Anna Drężek nauczycielka przyrody Prywatna Szkoła Podstawowa im. Zofii i Jędrzeja Moraczewskich w Sulejówku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Anna Drężek nauczycielka przyrody Prywatna Szkoła Podstawowa im. Zofii i Jędrzeja Moraczewskich w Sulejówku"

Transkrypt

1 Anna Drężek nauczycielka przyrody Prywatna Szkoła Podstawowa im. Zofii i Jędrzeja Moraczewskich w Sulejówku Opinia o Programie nauczania przyrody w szkole podstawowej autorstwa: Barbary Klimuszko, Janiny Sokołowskiej, Bereniki Targos, Marii M. Wilczyńskiej-Wołoszyn Wydawnictwo Edukacyjne Zofii Dobkowskiej Żak Opiniowany program został napisany na podstawie zapisów zawartych w Podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 23 grudnia 2008r.(Dz.U. z dnia 15 stycznia 2009r.Nr4,poz.17). Program zawiera: - hasła z Podstawy programowej - realizację haseł z Podstawy programowej, w tym: szczegółowe cele kształcenia i wychowania treści nauczania sposoby osiągania celów osiągnięcia uczniów Struktura programu jest zgodna z rozporządzeniem MEN z dnia 8 czerwca 2009r w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów nauczania (Dz.U.Nr 89,poz.730). Autorki proponują realizację programu w wymiarze 3 godz. tygodniowo, co pozwala na równomierny układ godzin w ciągu całego cyklu kształcenia i realizację 290 godz. w ciągu 3 lat. Analiza treści programu: - zaproponowane w programie dla klasy IV hasła z podstawy programowej ułożono w następującej kolejności: Klasa IV 1. Ja i moje otoczenia. Uczeń rozpoczyna naukę przyrody od poznania: roli własnych zmysłów, przyrządów badawczych oraz metodologii prowadzenia obserwacji i pomiarów oraz ich zapisywania. Pozwala to kształtować u uczniów postawę badawczą, dążącą do poznania i rozumienia prawidłowości świata przyrody. Następnie poznaje czynniki wpływające na jakoś swojego życia i efektywność uczenia się. Pozwoli mu to w sposób właściwy zaplanować dzień oraz nauczyć się jak się uczyć efektywnie. 2.Orientacja w terenie. Orientacja w terenie jest powiązana z obserwacjami astronomicznymi dotyczącymi dziennej wędrówki Słońca oraz właściwościami magnetycznymi Ziemi. Uczeń poznaje konsekwencje

2 wynikające z położenia Ziemi w Układzie Słonecznym. Pomiary niewielkich odległości w terenie pozwalają na kształcenie umiejętności oceniania wielkości obiektów przyrodniczych. 3.Plan i mapa. Naturalnym jest przejście od orientacji i pomiarów w terenie do wprowadzenie w świat mapy. Uczeń poznaje sposób zapisywania obrazu terenu za pomocą umownych znaków. Przejście w ten sposób od konkretnych obrazów do ich symbolicznego zapisu jest szczególnie ważne, ponieważ w klasie IV mogą być uczniowie o rok młodsi niż dotychczas. Umiejętność myślenia abstrakcyjnego nie jest jeszcze u nich dobrze wykształcona. 4.Materia i jej stany skupienia. Poznawanie właściwości materii proponowane jest za pomocą prostych doświadczeń. W czasie ich przebiegu uczeń obserwuje na konkretnych przykładach przemiany zachodzące pod wpływem różnych czynników. Wykonywanie prostych doświadczeń kształtują u uczniów postawę badawczą i zachęcają do stawiania hipotez na temat zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie i do ich weryfikowania. Dział ten jest wprowadzeniem do hasła Pogody i jej wpływ na człowieka i przyrodę. 5.Pogoda i jej wpływ na człowieka i przyrodę. Tematyka pogody i jej wpływu na przyrodę i życie człowieka jest szeroko omawiana na pierwszym etapie edukacyjnym na poziomie obserwacji bezpośrednich stanu pogody. Jest więc uzasadnione wykorzystanie i kontynuowanie tych obserwacji na poziomie klasy IV z rozszerzeniem o próby wyjaśniania przebiegu zjawisk pogodowych w zależności od wysokości słońca nad widnokręgiem w różnych porach roku. Obserwacje te mogą być powiązane z obserwacjami dziennej wędrówki Słońca. 6.Najbliższa okolica. Kolejne hasło służy poznaniu najbliższej okolicy. Omawiane są w nim poszczególne elementy środowiska przyrodniczego na przykładach występujących w najbliższym otoczeniu. Jest to zgodne z zaleceniami zawartymi w Podstawie programowej poznawania najpierw swojego otoczenia, później kraju i świata. Dział ten występuje w powiązaniu z hasłem związanym z wzajemnym oddziaływaniem człowieka i środowiska. 7. Człowiek a środowisko. Dział ten podsumowuje umiejętności zdobyte w klasie IV tj.: - praktyczne zastosowanie wyników obserwacji - analizowanie wyników przeprowadzonych doświadczeń i obserwacji. Zaproponowana przez autorki kolejność realizowania haseł z Podstawy programowej.. w klasie IV wiąże w sposób logiczny poszczególne działy. Uwzględnia potencjalne możliwości percepcyjnych uczniów klasy IV oraz fakt obniżenia wieku szkolnego. Klasa V 1.Właściwości substancji Dział ten poświęcony jest poznaniu właściwości fizycznych substancji w powiązaniu z ich wpływem na organizmy oraz wykorzystaniem w życiu codziennym.

3 2.Krajobrazy Polski Jest kontynuacją działu 2 i 6 z klasy IV. Uczeń uczy się korzystania z mapy poziomicowej i hipsometrycznej. Poznaje główne typy krajobrazów Polski. 3. Krajobrazy Europy W myśl zasady od poznania najbliższego otoczenia do terenów odleglejszych, po poznaniu najbliższej okolicy i Polski, uczeń kontynuuje poznawanie różnorodności krajobrazowej Ziemi na przykładzie wybranych krajobrazów Europy. 4.Organizm człowieka W dziale tym uczeń poznaje własny organizm, jego budowę i funkcjonowanie, zasady prawidłowego odżywiania, rozmnażanie oraz etapy rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem etapu dojrzewania. 5.Zdrowie i troska o zdrowie Nawiązuje do poprzedniego działu. Uczeń poznaje zasady higienicznego trybu życia, wpływ używek na organizm oraz zawady udzielania pierwszej pomocy. 6.Zjawiska elektryczne i magnetyczne w przyrodzie Omawiane są w nim zjawiska, z którymi uczeń spotyka się w życiu codziennym: wyładowania elektryczne, energia elektryczna i magnetyzm. Poznaje zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych. W klasie V działy podzielone są na treści fizyczne, geograficzne i biologiczne. Daje to możliwość zastosowania innej kolejności realizowania poszczególnych działów, bez naruszania ich struktury oraz realizowania, jeśli w szkole istnieją takie możliwości, przez kilku nauczycieli. Realizacja programu nauczania przyrody przez nauczycieli biologii, fizyki, geografii jest polecana przez niektórych metodyków nauczania przyrody, może wpłynąć na lepsze efekty nauczania. Klasa VI W klasie VI układ działów: 1.Ziemia we wszechświecie 2.Lądy i oceany 3.Krajobrazy świata 4.Przemiany substancji 5. Ruch i siły w przyrodzie jest analogiczny jak w klasie V. Wyodrębnione są treści geograficzne i fizyczne. Mogą być realizowane w kolejności zaproponowanej przez autorki lub równolegle przez geografa i fizyka. - realizacja haseł z podstawy programowej obejmuje: 1.Szczegółowe cele kształcenia i wychowania poszczególnym działom przyporządkowano cele operacyjne w odniesieniu do poszczególnych treści nauczania ( tematów lekcji).zostały one prawidłowo i jasno określone, są dostosowane do możliwości uczniów, sprzyjają zaciekawieniu ucznia światem przyrody i rozwijaniu naturalnych pasji poznawczych dzieci. Uczą prawidłowego prowadzenia i zapisywania doświadczeń i obserwacji, stawiania hipotez i ich weryfikowania. Został również zaakcentowany ważny aspekt życia w rodzinie i zachowań proekologicznych.

4 2.Treści nauczania obejmują zajęcia, które mogą być realizowane na pojedynczych lub kilku lekcjach, w zależności od preferencji nauczyciela i organizacji szkoły. Zakres treści jest odpowiedni do zaproponowanej liczby godzin. 3. Sposoby osiągania celów opisano tu działania, które należy podjąć, aby osiągnąć zamierzone cele. Są one jasno sprecyzowane, ułatwiają nauczycielowi zaplanowanie przebiegu lekcji. Zwrócono uwagę na porządkowanie samodzielnych działań uczniów przez opracowanie regulaminów i korzystanie z instrukcji w czasie pomiarów, obserwacji i doświadczeń. Znaczące miejsce wśród sposobów osiągania celów zajmują zajęcia terenowe. Zaproponowano też dużą liczbę prostych doświadczeń. Powoduje to samodzielne działania uczniów, które wyzwalają naturalną dziecięcą ciekawość, kształtują logiczne myślenie, uczą łączenia przyczyn i skutków, wyciągania wniosków, porządkowania informacji. W znaczący sposób wpływają na efektywność nauczania. 4.osiągnięcia uczniów użyte w opisie czasowniki operacyjne sprawiają, że pożądane osiągnięcia ucznia po każdej lekcji są jasne: dla nauczyciela - wie jakie umiejętności powinien kształcić u uczniów na danej lekcji dla ucznia wie czego oczekuje od niego nauczyciel dla rodziców wiedzą, jakie umiejętności powinno posiadać ich dziecko po każdej lekcji Jasno sprecyzowane pożądane osiągnięcia pozwalają na bieżąco kontrolować nauczycielowi poziom ich spełniania w formie ustnej, pisemnej lub czynnościowej. Opisywany Program nauczania przyrody autorstwa Barbary Klimuszko, Janiny Sokołowskiej, Marii M.Wilczyńskiej-Wołoszyn jest przejrzysty i zrozumiały, stanowi cenną wskazówkę dla nauczycieli. Forma graficzna zapisu Programu w postaci tabeli w sposób znaczący ułatwia korzystanie z niego. Obok siebie są zestawione tematy działów, szczegółowe cele kształcenia i wychowania, treści nauczania, sposoby osiągania celów i osiągnięcia uczniów. Szczegółowa analiza zapisów programu pod względem zgodności z Podstawą programową i rozporządzeniem MEN w sprawie dopuszczania w szkole programów nauczania pozwala stwierdzić jego poprawność merytoryczną i metodyczną. Anna Drężek

5

Program nauczania geografii, IV etap edukacyjny zakres rozszerzony

Program nauczania geografii, IV etap edukacyjny zakres rozszerzony Program nauczania geografii, IV etap edukacyjny zakres rozszerzony Geografia to lubię! SPIS TREŚCI: str. 1. Koncepcja programu... 2 2. Cele edukacyjne w zakresie kształcenia i wychowania... 4 3. Treści

Bardziej szczegółowo

Alicja Kapcia Dorota Kulesza Jacek Rudnik. Poradnik dla dyrektora gimnazjum. Ramowe plany nauczania

Alicja Kapcia Dorota Kulesza Jacek Rudnik. Poradnik dla dyrektora gimnazjum. Ramowe plany nauczania Alicja Kapcia Dorota Kulesza Jacek Rudnik Poradnik dla dyrektora gimnazjum Ramowe plany nauczania Alicja Kapcia & Dorota Kulesza & Jacek Rudnik PORADNIK DLA DYREKTORA GIMNAZJUM Ramowe plany nauczania Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym 1. Idea i adresaci programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Program nauczania Zostać przedsiębiorczym jest innowacyjnym produktem wypracowanym

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA POMOCY DYDAKTYCZNYCH

BIBLIOTEKA POMOCY DYDAKTYCZNYCH BIBLIOTEKA POMOCY DYDAKTYCZNYCH Copyright by Nowa Era Spółka z o.o. Warszawa 2012. ISBN 978-83-267-0631-8 Koordynacja prac: Krzysztof Kowalski. Redakcja merytoryczna: Agnieszka Kamiƒska, Krzysztof Kowalski.

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki i karty tytułowej Janusz Obłucki. Rysunki Mariusz Koszuta. Redaktor inicjujący Beata Koźniewska. Redaktor Mirosława Kwiecińska

Projekt okładki i karty tytułowej Janusz Obłucki. Rysunki Mariusz Koszuta. Redaktor inicjujący Beata Koźniewska. Redaktor Mirosława Kwiecińska Autorka programu: mgr Janina Grzegorek wieloletnia nauczyciela biologii w II Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Batorego w Warszawie, dydaktyk na Wydziale Biologii UW, przewodnicząca Regionu Centralnego

Bardziej szczegółowo

Nowa podstawa programowa na lekcjach przyrody. Anna Kimak-Cysewska 2012

Nowa podstawa programowa na lekcjach przyrody. Anna Kimak-Cysewska 2012 Nowa podstawa programowa na lekcjach przyrody Anna Kimak-Cysewska 2012 Podstawa programowa to dokument w randze rozporządzenia, w którym zapisano to, czego państwo zobowiązuje się nauczyć przeciętnie zdolnego

Bardziej szczegółowo

Ewa Maria Tuz. Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Oblicza geografii

Ewa Maria Tuz. Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Oblicza geografii Ewa Maria Tuz Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Oblicza geografii Spis treści Wstęp I. Cele kształcenia i wychowania według założeń programu... 5 II. Osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Anna Warchoł, Iwona Maciejowska PROGRAM NAUCZANIA CHEMII. Szkoła ponadgimnazjalna zakres podstawowy

Anna Warchoł, Iwona Maciejowska PROGRAM NAUCZANIA CHEMII. Szkoła ponadgimnazjalna zakres podstawowy Anna Warchoł, Iwona Maciejowska PROGRAM NAUCZANIA CHEMII Szkoła ponadgimnazjalna zakres podstawowy Kraków 2012 Spis treści Wstęp... 3 I. Ogólne założenia programu... 4 II. Cele nauczania... 5 III. Treści

Bardziej szczegółowo

Realizacja przedmiotu przyroda poradnik dla dyrektorów i nauczycieli

Realizacja przedmiotu przyroda poradnik dla dyrektorów i nauczycieli 1 Joanna Lilpop, Urszula Poziomek, Krzysztof Spalik, Pracownia Przedmiotów Przyrodniczych Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie Realizacja przedmiotu przyroda poradnik dla dyrektorów i nauczycieli Spis

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo Nowa Era To jest fizyka. Program nauczania fizyki w gimnazjum

Wydawnictwo Nowa Era To jest fizyka. Program nauczania fizyki w gimnazjum Wydawnictwo Nowa Era To jest fizyka. Program nauczania fizyki w gimnazjum Autorzy: Marcin Braun, Weronika Śliwa Warszawa 2009 1 SPIS TREŚCI 1. Założenia dydaktyczne i wychowawcze programu 3 2. Treści nauczania

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2013/2014

organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2013/2014 PODKARPACKI KURATOR OŚWIATY REGULAMIN organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2013/2014 I. WSTĘP Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie realizacji podstawy programowej. Zadania nauczycieli i dyrektorów.

Monitorowanie realizacji podstawy programowej. Zadania nauczycieli i dyrektorów. Monitorowanie realizacji podstawy programowej. Zadania nauczycieli i dyrektorów. VII KONGRES ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ OSKKO, UMK, TORUŃ, 24-26.09.2012 Szkoły, JST, instytucje zainteresowane niniejszym szkoleniem

Bardziej szczegółowo

Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa

Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa Jarosław Słoma Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa dla gimnazjum Wydawnictwo Nowa Era 2009 1 Spis treści Wstęp Charakterystyka programu Ogólne cele kształcenia Szczegółowe cele kształcenia i

Bardziej szczegółowo

Nowa podstawa programowa i ramowe plany nauczania w szkołach. Marzec 2012 roku

Nowa podstawa programowa i ramowe plany nauczania w szkołach. Marzec 2012 roku Nowa podstawa programowa i ramowe plany nauczania w szkołach Marzec 2012 roku Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami

Podstawa programowa z komentarzami Podstawa programowa z komentarzami Tom 5. Edukacja przyrodnicza w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum przyroda, geografia, biologia, chemia, fizyka Szanowni Państwo, Niniejszy tom jest częścią ośmiotomowej

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II. Proces dydaktyczno wychowawczy

ROZDZIAŁ II. Proces dydaktyczno wychowawczy ROZDZIAŁ II Proces dydaktyczno wychowawczy 2.1. Program nauczania Program, w sensie ogólnym, pojmuje się jako zbiór instrukcji określających całkowicie i jednoznacznie ciąg czynności, które należy wykonać,

Bardziej szczegółowo

Poradnik do oceny higieny procesu nauczania - uczenia się w szkole podstawowej

Poradnik do oceny higieny procesu nauczania - uczenia się w szkole podstawowej GŁÓWNY INSPEKTORAT SANITARNY Departament Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia Poradnik do oceny higieny procesu nauczania - uczenia się w szkole podstawowej Warszawa 2009 1 Warszawa, 2009 r. Wydanie

Bardziej szczegółowo

Główny Inspektorat Sanitarny. Poradnik do oceny higieny procesu nauczania uczenia się w szkole podstawowej

Główny Inspektorat Sanitarny. Poradnik do oceny higieny procesu nauczania uczenia się w szkole podstawowej PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA Główny Inspektorat Sanitarny Departament Promocji Zdrowia, Biostatystyki i Analiz Poradnik do oceny higieny procesu nauczania uczenia się w szkole podstawowej Warszawa Grudzień

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Podstawy programowe w zakresie przedmiotów przyrodniczych w wybranych krajach

RAPORT. Podstawy programowe w zakresie przedmiotów przyrodniczych w wybranych krajach RAPORT Podstawy programowe w zakresie przedmiotów przyrodniczych w wybranych krajach Konsultacje merytoryczne: prof. dr hab. Jolanta Choińska-Mika dr Michał Sitek Autorzy: Wojciech Grajkowski, Pracownia

Bardziej szczegółowo

KOMPLETNEJ PRACOWNI PRZYRODNICZEJ

KOMPLETNEJ PRACOWNI PRZYRODNICZEJ OFERTA WYPOSAŻENIA KOMPLETNEJ PRACOWNI PRZYRODNICZEJ II etap edukacyjny klasy IV-VI szkoły podstawowej www.pracowniaprzyrody.pl ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Zawartość opracowania (spis treści) 3-4 Cel oferty

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA Z WYKORZYSTANIEM EDUKACYJNYCH GIER WIDEO I GIER W TECHNOLOGII FLASH

INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA Z WYKORZYSTANIEM EDUKACYJNYCH GIER WIDEO I GIER W TECHNOLOGII FLASH Wirtualna Fizyka Wiedza Prawdziwa nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-032/10 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA Z WYKORZYSTANIEM

Bardziej szczegółowo

AKTYWNIE NA MATEMATYCE. Program nauczania matematyki IV etap edukacyjny. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym

AKTYWNIE NA MATEMATYCE. Program nauczania matematyki IV etap edukacyjny. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym AKTYWNIE NA MATEMATYCE Program nauczania matematyki IV etap edukacyjny Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym Przedmowa Matematyka jest produktem myśli ludzkiej, niezależnej od doświadczenia,

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA POTRZEB NAUCZYCIELI PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZAKRESIE WSPARCIA W PROWADZENIU LEKCJI METODĄ BADAWCZĄ

DIAGNOZA POTRZEB NAUCZYCIELI PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZAKRESIE WSPARCIA W PROWADZENIU LEKCJI METODĄ BADAWCZĄ RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA PRACOWNIA PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH DIAGNOZA POTRZEB NAUCZYCIELI PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZAKRESIE WSPARCIA W PROWADZENIU LEKCJI METODĄ BADAWCZĄ Warszawa, styczeń 2014

Bardziej szczegółowo

Fizyka i astronomia. Biuletyn maturalny. Bolesława Kasprowicz-Kielich. Centralna Komisja Egzaminacyjna

Fizyka i astronomia. Biuletyn maturalny. Bolesława Kasprowicz-Kielich. Centralna Komisja Egzaminacyjna Biuletyn maturalny Bolesława Kasprowicz-Kielich Fizyka i astronomia Centralna Komisja Egzaminacyjna publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny Autor biuletynu: Bolesława Kasprowicz-Kielich

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO 27 Informacje ogólne 27 Wstęp 28 Ogólna koncepcja programu Specyfika programu 29 Adresaci programu Kwalifikacje nauczycieli Charakterystyka uczniów w wieku licealnym

Bardziej szczegółowo

Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?

Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Przewodnik www.efs.men.gov.pl www.efs.men.gov.pl Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna

Bardziej szczegółowo

JAK WDRA Ż AĆ KSZ TA ŁC E NI A Z AW O D O W E G O. Poradnik dla branży ekonomiczno-finansowo-biurowej

JAK WDRA Ż AĆ KSZ TA ŁC E NI A Z AW O D O W E G O. Poradnik dla branży ekonomiczno-finansowo-biurowej JAK WDRA Ż AĆ MODUŁOWE PROGRAMY KSZ TA ŁC E NI A Z AW O D O W E G O Poradnik dla branży ekonomiczno-finansowo-biurowej JAK WDRAŻAĆ MODUŁOWE PROGRAMY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Poradnik opracowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Romuald Hassa Aleksandra Mrzigod Janusz Mrzigod. To jest chemia

Romuald Hassa Aleksandra Mrzigod Janusz Mrzigod. To jest chemia Romuald Hassa Aleksandra Mrzigod Janusz Mrzigod To jest chemia Program nauczania chemii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Spis treści 1. Wstęp podstawowe założenia reformy programowej

Bardziej szczegółowo