RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. ZA I KWARTAŁ 2010 ROKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. ZA I KWARTAŁ 2010 ROKU"

Transkrypt

1 RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A.

2 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR za okres : do do do do Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Banku Zachodniego WBK S.A. I Przychody odsetkowe II Przychody prowizyjne III Wynik operacyjny IV Zysk przed opodatkowaniem V Zysk netto naleŝny udziałowcom jednostki dominującej VI Przepływy pienięŝne netto - razem VII Aktywa razem VIII Zobowiązania wobec banków oraz banku centralnego IX Zobowiązania wobec klientów X Zobowiązania razem XI Kapitały razem XII Kapitały mniejszości XIII Zyski udziałowców mniejszościowych XIV Liczba akcji XV Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 86,76 71,64 22,46 15,24 XVI Współczynnik wypłacalności 13,55% 10,37% XVII Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 3,19 1,63 0,80 0,35 XVIII Zysk rozwodniony na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 3,19 1,63 0,80 0,35 XIX Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 4,00-1,01 - Dane dotyczące sprawozdania finansowego Banku Zachodniego WBK S.A. I Przychody odsetkowe II Przychody prowizyjne III Wynik operacyjny IV Zysk przed opodatkowaniem V Zysk za okres VI Przepływy pienięŝne netto - razem VII Aktywa razem VIII Zobowiązania wobec banków oraz banku centralnego IX Zobowiązania wobec klientów X Zobowiązania razem XI Kapitał własny XII Liczba akcji XIII Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 79,06 65,10 20,47 13,85 XIV Współczynnik wypłacalności 12,87% 9,45% XV Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 3,42 4,07 0,86 0,88 XVI Zysk rozwodniony na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 3,41 4,06 0,86 0,88 XVII Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 4,00-1,01 - Wybrane dane finansowe na Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej Dane dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej w tys. PLN w tys. EUR w tys. PLN w tys. EUR I Aktywa razem II Zobowiązania wobec banków oraz banku centralnego III Zobowiązania wobec klientów IV Zobowiązania razem V Kapitały razem VI Kapitały mniejszości RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A.

3 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A.

4 Spis treści: Skonsolidowany rachunek zysków i strat... 5 Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów... 5 Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej... 6 Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitałach własnych... 7 Skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pienięŝnych... 8 Rachunek zysków i strat Banku Zachodniego WBK S.A... 9 Sprawozdanie z całkowitych dochodów Banku Zachodniego WBK S.A Sprawozdanie z sytuacji finansowej Banku Zachodniego WBK S.A Zestawienie zmian w kapitałach własnych Banku Zachodniego WBK S.A Sprawozdanie z przepływu środków pienięŝnych Banku Zachodniego WBK S.A NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. ZA I KWARTAŁ 2010 R Zasady sporządzania sprawozdania finansowego Opis organizacji Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A Wynik z tytułu odsetek Wynik z tytułu prowizji Wynik handlowy i rewaluacja Wynik na pozostałych instrumentach finansowych Odpisy netto z tytułu utraty wartości naleŝności kredytowych Koszty pracownicze Koszty działania banku NaleŜności od banków NaleŜności od klientów Zobowiązania wobec banków Zobowiązania wobec klientów Podmioty powiązane Objaśnienia sezonowości lub cykliczności śródrocznej działalności Opis czynników i zdarzeń o charakterze nietypowym Emisje, wykup lub spłaty instrumentów kapitałowych lub dłuŝnych Dywidenda na akcję Przychody i wyniki segmentów biznesowych Zmiany w strukturze jednostki w ciągu I kwartału 2010 r Zmiany zobowiązań warunkowych Zobowiązania pozabilansowe z tytułu transakcji pochodnych Zasady konwersji złotych na EUR Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA Banku Zachodniego WBK S.A Akcje Banku Zachodniego WBK S.A. posiadane przez osoby zarządzające i nadzorujące Informacja o wszczętych postępowaniach sądowych Informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zaleŝną poręczeń lub gwarancji Czynniki, które mogą mieć wpływ na wyniki finansowe w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału Zdarzenia, które wystąpiły po dacie zakończenia okresu sprawozdawczego Sytuacja makroekonomiczna w I kwartale 2010 r Opis sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. po I kwartale 2010 r Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I kwartale 2010 r

5 w tys. zł Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres: od do od do Przychody odsetkowe Koszty odsetkowe ( ) ( ) Wynik z tytułu odsetek Nota Przychody prowizyjne Koszty prowizyjne (54 086) (48 113) Wynik z tytułu prowizji Nota Przychody z tytułu dywidend Wynik handlowy i rewaluacja Nota Wynik na pozostałych instrumentach finansowych Nota Wynik na sprzedaŝy podmiotów zaleŝnych i stowarzyszonych - - Pozostałe przychody operacyjne Odpisy netto z tytułu utraty wartości naleŝności kredytowych Nota 7 (70 362) ( ) Koszty operacyjne w tym: ( ) ( ) Koszty pracownicze i koszty działania banku Nota 8, 9 ( ) ( ) Amortyzacja (31 838) (30 123) Pozostałe koszty operacyjne (7 362) (6 620) Wynik operacyjny Udział w zysku (stracie) jednostek wycenianych metodą praw własności (211) (2 926) Zysk przed opodatkowaniem ObciąŜenie z tytułu podatku dochodowego (98 902) (31 407) Zysk za okres w tym: zysk naleŝny udziałowcom jednostki dominującej zysk naleŝny udziałowcom mniejszościowym Zysk na akcję Podstawowy (zł/akcja) 3,19 1,63 Rozwodniony (zł/akcja) 3,19 1,63 Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres: od do od do Zysk za okres Pozostałe całkowite dochody netto: Wycena aktywów finansowych dostępnych do sprzedaŝy Wycena instrumentów zabezpieczających przepływy pienięŝne (6 631) Pozostałe całkowite dochody netto, razem CAŁKOWITY DOCHÓD ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY Dochód całkowity ogółem przypadający: Udziałowcom jednostki dominującej Udziałowcom mniejszościowym

6 w tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień: AKTYWA Gotówka i operacje z bankami centralnymi NaleŜności od banków Nota Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu Pochodne instrumenty zabezpieczające NaleŜności od klientów Nota Inwestycyjne aktywa finansowe Inwestycje w podmioty stowarzyszone i wspólne przedsięwzięcia Wartości niematerialne Rzeczowy majątek trwały NaleŜności z tytułu bieŝącego podatku dochodowego Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego netto Pozostałe aktywa Aktywa razem PASYWA Zobowiązania wobec banku centralnego Zobowiązania wobec banków Nota Pochodne instrumenty zabezpieczające Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu Zobowiązania wobec klientów Nota Zobowiązania z tytułu emisji dłuŝnych papierów wartościowych Zobowiązania z tytułu bieŝącego podatku dochodowego Pozostałe pasywa Zobowiązania razem Kapitały Kapitały własne naleŝne udziałowcom jednostki dominującej Kapitał akcyjny Pozostałe kapitały Kapitał z aktualizacji wyceny Zyski zatrzymane Wynik roku bieŝącego Kapitały mniejszości Kapitały razem Pasywa razem

7 w tys. zł Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitałach własnych Zestawienie zmian w kapitałach skonsolidowanych Kapitał akcyjny Pozostałe kapitały Kapitał z aktualizacji wyceny Zyski zatrzymane oraz wynik roku bieŝącego Kapitały mniejszości Razem Kapitały według stanu na Całkowite dochody razem Odpis na pozostałe kapitały (2) - - Stan na W saldzie kapitału z aktualizacji wyceny w wysokości tys. zł znajduje się: wycena dłuŝnych papierów wartościowych w wysokości tys. zł, wycena kapitałowych papierów wartościowych w wysokości tys. zł oraz wycena z tytułu zabezpieczeń przepływów pienięŝnych w kwocie (4 713) tys. zł Zestawienie zmian w kapitałach skonsolidowanych Kapitał akcyjny Pozostałe kapitały Kapitał z aktualizacji wyceny Zyski zatrzymane oraz wynik roku bieŝącego Kapitały mniejszości Razem Kapitały według stanu na Całkowite dochody razem Emisja akcji w związku z realizacją programu motywacyjnego Wycena płatności w formie akcji Odpis na dywidendy za 2008 rok ( ) ( ) Odpis na pozostałe kapitały ( ) - - Inne (747) - (747) Stan na W saldzie kapitału z aktualizacji wyceny w wysokości tys. zł znajduje się: wycena dłuŝnych papierów wartościowych w wysokości tys. zł, wycena kapitałowych papierów wartościowych w wysokości tys. zł oraz wycena z tytułu zabezpieczeń przepływów pienięŝnych w kwocie tys. zł Zestawienie zmian w kapitałach skonsolidowanych Kapitał akcyjny Pozostałe kapitały Kapitał z aktualizacji wyceny Zyski zatrzymane oraz wynik roku bieŝącego Kapitały mniejszości Razem Kapitały według stanu na Całkowite dochody razem Wycena płatności w formie akcji Odpis na dywidendy za 2008 rok ( ) ( ) Odpis na pozostałe kapitały (5) - - Inne (747) - (747) Stan na W saldzie kapitału z aktualizacji wyceny w wysokości tys. zł znajduje się: wycena dłuŝnych papierów wartościowych w wysokości (51 283) tys. zł, wycena kapitałowych papierów wartościowych w wysokości tys. zł oraz wycena z tytułu zabezpieczeń przepływów pienięŝnych w kwocie (7 562) tys. zł. 7

8 w tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pienięŝnych za okres: od do od do Zysk przed opodatkowaniem Korekty razem: Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności Amortyzacja Odpisy z tytułu (odwrócenia) utraty wartości (22) (6) Zyski/Straty z tytułu róŝnic kursowych Odsetki i opłaty wyłączane z działalności operacyjnej (42 950) (1 737) Dywidendy otrzymane (354) (26) Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej (8 750) (6 461) Zmiana stanu rezerw (34 731) (49 525) Zmiana stanu aktywów/zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu ( ) Zmiana stanu naleŝności od banków (156) 27 Zmiana stanu naleŝności od klientów ( ) Zmiana stanu zobowiązań wobec banków ( ) Zmiana stanu zobowiązań wobec klientów ( ) Zmiana stanu zobowiązań z tytułu emisji dłuŝnych papierów wartościowych - (736) Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów Podatek dochodowy zapłacony (14 764) (73 675) Inne korekty Przepływy pienięŝne netto z działalności operacyjnej Wpływy Zbycie/zapadalność inwestycyjnych aktywów finansowych Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowego majątku trwałego Dywidendy otrzymane Inne wpływy inwestycyjne 2 2 Wydatki ( ) ( ) Nabycie udziałów w podmiotach zaleŝnych, stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach - (9 999) Nabycie inwestycyjnych aktywów finansowych ( ) ( ) Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowego majątku trwałego (5 854) (20 027) Inne wydatki inwestycyjne (1) - Przepływy pienięŝne netto z działalności inwestycyjnej ( ) Wpływy Zaciągnięcia kredytów długoterminowych Wydatki ( ) ( ) Spłaty kredytów długoterminowych (91 366) (98 729) Wykup dłuŝnych papierów wartościowych - (67 320) Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli - ( ) Inne wydatki finansowe (17 527) (18 454) Przepływy pienięŝne netto z działalności finansowej (90 763) ( ) Przepływy pienięŝne netto - razem Środki pienięŝne na początek okresu Środki pienięŝne na koniec okresu

9 w tys. zł Rachunek zysków i strat Banku Zachodniego WBK S.A. za okres: od do od do Przychody odsetkowe Koszty odsetkowe ( ) ( ) Wynik z tytułu odsetek Przychody prowizyjne Koszty prowizyjne (29 679) (30 063) Wynik z tytułu prowizji Przychody z tytułu dywidend Wynik handlowy i rewaluacja Wynik na pozostałych instrumentach finansowych Wynik na sprzedaŝy podmiotów zaleŝnych i stowarzyszonych - - Pozostałe przychody operacyjne Odpisy netto z tytułu utraty wartości naleŝności kredytowych (59 795) ( ) Koszty operacyjne w tym: ( ) ( ) Koszty pracownicze i koszty działania banku ( ) ( ) Amortyzacja (28 927) (27 374) Pozostałe koszty operacyjne (5 992) (5 031) Wynik operacyjny Zysk przed opodatkowaniem ObciąŜenie z tytułu podatku dochodowego (84 852) (20 855) Zysk za okres Zysk na akcję Podstawowy (zł/akcja) 3,42 4,07 Rozwodniony (zł/akcja) 3,41 4,06 Sprawozdanie z całkowitych dochodów Banku Zachodniego WBK S.A. za okres: od do od do Zysk za okres Pozostałe całkowite dochody netto: Wycena aktywów finansowych dostępnych do sprzedaŝy Wycena instrumentów zabezpieczających przepływy pienięŝne (6 631) Pozostałe całkowite dochody netto, razem CAŁKOWITY DOCHÓD ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY

10 w tys. zł Sprawozdanie z sytuacji finansowej Banku Zachodniego WBK S.A. na dzień: AKTYWA Gotówka i operacje z bankami centralnymi NaleŜności od banków Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu Pochodne instrumenty zabezpieczające NaleŜności od klientów Inwestycyjne aktywa finansowe Inwestycje w podmioty zaleŝne, stowarzyszone i wspólne przedsięwzięcia Wartości niematerialne Rzeczowy majątek trwały NaleŜności z tytułu bieŝącego podatku dochodowego Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego netto Pozostałe aktywa Aktywa razem PASYWA Zobowiązania wobec banku centralnego Zobowiązania wobec banków Pochodne instrumenty zabezpieczające Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu Zobowiązania wobec klientów Zobowiązania z tytułu bieŝącego podatku dochodowego Pozostałe pasywa Zobowiązania razem Kapitały Kapitał akcyjny Pozostałe kapitały Kapitał z aktualizacji wyceny Zyski zatrzymane Wynik roku bieŝącego Kapitały razem Pasywa razem

11 w tys. zł Zestawienie zmian w kapitałach własnych Banku Zachodniego WBK S.A. Zestawienie zmian w kapitałach Kapitał akcyjny Pozostałe kapitały Kapitał z aktualizacji wyceny Zyski zatrzymane oraz wynik roku bieŝącego Razem Kapitały według stanu na Całkowite dochody razem Stan na W saldzie kapitału z aktualizacji wyceny w wysokości tys. zł znajduje się wycena: dłuŝnych papierów wartościowych w wysokości tys. zł, wycena kapitałowych papierów wartościowych w wysokości tys. zł. oraz wycena z tytułu zabezpieczeń przepływów pienięŝnych w wysokości (4 713) tys. zł. Zestawienie zmian w kapitałach Kapitał akcyjny Pozostałe kapitały Kapitał z aktualizacji wyceny Zyski zatrzymane oraz wynik roku bieŝącego Razem Kapitały według stanu na Całkowite dochody razem Emisja akcji w związku z realizacją programu motywacyjnego Wycena płatności w formie akcji Odpis na pozostałe kapitały ( ) - Stan na W saldzie kapitału z aktualizacji wyceny w wysokości tys. zł znajduje się wycena: dłuŝnych papierów wartościowych w wysokości tys. zł, wycena kapitałowych papierów wartościowych w wysokości tys. zł. oraz wycena z tytułu zabezpieczeń przepływów pienięŝnych w wysokości tys. zł. Zestawienie zmian w kapitałach Kapitał akcyjny Pozostałe kapitały Kapitał z aktualizacji wyceny Zyski zatrzymane oraz wynik roku bieŝącego Razem Kapitały według stanu na Całkowite dochody razem Wycena płatności w formie akcji Stan na W saldzie kapitału z aktualizacji wyceny w wysokości tys. zł znajduje się: wycena dłuŝnych papierów wartościowych w wysokości (39 120) tys. zł, wycena kapitałowych papierów wartościowych w wysokości tys. zł. oraz wycena z tytułu zabezpieczeń przepływów pienięŝnych w wysokości (7 562) tys. zł. 11

12 w tys. zł Sprawozdanie z przepływu środków pienięŝnych Banku Zachodniego WBK S.A. za okres: od do od do Zysk przed opodatkowaniem Korekty razem: Amortyzacja Odpisy z tytułu (odwrócenia) utraty wartości (22) - Odsetki i opłaty wyłączane z działalności operacyjnej (53 423) (12 678) Dywidendy otrzymane (52 409) ( ) Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej (8 810) (6 494) Zmiana stanu rezerw (10 347) (6 203) Zmiana stanu aktywów/zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu ( ) Zmiana stanu naleŝności od klientów ( ) Zmiana stanu zobowiązań wobec banków Zmiana stanu zobowiązań wobec klientów ( ) Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów Podatek dochodowy zapłacony - (58 907) Inne korekty Przepływy pienięŝne netto z działalności operacyjnej Wpływy Zbycie/zapadalność inwestycyjnych aktywów finansowych Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowego majątku trwałego Dywidendy otrzymane Inne wpływy inwestycyjne 2 2 Wydatki ( ) ( ) Nabycie udziałów w podmiotach zaleŝnych, stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach - (67) Nabycie inwestycyjnych aktywów finansowych ( ) ( ) Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowego majątku trwałego (5 568) (18 768) Przepływy pienięŝne netto z działalności inwestycyjnej ( ) Wpływy - - Wydatki (7 005) (7 440) Inne wydatki finansowe (7 005) (7 440) Przepływy pienięŝne netto z działalności finansowej (7 005) (7 440) Przepływy pienięŝne netto - razem Środki pienięŝne na początek okresu Środki pienięŝne na koniec okresu

13 w tys. zł NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. ZA I KWARTAŁ 2010 R 1. Zasady sporządzania sprawozdania finansowego Zasady sporządzania śródrocznego sprawozdania finansowego Zakres informacyjny kwartalnego skróconego skonsolidowanego sprawozdania jest węŝszy niŝ w przypadku pełnych sprawozdań finansowych, w związku z tym naleŝy je czytać w powiązaniu ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. za rok obrotowy Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. za rok 2009 jest dostępne pod adresem: Oświadczenie o zgodności Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy BZ WBK S.A. za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2010 zostało sporządzone zgodnie z wymogami Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa, który został zatwierdzony przez Unię Europejską, i innymi obowiązującymi przepisami. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieŝących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równowaŝne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dziennik Ustaw Nr 33/2009 r., poz. 259) z późniejszymi zmianami Bank jest zobowiązany do publikowania wyniku finansowego za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2010, który jest uznany za bieŝący śródroczny okres sprawozdawczy. Zasady rachunkowości Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w złotych polskich, zaokrągleniu do tysiąca złotych. Zasady rachunkowości zostały zastosowane jednolicie przez poszczególne jednostki Grupy. w Z uwzględnieniem poniŝszych wyjątków, przy sporządzaniu niniejszego kwartalnego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupa zastosowała takie same zasady rachunkowości, jak przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2009 r. Zmiany zasad rachunkowości Zasady rachunkowości nie uległy zmianie i są identyczne z zasadami rachunkowości zaprezentowanymi w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym Grupy Kapitałowej za rok obrotowy

14 w tys. zł Porównywalność z wynikami poprzednich okresów W celu zapewnienia porównywalności dokonano następujących istotnych zmian prezentacyjnych danych finansowych w porównaniu z I kwartałem 2009 r. w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej: Zgodnie z MSR 28 korekty kapitałów dokonane w spółce stowarzyszonej Banku Zachodniego WBK S.A. POLFUND - Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. zostały analogicznie ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym BZ WBK. W okresie porównywalnym r. zwiększono pozycje Zyski zatrzymane o tys. zł, zmniejszono Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego o tys. zł oraz zwiększono Inwestycje w podmioty stowarzyszone i wspólne przedsięwzięcia o tys. zł. W wyniku zmiany interpretacji zapisów MSR 12 dokonano korekty prezentacyjnej aktywów i pasywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Począwszy od czerwca 2009 r. wartość aktywa lub zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego prezentowane są w kwocie netto. Zmiana ta została takŝe uwzględniona w prezentowanych okresach porównywalnych powodując obniŝenie sumy bilansowej w sprawozdaniu z sytuacji finansowej na dzień r. o tys. zł. Nowe standardy i interpretacje oraz zmiany do standardów lub interpretacji, które nie są jeszcze obowiązujące i nie zostały wcześniej zastosowane MSSF Charakter zmian Obowiązujący od Wpływ na Grupę BZWBK MSSF 9 Instrumenty Zmiana klasyfikacji i wyceny - zastąpienie 1 stycznia 2013 Grupa nie ukończyła finansowe aktualnie obowiązujących kategorii analizy zmian do MSSF 9 instrumentów finansowych dwoma kategoriami wyceny; zamortyzowany koszt i wartość godziwa. MSR 32 Instrumenty Zmiana dotyczy klasyfikacji praw 1 stycznia 2011 Grupa nie ukończyła finansowe: prezentacja poboru. analizy zmiany 14

15 w tys. zł KIMSF 19 Regulowanie zobowiązań finansowych przy pomocy instrumentów kapitałowych Interpretacja objaśnia, Ŝe instrumenty kapitałowe wyemitowane dla wierzyciela w celu uregulowania zobowiązań finansowych są wypłaconymi świadczeniami zgodnie z MSR WyŜej wymienione instrumenty kapitałowe są wyceniane wg wartości godziwej, a róŝnica między wartością bilansową uregulowanego zobowiązania finansowego a wstępną wyceną wyemitowanych instrumentów kapitałowych powinna być ujęta w zyskach lub stratach. 1 stycznia 2011 Grupa nie ukończyła analizy zmiany Wartości szacunkowe W porównaniu ze sprawozdaniem skonsolidowanym Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. za 2009 r. nie dokonano zmian w wartościach szacunkowych. 15

16 w tys. zł 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. Graficzne przedstawienie struktury organizacyjnej Grupy jednostek powiązanych Banku Zachodniego WBK S.A. oraz informacje dotyczące rodzaju powiązań w Grupie: Bank Zachodni WBK S.A. 99,99% 99,99% Dom Maklerski BZ WBK S.A. BZ WBK Nieruchomości S.A. 50% BZ WBK AIB Asset Management S.A. 100% BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 100% BZ WBK Finanse Sp. z o.o. 100% BZ WBK Faktor Sp. z o.o. 99,99% BZ WBK Leasing S.A. 99,99% BZ WBK Finanse i Leasing S.A. 100% BZ WBK Inwestycje Sp. z o.o. 35,38% Metrohouse S.A. 30,37% Krynicki Recykling S.A. 50% 50% 50% POLFUND- Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. BZ WBK- Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. BZ WBK- Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na śycie S.A. Legenda: % - udział na WZA Jednostki zaleŝne (objęte konsolidacją pełną z BZ WBK S.A.) Jednostki stowarzyszone Wspólne przedsięwzięcia 16

17 w tys. zł W przypadku spółki BZ WBK AIB Asset Management S.A., Bank jest jej współwłaścicielem razem z AIB Capital Markets plc. Obaj właściciele spółki BZ WBK AIB Asset Management S.A. wchodzą w skład Grupy Allied Irish Banks i posiadają udział w kapitale zakładowym w wysokości po 50%. W praktyce Bank Zachodni WBK S.A. sprawuje kontrolę nad spółką oraz jej podmiotem zaleŝnym BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., poniewaŝ za jego pośrednictwem jednostka dominująca wyŝszego rzędu (Allied Irish Banks) realizuje swoją Politykę w Polsce. W oparciu o MSR 28, w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Banku Zachodniego WBK S.A. wg stanu na dzień r., spółka stowarzyszona POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. oraz wspólne przedsięwzięcia: BZ WBK - Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A oraz BZ WBK - Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na śycie S.A wycenione zostały metodą praw własności. Do spółek stowarzyszonych spółki zaleŝnej Banku Zachodniego WBK S.A. - BZ WBK Inwestycje Sp. z o.o., zostały zaklasyfikowane spółki Metrohouse S.A. i Krynicki Recycling S.A., które są wyceniane w sprawozdaniu finansowym metodą praw własności. Spółki Metrohouse oraz Krynicki Recycling S.A. zostały kupione w ramach budowania portfela inwestycji własnych o charakterze pre-ipo. 3. Wynik z tytułu odsetek Przychody odsetkowe z tytułu NaleŜności od podmiotów gospodarczych NaleŜności od klientów indywidualnych, w tym: Kredytów mieszkaniowych DłuŜnych papierów wartościowych w tym: w portfelu inwestycyjnym utrzymywanym do terminu zapadalności w portfelu inwestycyjnym dostępnym do sprzedaŝy w portfelu handlowym NaleŜności leasingowych NaleŜności od banków NaleŜności sektora budŝetowego NaleŜności z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Odsetki od IRS -zabezpieczających (4 487) (1 820) Razem Koszty odsetkowe z tytułu Depozytów klientów indywidualnych ( ) ( ) Depozytów podmiotów gospodarczych (92 981) ( ) Zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu (23 238) (37 842) Depozytów sektora budŝetowego (18 563) (27 248) Depozytów banków (12 726) (29 920) Wyemitowanych dłuŝnych papierów wartościowych - (1 472) Razem ( ) ( ) Wynik z tytułu odsetek

18 w tys. zł 4. Wynik z tytułu prowizji Przychody prowizyjne Obszar ebiznes & Płatności Prowizje i opłaty za zarządzanie aktywami Obsługa rachunków i obrót pienięŝny Prowizje walutowe Prowizje maklerskie Prowizje od kredytów w tym factoring Prowizje ubezpieczeniowe Karty kredytowe Opłaty dystrybucyjne Gwarancje i poręczenia Organizowanie emisji Prowizje od umów leasingowych Pozostałe prowizje Razem Koszty prowizyjne Obszar ebiznes & Płatności (20 206) (21 539) Opłaty dystrybucyjne (11 189) (6 402) Prowizje maklerskie (6 447) (4 704) Prowizje za pośrednictwo w udzielaniu kredytów (5 250) (3 367) Prowizje, opłaty i inne koszty związane z zarządzaniem aktywami (4 244) (4 381) Karty kredytowe (1 773) (1 758) Prowizje od umów leasingowych (1 562) (1 806) Pozostałe (3 415) (4 156) Razem (54 086) (48 113) Wynik z tytułu prowizji Wynik handlowy i rewaluacja Wynik handlowy i rewaluacja Dochód z walutowych operacji międzybankowych Operacje pochodnymi instrumentami finansowymi (8 132) Pozostałe handlowe dochody z transakcji walutowych Wynik na działalności animatora rynku Operacje dłuŝnymi instrumentami finansowymi Razem W pozycji wynik handlowy i rewaluacja zawarte jest odwrócenie korekty wyceny instrumentów pochodnych z tytułu ryzyka kontrahenta w kwocie 499 tys. zł (na r. (24 341) tys. zł). 6. Wynik na pozostałych instrumentach finansowych Wynik na pozostałych instrumentach finansowych Wynik na instrumentach kapitałowych Wynik na instrumentach dłuŝnych Razem wynik na instrumentach finansowych Zmiana wartości godziwej instrumentów zabezpieczających (4 380) Zmiana wartości godziwej instrumentów zabezpieczanych (16 783) Razem wynik na instrumentach zabezpieczających i zabezpieczanych 51 (921) Razem

19 w tys. zł 7. Odpisy netto z tytułu utraty wartości naleŝności kredytowych Odpisy netto z tytułu utraty wartości naleŝności kredytowych Odpis na poniesione zidentyfikowane straty (indywidualne i portfelowe) ( ) ( ) Odpis na poniesione niezidentyfikowane straty (IBNR) (33 665) Przychód z tytułu naleŝności odzyskanych Odpis na kredytowe zobowiązania pozabilansowe (4 821) Razem (70 362) ( ) 8. Koszty pracownicze Koszty pracownicze Wynagrodzenia i premie ( ) ( ) Narzuty na wynagrodzenia (32 711) (32 473) Koszty świadczeń socjalnych (4 564) (4 636) Koszty szkoleń (2 053) (2 494) Rezerwa na odprawy emerytalne i niewykorzystane urlopy oraz inne świadczenia pracownicze (1 576) (1 192) Razem ( ) ( ) 9. Koszty działania banku Koszty działania banku Koszty utrzymania i wynajmu budynków (52 019) (49 123) Eksploatacja systemów informacyjnych (19 417) (22 564) Marketing i reprezentacja (15 468) (10 904) Opłaty pocztowe i telekomunikacyjne (13 160) (14 173) Koszty pozostałych usług obcych (7 531) (6 694) Koszty ponoszone na rzecz BFG, KNF i KDPW (7 424) (7 872) Samochody i usługi transportowe oraz transport wartości (6 817) (7 747) Koszty konsultacji i doradztwa (4 956) (5 049) Podatki i opłaty (4 039) (4 083) Transmisja danych (3 809) (4 815) Materiały eksploatacyjne, druki, czeki, karty (3 262) (3 324) Rozliczenia KIR, SWIFT (2 989) (3 050) Koszty zabezpieczenia banku (2 843) (3 293) Koszty remontów maszyn (1 341) (2 097) Pozostałe (2 865) (3 547) Razem ( ) ( ) 10. NaleŜności od banków NaleŜności od banków Lokaty i kredyty Transakcje z przyrzeczeniem odkupu Rachunki bieŝące NaleŜności brutto Odpis aktualizacyjny z tytułu utraty wartości - - (5 969) Razem Zmiana stanu odpisów z tytułu utraty wartości naleŝności od banków Stan na 1 stycznia - (5 969) (5 969) Spisanie naleŝności w cięŝar rezerw Koniec okresu sprawozdawczego - - (5 969) 19

20 w tys. zł 11. NaleŜności od klientów NaleŜności od klientów NaleŜności od podmiotów gospodarczych NaleŜności od klientów indywidualnych, w tym: NaleŜności z tytułu kredytów hipotecznych NaleŜności z tytułu leasingu finansowego NaleŜności od podmiotów sektora publicznego Transakcje z przyrzeczeniem odkupu Pozostałe naleŝności NaleŜności brutto Odpis aktualizacyjny z tytułu utraty wartości ( ) ( ) ( ) Razem Zmiana stanu odpisów z tytułu utraty wartości naleŝności od klientów Utrata wartości oceniana indywidualnie i portfelowo Stan na 31 grudnia roku poprzedniego ( ) ( ) ( ) Odpisy/rozwiązania bieŝącego okresu ( ) ( ) ( ) Spisanie naleŝności w cięŝar rezerw Transfer - (10 866) - RóŜnice kursowe (7 551) Stan na koniec okresu ( ) ( ) ( ) Odpis na poniesione niezidentyfikowane straty Stan na 31 grudnia roku poprzedniego ( ) ( ) ( ) Odpisy/rozwiązania bieŝącego okresu (56 297) (33 665) RóŜnice kursowe (1 996) Stan na koniec okresu ( ) ( ) ( ) Odpis aktualizacyjny z tytułu utraty wartości ( ) ( ) ( ) 12. Zobowiązania wobec banków Zobowiązania wobec banków Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu Kredyty otrzymane od banków Lokaty Rachunki bieŝące Razem

21 w tys. zł 13. Zobowiązania wobec klientów Zobowiązania wobec klientów Zobowiązania wobec klientów indywidualnych depozyty terminowe w rachunku bieŝącym pozostałe Zobowiązania wobec podmiotów gospodarczych depozyty terminowe w rachunku bieŝącym kredyty i poŝyczki transakcje z przyrzeczeniem odkupu pozostałe Zobowiązania wobec podmiotów sektora publicznego depozyty terminowe w rachunku bieŝącym pozostałe Razem Podmioty powiązane PoniŜej zostały zaprezentowane informacje o transakcjach BZ WBK S.A. oraz jednostek zaleŝnych z podmiotami powiązanymi. Większość transakcji dotyczy operacji bankowych dokonywanych w ramach normalnej działalności biznesowej. Obejmują one głównie kredyty, depozyty, zobowiązania pozabilansowe. Transakcje wzajemne dokonywane w ramach Grupy Kapitałowej między emitentem i jednostkami zaleŝnymi zostały wyeliminowane ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Transakcje w obrębie Grupy Kapitałowej BZ WBK Aktywa NaleŜności od banków Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu Pochodne instrumenty zabezpieczające NaleŜności od klientów Pozostałe aktywa Pasywa Zobowiązania wobec banków Pochodne instrumenty zabezpieczające Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu Zobowiązania wobec klientów Zobowiązania z tytułu emisji dłuŝnych papierów wartościowych Pozostałe pasywa Przychody Przychody odsetkowe Przychody prowizyjne Pozostałe przychody operacyjne Wynik handlowy i rewaluacja Koszty Koszty odsetkowe Koszty prowizyjne Koszty operacyjne w tym: koszty pracownicze i koszty działania banku pozostałe

22 w tys. zł Zobowiązania warunkowe Udzielone: finansowe gwarancyjne Otrzymane: finansowe gwarancyjne Nominały instrumentów pochodnych Swap stopy procentowej dwuwalutowy (CIRS)-kwoty zakupione Swap stopy procentowej dwuwalutowy (CIRS)-kwoty sprzedane Swap stopy procentowej jednowalutowy (IRS) Forward kupiony Forward sprzedany Transakcje z jednostkami stowarzyszonymi i wspólnymi przedsięwzięciami Aktywa NaleŜności od klientów Pasywa Zobowiązania wobec klientów Przychody Przychody odsetkowe Przychody prowizyjne Pozostałe przychody operacyjne Koszty Koszty odsetkowe Koszty prowizyjne Koszty operacyjne w tym: koszty działania banku Transakcje z podmiotem dominującym (Grupa AIB) Aktywa NaleŜności od banków * ** *** Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu Inwestycyjne aktywa finansowe Pozostałe aktywa *W tym: lokaty w kwocie tys. zł oraz rachunki bieŝące w kwocie 125 tys. zł. **W tym: lokaty w kwocie tys. zł oraz rachunki bieŝące w kwocie 95 tys. zł. ***W tym: lokaty w kwocie tys. zł. Pasywa Zobowiązania wobec banków * ** *** Pochodne instrumenty zabezpieczające Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu Pozostałe pasywa

23 w tys. zł * W tym: kredyty udzielone przez podmiot dominujący AIB spółkom zaleŝnym BZWBK w kwocie tys. zł, transakcje z przyrzeczeniem odkupu w kwocie tys. zł oraz lokaty w kwocie tys. zł. ** W tym: kredyty udzielone przez podmiot dominujący AIB spółkom zaleŝnym BZWBK w kwocie tys. zł, transakcje z przyrzeczeniem odkupu w kwocie tys. zł oraz lokaty w kwocie tys. zł. *** W tym: kredyty udzielone przez podmiot dominujący AIB spółkom zaleŝnym BZWBK w kwocie tys. zł, transakcje z przyrzeczeniem odkupu w kwocie tys. zł oraz lokaty w kwocie tys. zł. Przychody (33 326) ( ) Przychody odsetkowe Przychody prowizyjne Pozostałe przychody operacyjne Wynik handlowy i rewaluacja (32 665) ( ) Wynik na pozostałych instrumentach finansowych (1 212) (2 363) Koszty Koszty odsetkowe Koszty prowizyjne Koszty operacyjne w tym: koszty pracownicze i koszty działania banku Zobowiązania warunkowe Udzielone: finansowe Otrzymane: finansowe Nominały instrumentów pochodnych Swap stopy procentowej dwuwalutowy (CIRS)-kwoty zakupione Swap stopy procentowej dwuwalutowy (CIRS)-kwoty sprzedane Swap stopy procentowej jednowalutowy (IRS) Kontrakt na przyszłą stopę procentową (FRA) Opcje na stopę procentową Swap walutowy (FX Swap)-kwoty zakupione Swap walutowy (FX Swap)-kwoty sprzedane Opcje walutowe kupione Opcje walutowe sprzedane Spot - zakupiony Spot - sprzedany Objaśnienia sezonowości lub cykliczności śródrocznej działalności Działalność prowadzona przez Bank Zachodni WBK S.A. oraz jednostki od niego zaleŝne nie ma charakteru istotnie sezonowego. 16. Opis czynników i zdarzeń o charakterze nietypowym W Grupie Banku Zachodniego WBK S.A. nie wystąpiły zdarzenia nietypowe ze względu na ich rodzaj lub wielkość, mające wpływ na strukturę pozycji bilansowych oraz wyniku finansowego. 17. Emisje, wykup lub spłaty instrumentów kapitałowych lub dłuŝnych W I kwartale 2010 roku Bank Zachodni WBK SA oraz spółki zaleŝne nie wyemitowały Ŝadnych obligacji i innych dłuŝnych lub kapitałowych papierów wartościowych. 23

24 w tys. zł 18. Dywidenda na akcję W dniu 21 kwietnia 2010 roku WZA Banku Zachodniego WBK S.A. podjęło Uchwałę o przeznaczeniu na dywidendę dla akcjonariuszy kwoty tys. zł, co oznacza, Ŝe proponowana dywidenda na 1 akcję wynosić będzie 4,00 zł. Wyznaczono dzień ustalenia prawa do dywidendy na 7 maja 2010 r. i dzień wypłaty dywidendy na 21 maja 2010r. W dniu 21 kwietnia 2009 roku WZA Banku Zachodniego WBK S.A. podjęło Uchwałę o przeznaczeniu całego zysku za 2008 rok na kapitał rezerwowy i Fundusz Ogólnego Ryzyka Bankowego. Wobec powyŝszego, Bank Zachodni WBK S.A. nie wypłacił dywidendy za rok Przychody i wyniki segmentów biznesowych Działalność operacyjną Grupy BZ WBK S.A. podzielono na pięć segmentów działalności: Segment Bankowości Detalicznej, Segment Bankowości Biznesowej, Segment Bankowości Inwestycyjnej, Segment Skarbu i Segment Centralny. Zostały wyłonione na podstawie identyfikacji klientów i produktów. Dochody i koszty przypisane do segmentu osiągane są ze sprzedaŝy produktów i usług w danym segmencie, zgodnie z opisami przedstawionymi poniŝej. Wykazywane są one w rachunku zysków i strat Grupy i dają się przyporządkować do danego segmentu w sposób bezpośredni lub w oparciu o racjonalne przesłanki. Rozliczenia pomiędzy segmentami dotyczą wynagrodzeń za świadczone usługi i obejmują: sprzedaŝ i/lub obsługę klientów danego segmentu w kanałach sprzedaŝy/obsługi będących w posiadaniu innego segmentu, współdzielenie dochodów i kosztów z transakcji realizowanych z danym klientem, gdzie segment realizujący transakcje nie jest jednocześnie właścicielem danego klienta, współdzielenie dochodów i kosztów związanych z realizacją wspólnych przedsięwzięć. Alokacje dochodów i kosztów regulują wzajemne uzgodnienia pomiędzy segmentami, opierające się o jednostkowe stawki za poszczególne usługi bądź umowy dotyczące podziału łącznych dochodów i/lub kosztów. Aktywa i pasywa segmentu wykorzystywane są w jego działalności operacyjnej i dają się przyporządkować do segmentu bezpośrednio lub w oparciu o racjonalne przesłanki. Segment Bankowości Detalicznej Przychody segmentu Bankowości Detalicznej pochodzą ze sprzedaŝy produktów i usług adresowanych do klientów indywidualnych banku oraz innych instytucji finansowych jak równieŝ produktów i usług dla mikro i małych przedsiębiorstw. W ramach oferty skierowanej do klientów tego segmentu wyróŝnić moŝna: szeroką gamę produktów oszczędnościowych, kredyty hipoteczne i konsumenckie, karty kredytowe i debetowe, produkty ubezpieczeniowe i inwestycyjne, usługi rozliczeniowe, zasilenia telefonów GSM, płatności zagraniczne i Western Union oraz usługi dla klientów zamoŝnych. Dla małych i mikro przedsiębiorstw segment świadczy równieŝ usługi z zakresu zarządzania gotówką, leasingu, factoringu, akredytyw i gwarancji. 24

25 w tys. zł Segment Bankowości Biznesowej W ramach segmentu Bankowości Biznesowej Grupa uzyskuje dochody z produktów i usług skierowanych do przedsiębiorstw gospodarczych, samorządów i sektora publicznego. Poza tradycyjnymi usługami bankowymi związanymi z transakcjami, kredytowaniem i pozyskiwaniem depozytów, segment świadczy równieŝ usługi z zakresu zarządzania gotówką, leasingu, factoringu, akredytyw i gwarancji. Segment Bankowości Inwestycyjnej Segment Bankowości Inwestycyjnej uzyskuje dochody oferując usługi organizowania finansowania (organizowanie emisji papierów wartościowych), doradztwa finansowego, działalności brokerskiej Domu Maklerskiego oraz zarządzania na zlecenie aktywami Klientów w ramach funduszy inwestycyjnych i portfeli indywidualnych. Segment Skarbu Skarb zajmuje się zarządzaniem ryzykiem stopy procentowej, walutowym i płynności na rzecz banku i jego klientów. Segment ten uzyskuje dochody z transakcji walutowych, międzybankowych, instrumentami pochodnymi i dłuŝnymi papierami wartościowymi. Segment Centralny Obejmuje operacje centralne, finansowanie działalności pozostałych segmentów Grupy, jak równieŝ transakcje, z których dochód i/lub koszty nie mogą być bezpośrednio lub w oparciu o racjonalne przesłanki przyporządkowane do danego segmentu. Zasady identyfikacji dochodów i kosztów oraz aktywów i pasywów na potrzeby raportowania segmentowego są zgodne z polityką rachunkowości stosowaną w Grupie BZ WBK. Tym samym nie występują róŝnice pomiędzy wyceną zysków lub strat, aktywów lub pasywów segmentów sprawozdawczych, przedstawioną Zarządowi a wyceną tych elementów dla Grupy BZ WBK, ujętą w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. 25

26 w tys. zł Skonsolidowany rachunek zysków i strat w podziale na segmenty Bankowość Detaliczna Bankowość Biznesowa Bankowość Inwestycyjna Skarb Segment Centralny Razem Wynik z tytułu odsetek (32 171) w tym transakcje wewnętrzne - (15 888) Pozostałe dochody w tym transakcje wewnętrzne (20 621) (18 277) Przychody z tytułu dywidend Koszty operacyjne ( ) (47 798) (36 295) (11 433) (7 758) ( ) w tym transakcje wewnętrzne (10 093) (1 235) Amortyzacja (25 370) (3 105) (2 292) (747) (324) (31 838) Odpisy netto z tytułu utraty wartości naleŝności kredytowych ( ) (70 362) Udział w zysku (stracie) jednostek wycenianych metodą praw własności (252) (211) Zysk przed opodatkowaniem ObciąŜenie z tytułu podatku dochodowego (98 902) Zysk naleŝny udziałowcom mniejszościowym (16 177) Zysk za okres

27 w tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej w podziale na segmenty Bankowość Detaliczna Bankowość Biznesowa Bankowość Inwestycyjna Skarb Segment Centralny Razem NaleŜności od klientów Inwestycje w podmioty stowarzyszone i wspólne przedsięwzięcia Pozostałe aktywa Aktywa razem Zobowiązania wobec klientów Pozostałe zobowiązania i kapitały własne Pasywa razem

RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. ZA III KWARTAŁ 2010 ROKU

RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. ZA III KWARTAŁ 2010 ROKU RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. ZA III KWARTAŁ 2010 ROKU 2 Banku Zachodniego WBK S.A. za III kwartał 2010 roku w tys. zł. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR za okres : do

Bardziej szczegółowo

RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU

RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR za okres : do 31.03.2011 do 31.03.2010 do 31.03.2011 do 31.03.2010 Dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. sporządzone za rok zakończony dnia roku

Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. sporządzone za rok zakończony dnia roku Wybrane dane finansowe Grupy owej Kredyt Banku S.A. sporządzone za rok zakończony dnia 31.12.2012 roku Skonsolidowany rachunek zysków i strat Przychody z tytułu odsetek i przychody o podobnym charakterze

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowany rachunek zysków i strat za 3 miesiące zakończone 31 marca 2009r.

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok)

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) Wybrane dane finansowe IV kwartał 2007 od 01.01.2007 do 31.12.2007 IV kwartał 2006 od 01.01.2006 do 31.12.2006

Bardziej szczegółowo

RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR za okres : do 31.03.2013 do 31.03.2012 do 31.03.2013 do 31.03.2012 Dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. ZA III KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. ZA III KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. ZA III KWARTAŁ 2013 ROKU WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR za okres : do 30.09.2013 do 30.09.2012 do 30.09.2013 do 30.09.2012 Dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ EUROPA S.A.

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ EUROPA S.A. TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ EUROPA S.A. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2008 ROKU ZGODNE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ SKRÓCONY BILANS

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2011 rok

Warszawa, maj 2011 rok Śródroczne Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej Warszawa, maj 2011 rok Spis treści 1. Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

5. Skonsolidowany rachunek przepływów pienięŝnych Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym...8

5. Skonsolidowany rachunek przepływów pienięŝnych Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym...8 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY PKM DUDA S.A. ZA 2007 1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe...3 2. Skonsolidowany bilans - Aktywa...4 3. Skonsolidowany bilans - Pasywa...5 4. Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał / rok (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) za 1 kwartał

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU

RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR za okres : do do do do Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 4 kwartał 2007 r. sporządzone według MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE w

Bardziej szczegółowo

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne WYBRANE DANE FINANSOWE II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. w tys. zł. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za I kwartał 2009 r. I kwartał 2009 r.

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za I kwartał 2009 r. I kwartał 2009 r. WYBRANE DANE FINANSOWE I kwartał 2009 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 marca 2009 r. w tys. zł. I kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 marca

Bardziej szczegółowo

RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU 2013 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN za okres : do do do do Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy

Bardziej szczegółowo

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A.

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1 Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06. Oświęcim, 26 września Spis treści Strona Skrócone śródroczne

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 2000 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 84 775 Przychody z tytułu prowizji - 8 648 Wynik na działalności bankowej - 41 054 Zysk (strata) brutto - 4 483 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 1999 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 62 211 Przychody z tytułu prowizji - 8 432 Wynik na działalności bankowej - 32 517 Zysk (strata) brutto - 13 481 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU

RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU 2014 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR za okres : do 31.03.2014 do 31.03.2013 do 31.03.2014 do 31.03.2013 Dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q 3 / 2006

Formularz SA-Q 3 / 2006 SAQ 3/ 2006 Formularz SAQ 3 / 2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za IV kwartał 2008 r.

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za IV kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE IV kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. w tys. zł. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. IV

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA za pierwsze półrocze 2011 roku

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA za pierwsze półrocze 2011 roku Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA za pierwsze półrocze 2011 BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze dane finansowe i biznesowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w IV kwartale 2017 r.

Najważniejsze dane finansowe i biznesowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w IV kwartale 2017 r. Wstępne niezaudytowane skonsolidowane wyniki finansowe za roku Informacja o wstępnych niezaudytowanych skonsolidowanych wynikach finansowych Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za roku Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2005 R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2005 R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2005 R. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł AKTYWA I. Aktywa trwałe 56 471 58 698 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 78 85 wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa

Bardziej szczegółowo

MONNARI TRADE S.A. 3 kwartały 2008 okres od do kwartały 2007 okres od do

MONNARI TRADE S.A. 3 kwartały 2008 okres od do kwartały 2007 okres od do JEDNOSTKOWE WYBRANE DANE FINANSOWE tys. PLN 3 kwartały 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-3 kwartały 2007 okres od 2007-01-01 do 2007- tys. EUR 3 kwartały 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-3 kwartały 2007

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR za okres: do do do do

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR za okres: do do do do WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR za okres: do 30.06.2009 do 30.06.2008 do 30.06.2009 do 30.06.2008 Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Banku Zachodniego WBK S.A.

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2015 ROKU

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2015 ROKU SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2015 ROKU 2015 2 SPIS TREŚCI Rachunek zysków i strat Banku Zachodniego WBK S.A....

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q I/2008

Raport kwartalny SA-Q I/2008 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz.U. Nr 139,

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Raport roczny 2002 Aktywa Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 72 836 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od sektora finansowego 103 085 W rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT BANKU S.A.

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT BANKU S.A. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT BANKU S.A. 1. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT I kwartał 2006 I kwartał 2005 okres od okres od 01.01.2006 do 01.01.2005 do 31.03.2006 31.03.2005 Przychody z tytułu

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa Grupa Kapitałowa NTT System S.A. Skonsolidowany bilans na dzień r.,31.03.2008 r., 31.12.2007 r. i r. w tys. zł. BILANS - AKTYWA stan na: 31.03.2008 31.12.2007 A. Aktywa trwałe 54 029 53 106 52 285 41 016

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok)

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280) Zarząd Spółki Banku Ochrony Środowiska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA za III. kwartał 2012 r. 1 / 58 SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30.

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie SA

Bank Handlowy w Warszawie SA KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport kwartalny QSr 2 / 2005 Zgodnie z 93 ust. 2 i 94 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. (Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla banków)

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/1999 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/1999 (kwartał/rok) Pierwszy Polsko Amerykański Bank S.A. SABQ I / 99 w tys. zł. Formularz SABQ I/1999 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr

Bardziej szczegółowo

BILANS AKTYWA A.

BILANS AKTYWA A. Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska 84 04-351 Warszawa Skonsolidowany bilans na dzień 31.03.2008 r., 31.12.2007 r. i 31.03.2007 r. w tys. zł. BILANS - AKTYWA stan na: 31.03.2008 31.12.2007 31.03.2007

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III Wybrane dane finansowe ( rok bieżący ) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III kw 2005 (kwartał/rok) w tys. zł w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU 2015 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR za okres : do 31.03.2015 do 31.03.2014 do 31.03.2015 do 31.03.2014 Dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco Formularz SAB-Q II/2004 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 57 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r., Nr 31, poz. 280) Fortis Bank

Bardziej szczegółowo

w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EURO 2006 2005 2006 2005 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 760 324 653 629 195 000 162 461 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu QSr IV/2006

Załącznik do Raportu QSr IV/2006 Załącznik do Raportu QSr IV/2006 1. Sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. za czwarty kwartał 2006 roku Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR ustalone przez NBP 31.12.2006 31.12.2005 Kurs na koniec

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie SA

Bank Handlowy w Warszawie SA KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2005 Zgodnie z 93 ust. 2 i 94 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. (Dz. U. Nr 49, poz. 46 (dla banków)

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2005 DO 30 WRZEŚNIA 2005 ORAZ OD 01 LIPCA 2005 DO 30 WRZEŚNIA 2005 SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW

Bardziej szczegółowo

Skrócone Śródroczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA. 3 kwartał. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 14

Skrócone Śródroczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA. 3 kwartał. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 14 Skrócone Śródroczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 3 kwartał 2010 Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 14 Spis treści Rachunek zysków i strat...3 Sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

2 kwartał narastająco okres od do

2 kwartał narastająco okres od do Zarząd Spółki Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł 2 kwartał narastająco okres od 0101 do 3006 narastająco okres od 0101

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2003

Formularz SA-QSr 4/2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/ (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q II/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q II/2006 (kwartał/rok) Formularz (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 200 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A. podaje do wiadomości

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 12 maja 2010 roku

Warszawa, 12 maja 2010 roku Śródroczne sprawozdanie finansowe Grupy Banku Pekao S.A. sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej Warszawa, 12 maja 2010 roku Spis treści WYBRANE DANE FINANSOWE...

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni) (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013 Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Spis treści Rachunek zysków i strat... 3 Sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2004 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od początku roku obrotowego 2004 oraz dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Zachodniego WBK

Grupa Banku Zachodniego WBK Grupa Banku Zachodniego WBK Wyniki finansowe 1H 2011 27 lipca, 2011 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być

Bardziej szczegółowo

3 kwartały narastająco od do

3 kwartały narastająco od do narastająco od 2005-01-01 do 2005-09-30 w tys. zł narastająco od 2004-01-01 do 2004-09-30 narastająco od 2005-01-01 do 2005-09-30 w tys. EUR narastająco od 2004-01-01 do 2004-09-30 WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

III kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30 września 2007 r. III kwartały 2006 r.

III kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30 września 2007 r. III kwartały 2006 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMPUTRONIK S.A. ZA III KWARTAŁ 2007 R. WYBRANE DANE FINANSOWE stycznia 2007 r. do 2007 r. w tys. zł. stycznia 2006 r. do 2006 r. stycznia 2007 r. do 2007 r. w tys. EUR stycznia

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

sprzedaży Aktywa obrotowe Aktywa razem

sprzedaży Aktywa obrotowe Aktywa razem Wykaz uzupełniających informacji do jednostkowego sprawozdania finansowego MAKRUM S.A. za III kwartał 2012 roku opublikowanego w dniu 14 listopada 2012 r. 1. Bilans Aktywa trwałe Aktywa MSSF MSSF MSSF

Bardziej szczegółowo

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2004 2003 2004 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 579 534 517 794 128 268 116 427 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q IV/2000 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q IV/2000 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q IV/2000 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS WYBRANE DANE w tys. zł. w tys. EURO w tys. zł. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 496,00 1 146,00 4 667,00 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 395,00 500,00 923,00

Bardziej szczegółowo

Grupa BZWBK Wyniki finansowe października, 2011

Grupa BZWBK Wyniki finansowe października, 2011 Grupa BZWBK Wyniki finansowe 30.09.2011 27 października, 2011 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie moŝe być traktowana

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002 TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SAQS42002 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 4 kwartały 4 kwartały narastająco / 2002 okres od 020101 do 021231 narastająco / 2001 okres od 010101 do 011231 w tys.

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-QSr 3/2004 (dla banków)

Formularz SAB-QSr 3/2004 (dla banków) BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA SAB-QSr 3/2004 w tys. zł. Formularz SAB-QSr 3/2004 (dla banków) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. U.

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2000 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2000 (kwartał/rok) Pierwszy PolskoAmerykański Bank S.A. SABQ I/ w tys. zł Formularz SABQ I/2 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz.

Bardziej szczegółowo

INTER CARS S.A. Raport kwartalny 1 kw 2004 Uzupełnienie formularza S.A.-Q I/2004. Zasady sporządzania raportu

INTER CARS S.A. Raport kwartalny 1 kw 2004 Uzupełnienie formularza S.A.-Q I/2004. Zasady sporządzania raportu INTER CARS S.A. Raport kwartalny 1 kw 2004 Uzupełnienie formularza S.A.Q I/2004 Zasady sporządzania raportu Spółka prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3 Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SAQS3 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002

Bardziej szczegółowo

RAPORT PÓŁROCZNY 2012 GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A.

RAPORT PÓŁROCZNY 2012 GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. RAPORT PÓŁROCZNY 2012 GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR za okres : do do do do Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Banku

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 1 2005 okres od 20050101 do 20050331 2004 okres od 20040101

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE TELESTRADA SA 02-670 Warszawa ul Puławska 182 NIP: 544-10-14-413 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Sporządzony za okres od 1.01.2009 do 31.12.2009 r Wiersz Wyszczególnienie Dane za rok 31-12-2009

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku Stalprodukt S.A. Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 I. Przychody netto ze

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2014

Raport półroczny SA-P 2014 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł CCC SAQSr 4/2004 Skonsolidowany raport kwartalny SAQSr 4 / 2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

P a s y w a I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkoś

P a s y w a I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkoś Formularz SAQS. I / 2002 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo