Informowanie ucznia o postępach w nauce oraz ocenianie pomagają uczniom uczyć się i planować ich indywidualny rozwój

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informowanie ucznia o postępach w nauce oraz ocenianie pomagają uczniom uczyć się i planować ich indywidualny rozwój"

Transkrypt

1 Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Korczaka w Zakopanem RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Informowanie ucznia o postępach w nauce oraz ocenianie pomagają uczniom uczyć się i planować ich indywidualny rozwój Zespół ds. ewaluacji wewnętrznej: mgr Agata Curzydło przewodnicząca mgr Damian Cisowski mgr Joanna Podmokla mgr Monika Bobak przy współpracy z dyrektorem szkoły mgr Piotrem Kopeć Zakopane 2015/2016 1

2 Ewaluacja to proces zbierania, opracowania i komunikowania informacji na temat wartości jakie przypisują realizowanym w szkole działaniom ich odbiorcy oraz realizatorzy. Cele: - określanie funkcjonowania szczegółowych warunków i sposobów oceniania wewnątrzszkolnego; - pozyskanie praktycznych informacji dotyczących oceniania oraz ich roli w procesie kształcenia; - przedstawienie rekomendacji celu doskonalenia i modyfikowania procesu nauczania oraz oceniania. Przedmiot ewaluacji Informowanie ucznia o postępach w nauce oraz ocenianie pomagają uczniom uczyć się i planować ich indywidualny rozwój. Obszar ewaluacji Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się (informowanie ucznia o jego postępach w nauce oraz ocenianie pomagają uczniom uczyć się i planować indywidualny rozwój; uczniowie mają wpływ na sposób organizowania i przebieg procesu nauczania). Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego. Stosowanie metod i form oceniania sprzyjających uczeniu się. Pytania badawcze - W jaki sposób uczniowie i rodzice zostali zapoznani ze szczegółowymi warunkami i sposobem oceniania wewnątrzszkolnego? - W jaki sposób rodzice i uczniowie uzyskują informację o stopniu opanowania wiedzy i umiejętnościach, a także brakach wiedzy w ocenianiu bieżącym? - W jakim stopniu ocenianie pozwala na pozyskiwanie przez nauczyciela i ucznia informacji, które pozwolą rozpoznać, jak przebiega proces uczenia się, aby: nauczyciel modyfikował dalsze nauczanie, a uczeń otrzymał informację zwrotną pomagającą mu się uczyć? - Czy obowiązujące kryteria szczegółowych warunków i sposobów oceniania wewnątrzszkolnego z zachowania są spójne, przejrzyste i zrozumiałe? Kryteria ewaluacji - Różnorodność metod i form oceniania sprzyjających uczeniu się. - Skuteczność podjętych działań jak ocenianie pozwala pozytywnie wpływać na proces uczenia się i modyfikowania działań nauczyciela i ucznia. - Efektywność podjętych działań np. analiza. - Powszechność. Źródła danych 1. Ankiety uczniowie kl. 3 i 6; rodzice uczniów kl. 3 i 6; nauczyciele. 2. Wywiad Rada Rodziców. 3. Dyskusja panelowa zespoły wychowawców kl. I-III oraz IV-VI. 2

3 ANKIETY NAUCZYCIELI ANALIZA DANYCH Czy zapoznał(a) Pan(i) uczniów ze szczegółowymi wymaganiami na poszczególne stopnie? 0% 100% Tak Nie Jaki sposób wybrał(a) Pan(i) aby zapoznać uczniów z w/w wymaganiami? 18% 6% 27% 49% Przeczytałam na jednej z pierwszych lekcji Przeczytałam i wytłumaczyłam Każdemu uczniowi dałam kartkę z zapisanymi wymaganiami Inny sposób Wśród innych sposobów nauczyciele podali: o kontrakt z uczniem w punktach; zawarte wymagania i zasady pracy na lekcji; o podano uczniom do zeszytu przedmiotowego najważniejsze informacje dotyczące wymagań; o zapoznano rodziców i przekazano im wymagania edukacyjne na pierwszym zebraniu; o przekazano w formie elektronicznej na stronę internetową szkoły; o przed wykonaniem zadania nauczyciel informuje o wymaganiach spełniających warunek dobrej oceny. 3

4 W jakiej formie poinformował(a) Pan(i) rodziców o wymaganiach edukacyjnych i sposobach oceniania? 28% 31% 18% 23% Jako wychowawca klasy przedstawiłem zasady na zebraniu z rodzicami W formie pisemnej na kartkach, które otrzymali uczniowie jako zakładki do zeszytów Opracowałem i przekazałem w formie elektronicznej do umieszczenia na stronie internetowej szkoły Inna forma Inna forma: o indywidualne spotkania z nauczycielami; o w formie pisemnej otrzymali rodzice w czasie spotkania w klasie; o uczniowie sporządzili krótką notatkę w zeszycie przedmiotowym. Co Pan(i) brał(a) szczególnie pod uwagę przy ocenie pracy ucznia w ostatnim roku szkolnym? Wiedzę 70% 8% 7% 4% 4% 7% Umiejętności Postęp Aktywność Samodzielność Wszystkie wymienione 4

5 Jaki wpływ Pani(a) zdaniem, na motywację uczniów do dalszej pracy miała znajomość wymagań i kryteriów oceniania? 21% 0% 22% 14% 43% Nie zauważyłem żadnego wpływu Wiedzieli, czego na pewno muszą się nauczyć, żeby dostać daną ocenę Wiedzieli, czego trzeba się nauczyć, żeby otrzymywać same dobre oceny Kontrolowali, czego jeszcze się nie nauczyli Nie znali ani kryteriów, ani wymagań Który ze sposobów dokumentowania postępów ucznia stosuje Pan(i) zazwyczaj? 6% 35% 29% 21% 0% 9% Wpisuję ocenę do dziennika Informuję ucznia o ocenia, po czym wpisuję ją do dziennika Ocenę wpisuję do dziennika i zeszytu ucznia Informuję ucznia o przysługującej mu ocenie oraz odnotowuję ją w dzienniku i jego zeszycie Wyjaśniam uczniowi, dlaczego zasługuje właśnie na taką ocenę, po czym wpisuję ją do dziennika 5

6 Jakie Pana(i) zdaniem, są główne cele szczegółowych warunków i sposobów oceniania wewnątrzszkolnego? a) Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i zachowaniu oraz postępach w tym zakresie 86 %. b) Motywowanie uczniów do dalszych postępów w nauce i zachowaniu 81%. c) Dostarczenie rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce ich dzieci 76%. d) Dostarczenie nauczycielom informacji o postępach w nauce i zachowaniu uczniów, uzdolnieniach ucznia 60%. e) Umożliwienie nauczycielowi doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej 53%. f) Udzielanie wskazówek uczniom, które treści opanowali, a co jeszcze muszą ćwiczyć i doskonalić, co zrobili dobrze, Udzielanie pomocy uczniowi z trudnościami w nauce 20 %. g) Wspomaganie ucznia w samodzielnym planowaniu swojej pracy i rozwoju 14%. h) Informowanie ucznia i rodziców o wymaganiach na poszczególne oceny 10%. i) Służy klasyfikowaniu i promowaniu uczniów 5%. j) Znając sposoby oceniania uczeń ma poczucie, że wie czego się od niego oczekuje i że jest sprawiedliwie traktowany 5%. W jakim stopniu ocenianie pozwala na pozyskiwanie przez nauczyciela i ucznia informacji, które pozwolą rozpoznać, jak przebiega proces uczenia się, aby nauczyciel modyfikował dalsze nauczanie, a uczeń otrzymał informację zwrotną pomagającą mu się uczyć? Podaj przykłady. a) Ocenianie informuje nauczyciela, w jakim stopniu uczniowie opanowali treści nauczania objęte programem, wiadomości i umiejętności, jakie poczynili postępy. 57%. b) Informuje, jakie części materiału sprawiają uczniom trudność, co muszą jeszcze ćwiczyć i utrwalać. 43%. c) Uczniowie uzyskują informację zwrotną, wiedzą, które umiejętności zostały przez nich dobrze opanowane, a nad którymi muszą jeszcze popracować. 29%. d) Ocenianie przyczynia się do lepszego planowania pracy, stosowania i modyfikacji różnych metod i środków dydaktycznych. 33%. e) Ocenianie, w tym ocena pozytywna, sprawiedliwa motywuje uczniów do nauki i dobrego zachowania. 43%. 6

7 f) Jest informacją, która wyszczególnia i docenia mocne strony uczniów. 15%. g) Przedstawienie wskazówek dotyczących sposobów poprawy i osiągnięcia zamierzonych celów. 20%. h) Więcej czasu na utrwalanie materiału. 5%. i) Stosowanie oceniania kształtującego. 5%. j) Stworzenie warunków do współpracy. 5%. k) Wzmacnianie poczucia wartości. 5%. l) Rodzice mogą ocenić, na ile zachodzi konieczność udzielenia dziecku pomocy. 5%. m) Pozytywna ocena motywuje ucznia do dalszej pracy, a negatywna do nadrobienia zaległości. 5%. Gdy przedstawiam zadanie, to informuję ucznia, co będę brać pod uwagę oceniając prace ucznia: 0% 0% 43% 57% Zawsze W większości przypadków W mniejszości przypadków Nigdy 7

8 Dyskusja panelowa zespołu wychowawców kl. I III i IV VI. Zespół wychowawców klas IV VI Czy Twoim zdaniem obowiązujące kryteria ocen zachowania są spójne, przejrzyste i zrozumiałe? (Mocne i słabe strony). Uwagi: Mocne strony 1. Obowiązujące kryteria ocen zachowania są spójne, przejrzyste i zrozumiałe. 2. Większość kryteriów sprawdza się w praktyce. 3. Mogą być motywacją dla ucznia do zmiany zachowania. Słabe strony 1. Powtarzające się informacje przy różnych ocenach. 2. Zbyt dużo szczegółów. 3. Niejasno sprecyzowane niektóre wymagania. 4. Należy zmienić niektóre zagadnienia, ponieważ są one zbyt szczegółowe i w praktyce mogą powodować problemy. zbyt szczegółowe wymagania zamienić na bardziej ogólne i dobrze je sprecyzować; zwrócić uwagę na te zapisy w kryteriach, które powodują, że jedno z nich może spowodować obniżenie oceny dziecku, a nie zawsze jest to zależne od niego (np. frekwencja); w powyższych uwagach zwrócić uwagę na rolę wychowawcy. Zespół wychowawców klas I III Czy Twoim zdaniem obowiązujące kryteria ocen zachowania są spójne, przejrzyste i zrozumiałe? (Mocne i słabe strony). Mocne strony 1. Kryteria są czytelne dla rodziców. 2. Motywują uczniów do zmiany zachowania. 3. Pozwalają napisać obiektywną ocenę opisową. 4. Uczeń wie, jak poprawnie się zachowywać. 5. Motywacja do dobrego zachowania. Słabe strony 1. Niektóre wymagania są mało precyzyjne. 2. Nazewnictwo czasami jest niejasne; nadużywanie słów nigdy, zawsze. 3. Ocena opisowa. Uwagi: zmiana kryteriów oceniania bieżącego zachowania w kl. I III. 8

9 Wyniki ankiet rodziców w kl. III Czy zostaliście Państwo zapoznani ze szczegółowymi warunkami i sposobami oceniania wewnątrzszkolnego? 0% 2% 98% Tak Nie Nie jestem zorientowany W jakiej formie uzyskaliście Państwo w/w informację? 3% 1% 47% 25% 24% Wychowawca przeczytał na zebraniu z rodzicami Wychowawca wytłumaczył zasady na zebraniu z rodzicami Wychowawca lub inny nauczyciel rozdał kartki ze sposobami oceniania Dowiedziałam (em) się od dziecka Osobista rozmowa 9

10 Co Pani(a) zdaniem, w ostatnim roku szkolnym nauczyciele brali szczególnie pod uwagę przy ocenie pracy ucznia? 3% 5% 2% 3% 26% 61% Głównie wiedzę Głównie umiejętności Postęp Wiedzę i umiejętności w równym stopniu Wiedzę, umiejętności i postęp w równym stopniu Nie mam zdania 10

11 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Czy Pani(a) zdaniem zasady stosowane przy ocenie pracy uczniów ( wynik w %) Przyczyniają się do lepszego planowania pracy przez uczniów Są do przyjęcia Są akceptowane ze względu na autorytet nauczycieli Są dobrze znane Są sprawiedliwe Budzą niepokój Krzywdzą ucznia Jak ocenia Pan(i) sposób przekazywania informacji o postępach dziecka? 2% 7% 0% 3% 88% Informacja ta jest rzetelna i wyczerpująca Zazwyczaj dotyczy jedynie niedociągnięć w nauce Zazwyczaj otrzymuję informację jedynie o ocenach dziecka Odczuwam zdecydowany brak informacji Nie potrafię ocenić 11

12 Czy to, jak nauczyciele oceniają Pan(i) dziecko zachęca je do nauki? 2% 0% 62% 36% Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie Czy oceny opisowe, które Państwo otrzymują na półrocze i koniec roku szkolnego są w pełni zrozumiałe? 0% 100% Tak Nie Czy uważa Pan(i), że ocenianie bieżące w klasach 1-3 w naszej szkole w skali od 6 do 1 sprawdza się i otrzymuje Pan(i) rzetelną informację o wiedzy i umiejętnościach dziecka? 2% 0% 0% 59% 39% Tak, zdecydowanie Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie Trudno powiedzieć 12

13 Ankiety rodziców klas VI 60,0 Czy Pani(a) zdaniem, zasady stosowane przy ocenie pracy uczniów? (% wynik razem w kl. VI a i VI b) 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Przyczyniają się do lepszego planowania pracy przez uczniów Są do przyjęcia Są akceptowane Są dobrze znane Są sprawiedliwe Budzą niepokój Krzywdzą ucznia ze względu na autorytet nauczycieli Czy Pani(a) zdaniem, znajomość wymagań edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów zwiększa motywację Państwa dziecka do bardziej systematycznej pracy? 17% 25% 50% 8% Zwiększa Nie zwiększa Nie zauważyłam (em) zmiany Nie mam zdania 13

14 5% 42% 53% 0% Zwiększa Nie zwiększa Nie zauważyłam (em) zmiany Nie mam zdania Jak ocenia Pan(i) sposób przekazywania informacji o postępach dziecka? 0% 17% 41% 25% 17% Informacja ta jest rzetelna i wyczerpująca Zazwyczaj dotyczy jedynie niedociągnięć w nauce Zazwyczaj otrzymuję informację jedynie o ocenach dziecka Odczuwam zdecydowany brak informacji Nie potrafię ocenić 14

15 0% 10% 50% 25% 15% Informacja ta jest rzetelna i wyczerpująca Zazwyczaj dotyczy jedynie niedociągnięć w nauce Zazwyczaj otrzymuję informację jedynie o ocenach dziecka Odczuwam zdecydowany brak informacji Nie potrafię ocenić Czy to, jak nauczyciele oceniają Pani(a) dziecko zachęca je do nauki? 0% 17% 16% 67% Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie 16% 0% 11% 73% Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie 15

16 Czy zostaliście Państwo zapoznani ze szczegółowymi warunkami i sposobami oceniania wewnątrzszkolnego? Tak Nie Nie jestem zorientowany 0% 16% 84% Tak Nie Nie jestem zorientowany W jakiej formie uzyskaliście Państwo w/w informację? 11% 0% 22% 45% 22% Wychowawca przeczytał na zebraniu z rodzicami Wychowawca wytłumaczył zasady na zebraniu z rodzicami Wychowawca lub inny nauczyciel rozdał kartki ze sposobami oceniania Dowiedziałam (em) się od dziecka Brak odpowiedzi 10% 5% 9% 62% 14% Wychowawca przeczytał na zebraniu z rodzicami Wychowawca wytłumaczył zasady na zebraniu z rodzicami Wychowawca lub inny nauczyciel rozdał kartki ze sposobami oceniania Dowiedziałam (em) się od dziecka 16

17 Co Pani(a) zdaniem, w ostatnim roku szkolnym nauczyciele brali szczególnie pod uwagę przy ocenie pracy ucznia? 16% 5% 37% 11% 5% 0% 26% Głównie wiedzę Głównie umiejętności Postęp Wiedzę i umiejętności w równym stopniu Wiedzę, umiejętności i postęp w równym stopniu Nie mam zdania Brak odpowiedzi Materiały i uwagi z wywiadu z Radą Rodziców Rodzice znają szczegółowe warunki i sposoby oceniania wewnątrzszkolnego. Nauczyciele przekazują powyższe informacje na wywiadówce; wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów (oraz przedmiotowy system oceniania) są podawane przez nauczycieli na lekcjach w formie ustnej lub pisemnej, a także są one umieszczone na stronie internetowej szkoły (taka forma według rodziców jest odpowiednia). Według rodziców ostatnim roku szkolnym nauczyciele oceniając pracę ucznia, zwracali szczególną uwagę na wiedzę, umiejętności, predyspozycje dziecka, estetykę pracy. Uczniowie nie zawsze rozumieją, jakie są wobec nich oczekiwania; czasami brakuje przy ocenie informacji zwrotnej (opisu, czego dziecko ma się nauczyć, na co ma zwrócić uwagę); rodzice jednak podkreślają, że nie chodzi im o to, aby taka informacja była zawsze przy ocenie w formie pisemnej, zależy im bowiem, aby dziecko również samo się uczyło, że musi uważać i zwracało uwagę na informacje podawane przez nauczyciela w formie ustnej. Znajomość wymagań edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów zwiększa motywację dziecka do systematycznej pracy, ale należy pamiętać, aby przypominać uczniom i zwracać im uwagę w trakcie nauczania na szczegółowe wymagania z danej lekcji lub działu materiału, ponieważ uczeń, mając wszystkie wymagania, nie potrafi często samo odnaleźć istotnego zagadnienia, co powoduje zniechęcenie do pracy; rodzice podkreślają, że większość nauczycieli takie szczegółowe wymagania podaje uczniom i zwraca uwagę, co należy się nauczyć; ponadto rodzice podkreślają, iż nauczyciel musi być konsekwentny w swoich działaniach. Ocena wpływa na motywację dziecka do nauki, jeżeli jest pozytywna; praca i wysiłek dziecka zostały docenione. Ocena powoduje, że dziecko traci motywację do nauki, jeżeli pomimo pracy otrzymało ono ocenę niedostateczną lub ma już kilka ocen niedostatecznych i nie udaje się mu zdobyć pozytywnej oceny. Według rodziców przy ocenie zachowania ważne jest, aby zwrócić uwagę na: relacje dziecka z rówieśnikami, nauczycielami i innymi osobami oraz na przestrzeganie norm społecznych, bo to przygotowuje dziecko do prawidłowego funkcjonowania w dorosłym życiu. 17

18 Ankiety uczniów w klasach VI W jaki sposób zostałeś poinformowany o wymaganiach z poszczególnych przedmiotów i kryteriach oceniania? 24% 67% 9% Podał je na pierwszej lekcji Odczytał na pierwszej lekcji i objaśnił Odczytał na pierwszej lekcji, objaśnił i przekazał w formie pisemnej 65% 26% 9% Podał je na pierwszej lekcji Odczytał na pierwszej lekcji i objaśnił Odczytał na pierwszej lekcji, objaśnił i przekazał w formie pisemnej Jak zazwyczaj się czujesz, gdy jesteś oceniany(a)? 9% 15% 17% 6% 12% 20% 12% 9% jestem zadowolony(a) jest mi to obojętne postanawiam, że się poprawię nie wiem, co dalej robić czuję się zniechęcony(a) mam ochotę się uczyć nie chce mi się dalej uczyć wiem, co mam poprawić 18

19 33% 13% 5% 18% 5% 8% 18% 0% jestem zadowolony(a) jest mi to obojętne postanawiam, że się poprawię czuję się zniechęcony(a) mam ochotę się uczyć nie chce mi się dalej uczyć nie wiem, co dalej robić Jak wykorzystujesz informację od nauczyciela, że musisz jeszcze się nauczyć lub uzupełnić braki? wiem, co mam poprawić 43% 5% 19% 33% Zawsze słucham, co mówi nauczyciel Nie zawsze uważam, no co nauczyciel zwracał uwagę Czasami zapominam, co miałem zrobić Nie uważam, dlatego nie wiem, czego mam się nauczyć 39% 0% 48% 13% Zawsze słucham, co mówi nauczyciel Nie zawsze uważam, no co nauczyciel zwracał uwagę Czasami zapominam, co miałem zrobić 19

20 Do jakiej części Twoich lekcji pasuje zdanie: "Jestem oceniany według jasnych zasad"? 5% 14% 19% 29% 33% do wszystkich do większości do połowy do mniej niż połowy do żadnych 0% 0% 22% 39% 39% do wszystkich do połowy do żadnych do większości do mniej niż połowy Czy znasz zasady oceniania w szkole? 5% 33% 62% 20

21 26% 0% 74% Czy rozumiesz stosowane zasady oceniania? 19% 48% 33% 9% 35% 56% Czy jesteś oceniany systematycznie? 14% 38% 48% 21

22 4% 44% 52% Czy nauczyciele uzasadniają swoje oceny? 19% 19% 62% 22% 26% 52% Czy nauczyciele informują cię o twoich mocnych i słabych stronach? 48% 24% 28% 22

23 30% 39% 31% Czy masz szansę poprawienia swojej oceny? 5% VI a 43% 52% 4% 35% 61% Czy nauczyciele informują cię o otrzymanej ocenie? 14% 5% 81% 13% 0% 87% 23

24 Czy ocena jest dla ciebie motywacją? 10% 38% 52% 17% 26% 57% 24

25 PROBLEMY I WNIOSKI OBSZAR ANALIZY PROBLEMY/ WNIOSKI OCENIANIE SZKOLNE KLASY III i VI Rodzice znają szczegółowe warunki i sposoby oceniania wewnątrzszkolnego. Nauczyciele przekazują powyższe informacje na wywiadówce; wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów (oraz przedmiotowy system oceniania) są podawane przez nauczycieli na lekcjach w formie ustnej lub pisemnej, a także są one umieszczone na stronie internetowej szkoły (taka forma według rodziców jest odpowiednia). Według rodziców w ostatnim roku szkolnym nauczyciele, oceniając pracę ucznia, zwracali szczególną uwagę na wiedzę, umiejętności, predyspozycje dziecka, estetykę pracy. Uczniowie nie zawsze rozumieją, jakie są wobec nich oczekiwania; czasami brakuje przy ocenie informacji zwrotnej (opisu, czego dziecko ma się nauczyć, na co ma zwrócić uwagę); rodzice jednak podkreślają, że nie chodzi im o to, aby taka informacja była zawsze przy ocenie w formie pisemnej, zależy im bowiem, aby dziecko również samo się uczyło, że musi uważać i zwracało uwagę na informacje podawane przez nauczyciela w formie ustnej. Znajomość wymagań edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów zwiększa motywację dziecka do systematycznej pracy, ale należy pamiętać, aby przypominać uczniom i zwracać im uwagę w trakcie nauczania na szczegółowe wymagania z danej lekcji lub działu materiału, ponieważ dziecko, mając wszystkie wymagania, nie potrafi często samo odnaleźć istotnego zagadnienia, co powoduje zniechęcenie do pracy; rodzice podkreślają, że większość nauczycieli takie szczegółowe wymagania podaje uczniom i zwraca uwagę, co należy się nauczyć; ponadto rodzice podkreślają, iż nauczyciel musi być konsekwentny w swoich działaniach; Ocena wpływa na motywację dziecka do nauki, jeżeli jest pozytywna; a praca i wysiłek dziecka zostały docenione. Rodzice klas III uważają, że kryteria oceniania są do zaakceptowania, jako powód podano autorytet nauczyciela. 54 rodziców uczniów I etapu wyraziło zdanie, że informacja o postępach ucznia jest rzetelna i wyczerpująca. Rodzice klas III są zadowoleni z jakości oceniania ich dzieci. Wszyscy rodzice klas III stwierdzili, że oceny opisowe są w pełni zrozumiałe, tylko jeden rodzic był niezadowolony z oceniania bieżącego. Większości uczniów klas VI ocenianie pomaga w dalszym uczeniu się. Uczniowie klasy VI b i VI a mają różne przekonania na temat jasnych zasad oceniania na poszczególnych przedmiotach; klasa VI b na znacznie większej liczbie zajęć jest przekonana o jasnych zasadach oceniania. Prawie połowa uczniów klas VI nie rozumie stosowanych zasad 25

26 ŹRÓŁA INFORMACJI PROBLEMY/ WNIOSKI PROBLEMY/ WNIOSKI ŹRÓŁA INFORMACJI oceniania lub rozumie je częściowo. Ponad połowa uczniów klas VI uważa, że nauczyciele uzasadniają stawiane oceny; Niewielka ilość uczniów klas VI uważa, że jest w pełni informowana o swoich mocnych i słabych stronach. Rodzice klas VI w przewadze twierdzą, że informacja zwrotna dotyczy tylko ocen lub jeszcze niedociągnięć w nauce. Rodzice klas VI w większości twierdzą, że poprzez ocenianie dzieci są słabo zachęcane do nauki. Wywiad z Radą Rodziców. Ankieta rodzice kl. III. Ankieta uczniowie klasy VI. Ankieta nauczyciele. Ankieta rodzice klasy VI. KLASY III Czy Twoim zdaniem obowiązujące kryteria ocen zachowania są spójne, przejrzyste i zrozumiałe? Kryteria są czytelne dla rodziców. Motywują uczniów do zmiany zachowania. Pozwalają napisać obiektywną ocenę opisową. Uczeń wie, jak poprawnie się zachowywać. Motywacja do dobrego zachowania. Niektóre wymagania są mało precyzyjne. Nazewnictwo czasami jest niejasne; nadużywanie słów nigdy, zawsze. Ocena opisowa niejasna. KLASY VI Czy Twoim zdaniem obowiązujące kryteria ocen zachowania są spójne, przejrzyste i zrozumiałe? Obowiązujące kryteria ocen zachowania są spójne, przejrzyste i zrozumiałe. Chociaż niektóre nie są jasne dla uczniów i rodziców. Większość kryteriów sprawdza się w praktyce. Mogą być motywacją dla ucznia do zmiany zachowania. Powtarzające się informacje przy różnych ocenach. Zbyt dużo szczegółów. Dyskusja panelowa zespołu wychowawców. 26

27 REKOMENDACJE Wyjaśnianie rodzicom znaczeń sformułowań zawartych w ocenie opisowej (zebranie kwietniowe). Doprecyzowanie wymagań edukacyjnych (w kierunku skrócenia), aby osiągnąć jasność i precyzyjność. Udzielanie informacji zwrotnej uczniom przy dobrych ocenach. Upewnianie się, czy uczniowie zrozumieli uwagi i intencje nauczyciela. Stosowanie (częściej) krótkich komentarzy pisemnych podczas poprawy prac uczniów. Naniesienie zmian w Statucie Szkoły dotyczących oceniania (np. kryteria oceniania zachowania, ogólne wymagania edukacyjne, zmiany opisowe oceniania bieżącego w klasach I-III, sprecyzowanie opisów oceniania bieżącego w klasach IV-VI). 27

Ewaluacja wewnętrzna w Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce

Ewaluacja wewnętrzna w Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce Ewaluacja wewnętrzna w Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W KROŚNIE ODRZAŃSKIM Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany w sposób sprzyjający uczeniu się Czerwiec 2016 Projekt ewaluacji wewnętrznej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA - BIOLOGIA I. PSO z biologii powstał w oparciu o analizę następujących dokumentów:

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA - BIOLOGIA I. PSO z biologii powstał w oparciu o analizę następujących dokumentów: PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA - BIOLOGIA I. PSO z biologii powstał w oparciu o analizę następujących dokumentów: Załącznik nr 2.8 1. Rozporządzenie MEN w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA OSIECZNA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA OSIECZNA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA OSIECZNA Osieczna 2015/2016 1 Postanowienia ogólne Mówiąc o ocenianiu w klasach I-III mamy na myśli proces gromadzenia informacji

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z przedmiotu zajęć technicznych Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie

Przedmiotowy System Oceniania z przedmiotu zajęć technicznych Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie Przedmiotowy System Oceniania z przedmiotu zajęć technicznych Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie Przedmiotowy system oceniania z zajęć technicznych jest zgodny ze Statutem Szkoły i Wewnątrzszkolnym

Bardziej szczegółowo

Słuchacze poznają: definicję oceniania kształtującego wybrane elementy OK opinie nauczycieli stosujących OK

Słuchacze poznają: definicję oceniania kształtującego wybrane elementy OK opinie nauczycieli stosujących OK Słuchacze poznają: definicję oceniania kształtującego wybrane elementy OK opinie nauczycieli stosujących OK 2 Ocenianie kształtujące to częste, interaktywne ocenianie postępów ucznia i uzyskanego przez

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Edukacja wczesnoszkolna Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Skłodowskiej Curie w Pruszkowie /Załącznik do Statutu Szkoły/ WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA DLA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z techniki kl. V Uczniowie i rodzice znają zasady oceniania i wymagania na poszczególne stopnie szkolne.

Przedmiotowy system oceniania z techniki kl. V Uczniowie i rodzice znają zasady oceniania i wymagania na poszczególne stopnie szkolne. Przedmiotowy system oceniania z techniki kl. V Uczniowie i rodzice znają zasady oceniania i wymagania na poszczególne stopnie szkolne. Nauczyciel w swojej pracy: uwzględnia potrzeby i zainteresowania ucznia;

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Przedmiot ewaluacji: FUNKCJONOWANIE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA I JEGO ROLA W PROCESIE KSZTAŁCENIA WYNIKI EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OBSZAR 2: PROCESY ZACHODZĄCE W SZKOLE

Bardziej szczegółowo

G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PIASKU 2013/2014. Piasek, czerwiec 2014 r.

G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PIASKU 2013/2014. Piasek, czerwiec 2014 r. G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J W PIASKU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2013/2014 Piasek, czerwiec 2014 r. Przedmiot ewaluacji: Uczniowie nabywają wiadomości określone w podstawie programowej.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z przyrody dla klas IV- VI.

Przedmiotowy system oceniania z przyrody dla klas IV- VI. Przedmiotowy system oceniania z przyrody dla klas IV- VI. CELE PSO. 1. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych. 2. Niesienie pomocy uczniowi w samodzielnym planowaniu swego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

5. Na podstawie przeprowadzonych badań: ankiety dla uczniów, gwiazdy pytań, wywiadu z nauczycielami stwierdzam, że:

5. Na podstawie przeprowadzonych badań: ankiety dla uczniów, gwiazdy pytań, wywiadu z nauczycielami stwierdzam, że: Wyniki ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej im. Błogosławionego ks. Jana Nepomucena Chrzana w Gostyczynie w roku szkolnym 14/15 cz. I i cz. II 1.Przedmiot ewaluacji: Działania związane

Bardziej szczegółowo

Szkoły Podstawowej nr 43 w Bydgoszczy. Nauczanie zintegrowane

Szkoły Podstawowej nr 43 w Bydgoszczy. Nauczanie zintegrowane Wewnątrzszkolny System Oceniania /WSO/ Szkoły Podstawowej nr 43 w Bydgoszczy Nauczanie zintegrowane I. POSTANOWIENIA OGÓLNE WSO uwzględnia predyspozycje uczniów i wymagania dostosowuje do indywidualnych

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNETRZNA. 2012/2013 OBSZAR II 2.3 Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany

EWALUACJA WEWNETRZNA. 2012/2013 OBSZAR II 2.3 Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany EWALUACJA WEWNETRZNA 2012/2013 OBSZAR II 2.3 Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany Pytania kluczowe : 1. Czy procesy edukacyjne są planowane zgodnie z podstawą programową? 2. Czy procesy edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Słów kilka o ocenianiu kształtującym.

Słów kilka o ocenianiu kształtującym. Słów kilka o ocenianiu kształtującym. Ocenianie kształtujące polega na pozyskiwaniu przez nauczyciela i ucznia, w trakcie nauczania, informacji, które pozwolą rozpoznać, jak przebiega proces uczenia się,

Bardziej szczegółowo

III. Kontrakt między nauczycielem i uczniem

III. Kontrakt między nauczycielem i uczniem Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, wymagania edukacyjne, warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z chemii dla klas I III Publicznego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI KONTRAKT Z UCZNIAMI 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości 2. Ocenie podlegają wszystkie wymienione formy aktywności ucznia. 3. Prace klasowe,

Bardziej szczegółowo

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Przedmiotowy system oceniania z fizyki 1. Przedmiotowy system oceniania z fizyki jest zgodny z WSO. Ocenianie ma na celu: a. poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym

Bardziej szczegółowo

ANKIETA EWALUACYJNA WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA

ANKIETA EWALUACYJNA WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA ANKIETA EWALUACYJNA WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA Drodzy Rodzice! Niniejsza ankieta ma na celu zebranie Państwa opinii na temat funkcjonującego w gimnazjum systemu oceniania uczniów. Wyniki ankiety

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Opracowanie: Marek Kiestrzyn Rok szkolny 2015/2016 PODSTAWY PRAWNE 1. Podstawa prawna -Ustawa z 7 września 1991roku o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DLA UCZNIÓW KLAS VI

ANKIETA DLA UCZNIÓW KLAS VI ANKIETA DLA UCZNIÓW KLAS VI W dniu listopada 13 r. przeprowadzono ankietę wśród uczniów losowo wybranej klasy VI Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubichowie w ramach ewaluacji wewnętrznej, której celem

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII W KLASACH IV-VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W SOBÓTCE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII W KLASACH IV-VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W SOBÓTCE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII W KLASACH IV-VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W SOBÓTCE Celem oceniania jest: informowanie ucznia co zrobił dobrze, co i jak powinien poprawić, motywowanie ucznia do

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI KONTRAKT Z UCZNIAMI 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości 2. Ocenie podlegają wszystkie wymienione formy aktywności ucznia. 3. Prace klasowe,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania na lekcjach chemii. w Gimnazjum w Starym Kurowie

Przedmiotowy system oceniania na lekcjach chemii. w Gimnazjum w Starym Kurowie Przedmiotowy system oceniania na lekcjach chemii w Gimnazjum w Starym Kurowie Przedmiotowy system oceniania jest zgodny ze szkolnym systemem oceniania w Gimnazjum w Starym Kurowie. 1. Priorytety oceniania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH BIOLOGII W GIMNAZJUM W STARYM KUROWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH BIOLOGII W GIMNAZJUM W STARYM KUROWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH BIOLOGII W GIMNAZJUM W STARYM KUROWIE Przedmiotowy system oceniania jest zgodny ze szkolnym systemem oceniania w Gimnazjum w Starym Kurowie. 1. Priorytety oceniania

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Zabrzu

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Zabrzu RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Zabrzu W roku szkolnym 2015/2016 ewaluacja wewnętrzna prowadzona była w obszarze organizacji procesów edukacyjnych, a jej zakres

Bardziej szczegółowo

PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoła Podstawowa im. Antoniego Sewiołka w Czułowie PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Wymaganie: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Opracował zespół do spraw : Elżbieta

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE

OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE Co to jest ocenianie kształtujące? Ocenianie jest integralną częścią procesu edukacyjnego. Najczęściej mamy do czynienia z ocenianiem podsumowującym, które dzięki testom i egzaminom,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z matematyki w kl. IV-VI

Przedmiotowy system oceniania z matematyki w kl. IV-VI Przedmiotowy system oceniania z matematyki w kl. IV-VI Ocenianie i klasyfikowanie uczniów: Uczniowie oceniani są według skali określonej w przepisach ogólnych Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania. Oceny

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE OCENIANIE SUMUJĄCE

OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE OCENIANIE SUMUJĄCE OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE OCENIANIE SUMUJĄCE OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE Co sprzyja uczeniu się? DEFINICJE OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE TO PRZEKAZYWANIE UCZNIOWI INFORMACJI W TAKI SPOSÓB, KTÓRY POMAGA MU SIĘ UCZYĆ.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI ROZDZIAŁ I: Przepisy ogólne 1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne uczniów poprzez rozpoznawanie przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII W KLASIE II i III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII W KLASIE II i III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII W KLASIE II i III Zasady ogólne Ocenianie wewnątrzszkolne na przedmiocie historia ma na celu: 1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI. w GIMNAZJUM NR 4 im. Władysława Jagiełły w Piotrkowie Trybunalskim

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI. w GIMNAZJUM NR 4 im. Władysława Jagiełły w Piotrkowie Trybunalskim PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI w GIMNAZJUM NR 4 im. Władysława Jagiełły w Piotrkowie Trybunalskim I. Cele PSO II. Zasady PSO III. Co podlega ocenie na danym przedmiocie IV. Sposoby oraz częstotliwość

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOT BIOLOGIA KLASA I, II, III ROK SZKOLNY 2016/2017 program nauczania Bliżej biologii autor: Ewa Pyłka -Gutowska, Ewa Jastrzębska SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Szczytnie (klasy czwarte, piąte i szóste)

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Szczytnie (klasy czwarte, piąte i szóste) Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Szczytnie (klasy czwarte, piąte i szóste) Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty:

Bardziej szczegółowo

Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany w sposób sprzyjający uczeniu się.

Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany w sposób sprzyjający uczeniu się. Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany w sposób sprzyjający uczeniu się. EWALUACJA WEWNĘTRZNA Cel ewaluacji: Czy procesy edukacyjne przebiegające w szkole są planowane, monitorowane i doskonalone

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z fizyki i astronomii gimnazjum

Przedmiotowy System Oceniania z fizyki i astronomii gimnazjum Przedmiotowy System Oceniania z fizyki i astronomii gimnazjum Przedmiotowe zasady oceniania z fizyki i astronomii są zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami oceniania oraz z Rozporządzeniem Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Obszar: 1. EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w klasach 4 6 Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Grabowcu

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w klasach 4 6 Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Grabowcu Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w klasach 4 6 Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Grabowcu Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem MEN z dnia 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU PRODUKCJA ROŚLINNA i PRACOWNIA ROLNICZA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU PRODUKCJA ROŚLINNA i PRACOWNIA ROLNICZA PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU PRODUKCJA ROŚLINNA i PRACOWNIA ROLNICZA 1. Przedmiotowy system oceniania opracowany został w oparciu o następujące dokumenty: Ustawa o systemie oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja w praktyce szkolnej. Obserwacje lekcji jako ważne zadanie dyrektora szkoły w procesie sprawowania nadzoru pedagogicznego.

Ewaluacja w praktyce szkolnej. Obserwacje lekcji jako ważne zadanie dyrektora szkoły w procesie sprawowania nadzoru pedagogicznego. Ewaluacja w praktyce szkolnej. Obserwacje lekcji jako ważne zadanie dyrektora szkoły w procesie sprawowania nadzoru pedagogicznego. Formy nadzoru pedagogicznego kontrola ewaluacja wspomaganie Monitorowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA Z PLUSEM W KLASACH 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA Z PLUSEM W KLASACH 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA Z PLUSEM W KLASACH 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania w Szkole Podstawowej nr 42 we Wrocławiu.

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2013/2014. Respektowane są normy społeczne

Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2013/2014. Respektowane są normy społeczne Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole. Respektowane są normy społeczne S t r o n a 1 Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2013/2014. Respektowane są normy społeczne I. Cele i zakres ewaluacji 1. Cele

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. w klasach 1-3. Ocenianie wewnątrzszkolne na przedmiocie wiedza o społeczeństwie ma na celu:

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. w klasach 1-3. Ocenianie wewnątrzszkolne na przedmiocie wiedza o społeczeństwie ma na celu: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE w klasach 1-3. I. Zasady ogólne: Ocenianie wewnątrzszkolne na przedmiocie wiedza o społeczeństwie ma na celu: informowanie ucznia o poziomie jego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI w SZKOLE PODSTAWOWEJ W BORKACH w klasach IV-VI ROZDZIAŁ I: Główne założenia 1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne uczniów poprzez rozpoznawanie przez

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII W KLASACH I-III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII W KLASACH I-III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII W KLASACH I-III Zasady ogólne Ocenianie wewnątrzszkolne na przedmiocie geografia ma na celu: 1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII. Ocenianie wewnątrzszkolne na przedmiocie biologia ma na celu:

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII. Ocenianie wewnątrzszkolne na przedmiocie biologia ma na celu: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII Zasady ogólne Ocenianie wewnątrzszkolne na przedmiocie biologia ma na celu: 1. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI Zasady ogólne Ocenianie wewnątrzszkolne na przedmiocie matematyka ma na celu: 1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WYNIKÓW EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48 W SZCZECINIE ROK SZKOLNY 2009/2010

RAPORT Z WYNIKÓW EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48 W SZCZECINIE ROK SZKOLNY 2009/2010 RAPORT Z WYNIKÓW EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48 W SZCZECINIE ROK SZKOLNY 2009/2010 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Opracowany na podstawie: -Rozporządzenia MEN z dnia 19.04.1999r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

Bardziej szczegółowo

Ocenianie kształtujące - ocenianie, które pomaga się uczyć

Ocenianie kształtujące - ocenianie, które pomaga się uczyć Ocenianie kształtujące - ocenianie, które pomaga się uczyć 1 40 Definicja Ocenianie kształtujące to częste, interaktywne ocenianie postępów ucznia i uzyskanego przez niego zrozumienia materiału, tak by

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Podstawy prawne i merytoryczne: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania. opracowany przez zespół. nauczycieli języka polskiego w Gimnazjum nr 1w Lesznie

Przedmiotowy System Oceniania. opracowany przez zespół. nauczycieli języka polskiego w Gimnazjum nr 1w Lesznie Przedmiotowy System Oceniania opracowany przez zespół nauczycieli języka polskiego w Gimnazjum nr 1w Lesznie 1. z Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w gimnazjum opracowany został na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Jak uczyć uczniów efektywnego uczenia się

Jak uczyć uczniów efektywnego uczenia się Jak uczyć uczniów efektywnego uczenia się Ocenianie i jego cele Jednym z integralnych elementów współczesnego kształcenia jest ocenianie, które często jest postrzegane jako zbędne i kłopotliwe. Jednak

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII. SP klasy IV- VI. - umiejętności (posługiwanie się datami i faktami historycznymi, a także konieczność

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII. SP klasy IV- VI. - umiejętności (posługiwanie się datami i faktami historycznymi, a także konieczność PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII SP klasy IV- VI 1. Przedmiotem oceniania są: - wiadomości (wiedza przedmiotowa), - umiejętności (posługiwanie się datami i faktami historycznymi, a także konieczność

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA dla klas IV-VI

PRZEDMIOTOWY ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA dla klas IV-VI PRZEDMIOTOWY ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA dla klas IV-VI ZASADY OGÓLNE: każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadą uwzględniania indywidualnych zdolności i możliwości ocenie podlegają wszystkie

Bardziej szczegółowo

Ocenianie Kształtujące. Opracowała: Jolanta Dobrowolska Gimnazjum Nr 3 w Legionowie

Ocenianie Kształtujące. Opracowała: Jolanta Dobrowolska Gimnazjum Nr 3 w Legionowie Ocenianie Kształtujące Opracowała: Jolanta Dobrowolska Gimnazjum Nr 3 w Legionowie Ocenianie kształtujące polega na pozyskiwaniu przez nauczyciela w trakcie nauczania informacji, które pozwolą rozpoznać,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI. Zarządzenia i akty prawne dotyczące oceniania

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI. Zarządzenia i akty prawne dotyczące oceniania PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI Zarządzenia i akty prawne dotyczące oceniania 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2007r. w sprawie podstawy programowej kształcenia

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ UCZNIA NA I ETAPIE EDUKACYJNYM

OCENIANIE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ UCZNIA NA I ETAPIE EDUKACYJNYM OCENIANIE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ UCZNIA NA I ETAPIE EDUKACYJNYM Opracowanie: Joanna Dembowa Kalisz 8 grudnia 2014 LISTA WAŻNYCH PYTAŃ O OCENIANIU KSZTAŁTUJĄCYM Dlaczego nauczyciel powinien podawać uczniom

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI I. Założenia ogólne 1. Ocenianie ma na celu: Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie. Udzielanie uczniowi pomocy

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Ewa Janeczek Dydaktyka przedmiotowa

Dr inż. Ewa Janeczek Dydaktyka przedmiotowa Dr inż. Ewa Janeczek Dydaktyka przedmiotowa "Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie organizacji usług gastronomicznych i hotelarstwa oraz architektury krajobrazu - studia podyplomowe" projekt realizowany

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA w ŁUBNICACH SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA w ŁUBNICACH SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA w ŁUBNICACH SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Zasady oceniania, określone w niniejszym dokumencie dotyczą uczniów klas I III szkoły podstawowej. Opracowano je na podstawie Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH GEOGRAFII W GIMNAZJUM W STARYM KUROWIE.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH GEOGRAFII W GIMNAZJUM W STARYM KUROWIE. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH GEOGRAFII W GIMNAZJUM W STARYM KUROWIE. Przedmiotowy system oceniania jest zgodny z szkolnym systemem oceniania w Gimnazjum w Starym Kurowie. 1. Priorytety oceniania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W SZCZYTNIE

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W SZCZYTNIE PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W SZCZYTNIE Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego opracowane zostały na podstawie zatwierdzonego przez

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII W I LICEUM OGÓLNKSZTAŁCACYM W OLEŚNICY. Ocenianie wewnątrzszkolne na przedmiocie chemia ma na celu:

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII W I LICEUM OGÓLNKSZTAŁCACYM W OLEŚNICY. Ocenianie wewnątrzszkolne na przedmiocie chemia ma na celu: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII W I LICEUM OGÓLNKSZTAŁCACYM W OLEŚNICY Zasady ogólne Ocenianie wewnątrzszkolne na przedmiocie chemia ma na celu: 1. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOT BIOLOGIA KLASA I, II, III ROK SZKOLNY 2015/2016 program nauczania Bliżej biologii autor: Ewa Pyłka -Gutowska, Ewa Jastrzębska Przedmiotowy System Oceniania BIOLOGIA

Bardziej szczegółowo

Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy procesy wspomagania i edukacji uczniów mają charakter zorganizowany.

Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy procesy wspomagania i edukacji uczniów mają charakter zorganizowany. Wymaganie: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy procesy wspomagania i edukacji uczniów mają charakter zorganizowany. Pytania kluczowe:

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z fizyki. rok szkolny 2016/2017

Przedmiotowy system oceniania z fizyki. rok szkolny 2016/2017 Przedmiotowy system oceniania z fizyki na rok szkolny 2016/2017 Spis treści Podstawa prawna...3 Zasady Przedmiotowego Systemu Oceniania...4 Zasady okresowego podsumowania osiągnięć edukacyjnych ucznia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI. 1. Ocenianie wewnątrzszkolne na przedmiocie fizyka ma na celu:

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI. 1. Ocenianie wewnątrzszkolne na przedmiocie fizyka ma na celu: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI 1. Ocenianie wewnątrzszkolne na przedmiocie fizyka ma na celu: 1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz postępach w tym

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ Koncepcja pracy Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej Strona 1 z 5 KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W KRAJENCE NA LATA 2015/2016 I 2016/2017 opracowana

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE Z BIOLOGII W ZESPOLE SZKÓŁ W TUCHOWIE GIMNAZJUM

OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE Z BIOLOGII W ZESPOLE SZKÓŁ W TUCHOWIE GIMNAZJUM 1 OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE Z BIOLOGII W ZESPOLE SZKÓŁ W TUCHOWIE GIMNAZJUM CELE PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA: 1. Poinformowania ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych. 2. Niesienie pomocy uczniowi

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011

Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011 Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011 PLAN EWALUACJI OBSZARÓW EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY PROCESY

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII DLA KLAS IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANA PAWŁA II W KOŁOBRZEGU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII DLA KLAS IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANA PAWŁA II W KOŁOBRZEGU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII DLA KLAS IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANA PAWŁA II W KOŁOBRZEGU Przedmiotowy System Oceniania z religii został opracowany na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA W TECHNIKUM NR 5 W EŁKU

PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA W TECHNIKUM NR 5 W EŁKU PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA W TECHNIKUM NR 5 W EŁKU po uwzględnieniu uwag Warmińsko Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie Ełk, 2016 r. 1. Uzasadnienie i podstawa prawna: W dniach 7-12 stycznia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I SPOSOBY OCENIANIA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

WARUNKI I SPOSOBY OCENIANIA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WARUNKI I SPOSOBY OCENIANIA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE I. Zasady ogólne 1. Przedmiotowe Zasady Oceniania (PZO) są zgodne ze Statutem Szkoły. 2. W ramach oceniania przedmiotowego nauczyciel rozpoznaje

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Wymaganie 3:

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Wymaganie 3: RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tuszowie Narodowym rok szkolny 1/16 Wymaganie 3: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania uczniów klas 1 3 w Szkole Podstawowej im. Stefana Krasińskiego w Chotomowie

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania uczniów klas 1 3 w Szkole Podstawowej im. Stefana Krasińskiego w Chotomowie Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania uczniów klas 1 3 w Szkole Podstawowej im. Stefana Krasińskiego w Chotomowie A. Cele i zasady oceniania w klasach 1 3 I. Ocenianie to proces gromadzenia informacji o uczniach.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Zasady ogólne Ocenianie wewnątrzszkolne na językach obcych ma na celu: 1. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W KACZOROWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASIE III

SZKOŁA PODSTAWOWA W KACZOROWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASIE III SZKOŁA PODSTAWOWA W KACZOROWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASIE III ZAŁOŻENIA: Ocenianiu podlegają: - osiągnięcia edukacyjne ucznia - zachowanie ucznia Cele oceniania wewnątrzszkolnego:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZYRODY ROK SZKOLNY 2017/2018

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZYRODY ROK SZKOLNY 2017/2018 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZYRODY ROK SZKOLNY 2017/2018 Przedmiotowe Zasady Oceniania (w skrócie PZO) z przyrody są zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania w Publicznej Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady. Oceniania MATEMATYKA

Przedmiotowe Zasady. Oceniania MATEMATYKA Zespół Szkół w Wielowsi Przedmiotowe Zasady Oceniania MATEMATYKA Opracowały: Marzena Szymankiewicz Bożena Małecka Katarzyna Sawicka Przedmiotowe Zasady Oceniania z matematyki są zgodne z: 1. Wewnątrzszkolnymi

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I III szkoły podstawowej

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I III szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I III szkoły podstawowej 1. ZASADY OGÓLNE: Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla klas I III szkoły podstawowej został opracowany

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE PRZEDMIOTOWE Z MATEMATYKI

OCENIANIE PRZEDMIOTOWE Z MATEMATYKI 1 OCENIANIE PRZEDMIOTOWE Z MATEMATYKI Ocenianie przedmiotowe z matematyki jest zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30.04.2007 r. z późniejszymi zmianami z 10 czerwca 2015 roku w

Bardziej szczegółowo

Grupę badawczą stanowili nauczyciele-wychowawcy 3 grup oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie oddziałów przedszkolnych.

Grupę badawczą stanowili nauczyciele-wychowawcy 3 grup oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie oddziałów przedszkolnych. WYMAGANIE 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Przedmiot ewaluacji: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Cel ewaluacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III Imię i nazwisko nauczycieli: Dorota Nowakowska Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowych Zasad Oceniania. a) Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI Imię i nazwisko nauczycieli: Dorota Nowakowska Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowych Zasad Oceniania. a) Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klas 4-6 szkoły podstawowej Zespół Szkół w Sulechowie

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klas 4-6 szkoły podstawowej Zespół Szkół w Sulechowie Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klas 4-6 szkoły podstawowej Zespół Szkół w Sulechowie Przedmiotowy system oceniania z jęz. polskiego jest oparty na rozporządzeniu Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 im. ADAMA MICKIEWICZA W SZCZECINKU

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 im. ADAMA MICKIEWICZA W SZCZECINKU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 im. ADAMA MICKIEWICZA W SZCZECINKU Wstęp Kształcenie na etapie wczesnoszkolnym stanowi łagodne przejście z wychowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. dla gimnazjum

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. dla gimnazjum PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla gimnazjum PSO opiera się na Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania, który stanowi załącznik do Statutu szkoły. W ramach oceniania przedmiotowego nauczyciel

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ Szkoła Podstawowa w Przygłowie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ Szkoła Podstawowa w Przygłowie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ Szkoła Podstawowa w Przygłowie Cele oceniania wewnątrzszkolnego: poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z edukacji dla bezpieczeństwa

Przedmiotowe zasady oceniania z edukacji dla bezpieczeństwa Przedmiotowe zasady oceniania z edukacji dla bezpieczeństwa I. Metody sprawdzania osiągnięć Ocenianiu podlegają następujące formy aktywności ucznia: prace pisemne: Rodzaj pracy pisemnej: Zakres materiału

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZOWANIE DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ LXXXVI Liceum Ogólnokształcącego W ROKU SZKOLNYM 2006/2007

DIAGNOZOWANIE DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ LXXXVI Liceum Ogólnokształcącego W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 DIAGNOZOWANIE DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ LXXXVI Liceum Ogólnokształcącego W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 Obszar I. Programy nauczania Standard: W szkole nauczanie powiązane jest z wychowaniem, kształceniem umiejętności

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania język angielski klasy I III

Przedmiotowy system oceniania język angielski klasy I III Przedmiotowy system oceniania język angielski klasy I III Szkoła Podstawowa nr 12 im. Mariana Batki w Łodzi 1. Kryteria oceniania z języka angielskiego zostały opracowane zgodnie ze Statutem Szkoły oraz

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. W. SIEMIONA W KRUSZEWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. W. SIEMIONA W KRUSZEWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. W. SIEMIONA W KRUSZEWIE I. Kontrakt z uczniami: 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Ocenie

Bardziej szczegółowo

Ocenianie przedmiotowe. Informatyka inżynierska

Ocenianie przedmiotowe. Informatyka inżynierska Ocenianie przedmiotowe Informatyka inżynierska Zasady oceniania przedmiotowego zostały skonstruowane w oparciu o następujące dokumenty: 1. Ustawa z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015 Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015 Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizacji procesów edukacyjnych Członkowie zespołu ds. ewaluacji: Kultys Marzena,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Ocenianie. Oblicza geografii ROK SZKOLNY 2015/2016

Przedmiotowe Ocenianie. Oblicza geografii ROK SZKOLNY 2015/2016 Przedmiotowe Ocenianie Oblicza geografii ROK SZKOLNY 2015/2016 XLV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W WARSZAWIE OPRACOWAŁ: mgr Arkadiusz Olszyna Kontrakt zawarty między uczniem a nauczycielem

Bardziej szczegółowo

1. Ustawa z dnia 20 lutego 2015r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw(dz. U. z 2015r.poz.357)

1. Ustawa z dnia 20 lutego 2015r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw(dz. U. z 2015r.poz.357) Przedmiotowe Zasady Oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV-VI obowiązujące od roku szk. 2012/2013 ze zmianami od roku 2015/2016 w Szkole Podstawowej nr 30 im. Marii Zientary Malewskiej w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej umiejętności określone w podstawie programowej S t r o n a 1 Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej I. Cele i

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W MOŃKACH RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OBSZAR I

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W MOŃKACH RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OBSZAR I ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W MOŃKACH RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OBSZAR I EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY LUB

Bardziej szczegółowo