zwanym dalej Wykonawcą, o następującej treści:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "zwanym dalej Wykonawcą, o następującej treści:"

Transkrypt

1 Umowa /U/2012/rc zawarta w dniu roku w Warszawie, pomiędzy: Skarbem Państwa - Ministerstwem Środowiska, z siedzibą w Warszawie przy ul. Wawelskiej 52/54, kod pocztowy , reprezentowanym przez Panią Beatę Jaczewską - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska, na podstawie pełnomocnictwa Ministra Środowiska z dnia r., w imieniu której działa, na podstawie pełnomocnictwa z dnia r., Pani Karolina Kulicka Dyrektor Departamentu Informacji o Środowisku, zwanym dalej Zamawiającym, a, zwanym dalej Wykonawcą, o następującej treści: Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania następujących czynności, na potrzeby kampanii reklamowej, zwanej dalej kampanią, reklamującej ideę kampanii Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu: 1) wynajęcia powierzchni reklamowej na autobusach w 8 miastach Polski cały tył autobusu po stronie zewnętrznej, tj. full back; 2) wynajęcia powierzchni reklamowej na tramwajach w 8 miastach Polski dwie burty pomiędzy drzwiami w każdym wagonie, poniżej linii okien, po stronie zewnętrznej; 3) wydrukowania naklejek na autobusy i tramwaje; 4) naklejenia naklejek na autobusy i tramwaje; 5) zdjęcia naklejek z autobusów i tramwajów; 6) opracowania raportu z efektywności kampanii, o którym mowa w 5 niniejszej umowy. 2. Lista miast z liczbą autobusów i tramwajów, które mają zostać oklejone stanowi załącznik nr 1 do umowy. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do umowy. 4. Lista linii autobusowych i tramwajowych stanowi załącznik nr 3 do umowy Jeśli, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, oklejone autobusy lub tramwaje zmienią linię, na której jeżdżą, Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o takiej zmianie. 2. Autobusy i tramwaje na zmienionych liniach muszą spełniać co najmniej 2 z następujących warunków: 1) przejeżdżają przez centrum miasta, 2) częstotliwość kursowania w godzinach szczytu jest nie rzadsza niż co 15 minut; godziny szczytu to czas w godzinach oraz w dni powszednie, 3) trasa jest co najmniej takiej samej długości, co przy deklarowanych liniach, o których mowa w załączniku nr 3 do umowy.

2 3. W przypadku, gdy autobusy lub tramwaje na zmienionych liniach nie spełniają wymogów określonych w ust. 2, Wykonawca niezwłocznie oklei inny autobus lub tramwaj spełniający te wymogi. 4. Zmiana, o której mowa w ust. 1, nie wymaga podpisania aneksu do umowy. 5. Jeśli jakikolwiek z autobusów lub tramwajów oklejonych przez Wykonawcę ulegnie awarii i nie będzie zdolny do jazdy, Wykonawca niezwłocznie oklei inny autobus lub tramwaj, który wyjedzie na linię właściwą dla popsutego autobusu lub tramwaju. W przypadku zmiany linii autobusu lub tramwaju ust. 1-4 stosuje się odpowiednio W terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy, Zamawiający przekaże Wykonawcy, w formie elektronicznej i w formatach przystosowanych do druku, 5 projektów graficznych naklejek na autobusy oraz 2 projekty graficzne naklejek na tramwaje, oraz poinformuje Wykonawcę, które projekty graficzne naklejek i w jakiej ilości zostaną wykorzystane do oklejenia autobusów i tramwajów w poszczególnych miastach. 2. Wykonawca wydrukuje naklejki zgodnie z przedstawionymi mu projektami, o których mowa w ust Zamawiający oświadcza, że posiada autorskie prawa majątkowe do projektów graficznych naklejek, o których mowa w ust Za dzień roboczy uważa się dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 1. Wykonawca naklei naklejki na autobusy i tramwaje do 31 sierpnia 2012 r. 2. Naklejki na autobusach i tramwajach będą eksponowane w terminie 1-30 września 2012 r Po wykonaniu czynności, o których mowa w 1 ust. 1 pkt 1 5, Wykonawca sporządzi raport z efektywności kampanii, zgodnie z wytycznymi zawartymi w załączniku nr 2 do niniejszej umowy, i przedłoży go Zamawiającemu w terminie do dnia 19 października 2012 r Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości.zł (słownie:..), po wykonaniu umowy, w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej/ego faktury VAT/ rachunku, na rachunek bankowy nr. 2. Za wykonanie umowy uważa się wynajem powierzchni reklamowej na autobusach i tramwajach, druk naklejek, naklejenie oraz zdjęcie naklejek, opracowanie raportu z efektywności kampanii oraz podpisanie przez strony protokołu zdawczo - odbiorczego stwierdzającego wykonanie umowy w terminie i bez wad. 3. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

3 7. 1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający może : 1) odstąpić od umowy i żądać zapłaty kary umownej w wysokości 15 % wynagrodzenia, o którym mowa w 6 ust. 1, albo 2) udzielić dodatkowego terminu do wykonania umowy oraz żądać zapłaty kary umownej w wysokości 5 % wynagrodzenia, o którym mowa w 6 ust. 1, za każdy dzień dodatkowego terminu. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania naliczonych kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 3. Niezależnie od powyższych roszczeń, w przypadku gdyby Zamawiający poniósł szkodę wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, może on dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 8. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 10. Do rozstrzygania sporów mogących wynikać z realizacji niniejszej umowy strony ustalają sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią Polityki Środowiskowej, zamieszczonej na stronie (zakładka Ministerstwo/EMAS w MŚ) oraz że jest świadomy znaczenia zgodności z Polityką Środowiskową przy realizacji postanowień umowy. 2. Wykonawca zobowiązuje się do zagospodarowania odpadów, powstałych w wyniku realizacji umowy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 12. Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzyma Wykonawca, a dwa Zamawiający. Zamawiający Wykonawca

4 Załącznik nr 1 do umowy.. Lista miast z liczbą autobusów i tramwajów: Lp. Miasto Rodzaj nośnika Liczba nośników Rodzaj nośnika Liczba nośników 1. Autobus Tramwaj 2. Autobus Tramwaj 3. Autobus Tramwaj 4. Autobus Tramwaj 5. Autobus Tramwaj 6. Autobus Tramwaj 7. Autobus Tramwaj 8. Autobus Tramwaj Razem

5 Załącznik nr 2 do umowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Liczba oklejonych autobusów jednej linii nie może stanowić mniej niż 40% oklejonych autobusów drugiej linii. To samo dotyczy linii tramwajowych. 2. Wykonawca dokona wszelkich czynności związanych w wynajęciem powierzchni reklamowej na autobusach i tramwajach. 3. Wykonawca wydrukuje naklejki na autobusy na folii monomerycznej oraz na folii one way vision. 4. Wykonawca wydrukuje naklejki na tramwaje na folii monomerycznej. 5. Wykonawca wydrukuje naklejki w full color, jednostronnie (4+0). 6. Wykonawca dotnie naklejki do rozmiarów zewnętrznego tyłu autobusu - dla reklam na autobusach oraz zewnętrznych burt tramwaju, które bezpośrednio sąsiadują ze sobą, lecz znajdują się pomiędzy drzwiami wagonu tramwaju - dla reklam na tramwajach. 7. Wykonawca, po zdjęciu naklejek z autobusów i tramwajów opracuje raport, w formie elektronicznej z możliwością wydruku, z efektywności kampanii, o którym mowa w 1 ust.1 pkt 6 oraz w 5 umowy, oraz przedstawi go Zamawiającemu. Wykonawca zawrze w raporcie następujące informacje: a) linie autobusowe i tramwajowe, na których przyklejone były naklejki w okresie 1-30 września 2012 r.; b) szacunkową liczbę osób podróżujących komunikacją miejską tych linii, w okresie trwania kampanii, wraz z przedstawieniem sposobu oszacowania liczby tych osób; c) szacunkową liczbę odbiorców kampanii, wraz z przedstawieniem sposobu oszacowania liczby tych osób; d) dokumentację fotograficzną, na którą będą składały się zdjęcia oklejonych autobusów i tramwajów wraz z zamieszczonymi na nich numerami linii, na których kursowały podczas trwania kampanii.

6 Załącznik nr 3 do umowy 1. Linie autobusowe Lp. Miasto Długość trasy Numer linii Długość trasy Numer linii Linie tramwajowe Lp. Miasto Długość trasy Numer linii Długość trasy Numer linii

... dnia... ... i Urządzeń Wodnych 15-399 Białystok ul. Handlowa 6. OFERTA

... dnia... ... i Urządzeń Wodnych 15-399 Białystok ul. Handlowa 6. OFERTA ... dnia...... Pieczęć Wykonawcy Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 15-399 Białystok ul. Handlowa 6. OFERTA Odpowiadając na zapytanie cenowe na dostawę bonów towarowych dla pracowników WZM

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Środowiska 00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54

Ministerstwo Środowiska 00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54 Ministerstwo Środowiska 00-9 Warszawa, ul. Wawelska 5/54 działając w oparciu o ustawę z dnia 9 stycznia 004r. - Prawo zamówień publicznych - Pzp (Dz.U. z 00r. nr, poz. 759 z późn. zm.) zaprasza do złożenia

Bardziej szczegółowo

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 20.02.2015 r. UR.BAG.AGG.2142.2.2015.UK.1

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 20.02.2015 r. UR.BAG.AGG.2142.2.2015.UK.1 Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych oraz przygotowywania i zawierania umów Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 20.02.2015 r. UR.BAG.AGG.2142.2.2015.UK.1 Zapytanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Umowa wzór

Załącznik nr 1. Umowa wzór Umowa wzór Załącznik nr 1 W dniu... r. w Żmigrodzie pomiędzy: Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Żmigród, reprezentowanym przez: 1. Nadleśniczego Nadleśnictwa Żmigród

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o..

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o.. Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA Nazwa firmy (Wykonawcy):... Adres wykonawcy:...... NIP:... Regon:...... numer rachunku bankowego...... numer telefonu numer faksu Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym

Bardziej szczegółowo

w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). Wzór umowy Część II SIWZ U M O W A NR... zawarta w dniu.. r. w Gdańsku pomiędzy: Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gdańsku ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80 804 Gdańsk, NIP 957 00 27 503, REGON

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1.

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1. Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/141/FUN catering UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego

Bardziej szczegółowo

Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór)

Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór) Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór) Zawarta w dniu...... zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Oznaczenie sprawy IPS.4011-1-10/13 Załącznik do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA nr / /. zawarta w Opolu, w dniu r. pomiędzy: Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu, ul. Głogowska 25 c,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Syg. akt: R-DOPU271-2/12/is/PZP Załącznik nr 7 WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO UMOWA NR /2012 zawarta w Krakowie, dnia 2012 r. pomiędzy: Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie z siedzibą w:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR WZP/WIS.../2011 (projekt - część A)

UMOWA NR WZP/WIS.../2011 (projekt - część A) dla rozwoju Mazowsza PUBLIKACJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013

Bardziej szczegółowo

... ... reprezentowanym przez: - pełnomocnictwo Nr z dnia. zwanym dalej Wykonawcą 1

... ... reprezentowanym przez: - pełnomocnictwo Nr z dnia. zwanym dalej Wykonawcą 1 UMOWA NR /NO/2014 Załącznik nr 9.1 do SIWZ zawarta w Warszawie w dniu..2014 r. pomiędzy : Miastem Stołecznym Warszawa - Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././...

Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... GCI. 400-4/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... pomiędzy: Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... Gdyńskim Centrum Jednostką Budżetową, z siedzibą przy al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia,

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert (w trybie zapytania ofertowego) UMOWA /WZÓR/ Nr.. zawarta w dniu... w pomiędzy:.., ul.., kod., miejscowość.. NIP:., zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr../2015. Zawarta w dniu...-...-... r. wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne

UMOWA nr../2015. Zawarta w dniu...-...-... r. wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne Załącznik nr 2 Wzór umowy UMOWA nr../2015 Zawarta w dniu...-...-... r. wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne pomiędzy: Centralnym Ośrodkiem Szkolenia Służby Więziennej z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. ul. Komunalna 2 05-250 Radzymin tel.: 048 22 786 53 96 fax: 048 22 786 50 49 e-mail: wodociagi@radzymin.pl www.pwik.radzymin.pl Nr referencyjny nadany

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... zawarta w Płocku, w dniu...2015 r. pomiędzy:

UMOWA Nr... zawarta w Płocku, w dniu...2015 r. pomiędzy: WZÓR UMOWY UMOWA Nr... zawarta w Płocku, w dniu...2015 r. pomiędzy: 1.Gminą - Miasto Płock, z siedzibą w Płocku, Pl. Stary Rynek 1, zwanym dalej,,zamawiającym reprezentowanym przez:..., a 2..., zwanym

Bardziej szczegółowo

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759),

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), UMOWA/projekt Nr załącznik nr 5 do SIWZ Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), zawarta w Mikołowie dnia, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w... przy ul.. zarejestrowanym w.. prowadzonej przez... pod numerem

z siedzibą w... przy ul.. zarejestrowanym w.. prowadzonej przez... pod numerem Załącznik nr 4 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy UMOWA NR. Znak sprawy: PL.2370.6.2014 zawarta w dniu roku w Wołominie pomiędzy Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie,... 05-200

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR zawarta w Warszawie w dniu., pomiędzy: na podstawie pełnomocnictwa nr stanowiącego załącznik nr 1 do umowy,

UMOWA NR zawarta w Warszawie w dniu., pomiędzy: na podstawie pełnomocnictwa nr stanowiącego załącznik nr 1 do umowy, Załącznik nr 3 do SIWZ BDG-II-281-53-PC/09 UMOWA NR zawarta w Warszawie w dniu., pomiędzy: Ministerstwem Gospodarki Pl. Trzech KrzyŜy 3/5, 00-507 Warszawa reprezentowanym przy zawieraniu niniejszej umowy

Bardziej szczegółowo

Dodatek nr 1 do SIWZ. ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy

Dodatek nr 1 do SIWZ. ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy Dodatek nr 1 do SIWZ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego al. IX Wieków Kielc 3 25-516 Kielce FORMULARZ OFERTY Przystępując do postępowania prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści:

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści: UMOWA NR... zawarta w dniu roku w Warszawie, na podstawie przepisów art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Białołęckim

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr.. o świadczenie usług hotelowych i konferencyjnych

UMOWA nr.. o świadczenie usług hotelowych i konferencyjnych Załącznik nr 1 do SIWZ OGÓLNE WARUNKI UMOWY UMOWA nr.. o świadczenie usług hotelowych i konferencyjnych zawarta w dniu..w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Zdrowia z siedzibą w Warszawie, przy ul. Miodowej

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 14.000 EUR

Zaproszenie do składania ofert. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 14.000 EUR Zaproszenie do składania ofert Warszawa dnia 19.11.2013 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 14.000 EUR Zamawiający Fundacja Euro Nation z siedzibą w Warszawie przy ul. Raciborskiej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/20/KR/14

Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/20/KR/14 Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/20/KR/14 Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na świadczenie bieżącej usługi przeprowadzki obejmującej

Bardziej szczegółowo

Wzór: Umowa Centrum nr 47/13/PN. zawarta w dniu.. 2013 r. w Warszawie, zwana dalej

Wzór: Umowa Centrum nr 47/13/PN. zawarta w dniu..<dzień miesiąc> 2013 r. w Warszawie, zwana dalej Wzór: Umowa Centrum nr 47/13/PN zawarta w dniu.. 2013 r. w Warszawie, zwana dalej Umową, pomiędzy: Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie (00 695), przy ul. Nowogrodzkiej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR../2012 zawarta w dniu. 2012 roku w Warszawie

UMOWA NR../2012 zawarta w dniu. 2012 roku w Warszawie UMOWA NR../2012 zawarta w dniu. 2012 roku w Warszawie Załącznik nr 1 do SIWZ pomiędzy: Skarbem Państwa - państwową jednostką budżetową Centrum Projektów Europejskich z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej

Bardziej szczegółowo