Wpływ ustawy o charakterystyce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wpływ ustawy o charakterystyce"

Transkrypt

1 Wpływ ustawy o charakterystyce. energetycznej budynków na strategie modernizacji obszaru wytwarzania ciepła dr inż. Arkadiusz Węglarz Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

2 Ustawa określa: GŁÓWNE CELE USTAWY Z DNIA 29 SIERPNIA 2014 R. O CHARAKTERYSTYCE ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW 1) zasady sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej; 2) zasady kontroli systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji w budynkach; 3) zasady prowadzenia centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków; 4) sposób opracowania krajowego planu działań mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 2

3 ZASADY SPORZĄDZANIA ŚWIADECTW CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ Właściciel lub zarządca budynku lub części budynku lub osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe, prawo do lokalu, lub osoba, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, lub najemca, zapewnia sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku lub części budynku: 1) zbywanego na podstawie umowy sprzedaży; 2) zbywanego na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu; 3) wynajmowanego. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 3 3

4 ZASADY SPORZĄDZANIA ŚWIADECTW CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ Świadectwo charakterystyki energetycznej sporządza się na podstawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku. Sporządzając świadectwo charakterystyki energetycznej, uwzględnia się parametry techniczne konstrukcji i instalacji budynku oraz parametry techniczne źródła ciepła zasilającego budynek lub część budynku. Świadectwo charakterystyki energetycznej sporządza się z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, w którym prowadzony jest centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 4

5 ZASADY SPORZĄDZANIA ŚWIADECTW CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ Świadectwa charakterystyki energetycznej nie sporządza się dla budynku: podlegającego ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; używanego jako miejsce kultu i do działalności religijnej; przemysłowego oraz gospodarczego niewyposażonych w instalacje zużywające energię, z wyłączeniem instalacji oświetlenia wbudowanego; mieszkalnego, przeznaczonego do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku; wolnostojącego o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2; gospodarstw rolnych o wskaźniku EP określającym roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną nie wyższym niż 50 kwh/(m2 rok). Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 5

6 ZASADY SPORZĄDZANIA ŚWIADECTW CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ Świadectwo charakterystyki energetycznej zawiera: dane identyfikacyjne budynku lub części budynku; charakterystykę energetyczną budynku lub części budynku; zalecenia określające zakres i rodzaj robót budowlanoinstalacyjnych, które poprawią charakterystykę energetyczną budynku lub części budynku Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 6

7 ZASADY SPORZĄDZANIA ŚWIADECTW CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ Właściciel lub zarządca budynku lub części budynku lub osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, lub osoba, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, przekazuje odpowiednio nabywcy albo najemcy: świadectwo charakterystyki energetycznej przy zawarciu umowy sprzedaży albo zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu; kopię świadectwa charakterystyki energetycznej przy zawarciu umowy najmu. Nabywca albo najemca nie mogą zrzec się prawa do dostarczenia świadectwa charakterystyki energetycznej Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 7

8 ZASADY SPORZĄDZANIA ŚWIADECTW CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne przez 10 lat od dnia jego sporządzenia. Świadectwo charakterystyki energetycznej traci ważność przed upływem terminu, jeżeli w wyniku przeprowadzonych robót budowlano-instalacyjnych uległa zmianie charakterystyka energetyczna budynku lub części budynku. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, metodologię wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku, sposób sporządzania oraz wzory świadectw charakterystyki energetycznej. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 8

9 ZASADY SPORZĄDZANIA ŚWIADECTW CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ Świadectwo charakterystyki energetycznej sporządza osoba, która: 1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 2) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe; Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 9

10 ZASADY SPORZĄDZANIA ŚWIADECTW CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ Świadectwo charakterystyki energetycznej sporządza osoba, która: 3) ukończyła: a) studia wyższe zakończone uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera, inżyniera architekta, inżyniera architekta krajobrazu, inżyniera pożarnictwa, magistra inżyniera architekta, magistra inżyniera architekta krajobrazu, magistra inżyniera pożarnictwa albo magistra inżyniera, albo b) studia wyższe inne niż wymienione w lit. a oraz studia podyplomowe, których program uwzględnia zagadnienia związane z charakterystyką energetyczną budynków, wykonywaniem audytów energetycznych budynków, budownictwem energooszczędnym i odnawialnymi źródłami energii, lub 4) posiada uprawnienia budowlane, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 10

11 ZASADY SPORZĄDZANIA ŚWIADECTW CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku nie może być sporządzane przez właściciela lub zarządcę tego budynku lub tej części budynku oraz osobę, której przysługuje w tym budynku lub w tej części budynku spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu albo spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 11

12 ZASADY KONTROLI SYSTEMU OGRZEWANIA I SYSTEMU KLIMATYZACJI W BUDYNKACH Właściciel lub zarządca budynku jest obowiązany poddać budynki w czasie ich użytkowania kontroli: 1) okresowej, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego systemu ogrzewania, z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów oraz dostosowania ich mocy do potrzeb użytkowych: a) co najmniej raz na 5 lat dla kotłów o nominalnej mocy cieplnej od 20 kw do 100 kw, b) co najmniej raz na 2 lata dla kotłów opalanych paliwem ciekłym lub stałym o nominalnej mocy cieplnej ponad 100 kw, c) co najmniej raz na 4 lata dla kotłów opalanych gazem o nominalnej mocy cieplnej ponad 100 kw; Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 12

13 ZASADY KONTROLI SYSTEMU OGRZEWANIA I SYSTEMU KLIMATYZACJI W BUDYNKACH Właściciel lub zarządca budynku jest obowiązany poddać budynki w czasie ich użytkowania kontroli: okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na ocenie efektywności energetycznej zastosowanych urządzeń chłodniczych o mocy chłodniczej nominalnej większej niż 12 kw. Kontrole systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji obejmują ocenę sprawności tych systemów oraz ich dostosowania do potrzeb użytkowych budynku. Nie dokonuje się kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji, w których od ostatniej takiej kontroli nie dokonano zmian mających wpływ na ich efektywność energetyczną. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 13

14 ZASADY KONTROLI SYSTEMU OGRZEWANIA I SYSTEMU KLIMATYZACJI W BUDYNKACH Kontroli systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji w budynku może dokonywać osoba, która posiada: uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej lub kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 14

15 ZASADY PROWADZENIA CENTRALNEGO REJESTRU CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa prowadzi centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków, który obejmuje wykazy: osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej; osób uprawnionych do kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji; świadectw charakterystyki energetycznej; protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 15

16 ZASADY PROWADZENIA CENTRALNEGO REJESTRU CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW Centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków jest prowadzony z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego. Świadectwa charakterystyki energetycznej i protokoły z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji zawarte w wykazach są zapisywane automatycznie po ich wygenerowaniu w systemie teleinformatycznym przez osobę, która je sporządziła. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 16

17 ZASADY PROWADZENIA CENTRALNEGO REJESTRU CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, przy użyciu systemu teleinformatycznego, dokonuje weryfikacji świadectw charakterystyki energetycznej oraz protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji, pod kątem prawidłowości i rzetelności ich sporządzenia oraz biorąc pod uwagę przepisy techniczno-budowlane oraz zasady wiedzy technicznej. Weryfikacji, o której mowa, dokonuje się z urzędu lub na wniosek właściciela budynku itp.. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 17

18 KRAJOWY PLAN DZIAŁAŃ MAJĄCY NA CELU ZWIĘKSZENIE LICZBY BUDYNKÓW O NISKIM ZUŻYCIU ENERGII Krajowy plan działań zawiera w szczególności: definicję budynków o niskim zużyciu energii oraz ich szczegółowe cechy; działania administracji rządowej podejmowane w celu promowania budynków o niskim zużyciu energii, w tym w zakresie projektowania, budowy i przebudowy budynków w sposób zapewniający ich energooszczędność, oraz zwiększenia pozyskania energii ze źródeł odnawialnych w nowych oraz istniejących budynkach; harmonogram osiągania celów. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 18

19 Kto: PRZEPISY KARNE sporządza świadectwo charakterystyki energetycznej, nie spełniając wymagań, nie spełnia obowiązku przechowywania dokumentów na podstawie których zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej, nie spełnia obowiązku ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, nie spełnia obowiązku, kontroli okresowej, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego systemu ogrzewania, z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów dokonuje kontroli systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji, nie spełniając wymagań, podlega karze grzywny. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 19

20 Standard budynku o niemal zerowym zapotrzebowaniu na energię (NZEB) Lp. Rodzaj budynku Cząstkowe maksymalne wartości zapotrzebowania na nieodnawialna energię pierwotną na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej [kwh/(m 2 rok) od 1 stycznia 2014 od 1 stycznia 2017 od 1 stycznia Budynek mieszkalny: a) jednorodzinny b) wielorodzinny Budynek zamieszkania zbiorowego Budynek użyteczności publicznej: a) opieki zdrowotnej b) pozostałe Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 20

21 Standard budynku o niemal zerowym zapotrzebowaniu na energię (NZEB) Lp. Rodzaj przegrody i temperatura w pomieszczeniu t i Współczynnik przenikania ciepła U C(max) [W/m 2 K) od 1 stycznia 2014 od 1 stycznia 2017 od 1 stycznia Ściany zewnętrzne: a) przy t i 16 o C b) przy 8 o C t i < 16 o C c) przy t i < 8 o C 2. Dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami: a) przy ti 16 o C b) przy 8 o C ti < 16 o C c) przy ti < 8 o C 3. Okna (z wyjątkiem okien połaciowych), drzwi balkonowe i powierzchnie przezroczyste nieotwieralne: a) przy ti 16 o C b) przy 8 o C ti < 16 o C Okna połaciowe a) przy ti 16 o C b) przy 8 o C ti < 16 o C 0,25 0,45 0,90 0,20 0,30 0,70 1,3 1,8 1,5 1,8 0,23 0,45 0,90 0,18 0,30 0,70 0,20 0,45 0,90 0,15 0,30 0,70 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 21 1,1 1,6 1,3 1,6 0,9 1,4 1,1 1,4

22 Opis Średnie koszty modernizacji budynków na poziomie kraju [mln zł], w przedziale Średnie oszczędności energii pierwotnej po modernizacji na poziomie kraju [Mtoe/rok], w przedziale: POTENCJAŁ GŁĘBOKIEJ TERMOMODERNIZACJI ENERGIA PIERWOTNA Domy jednorodzinne Od do Od 2,7 do 10,6 Domy wielorodzinne Od do Od 2,2 do 8,7 Budynki niemieszkalne Od do Od 1,5 do 5,9 Wszystkie budynki Od do Od 6,0 do 23,9 Koszt uzyskania 1toe oszczędności energii pierwotnej Przyjęty czas życia efektów inwestycji 20 lat [zł/toe]], w przedziale: Od do Od do Od do Od do Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 22

23 Liczba: CHARAKTERYSTYKA ILOŚCIOWA KRAJOWEGO CIEPŁOWNICTWA eksploatowanych ciepłowni komunalnych kotłów - 13,500 węzłów ciepłowniczych Ogrzewana: powierzchnia 207 mln m² kubatura mln m³ Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 23

24 RYNEK CIEPŁA W POLSCE W SEKTORZE KOMUNALNO-BYTOWYM Rok 2009 Rok 2012 Ogrzewanie pomieszczeń według technik ogrzewania według [1] Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 24

25 RYNEK CIEPŁA W POLSCE W SEKTORZE KOMUNALNO-BYTOWYM Rok 2009 Rok 2012 kocioł dwufunkcyjny lub ogrzewacz wody - paliwa stałe 18% inne techniki 1% brak ciepłej wody bieżącej 5% kocioł dwufunkcyjny gazowy 6% instalacja ciepłownicza 24% piecyk łazienkowy gazowy 22% bojler lub terma elektryczna 24% Ogrzewanie wody według technik ogrzewania zgodnie z [1] Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 25

26 RYNEK CIEPŁA W POLSCE W SEKTORZE KOMUNALNO-BYTOWYM W sektorze komunalno-bytowym rynek ciepła w Polsce wygląda następująco (wartości przybliżone): 70% ogółu ciepła wytwarzanego w kraju przeznaczone jest na potrzeby komunalno-bytowe, 48% ogółu ciepła konsumowanego przez odbiorców w sektorze komunalno-bytowym pochodzi z sieci ciepłowniczych, 41% ogółu gospodarstw domowych korzysta z ciepła sieciowego, natomiast na terenach miejskich odsetek korzystających wynosi około 60% [10], 26% ciepła ogółem dostarczanego dla celów komunalnych przeznaczone jest na potrzeby podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 26

27 CHARAKTERYSTYKA ŹRÓDEŁ CIEPŁA W POLSCE W 2011 r. całkowita moc cieplna zainstalowana u koncesjonowanych wytwórców ciepła wynosiła ,0 MW (w 2002 r ,8 MW), a moc osiągalna ,1 MW (w 2002 r ,4 MW). Produkcja ciepła w 2011 r. wyniosła 421,3 tys. TJ łącznie z ciepłem wytworzonym w procesach technologicznych (odzysk ciepła). Ponad 64% wyprodukowanego ciepła, tj. 252,2 tys. TJ zostało wytworzone w kogeneracji z produkcją energii elektrycznej. Jednak tylko 21% wszystkich badanych koncesjonowanych przedsiębiorstw wytwarzało ciepło w kogeneracji. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 27

28 PRZECIĘTNY WIEK KOTŁÓW W NAJWIĘKSZYCH ELEKTROCIEPŁOWNIACH W POLSCE Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 28

29 STRUKTURA TECHNOLOGICZNA SYSTEMÓW Koncesjonowane przedsiębiorstwa ciepłownicze dysponowały w 2011 r. sieciami o długości km sieci w kanałach ciepłowniczych 54%, sieci napowietrzne 6%, sieci preizolowane 38%, inne 2%, Sprawność systemów ciepłowniczych w Polsce wynosi 50-86% (średnio około 56 %), natomiast w UE od 70-91%. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 29

30 sieci do 10 lat 27%, STRUKTURA WIEKOWA SYSTEMÓW PRZESYŁOWYCH sieci od 11 do 20 lat 29%, sieci od 21 do 30 lat 24%, sieci od 31 do 40 lat 16%, sieci powyżej 40 lat 4%. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 30

31 WSKAŹNIK STRAT PRZESYŁU Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 31

32 PRZEBIEG WSKAŹNIKA MOCY ZAMÓWIONEJ Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 32

33 TENDENCJE W ROZWOJU NOWYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA I SIECI CIEPŁOWNICZYCH Dostawcy ciepła sieciowego koncentrują się na modernizacji istniejących źródeł ciepła. Proces odłączania się od sieci ciepłowniczych przez odbiorców determinowany jest niekorzystnymi relacjami ekonomicznymi. Następuje zamiana grupowych węzłów cieplnych na indywidualne. Następuje redukcja średnic elementów sieci ciepłowniczych do warunków optymalnych przepływów. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 33

34 EFEKTYWNE SYSTEMY CIEPŁOWNICZE I CHŁODNICZE Dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej definiuje efektywne systemy ciepłownicze i chłodnicze jako systemy w którym do produkcji ciepła lub chłodu wykorzystuje się: w co najmniej 50% energię ze źródeł odnawialnych, lub w co najmniej 50% ciepło odpadowe, lub w co najmniej 75% ciepło pochodzące z kogeneracji, lub w co najmniej 50% wykorzystuje ww. połączenie technologii. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 34

35 PODSUMOWANIE cechą charakterystyczną polskiego rynku ciepłowniczego jest zaawansowany wiek istniejących urządzeń wytwórczych (np. dla sześciu największych EC w Polsce średni wiek urządzeń wynosi 35 lat)., wysoki stopień dekapitalizacji infrastruktury sieciowej (w 2010 r. ok. 60%) może powodować rosnące straty przesyłowe. Według URE średni poziom strat zwiększył się z 11,8% w 2002 r. do 12,7% w 2010 r., ciepło z sieci ciepłowniczych dostarczanych do odbiorców indywidualnych (domów jednorodzinnych) stanowi ok. 1,5% wolumenu sprzedaży, w systemach ciepłowniczych w Polsce tylko ok. 15% źródeł ciepła pracuje w kogeneracji Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 35

36 PODSUMOWANIE obliczeniowe roczne zapotrzebowanie ciepła do ogrzewania nowych budynków obecnie przyłączanych do sieci ciepłowniczej (ok. 80 KW/m 2 rok) jest prawie dwukrotnie niższe od zapotrzebowania dla obiektów już przyłączonych do sieci (ok KW/m 2 rok), wdrażanie systemu charakterystyki energetycznej spowoduje dalsze obniżenie zapotrzebowania na ciepło, na etapie planowania modernizacji lub rozbudowy źródeł ciepła powinna być przeprowadzana ocena efektywności energetycznej sieci ciepłowniczej (strat przesyłu), która pozwoliłaby określić celowość rozpraszania źródeł ciepła i budowy mikrosieci, Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 36

37 PODSUMOWANIE ocena efektywności energetycznej sieci ciepłowniczej powinna uwzględniać potencjalną zmianę zamówionej mocy cieplnej przez odbiorców, których obiekty będą poddane termomodernizacji oraz ewentualnych nowych odbiorców, w tym także istniejących obiektów zasilanych dotychczas z innych źródeł energii cieplnej, na etapie planowania dobór optymalnego rozwiązania źródła ciepła dla budynków (ich zespołów) wymaga przeprowadzenia skomplikowanej, wielokryterialnej, szczegółowej analizy energetyczno-ekonomicznej, opartej na danych charakteryzujących cechy energetyczne, instalacyjne oraz eksploatacyjne budynku, łącznie z profilami rozbioru energii. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 37

38 ŹRÓDŁA INFORMACJI 1. Zużycie energii w gospodarstwach domowych w 2012 roku, GUS Warszawa U S T A W A z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków. 3. Bogusław Regulski, Piotr Ziembicki, Jan Bernasiński, Arkadiusz Węglarz, Rynek ciepłowniczy w Polsce, Rynek Energii nr 4/2014 str Arkadiusz Węglarz, Jerzy Żurawski, Projektowanie w nowych warunkach, Rynek Instalacyjny nr10 /2014 Październik Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 38

39 Laboratorium przemysłowe Polsko-Japońskiego Centrum Efektywności Energetycznej Dziękuję za uwagę Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. ul. Nowowiejska 21/25 tel fax Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 39

ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W BUDYNKACH KOMUNALNYCH PORADNIK

ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W BUDYNKACH KOMUNALNYCH PORADNIK ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W BUDYNKACH KOMUNALNYCH PORADNIK Kraków wrzesień 2009 Wydawca: Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités: ul. Sławkowska 17/30, 31-016 Kraków tel./fax: +48 12 429 17 93 e-mail:

Bardziej szczegółowo

www.rcl.gov.pl USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 2) energia energię pierwotną lub energię finalną;

www.rcl.gov.pl USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 2) energia energię pierwotną lub energię finalną; Dziennik Ustaw Nr 94 5569 Poz. 551 Art. 1. Ustawa określa: Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) krajowy cel w zakresie oszczędnego gospodarowania energią; 2) zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1.

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/26 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Opracowano na podstawie Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 551. Rozdział 1 Przepisy ogólne Ustawa określa: Art. 1. 1)

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 4 marca 2011 r. o efektywności energetycznej 1)

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 4 marca 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA z dnia 4 marca 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Ustawa określa: Art. 1. 1) krajowy cel w zakresie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1.

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Ustawa określa: Art. 1. 1) krajowy cel w zakresie oszczędnego gospodarowania energią; 2) zadania jednostek sektora

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/114 Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) (Dz. U. z dnia 10 maja 2011 r.)

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) (Dz. U. z dnia 10 maja 2011 r.) Dz.U.2011.94.551 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) (Dz. U. z dnia 10 maja 2011 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) krajowy cel w zakresie oszczędnego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/83 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Odnośnik

Bardziej szczegółowo

z dnia. o efektywności energetycznej 1),2) Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia. o efektywności energetycznej 1),2) Rozdział 1 Przepisy ogólne Projekt z dnia 08.01.2015 r. wersja 1.21 U S T AWA z dnia. o efektywności energetycznej 1),2) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) zasady opracowania krajowego planu działań dotyczącego

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK po wydajności energetycznej do wykorzystania podczas kursów szkoleniowych dla miejskich/gminnych zarządców energii

PRZEWODNIK po wydajności energetycznej do wykorzystania podczas kursów szkoleniowych dla miejskich/gminnych zarządców energii WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. PRZEWODNIK po wydajności energetycznej do wykorzystania podczas kursów szkoleniowych dla miejskich/gminnych zarządców energii Autorzy: Kinga Świtalska,

Bardziej szczegółowo

- o efektywności energetycznej z projektami aktów wykonawczych.

- o efektywności energetycznej z projektami aktów wykonawczych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-127-10 Druk nr 3514 cz. I Warszawa, 21 października 2010 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny

Bardziej szczegółowo

Ocena wpływu poprawy efektywności energetycznej, w szczególności budynków w standardzie niemal zeroenergetycznym, na jakość powietrza w Polsce

Ocena wpływu poprawy efektywności energetycznej, w szczególności budynków w standardzie niemal zeroenergetycznym, na jakość powietrza w Polsce KRAJOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII S.A. Ocena wpływu poprawy efektywności energetycznej, w szczególności budynków w standardzie niemal zeroenergetycznym, na jakość powietrza w Polsce Dr inż. Arkadiusz

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.10.243.1623 Dz.U.11.32.159 Dz.U.11.45.235 Dz.U.11.94.551 Dz.U.11.135.789 Dz.U.11.142.829 Dz. U.11.185.1092 Dz.U.11.232.1377 Dz.U.2012.472 Dz.U.2012.951 Dz.U.2012.1256 Dz.U.2013.984 USTAWA z dnia 7

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacje zawodowe i kadry dla zielonego budownictwa

Kwalifikacje zawodowe i kadry dla zielonego budownictwa Kwalifikacje zawodowe i kadry dla zielonego budownictwa Ocena bieżącej sytuacji w sektorze budownictwa i szkolnictwa zawodowego w Polsce pod kątem realizacji krajowych celów roku 2020 w zakresie podniesienia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 551, z 2012 r. poz. 951, 1203, 1397, z 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. 1. Wprowadzenie. Projekt 08.01. 2015 r. wersja 1.21

Uzasadnienie. 1. Wprowadzenie. Projekt 08.01. 2015 r. wersja 1.21 Projekt 08.01. 2015 r. wersja 1.21 Uzasadnienie 1. Wprowadzenie Projekt ustawy o efektywności energetycznej wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1.

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/23 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 551, z 2012 r. poz. 951, 1203,

Bardziej szczegółowo

Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2011

Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2011 Ministerstwo Gospodarki Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2011 Warszawa, 10 sierpnia 2011 r. 1 WSTĘP Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej,

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚC ENERGETYCZNA W SYSTEMACH BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH

EFEKTYWNOŚC ENERGETYCZNA W SYSTEMACH BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie na stronie:

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/79 Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa Prawo budowlane, zwana dalej ustawą, normuje działalność obejmującą

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. Rozdział 1. Przepisy ogólne

U S T AWA. z dnia. Rozdział 1. Przepisy ogólne Projekt 12.06.2014 r. wersja 1.16. U S T AWA z dnia o efektywności energetycznej 1),2) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) zasady opracowania krajowego planu działań w zakresie efektywności

Bardziej szczegółowo

Utrzymanie obiektów budowlanych w świetle obowiązujących przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U.

Utrzymanie obiektów budowlanych w świetle obowiązujących przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Utrzymanie obiektów budowlanych w świetle obowiązujących przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm. ) Ogólne warunki użytkowania

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLVI/432/2014 RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE Z DNIA 26 CZERWCA 2014 ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLVI/432/2014 RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE Z DNIA 26 CZERWCA 2014 ROKU 42-693 Krupski Młyn, ul. Główna 5 tel. (032) 285-70-13, fax. (032) 284-84-36, e-mail: atgroupsa@atgroupsa.pl www.atgroupsa.pl NIP: 645-19-95-494 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLVI/432/2014 RADY MIEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 2

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 2 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej KRAJOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII S.A. ul. Mokotowska 35, 00-560 Warszawa tel. +48 22 626-09-10 fax: +48 22 626-09-11 Opracowanie zakresu oraz

Bardziej szczegółowo

Jakość energetyczna a wartość. Jerzy Żurawski

Jakość energetyczna a wartość. Jerzy Żurawski Jakość energetyczna a wartość rynkowa nieruchomości Jerzy Żurawski Plan wystąpienia 1. Pierwsze doświadczenia wpływu jakości energetycznej budynku na decyzje przy zakupie 2. Aktualne wymagania prawne 3.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY ver 2.0

PROGRAM PRIORYTETOWY ver 2.0 Ocena programu priorytowego dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych NF-15 / NF-40 realizowanego przez NFOŚiGW (propozycja nowego tekstu) PROGRAM PRIORYTETOWY ver 2.0 Tytuł programu: Poprawa

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej

Poprawa efektywności energetycznej Załącznik nr 1 do umowy nr.. z dnia... PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 3) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych 1. Cel programu Oszczędność

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1459. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI W BUDYNKACH, INSTALACJACH I WEWNĘTRZNYCH SIECIACH PRZESYŁOWYCH... 6

SPIS TREŚCI W BUDYNKACH, INSTALACJACH I WEWNĘTRZNYCH SIECIACH PRZESYŁOWYCH... 6 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Opracowanie zakresu oraz zasad wykonania audytu energetycznego do programu Wsparcie przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje

Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje Spis treści 1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie... 2 1.1. Ochrona atmosfery... 2 1.1.1 Poprawa efektywności

Bardziej szczegółowo