zwanym dalej Zamawiającym, a... NIP:..., REGON:..., reprezentowanym przez: , zwanym dalej Wykonawcą.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2... -... zwanym dalej Zamawiającym, a... NIP:..., REGON:..., reprezentowanym przez: 1... -..., 2... -... zwanym dalej Wykonawcą."

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA (wzór) Zawarta w dniu roku w Poznaniu, w następstwie rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie ustawy z r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa pomiędzy: Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, Poznań NIP: , REGON: reprezentowanym przez: zwanym dalej Zamawiającym, a... NIP:..., REGON:..., reprezentowanym przez: , zwanym dalej Wykonawcą. zwanych dalej osobno Stroną lub łącznie Stronami 1 1. Wykonawca zobowiązuje się przygotować oraz przeprowadzić na rzecz Zamawiającego kampanię mediową dla projektu e-um: elektronizacja usług i wymiany korespondencji w Urzędach Marszałkowskich Województwa Wielkopolskiego i Kujawsko Pomorskiego współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ze środków Unii Europejskiej (zwanego dalej Projektem), w zakresie działań szczegółowo określonych w opisie przedmiotu zamówienia w SIWZ stanowiącego załącznik nr 2 do umowy i ofercie wykonawcy stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 2. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie Modernizacja

2 zarządzania w administracji samorządowej. 3. Realizatorem projektu jest Województwo Wielkopolskie z siedzibą w Poznaniu (61-714), al. Niepodległości 34 w partnerstwie z Województwem Kujawsko-Pomorski z siedzibą w Toruniu (87-100), Pl. Teatralny 2 i Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu (61-875) Poznań, al. Niepodległości Wykonawca zrealizuje przedmiot Umowy zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem kampanii stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej umowy oraz szczegółowymi mediaplanami dla poszczególnych mediów. Harmonogram kampanii powinien określać: a) media wybrane do realizacji przedmiotu umowy, b) terminy, c) formaty, d) liczbę emisji e) koszty poszczególnych mediów w ramach planowanej kampanii reklamowej. 2. Mediaplany w ramach kampanii w poszczególnych mediach powinny zawierać szczegółowe informacje o kampanii (zgodnie z zakresem rzeczowym) tj. a) w przypadku reklamy zewnętrznej - kampania billboardowa: termin kampanii oraz szczegółową listę(adresy) lokalizacji nośników wraz ze wskazaniem formatów b) w przypadku reklamy zewnętrznej - kampania na telebimach: termin kampanii oraz szczegółową listę (adresy) lokalizacji nośników wraz z wymiarami nośników oraz listą emisyjną c) w przypadku reklamy zewnętrznej - kampania na autobusach: termin kampanii oraz liczba autobusów w poszczególnych miastach d) w przypadku kampanii internetowej: termin kampanii oraz lista stron wraz z konkretną lokalizacją reklamy w ramach strony i planowanymi wskaźnikami (planowana liczba odsłon) e) w przypadku kampanii radiowej: lista emisyjna zawierająca konkretne dni i godziny emisji spotów oraz podstawowe wskaźniki kampanii (zasięg 1+, OTH oraz GRP) f) w przypadku kampanii prasowej: terminy poszczególnych emisji oraz dokładne lokalizacje artykułów Wykonawca winien dokumentować dowody realizacji przedmiotu umowy w szczególności w

3 postaci zdjęć lub nagrań ekspozycji, emisji, publikacji materiałów reklamowych Zamawiającego z dnia rozpoczęcia i zakończenia. Wykonawca winien je dostarczyć Zamawiającemu w oryginale bądź na nośnikach CD bądź pendrive, w formatach mogących być odtworzonych przez programy dostępne na zasadach licencji freeware, zawierających: 1) kampania billboardowa - jedno zdjęcie obrazujące rozpoczęcie i zakończenie ekspozycji kaŝdego nośnika. Zdjęcie winno zawierać datę dzienną. 2) kampania Internetowa: - listę zawierającą nazwę i adres strony internetowej portalu, wraz z tygodniowymi zrzutami ekranu, od ich umieszczenia do zakończenia 3) Kampania na telebimach: - jedno zdjęcie obrazujące rozpoczęcie i zakończenie ekspozycji kaŝdego telebimu. Zdjęcie winno zawierać datę dzienną. 4) Kampania radiowa - cztery egzemplarze nośników zawierających nagrania czterech róŝnych spotów radiowych - informacje o terminach (dni i godziny) emisji spotów ze wskazaniem stacji radiowej 5) Przeprowadzenie kampanii prasowej - cztery oryginalne egzemplarze gazet, w jakich opublikowane zostały artykuły - cztery kolorowe zrzuty stron internetowych z określeniem godziny i dnia w przypadku publikacji w Internecie. 6) Przeprowadzenie kampanii na autobusach miejskich: - jedno zdjęcie obrazujące rozpoczęcie i zakończenie ekspozycji kaŝdego nośnika. Zdjęcie winno zawierać datę dzienną. 2. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu, pisemne sprawozdanie podsumowującego realizację całości umowy, załączając dowody potwierdzenia wykonania wszystkich zadań realizowanych w ramach umowy oraz raport podsumowujący kampanię, w szczególności zawierający: a) kampania billboardowa (fotografie dla kaŝdego ze 100 nośników) b) kampania na telebimach (fotografie dla kaŝdego z 50 nośników) c) kampania na autobusach ( fotografie dla kaŝdego z 13 nośników) d) kampania Internetowa: - listę zawierającą nazwę i adres strony internetowej portalu, wraz z tygodniowymi zrzutami ekranu ekspozycji bannera - zestawienie zawierające miesięczną liczbę realnych uŝytkowników (RU) z grupy docelowej danego portalu (zgodnie z badaniem Megapanel PBI / Gemius, kwiecień 2015)

4 - miesięczne zestawienie liczby odsłon w ramach kampanii na danym portalu - miesięczne zestawienie łącznej liczby odsłon w ramach kampanii (dla obu województw) f) kampania prasowa: cztery egzemplarze numery gazety z dnia publikacji kaŝdego z artykułów g) kampania radiowa: wszystkie wyemitowane spoty z informacją o terminie ich emisji i) plakaty i broszury: po jednym egzemplarzu z kaŝdego wzoru plakatu i broszury 3. W przypadku kampanii bilboardowej, internetowej, na telebimach, i autobusach do sprawozdania o jakim mowa w ust.2, Wykonawca załącza wyciąg z umowy z podmiotem posiadającym prawa do emisji, ekspozycji, publikacji danego nośnika, w zakresie moŝliwości udostępnienia na nim materiału Zamawiającego przez czas trwania kampanii. 4. W trakcie trwania kampanii reklamowej, Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli i weryfikacji prawdziwości przedłoŝonych informacji i materiałów. 4 Zamawiający ma prawo zgłaszać Wykonawcy na piśmie (takŝe w formie i) wszelkie zastrzeŝenia odnośnie sposobu wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca rozpatrzy zgłoszenie w ciągu 2 dni od chwili jego otrzymania. Nieprawidłowości zostaną usunięte w terminie do 7 dni od momentu zgłoszenia ich przez Zamawiającego. Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy z zachowaniem naleŝytej staranności, przewidzianej dla tego rodzaju działalności, z dbałością o zachowanie dobrego wizerunku podmiotów wskazanych w 1 ust. 3 umowy W terminie do 10 dni od podpisania umowy, Zamawiający dostarczy Wykonawcy informacje i materiały niezbędne do prawidłowego wykonywania niniejszej umowy, w tym pliki projektu graficznego kampanii promocyjnej, w formatach przewidzianych przez Wykonawcę. 2. Zamawiający wyraŝa zgodę (akceptację) w terminie 2 dni roboczych od otrzymania od Wykonawcy informacji w formie pisemnej lub elektronicznej odnośnie formy ekspozycji bądź publikacji dostarczonego przez Zamawiającego materiału. 3. Zgoda (akceptacja) Zamawiającego moŝe być wyraŝona w formie pisemnej lub elektronicznej. 4. W przypadku odmowy przez Zamawiającego zgody (akceptacji) na daną część działań, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy nowy termin (nie dłuŝszy niŝ 3 dni) celem wprowadzenia poprawek. 5. Zamawiający dopuszcza zlecenie realizacji przedmiotu umowy podwykonawcom, jednak

5 Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania podwykonawców jak za działania i zaniechania własne Zamawiający dopuszcza odpłatność za częściowe wykonanie działań wchodzących w skład elementów określonych w Ramowym harmonogramie kampanii promocyjnej projektu (Załącznik nr 4 do niniejszej umowy), w chwili rozpoczęcia kampanii promocyjnej, co następować będzie na podstawie częściowych protokołów zdawczo-odbiorczych podpisanych przez przedstawicieli stron umowy, zawierających informacje, o jakich mowa w 3 ust.1 umowy. 2. Protokół zdawczo odbiorczy (w tym częściowy), którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej umowy będzie zawierać w szczególności: a) dzień i miejsce odbioru oraz zakres wykonanych części umowy b) informację o braku albo istnieniu wad w odbieranej części przedmiotu umowy c) w przypadku stwierdzenia wad zobowiązanie Wykonawcy do usunięcia wad w terminie określonym przez Zamawiającego. d) informacje o jakich mowa w Osobami odpowiedzialnymi za bieŝące nadzorowanie realizacji umowy oraz upowaŝnionymi do podpisywania protokołów zdawczo-odbiorczych i faktur są: - po stronie Zamawiającego - osoba upowaŝniona przez Zamawiającego - po stronie Wykonawcy. 2. Osoby upowaŝnione do współdziałania w ramach realizacji umowy: a) ze strony Zamawiającego:, , telefon b) ze strony Wykonawcy:.., , telefon.. 2. Strony mogą dokonać zmiany osób odpowiedzialnych za kontakty, a wskazanych w ust. 1 i 2, na inne, w formie pisemnego powiadomienia drugiej Strony. Taka zmiana nie jest uwaŝana za zmianę umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady fizyczne i prawne na okres 3 lat liczony dla kaŝdej z części przedmiotu umowy od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego danej części.

6 2. Wykonawca moŝe uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady, jeŝeli wykaŝe, Ŝe wada powstała wskutek wykonania prac wg wskazówek Zamawiającego, które Wykonawca zakwestionował podając pełne uzasadnienie i uprzedził Zamawiającego o przewidzianych skutkach ich zastosowania. 3. Zamawiający zawiadomi pisemnie Wykonawcę o wadach przedmiotu Umowy niezwłocznie po ich wykryciu. Dokonanie odbioru przez Zamawiającego poszczególnych części przedmiotu umowy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, choćby w chwili ich wydania lub odbioru Zamawiający wiedział lub z łatwością mógł się dowiedzieć o wadzie. 4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw osób trzecich powstałych w związku z realizacją umowy w zakresie przewidzianym dla Wykonawcy. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniem związanym z wykonaniem umowy, Zamawiający jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym Wykonawcę, który zwolni zamawiającego z jakiejkolwiek odpowiedzialności w stosunku do osób trzecich Wykonawca zobowiązany jest w ramach realizacji zadań wynikających z umowy do znajomości i przestrzegania Wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dostępnych na stronie: 2. Wykonawca zobowiązuje się do pozyskania wszelkich niezbędnych pozwoleń wynikających z zakresu prac wykonywanych w ramach niniejszej umowy, potrzebnych do jej realizacji. Za brak dopełnienia ww. formalności, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności Za wykonanie przedmiotu umowy wskazanego w 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy łącznie wynagrodzenie ryczałtowe netto w kwocie.zł,/słownie.../ podatek VAT w wysokości..zł,/słownie.../ wynagrodzenie brutto w kwocie..zł/słownie.../ 2. Strony dopuszczają moŝliwość etapowego obioru prac i zapłaty za część zrealizowanych zadań, do wysokości kwoty wskazanej w ust.1 i w ofercie wykonawcy, przez co strony rozumieją podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego o jakim mowa w 6 ust.1 umowy przy rozpoczęciu kampanii reklamowej, przy zaistnieniu następujących przesłanek: 1) kampania billboardowa - umieszczenie100% nośników wskazanych w zamówieniu oraz przez przekazanie Zamawiającemu zdjęcia kaŝdego bilboardu oraz wyciągu z umowy z podmiotem, posiadającym prawa do nośnika w zakresie umoŝliwiającym realizację zakresu umowy odnośnie kampanii bilboardowej, podpisanego

7 przez Wykonawcę i ww. podmiot /podmioty, wskazujące na informacje o wykupieniu przez Wykonawcę miejsca na 100% przewidzianej ilości nośniku/ach przez okres trwania kampanii Zamawiającego, na potrzeby jej przeprowadzenia w obszarze kampanii bilboardowej; 2) kampania Internetowa: - przedłoŝenie listy zawierającej nazwę i adres strony internetowej portalu, wraz z zrzutami ekranu, z dnia rozpoczęcia emisji oraz przez przekazanie Zamawiającemu wyciągu z umowy z podmiotem posiadającym prawa do portalu internetowego w zakresie moŝliwości udostępnienia na nim banneru Zamawiającego przez czas trwania kampanii Internetowej, podpisany przez Wykonawcę i ww. podmiot, zawierający informacje o wykupienia miejsca na wskazanym portalu przez Wykonawcę przez cały okres trwania kampanii Zamawiającego, na potrzeby jej przeprowadzenia w zakresie kampanii Internetowej; 3) kampania na telebimach: - umieszczenie 100% nośników wskazanych w zamówieniu oraz przez przekazanie Zamawiającemu zdjęcia kaŝdego z nośników, oraz przekazanie Zamawiającemu wyciągu z umowy z podmiotem będącym właścicielem telebimu podpisany przez Wykonawcę i ww. podmiotem, zawierający informacje o wykupienia czasu emisji przez Wykonawcę przez cały okres trwania kampanii Zamawiającego, na potrzeby jej przeprowadzenia w zakresie kampanii na telebimach; 4) kampania radiowa - dostarczenie nośnika zawierającego spoty i przekazanie Zamawiającemu wyciągu z umowy z podmiotem posiadającym prawa do emisji materiału Zamawiającego we wskazanej stacji radiowej, podpisany przez Wykonawcę i ww. podmiot, zawierający informacje o wykupieniu czasu emisji, przez cały okres niezbędny do zrealizowania załoŝeń kampanii reklamowej w tym obszarze działań oraz informacje o terminach (dni i godziny) planowanych emisji 5) kampania prasowa - przekazanie Zamawiającemu wyciągu z umowy zawartej z podmiotem posiadającym prawa do gazety (w rozumieniu prawa prasowego) mogącej opublikować artykuł Zamawiającego, podpisany przez Wykonawcę i ww. podmiot, zawierający informacje o wykupieniu łamów o powierzchni i w okresie niezbędnym do zrealizowania załoŝeń kampanii reklamowej w tym obszarze działań 6) kampania na autobusach miejskich: - wyklejenie 100% nośników wskazanych w zamówieniu oraz przez przekazanie Zamawiającemu zdjęcia kaŝdego z nośników z dnia rozpoczęcia ekspozycji, i przekazanie wyciągu z umowy z podmiotem, posiadającym prawa do nośnika w zakresie umoŝliwiającym realizację zakresu umowy odnośnie kampanii na autobusach miejskich, podpisanego przez Wykonawcę i ww. podmiot, wskazującym informacje o wykupieniu przez Wykonawcę miejsca na nośnikach obejmujących 100% ich przewidzianej liczby, przez okres trwania kampanii Zamawiającego, na potrzeby jej

8 przeprowadzenia w zakresie kampanii na autobusach miejskich; 3. Wykonawca w przypadku wskazanym ust. 2 wystawi fakturę VAT zawierającą wyszczególnione pozycje, zrealizowanych działań, zgodnie ceną ofertową danego obszaru kampanii (załącznik nr 1 do umowy) płatną na zasadach przewidzianych w umowie. 4. Ryzyko podwyŝszenia stawki podatku VAT w czasie trwania umowy obciąŝa Wykonawcę. 5. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich zobowiązań wobec organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi wynikających z wykonywania zadań wynikających z niniejszej umowy. 6. Zapłata Wynagrodzenia, nastąpi w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT, których podstawą wystawienia jest podpisanie przez Zamawiającego bez zastrzeŝeń protokołu zdawczo-odbiorczego całości bądź poszczególnych części wchodzących w skład danego obszaru stanowiącego przedmiot umowy. 7. Faktura Wykonawcy zawierać będzie następujące dane Zamawiającego : Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Al. Niepodległości 34, Poznań, NIP: Adresem dla doręczenia Zamawiającemu faktury o której mowa w ust. 7 jest Departament Organizacyjny i Kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Al. Niepodległości 34, Poznań. 9. Jako dzień zapłaty Strony ustalają dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego Zamawiającego Strony przyjmują do wiadomości, iŝ niniejsza umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej. 2. Wykonawca zachowa w ścisłej tajemnicy wszelkie informacje i dokumenty otrzymane od Zamawiającego oraz uzyskane w trakcie współpracy Stron i wykorzysta je wyłącznie w celu realizacji niniejszej Umowy oraz nie ujawni osobom trzecim. Wykonawca jest zobowiązany przedsięwziąć środki słuŝące zapewnieniu poufności tych informacji przez wszystkie osoby uczestniczące ze strony Wykonawcy w wykonaniu niniejszej umowy. 3. Obowiązek zachowania tajemnicy jest nieograniczony w czasie i trwa równieŝ po wykonaniu przez Wykonawcę niniejszej Umowy, lub po jej wypowiedzeniu lub rozwiązaniu przez Strony. 4. Po wykonaniu niniejszej Umowy lub po jej rozwiązaniu Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu wszelkie przekazane w ramach niniejszej Umowy materiały oraz ich wszelkie odpisy, kopie lub inne nośniki zawierające te informacje lub dokumenty w terminie 7 dni od

9 wykonania lub rozwiązania w innym trybie Umowy Zamawiający jest uprawniony obciąŝyć Wykonawcę karami umownymi: a) za opóźnienia w wykonaniu danej części przedmiotu umowy określonego w Ramowym harmonogramie kampanii promocyjnej, w wysokości 1 % łącznego wynagrodzenia netto przewidzianego w 10 ust.1 umowy, za kaŝdy dzień opóźnienia; b) za opóźnienie w usunięciu stwierdzonych podczas odbiorów oraz w okresie rękojmi wad w wysokości 1 % łącznego wynagrodzenia netto przewidzianego w 10 ust.1 umowy, za kaŝdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na ich usunięcie. c) za skrócenie czasu bądź braku pełnej ekspozycji, publikacji, emisji materiału reklamowego w terminach i na nośnikach oraz obszarach wskazanych w załączniku nr 4 do umowy, w wysokości 20 % wynagrodzenia netto określonego w 10 ust.1 umowy, w zakresie obszaru bądź nośnika, którego ekspozycja, emisja bądź publikacja uległa skróceniu bądź braku pełnej ekspozycji, d) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności zaleŝnych od Wykonawcy oraz za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności niezaleŝnych od Zamawiającego, w wysokości 20 % łącznego wynagrodzenia netto określonego w 10 ust.1 umowy. e) Za niedostarczenie w terminie kompletu podsumowania kampanii wraz z pełną dokumentacją wizualną(dźwiękową) o jakiej mowa w 3 ust.2 umowy w wysokości 30 % łącznego wynagrodzenia netto określonego w 10 ust.1 umowy. 3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku poniesionej szkody przekraczającego wysokość zastrzeŝonych kar umownych Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie: a) opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy wskazujące na to, Ŝe przedmiot umowy nie zostanie wykonany w terminach określonych w Ramowym harmonogramie realizacji umowy (Zał. Nr 6 do niniejszej umowy). b) w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę zobowiązań określonych w umowie, których skutki nie zostały usunięte w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia na piśmie o konieczności ich usunięcia. c) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŝy w interesie publicznym, czego nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

10 Odstąpienie od umowy w tym przypadku moŝe nastąpić w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o powyŝszych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca moŝe Ŝądać wyłącznie wynagrodzenia naleŝnego z tytułu wykonania części umowy (art. 145 Prawo zamówień publicznych). d) rozwiązania lub likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy. 2. Odstąpienie od umowy w przypadkach, o których mowa w ust. 1 lit. a i b moŝe nastąpić w terminie 7 dni od ich zaistnienia, a w przypadkach, o których mowa w ust. 1 lit. d w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o ich zaistnieniu. 3. Odstąpienie przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym moŝe nastąpić w przypadku podania nieprawdy przez Wykonawcę, w zakresie wskazanym w 3 ust. 1 i 2 bądź w 10 ust. 2 umowy. W takim przypadku Zamawiającemu przysługuje prawo do zwrotu całości przekazanego Wykonawcy wynagrodzenia, z odsetkami ustawowymi oraz do naliczenia kary umownej w wysokości o jakiej mowa w 12 ust 1c umowy. 4. Odstąpienie od umowy winno zawierać uzasadnienie i być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem niewaŝności Zamawiający zastrzega, Ŝe terminy realizacji przedmiotu umowy wynikające z Ramowego harmonogramu kampanii promocyjnej (Załącznik nr 4 do niniejszej umowy) mogą być, z przyczyn leŝących po stronie Zamawiającego, zmieniane. Strony umowy dopuszczają zmiany tych terminów za obopólnym porozumieniem. 2. Zamawiający przewiduje moŝliwość zmiany umowy w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. 3. W przypadku zmian o których mowa w ust. 1 i 2 wymagane jest dla waŝności dokonanych zmian zachowanie formy pisemnej (aneksu do umowy). 4. Zmiana adresu, nazwy lub formy organizacyjno-prawnej którejkolwiek ze Stron umowy nie stanowi zmiany jej treści i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy. 5. Strony umowy zobowiązują się do informowania siebie wzajemnie o zmianie formy organizacyjno-prawnej lub o zmianie adresu. Zawiadomienie uwaŝa się za skutecznie doręczone, jeŝeli zostanie sporządzone na piśmie i dostarczone drugiej stronie osobiście, lub poprzez operatora pocztowego. 15 Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny

11 właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. Strony uznają wyłączną jurysdykcję sądów polskich. 16 Strony ustalają, Ŝe korespondencja między nimi będzie odbywać się w języku polskim za pomocą listów zwykłych, listów poleconych, pocztą elektroniczną lub pocztą kurierską na adresy do korespondencji: - dla Zamawiającego wymieniony w 10 ust. 6 umowy - dla Wykonawcy:.. 17 Niniejsza Umowa sporządzona została w trzech egzemplarzach, dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający, jeden egzemplarz Wykonawca. ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: podpis: imię i nazwisko: podpis: imię i nazwisko: Wykaz załączników: Załącznik Nr 1 Kserokopia oferty Wykonawcy; Załącznik Nr 2 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia; Załącznik Nr 3 Wzór protokołu odbioru; Załącznik Nr 4 Ramowy harmonogram kampanii promocyjnej projektu Załącznik Nr 3 do umowy Wzór protokołu odbioru PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY

12 Sporządzony roku w Poznaniu, w związku z odbiorem przedmiotu umowy /części przedmiotu umowy:. Zgodnie z umową nr z dnia.roku, w ramach projektu e-um: elektronizacja usług i wymiany korespondencji w Urzędach Marszałkowskich Województwa Wielkopolskiego i Kujawsko Pomorskiego współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ze środków Unii Europejskiej, Wykonawca:.. Zamawiający: Ustalenia: a) Zadanie zostało wykonane zgodnie z umową Zadanie w obszarze zostało wykonane w porozumieniu z Zamawiającym, zgodnie z umową nr. z dnia roku. Wykonawca przekazał Zamawiającemu : b) w stosunku do umowy wskazuje się następujące niezgodności: c) Uzgodnienia dotyczące usunięcia stwierdzonych wad:. Zamawiający: Wykonawca:.... Zał. Nr 4 do umowy Ramowy harmonogram kampanii promocyjnej projektu 1. OOH: Przeprowadzenie kampanii billboardowej (billboard rozumiany jako nośnik reklamy zewnętrznej) a) Zakres prac agencji: druk plakatów, wyklejenie nośników oraz miesięczna ekspozycja; pliki (przygotowane pod podaną przez agencję specyfikację) zostaną

13 dostarczone przez Zleceniodawcę b) Zakładane formaty reklamowe: - citylight (1,2m x 1,8m; nośnik pionowy; podświetlany) - billboard (min. 12m2; nośnik poziomy) c) Liczba nośników: - województwo wielkopolskie: 15 citylight'ów w mieście Poznań oraz 47 billboardów na terenie całego województwa wielkopolskiego (31 powiatów), - województwo kujawsko-pomorskie: 10 citylight'ów w Bydgoszczy i Toruniu oraz 28 billboardów na terenie całego województwa kujawsko-pomorskiego (19 powiatów), d) Sumaryczna liczba wszystkich nośników: 100 f) Termin i czas trwania kampanii: (kampania miesięczna) 2. Internet: Przeprowadzenie kampanii internetowej: a) Zakres prac dla agencji: emisja banera reklamowego b) Dopuszczalny format reklamowy: format nieintruzywny - double billboard (750 x 200 px); pliki (przygotowane pod podaną przez agencję specyfikację) zostaną dostarczone przez Zleceniodawcę c) Miejsca emisji: - 5 portali (w tym co najmniej jeden portal społecznościowy) docierających do mieszkańców województwa wielkopolskiego - 5 portali (w tym co najmniej jeden portal społecznościowy) docierających do mieszkańców województwa kujawsko - pomorskiego d) Warunki konieczne do przeprowadzanie kampanii: - kampania powinna być goetargetowana (w ramach województw) - dopuszczalne jest aby ten sam portal powtarzał się w obu województwach - miesięczna liczba realnych uŝytkowników (RU) z grupy docelowej danego portalu powinna wynosić minimum (zgodnie z badaniem Megapanel PBI / Gemius, kwiecień 2015) e) Dodatkowe załoŝenia: - minimalna liczba odsłon w ramach kampanii na portal powinna wynosić z cappingiem 5. - łączna liczba odsłon w ramach kampanii (dla obu województw) powinna wynosić nie mniej niŝ f) Termin i czas trwania kampanii: (kampania dwumiesięczna). 3. OOH: Przeprowadzenie kampanii na telebimach: a) Zakres prac agencji: miesięczna ekspozycja; pliki (przygotowane pod podaną przez agencję specyfikację) zostaną dostarczone przez Zleceniodawcę b) Dopuszczalny format reklamowy: spot 5 sec c) Liczba nośników: - województwo wielkopolskie: 25 telebimów, w tym po 5 telebimów w kaŝdym mieście powyŝej 100 tys. mieszkańców - województwo kujawsko-pomorskie: 15 telebimów, w tym po 5 telebimów w

14 kaŝdym mieście powyŝej 100 tys. mieszkańców d) Sumaryczna liczba wszystkich nośników: 40 e) Dodatkowe załoŝenia: - minimalna wielkość nośnika powinna wynosić 6m2 - spot powinien być emitowany w kaŝdej godzinie pomiędzy godziną 6:00 a 22:00 - liczba emisji spotu w godzinie: 12 f) Termin i czas trwania kampanii: (kampania miesięczna) 4. Radio: Przeprowadzenie kampanii radiowej a) Zakres prac agencji: produkcja spotów radiowych oraz ich emisja na antenie radiowej b) Wytyczne do produkcji spotów: - liczba spotów: 4 (2 spoty na województwo wielkopolskie oraz 2 spoty na województwo kujawsko-pomorskie) - długość spotów: 30 sec - w ramach województwa obydwa spoty będą miały 20 sec części wspólnej oraz 10 sec części róŝnicującej - dla wszystkich spotów zakładany jest jeden lektor oraz wykorzystanie muzyki z biblioteki. Scenariusze spotów zostaną dostarczone przez Zleceniodawcę c) Liczba emisji spotów w ramach danego województwa: - województwo wielkopolskie: 50 (5 spotów dziennie) - województwo kujawsko-pomorskie: 50 (5 spotów dziennie) d) Dodatkowe załoŝenia: - kampania powinna zostać zrealizowana w ramach jeden stacji radiowej na województwo. Wybrane stacje radiowe powinny swoim zasięgiem technicznym obejmować teren całego województwa - emisje: dni robocze, godz. 7:00-10:00 oraz 15:00-17:00 e) Termin i czas trwania kampanii: pomiędzy a (kampania 10- dniowa) 5. Prasa: Przeprowadzenie kampanii prasowej a) Zakres prac agencji: emisja artykułów prasowych (artykuły zostaną dostarczone przez Zleceniodawcę i będą składane przez redakcję) b) Nośnik reklamy: - co najmniej dwa tytuły prasy regionalnej, które swoim zasięgiem obejmują województwo wielkopolskie - co najmniej dwa tytuły prasy regionalnej, które swoim zasięgiem obejmują województwo kujawsko-pomorskie c) Liczba emisji: - województwo wielkopolskie: 7 (min. 5 na stronach redakcyjnych głównego wydania tytułu regionalnego, max. 2 w dodatkach tematycznych do głównego wydania tytułu regionalnego) - województwo kujawsko-pomorskie: 9 (min. 6 na stronach redakcyjnych głównego wydania tytułu regionalnego, max. 3 w dodatkach tematycznych do głównego wydania tytułu regionalnego) d) Format reklamy: artykuł promocyjny (2,5 tys znaków = ca 1/2 strony w poziomie) e) Dodatkowe załoŝenia: - dopuszcza się wykorzystanie wydań regionalnych prasy ogólnopolskiej - między poszczególnymi emisjami w danym województwie musi być zachowany co

15 najmniej jeden dzień róŝnicy f) Termin trwania kampanii: pomiędzy a OOH: Przeprowadzenie kampanii na autobusach miejskich: a) Zakres prac agencji: druk, wyklejanie oraz miesięczna ekspozycja; pliki (przygotowane pod podaną przez agencję specyfikację) zostaną dostarczone przez Zleceniodawcę b) Dopuszczalny format reklamy: Full Back c) Nośnik: autobus miejski d) Liczba nośników: - województwo wielkopolskie: 8 autobusów w mieście Poznań - województwo kujawsko-pomorskie: 2 autobusy w mieście Toruń oraz 3 autobusy w mieście Bydgoszcz e) Termin i czas trwania kampanii: (miesięczna kampania) 7. Druk plakatów oraz ulotek Plakaty B2 2 wzory Nakład: 3300 egz. Format: B2 Papier: kreda 135 g Zadruk : 4+0 Broszura 2 wzory Nakład: Format: A4 Papier: Stron: 16 Zadruk: kolor obustronny Okładka: papier kreda matowa, powlekany dwustronnie 250g/m2 Wnętrze: papier kreda matowa powlekany dwustronnie 170g/m2 Druk plakatów i broszur wraz z ich dostarczeniem do Zamawiającego winien zakończyć się do 7 września 2015r.. Treść dla broszury i projekt plakatu dostarczy Zamawiający na zasadach przewidzianych w umowie.

Załącznik nr 5 WZÓR. Oryginał/Kopia. UMOWA (wzór)

Załącznik nr 5 WZÓR. Oryginał/Kopia. UMOWA (wzór) Załącznik nr 5 WZÓR Oryginał/Kopia UMOWA (wzór) zawarta w Krakowie w dniu 2008 roku pomiędzy: Województwem Małopolskim, z siedzibą w Krakowie, przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji:

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA (wzór) Zawarta w dniu... 2014 roku w Poznaniu, w następstwie rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

UMOWA (Wzór) Załącznik nr 5 do SIWZ FE.VIII.3321/4-3/10

UMOWA (Wzór) Załącznik nr 5 do SIWZ FE.VIII.3321/4-3/10 Załącznik nr 5 do SIWZ FE.VIII.3321/4-3/10 UMOWA (Wzór) zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Województwem Małopolskim, z siedzibą przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul.

Bardziej szczegółowo

Afisze, plakaty. Foldery. Zaproszenia. Ulotki. Część I

Afisze, plakaty. Foldery. Zaproszenia. Ulotki. Część I Zał. Nr 1 do SIWZ Część I Afisze, plakaty Format B2 Format B2 Format B3 Gramat. pap. 150 Gramat. pap. 150 Gramat. pap. 150 Kolor - 2 kolory - 80 szt Kolor - 1 pełny - 4.170 szt. kolor 2 kolory - 200 szt.

Bardziej szczegółowo

WFOŚiGW w Warszawie Postępowanie nr ZP-7/2010

WFOŚiGW w Warszawie Postępowanie nr ZP-7/2010 Załącznik nr 7B do SIWZ (zadanie 2) UMOWA Nr. (wzór) zawarta w dniu..2010 r. w Warszawie, pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, z siedzibą przy ul. J. S. Bacha

Bardziej szczegółowo

... reprezentowanym przez:...

... reprezentowanym przez:... WZÓR UMOWY CZĘŚĆ II Załącznik nr 5b do SIWZ Umowa zawarta w dniu... 2015 roku w Poznaniu pomiędzy: Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy zał. do SIWZ nr DOA-IV Nr RU DOA.IV-... / 2012

Istotne postanowienia umowy zał. do SIWZ nr DOA-IV Nr RU DOA.IV-... / 2012 Projekt finansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ II Umowa (Kontrakt)

CZEŚĆ II Umowa (Kontrakt) Gmina Wrocław, działająca przez Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław tel.: +48 71 721-58-10 fax: +48 71 721-58-11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) CZEŚĆ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY Nr./2012

PROJEKT UMOWY Nr./2012 Nr sprawy: MW/ZP/1/11 Załącznik nr 6 PROJEKT UMOWY Nr./2012 zawarta w Łosiowie dnia..roku, pomiędzy: Opolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Łosiowie 49-330 Łosiów, ul. Główna 1 NIP 747-10-02-433, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Umowa nr /2010

Załącznik nr 3. Umowa nr /2010 Umowa nr /2010 Załącznik nr 3 W dniu r. pomiędzy Gminą Dopiewo, mającą siedzibę przy ul. Leśnej 1c w Dopiewie NIP, REGON..., reprezentowaną przez Wójta Gminy Dopiewo mgr Andrzeja StraŜyńskiego zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 3 Istotne postanowienia umowy w dniu...r. w Poznaniu pomiędzy: Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 18,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... Przedmiot umowy

UMOWA NR... Przedmiot umowy UMOWA NR... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy:...... będącym płatnikiem VAT: NIP..., REGON... reprezentowanym przez:......, zwanym dalej Zamawiającym, a... z siedzibą w..., przy ul...., prowadzącym

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-21/13 Załącznik nr 4 do SIWZ - Postanowienia ogólne umowy ... Zarząd Transportu Miejskiego Zamawiającym Wykonawcą Stronami 1

Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-21/13 Załącznik nr 4 do SIWZ - Postanowienia ogólne umowy ... Zarząd Transportu Miejskiego Zamawiającym Wykonawcą Stronami 1 ... Umowa zawarta w dniu... 2013 r. w Poznaniu pomiędzy: Zarząd Transportu Miejskiego, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP 779-23-46-900, reprezentowanym przez: zwanym dalej Zamawiającym, a reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA /PROJEKT ... 2) sporządzenie dwóch kreacji, (projektu) plakatu na potrzeby kampanii związanej z Europejskim Rokiem Obywateli;

UMOWA /PROJEKT ... 2) sporządzenie dwóch kreacji, (projektu) plakatu na potrzeby kampanii związanej z Europejskim Rokiem Obywateli; UMOWA /PROJEKT zawarta w dniu. w Zielonej Górze pomiędzy: Województwem Lubuskim Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Zielonej Górze, z siedzibą w Zielonej Górze (kod 65-042) przy Al. Niepodległości

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej Zleceniobiorcą reprezentowaną przez:

zwaną dalej Zleceniobiorcą reprezentowaną przez: Wzór umowy Wykonawca zobowiązany jest zaakceptować załączony wzór umowy. Wzór ten przeznaczony jest dla Wykonawców, którzy wykonywać będą cały przedmiot zamówienia wyłącznie osobiście. Umowa nr /. o usługi

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: MW/ZP/6/13. Załącznik nr 6. WZÓR UMOWY Nr./13

Nr sprawy: MW/ZP/6/13. Załącznik nr 6. WZÓR UMOWY Nr./13 Nr sprawy: MW/ZP/6/13 Załącznik nr 6 WZÓR UMOWY Nr./13 zawarta w Łosiowie dnia..roku, pomiędzy: Opolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Łosiowie 49-330 Łosiów, ul. Główna 1 NIP 747-10-02-433, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA DOWÓZ UCZNIÓW DO GIMNAZJUM W PTASZKOWEJ I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CIENIAWIE

UMOWA NA DOWÓZ UCZNIÓW DO GIMNAZJUM W PTASZKOWEJ I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CIENIAWIE UMOWA NA DOWÓZ UCZNIÓW DO GIMNAZJUM W PTASZKOWEJ I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CIENIAWIE Zawarta w Urzędzie Gminy w Grybowie w dniu...2009 r. po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... Przedmiot umowy 1 2 wymian wodomierzy zimnej i ciepłej wody oraz ciepłomierzy wraz z ich zaplombowaniem w budynku przy ul. Piaskowej 7.

UMOWA NR... Przedmiot umowy 1 2 wymian wodomierzy zimnej i ciepłej wody oraz ciepłomierzy wraz z ich zaplombowaniem w budynku przy ul. Piaskowej 7. UMOWA NR... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy:... będącym płatnikiem VAT: NIP..., REGON... reprezentowanym przez:..., zwanym dalej Zamawiającym, a... z siedzibą w..., przy ul...., prowadzącym działalność

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ. UMOWA ( wzór)

Załącznik nr 3 do SIWZ. UMOWA ( wzór) Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA ( wzór) zawarta w dniu. 2011 r. w Poznaniu pomiędzy: Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań, NIP: 778-13-44-777

Bardziej szczegółowo

Oryginał/Kopia UMOWA ... , zwanym w treści umowy WYKONAWCĄ, w imieniu którego działa:

Oryginał/Kopia UMOWA ... , zwanym w treści umowy WYKONAWCĄ, w imieniu którego działa: Oryginał/Kopia WZÓR UMOWA zawarta w dniu. w Krakowie pomiędzy Gminą Miejską Kraków, z siedzibą przy P. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, zwaną w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM, w imieniu której

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego na Emisję III edycji kampanii Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego na Emisję III edycji kampanii Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego na Emisję III edycji kampanii Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie Wzór umowy UMOWA zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy, Głównym Inspektoratem

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny. Program Operacyjny Kapitał Ludzki lata

Europejski Fundusz Społeczny. Program Operacyjny Kapitał Ludzki lata Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki lata 2007-2013 Zadanie nr 1 Diagnoza struktury organizacyjnej sądownictwa Projekt Modernizacja sposobu świadczenia usług przez wymiar sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Zalącznik Nr 5 do SIWZ

Wzór umowy. Zalącznik Nr 5 do SIWZ Zalącznik Nr 5 do SIWZ Wzór umowy W związku z wyborem oferty najkorzystniejszej dokonanym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (art.39

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

Zamówienie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Zamówienie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zamówienie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu Istotne postanowienia umowy nr TRD/ /2013 W dniu.

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) zwanym w treści umowy WYKONAWCĄ, w imieniu którego działają:

UMOWA (wzór) zwanym w treści umowy WYKONAWCĄ, w imieniu którego działają: Załącznik nr 1 do wniosku WPP-1 UMOWA (wzór) zawarta w dniu w Krakowie pomiędzy Gminą Miejską Kraków, z siedzibą przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, zwaną w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM,

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA NR WZP/WO/U-332-60/12

dla rozwoju Mazowsza Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA NR WZP/WO/U-332-60/12 dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: UMOWA NR... W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ ZZP-143/12 Wzór umowy. Umowa nr.

Załącznik nr 2 do SIWZ ZZP-143/12 Wzór umowy. Umowa nr. Umowa nr. Załącznik nr 2 do SIWZ ZZP-143/12 Wzór umowy zawarta w dniu.. 2012 r. w Warszawie na podstawie art.... ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR WZP.273...2014

WZÓR UMOWY UMOWA NR WZP.273...2014 WZÓR UMOWY UMOWA NR WZP.273....2014 zawarta w dniu.... 2014 roku w Toruniu, pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1., 2... a.. zwanym dalej Wykonawcą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 4 do SIWZ U M O W A NR... Zawarta w dniu... w... pomiędzy Karkonoskim Parkiem Narodowym z siedzibą w Jeleniej Górze ul. Chałubińskiego 23 reprezentowanym przez: - dr inŝ. Andrzeja Raj Dyrektora

Bardziej szczegółowo

KARTA INDYWIDUALNYCH USŁUG DORADCZYCH wzór

KARTA INDYWIDUALNYCH USŁUG DORADCZYCH wzór KARTA INDYWIDUALNYCH USŁUG DORADCZYCH wzór Załącznik nr 1. Numer projektu Tytuł projektu Nazwisko Imię Adres zamieszkania Dane Uczestnika projektu Data usługi: Godziny (od do): Czas trwania: Podpis uczestnika

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA. firmą,... wpisaną do. Regon...

WZÓR UMOWA. firmą,... wpisaną do. Regon... Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR UMOWA zawarta w dniu.. w Warszawie w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR WZP/WIS/U /10 (projekt umowy)

UMOWA NR WZP/WIS/U /10 (projekt umowy) dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budŝetu Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zamówienie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko UMOWA

Zamówienie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko UMOWA Zamówienie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko UMOWA zawarta w Warszawie, w dniu... 2014 r. pomiędzy: Załącznik nr 2 do Regulaminu Skarbem

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy. UMOWA zawarta w dniu r. w Poznaniu

Projekt umowy. UMOWA zawarta w dniu r. w Poznaniu Projekt umowy Załącznik nr 5 pomiędzy: UMOWA zawarta w dniu.. 2015 r. w Poznaniu Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu, 61-875 Poznań, al. Niepodległości 10, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 5A DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 5A DO SIWZ Załącznik nr 2 do umowy ramowej nr.. Wzór umowy wykonawczej Umowa wykonawcza nr... zawarta w dniu...r. w Warszawie pomiędzy: Pocztą Polską Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Rakowiecka 26, 00-940

Bardziej szczegółowo

Dostawę nowego samochodu typu mikrobus

Dostawę nowego samochodu typu mikrobus ROZDZIAŁ II ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W dniu grudnia 2010 r. w Mińsku Mazowieckim została zawarta Umowa pomiędzy: 1. Ośrodkiem Centralnego Szkolenia Maszynistów w Mińsku Mazowieckim w likwidacji, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... 1 Oświadczenia Stron

UMOWA Nr... 1 Oświadczenia Stron UMOWA Nr... zawarta w dniu. 2011 r. w Nowym Sączu pomiędzy: Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ, ul. Długosza 3, 33-300 Nowy Sącz, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr..2013. zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym

U M O W A nr..2013. zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym U M O W A nr..2013 zawarta dnia r. w Ostródzie pomiędzy Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT, 14-100 Ostróda, ul. Kościuszki 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym przy

Bardziej szczegółowo

Projekt: umowa zlecenie

Projekt: umowa zlecenie Załącznik nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na Zarządzanie projektem Od bariery po sukces! współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZP/PN/SZP/4/2013 (wzór) zawarta w dniu... w Szczawnie- Zdroju. pomiędzy:

Umowa nr ZP/PN/SZP/4/2013 (wzór) zawarta w dniu... w Szczawnie- Zdroju. pomiędzy: Załącznik nr 5 do SIWZ Umowa nr ZP/PN/SZP/4/2013 (wzór) zawarta w dniu... w Szczawnie- Zdroju pomiędzy: Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A z siedzibą w Szczawnie- Zdroju przy ul. Szczawieńskiej

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY załącznik nr 5 Umowa nr.. zawarta w Toruniu dnia.

WZÓR UMOWY załącznik nr 5 Umowa nr.. zawarta w Toruniu dnia. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich WZÓR UMOWY załącznik nr 5 Umowa nr.. zawarta w Toruniu dnia. pomiędzy: Województwem Kujawsko-Pomorskim z siedzibą w Toruniu 87-100, Plac Teatralny

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Murowanej Goślinie pomiędzy: Stowarzyszenie DZIEJE z siedzibą przy ulicy Jagodowej 36A/7, Murowana Goślina,

UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Murowanej Goślinie pomiędzy: Stowarzyszenie DZIEJE z siedzibą przy ulicy Jagodowej 36A/7, Murowana Goślina, Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Murowanej Goślinie pomiędzy: Stowarzyszenie DZIEJE z siedzibą przy ulicy Jagodowej 36A/7, 62-095 Murowana Goślina, NIP 777-322-03-74,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA NR... zawarta w dniu... roku w Warszawie

WZÓR UMOWA NR... zawarta w dniu... roku w Warszawie Załącznik nr 17 do SIWZ WZÓR UMOWA NR... zawarta w dniu...... roku w Warszawie pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej z siedzibą w Warszawie, zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym, w imieniu którego działa

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. 2. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z kosztorysem ofertowym za cenę: Netto... Podatek VAT... Cena brutto... Słownie brutto...

FORMULARZ OFERTY. 2. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z kosztorysem ofertowym za cenę: Netto... Podatek VAT... Cena brutto... Słownie brutto... Załącznik nr 1 Pełna nazwa Wykonawcy Adres siedziby Wykonawcy Ulica Miejscowość, kod pocztowy Województwo Adres do korespondencji NIP REGON / KRS Nr telefonu do kontaktu Nr faksu do kontaktu Adres e-mail

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/1/ B/III/3/2/B/III/3/3/.../14 /GZ

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/1/ B/III/3/2/B/III/3/3/.../14 /GZ UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/1/ B/III/3/2/B/III/3/3/.../14 /GZ Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27 reprezentowanym na

Bardziej szczegółowo

zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym, a...

zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym, a... SIWZ: przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niŝ kwota unijna dla dostaw/usług tj 206000 euro nr sprawy: AP341-93/08 Załącznik nr 7 WZÓR UMOWY Zawarta w dniu w Rudzie Śląskiej pomiędzy Miastem na

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY dla zadania nr 1. Umowa nr

PROJEKT UMOWY dla zadania nr 1. Umowa nr ZP/BPD/47/2012 Załącznik nr 3 do SIWZ PROJEKT UMOWY dla zadania nr 1 Umowa nr Zawarta w dniu. r. pomiędzy Uniwersytetem Rzeszowskim, Aleja Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów REGON 691560040, NIP 813-323-88-22

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Zamawiającym, a NIP:., Regon.. zwaną dalej Wykonawcą. Strony oświadczają co następuje:

zwanym dalej Zamawiającym, a NIP:., Regon.. zwaną dalej Wykonawcą. Strony oświadczają co następuje: 3310/3311/126/OKS/BO/2016-OZP/20 Załącznik nr 2 Wzór umowy WUP/OZP/ /2016 Umowa została zawarta w Gdańsku, dnia. pomiędzy: Województwem Pomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Gdańsku, Adres: ul Podwale

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr...

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Identyfikator:ZSNr1.ZP.271.2.2014 Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Zawarta w dniu... 2014 roku we Wronkach pomiędzy Zespołem Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR BGM-. Nr Centralnego Rejestru UM........, zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM, a...

WZÓR UMOWY UMOWA NR BGM-. Nr Centralnego Rejestru UM........, zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM, a... Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR BGM-. Nr Centralnego Rejestru UM... W dniu... 2013 r. w Szczecinie pomiędzy: GMINĄ MIASTO SZCZECIN (NIP: 851-030-94-10), Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Wzór UMOWY Nr...

Załącznik nr 6. Wzór UMOWY Nr... Wzór UMOWY Nr... Załącznik nr 6 Dnia... 2008 r, w Lublinie pomiędzy Gminą Lublin, Pl. Łokietka 1, 20 109 Lublin reprezentowaną przez: Adama Wasilewskiego Prezydenta Miasta Lublin zwanym w treści umowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiotem umowy jest: Zakup solanki do celów zabiegowych w ilości litrów o stęŝeniu..%

1. Przedmiotem umowy jest: Zakup solanki do celów zabiegowych w ilości litrów o stęŝeniu..% ZP/PN/1/2011 Załącznik nr 5 do SIWZ (wzór) UMOWA nr ZP/PN/. /2011 zawarta w dniu r. w Jaworzu pomiędzy Beskidzkim Zespołem Leczniczo Rehabilitacyjnym Szpitalem Opieki Długoterminowej w Jaworzu 43-384 Jaworze

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... 2014 r. w Słubicach pomiędzy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. Ul. Krótka 8 69-100 Słubice NIP: 591-10-29-335 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ BZP PM WZÓR UMOWY. U M O W A Nr /2013

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ BZP PM WZÓR UMOWY. U M O W A Nr /2013 ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ BZP.243.213.2013.PM WZÓR UMOWY U M O W A Nr /2013 zawarta w dniu... na podstawie przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dziennik Ustaw 2013 r., poz. 907)

Bardziej szczegółowo

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2 (WZÓR UMOWY) UMOWA ZLECENIE NR.. /2014 zawarta w dniu...2014 r. w Poznaniu pomiędzy: Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli ul. Górecka 1 60-201 Poznań tel. 61 858 47 00 fax 61 852 33 29 NIP 778-12-01-629

Bardziej szczegółowo

MUZEUM NARODOWYM W POZNANIU,

MUZEUM NARODOWYM W POZNANIU, Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytetu XI Działania 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. Wzór umowy. Umowa zawarta w dniu 2011 roku, w Poznaniu, pomiędzy:

Załącznik nr 6 do SIWZ. Wzór umowy. Umowa zawarta w dniu 2011 roku, w Poznaniu, pomiędzy: Wzór umowy Załącznik nr 6 do SIWZ Umowa zawarta w dniu 2011 roku, w Poznaniu, pomiędzy: Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy:

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Umowa nr ZTM.EE. /14 zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zwanym dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez: posiadającym NIP, REGON. Strony wspólnie ustalają, co następuje:

UMOWA Nr.. zwanym dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez: posiadającym NIP, REGON. Strony wspólnie ustalają, co następuje: Załącznik Nr 4 do SIWZ - projekt - UMOWA Nr.. zawarta w dniu. 2013 r. w Jeleniej Górze pomiędzy Powiatem Jeleniogórskim z siedzibą władz w Jeleniej Górze, z/s 58-500 Jelenia Góra, ul. Kochanowskiego 10,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy:

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: Załącznik nr 8 do siwz projekt umowy Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, NIP:

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu. pomiędzy:

UMOWA. zawarta w dniu. pomiędzy: UMOWA Wzór umowy załącznik nr 3 do SIWZ Przygotowanie oraz druk dwóch rodzajów folderów promocyjnych i kalendarzy książkowych na rok 2014 na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w

Bardziej szczegółowo

WFOŚiGW w Warszawie Postępowanie nr ZP-14/2010

WFOŚiGW w Warszawie Postępowanie nr ZP-14/2010 Załącznik Nr 6 do SIWZ UMOWA (wzór) Zawarta w dniu..pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z siedzibą przy ul. Jana Sebastiana Bacha 2, 02-743 Warszawa, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10 do siwz Projekt umowy UMOWA NR. zawarta w dniu r. w Warszawie pomiędzy:

Załącznik nr 10 do siwz Projekt umowy UMOWA NR. zawarta w dniu r. w Warszawie pomiędzy: Załącznik nr 10 do siwz Projekt umowy UMOWA NR. zawarta w dniu.. 2009 r. w Warszawie pomiędzy: Samorządem Województwa Mazowieckiego - zwanym dalej Zamawiającym :.... a reprezentowanym przez:... zwanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY DOSTAWY zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim pomiędzy: Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych STARKOM Sp.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do siwz UMOWA (wzór)

Załącznik nr 1 do siwz UMOWA (wzór) Załącznik nr 1 do siwz UMOWA (wzór) zawarta w dniu w Krakowie pomiędzy Gminą Miejską Kraków, z siedzibą przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, zwaną w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM, w imieniu

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.) Zawarta w dniu...2015 r. w Kielcach pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym a (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS), zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr./11 Na publikację ogłoszeń płatnych w prasie codziennej (dzienniku) o zasięgu regionalnym (województwo lubelskie)

Umowa Nr./11 Na publikację ogłoszeń płatnych w prasie codziennej (dzienniku) o zasięgu regionalnym (województwo lubelskie) Załącznik nr 3 do SIWZ wzór umowy Umowa Nr./11 Na publikację ogłoszeń płatnych w prasie codziennej (dzienniku) o zasięgu regionalnym (województwo lubelskie) zawarta w dniu.. pomiędzy Lubelską Agencją Wspierania

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr 9/DWF/PN/2013

UMOWA Nr 9/DWF/PN/2013 WZÓR - nie załączać do oferty Załącznik nr 2 do SIWZ znak sprawy: 9/DWF/PN/2013 UMOWA Nr 9/DWF/PN/2013 W dniu 2013 roku w Warszawie, pomiędzy: Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej z siedzibą w (00-513)

Bardziej szczegółowo

Umowa nr Umowa współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Umowa nr Umowa współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowa nr... zawarta w dniu w Warszawie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) pomiędzy: Skarbem Państwa - Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

2. Strony nie zakładają zmiany sposobu realizacji umowy, w szczególności w zakresie zmiany rozkładu jazdy, trasy linii autobusowych i przystanków.

2. Strony nie zakładają zmiany sposobu realizacji umowy, w szczególności w zakresie zmiany rozkładu jazdy, trasy linii autobusowych i przystanków. UMOWA Nr... dotycząca świadczenia usług przewozowych wykonywanych w ramach regularnej zbiorowej komunikacji lokalnej na linii komunikacyjnej Tuszyn Łódź, Łódź Tuszyn w granicach administracyjnych gminy

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... o wykonanie robót budowlanych

UMOWA Nr... o wykonanie robót budowlanych UMOWA Nr... o wykonanie robót budowlanych Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia W dniu...2008 r. w Warszawie pomiędzy Domem Dziecka Nr 16 z siedzibą w Warszawie, kod 00-208 przy

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy - część I

Istotne postanowienia umowy - część I Projekt częściowo współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH ZWANA W DALSZEJ CZĘŚCI "UMOWĄ"

UMOWA O WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH ZWANA W DALSZEJ CZĘŚCI UMOWĄ UMOWA O WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH ZWANA W DALSZEJ CZĘŚCI "UMOWĄ" - WZÓR - zawarta w Opolu, dnia... pomiędzy Powiatem Opolskim, ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Załącznik Nr 5 do SIWZ UMOWA NR PR IT.272..2011

PROJEKT Załącznik Nr 5 do SIWZ UMOWA NR PR IT.272..2011 PROJEKT Załącznik Nr 5 do SIWZ UMOWA NR PR IT.272..2011 zawarta w dniu... w Lesznie pomiędzy: - Miastem Leszno reprezentowanym przez: 1. Tomasza Malepszego Prezydenta Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie,

Bardziej szczegółowo

WIW.Z-322/PN-9/09 Projekt umowy Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA

WIW.Z-322/PN-9/09 Projekt umowy Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA UMOWA Zawarta w dniu... w Kielcach pomiędzy: Inspekcją Weterynaryjną Wojewódzkim Inspektoratem Weterynarii w Kielcach z siedzibą przy ul. Ks. P. Ściegiennego 205, 25-116 Kielce, NIP 657-02-38-960 REGON

Bardziej szczegółowo

Umowa - Wzór. na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych z logo PROW dla Departamentu Koordynacji Projektów Europejskich

Umowa - Wzór. na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych z logo PROW dla Departamentu Koordynacji Projektów Europejskich Umowa - Wzór na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych z logo PROW dla Departamentu Koordynacji Projektów Europejskich zawarta w dniu 2014 r. pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie ul.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA. Umowa

WZÓR UMOWY II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA. Umowa WZÓR UMOWY II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA Umowa W Bydgoszczy w dniu.., pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Kultury w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Batorego 1/3, 85-104 Bydgoszcz, NIP: 554-031-53-65 Regon: 090221337 wpisanym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr RARR/... / CSW /2010

Umowa nr RARR/... / CSW /2010 Załącznik nr 20 do siwz Umowa nr RARR/... / CSW /2010 Zawarta w dniu...2010 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo

UMOWA. ..., zwanym w treści umowy WYKONAWCĄ, w imieniu którego działa:

UMOWA. ..., zwanym w treści umowy WYKONAWCĄ, w imieniu którego działa: UMOWA zawarta w dniu. w Krakowie pomiędzy Gminą Miejską Kraków, z siedzibą przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, zwaną w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM, w imieniu której działa:.. a..., zwanym

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 6c. Oryginał/Kopia WZÓR UMOWY

Zał. nr 6c. Oryginał/Kopia WZÓR UMOWY Oryginał/Kopia Zał. nr 6c WZÓR UMOWY Zawarta w Krakowie w dniu pomiędzy: Województwem Małopolskim, z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56,

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy /Część I/

Wzór Umowy /Część I/ Załącznik nr 3a do SIWZ Wzór Umowy /Część I/ zawarta w dniu 2014 roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin, reprezentowanym przez:.... zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr w imieniu, którego działa Krzysztof Marek Karpieszuk - Sekretarz Miasta, zwanym dalej Zamawiającym a

UMOWA nr w imieniu, którego działa Krzysztof Marek Karpieszuk - Sekretarz Miasta, zwanym dalej Zamawiającym a Załącznik nr 4 do ogłoszenia o zamówieniu UMOWA nr.2016 umowy zawarta w dniu.. 2016 r. w Białymstoku pomiędzy Miastem Białystok, 15-950 Białystok ul. Słonimska 1, Regon: 050658640, NIP: 542-030-46-37 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 8a do SIWZ

Załącznik Nr 8a do SIWZ - p r o j e k t - U M O W A N R... W dniu... 2012 r. w Krapkowicach pomiędzy : Gminą Krapkowice, reprezentowaną przez Burmistrza mgr. Andrzeja Kasiurę zwaną dalej Zamawiającym z siedzibą w : Krapkowicach

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr WYD/01/03/2012

UMOWA nr WYD/01/03/2012 UMOWA nr WYD/01/03/2012 W dniu... 2012r w Warszawie pomiędzy : Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, 00-467 Warszawa ul.jazdów 2 NIP 526-025-12-85, Regon: 000986159, wpisanym do Rejestru Instytucji

Bardziej szczegółowo

UMOWA - wzór. zawarta w Warszawie dniu 2010 roku, pomiędzy:

UMOWA - wzór. zawarta w Warszawie dniu 2010 roku, pomiędzy: UMOWA - wzór zawarta w Warszawie dniu 2010 roku, pomiędzy: 1. Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina z siedzibą w Warszawie przy ul. Tamka 43, 00-355 Warszawa, wpisanym do rejestru instytucji kultury pod

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr 3/POKL/7.2.1./2014

UMOWA Nr 3/POKL/7.2.1./2014 UMOWA Nr 3/POKL/7.2.1./2014 na przeprowadzenie szkolenia z zakresu środków ochrony roślin w ramach projektu Nowe Perspektywy współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy:

UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy: Załącznik nr 7 do SIWZ wzór umowy UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy: Szczecińskim Parkiem Naukowo Technologicznym Sp. z o.o., wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... NR CRU UM... Zawarta w Szczecinie dnia r. pomiędzy:

UMOWA nr... NR CRU UM... Zawarta w Szczecinie dnia r. pomiędzy: Załącznik nr 5a do SIWZ Część 1. UMOWA nr... NR CRU UM... Zawarta w Szczecinie dnia.. 2014 r. pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, NIP 851-030-94-10,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. 3) numer identyfikacji podatkowe (NIP):... 4) wysokość kapitału zakładowego (jeŝeli dotyczy):.. 5) REGON: którą reprezentuje: 1... 2...

WZÓR UMOWY. 3) numer identyfikacji podatkowe (NIP):... 4) wysokość kapitału zakładowego (jeŝeli dotyczy):.. 5) REGON: którą reprezentuje: 1... 2... Załącznik Nr 2 Do specyfikacji zamówienia na Druk i dostawa ulotek WZÓR UMOWY Zawarta w dniu.2012 r. w Wieliczce pomiędzy: Kopalnią Soli Wieliczka -Trasa Turystyczna Sp. z o.o. z siedzibą w Wieliczce ul.

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T U M O W Y. Umowa

P R O J E K T U M O W Y. Umowa P R O J E K T U M O W Y Umowa Załącznik nr 7 zawarta w Poznaniu w dniu. 2015 roku pomiędzy: Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu przy al. Niepodległości 10 reprezentowanym przez: dr hab. Cezarego Kochalskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ. Umowa o konserwacji nr

Załącznik nr 7 do SIWZ. Umowa o konserwacji nr Załącznik nr 7 do SIWZ Część * Umowa o konserwacji nr zawarta w dniu pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu przy pl.uniwersyteckim 1, 50-137 Wrocław, NIP 896-000-54-08, zwanym dalszej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR)

Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR) Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR) Zawarta w dniu..r., pomiędzy: Łódzkim Domem Kultury, ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź, NIP 724-10-00-092, REGON: 000278273, reprezentowanym przez: Zastępcę Dyrektora Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

TOWARZYSTWO PRZYRODNICZE BOCIAN

TOWARZYSTWO PRZYRODNICZE BOCIAN Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY UMOWA NR NA/CKPŚ/2013/.. zawarta w dniu.. r. w Warszawie pomiędzy: Towarzystwem Przyrodniczym Bocian, ul. Radomska 22/32, 02-323 Warszawa, NIP: 821-10-04-298 reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Nr RU 2013

Istotne postanowienia umowy. Nr RU 2013 Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 2 do SIWZ Nr RU 2013 zawarta w dniu.. 2013 w Opolu pomiędzy: Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego z siedzibą w Opolu, przy ul. Piastowskiej 14, 45-082

Bardziej szczegółowo