SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PARTNERSTWO ZA 2010 R.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PARTNERSTWO ZA 2010 R."

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PARTNERSTWO ZA 2010 R.

2 I. Nazwa: Fundacja PARTNERSTWO Siedziba i adres: ul. Prymasa Tysiąclecia 76F, Warszawa tel. (22) (22) fax; (22) Rejestr Fundacji: Fundacja została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, Sądzie Gospodarczym, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego w dniu roku pod Nr KRS W dniu roku wydano postanowienie o wpisie do rejestru organizacji pożytku publicznego. Numer Statystyczny Regon: Numer identyfikacyjny podatnika: NIP Zarząd Fundacji: Anna Rudkiewicz Prezes Zarządu, zam. w Warszawie przy ul. Puszczyka 17/19 m. 31.

3 Forma prawna: Fundacja jako osoba prawna została utworzona na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach. Nadzór Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej. Cele statutowe Fundacji: 1. Działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia, pomocy niepełnosprawnym, pomocy zakładom pracy chronionej oraz zakładom aktywności zawodowej, 1. Promocja zatrudnienia i aktywności zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, 2. Pomoc społeczna, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób 3. Działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym, 4. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, 5. Krajoznawstwo oraz organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, 6. Działalność na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 7. Działalność na rzecz kultury i sztuki ze szczególnym uwzględnieniem promocji dokonań artystów młodego pokolenia, 8. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 9. Działalność na rzecz ochrony środowiska i ekologii, 10. Organizacja i promocja wolontariatu, 11. Działalność charytatywna,

4 12. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, 13. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami, 14. Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów, 15. Udzielanie wszechstronnej pomocy osobom prawnym i fizycznym w zakresie określonym w pkt II. Fundacja realizuje swoje cele poprzez: a) zwrotne lub bezzwrotne finansowanie lub dofinansowanie szczególnie wartościowych inicjatyw w zakresie celów realizowanych przez Fundację b) udział we wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych, ekonomicznych i technicznych c) ułatwianie dostępu i nawiązywanie kontaktów z przedstawicielami nauki i praktyki w kraju i za granicą d) organizowanie oraz udzielanie wsparcia programom badawczym, konferencjom i publikacjom naukowym e) tworzenie programów stypendialnych, udzielenie wsparcia programom edukacyjnym oraz programom promującym talenty i wybitne uzdolnienie dzieci i młodzieży f) pobudzanie ofiarności publicznej oraz gromadzenie środków materialnych pochodzących od instytucji i osób prywatnych w kraju i zagranicą g) udzielenie wsparcia finansowego i rzeczowego osobom potrzebującym, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych i bezrobotnych h) działalność informacyjno-propagandowa i) fundowanie, w imieniu Fundatora nagród j) organizowanie szkoleń k) udział, w imieniu Fundatora, w pracach innych fundacji i stowarzyszeń Działalność statutowa fundacji ma w całości charakter nieodpłatny.

5 Opis prowadzonej działalności w 2010 r. W roku 2010 Fundacja Partnerstwo podjęła szereg działań zmierzających do realizacji jej celów statutowych, głównie na inicjatywach ukierunkowanych na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem tenisa stołowego realizując dotychczasowy program pt.,,partnerstwo dla tenisa stołowego oraz wdrażając nowy program Pt. Sponsor Sportu. Głównym celem Fundacji w 2010 roku było upowszechnianie tenisa stołowego wśród młodzieży szkolnej, podniesienie prestiżu tej dyscypliny sportu. W okresie sprawozdawczym Fundacja pozyskała szereg darczyńców, dzięki którym pozyskano wpływy z tytułu darowizn od osób fizycznych i prawnych, w tym z 1% podatku od osób fizycznych oraz innych darowizn pieniężnych na cele zawierające się w sferze działań publicznych m.in. na upowszechnianie sportu. Zachęcaliśmy podatników do wpłat na rzecz naszej organizacji w bezpośrednich kontaktach oraz na naszej stronie internetowej. Pozyskano środki dzięki intensywnej współpracy z darczyńcami; rodzicami uczniów, nauczycielami, kibicami oraz ich znajomymi z najbliższego otoczenia. Zarządy klubów, trenerzy i zawodnicy przekazywali darczyńcom przygotowaną przez Fundację procedurę na imprezach sportowych, wywiadówkach w szkole oraz innych nadarzających się okazjach. Dzięki współpracy z Fundacją kluby sportowe działające głównie przy szkołach zdobywały środki finansowe w formie darowizn. Fundacja w roku 2010 przekazała darowizny dla klubów sportowych w łącznej kwocie ,41 zł. Z uwagi na zgłaszane zainteresowanie naszą pomocą przez kluby sportowe, reprezentujące także inne dyscypliny sporu, Fundacja zintensyfikowała działania nad uruchomieniem nowego interdyscyplinarnego ogólnopolskiego programu,,sponsor Sportu. Zintensyfikowano prace nad opracowaniem umów współpracy z klubami oraz regulaminem do nowego programu. Opracowano także wstępne

6 projekty do nowo uruchamianej strony internetowej do tego programu. Swoje cele statutowe Fundacja realizowała we współpracy z : - Polskim Związkiem Tenisa Stołowego, - Okręgowymi Związkami Tenisa Stołowego, - Gminnymi Klubami Sportowymi, - Uczniowskimi Klubami Sportowymi. Stale powiększa się grono partnerów i przyjaciół popierających i wspierających inicjatywę Fundacji. III. Fundacja Partnerstwo w 2010 r. nie prowadziła działalności gospodarczej, IV. W 2010 roku Fundacja podjęła uchwały dotyczące: - zatwierdzenia sprawozdań za 2009 r, - przeznaczeniu nadwyżki przychodów nad kosztami za 2009 r, - udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu. V. Przychody Fundacji w 2010 roku przedstawiały się następująco; - darowizny w kwocie ,24 zł - wpływy z wcześniej darowanych praw majątkowych w kwocie ,63 zł - przychody finansowe w kwocie 6 114,77zł - pozostałe przychody 40,00 zł. Fundacja w 2010 r. nie korzystała ze środków publicznych.

7 VI. Wydatki Fundacji w 2010 roku przedstawiały się następująco: - realizacja celów statutowych ,41 zł - koszty administracji ,75 zł - działalność gospodarcza - 0,00 zł - pozostałe koszty - 96,50 zł - koszty finansowe - 0,99 zł VII. a-d) Fundacja Partnerstwo w 2010 roku nie zatrudniała pracowników na podstawie umowy o pracę, ani umów zlecenia. Prezes Zarządu oraz Rada Fundacji pracowali społecznie. e) Fundacja w 2010 roku nie udzielała pożyczek. f) Kwota środków pieniężnych na dzień r. wynosi: - BPH PBK SA ,89 zł, - Polbank SA 0,00 zł - AIG Bank Polska SA zł - środki w kasie 320,22 zł g) W 2010 roku Fundacja nie nabyła obligacji, akcji, ani nie objęła udziałów w spółkach prawa handlowego. h) W 2010 roku Fundacja nie wydatkowała kwot na nabycie nieruchomości. i) W 2010 roku Fundacja nie wydatkowała kwot na nabycie środków trwałych j) Według sporządzonego bilansu na dzień 31 grudnia 2010 r. wartość aktywów stanowiła kwotę ,41 zł a wartość zobowiązań kwotę 883,71 zł.

8 VIII. W 2010 roku Fundacja nie realizowała zadań zleconych przez podmioty państwowe i samorządowe. IX. W 2010 r. Fundacja składała obowiązujące zeznania podatkowe VAT-7, CIT-8. Zobowiązania podatkowe w 2010 roku nie wystąpiły. W 2010 roku w Fundacji nie przeprowadzano żadnej kontroli. Warszawa, dnia r.

Nazwa, adres fundacji.

Nazwa, adres fundacji. I. DANE FUNDACJI Nazwa, adres fundacji. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2014 rok 1. Organizacja nosi nazwę: Fundacja Tęczowy Parasol. 2. Siedzibą organizacji jest Częstochowa,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2012 rok

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2012 rok Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2012 rok I. DANE FUNDACJI Nazwa, adres fundacji. 1. Organizacja nosi nazwę: Fundacja Tęczowy Parasol. 2. Siedzibą organizacji jest Częstochowa,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DOBRYCH MEDIÓW PRZESŁANIE ZA ROK 2009

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DOBRYCH MEDIÓW PRZESŁANIE ZA ROK 2009 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DOBRYCH MEDIÓW PRZESŁANIE ZA ROK 2009 Składane na podstawie art. 12 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst. jedn. Dz. U. z 1991 r. Nr 46,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA OKRES OD 31.08.2006 R. DO 31.12.2007 R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA OKRES OD 31.08.2006 R. DO 31.12.2007 R. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA OKRES OD 31.08.2006 R. DO 31.12.2007 R. 1. Nazwa fundacji: Fundacja Pro Advice Siedziba: 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Liściasta 16 Adres: 97-300 Piotrków Trybunalski,

Bardziej szczegółowo

Statut. Fundacji Mental & Business Academy. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Statut. Fundacji Mental & Business Academy. Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Fundacji Mental & Business Academy Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Fundacja została ustanowiona przez Jacka Siewierskiego, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym z dnia 06.09.2013r. zawartym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI JESTEŚMY BLISKO Z SIEDZIBĄ WE WŁOSZCZOWIE ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI JESTEŚMY BLISKO Z SIEDZIBĄ WE WŁOSZCZOWIE ZA ROK 2014 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI JESTEŚMY BLISKO Z SIEDZIBĄ WE WŁOSZCZOWIE ZA ROK 2014 Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2009.

Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2009. Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2009. Sprawozdanie sporządzone według punktów zawartych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego zakresu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XXXVII/208/13 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 27 listopada 2013 r.

Załącznik do uchwały Nr XXXVII/208/13 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 27 listopada 2013 r. Załącznik do uchwały Nr XXXVII/208/13 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 27 listopada 2013 r. PROGRAM współpracy Powiatu Włoszczowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi

Bardziej szczegółowo

Ocena nr 4/05 sprawozdania z działalności Fundacji Fundusz Pomocy Sybirakom

Ocena nr 4/05 sprawozdania z działalności Fundacji Fundusz Pomocy Sybirakom U R ZĄ D D O S P R A W K O M B A T A N T Ó W I O S Ó B R E P R E S J O N O W A N Y C H B I U R O D Y R E K T O R A G E N E R A L N E G O S t a n o w i s k o d s. K o n t r o l i Warszawa, 15 czerwca 2004

Bardziej szczegółowo

STATUT Fundacji Inicjatyw Menedżerskich ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT Fundacji Inicjatyw Menedżerskich ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT Fundacji Inicjatyw Menedżerskich ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Inicjatyw Menedżerskich" ustanowiona przez Pawła Prokopa zamieszkałego w Lublinie, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2011 Fundacji Banku Zachodniego WBK S.A.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2011 Fundacji Banku Zachodniego WBK S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2011 Fundacji Banku Zachodniego WBK S.A. 1.1 Fundacja Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 5a, 00-132 Warszawa ustanowiona została

Bardziej szczegółowo

Praktyczny przewodnik dla Organizacji Pozarządowych

Praktyczny przewodnik dla Organizacji Pozarządowych Praktyczny przewodnik dla Organizacji Pozarządowych Spis treści Wstęp Stowarzyszenia Fundacje Stowarzyszenia a fundacje - porównanie Ustawa o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie Księgowość

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Nazwa: Fundacja Wspierania Inicjatyw i Rozwoju WIR 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r.

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. 2010 Nr 234, poz.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. 2010 Nr 234, poz. - 24 - SPRAWOZDANIE FUNDACJI IM. STEFANA BATOREGO ZA ROK 2010 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. 2010 Nr 234, poz. 1536)

Bardziej szczegółowo

STATUT ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ WIELKOPOLSKIEJ SIECI ORANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAMY RAZEM. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ WIELKOPOLSKIEJ SIECI ORANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAMY RAZEM. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ WIELKOPOLSKIEJ SIECI ORANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAMY RAZEM Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Wielkopolska Sieć Organizacji Pozarządowych Działamy Razem, będąca związkiem

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PROMOCJI KOMPETENCJI W ROKU 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PROMOCJI KOMPETENCJI W ROKU 2013 FUNDACJA PROMOCJI KOMPETENCJI FOUNDATION FOR COMPETENCE PROMOTION 91-503 Łódź, ul. Szpacza 21; tel./fax (42) 617 02 91 NIP: 726-252-47-71; REGON: 100115869 Deutsche Bank PBC SA nr.konta 94 1910 1048 2783

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Fundacji Civitas za rok 2012

Sprawozdanie Fundacji Civitas za rok 2012 Nakło nad Notecią, dnia 10.06.2013 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej 1. Dane Fundacji: Sprawozdanie Fundacji Civitas za rok 2012 - nazwa: Fundacja Civitas - siedziba: Nakło nad Notecią - adres: 89-100

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. Fundacji PRO BONO PL za okres 19.04.2010 31.12.2010

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. Fundacji PRO BONO PL za okres 19.04.2010 31.12.2010 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji Fundacja PRO BONO PL 00-772 Warszawa, ul. PodchorąŜych 83/4 Fundacji PRO BONO PL za okres 19.04.2010 31.12.2010 2. Informacje

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Lech. Po co szkole stowarzyszenie albo fundacja?

Grzegorz Lech. Po co szkole stowarzyszenie albo fundacja? Grzegorz Lech Po co szkole stowarzyszenie albo fundacja? Krzysztof Kruszewski, tłumacz książki Johna MacBeatha, Michaela Schratza, Denisa Meuret i Larsa Jakobsena pt. Czy nasza szkoła jest dobra? w słowie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2010

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2010 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2010 SAMORZĄDOWE STOWARZYSZENIE ROZWOJU ZIEMI RAWSKIEJ... (pełna nazwa jednostki) I. Nazwa stowarzyszenia, siedziba i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, numer

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Polskich Niewidomych i Słabowidzących Trakt z działalności w 2009 roku

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Polskich Niewidomych i Słabowidzących Trakt z działalności w 2009 roku FUNDACJA POLSKICH NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH TRAKT Organizacja Pożytku Publicznego Adres do korespondencji: ul. Krańcowa 23 m 23; 02-493 Warszawa Kontakt: +48 22 57 61 879; +48 606 75 75 85; e-mail:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO 2014

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO 2014 REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO 2014 W RAMACH FUNDUSZU AKUMULATOR SPOŁECZNY AKUMULATOR SPOŁECZNY to przyjazny, trwały i innowacyjny fundusz, mający na celu pobudzanie aktywności społecznej mieszkanek i mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zm.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zm. SPRAWOZDANIE FUNDACJI IM. STEFANA BATOREGO ZA ROK 2004 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) Do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia za 2007 rok

Sprawozdanie z działalności Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia za 2007 rok Sprawozdanie z działalności Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia za 2007 rok 1. Nazwa: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres: 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI INSTYTUT ŁUKASIEWICZA

STATUT FUNDACJI INSTYTUT ŁUKASIEWICZA 1 ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 1/8/2013 z 5 SIERPNIA 2013 R. STATUT FUNDACJI INSTYTUT ŁUKASIEWICZA PREAMBUŁA: Dla uczczenia pamięci i dla popularyzowania dorobku Ignacego Łukasiewicza, wielkiego polskiego patrioty,

Bardziej szczegółowo

WSTĘP PROGRAM I ZASADY WSPÓŁPRACY

WSTĘP PROGRAM I ZASADY WSPÓŁPRACY ZAŁĄCZNIK do Uchwały Nr XVI/134/2011 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 01 grudnia 2011r.. WSTĘP W demokratycznym społeczeństwie organizacje pozarządowe stanowią znakomitą bazę dla rozwoju lokalnych społeczności,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI DAR SERCA-SKAWINA ZA ROK 2010

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI DAR SERCA-SKAWINA ZA ROK 2010 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI DAR SERCA-SKAWINA ZA ROK 2010 1. Dane Rejestracyjne Nazwa organizacji: Fundacja Dar Serca-Skawina Siedziba: Skawina Adres: 32-050 Skawina, Rynek 12, tel.12-291-01-83

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE. Z działań realizowanych przez Nałęczowskie Stowarzyszenie Charytatywne w 2010roku:

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE. Z działań realizowanych przez Nałęczowskie Stowarzyszenie Charytatywne w 2010roku: SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z działań realizowanych przez Nałęczowskie Stowarzyszenie Charytatywne w 2010roku: 1.Nazwa stowarzyszenia, jego siedziba i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer

Bardziej szczegółowo

Fundacja AVE FUNDACJA AVE. SPRAWOZDANIE z działalności w roku 2010

Fundacja AVE FUNDACJA AVE. SPRAWOZDANIE z działalności w roku 2010 FUNDACJA AVE SPRAWOZDANIE z działalności w roku 2010 Warszawa, styczeń 2011 1 Sprawozdanie z działalności Fundacji AVE w roku 2010 1. Nazwa Fundacji, jej siedziba i adres, inne dane Fundacja AVE (fundacja)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Światowe Jamboree za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Światowe Jamboree za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Światowe Jamboree za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. DANE FUNDACJI Nazwa: Fundacja Światowe Jamboree Siedziba i adres: ul. Konopnickiej

Bardziej szczegółowo