zwanym dalej Zamawiającym, a... NIP:..., REGON:..., reprezentowanym przez: , zwanym dalej Wykonawcą.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2... -... zwanym dalej Zamawiającym, a... NIP:..., REGON:..., reprezentowanym przez: 1... -..., 2... -... zwanym dalej Wykonawcą."

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA (wzór) Zawarta w dniu roku w Poznaniu, w następstwie rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie ustawy z r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa pomiędzy: Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, Poznań NIP: , REGON: reprezentowanym przez: zwanym dalej Zamawiającym, a... NIP:..., REGON:..., reprezentowanym przez: , zwanym dalej Wykonawcą. zwanych dalej osobno Stroną lub łącznie Stronami 1 1. Wykonawca zobowiązuje się przygotować oraz przeprowadzić na rzecz Zamawiającego kampanię mediową dla projektu e-um: elektronizacja usług i wymiany korespondencji w Urzędach Marszałkowskich Województwa Wielkopolskiego i Kujawsko Pomorskiego współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ze środków Unii Europejskiej (zwanego dalej Projektem), w zakresie działań szczegółowo określonych w opisie przedmiotu zamówienia w SIWZ stanowiącego załącznik nr 2 do umowy i ofercie wykonawcy stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 2. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie Modernizacja

2 zarządzania w administracji samorządowej. 3. Realizatorem projektu jest Województwo Wielkopolskie z siedzibą w Poznaniu (61-714), al. Niepodległości 34 w partnerstwie z Województwem Kujawsko-Pomorski z siedzibą w Toruniu (87-100), Pl. Teatralny 2 i Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu (61-875) Poznań, al. Niepodległości Wykonawca zrealizuje przedmiot Umowy zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem kampanii stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej umowy oraz szczegółowymi mediaplanami dla poszczególnych mediów. Harmonogram kampanii powinien określać: a) media wybrane do realizacji przedmiotu umowy, b) terminy, c) formaty, d) liczbę emisji e) koszty poszczególnych mediów w ramach planowanej kampanii reklamowej. 2. Mediaplany w ramach kampanii w poszczególnych mediach powinny zawierać szczegółowe informacje o kampanii (zgodnie z zakresem rzeczowym) tj. a) w przypadku reklamy zewnętrznej - kampania billboardowa: termin kampanii oraz szczegółową listę(adresy) lokalizacji nośników wraz ze wskazaniem formatów b) w przypadku reklamy zewnętrznej - kampania na telebimach: termin kampanii oraz szczegółową listę (adresy) lokalizacji nośników wraz z wymiarami nośników oraz listą emisyjną c) w przypadku reklamy zewnętrznej - kampania na autobusach: termin kampanii oraz liczba autobusów w poszczególnych miastach d) w przypadku kampanii internetowej: termin kampanii oraz lista stron wraz z konkretną lokalizacją reklamy w ramach strony i planowanymi wskaźnikami (planowana liczba odsłon) e) w przypadku kampanii radiowej: lista emisyjna zawierająca konkretne dni i godziny emisji spotów oraz podstawowe wskaźniki kampanii (zasięg 1+, OTH oraz GRP) f) w przypadku kampanii prasowej: terminy poszczególnych emisji oraz dokładne lokalizacje artykułów Wykonawca winien dokumentować dowody realizacji przedmiotu umowy w szczególności w

3 postaci zdjęć lub nagrań ekspozycji, emisji, publikacji materiałów reklamowych Zamawiającego z dnia rozpoczęcia i zakończenia. Wykonawca winien je dostarczyć Zamawiającemu w oryginale bądź na nośnikach CD bądź pendrive, w formatach mogących być odtworzonych przez programy dostępne na zasadach licencji freeware, zawierających: 1) kampania billboardowa - jedno zdjęcie obrazujące rozpoczęcie i zakończenie ekspozycji kaŝdego nośnika. Zdjęcie winno zawierać datę dzienną. 2) kampania Internetowa: - listę zawierającą nazwę i adres strony internetowej portalu, wraz z tygodniowymi zrzutami ekranu, od ich umieszczenia do zakończenia 3) Kampania na telebimach: - jedno zdjęcie obrazujące rozpoczęcie i zakończenie ekspozycji kaŝdego telebimu. Zdjęcie winno zawierać datę dzienną. 4) Kampania radiowa - cztery egzemplarze nośników zawierających nagrania czterech róŝnych spotów radiowych - informacje o terminach (dni i godziny) emisji spotów ze wskazaniem stacji radiowej 5) Przeprowadzenie kampanii prasowej - cztery oryginalne egzemplarze gazet, w jakich opublikowane zostały artykuły - cztery kolorowe zrzuty stron internetowych z określeniem godziny i dnia w przypadku publikacji w Internecie. 6) Przeprowadzenie kampanii na autobusach miejskich: - jedno zdjęcie obrazujące rozpoczęcie i zakończenie ekspozycji kaŝdego nośnika. Zdjęcie winno zawierać datę dzienną. 2. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu, pisemne sprawozdanie podsumowującego realizację całości umowy, załączając dowody potwierdzenia wykonania wszystkich zadań realizowanych w ramach umowy oraz raport podsumowujący kampanię, w szczególności zawierający: a) kampania billboardowa (fotografie dla kaŝdego ze 100 nośników) b) kampania na telebimach (fotografie dla kaŝdego z 50 nośników) c) kampania na autobusach ( fotografie dla kaŝdego z 13 nośników) d) kampania Internetowa: - listę zawierającą nazwę i adres strony internetowej portalu, wraz z tygodniowymi zrzutami ekranu ekspozycji bannera - zestawienie zawierające miesięczną liczbę realnych uŝytkowników (RU) z grupy docelowej danego portalu (zgodnie z badaniem Megapanel PBI / Gemius, kwiecień 2015)

4 - miesięczne zestawienie liczby odsłon w ramach kampanii na danym portalu - miesięczne zestawienie łącznej liczby odsłon w ramach kampanii (dla obu województw) f) kampania prasowa: cztery egzemplarze numery gazety z dnia publikacji kaŝdego z artykułów g) kampania radiowa: wszystkie wyemitowane spoty z informacją o terminie ich emisji i) plakaty i broszury: po jednym egzemplarzu z kaŝdego wzoru plakatu i broszury 3. W przypadku kampanii bilboardowej, internetowej, na telebimach, i autobusach do sprawozdania o jakim mowa w ust.2, Wykonawca załącza wyciąg z umowy z podmiotem posiadającym prawa do emisji, ekspozycji, publikacji danego nośnika, w zakresie moŝliwości udostępnienia na nim materiału Zamawiającego przez czas trwania kampanii. 4. W trakcie trwania kampanii reklamowej, Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli i weryfikacji prawdziwości przedłoŝonych informacji i materiałów. 4 Zamawiający ma prawo zgłaszać Wykonawcy na piśmie (takŝe w formie i) wszelkie zastrzeŝenia odnośnie sposobu wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca rozpatrzy zgłoszenie w ciągu 2 dni od chwili jego otrzymania. Nieprawidłowości zostaną usunięte w terminie do 7 dni od momentu zgłoszenia ich przez Zamawiającego. Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy z zachowaniem naleŝytej staranności, przewidzianej dla tego rodzaju działalności, z dbałością o zachowanie dobrego wizerunku podmiotów wskazanych w 1 ust. 3 umowy W terminie do 10 dni od podpisania umowy, Zamawiający dostarczy Wykonawcy informacje i materiały niezbędne do prawidłowego wykonywania niniejszej umowy, w tym pliki projektu graficznego kampanii promocyjnej, w formatach przewidzianych przez Wykonawcę. 2. Zamawiający wyraŝa zgodę (akceptację) w terminie 2 dni roboczych od otrzymania od Wykonawcy informacji w formie pisemnej lub elektronicznej odnośnie formy ekspozycji bądź publikacji dostarczonego przez Zamawiającego materiału. 3. Zgoda (akceptacja) Zamawiającego moŝe być wyraŝona w formie pisemnej lub elektronicznej. 4. W przypadku odmowy przez Zamawiającego zgody (akceptacji) na daną część działań, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy nowy termin (nie dłuŝszy niŝ 3 dni) celem wprowadzenia poprawek. 5. Zamawiający dopuszcza zlecenie realizacji przedmiotu umowy podwykonawcom, jednak

5 Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania podwykonawców jak za działania i zaniechania własne Zamawiający dopuszcza odpłatność za częściowe wykonanie działań wchodzących w skład elementów określonych w Ramowym harmonogramie kampanii promocyjnej projektu (Załącznik nr 4 do niniejszej umowy), w chwili rozpoczęcia kampanii promocyjnej, co następować będzie na podstawie częściowych protokołów zdawczo-odbiorczych podpisanych przez przedstawicieli stron umowy, zawierających informacje, o jakich mowa w 3 ust.1 umowy. 2. Protokół zdawczo odbiorczy (w tym częściowy), którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej umowy będzie zawierać w szczególności: a) dzień i miejsce odbioru oraz zakres wykonanych części umowy b) informację o braku albo istnieniu wad w odbieranej części przedmiotu umowy c) w przypadku stwierdzenia wad zobowiązanie Wykonawcy do usunięcia wad w terminie określonym przez Zamawiającego. d) informacje o jakich mowa w Osobami odpowiedzialnymi za bieŝące nadzorowanie realizacji umowy oraz upowaŝnionymi do podpisywania protokołów zdawczo-odbiorczych i faktur są: - po stronie Zamawiającego - osoba upowaŝniona przez Zamawiającego - po stronie Wykonawcy. 2. Osoby upowaŝnione do współdziałania w ramach realizacji umowy: a) ze strony Zamawiającego:, , telefon b) ze strony Wykonawcy:.., , telefon.. 2. Strony mogą dokonać zmiany osób odpowiedzialnych za kontakty, a wskazanych w ust. 1 i 2, na inne, w formie pisemnego powiadomienia drugiej Strony. Taka zmiana nie jest uwaŝana za zmianę umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady fizyczne i prawne na okres 3 lat liczony dla kaŝdej z części przedmiotu umowy od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego danej części.

6 2. Wykonawca moŝe uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady, jeŝeli wykaŝe, Ŝe wada powstała wskutek wykonania prac wg wskazówek Zamawiającego, które Wykonawca zakwestionował podając pełne uzasadnienie i uprzedził Zamawiającego o przewidzianych skutkach ich zastosowania. 3. Zamawiający zawiadomi pisemnie Wykonawcę o wadach przedmiotu Umowy niezwłocznie po ich wykryciu. Dokonanie odbioru przez Zamawiającego poszczególnych części przedmiotu umowy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, choćby w chwili ich wydania lub odbioru Zamawiający wiedział lub z łatwością mógł się dowiedzieć o wadzie. 4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw osób trzecich powstałych w związku z realizacją umowy w zakresie przewidzianym dla Wykonawcy. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniem związanym z wykonaniem umowy, Zamawiający jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym Wykonawcę, który zwolni zamawiającego z jakiejkolwiek odpowiedzialności w stosunku do osób trzecich Wykonawca zobowiązany jest w ramach realizacji zadań wynikających z umowy do znajomości i przestrzegania Wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dostępnych na stronie: 2. Wykonawca zobowiązuje się do pozyskania wszelkich niezbędnych pozwoleń wynikających z zakresu prac wykonywanych w ramach niniejszej umowy, potrzebnych do jej realizacji. Za brak dopełnienia ww. formalności, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności Za wykonanie przedmiotu umowy wskazanego w 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy łącznie wynagrodzenie ryczałtowe netto w kwocie.zł,/słownie.../ podatek VAT w wysokości..zł,/słownie.../ wynagrodzenie brutto w kwocie..zł/słownie.../ 2. Strony dopuszczają moŝliwość etapowego obioru prac i zapłaty za część zrealizowanych zadań, do wysokości kwoty wskazanej w ust.1 i w ofercie wykonawcy, przez co strony rozumieją podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego o jakim mowa w 6 ust.1 umowy przy rozpoczęciu kampanii reklamowej, przy zaistnieniu następujących przesłanek: 1) kampania billboardowa - umieszczenie100% nośników wskazanych w zamówieniu oraz przez przekazanie Zamawiającemu zdjęcia kaŝdego bilboardu oraz wyciągu z umowy z podmiotem, posiadającym prawa do nośnika w zakresie umoŝliwiającym realizację zakresu umowy odnośnie kampanii bilboardowej, podpisanego

7 przez Wykonawcę i ww. podmiot /podmioty, wskazujące na informacje o wykupieniu przez Wykonawcę miejsca na 100% przewidzianej ilości nośniku/ach przez okres trwania kampanii Zamawiającego, na potrzeby jej przeprowadzenia w obszarze kampanii bilboardowej; 2) kampania Internetowa: - przedłoŝenie listy zawierającej nazwę i adres strony internetowej portalu, wraz z zrzutami ekranu, z dnia rozpoczęcia emisji oraz przez przekazanie Zamawiającemu wyciągu z umowy z podmiotem posiadającym prawa do portalu internetowego w zakresie moŝliwości udostępnienia na nim banneru Zamawiającego przez czas trwania kampanii Internetowej, podpisany przez Wykonawcę i ww. podmiot, zawierający informacje o wykupienia miejsca na wskazanym portalu przez Wykonawcę przez cały okres trwania kampanii Zamawiającego, na potrzeby jej przeprowadzenia w zakresie kampanii Internetowej; 3) kampania na telebimach: - umieszczenie 100% nośników wskazanych w zamówieniu oraz przez przekazanie Zamawiającemu zdjęcia kaŝdego z nośników, oraz przekazanie Zamawiającemu wyciągu z umowy z podmiotem będącym właścicielem telebimu podpisany przez Wykonawcę i ww. podmiotem, zawierający informacje o wykupienia czasu emisji przez Wykonawcę przez cały okres trwania kampanii Zamawiającego, na potrzeby jej przeprowadzenia w zakresie kampanii na telebimach; 4) kampania radiowa - dostarczenie nośnika zawierającego spoty i przekazanie Zamawiającemu wyciągu z umowy z podmiotem posiadającym prawa do emisji materiału Zamawiającego we wskazanej stacji radiowej, podpisany przez Wykonawcę i ww. podmiot, zawierający informacje o wykupieniu czasu emisji, przez cały okres niezbędny do zrealizowania załoŝeń kampanii reklamowej w tym obszarze działań oraz informacje o terminach (dni i godziny) planowanych emisji 5) kampania prasowa - przekazanie Zamawiającemu wyciągu z umowy zawartej z podmiotem posiadającym prawa do gazety (w rozumieniu prawa prasowego) mogącej opublikować artykuł Zamawiającego, podpisany przez Wykonawcę i ww. podmiot, zawierający informacje o wykupieniu łamów o powierzchni i w okresie niezbędnym do zrealizowania załoŝeń kampanii reklamowej w tym obszarze działań 6) kampania na autobusach miejskich: - wyklejenie 100% nośników wskazanych w zamówieniu oraz przez przekazanie Zamawiającemu zdjęcia kaŝdego z nośników z dnia rozpoczęcia ekspozycji, i przekazanie wyciągu z umowy z podmiotem, posiadającym prawa do nośnika w zakresie umoŝliwiającym realizację zakresu umowy odnośnie kampanii na autobusach miejskich, podpisanego przez Wykonawcę i ww. podmiot, wskazującym informacje o wykupieniu przez Wykonawcę miejsca na nośnikach obejmujących 100% ich przewidzianej liczby, przez okres trwania kampanii Zamawiającego, na potrzeby jej

8 przeprowadzenia w zakresie kampanii na autobusach miejskich; 3. Wykonawca w przypadku wskazanym ust. 2 wystawi fakturę VAT zawierającą wyszczególnione pozycje, zrealizowanych działań, zgodnie ceną ofertową danego obszaru kampanii (załącznik nr 1 do umowy) płatną na zasadach przewidzianych w umowie. 4. Ryzyko podwyŝszenia stawki podatku VAT w czasie trwania umowy obciąŝa Wykonawcę. 5. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich zobowiązań wobec organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi wynikających z wykonywania zadań wynikających z niniejszej umowy. 6. Zapłata Wynagrodzenia, nastąpi w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT, których podstawą wystawienia jest podpisanie przez Zamawiającego bez zastrzeŝeń protokołu zdawczo-odbiorczego całości bądź poszczególnych części wchodzących w skład danego obszaru stanowiącego przedmiot umowy. 7. Faktura Wykonawcy zawierać będzie następujące dane Zamawiającego : Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Al. Niepodległości 34, Poznań, NIP: Adresem dla doręczenia Zamawiającemu faktury o której mowa w ust. 7 jest Departament Organizacyjny i Kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Al. Niepodległości 34, Poznań. 9. Jako dzień zapłaty Strony ustalają dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego Zamawiającego Strony przyjmują do wiadomości, iŝ niniejsza umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej. 2. Wykonawca zachowa w ścisłej tajemnicy wszelkie informacje i dokumenty otrzymane od Zamawiającego oraz uzyskane w trakcie współpracy Stron i wykorzysta je wyłącznie w celu realizacji niniejszej Umowy oraz nie ujawni osobom trzecim. Wykonawca jest zobowiązany przedsięwziąć środki słuŝące zapewnieniu poufności tych informacji przez wszystkie osoby uczestniczące ze strony Wykonawcy w wykonaniu niniejszej umowy. 3. Obowiązek zachowania tajemnicy jest nieograniczony w czasie i trwa równieŝ po wykonaniu przez Wykonawcę niniejszej Umowy, lub po jej wypowiedzeniu lub rozwiązaniu przez Strony. 4. Po wykonaniu niniejszej Umowy lub po jej rozwiązaniu Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu wszelkie przekazane w ramach niniejszej Umowy materiały oraz ich wszelkie odpisy, kopie lub inne nośniki zawierające te informacje lub dokumenty w terminie 7 dni od

9 wykonania lub rozwiązania w innym trybie Umowy Zamawiający jest uprawniony obciąŝyć Wykonawcę karami umownymi: a) za opóźnienia w wykonaniu danej części przedmiotu umowy określonego w Ramowym harmonogramie kampanii promocyjnej, w wysokości 1 % łącznego wynagrodzenia netto przewidzianego w 10 ust.1 umowy, za kaŝdy dzień opóźnienia; b) za opóźnienie w usunięciu stwierdzonych podczas odbiorów oraz w okresie rękojmi wad w wysokości 1 % łącznego wynagrodzenia netto przewidzianego w 10 ust.1 umowy, za kaŝdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na ich usunięcie. c) za skrócenie czasu bądź braku pełnej ekspozycji, publikacji, emisji materiału reklamowego w terminach i na nośnikach oraz obszarach wskazanych w załączniku nr 4 do umowy, w wysokości 20 % wynagrodzenia netto określonego w 10 ust.1 umowy, w zakresie obszaru bądź nośnika, którego ekspozycja, emisja bądź publikacja uległa skróceniu bądź braku pełnej ekspozycji, d) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności zaleŝnych od Wykonawcy oraz za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności niezaleŝnych od Zamawiającego, w wysokości 20 % łącznego wynagrodzenia netto określonego w 10 ust.1 umowy. e) Za niedostarczenie w terminie kompletu podsumowania kampanii wraz z pełną dokumentacją wizualną(dźwiękową) o jakiej mowa w 3 ust.2 umowy w wysokości 30 % łącznego wynagrodzenia netto określonego w 10 ust.1 umowy. 3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku poniesionej szkody przekraczającego wysokość zastrzeŝonych kar umownych Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie: a) opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy wskazujące na to, Ŝe przedmiot umowy nie zostanie wykonany w terminach określonych w Ramowym harmonogramie realizacji umowy (Zał. Nr 6 do niniejszej umowy). b) w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę zobowiązań określonych w umowie, których skutki nie zostały usunięte w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia na piśmie o konieczności ich usunięcia. c) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŝy w interesie publicznym, czego nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

10 Odstąpienie od umowy w tym przypadku moŝe nastąpić w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o powyŝszych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca moŝe Ŝądać wyłącznie wynagrodzenia naleŝnego z tytułu wykonania części umowy (art. 145 Prawo zamówień publicznych). d) rozwiązania lub likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy. 2. Odstąpienie od umowy w przypadkach, o których mowa w ust. 1 lit. a i b moŝe nastąpić w terminie 7 dni od ich zaistnienia, a w przypadkach, o których mowa w ust. 1 lit. d w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o ich zaistnieniu. 3. Odstąpienie przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym moŝe nastąpić w przypadku podania nieprawdy przez Wykonawcę, w zakresie wskazanym w 3 ust. 1 i 2 bądź w 10 ust. 2 umowy. W takim przypadku Zamawiającemu przysługuje prawo do zwrotu całości przekazanego Wykonawcy wynagrodzenia, z odsetkami ustawowymi oraz do naliczenia kary umownej w wysokości o jakiej mowa w 12 ust 1c umowy. 4. Odstąpienie od umowy winno zawierać uzasadnienie i być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem niewaŝności Zamawiający zastrzega, Ŝe terminy realizacji przedmiotu umowy wynikające z Ramowego harmonogramu kampanii promocyjnej (Załącznik nr 4 do niniejszej umowy) mogą być, z przyczyn leŝących po stronie Zamawiającego, zmieniane. Strony umowy dopuszczają zmiany tych terminów za obopólnym porozumieniem. 2. Zamawiający przewiduje moŝliwość zmiany umowy w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. 3. W przypadku zmian o których mowa w ust. 1 i 2 wymagane jest dla waŝności dokonanych zmian zachowanie formy pisemnej (aneksu do umowy). 4. Zmiana adresu, nazwy lub formy organizacyjno-prawnej którejkolwiek ze Stron umowy nie stanowi zmiany jej treści i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy. 5. Strony umowy zobowiązują się do informowania siebie wzajemnie o zmianie formy organizacyjno-prawnej lub o zmianie adresu. Zawiadomienie uwaŝa się za skutecznie doręczone, jeŝeli zostanie sporządzone na piśmie i dostarczone drugiej stronie osobiście, lub poprzez operatora pocztowego. 15 Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny

11 właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. Strony uznają wyłączną jurysdykcję sądów polskich. 16 Strony ustalają, Ŝe korespondencja między nimi będzie odbywać się w języku polskim za pomocą listów zwykłych, listów poleconych, pocztą elektroniczną lub pocztą kurierską na adresy do korespondencji: - dla Zamawiającego wymieniony w 10 ust. 6 umowy - dla Wykonawcy:.. 17 Niniejsza Umowa sporządzona została w trzech egzemplarzach, dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający, jeden egzemplarz Wykonawca. ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: podpis: imię i nazwisko: podpis: imię i nazwisko: Wykaz załączników: Załącznik Nr 1 Kserokopia oferty Wykonawcy; Załącznik Nr 2 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia; Załącznik Nr 3 Wzór protokołu odbioru; Załącznik Nr 4 Ramowy harmonogram kampanii promocyjnej projektu Załącznik Nr 3 do umowy Wzór protokołu odbioru PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY

12 Sporządzony roku w Poznaniu, w związku z odbiorem przedmiotu umowy /części przedmiotu umowy:. Zgodnie z umową nr z dnia.roku, w ramach projektu e-um: elektronizacja usług i wymiany korespondencji w Urzędach Marszałkowskich Województwa Wielkopolskiego i Kujawsko Pomorskiego współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ze środków Unii Europejskiej, Wykonawca:.. Zamawiający: Ustalenia: a) Zadanie zostało wykonane zgodnie z umową Zadanie w obszarze zostało wykonane w porozumieniu z Zamawiającym, zgodnie z umową nr. z dnia roku. Wykonawca przekazał Zamawiającemu : b) w stosunku do umowy wskazuje się następujące niezgodności: c) Uzgodnienia dotyczące usunięcia stwierdzonych wad:. Zamawiający: Wykonawca:.... Zał. Nr 4 do umowy Ramowy harmonogram kampanii promocyjnej projektu 1. OOH: Przeprowadzenie kampanii billboardowej (billboard rozumiany jako nośnik reklamy zewnętrznej) a) Zakres prac agencji: druk plakatów, wyklejenie nośników oraz miesięczna ekspozycja; pliki (przygotowane pod podaną przez agencję specyfikację) zostaną

13 dostarczone przez Zleceniodawcę b) Zakładane formaty reklamowe: - citylight (1,2m x 1,8m; nośnik pionowy; podświetlany) - billboard (min. 12m2; nośnik poziomy) c) Liczba nośników: - województwo wielkopolskie: 15 citylight'ów w mieście Poznań oraz 47 billboardów na terenie całego województwa wielkopolskiego (31 powiatów), - województwo kujawsko-pomorskie: 10 citylight'ów w Bydgoszczy i Toruniu oraz 28 billboardów na terenie całego województwa kujawsko-pomorskiego (19 powiatów), d) Sumaryczna liczba wszystkich nośników: 100 f) Termin i czas trwania kampanii: (kampania miesięczna) 2. Internet: Przeprowadzenie kampanii internetowej: a) Zakres prac dla agencji: emisja banera reklamowego b) Dopuszczalny format reklamowy: format nieintruzywny - double billboard (750 x 200 px); pliki (przygotowane pod podaną przez agencję specyfikację) zostaną dostarczone przez Zleceniodawcę c) Miejsca emisji: - 5 portali (w tym co najmniej jeden portal społecznościowy) docierających do mieszkańców województwa wielkopolskiego - 5 portali (w tym co najmniej jeden portal społecznościowy) docierających do mieszkańców województwa kujawsko - pomorskiego d) Warunki konieczne do przeprowadzanie kampanii: - kampania powinna być goetargetowana (w ramach województw) - dopuszczalne jest aby ten sam portal powtarzał się w obu województwach - miesięczna liczba realnych uŝytkowników (RU) z grupy docelowej danego portalu powinna wynosić minimum (zgodnie z badaniem Megapanel PBI / Gemius, kwiecień 2015) e) Dodatkowe załoŝenia: - minimalna liczba odsłon w ramach kampanii na portal powinna wynosić z cappingiem 5. - łączna liczba odsłon w ramach kampanii (dla obu województw) powinna wynosić nie mniej niŝ f) Termin i czas trwania kampanii: (kampania dwumiesięczna). 3. OOH: Przeprowadzenie kampanii na telebimach: a) Zakres prac agencji: miesięczna ekspozycja; pliki (przygotowane pod podaną przez agencję specyfikację) zostaną dostarczone przez Zleceniodawcę b) Dopuszczalny format reklamowy: spot 5 sec c) Liczba nośników: - województwo wielkopolskie: 25 telebimów, w tym po 5 telebimów w kaŝdym mieście powyŝej 100 tys. mieszkańców - województwo kujawsko-pomorskie: 15 telebimów, w tym po 5 telebimów w

14 kaŝdym mieście powyŝej 100 tys. mieszkańców d) Sumaryczna liczba wszystkich nośników: 40 e) Dodatkowe załoŝenia: - minimalna wielkość nośnika powinna wynosić 6m2 - spot powinien być emitowany w kaŝdej godzinie pomiędzy godziną 6:00 a 22:00 - liczba emisji spotu w godzinie: 12 f) Termin i czas trwania kampanii: (kampania miesięczna) 4. Radio: Przeprowadzenie kampanii radiowej a) Zakres prac agencji: produkcja spotów radiowych oraz ich emisja na antenie radiowej b) Wytyczne do produkcji spotów: - liczba spotów: 4 (2 spoty na województwo wielkopolskie oraz 2 spoty na województwo kujawsko-pomorskie) - długość spotów: 30 sec - w ramach województwa obydwa spoty będą miały 20 sec części wspólnej oraz 10 sec części róŝnicującej - dla wszystkich spotów zakładany jest jeden lektor oraz wykorzystanie muzyki z biblioteki. Scenariusze spotów zostaną dostarczone przez Zleceniodawcę c) Liczba emisji spotów w ramach danego województwa: - województwo wielkopolskie: 50 (5 spotów dziennie) - województwo kujawsko-pomorskie: 50 (5 spotów dziennie) d) Dodatkowe załoŝenia: - kampania powinna zostać zrealizowana w ramach jeden stacji radiowej na województwo. Wybrane stacje radiowe powinny swoim zasięgiem technicznym obejmować teren całego województwa - emisje: dni robocze, godz. 7:00-10:00 oraz 15:00-17:00 e) Termin i czas trwania kampanii: pomiędzy a (kampania 10- dniowa) 5. Prasa: Przeprowadzenie kampanii prasowej a) Zakres prac agencji: emisja artykułów prasowych (artykuły zostaną dostarczone przez Zleceniodawcę i będą składane przez redakcję) b) Nośnik reklamy: - co najmniej dwa tytuły prasy regionalnej, które swoim zasięgiem obejmują województwo wielkopolskie - co najmniej dwa tytuły prasy regionalnej, które swoim zasięgiem obejmują województwo kujawsko-pomorskie c) Liczba emisji: - województwo wielkopolskie: 7 (min. 5 na stronach redakcyjnych głównego wydania tytułu regionalnego, max. 2 w dodatkach tematycznych do głównego wydania tytułu regionalnego) - województwo kujawsko-pomorskie: 9 (min. 6 na stronach redakcyjnych głównego wydania tytułu regionalnego, max. 3 w dodatkach tematycznych do głównego wydania tytułu regionalnego) d) Format reklamy: artykuł promocyjny (2,5 tys znaków = ca 1/2 strony w poziomie) e) Dodatkowe załoŝenia: - dopuszcza się wykorzystanie wydań regionalnych prasy ogólnopolskiej - między poszczególnymi emisjami w danym województwie musi być zachowany co

15 najmniej jeden dzień róŝnicy f) Termin trwania kampanii: pomiędzy a OOH: Przeprowadzenie kampanii na autobusach miejskich: a) Zakres prac agencji: druk, wyklejanie oraz miesięczna ekspozycja; pliki (przygotowane pod podaną przez agencję specyfikację) zostaną dostarczone przez Zleceniodawcę b) Dopuszczalny format reklamy: Full Back c) Nośnik: autobus miejski d) Liczba nośników: - województwo wielkopolskie: 8 autobusów w mieście Poznań - województwo kujawsko-pomorskie: 2 autobusy w mieście Toruń oraz 3 autobusy w mieście Bydgoszcz e) Termin i czas trwania kampanii: (miesięczna kampania) 7. Druk plakatów oraz ulotek Plakaty B2 2 wzory Nakład: 3300 egz. Format: B2 Papier: kreda 135 g Zadruk : 4+0 Broszura 2 wzory Nakład: Format: A4 Papier: Stron: 16 Zadruk: kolor obustronny Okładka: papier kreda matowa, powlekany dwustronnie 250g/m2 Wnętrze: papier kreda matowa powlekany dwustronnie 170g/m2 Druk plakatów i broszur wraz z ich dostarczeniem do Zamawiającego winien zakończyć się do 7 września 2015r.. Treść dla broszury i projekt plakatu dostarczy Zamawiający na zasadach przewidzianych w umowie.

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Realizacja komunikacyjnej kampanii promocyjnej województwa wielkopolskiego w kraju i zagranicą promującej wizerunek oraz produkty turystyczne (w tym kulturowe) regionu zawarta

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez

Bardziej szczegółowo

Wrocław, kwiecień/maj 2009 r.

Wrocław, kwiecień/maj 2009 r. ul. Strzegomska 6; 53-611 Wrocław tel. 071 78-22-300 fax 071 78-22-405 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Sygn. post. OR.VII.3331 147/10 Zamawiający Prowadzący postępowanie Urząd Marszałkowski w Łodzi al. Piłsudskiego 8 90 051 Łódź e mail: zp.info@lodzkie.pl Regon 472071715 Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament

Bardziej szczegółowo

o następującej treści:

o następującej treści: Umowa Nr.. zawarta w dniu.. - w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budŝetową z siedzibą w Radomiu i adresem ul. Samorządowa

Bardziej szczegółowo

Umowa -projekt- Załącznik nr 4 do SIWZ

Umowa -projekt- Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa -projekt- W dniu... 2009 r. pomiędzy 1. Gminą Olsztynek zwaną dalej Zamawiającym lub Inwestorem, reprezentowaną przez Burmistrza Olsztynka Pana Mirosława Stegienko, przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. Umowa zawarta w dniu... r. w..., pomiędzy:

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. Umowa zawarta w dniu... r. w..., pomiędzy: Załącznik nr 4 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Numer umowy:. /. /.../. Umowa zawarta w dniu... r. w..., pomiędzy: ELBEST" sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie, ul. 1 Maja 63, 97-400 Bełchatów, wpisaną

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Gmina Mikołów Rynek 16, 43-190 Mikołów telefon: 032/3248500, fax: 032/3248400, strona internetowa: www.mikolow.eu PN - 40/2010 2. Tryb udzielenia

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. umowa numer

WZÓR UMOWY. umowa numer Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY umowa numer zawarta w dniu..... 2010r. w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. ul. Piekary 19, 61-823 Poznań, zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Gmina Miasta Gdyni 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) zatwierdzona przez Prezydenta Miasta Gdyni dot.: przetargu nieograniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym w Niepołomicach marzec 2014 r. 1 1. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. na wybór Inwestora Zastępczego

ZAPYTANIE OFERTOWE. na wybór Inwestora Zastępczego ZAPYTANIE OFERTOWE na wybór Inwestora Zastępczego Tytuł Projektu: Utworzenie Domu Muzyka Seniora w Kątach w gminie Góra Kalwaria w powiecie piaseczyńskim pod Warszawą Działanie 7.3 Infrastruktura słuŝąca

Bardziej szczegółowo

Z a m a w i a j ą c y : Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa

Z a m a w i a j ą c y : Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa Znak sprawy: 7/ZP/2011 Z a m a w i a j ą c y : Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ Istotne postanowienia umowy 1. Wykonawca zobowiązuje się do obsługi i rozliczania transakcji opłacanych kartami płatniczymi (elektroniczną, embosowaną,zbliŝeniową) w rozumieniu art.

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

1 Definicje. 1.1. Produkt kompleks usług określonych szczegółowo w załączniku nr 2 do Umowy;

1 Definicje. 1.1. Produkt kompleks usług określonych szczegółowo w załączniku nr 2 do Umowy; UMOWA NA WYKONANIE PRODUKTU zawarta w Krakowie w dniu roku pomiędzy: Teatrem Bagatela im. T. Boya-Żeleńskiego z siedzibą przy ul. Karmelickiej 6, 31-128 Kraków, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO nr Urz dem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, 1

UMOWA O DZIEŁO nr Urz dem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, 1 UMOWA O DZIEŁO nr Umowa zawarta w Opolu, w dniu... 2010 r. pomiędzy: Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, z siedzibą w Opolu, przy ul. Piastowskiej 14, NIP 754-25-49-660, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PROMOCJI I REKLAMY. Park Kulturowo - Przyrodniczy Twierdzy Nysa etap I

REALIZACJA PROMOCJI I REKLAMY. Park Kulturowo - Przyrodniczy Twierdzy Nysa etap I Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759),

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), UMOWA/projekt Nr załącznik nr 5 do SIWZ Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), zawarta w Mikołowie dnia, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR:. Sukcesywną dostawę materiałów biurowych

UMOWA NR:. Sukcesywną dostawę materiałów biurowych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko CZĘŚĆ II - WZÓR UMOWY UMOWA NR:. w sprawie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Dodatek nr 1 do SIWZ. ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy

Dodatek nr 1 do SIWZ. ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy Dodatek nr 1 do SIWZ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego al. IX Wieków Kielc 3 25-516 Kielce FORMULARZ OFERTY Przystępując do postępowania prowadzonego

Bardziej szczegółowo

w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). Wzór umowy Część II SIWZ U M O W A NR... zawarta w dniu.. r. w Gdańsku pomiędzy: Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gdańsku ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80 804 Gdańsk, NIP 957 00 27 503, REGON

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-TP-321-41/12

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-TP-321-41/12 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-TP-321-41/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę, podłączenie i konfigurację systemu wykonywania i składowania kopii zapasowych (systemu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Kompleksowa usługa edytorsko redakcyjno poligraficzna, związana z wydawaniem branżowego kwartalnika PSE SA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający Województwo Łódzkie al. Piłsudskiego 8 90 051 Łódź e mail: zp.info@lodzkie.pl Regon 472057626 Prowadzący postępowanie Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Organizacyjny Wydział ds. Zamówień

Bardziej szczegółowo

Do specyfikacji zamówienia na Prowadzenie audytu powstającej strony internetowej Kopalni wraz z usługą doradztwa i pozycjonowania strony kopalni.

Do specyfikacji zamówienia na Prowadzenie audytu powstającej strony internetowej Kopalni wraz z usługą doradztwa i pozycjonowania strony kopalni. Załącznik Nr 2 Do specyfikacji zamówienia na Prowadzenie audytu powstającej strony internetowej Kopalni wraz z usługą doradztwa i pozycjonowania strony kopalni. WZÓR UMOWY Zawarta w dniu.2012 r. w Wieliczce

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010 dotyczy: Projekt nr UDA-POKL.02.01.01-00-126/08 Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010......... Gdańsk, dnia 25 lutego 2010 r. W imieniu Zamawiającego - Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././...

Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... GCI. 400-4/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... pomiędzy: Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... Gdyńskim Centrum Jednostką Budżetową, z siedzibą przy al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo