przy ul. Wołoskiej 5, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 61500) Oferta publiczna akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie jednostkowych praw poboru akcji serii I, do praw do akcji serii I oraz do akcji zwykłych na okaziciela serii I do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Niniejszy prospekt emisyjny ( Prospekt ) został sporządzony w związku z emisją z prawem poboru w drodze oferty publicznej ( Oferta ) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej akcji serii I o wartości nominalnej 0,10 zł każda ( Akcje Oferowane ) Globe Trade Centre S.A. ( Spółka lub GTC ), spółki akcyjnej utworzonej i działającej zgodnie z prawem polskim, z siedzibą w Warszawie, oraz w celu ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie jednostkowych praw poboru Akcji Oferowanych ( Jednostkowe Prawa Poboru ), do praw do Akcji Oferowanych ( Prawa do Akcji, PDA ) oraz do Akcji Oferowanych do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( GPW ). W związku z Ofertą przeprowadzaną na terytorium Polski Współprowadzący Księgę Popytu będą promować tę Ofertę poza terytorium Polski wyłącznie wśród międzynarodowych inwestorów instytucjonalnych, zgodnie z właściwymi przepisami prawa jurysdykcji, gdzie taka promocja Oferty będzie prowadzona, w oparciu o oddzielnie przekazany wybranym inwestorom instytucjonalnym dokument marketingowy w formacie międzynarodowego dokumentu ofertowego (ang. Offering Memorandum) ( Dokument Marketingowy ). Promocja Oferty poza terytorium Polski będzie skierowana wyłącznie do wybranych inwestorów instytucjonalnych. Dokument Marketingowy zostanie sporządzony w języku angielskim i nie będzie podlegał zatwierdzeniu przez żaden organ administracji publicznej, w szczególności organ właściwy w jurysdykcji, gdzie taka promocja Oferty będzie prowadzona. Spółka podkreśla, że Oferta opisana w Prospekcie jest przeprowadzana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym sporządzonym na potrzeby tej Oferty, zawierającym informacje na temat Spółki oraz Akcji Oferowanych jest Prospekt. Ostateczna liczba oferowanych Akcji Oferowanych wynosi Akcji Oferowanych. Cena emisyjna Akcji Oferowanych ( Cena Emisyjna ) wynosi 4,45 (cztery i 45/100) i została podana w raporcie bieżącym Spółki nr 22/2012 z dnia 30 maja 2012 r. Dniem Prawa Poboru jest 4 czerwca 2012 r. Na jedną Akcję posiadaną przez akcjonariuszy w Dniu Prawa Poboru przypadać będzie jedno Jednostkowe Prawo Poboru. Każde jedno posiadane Jednostkowe Prawo Poboru uprawniać będzie do objęcia z pierwszeństwem około 0, Akcji Oferowanej, a tym samym więcej posiadanych Jednostkowych Praw Poboru uprawniać będzie do objęcia z pierwszeństwem odpowiedniej wielokrotności około 0, Akcji Oferowanej. W żadnym przypadku nie będzie możliwe objęcie z pierwszeństwem niecałkowitej liczby Akcji Oferowanych. Niniejszy Prospekt stanowi prospekt w formie jednolitego dokumentu w rozumieniu art. 5 ust. 3 Dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ( Dyrektywa Prospektowa ) i ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ( Ustawa o Ofercie Publicznej ) oraz został przygotowany zgodnie z Ustawą o Ofercie Publicznej i Rozporządzeniem Komisji WE nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. wdrażającym Dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów emisyjnych oraz rozpowszechniania reklam ( Rozporządzenie 809/2004 ). Na Datę Prospektu akcji zwykłych Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda znajduje się w obrocie na rynku podstawowym GPW. Zamiarem Spółki jest wprowadzenie Jednostkowych Praw Poboru, do Praw do Akcji oraz do Akcji Oferowanych do obrotu na rynku podstawowym GPW. Inwestowanie w papiery wartościowe objęte Prospektem łączy się z wysokim ryzykiem właściwym dla instrumentów rynku kapitałowego o charakterze udziałowym oraz ryzykiem związanym z działalnością Grupy oraz z otoczeniem, w jakim Grupa prowadzi działalność. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w rozdziale Czynniki ryzyka. PAPIERY WARTOŚCIOWE OBJĘTE NINIEJSZYM PROSPEKTEM NIE MOGĄ BYĆ OFEROWANE LUB SPRZEDAWANE POZA GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, CHYBA ŻE W DANYM PAŃSTWIE TAKA OFERTA LUB SPRZEDAŻ MOGŁABY ZOSTAĆ DOKONANA ZGODNIE Z PRAWEM, BEZ KONIECZNOŚCI SPEŁNIENIA JAKICH- KOLWIEK DODATKOWYCH WYMOGÓW PRAWNYCH. KAŻDY INWESTOR ZAMIESZKAŁY BĄDŹ MAJĄCY SIEDZIBĘ POZA GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZAMIERZAJĄCY UCZESTNICZYĆ W OFERCIE PUBLICZNEJ, POWINIEN ZAPOZNAĆ SIĘ Z PRZEPISAMI PRAWA POLSKIEGO ORAZ PRZEPISAMI PRAW INNYCH PAŃSTW, KTÓRE MOGĄ MIEĆ DO NIEGO ZASTOSOWANIE W TYM ZAKRESIE. OPIS NIEKTÓRYCH OGRANICZEŃ ZBYWALNOŚCI AKCJI OFEROWANYCH PRZEDSTAWIONO W ROZDZIALE OGRANICZENIA MOŻLIWOŚCI NABYWANIA AKCJI OFEROWANYCH. AKCJE OFEROWANE ANI INNE PAPIERY WARTOŚCIOWE OBJĘTE PROSPEKTEM NIE ZOSTAŁY, ANI NIE ZOSTANĄ ZAREJESTROWANE ZGODNIE Z AMERYKAŃ- SKĄ USTAWĄ O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH Z 1933 ROKU, ZE ZMIANAMI (ANG. U.S. SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED). OFERTA JEST PRZEPRO- WADZANA WYŁĄCZNIE POZA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI ZGODNIE Z REGULACJĄ S I JEST SKIEROWANA DO PODMIOTÓW SPOZA STANÓW ZJEDNOCZONYCH (ANG. NON-US PERSONS) (ZGODNIE Z DEFINICJĄ ZAWARTĄ W REGULACJI S). Z uwagi na konieczność rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w celu wydania Akcji Oferowanych, inwestorom, którym zostaną przydzielone Akcje Oferowane, zostaną wydane Prawa do Akcji. Wydanie nastąpi za pośrednictwem systemu rozliczeniowego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. ( KDPW ) zgodnie z harmonogramem Oferty w drodze zapisania PDA na rachunkach inwestorów. Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Oferowanych, Spółka wystąpi do KDPW o zarejestrowanie Akcji Oferowanych w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW. Z chwilą ich rejestracji w depozycie, Prawa do Akcji wygasną, a na rachunkach inwestorów, którzy w tym dniu będą posiadali Prawa do Akcji, zostaną automatycznie zapisane Akcje Oferowane, w stosunku jedna Akcja Oferowana w zamian za jedno Prawo do Akcji. Planuje się, że rozpoczęcie notowań PDA na GPW nastąpi w terminie około tygodnia od dnia przydziału Akcji Oferowanych. Przewiduje się, że rozpoczęcie notowań Akcji Oferowanych na GPW powinno nastąpić w terminie około miesiąca od dnia przydziału Akcji Oferowanych. Prospekt zostanie udostępniony do publicznej wiadomości w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki (www.gtc.com.pl) oraz na stronach internetowych Współoferujących (www.dm.pkobp.pl oraz Współoferujący i Współprowadzący Księgę Popytu DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO UniCredit CAIB Poland S.A. Współprowadzący Księgę Popytu IPOPEMA Securities S.A. UniCredit Bank AG, Oddział w Londynie KNF zatwierdziła Prospekt w dniu r.

2 SPIS TREŚCI PODSUMOWANIE...6 Podsumowanie działalności Grupy... 6 Historia... 6 Przewagi konkurencyjne... 7 Strategia... 9 Znaczni Akcjonariusze Podsumowanie czynników ryzyka Podsumowanie warunków Oferty Podsumowanie danych finansowych i operacyjnych Wybrane dane operacyjne CZYNNIKI RYZYKA...22 Czynniki ryzyka związane z działalnością Grupy Czynniki ryzyka związane z rynkami geograficznymi, na których działa Grupa Czynniki ryzyka dotyczące struktury akcjonariatu Spółki i ładu korporacyjnego Czynniki ryzyka związane z Ofertą oraz Dopuszczeniem ISTOTNE INFORMACJE...47 Zastrzeżenia Aneksy do Prospektu Informacja dla potencjalnych inwestorów Informacja dla potencjalnych inwestorów w Stanach Zjednoczonych Ameryki Informacja dla inwestorów z Europejskiego Obszaru Gospodarczego Informacja dla inwestorów z Wielkiej Brytanii Prezentacja informacji finansowych i innych danych Dane makroekonomiczne, branżowe i statystyczne Dokumenty zamieszczone w Prospekcie przez odesłanie Stwierdzenia dotyczące przyszłości WYKORZYSTANIE WPŁYWÓW Z OFERTY...53 DYWIDENDA I POLITYKA DYWIDENDY...54 Dywidenda wypłacona w przeszłości Polityka dywidendy Zasady dotyczące wypłaty dywidendy oraz zaliczki na poczet dywidendy KAPITALIZACJA I ZADŁUŻENIE...55 Oświadczenie dotyczące kapitału obrotowego Kapitalizacja i zadłużenie Zadłużenie pośrednie i warunkowe KURSY WYMIANY WALUT...58 CENA RYNKOWA AKCJI...59 WYBRANE HISTORYCZNE INFORMACJE FINANSOWE...60 Skonsolidowany rachunek zysków i strat Skonsolidowane Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej Wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych Prospekt Emisyjny 1

3 Wybrane dane operacyjne PRZEGLĄD SYTUACJI OPERACYJNEJ I FINANSOWEJ...71 Informacje ogólne Czynniki ogólne mające wpływ na wyniki operacyjne i finansowe Szczególne zdarzenia wpływające na wyniki finansowe i wyniki operacyjne Perspektywy rozwoju i ostatnie wydarzenia Wyniki działalności Sytuacja finansowa Zobowiązania warunkowe i pozabilansowe Ograniczenia wykorzystania zasobów kapitałowych Płynność i źródła finansowania Przepływy pieniężne Nakłady inwestycyjne Kluczowe czynniki wpływające na porównywalność danych Najważniejsze zasady rachunkowości i oszacowania Informacje ilościowe i jakościowe na temat ryzyka rynkowego Wybrane kluczowe wskaźniki i dane operacyjne OPIS DZIAŁALNOŚCI GRUPY Podsumowanie Historia Przewagi konkurencyjne Strategia Sprzedaż i marketing Opis portfela nieruchomości Projekty w realizacji Grunty przeznaczone pod zabudowę Istotne umowy Dłużne papiery wartościowe wyemitowane przez spółki Grupy Ochrona ubezpieczeniowa Ochrona środowiska Postępowanie prawne, administracyjne i arbitrażowe Własność intelekutalna Pracownicy OTOCZENIE RYNKOWE Polska Rumunia Węgry Chorwacja Serbia Bułgaria Źródła cytowane w części Otoczenie Rynkowe OTOCZENIE PRAWNE Polska Prospekt Emisyjny

4 Rumunia Węgry Chorwacja Serbia Bułgaria OGÓLNE INFORMACJE O SPÓŁCE Informacje ogólne Przedmiot działalności Kapitał zakładowy Grupa GTC Główne Spółki Zależne oraz współzależne Znaczący Podmiot Stowarzyszony Spółki ZARZĄDZANIE I ŁAD KORPORACYJNY Zarząd Rada Nadzorcza Ubezpieczenie Inne informacje na temat członków Zarządu i Rady Nadzorczej Wynagrodzenie i warunki umów o świadczenie usług Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW ZNACZNI AKCJONARIUSZE Znaczni akcjonariusze Kontrola nad Spółką Struktura akcjonariatu po przeprowadzeniu Oferty ROZWODNIENIE TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI Transakcje pomiędzy Spółką a Kardan oraz GTC Holding oraz transakcje z członkami Zarządu i Rady Nadzorczej Transakcje pomiędzy Spółką a Spółkami Zależnymi oraz współzależnymi Transakcje pomiędzy Spółką a podmiotami stowarzyszonymi Salda pożyczek udzielonych Spółkom Zależnym, spółkom współzależnym i podmiotom stowarzyszonym PRAWA I OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z AKCJAMI ORAZ WALNE ZGROMADZENIA Prawa i obowiązki związane z Akcjami Prawa i obowiązki związane z Walnym Zgromadzeniem Zmiana praw akcjonariuszy Spółki Umorzenie Akcji Prawo do żądania wyboru rewidenta do spraw szczególnych Publiczne oferty przejęcia Podstawa prawna emisji Akcji Oferowanych i ich waluta Podstawa prawna ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenia Akcji Oferowanych, Praw Poboru i Praw do Akcji do obrotu na rynku podstawowym GPW WARUNKI OFERTY Podstawowe informacje o Ofercie Osoby, do których kierowana jest Oferta Prospekt Emisyjny 3

5 Harmonogram Oferty Odstąpienie lub zawieszenie przeprowadzenia Oferty Cena Emisyjna Liczba Akcji objętych Ofertą Osoby uprawnione do Prawa Poboru Liczba Akcji Oferowanych, do których objęcia z pierwszeństwem uprawniać będzie Prawo Poboru Obrót Jednostkowymi Prawami Poboru Osoby uprawnione do zapisania się na Akcje Oferowane w wykonaniu Prawa Poboru oraz do Zapisów Dodatkowych Miejsce przyjmowania zapisów w wykonaniu Prawa Poboru oraz Zapisów Dodatkowych Sposób składania zapisów w wykonaniu Prawa Poboru oraz Zapisów Dodatkowych Opłacenie zapisów w wykonaniu Prawa Poboru oraz Zapisów Dodatkowych oraz skutki braku opłacenia zapisu Obejmowanie akcji nieobjętych w wykonaniu Prawa Poboru oraz Zapisów Dodatkowych Opłacenie zapisów składanych na Akcje Oferowane nieobjęte zapisami składanymi w wykonaniu Prawa Poboru i Zapisami Dodatkowymi oraz skutki braku opłacenia zapisu Wiążący charakter zapisu Przydział Akcji Oferowanych Zasady zwrotu środków Dostarczenie Praw do Akcji i Akcji Oferowanych PLASOWANIE, STABILIZACJA I UMOWNE OGRANICZENIE ZBYWALNOŚCI AKCJI OFEROWANYCH Współprowadzący Księgę Popytu Nazwa i adres agentów ds. płatności i podmiotów świadczących usługi depozytowe Umowa Plasowania Umowne ograniczenia zbywalności Akcji Oferowanych Stabilizacja OGRANICZENIA MOŻLIWOŚCI NABYWANIA AKCJI OFEROWANYCH Oferta publiczna Akcji Oferowanych w Polsce Europejski Obszar Gospodarczy Zjednoczone Królestwo Stany Zjednoczone Ameryki RYNEK KAPITAŁOWY W POLSCE ORAZ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z NABYWANIEM I ZBYWANIEM AKCJI Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A Ustawy regulujące działanie rynku kapitałowego Ustawa o Ofercie Publicznej prawa i obowiązki związane z nabywaniem oraz zbywaniem znacznych pakietów akcji Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi Kodeks Spółek Handlowych obowiązek zawiadomienia spółki o osiągnięciu stosunku dominacji Rozporządzenie w Sprawie Kontroli Koncentracji Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów Prospekt Emisyjny

6 OPODATKOWANIE Zasady opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz podatkiem dochodowym od osób prawnych Zasady opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych umów sprzedaży papierów wartościowych Zasady opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn Odpowiedzialność za potrącanie podatków u źródła przez Spółkę INFORMACJE DODATKOWE Dokumenty udostępnione do wglądu Biegły rewident Podmioty zaangażowane w Ofertę Informacje pochodzące od ekspertów OŚWIADCZENIA PODMIOTÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE SKRÓTY I DEFINICJE WYBRANE TERMINY BRANŻOWE SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZAŁĄCZNIKI RAPORTY Z WYCENY Prospekt Emisyjny 5

7 PODSUMOWANIE Niniejsze podsumowanie należy traktować wyłącznie jako wprowadzenie do Prospektu zawiera ono informacje, które znajdują się w innych jego częściach. Należy podkreślić, że podsumowanie nie jest wyczerpujące i nie przedstawia wszystkich informacji istotnych z punktu widzenia inwestorów oraz decyzji o inwestycji w Akcje Oferowane, dlatego też decyzja o zainwestowaniu w Akcje Oferowane powinna być każdorazowo podejmowana w oparciu o treść całego Prospektu. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, potencjalni inwestorzy powinni uważnie przeczytać cały Prospekt, w szczególności rozdział Czynniki ryzyka, wszelkie aneksy oraz komunikaty aktualizujące do Prospektu wymagane obowiązującymi przepisami prawa, Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe wraz z dotyczącymi ich notami objaśniającymi. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą w związku z niniejszym podsumowaniem (w tym podsumowaniem danych finansowych i operacyjnych) ani żadnym jego tłumaczeniem, chyba że podsumowanie wprowadza w błąd, jest niedokładne w świetle informacji zawartych w innych częściach Prospektu lub sprzeczne z innymi częściami Prospektu. W wypadku wniesienia powództwa dotyczącego treści Prospektu do sądu w Państwie Członkowskim, potencjalny inwestor ponosi koszty ewentualnego tłumaczenia Prospektu przed rozpoczęciem postępowania przed sądem. Osoby, które sporządziły niniejsze podsumowanie (lub jakiekolwiek jego tłumaczenie), ponoszą odpowiedzialność jedynie za szkodę wyrządzoną w przypadku, gdy niniejsze podsumowanie wprowadza w błąd, jest niedokładne lub sprzeczne z innymi częściami Prospektu. Podsumowanie działalności Grupy Grupa GTC jest wiodącym deweloperem w regionie CEE i SEE, obecnie działa w Polsce, Rumunii, Chorwacji, Serbii, Bułgarii, Czechach, Rosji, na Słowacji, Węgrzech i Ukrainie. Grupa powstała w 1994 r. i prowadzi działalność na rynku nieruchomości od 18 lat. Portfel nieruchomości Grupy obejmuje: (i) nieruchomości komercyjne, tj. ukończone budynki biurowe i parki biurowe oraz centra handlowo-rozrywkowe; (ii) projekty mieszkaniowe; oraz (iii) grunty przeznaczone pod zabudowę, tj. projekty planowane oraz projekty zawieszone. Od powstania Grupa wybudowała około 850 tys. m 2 NRA i około 290 tys. m 2 powierzchni mieszkalnej. Grupa sprzedała około 258 tys. m 2 NRA ukończonych nieruchomości komercyjnych i około 215 tys. m 2 powierzchni mieszkalnej. Na Datę Prospektu portfel Grupy obejmuje następujące nieruchomości: ukończone nieruchomości komercyjne o łącznej NRA wynoszącej około 647 tys. m 2, z czego proporcjonalny udział Grupy wynosi około 596 tys. m 2 NRA; dwie nieruchomości komercyjne w budowie, które będą liczyły około 12 tys. m 2 NRA po zakończeniu inwestycji; wybudowane mieszkania i domy o łącznej powierzchni mieszkalnej około 75 tys. m 2, z czego proporcjonalny udział Grupy wynosi około 49 tys. m 2 powierzchni mieszkalnej; oraz grunty przeznaczone pod zabudowę komercyjną o szacunkowej powierzchni działek około 874 tys. m 2 i pod zabudowę mieszkaniową o szacunkowej powierzchni działek około tys. m 2, w których proporcjonalne udziały Grupy wynoszą odpowiednio około 800 tys. m 2 i około tys. m 2. Nieruchomości komercyjne Grupy obejmują nieruchomości biurowe oraz handlowe, które stanowią około 91% całkowitej wartości księgowej portfela Grupy na dzień 31 marca 2012 r. Ukończone nieruchomości Grupy w największych trzech rynkach, tj. w Polsce, Rumunii i na Węgrzech stanowią odpowiednio 40%, 20% i 12% całkowitej wartości portfela nieruchomości Grupy. Historia Grupa zaczęła działalność w Warszawie w 1994 r., a w 1995 r. rozpoczęła swój pierwszy projekt Mokotów Business Park w postindustrialnej dzielnicy Służewiec Przemysłowy w Warszawie. Projekt obejmował dziewięć budynków o łącznej powierzchni biurowej i handlowej wynoszącej około 107 tys. m 2 NRA. Jego ukończenie w 2000 r. przyczyniło się do powstania jednej z największych dzielnic biznesowych w Warszawie, w której Grupa utrzymuje pozycję czołowego dewelopera powierzchni biurowych. Również w 2000 r. Grupa otworzyła Galerię Mokotów, swoje pierwsze centrum handlowe w regionie i pierwsze centrum handlowe trzeciej generacji w Warszawie. W oparciu o doświadczenia zdobyte w Polsce Grupa rozszerzyła swoją działalność deweloperską na stolice innych krajów CEE. Pierwsze zagraniczne lokalizacje objęły Rumunię i Węgry. W 2002 r. Grupa 6 Prospekt Emisyjny

8 zakończyła swój pierwszy projekt poza granicami Polski Europa House Business Center w Bukareszcie w Rumunii. W dalszej kolejności Grupa rozpoczęła działalność w mniejszych miastach w Polsce. Pierwsze budynki biurowe Grupy poza Warszawą zostały zlokalizowane w Krakowie i Poznaniu. W 2004 r. akcje Spółki zostały wprowadzone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W 2006 r. Grupa sprzedała swój pierwszy projekt, Mokotów Business Park, a w 2007 r. otworzyła swoje pierwsze centrum handlowe poza granicami Polski Avenue Mall w Zagrzebiu w Chorwacji. W latach Grupa wybudowała około 574 tys. m 2 powierzchni biurowej w Warszawie, Pradze, Budapeszcie, Bukareszcie, Zagrzebiu i Belgradzie oraz w mniejszych miastach w Polsce (w tym w Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Katowicach i Łodzi), a także około 294 tys. m 2 powierzchni handlowej w Warszawie i Zagrzebiu oraz w mniejszych miastach w Polsce, Rumunii, Bułgarii i Chorwacji. W latach Grupa wybudowała również 12 projektów mieszkaniowych w całym regionie i sprzedała około 215 tys. m 2 powierzchni w mieszkaniach i domach. Dodatkowo, poprzez spółkę stowarzyszoną, Grupa prowadzi działalność w Czechach, gdzie wybudowała około 85 tys. m 2 powierzchni biurowej i handlowej oraz około 12 tys. m 2 powierzchni mieszkalnej, w których udziały GTC wynoszą odpowiednio około 27 tys. m 2 i około 4 tys. m 2. Od 1994 r. Grupa sprzedała nieruchomości obejmujące około 177 tys. m 2 NRA powierzchni biurowej i około 81 tys. m 2 NRA powierzchni handlowej inwestorom instytucjonalnym rynku nieruchomości. Najważniejsze transakcje to sprzedaż Mokotów Business Park w Warszawie (w 2006 r., przy wartości aktywa wynoszącej 286,2 mln USD; America House w Bukareszcie w Rumunii (w 2007 r., przy wartości aktywa wynoszącej 120,3 mln EUR); oraz Galeria Mokotów w Warszawie (50% w 2002 r. i 50% w 2011 r., przy wartości aktywa wynoszącej 475 mln EUR w transakcji w 2011 r.) Na Datę Prospektu Grupa prowadzi działalność w siedmiu krajach: Polsce, Rumunii, na Węgrzech, w Chorwacji, Serbii, Bułgarii i Słowacji. Grupa jest właścicielem około 596 tys. m 2 NRA w 38 budynkach biurowych i centrach handlowych (zarządza około 647 tys. m 2 NRA). Ponadto Grupa prowadzi działalność w Czechach, poprzez spółkę stowarzyszoną. Proporcjonalny udział Grupy w aktywach w Czechach wynosi około 27 tys. m 2 NRA w dwóch budynkach biurowych i centrum handlowym. Grupa jest również współwłaścicielem działki o powierzchni około 140 tys. m 2 położonej na Ukrainie, w której proporcjonalny udział Grupy wynosi około 70 tys. m 2. Przewagi konkurencyjne Grupa uważa, że ma następujące przewagi konkurencyjne: Jeden z najdłużej działających deweloperów w regionie CEE i SEE z uznaną marką regionalną. Znacząca liczba transakcji sprzedaży ustabilizowanych nieruchomości. Zrównoważony portfel składający się głównie z generujących przychody nieruchomości komercyjnych oraz projektów deweloperskich. Zdywersyfikowany portfel nieruchomości z największym udziałem aktywów zlokalizowanych w Polsce. Wysoce wykwalifikowana kadra kierownicza na wszystkich rynkach Grupy. Umiejętność pozyskiwania i zatrzymywania renomowanych najemców. Wieloletnie relacje z bankami i zdolność do pozyskiwania finansowania. Jeden z najdłużej działających deweloperów w regionie CEE i SEE z uznaną marką regionalną Grupa posiada 18 lat doświadczenia w budowaniu oraz zarządzaniu nieruchomościami i projektami w regionie CEE i SEE. Na Datę Prospektu portfel nieruchomości komercyjnych Grupy obejmuje łącznie około 647 tys. m 2 NRA w zakończonych projektach (w których proporcjonalny udział Grupy wynosi około 596 tys. m 2 ) i prawie 75 tys. m 2 w projektach w budowie lub w gruntach przeznaczonych pod zabudowę oraz 874 tys. m 2 powierzchni działek przeznaczonych pod zabudowę. Od momentu powstania Grupa wybudowała około 850 tys. m 2 NRA powierzchni komercyjnej. W regionie Grupa zbudowała rozpoznawalną markę, kojarzoną z terminową realizacją wysokiej jakości projektów komercyjnych. Znacząca liczba transakcji sprzedaży ustabilizowanych nieruchomości W kolejnych latach działalności Grupa sprzedała międzynarodowym inwestorom instytucjonalnym wiele ustabilizowanych nieruchomości, tj. ukończonych budynków komercyjnych, generujących stabilny przychód z wynajmu, w tym m.in. Galerię Mokotów, America House oraz budynki Topaz i Nefryt. Prospekt Emisyjny 7

9 Wszystkie z nich zostały sprzedane po cenach wyższych niż ich wartość rynkowa przed ostatnią wyceną nieuwzględniającą wpływu danej transakcji. Wpływy z tych transakcji zostały częściowo wykorzystane na finansowanie nowych inwestycji. Zrównoważony portfel składający się głównie z generujących przychody nieruchomości komercyjnych oraz projektów deweloperskich Spośród projektów Grupy około 647 tys. m 2 NRA to nieruchomości generujące przychody (w których proporcjonalny udział Grupy wynosi około 596 tys. m 2 NRA) i około 12 tys. m 2 NRA to nieruchomości w budowie, a pozostałe szacunkowe 874 tys. m 2 to nieruchomości klasyfikowane jako grunty przeznaczone pod zabudowę lub na sprzedaż. W portfelu znajdują się projekty generujące stabilne przychody z wynajmu powierzchni komercyjnej, generujące przepływy pieniężne ze sprzedaży zakończonych projektów i aktywów z banku ziemi, jak również duży bank ziemi, który zapewnia Grupie potencjał wzrostu poprzez realizację dalszych projektów. Bank ziemi Grupy jest przeznaczony pod budowę nieruchomości komercyjnych o łącznej powierzchni działek wynoszącej około 874 tys. m 2 (w którym proporcjonalny udział Grupy wynosi około 800 tys. m 2 ), jak również projektów mieszkaniowych o łącznej powierzchni działek wynoszącej około tys. m 2 (w którym proporcjonalny udział Grupy wynosi około tys. m 2 ). W miarę możliwości Grupa stara się realizować swoje inwestycje w nieruchomości biurowe poprzez budowę parków biurowych. Projekty tego typu z reguły realizowane są etapami, co daje Grupie elastyczność co do zawieszenia lub wycofania się z kolejnych etapów takich projektów w odpowiedzi na warunki rynkowe. Zakup większości nieruchomości w banku ziemi Grupy został sfinansowany z kapitałów własnych Grupy, co daje Grupie elastyczność w podejmowaniu decyzji dotyczących poszczególnych projektów. Zobacz także Grunty przeznaczone pod zabudowę. Zdywersyfikowany portfel nieruchomości z największym udziałem aktywów zlokalizowanych w Polsce Grupa prowadzi całą swoją działalność w regionie CEE i SEE. W szczególności około 45% zrealizowanych nieruchomości komercyjnych Grupy, wg ich wartości księgowej, znajduje się w Polsce, która zanotowała dodatni wskaźnik wzrostu realnego PKB w 2009 r. wynoszący 1,6% i drugą co do wielkości wartość wzrostu realnego PKB w 2010 r. spośród krajów UE, która wyniosła 3,9% w porównaniu do średniej wynoszącej 2,0% dla UE. Poziom realnego wzrostu PKB w Polsce w 2011 r. był podobny do 2010 r. i wyniósł 4,3%. Zob. rozdział: Otoczenie rynkowe, gdzie znajduje się przegląd sytuacji makroekonomicznej na tych rynkach geograficznych, na których Grupa prowadzi działalność. Ponadto Grupa planuje realizację kolejnych projektów w Polsce. Grupa uważa, że wraz ze stabilizacją i wzrostem gospodarek regionu SEE, region ten stwarza więcej możliwości rozwoju niż dojrzałe gospodarki Europy Zachodniej. Ponadto Grupa uważa, że wraz ze stabilizacją i wzrostem gospodarek regionu SEE oraz wraz ze wzrostem dochodu rozporządzalnego, wzrośnie tam popyt na nieruchomości komercyjne i mieszkaniowe. Jednocześnie obecność Grupy na bardziej rozwiniętych rynkach CEE, gdzie działalność inwestycyjna i dochód rozporządzalny są stosunkowo wyższe, pozwala Grupie równoważyć ryzyko przy jednoczesnym utrzymaniu silnego potencjału wzrostu portfela. Wysoce wykwalifikowana kadra kierownicza na wszystkich rynkach Grupy Zespół zarządzający Grupą posiada duże doświadczenie, wysokie kwalifikacje oraz szeroką wiedzę na temat inwestycji na rynku nieruchomości i branży budowlanej w regionach, w których Grupa prowadzi działalność. Wszyscy członkowie kadry zarządzającej mają doświadczenie zawodowe, zdobyte przez lata intensywnej pracy na aktualnych stanowiskach w Grupie lub w innych spółkach (zob. Zarządzanie i ład korporacyjny ). Ponadto Grupa zatrudnia około 180 wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów w centrali i w siedmiu biurach regionalnych w regionie CEE i SEE. Zdecydowana większość zespołu zarządzającego pracuje dla Grupy co najmniej od 10 lat. Zarząd Grupy prowadził ją z sukcesami zarówno w czasach dobrej sytuacji gospodarczej, jak i w skomplikowanych warunkach gospodarczych przy utrzymującym się kryzysie finansowym. Projekty Grupy są opracowywane i zarządzane lokalnie. Realizują je zespoły doświadczonych lokalnych menedżerów kierowanych i wspieranych przez Zarząd, który czuwa nad zgodnością wszystkich działań lokalnych z globalną strategią Grupy. Wykwalifikowane lokalne zespoły menedżerów mają szeroką wiedzę na temat rynku deweloperskiego i lokalnych warunków biznesowych w kluczowych obszarach, w tym analizy projektów, budownictwa, marketingu i wynajmu. Taka struktura organizacyjna zapewnia Grupie gruntowną znajomość każdego rynku, na którym działa. Wiedza i doświadczenie dotyczące rynków lokalnych są niezbędne do identyfikacji możliwości biznesowych, negocjacji z lokalnymi wykonawcami, dostawcami usług i instytucjami finansowymi, oraz do uzyskania zezwoleń od organów nadzorczych, skutecznej sprzedaży i działań marketingowych. 8 Prospekt Emisyjny

10 Umiejętność pozyskiwania i zatrzymywania renomowanych najemców Grupa pozyskuje i zatrzymuje renomowanych najemców, w tym uznane międzynarodowe sieci handlowe, takie jak: C&A, Carrefour, Cinema City, H&M oraz Grupa Inditex, jak również najemców nieruchomości biurowych, takich jak: Aviva, Citigroup, EBOiR, Exxon Mobil, IBM, i Microsoft. Grupa utrzymuje także relacje z szeregiem firm lokalnych. Historycznie, każde nowo otwierane centrum handlowe charakteryzowało się starannie dobraną grupą międzynarodowych i lokalnych najemców. Wieloletnie relacje z bankami i zdolność do pozyskiwania finansowania Aktywa generujące przychody Grupy są finansowane głównie z kredytów długoterminowych, natomiast bank ziemi Grupy jest finansowany przede wszystkim z kapitału własnego. Na dzień 31 grudnia 2011 r., średni ważony pozostały okres spłaty kredytów Grupy wynosił 4,5 roku. Grupa utrzymuje dobre relacje z bankami, czego dowodem są jej zdolności do refinansowania długu, renegocjacja niektórych postanowień w umowach kredytowych i zwiększenie istniejącego finansowania bankowego. W 2011 r. Grupa pozyskała finansowanie w postaci kredytów na łączną kwotę (nie uwzględniającą spłat) tys. EUR, które zostały udostępnione mimo poważnych trudności na światowych rynkach finansowych i ogólnego spowolnienia w sektorze nieruchomości w tym okresie. Ponadto, w marcu 2012 r. Spółka z powodzeniem renegocjowała niektóre warunki (ang. covenants) umów kredytowych, zawieranych w związku z finansowaniem projektów, o łącznej wartości około tys. EUR. Pozwoliło to Spółce na częściowe przeklasyfikowanie tych zobowiązań do zobowiązań długoterminowych, a co za tym idzie na poprawę profilu przepływów pieniężnych Spółki (zob. Przegląd sytuacji operacyjnej i finansowej Perspektywy rozwoju i ostatnie wydarzenia Ostatnie wydarzenia Renegocjacja niektórych zobowiązań wynikających z umów kredytowych ). Zdolność Grupy do terminowego rozwiązania powyższych problemów technicznych i zapewnienie ciągłości dostępu do finansowania na poziomie projektu świadczą o sile jej relacji z kredytodawcami. Strategia Misją Grupy jest zapewnienie najwyższej jakości powierzchni komercyjnej i mieszkaniowej po konkurencyjnych cenach, aby pokryć wciąż niezaspokojony popyt na rynkach CEE i SEE. Grupa w dalszym ciągu koncentruje się na Polsce, gdyż jest to stabilna makroekonomicznie gospodarka z rosnącym PKB, w której popyt ze strony inwestorów i najemców utrzymuje się. Grupa uważa, że inne rynki, na których działa, również mają długoterminowy potencjał wzrostu ze względu na ich stosunkowo słabo rozwinięte rynki nieruchomości, podczas gdy ich siła robocza jest dobrze wykształcona, a siła nabywcza populacji rośnie. Grupa dąży do maksymalizacji wartości dla akcjonariuszy poprzez realizowanie zrównoważonego rozwoju organicznego swojej działalności, jednocześnie stale dostosowując się do zmian na rynkach, na których działa. Grupa zamierza osiągnąć swoje cele poprzez realizację następujących elementów swojej strategii: Zarządzanie i optymalizacja portfela ustabilizowanych nieruchomości biurowych i handlowych. Sprzedaż niektórych nieruchomości niezwiązanych z działalnością podstawową i ustabilizowanych nieruchomości, w celu zmniejszenia poziomu zadłużenia Grupy i pozyskania środków na nowe inwestycje. Realizacja nowych projektów wysokiej jakości, ze szczególnym uwzględnieniem Polski. Zarządzanie i optymalizacja portfela zrównoważonych, przynoszących przychody nieruchomości biurowych i handlowych Grupa zamierza nadal aktywnie zarządzać swoim portfelem generujących przychody nieruchomości komercyjnych w celu zmaksymalizowania wydajności i efektywności operacyjnej, dywersyfikacji ryzyka najemców i zwiększenia przychodów z najmu. Grupa koncentruje się na wysokiej jakości, przyjaznych dla środowiska nieruchomościach biurowych i na nieruchomościach handlowych. Grupa zwiększa wartość swojego portfela poprzez zarządzanie swoimi aktywami. Działania te obejmują pozyskanie możliwie najlepszych najemców przez: (i) w przypadku nieruchomości handlowych, pozyskiwanie najemców kluczowych i angażowanie się w działania marketingowe w celu osiągnięcia wysokiej odwiedzalności (ang. footfall) i stabilnego przychodu; (ii) optymalizację kosztów operacyjnych nieruchomości poprzez zastosowanie energooszczędnych technologii, znajdywanie najlepszych dostawców mediów i usług pod względem relacji ceny do jakości usług; (iii) właściwe zarządzanie obiektami w celu zapewnienia najemcom najwyższej jakości usług oraz w celu optymalizacji kosztów napraw i konserwacji nieruchomości; oraz (iv) dążenie do optymalizacji projektowanej powierzchni najmu w celu zmaksymalizowania stopy wynajęcia. Prospekt Emisyjny 9

11 Sprzedaż niektórych nieruchomości niezwiązanych z działalnością podstawową i ustabilizowanych nieruchomości w celu zmniejszenia poziomu zadłużenia Grupy i pozyskania środków na nowe inwestycje W swojej działalności Grupa stale dokonuje ciągłych rewizji portfela w celu identyfikacji nieruchomości na sprzedaż. Takie nieruchomości mogą być zbywane w celu zmniejszenia poziomu zadłużenia Grupy lub w celu pozyskania funduszy, które mogą zostać wykorzystane na nowe inwestycje. Na potrzeby sporządzenia swojego ostatniego sprawozdania finansowego Grupa opracowała trzyletnią prognozę przepływów środków pieniężnych, na podstawie różnych założeń. Założenia te obejmują m.in. wpływy z Oferty w wysokości 100 mln EUR, sprzedaż aktywów, która zgodnie z oczekiwaniami ma wygenerować wolne środki pieniężne w kwocie około 180 mln EUR, jak również środki pieniężne w wysokości około 80 mln EUR z nowych kredytów na realizację projektów lub też, alternatywnie, innej struktury tych wpływów. Realizacja nowych projektów wysokiej jakości, ze szczególnym uwzględnieniem Polski Grupa zamierza kontynuować realizację wysokiej jakości projektów komercyjnych w miejscach, gdzie istnieje duży popyt na takie nieruchomości. Grupa zamierza skoncentrować swoje działania krótko i średnioterminowe przede wszystkim na Polsce, najsilniejszej gospodarce regionu. Ponadto Grupa jest dobrze przygotowana do wykorzystania przyszłego potencjału wzrostu rynków SEE ze względu na jej istniejący bank ziemi. Znaczni Akcjonariusze Na Datę Prospektu, według najlepszej wiedzy Spółki, znacznymi akcjonariuszami posiadającymi przynajmniej pięć procent łącznej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu są GTC Real Estate Holding B.V. oraz dwa otwarte fundusze emerytalne: ING Nationale Nederlanden OFE i Aviva Commercial Union OFE BZ WBK S.A. Wszystkie Akcje Istniejące są akcjami zwykłymi, z których każda uprawnia do wykonywania jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Znaczni Akcjonariusze nie posiadają żadnych innych praw głosu na Walnym Zgromadzeniu. Więcej informacji na temat znacznych akcjonariuszy Spółki zob. Znaczni Akcjonariusze. Podsumowanie czynników ryzyka Inwestowanie w papiery wartościowe objęte Prospektem wiąże się z ryzykami, których wystąpienie może mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki osiągane przez Grupę oraz niekorzystnie wpłynąć na wartość Akcji. Przegląd czynników ryzyka, w tym ryzyk ekonomicznych i regulacyjnych związanych z działalnością Grupy oraz czynników ryzyka związanych z Ofertą został zamieszczony w rozdziale Czynniki ryzyka. Czynniki ryzyka związane z działalnością Grupy Działalność Grupy podlega wpływom globalnego kryzysu finansowego i może im nadal podlegać w przypadku kontynuacji osłabienia sytuacji gospodarczej w krajach, w których Grupa prowadzi działalność. Cykliczność rynku nieruchomości. Miejsca, w których znajdują się nieruchomości Grupy są narażone na ryzyko regionalne i mogą stracić na atrakcyjności. Wartości podane w skonsolidowanym bilansie i rachunku zysków i strat Grupy mogą podlegać istotnym wahaniom wartości godziwej ze względu na aktualizację wyceny nieruchomości. Wycena nieruchomości Grupy jest z natury niepewna i może być nieprecyzyjna; ponadto wyceny podlegają wahaniom. Wysoki poziom zadłużenia Grupy i koszty jego obsługi mogą znacząco wzrosnąć, wywołując negatywne skutki dla jej działalności, sytuacji finansowej lub wyników działalności. Grupa nie posiada obecnie kapitału obrotowego w wysokości wystarczającej do zaspokojenia swoich obecnych potrzeb i może nie być w stanie zrealizować swojego planu pozyskania finansowania. Niektóre czynniki mogą utrudnić Grupie możliwość sprzedaży jej nieruchomości na korzystnych warunkach. 10 Prospekt Emisyjny

12 Grupa może nie zdołać zrealizować strategii rozwoju działalności. Grupa może nie być w stanie wykorzystać wpływów z emisji Akcji w ramach Oferty, w sposób opisany w rozdziale Wykorzystanie wpływów z Oferty. Jeżeli wymagane prawem decyzje o warunkach zabudowy, pozwolenie na budowę lub inne wymagane zgody nie zostaną uzyskane w terminie lub w ogóle, może to opóźnić lub uniemożliwić realizację niektórych projektów Grupy. Działalność Grupy uzależniona jest od jej zdolności do aktywnego zarządzania majątkiem. Utrata kluczowych najemców może w istotny sposób wpłynąć na wyniki i działalność Grupy. Grupa nie może zagwarantować, że w dalszym ciągu będzie generować przychody z najmu na obecnym poziomie. Grupa nie może zagwarantować opłacalności swoich projektów. Rozwiązanie lub wygaśnięcie umów najmu lub niemożność wynajęcia obecnie niewynajętej powierzchni może mieć długotrwały niekorzystny wpływ na rentowność Grupy i wartości jej portfela. Nieruchomości Grupy mogą ponieść szkody z powodu nieodkrytych usterek lub wpływu czynników zewnętrznych. Grupa może nie uzyskać odpowiednich informacji na temat ryzyk odnoszących się do zakupów nieruchomości w przyszłości lub może popełnić błędy w ich ocenie. Grupa może nie mieć możliwości ukończenia swoich projektów, z których wiele jest jeszcze na etapie planowania. Grupa może ponosić wyższe koszty lub doświadczać opóźnień w realizacji swoich projektów lub wycofać się z nich całkowicie, jeżeli nie zdoła zatrudnić generalnych wykonawców budowy na warunkach uzasadnionych komercyjnie albo w ogóle, lub jeżeli zatrudnieni przez nią generalni wykonawcy nie zrealizują budowy projektów Grupy zgodnie z przyjętymi standardami, w terminie lub w ramach budżetu. Grupa może być narażona na roszczenia z tytułu wad konstrukcyjnych, co może wpływać negatywnie na wizerunek Grupy i może mieć niekorzystny wpływ na jej sytuację konkurencyjną. Czynniki, na które Grupa ma ograniczony wpływ albo nie ma żadnego wpływu, mogą opóźnić realizację projektów Grupy lub wywrzeć na nie inny niekorzystny wpływ. Grupa podlega ogólnym rodzajom ryzyka, które mogą zwiększyć koszty lub opóźnić bądź uniemożliwić realizację projektów deweloperskich. Grupa podlega ryzyku wynikającemu z realizacji swoich projektów mieszkaniowych. Rynek hipotecznych kredytów mieszkaniowych wpłynie na poziom zakupów mieszkaniowych w krajach, w których Grupa prowadzi działalność. W związku z brakiem wymaganej infrastruktury lokalnej i dostępu do mediów, realizacja projektów Grupy może zostać opóźniona lub zaniechana, lub też Grupa może nie uzyskać pełnej oczekiwanej wartości z ukończonych projektów. Grupa może być narażona na odpowiedzialność wobec nabywców i osób trzecich po sprzedaży inwestycji. Zbycie nieruchomości Grupy może zmienić skład pro forma portfela Grupy. Grupa podlega przepisom dotyczącym ochrony środowiska. Grupa może stać się stroną sporów prawnych i podlegać ryzyku z nich wynikającemu. W związku z wynajmem lub sprzedażą nieruchomości, Grupa może spotkać się z roszczeniami z tytułu wadliwości zapewnień, w odniesieniu do których Grupa nie ma prawa regresu. Grupa może posiadać niewystarczającą ochronę ubezpieczeniową. Grupa konkuruje z innymi deweloperami i może nie być w stanie pozyskać odpowiednich lokalizacji dla realizacji swoich projektów, jak również przyciągnąć najemców do swoich projektów komercyjnych. Grupa jest uzależniona od ograniczonej liczby kluczowych członków jej kierownictwa. Braki w liczbie wykwalifikowanych pracowników i innych specjalistów może opóźnić realizację projektów Grupy lub podnieść ich koszty. Prospekt Emisyjny 11

13 Grupa może nie być w stanie osiągnąć oczekiwanych stóp zwrotu, jeśli rynki nieruchomości w krajach, w których Grupa prowadzi działalność osiągną stopień nasycenia i wzrośnie na nich konkurencja. Zmiany w przepisach podatkowych i ich interpretacji mogą wpłynąć na sytuację finansową Grupy i jej przepływy pieniężne. Grupa może ponosić odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe sprzedawcy nabytej przez Grupę nieruchomości lub innego poprzednika prawnego. Działalność Grupy jest kapitałochłonna i może dojść do sytuacji, w której dodatkowe finansowanie może być niedostępne na korzystnych warunkach. Grupa formalnie narusza zobowiązania finansowe wynikające z kilku swoich umów kredytowych. Naruszenie warunków umów kredytowych Grupy może pociągać za sobą nakaz sprzedaży nieruchomości lub zawieszenie wypłaty dywidendy zabraniające naruszeń zobowiązań z tytułu innych umów (cross-default) mogą zaostrzyć istniejące ryzyko. Grupa może ponieść znaczne straty jeżeli naruszy zobowiązania wynikające z umów kredytowych a ponadto ograniczenia nałożone przez te umowy mogą uniemożliwić Grupie sprzedaż jej projektów. Grupa zostanie narażona na istotne straty jeżeli nie spełni zobowiązań oraz wymogów wynikających z jej umów kredytowych i leasingowych a ograniczenia nałożone przez te umowy mogą utrudnić lub uniemożliwić Grupie sprzedaż jej projektów. Grupa może nie być w stanie odnowić lub zrefinansować kredytów w terminie ich zapadalności lub może być w stanie odnowić lub zrefinansować takie kredyty jedynie na mniej korzystnych warunkach. Grupa ponosi ryzyko związane z wahaniami kursów wymiany walut. Grupa ponosi ryzyko związane z wahaniami stóp procentowych. Czynniki ryzyka związane z rynkami geograficznymi, na których działa Grupa Ryzyko polityczne, ekonomiczne i prawne związane z krajami rynków wschodzących, w tym krajami CEE i SEE, może niekorzystnie wpływać na sytuację finansową i wyniki działalności Grupy. Zmiany w przepisach prawnych mogą negatywnie wpłynąć na Grupę. Niezgodne z prawem, wybiórcze lub arbitralne działania administracji publicznej mogą wpłynąć na zdolność Grupy do pozyskania umów, kontraktów i pozwoleń, które są wymagane, aby Grupa mogła realizować swoje projekty. System ksiąg wieczystych obowiązujący w niektórych krajach CEE i SEE nie jest przejrzysty i efektywny, a nieruchomości Grupy mogą podlegać roszczeniom reprywatyzacyjnym. Posiadany przez Grupę tytuł prawny do nieruchomości inwestycyjnych i projektów deweloperskich może być w niektórych przypadkach kwestionowany a odpowiednie pozwolenia mogły zostać uzyskane z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Czynniki ryzyka dotyczące struktury akcjonariatu Spółki i ładu korporacyjnego Ponieważ Spółka jest spółką holdingową, jej zdolność do wypłaty dywidendy zależy od zdolności jej podmiotów zależnych do wypłaty dywidendy i przekazywania środków finansowych. Przyszłe oferty dłużnych lub udziałowych papierów wartościowych przez Spółkę mogą negatywnie wpłynąć na cenę rynkową Akcji i rozwodnić udziały akcjonariuszy. Czynniki ryzyka związane z Ofertą oraz Dopuszczeniem Emisja Akcji Oferowanych może nie dojść do skutku. Spółka może odstąpić od Oferty lub Oferta może zostać zawieszona. Ryzyko związane z powództwem o uchylenie Uchwały o Podwyższeniu Kapitału Zakładowego. KNF może zakazać przeprowadzenia Oferty lub zawiesić Ofertę. Emisja Akcji Oferowanych nie będzie gwarantowana, a umowa o plasowanie emisji podlega standardowym warunkom zawieszającym i warunkom wypowiedzenia. 12 Prospekt Emisyjny

14 Udział akcjonariuszy Spółki, którzy nie obejmą Akcji Oferowanych w wykonaniu Prawa Poboru, w kapitale zakładowym Spółki i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ulegnie rozwodnieniu, przez co akcjonariusze ci mogą ponieść stratę. Ograniczenia odnośnie wykonania Prawa Poboru przez osoby z siedzibą poza Polską. Prawa Poboru, Prawa do Akcji lub Akcje Oferowane mogą nie zostać dopuszczone lub wprowadzone do obrotu na rynku podstawowym GPW. Kurs notowań Jednostkowych Praw Poboru, Praw do Akcji i Akcji może być zmienny, a Jednostkowe Prawa Poboru mogą mieć ograniczoną płynność. Zagraniczni akcjonariusze Spółki ponoszą dodatkowe ryzyko inwestycyjne w Akcje związane z wahaniami kursu wymiany PLN. Obrót Jednostkowymi Prawami Poboru, Prawami do Akcji lub Akcjami na GPW może zostać zawieszony. W przypadku niedojścia Oferty do skutku lub odstąpienia przez Spółkę od Oferty inwestorzy, którzy nabędą Jednostkowe Prawa Poboru na rynku wtórnym, poniosą stratę. Jednostkowe Prawa Poboru, Prawa do Akcji lub Akcje mogą zostać wykluczone z obrotu przez KNF lub GPW. Cena Akcji może się obniżyć w związku z usunięciem ze składu indeksów giełdowych. Podsumowanie warunków Oferty Poniższe podsumowanie warunków Oferty przedstawia wybrane informacje dotyczące Oferty oraz Akcji Oferowanych. Informacje zawarte w niniejszym podsumowaniu nie są wyczerpujące i należy je analizować wyłącznie w kontekście bardziej szczegółowych informacji zamieszczonych w innych rozdziałach Prospektu. Spółka Globe Trade Centre S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 5, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem Akcje Oferowane Osoby, do których kierowana jest Oferta Ostateczna liczba Akcji Oferowanych Akcje zwykłe na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł każda emitowane przez Spółkę i oferowane na podstawie Prospektu w liczbie określonej zgodnie z Uchwałą o Podwyższeniu Kapitału Zakładowego i Prospektem (zob. Ostateczna Liczba Akcji Oferowanych poniżej). Oferta kierowana jest do osób uprawnionych do zapisania się na Akcje Oferowane w wykonaniu Prawa Poboru oraz do złożenia Zapisu Dodatkowego. Akcje Oferowane nieobjęte w ramach wykonania Prawa Poboru oraz nieobjęte Zapisami Dodatkowymi Zarząd przydzieli według własnego uznania w porozumieniu ze Współprowadzącymi Księgę Popytu, podmiotom, które złożą zapisy w odpowiedzi na zaproszenie Zarządu Akcji Oferowanych, tj. akcji zwykłych na okaziciela serii I (zob. Przydział Akcji Oferowanych poniżej). Dzień Prawa Poboru 4 czerwca 2012 r. Liczba Akcji Oferowanych, do których objęcia z pierwszeństwem uprawniać będzie Jednostkowe Prawo Poboru Cena Emisyjna Na jedną Akcję posiadaną przez akcjonariuszy w Dniu Prawa Poboru przypadać będzie jedno Jednostkowe Prawo Poboru. Każde jedno posiadane Jednostkowe Prawo Poboru uprawniać będzie do objęcia z pierwszeństwem około 0, Akcji Oferowanej, a tym samym więcej posiadanych Jednostkowych Praw Poboru uprawniać będzie do objęcia z pierwszeństwem odpowiedniej wielokrotności około 0, Akcji Oferowanej. W żadnym przypadku nie będzie możliwe objęcie z pierwszeństwem niecałkowitej liczby Akcji Oferowanych. Cena Emisyjna wynosi 4,45 (cztery i 45/100) zł za Akcję Oferowaną. Prospekt Emisyjny 13

15 Termin składania zapisów w wykonaniu Prawa Poboru oraz Zapisów Dodatkowych Współoferujący i Współprowadzący Księgę Popytu Współprowadzący Księgę Popytu Umowa Plasowania Umowne ograniczenia zbywalności i emisji (lock up) Od 5 do 14 czerwca 2012 r. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie oraz UniCredit CAIB Poland S.A. IPOPEMA Securities S.A. oraz UniCredit Bank AG, Oddział w Londynie. Intencją Spółki jest zawarcie - nie później niż do dnia publikacji Prospektu - Umowy Plasowania, zgodnie z którą Współprowadzący Księgę Popytu zobowiążą się, oddzielnie i na pewnych warunkach, dołożyć racjonalnych starań w celu pozyskania zapisów na Akcje Oferowane, które nie zostaną objęte w ramach wykonania Praw Poboru i Dodatkowych Zapisów, po cenie za Akcję Oferowaną równej Cenie Emisyjnej. Współprowadzący Księgę Popytu nie są zobowiązani do gwarantowania Oferty lub do nabycia w inny sposób lub objęcia jakichkolwiek Akcji Oferowanych lub innych papierów wartościowych oferowanych w niniejszym dokumencie; w rezultacie Spółka może pozyskać z Oferty znacząco mniejsze niż zakładane wpływy, o ile jakiekolwiek wpływy zostaną pozyskane. Umowa Plasowania będzie zawierać zwyczajowe oświadczenia i zapewnienia Spółki, a także zwyczajowe zobowiązania Spółki zob. Plasowanie, Stabilizacja i Umowne Ograniczenie Zbywalności Akcji Oferowanych Umowa Plasowania. W zakresie, w jakim będzie to wymagane przepisami prawa, informacja o zawarciu lub niezawarciu Umowy Plasowania zostanie podana do publicznej wiadomości w formie komunikatu aktualizacyjnego w trybie art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej. W przypadku, gdy w ocenie Spółki zmiana warunków Umowy Plasowania, termin jej zawarcia lub jej niezawarcie mogłyby w sposób znaczący wpłynąć na ocenę Akcji Oferowanych, informacja o tym zostanie udostępniona do publicznej wiadomości w formie aneksu do Prospektu zgodnie z art. 51 Ustawy Ofercie Publicznej. Spółka zgodzi się w Umowie Plasowania, że okresie 180 dni od pierwszego dnia obrotu Prawami do Akcji oraz przy zachowaniu określonych wyjątków, bez uprzedniej pisemnej zgody Współprowadzących Księgę Popytu, nie będzie (a) bezpośrednio ani pośrednio oferować, emitować, zastawiać, sprzedawać, zawierać umów w sprawie sprzedaży, sprzedawać lub udzielać opcji, prawa, warrantów ani zawierać umów w sprawie kupna, kupować opcji albo pożyczać lub w inny sposób powodować zbycie lub rozporządzenie jakimikolwiek akcjami zwykłymi lub innymi akcjami Spółki ani papierami wartościowymi zamiennymi lub wymiennymi na akcje zwykłe lub inne akcje Spółki ani też składać wniosków o zatwierdzenie prospektu lub innego dokumentu ofertowego na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych (U.S. Securities Act), lub jakiegokolwiek podobnego dokumentu innemu regulatorowi papierów wartościowych, giełdzie lub urzędowi ds. notowań w odniesieniu do jakiegokolwiek w odniesieniu do powyższych lub (b) zawierać transakcji swap lub innych umów lub transakcji przenoszących, w całości lub części, bezpośrednio lub pośrednio ekonomiczne konsekwencje własności akcji zwykłych lub innych akcji Spółki, niezależnie od tego czy taka transakcja opisana w punktach (a) lub (b) powyżej ma zostać rozliczona poprzez dostawę akcji zwykłych lub innych papierów wartościowych, w gotówce lub w inny sposób, lub (c) publicznie ogłaszać takiej intencji, której efektem będzie jakakolwiek taka transakcja. 14 Prospekt Emisyjny

16 Planowany rynek notowań Zamiarem Spółki jest notowanie Jednostkowych Praw Poboru, Praw do Akcji oraz Akcji Oferowanych na rynku podstawowym GPW. Podsumowanie danych finansowych i operacyjnych Niniejsze podsumowanie danych finansowych i operacyjnych należy analizować łącznie z informacjami zawartymi w rozdziale Przegląd sytuacji operacyjnej i finansowej, w Skonsolidowanych Sprawozdaniach Finansowych wraz z notami objaśniającymi do Skonsolidowanych Sprawozdań Finansowych, jak również z innymi danymi finansowymi przedstawionymi w innych rozdziałach Prospektu. Prospekt Emisyjny 15

17 Poniższa tabela przedstawia dane ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat pochodzące ze Skonsolidowanych Sprawozdań Finansowych oraz Skonsolidowanych Sprawozdań Finansowych w EUR. Za trzy miesiące zakończone 31 marca 2012 r r. Za rok zakończony 31 grudnia 2011 r r r. Za trzy miesiące zakończone 31 marca 2012 r r. Za rok zakończony 31 grudnia 2011 r r r. (tys. EUR) (tys. EUR) (tys. PLN) (tys. PLN) Przychody operacyjne Koszty operacyjne (13.607) (12.421) (58.444) (72.314) (71.172) (57.596) (49.034) ( ) ( ) ( ) Zysk brutto z działalności operacyjnej Koszty sprzedaży (1.766) (1.500) (7.161) (6.297) (5.040) (7.475) (5.921) (29.502) (25.154) (21.810) Koszty administracyjne (4.284) (4.828) (20.871) (21.681) (20.050) (18.133) (19.059) (85.984) (86.607) (86.762) Zysk/(strata) z aktualizacji wyceny/ utraty wartości nieruchomości inwestycyjnych ( ) ( ) ( ) ( ) Utrata wartości inwestycji mieszkaniowych - (364) (61.017) (3.501) (10.777) - (1.460) ( ) (13.865) (44.342) Pozostałe przychody Pozostałe koszty (703) (646) (2.936) (1.889) (11.909) (2.976) (2.550) (12.096) (7.546) (50.124) Zysk/(strata) z działalności kontynuowanej przed opodatkowaniem i uwzględnieniem przychodów/ (kosztów) finansowych ( ) ( ) ( ) ( ) Zysk (strata) z tytułu różnic kursowych netto (8.628) (1.629) (3.085) (35.546) (6.507) (13.350) Przychody finansowe Koszty finansowe (18.260) (16.584) (80.198) (72.815) (44.241) (77.292) (65.468) ( ) ( ) ( ) Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych (592) (883) (2.516) (2.506) (3.486) (17.983) (10.887) Zysk /(Strata) przed opodatkowaniem ( ) ( ) ( ) ( ) Podatek dochodowy (6.355) (18.337) (17.113) (25.464) (79.615) (67.805) Zysk/(strata) za rok ( ) ( ) ( ) ( ) Przypadający na: Akcjonariuszy jednostki dominującej ( ) ( ) ( ) ( ) Akcjonariuszy niekontrolujących (3.271) (1.787) (67.560) (13.304) (11.141) (13.543) (7.160) ( ) (52.713) (45.637) 16 Prospekt Emisyjny

18 Za trzy miesiące zakończone 31 marca 2012 r r. Za rok zakończony 31 grudnia 2011 r r r. Za trzy miesiące zakończone 31 marca 2012 r r. Za rok zakończony 31 grudnia 2011 r r r. (tys. EUR) (tys. EUR) (tys. PLN) (tys. PLN) Podstawowy zysk na jedną akcję (w euro / złotych) przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Rozwodniony zysk na jedną akcję (w euro / złotych) przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 0,03 0,05 (1,23) 0,19 (0,58) 0,12 0,19 (5,35) 0,76 (2,40) 0,03 0,05 (1,23) 0,19 (0,58) 0,12 0,19 (5,35) 0,76 (2,39) Źródło: Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe, Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe w EUR Poniższa tabela przedstawia dane ze skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych pochodzące ze Skonsolidowanych Sprawozdań Finansowych oraz Skonsolidowanych Sprawozdań Finansowych w EUR. Trzy miesiące zakończone 31 marca 2012 r r. Rok zakończony 31 grudnia 2011 r r r. Trzy miesiące zakończone 31 marca 2012 r r. Rok zakończony 31 grudnia 2011 r r r. (tys. EUR) (tys. EUR) (tys. PLN) (tys. PLN) Środki pieniężne netto z (wykorzystane w) działalności operacyjnej Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej Środki pieniężne netto z (wykorzystane w) działalności finansowej (20.682) (77.694) (85.597) (51.891) ( ) (87.543) ( ) ( ) ( ) ( ) (7.546) (6.567) (30.386) (20.658) (31.942) (25.925) ( ) (82.519) Różnice kursowe z przeliczenia (901) (1.683) (14.613) (27.963) (23.660) (38.619) Zwiększenie / (zmniejszenie) stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek roku Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec roku (14.104) (68.386) (50.012) (15.114) (94.862) ( ) ( ) (3.363) (74.980) Źródło: Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe, Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe w EUR Prospekt Emisyjny 17

19 Poniższa tabela przedstawia dane ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej pochodzące ze Skonsolidowanych Sprawozdań Finansowych oraz Skonsolidowanych Sprawozdań Finansowych w EUR. Na dzień 31 marca 2012 r r. Na dzień 31 grudnia 2010 r r. Na dzień 31 marca 2012 r r. Na dzień 31 grudnia 2010 r r. (tys. EUR) (tys. EUR) (tys. PLN) (tys. PLN) Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Aktywa trwałe przeznaczone na sprzedaż Aktywa razem Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Akcjonariusze niekontrolujący (16.667) (20.599) (69.360) (90.981) Kapitał własny razem Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Pasywa razem Źródło: Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe, Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe w EUR 18 Prospekt Emisyjny

20 Wybrane dane operacyjne Poniższa tabela prezentuje podział Wartości Aktywów Brutto Grupy ze względu na etap budowy oraz rodzaj powierzchni na dzień 31 marca 2012 r., 31 grudnia 2011, 2010 i 2009 r. Na dzień 31 marca 2012 r r. Na dzień 31 grudnia 2010 r r. Na dzień 31 marca 2012 r r. Na dzień 31 grudnia 2010 r r. (tys. EUR) (tys. EUR) (tys. PLN) (tys. PLN) Wartość Aktywów Brutto, w tym: Nieruchomości inwestycyjne Aktywa przeznaczone na sprzedaż Projekty w budowie Zapasy Grunty przeznaczone pod zabudowę i nieruchomości inwestycyjne w budowie, prezentowane według kosztu budowy Razem Wartość Aktywów Brutto, w tym: Biurowe Handlowe Mieszkaniowe Razem Źródło: Spółka Prospekt Emisyjny 19

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R.

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R. Oferta publiczna od 1 do 1.100.000 akcji zwykłych serii D oraz od 3.300.000 do 8.200.000 akcji zwykłych serii AA o wartości nominalnej 1 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu

Bardziej szczegółowo

Temat: Zdarzenia, które mogą mieć wpływ na skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Globe Trade Centre S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2014 r.

Temat: Zdarzenia, które mogą mieć wpływ na skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Globe Trade Centre S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2014 r. GLOBE TRADE CENTRE S.A. Report bieżący: 4/2015 Data: 16 stycznia 2015 r. Temat: Zdarzenia, które mogą mieć wpływ na skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Globe Trade Centre S.A. za rok zakończony

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. PKO Finance AB (publ) Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. (Numer identyfikacyjny: 556693-7461) 1 Sprawozdanie Zarządu Spółka jest jednostką zależną w całości należącą do

Bardziej szczegółowo

Spółka Prime Car Management S.A. opublikowała prospekt emisyjny

Spółka Prime Car Management S.A. opublikowała prospekt emisyjny Komunikat prasowy Warszawa, 19 marca 2014 roku Spółka Prime Car Management S.A. opublikowała prospekt emisyjny Prime Car Management S.A., jednostka dominująca Grupy Masterlease, jednego z liderów polskiego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG) ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca

Bardziej szczegółowo

I INFORMACJE OGÓLNE Przed korektami: 4. WYBRANE DANE FINANSOWE Tabela 1. Wybrane jednostkowe dane finansowe RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 01.01.2015-31.12.2015 tys. zł 01.01.2014-31.12.2014 01.01.2015-31.12.2015

Bardziej szczegółowo

Globe Trade Centre Spółka Akcyjna

Globe Trade Centre Spółka Akcyjna Globe Trade Centre Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem przy ul. Wołoskiej 5, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 61500) Oferta

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Działalność

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Działalność SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Spółka jest jednostką zależną, w całości należącą do Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej ("Bank PKO ). Spółka nie zatrudnia pracowników. Działalność Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Informacje o procesie scalenia akcji i obniżeniu kapitału zakładowego. Gdańsk, Wrzesień 2013 r.

Informacje o procesie scalenia akcji i obniżeniu kapitału zakładowego. Gdańsk, Wrzesień 2013 r. Informacje o procesie scalenia akcji i obniżeniu kapitału zakładowego Gdańsk, Wrzesień 2013 r. Zastrzeżenie prawne Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i w żadnym przypadku nie stanowi

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG) ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r.

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Otmuchów, 12 listopada 2010r. Spis treści 1 Informacje wstępne...

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 LIPCA 2012 DO 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU Olsztyn 2012 4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 1. Informacje o spółce... 3 1.1. Podstawowe dane...

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu. z działalności Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A.

Sprawozdanie. Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu. z działalności Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego i Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

W drodze na giełdę GRIFFIN PREMIUM RE..N.V.

W drodze na giełdę GRIFFIN PREMIUM RE..N.V. NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII. W drodze na giełdę GRIFFIN PREMIUM RE..N.V.

Bardziej szczegółowo

Harmonogram i szczegóły oferty Akcji SARE S.A.

Harmonogram i szczegóły oferty Akcji SARE S.A. Jesteś tu: Bossa.pl Zapisy w publicznej ofercie akcji SARE S.A. Emitent tworzy Grupę Kapitałową. Grupa SARE działa w branży komunikacji i marketingu w sieci Internet, koncentrując się na segmencie e-mail

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013 Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Spis treści Rachunek zysków i strat... 3 Sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

o Wartość aktywów netto (NAV) należna akcjonariuszom Spółki wzrosła o 32% i wyniosła 974 mln zł w porównaniu do 737 mln zł w 2012 r.

o Wartość aktywów netto (NAV) należna akcjonariuszom Spółki wzrosła o 32% i wyniosła 974 mln zł w porównaniu do 737 mln zł w 2012 r. Komunikat prasowy Warszawa, 26 marca 2013 r. INFORMACJA PRASOWA CAPITAL PARK W 2013 R.: WZROST WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO I PORTFELA NIERUCHOMOŚCI ORAZ NISKI POZIOM ZADŁUŻENIA Podsumowanie 2013 r.: Wyniki

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Str. 4 BILANS KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Było: Str. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE (...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,23 2,71-0,06 0,72 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EMMERSON S.A. (d. Emmerson Capital S.A.) IV KWARTAŁ 2012 r.

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EMMERSON S.A. (d. Emmerson Capital S.A.) IV KWARTAŁ 2012 r. PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EMMERSON S.A. (d. Emmerson Capital S.A.) IV KWARTAŁ 2012 r. AGENDA Historia Profil działalności Projekty w realizacji Grupa Kapitałowa Wyniki finansowe Strategia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA 14 maja 2013

INFORMACJA PRASOWA 14 maja 2013 INFORMACJA PRASOWA 14 maja 2013 Publikacja wyników osiągniętych w I kw. 2013 roku Kontynuacja poprawy wyników finansowych i operacyjnych, przy wpływie negatywnej wyceny nieruchomości na zysk netto Globe

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2015 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2015 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2015 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Szanowni Państwo! Z przyjemnością przedstawiamy jednostkowy raport roczny Caspar Asset Management S.A. za 2015 rok. CASPAR ASSET MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

1. PODSUMOWANIE, pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane finansowe z Raportu kwartalnego za IV kwartał 2016 r.:

1. PODSUMOWANIE, pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane finansowe z Raportu kwartalnego za IV kwartał 2016 r.: ANEKS NR 4 Z DNIA 6 LUTEGO 2017 R. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C i D PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONICO S.A.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONICO S.A. Projekty uchwał ONICO S.A. Zarząd Spółki ONICO Spółka Akcyjna, przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Spółki, zwołanego na dzień 23 grudnia 2016 r.: Uchwała nr 1 z dnia 23

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBYG Wyniki 3 kw. 2011 Warszawa, 10 listopada 2011 r.

GRUPA ROBYG Wyniki 3 kw. 2011 Warszawa, 10 listopada 2011 r. GRUPA ROBYG Wyniki 3 kw. 2011 Warszawa, 10 listopada 2011 r. Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii,

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W STATUCIE UCHWALONE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2011 ROKU

ZMIANY W STATUCIE UCHWALONE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2011 ROKU ZMIANY W STATUCIE UCHWALONE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2011 ROKU 1. Dotychczasowy Artykuł 1 Statutu Spółki w brzmieniu: ------------------------------- Spółka działa pod firmą

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Publiczna oferta akcji JSW S.A. zakończona sukces polskich rynków kapitałowych

Publiczna oferta akcji JSW S.A. zakończona sukces polskich rynków kapitałowych Strona znajduje się w archiwum. Publiczna oferta akcji JSW S.A. zakończona sukces polskich rynków kapitałowych NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA

Bardziej szczegółowo

za okres do za okres do

za okres do za okres do SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: Przychody netto ze sprzedaży produktów Przychody

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Kernel Holding S.A. i Spółki Zależne I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO 2014 SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 30 września 2013 roku DRODZY AKCJONARIUSZE! Pełna wersja skróconego skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna

Prospekt Emisyjny PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna Jesteś tu: Bossa.pl EMISJA AKCJI PGE Prospekt Emisyjny PGE S.A. Prospekt Emisyjny PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna ZASTRZEŻENIE Z ZASTRZEŻENIEM OŚWIADCZEŃ ZŁOŻONYCH W PROSPEKCIE UNICREDIT CAIB

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 Warszawa, 4 listopada 2011 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 W dniu 30 czerwca 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY EMMERSON CAPITAL S.A. ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU

RAPORT OKRESOWY EMMERSON CAPITAL S.A. ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU RAPORT OKRESOWY EMMERSON CAPITAL S.A. ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU (dane za okres 01.07.2011 r. 30.09.2011 r.) Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Wybrane dane finansowe za okres od 1 lipca

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe ČEZ, a. s., na dzień r.

Sprawozdanie finansowe ČEZ, a. s., na dzień r. Sprawozdanie finansowe ČEZ, a. s., W myśl 19, ust. 9 ustawy o księgowości sprawozdanie finansowe ČEZ, a. s. na dzień 31.12.2009 r. sporządzone zostało zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości

Bardziej szczegółowo

W ROZDZIALE XV SKREŚLA SIĘ ARTYKUŁY 85, 86, 88 ORAZ USTĘP 1 I 4 W ARTYKULE 87 O NASTĘPUJĄCYM BRZMIENIU:

W ROZDZIALE XV SKREŚLA SIĘ ARTYKUŁY 85, 86, 88 ORAZ USTĘP 1 I 4 W ARTYKULE 87 O NASTĘPUJĄCYM BRZMIENIU: Warszawa, dnia 5 lutego 2010 roku Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 1/2010) PKO Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami informuje o

Bardziej szczegółowo

NOTA 1 Podstawowym segmentem działalności Pemug S.A. jest segment branżowy- usług budowlano-montażowych. Segment usług sprzętowotransportowych

NOTA 1 Podstawowym segmentem działalności Pemug S.A. jest segment branżowy- usług budowlano-montażowych. Segment usług sprzętowotransportowych NOTA 1 Podstawowym segmentem działalności Pemug S.A. jest segment branżowy- budowlano-montażowych. y branżowe budowlanych projektowych sprzętowotransportowych pozostałych Wyniki finansowe segmentów branżowych

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY INFORMACJA FINANSOWA 01.07.2014 30.09.2014 RAPORT KWARTALNY 1 CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowane sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 08OCTAVA QSr 1/2016 1 / 2016 rok dla za 1 2016 MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 2016-05-12 OCTAVA SA 08OCTAVA 00-131 Warszawa 2 lok 54 (ulica) (numer) (telefon) (fax) (e-mail) (www) 010986677 (NIP)

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

/Przyjęte Uchwałą Nr 45/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17 maja 2016 r./

/Przyjęte Uchwałą Nr 45/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17 maja 2016 r./ . KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2015 i sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz z oceny wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

Spis treści do sprawozdania finansowego

Spis treści do sprawozdania finansowego (kwoty w tabelach wyrażone są w złotych, o ile nie podano inaczej) Spis treści do sprawozdania finansowego Nota Strona Bilans 3 Rachunek zysków i strat 4 Zestawienie zmian w kapitale własnym 5 Rachunek

Bardziej szczegółowo

MAGELLAN S.A. Aktualizacja części Prospektu. (z możliwością zwiększenia oferty publicznej o dodatkowe do 651.408 akcji zwykłych na okaziciela)

MAGELLAN S.A. Aktualizacja części Prospektu. (z możliwością zwiększenia oferty publicznej o dodatkowe do 651.408 akcji zwykłych na okaziciela) MAGELLAN S.A. ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO ZATWIERDZONEGO W DNIU 28 SIERPNIA 2007 r. DECYZJĄ KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO NR DEM/410/104/41/07 ( PROSPEKT ) ZATWIERDZONY W DNIU 19 WRZEŚNIA 2007 r.

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAŃ CÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego w dniu 6 marca 2008 r. decyzją nr DEM/410/4/26/08 (Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 października 2011 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 października 2011 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr 1 w sprawie uchylenia tajności głosowania w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walne Zgromadzenie CALATRAVA CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia uchylić tajność głosowania

Bardziej szczegółowo

Podstawowym segmentem działalności Pemug S.A. w I półroczu 2014 r. jest segment pozostałych usług. Segment usług budowlanych

Podstawowym segmentem działalności Pemug S.A. w I półroczu 2014 r. jest segment pozostałych usług. Segment usług budowlanych NOTA 1 y branżowe Podstawowym segmentem działalności Pemug S.A. w I półroczu 2014 r. jest segment pozostałych budowlanych projektowych Wyniki finansowe segmentów branżowych za okres 01.01.2014-30.06.2014

Bardziej szczegółowo

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się kolumny z danymi za I kwartał 2016 r. oraz za I kwartał 2015 r.

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się kolumny z danymi za I kwartał 2016 r. oraz za I kwartał 2015 r. ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII E, F, G, H PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 marca

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH W ramach Zarządzania, Towarzystwo oferuje następujące Modelowe Strategie Inwestycyjne: 1. Strategia Obligacji: Cel inwestycyjny: celem

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny...

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny... Opis funduszy Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/1/2015 Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. Rozdział 7. Rozdział 8. Rozdział 9. Rozdział 10. Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAŃ CÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego w dniu 6 marca 2008 r. decyzją nr DEM/410/4/26/08 (Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA MONTAŻU KONSTRUKCJI STALOWYCH I URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH PEMUG S.A. ZA OKRES CZTERECH KWARTAŁÓW 2011 ROKU

SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA MONTAŻU KONSTRUKCJI STALOWYCH I URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH PEMUG S.A. ZA OKRES CZTERECH KWARTAŁÓW 2011 ROKU NOTA 1 SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA MONTAŻU KONSTRUKCJI STALOWYCH I URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH PEMUG S.A. ZA OKRES CZTERECH KWARTAŁÓW 2011 ROKU y branżowe Podstawowym segmentem działalności Pemug S.A.

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 Warszawa 18.05.2012 Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 W końcu grudnia 2011 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Kutno, 16 listopada 2015 r. Spis treści 1 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK portfel Dłużny... 3 Rozdział 3. Polityka

Bardziej szczegółowo

Dokumenty: Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku ( Sprawozdanie Finansowe za rok 2015 );

Dokumenty: Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku ( Sprawozdanie Finansowe za rok 2015 ); SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ROBYG S.A. Z OCENY JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ROBYG S.A. ZA ROK 2015, SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ ROBYG S.A. ZA ROK 2015 ORAZ SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu: DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CITIGROUP INC. I PODMIOTY ZALEŻNE SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (DANE NIEBADANE)

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CITIGROUP INC. I PODMIOTY ZALEŻNE SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (DANE NIEBADANE) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CITIGROUP INC. I PODMIOTY ZALEŻNE SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (DANE NIEBADANE) Trzy miesiące zakończone 30 września Trzy miesiące zakończone 30 września

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

PKO Finance AB (publ) Raport roczny za okres 1 stycznia 2011-31 grudnia 2011

PKO Finance AB (publ) Raport roczny za okres 1 stycznia 2011-31 grudnia 2011 PKO Finance AB (publ) Raport roczny za okres 1 stycznia 2011-31 grudnia 2011 (Nr identyfikacyjny: 556693-7461) Sprawozdanie Zarządu Spółka jest jednostką zależną w całości należącą do Powszechnej Kasy

Bardziej szczegółowo

Caspar Asset Management S.A. Warszawa, 8 grudnia 2011 r.

Caspar Asset Management S.A. Warszawa, 8 grudnia 2011 r. Caspar Asset Management S.A. Warszawa, 8 grudnia 2011 r. Przedmiot działalności Caspar Asset Management S.A. powstała w sierpniu 2009 roku. Na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 26 maja

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych INSTAL - LUBLIN Spółka

Bardziej szczegółowo

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy BILANS na dzień dzień 31.12.2016 AKTYWA Nota 31.12.2016 31.12.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 3 905 693,49 6 615 342,71 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z uzasadnieniem

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z uzasadnieniem Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z uzasadnieniem Uchwały dotyczące punktów porządku obrad od 1 do 4 dotycząca kwestii formalnych związanych z przebiegiem Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROCENT Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych

Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROCENT Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych Uchwała nr 23 w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego dla członków organów Spółki, kadry zarządzającej Spółką oraz kluczowych pracowników i współpracowników Spółki 1 1. W latach 2015-2019 Spółka

Bardziej szczegółowo

2. 3. 4. 5) w przypadku depozytów ich wartość stanowi wartość nominalna powiększona o odsetki naliczone przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej; 6) w przypadku jednostek uczestnictwa, certyfikatów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 16 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY DASE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNICY Z DNIA 30 CZERWCA

UCHWAŁA NR 16 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY DASE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNICY Z DNIA 30 CZERWCA UCHWAŁA NR 16 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY DASE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNICY Z DNIA 30 CZERWCA 2015 r. w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BRIJU S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2013 R.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BRIJU S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2013 R. PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BRIJU S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2013 R. UCHWAŁA NR 1 W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRIJU S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EMMERSON S.A. (d. Emmerson Capital S.A.) 2012 r.

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EMMERSON S.A. (d. Emmerson Capital S.A.) 2012 r. PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EMMERSON S.A. (d. Emmerson Capital S.A.) 2012 r. AGENDA Historia Profil działalności Projekty w realizacji Grupa Kapitałowa Wyniki finansowe Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

/Przyjęte Uchwałą Nr 39/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17maja 2016 r./

/Przyjęte Uchwałą Nr 39/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17maja 2016 r./ /Przyjęte Uchwałą Nr 39/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17maja 2016 r./ Maj, 2016 Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 (od

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za 2008 rok

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za 2008 rok RS... () Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za rok SKONSOLIDOWANY BILANS Nota A k t y w a I. Aktywa trwałe 7734 5062 1. Wartości niematerialne 1 51 10 2. Wartość firmy

Bardziej szczegółowo