Dla rozwoju Mazowsza... Załącznik nr 1.1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Arkusz informacji technicznej (AIT)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dla rozwoju Mazowsza... Załącznik nr 1.1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Arkusz informacji technicznej (AIT)"

Transkrypt

1 Dla rozwoju Mazowsza... Załącznik nr 1.1 do SIWZ (pieczęć ) Arkusz informacji technicznej (AIT) System informatyczny jednostki medyczno-opiekuńczej szt. 1 L.p. Parametry wymagane I. Podstawowe wymagania dotyczące systemu (Platformy) 1. Interfejs użytkownika wyświetla wszystkie napisy w języku polskim. Opcjonalna obsługa innych języków. 2. Dostawca przekaże dokumentację systemu w języku polskim. System rejestruje i archiwizuje wszelkie zdarzenia 3. zachodzące w systemie. Wymagane jest rejestrowanie minimum daty i godziny zdarzenia (z dokładnością do 1 minuty) oraz ID użytkownika i IP urządzenia. 4. Dostawca przekaże Plan Testów systemu oraz udostępni wyniki z poszczególnych etapów realizacji projektu. Dostęp do systemu odbywa się przy pomocy komputerów działających pod kontrolą systemów operacyjnych Windows XP, 2003, 2008, Vista, 5. Windows 7, Windows 8, Mac OS X (10.4) i późniejszych, Linux z zainstalowaną przeglądarką WWW lub urządzeń przenośnych typu tablet działających pod kontrolą systemu ios i Android. Wszystkie dane przesyłane są do i z systemu przy 6. pomocy bezpiecznych, szyfrowanych protokołów (SSL/TLS, IPSec). 7. Dane osobowe muszą być przetwarzane zgodnie z wymogami Ustawy o ochronie danych osobowych. 8. Dane medyczne muszą być przetwarzane zgodnie z wymogami Ustawy o ochronie danych osobowych 9. System w części wizualnej używa elementów graficznych i logo jednostki medyczno-opiekuńczej. System posiada moduł pozwalający na: 10. przypisanie zadania do użytkownika prezentację listy zadań dla użytkownika definiowanie zadań dla poszczególnych ról 11. System współpracuje z bezprzewodowymi zewnętrznymi modułami medycznymi wyposażonymi

2 we wbudowany moduł transmisji GSM/GPRS lub Bluetooth 4.0 oraz centralkami telemedycznymi do akwizycji danych i wideo konsultacji. System zawiera moduł autoryzacji pracowników opiekuńczych umożliwiający nadanie uprawnień na dostęp do: danych medycznych danych osobowych procesów ról w systemie System umożliwia obsługę i kolejkowanie pacjentów oczekujących na przyjęcie do jednostki medycznoopiekuńczej System umożliwia obsługę procesu przyjmowania pacjentów do jednostki medyczno-opiekuńczej. System obsługuje proces wypisu pacjentów z jednostki medyczno-opiekuńczej. System umożliwia wypis z jednostki medycznoopiekuńczej na stałe lub tymczasowo, na krótkie zewnętrzne zabiegi medyczne. System umożliwia pracownikom jednostki medycznoopiekuńczej dostęp do danych medycznych wszystkich pacjentów. System umożliwia pracownikom jednostki medycznoopiekuńczej przeprowadzenie wywiadu z pacjentem i zachowanie jego wyników wraz z opisem stanu zdrowia pacjenta oraz wynikami przeprowadzonych przez nich badań. W szczególności system musi obsługiwać dane zapisywane na formularzach: Ocena nasilenia objawów (skala ESAS) Skala oceny podstawowych czynności życia codziennego (Katz a) Ocena ryzyka związanego z odżywaniem Kwestionariusz oceny ciężkości zaparć Natężenie bólu (skala VAS) Ocena ogólnej jakości życia (COJ) Ocena jakości opieki paliatywnej (skala HADS- M) Geriatryczna skala oceny depresji Skala obserwacyjna przygnębienia i lęku Badanie przedmiotowe Karta wizyt lekarskich Karta wizyt w domu chorego

3 Karta informacyjna Karta statystyczna do karty zgonu Karta zgłoszenia nowotworu złośliwego Indywidualna karta zleceń lekarskich Formularz oceny ryzyka zakażenia Orzeczenie lekarskie System umożliwia wystawianie przez pracowników jednostki zleceń w systemie, na zabiegi medyczne i konsultacje do przeprowadzenia przez personel medyczny wraz z datą i danymi pracownika. System umożliwia zlecenie przez pracownika jednostki medyczno-opiekuńczej podawania pacjentom leków. Zlecenia podawania leków zawierają: nazwę leku, dawkę, częstotliwość i warunki podawania wraz z datą i danymi pracownika. System umożliwia weryfikację wydawania/aplikowania zleconych leków w zakresie identyfikacji pacjenta, osoby zlecającej, osoby podającej, dawki, stężenia, ilości oraz daty i godziny. System umożliwia pracownikom jednostki medycznoopiekuńczej zlecanie wykonania minimum następujących badań laboratoryjnych: Biochemia Aminotransferaza asparaginianowa (ASPAT) Aminotransferaza alaninowa (ALAT) y-glutamylotransferaza (GGTP) Sód Potas Wapń całkowity Żelazo Mocznik Kreatynina Bilirubina całkowita Glukoza Kwas moczowy Koagulologia Czas protrombinowy (+WSK+INR) Czas koalinowo-kefalionowy (APTT) D-Dimery Białko C Hematologia Morfologia krwi obwodowej (3-diff) Morfologia krwi obwodowej (5-diff)

4 Analityka Mocz badanie ogólne Badania mikrobiologiczne Wymaz z rurki intubacyjnej Wymaz z rany, ropa Mocz Kał Markery PCA Markery TSM, T3, T4 System umożliwia personelowi jednostki medycznoopiekuńczej przeprowadzenie zabiegów medycznych na podstawie zleceń z sytemu. System umożliwia potwierdzenie wykonania zabiegu wraz z datą i danymi osoby, które wykonały zabieg. System umożliwia personelowi wprowadzanie do systemu wyników wywiadu pielęgniarskiego w oparciu o następujące formularze: Karta indywidualnej pielęgnacji Karta wizyt w domu chorego Karta zabiegów pielęgniarskich System umożliwia personelowi potwierdzania wykonania zleconych zabiegów i konsultacji oraz wprowadzanie danych w oparciu o następujące formularze: Karta Pacjenta Karta wizyt w domu chorego System umożliwia personelowi wprowadzanie danych w oparciu o następujące formularze: Zgoda pacjenta na objęcie opieką przez jednostki medyczno-opiekuńczej Historia choroby (utworzenie) Oświadczenie dot. upoważnienia do otrzymywania informacji o stanie zdrowia Zgoda chorego na leczenie w jednostce medyczno-opiekuńczej Skierowanie do jednostki medycznoopiekuńczej Zewnętrzne dokumenty (m.in. wyniki badań, wypisy ze szpitala, potwierdzenie ubezpieczenia) System umożliwia import dokumentów zapisanych w postaci plików JPG, TIFF, PDF. 29. System umożliwia kontrolę dostarczenia wszystkich

5 wymaganych dokumentów na etapie przyjęcia pacjenta takich jak: dowód osobisty potwierdzenie ubezpieczenia wypis ze szpitala lub inny dokument z diagnozą skierowanie do jednostki medyczno-opiekuńczej System umożliwia archiwizację zgody podpisanej przez pacjenta lub rodzinę na prowadzenie opieki przez jednostkę medyczno-opiekuńczą. System umożliwia archiwizację zgody podpisanej przez pacjenta lub rodzinę na przetwarzanie przez jednostkę medyczno-opiekuńczą jego danych osobowych i medycznych. System umożliwia archiwizację potwierdzenia przekazanych pacjentowi lub/i rodzinie następujących informacji: Informacja dla chorych i rodzin pozostających pod opieką (o nieprzyjmowaniu wynagrodzenia i niepośredniczeniu w kontaktach z agencjami opieki i zakładami pogrzebowymi) Informacja o możliwości wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego Informacja o telefonach kontaktowych do personelu prowadzącego, dyżurnego, Nocnej Pomocy i pogotowia. System umożliwia archiwizację decyzję pacjenta lub rodziny o osobach uprawnionych do wglądu w jego dokumentację medyczną. 34. System gromadzi dane wymagane przez NFZ System umożliwia generowanie dokumentów wymaganych przez NFZ na następujących formularzach: Sprawozdanie personelu Ewidencja czasu pracy personelu opieki 35. domowej Zgoda pacjenta na objęcie opieką Historia choroby Karta wizyt w domu chorego Karta wizyt lekarskich Karta wizyt pielęgniarskich System umożliwia weryfikację uprawnień pacjenta do 36. świadczeń w systemie ewuś. 37. System wspiera kontakt jednostki medyczno-

6 opiekuńczej z rodziną lub osobami bliskim przez gromadzenie ich danych kontaktowych. System umożliwia wprowadzenie i przechowuje 38. decyzje oraz dyspozycje rodziny lub pacjenta na wypadek śmierci. Dyspozycje zawierają: wybór osoby odbierającej rzeczy zmarłego, wybór zakładu pogrzebowego, wybór osoby odpowiedzialnej za zorganizowanie pogrzebu. III. Wymagania funkcjonalne systemu dla obsługi jednostki medyczno-opiekuńczej System umożliwia obsługę procesu przyjmowania i 39. rejestracji pacjentów do jednostki medycznoopiekuńczej za pomocą formularzy dostępnych przez przeglądarkę WWW System umożliwia realizację procesu przydziału zespołu medycznego dla pacjenta poprzez planowanie dostępności zasobów ludzkich. System umożliwia zmianę członków zespołu medycznego przydzielonego do pacjenta na dowolnym etapie procesu obsługi medycznej. System umożliwia realizację procesu zakończenia opieki nad pacjentem (z powodu rezygnacji pacjenta lub jego śmierci). System umożliwia przypisanie do rekordu pacjenta numerów kontaktowych do lekarza prowadzącego, lekarza dyżurnego, pielęgniarki prowadzącej oraz Nocnej Pomocy Lekarskiej i pogotowia. System umożliwia wygenerowanie umowy z pacjentem lub jego rodziną, wg zaprogramowanego wzorca, na użyczenie bezprzewodowych zewnętrznych modułów medycznych oraz centralki telemedycznej do akwizycji danych i wideo konsultacji. System umożliwia zarządzanie bezprzewodowymi zewnętrznymi modułami medycznymi i centralkami telemedycznymi w zakresie co najmniej przypisywania urządzeń do pacjentów, zmiany, wymiany oraz zwrotów. System umożliwia rejestrację w bazie danych zgłoszenia od pacjenta dotyczącego chęci skorzystania z wideokonsultacji. 47. System umożliwia powiadomienie personelu o zgłoszeniu wideokonsultacji od pacjenta. 48. System umożliwia rozszerzenie funkcjonalności o opcjonalny moduł wideokonsultacji. 49. System umożliwia wpisywanie poprzez przeglądarkę

7 WWW danych zebranych podczas wizyty u pacjenta na mobilnym terminalu (tablet lub smartfon). System umożliwia dostęp pracownikom do następujących danych zebranych z bezprzewodowych zewnętrznych modułów medycznych i centralek telemedycznych: przebiegów EKG z minimum 6 odprowadzeń (6 kończynowych: I, II, III, avr, avl, avf lub 2 przedsercowe dowolnie wybrane z V1, V2, V3, V4, V5, V6) wyników pomiaru ciśnienia tętniczego zawierających: wartość ciśnienia skurczowego (mmhg), wartość ciśnienia rozkurczowego (mmhg), tętno (puls/min) wyników pomiaru masy ciała (kg) wyników pomiaru glukozy we krwi (mg/dl) wyników pomiaru nasycenia tlenem hemoglobiny we krwi (%) System umożliwia prezentację wyników badań w formie tabelarycznej i graficznej. System umożliwia odczyt i pomiar następujących parametrów na wykresie EKG: pomiar R-R pomiar długości odcinka QRS pomiar długości odcinka P pomiar długości odcinka T automatyczne wyliczenie osi elektrycznej serca (dotyczy badań z odprowadzeni kończynowych) automatyczne wyliczenie długości odcinka QT automatyczne wyznaczenie położenia osi P automatyczne wyznaczenie położenia osi T System umożliwia filtrację przebiegu EKG za pomocą wbudowanego filtra sieciowego (50Hz) i mięśniowego (35Hz) System umożliwia opis badań EKG z wykorzystaniem wbudowanego słownika kodów zgodnego z ICD10, JGP. System umożliwia stworzenie własnego słownika dla opisu badań EKG. System umożliwia prezentacje na cyfrowej mapie bieżącej lokalizacji pacjenta na podstawie danych przekazywanych z bezprzewodowych zewnętrznych modułów wyposażonych w odbiornik GPS/GLONASS.

8 System umożliwia dostęp do informacji o lokalizacji 57. pacjenta uprawnionym członkom rodziny poprzez przeglądarkę WWW. System umożliwia definiowanie stref pobytu pacjenta, z 58. określeniem kiedy pacjent może w nich się znajdować. System umożliwia sygnalizację operatorowi oraz 59. wybranym członkom rodziny przekroczenia wyznaczonej strefy pobytu. IV. Wymagania ilościowe i jakościowe System umożliwia jednoczesną pracę na minimum stanowiskach komputerowych dla personelu jednostki medyczno-opiekuńczej. System umożliwia jednoczesną obsługę minimum urządzeń mobilnych typu tablet dla personelu jednostki medyczno-opiekuńczej. System umożliwia jednoczesną obsługę minimum 50 opcjonalnych urządzeń do wideo-konsultacji 62. przeznaczonych dla pacjentów jednostki medycznoopiekuńczej. System umożliwia jednoczesną obsługę bezprzewodowych zewnętrznych modułów medycznych dla pacjentów w jednostce medyczno-opiekuńczej. System umożliwia archiwizację danych medycznych i osobowych dla minimum pacjentów. Dostawca zapewni infrastrukturę serwerową (serwery, macierze, zasilacze UPS itp.) i sieciową (łączą internetowe podstawowe i zapasowe) w dedykowanym centrum kolokacji na okres co najmniej 2 lat. Dostawca zapewni właściwą konfigurację infrastruktury sieciowej i serwerowej, aby spełnić wymogi opisane w p. IV punkty Dostawca zapewni możliwość dalszej rozbudowy systemu w przypadku zwiększenia liczby pacjentów lub personelu medycznego V. Pozostałe wymagania 68. Proponowana konfiguracja infrastruktury informatycznej (sieć, serwery). 69. Warunki gwarancji. 70. Okres gwarancji: co najmniej 24 miesiące. 71. Obsługa wdrożenia (harmonogram, wymagane zasoby)., proszę, proszę, proszę, proszę

9 Wsparcie techniczne: Czas reakcji na zgłoszenie błędu krytycznego, proszę a (uniemożliwiającego funkcjonowanie systemu) 72. Czas reakcji na błędy niekrytyczne (utrudniające, proszę b funkcjonowanie systemu) Czas reakcji na inne usterki (nie mające wpływu na, proszę c funkcjonowanie systemu) 73. Procedura tworzenia kopii awaryjnej systemu. 74. Procedura odtwarzania kopii awaryjnej systemu. 75. Instrukcja obsługi poszczególnych modułów w języku polskim. Pierwsze wdrożenie i optymalizacja oraz 76. przeprowadzenie procedur testowych w siedzibie Klastra Leczenia Bólu - Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa, ul. Pileckiego 105, Warszawa Schematy działania oprogramowania współpracujące z istniejącą infrastrukturą i procedurami jednostki 77. pilotażowej z pkt. 76. Wymagane pisemne konsultacje proponowanego rozwiązania oraz terminów przeprowadzania testów. Szkolenie personelu jednostki medyczno-opiekuńczej co najmniej 10 osób nie krócej niż 5 godzin wraz z 78. materiałami szkoleniowym. Terminy szkoleń uzgadniane pisemnie z jednostką objętą pilotażowym wdrożeniem z pkt. 76. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu, wraz z prawami zależnymi, na zasadzie wyłączności i 79. nadanie Zamawiającemu prawa do nieograniczonego w czasie wykorzystania i rozporządzania utworem, w zakresie wszelkich pól eksploatacji, znanych w chwili zawierania umowy.., dn... (podpis upoważnionego przedstawiciela )

Załącznik nr 2 do OPZ

Załącznik nr 2 do OPZ Lista funkcji SZPITALNY SYSTEM INFORMATYCZNY HIS L.p. Opis parametru ADMINISTRATOR I OGÓLNE WYMAGANIA WYMAGANIA OGÓLNE Wszystkie moduły systemu zaopatrzone są w graficzny interfejs użytkownika. Zapewniona

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

SPECYFIKACJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO PSĘPWANIE PRZEARGWE NR RCZ/PPR/20/15 ZAŁĄCZNIK NR 1 D ZAPYANIA FERWEG SPECYFIKACJA ZINEGRWANEG SYSEMU INFRMAYCZNEG Dotyczy postępowania nr RCZ/PPR/20/15 dla zadania pn. PRGRAMWANIE WRAZ Z REPZYRIUM DKUMENACJI

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY I DANYCH TECHNICZNYCH

FORMULARZ CENOWY I DANYCH TECHNICZNYCH Załącznik nr 3 do SIWZ FORMULARZ CENOWY I DANYCH TECHNICZNYCH Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony Przedmiot zamówienia: Świat e-usług dla zdrowia informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA PAKIETU 2 OPROGRAMOWANIE

WYMAGANIA DLA PAKIETU 2 OPROGRAMOWANIE Załącznik nr 12 WYMAGANIA DLA PAKIETU 2 OPROGRAMOWANIE 1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemów informatycznych, w tym: 1.1. Dostawa Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o zamówienie na Świat e-usług dla zdrowia informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie.

Dotyczy: postępowania o zamówienie na Świat e-usług dla zdrowia informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie. Nr sprawy 9/2013 Olsztyn, dn. 11 kwietnia 2013 r. WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA: Dotyczy: postępowania o zamówienie na Świat e-usług dla zdrowia informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w

Bardziej szczegółowo

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA Strona1 Załącznik nr 1 do specyfikacji Ujednolicony opis przedmiotu zamówienia DZZ-382-60/12 Zamawiający za równoważny uzna system spełniający funkcjonalności wymienione w pkt. 3.8. W przypadku zaoferowania

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.2 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.2 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.2 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI z dn.20.06.2015 I. SIWZ

ODPOWIEDZI z dn.20.06.2015 I. SIWZ Nr sprawy:12 /2015 ODPOWIEDZI z dn.20.06.2015 I. SIWZ PYTANIE I.1. Pkt. 3. ppkt. 1 SIWZ Czy Zamawiający uzna poniższe dokumenty za spełniające wymogi postawione na str.6 SIWZ, zaczynające się od słów:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia Spis Treści 1 Przedmiot zamówienia... 3 2 Wymagana zgodność z obowiązującym prawem... 4 3 Wymagana zgodność z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem...

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP 1727/13

Nr sprawy: ZP 1727/13 ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE ZADANIA 1, 2, 3 I 5. Nr sprawy: ZP 1727/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE DLA

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.3 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.3 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.3 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby utworzenia informatycznych platform e-usług i aplikacji on-line w s rodowisku typu

Bardziej szczegółowo

ZP-4/DTP/2013 Zadanie 2: Stworzenie infrastruktury oraz oprogramowania do świadczenia nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line (Cloud Computing)

ZP-4/DTP/2013 Zadanie 2: Stworzenie infrastruktury oraz oprogramowania do świadczenia nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line (Cloud Computing) Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.2 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 9.20.SSI DO SIWZ MAZOWIECKI SZPITAL WOJEWÓDZKI W SIEDLCACH SP. Z O.O. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W PROJEKCIE E-ZDROWIE DLA MAZOWSZA NA DOSTAWY I WDROŻENIE EDM, SSI Niniejszy załącznik składa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA KOMPLEKSOWĄ INFORMATYZACJĘ SZPITALA KOLEJOWEGO W PRUSZKOWIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA KOMPLEKSOWĄ INFORMATYZACJĘ SZPITALA KOLEJOWEGO W PRUSZKOWIE Nr sprawy: 27/3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA KOMPLEKSOWĄ INFORMATYZACJĘ SZPITALA KOLEJOWEGO W PRUSZKOWIE Przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

System obiegu informacji o pacjencie

System obiegu informacji o pacjencie Załącznik Nr 2 System obiegu informacji o pacjencie 1 Funkcjonalności Ogólne... 3 2 e - Rejestracja... 5 3 Rejestracja... 7 4 Poradnia... 12 5 Izba Przyjęć/SOR... 15 6 Oddział... 22 7 Anestezjologia...

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 9.15.SSI DO SIWZ MAZOWIECKI SZPITAL BRÓDNOWSKI W WARSZAWIE SP. Z O.O. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W PROJEKCIE E-ZDROWIE DLA MAZOWSZA NA DOSTAWY I WDROŻENIE EDM, SSI Niniejszy załącznik składa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH

PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SI-PBP) Opracował: Zespół konsultantów ITTI Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy dokument, w każdej postaci - w wersji drukowanej,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Iłża, dnia 10 czerwca 2013r. Nr sprawy: UB/02 /2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA ŚRODOWISKO TELEINFORMATYCZNE SP ZZOZ W IŁŻY DLA GROMADZENIA, PRZETWARZANIA I WYMIANY DANYCH MEDYCZNYCH,

Bardziej szczegółowo

1. Wymagania funkcjonalne ogólne

1. Wymagania funkcjonalne ogólne 1. Wymagania funkcjonalne ogólne Lp. Wymaganie 1.1 Wymagania funkcjonalne ogólne Wymagania ogólne 1.1.0.1 1.1.0.2 1.1.0.3 Systemy mają interfejs graficzny dla poszczególnych modułów przeznaczony dla użytkowników

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. Poznań, 20 sierpnia 2015 r. Nr sprawy: DZ-I.272.13.2015

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. Poznań, 20 sierpnia 2015 r. Nr sprawy: DZ-I.272.13.2015 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, 20 sierpnia 2015 r. Nr sprawy: DZ-I.272.13.2015 Wykonawcy zainteresowani postępowaniem/ strona internetowa Zamawiającego Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. SŁOWNIK SKRÓTÓW I POJĘĆ... 5 2. CEL WDROŻENIA SYSTEMU LSI 2014-20... 6 3. WYMAGANIA SYSTEMU... 6 3.1 ZGODNOŚĆ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy Załącznik nr 9 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.:stworzenie oraz kompletne wdrożenie Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej - projekt pilotażowy, w ramach Małopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice Sąd Rejonowy w Katowicach Nr KRS 0000042462 NIP 627-16-69-770, REGON 000311450 Dyrektor tel.032/ 245-34-40 tel.032 /770-77-84

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z podziałem na części: obszary zamówienia (części zamówienia):

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z podziałem na części: obszary zamówienia (części zamówienia): Załącznik Nr 1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL na wykonanie lub rozbudowę, dostawę i wdrożenie dedykowanych modułów systemów informatycznych z zakresu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Załącznik nr 5. DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Zamawiający Wykonawca Collegium Civitas Pałac Kultury i Nauki, p. XII Pl.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DA.III.272.1.1.2015 Załącznik Nr 2 do SIWZ Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze OIS RZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DA.III.272.1.1.2015 Załącznik Nr 2 do SIWZ Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze OIS RZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione.

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Załącznik Nr 8 do SIWZ RZP WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Dla pozycji Tak/Nie : Tak w przypadku, kiedy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA Pieczęć Wykonawcy Załącznik nr 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA Opracowanie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa Informacji wraz z przygotowaniem do procesu certyfikacji na zgodność z normami

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego W postępowaniu nr ZO/02/2014 Opis Przedmiotu Zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakup infrastruktury teleinformatycznej oraz wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo