Istotne postanowienia umowy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Istotne postanowienia umowy"

Transkrypt

1 Załącznik nr 3 Istotne postanowienia umowy w dniu...r. w Poznaniu pomiędzy: Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 18, Poznań, NIP: reprezentowanym przez:.. zwanym dalej Zamawiającym a.. reprezentowanym przez: w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywne świadczenie usług transportowych dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zawarta została umowa o następującej treści: 1 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest sukcesywne świadczenie usług transportowych, polegających na przewozie osób samochodami, busami lub autobusami na trasach krajowych i zagranicznych na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, według dokonywanych przez Zamawiającego zamówień częściowych. 2. Stawki za poszczególne, przewidywane usługi transportowe, wymienione zostały w załączonym do niniejszej umowy cenniku, stanowiącym wiąŝącą ofertę Wykonawcy: a) w Tabeli A stawki za 1 km na terenie kraju, 1

2 b) w Tabeli B stawki za 1 km poza granicami kraju (obszar Europy), c) w Tabeli C stawka zryczałtowana za 1 godzinę wynajmu samochodu, busa lub autobusu na obszarze miasta Poznania (tj. godzin przejechanych oraz godzin postoju). d) w Tabeli D stawka zryczałtowana za kaŝdą rozpoczętą godzinę postoju samochodu, busu lub autobusu w kraju, za wyjątkiem obszaru miasta Poznań. PowyŜszy cennik jest integralną częścią umowy, a określone w tabelach stawki za 1 km oraz za 1 h, są niezmienne w całym czasie jej trwania, z zastrzeŝeniem 6 pkt 1b). 3. Łączną cenę brutto umowy zawierającą w sobie naleŝny podatek VAT strony ustalają do maksymalnej kwoty: (słownie:. ) 4. Zamawiający zobowiązuje się do wykorzystania minimum 60% wartości umowy. Wykonawcy nie słuŝy względem Zamawiającego roszczenie o zapłatę róŝnicy między łączną, maksymalną ceną brutto określoną w 1 pkt 3 umowy, a kwotą wynikającą z sumy zamówień częściowych według załączonych tabel cennika, zamówionych przez Zamawiającego i rzeczywiście wykonanych przez Wykonawcę w okresie obowiązywania umowy. 5. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta Wykonawcy stanowią integralną część niniejszej umowy Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbywać się będzie w następujący sposób: a) w przypadku wykonywania przedmiotu umowy na terenie kraju (za wyjątkiem obszaru miasta Poznania), wynagrodzenie Wykonawcy stanowić będzie iloczyn rzeczywistej ilości przejechanych kilometrów i wartości stawki za kilometr (kraj) dla poszczególnego rodzaju pojazdu podanego w tabeli A, o której mowa w 1 pkt 2a) oraz dodatkowo zryczałtowana stawka za kaŝdą rozpoczętą godzinę postoju podana w tabeli D, o której mowa w 1pkt 2 d). b) w przypadku wykonywania przedmiotu umowy na terenie Europy, wynagrodzenie Wykonawcy stanowić będzie iloczyn rzeczywistej ilości przejechanych kilometrów i wartości stawki za kilometr (Europa) dla poszczególnego rodzaju pojazdu podanego w tabeli B, o której mowa w 1pkt 2 b). c) w przypadku wykonywania przedmiotu umowy na obszarze miasta Poznania wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie wg zryczałtowanej stawki za 1 godzinę wynajmu podaną w tabeli C, o której mowa w 1 pkt 2 c) dla poszczególnych rodzajów pojazdów, licząc od czasu podstawienia pojazdu w miejsce wskazane przez 2

3 Zamawiającego. W tym przypadku wynagrodzenie stanowić będzie iloczyn rzeczywiście wykonanych godzin (tj. godzin przejechanych oraz godzin postoju) i wartości stawki za 1 godzinę. 2. W całym okresie świadczenia usługi Zamawiający przewiduje przejechanie ok km w kraju oraz ok km poza granicami kraju (obszar Europy) łącznie wszystkimi typami pojazdów wymienionymi w ofercie Wykonawcy. a) w całym okresie świadczenia usługi Zamawiający przewiduje wykorzystanie do 574 godzin wynajmu samochodu, busu lub autobusu wraz z kierowcą (przejazd i postój) tylko na obszarze miasta Poznania tabela C, łącznie wszystkimi typami pojazdów wymienionymi w ofercie Wykonawcy. b) w całym okresie świadczenia usługi Zamawiający przewiduje wykorzystanie do godzin postoju samochodu, busu lub autobusu na obszarze kraju za wyjątkiem obszaru miasta Poznań tabela D, łącznie wszystkimi typami pojazdów wymienionymi w ofercie Wykonawcy. 3. Za wykonanie części przedmiotu umowy Wykonawca wystawi kaŝdorazowo fakturę częściową. Podstawą wystawienia takiej faktury jest pisemne (protokolarne) potwierdzenie wykonania konkretnej usługi przez przedstawiciela Zamawiającego we wskazanym przez przedstawiciela Wykonawcy protokole bezpośrednio po zakończeniu wykonania zamówienia częściowego. Wykonawca kaŝdorazowo będzie załączał wraz z przesyłaną fakturą, kopię tego protokołu. 4. Naliczanie stawek wymienionych w tabelach cennika, rozpoczyna się kaŝdorazowo od wskazanego przez Zamawiającego miejsca podstawienia pojazdu zlokalizowanego w Poznaniu, a kończy w miejscu powrotu w lokalizacji na terenie miasta Poznania. 5. Zamawiający pokrywa dodatkowe udokumentowane przez Wykonawcę koszty tj. np. koszt drugiego kierowcy, opłaty parkingowe, opłaty za autostrady, tunele i promy, uzasadnione noclegi hotelowe i inne, które zostały poniesione przez Wykonawcę. Za wyŝej wskazane koszty dodatkowe, Wykonawca wystawi odrębną fakturę z załączonymi dokumentami potwierdzającymi ich rodzaj i wysokość, płatną w terminie 21 dni od dnia jej dostarczenia do Departamentu Administracyjnego. Kwoty tych faktur nie wchodzą w łączna cenę brutto umowy. 6. Termin płatności faktury strony ustalają do 21 dni licząc od dnia jej dostarczenia do Departamentu Administracyjnego Zamawiającego (siedziba Departamentu Administracyjnego znajduje się przy ul. Piekary 17 w Poznaniu pok. 501, V piętro). 7. Za datę płatności strony przyjmują datę obciąŝenia rachunku bankowego Zamawiającego. 3

4 8. Zapłata naleŝności nastąpi z konta Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy wskazane na wystawionych fakturach VAT Zamawiający zobowiązany jest do kaŝdorazowego powiadamiania Wykonawcy o trasie, liczbie planowanych kilometrów, liczbie pasaŝerów, czasie (terminie) wykonania zamówienia częściowego, z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem. 2. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 1 następować będzie w następujących formach: 1) drogą faksową na numer, 2) albo drogą (pocztą elektroniczną), na adres 3. Wykonawca jest zobowiązany do codziennego sprawdzania przychodzących od Zamawiającego faksów oraz i (poczty elektronicznej) i w sytuacji powiadomienia, o którym mowa w 3 pkt 1, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego potwierdzenia jego odbioru w tej samej formie (faks albo ). 4. Terminem rozpoczęcia wykonywania usługi jest moment podstawienia samochodu, busa lub autobusu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, zlokalizowanym na terenie Poznania i czasie określonym dokładnie co do godziny przez Zamawiającego. 5. Wykonawca oświadcza, ze posiada obowiązkowe ubezpieczenie OC oraz ubezpieczenie NNW Termin wykonania przedmiotu zamówienia ustala się od dnia udzielenia zamówienia (podpisania umowy) do dnia 31 grudnia 2014 r. 2. Na wypadek zwłoki jednej ze Stron w wykonywaniu zobowiązań wzajemnych wynikających z niniejszej umowy, drugiej Stronie przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. 3. NiezaleŜnie od powyŝszego, Zamawiający moŝe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŝy w interesie publicznym, czego nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawca moŝe Ŝądać wyłącznie wynagrodzenia naleŝnego z tytułu wykonania części umowy (art. 145 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych). 4

5 5 1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu następujących kar umownych: a) w przypadku odstąpienia Wykonawcy albo Zamawiającego od umowy na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca 10 % łącznej ceny brutto określonej w 1 pkt 3 umowy. b) za zwłokę Wykonawcy w wykonaniu zamówienia częściowego - 1 % łącznej ceny brutto określonej w 1 pkt 3 umowy za kaŝdą godzinę zwłoki. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z naleŝnego Wykonawcy wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraŝa zgodę. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość ewentualnych kar umownych, na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. 4. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku trzykrotnego opóźnienia w wykonaniu przez Wykonawcę zamówienia częściowego Zamawiający przewiduje moŝliwość zmiany niniejszej umowy w przypadku gdyby : a) z przyczyn, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, których nie mógł wcześniej przewidzieć, zaszła konieczność zmiany terminu wykonania niniejszej umowy w takim przypadku Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot zamówienia w innym, wskazanym przez Zamawiającego terminie z uwzględnieniem jednak moŝliwości technicznych Wykonawcy; b) uległa zmianie ustawowa stawka podatku VAT w takim przypadku Strony zobowiązują się zrealizować przedmiot zamówienia za inną, odpowiednio zmienioną cenę brutto niŝ wskazana w umowie. 2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej waŝności formy pisemnej. 3. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach statusu prawnego swojego przedsiębiorstwa, a takŝe o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego, likwidacyjnego. 5

6 7 1. Bez pisemnej zgody Zamawiającego wykonawca nie moŝe powierzyć wykonania przedmiotu umowy osobom trzecim. 2. Strony umowy wyłączają moŝliwość przelewu wierzytelności wynikającej z umowy na osobę trzecią. 8 Strony umowy dołoŝą starań, aby ewentualne spory na tle wykonywania umowy w pierwszej kolejności były rozstrzygane polubownie. W przypadku braku uzyskania porozumienia, wyłącznie właściwym do rozstrzygania sporu jest właściwy rzeczowo sąd powszechny siedziby Zamawiającego. 9 W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie znajdują właściwe przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny. 10 Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. Zamawiający.. Wykonawca. 6

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia umowy w dniu... r. w Poznaniu (obowiązująca od 01.01.2015r) pomiędzy: Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Al. Niepodległości 16/18,

Bardziej szczegółowo

DA-IV-2-3.272.2.2014 Załącznik nr 8 do SIWZ. Istotne postanowienia umowne

DA-IV-2-3.272.2.2014 Załącznik nr 8 do SIWZ. Istotne postanowienia umowne DA-IV-2-3.272.2.2014 Załącznik nr 8 do SIWZ Istotne postanowienia umowne Umowa zawarta w Poznaniu w dniu...r. pomiędzy: Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą, łącznie zwanymi dalej w treści umowy Stronami.

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą, łącznie zwanymi dalej w treści umowy Stronami. Załącznik nr 6 do siwz UMOWA NR zawarta w dniu, w Szczecinie, pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin - Miejską Jednostką Obsługi Gospodarczej z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, NIP 851-31-36-996,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMOWY 1... 2.. a... wpisanym do pod numerem, NIP:., REGON:, zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą reprezentowanym 1... 2...

OGÓLNE WARUNKI UMOWY 1... 2.. a... wpisanym do pod numerem, NIP:., REGON:, zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą reprezentowanym 1... 2... Załącznik nr 5 do SIWZ OGÓLNE WARUNKI UMOWY W dniu... r. w Białej Podlaskiej zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz.759 z

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. oraz.z siedzibą w., NIP:.REGON:

UMOWA NR. oraz.z siedzibą w., NIP:.REGON: Postępowanie nr BZP.2421.18.2014.KP Załącznik nr 6 do SIWZ wzór UMOWA NR zawarta w dniu.pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim, z siedzibą we 50-137 Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, nr identyfikacyjny NIP 896-000-54-08,

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w dniu. zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Projektów, ul. Syreny 23, 01-150 Warszawa, NIP: 5262735917, REGON: 015627782, reprezentowanym przez: Panią Elizę Pogorzelską

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR zawarta w Warszawie w dniu., pomiędzy: na podstawie pełnomocnictwa nr stanowiącego załącznik nr 1 do umowy,

UMOWA NR zawarta w Warszawie w dniu., pomiędzy: na podstawie pełnomocnictwa nr stanowiącego załącznik nr 1 do umowy, Załącznik nr 3 do SIWZ BDG-II-281-53-PC/09 UMOWA NR zawarta w Warszawie w dniu., pomiędzy: Ministerstwem Gospodarki Pl. Trzech KrzyŜy 3/5, 00-507 Warszawa reprezentowanym przy zawieraniu niniejszej umowy

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Zamawiającym, a.. z siedzibą w wpisanym do., będącym płatnikiem podatku VAT, NIP:. reprezentowanym przez:

zwanym dalej Zamawiającym, a.. z siedzibą w wpisanym do., będącym płatnikiem podatku VAT, NIP:. reprezentowanym przez: UMOWA (wzór) zawarta w dniu... roku w Łodzi pomiędzy: Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, będącym płatnikiem podatku VAT, NIP: 107-00-01-057

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR 11 RU II/.. /2009. zawarta w dniu.2009 r.

UMOWA NR 11 RU II/.. /2009. zawarta w dniu.2009 r. załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA NR 11 RU II/.. /2009 zawarta w dniu.2009 r. pomiędzy: PKP Przewozy Regionalne spółka z o.o., ul. Wileńska 14a, 03-414 Warszawa, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m. st.

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR / pomiędzy: o następującej treści: 1 Przedmiot zamówienia

U M O W A NR / pomiędzy: o następującej treści: 1 Przedmiot zamówienia Załącznik Nr 8 PROJEKT UMOWY U M O W A NR / zawarta w dniu..r w Tarnobrzegu, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie - przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej progów

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... na wykonanie usługi polegającej na organizacji wyjazdu studyjnego do Szwajcarii

Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... na wykonanie usługi polegającej na organizacji wyjazdu studyjnego do Szwajcarii 1 GCI.400-11/2013 Załącznik nr 5 do siwz Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... na wykonanie usługi polegającej na organizacji wyjazdu studyjnego do Szwajcarii zawarta w dniu... pomiędzy: Gdyńskim

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr zawarta w dniu w Szczekocinach

UMOWA Nr zawarta w dniu w Szczekocinach UMOWA Nr zawarta w dniu w Szczekocinach - Załącznik nr 7 do SIWZ - pomiędzy Gminą Szczekociny z siedzibą: 42 445 Szczekociny, ul. Senatorska 2 NIP 649-229-10-92 Regon 151398735 zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... ... -... ...z siedzibą w... wpisaną w dniu... do rejestru w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem... ...

UMOWA Nr... ... -... ...z siedzibą w... wpisaną w dniu... do rejestru w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem... ... Numer sprawy:vii.g.211/05/10 Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr... - w z ó r - W dniu.. w Zielonej Górze pomiędzy: Prokuraturą Okręgową w Zielonej Górze ul. Partyzantów 42 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

o następującej treści:

o następującej treści: Umowa Nr.. zawarta w dniu.. - w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budŝetową z siedzibą w Radomiu i adresem ul. Samorządowa

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ZP/14/2010. zwanym/ą dalej Wykonawcą.

UMOWA Nr ZP/14/2010. zwanym/ą dalej Wykonawcą. UMOWA Nr ZP/14/2010 zawarta w dniu 2010 roku w Warszawie, pomiędzy Instytutem Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN, wpis w Rejestrze Instytutów Naukowych nr RIN-II-21/98, z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. Gminą Miasto Szczecin Szczecińskie Centrum Świadczeń w Szczecinie z siedzibą przy ul. Kadłubka 12, reprezentowanym przez:

Umowa nr.. Gminą Miasto Szczecin Szczecińskie Centrum Świadczeń w Szczecinie z siedzibą przy ul. Kadłubka 12, reprezentowanym przez: Umowa nr.. zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Szczecińskie Centrum Świadczeń w Szczecinie z siedzibą przy ul. Kadłubka 12, reprezentowanym przez: Joannę Błachowską-Kurbiel Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ Nr sprawy BŚDS.2430.01.2013 WZÓR U M O W Y nr zamówienie publiczne dokonywane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ Wzór umowy U M O W A

Załącznik nr 9 do SIWZ Wzór umowy U M O W A Załącznik nr 9 do SIWZ Wzór umowy U M O W A Zawarta w dniu.. roku pomiędzy Gminą Opatowiec reprezentowaną przez: 1. Sławomira Kowalczyka Wójta Gminy Opatowiec przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Anny Klimaszewskiej-Luty

Bardziej szczegółowo

Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór)

Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór) Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór) Zawarta w dniu...... zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR / pomiędzy: o następującej treści: 1 Przedmiot zamówienia

U M O W A NR / pomiędzy: o następującej treści: 1 Przedmiot zamówienia Załącznik Nr 8 PROJEKT UMOWY U M O W A NR / zawarta w dniu..r w Tarnobrzegu, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie - przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy:

Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy: Oznaczenie sprawy: ZP/4/GDB/2014 Załącznik nr 5 do Siwz UMOWA Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Biurem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Z siedzibą w Warszawie (01-015), Skwer

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. ... zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

UMOWA NR.. ... zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: UMOWA NR.. W dniu... w Warszawie, pomiędzy: Szkołą Podstawową nr 323 im. Polskich Olimpijczyków z siedzibą w Warszawie (kod 02-776) przy ul. Warchałowskiego 4, NIP 951-13-48-542, REGON 001206086, zwanym

Bardziej szczegółowo

Czynsz najmu i koszty eksploatacji

Czynsz najmu i koszty eksploatacji Załącznik nr 3 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

MOKIS SIWZ nr 5/2013 2013

MOKIS SIWZ nr 5/2013 2013 Załącznik nr 5 - Wzór umowy nr /2013 UMOWA NR /2013 zawarta w dniu...... 2013 r. w Oleśnicy pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Kultury i Sportu w Oleśnicy przy ul. Kochanowskiego 4, 56-400 Oleśnica, NIP.., REGON..,

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr.. NA: DOSTAWĘ SAMOCHODU 9-CIO OSOBOWEGO DLA CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ.

U M O W A Nr.. NA: DOSTAWĘ SAMOCHODU 9-CIO OSOBOWEGO DLA CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ. U M O W A Nr.. NA: DOSTAWĘ SAMOCHODU 9-CIO OSOBOWEGO DLA CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ. zawarta w dniu... 2014 r., pomiędzy: Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja

Bardziej szczegółowo

Gminą Potok Górny z siedzibą w Potok Górny 116,23-423 Potok Górny

Gminą Potok Górny z siedzibą w Potok Górny 116,23-423 Potok Górny zawarta w dniu.. pomiędzy : Umowa Nr Gminą Potok Górny z siedzibą w Potok Górny 116,23-423 Potok Górny reprezentowaną w niniejszej Umowie przez : zwaną dalej Zamawiającym, oraz.... reprezentowaną dalej

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy na wynajem krótkoterminowy samochodów osobowych (zwana dalej umową)

Istotne postanowienia umowy na wynajem krótkoterminowy samochodów osobowych (zwana dalej umową) Załącznik nr 1 do SIWZ Istotne postanowienia umowy na wynajem krótkoterminowy samochodów osobowych (zwana dalej umową) zawarta w Warszawie w dniu... roku pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././...

Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... GCI. 400-4/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... pomiędzy: Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... Gdyńskim Centrum Jednostką Budżetową, z siedzibą przy al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zawarta w dniu:.. 2015 r. w Gnojnie pomiędzy: Zwanym dalej Zamawiającym a

UMOWA NR. zawarta w dniu:.. 2015 r. w Gnojnie pomiędzy: Zwanym dalej Zamawiającym a Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. zawarta w dniu:.. 2015 r. w Gnojnie pomiędzy: Zwanym dalej Zamawiającym a wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego/ do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej pod

Bardziej szczegółowo