UMOWA NAJMU NR /NA/2011 ROZDZIAŁ I PRZEDMIOT UMOWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA NAJMU NR /NA/2011 ROZDZIAŁ I PRZEDMIOT UMOWY"

Transkrypt

1 zawarta w dniu r. pomiędzy UMOWA NAJMU NR /NA/2011 Śląskim Centrum Logistyki S A siedziba firmy Gliwice, ul. Portowa 28 nr wpisu do rejestru w KRS - Sąd Rejonowy w Gliwicach - KRS wysokość kapitału ,00 zł NIP REGON skład Zarządu Jerzy Zachara - Prezes Zarządu w zawieranej umowie spółka działa przez - Edmund Bester - Prokurent zwanym dalej WYNAJMUJĄCYM a XXXXXXXXXXXXXX siedziba firmy XX-XXX XXXXXXXXXXXXXXX reprezentowanym przez NIP.. REGON. zwanym dalej NAJEMCĄ o następującej treści: ROZDZIAŁ I PRZEDMIOT UMOWY 1 1. Wynajmujący oświadcza, Ŝe posiada prawo dysponowania nieruchomością przy ul. Portowej 28 w Gliwicach (KW nr 70479). 2. Wynajmujący oddaje Najemcy w najem halę pakowania węgla, plac manewrowy, plac składowy oraz pomieszczenia socjalne, znajdujące się na terenie Śląskiego Centrum Logistyki w Gliwicach w rejonie rozdzielni P Szczegółowy opis przedmiotu umowy określa załącznik nr 1 do umowy. 4. Lokalizacja przedmiotu umowy uwidoczniona jest na szkicu sytuacyjnym stanowiącym załącznik nr 2 umowy. 5. Wynajmujący oświadcza i zapewnia, Ŝe: - oddawany pod najem teren spełnia wymogi wszystkich obowiązujących przepisów o ochronie środowiska; - nie otrzymał Ŝadnego zawiadomienia o naruszeniu jakichkolwiek regulacji prawnych dotyczących ochrony środowiska odnośnie terenu; - nie są w toku przeciw jakiejkolwiek osobie ani nie zagraŝają jakiejkolwiek osobie Ŝadne roszczenia z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony środowiska w odniesieniu do terenu. 6. Stan techniczny przedmiotu umowy określony jest w protokole zdawczo-odbiorczym stanowiącym integralną część umowy. 7. Przedmiot najmu jest Najemcy znany i nie wnosi do niego zastrzeŝeń. 8. Teren będący przedmiotem umowy najmu przeznaczony jest na prowadzenie działalności produkcyjno-handlowej. 9. Okres najmu: od - czas nieokreślony 1

2 2 1. Wynajmujący przekaŝe Najemcy przedmiot umowy na podstawie protokołu zdawczoodbiorczego. 2. Wydanie przedmiotu umowy po zakończeniu umowy najmu odbędzie się równieŝ na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. ROZDZIAŁ II OBOWIĄZKI STRON 3 1. Najemca zobowiązany jest uŝywać najmowaną halę, pomieszczenia socjalne oraz najmowany teren w sposób odpowiadający ich przeznaczeniu oraz zgodnie z przepisami bhp, p.poŝ., ochrony mienia, ochrony środowiska. 2. Teren jest objęty całodobową ochroną wykonywaną przez firmę zewnętrzną poprzez monitoring wizyjny Dokonanie zmian w przedmiocie umowy w części lub całości wymaga pisemnej zgody Wynajmującego Najemca zobowiązany jest do utrzymania terenu w naleŝytym stanie technicznym i estetycznym. Najemca zobowiązany jest do utrzymania ładu, porządku i czystości w uŝytkowanych pomieszczeniach socjalnych, hali i na uŝytkowanym terenie. 2. Najemca zobowiązany jest do utrzymania hali i pomieszczeń socjalnych w naleŝytym stanie technicznym i estetycznym oraz do przeprowadzania drobnych napraw i remontów bieŝących 3. Koszty remontów bieŝących oraz konserwacji hali, placów składowego i manewrowego i pomieszczeń socjalnych obciąŝają Najemcę. 4. Zakres, warunki oraz zasady rozliczania kosztów robót przekraczających ramy remontu bieŝącego Strony ustalają kaŝdorazowo odrębnym porozumieniem. 5. Brak uzgodnienia, o którym mowa w ust. 4 upowaŝnia Wynajmującego do odmowy zwrotu Najemcy poniesionych przez Niego kosztów. 6. Zabezpieczenie lokali (okratowanie, system alarmowy, dodatkowe drzwi itp.) obciąŝają w całości Najemcę, bez prawa do ubiegania się zwrotu kosztów od Wynajmującego. 6 W przypadku wyrządzenia szkód Wynajmującemu lub osobom trzecim, podczas prowadzenia działalności gospodarczej w ramach niniejszej umowy, Najemca własnym staraniem i na własny koszt usunie szkodę. 7 Wynajmujący w styczniu kaŝdego roku ubezpieczy od ognia i innych zdarzeń losowych halę i budynek w którym znajdują się pomieszczenia socjalne będące przedmiotem niniejszej umowy. 2

3 8 Najemca zobowiązany jest do: 1. Ubezpieczenia własnego mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej, 2. Zachowania najwyŝszej staranności w zakresie zabezpieczenia od kradzieŝy oraz innych zdarzeń losowych całego mienia znajdującego się w przedmiocie umowy, 3. Ponoszenia pełnej odpowiedzialności materialnej za szkody w mieniu nie pokryte przez ubezpieczyciela tak wobec Wynajmującego jak i osób trzecich. ROZDZIAŁ III CZYNSZ I INNE OPŁATY 9 1. Umawiające się Strony ustalają, Ŝe z tytułu najmu przedmiotu umowy Najemca będzie płacił Wynajmującemu czynsz miesięczny w wysokości szczegółowo określonej w załączniku 1 do niniejszej umowy 2. Czynsz, o których mowa w ust. 1 będzie płatny z góry za miesiąc, którego dotyczy, na podstawie faktury VAT Wynajmującego - w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury, na konto Wynajmującego- Bank Polska Kasa Opieki S.A. O/Gliwice nr: Przy podpisaniu umowy najmu Najemca jest zobowiązany do wpłaty kaucji w wysokości 3 miesięcznego czynszu na poczet pokrycia ewentualnych zobowiązań. 4. Wynajmujący wyraŝa zgodę na wystawienie faktur VAT bez jego podpisu. 10 W razie zwłoki w terminowej zapłacie naleŝności, o którym mowa w 9 Wynajmujący będzie naliczał odsetki w ustawowej wysokości od pierwszego dnia zwłoki Wynajmujący będzie podwyŝszać wysokość czynszu i opłat, o których mowa w 9 ust. 1 bez wypowiedzenia warunków umowy od dnia 1 stycznia 2013 przy zastosowaniu WSKAŹNIKA WZROSTU CEN TOWARÓW I USŁUG KONSUMPCYJNYCH ZA ROK UBIEGŁY ogłaszanego przez GUS. 2. Najemca zapłaci faktury korygujące w terminie 14 dni od daty wystawienia. 3. Aktualizacja wysokości czynszu nie wymaga zmiany umowy - będzie uwidoczniona w fakturze. 12 NiezaleŜnie od czynszu i opłat Najemca jest zobowiązany do płacenia podatków i opłat dotyczących przedmiotu najmu, a wynikających z odrębnych przepisów państwowych lub samorządowych. 3

4 ROZDZIAŁ IV POSTANOWIENIA OGÓLNE 13 Umawiające się Strony zobowiązują się do bieŝącej współpracy w zakresie realizacji niniejszej umowy. 14 Najemca nie moŝe oddać przedmiotu umowy ( 1 ) osobie trzeciej - pod Ŝadnym tytułem prawnym - w najem, ani do bezpłatnego uŝywania, bez pisemnej zgody Wynajmującego. 15 Wynajmujący zastrzega sobie prawo wstępu na wynajmowany teren - w terminach uzgodnionych z Najemcą - w przypadku wystąpienia okoliczności wymagających wykonania prac nieprzewidzianych oraz przeprowadzenia kontroli. ROZDZIAŁ V ROZWIĄZANIE UMOWY Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony r.. 2. Umowa moŝe zostać rozwiązana tak w części jak i w całości przez kaŝdą ze Stron z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia, na koniec miesiąca kalendarzowego. 3. Rozwiązanie umowy w części lub w całości bez zachowania terminu wypowiedzenia moŝe nastąpić: 1) w razie zwłoki w zapłacie czynszu, opłat - ponad 30 dni i po uprzednim upomnieniu i wyznaczeniu dodatkowego terminu do zapłaty, 2) naruszenia przepisów i zasad w zakresie zabezpieczenia, p.poŝ., ochrony środowiska, utrzymania czystości 3) w razie raŝącego naruszenia postanowień niniejszej umowy. 4. Odstąpienie od umowy moŝe nastąpić po uprzednim wezwaniu drugiej Strony do usunięcia stanu naruszenia postanowień umowy w zakreślonym terminie. 5. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn dotyczących drugiej Strony - odstępujący nie jest zobowiązany do ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych z tego tytułu. 6. Rozwiązanie umowy za porozumieniem Stron moŝe nastąpić w kaŝdym czasie W przypadku zakończenia umowy najmu Najemca zobowiązany jest zwrócić najmowany teren, halę i pomieszczenia socjalne w stanie nie pogorszonym, wliczając w to normalne zuŝycie, a w przypadku poniesienia nakładów słuŝących jego działalności gospodarczej, przywrócić je do stanu pierwotnego. 2. W dacie rozwiązania umowy Najemca zobowiązany jest do wydania przedmiotu najmu w terminie 3 dni usuwając z niego swój sprzęt i wyposaŝenie. 3. W razie nieusunięcia mienia przez Najemcę, zostaną naliczone Wynajmującemu opłaty za bezumowne korzystanie z przedmiotu najmu. 18 4

5 Rozliczenie Stron związane z zawarciem i rozwiązaniem umowy następuje protokolarnie na warunkach określonych w niniejszej umowie. ROZDZIAŁ VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE 19 Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŝności, z wyłączeniem postanowień 9, które nie wymagają aneksu. 20 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 21 W razie ewentualnych sporów wynikłych podczas wykonywania umowy właściwym do ich rozstrzygnięcia będzie Sąd siedziby Wynajmującego. 22 Umowa wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania z waŝnością r. i zawarta jest na czas nieokreślony. 23 Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla Wynajmującego i jeden egzemplarz dla Najemcy. WYNAJMUJĄCY NAJEMCA 5

6 Załącznik nr 1 do Umowy nr. OPIS PRZEDMIOTU NAJMU ORAZ WYSOKOŚĆ CZYNSZU I OPŁAT Przedmiot najmu znajduje się w rejonie rozdzielni P-3 na terenie Śląskiego Centrum Logistyki S.A. w Gliwicach. Obejmuje on: 1. Halę pakowania węgla o pow. 325 m2 2. Plac manewrowy brukowany o pow. 600 m2 3. Plac składowy węgla (zasobnia nr 1) o pow m2 4. Pomieszczenia socjalne w budynku P-3 o pow. łącznej 54 m2 Opłata czynszowa obejmuje równieŝ korzystanie z dróg wewnętrznych dojazdowych, ŁĄCZNA OPŁATA MIESIĘCZNA w r. Poz % podatku VAT Razem : (słownie: ) + waloryzacja od r. Gliwice, dn r. WYNAJMUJĄCY NAJEMCA 6

Warunki przetargu pisemnego na najem lokali

Warunki przetargu pisemnego na najem lokali Pabianice, dnia 29 września 2014 roku Warunki przetargu pisemnego na najem lokali znajdujących się w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej PABIAN-MED w Pabianicach I. Przedmiot najmu

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa NR...

WZÓR UMOWY. Umowa NR... Umowa NR... WZÓR UMOWY Zawarta w dniu...r. pomiędzy: Miastem Opole Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji z siedzibą przy, ul. Barlickiego 13, 45-083 Opole, REGON: 000828874, NIP: 754-033-77-29 zwanym w

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA HANDEL DETALICZNY W STREFIE WOLNEGO OBSZARU CELNEGO

DOKUMENTACJA HANDEL DETALICZNY W STREFIE WOLNEGO OBSZARU CELNEGO DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO HANDEL DETALICZNY W STREFIE WOLNEGO OBSZARU CELNEGO 1 PYRZOWICE KWIECIEŃ 2009 Dokumentacja do postępowania przetargowego Pkt 1. 1.1. Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO Obowiązuje od 2 kwietnia 2013r. Wzór umowy najmu lokalu użytkowego załącznik nr 1 do regulamin przetargu ustnego, konkursu ofert lub negocjacji o najem nieruchomości, lokali użytkowych i garaży stanowiących

Bardziej szczegółowo

1. W celu wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, opisanego w 2 Zamawiający oddaje Wykonawcy w najem z przeznaczeniem na prowadzenie

1. W celu wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, opisanego w 2 Zamawiający oddaje Wykonawcy w najem z przeznaczeniem na prowadzenie Umowa Nr../2015 na świadczenie zdrowotne w zakresie usługi medycznej z zakresu badań laboratoryjnych, umowa najmu lokalu, umowa dzierżawy wyposażenia i sprzętu laboratoryjnego zawarta w dniu... pomiędzy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU DEFINICJE

UMOWA NAJMU DEFINICJE UMOWA NAJMU zawarta w Łodzi, w dniu... pomiędzy: Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, ul. Tuwima 22/26, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS 0000059880, REGON: 470569240,

Bardziej szczegółowo

1 Przedmiot umowy. 2 Czas trwania umowy

1 Przedmiot umowy. 2 Czas trwania umowy Istotne postanowienia umowy najmu lokalu w celu prowadzenia bufetu w budynku Ośrodka Zamiejscowego Sądu Okręgowego w Gliwicach z siedzibą w Rybniku przy ul. Piłsudskiego 33 1 Przedmiot umowy 1. Wynajmujący

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: 1. Miastem Stołecznym Warszawa, w imieniu którego działa:... zwanym dalej WYNAJMUJĄCYM, a Przedmiot umowy

zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: 1. Miastem Stołecznym Warszawa, w imieniu którego działa:... zwanym dalej WYNAJMUJĄCYM, a Przedmiot umowy 1 U M O W A Nr najmu lokalu użytkowego na czas oznaczony WZÓR umowa na 3 lata zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: 1. Miastem Stołecznym Warszawa, w imieniu którego działa:... zwanym dalej WYNAJMUJĄCYM,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU RUCHOMOŚCI NR.

UMOWA NAJMU RUCHOMOŚCI NR. UMOWA NAJMU RUCHOMOŚCI NR. zawarta w dniu r w Warszawie, pomiędzy: Firmą Classeq Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 05-077 Warszawa, ul. Trakt Brzeski 62B, NIP: 822-220-80-18,

Bardziej szczegółowo

Czynsz najmu i koszty eksploatacji

Czynsz najmu i koszty eksploatacji Załącznik nr 3 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI Właściciel nieruchomości: Poczta Polska Spółka Akcyjna Prowadzący przetarg: Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Lublinie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU NA MIEJSCE POSTOJOWE

UMOWA NAJMU NA MIEJSCE POSTOJOWE UMOWA NAJMU NA MIEJSCE POSTOJOWE zawarta w dniu 01.10.2012 r. w Gdańsku pomiędzy: Spółdzielnią Mieszkaniową Ujeścisko z siedzibą w Gdańsku, 80-180 Gdańsk, ul. Płocka 6, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Gdaosk, dnia 09.05.2012 r. ORGANIZATOR PRZETARGU: POMORSKIE CENTRUM CHORÓB ZAKAŹNYCH I GRUŹLICY ul. Smoluchowskiego 18 80 214 Gdaosk

Gdaosk, dnia 09.05.2012 r. ORGANIZATOR PRZETARGU: POMORSKIE CENTRUM CHORÓB ZAKAŹNYCH I GRUŹLICY ul. Smoluchowskiego 18 80 214 Gdaosk Gdaosk, dnia 09.05.2012 r. ORGANIZATOR PRZETARGU: POMORSKIE CENTRUM CHORÓB ZAKAŹNYCH I GRUŹLICY ul. Smoluchowskiego 18 80 214 Gdaosk DZIAŁ Administrayjno - Organizacyjny Tel./fax: 058 344-44-40 e-mail:

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZIERŻAWY nr..

UMOWA DZIERŻAWY nr.. UMOWA DZIERŻAWY nr.. Załącznik nr 2 Wzór umowy Zawarta w dniu..r. w Gryficach pomiędzy: 1/ Skarbem Państwa PGLLP - Nadleśnictwem Gryfice, z siedzibą w Gryficach (72-300), Osada Zdrój1, NIP 857-020-69-49

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ I/LUB USŁUGOWEJ W TERMINALU PASAŻERSKIM NA LOTNISKU WARSZAWA/MODLIN

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZIERŻAWY nr. zawarta w dniu...

UMOWA DZIERŻAWY nr. zawarta w dniu... UMOWA DZIERŻAWY nr zawarta w dniu... pomiędzy Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku, ul. Ołowianka 9-13, 80-751 Gdańsk, działającym zgodnie z wpisem do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra

Bardziej szczegółowo

Załącznik do sprostowania. Jednostka miary

Załącznik do sprostowania. Jednostka miary Tabela opłat za media i świadczenia dodatkowe L.p. Rodzaj świadczenia Sposób rozliczenia Jednostka miary Cena jednostkowa 1 Energia elektryczna wg wskazań licznika kwh*) 0,44 zł wg ceny operatora 2 Ogrzewanie

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 7 Nr zamówienia: DZP-0431-856/2010 Istotne postanowienia umowy 1 Przedmiot umowy 1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania remont pomieszczeń (laboratorium nr 346, sala komputerowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ Nr sprawy BŚDS.2430.01.2013 WZÓR U M O W Y nr zamówienie publiczne dokonywane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych - telefonia stacjonarna VoIP świadczona przez firmę HomeNet Technologies sp. z o.o.

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych - telefonia stacjonarna VoIP świadczona przez firmę HomeNet Technologies sp. z o.o. Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych - telefonia stacjonarna VoIP świadczona przez firmę HomeNet Technologies sp. z o.o. HomeNet Technologies Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług telefonii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH w S.M. Czerwony Rynek"

REGULAMIN WYNAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH w S.M. Czerwony Rynek REGULAMIN WYNAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH w S.M. Czerwony Rynek" Regulamin określa zasady wynajmu lokali użytkowych. I. Wynajem lokali użytkowych. 1 1. Lokalami użytkowymi w rozumieniu regulaminu są samodzielne

Bardziej szczegółowo

Warunkiem wyboru najemcy jest złożenie pisemnej oferty zawierającej:

Warunkiem wyboru najemcy jest złożenie pisemnej oferty zawierającej: Biała Podlaska 28.07.2015r. Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej OGŁOSZENIE o konkursie ofert na najem pomieszczenia na barek studencki w Państwowej Szkole Wyższej im.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ Zawarta dnia... r. w Złotoryi

UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ Zawarta dnia... r. w Złotoryi UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ Zawarta dnia... r. w Złotoryi Pomiędzy: Rejonowym Przedsiębiorstwem Komunalnym Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Złotoryi Al. Miła 2, wpisanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług backiel.tel

Regulamin usług backiel.tel 1. Postanowienia ogólne Regulamin usług backiel.tel REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEFONICZNYCH Przez Internet Cafe usługi informatyczne Mirosław Backiel Operator telekomunikacyjny Internet Cafe usługi

Bardziej szczegółowo

o następującej treści:

o następującej treści: Umowa Nr.. zawarta w dniu.. - w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budŝetową z siedzibą w Radomiu i adresem ul. Samorządowa

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr.. /D/DCZP/2015 udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne konsultacje neurologiczne

UMOWA nr.. /D/DCZP/2015 udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne konsultacje neurologiczne UMOWA nr.. /D/DCZP/2015 udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne konsultacje neurologiczne zwana w dalszej treści Umową, zawarta w dniu r. we Wrocławiu pomiędzy: Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG HOSTINGOWYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG HOSTINGOWYCH Zawarta w dniu: UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG HOSTINGOWYCH w Łaziskach Górnych Numer: /2008 A. Zawarta pomiędzy: USŁUGI HANDLOWE "EKSPRES" Henryk Dobrzyński z siedzibą w Łaziskach Górnych, ul. Świerczewskiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. na wybór Inwestora Zastępczego

ZAPYTANIE OFERTOWE. na wybór Inwestora Zastępczego ZAPYTANIE OFERTOWE na wybór Inwestora Zastępczego Tytuł Projektu: Utworzenie Domu Muzyka Seniora w Kątach w gminie Góra Kalwaria w powiecie piaseczyńskim pod Warszawą Działanie 7.3 Infrastruktura słuŝąca

Bardziej szczegółowo

Mariusza Dziurę - Prezesa Zarządu Piotra Lewandowskiego Członka Zarządu Wiceprezesa ds. eksploatacji zwaną dalej Zamawiającym a

Mariusza Dziurę - Prezesa Zarządu Piotra Lewandowskiego Członka Zarządu Wiceprezesa ds. eksploatacji zwaną dalej Zamawiającym a UMOWA NR.../2013 W dniu... w Kołobrzegu pomiędzy: Miejską Energetyką Cieplną w Kołobrzegu Sp. z o.o. z siedzibą w 78-100 Kołobrzeg ul. Kołłątaja 3, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Koszalinie IX Wydział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przetargu na dzierżawę 1 m 2 powierzchni dachu Szpitala pod 1 maszt z anteną do przesyłu sygnału internetowego.

REGULAMIN przetargu na dzierżawę 1 m 2 powierzchni dachu Szpitala pod 1 maszt z anteną do przesyłu sygnału internetowego. REGULAMIN przetargu na dzierżawę 1 m 2 powierzchni dachu Szpitala pod 1 maszt z anteną do przesyłu sygnału internetowego. ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne 1. 1 Przetargiem na dzierżawę objęta jest powierzchnia

Bardziej szczegółowo