Temat: Opracowanie grafiki w dokumencie tekstowym.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Temat: Opracowanie grafiki w dokumencie tekstowym."

Transkrypt

1 Temat: Opracowanie grafiki w dokumencie tekstowym. III. Punkt wyjścia: Zastosowanie elementów graficznych do urozmaicenia dokumentu tekstowego. 1. Elementy graficzne umieszczane w dokumentach tekstowych; 2. Przygotowanie grafiki przed wstawieniem do tekstu; 3. Metody wstawiania różnych elementów graficznych do tekstu; 4. Pobieranie grafiki z Internetu; 5. Opracowanie grafiki w dokumencie tekstowym. 1. wiedzieli, jakie elementy graficzne można umieścić w tekście; 2. potrafili samodzielnie przygotować grafikę przed wstawieniem do dokumentu; 3. umieli wstawić różne elementy graficzne do tekstu; 4. potrafili pobrać grafikę z Internetu; 5. potrafili poprawnie umieścić i opracować grafikę w tekście. 1. potrafił wymienić jakie elementy i rodzaje grafiki można umieścić w dokumentach tekstowych (pliki graficzne, WordArt, ClipArt, Autokształty); 2. potrafił samodzielnie przygotować jeden z powyższych rodzajów grafiki w celu wstawienia go do dokumentu; 3. umiał samodzielnie wstawić elementy graficzne w odpowiednim miejscu dokumentu; 4. potrafił samodzielnie pobierać grafikę korzystając z Internetu (wyszukiwarki plików graficznych, dodatkowe obiekty ClipArt); 5. umiał poprawnie umieścić pobraną grafikę w tekście; 6. potrafił samodzielnie umieścić obiekty graficzne w tekście oraz skorzystać z możliwości opcji Podpis. V. Metoda: opis; ćwiczenia w grupach. - przedstawienie najczęściej wykorzystywanych formatów graficznych; - podanie sposobów przygotowania grafiki do umieszczenia w tekście; - określenie zasad dobrego umiejscowienia grafiki w tekście; - podanie sposobów wyszukiwania i pobierania grafiki w Internecie; - praca własna uczniów; posiadanych informacji uzyskanych podczas zajęć z technologii informacyjnej.

2 Temat: Zasady skanowania obrazów. III. Punkt wyjścia: Praca ze skanerem; przygotowanie grafiki komputerowej. 1. Zasady skanowania obrazów; 2. Obróbka zeskanowanej grafiki; 3. Dobór odpowiedniego formatu zapisu plików. 6. wiedzieli, jakie są zasady skanowania obrazów; 7. potrafili samodzielnie obrobić otrzymany obraz w wybranym programie graficznym; 8. umieli odpowiednio dobrać format zapisu plików graficznych pod kątem ich późniejszego wykorzystania. 7. potrafił samodzielnie zeskanować obraz dobierając odpowiednią rozdzielczość; 8. potrafił samodzielnie opracować otrzymany obraz w wybranym programie graficznym (Corel Draw, Adobe Pgotoshop, Paint Shop Pro); 9. umiał dobrać format zapisu pliku graficznego pod kątem jego późniejszego wykorzystania (pliki: tiff, jpg, bmp, gif). V. Metoda: opis; ćwiczenia w grupach. - przedstawienie sposobu skanowania obrazów; - podanie sposobów obróbki otrzymanego obrazu w wybranym programie graficznym; - określenie zasad doboru formatu zapisu plików pod kątem ich późniejszego zastosowania. posiadanych informacji uzyskanych podczas zajęć z technologii informacyjnej.

3 Temat: Metody umieszczania obiektów w tekście. III. Punkt wyjścia: Wstawianie innych elementów do dokumentu tekstowego. 4. Wstawianie obiektów poprzez schowek; 5. Wstawianie obiektów poprzez menu Wstaw z pliku potrafili wstawiać do dokumentu obiekty poprzez schowek; 10. potrafili samodzielnie wstawiać do dokumentu obiekty przez menu Wstaw z pliku potrafił samodzielnie stosować wstawianie obiektów przy użyciu schowka systemowego; 11. umiał wstawiać obiekty do dokumentu poprzez menu Wstaw z pliku.... V. Metoda: opis; ćwiczenia w grupach. - przedstawienie sposobu wstawiania obiektów do dokumentu; - praca własna uczniów. posiadanych informacji uzyskanych podczas zajęć z technologii informacyjnej.

4 Temat: Praca z dokumentem wielostronicowym. III. Punkt wyjścia: Przygotowanie dokumentu wielostronicowego. 6. Stosowanie styli przy tworzeniu tekstów; 7. Przygotowanie spisu treści; 8. Umieszczanie informacji w nagłówku i stopce; 9. Umieszczanie tekstu w kolumnach; 10. Podział strony i sekcji; 11. Wykonywanie przypisów; 12. Zasada używania makra. 11. samodzielnie wykorzystywali style tekstu; 12. potrafili samodzielnie przygotować spis treści; 13. umieli wpisywać informacje do stopki i nagłówka; 14. wiedzieli, w jaki sposób umieszczać tekst w kolumnach; 15. stosowali podział strony i sekcji; 16. umieli wykonywać przypisy; 17. wiedzieli, do czego służą makra. 12. samodzielnie wykorzystywał różne style tekstu; 13. umiał przygotować spis treści według określonego wzorca; 14. potrafił samodzielnie wpisywać informacje do nagłówka i stopki oraz edytować te informacje; 15. potrafił wpisywać tekst w określonej liczbie kolumn; 16. stosował twardy podział strony; 17. umiał wykorzystywać podział sekcji; 18. potrafił utworzyć przypis według określonych wzorców; 19. wiedział, do czego służą makra i znał ogólny proces ich tworzenia. V. Metoda: opis; ćwiczenia w grupach. - przedstawienie sposobów wykorzystywania różnych stylów tekstu; - omówienie przygotowywania spisu treści oraz automatyczne generowanie spisu treści; - przedstawienie zasad wpisywania informacji do stopki i nagłówka; - omówienie zasad umieszczania tekstu w kolumnach; - omówienie zasad stosowania podziału strony i sekcji; - przedstawienie zasad tworzenia przypisów oraz wzorów przypisów stosowanych w pracach dyplomowych, magisterskich, naukowych itp.; - wyjaśnienie pojęcia makro, jego zastosowania i zasad tworzenia. posiadanych informacji uzyskanych podczas zajęć z technologii informacyjnej.

5 Temat: Projekt grupowy nasza gazetka komputerowa. III. Punkt wyjścia: Rozszerzenie informacji uzyskanych w klasie pierwszej podczas lekcji dotyczących składu DTP oraz zasad redagowania tekstów w połączeniu z informacjami dotyczącymi grafiki komputerowej i pracy z dokumentem wielostronicowym; przygotowanie gazetki szkolnej. 13. Wyszukanie odpowiednich informacji; 14. Wyselekcjonowanie informacji; 15. Odpowiednie umieszczenie otrzymanych informacji w dokumencie tekstowym. 18. znali sposoby wyszukiwania określonego rodzaju informacji; 19. potrafili samodzielnie selekcjonować posiadane informacje; 20. umieli przygotować otrzymane informacje do dalszej obróbki i umieszczenia w dokumencie tekstowym; 21. potrafili poprawnie zredagować określony dokument tekstowy z zastosowaniem zasad pracy z dokumentem wielostronicowym; 22. umieli poprawnie umieścić w dokumencie tekstowym uzyskane informacje; 23. potrafili odpowiednio przygotować szatę graficzną gazetki szkolnej; 24. potrafili zastosować zasady DTP w dokumencie tekstowym w celu profesjonalnego zaprezentowania otrzymanych informacji. 20. potrafił wyszukać określone informacje; 21. wiedział, w jaki sposób selekcjonować posiadane dane; 22. potrafił przygotować otrzymane informacje do dalszej obróbki w dokumencie tekstowym; 23. umiał poprawnie zredagować dokument tekstowy, dostosowując go do formy zgromadzonych informacji, z zastosowaniem zasad pracy z dokumentem wielostronicowym; 24. umiał poprawnie umieścić w odpowiednich miejscach w dokumencie wyselekcjonowane informacje; 25. potrafił zastosować zdobyte wiadomości z zakresu grafiki komputerowej w celu wzbogacenia szaty graficznej gazetki szkolnej; 26. potrafił zastosować zasady DTP w dokumencie tekstowym w celu osiągnięcia profesjonalnego wyglądu dokumentu; 27. umiał odpowiednio zapisać uzyskany dokument. V. Metoda: ćwiczenia w grupach. - podanie zagadnienia do zrealizowania; - praca własna uczniów; posiadanych informacji uzyskanych podczas zajęć z technologii informacyjnej.

6 Temat: Jak przetwarzane są dane w bazie skoków narciarskich? organizacja baz danych. III. Punkt wyjścia: Zastosowanie baz danych do prezentowania uzyskanych informacji. 16. Przykłady baz danych; 17. Podstawowe pojęcia baz danych; 18. Przykład bazy danych skoki narciarskie; 19. Zasada tworzenia bazy danych w kilku tabelach; 20. Relacja w bazie danych; 21. Zasada sortowania i indeksowania bazy danych. 25. znali przykłady baz danych; 26. znali podstawowe pojęcia dotyczące baz danych (plik danych, rekord, pole rekordu); 27. umieli posługiwać się przykładową bazą danych wykorzystywaną podczas lekcji technologii informacyjnej; 28. wiedzieli, dlaczego bazę danych tworzy się w kilku tabelach; 29. umieli poprawnie wyjaśnić zasadę relacji w bazach danych; 30. potrafili podać istotne różnice pomiędzy sortowaniem i indeksowaniem. 28. znał przykłady baz danych; 29. potrafił podać definicje podstawowych pojęć związanych z bazami danych; 30. umiał posługiwać się przykładową bazą danych; 31. umiał wyjaśnić, dlaczego bazę danych tworzy się w kilku tabelach; 32. potrafił wyjaśnić zasadę relacji w bazach danych; 33. znał różnicę pomiędzy sortowaniem a indeksowaniem w bazach danych. V. Metoda: ćwiczenia w grupach. - ukazanie przykładów baz danych w najbliższym otoczeniu; - podanie podstawowych definicji związanych z bazami danych; - zasady korzystania z przykładowej bazy danych; - zasady tworzenia baz danych; - wyjaśnienie zagadnień relacji, sortowania oraz indeksowania w bazach danych. posiadanych informacji uzyskanych podczas zajęć z technologii informacyjnej.

7 Temat: Wyszukujemy skoczków tworzenie kwerend. III. Punkt wyjścia: Zasady wyszukiwania danych w bazach danych. 22. Kryteria wyszukiwania; 23. Podstawowe pojęcia; 24. Formułowanie rozbudowanych zapytań tworzenie kwerend. 31. znali podstawowe kryteria wyszukiwania; 32. znali pojęcia typy danych oraz dziedzina kolumny; 33. umieli wyjaśnić pojęcie kwerendy; 34. umieli poprawnie tworzyć kwerendy. 34. znał podstawowe kryteria wyszukiwania w bazach danych; 35. potrafił podać podstawowe typy danych; 36. potrafił podać dziedzinę kolumny; 37. umiał wyjaśnić pojęcie kwerendy; 38. potrafił poprawnie sformułować kwerendę (zapytanie z jednej tabeli, zapytanie z dwóch tabel); 39. umiał utworzyć nową kwerendę. V. Metoda: wykład, ćwiczenia w grupach. - przykłady kryteriów wyszukiwania w bazach danych; - podanie podstawowych definicji związanych z typami danych; - określanie dziedziny kolumny; - podanie definicji kwerendy; - formułowanie zapytań z jednej i z dwóch tabel; - tworzenie nowych kwerend. posiadanych informacji uzyskanych podczas zajęć z technologii informacyjnej.

8 Temat: Przygotowujemy raporty z zawodów. III. Punkt wyjścia: Zasady prezentacji informacji uzyskanych w wyniku utworzenia określonej bazy danych. 25. Prezentacja informacji za pomocą formularza; 26. Rodzaje formularzy; 27. Przygotowanie raportu. 35. potrafili zaprezentować informacje stosując formularze; 36. znali rodzaje formularzy; 37. umieli przygotowywać raport z bazy danych. 40. umiał zaprezentować informacje przechowywane w bazie danych korzystając z formularza; 41. potrafił wymienić rodzaje formularzy; 42. potrafił stosować różne rodzaje formularzy; 43. umiał przygotować raport z bazy danych. V. Metoda: wykład, ćwiczenia w grupach. - przykłady formularzy stosowanych do prezentacji informacji przechowywanych w bazach danych; - przedstawienie rodzajów formularzy; - zasady przygotowywania raportów. posiadanych informacji uzyskanych podczas zajęć z technologii informacyjnej.

9 Temat: Zasady adresowania w arkuszu kalkulacyjnym. III. Punkt wyjścia: Zasady gromadzenia informacji i wykonywania obliczeń w arkuszu kalkulacyjnym. 28. Budowa arkusz kalkulacyjnego - powtórzenie; 29. Formaty danych w arkuszu kalkulacyjnym; 30. Metody tworzenia formuł; 31. Zasady adresowania. 38. potrafili dokładnie opisać budowę arkusza kalkulacyjnego; 39. znali formaty danych w arkuszu kalkulacyjnym; 40. umieli zastosować różne metody tworzenia formuł; 41. potrafili poprawnie korzystać z zasad adresowania w arkuszu kalkulacyjnym. 44. znał dokładnie budowę arkusza kalkulacyjnego; 45. potrafił wymienić formaty danych używanych w arkuszu kalkulacyjnym; 46. umiał korzystać z polecenia Autosumowanie; 47. umiał poprawnie stosować zasady poprawnego adresowania. V. Metoda: wykład, ćwiczenia w grupach. - powtórzenie wiadomości z zakresu stosowania arkuszy kalkulacyjnych; - podanie różnych formatów danych wykorzystywanych w arkuszu kalkulacyjnym; - przedstawienie podstawowych operacji wykonywanych w arkuszu kalkulacyjnym; - przedstawienie sposobów odwoływania się do innej komórki i zasad poprawnego adresowania. posiadanych informacji uzyskanych podczas zajęć z informatyki w gimnazjum.

10 Temat: Wykonywanie obliczeń w arkuszu kalkulacyjnym. III. Punkt wyjścia: Podstawowe operacje arytmetyczne wykonywane w arkuszu kalkulacyjnym. 32. Podstawowe operacje arytmetyczne wykonywane w arkuszu kalkulacyjnym; 33. Tworzenie prostej listy płac. 42. potrafili zastosować podstawowe działania arytmetyczne używając arkusza kalkulacyjnego; 43. znali przydatne funkcje używane w arkuszu kalkulacyjnym; 44. umieli stworzyć prostą listę płac wykorzystując uzyskane wiadomości o arkuszu kalkulacyjnym. 48. potrafił stosować podstawowe działania arytmetyczne do wykonywania obliczeń w arkuszu kalkulacyjnym (suma, różnica, potęgowanie, pierwiastkowanie, mnożenie, sprawdzanie podzielności); 49. potrafił wymienić przydatne funkcje wykorzystywane w arkuszu kalkulacyjnym; 50. potrafił stworzyć prostą listę płac wykorzystując wcześniej zdobyte wiadomości z zakresu pracy w arkuszu kalkulacyjnym. V. Metoda: wykład, ćwiczenia w grupach. - przedstawienie podstawowych działań arytmetycznych stosowanych podczas pracy w arkuszu kalkulacyjnym i zasad ich stosowania; - podanie przydatnych funkcji najczęściej używanych w arkuszu kalkulacyjnym; - utworzenie prostej listy płac z zastosowaniem podstawowych działań arytmetycznych. posiadanych informacji uzyskanych podczas zajęć z informatyki w gimnazjum

11 Temat: Dopasowanie wykresu do danych. III. Punkt wyjścia: Tworzenie wykresów różnych typów w arkuszu kalkulacyjnym. 34. Dopasowywanie wyglądu wykresu; 35. Typy wykresów; 36. Szybkie wstawianie wykresów. 45. potrafili dopasować wygląd wykresu do określonych danych; 46. znali typy wykresów; 47. umieli stosować szybkie wstawianie wykresów. 51. potrafił dopasować wygląd wykresu do określonych danych; 52. umiał zastosować formatowanie poszczególnych elementów wykresu; 53. potrafił stosować różne typy wykresów; 54. umiał stosować szybkie wstawianie wykresów. V. Metoda: wykład, ćwiczenia w grupach. - omówienie podstawowych typów wykresów i sposobów ich otrzymywania; - podanie sposobów formatowania wykresów; - omówienie szybkiego wstawiania wykresów. posiadanych informacji uzyskanych podczas zajęć z informatyki w gimnazjum

12 Temat: Korzystanie z funkcji arkusza kalkulacyjnego do rozwiązywania zadań. III. Punkt wyjścia: Rozszerzenie wiadomości dotyczących podstawowych funkcji arkusza kalkulacyjnego. 37. Funkcje logiczne w arkuszu kalkulacyjnym; 38. Symbol Newtona i silnia; 39. Liczby losowe i liczby rzymskie; 40. Korzystanie z filtrów; 41. Tworzenie makr; 42. Formularze. 48. potrafili zastosować funkcje logiczne dostępne w arkuszu kalkulacyjnym; 49. umieli wykonywać skomplikowane obliczenia; 50. potrafili wykorzystywać symbol Newtona w arkuszu kalkulacyjnym; 51. umieli obliczyć silnię przy pomocy arkusza kalkulacyjnego; 52. wiedzieli, w jaki zamieniać liczby arabskie na rzymskie; 53. korzystać z generatora liczb losowych; 54. umieli korzystać z filtrów; 55. potrafili stosować makra w arkuszu kalkulacyjnym; 56. umieli umieszczać elementy formularzy w arkuszu kalkulacyjnym. 55. potrafił wykorzystywać funkcje logiczne; 56. umiał wykonywać skomplikowane obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym; 57. potrafił wykorzystywać symbol Newtona; 58. potrafił obliczać silnię korzystając z funkcji arkusza kalkulacyjnego; 59. umiał stosować liczby rzymskie; 60. znał sposób uzyskania liczb losowych; 61. potrafił wykorzystać dostępne filtry; 62. umiał stosować makra w arkuszu kalkulacyjnym; 63. potrafił wykorzystywać wybrane elementy formularza. V. Metoda: wykład, ćwiczenia w grupach. - omówienie podstawowych funkcji logicznych wykorzystywanych w arkuszu kalkulacyjnym; - podanie sposobów wykonywania skomplikowanych obliczeń z wykorzystaniem operatorów logicznych; - omówienie wykorzystania symbolu Newtona, sposobu obliczania silni oraz uzyskiwania liczb rzymskich i losowych; - przedstawienie sposobów wykorzystywania filtrów dostępnych w arkuszu kalkulacyjnym; - przypomnienie zasad stosowania makr; - omówienie wykorzystywania elementów formularzy dostępnych w arkuszu kalkulacyjnym.

13 VII. Efektywność nauczania: zależna od indywidualnego zaangażowania każdego z uczniów podczas zajęć.

14 Temat: Jak rozwiązać zadanie z fizyki korzystając z arkusza kalkulacyjnego? III. Punkt wyjścia: Praktyczne zastosowanie arkusza kalkulacyjnego. 43. Omówienie zasad wprowadzana danych; 44. Etapy wykonywania obliczeń; 45. Interpretacja otrzymanych wyników. 57. potrafili określić etapy wprowadzania danych; 58. umieli wykonać obliczenia, zgodnie z określonym trybem postępowania; 59. potrafili poprawnie zinterpretować otrzymane wyniki. 64. potrafił szczegółowo omówić krok po kroku tryb wprowadzania danych do arkusza; 65. umiał określić cel przeprowadzanych obliczeń; 66. potrafił poprawnie wykonać obliczenia; 67. umiał poprawnie zinterpretować otrzymane wyniki. V. Metoda: ćwiczenia w grupach. - podanie zagadnienia do zrealizowania; - praca własna uczniów; zależna od indywidualnego zaangażowania każdego z uczniów podczas zajęć oraz posiadanych wiadomości zdobytych podczas zajęć z przedmiotu technologia informacyjna.

15 Temat: Wykresy funkcji trygonometrycznych. III. Punkt wyjścia: Praktyczne zastosowanie arkusza kalkulacyjnego. 46. Omówienie zasad wprowadzana danych; 47. Etapy wykonywania obliczeń; 48. Korzystanie z kreatora wykresów do wykonywania wykresów funkcji trygonometrycznych. 60. potrafili poprawnie wprowadzić dane do arkusza kalkulacyjnego; 61. umieli, zgodnie z określonym trybem postępowania, wykonać obliczenia; 62. potrafili korzystać z kreatora wykresów do wykonywania wykresów funkcji trygonometrycznych. 68. potrafił szczegółowo omówić krok po kroku tryb wprowadzania danych do arkusza; 69. umiał wyjaśnić, w jaki sposób wprowadzamy dane do komórek arkusza kalkulacyjnego celem wykonania obliczeń wartości funkcji trygonometrycznej; 70. potrafił poprawnie wykonać obliczenia; 71. umiał w odpowiedni sposób wykorzystać kreator wykresów do uzyskania wykresów funkcji trygonometrycznych. V. Metoda: ćwiczenia w grupach. - przedstawienie określonych celów w celu uzyskania poprawnych wyników w arkuszu kalkulacyjnym; - podanie zagadnienia do zrealizowania; - praca własna uczniów; zależna od indywidualnego zaangażowania każdego z uczniów podczas zajęć oraz posiadanych wiadomości zdobytych podczas zajęć z przedmiotu technologia informacyjna.

16 Temat: Przykłady rozwiązywania problemów życia codziennego przy użyciu komputera. III. Punkt wyjścia: Zastosowanie komputera w codziennym życiu. 49. Wysyłanie faksów z komputera; 50. Przesyłanie plików graficznych w formie załącznika listu ; 51. Tworzenie elektronicznych albumów zdjęć; 52. Plany miast w Internecie; 53. Multimedia; 54. Komputerowe rozkłady jazdy. 63. potrafili wysyłać faksy korzystając z komputera; 64. umieli przetwarzać fotografie cyfrowe i dołączać je jako załączniki listów ; 65. umieli tworzyć elektroniczne albumy zdjęć; 66. potrafili odnaleźć plany miast w Internecie i wyszukać określoną ulicę; 67. znali zasoby dyskowe oraz sieciowe niezbędne do korzystania z multimediów; 68. potrafili wyszukiwać połączenia pociągów i autobusów korzystając z internetowych rozkładów jazdy. 72. potrafił wysłać faks korzystając z oprogramowania zainstalowanego na komputerze; 73. umiał zeskanować zdjęcie i potrafił dokonać retuszu w wybranym programie graficznym; 74. potrafił dołączyć otrzymany plik graficzny do listu ; 75. umiał utworzyć elektroniczny album ze zdjęciami; 76. potrafił wyszukać plany miast w Internecie oraz odszukać określone ulice lub budynki; 77. umiał korzystać z zasobów multimedialnych znajdujących się na dysku twardym komputera (pliki muzyczne, filmy); 78. potrafił zainstalować niezbędne kodeki do korzystania z multimediów; 79. potrafił korzystać z multimediów przesyłanych poprzez sieć Internet (radio internetowe, telewizja, filmy); 80. potrafił wyszukać określone połączenia w internetowych rozkładach jazdy. V. Metoda: ćwiczenia w grupach. - omówienie poszczególnych zagadnień; - podanie zadań do zrealizowania; - praca własna uczniów; zależna od indywidualnego zaangażowania każdego z uczniów podczas zajęć oraz posiadanych wiadomości zdobytych podczas zajęć z przedmiotu technologia informacyjna.

17 Temat: Metody prezentacji informacji. III. Punkt wyjścia: Sposoby prezentacji informacji. 55. Zasady przygotowania prezentacji; 56. Podstawowe operacje wykonywane podczas tworzenia prezentacji; 57. Dostosowywanie prezentacji; 58. Uruchamianie prezentacji; 59. Przygotowanie prezentacji do publikacji w Internecie; 69. znali podstawowe zasady przygotowywania prezentacji; 70. umieli wykonywać podstawowe operacje podczas tworzenia prezentacji; 71. potrafili odpowiednio dostosować prezentację; 72. umieli uruchomić prezentację; 73. potrafili przystosować prezentację do publikacji w Internecie; 81. wiedział, jakie są ogólne zasady i w jaki sposób tworzy się prezentację; 82. umiał wykonywać podstawowe czynności związane z tworzeniem prezentacji (praca z tekstem; zmiana tła, wstawianie obiektów, wstawianie hiperłączy); 83. potrafił odpowiednio ustawić przejścia pomiędzy slajdami; 84. umiał dodawać animacje i efekty dźwiękowe; 85. potrafił wstawić podkład muzyczny; 86. potrafił uruchomić pokaz; 87. wiedział, w jaki sposób przygotować prezentację do publikacji w Internecie. V. Metoda: wykład, ćwiczenia w grupach. - omówienie podstawowych zasad tworzenia prezentacji; - przedstawienie podstawowych czynności związanych z tworzeniem prezentacji; - omówienie sposobów dostosowania prezentacji do określonych celów; - pokazanie sposobów uruchamiania prezentacji; - omówienie sposobów przygotowania prezentacji do publikacji w Internecie; - praca własna uczniów; zależna od indywidualnego zaangażowania każdego z uczniów podczas zajęć.

18 Temat: Przygotowujemy własną prezentację multimedialną. III. Punkt wyjścia: Praktyczne tworzenie komputerowych prezentacji multimedialnych. 60. Omówienie przygotowywania projektu prezentacji; 61. Etapy wykonywania prezentacji; 62. Pokaz otrzymanej prezentacji. 74. potrafili określić poszczególne etapy wprowadzania kolejnych elementów prezentacji; 75. umieli, zgodnie z określonym trybem postępowania, wykonać prezentację; 76. potrafili poprawnie odtworzyć prezentację. 88. potrafił szczegółowo omówić krok po kroku tryb wprowadzania kolejnych elementów prezentacji; 89. potrafił poprawnie wykonać prezentację; 90. umiał poprawnie odtworzyć prezentację. V. Metoda: ćwiczenia w grupach. - podanie zagadnienia do zrealizowania; - praca własna uczniów; zależna od indywidualnego zaangażowania każdego z uczniów podczas zajęć oraz posiadanych wiadomości zdobytych podczas zajęć z przedmiotu technologia informacyjna.

19 Temat: Jak tworzy się strony WWW w języku HTML? III. Punkt wyjścia: Prezentacja informacji w formie stron internetowych. 63. Schemat zapisu strony internetowej; 64. Narzędzia do tworzenia stron; 65. Język HTML; 66. Podstawy tworzenia stron w języku HTML; 67. Umieszczanie stron w Internecie. 77. potrafili opisać schemat budowy strony WWW; 78. umieli wymienić narzędzia do tworzenia stron internetowych; 79. znali podstawowe znaczniki języka HTML; 80. potrafili zastosować znaczniki języka HTML w praktyce; 81. potrafili opublikować utworzoną stronę w Internecie. 91. potrafił szczegółowo omówić schemat budowy strony internetowej oraz sposób jej zapisu; 92. umiał wymienić podstawowe narzędzia do tworzenia stron internetowych (edytory tekstowe, edytory WYSIWG, animacje Flash, elementy Java Script); 93. potrafił poprawnie zastosować podstawowe operacje podczas tworzenia strony WWW (umieszczenie tekstu, linii rozdzielającej, listy uporządkowanej i nieuporządkowanej, wstawianie obiektów graficznych, wstawianie innych elementów, dostosowanie kolorów i tła strony); 94. umiał poprawnie zapisać uzyskaną stronę WWW; 95. potrafił umieścić utworzoną przez siebie stronę na wybranym serwerze WWW. V. Metoda: wykład; ćwiczenia w grupach. - omówienie podstawowych zagadnień dotyczących tworzenia stron WWW; - przedstawienie podstawowego schematu zapisu strony internetowej; - przedstawienie podstawowych narzędzi do tworzenia stron internetowych - omówienie znaczników języka HTML wraz z ich zastosowaniem; - przykłady praktycznego stosowania języka HTML; - sposoby zapisywania uzyskanych stron internetowych; - metody publikowania stron WWW w Internecie. zależna od indywidualnego zaangażowania każdego z uczniów podczas zajęć.

20 Temat: Tworzenie własnej strony WWW. III. Punkt wyjścia: Praktyczne zastosowanie informacji uzyskanych podczas lekcji dotyczących tworzenia stron internetowych. 68. Wyszukanie odpowiednich informacji; 69. Wyselekcjonowanie informacji; 70. Odpowiednie umieszczenie otrzymanych informacji w strukturze strony internetowej; 71. Umieszczenie strony w Internecie. 82. znali praktyczne sposoby wyszukiwania określonego rodzaju informacji; 83. potrafili samodzielnie wyselekcjonować otrzymane informacje; 84. umieli przygotować otrzymane informacje do dalszej obróbki i umieszczenia w strukturze strony internetowej; 85. potrafili poprawnie edytować określony fragment tworzonej strony internetowej; 86. umieli poprawnie umieścić, na tworzonej przez nich stronie internetowej, uzyskane informacje; 87. potrafili zastosować zasady odpowiedniego rozmieszczania danych w kodzie programu oraz zasady optymalizacji kodu HTML, w celu profesjonalnego zaprezentowania otrzymanych informacji; 88. umieli opublikować utworzoną przez siebie stronę w Internecie. 96. potrafił wyszukać określone informacje; 97. wiedział, w jaki sposób wyselekcjonować otrzymane dane; 98. potrafił przygotować otrzymane informacje do dalszej obróbki i umieszczenia w strukturze strony internetowej; 99. umiał poprawnie edytować określony fragment tworzonej strony internetowej; 100. umiał poprawnie umieścić uzyskane informacje, na tworzonej przez siebie stronie internetowej; 101. potrafił zastosować zasady odpowiedniego rozmieszczania danych w kodzie programu oraz zasady optymalizacji kodu HTML, w celu profesjonalnego zaprezentowania otrzymanych informacji; 102. umiał zachować uzyskaną stronę internetową na dysku twardym komputera; 103. potrafił umieścić otrzymaną stronę WWW na wybranym przez siebie serwerze stron internetowych (wykorzystując protokół FTP). V. Metoda: ćwiczenia w grupach. - podanie zagadnienia do zrealizowania; - praca własna uczniów; posiadanych informacji uzyskanych podczas zajęć z technologii informacyjnej.

21 Temat: Multimedia dostępne poprzez Internet. III. Punkt wyjścia: Wykorzystywanie zasobów multimedialnych sieci Internet. 72. Stacje radiowe w Internecie; 73. Stacje telewizyjne w Internecie; 74. Pliki muzyczne uzyskiwane poprzez Internet; 75. Strumieniowe przekazywanie dźwięku i obrazu poprzez Internet. 89. potrafili wyszukać stacje radiowe dostępne w Internecie; 90. umieli oglądać audycje telewizyjne prezentowane przy pomocy Internetu; 91. potrafili wyjaśnić, na czym polega kupowanie plików muzycznych korzystając z sieci Internet; 92. umieli wyjaśnić zasady działania strumieniowego przekazywania dźwięku i obrazu w Internecie potrafił wyszukać określone stacje radiowe dostępne w Internecie; 105. umiał odtworzyć w wybranym programie multimedialnym wyszukane stacje radiowe; 106. potrafił wyszukać audycje telewizyjne nadawane w Internecie; 107. umiał odtworzyć w wybranym programie multimedialnym wyszukane audycje telewizyjne; 108. umiał odszukać i zaprezentować inne rodzaje multimediów przekazywanych przez Internet (np. multimedialne strony NASA); 109. umiał wyjaśnić zasadę kupowania plików muzycznych w sklepach internetowych (itunes); 110. potrafił opisać zasadę strumieniowego przesyłania dźwięku i obrazu w Internecie. V. Metoda: wykład, ćwiczenia w grupach. - przedstawienie zasad wyszukiwana stacji radiowych i telewizyjnych dostępnych w Internecie; - omówienie zasad korzystania z oprogramowania umożliwiającego słuchanie internetowych stacji radiowych lub telewizyjnych (WinAmp, Windows Media Player); - omówienie innych form multimediów dostępnych w Internecie; - wyjaśnienie zasady kupowania plików muzycznych poprzez Internet; - wyjaśnienie zasady strumieniowego przesyłania dźwięku i obrazy w Internecie. posiadanych informacji uzyskanych podczas zajęć z technologii informacyjnej.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH ul. M.Curie-Skłodowskiej 2 58-400 Kamienna Góra tel.: (+48) 75-645-01-82 fax: (+48) 75-645-01-83 E-mail: zso@kamienna-gora.pl WWW: http://www.zso.kamienna-gora.pl PRZEDMIOTOWY

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w wymiarze 1 godziny w trzyletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w wymiarze 1 godziny w trzyletnim cyklu kształcenia Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w wymiarze y w trzyletnim cyklu kształcenia Autor: Jolanta Pańczyk Podręcznik: Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum (Nr dopuszczenia: część

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum dwuletni cykl kształcenia (I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina łącznie 68 godzin) Podręcznik: Informatyka Europejczyka. Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Temat: Czym zajmuje się TI?

Temat: Czym zajmuje się TI? Temat: Czym zajmuje się TI? II. Punkt wyjścia: Wyjaśnienie podstawowych pojęć i zależności stosowanych w technologii informacyjnej. III. Cele zajęć: 1. Wyjaśnienie podstawowych pojęć stosowanych w technologii

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w klasach 1B MKA, 1C FKA, 1D ChKA, 1E PKM, 1F PKM, 1G EKA

Plan wynikowy nauczania informatyki w klasach 1B MKA, 1C FKA, 1D ChKA, 1E PKM, 1F PKM, 1G EKA Plan wynikowy nauczania informatyki w klasach B MKA, C FKA, D ChKA, E PKM, F PKM, G EKA Tematyka lekcji Źródła informacji Liczba godzin Odniesienie do podstawy programowej.. 7.. Cele ogólne społeczne aspekty

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Podręcznik: I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina (łącznie 65 godzin) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Podręcznik: Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina (łącznie 68 godzin) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia w wymiarze 2 godzin dydaktycznych w trzyletnim cyklu nauczania

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia w wymiarze 2 godzin dydaktycznych w trzyletnim cyklu nauczania Ewa Gurbiel, Grażyna Hardt Olejniczak, Ewa Kołczyk, Helena Krupicka, Maciej M. Sysło Informatyka. Podręcznik dla ucznia gimnazjum numer dopuszczenia 33/07; program nauczania:dkw 404 80/99 Plan wynikowy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Podręcznik: Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum (I rok nauki a, II rok nauki a, III rok nauki a łącznie 97 ) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja:

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Podręcznik: I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina (łącznie 68 godzin) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

Drugi rok nauczania semestr I. Ocena Tematyka Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra 1 2 3 4 5 Multimedia

Drugi rok nauczania semestr I. Ocena Tematyka Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra 1 2 3 4 5 Multimedia Drugi rok nauczania semestr I. Ocena Tematyka Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra 1 2 3 4 5 Multimedia - Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej - Wie, co to jest prezentacja multimedialna

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Podręcznik: Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum trzyletni cykl kształcenia (I rok nauki a, II rok nauki - a, III rok nauki - a) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM opracowany na podstawie: 1.Rozporządzenia MENiS z dnia 30kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA CENTRUM SZKOLEŃ INFORMATYCZNYCH VEDIUS

OFERTA SZKOLENIOWA CENTRUM SZKOLEŃ INFORMATYCZNYCH VEDIUS Oferta edukacyjna OFERTA SZKOLENIOWA CENTRUM SZKOLEŃ INFORMATYCZNYCH VEDIUS 1 Nazwa szkolenia: Edytory tekstu MS Word Ilość godzin 20 godzin dydaktycznych Wymagania wstępne Podstawowa umiejętność obsługi

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum kl. I GIM Rok szkolny 2104/2015

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum kl. I GIM Rok szkolny 2104/2015 Rok szkolny 204/205 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum kl. I GIM Rok szkolny 204/205 Program nauczania: dwuletni cykl kształcenia (I rok nauki godzina, II rok nauki -

Bardziej szczegółowo

Program nauczania informatyki w gimnazjum

Program nauczania informatyki w gimnazjum Program nauczania informatyki w gimnazjum Grzegorz Hawrylak Numer dopuszczenia PGŁ-4040-19 Spis treści 1. Założenia dydaktyczne i wychowawcze 3 1.1. Wstęp 3 1.2. Założenia charakteryzujące program 4 1.3.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W GIMNAZJUM NR 4 w Przemyślu

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W GIMNAZJUM NR 4 w Przemyślu PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W GIMNAZJUM NR 4 w Przemyślu Cele ogólne : Cele nauczania informatyki w gimnazjum Zrozumienie, czym zajmuje się informatyka i jaka jest jej rola we współczesnym

Bardziej szczegółowo

Informatyka. Program nauczania Dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. dr inż. Krzysztof Skałecki

Informatyka. Program nauczania Dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. dr inż. Krzysztof Skałecki Informatyka Program nauczania Dla szkół ponadgimnazjalnych Zakres podstawowy Wrocław, kwiecień 2012 opracował dr inż. Krzysztof Skałecki 1. Wstęp Przedstawiony program nauczania informatyki w szkołach

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z technologii informacyjnej

Przedmiotowy system oceniania z technologii informacyjnej Przedmiotowy System Oceniania z Technologii Informacji - 1 - Radomyśl Wielki dnia 1.09.2007 Przedmiotowy system oceniania z technologii informacyjnej Przedmiotowy system oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

dopuszczający Wymagania: na kolejną - wyższą ocenę konieczna jest również znajomość materiału i posiadanie umiejętności wymaganych na ocenę niższą.

dopuszczający Wymagania: na kolejną - wyższą ocenę konieczna jest również znajomość materiału i posiadanie umiejętności wymaganych na ocenę niższą. Wymagania: na kolejną - wyższą ocenę konieczna jest również znajomość materiału i posiadanie umiejętności wymaganych na ocenę niższą. dopuszczający uczeń umie wymienić elementy składowe stanowiska komputerowego,

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia uczniów (cele nauczania) A Wymienia zasady bezpiecznej pracy przy

Osiągnięcia uczniów (cele nauczania) A Wymienia zasady bezpiecznej pracy przy Legenda wymagania podstawowe, wymagania ponadpodstawowe, Treści zalecane do realizacji W treści do wyboru Rozkład materiału nauczania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Lp. Treści nauczania 0. Bezpieczeństwo i zasady pracy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa 1

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa 1 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa dwuletni cykl kształcenia (I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina łącznie 68 godzin) Podręcznik: Informatyka Europejczyka.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny klasyfikacyjne z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny klasyfikacyjne z informatyki w gimnazjum Podręcznik: Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny klasyfikacyjne z informatyki w gimnazjum Roczny cykl kształcenia ( łącznie 65 godzin) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja:

Bardziej szczegółowo

Potrafi pod kierunkiem nauczyciela opracować bezpieczne hasło.

Potrafi pod kierunkiem nauczyciela opracować bezpieczne hasło. Wymagania edukacyjne dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim. Drugi etap edukacyjny - klasa IV wymagania edukacyjne na

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z informatyki gimnazjum kl I-III

Kryteria ocen z informatyki gimnazjum kl I-III Kryteria ocen z informatyki gimnazjum kl I-III Rola i narzędzia informatyki a. świadomie stosować się do zasad regulaminu szkolnej pracowni komputerowej. b. wskazać przykłady zastosowania komputera w szkole,

Bardziej szczegółowo

wymagania edukacyjne na ocenę śródroczną

wymagania edukacyjne na ocenę śródroczną Drugi etap edukacyjny - klasa IV ZAJĘCIA KOMPUTEROWE wymagania edukacyjne na ocenę śródroczną DZIAŁ 1. KOMPUTER BEZ TAJEMNIC OCENA Lekcja: Kodeks dla każdego. Zna i rozumie przepisy obowiązujące w pracowni

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE. Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne.

OCENIANIE. Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne. OCENIANIE Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne. Ocenianie Zajęcia komputerowe z pomysłem 1. KOMPUTER DLA KAŻDEGO Lekcja: Regulamin pracowni komputerowej oraz przepisy BHP Samodzielnie

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA OCENIANIE PRZEDMIOTOWE

INFORMATYKA OCENIANIE PRZEDMIOTOWE Gimnazjum im. A. Osieckiej w Kamienicy Polskiej Mariola Żurakowska, Anna Chruścicka INFORMATYKA OCENIANIE PRZEDMIOTOWE I. Zadania systemu oceniania 1. Pobudzanie uczniów do systematycznej pracy i rozwoju,

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia uczniów. Dokonuje modyfikacji dokumentu, wykorzystując narzędzia do. 1-2 dokumentu i

Osiągnięcia uczniów. Dokonuje modyfikacji dokumentu, wykorzystując narzędzia do. 1-2 dokumentu i INFORMATYKA Rozkład materiału i plan wynikowy klasa I-III Gimnazjum w Dzianiszu; rok szkolny: 202/203; 203/204; 204/205 Dział I O metodach redagowania dokumentów tekstowych za pomocą edytora tekstu Zakres

Bardziej szczegółowo

2. Opracowywanie za pomocą komputera rysunków, tekstów i prezentacji

2. Opracowywanie za pomocą komputera rysunków, tekstów i prezentacji Przykłady wymagań na poszczególne oceny szkolne Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI Grażyna Koba Osiągnięcia wychowawcze 1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem komputerowym

Bardziej szczegółowo