SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INFORMACJE OGÓLNE 1. Dane Fundacji: Nazwa organizacji: Fundacja Przyjaciółka Adres: ul. Wiejska 19, Warszawa Tel/fax: , Fax: Strona internetowa: Bank i numer konta: Deutsche Bank Polska S.A Władze organizacji: Rada Fundacji Zarząd Fundacji Data Rejestracji: r Numer KRS: Numer Regon: Zarząd Fundacji /członkowie nie pobierają wynagrodzenia/: Prezes Zarządu Zbigniew Napierała Skorpiona Poznań- Nowe Miasto Wiceprezes Zarządu Paweł Satkowski Mielczarskiego 1/ Warszawa Członek Zarządu Izabela Bochenek Ateńska 10/44 Dyrektor Wykonawczy Warszawa Członek Zarządu Alicja Modzelewska Rakowiecka 34/ Warszawa Rada Fundacji Przyjaciółka /członkowie nie pobierają wynagrodzenia/: Małgorzata Sobońska Beata Pawlikowska Marek Jakóbisiak Marek Kościkiewicz Prawnik PodróŜnik Profesor Immunologii Muzyk 1

2 2. Cele organizacji: Fundacja prowadzi działalność na rzecz: 1. dzieci i młodzieŝy osieroconych lub z rodzin wielodzietnych, 2. grup szczególnego ryzyka, a w szczególności trudnej młodzieŝy, w tym młodzieŝy pochodzącej z rodzin patologicznych i sprawiających problemy wychowawcze, Fundacja prowadzi działalność o charakterze poŝytku publicznego w zakresie realizacji następujących celów: 1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji Ŝyciowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; 2. wspierania integracji zawodowej i społecznej grup szczególnego ryzyka, przede wszystkim trudnej młodzieŝy, w tym młodzieŝy pochodzącej z rodzin patologicznych i sprawiającej problemy wychowawcze; 3. kobiet samotnie wychowujących dzieci, 3. świadczenia pomocy w zakresie opieki społecznej na rzecz kobiet samotnie wychowujących dzieci; 4. niepełnosprawnych, 4. działalności charytatywnej; 5. ofiar klęsk Ŝywiołowych i działań wojennych, 5. ochrony i promocji zdrowia; 6. innych osób, które znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji Ŝyciowej lub materialnej w stosunku do społeczeństwa. 6. działania na rzecz osób niepełnosprawnych; 7. wypoczynku dzieci i młodzieŝy; 8. upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i męŝczyzn; 9. upowszechniania wśród kobiet programów dotyczących godzenia ról zawodowych i rodzicielskich; 10. nauki, edukacji, oświaty i wychowania; 11. porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym; 12. pomocy ofiarom katastrof, klęsk Ŝywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; 13. promocji i organizacji wolontariatu wśród młodzieŝy i dorosłych; 14. promocji zatrudnienia i aktywizacji 2

3 zawodowej osób pozostających bez pracy; 15. przeciwdziałania patologiom społecznym; 16. działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe w zakresie określonym w niniejszym paragrafie Statutu. Fundacja realizuje swoje cele nieodpłatnie poprzez: 1. organizowanie i udział w finansowaniu akcji mających promować ochronę zdrowia dzieci i kobiet, 2. organizowanie i udział w finansowaniu akcji doŝywiania dzieci, 3. finansowanie kosztów leczenia dzieci, 4. pomoc w zakupie sprzętu medycznego dla placówek zajmujących się leczeniem dzieci, 5. dofinansowywanie działalności domów dziecka oraz schronisk dla samotnych matek, 6. zakup podręczników i pomocy naukowych dla dzieci z ubogich rodzin, 7. fundowanie stypendiów socjalnych i naukowych dla dzieci, 8. organizowanie placówek świadczących pomoc w uzyskaniu przez dzieci i ich rodziców odpowiednich porad dotyczących praw dziecka i praw kobiet samotnie wychowujących dzieci, 9. organizowanie działań doradczych dla osób bezrobotnych w zakresie aktywizacji zawodowej; 10. organizowanie akcji społecznych dla bezrobotnych, promujących kształcenie, dokształcanie i podwyŝszanie kwalifikacji zawodowych w tych dziedzinach, które odpowiadają potrzebom rynku pracy; 11. organizowanie akcji integracyjnych, mających na celu wspieranie trudnej młodzieŝy w zdobywaniu wykształcenia i osiągnięciu samodzielności; 12. organizowanie akcji społecznych w zakresie finansowego i psychicznego wspierania kobiet samotnie wychowujących dzieci; 13. prowadzenie doradztwa i udzielanie doraźnej pomocy dla kobiet pracujących i wychowujących dzieci, w zakresie godzenia ról zawodowych i rodzicielskich; 14. organizowanie akcji adresowanych do pracodawców, promujących niestandardowe formy zatrudniania dla kobiet wychowujących dzieci; 15. organizowanie akcji integracyjnych, mających na celu wspieranie osób niepełnosprawnych; 16. upowszechnianie wśród społeczeństwa instytucji wolontariatu, poprzez organizowanie szkoleń dla przyszłych wolontariuszy, zachęcanie młodzieŝy i dorosłych do czynnego uczestnictwa w akcjach organizowanych przez Fundację; 3

4 17. organizowanie, prowadzenie i wspieranie badań w zakresie związanym z celami Fundacji, o których mowa w 7a Statutu; 18. organizowanie i prowadzenie szkoleń związanych z realizacją celów Fundacji, o których mowa w 8 Statutu. 19. odpowiednich porad dotyczących praw dziecka i praw kobiet samotnie wychowujących dzieci, 3. Główne zdarzenia prawne: Wykaz zobowiązań działalności statutowej zabezpieczonych na majątku Organizacji: Wykaz zobowiązań warunkowych (w tym udzielonych przez Organizację gwarancji i poręczeń) związanych z działalnością statutową: nie występują nie występują UCHWAŁA RADY FUNDACJI PRZYJACIÓŁKA NR 1/2007 o powierzeniu firmie Euroconsult sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, przy ulicy Pod Fortem 15 A, Kraków, przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Fundacji Przyjaciółka za rok obrotowy 2006 /kopia w załaczeniu/. PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY FUNDACJI PRZYJACIÓŁKA z dn. 18 października 2007 r. uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego z działalności Fundacji za rok 2006 oraz uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania merytorycznego z działalności Fundacji za rok 2006 /kopia w załaczeniu/. W 2007 roku Zarządu Fundacji Przyjaciółka nie podjął Uchwał. Kontrole działalności Fundacji w 2007 roku: badanie sprawozdania finansowego za rok 2006 przez firmę Euroconsult Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Zdaniem Pani Heleny Rzeszut, biegłego rewidenta, wpisanej na listę pod numerem 3500/3979, audytora firmy Euroconsult Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, sprawozdanie finansowe będące przedmiotem badania, obejmujące okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku, jest prawidłowe, rzetelne i jasno przedstawia sytuacje majątkową i finansową oraz wynik finansowy jednostki oraz sporządzone zostało zgodnie z Ustawą o rachunkowości i Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej. audyt wykorzystania środków unijnych w ramach Projektu Nadzieja na jutrocykl szkoleń aktywizujących wychowanków placówek opiekuńczowychowawczych, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju 4

5 Zasobów Ludzkich współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, od dnia r. do dnia r. przez PERFECTUM AUDIT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Przeprowadzono audyt wstępny wykorzystania środków unijnych w ramach Projektu Nadzieja na jutro - cykl szkoleń aktywizujących wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, za okres od dnia r. do dnia r., przez biegłych rewidentów Beatę Rękawek (nr w rej 11013/7926) i Przemysława Karwowskiego (nr w rej /7710) z firmy PERFECTUM AUDIT Doradcy Finansowo Księgowi Spółka z o.o. w Warszawie, który obejmował: 1) dokumentację dotyczącą Projektu, w tym dotyczącą faktycznych (rzeczowych) działań podjętych przez Beneficjenta, 2) procedury zarządzania i kontroli Projektu, w tym sposób archiwizacji dokumentów, który pozwala prześledzić ścieŝkę wydatków od przedłoŝenia wniosku o płatność do poszczególnych dokumentów źródłowych, 3) zasady dotyczące promocji i reklamy Projektu, 4) poprawność stosowanych procedur przetargowych, 5) harmonogram realizacji Projektu w tym plan i harmonogram rzeczowy i finansowy oraz sposób monitorowania procesu realizacji Projektu, 6) stosowane zasady rachunkowości Beneficjenta Projektu, 7) kwalifikowalność poniesionych wydatków, w tym czy wydatki wykazane w dokumentach zostały faktycznie poniesione, 8) wnioski o płatność, 9) sprawozdania z realizacji Projektu (za I kwartał 2006, za II kwartał 2006, za II półrocze 2006, roczne za 2006 r. oraz za I półrocze 2007 r.), 10)dowody księgowe oraz księgi rachunkowe Beneficjenta, za okres od dnia r. do dnia r., w zakresie dotyczącym realizacji Projektu, które stanowią podstawę sporządzenia rozliczeń finansowych oraz okresowych sprawozdań z realizacji Projektu. W ramach przeprowadzonego audytu biegły rewident, przy udziale przedstawiciela Beneficjenta dokonał oceny efektów działań zrealizowanych w Projekcie na podstawie dokumentacji dotyczącej ewaluacji Projektu. Zadaniem było zbadanie i wyraŝenie opinii, wraz z uzasadnieniem, o prawidłowości i rzetelności oraz efektywności a takŝe o zgodności z umową i wnioskiem, o dofinansowanie - dotyczących Projektu: 1)mechanizmów zarządzania i kontroli, 2)wydatków kwalifikowalnych, 3)sprawozdawczości oraz dokumentacji Projektu. Audyt przeprowadzono stosownie do postanowień i z wykorzystaniem: 1) Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej, (a w szczególności Standardów Nr 240, 250, 610, 620, 800), 5

6 2) norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów (Biuletyn Nr 61 KIBR), 3) wytycznych instytucji zarządzającej na temat audytu projektów realizowanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, 4) wniosku o dofinansowanie Projektu, 5) umowy nr DWF z dnia 02 stycznia 2006 r. o dofinansowanie realizacji Projektu Zwiększenie skuteczności oddziaływań wychowawczych poprzez szkolenia, 6) wytycznych SPO RZL zawartych między innymi w podręczniku Kwalifikowalność wydatków w ramach SPO RZL oraz w podręczniku Wytyczne dla instytucji uczestniczących w realizacji SPO RZL, 7) innych przepisów krajowych oraz unijnych mających wpływ na realizację Projektu. Audyt wykorzystania środków unijnych w ramach realizacji Projektu został zaplanowany i przeprowadzony w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyraŝenie opinii o prawidłowości i rzetelności sprawozdawczości oraz dokumentacji dotyczącej Projektu, z uwzględnieniem w szczególności mechanizmów zarządzania i kontroli z tym, Ŝe wydatki poniesione w ramach Projektu są kwalifikowalne, a realizowany Projekt jest zgodny z umową i wnioskiem o jego dofinansowanie. Zdaniem biegłych rewidentów: 1) audyt mechanizmów zarządzania i kontroli nie wykazał istotnych nieprawidłowości a stwierdzone uchybienia scharakteryzowane zostały w raporcie z audytu; oprócz wskazanych uchybień moŝna uznać, Ŝe: a) mechanizmy zarządzania i kontroli zgodne są z wnioskiem i umową o dofinansowanie Projektu, b) dokumentacja dotycząca realizacji Projektu jest kompletna, rzetelna i odpowiednio zabezpieczona, c) rachunkowość prowadzona jest zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.) oraz zakładowymi zasadami (polityką) rachunkowości, d) ewidencja księgowa zapewnia wyodrębnianie wydatków dotyczących realizacji Projektu oraz jest kompletna, rzetelna i odpowiednio zabezpieczona, e) plan finansowy i rzeczowy realizacji Projektu są spójne, f) dokonano prawidłowego ujęcia wydatków w kosztach realizacji Projektu zgodnie z przyjętymi, do stosowania, u Beneficjenta zasadami obiegu dokumentów; 2) w zakresie badania wydatków przedstawionych przez Beneficjenta, jako kwalifikowalnych nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości, a stwierdzone uchybienia scharakteryzowano w raporcie z audytu; oprócz wskazanych uchybień moŝna uznać, Ŝe wydatki kwalifikowalne w Projekcie: a) poniesione zostały zgodnie z prawem oraz zasadami realizacji Projektu, b) występuje zgodność zawierania kontraktów z procedurą, która obowiązuje w realizacji Projektu, 6

7 c) zgodne są z zatwierdzonym zakresem przedmiotowym, harmonogramem i planem finansowym, d) zostały prawidłowo odebrane i zweryfikowane przez Administratora i Partnerów pod względem zgodności z faktycznie wykonanymi pracami oraz postanowieniami umów zawieranych z wykonawcami, e) zostały odpowiednio sklasyfikowane według kategorii i źródeł finansowania Projektu; 3) audyt sprawozdawczości z realizacji Projektu nie wykazał nieprawidłowości w części merytorycznej i finansowej, a jedynym uchybieniem było niedotrzymanie terminu złoŝenia raportu za II półrocze Przeprowadzony audyt nie wykazał nieprawidłowości, które mogłyby stanowić zagroŝenie dla prawidłowej realizacji Projektu, w tym, co do źródeł finansowania wydatków. Istotnych naruszeń umowy oraz przepisów prawa nie stwierdzono. W wyniku przeprowadzonego audytu stwierdzono, uchybienia związane z przeprowadzonym przetargiem nieograniczonym dotyczącymi wyłonienia jednostki do ewaluacji oceny efektywności, skuteczności oddziaływania szkoleń. W wyniku przeprowadzonego audytu wnioskowano o korektę stwierdzonych uchybień. W związku z tym podjęto następujące kroki: -uzupełniono dokumentację o ocenę złoŝonej oferty zgodnie z kryteriami oceny ofert zawarty w ogłoszeniu o przetargu - uzupełniono brakujące załączniki -wydrukowano informację ze strony internetowej, na której znajdowało się ogłoszenie o przetargu o jego zamknięciu i jednostce, która została wybrana. kontrola Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej projektu nr DWF_2_1.5_138 pn Nadzieja na jutro-cykl szkoleń aktywizujących wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych przeprowadzona przez Sp. J.Divina polonia Konsulting A.Danylczenko i spółka z siedzibą w Opolu. Firma DIVINA POLONIA Consulting sp.j. przeprowadziła kontrolę nr LK.6-33/1.5/a/2007. Przedmiotem kontroli był faktyczny postęp realizacji projektu, zgodność realizacji z umową i harmonogramem, procedury udzielonych zamówień publicznych, sprawdzenie sposobu i zasad prowadzenia dokumentacji oraz podjęte działania informacyjne i promocyjne. Wyniki kontroli: 1) W zakresie kontroli kwalifikowalności beneficjentów ostatecznych do udziału w projekcie zgodnie z wymogami SPO RZL nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości, 2) W dokumentacji finansowej projektu stwierdzono uchybienia w postaci braku podpisu stwierdzającego zatwierdzenie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym (dot. LP z dn ), rachunkowym (dot. RK EFS/08/T1/2006 z dn , RK 02/D/2006 z dn , RK EFS/6/T2/2007 z dn ), pod względem 7

8 formalnym (dot. dokumentu pn. zestawienie kosztów dojazdu na szkolenie nr 11 z dn ). Dokumenty powyŝsze wykazują zgodność pod względem wymienionych kryteriów. Nieprawidłowości nie stwierdzono, 3) W dokumentacji dotyczącej kadry projektu stwierdzono uchybienia w zakresie braku pisemnie przydzielonych zakresów czynności oraz umowy o prace nie były oznaczone logo EFS i UE i informacją o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej. Brakuje takŝe dokumentu wskazującego przydzielenie pracownika do udziału w projekcie. Nieprawidłowości nie stwierdzono, 4) W zakresie procedur udzielenia zamówień publicznych stwierdzono uchybienia w postaci braku udokumentowania w dokumentacji projektu wyborów podmiotów odpowiedzialnych za realizację dostaw i usług wraz z uzasadnieniem, rozeznaniem rynku oraz konkurencyjnością dostaw i usług w przypadku dokonywania zakupów, do których nie miał zastosowania tryb wynikający z ustawy Prawo zamówień publicznych. Nieprawidłowości nie stwierdzono, 5) W zakresie wypełniania obowiązków promocji i informacji oraz sposobu informowania o realizacji projektu, w tym sprawdzenie oznakowania sprzętu zakupionego na potrzeby realizacji projektu nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości, 6) W zakresie przyjętych zasad dokumentacji projektu oraz jej przechowywania stwierdzono uchybienia w postaci braku uregulowań wskazujących zasady i okres archiwizacji dokumentacji projektu oraz brak formalnego zabezpieczenia dokumentacji projektu poprzez n. oznakowanie segregatorów terminem archiwizacji, co powoduje ryzyko zniszczenia dokumentacji projektu przed upływem terminu wskazanego w umowie o dofinansowanie tj. przed r. oraz stwierdzono, Ŝe ankiety dla beneficjentów i wychowawców placówek opiekuńczo-wychowawczych nie posiadają logo EFS, logo UE oraz informacji o współfinansowaniu ze środków UE w ramach EFS. Nieprawidłowości nie stwierdzono, 7) W zakresie dokumentów związanych z przeprowadzonymi w ramach projektu szkoleniami, organizowanymi staŝami, przyznanymi dotacjami na podjecie działalności gospodarczej nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości, 8) W zakresie wypełnienia obowiązku przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości, W wyniku kontroli podjęte zostały następujące działania w celu uwzględnienia uwag oraz wykonania zaleceń pokontrolnych: 1) Zalecenia dotyczące obszaru kontroli: dokumentacja finansowa projektu - kaŝdorazowo zatwierdzane są dowody księgowe za zgodność pod względem formalno-rachunkowym przez upowaŝnione osoby, zgodnie ze stosowanymi zasadami dotyczącymi kontroli dokumentacji finansowo-księgowej; uzupełniono równieŝ brakujące podpisy na dowodach księgowych; 2) Zalecenia dotyczące obszaru kontroli: dokumentacja kadry projektu (personelu Beneficjenta, jak równieŝ innych osób lub/i podmiotów zaangaŝowanych w realizację projektu) - przydzielono w formie pisemnej zakresy czynności/obowiązków kadrze zaangaŝowanej w realizację projektu oraz oddelegowano pracowników realizujących w ramach umowy o pracę do udziału w projekcie; - uzupełniono oznakowanie dokumentacji projektu, 8

9 3) Zalecenia dotyczące obszaru kontroli: procedury udzielania zamówień publicznych - uzupełniono dokumentację sposobu wyboru podmiotów odpowiedzialnych za realizację dostaw i usług, wraz z uzasadnieniem wyboru wykonawcy zamówienia; 4) Zalecenia dotyczące obszaru kontroli: przyjętych zasad prowadzenia dokumentacji projektu oraz jej przechowywania - określono formalne zasady i zabezpieczono okres przechowywania dokumentacji projektu, zgodnie a umową o dofinansowanie (tj. do r.); - oznakowano segregatory, w których przechowywana jest dokumentacja projektu adnotacją: przechowywać do r. - uzupełniono oznakowanie dokumentacji projektu, w tym ankiety dla beneficjentów ostatecznych oraz ankiety dla wychowawców placówek opiekuńczowychowawczych logo EFS oraz informacją o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej. 4. Informacje Finansowe: Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku: Wartości nabytych obligacji, akcji, udziałów: Nabyte nieruchomości: Nabycie środków trwałych o wartości powyŝej pln: nie dotyczy Fundacja Przyjaciółka nie nabyła w 2007 roku obligacji akcji oraz udziałów w spółkach prawa handlowego. Fundacja Przyjaciółka nie nabyła w 2007 roku nieruchomości Fundacja Przyjaciółka nie nabyła w 2007 roku środków trwałych o wartości powyŝej pln 1) Fundacja moŝe prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, działalność gospodarczą w zakresie: 1. Działalności wydawniczej (PKD 22.1), 2. Reklama (74.40.Z), 3. Pozostała działalność komercyjna gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD B) W 2007 r. Fundacja Przyjaciółka nie prowadziła działalności gospodarczej i nie realizowała odpłatnych świadczeń. 9

10 2) Przychody: Darowizny ,13 W tym: przychody z działalności o charakterze poŝytku ,67 publicznego Przychody finansowe 3.589,61 Spadki 0,00 Zapisy 0,00 Środki ze źródeł publicznych ,61 W tym: z budŝetu państwa ,61 W tym: z budŝetu gminy 0,00 Pozostałe przychody 0,00 Razem ,35 3) Koszty: Realizacja celów statutowych ,87 W tym: działalność o charakterze poŝytku ,51 publicznego Pozostałe 0,00 Koszty finansowe 50,40 Administracja ,19 Działalność gospodarczą 0,00 Razem ,46 4) Liczba osób zatrudnionych: 8 Joanna Luberadzka Gruca Dyrektor Fundacji cały etat Małgorzata Suchocka Koordynator 7/8 etatu Joanna Kuzebska Specjalista d/s Programów 1/2 etatu Zofia Ewa Stańczyk Specjalista d/s Kadr i Płac umowa zlecenie Zofia Kaliszewska Księgowa 3/4 etatu Mirosław Mikos Specjalista d/s Podatkowych 1/4 etatu Joanna Srebnicka Specjalista d/s Programów umowa zlecenie Łukasz Piecuch Asystent cały etat Fundacja Przyjaciółka nie zatrudnia osób w działalności gospodarczej. Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń ogółem ,28 10

11 W tym: Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń z tytułu umowy o ,28 pracę Wynagrodzenia ,05 Premie 0,00 Nagrody 0,00 Inne świadczenia 9.140,29 Narzuty na wynagrodzenia ,94 Wynagrodzenia osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej 0,00 W tym: Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych z umów zlecenie 1.500,00 Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenie 1.500,00 Narzuty na wynagrodzenia z umów zlecenie 0,00 Wysokość rocznego wynagrodzenia wypłacanego członkom zarządu i innych organów fundacji: Udzielone przez Fundację poŝyczki pienięŝne: Członkowie Zarządu i Rady Fundacji Przyjaciółka nie otrzymali w 2007 roku wynagrodzenia. Fundacja Przyjaciółka nie udzieliła w 2007 roku poŝyczek pienięŝnych. Wartość aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych: AKTYWA PASYWA Majątek trwały Fundusze własne ,94 Majątek obrotowy ,71 Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze ,77 Wartość zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych ,77 5) Dane o działalności zleconej przez fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe oraz o wyniku finansowych tej działalności: 11

12 Fundacja Przyjaciółka realizowała w 2007 roku następujące projekty dofinansowane ze środków publicznych: 1. Nadzieja na jutro - cykl szkoleń aktywizujących wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych dofinansowywany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Kwota dotacji w roku 2007 określona w umowie: ,61 zł Poniesione wydatki: ,05 zł ( w tym z odsetek bankowych ): 488,49 zł Pokrywane ze środków własnych: 0,00 zł Kwota niewykorzystanej dotacji zwrócona na konto Zleceniodawcy: 0,00 zł 2. Więzi program wsparcia wolontariuszy dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych zadanie zlecone w ramach FIO przez Departament PoŜytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Projekt promuje wolontariat jako element budowania zaangaŝowania i wraŝliwości społecznej, a równocześnie wspiera młodzieŝ i dzieci zagroŝone wykluczeniem społecznym i niskim poziomem wykształcenia. Kwota dotacji w roku 2007 określona w umowie: ,00 zł Poniesione wydatki: zł W tym pokrywane z dotacji: ,19 zł [w tym z odsetek bankowych]: 4,90 zł Pokrywane ze środków własnych: 8.896,38 zł Kwota niewykorzystanej dotacji zwrócona na konto Zleceniodawcy: ,81 zł 3. Rodzicielstwo zastępcze: Programy wspierające rozwój rodzicielstwa zastępczego Razem moŝemy pomóc zadanie publiczne zlecone przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament do Spraw Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji. Głównym celem projektu było zbadanie potrzeb i problemów opiekunów zastępczych oraz podjęcie działań, aby informacje z wynikami tychŝe badań przekazać do Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Ośrodków Adopcyjno-Opiekuńczych. Grupą docelową projektu byli przede wszystkim opiekunowie w ramach rodzinnych form opieki, wychowujący dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych, niespokrewnionych i rodzinnych domach dziecka. Projekt był realizowany w partnerstwie z Fundacją Ernst & Young. 12

13 Kwota dotacji w roku 2007 określona w umowie: ,00 zł Poniesione wydatki: ,00 zł W tym pokrywane z dotacji: ,00 zł [w tym z odsetek bankowych]: 0,00 zł Pokrywane ze środków własnych: 0,00 zł Kwota niewykorzystanej dotacji zwrócona na konto Zleceniodawcy: 0,00 zł 6) Rozliczenia fundacji z tytułu ciąŝących zobowiązań podatkowych, a takŝe informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych: NAJWAśNIEJSZE DZIAŁANIA W 2007 ROKU. Fundacja Przyjaciółka rozlicza się w sposób prawidłowy w związku z ciąŝącymi na niej zobowiązaniami podatkowymi. Składane deklaracje podatkowe to: VAT 7, CIT 8, PIT Niech mają, na kogo czekać Czas realizacji projektu: projekt realizowany od 2001 roku Tło realizacji projektu: Fundacja Przyjaciółka zainaugurowała swoją działalność w 2001 roku programem, którego celem jest pomoc w nauce dzieciom z domów dziecka. Według statystyk sądów pod ich nadzorem w 2004 roku znajdowało się ponad małoletnich, w tym blisko w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych. Dzieci te pochodzą zwykle z wielodzietnych rodzin i znalazły się poza rodziną naturalną z powodu ubóstwa, niewydolności wychowawczej rodziców lub teŝ patologicznych zachowań opiekunów. Opis podjętych działań: Wolontariusze pomagają rozwiązywać dzieciom ich szkolne problemy, zachęcają do nauki, pokazują, Ŝe szkoła nie musi być miejscem stresu i poraŝki. W naszym programie waŝny jest takŝe aspekt przyjaźni, jaka rodzi się pomiędzy dziećmi i wolontariuszami. Te dzieci szczególnie potrzebują przyjaciół, którzy okaŝą im zainteresowanie i udzielą wsparcia. NajwaŜniejsze w naszym projekcie są dwa cele: 13

14 1. Budowanie siatki wolontariuszy, którzy będą wspierać dzieci wychowujące się poza rodziną naturalną i promowanie idei bezinteresownej pomocy, 2. UmoŜliwianie wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych łatwiejszego startu w samodzielne Ŝycie poprzez pomoc w nauce i budowanie lokalnego wsparcia. Grupą docelową projektu są podopieczni placówek opiekuńczo- wychowawczych oraz wolontariusze i kandydaci na wolontariuszy. Wolontariusz odwiedzający dziecko jest przyjacielem i wychowawcą, który przychodzi specjalnie do tego dziecka. Jest to działanie dla dobra przyszłości edukacyjnej dzieci, ale takŝe dla dobra ich emocji. Bardzo waŝnym aspektem jest wytrwanie w tej pracy na długo. Minimalny okres, w którym wolontariusz moŝe odwiedzać dziecko, to rok szkolny, jednak faktycznie zaleŝy nam na tym, aby dzieci miały przyjaciół na stałe i aby wolontariat miał charakter długoletni. Rezultaty: Na stałe w ramach programu z Fundacją współpracuje 86 placówek opiekuńczo-wychowawczych W ramach programu 431 wolontariuszy podpisało umowy współpracy z Fundacją na zasadach wolontariatu, na stałe odwiedza dzieci w placówkach 200 z nich. Źródła finansowania: Środki przeznaczone na cele statutowe Fundacji 2. Więzi program wsparcia wolontariuszy dla wychowanków placówek opiekuńczowychowawczych i rodzin zastępczych. Czas realizacji projektu: od 01 września 2006 r. do 30 czerwca 2007 r. Tło realizacji projektu: Obecnie w całej Polsce funkcjonuje około 380 placówek opiekuńczo-wychowawczych i wielofunkcyjnych. 60% bezdomnych przewijających się przez ośrodki, to ich byli wychowankowie. Dzieci przyzwyczajone do tego, Ŝe ktoś organizuje im Ŝycie we wszystkich szczegółach dnia codziennego zatracają w duŝym stopniu inicjatywę i inwencję, stają się bierne i mało samodzielne. Często nie dostrzegają konieczności zdobywania nowych umiejętności, poniewaŝ mogą bez nich świetnie funkcjonować w domu dziecka. Zazwyczaj mimo duŝego zaangaŝowania wychowawców w odrabianie lekcji z wychowankami wyniki są niewspółmierne do poświęconego im czasu. Przyczyny takiego stanu rzeczy moŝna upatrywać w braku więzi emocjonalnej pomiędzy wychowankami a ich opiekunami, rzadko, bowiem zdarza się by dziecko utoŝsamiało się z kimś z personelu. Projekt Więzi miał na celu rozwój wolontariatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i opiece zastępczej, a takŝe wsparcie juŝ działających wolontariuszy, którzy pomagają dzieciom w domach dziecka, w wytrwaniu w podjętym trudnym zadaniu pomocy w nauce i przyjaźni z wychowankami placówek. Opis podjętych działań: Program Więzi rozpoczął się od przygotowania i zweryfikowania bazy placówek opiekuńczowychowawczych na terenie całej Polski. Nawiązaliśmy kontakt ze wszystkimi placówkami 14

15 zainteresowanymi uczestnictwem w projekcie. W tym samym czasie rozpoczęliśmy akcję promującą wolontariat w rodzinach zastępczych. Nawiązaliśmy kontakt z rodzinami, które są zainteresowane pomocą wolontariuszy. Nie udało nam się znaleźć chętnych do pracy jako wolontariusze w rodzinach zastępczych. Projekt został zrealizowany zgodnie z harmonogramem. Zweryfikowano i uzupełniono bazę 300 wolontariuszy Fundacji Przyjaciółka i 92 placówek opiekuńczo-wychowawczych. Przeszkolono 76 wolontariuszy, w tym 30 nowych. Przeprowadzono w sumie 24 godziny szkolenia dla kaŝdego nowego wolontariusza i 16 godzin dla juŝ działającego. Nawiązano współpracę nowymi placówkami opiekuńczo-wychowawczymi i Mazowiecką Fundacją Rodzin Zastępczych. Przekazano materiały promocyjne projektu do wszystkich wolontariuszy fundacji, placówek opiekuńczowychowawczych. Szkolenia były podzielone na dwa moduły. Pierwszy z nich dotyczył wszystkich wolontariuszy i został przygotowany w taki sposób, aby zapoznać wolontariuszy z problemami emocjonalnymi, jakie mogą wystąpić u ich podopiecznych np. ADHD, FAS i z metodami pracy z dziećmi ze specyficznymi trudnościami. Drugi moduł był przeznaczony tylko dla nowych wolontariuszy i zawierał dodatkowo szkolenie zapoznające ich z przepisami, prawami i obowiązkami wolontariusza. Projekt promuje wolontariat jako element budowania zaangaŝowania i wraŝliwości społecznej, a równocześnie wspiera młodzieŝ i dzieci zagroŝone wykluczeniem społecznym i niskim poziomem wykształcenia. Rezultaty: W ciągu trwania projektu przeprowadzone zostały szkolenia dla 30 nowych wolontariuszy. Przeprowadziliśmy takŝe szkolenie dla grupy 46 wolontariuszy, którzy juŝ pracują w domach dziecka. W sumie przeszkoliliśmy 76 wolontariuszy. Podpisaliśmy umowę o współpracy z 13 placówkami opiekuńczo-wychowawczymi. Ogłosiliśmy konkurs na rozwijanie współpracy między dziećmi i wolontariuszami oraz promowanie ciekawych metod zachęcania do nauki, w ramach którego wolontariusze wspólnie z dziećmi zrealizowali 9 projektów. Źródła finansowania: zadanie zlecone w ramach FIO przez Departament PoŜytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. 3. Rodzicielstwo zastępcze: Programy wspierające rozwój rodzicielstwa zastępczego - Razem moŝemy pomóc Czas realizacji projektu: od 1 lipca 2007 do 31 października 2007 r. Tło realizacji projektu: Głównym celem projektu jest zbadanie potrzeb i problemów opiekunów zastępczych oraz podjęcie działań, aby informacje z wynikami tychŝe badań przekazać do Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Ośrodków Adopcyjno-Opiekuńczych. Grupą docelową projektu były przede wszystkim opiekunowie w ramach rodzinnych form opieki, wychowujący dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych, niespokrewnionych i rodzinnych 15

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2008 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2008 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2008 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. Warszawa 2009 1 Część podsumowująca. 1 Pierwszy rok realizacji działań

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH GRUDZIEŃ 2006 SPIS TREŚCI WYKAZ UśYWANYCH SKRÓTÓW...4 WPROWADZENIE...5 ROZDZIAŁ I

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYśA w 2005 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYśA w 2005 roku Polski Czerwony KrzyŜ Zarząd Główny ul. Mokotowska 14, 00-950 Warszawa tel: (22) 326-12-86, fax: (22) 628-41-68, e-mail: info@pck.org.pl www.pck.org.pl SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO CZERWONEGO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. Warszawa lipiec 2011 1 Część podsumowująca. 1 Kolejny rok realizacji

Bardziej szczegółowo

z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity)

z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity) DZIENNIK USTAW Z 2008 R. NR 115 POZ. 728 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Jak zgodnie z prawem współpracować z wolontariuszem?

Jak zgodnie z prawem współpracować z wolontariuszem? Opracowanie: Dariusz Pietrowski, Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu Radek Skiba, Stowarzyszenie Klon/Jawor Jak zgodnie z prawem współpracować z wolontariuszem? Spis treści: I. Co to jest działalność poŝytku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLENICACH W ROKU 2007

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLENICACH W ROKU 2007 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLENICACH 32-400 Myślenice, ul. Kazimierza Wielkiego 5. Tel./fax (0-12) 274-37-80, 372-12-00, 372-12-02, e-mail: pcpr@powiat-myslenice.pl SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I III AKTUALNOŚCI PO KL KONTROLA PO KL PROJEKTY W RAMACH PO KL

INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I III AKTUALNOŚCI PO KL KONTROLA PO KL PROJEKTY W RAMACH PO KL nr 11 wrzesień 2010 INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I III AKTUALNOŚCI PO KL KONTROLA PO KL PROJEKTY W RAMACH PO KL B i u l e t y n Wo j e wódzkiego Urzę d u P ra c y w R ze

Bardziej szczegółowo

TECZKA INFORMACYJNA WOLONTARIAT. Najczęściej zadawane pytania

TECZKA INFORMACYJNA WOLONTARIAT. Najczęściej zadawane pytania TECZKA INFORMACYJNA WOLONTARIAT Najczęściej zadawane pytania Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Warszawa 2007 SPIS TREŚCI CO TO JEST WOLONTARIAT?... 2

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 20 czerwca 2008 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Klasyfikacja kryteriów wyboru

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w 2012 r.

Sprawozdanie z działalności w 2012 r. Sprawozdanie z działalności w 2012 r. Warszawa, marzec 2013 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 3 1. MIESZKAŃCY OCHOTY... 3 II. ZADANIA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY OCHOTA... 3 III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Bardziej szczegółowo

Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL

Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL poradnik Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości WYDANIE II Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich

Bardziej szczegółowo

Centra kształcenia na odległość na wsiach

Centra kształcenia na odległość na wsiach MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Dokumentacja konkursowa Centra kształcenia na odległość na wsiach Konkurs nr 9/2.1a/2006 Ministerstwo Edukacji Narodowej Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH STYCZEŃ 2006 SPIS TREŚCI WYKAZ UŻYWANYCH SKRÓTÓW...4 WPROWADZENIE...5 ROZDZIAŁ I PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w roku 2011 r.

Sprawozdanie z działalności w roku 2011 r. Sprawozdanie z działalności w roku 2011 r. Warszawa, luty 2012 2 SPIS TREŚCI I. Wstęp... 5 1. Ochota i jej mieszkańcy... 5 II. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej... 5 III. Struktura organizacyjna OPS...

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY DLA

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY DLA Załącznik do uchwały Nr IX/56/2003 Rady Powiatu w śninie z dnia 30 października 2003r. POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY DLA POWIATU śnińskiego śnin,

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie wolontariatu w OPS

Prowadzenie wolontariatu w OPS ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ RAZEM W OLSZTYNIE Prowadzenie wolontariatu w OPS Olsztyn 2010 Projekt "Rozwój wolontariatu w Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie Warmii i Mazur" dofinansowany przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w roku 2012 Opracowanie: Justyna Przybyłowska PCPR Wąbrzeźno Wąbrzeźno, marzec

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT PRACY, SPRAW SOCJALNYCH I ZDROWIA KPZ-4101-04/2010 Nr ewid.: 11/2011/P/10/096/KPZ Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu za 2013 rok

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu za 2013 rok Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu za 2013 rok Wałbrzych, luty 2014 r. Wprowadzenie W roku 2013, w związku z odzyskaniem przez Wałbrzych statusu miasta na prawach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W BIAŁYMSTOKU. Za 2006 rok

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W BIAŁYMSTOKU. Za 2006 rok WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W BIAŁYMSTOKU Za 2006 rok BIAŁYSTOK styczeń 2007r. AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH Realizacja programów

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2014/2015. Przyjęty przez Radę Ministrów 22 kwietnia 2014 r.

RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2014/2015. Przyjęty przez Radę Ministrów 22 kwietnia 2014 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2014/2015 Przyjęty przez Radę Ministrów 22 kwietnia 2014 r. Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Scenariusz makroekonomiczny... 6 3. Realizacja celów krajowych strategii Europa

Bardziej szczegółowo

Program Pomocy Rodzinie. na lata 2010-2015

Program Pomocy Rodzinie. na lata 2010-2015 Załącznik do Uchwały 497/LXVII/10 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 września 2010 r. Program Pomocy Rodzinie na lata 2010-2015 Łomża, wrzesień 2010 r. 1 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 4 1. 1 ORGANIZACJA DZIAŁAŃ

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2007-2013

Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2007-2013 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2007-2013 POWIATOWY

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA GMINY DRAWSKO NA LATA 2013-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA GMINY DRAWSKO NA LATA 2013-2020 STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA GMINY DRAWSKO NA LATA 2013-2020 DOKUMENT PRZYGOTOWANY PRZEZ INSTYTUT BADAWCZY IPC NA ZLECENIE GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DRAWSKU DRAWSKO 2013

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNE CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ. èródła finansowania działalnoâci podmiotów gospodarki społecznej biuletyn

PROJEKT REGIONALNE CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ. èródła finansowania działalnoâci podmiotów gospodarki społecznej biuletyn PROJEKT REGIONALNE CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ PROJEKT REGIONALNE PROJEKT REGIONALNE CENTRUM CENTRUM EKONOMII EKONOMII SPOŁECZNEJ SPOŁECZNEJ èródła finansowania działalnoâci podmiotów gospodarki społecznej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 Warszawa, 1 marca 2015 r. SPIS TREŚCI I. INFORMACJE NA TEMAT PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI... 6 1. STATUS DOKUMENTU...

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia SPYTKOWICE ZATOR PRZECISZÓW POLANKA WIELKA OSIEK BRZEŹNICA TOMICE Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER Cieszyn, 2008

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA RADOMIA NA LATA 2011-2015

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA RADOMIA NA LATA 2011-2015 STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA RADOMIA NA LATA 2011-2015 2 1. WPROWADZENIE Miejska strategia rozwiązywania problemów społecznych miasta Radomia na lata 2011-2015 jest kontynuacją

Bardziej szczegółowo