4 Testy sprawdzajàce (wersja a i b)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "4 Testy sprawdzajàce (wersja a i b)"

Transkrypt

1 Testy 59 4 Testy sprawdzajàce (wersja a i b) Przedstawione poni ej standardy wymagaƒ egzaminacyjnych obejmujà swym zakresem przedmioty matematyczno-przyrodnicze. Stanowià one podstaw do przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego. Zamieszczone w niniejszym rozdziale testy zosta y opracowane z uwzgl dnieniem tych standardów. Testy sprawdzajàce przygotowano wed ug standardów wymagaƒ zalecanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu. Standard I Umiej tne stosowanie terminów, poj ç i procedur z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, niezb dnych w praktyce yciowej i dalszym kszta ceniu. Uczeƒ: 1. stosuje terminy i poj cia matematyczno-przyrodnicze: czyta ze zrozumieniem, na przyk ad w podr cznikach lub w prasie, teksty, w których wyst pujà terminy i poj cia matematyczno-przyrodnicze, wybiera odpowiednie terminy i poj cia do opisu zjawisk, w aêciwoêci, zachowaƒ, obiektów i organizmów, stosuje terminy dotyczàce racjonalnego u ytkowania Êrodowiska; 2. wykonuje obliczenia w ró nych sytuacjach praktycznych: stosuje w asnoêci dzia aƒ, operuje procentami, pos uguje si przybli eniami, pos uguje si jednostkami miar; 3. pos uguje si w asnoêciami figur: oblicza miary figur p askich, wykorzystuje w asnoêci miar. Standard II Wyszukiwanie i stosowanie informacji. Uczeƒ: 1. odczytuje informacje przedstawione w formie: tekstu, mapy, tabeli, wykresu, rysunku, schematu, fotografii; 2. operuje informacjà: selekcjonuje, porównuje, analizuje, przetwarza, interpretuje, prezentuje w czytelny sposób, wykorzystuje w praktyce. Standard III Wskazywanie i opisywanie faktów, zwiàzków i zale noêci, w szczególnoêci przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, przestrzennych i czasowych. Uczeƒ: 1. wskazuje prawid owoêci w procesach oraz w funkcjonowaniu uk adów i systemów: wyodr bnia dane zjawisko z kontekstu, okreêla warunki jego wyst powania, opisuje jego przebieg w czasie i przestrzeni, wykorzystuje zasady i prawa do objaêniania zjawisk; 2. stosuje zintegrowanà wiedz w celu objaênienia zjawisk przyrodniczych: àczy zdarzenia w ciàgi przemian, wskazuje wspó czesne zagro enia dla zdrowia cz owieka i Êrodowiska przyrodniczego, analizuje przyczyny i skutki oraz proponuje sposoby przeciwdzia ania wspó czesnym zagro eniom cywilizacyjnym, potrafi umiejscowiç sytuacje dotyczàce Êrodowiska przyrodniczego w szerszym kontekêcie spo ecznym. Standard IV Stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiej tnoêci do rozwiàzywania problemów. Uczeƒ: 1. stosuje techniki twórczego rozwiàzywania problemów: formu uje i sprawdza hipotezy, kojarzy ró norodne fakty, obserwacje i wyniki doêwiadczeƒ oraz wyciàga wnioski; 2. analizuje sytuacj problemowà: dostrzega i formu uje problem, okreêla wartoêci dane i szukane (okreêla cel); 3. tworzy modele sytuacji problemowej: wyró nia istotne wielkoêci i cechy sytuacji problemowej, zapisuje je w terminach nauk matematyczno- -przyrodniczych; 4. tworzy i realizuje plan rozwiàzania: rozwiàzuje równania i nierównoêci stanowiàce model problemu, uk ada i wykonuje procedury osiàgania celu; 5. opracowuje wyniki: ocenia, interpretuje, przedstawia. Testy sprawdzajàce opracowa a doêwiadczona nauczycielka geografii: Anna Wawrzkowicz

2 grupa a Spo eczeƒstwo... imi i nazwisko Poni szy test sk ada si z 7 zadaƒ. Przy ka dym poleceniu podano liczb punktów mo liwà do uzyskania za prawid owà odpowiedê. Za rozwiàzanie ca ego testu mo esz otrzymaç maksymalnie 20 punktów.... data 1 Oznacz literà P zdania prawdziwe, a literà F zdania fa szywe. a) Kartogram to metoda przedstawiajàca na mapach Êrednie nat enie danego zjawiska na okreêlonym obszarze za pomocà skali barw lub odcieni szaroêci.... b) Wspó czynnik przyrostu naturalnego to ró nica mi dzy wartoêciami wspó czynnika urodzeƒ i wspó czynnika zgonów.... c) Przemieszczanie si ludnoêci ze wsi do miasta nazywamy migracjà zewn trznà Na podstawie modelu rozwoju demograficznego spo eczeƒstw opisz faz II. Wymieƒ dwie przyczyny zaistnia ej sytuacji. (0 4 pkt)... 3 Korzystajàc z danych zamieszczonych w tabeli, oblicz, jak zmienia a si liczba ludnoêci Polski w 2000 roku. Ile wynosi a ona 31 grudnia tego roku? Rok Liczba ludnoêci w Polsce 1 stycznia Urodzenia Zgony Imigranci Emigranci

3 4 Wymieƒ trzy czynniki przyrodnicze, które sprzyjajà osiedlaniu si ludzi we wschodniej cz Êci Chin. a)... b) c)... 5 WyjaÊnij terminy: a) mniejszoêç narodowa..... b) aglomeracja Obok nazwy kraju wpisz g ównà religi w nim wyznawanà. a) Hiszpania... b) Indie... c) Egipt... 7 Uzupe nij legend. Wpisz w odpowiednie miejsca nazwy najwi kszych aglomeracji Êwiata

4 grupa b Spo eczeƒstwo... imi i nazwisko Poni szy test sk ada si z 7 zadaƒ. Przy ka dym poleceniu podano liczb punktów mo liwà do uzyskania za prawid owà odpowiedê. Za rozwiàzanie ca ego testu mo esz otrzymaç maksymalnie 20 punktów.... data 1 Oznacz literà P zdania prawdziwe, a literà F zdania fa szywe. a) Kartodiagram to metoda przedstawiajàca na mapach Êrednie nat enie danego zjawiska na okreêlonym obszarze za pomocà skali barw lub odcieni szaroêci.... b) Przyrost rzeczywisty liczby mieszkaƒców na danym obszarze w okreêlonym czasie to ró nica mi dzy wartoêciami wspó czynnika urodzeƒ i wspó czynnika zgonów.... c) Eksplozja demograficzna to zjawisko gwa townego wzrostu liczby ludnoêci w krótkim okresie czasu Na podstawie modelu rozwoju demograficznego spo eczeƒstw opisz faz III. Wymieƒ dwie przyczyny zaistnia ej sytuacji. (0 4 pkt) W 2000 roku w Polsce urodzi o si 378,3 tys. osób, a zmar o 368,0 tys. Liczba mieszkaƒców Polski wynosi a wówczas tys. osób. Oblicz wspó czynnik przyrostu naturalnego

5 4 Wymieƒ trzy czynniki przyrodnicze, które ograniczajà osiedlanie si ludzi w zachodniej cz Êci Chin. a)... b)... c)... 5 WyjaÊnij terminy: a) naród..... b) konurbacja Obok nazwy kraju wpisz g ównà religi w nim wyznawanà. a) Izrael.. b) Rosja c) Japonia... 7 Uzupe nij legend. Wpisz w odpowiednie miejsca nazwy najwi kszych aglomeracji Êwiata

6 grupa a Rolnictwo... imi i nazwisko Poni szy test sk ada si z 9 zadaƒ. Przy ka dym poleceniu podano liczb punktów mo liwà do uzyskania za prawid owà odpowiedê. Za rozwiàzanie ca ego testu mo esz otrzymaç maksymalnie 24 punkty.... data 1 Dokoƒcz poni sze zdania. a) Czasowy brak po ywienia, którego rezultatem jest skrajne os abienie organizmu, nazywany jest.... b) Zabieg agrotechniczny, stosowany w celu ograniczenia erozji gleby na obszarach górskich Japonii, Chin i krajów Pó wyspu Indochiƒskiego, to.... c) Okres, w którym wyst pujà warunki termiczne umo liwiajàce rozwój i wzrost roêlin, to Wymieƒ dwie przyczyny wyst powania g odu i niedo ywienia na Êwiecie, wywo ane przez czynniki naturalne. a)... b)... 3 Wymieƒ trzy pozaprzyrodnicze czynniki rozwoju rolnictwa. a)... b)... c)... 4 Poni szy wykres przedstawia struktur u ytkowania ziemi w jednym z paƒstw. a) PodkreÊl nazw kraju, dla którego sporzàdzono wykres. Egipt, Finlandia, Bangladesz, Argentyna b) Oblicz, ile procent ca kowitej powierzchni tego kraju zajmujà u ytki rolne

7 5 Napisz, do jakiej grupy roêlin uprawnych nale à poni sze roêliny. a) maniok, batat, ziemniak, taro... b) konopie, juta, len, bawe na... c) papryka, cynamon, pieprz, goêdzik... 6 Oznacz literà P zdania prawdziwe, a literà F zdania fa szywe. a) W Holandii, w celu uzyskania nowych obszarów gruntów ornych, wycina si lasy, osusza bagna i terasuje stoki górskie.... b) Indie zajmujà czo owe miejsce w Êwiatowej produkcji herbaty, yta i trzciny cukrowej.... c) Warunki naturalne wyst pujàce w Mongolii utrudniajà rozwój upraw roêlin Korzystajàc z danych zamieszczonych w tabeli, oblicz roczne zbiory rolnika w Chinach i Indiach. Mieszkaniec Chin uprawia ziemniaki na powierzchni 5 ha, a mieszkaniec Indii na obszarze 4 ha. Wska, który z nich osiàgnà w 2002 roku wi ksze zbiory ziemniaków. Plony ziemniaków w 2002 roku (w dt/ha) Chiny Indie PodkreÊl cele Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) paƒstw Unii Europejskiej: a) dop aty do produkcji rolniczej, b) podnoszenie dochodu rolników, c) skup nadwy ek ywnoêci, d) stabilizacja cen ywnoêci, e) ochrona rynku zbytu, f) stosowanie ce na importowane produkty rolne. 9 Wymieƒ trzy cechy rolnictwa intensywnego. a)... b)... c)...

8 grupa b Rolnictwo... imi i nazwisko Poni szy test sk ada si z 9 zadaƒ. Przy ka dym poleceniu podano liczb punktów mo liwà do uzyskania za prawid owà odpowiedê. Za rozwiàzanie ca ego testu mo esz otrzymaç maksymalnie 24 punkty.... data 1 Dokoƒcz poni sze zdania. a) U osób, które spo ywajà pokarmy zawierajàce niedostatecznà iloêç niektórych sk adników od ywczych, wyst puje.... b) P askie obszary zabezpieczone przed zalaniem i stale osuszane to.... c) Wiatr, który w pó roczu letnim wieje od Oceanu Indyjskiego w kierunku Azji Po udniowej i Wschodniej, nazywany jest Wymieƒ dwie przyczyny wyst powania g odu i niedo ywienia na Êwiecie, wywo ane przez cz owieka. a)... b)... 3 Wymieƒ trzy przyrodnicze czynniki rozwoju rolnictwa. a)... b)... c)... 4 Poni szy wykres przedstawia struktur u ytkowania ziemi w jednym z paƒstw. a) PodkreÊl nazw kraju, dla którego sporzàdzono wykres. Egipt, Finlandia, Bangladesz, Argentyna b) Oblicz, ile procent ca kowitej powierzchni tego kraju zajmujà u ytki rolne

9 5 Napisz, do jakiej grupy roêlin uprawnych nale à poni sze roêliny. a) orzeszki ziemne, s onecznik, soja, rzepak... b) kakao, chmiel, herbata, kawa... c) sorgo, ry, kukurydza, owies... 6 Oznacz literà P zdania prawdziwe, a literà F zdania fa szywe. a) Indie zajmujà czo owe miejsce w Êwiatowej produkcji ry u, buraków cukrowych i herbaty.... b) Religia zabrania wyznawcom judaizmu i islamu spo ywania wo owiny.... c) Belgia nale y do paƒstw, w których wyst puje nadprodukcja ywnoêci Korzystajàc z danych zawartych w tabeli, oblicz roczne zbiory rolnika w Chinach i Indiach. Mieszkaniec Chin uprawia pszenic na powierzchni 6 ha, a mieszkaniec Indii na obszarze 9 ha. Wska, który z nich osiàgnà w 2002 roku wi ksze zbiory pszenicy. Plony pszenicy w 2002 roku (w dt/ha) Chiny Indie 38,8 27, PodkreÊl dzia ania prowadzone przez kraje Unii Europejskiej w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR): a) podnoszenie dochodu rolników, b) dop aty do produkcji rolniczej, c) skup nadwy ek ywnoêci, d) stabilizacja cen ywnoêci, e) ochrona rynku zbytu, f) stosowanie ce na importowane produkty rolne. 9 Wymieƒ trzy cechy rolnictwa ekstensywnego. a)... b)... c)...

10 grupa a Przemys i us ugi cz. I... imi i nazwisko Poni szy test sk ada si z 8 zadaƒ. Przy ka dym poleceniu podano liczb punktów mo liwà do uzyskania za prawid owà odpowiedê. Za rozwiàzanie ca ego testu mo esz otrzymaç maksymalnie 17 punktów.... data 1 Przyporzàdkuj wymienione surowce mineralne odpowiadajàcej im grupie. rudy miedzi, marmur, w giel brunatny, siarka a) surowce energetyczne... b) surowce budowlane... c) surowce metaliczne... d) surowce chemiczne... 2 Na podstawie opisu rozpoznaj surowiec mineralny i zapisz jego nazw. a) Jest paliwem kopalnym pochodzenia roêlinnego. Zawiera do 92% w gla pierwiastkowego.... b) Jest ska à osadowà, która tworzy si w warunkach klimatu tropikalnego. W jego sk ad wchodzà tlenki glinu oraz elazo WyjaÊnij terminy: a) okr g przemys owy b) OPEC Wymieƒ cztery pozaprzyrodnicze czynniki lokalizacji zak adów przemys owych. a)... b)... c)... d)... 5 Wymieƒ dwa sposoby rozwoju gospodarki w krajach, które nie posiadajà bogatych z ó surowców mineralnych. a) b)......

11 6 Na mapie konturowej Êwiata zamaluj czerwonym kolorem i podpisz poni sze okr gi przemys owe. Newcastle, Witwatersrand, Doniecki, Zag bie Appalaskie 7 Na podstawie wykresu przedstawiajàcego producentów w gla kamiennego w 2001 roku wykonaj poni sze polecenia. a) Zaznacz i podpisz we w aêciwym miejscu na mapie do zadania 6 czterech najwi kszych producentów w gla kamiennego w 2001 roku. b) Oblicz àczny udzia Chin i Stanów Zjednoczonych Ameryki w wydobyciu w gla kamiennego na Êwiecie w 2001 roku. 8 Oznacz literà P zdania prawdziwe, a literà F zdania fa szywe. a) Na obszarze RPA znajdujà si bogate z o a surowców mineralnych, m.in. z ota, platyny i diamentów.... b) Obecnie w Rosji dynamicznie rozwija si górnictwo i przetwórstwo w gla kamiennego oraz ropy naftowej.... c) Azjatyckie tygrysy osiàgn y szybki rozwój gospodarczy dzi ki eksploatacji bogatych z ó surowców mineralnych.... d) Najwi ksze zasoby ropy naftowej wyst pujà w regionie Zatoki Perskiej....

12 grupa b Przemys i us ugi cz. I... imi i nazwisko Poni szy test sk ada si z 8 zadaƒ. Przy ka dym poleceniu podano liczb punktów mo liwà do uzyskania za prawid owà odpowiedê. Za rozwiàzanie ca ego testu mo esz otrzymaç maksymalnie 17 punktów.... data 1 Przyporzàdkuj wymienione surowce mineralne odpowiadajàcej im grupie. boksyty, sól kamienna, rudy uranu, granit a) surowce energetyczne... b) surowce budowlane... c) surowce metaliczne... d) surowce chemiczne... 2 Na podstawie opisu rozpoznaj surowiec mineralny i zapisz jego nazw. a) Jest paliwem kopalnym pochodzenia roêlinnego. Zawiera oko o 70% w gla pierwiastkowego.... b) Jest kryszta em w gla zaliczanym do kamieni szlachetnych WyjaÊnij terminy: a) przemys b) kopalina Wymieƒ cztery przyrodnicze czynniki lokalizacji zak adów przemys owych. a)... b)... c)... d)... 5 Wymieƒ dwa sposoby rozwoju gospodarki w krajach, które nie posiadajà bogatych z ó surowców mineralnych. a) b)......

13 6 Na mapie konturowej Êwiata zamaluj czerwonym kolorem i podpisz poni sze okr gi przemys owe. Shaba, Damodar, Minas-Gerais, Zag bie Ruhry 7 Na podstawie wykresu przedstawiajàcego najwi kszych producentów rud elaza w 2001 roku wykonaj poni sze polecenia. a) Zaznacz i podpisz we w aêciwym miejscu na mapie do zadania 6 czterech najwi kszych producentów rud elaza w 2001 roku. b) Oblicz àczny udzia Chin, Brazylii i Australii w wydobyciu rud elaza na Êwiecie w 2001 roku. 8 Oznacz literà P zdania prawdziwe, a literà F zdania fa szywe. a) Tajwan zaliczany jest do grupy paƒstw zwanych azjatyckimi tygrysami.... b) OPEC to Organizacja Paƒstw Eksporterów Ropy Naftowej, do której obecnie nale y 11 paƒstw, m.in. Arabia Saudyjska, Nigeria i Stany Zjednoczone Ameryki.... c) Dochody ze sprzeda y kopalin stanowià 95% ogólnych wp ywów Republiki Po udniowej Afryki z eksportu.... d) Obecnie w Rosji dynamicznie rozwija si górnictwo i przetwórstwo ropy naftowej oraz gazu ziemnego....

14 grupa a Przemys i us ugi cz. II... imi i nazwisko Poni szy test sk ada si z 9 zadaƒ. Przy ka dym poleceniu podano liczb punktów mo liwà do uzyskania za prawid owà odpowiedê. Za rozwiàzanie ca ego testu mo esz otrzymaç maksymalnie 18 punktów.... data 1 2 SpoÊród podanych poni ej przyk adów podkreêl nieodnawialne êród a energii. ropa naftowa, uran, woda, ciep o z wn trza Ziemi, gaz ziemny, wiatr, w giel brunatny, S oƒce Rozpoznaj i zapisz nazw przedstawionych na zdj ciach typów elektrowni. MEDIUM COREL a)... b)... 3 Wykresy przedstawiajà struktur produkcji energii elektrycznej. Podpisz je w aêciwymi nazwami krajów spoêród podanych poni ej. Norwegia, Egipt, Islandia, Francja a)... b)... 4 Uzupe nij tabel, wpisujàc po dwa argumenty przemawiajàce za i przeciw budowie elektrowni atomowych. Za Przeciw

15 5 Dopasuj nazw kraju do odpowiadajàcego mu opisu. Szwecja, Egipt, Stany Zjednoczone Ameryki, Japonia, Portugalia a) Kraj ten jest najwi kszym producentem samochodów osobowych na Êwiecie. S ynie z szybkich pociàgów Shinkansen.... b) W 2002 roku kraj ten w celach turystycznych odwiedzi o prawie 7 milionów obcokrajowców. Jednym z najcz Êciej odwiedzanych miejsc jest sanktuarium fatimskie WyjaÊnij termin: przemys high-tech... 7 Oznacz literà P zdania prawdziwe, a literà F zdania fa szywe. a) Koncentracja oêrodków przemys u high-tech wyst puje w Ameryce Pó nocnej, Europie Ârodkowo-Wschodniej i Azji Po udniowo-wschodniej.... b) Silicon Glen to oêrodek high-tech znajdujàcy si w Wielkiej Brytanii.... c) Transport i àcznoêç tworzà razem sektor us ug zwany komunikacjà.... d) G ównymi przyczynami rozwoju turystyki na skal masowà w 2 po. XX w. by m.in. wzrost zamo noêci obywateli niektórych paƒstw, wyd u enie czasu wolnego od pracy oraz rozwój i upowszechnienie nowoczesnych Êrodków transportu Uzupe nij tabel, wpisujàc po dwie zalety podanych rodzajów transportu. Rodzaj transportu Zalety kolejowy a).... b)... samochodowy a).... b)... 9 Podaj cztery przyk ady walorów turystycznych, które decydujà o atrakcyjnoêci turystycznej regionu. a)... b)... c)... d)...

16 grupa b Przemys i us ugi cz. II... imi i nazwisko Poni szy test sk ada si z 9 zadaƒ. Przy ka dym poleceniu podano liczb punktów mo liwà do uzyskania za prawid owà odpowiedê. Za rozwiàzanie ca ego testu mo esz otrzymaç maksymalnie 18 punktów.... data 1 2 SpoÊród podanych poni ej przyk adów podkreêl odnawialne êród a energii. S oƒce, w giel kamienny, woda, uran, wiatr, ropa naftowa, ciep o z wn trza Ziemi, gaz ziemny Rozpoznaj i zapisz nazw przedstawionych na zdj ciach typów elektrowni. PHOTOSTOCK PHOTOSTOCK a)... b)... 3 Wykresy przedstawiajà struktur produkcji energii elektrycznej. Podpisz je w aêciwymi nazwami krajów spoêród podanych poni ej. Francja, Norwegia, Egipt, Islandia a)... b)... 4 Uzupe nij tabel, wpisujàc po dwa pozytywne i negatywne skutki powstania zapory rzecznej i hydroelektrowni w Asuanie w Egipcie. Skutki pozytywne Skutki negatywne

17 5 Dopasuj nazw kraju do odpowiadajàcego mu opisu. Szwecja, Egipt, Stany Zjednoczone Ameryki, Japonia, Portugalia a) W kraju tym znajduje si najstarszy i zarazem najwi kszy oêrodek przemys u high-tech na Êwiecie. Najwa niejsze miasta po o one w jego obr bie to San Jose i San Francisco.... b) Kraj ten jest wysoko rozwini ty gospodarczo, wa nà rol odgrywa w nim nowoczesny transport. Posiada 173 lotniska. Najwi ksze z nich, Haneda, to czwarty pod wzgl dem liczby obs u onych pasa erów port lotniczy na Êwiecie WyjaÊnij termin: turysta... 7 Oznacz literà P zdania prawdziwe, a literà F zdania fa szywe. a) Hiszpanie stanowili w 2001 roku najliczniejszà grup turystów odwiedzajàcych Portugali.... b) G ówne czynniki, które decydujà o lokalizacji zak adów high-tech na Êwiecie, to bliskoêç z ó surowców mineralnych oraz sàsiedztwo wy szych uczelni i instytucji naukowo-badawczych.... c) Silicon Wadi to oêrodek high-tech le àcy w Izraelu.... d) Pierwszà regularnà lini kolejowà uruchomiono w 1830 roku w USA Uzupe nij tabel, wpisujàc po dwie wady podanych rodzajów transportu. Rodzaj transportu Wady samochodowy a).... b)... kolejowy a).... b)... 9 Podaj cztery przyk ady infrastruktury turystycznej, które decydujà o atrakcyjnoêci turystycznej regionu. a)... b) c)... d)

18 grupa a Problemy wspó czesnego Êwiata cz. I Poni szy test sk ada si z 7 zadaƒ. Przy ka dym poleceniu podano liczb punktów mo liwà do uzyskania za prawid owà odpowiedê. Za rozwiàzanie ca ego testu mo esz otrzymaç maksymalnie 16 punktów.... imi i nazwisko... data 1 WyjaÊnij terminy: a) bezrobotny b) globalizacja c) eksport Wymieƒ trzy przyczyny bezrobocia. a)... b)... c)... 3 Na podstawie wykresu przedstawiajàcego udzia obszarów zaj tych przez powodzie w Bangladeszu w latach , odpowiedz na poni sze pytania. a) W którym roku mia a miejsce najwi ksza powódê w Bangladeszu? Jaki obszar kraju zaj a? b) W których latach nie wystàpi y powodzie?

19 4 Korzystajàc z zamieszczonej obok mapy, wymieƒ cztery paƒstwa le àce w Afryce, charakteryzujàce si niskim stopniem rozwoju spo ecznego. 5 Uzupe nij tabel, wpisujàc jeden przyk ad produktu wytwarzanego przez poni sze koncerny. Nazwa koncernu Produkt Volkswagen... Microsoft... 6 WyjaÊnij ró nice w funkcjonowaniu Unii Europejskiej (UE) i Pó nocnoamerykaƒskiego Uk adu Wolnego Handlu (NAFTA). 7 Oznacz literà P zdania prawdziwe, a literà F zdania fa szywe. a) Do paƒstw cz onkowskich Unii Europejskiej nale y obecnie 25 krajów, m.in. Hiszpania, Rumunia, W gry i S owacja.... b) Europejski Bank Centralny jest unijnà instytucjà, która nadzoruje polityk pieni nà, w szczególnoêci emisj euro.... c) Wspólnà walut euro przyj y m.in. Austria, Niemcy, Hiszpania i Szwecja.... d) Cz Êç bud etu Unii Europejskiej przeznaczana jest na potrzeby najubo szych regionów Wspólnoty....

20 grupa b Problemy wspó czesnego Êwiata cz. I Poni szy test sk ada si z 7 zadaƒ. Przy ka dym poleceniu podano liczb punktów mo liwà do uzyskania za prawid owà odpowiedê. Za rozwiàzanie ca ego testu mo esz otrzymaç maksymalnie 16 punktów.... imi i nazwisko... data 1 WyjaÊnij terminy: a) stopa bezrobocia b) handel c) import Wymieƒ trzy skutki bezrobocia. a)... b)... c)... 3 Na podstawie wykresu przedstawiajàcego zatrudnienie i wielkoêç produkcji stali we francuskim przemyêle hutniczym w latach , odpowiedz na poni sze pytania. a) OkreÊl zmian zatrudnienia we francuskim przemyêle hutniczym w latach b) OkreÊl zmian wielkoêci produkcji stali we francuskim przemyêle hutniczym w latach

21 4 Korzystajàc z poni szej mapy, wymieƒ cztery paƒstwa le àce w Ameryce Po udniowej, charakteryzujàce si Êrednim stopniem rozwoju spo ecznego Uzupe nij tabel, wpisujàc jeden przyk ad produktu wytwarzanego przez poni sze koncerny. Nazwa koncernu Produkt Shell... Siemens... 6 WyjaÊnij, dlaczego poziom ycia mieszkaƒców w poszczególnych krajach lepiej porównywaç przy pomocy wskaênika HDI ni PKB w przeliczeniu na mieszkaƒca. 7 Oznacz literà P zdania prawdziwe, a literà F zdania fa szywe. a) 1 maja 2004 roku do Unii Europejskiej przystàpi o 10 paƒstw, m.in. Polska, Malta, Bu garia i S owenia.... b) Rada Unii Europejskiej wytycza kierunki polityki, podejmuje uchwa y i ustanawia prawo Wspólnoty.... c) Wspólnà walut euro przyj y m.in. Francja, Niemcy, Belgia i Wielka Brytania.... d) Celem Unii Europejskiej jest stopniowe znoszenie granic politycznych, spo ecznych i ekonomicznych pomi dzy poszczególnymi krajami Europy....

22 grupa a Problemy wspó czesnego Êwiata cz. II Poni szy test sk ada si z 7 zadaƒ. Przy ka dym poleceniu podano liczb punktów mo liwà do uzyskania za prawid owà odpowiedê. Za rozwiàzanie ca ego testu mo esz otrzymaç maksymalnie 14 punktów.... imi i nazwisko... data 1 Wymieƒ dwie korzyêci p ynàce ze swobód unijnych, które przys ugujà mieszkaƒcom Unii Europejskiej. Scharakteryzuj jednà ze swobód. a)... b)... 2 Oznacz literà P zdania prawdziwe, a literà F zdania fa szywe. a) Dop aty z europejskich funduszy strukturalnych przys ugujà tym regionom Unii Europejskiej, których PKB wynosi mniej ni 75% Êredniego PKB Wspólnoty.... b) Talibowie, którzy doszli do w adzy w 1996 roku, wprowadzili liberalne prawo i w Afganistanie nasta a demokracja.... c) Autonomia Palestyƒska powsta a w 1993 roku dzi ki dyplomatycznej dzia alnoêci Organizacji Wyzwolenia Palestyny, kierowanej przez Jasira Arafata.... d) Najstarszym parkiem narodowym na Êwiecie jest po o ony w Wielkiej Brytanii Park Narodowy Yorkshire Dales Po àcz strza kami walczàce strony z przyczynami konfliktu. Burundyjskie plemiona Tutsi i Hutu dost p do ropy naftowej Irak Kuwejt wraz z wojskami koalicji polityka Sudan Egipt konflikt etniczny Afganistan Zwiàzek Radziecki dost p do wody 4 Opisz zjawisko efektu cieplarnianego. Podaj jego przyczyny i skutki.

23 5 Na konturowej mapie Êwiata wpisz numery odpowiadajàce podanym obszarom konfliktów zbrojnych. 1. Kaszmir 2. Irak 3. Kurdystan 4. Kosowo 5. Sudan 6. Autonomia Palestyƒska 6 WyjaÊnij poj cie: (0 1 pkt) dziura ozonowa... 7 WyjaÊnij, w jaki sposób rozwój turystyki wp ywa na zmiany w Êrodowisku przyrodniczym.

24 grupa b Problemy wspó czesnego Êwiata cz. II Poni szy test sk ada si z 7 zadaƒ. Przy ka dym poleceniu podano liczb punktów mo liwà do uzyskania za prawid owà odpowiedê. Za rozwiàzanie ca ego testu mo esz otrzymaç maksymalnie 14 punktów.... imi i nazwisko... data 1 Wymieƒ dwie korzyêci p ynàce ze swobód unijnych, które przys ugujà mieszkaƒcom Unii Europejskiej. Scharakteryzuj jednà ze swobód. a)... b)... 2 Oznacz literà P zdania prawdziwe, a literà F zdania fa szywe. a) W przysz oêci gospodarka Unii Europejskiej b dzie opieraç si na sektorze wyspecjalizowanych us ug oraz na przemyêle przetwórczym.... b) Celem interwencji Rosjan w Afganistanie w 1979 roku by a pomoc w ustabilizowaniu sytuacji politycznej w tym kraju.... c) W 2000 roku Palestyƒczycy og osili powstanie przeciwko Izraelowi Intifad.... d) Najstarszym parkiem narodowym na Êwiecie jest po o ony w Stanach Zjednoczonych Ameryki Park Narodowy Yellowstone Po àcz strza kami walczàce strony z przyczynami konfliktu. Rosja Czeczenia dost p do wody, religia Izrael Syria, Egipt, Jordania polityka Burundyjskie plemiona Tutsi i Hutu dost p do ropy naftowej, polityka Wietnam Pó nocny Wietnam konflikt etniczny Po udniowy i Stany Zjednoczone 4 Opisz zjawisko dziury ozonowej. Podaj jego przyczyny i skutki.

25 5 Na konturowej mapie Êwiata wpisz numery odpowiadajàce podanym obszarom konfliktów zbrojnych. 1. Sudan 2. Kosowo 3. Kaszmir 4. Kurdystan 5. Autonomia Palestyƒska 6. Irak 6 WyjaÊnij poj cie: (0 1 pkt) gazy cieplarniane... 7 WyjaÊnij, w jaki sposób rozwój przemys u wydobywczego i energetycznego wp ywa na zmiany w Êrodowisku przyrodniczym.

26 Klucz odpowiedzi a b Spo eczeƒstwo Nr zad. Standard wymagaƒ wersja a Oczekiwana odpowiedê wersja b Kryterium punktowania 1. a P, b P, c F a F, b F, c P za ka dà prawid owà ocen 1 pkt; razem 3 pkt 2. II 1 III 1 cechy: wyst puje zjawisko eksplozji demograficznej, maleje wspó czynnik zgonów; przyczyny: np. poprawa warunków sanitarnych, rozwój medycyny cechy: umiarkowany wzrost liczby ludnoêci, maleje wspó czynnik urodzeƒ; przyczyny: np. upadek modelu rodziny wielodzietnej, praca zawodowa kobiet za prawid owo podane cechy 2 pkt, za prawid owo podane przyczyny 2 pkt; razem 4 pkt 3. I roku liczba ludnoêci wynosi a mieszkaƒców. Wu = 9,79 (~ 9,8 ) Wz = 9,52 (~ 9,5 ) Wpn = 0,27 (~ 0,3 ) za poprawne obliczenie 2 pkt 4. III 1 np. yzne gleby, ciep y i agodny klimat, tereny nizinne np. tereny wy ynne i górskie, ma e zasoby wody s odkiej, s abo wykszta cone gleby górskie za ka dy prawid owy czynnik 1 pkt; razem 3 pkt 5. I 1 a) grupa ludzi o innej narodowoêci ni wi kszoêç mieszkaƒców danego kraju; b) zespó miast sk adajàcy si z dominujàcego miasta i otaczajàcych go wielu mniejszych a) grupa ludzi posiadajàca poczucie swej odr bnoêci, w asnà ojczyzn i kultur ; b) zespó miejski z o ony z kilku miast, z których adne nie dominuje za ka dy prawid owo wyjaêniony termin 1 pkt; razem 2 pkt 6. I 1 a) katolicyzm, b) hinduizm, c) islam (sunnizm) a) judaizm, b) prawos awie, c) sintoizm za ka dà poprawnà odpowiedê 1 pkt; razem 3 pkt 7. I 1. Tokio, 2. Los Angeles, 3. Mumbaj, 4. Nowy Jork, 5. São Paulo, 6. Szanghaj. 1. Delhi, 2. Nowy Jork, 3. Dakka, 4. São Paulo, 5. Meksyk, 6. Tokio. za ka dà prawid owà nazw aglomeracji 0,5 pkt; razem 3 pkt

27 Klucz odpowiedzi a b Rolnictwo Nr zad. Standard wymagaƒ wersja a Oczekiwana odpowiedê wersja b Kryterium punktowania 1. I1 a) g odem b) terasowanie stoków c) okres wegetacyjny a) niedo ywienie b) poldery c) monsunem letnim za ka de prawid owe dokoƒczenie zdania 1 pkt; razem 3 pkt 2. III 1 np. susze, powodzie np. wojna, kryzys gospodarczy za ka dy prawid owy przyk ad 1 pkt; razem 2 pkt 3. III 1 np. u ywanie Êrodków ochrony roêlin i nawozów, stosowanie maszyn i urzàdzeƒ, zastosowanie in ynierii genetycznej np. warunki klimatyczne, yznoêç gleb, rzeêba terenu za ka dy prawid owy czynnik 1 pkt; razem 3 pkt 4. I 2 a) Argentyna, b) 63% a) Bangladesz, b) 70% a) za prawid owo podkreêlony kraj 1 pkt, b) za prawid owe obliczenie 1 pkt; razem 2 pkt 5. III 1 a) okopowe, b) w ókniste, c) przyprawy a) oleiste, b) u ywki, c) zbo a za ka dà w aêciwie wpisanà grup roêlin 1 pkt; razem 3 pkt 6. a F, b F, c P a F, b F, c P za ka dà prawid owà ocen 1 pkt; razem 3 pkt 7. I2 II 1 Zbiory rolnika z Chin wynios y 740 dt, a zbiory rolnika z Indii 680 dt. Zbiory rolnika z Chin wynios y 232,8 dt, a zbiory rolnika z Indii 249,3 dt. za poprawne obliczenie 2 pkt 8. b), d), e) b), c), f) za ka de poprawne podkreêlenie 1 pkt; razem 3 pkt 9. III 1 np. wysokie plony i du a wydajnoêç hodowli zwierzàt, du e nak ady finansowe, wysokie nak ady pracy, stosowanie nawozów sztucznych np. niskie plony i ma a wydajnoêç hodowli zwierzàt, ma e nak ady finansowe, niskie nak ady pracy, z regu y brak stosowania nawozów sztucznych za ka dà prawid owà cech 1 pkt; razem 3 pkt

28 Klucz odpowiedzi a b Przemys i us ugi cz. I Nr zad. Standard wymagaƒ wersja a Oczekiwana odpowiedê wersja b Kryterium punktowania 1. a) w giel brunatny, b) marmur, c) rudy miedzi, d) siarka a) rudy uranu, b) granit, c) boksyty, d) sól kamienna za ka de prawid owe dopasowanie 0,5 pkt; razem 2 pkt 2. I 1 a) w giel kamienny, b) boksyt a) w giel brunatny, b) diament za ka dy prawid owo podany surowiec mineralny 1 pkt; razem 2 pkt 3. I1 a) obszar przemys owy, na którym znajduje si wiele powiàzanych ze sobà gospodarczo zak adów przemys owych; cechuje si du ym odsetkiem osób zatrudnionych w przemyêle; b) Organizacja Paƒstw Eksporterów Ropy Naftowej, której celem jest kontrolowanie produkcji i sprzeda y ropy naftowej a) jeden z dzia ów gospodarki, który zajmuje si wydobywaniem surowców mineralnych i ich przetwarzaniem na dobra materialne zaspokajajàce potrzeby ludzi; b) surowiec (minera, ska a) znajdujàcy si w ziemi, wydobywany metodà górniczà za ka dy prawid owo wyjaêniony termin 1 pkt; razem 2 pkt 4. III 1 np. infrastruktura komunikacyjna, rynek zbytu produktów, bliskoêç zak adów kooperujàcych, si a robocza np. z o a surowców mineralnych, zasoby wody, ukszta towanie terenu, naturalne szlaki komunikacyjne (wybrze a morskie, rzeki) za ka dy poprawnie wpisany czynnik 0,5 pkt; razem 2 pkt 5. IV 1 np. import dóbr naturalnych z zagranicy, stosowanie w produkcji przemys owej substytutów lub surowców odnawialnych, rozwój dzia ów gospodarki niewymagajàcych znaczàcej iloêci surowców (turystyka, us ugi finansowo- -bankowe) za ka dà prawid owà propozycj 1 pkt; razem 2 pkt 6. Rozpoznanie i zaznaczenie obiektów na mapie. za ka de prawid owe zaznaczenie na mapie 0,5 pkt; razem 2 pkt 7. I2 II 1 a) prawid owe oznaczenie na mapie b) 56,5% a) prawid owe oznaczenie na mapie b) 58% za ka de prawid owo wpisane paƒstwo 0,5 pkt, za prawid owe obliczenie 1 pkt; razem 3 pkt 8. a P, b F, c F, d P a P, b F, c F, d P za ka dà prawid owà ocen 0,5 pkt; razem 2 pkt

8.8 Targi i wystawy 30 9. Warunki podró y i zamieszkania w Algierii 31 9.1 Przekraczanie granicy 31 9.2 Podró do Algierii 32 9.3 Âwi ta paƒstwowe i

8.8 Targi i wystawy 30 9. Warunki podró y i zamieszkania w Algierii 31 9.1 Przekraczanie granicy 31 9.2 Podró do Algierii 32 9.3 Âwi ta paƒstwowe i Spis treêci Przedmowa 3 1. Informacje ogólne o kraju 4 1.1 Podstawowe informacje 4 1.2 LudnoÊç, religia i j zyk w Algierii 5 1.3 Klimat, warunki geograficzne oraz bogactwa naturalne 6 1.4 Polityka 7 1.5

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne o kraju

1. Informacje ogólne o kraju Spis treêci Przedmowa 2 1. Informacje ogólne o kraju 3 1.1. Podstawowe informacje 3 1.2. LudnoÊç, religia oraz zwyczaje panujàce w Kuwejcie 3 1.3. Klimat, warunki geograficzne oraz bogactwa naturalne 4

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK

ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE Kraków 2007 WYDAWCA: STOWARZYSZENIE GMIN POLSKA SIEå ENERGIE CITÉS 31-016 Kraków, ul. S awkowska 17 Tel./Fax +48

Bardziej szczegółowo

Światowy rynek nawozów mineralnych z uwzględnieniem zmian cen bezpośrednich nośników energii oraz surowców (3)

Światowy rynek nawozów mineralnych z uwzględnieniem zmian cen bezpośrednich nośników energii oraz surowców (3) nr 72 2013 Światowy rynek nawozów mineralnych z uwzględnieniem zmian cen bezpośrednich nośników energii oraz surowców (3) Arkadiusz Zalewski Jerzy Rembeza Światowy rynek nawozów mineralnych z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY DO 2020 ROKU

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY DO 2020 ROKU STRATEGIA ROZWOJ MIASTA STO EEGO WARSZAWY DO 2020 ROK MISJA Misjà samorzàdu Warszawy, stolicy Rzeczypospolitej Polskiej, miasta o bogatych tradycjach, jest osiàgni cie jak najwy szego poziomu zaspokojenia

Bardziej szczegółowo

Projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013

Projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013 Projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013 Warszawa, wrzesie 2005 Spis tre ci Wprowadzenie...3 T o spo eczno-gospodarcze...9 Aksjologia, misja, cele i priorytety strategiczne...28 Dzia ania s u ce realizacji

Bardziej szczegółowo

Autorem cz Êci Spo eczeƒstwo i Prawo jest Marek Grondas, cz Êci Polityka oraz Polska, Europa, Êwiat Janusz mijski

Autorem cz Êci Spo eczeƒstwo i Prawo jest Marek Grondas, cz Êci Polityka oraz Polska, Europa, Êwiat Janusz mijski Autorem cz Êci Spo eczeƒstwo i Prawo jest Marek Grondas, cz Êci Polityka oraz Polska, Europa, Êwiat Janusz mijski Ok adk i stron tytu owà projektowa a Ewa Szyd owska Koncepcja graficzna Andrzej Ozi b o

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsi biorczoêci INTERNET W FIRMIE FIRMA W INTERNECIE

Polska Agencja Rozwoju Przedsi biorczoêci INTERNET W FIRMIE FIRMA W INTERNECIE Polska Agencja Rozwoju Przedsi biorczoêci INTERNET W FIRMIE FIRMA W INTERNECIE Paêdziernik grudzieƒ 2001 Opracowanie: Polska Agencja Rozwoju Przedsi biorczoêci na podstawie materia ów przygotowanych na

Bardziej szczegółowo

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW ZESZYT NAUKOWY 61 Szko a G ówna Handlowa w Warszawie SK AD RADY NAUKOWEJ ZESZYTÓW NAUKOWYCH KZiF 1. prof. dr hab. Janusz Ostaszewski przewodniczàcy Dziekan

Bardziej szczegółowo

Copyright by Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk

Copyright by Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Redakcja naukowa: Tadeusz Baczko Zdj cie na ok adce: www.fotolia.com Redakcja cz Êci makroekonomicznej: Ma gorzata Pieƒkowska Redakcja cz Êci mikroekonomicznej: Ewa Krzywina Redakcja: Joanna P czkowska

Bardziej szczegółowo

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç NR 9 (65) 26 wrzeênia 2008 r. Wydawca: Media Press ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice Redaguje zespół Obejmujemy patronatem interesujące wydarzenia biznesowe kontakt: redakcja@forumbiznesu.pl tel. 032/

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm

Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm e 6 C o i VAT od importowanych samochodów (56) Czerwiec 2003 ISSN 1505-781X Ochrona internetowych baz danych Dokumentacja ofertowa w eksporcie Spó ki w Hiszpanii Biuletyn

Bardziej szczegółowo

Synteza. Studium kompleksowego rozwiàzania problemów stopnia i zbiornika W oc awek. Prognoza skutków spo eczno-ekonomicznych i Êrodowiskowych

Synteza. Studium kompleksowego rozwiàzania problemów stopnia i zbiornika W oc awek. Prognoza skutków spo eczno-ekonomicznych i Êrodowiskowych Studium kompleksowego rozwiàzania problemów stopnia i zbiornika W oc awek Prognoza skutków spo eczno-ekonomicznych i Êrodowiskowych Synteza Warszawa 2001 www.wwf.pl Streszczenie Stopieƒ i zbiornik we W

Bardziej szczegółowo

nr 52 Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych

nr 52 Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych nr 52 2012 Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie

Bardziej szczegółowo

MATERIA Y I STUDIA. Zeszyt nr 153. Analiza wp ywu wprowadzenia euro na polski system bankowy. (trzecia edycja)

MATERIA Y I STUDIA. Zeszyt nr 153. Analiza wp ywu wprowadzenia euro na polski system bankowy. (trzecia edycja) MATERIA Y I STUDIA Zeszyt nr 153 Analiza wp ywu wprowadzenia euro na polski system bankowy (trzecia edycja) Ma gorzata Glibowska, Anna Górska, Beata Pawe czyk, Renata ak Warszawa, grudzieƒ 2002 r. Materia

Bardziej szczegółowo

W 2007 roku wszystkie publikacje EBC b dà zawiera y motyw pochodzàcy z banknotu 20.

W 2007 roku wszystkie publikacje EBC b dà zawiera y motyw pochodzàcy z banknotu 20. p l e u ro p e j s k i b a n k c e n t r a l n y b i u l e t y n m i e s i c z n y 9 I 2 7 1127 2127 3127 4127 5127 6127 7127 8127 9127 1127 11127 12127 b i u l e t y n m i e s i c z n y w r z e s i e

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ SOLIDARNOÂå NR 1 (31) STYCZE -LUTY-MARZEC 2004 ISSN 1426-1006

Kwartalnik Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ SOLIDARNOÂå NR 1 (31) STYCZE -LUTY-MARZEC 2004 ISSN 1426-1006 Kwartalnik Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ SOLIDARNOÂå NR 1 (31) STYCZE -LUTY-MARZEC 2004 ISSN 1426-1006 MOTTO: Wszyscy ludzie byliby sobie równi, gdyby nie mieli potrzeb Wolter SPIS

Bardziej szczegółowo

Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (21)

Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (21) nr 80 2013 Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (21) Żywność ekologiczna regulacje prawne, system kontroli i certyfikacji Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (21) Żywność ekologiczna

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna, skuteczna i ekologiczna

Bezpieczna, skuteczna i ekologiczna NR 1 (69) 26 stycznia 2009 r. Wydawca: Media Press ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice Redaguje zespół Obejmujemy patronatem interesujące wydarzenia biznesowe kontakt: redakcja@forumbiznesu.pl tel. 032/

Bardziej szczegółowo

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza Przesuwanie się centrum świata MEGATRENDY I WST PNE SCENARIUSZE ROZWOJU POMORZA pod redakcj Stanis awa Szultki Gda sk 2010 REDAKCJA: Stanis aw Szultka

Bardziej szczegółowo

Polska w drodze. do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego. Raport o rozwoju spo ecznym

Polska w drodze. do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego. Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce

Rozwój systemu finansowego w Polsce Rozwój systemu finansowego w Polsce w latach 2002-2003 Warszawa, grudzieƒ 2004 r. Opracowanie pod redakcjà: Jacka Osiƒskiego Paw a Wyczaƒskiego Dobies awa Tymoczko Agnieszki Gràt Zespó autorski: Miros

Bardziej szczegółowo

Jak budowaç Zintegrowanà Strategi Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Pilota owego Programu LEADER+?

Jak budowaç Zintegrowanà Strategi Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Pilota owego Programu LEADER+? Ryszard Kamiƒski Krzysztof Kwatera Jak budowaç Zintegrowanà Strategi Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Pilota owego Programu LEADER+? Poradnik dla animatorów Lokalnych Grup Dzia ania Fundacja Fundusz

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA GÓRNICZO - HUTNICZA

AKADEMIA GÓRNICZO - HUTNICZA AKADEMIA GÓRNICZO - HUTNICZA im. Stanis awa Staszica w Krakowie Wydzia Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Kierunek Elektrotechnika ukasz Mruk Analiza mo liwo ci wykorzystania niekonwencjonalnych

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju handlu elektronicznego

Kierunki rozwoju handlu elektronicznego ˇ ˇ Kierunki rozwoju handlu elektronicznego WITOLD CHMIELARZ Od poczàtku roku 2000 kondycja firm internetowych znacznie si pogorszy a. Przez pierwsze pó roku ponad pi çdziesiàt dotcoms og osi o bankructwo.

Bardziej szczegółowo

Banki spó dzielcze w Polsce

Banki spó dzielcze w Polsce Banki spó dzielcze w Polsce w 2004 r. Komisja Nadzoru Bankowego Warszawa, marzec 2006 r. Opracowanie pod redakcjà: Dawida Strumiƒskiego Dariusza Twardowskiego Zespó autorski: Biuro BankowoÊci Spó dzielczej

Bardziej szczegółowo

Jak powstaje projekt

Jak powstaje projekt Program Leonardo da Vinci Jak powstaje projekt od pomys u do realizacji Poradnik dla wnioskodawców projektów wielostronnych www.leonardo.org.pl Tekst dr Agnieszka Mazur-Baraƒska, Izabela Laskowska Konsultacje

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 26 lipca 2001 r. o og oszeniu Koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju.

OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 26 lipca 2001 r. o og oszeniu Koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju. Monitor Polski Nr 26 502 Poz. 432 432 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 26 lipca 2001 r. o og oszeniu Koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju. Stosownie do art. 10 ust. 5 pkt

Bardziej szczegółowo

Turystyka biznesowa w Polsce

Turystyka biznesowa w Polsce Raport Turystyka biznesowa w Polsce Rynek targowy Targi w opinii wystawców Wybrane targi w Polsce w 2006 roku Dofinansowanie uczestnictwa w targach Polska Korporacja Targowa Wy sza Szko a Ekonomiczno-Informatyczna

Bardziej szczegółowo

MAJÑTEK SKARBU PA STWA I PA STWOWYCH OSÓB PRAWNYCH NA DZIE 31 GRUDNIA 2004 R.

MAJÑTEK SKARBU PA STWA I PA STWOWYCH OSÓB PRAWNYCH NA DZIE 31 GRUDNIA 2004 R. M I N I S T E R S T WO S K A R B U PA S T WA SPRAWOZDANIE O STANIE MIENIA SKARBU PA STWA MAJÑTEK SKARBU PA STWA I PA STWOWYCH OSÓB PRAWNYCH NA DZIE 31 GRUDNIA 2004 R. WARSZAWA 2005 SYNTEZA Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo