Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2009.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2009."

Transkrypt

1 Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok Sprawozdanie sporządzone według punktów zawartych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji. (Dz. U. z dnia 22 maja 2001r.)

2 1. nazwa fundacji: Fundacja Familijny Poznań 2. siedziba i adres: ul. Staszica 15; Poznań 3. data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 18 września 2001r. 4. numer KRS: numer REGON: dane dotyczące członków zarządu fundacji (imię i nazwisko według aktualnego wpisu w rejestrze sądowym i adres zamieszkania): 1) Prezes Fundacji dr Andrzej Grzybowski; ul. Chwiałkowskiego 28/12, Poznań 2) Wiceprezes Fundacji Mateusz Krajewski; ul. Gorczyczewskiego 2/4, Poznań 3) Członek Zarządu Stefania Ławniczak; Rynek Łazarski 12/10, Poznań 7. określenie celów statutowych fundacji: 1. Wspierania rozwoju dzieci i młodzieży. 2. Prowadzenia działalności edukacyjnej na każdym etapie rozwoju człowieka. 3. Wspierania osób bezrobotnych, o niskich i zdezaktualizowanych kwalifikacjach, biernych zawodowo. 4. Wspierania osób i rodzin wymagających szczególnej opieki i pomocy, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 5. Budowania społeczeństwa obywatelskiego, zapewniania obywatelom równego dostępu do informacji oraz budowania i utrwalania ich samo zaradności i aktywności obywatelskiej. 6. Działania na rzecz równouprawnienia kobiet i mężczyzn. 7. Prowadzenia działań z zakresu profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia. 8. Działania na rzecz wzmacniania pozycji sektora organizacji pozarządowych. 9. Inicjowania i wspierania wspólnego rodzinnego spędzania czasu. 10. Wspierania obywatelskich, patriotycznych i proobronnych postaw dzieci i młodzieży. 2

3 8. zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych: Fundacja pracuje w oparciu o zapisy statutu. W 2009 r. Fundacja realizowała swoje cele statutowe poprzez: Otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację szkoleń dla Kobiet trwale bezrobotnych z powiatu Konińskiego Podnieś swoje kwalifikacja bądź konkurencyjna na rynku pracy!. Projekt realizowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr POKL /08. Łączna wartość projektu: ,00 zł w tym ,00 zł z Otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację szkoleń dla trudnej młodzieży jest to kontynuacja szkoleń które już były realizowane. Projekt Nauka i Praca Inwestycją w Siebie II realizowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr POKL /08. Łączna wartość projektu: ,40 zł w tym ,40 zł z Otrzymaliśmy dofinansowanie na otwarcie 20 Alternatywnych Ośrodków Edukacji Przedszkolnej na teranie Województwa Łódzkiego. Placówki czynne są 15 godzin tygodniowo. Projekt Moje Przedszkole współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr UDA/POKL / Łączna wartość projektu: ,00 zł w tym ,00 zł z Otrzymaliśmy dofinansowanie na otwarcie 50 Alternatywnych Ośrodków Edukacji Przedszkolnej na teranie Województwa Wielkopolskiego. Placówki czynne są 15 godzin tygodniowo. Projekt Twoje Przedszkole współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr POKL /08. Łączna wartość projektu: ,20 zł w tym ,20 zł z Otrzymaliśmy dofinansowanie na otwarcie 30 Alternatywnych Ośrodków Edukacji Przedszkolnej na teranie Województwa Dolnośląskiego. Placówki czynne są 15 godzin tygodniowo. Projekt Moje Przedszkole współfinansowany z Europejskiego 3

4 Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr POKL /08. Łączna wartość projektu: ,00 zł w tym ,00 zł z Otrzymaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na otwarcie 5 przedszkoli pięciogodzinnych na terenie miasta Poznania oraz miasta Wrocławia. Łączna wartość projektu: ,00 zł w tym ,00 zł z 9. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego: W 2009 r. Fundacja prowadziła działalność gospodarczą w zakresie wynajmu pomieszczeń i powierzchni reklamowej. 10. Odpisy uchwał zarządu fundacji: W 2009 roku Zarząd Fundacji nie podjął żadnych uchwał. 11. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek, zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu gminy), odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń; jeżeli prowadzono działalność gospodarczą, wynik finansowy tej działalności oraz procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł: Przychody z wyodrębnieniem ich źródeł: Darowizny 1% ,30 Darowizna osób fizycznych ,00 Darowizny osób prawnych ,00 Dotacje ,37 Przychody z działalności statutowej ,15 Działalność gospodarcza ,02 Procentowe zestawienie: 4

5 Działalność gospodarcza 6,28 % Przychód osiągnięty z pozostałych źródeł 93,72 % 12) informację o poniesionych kosztach na: a) realizację celów statutowych, b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.), c) działalność gospodarczą, d) pozostałe koszty, Poniesione koszty: Realizacja celów statutowych ,09 Działalność gospodarcza ,50 Pozostałe koszty ,11 13) dane o: a) liczbie osób zatrudnionych w fundacji z podziałem według zajmowanych stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej, Fundacja w 2009 roku zatrudniała w sumie średnio 259 osób na n/w stanowiskach: Pracownicy umysłowi (pracownicy biurowi, koordynatorzy) 21 osób Pracownicy obsługi (woźny, sprzątaczki, obsługa kuchni, obsługa techniczna) 4 osoby Pracownicy kierownictwa 2 osoby Pozostali pracownicy (nauczyciele, pomoce nauczyciela, psycholodzy, logopedzi) 232 osoby W 2009 roku Fundacja nie zatrudniała pracowników wyłącznie w działalności gospodarczej. b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez fundacje z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej, W 2009 r. wypłacono premie w wysokości ,89 zł, innych świadczeń pieniężnych nie wypłacono. 5

6 Łączną suma wynagrodzeń to ,28 zł w tym wynagrodzenie osoby zatrudnionej wyłącznie w działalności gospodarczej 0,00 zł. c) wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia. Członkowie Zarządu Fundacji, Rady Fundacji nie otrzymują z tytułu pełnionych funkcji żadnego wynagrodzenia, nagród, premii ani innych świadczeń. Fundacja nie zatrudnia osób kierujących wyłącznie działalnością gospodarczą. d) wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia, umów o dzieło Średnio 44,3 osób było zatrudnionych na umowę zlecenie/o dzieło w 2009 roku, w sumie wypłacono ,06 zł. e) udzielonych przez fundacje pożyczkach pieniężnych, z podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek, Fundacja nie udzielała pożyczek pieniężnych. f) kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku, Lokata w Banku Millennium o wartości 9 754,28 zł. jako zabezpieczenie do umowy najmu lokalu przy ul. Łagodnej 4 w Poznaniu. g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek, Fundacja nie nabywała obligacji, udziałów ani akcji spółek. h) nabytych nieruchomościach, ich przeznaczeniu oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie, Fundacja nie nabyła nieruchomości. 6

7 i) nabytych pozostałych środkach trwałych, Urządzenia techniczne, maszyny 1 799,07 Środki transportu ,00 Inne ,15 j) wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych dla celów statystycznych, Wartość aktywów ,90 zł, wartość pasywów ,90 zł. 14) dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności, Fundacja pracuje w oparciu o zapisy statutu. W 2009 r. Fundacja realizowała swoje cele statutowe poprzez: Otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację szkoleń dla Kobiet trwale bezrobotnych z powiatu Konińskiego Podnieś swoje kwalifikacja bądź konkurencyjna na rynku pracy!. Projekt realizowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr POKL /08. Łączna wartość projektu: ,00 zł w tym ,00 zł z Otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację szkoleń dla trudnej młodzieży jest to kontynuacja szkoleń które już były realizowane. Projekt Nauka i Praca Inwestycją w Siebie II realizowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr POKL /08. Łączna wartość projektu: ,40 zł w tym ,40 zł z Otrzymaliśmy dofinansowanie na otwarcie 20 Alternatywnych Ośrodków Edukacji Przedszkolnej na teranie Województwa Łódzkiego. Placówki czynne są 15 godzin tygodniowo. Projekt Moje Przedszkole współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr UDA/POKL /08-7

8 00. Łączna wartość projektu: ,00 zł w tym ,00 zł z Otrzymaliśmy dofinansowanie na otwarcie 50 Alternatywnych Ośrodków Edukacji Przedszkolnej na teranie Województwa Wielkopolskiego. Placówki czynne są 15 godzin tygodniowo. Projekt Twoje Przedszkole współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr POKL /08. Łączna wartość projektu: ,20 zł w tym ,20 zł z Otrzymaliśmy dofinansowanie na otwarcie 30 Alternatywnych Ośrodków Edukacji Przedszkolnej na teranie Województwa Dolnośląskiego. Placówki czynne są 15 godzin tygodniowo. Projekt Moje Przedszkole współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr POKL /08. Łączna wartość projektu: ,00 zł w tym ,00 zł z Otrzymaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na otwarcie 5 przedszkoli pięciogodzinnych na terenie miasta Poznania oraz miasta Wrocławia. Łączna wartość projektu: ,00 zł w tym ,00 zł z 15) informację o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych. Fundacja w 2009 roku składała deklarację PIT-4R zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych pracowników do Urzędu Skarbowego Poznań Jeżyce ul. Słowackiego 22, Deklaracje dotyczące rozliczeń z pracownikami z tytułu ubezpieczeń społecznych były składane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Poznaniu ul. Dąbrowskiego ) Informacja, czy w okresie sprawozdawczym była przeprowadzona w fundacji kontrola, a jeśli była - to jej wyniki: W dniach od 25 marca 2009 roku do 01 kwietnia 2009 roku została przeprowadzona kontrola przez Państwową Inspekcję Pracy z zakresu przestrzegania przepisów dotyczących prawa pracy oraz BHP. 8

9 W dniach od 6 kwietnia 2009 roku do 7 kwietnia 2009 roku została przeprowadzona kontrola prawidłowości realizacji projektu Nauka i praca inwestycją w siebie II przeprowadzona przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu. W dniach od 17 lipca 2010 roku została przeprowadzona kontrola przez Państwową Inspekcję Pracy z zakresu przestrzegania przepisów dotyczących prawa pracy oraz BHP. W dniach od 28 lipca 2009 roku do 31 lipca 2009 roku została przeprowadzona kontrola prawidłowości realizacji projektu Moje Przedszkole nr POKL /08 przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. POKL. W dniach od 7 września 2009 roku do 11 września 2009 roku została przeprowadzona kontrola prawidłowości realizacji projektu Moje Przedszkole nr POKL /08 przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu W dniach od 19 października 2009 roku do 23 października 2009 roku została przeprowadzona kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji przyznanych w 2008 roku w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich przeprowadzona przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Biuro Kontroli MPiPS 9

10 W dniu 10 grudnia 2009 roku została przeprowadzona kontrola dokumentacji finansowo-księgowej oraz merytorycznej projektu Klub Przedszkolaka przeprowadzona przez Firmę Ecorys. W dniach 1 grudnia 2009 do 7 grudnia 2009 roku została przeprowadzona kontrola prawidłowości realizacji projektu Twoje Przedszkole nr POKL /08 przeprowadzona przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu. W dniach 14 grudnia 2009 do 15 grudnia 2009 roku została przeprowadzona kontrola prawidłowości realizacji projektu Moje Przedszkole nr POKL /08 przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. POKL. 10

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PROMOCJI KOMPETENCJI W ROKU 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PROMOCJI KOMPETENCJI W ROKU 2013 FUNDACJA PROMOCJI KOMPETENCJI FOUNDATION FOR COMPETENCE PROMOTION 91-503 Łódź, ul. Szpacza 21; tel./fax (42) 617 02 91 NIP: 726-252-47-71; REGON: 100115869 Deutsche Bank PBC SA nr.konta 94 1910 1048 2783

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2010

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2010 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2010 SAMORZĄDOWE STOWARZYSZENIE ROZWOJU ZIEMI RAWSKIEJ... (pełna nazwa jednostki) I. Nazwa stowarzyszenia, siedziba i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, numer

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Nazwa: Fundacja Wspierania Inicjatyw i Rozwoju WIR 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Stowarzyszenia Koszykówki Młodzieżowej "Zastal" w Zielonej Górze za 2010r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Stowarzyszenia Koszykówki Młodzieżowej Zastal w Zielonej Górze za 2010r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Stowarzyszenia Koszykówki Młodzieżowej "Zastal" w Zielonej Górze za 2010r. zgodnie z przepisami dotyczącymi zakresu sprawozdań składanych przez fundacje, tj. przepisy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA OKRES OD 31.08.2006 R. DO 31.12.2007 R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA OKRES OD 31.08.2006 R. DO 31.12.2007 R. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA OKRES OD 31.08.2006 R. DO 31.12.2007 R. 1. Nazwa fundacji: Fundacja Pro Advice Siedziba: 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Liściasta 16 Adres: 97-300 Piotrków Trybunalski,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2005 r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2005 r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2005 r. 1) Nazwa (firma) i siedziba, adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer KRS-u wraz z statystycznym numerem identyfikacyjnym w systemie REGON, dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BENE VOBIS ZA ROK 2010

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BENE VOBIS ZA ROK 2010 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BENE VOBIS ZA ROK 2010 Podstawowe informacje o organizacji Nazwa: Fundacja Bene Vobis Adres: 01-554 Warszawa, Al. Wojska Polskiego 50/54 lok.56 Numer w Krajowym Rejestrze

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Polskich Niewidomych i Słabowidzących Trakt z działalności w 2009 roku

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Polskich Niewidomych i Słabowidzących Trakt z działalności w 2009 roku FUNDACJA POLSKICH NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH TRAKT Organizacja Pożytku Publicznego Adres do korespondencji: ul. Krańcowa 23 m 23; 02-493 Warszawa Kontakt: +48 22 57 61 879; +48 606 75 75 85; e-mail:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DOBRYCH MEDIÓW PRZESŁANIE ZA ROK 2009

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DOBRYCH MEDIÓW PRZESŁANIE ZA ROK 2009 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DOBRYCH MEDIÓW PRZESŁANIE ZA ROK 2009 Składane na podstawie art. 12 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst. jedn. Dz. U. z 1991 r. Nr 46,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012. Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012. Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012 Na podstawie przepisów Rozporządzenia MS z dnia 8.05.2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. Nr 50/01, poz. 529)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia za 2007 rok

Sprawozdanie z działalności Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia za 2007 rok Sprawozdanie z działalności Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia za 2007 rok 1. Nazwa: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres: 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH

FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH Sprawozdanie z działalności Fundacji Inicjatyw Menedżerskich za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 r. na podstawie: wzoru sprawozdania określonego przez Ministra Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2012 rok

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2012 rok Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2012 rok I. DANE FUNDACJI Nazwa, adres fundacji. 1. Organizacja nosi nazwę: Fundacja Tęczowy Parasol. 2. Siedzibą organizacji jest Częstochowa,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011. Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011. Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 Na podstawie przepisów Rozporządzenia MS z dnia 8.05.2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. Nr 50/01, poz. 529)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Prodeste za rok 2013

Sprawozdanie z działalności Fundacji Prodeste za rok 2013 Sprawozdanie z działalności Fundacji Prodeste za rok 2013 w układzie określonym z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji.(dz. U. z dnia 22 maja 2001 r.) Na

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2006r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2006r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2006r. 1 1) Nazwa (firma) i siedziba, adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer KRS-u wraz ze statystycznym numerem identyfikacyjnym w systemie REGON, dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zm.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zm. SPRAWOZDANIE FUNDACJI IM. STEFANA BATOREGO ZA ROK 2004 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) Do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. Fundacji PRO BONO PL za okres 19.04.2010 31.12.2010

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. Fundacji PRO BONO PL za okres 19.04.2010 31.12.2010 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji Fundacja PRO BONO PL 00-772 Warszawa, ul. PodchorąŜych 83/4 Fundacji PRO BONO PL za okres 19.04.2010 31.12.2010 2. Informacje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w 2013 roku

Sprawozdanie z działalności fundacji w 2013 roku Sprawozdanie z działalności fundacji w 2013 roku Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich 02-954 Warszawa, ul. Królowej Marysieńki 48 www.faoo.pl, www.promengo.pl, www.kursodrom.pl Nazwa fundacji Fundacja

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2013

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2013 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2013 Nazwa: Fundacja 5Medium Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach /Dz.U. z 1991

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. 2010 Nr 234, poz.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. 2010 Nr 234, poz. - 24 - SPRAWOZDANIE FUNDACJI IM. STEFANA BATOREGO ZA ROK 2010 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. 2010 Nr 234, poz. 1536)

Bardziej szczegółowo

Nazwa, adres fundacji.

Nazwa, adres fundacji. I. DANE FUNDACJI Nazwa, adres fundacji. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2014 rok 1. Organizacja nosi nazwę: Fundacja Tęczowy Parasol. 2. Siedzibą organizacji jest Częstochowa,

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWOJU REGIONU GOŁDAP

FUNDACJA ROZWOJU REGIONU GOŁDAP Gołdap, 15 marzec 2010 r. SPRAWOZDANIE z działalności Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap za rok 2009. 1. Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap woj. warmińsko-mazurskie, 19-500 Gołdap, Plac Zwycięstwa 16 Data wpisu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Światowe Jamboree za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Światowe Jamboree za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Światowe Jamboree za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. DANE FUNDACJI Nazwa: Fundacja Światowe Jamboree Siedziba i adres: ul. Konopnickiej

Bardziej szczegółowo

Warszawskie Hospicjum Społeczne pl. Inwalidów 10 m 73 01-552 Warszawa Sprawozdanie Merytoryczne za rok 2006.

Warszawskie Hospicjum Społeczne pl. Inwalidów 10 m 73 01-552 Warszawa Sprawozdanie Merytoryczne za rok 2006. 1 Warszawskie Hospicjum Społeczne pl. Inwalidów 10 m 73 01-552 Warszawa Sprawozdanie Merytoryczne za rok 2006. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2006. 1. Nazwa (firma) i siedziba, adres, data wpisu w Krajowym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FUNDACJI TVN nie jesteś sam za rok 2008 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego

SPRAWOZDANIE FUNDACJI TVN nie jesteś sam za rok 2008 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego SPRAWOZDANIE FUNDACJI TVN nie jesteś sam za rok 2008 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji ( dz. U.

Bardziej szczegółowo

Okres sprawozdawczy: 01.01.2013 31.12.2013

Okres sprawozdawczy: 01.01.2013 31.12.2013 Okres sprawozdawczy: 01.01.2013 31.12.2013 OŚWIADCZENIE Stosownie do artykułu 52 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku

Bardziej szczegółowo

Okres sprawozdawczy: 01.01.2014 31.12.2014

Okres sprawozdawczy: 01.01.2014 31.12.2014 Okres sprawozdawczy: 01.01.2014 31.12.2014 OŚWIADCZENIE Stosownie do artykułu 52 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2010r. Gdańsk, 25 marca 2011 r. 1 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2010r. sporządzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. dot. ramowego zakresu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne za 2010 rok

Sprawozdanie merytoryczne za 2010 rok Wprowadzenie do sprawozdania Głównym, szeroko pojętym celem działalności Fundacji jest promowanie profilaktyki i leczenia różnorodnych problemów zdrowotnych (trudno gojące się rany, choroby cywilizacyjne)

Bardziej szczegółowo