O czym szepce cień? Tomasz Kacik Zespół Szkół Handlowych w Sopocie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "O czym szepce cień? Tomasz Kacik Zespół Szkół Handlowych w Sopocie"

Transkrypt

1 Tomasz Kacik Zespół Szkół Handlowych w Sopocie O czym szepce cień? I. Główny cel lekcji Głównym celem cyklu zajęć jest uświadomienie uczniom roli prostej obserwacji zjawisk w poznawaniu Świata. Przeprowadzenie części zajęć w plenerze ma na celu uatrakcyjnić proces nauczania i pobudzić u uczniów wrodzoną, ale często uśpioną ciekawość. II. Cele szczegółowe lekcji: Uczeń: umie wyjaśnić pojęcia: czas, gnomon, zegar słoneczny, miejscowy południk, południk niebieski, południk geograficzny, deklinacja magnetyczna, azymut, umie wyjaśnić zjawiska: magnetyzmu ziemskiego, górowania ciał niebieskich, refrakcji, umie wyjaśnić różnicę czasu między południem lokalnym, a południem urzędowym, umie wyjaśnić jak znaleźć najlepszy moment wszelkich obserwacji astronomicznych ciał niebieskich, umie wyjaśnić od czego zależy dzienny ruch Słońca na nieboskłonie, umie wykorzystywać wiadomości i umiejętności interdyscyplinarne (geografia, matematyka), uczy się organizacji, koordynacji, sprawnego i skutecznego zarządzania, zintegrowanego działania. III. Formy pracy uczniów: Uczniowie podzieleni na 5 grup przedstawiają wyniki swojej pracy na zadany temat, a następnie przeprowadzają obserwacje, wyciągają z nich wnioski. IV. Metody pracy: Projekt edukacyjny z elementami obserwacji i oceniania kształtującego. V. Komentarz metodyczny: Zadania stawiane dzisiejszej szkole to m.in. nauczanie fizyki w sposób kontekstowy, ukazanie roli obserwacji i inspirowanie dociekliwości i postawy badawczej ucznia. Te zadania można dobrze wykonać stosując w kształceniu aktywne metody nauczania, np. szeroko pojęty projekt edukacyjny. Projekt pod tytułem O czym szepce cień składa się z trzech części. Kompetencje uczniów na przeprowadzenie projektu są wystarczające w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych (trygonometria). Część pierwsza będącą wprowadzeniem w temat, polega na przygotowaniu merytorycznym uczniów. Każda grupa uczniów otrzymuje Kontrakt (załącznik 1), w którym opisane są m.in. cele pracy i wymagania wobec uczniów (zgodne z założeniami oceniania kształtującego). Uczniowie na przygotowanie prezentacji na zadany temat mają 3 tygodnie, po czym prezentują wyniki swojej pracy przed całą klasą. Prezentacja jest współoceniana przez uczniów, którzy przyznają punkty poszczególnym grupą, wykorzystując przygotowane Karty do głosowania (załącznik 2.). Część druga to obserwacja (przeprowadzana w godzinach ), którą uczniowie wykonują zgodnie z poleceniami zawartymi w Instrukcji postępowania (załącznik 3.), otrzymanymi przed obserwacją. To najtrudniejsza część projektu, ponieważ nie można przewidzieć pogody (bezchmurnego nieba). Choć i tu z pomocą może przyjść internet. Dlatego najlepszym okresem do przeprowadzenia obserwacji jest maj/czerwiec lub wrzesień. Tu rola nauczyciela polega na wspieraniu grup uczniowskich w ich działaniu i obserwacji poszczególnych uczniów w pracy nad powodzeniem przedsięwzięcia, ich zaangażowaniem. Część trzecia to przedstawienie obserwacji i omówienie wniosków, jakie sformułowali w wyniku obserwacji. Samo przedstawienie prezentacji, obserwacje wraz z podsumowaniem można przeprowadzić w ciągu jednego dnia, wykorzystując zamieszanie związane z maturą ustną lub dzień dziecka w ramach 1

2 astronomicznego dnia w szkole itp. VI. Pomoce dydaktyczne: karty do głosowania (równa ilości uczniów), 5 tarczy (tworzywo sztuczne, drewniane), 5 kartek, 5 cyrkli, ołówki, długopisy, markery, linijki, kalkulatory, gnomon (gwóźdź, cerówka, dobrze naostrzony ołówek), co najmniej 1 poziomica, 4 zegarki (grupa 1., grupa 2., grupa 3. i grupa 5.), kompas (grupa 4.), kątomierze (grupa 4. i grupa 5.), tablice matematyczne trygonometryczne (grupa 2. i grupa 3.), papier milimetrowy (grupa 3. i grupa 5.), laptop z projektorem multimedialnym. 2

3 VII.Tok lekcji: Część pierwsza zajęć dydaktycznych (w sali lekcyjnej) - wprowadzenie. Poszczególne grupy uczniów przedstawiają wyniki swojej pracy na zadany temat, w dowolnej formie (plakat, prezentacja multimedialna, foliogramy). Czas jednej prezentacji winien mieścić się w granicach 5-10 minut. Pozostali uczniowie sporządzają notatki w zeszytach i przyznają punkty poszczególnym grupą za prezentacje na Kartach do głosowania (załącznik 2.). grupa 1. Gnomon jako najstarszy przyrząd astronomiczny Celem projektu jest udowodnienie tezy że gnomon jest najstarszym przyrządem astronomicznym. Skupcie się na ludach starożytnego Świata (Chińczykach np. obelisk w Lo-jang, Babilończykach, Egipcjanach, Grekach Spartanach, Inkach). We wstępie pracy przedstawcie co to jest gnomon, jego konstrukcję. Jako podsumowanie pracy możecie przedstawić wykorzystanie gnomonu (pomocne tutaj nazwiska to np. Anaksymander z Miletu, Eratostenes). grupa 2. Zegary słoneczne Celem projektu jest przedstawienie budowy, historii powstania i podziału zegarów słonecznych. Skupcie się jedynie na zegarach słonecznych, nie bierzcie pod uwagę gnomonów. W pracy możecie krótko przedstawić różnice między gnomonem, a zegarem słonecznym. grupa 3. Zegary słoneczne w naszej okolicy Celem zadania jest przedstawienie historii powstania i rodzaju zegarów słonecznych w najbliższej naszej okolicy np. w Trójmieście. Wasza praca, może mieć charakter np. wycieczki po Trójmieście. W tym wypadku możecie wykorzystać Google Maps lub/i Google Earth do prezentacji trasy wycieczki. grupa 4. Magnetyzm Ziemi (pomiar) Celem zadania jest przedstawienie koncepcji magnetyzmu Ziemi, opisanie wielkości charakteryzujących pole magnetyczne Ziemi (ze szczególnym uwzględnieniem deklinacji magnetycznej δ). W pracy ważne jest zwrócenie uwagi na zmienność lokalnego pola magnetycznego. Na podsumowanie tematu możecie przedstawić historię badań geomagnetyzmu na świecie i w Polsce. grupa 5. Mierniki czasu Celem projektu jest przedstawienie ewolucji pojęcia czasu na przestrzeni wieków i jego metod pomiaru. W pracy możecie poruszyć pojęcie kalendarza (historia powstania, jego rodzaje), różnice między czasem lokalnym (wskazywanym przez zegary słoneczne), a czasem urzędowym (wskazywanym przez zegary mechaniczne) strefy czasowe. Podsumowując pracę możecie przedstawić muzea związane z tematem prezentacji. Część druga zajęć dydaktycznych (w plenerze) - obserwacja. Poszczególne grupy uczniów przeprowadzają obserwacje zgodnie z otrzymanymi poleceniami w Instrukcji postępowania (załącznik 3.). grupa 1. Kierunki świata wyznaczenie kierunku linii północ-południe (N-S), wschód-zachód (E-W), wyznaczenie miejscowego południka i czasu przejścia Słońca nad południkiem (południe lokalne), oznaczenie kierunków świata, 3

4 naszkicowanie toru ruchu końca cienia gnomonu. Uzupełnienie tematu przez nauczyciela: zaznajomienie uczniów z kształtami toru ruchu końca cienia gnomonu w zależności od pory roku (w: grupa 2. Wysokość górowania Słońca wyznaczenie kierunku linii północ-południe (N-S), wyznaczenie wysokości górowania Słońca w danej miejscowości i w danym dniu, określenie godziny górowania Słońca (południe lokalne). Uzupełnienie tematu przez nauczyciela: zaprezentowanie analemy figury, którą otrzymamy gdy zaznaczy się pozycję Słońca o tej samej porze dnia w ciągu całego roku (w: grupa 3. Wysokość Słońca nad horyzontem wyznaczenie kierunku linii północ-południe (N-S), wyznaczenie wysokości Słońca w danej miejscowości i w danym dniu, sporządzenie wykresu zależności wysokości Słońca od czasu. Uzupełnienie tematu przez nauczyciela: zjawisko refrakcji załamania się promieni słonecznych w atmosferze (skutek: Słońce zdaje się być wyżej, niż jest w rzeczywistości). grupa 4. Deklinacja magnetyczna wyznaczenie kierunku linii północ-południe (N-S), odczytanie deklinacji magnetycznej miejscowości pomiaru. Uzupełnienie tematu przez nauczyciela: problem deklinacji, a odkrycia Ameryki przez Krzysztofa Kolumba (H. Lachowicz, O igle magnetycznej i magnesach trwałych, w: Wiedza i Życie 11/1997). grupa 5. Przebieg zmian azymutu Słońca wyznaczenie kierunku linii północ-południe (N-S), określenie zmian azymutu Słońca, sporządzenie wykresu zależności azymutu Słońca od czasu. Podpowiedź: azymut to kąt między linią N-S, a promieniem okręgu. Azymut dla linii N-S równy jest 0º, azymut zachodni jest ujemny, wschodni dodatni. Uzupełnienie tematu przez nauczyciela: wykorzystanie azymutu przez ludzi w różnych zawodach (kartografia, geodezja, astronomia, wojsko, nawigacja). Część trzecia zajęć dydaktycznych (w sali lekcyjnej) - podsumowanie. Uczniowie omawiają wyniki swoich obserwacji i przedstawiają wnioski. Następnie odpowiadają na pytanie zadane przez nauczyciela: Jak rozumiecie temat naszych zajęć O czym szepce cień? Nauczyciel omawia projekty i ocenia pracę uczniów (stosując ocenianie kształtujące), wykorzystując notatki zawarte w Arkuszu oceny (załącznik 4.). Każdą z ocen uzasadnia (informacja zwrotna) przedstawiając przede wszystkim pozytywne efekty pracy ucznia, ale i zwraca uwagę na jego niedociągnięcia, czy niezrozumienie pojęć. 4

5 VIII.Wykorzystana literatura: [1] Barbara Sagnowska (pod red.), Fizyka i astronomia dla każdego, ZamKor, Kraków 2007; [2] M. Mielecki, Gnomon i jego zastosowanie, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1954; [3] Marcin Egert, Gnomon najprostszy przyrząd astronomiczny, czyli jak przy pomocy zwykłego patyka nauczyć się wielu rzeczy o otaczającym nas świecie, Polskie Towarzystwo Gnomoniczne, 2004; [4] Jan Mietelski, Astronomia w geografii, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1979; IX. Polecana literatura: [1] Zegar słoneczny do oznaczania czasu słonecznego prawdziwego na Ziemi, II 1-7, Fabryka Pomocy Naukowych Nysa; [2] Krzysztof Igras, Marcin Egert, Mierzenie cieniem, czyli nieco o zegarach słonecznych, w: Forum Akademickie 11/ ; [3] Marcin Egert, Kalendarz 10 ciekawostek czyli rzeczy, o których warto wiedzieć, 2004; 5

6 Załącznik 1. Kontrakt Data zawarcia kontraktu:... Celem projektu jest wykonanie: prezentacji nt..., obserwacji nr... z wykorzystaniem gnomonu. Forma prezentacji tematu pracy jest dowolna (plakat, prezentacja multimedialna, referat itp.) i powinna mieścić się w przedziale 5-10 minut. Obserwacje zostaną przeprowadzone w jednym dniu przez wszystkie grupy uczniowskie, wg wskazówek otrzymanych w dniu obserwacji. Członkowie grupy: koordynator..., podpis..., prezenter..., podpis..., infor 1..., podpis..., infor , podpis..., infor 3..., podpis..., zobowiązują się przedstawić wyniki swojej pracy w ciągu 3 tygodni od daty zawarcia kontraktu. Koordynator odpowiedzialny jest za organizację i przebieg prac nad prezentacją oraz za zdawanie cotygodniowych raportów z postępów nauczycielowi. Prezenter wraz z innymi członkami grupy zobowiązany jest do zaprezentowania wyników pracy na forum klasy. Uczniowie będący infor odpowiedzialni są za wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji na zadany temat. Cała grupa przygotowuje stronę wizualną prezentacji. Cele i wymagania wobec tematu prezentacji (tu nauczyciel wpisuje cele zapisane w scenariuszu w części Tok lekcji, część pierwsza dla poszczególnych grup) Cele obserwacji (tu nauczyciel wpisuje cele zapisane w scenariuszu w części Tok lekcji, część druga dla poszczególnych grup) Konsultacje W czasie prac nad zadanym tematem uczniowie danej grupy mogą (i powinni) konsultować się z nauczycielem. Ocenianie Przy ocenie prezentacji nauczyciel będzie zwracał uwagę na jakość zebranych informacji, ich opracowania i sposób ich zaprezentowania na forum klasy. Przy ostatecznej ocenie nauczyciel będzie brał pod uwagę ocenę wystawioną przez innych uczniów podczas prezentacji ich pracy. Przy ocenie pracy podczas obserwacji nauczyciel będzie zwracał uwagę na pracę uczniów w grupie (współpracę, zaangażowanie), zrozumienie poleceń i wyciąganie trafnych wniosków. Na ocenę końcową mają wpływ oceny otrzymane za prezentację (wystawione przez uczniów i nauczyciela) i za obserwacje.... podpis nauczyciela 6

7 Załącznik 2. Karta do głosowania Maksymalna liczba punktów dla każdego kryterium: 5 Grupa (uczeń) Czy podane informacje były ciekawe? Czy zostały podane w interesujący sposób? Kryterium Czy reszta klasy brała udział w prezentacji? Łączna liczba punktów Grupa 1. Grupa 2. Grupa 3. Grupa 4. Grupa 5. Załącznik 3. Instrukcja postępowania Porządek czynności: 1. Dokładnie zapoznajcie się z celami waszej obserwacji, wybierzecie potrzebne wam pomoce naukowe i przeczytajcie kolejne punkty, które mają wam ułatwić przeprowadzenie obserwacji. 2. Przygotujcie poziomą tarczę z gnomonem. 3. Wykreślcie na kartce wiele współśrodkowych okręgów o promieniach różniących się o co najwyżej 0,5 cm. 4. Wypoziomujcie tarczę wraz z kartką, przymocujcie prostopadle do tarczy gnomon w środku okręgów. 5. Przeprowadźcie kilkugodzinną obserwację. Każdą wykonajcie w momencie, gdy koniec cienia gnomonu muśnie któryś z okręgów. Istota obserwacji polega na wyraźnym zaznaczeniu tego punktu i zapisaniu godziny (z dokładnością co do minuty). 6. Obserwację możecie uznać za skończoną gdy otrzymacie co najmniej 4 punkty leżące na dwóch różnych okręgach. Zastanówcie się co daje większa ilość punktów, przez co dłuższa obserwacja. 7. Na każdym okręgu zawierającym dwa punkty wykreślcie cięciwę łączącą te punkty i przepołówcie ją konstrukcyjnie (z wykorzystaniem cyrkla). 8. Przeprowadźcie prostą wychodzącą ze wspólnego środka okręgów (podstawa gnomonu) i biegnącą przez środki cięciw. Zastanówcie się co wyznacza ta prosta. 9. Kolejne kroki działania należą już do was. Służę wszelką pomocą. 10. Na koniec zastanówcie się nad wnioskami, jakie wyciągnęliście z waszych obserwacji. 11. Wszystkie czynności przeprowadzajcie starannie i dokładnie pamiętajcie, że od tego może zależeć poprawność wyciągniętych wniosków. 7

8 Załącznik 4. Grupa: Temat projektu: Arkusz oceny Termin prezentacji: Etap realizacji projektu: Etap realizacji projektu Umiejętności Ocena (1-6) - selekcja informacji Zbieranie i opracowywanie - krytyczna ocena informacji materiałów - przetwarzanie informacji nadanie im nowej formy Prezentacja - wykorzystanie czasu prezentacji Prezentacja - zainteresowanie innych uczniów - sposób mówienia (akcentowanie, precyzja wypowiedzi) - udzielanie sobie informacji - podejmowanie decyzji - słuchanie się nawzajem Praca w grupie - rozwiązywanie konfliktów Obserwacja - zaangażowanie innych w pracę - samoocena postępów w pracy Wykorzystywanie wiadomości i umiejętności - logiczne rozumowanie - wykorzystywanie umiejętności zdobytych na matematyce 8

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów Przekazujemy Wam materiały informacyjne dotyczące pracy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu.

PROJEKT EDUKACYJNY. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu. PROJEKT EDUKACYJNY Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu. Nauka realizowana metodą projektu edukacyjnego pozwala rozwinąć ważną

Bardziej szczegółowo

Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum

Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum Opracowali: Katarzyna Faber-Caputa i Marcin Lipiec na podstawie poradnika autorstwa Agnieszki Mikiny i Bożeny Zając: Metoda projektów w gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA METOD PROWADZENIA ZAJĘĆ

SPECYFIKACJA METOD PROWADZENIA ZAJĘĆ Projekt EKOLOGIA innowacyjny, interdyscyplinarny program nauczania przedmiotów matematyczno przyrodniczych metodą projektu Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Scenariusz projektu edukacyjnego: Na tropie potrzeb i problemów

Scenariusz projektu edukacyjnego: Na tropie potrzeb i problemów Scenariusz projektu edukacyjnego: Na tropie potrzeb i problemów Autor: Piotr Sienkiewicz Scenariusz dla klas 4-6 Czas realizacji projektu 16 godzin lekcyjnych Cele ogólne projektu: kształtowanie u uczniów

Bardziej szczegółowo

MODUŁ VI PROJEKT EDUKACYJNY. NARZĘDZIA TIK W REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH

MODUŁ VI PROJEKT EDUKACYJNY. NARZĘDZIA TIK W REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH MODUŁ VI PROJEKT EDUKACYJNY. NARZĘDZIA TIK W REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH Materiał merytoryczny w szóstym module kursu ma przybliżyć projekt edukacyjny jako metodę nauczania. Zastanowimy się wspólnie

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych Załącznik nr 4 Regulamin realizacji projektów edukacyjnych Szczegółowe zasady realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego im. Św. Józefa w Szczecinie Uczniowie mają obowiązek

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA POMOCY DYDAKTYCZNYCH

BIBLIOTEKA POMOCY DYDAKTYCZNYCH BIBLIOTEKA POMOCY DYDAKTYCZNYCH Copyright by Nowa Era Spółka z o.o. Warszawa 2012. ISBN 978-83-267-0631-8 Koordynacja prac: Krzysztof Kowalski. Redakcja merytoryczna: Agnieszka Kamiƒska, Krzysztof Kowalski.

Bardziej szczegółowo

AKTYWNIE NA MATEMATYCE. Program nauczania matematyki IV etap edukacyjny. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym

AKTYWNIE NA MATEMATYCE. Program nauczania matematyki IV etap edukacyjny. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym AKTYWNIE NA MATEMATYCE Program nauczania matematyki IV etap edukacyjny Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym Przedmowa Matematyka jest produktem myśli ludzkiej, niezależnej od doświadczenia,

Bardziej szczegółowo

Program nauczania geografii, IV etap edukacyjny zakres rozszerzony

Program nauczania geografii, IV etap edukacyjny zakres rozszerzony Program nauczania geografii, IV etap edukacyjny zakres rozszerzony Geografia to lubię! SPIS TREŚCI: str. 1. Koncepcja programu... 2 2. Cele edukacyjne w zakresie kształcenia i wychowania... 4 3. Treści

Bardziej szczegółowo

ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach

ICT w nauczaniu przedmiotów matematycznych i przyrodniczych w gimnazjach strona 1 Projekt ICT w na uczaniu prz e dmio tów ma tematycz nyc h i przyro dn iczyc h w gimnazjac h współfina nsowany prz ez U ni ę E uro p ej ską w r amac h Euro pe jski e go Fu n d usz u Społecz n ego

Bardziej szczegółowo

> > 1. Jakie metody aktywizujące stosujesz na swoich lekcjach? > > Metoda, to taki sposób pracy z uczniami, podczas którego osiąga się > zaplanowane

> > 1. Jakie metody aktywizujące stosujesz na swoich lekcjach? > > Metoda, to taki sposób pracy z uczniami, podczas którego osiąga się > zaplanowane 1. Jakie metody aktywizujące stosujesz na swoich lekcjach? Metoda, to taki sposób pracy z uczniami, podczas którego osiąga się zaplanowane cele nauczania. W zreformowanym procesie nauczania ważne miejsce

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjny jako metoda

Projekt edukacyjny jako metoda Projekt edukacyjny jako metoda Metoda projektu jest jedną z aktywizujących metod kształcenia lub szerzej strategią dydaktyczną Metody aktywizujące to metody nauczania zwiększające czynny udział uczących

Bardziej szczegółowo

Multimedia Chmura Sieciowisko

Multimedia Chmura Sieciowisko nr 2 luty/marzec 2012 innowacyjna szkoła innowacyjny nauczyciel innowacyjny uczeń Cena: 20 zł (w tym VAT) Metoda projektów jak może wyglądać Multimedia Chmura Sieciowisko W numerze: Dwumiesięcznik oświatowy

Bardziej szczegółowo

2 S t r o n a. Spis treści

2 S t r o n a. Spis treści 1 S t r o n a 2 S t r o n a Spis treści I. WSTĘP... 3 1. Koncepcja programu... 3 2. Innowacyjność programu... 4 3. Adresaci programu... 5 II. KONSPEKT PROGRAMU... 6 III. TREŚCI PROJEKTU... 54 IV. SCENARIUSZ

Bardziej szczegółowo

1. Podaj działy podstawy programowej, z którymi projekt jest związany ("Treści" i/lub "Osiągnięcia"):

1. Podaj działy podstawy programowej, z którymi projekt jest związany (Treści i/lub Osiągnięcia): Sprawozdanie nauczyciela z pracy nad projektem Imię i nazwisko nauczyciela: Wiesława Wiatrak Szkoła: Gimnazjum nr 1 im. Ojca Świętego Jana Pawła II Miejscowość: Raba Wyżna Etap 1. Wybór i przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie pomiarów w układach elektrycznych i elektronicznych 311410.M1

Wykonywanie pomiarów w układach elektrycznych i elektronicznych 311410.M1 Artur Kowalski Moduł Wykonywanie pomiarów w układach elektrycznych i elektronicznych 311410.M1 Jednostka modułowa Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w branży mechatronicznej 311410.M1.J2

Bardziej szczegółowo

ZESZYT DOBRYCH PRAKTYK EDUKACJA Z INTERNETEM DLA NAUCZYCIELI. Jak wykorzystać nowoczesne technologie w pracy metodą projektu

ZESZYT DOBRYCH PRAKTYK EDUKACJA Z INTERNETEM DLA NAUCZYCIELI. Jak wykorzystać nowoczesne technologie w pracy metodą projektu ZESZYT DOBRYCH PRAKTYK EDUKACJA Z INTERNETEM DLA NAUCZYCIELI Jak wykorzystać nowoczesne technologie w pracy metodą projektu 1Wstęp /5 2 Krótki przewodnik po metodzie projektu edukacyjnego /6 3 O programie

Bardziej szczegółowo

Jak badać jakość w edukacji globalnej Wnioski z partnerskiego przeglądu materiałów i działań z zakresu edukacji globalnej

Jak badać jakość w edukacji globalnej Wnioski z partnerskiego przeglądu materiałów i działań z zakresu edukacji globalnej Grupa Zagranica, Warszawa 2012 JAK BADAĆ JAKOŚĆ W EDUKACJI GLOBALNEJ Wnioski z partnerskiego przeglądu materiałów i działań z zakresu edukacji globalnej Projekt jest finansowany przy wsparciu Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych Jolanta Kijakowska Spis treści 1. Wstęp 3 2. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania 4 3. Treści edukacyjne 7 4. Sposoby osiągania

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU

METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU Poradnik dla uczniów Bożena Zając Konrad Rokoszewski 1 Spis treści 1. Na czym polega

Bardziej szczegółowo

TYLKO OSZLIFOWANY DIAMENT ŚWIECI

TYLKO OSZLIFOWANY DIAMENT ŚWIECI TYLKO OSZLIFOWANY DIAMENT ŚWIECI MATERIAŁY POMOCNICZE DO REALIZACJI PROGRAMU ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW ZDOLNYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH ALEKSANDER RYBSKI NOWY SĄCZ - 2009 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII

DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII Raport z badania jakościowego Warszawa, czerwiec 2014 ALBO TYLKO 2 r Autorzy: Jolanta Choińska-Mika Jakub Lorenc Krzysztof Mrozowski Aleksandra Oniszczuk Jacek Staniszewski

Bardziej szczegółowo

1. Podaj działy podstawy programowej, z którymi projekt jest związany ("Treści" i/lub "Osiągnięcia")

1. Podaj działy podstawy programowej, z którymi projekt jest związany (Treści i/lub Osiągnięcia) Sprawozdanie nauczyciela z pracy nad projektem Imię i nazwisko nauczyciela: Dorota Kokoszka Szkoła: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 Gimnazjum Nr 7 Miejscowość: Stalowa Wola Etap 1. Wybór i przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Nauczanie. uczanie oblemowe

Nauczanie. uczanie oblemowe Nauczanie Na uczanie problemowe pr oblemowe nauczanie problemowe Problem w edukacji.................................... 3 Strategia nauczania problemowego.................. 4 Jak zacząć...............................................

Bardziej szczegółowo