Temat: Opracowanie grafiki w dokumencie tekstowym.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Temat: Opracowanie grafiki w dokumencie tekstowym."

Transkrypt

1 Temat: Opracowanie grafiki w dokumencie tekstowym. III. Punkt wyjścia: Zastosowanie elementów graficznych do urozmaicenia dokumentu tekstowego. 1. Elementy graficzne umieszczane w dokumentach tekstowych; 2. Przygotowanie grafiki przed wstawieniem do tekstu; 3. Metody wstawiania różnych elementów graficznych do tekstu; 4. Pobieranie grafiki z Internetu; 5. Opracowanie grafiki w dokumencie tekstowym. 1. wiedzieli, jakie elementy graficzne można umieścić w tekście; 2. potrafili samodzielnie przygotować grafikę przed wstawieniem do dokumentu; 3. umieli wstawić różne elementy graficzne do tekstu; 4. potrafili pobrać grafikę z Internetu; 5. potrafili poprawnie umieścić i opracować grafikę w tekście. 1. potrafił wymienić jakie elementy i rodzaje grafiki można umieścić w dokumentach tekstowych (pliki graficzne, WordArt, ClipArt, Autokształty); 2. potrafił samodzielnie przygotować jeden z powyższych rodzajów grafiki w celu wstawienia go do dokumentu; 3. umiał samodzielnie wstawić elementy graficzne w odpowiednim miejscu dokumentu; 4. potrafił samodzielnie pobierać grafikę korzystając z Internetu (wyszukiwarki plików graficznych, dodatkowe obiekty ClipArt); 5. umiał poprawnie umieścić pobraną grafikę w tekście; 6. potrafił samodzielnie umieścić obiekty graficzne w tekście oraz skorzystać z możliwości opcji Podpis. V. Metoda: opis; ćwiczenia w grupach. - przedstawienie najczęściej wykorzystywanych formatów graficznych; - podanie sposobów przygotowania grafiki do umieszczenia w tekście; - określenie zasad dobrego umiejscowienia grafiki w tekście; - podanie sposobów wyszukiwania i pobierania grafiki w Internecie; - praca własna uczniów; posiadanych informacji uzyskanych podczas zajęć z technologii informacyjnej.

2 Temat: Zasady skanowania obrazów. III. Punkt wyjścia: Praca ze skanerem; przygotowanie grafiki komputerowej. 1. Zasady skanowania obrazów; 2. Obróbka zeskanowanej grafiki; 3. Dobór odpowiedniego formatu zapisu plików. 6. wiedzieli, jakie są zasady skanowania obrazów; 7. potrafili samodzielnie obrobić otrzymany obraz w wybranym programie graficznym; 8. umieli odpowiednio dobrać format zapisu plików graficznych pod kątem ich późniejszego wykorzystania. 7. potrafił samodzielnie zeskanować obraz dobierając odpowiednią rozdzielczość; 8. potrafił samodzielnie opracować otrzymany obraz w wybranym programie graficznym (Corel Draw, Adobe Pgotoshop, Paint Shop Pro); 9. umiał dobrać format zapisu pliku graficznego pod kątem jego późniejszego wykorzystania (pliki: tiff, jpg, bmp, gif). V. Metoda: opis; ćwiczenia w grupach. - przedstawienie sposobu skanowania obrazów; - podanie sposobów obróbki otrzymanego obrazu w wybranym programie graficznym; - określenie zasad doboru formatu zapisu plików pod kątem ich późniejszego zastosowania. posiadanych informacji uzyskanych podczas zajęć z technologii informacyjnej.

3 Temat: Metody umieszczania obiektów w tekście. III. Punkt wyjścia: Wstawianie innych elementów do dokumentu tekstowego. 4. Wstawianie obiektów poprzez schowek; 5. Wstawianie obiektów poprzez menu Wstaw z pliku potrafili wstawiać do dokumentu obiekty poprzez schowek; 10. potrafili samodzielnie wstawiać do dokumentu obiekty przez menu Wstaw z pliku potrafił samodzielnie stosować wstawianie obiektów przy użyciu schowka systemowego; 11. umiał wstawiać obiekty do dokumentu poprzez menu Wstaw z pliku.... V. Metoda: opis; ćwiczenia w grupach. - przedstawienie sposobu wstawiania obiektów do dokumentu; - praca własna uczniów. posiadanych informacji uzyskanych podczas zajęć z technologii informacyjnej.

4 Temat: Praca z dokumentem wielostronicowym. III. Punkt wyjścia: Przygotowanie dokumentu wielostronicowego. 6. Stosowanie styli przy tworzeniu tekstów; 7. Przygotowanie spisu treści; 8. Umieszczanie informacji w nagłówku i stopce; 9. Umieszczanie tekstu w kolumnach; 10. Podział strony i sekcji; 11. Wykonywanie przypisów; 12. Zasada używania makra. 11. samodzielnie wykorzystywali style tekstu; 12. potrafili samodzielnie przygotować spis treści; 13. umieli wpisywać informacje do stopki i nagłówka; 14. wiedzieli, w jaki sposób umieszczać tekst w kolumnach; 15. stosowali podział strony i sekcji; 16. umieli wykonywać przypisy; 17. wiedzieli, do czego służą makra. 12. samodzielnie wykorzystywał różne style tekstu; 13. umiał przygotować spis treści według określonego wzorca; 14. potrafił samodzielnie wpisywać informacje do nagłówka i stopki oraz edytować te informacje; 15. potrafił wpisywać tekst w określonej liczbie kolumn; 16. stosował twardy podział strony; 17. umiał wykorzystywać podział sekcji; 18. potrafił utworzyć przypis według określonych wzorców; 19. wiedział, do czego służą makra i znał ogólny proces ich tworzenia. V. Metoda: opis; ćwiczenia w grupach. - przedstawienie sposobów wykorzystywania różnych stylów tekstu; - omówienie przygotowywania spisu treści oraz automatyczne generowanie spisu treści; - przedstawienie zasad wpisywania informacji do stopki i nagłówka; - omówienie zasad umieszczania tekstu w kolumnach; - omówienie zasad stosowania podziału strony i sekcji; - przedstawienie zasad tworzenia przypisów oraz wzorów przypisów stosowanych w pracach dyplomowych, magisterskich, naukowych itp.; - wyjaśnienie pojęcia makro, jego zastosowania i zasad tworzenia. posiadanych informacji uzyskanych podczas zajęć z technologii informacyjnej.

5 Temat: Projekt grupowy nasza gazetka komputerowa. III. Punkt wyjścia: Rozszerzenie informacji uzyskanych w klasie pierwszej podczas lekcji dotyczących składu DTP oraz zasad redagowania tekstów w połączeniu z informacjami dotyczącymi grafiki komputerowej i pracy z dokumentem wielostronicowym; przygotowanie gazetki szkolnej. 13. Wyszukanie odpowiednich informacji; 14. Wyselekcjonowanie informacji; 15. Odpowiednie umieszczenie otrzymanych informacji w dokumencie tekstowym. 18. znali sposoby wyszukiwania określonego rodzaju informacji; 19. potrafili samodzielnie selekcjonować posiadane informacje; 20. umieli przygotować otrzymane informacje do dalszej obróbki i umieszczenia w dokumencie tekstowym; 21. potrafili poprawnie zredagować określony dokument tekstowy z zastosowaniem zasad pracy z dokumentem wielostronicowym; 22. umieli poprawnie umieścić w dokumencie tekstowym uzyskane informacje; 23. potrafili odpowiednio przygotować szatę graficzną gazetki szkolnej; 24. potrafili zastosować zasady DTP w dokumencie tekstowym w celu profesjonalnego zaprezentowania otrzymanych informacji. 20. potrafił wyszukać określone informacje; 21. wiedział, w jaki sposób selekcjonować posiadane dane; 22. potrafił przygotować otrzymane informacje do dalszej obróbki w dokumencie tekstowym; 23. umiał poprawnie zredagować dokument tekstowy, dostosowując go do formy zgromadzonych informacji, z zastosowaniem zasad pracy z dokumentem wielostronicowym; 24. umiał poprawnie umieścić w odpowiednich miejscach w dokumencie wyselekcjonowane informacje; 25. potrafił zastosować zdobyte wiadomości z zakresu grafiki komputerowej w celu wzbogacenia szaty graficznej gazetki szkolnej; 26. potrafił zastosować zasady DTP w dokumencie tekstowym w celu osiągnięcia profesjonalnego wyglądu dokumentu; 27. umiał odpowiednio zapisać uzyskany dokument. V. Metoda: ćwiczenia w grupach. - podanie zagadnienia do zrealizowania; - praca własna uczniów; posiadanych informacji uzyskanych podczas zajęć z technologii informacyjnej.

6 Temat: Jak przetwarzane są dane w bazie skoków narciarskich? organizacja baz danych. III. Punkt wyjścia: Zastosowanie baz danych do prezentowania uzyskanych informacji. 16. Przykłady baz danych; 17. Podstawowe pojęcia baz danych; 18. Przykład bazy danych skoki narciarskie; 19. Zasada tworzenia bazy danych w kilku tabelach; 20. Relacja w bazie danych; 21. Zasada sortowania i indeksowania bazy danych. 25. znali przykłady baz danych; 26. znali podstawowe pojęcia dotyczące baz danych (plik danych, rekord, pole rekordu); 27. umieli posługiwać się przykładową bazą danych wykorzystywaną podczas lekcji technologii informacyjnej; 28. wiedzieli, dlaczego bazę danych tworzy się w kilku tabelach; 29. umieli poprawnie wyjaśnić zasadę relacji w bazach danych; 30. potrafili podać istotne różnice pomiędzy sortowaniem i indeksowaniem. 28. znał przykłady baz danych; 29. potrafił podać definicje podstawowych pojęć związanych z bazami danych; 30. umiał posługiwać się przykładową bazą danych; 31. umiał wyjaśnić, dlaczego bazę danych tworzy się w kilku tabelach; 32. potrafił wyjaśnić zasadę relacji w bazach danych; 33. znał różnicę pomiędzy sortowaniem a indeksowaniem w bazach danych. V. Metoda: ćwiczenia w grupach. - ukazanie przykładów baz danych w najbliższym otoczeniu; - podanie podstawowych definicji związanych z bazami danych; - zasady korzystania z przykładowej bazy danych; - zasady tworzenia baz danych; - wyjaśnienie zagadnień relacji, sortowania oraz indeksowania w bazach danych. posiadanych informacji uzyskanych podczas zajęć z technologii informacyjnej.

7 Temat: Wyszukujemy skoczków tworzenie kwerend. III. Punkt wyjścia: Zasady wyszukiwania danych w bazach danych. 22. Kryteria wyszukiwania; 23. Podstawowe pojęcia; 24. Formułowanie rozbudowanych zapytań tworzenie kwerend. 31. znali podstawowe kryteria wyszukiwania; 32. znali pojęcia typy danych oraz dziedzina kolumny; 33. umieli wyjaśnić pojęcie kwerendy; 34. umieli poprawnie tworzyć kwerendy. 34. znał podstawowe kryteria wyszukiwania w bazach danych; 35. potrafił podać podstawowe typy danych; 36. potrafił podać dziedzinę kolumny; 37. umiał wyjaśnić pojęcie kwerendy; 38. potrafił poprawnie sformułować kwerendę (zapytanie z jednej tabeli, zapytanie z dwóch tabel); 39. umiał utworzyć nową kwerendę. V. Metoda: wykład, ćwiczenia w grupach. - przykłady kryteriów wyszukiwania w bazach danych; - podanie podstawowych definicji związanych z typami danych; - określanie dziedziny kolumny; - podanie definicji kwerendy; - formułowanie zapytań z jednej i z dwóch tabel; - tworzenie nowych kwerend. posiadanych informacji uzyskanych podczas zajęć z technologii informacyjnej.

8 Temat: Przygotowujemy raporty z zawodów. III. Punkt wyjścia: Zasady prezentacji informacji uzyskanych w wyniku utworzenia określonej bazy danych. 25. Prezentacja informacji za pomocą formularza; 26. Rodzaje formularzy; 27. Przygotowanie raportu. 35. potrafili zaprezentować informacje stosując formularze; 36. znali rodzaje formularzy; 37. umieli przygotowywać raport z bazy danych. 40. umiał zaprezentować informacje przechowywane w bazie danych korzystając z formularza; 41. potrafił wymienić rodzaje formularzy; 42. potrafił stosować różne rodzaje formularzy; 43. umiał przygotować raport z bazy danych. V. Metoda: wykład, ćwiczenia w grupach. - przykłady formularzy stosowanych do prezentacji informacji przechowywanych w bazach danych; - przedstawienie rodzajów formularzy; - zasady przygotowywania raportów. posiadanych informacji uzyskanych podczas zajęć z technologii informacyjnej.

9 Temat: Zasady adresowania w arkuszu kalkulacyjnym. III. Punkt wyjścia: Zasady gromadzenia informacji i wykonywania obliczeń w arkuszu kalkulacyjnym. 28. Budowa arkusz kalkulacyjnego - powtórzenie; 29. Formaty danych w arkuszu kalkulacyjnym; 30. Metody tworzenia formuł; 31. Zasady adresowania. 38. potrafili dokładnie opisać budowę arkusza kalkulacyjnego; 39. znali formaty danych w arkuszu kalkulacyjnym; 40. umieli zastosować różne metody tworzenia formuł; 41. potrafili poprawnie korzystać z zasad adresowania w arkuszu kalkulacyjnym. 44. znał dokładnie budowę arkusza kalkulacyjnego; 45. potrafił wymienić formaty danych używanych w arkuszu kalkulacyjnym; 46. umiał korzystać z polecenia Autosumowanie; 47. umiał poprawnie stosować zasady poprawnego adresowania. V. Metoda: wykład, ćwiczenia w grupach. - powtórzenie wiadomości z zakresu stosowania arkuszy kalkulacyjnych; - podanie różnych formatów danych wykorzystywanych w arkuszu kalkulacyjnym; - przedstawienie podstawowych operacji wykonywanych w arkuszu kalkulacyjnym; - przedstawienie sposobów odwoływania się do innej komórki i zasad poprawnego adresowania. posiadanych informacji uzyskanych podczas zajęć z informatyki w gimnazjum.

10 Temat: Wykonywanie obliczeń w arkuszu kalkulacyjnym. III. Punkt wyjścia: Podstawowe operacje arytmetyczne wykonywane w arkuszu kalkulacyjnym. 32. Podstawowe operacje arytmetyczne wykonywane w arkuszu kalkulacyjnym; 33. Tworzenie prostej listy płac. 42. potrafili zastosować podstawowe działania arytmetyczne używając arkusza kalkulacyjnego; 43. znali przydatne funkcje używane w arkuszu kalkulacyjnym; 44. umieli stworzyć prostą listę płac wykorzystując uzyskane wiadomości o arkuszu kalkulacyjnym. 48. potrafił stosować podstawowe działania arytmetyczne do wykonywania obliczeń w arkuszu kalkulacyjnym (suma, różnica, potęgowanie, pierwiastkowanie, mnożenie, sprawdzanie podzielności); 49. potrafił wymienić przydatne funkcje wykorzystywane w arkuszu kalkulacyjnym; 50. potrafił stworzyć prostą listę płac wykorzystując wcześniej zdobyte wiadomości z zakresu pracy w arkuszu kalkulacyjnym. V. Metoda: wykład, ćwiczenia w grupach. - przedstawienie podstawowych działań arytmetycznych stosowanych podczas pracy w arkuszu kalkulacyjnym i zasad ich stosowania; - podanie przydatnych funkcji najczęściej używanych w arkuszu kalkulacyjnym; - utworzenie prostej listy płac z zastosowaniem podstawowych działań arytmetycznych. posiadanych informacji uzyskanych podczas zajęć z informatyki w gimnazjum

11 Temat: Dopasowanie wykresu do danych. III. Punkt wyjścia: Tworzenie wykresów różnych typów w arkuszu kalkulacyjnym. 34. Dopasowywanie wyglądu wykresu; 35. Typy wykresów; 36. Szybkie wstawianie wykresów. 45. potrafili dopasować wygląd wykresu do określonych danych; 46. znali typy wykresów; 47. umieli stosować szybkie wstawianie wykresów. 51. potrafił dopasować wygląd wykresu do określonych danych; 52. umiał zastosować formatowanie poszczególnych elementów wykresu; 53. potrafił stosować różne typy wykresów; 54. umiał stosować szybkie wstawianie wykresów. V. Metoda: wykład, ćwiczenia w grupach. - omówienie podstawowych typów wykresów i sposobów ich otrzymywania; - podanie sposobów formatowania wykresów; - omówienie szybkiego wstawiania wykresów. posiadanych informacji uzyskanych podczas zajęć z informatyki w gimnazjum

12 Temat: Korzystanie z funkcji arkusza kalkulacyjnego do rozwiązywania zadań. III. Punkt wyjścia: Rozszerzenie wiadomości dotyczących podstawowych funkcji arkusza kalkulacyjnego. 37. Funkcje logiczne w arkuszu kalkulacyjnym; 38. Symbol Newtona i silnia; 39. Liczby losowe i liczby rzymskie; 40. Korzystanie z filtrów; 41. Tworzenie makr; 42. Formularze. 48. potrafili zastosować funkcje logiczne dostępne w arkuszu kalkulacyjnym; 49. umieli wykonywać skomplikowane obliczenia; 50. potrafili wykorzystywać symbol Newtona w arkuszu kalkulacyjnym; 51. umieli obliczyć silnię przy pomocy arkusza kalkulacyjnego; 52. wiedzieli, w jaki zamieniać liczby arabskie na rzymskie; 53. korzystać z generatora liczb losowych; 54. umieli korzystać z filtrów; 55. potrafili stosować makra w arkuszu kalkulacyjnym; 56. umieli umieszczać elementy formularzy w arkuszu kalkulacyjnym. 55. potrafił wykorzystywać funkcje logiczne; 56. umiał wykonywać skomplikowane obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym; 57. potrafił wykorzystywać symbol Newtona; 58. potrafił obliczać silnię korzystając z funkcji arkusza kalkulacyjnego; 59. umiał stosować liczby rzymskie; 60. znał sposób uzyskania liczb losowych; 61. potrafił wykorzystać dostępne filtry; 62. umiał stosować makra w arkuszu kalkulacyjnym; 63. potrafił wykorzystywać wybrane elementy formularza. V. Metoda: wykład, ćwiczenia w grupach. - omówienie podstawowych funkcji logicznych wykorzystywanych w arkuszu kalkulacyjnym; - podanie sposobów wykonywania skomplikowanych obliczeń z wykorzystaniem operatorów logicznych; - omówienie wykorzystania symbolu Newtona, sposobu obliczania silni oraz uzyskiwania liczb rzymskich i losowych; - przedstawienie sposobów wykorzystywania filtrów dostępnych w arkuszu kalkulacyjnym; - przypomnienie zasad stosowania makr; - omówienie wykorzystywania elementów formularzy dostępnych w arkuszu kalkulacyjnym.

13 VII. Efektywność nauczania: zależna od indywidualnego zaangażowania każdego z uczniów podczas zajęć.

14 Temat: Jak rozwiązać zadanie z fizyki korzystając z arkusza kalkulacyjnego? III. Punkt wyjścia: Praktyczne zastosowanie arkusza kalkulacyjnego. 43. Omówienie zasad wprowadzana danych; 44. Etapy wykonywania obliczeń; 45. Interpretacja otrzymanych wyników. 57. potrafili określić etapy wprowadzania danych; 58. umieli wykonać obliczenia, zgodnie z określonym trybem postępowania; 59. potrafili poprawnie zinterpretować otrzymane wyniki. 64. potrafił szczegółowo omówić krok po kroku tryb wprowadzania danych do arkusza; 65. umiał określić cel przeprowadzanych obliczeń; 66. potrafił poprawnie wykonać obliczenia; 67. umiał poprawnie zinterpretować otrzymane wyniki. V. Metoda: ćwiczenia w grupach. - podanie zagadnienia do zrealizowania; - praca własna uczniów; zależna od indywidualnego zaangażowania każdego z uczniów podczas zajęć oraz posiadanych wiadomości zdobytych podczas zajęć z przedmiotu technologia informacyjna.

15 Temat: Wykresy funkcji trygonometrycznych. III. Punkt wyjścia: Praktyczne zastosowanie arkusza kalkulacyjnego. 46. Omówienie zasad wprowadzana danych; 47. Etapy wykonywania obliczeń; 48. Korzystanie z kreatora wykresów do wykonywania wykresów funkcji trygonometrycznych. 60. potrafili poprawnie wprowadzić dane do arkusza kalkulacyjnego; 61. umieli, zgodnie z określonym trybem postępowania, wykonać obliczenia; 62. potrafili korzystać z kreatora wykresów do wykonywania wykresów funkcji trygonometrycznych. 68. potrafił szczegółowo omówić krok po kroku tryb wprowadzania danych do arkusza; 69. umiał wyjaśnić, w jaki sposób wprowadzamy dane do komórek arkusza kalkulacyjnego celem wykonania obliczeń wartości funkcji trygonometrycznej; 70. potrafił poprawnie wykonać obliczenia; 71. umiał w odpowiedni sposób wykorzystać kreator wykresów do uzyskania wykresów funkcji trygonometrycznych. V. Metoda: ćwiczenia w grupach. - przedstawienie określonych celów w celu uzyskania poprawnych wyników w arkuszu kalkulacyjnym; - podanie zagadnienia do zrealizowania; - praca własna uczniów; zależna od indywidualnego zaangażowania każdego z uczniów podczas zajęć oraz posiadanych wiadomości zdobytych podczas zajęć z przedmiotu technologia informacyjna.

16 Temat: Przykłady rozwiązywania problemów życia codziennego przy użyciu komputera. III. Punkt wyjścia: Zastosowanie komputera w codziennym życiu. 49. Wysyłanie faksów z komputera; 50. Przesyłanie plików graficznych w formie załącznika listu ; 51. Tworzenie elektronicznych albumów zdjęć; 52. Plany miast w Internecie; 53. Multimedia; 54. Komputerowe rozkłady jazdy. 63. potrafili wysyłać faksy korzystając z komputera; 64. umieli przetwarzać fotografie cyfrowe i dołączać je jako załączniki listów ; 65. umieli tworzyć elektroniczne albumy zdjęć; 66. potrafili odnaleźć plany miast w Internecie i wyszukać określoną ulicę; 67. znali zasoby dyskowe oraz sieciowe niezbędne do korzystania z multimediów; 68. potrafili wyszukiwać połączenia pociągów i autobusów korzystając z internetowych rozkładów jazdy. 72. potrafił wysłać faks korzystając z oprogramowania zainstalowanego na komputerze; 73. umiał zeskanować zdjęcie i potrafił dokonać retuszu w wybranym programie graficznym; 74. potrafił dołączyć otrzymany plik graficzny do listu ; 75. umiał utworzyć elektroniczny album ze zdjęciami; 76. potrafił wyszukać plany miast w Internecie oraz odszukać określone ulice lub budynki; 77. umiał korzystać z zasobów multimedialnych znajdujących się na dysku twardym komputera (pliki muzyczne, filmy); 78. potrafił zainstalować niezbędne kodeki do korzystania z multimediów; 79. potrafił korzystać z multimediów przesyłanych poprzez sieć Internet (radio internetowe, telewizja, filmy); 80. potrafił wyszukać określone połączenia w internetowych rozkładach jazdy. V. Metoda: ćwiczenia w grupach. - omówienie poszczególnych zagadnień; - podanie zadań do zrealizowania; - praca własna uczniów; zależna od indywidualnego zaangażowania każdego z uczniów podczas zajęć oraz posiadanych wiadomości zdobytych podczas zajęć z przedmiotu technologia informacyjna.

17 Temat: Metody prezentacji informacji. III. Punkt wyjścia: Sposoby prezentacji informacji. 55. Zasady przygotowania prezentacji; 56. Podstawowe operacje wykonywane podczas tworzenia prezentacji; 57. Dostosowywanie prezentacji; 58. Uruchamianie prezentacji; 59. Przygotowanie prezentacji do publikacji w Internecie; 69. znali podstawowe zasady przygotowywania prezentacji; 70. umieli wykonywać podstawowe operacje podczas tworzenia prezentacji; 71. potrafili odpowiednio dostosować prezentację; 72. umieli uruchomić prezentację; 73. potrafili przystosować prezentację do publikacji w Internecie; 81. wiedział, jakie są ogólne zasady i w jaki sposób tworzy się prezentację; 82. umiał wykonywać podstawowe czynności związane z tworzeniem prezentacji (praca z tekstem; zmiana tła, wstawianie obiektów, wstawianie hiperłączy); 83. potrafił odpowiednio ustawić przejścia pomiędzy slajdami; 84. umiał dodawać animacje i efekty dźwiękowe; 85. potrafił wstawić podkład muzyczny; 86. potrafił uruchomić pokaz; 87. wiedział, w jaki sposób przygotować prezentację do publikacji w Internecie. V. Metoda: wykład, ćwiczenia w grupach. - omówienie podstawowych zasad tworzenia prezentacji; - przedstawienie podstawowych czynności związanych z tworzeniem prezentacji; - omówienie sposobów dostosowania prezentacji do określonych celów; - pokazanie sposobów uruchamiania prezentacji; - omówienie sposobów przygotowania prezentacji do publikacji w Internecie; - praca własna uczniów; zależna od indywidualnego zaangażowania każdego z uczniów podczas zajęć.

18 Temat: Przygotowujemy własną prezentację multimedialną. III. Punkt wyjścia: Praktyczne tworzenie komputerowych prezentacji multimedialnych. 60. Omówienie przygotowywania projektu prezentacji; 61. Etapy wykonywania prezentacji; 62. Pokaz otrzymanej prezentacji. 74. potrafili określić poszczególne etapy wprowadzania kolejnych elementów prezentacji; 75. umieli, zgodnie z określonym trybem postępowania, wykonać prezentację; 76. potrafili poprawnie odtworzyć prezentację. 88. potrafił szczegółowo omówić krok po kroku tryb wprowadzania kolejnych elementów prezentacji; 89. potrafił poprawnie wykonać prezentację; 90. umiał poprawnie odtworzyć prezentację. V. Metoda: ćwiczenia w grupach. - podanie zagadnienia do zrealizowania; - praca własna uczniów; zależna od indywidualnego zaangażowania każdego z uczniów podczas zajęć oraz posiadanych wiadomości zdobytych podczas zajęć z przedmiotu technologia informacyjna.

19 Temat: Jak tworzy się strony WWW w języku HTML? III. Punkt wyjścia: Prezentacja informacji w formie stron internetowych. 63. Schemat zapisu strony internetowej; 64. Narzędzia do tworzenia stron; 65. Język HTML; 66. Podstawy tworzenia stron w języku HTML; 67. Umieszczanie stron w Internecie. 77. potrafili opisać schemat budowy strony WWW; 78. umieli wymienić narzędzia do tworzenia stron internetowych; 79. znali podstawowe znaczniki języka HTML; 80. potrafili zastosować znaczniki języka HTML w praktyce; 81. potrafili opublikować utworzoną stronę w Internecie. 91. potrafił szczegółowo omówić schemat budowy strony internetowej oraz sposób jej zapisu; 92. umiał wymienić podstawowe narzędzia do tworzenia stron internetowych (edytory tekstowe, edytory WYSIWG, animacje Flash, elementy Java Script); 93. potrafił poprawnie zastosować podstawowe operacje podczas tworzenia strony WWW (umieszczenie tekstu, linii rozdzielającej, listy uporządkowanej i nieuporządkowanej, wstawianie obiektów graficznych, wstawianie innych elementów, dostosowanie kolorów i tła strony); 94. umiał poprawnie zapisać uzyskaną stronę WWW; 95. potrafił umieścić utworzoną przez siebie stronę na wybranym serwerze WWW. V. Metoda: wykład; ćwiczenia w grupach. - omówienie podstawowych zagadnień dotyczących tworzenia stron WWW; - przedstawienie podstawowego schematu zapisu strony internetowej; - przedstawienie podstawowych narzędzi do tworzenia stron internetowych - omówienie znaczników języka HTML wraz z ich zastosowaniem; - przykłady praktycznego stosowania języka HTML; - sposoby zapisywania uzyskanych stron internetowych; - metody publikowania stron WWW w Internecie. zależna od indywidualnego zaangażowania każdego z uczniów podczas zajęć.

20 Temat: Tworzenie własnej strony WWW. III. Punkt wyjścia: Praktyczne zastosowanie informacji uzyskanych podczas lekcji dotyczących tworzenia stron internetowych. 68. Wyszukanie odpowiednich informacji; 69. Wyselekcjonowanie informacji; 70. Odpowiednie umieszczenie otrzymanych informacji w strukturze strony internetowej; 71. Umieszczenie strony w Internecie. 82. znali praktyczne sposoby wyszukiwania określonego rodzaju informacji; 83. potrafili samodzielnie wyselekcjonować otrzymane informacje; 84. umieli przygotować otrzymane informacje do dalszej obróbki i umieszczenia w strukturze strony internetowej; 85. potrafili poprawnie edytować określony fragment tworzonej strony internetowej; 86. umieli poprawnie umieścić, na tworzonej przez nich stronie internetowej, uzyskane informacje; 87. potrafili zastosować zasady odpowiedniego rozmieszczania danych w kodzie programu oraz zasady optymalizacji kodu HTML, w celu profesjonalnego zaprezentowania otrzymanych informacji; 88. umieli opublikować utworzoną przez siebie stronę w Internecie. 96. potrafił wyszukać określone informacje; 97. wiedział, w jaki sposób wyselekcjonować otrzymane dane; 98. potrafił przygotować otrzymane informacje do dalszej obróbki i umieszczenia w strukturze strony internetowej; 99. umiał poprawnie edytować określony fragment tworzonej strony internetowej; 100. umiał poprawnie umieścić uzyskane informacje, na tworzonej przez siebie stronie internetowej; 101. potrafił zastosować zasady odpowiedniego rozmieszczania danych w kodzie programu oraz zasady optymalizacji kodu HTML, w celu profesjonalnego zaprezentowania otrzymanych informacji; 102. umiał zachować uzyskaną stronę internetową na dysku twardym komputera; 103. potrafił umieścić otrzymaną stronę WWW na wybranym przez siebie serwerze stron internetowych (wykorzystując protokół FTP). V. Metoda: ćwiczenia w grupach. - podanie zagadnienia do zrealizowania; - praca własna uczniów; posiadanych informacji uzyskanych podczas zajęć z technologii informacyjnej.

21 Temat: Multimedia dostępne poprzez Internet. III. Punkt wyjścia: Wykorzystywanie zasobów multimedialnych sieci Internet. 72. Stacje radiowe w Internecie; 73. Stacje telewizyjne w Internecie; 74. Pliki muzyczne uzyskiwane poprzez Internet; 75. Strumieniowe przekazywanie dźwięku i obrazu poprzez Internet. 89. potrafili wyszukać stacje radiowe dostępne w Internecie; 90. umieli oglądać audycje telewizyjne prezentowane przy pomocy Internetu; 91. potrafili wyjaśnić, na czym polega kupowanie plików muzycznych korzystając z sieci Internet; 92. umieli wyjaśnić zasady działania strumieniowego przekazywania dźwięku i obrazu w Internecie potrafił wyszukać określone stacje radiowe dostępne w Internecie; 105. umiał odtworzyć w wybranym programie multimedialnym wyszukane stacje radiowe; 106. potrafił wyszukać audycje telewizyjne nadawane w Internecie; 107. umiał odtworzyć w wybranym programie multimedialnym wyszukane audycje telewizyjne; 108. umiał odszukać i zaprezentować inne rodzaje multimediów przekazywanych przez Internet (np. multimedialne strony NASA); 109. umiał wyjaśnić zasadę kupowania plików muzycznych w sklepach internetowych (itunes); 110. potrafił opisać zasadę strumieniowego przesyłania dźwięku i obrazu w Internecie. V. Metoda: wykład, ćwiczenia w grupach. - przedstawienie zasad wyszukiwana stacji radiowych i telewizyjnych dostępnych w Internecie; - omówienie zasad korzystania z oprogramowania umożliwiającego słuchanie internetowych stacji radiowych lub telewizyjnych (WinAmp, Windows Media Player); - omówienie innych form multimediów dostępnych w Internecie; - wyjaśnienie zasady kupowania plików muzycznych poprzez Internet; - wyjaśnienie zasady strumieniowego przesyłania dźwięku i obrazy w Internecie. posiadanych informacji uzyskanych podczas zajęć z technologii informacyjnej.

Spis treści 3. Spis treści

Spis treści 3. Spis treści 3 Wstęp... 9 1. Informatyka w procesie zarządzania przedsiębiorstwem... 15 1.1. Związek informatyki z zarządzaniem przedsiębiorstwem... 17 1.2. System informacyjny a system informatyczny... 21 1.3. Historia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM

PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki Blok Liczba godzin I rok II rok Na dobry początek 7 Internet i gromadzenie danych 6 2 Multimedia 5 3 Edytory

Bardziej szczegółowo

Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki. Tematyka lekcji. Rok I. Liczba godzin. Blok

Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki. Tematyka lekcji. Rok I. Liczba godzin. Blok Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki Blok Liczba godzin I rok II rok Na dobry początek 7 Internet i gromadzenie danych 6 2 Multimedia 5 3 Edytory tekstu i grafiki 6 4 Arkusz kalkulacyjny 7 4

Bardziej szczegółowo

3.1. Na dobry początek

3.1. Na dobry początek Klasa I 3.1. Na dobry początek Regulamin pracowni i przepisy BHP podczas pracy przy komputerze Wykorzystanie komputera we współczesnym świecie Zna regulamin pracowni i przestrzega go. Potrafi poprawnie

Bardziej szczegółowo

Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy

Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy Spis treści Moduł A. Wokół informacji i Internetu Temat A1. Internet jako ocean informacji 1. Piramida rozwoju usług internetowych 2. Organizacja informacji w WWW 3. Wyszukiwanie adresów stron WWW Temat

Bardziej szczegółowo

5. Arkusz kalkulacyjny Excel 205

5. Arkusz kalkulacyjny Excel 205 Informatyka dla kadry kierowniczej przedsiębiorstwa : podręcznik akademicki / Jan Kowalczuk, Barbara Niekrasz, Anna Wallis ; pod red. Eugeniusza Michalskiego. Koszalin, 2012 Spis treści Wstęp 9 1. Informatyka

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KL.V

ROZKŁAD MATERIAŁU ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KL.V ROZKŁAD MATERIAŁU ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KL.V 1 (1) Bezpiecznie w pracowni i w sieci tworzymy regulamin pracowni 2 (2, 3) Uwaga na wirusy! Bezpieczeństwo w Internecie. Regulamin pracowni komputerowej oraz

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki klasa 3

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki klasa 3 Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki klasa 3 0. Logo [6 godz.] PODSTAWA PROGRAMOWA: Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowanie podejścia algorytmicznego.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe cele edukacyjne i treści nauczania. KLASA 5

Szczegółowe cele edukacyjne i treści nauczania. KLASA 5 Szczegółowe cele edukacyjne i treści nauczania. KLASA 5 Temat oziom KOMUTER DLA KAŻDEGO Regulamin pracowni komputerowej oraz przepisy BH Bezpiecznie w pracowni i w sieci tworzymy regulamin pracowni 1 1

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI W KL. III gimnazjum 1 godz. / tydzień

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI W KL. III gimnazjum 1 godz. / tydzień WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI W KL. III gimnazjum 1 godz. / tydzień poprawnie zaznacza określone kolumnę, wiersz, zakres komórek; potrafi poszerzać kolumny i wiersze; wyjaśnia i rozróżnia pojęcia:

Bardziej szczegółowo

Materiał nauczania z podziałem na jednostki lekcyjne Wymagania edukacyjne

Materiał nauczania z podziałem na jednostki lekcyjne Wymagania edukacyjne 1 Materiał nauczania z podziałem na jednostki lekcyjne Wymagania edukacyjne I rok nauki 1 godzina tygodniowo Program nauczania: Informatyka Europejczyka. Program nauczania informatyki w gimnazjum. Edycja:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE GIMNAZJUM NR 2 W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z INFORMATYKI w klasie II gimnazjum str. 1 1. Algorytmika i programowanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny w klasach 3 gimnazjum

Wymagania na poszczególne oceny w klasach 3 gimnazjum Wymagania na poszczególne oceny w klasach 3 gimnazjum Znaczenie komputera we współczesnym świecie Przypomnienie wiadomości na temat języka HTML Wstawianie tabeli na stronę WWW Wstawianie listy punktowanej

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II. Uczeń umie: Świadomie stosować się do zasad regulaminów (P).

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II. Uczeń umie: Świadomie stosować się do zasad regulaminów (P). PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II DZIAŁ I: KOMPUTER W ŻYCIU CZŁOWIEKA. 1. Lekcja organizacyjna. Zapoznanie uczniów z wymaganiami edukacyjnymi i PSP. 2. Przykłady zastosowań komputerów

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY V Dział Ocena: dopuszczająca Ocena: dostateczna Ocena: dobra Ocena: bardzo dobra Ocena: celująca 1.Komputer dla każdego uruchamia komputer Zna i rozumie

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z Technologii Informacyjnej

Kryteria oceniania z Technologii Informacyjnej IV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Sosnowcu Kryteria oceniania z Technologii Informacyjnej Kryteria na ocenę dopuszczającą 1. Uczeń potrafi wymienić niektóre z elementów budowy komputera.

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA dla LICEUM

ROZKŁAD MATERIAŁU Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA dla LICEUM Urszula Wrzaskowska ROZKŁAD MATERIAŁU Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA dla LICEUM Lp BLOK TEMATYCZNY Ilość Temat zajęć godzin. Zapoznanie z programem nauczania. Regulamin pracowni i zasady pracy z komputerem.

Bardziej szczegółowo

Z nowym bitem. Informatyka dla gimnazjum. Część II

Z nowym bitem. Informatyka dla gimnazjum. Część II Z nowym bitem. Informatyka dla gimnazjum. Część II Wymagania na poszczególne oceny szkolne Grażyna Koba Spis treści 1. Algorytmika i programowanie... 2 2. Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym... 4 3. Bazy

Bardziej szczegółowo

KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO III etap edukacyjny PG im. Tadeusza Kościuszki w Kościerzycach Przedmiot informatyka Klasa......... Rok szkolny Imię i nazwisko nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania z przedmiotu INFORMATYKA. dla gimnazjum

Rozkład materiału nauczania z przedmiotu INFORMATYKA. dla gimnazjum Rozkład materiału nauczania z przedmiotu INFORMATYKA dla gimnazjum (wykonany w oparciu o program nauczania nr DKW 4014-87/99) Ilość godzin: 72 jednostki lekcyjne w dwuletnim cyklu nauczania Organizacja

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki KLASA III

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki KLASA III Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki KLASA III 0. Logo [6 godz.] PODSTAWA PROGRAMOWA: Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowanie podejścia algorytmicznego.

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA Rozkład materiału nauczania z przedmiotu TECHNOLOGIA INFORMACYJNA dla liceum ogólnokształcącego (wykonany w oparciu o program nauczania nr DKOS 05-99/03) Ilość godzin: 72 jednostki lekcyjne w dwuletnim

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. z przedmiotu Informatyki. w klasie VI

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. z przedmiotu Informatyki. w klasie VI Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu Informatyki w klasie VI Ocenę niedostateczna nie zna regulamin pracowni nie potrafi wymienić 3 dowolnych punktów regulaminu nie dba o porządek na

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. Poziom wymagań ponadpodstawowy

Liczba godzin. Poziom wymagań ponadpodstawowy 1 Plan wynikowy Treści nauczania Bezpiecznie w pracowni i w sieci omówienie regulaminu pracowni Temat lekcji Liczba godzin Poziom wymagań podstawowy Poziom wymagań ponadpodstawowy Prawa i obowiązki użytkownika

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum

Kryteria oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum Kryteria oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum 1) Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym - wprowadza dane do arkusza i z pomocą wpisuje formuły, - z pomocą rozwiązuje proste zadania w arkuszu,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel i OpenOffice) Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Grażyna Koba, Poradnik metodyczny. Informatyka dla gimnazjum Program nauczania wymagania na oceny PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KLASA II

Grażyna Koba, Poradnik metodyczny. Informatyka dla gimnazjum Program nauczania wymagania na oceny PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KLASA II W rozporządzeniu MEN 1 określono, że Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku

Bardziej szczegółowo

Wstęp do poradnika metodycznego 5. 2. Przykładowy rozkład materiału 13 I rok nauczania...13 II rok nauczania...13 Rozkład materiału:...

Wstęp do poradnika metodycznego 5. 2. Przykładowy rozkład materiału 13 I rok nauczania...13 II rok nauczania...13 Rozkład materiału:... Spis treści Wstęp do poradnika metodycznego 5. Oprogramowanie wykorzystywane w podręczniku 7 Środowisko... 7 Narzędzia... 8. Przykładowy rozkład materiału 3 I rok nauczania...3 II rok nauczania...3 Rozkład

Bardziej szczegółowo

Drugi rok nauczania semestr I. Ocena Tematyka Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra 1 2 3 4 5 Multimedia

Drugi rok nauczania semestr I. Ocena Tematyka Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra 1 2 3 4 5 Multimedia Drugi rok nauczania semestr I. Ocena Tematyka Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra 1 2 3 4 5 Multimedia - Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej - Wie, co to jest prezentacja multimedialna

Bardziej szczegółowo

- 1 - Liczba godzin. Nr lekcji. Nr punktu w podręczniku. Zagadnienia do realizacji według podstawy programowej (treści nauczania)

- 1 - Liczba godzin. Nr lekcji. Nr punktu w podręczniku. Zagadnienia do realizacji według podstawy programowej (treści nauczania) Rozkład materiału dla przedmiotu: Informatyka zakres podstawowy realizowanego według podręcznika: E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M.M. Sysło, Informatyka to podstawa, WSiP, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 5b grupa 1 i grupa 2

Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 5b grupa 1 i grupa 2 Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 5b grupa 1 i grupa 2 1 Program nauczania. Przedmiotowy system oceniania. Regulamin pracowni komputerowej. - 7 punktów regulaminu potrafi powiedzieć, czego się będzie

Bardziej szczegółowo

Wymagania z informatyki na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Informatyka wyd. Operon dla klasy II.

Wymagania z informatyki na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Informatyka wyd. Operon dla klasy II. Wymagania z informatyki na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Informatyka wyd. Operon dla klasy II. Dział I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie - zna

Bardziej szczegółowo

Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego

Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego Obowiązuje od roku szkolnego 000/00 Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego Szkoła podstawowa klasy IV VI Dział, tematyka L. godz. I rok II rok. TECHNIKA KOMPUTEROWA W ŻYCIU CZŁOWIEKA

Bardziej szczegółowo

Wymagania - informatyka

Wymagania - informatyka Budowa i przeznaczenie komputera osobistego System operacyjny jednostka centralna, dysk twardy, pamięć RAM, płyta główna, procesor system operacyjny, DOS, Windows 95/98, WinXP, Win7 Znajomość podstawowych

Bardziej szczegółowo

Informatyka kl. 1. Semestr I

Informatyka kl. 1. Semestr I Informatyka kl. 1 Znajomość roli informatyki we współczesnym świecie. Rozróżnianie zestawu urządzeń w komputerze, rodzajów pamięci komputera, urządzeń wejścia i wyjścia. Umiejętność tworzenia dokumentu

Bardziej szczegółowo

Informatyka. w ćwiczeniach. Plan wynikowy. Wydanie nowe Drugi rok nauczania. Bożena Kwaśny Andrzej Szymczak Maciej Wiłun

Informatyka. w ćwiczeniach. Plan wynikowy. Wydanie nowe Drugi rok nauczania. Bożena Kwaśny Andrzej Szymczak Maciej Wiłun Informatyka w ćwiczeniach Plan wynikowy. Wydanie nowe Drugi rok nauczania Bożena Kwaśny Andrzej Szymczak Maciej Wiłun 32. Przepisy BHP na lekcjach informatyki. Omówienie programu nauczania Zna regulamin

Bardziej szczegółowo

Konspekt do lekcji informatyki dla klasy II gimnazjum. TEMAT(1): Baza danych w programie Microsoft Access.

Konspekt do lekcji informatyki dla klasy II gimnazjum. TEMAT(1): Baza danych w programie Microsoft Access. Konspekt do lekcji informatyki dla klasy II gimnazjum. Opracowała: Mariola Franek TEMAT(1): Baza danych w programie Microsoft Access. Cel ogólny: Zapoznanie uczniów z możliwościami programu Microsoft Access.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa III Rok szkolny 2015/16

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa III Rok szkolny 2015/16 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa III Rok szkolny 2015/16 Internet i sieci Temat lekcji Wymagania programowe 6 5 4 3 2 1 Sieci komputerowe. Rodzaje sieci, topologie,

Bardziej szczegółowo

Zakres treści Czas. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów

Zakres treści Czas. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów Aplikacje internetowe KL. III Rok szkolny: 011/01 Nr programu: 31[01]/T,SP/MENIS/004.06.14 Okres kształcenia: łącznie ok. 180 godz. lekcyjne Wojciech Borzyszkowski Zenon Kreft Moduł Bok wprowadzający Podstawy

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału klasa 6 zajęcia komputerowe

Rozkład materiału klasa 6 zajęcia komputerowe Rozkład materiału klasa 6 zajęcia komputerowe Treści nauczania Treści nauczania Temat lekcji L..p zawarte w pod- Poziom Osiągnięcia uczniów stawie pro- wymagań gramowej 1 2 3 4 5 6 PRACA Z KOMPUTEREM Bezpiecznie

Bardziej szczegółowo

5-6. Struktura dokumentu html. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów

5-6. Struktura dokumentu html. 2 Określenie charakteru i tematyki strony. Rodzaje witryn. Projekt graficzny witryny. Opracowanie skryptów Aplikacje internetowe KL. III Rok szkolny: 013/01 Nr programu: 31[01]/T,SP/MENIS/00.06.1 Okres kształcenia: łącznie ok. 170 godz. lekcyjne Moduł Bok wprowadzający 1. Zapoznanie z programem nauczania i

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału informatyki w gimnazjum w Kielnie dla klasy I i II z podziałem na jednostki lekcyjne.

Rozkład materiału informatyki w gimnazjum w Kielnie dla klasy I i II z podziałem na jednostki lekcyjne. Rozkład materiału informatyki w gimnazjum w Kielnie dla klasy I i II z podziałem na jednostki lekcyjne. I rok nauki 1 godzina, II rok nauki 1 godzina tygodniowo (łącznie 68 godz). Podstawa prawna: Ustawa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od autorów / 9

Spis treści. Od autorów / 9 Od autorów / 9 Rozdział 1. Bezpieczny i legalny komputer / 11 1.1. Komputer we współczesnym świecie / 12 Typowe zastosowania komputera / 12 1.2. Bezpieczna i higieniczna praca z komputerem / 13 Wpływ komputera

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do zajęć z informatyki. realizowanych według podręcznika

Rozkład materiału do zajęć z informatyki. realizowanych według podręcznika Rozkład materiału do zajęć z informatyki realizowanych według podręcznika E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M.M. Sysło Informatyka, nowe wydanie z 007 roku Poniżej przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału z informatyki w klasie III gimnazjum

Rozkład materiału z informatyki w klasie III gimnazjum Rozkład materiału z informatyki w klasie III gimnazjum. Zbieranie i opracowywanie danych arkusz kalkulacyjny. Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania. BHP i regulamin szkolnej pracowni komputerowej.,

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym. Gimnazjum nr 1 w Miechowie

Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym. Gimnazjum nr 1 w Miechowie Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Gimnazjum nr 1 w Miechowie Informatyka Lp. Uczeń: 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej 2. Wie, na czym polega bezpieczna praca

Bardziej szczegółowo

Od autorki Regulamin szkolnej pracowni komputerowej Oznaczenia ROZDZIAŁ 1. Zastosowanie komputera w życiu codziennym

Od autorki Regulamin szkolnej pracowni komputerowej Oznaczenia ROZDZIAŁ 1. Zastosowanie komputera w życiu codziennym Od autorki Regulamin szkolnej pracowni komputerowej Oznaczenia ROZDZIAŁ 1. Zastosowanie komputera w życiu codziennym 1.1. Komputer i jego znaczenie we współczesnym świecie Na czym polega reprezentowanie

Bardziej szczegółowo

Program modułu multimedialnego mgr Urszula Galant. PROGRAM MODUŁU MULTIMEDIALNEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV VI SP im. Szarych Szeregów w Płochocinie

Program modułu multimedialnego mgr Urszula Galant. PROGRAM MODUŁU MULTIMEDIALNEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV VI SP im. Szarych Szeregów w Płochocinie PROGRAM MODUŁU MULTIMEDIALNEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV VI SP im. Szarych Szeregów w Płochocinie 1 I. WSTĘP Wraz z powszechną komputeryzacją większości dziedzin życia codziennego oraz szybkim rozwojem sprzętu

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy do realizacji informatyki w szkole ponadgimnazjalnej. w wymiarze 1 godz. tygodniowo opracowany na podstawie podręcznika

Plan wynikowy do realizacji informatyki w szkole ponadgimnazjalnej. w wymiarze 1 godz. tygodniowo opracowany na podstawie podręcznika Plan wynikowy do realizacji informatyki w szkole ponadgimnazjalnej w wymiarze 1 godz. tygodniowo opracowany na podstawie podręcznika Grażyna Koba, Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy,

Bardziej szczegółowo

Propozycje wymagań dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym

Propozycje wymagań dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Propozycje wymagań dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Klasa III Informatyka Nauczyciel prowadzący: Tokar Jan Lp. Uczeń: K (2) P (3) R (4) D (5) N Uwagi 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni

Bardziej szczegółowo

Informatyka. w ćwiczeniach. Plan wynikowy. Wydanie nowe Drugi rok nauczania. Bożena Kwaśny Andrzej Szymczak Maciej Wiłun

Informatyka. w ćwiczeniach. Plan wynikowy. Wydanie nowe Drugi rok nauczania. Bożena Kwaśny Andrzej Szymczak Maciej Wiłun Informatyka w ćwiczeniach Plan wynikowy. Wydanie nowe Drugi rok nauczania Bożena Kwaśny Andrzej Szymczak Maciej Wiłun 32. Przepisy BHP na lekcjach informatyki. Omówienie programu nauczania Zna regulamin

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5 Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5 Ocena dopuszczajaca:uczeń Ocena dostateczna:uczeń Ocena dobra: uczeń Ocena bardzo dobra:uczeń Ocena celująca: uczeń zna zasady bezpiecznej pracy z

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki Klasa I gimnazjum

Wymagania edukacyjne z informatyki Klasa I gimnazjum Uczeń powinien: Wymagania edukacyjne z informatyki Klasa I gimnazjum a) Budowa i zastosowanie komputera: stosować się do regulaminu szkolnej pracowni komputerowej; wiedzieć, jakie znaczenie ma komputer

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1. ZASTOSOWANIE KOMPUTERA W ŻYCIU CODZIENNYM

ROZDZIAŁ 1. ZASTOSOWANIE KOMPUTERA W ŻYCIU CODZIENNYM OD AUTORKI Regulamin szkolnej pracowni komputerowej Oznaczenia ROZDZIAŁ 1. ZASTOSOWANIE KOMPUTERA W ŻYCIU CODZIENNYM 1.1. Komputer i jego znaczenie we współczesnym świecie Na czym polega reprezentowanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki Klasa II

Wymagania edukacyjne z informatyki Klasa II Wymagania edukacyjne z informatyki Klasa II Wymagania programowe Lp. Temat lekcji podstawowe ponadpodstawowe 2.1. 2.2. 2.3. 1 2 4 5 Regulamin szkolnej pracowni komputerowej. BHP podczas zajęć informatyki.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY. Higiena pracy, komputer, sieci komputerowe i Internet

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY. Higiena pracy, komputer, sieci komputerowe i Internet Informatyka WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Klasa II GIM Higiena pracy, komputer, sieci komputerowe i Internet - zna regulamin pracowni komputerowej; - zna i respektuje zasady bezpiecznego użytkowania

Bardziej szczegółowo

Internet i multimedia

Internet i multimedia Internet i multimedia Komputer jako źródło informacji wymienia kilka zastosowań Internetu; otwiera stronę o podanym adresie; wyszukuje informacje w Internecie według prostego hasła; porusza się po stronie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych klasa 4:

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych klasa 4: Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych klasa 4: Ocenę dopuszczającą [ 2 ] otrzymuje uczeń, który: zna regulamin pracowni komputerowej; bezpiecznie obchodzi się z komputerem; zna urządzenia wchodzące

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ Systemy baz danych 1. 2 Wstęp do baz danych 2. 2 Relacyjny model baz danych. 3. 2 Normalizacja baz danych. 4. 2 Cechy

Bardziej szczegółowo

(Zbiórka przed 0Sekretariatem 9. 0 0 Szkoły)

(Zbiórka przed 0Sekretariatem 9. 0 0 Szkoły) S e r d e c z n i e z a p r a s z a m y m ł o d z i e ż i o p i e k u n ó w d o u c z e s t n i c t w a w III Zamkowej Olimpiadzie Informatycznej dla Gimnazjalistów k t ó r a o d b ę d z i e s i ę w Z

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE. Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne.

OCENIANIE. Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne. OCENIANIE Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne. Ocenianie Zajęcia komputerowe z pomysłem 1. KOMPUTER DLA KAŻDEGO Lekcja: Regulamin pracowni komputerowej oraz przepisy BHP Samodzielnie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI /GIMNAZJUM W SŁAWĘCINIE/

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI /GIMNAZJUM W SŁAWĘCINIE/ WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI /GIMNAZJUM W SŁAWĘCINIE/ Lp. Uczeń: K (2) P (3) R (4) D (5) 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej 2. Wie, na czym polega bezpieczna praca

Bardziej szczegółowo

Scenariusz szkolenia

Scenariusz szkolenia Scenariusz szkolenia Edytor tekstu MS Word 2010 TRENER: WALDEMAR WEGLARZ Absolwent Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Od 2002 roku zawodowy trener IT, dyplomowany nauczyciel przedmiotów zawodowych w Technikum

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania Przedmiotowy System Oceniania Załącznik nr 3 Zawód: Technik Informatyk Nr programu: 312[ 01] /T,SP/MENiS/ 2004.06.14 Przedmiot: Oprogramowanie Biurowe Klasa: pierwsza Dział Dopuszczający Dostateczny Dobry

Bardziej szczegółowo

312[01]/T,SP/MENiS/2004.06.14 PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK INFORMATYK 312[01] OPROGRAMOWANIE BIUROWE. Szczegółowe cele kształcenia

312[01]/T,SP/MENiS/2004.06.14 PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK INFORMATYK 312[01] OPROGRAMOWANIE BIUROWE. Szczegółowe cele kształcenia 312[01]/T,SP/MENiS/2004.06.14 PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK INFORMATYK 312[01] OPROGRAMOWANIE BIUROWE Szczegółowe cele kształcenia W wyniku procesu kształcenia uczeń/słuchacz powinien umieć: - zastosować zasady

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy do realizacji informatyki w gimnazjum (cykl dwuletni, II rok nauczania) opracowany na podstawie podręcznika

Plan wynikowy do realizacji informatyki w gimnazjum (cykl dwuletni, II rok nauczania) opracowany na podstawie podręcznika Plan wynikowy do realizacji informatyki w gimnazjum (cykl dwuletni, II rok nauczania) opracowany na podstawie podręcznika Grażyna Koba, Informatyka dla gimnazjum, MIGRA, Wrocław 2014 1 DRUGI ROK NAUCZANIA

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH W LICEUM PROFILOWANYM O PROFILU USŁUGOWO GOSPODARCZYM klasa II

STANDARDY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH W LICEUM PROFILOWANYM O PROFILU USŁUGOWO GOSPODARCZYM klasa II STANDARDY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH W LICEUM PROFILOWANYM O PROFILU USŁUGOWO GOSPODARCZYM klasa II MODUŁ: ADMINISTROWANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM USŁUGOWYM BLOKI TEMATYCZNE: 1. Komputeropisanie i korespondencja przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny w klasach I gimnazjum

Wymagania na poszczególne oceny w klasach I gimnazjum Wymagania na poszczególne oceny w klasach I gimnazjum Prawo autorskie - zagadnienia etyczne i prawne związane z ochroną własności intelektualnej Podstawy języka HTML Tworzenie witryny WWW - tło i obrazki

Bardziej szczegółowo

Tematy lekcji informatyki klasa 4a listopad 2012

Tematy lekcji informatyki klasa 4a listopad 2012 Tematy lekcji informatyki klasa 4a listopad 2012 temat 4. z podręcznika (str. 42-48); Czym jest i do czego służy system operacyjny? 10, 11 Działanie komputera i sieci komputerowej pytania 8-12 (str. 46);

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Podstawy Informatyki Basic Informatics Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: ogólny Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia stacjonarne Rodzaj

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH

LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ Przygotował: dr inż. Janusz Jabłoński LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH Jeżeli nie jest potrzebna

Bardziej szczegółowo

Uczeń otrzymuje ocenę z przedmiotu uzależnioną od opanowania przez niego wymagań edukacyjnych na określonym poziomie.

Uczeń otrzymuje ocenę z przedmiotu uzależnioną od opanowania przez niego wymagań edukacyjnych na określonym poziomie. Wymagania edukacyjne w klasie III z przedmiotu Informatyka obowiązujące w Gimnazjum Nr 4 w Bielsku-Białej. Uczeń otrzymuje ocenę z przedmiotu uzależnioną od opanowania przez niego wymagań edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie

O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA GIMNAZJUM KLASA I NA ŚRÓDROCZNĄ I ROCZNĄ OCENĘ KLASYFIKACYJNĄ NA ŚRÓDROCZNĄ: O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie - zna regulamin pracowni

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie II gimnazjum

Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie II gimnazjum Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie II gimnazjum 1. Multimedia PODSTAWA PROGRAMOWA: Rozwiązywanie problemów za pomocą programów użytkowych. Korzystanie z multimedialnych źródeł informacji. Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Kółko informatyczne dla klas 1-3 SP program autorski

Kółko informatyczne dla klas 1-3 SP program autorski Literka.pl Kółko informatyczne dla klas 1-3 SP program autorski Data dodania: 2012-05-08 18:53:20 Jest to program skierowany do uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej, którzy chcą pogłębiać swoją wiedzę z

Bardziej szczegółowo

ROZKŁADY MATERIAŁU PRZEDMIOT ELEMENTY INFORMATYKI KLASA IV, V I VI.

ROZKŁADY MATERIAŁU PRZEDMIOT ELEMENTY INFORMATYKI KLASA IV, V I VI. ROZKŁADY MATERIAŁU PRZEDMIOT ELEMENTY INFORMATYKI KLASA IV, V I VI. Rozkład materiału w klasach IV z przedmiotu "Elementy informatyki" w wymiarze a tygodniowo. Semestr I Lp. Jednostka tematyczna Osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH KLASA 4:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH KLASA 4: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH KLASA 4: zna regulamin pracowni komputerowej; bezpiecznie obchodzi się z komputerem; zna urządzenia wchodzące w skład zestawu komputerowego; poprawnie obsługuje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA Klasa VI Wymagania na ocenę śródroczną: Niedostateczną Uczeń nie spełnia wymogów na ocenę dopuszczającą. Dopuszczającą wymienia podstawowe

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 6

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 6 Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 6 Dział: Bieganie po ekranie. Poznajemy program Stykz - zna pojęcie animacja poklatkowa - zna zasady tworzenia animacji poklatkowej - wymienia etapy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie IIIa gimnazjum

Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie IIIa gimnazjum Lp. Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie IIIa gimnazjum 1. Internet i sieci [17 godz.] 1 Sieci komputerowe. Rodzaje sieci, topologie, protokoły transmisji danych w sieciach. Internet jako sie rozległa

Bardziej szczegółowo

Ocena dostateczna uczeń: - zna pojęcia prawo autorskie, licencja; - wie, jakie wytwory podlegają ochronie prawnej;

Ocena dostateczna uczeń: - zna pojęcia prawo autorskie, licencja; - wie, jakie wytwory podlegają ochronie prawnej; Wymagania programowe z informatyki w klasie II Opracowano na podstawie Planu wynikowego nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia dostępnego na stronie http://edukacja.helion.pl Cel

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4

Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4 Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4 Dopuszczająca: Zna i rozumie przepisy obowiązujące w pracowni komputerowej. Przestrzega regulaminu pracowni. Rozróżnia podstawowe typy współczesnych komputerów.

Bardziej szczegółowo

Kryteria końcoworoczne oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum w roku szkolnym 2015/2016

Kryteria końcoworoczne oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum w roku szkolnym 2015/2016 Kryteria końcoworoczne oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum w roku szkolnym 2015/2016 Ocena dopuszczająca - stosuje wybrane zasady właściwego zachowywania się w pracowni komputerowej,

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA.

INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH Autorzy scenariusza:

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. Temat może zostać zrealizowany jako wprowadzający do zagadnień opracowywania i prezentowania informacji.

SCENARIUSZ LEKCJI. Temat może zostać zrealizowany jako wprowadzający do zagadnień opracowywania i prezentowania informacji. SCENARIUSZ LEKCJI Autorzy scenariusza: OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH

Bardziej szczegółowo

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Uruchamianie edytora OpenOffice.ux.pl Writer 9 Dostosowywanie środowiska pracy 11 Menu Widok 14 Ustawienia dokumentu 16 Rozdział 2. OpenOffice

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Nr 1 w Olkuszu Wymagania edukacyjne INFORMATYKA poziom podstawowy. Rok szkolny 2016/2017

Zespół Szkół Nr 1 w Olkuszu Wymagania edukacyjne INFORMATYKA poziom podstawowy. Rok szkolny 2016/2017 1. Źródła informacji i metody komunikacji Podaje kilka przykładów źródeł informacji. Uruchamia program edukacyjny i szuka informacji na zadany temat, np. w encyklopedii multimedialnej. Określa pojęcia:

Bardziej szczegółowo

Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej Zajęcia Komputerowe dla Szkoły Podstawowej klasy IV-VI

Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej Zajęcia Komputerowe dla Szkoły Podstawowej klasy IV-VI Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej Zajęcia Komputerowe dla Szkoły Podstawowej klasy IV-VI PLAN WYNIKOWY do realizacji zajęć komputerowych KLASA VI Autor: Grażyna Koba, Wyd. MiGra,

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA W GIMNAZJUM Niezbędne wymagania edukacyjne na poszczególne oceny

INFORMATYKA W GIMNAZJUM Niezbędne wymagania edukacyjne na poszczególne oceny INFORMATYKA W GIMNAZJUM Niezbędne wymagania edukacyjne na poszczególne oceny (III etap edukacyjny wg podstawy programowej przedmiotu) CELE KSZTAŁCENIA WYMAGANIA OGÓLNE I. Bezpieczne posługiwanie się komputerem

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z informatyki

Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2004 roku w sprawie zasad oceniania,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV Szkoły Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV Szkoły Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV Szkoły Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZOSTAŁ SKONSTRUOWANY W OPARCIU

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa II

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa II Podręcznik: Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa II Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org.

Bardziej szczegółowo

1. Budowa i zastosowanie komputera Wymagania programowe na: Temat lekcji 6 5 4 3 2 1

1. Budowa i zastosowanie komputera Wymagania programowe na: Temat lekcji 6 5 4 3 2 1 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w klasie III gimnazjum Podręcznik: Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org.

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA INFORMACJI

PREZENTACJA INFORMACJI PLAN WYNIKOWY Z TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ W KLASACH TECHNIKUM (2 godz. Tyg. ) roczny cykl nauczania NR DKOS 4015 214/02 Lp Temat Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe PREZENTACJA INFORMACJI 1.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i sposoby sprawdzania edukacyjnych osiągnięć uczniów z informatyki

Wymagania edukacyjne i sposoby sprawdzania edukacyjnych osiągnięć uczniów z informatyki Wymagania edukacyjne i sposoby sprawdzania edukacyjnych osiągnięć uczniów z informatyki INFORMATYKA POZIOM PODSTAWOWY (klasy I) Cele kształcenia wymagania ogólne 1. Bezpieczne posługiwanie się komputerem

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. Po zajęciach uczeń wie umie zna/rozumie

SCENARIUSZ LEKCJI. Po zajęciach uczeń wie umie zna/rozumie SCENARIUSZ LEKCJI 1) Wstępne czynności organizacyjne. 2) Uruchomienie pokazu multimedialnego. 3) Przypomnienie wiadomości z poprzednich lekcji. 4) Podanie tematu lekcji: Urządzenia oparte na technologii

Bardziej szczegółowo

Propozycje wymagań dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym

Propozycje wymagań dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Propozycje wymagań dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Lp. Uczeń: K (2) P (3) R (4) D (5) N Uwagi 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej X X X X 2. Wie, na czym polega bezpieczna

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE PRZEDMIOTOWE Z INFORMATYKI W KLASIE III W GIMNAZJUM NR 9 W GORZOWIE WLKP.

OCENIANIE PRZEDMIOTOWE Z INFORMATYKI W KLASIE III W GIMNAZJUM NR 9 W GORZOWIE WLKP. OCENIANIE PRZEDMIOTOWE Z INFORMATYKI W KLASIE III W GIMNAZJUM NR 9 W GORZOWIE WLKP. Janina Kochan, Robert Szymański Gimnazjum nr 9 ARKUSZ KALKULACYJNY Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji. opisać strukturę prezentacji i budowę poszczególnych slajdów; opisać etapy projektowania prezentacji multimedialnej.

Scenariusz lekcji. opisać strukturę prezentacji i budowę poszczególnych slajdów; opisać etapy projektowania prezentacji multimedialnej. Scenariusz lekcji 1 TEMAT LEKCJI Projektowanie i przygotowanie prezentacji multimedialnej 2 CELE LEKCJI 2.1 Wiadomości Uczeń potrafi: opisać strukturę prezentacji i budowę poszczególnych slajdów; opisać

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z przedmiotu Informatyka

Kryteria oceniania z przedmiotu Informatyka Kryteria oceniania z przedmiotu Informatyka w klasie 6 Szkoły Podstawowej (2 godziny przedmiotu tygodniowo) Dział: Podstawy tworzenia stron i ich publikacja uczeń nie zna pojęć: domena, hosting, plik.

Bardziej szczegółowo