Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011"

Transkrypt

1 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Nazwa: Fundacja Wspierania Inicjatyw i Rozwoju WIR 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach /Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm./ Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji /Dz.U. Nr 50, poz. 529/ 2) Dane o fundacji: Nazwa: Fundacja Wspierania Inicjatyw i Rozwoju WIR Siedziba, adres: Skierniewice, ul. Sienna 12 Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: r. Nr KRS: Nr Regon: ) Dane dotyczące członków zarządu fundacji według aktualnego wpisu w rejestrze sądowym: Imię, nazwisko, adres korespondencyjny: 1. Monika Kurzawa prezes zarządu 2. Anna Sobik wiceprezes zarządu 3. Grzegorz Rakowski członek zarządu 4. Anna Klepaczko członek zarządu 4) Cele statutowe fundacji: W zakresie działalności na rzecz kultury i edukacji Fundacja realizuje swoje cele poprzez: a) organizowanie zajęć kursów, szkoleń, wykładów, warsztatów, b) prowadzenie zajęć edukacyjnych, wychowawczych, profilaktycznych, terapeutycznych, kół zainteresowań, c) organizowanie różnorodnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, d) wspieranie, dofinansowywanie i finansowanie inicjatyw kulturalnych, oświatowych oraz prac naukowo badawczych, e) promowanie, wspieranie, prowadzenie, dofinansowywanie i finansowanie edukacji artystycznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym także dla osób niepełnosprawnych, f) organizowanie krajowych, zagranicznych i międzynarodowych imprez o charakterze charytatywnym, artystycznym, w tym wernisaży, wystaw, koncertów, przedstawień teatralnych, g) pozyskiwanie środków i wdrażanie projektów na rzecz rozwoju kultury i edukacji. W zakresie pomocy społecznej, ochrony zdrowia oraz w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu Fundacja realizuje w szczególności: a) działania przyczyniające się do włączenia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (w tym również osób niepełnosprawnych) w życie zawodowe i społeczne, b) poradnictwo dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia, c) różnorodne formy pracy terapeutycznej, rehabilitacyjnej i resocjalizacyjnej na rzecz w/w podmiotów,

2 d) organizowanie kursów i szkoleń umożliwiających zdobycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, e) rozwój nowych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego, f) promocję i wsparcie wolontariatu, w zakresie integracji osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, g) tworzenie pozaszkolnych form integracji społecznej dla młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, h) organizowanie akcji i kampanii promocyjno informacyjnych przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu, i) organizowanie wyjazdów, wycieczek, obozów, zjazdów osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, j) budowanie świadomości społecznej akceptującej działania wyrównujące możliwości i szanse w/w podmiotów, k) upowszechnianie wiedzy o niepełnosprawności i wykluczeniu społecznemu, l) prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz z zakresu polityki społecznej w regionie, ł) prowadzenie zakładów opieki zdrowotnej, m) organizowanie kampanii społecznych i edukacyjnych mających na celu poprawę wiedzy na temat zdrowia i postaw prozdrowotnych, n) organizowanie, prowadzenie szkoleń, debat, warsztatów, konferencji oraz imprez związanych z problematyką ochrony zdrowia, o) pozyskiwanie środków i wdrażanie projektów na rzecz rozwoju pomocy społecznej i ochrony zdrowia oraz w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. W zakresie wspierania rozwoju obszarów wiejskich Fundacja realizuje swoje cele poprzez: a) działania na rzecz integracji społecznej i rozwoju środowisk wiejskich, b) działania mające na celu wzrost aktywności zawodowej i kompetencji osób pochodzących z obszarów wiejskich, c) inicjatywy przyczyniające się do wzrostu świadomości ekologicznej środowisk wiejskich, d) pozyskiwanie środków i wdrażanie projektów na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, e) nawiązanie współpracy międzygminnej. 5) Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych: Bal charytatywny na rzecz Domu Dziecka w Strobowie (współorganizacja z Powiatową Poradnią PsychologicznoPedagogiczną w Skierniewicach oraz Domem Dziecka w Strobowie. Realizacja projektu Aktywizacja zawodowa pierwszy krok do zmiany sytuacji na rynku pracy w ramach PO Kapitał Ludzki. Koncert charytatywny na rzecz podopiecznych Domu Dziecka w Strobowie Podpisanie umowy partnerskiej z Domem Dziecka w Strobowie. Współpraca z firmą ADASO w zakresie recyklingu zużytych tonerów. Współpraca z aktorem i reżyserem Lechem Mackiewiczem w ramach przygotowania projektu Skierniewicer. 6) Zdarzenia prawne o skutkach finansowych: nie dotyczy 7) Opis działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS nie dotyczy 8) Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł: Przychody ogółem: ,60

3 ze środków publicznych /w tym z budżetu państwa i gminy/: ,21 z darowizn: ,39 ze świadczeń realizowanych odpłatnie z uwzględnieniem ich kosztów: z innych źródeł / wskazać jakie/: * gdy prowadzona jest działalność gospodarcza: z prowadzenia działalności gospodarczej z uwzględnieniem jej kosztów: stosunek przychodów z działalności gospodarczej do przychodów ogółem: % 9) Informacja o poniesionych kosztach: Koszty ogółem: ,69 na realizację celów statutowych: ,80 na administrację /czynsz, korespondencja itp./: 979,92 na działalność gospodarczą: pozostałe koszty /wskazać jakie/: ,97 realizacja projektów ,97 10) Informacje o osobach zatrudnionych: Liczba osób zatrudnionych ogółem: nie dotyczy W tym na stanowiskach: W tym liczba osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej: nie dotyczy 11) Informacje o wynagrodzeniach: a) Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń: nie dotyczy wynagrodzenia: nagrody: premie: inne świadczenia /wskazać jakie/: W tym wynagrodzenie osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej : b) Wysokość rocznych wynagrodzeń ogółem wypłaconych: nie dotyczy Członkom Zarządu ogółem: wynagrodzenia: nagrody: premie: inne świadczenia /wskazać jakie/: Członkom innych organów fundacji/ wskazać jakim/. wynagrodzenia: nagrody: premie: inne świadczenia /wskazać jakie/:

4 Osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą. nie dotyczy wynagrodzenia: nagrody: premie: inne świadczenia /wskazać jakie/: Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń z umów zleceń: 2.325,00 12) Informacje o udzielonych pożyczkach: nie dotyczy Podstawa statutowa do udzielenia pożyczki: Pożyczkobiorca: Warunki przyznania pożyczki: Pożyczkobiorca: Warunki przyznania pożyczki: kwota: kwota: 13) Informacje o posiadanym majątku: a) Informacje o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych: Kwota: ,95 Bank: Kredyt Bank O/Skierniewice Kwota: ,96 Bank: Kredyt Bank O/Skierniewice (pomocniczy rachunek bankowy do obsługi środków finansowych objętych projektami) b) Informacje o wartości posiadanych papierów wartościowych: nie dotyczy Obligacji: Udziałów: Nazwa spółki: Akcji: Nazwa spółki: c) Informacje o nabytych nieruchomościach: nie dotyczy Kwota wydatkowana: Przeznaczenie nieruchomości: d) Informacje o nabytych innych środkach trwałych: nie dotyczy Kwota wydatkowana: Wyszczególnienie: e) Informacje statystyczne: nie dotyczy Aktywa: Zobowiązania: 14) Informacje o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe oraz o ich wynikach finansowych: nie dotyczy 15) Informacje o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych w tym składanych deklaracji podatkowych: nie dotyczy

5 16) Informacje o kontrolach i ich wynikach: nie dotyczy W załączeniu: Odpisy uchwał zarządu fundacji. Podpisy co najmniej dwóch członków zarządu fundacji, jeżeli statut fundacji nie stanowi inaczej: Miejsce, data

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PROMOCJI KOMPETENCJI W ROKU 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PROMOCJI KOMPETENCJI W ROKU 2013 FUNDACJA PROMOCJI KOMPETENCJI FOUNDATION FOR COMPETENCE PROMOTION 91-503 Łódź, ul. Szpacza 21; tel./fax (42) 617 02 91 NIP: 726-252-47-71; REGON: 100115869 Deutsche Bank PBC SA nr.konta 94 1910 1048 2783

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BENE VOBIS ZA ROK 2010

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BENE VOBIS ZA ROK 2010 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BENE VOBIS ZA ROK 2010 Podstawowe informacje o organizacji Nazwa: Fundacja Bene Vobis Adres: 01-554 Warszawa, Al. Wojska Polskiego 50/54 lok.56 Numer w Krajowym Rejestrze

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2012 rok

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2012 rok Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2012 rok I. DANE FUNDACJI Nazwa, adres fundacji. 1. Organizacja nosi nazwę: Fundacja Tęczowy Parasol. 2. Siedzibą organizacji jest Częstochowa,

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH

FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH Sprawozdanie z działalności Fundacji Inicjatyw Menedżerskich za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 r. na podstawie: wzoru sprawozdania określonego przez Ministra Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

Nazwa, adres fundacji.

Nazwa, adres fundacji. I. DANE FUNDACJI Nazwa, adres fundacji. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2014 rok 1. Organizacja nosi nazwę: Fundacja Tęczowy Parasol. 2. Siedzibą organizacji jest Częstochowa,

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. 2010 Nr 234, poz.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. 2010 Nr 234, poz. - 24 - SPRAWOZDANIE FUNDACJI IM. STEFANA BATOREGO ZA ROK 2010 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. 2010 Nr 234, poz. 1536)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia za 2007 rok

Sprawozdanie z działalności Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia za 2007 rok Sprawozdanie z działalności Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia za 2007 rok 1. Nazwa: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres: 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Pedagogium za rok 2009

Sprawozdanie z działalności Fundacji Pedagogium za rok 2009 FUNDACJA PEDAGOGIUM ul. Marszałkowska 115, 00-102 Warszawa tel/fax (022) 826-48-17 www.fp.org.pl e-mail: fundacja@pedagogium.pl Sprawozdanie z działalności Fundacji Pedagogium za rok 2009 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Światowe Jamboree za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Światowe Jamboree za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Światowe Jamboree za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. DANE FUNDACJI Nazwa: Fundacja Światowe Jamboree Siedziba i adres: ul. Konopnickiej

Bardziej szczegółowo

I. Nazwa Fundacji, siedziba, adres, data wpisu i nr KRS, REGON, skład zarządu, cele statutowe Fundacji.

I. Nazwa Fundacji, siedziba, adres, data wpisu i nr KRS, REGON, skład zarządu, cele statutowe Fundacji. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2013 FUNDACJI ROZWOJU KARDIOLOGII I KARDIOCHIRURGII WAD WRODZONYCH SERCA INSTYTUTU CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI W ŁODZI MAMY SERCE Podstawa prawna :ustawa z dn. 6 kwietnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FUNDACJI TVN nie jesteś sam za rok 2008 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego

SPRAWOZDANIE FUNDACJI TVN nie jesteś sam za rok 2008 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego SPRAWOZDANIE FUNDACJI TVN nie jesteś sam za rok 2008 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji ( dz. U.

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA INNA PRZESTRZEŃ

FUNDACJA INNA PRZESTRZEŃ FUNDACJA INNA PRZESTRZEŃ ul. Świeradowska 43 lok. 668, 02-662 Warszawa Numer KRS: 0000257224 Identyfikator REGON 521-33-93-003 Sprawozdanie merytoryczne za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie meryłoryczn. za rok 2011_

Roczne sprawozdanie meryłoryczn. za rok 2011_ Stowarzyszenie Muzyczne Cantabile w Chojnicach ul Matki Bożej Fatimskiej 21 89-600 Chojnice Sygnatura sprawozdania (wypełnia MPiPS) Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Roczne sprawozdanie meryłoryczn

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z prowadzonej działalności w roku 2008

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z prowadzonej działalności w roku 2008 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z prowadzonej działalności w roku 2008 Sprawozdanie merytoryczne 2008 rok Stowarzyszenie im. Marii Niepokalanej na Rzecz Pomocy Dziewczętom i Kobietom Organizacja Pożytku Publicznego

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI Fundacja Ks. Czesława Wali Wyprzedzić swój czas

STATUT FUNDACJI Fundacja Ks. Czesława Wali Wyprzedzić swój czas STATUT FUNDACJI Fundacja Ks. Czesława Wali Wyprzedzić swój czas (tekst jednolity) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA GŁÓWNE 1. Fundacja pod nazwą: Fundacja Ks. Czesława Wali Wyprzedzić swój czas" ustanowiona przez

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych Wyjdź z Domu. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Statut Fundacji Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych Wyjdź z Domu. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Statut Fundacji Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych Wyjdź z Domu Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych Wyjdź z domu, zwana dalej Fundacją, działa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne za 2010 rok

Sprawozdanie merytoryczne za 2010 rok Wprowadzenie do sprawozdania Głównym, szeroko pojętym celem działalności Fundacji jest promowanie profilaktyki i leczenia różnorodnych problemów zdrowotnych (trudno gojące się rany, choroby cywilizacyjne)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres za okres od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia ul. Naukowa 30a lok. 4 02-463 Warszawa NIP 5222995948, Regon 146100814, KRS 0000414083

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2006r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2006r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2006r. 1 1) Nazwa (firma) i siedziba, adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer KRS-u wraz ze statystycznym numerem identyfikacyjnym w systemie REGON, dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

Fundacja AVE FUNDACJA AVE. SPRAWOZDANIE z działalności w roku 2010

Fundacja AVE FUNDACJA AVE. SPRAWOZDANIE z działalności w roku 2010 FUNDACJA AVE SPRAWOZDANIE z działalności w roku 2010 Warszawa, styczeń 2011 1 Sprawozdanie z działalności Fundacji AVE w roku 2010 1. Nazwa Fundacji, jej siedziba i adres, inne dane Fundacja AVE (fundacja)

Bardziej szczegółowo

Centrum Edukacji i Kreacji Cyfrowej FABRYKA PRZYSZŁOŚCI

Centrum Edukacji i Kreacji Cyfrowej FABRYKA PRZYSZŁOŚCI OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/173 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650, z 2014 r. poz. 567, 598,

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Czas Lokalny. Postanowienia ogólne

Statut Fundacji Czas Lokalny. Postanowienia ogólne Statut Fundacji Czas Lokalny Postanowienia ogólne 1. Fundacja Czas Lokalny, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.

Bardziej szczegółowo

ZASADY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ. Część I KOŁA PRZYJACIÓŁ DZIECI

ZASADY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ. Część I KOŁA PRZYJACIÓŁ DZIECI Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ZASADY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ Część I KOŁA PRZYJACIÓŁ DZIECI Opracowanie Józef Bogdaszewski WARSZAWA WROCŁAW 2010 2 ust. 3 statutu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Śląskie dla rodziny Karta Dużej Rodziny

Projekt pn. Śląskie dla rodziny Karta Dużej Rodziny Projekt pn. Śląskie dla rodziny Karta Dużej Rodziny Katowice 2014 1 Wprowadzenie Wychodząc naprzeciw wyzwaniom polityki prorodzinnej oraz mając na uwadze inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w tym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIX/352/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2012 r.

Uchwała Nr XXXIX/352/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2012 r. Uchwała Nr XXXIX/352/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2010r. Gdańsk, 25 marca 2011 r. 1 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2010r. sporządzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. dot. ramowego zakresu

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.. Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Przeciwdziałanie uzależnieniom

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1)

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Fundacji Zwierzęca Polana za okres 06.09.2012-21.12.2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Fundacji Zwierzęca Polana za okres 06.09.2012-21.12.2013 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Fundacji Zwierzęca Polana za okres 06.09.2012-21.12.2013 Warszawa, 29 marca 2014 r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZWIERZĘCA POLANA ZA OKRES 06.09.2012-31.12.2013

Bardziej szczegółowo