4 Testy sprawdzajàce (wersja a i b)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "4 Testy sprawdzajàce (wersja a i b)"

Transkrypt

1 Testy 59 4 Testy sprawdzajàce (wersja a i b) Przedstawione poni ej standardy wymagaƒ egzaminacyjnych obejmujà swym zakresem przedmioty matematyczno-przyrodnicze. Stanowià one podstaw do przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego. Zamieszczone w niniejszym rozdziale testy zosta y opracowane z uwzgl dnieniem tych standardów. Testy sprawdzajàce przygotowano wed ug standardów wymagaƒ zalecanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu. Standard I Umiej tne stosowanie terminów, poj ç i procedur z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, niezb dnych w praktyce yciowej i dalszym kszta ceniu. Uczeƒ: 1. stosuje terminy i poj cia matematyczno-przyrodnicze: czyta ze zrozumieniem, na przyk ad w podr cznikach lub w prasie, teksty, w których wyst pujà terminy i poj cia matematyczno-przyrodnicze, wybiera odpowiednie terminy i poj cia do opisu zjawisk, w aêciwoêci, zachowaƒ, obiektów i organizmów, stosuje terminy dotyczàce racjonalnego u ytkowania Êrodowiska; 2. wykonuje obliczenia w ró nych sytuacjach praktycznych: stosuje w asnoêci dzia aƒ, operuje procentami, pos uguje si przybli eniami, pos uguje si jednostkami miar; 3. pos uguje si w asnoêciami figur: oblicza miary figur p askich, wykorzystuje w asnoêci miar. Standard II Wyszukiwanie i stosowanie informacji. Uczeƒ: 1. odczytuje informacje przedstawione w formie: tekstu, mapy, tabeli, wykresu, rysunku, schematu, fotografii; 2. operuje informacjà: selekcjonuje, porównuje, analizuje, przetwarza, interpretuje, prezentuje w czytelny sposób, wykorzystuje w praktyce. Standard III Wskazywanie i opisywanie faktów, zwiàzków i zale noêci, w szczególnoêci przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, przestrzennych i czasowych. Uczeƒ: 1. wskazuje prawid owoêci w procesach oraz w funkcjonowaniu uk adów i systemów: wyodr bnia dane zjawisko z kontekstu, okreêla warunki jego wyst powania, opisuje jego przebieg w czasie i przestrzeni, wykorzystuje zasady i prawa do objaêniania zjawisk; 2. stosuje zintegrowanà wiedz w celu objaênienia zjawisk przyrodniczych: àczy zdarzenia w ciàgi przemian, wskazuje wspó czesne zagro enia dla zdrowia cz owieka i Êrodowiska przyrodniczego, analizuje przyczyny i skutki oraz proponuje sposoby przeciwdzia ania wspó czesnym zagro eniom cywilizacyjnym, potrafi umiejscowiç sytuacje dotyczàce Êrodowiska przyrodniczego w szerszym kontekêcie spo ecznym. Standard IV Stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiej tnoêci do rozwiàzywania problemów. Uczeƒ: 1. stosuje techniki twórczego rozwiàzywania problemów: formu uje i sprawdza hipotezy, kojarzy ró norodne fakty, obserwacje i wyniki doêwiadczeƒ oraz wyciàga wnioski; 2. analizuje sytuacj problemowà: dostrzega i formu uje problem, okreêla wartoêci dane i szukane (okreêla cel); 3. tworzy modele sytuacji problemowej: wyró nia istotne wielkoêci i cechy sytuacji problemowej, zapisuje je w terminach nauk matematyczno- -przyrodniczych; 4. tworzy i realizuje plan rozwiàzania: rozwiàzuje równania i nierównoêci stanowiàce model problemu, uk ada i wykonuje procedury osiàgania celu; 5. opracowuje wyniki: ocenia, interpretuje, przedstawia. Testy sprawdzajàce opracowa a doêwiadczona nauczycielka geografii: Anna Wawrzkowicz

2 grupa a Spo eczeƒstwo... imi i nazwisko Poni szy test sk ada si z 7 zadaƒ. Przy ka dym poleceniu podano liczb punktów mo liwà do uzyskania za prawid owà odpowiedê. Za rozwiàzanie ca ego testu mo esz otrzymaç maksymalnie 20 punktów.... data 1 Oznacz literà P zdania prawdziwe, a literà F zdania fa szywe. a) Kartogram to metoda przedstawiajàca na mapach Êrednie nat enie danego zjawiska na okreêlonym obszarze za pomocà skali barw lub odcieni szaroêci.... b) Wspó czynnik przyrostu naturalnego to ró nica mi dzy wartoêciami wspó czynnika urodzeƒ i wspó czynnika zgonów.... c) Przemieszczanie si ludnoêci ze wsi do miasta nazywamy migracjà zewn trznà Na podstawie modelu rozwoju demograficznego spo eczeƒstw opisz faz II. Wymieƒ dwie przyczyny zaistnia ej sytuacji. (0 4 pkt)... 3 Korzystajàc z danych zamieszczonych w tabeli, oblicz, jak zmienia a si liczba ludnoêci Polski w 2000 roku. Ile wynosi a ona 31 grudnia tego roku? Rok Liczba ludnoêci w Polsce 1 stycznia Urodzenia Zgony Imigranci Emigranci

3 4 Wymieƒ trzy czynniki przyrodnicze, które sprzyjajà osiedlaniu si ludzi we wschodniej cz Êci Chin. a)... b) c)... 5 WyjaÊnij terminy: a) mniejszoêç narodowa..... b) aglomeracja Obok nazwy kraju wpisz g ównà religi w nim wyznawanà. a) Hiszpania... b) Indie... c) Egipt... 7 Uzupe nij legend. Wpisz w odpowiednie miejsca nazwy najwi kszych aglomeracji Êwiata

4 grupa b Spo eczeƒstwo... imi i nazwisko Poni szy test sk ada si z 7 zadaƒ. Przy ka dym poleceniu podano liczb punktów mo liwà do uzyskania za prawid owà odpowiedê. Za rozwiàzanie ca ego testu mo esz otrzymaç maksymalnie 20 punktów.... data 1 Oznacz literà P zdania prawdziwe, a literà F zdania fa szywe. a) Kartodiagram to metoda przedstawiajàca na mapach Êrednie nat enie danego zjawiska na okreêlonym obszarze za pomocà skali barw lub odcieni szaroêci.... b) Przyrost rzeczywisty liczby mieszkaƒców na danym obszarze w okreêlonym czasie to ró nica mi dzy wartoêciami wspó czynnika urodzeƒ i wspó czynnika zgonów.... c) Eksplozja demograficzna to zjawisko gwa townego wzrostu liczby ludnoêci w krótkim okresie czasu Na podstawie modelu rozwoju demograficznego spo eczeƒstw opisz faz III. Wymieƒ dwie przyczyny zaistnia ej sytuacji. (0 4 pkt) W 2000 roku w Polsce urodzi o si 378,3 tys. osób, a zmar o 368,0 tys. Liczba mieszkaƒców Polski wynosi a wówczas tys. osób. Oblicz wspó czynnik przyrostu naturalnego

5 4 Wymieƒ trzy czynniki przyrodnicze, które ograniczajà osiedlanie si ludzi w zachodniej cz Êci Chin. a)... b)... c)... 5 WyjaÊnij terminy: a) naród..... b) konurbacja Obok nazwy kraju wpisz g ównà religi w nim wyznawanà. a) Izrael.. b) Rosja c) Japonia... 7 Uzupe nij legend. Wpisz w odpowiednie miejsca nazwy najwi kszych aglomeracji Êwiata

6 grupa a Rolnictwo... imi i nazwisko Poni szy test sk ada si z 9 zadaƒ. Przy ka dym poleceniu podano liczb punktów mo liwà do uzyskania za prawid owà odpowiedê. Za rozwiàzanie ca ego testu mo esz otrzymaç maksymalnie 24 punkty.... data 1 Dokoƒcz poni sze zdania. a) Czasowy brak po ywienia, którego rezultatem jest skrajne os abienie organizmu, nazywany jest.... b) Zabieg agrotechniczny, stosowany w celu ograniczenia erozji gleby na obszarach górskich Japonii, Chin i krajów Pó wyspu Indochiƒskiego, to.... c) Okres, w którym wyst pujà warunki termiczne umo liwiajàce rozwój i wzrost roêlin, to Wymieƒ dwie przyczyny wyst powania g odu i niedo ywienia na Êwiecie, wywo ane przez czynniki naturalne. a)... b)... 3 Wymieƒ trzy pozaprzyrodnicze czynniki rozwoju rolnictwa. a)... b)... c)... 4 Poni szy wykres przedstawia struktur u ytkowania ziemi w jednym z paƒstw. a) PodkreÊl nazw kraju, dla którego sporzàdzono wykres. Egipt, Finlandia, Bangladesz, Argentyna b) Oblicz, ile procent ca kowitej powierzchni tego kraju zajmujà u ytki rolne

7 5 Napisz, do jakiej grupy roêlin uprawnych nale à poni sze roêliny. a) maniok, batat, ziemniak, taro... b) konopie, juta, len, bawe na... c) papryka, cynamon, pieprz, goêdzik... 6 Oznacz literà P zdania prawdziwe, a literà F zdania fa szywe. a) W Holandii, w celu uzyskania nowych obszarów gruntów ornych, wycina si lasy, osusza bagna i terasuje stoki górskie.... b) Indie zajmujà czo owe miejsce w Êwiatowej produkcji herbaty, yta i trzciny cukrowej.... c) Warunki naturalne wyst pujàce w Mongolii utrudniajà rozwój upraw roêlin Korzystajàc z danych zamieszczonych w tabeli, oblicz roczne zbiory rolnika w Chinach i Indiach. Mieszkaniec Chin uprawia ziemniaki na powierzchni 5 ha, a mieszkaniec Indii na obszarze 4 ha. Wska, który z nich osiàgnà w 2002 roku wi ksze zbiory ziemniaków. Plony ziemniaków w 2002 roku (w dt/ha) Chiny Indie PodkreÊl cele Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) paƒstw Unii Europejskiej: a) dop aty do produkcji rolniczej, b) podnoszenie dochodu rolników, c) skup nadwy ek ywnoêci, d) stabilizacja cen ywnoêci, e) ochrona rynku zbytu, f) stosowanie ce na importowane produkty rolne. 9 Wymieƒ trzy cechy rolnictwa intensywnego. a)... b)... c)...

8 grupa b Rolnictwo... imi i nazwisko Poni szy test sk ada si z 9 zadaƒ. Przy ka dym poleceniu podano liczb punktów mo liwà do uzyskania za prawid owà odpowiedê. Za rozwiàzanie ca ego testu mo esz otrzymaç maksymalnie 24 punkty.... data 1 Dokoƒcz poni sze zdania. a) U osób, które spo ywajà pokarmy zawierajàce niedostatecznà iloêç niektórych sk adników od ywczych, wyst puje.... b) P askie obszary zabezpieczone przed zalaniem i stale osuszane to.... c) Wiatr, który w pó roczu letnim wieje od Oceanu Indyjskiego w kierunku Azji Po udniowej i Wschodniej, nazywany jest Wymieƒ dwie przyczyny wyst powania g odu i niedo ywienia na Êwiecie, wywo ane przez cz owieka. a)... b)... 3 Wymieƒ trzy przyrodnicze czynniki rozwoju rolnictwa. a)... b)... c)... 4 Poni szy wykres przedstawia struktur u ytkowania ziemi w jednym z paƒstw. a) PodkreÊl nazw kraju, dla którego sporzàdzono wykres. Egipt, Finlandia, Bangladesz, Argentyna b) Oblicz, ile procent ca kowitej powierzchni tego kraju zajmujà u ytki rolne

9 5 Napisz, do jakiej grupy roêlin uprawnych nale à poni sze roêliny. a) orzeszki ziemne, s onecznik, soja, rzepak... b) kakao, chmiel, herbata, kawa... c) sorgo, ry, kukurydza, owies... 6 Oznacz literà P zdania prawdziwe, a literà F zdania fa szywe. a) Indie zajmujà czo owe miejsce w Êwiatowej produkcji ry u, buraków cukrowych i herbaty.... b) Religia zabrania wyznawcom judaizmu i islamu spo ywania wo owiny.... c) Belgia nale y do paƒstw, w których wyst puje nadprodukcja ywnoêci Korzystajàc z danych zawartych w tabeli, oblicz roczne zbiory rolnika w Chinach i Indiach. Mieszkaniec Chin uprawia pszenic na powierzchni 6 ha, a mieszkaniec Indii na obszarze 9 ha. Wska, który z nich osiàgnà w 2002 roku wi ksze zbiory pszenicy. Plony pszenicy w 2002 roku (w dt/ha) Chiny Indie 38,8 27, PodkreÊl dzia ania prowadzone przez kraje Unii Europejskiej w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR): a) podnoszenie dochodu rolników, b) dop aty do produkcji rolniczej, c) skup nadwy ek ywnoêci, d) stabilizacja cen ywnoêci, e) ochrona rynku zbytu, f) stosowanie ce na importowane produkty rolne. 9 Wymieƒ trzy cechy rolnictwa ekstensywnego. a)... b)... c)...

10 grupa a Przemys i us ugi cz. I... imi i nazwisko Poni szy test sk ada si z 8 zadaƒ. Przy ka dym poleceniu podano liczb punktów mo liwà do uzyskania za prawid owà odpowiedê. Za rozwiàzanie ca ego testu mo esz otrzymaç maksymalnie 17 punktów.... data 1 Przyporzàdkuj wymienione surowce mineralne odpowiadajàcej im grupie. rudy miedzi, marmur, w giel brunatny, siarka a) surowce energetyczne... b) surowce budowlane... c) surowce metaliczne... d) surowce chemiczne... 2 Na podstawie opisu rozpoznaj surowiec mineralny i zapisz jego nazw. a) Jest paliwem kopalnym pochodzenia roêlinnego. Zawiera do 92% w gla pierwiastkowego.... b) Jest ska à osadowà, która tworzy si w warunkach klimatu tropikalnego. W jego sk ad wchodzà tlenki glinu oraz elazo WyjaÊnij terminy: a) okr g przemys owy b) OPEC Wymieƒ cztery pozaprzyrodnicze czynniki lokalizacji zak adów przemys owych. a)... b)... c)... d)... 5 Wymieƒ dwa sposoby rozwoju gospodarki w krajach, które nie posiadajà bogatych z ó surowców mineralnych. a) b)......

11 6 Na mapie konturowej Êwiata zamaluj czerwonym kolorem i podpisz poni sze okr gi przemys owe. Newcastle, Witwatersrand, Doniecki, Zag bie Appalaskie 7 Na podstawie wykresu przedstawiajàcego producentów w gla kamiennego w 2001 roku wykonaj poni sze polecenia. a) Zaznacz i podpisz we w aêciwym miejscu na mapie do zadania 6 czterech najwi kszych producentów w gla kamiennego w 2001 roku. b) Oblicz àczny udzia Chin i Stanów Zjednoczonych Ameryki w wydobyciu w gla kamiennego na Êwiecie w 2001 roku. 8 Oznacz literà P zdania prawdziwe, a literà F zdania fa szywe. a) Na obszarze RPA znajdujà si bogate z o a surowców mineralnych, m.in. z ota, platyny i diamentów.... b) Obecnie w Rosji dynamicznie rozwija si górnictwo i przetwórstwo w gla kamiennego oraz ropy naftowej.... c) Azjatyckie tygrysy osiàgn y szybki rozwój gospodarczy dzi ki eksploatacji bogatych z ó surowców mineralnych.... d) Najwi ksze zasoby ropy naftowej wyst pujà w regionie Zatoki Perskiej....

12 grupa b Przemys i us ugi cz. I... imi i nazwisko Poni szy test sk ada si z 8 zadaƒ. Przy ka dym poleceniu podano liczb punktów mo liwà do uzyskania za prawid owà odpowiedê. Za rozwiàzanie ca ego testu mo esz otrzymaç maksymalnie 17 punktów.... data 1 Przyporzàdkuj wymienione surowce mineralne odpowiadajàcej im grupie. boksyty, sól kamienna, rudy uranu, granit a) surowce energetyczne... b) surowce budowlane... c) surowce metaliczne... d) surowce chemiczne... 2 Na podstawie opisu rozpoznaj surowiec mineralny i zapisz jego nazw. a) Jest paliwem kopalnym pochodzenia roêlinnego. Zawiera oko o 70% w gla pierwiastkowego.... b) Jest kryszta em w gla zaliczanym do kamieni szlachetnych WyjaÊnij terminy: a) przemys b) kopalina Wymieƒ cztery przyrodnicze czynniki lokalizacji zak adów przemys owych. a)... b)... c)... d)... 5 Wymieƒ dwa sposoby rozwoju gospodarki w krajach, które nie posiadajà bogatych z ó surowców mineralnych. a) b)......

13 6 Na mapie konturowej Êwiata zamaluj czerwonym kolorem i podpisz poni sze okr gi przemys owe. Shaba, Damodar, Minas-Gerais, Zag bie Ruhry 7 Na podstawie wykresu przedstawiajàcego najwi kszych producentów rud elaza w 2001 roku wykonaj poni sze polecenia. a) Zaznacz i podpisz we w aêciwym miejscu na mapie do zadania 6 czterech najwi kszych producentów rud elaza w 2001 roku. b) Oblicz àczny udzia Chin, Brazylii i Australii w wydobyciu rud elaza na Êwiecie w 2001 roku. 8 Oznacz literà P zdania prawdziwe, a literà F zdania fa szywe. a) Tajwan zaliczany jest do grupy paƒstw zwanych azjatyckimi tygrysami.... b) OPEC to Organizacja Paƒstw Eksporterów Ropy Naftowej, do której obecnie nale y 11 paƒstw, m.in. Arabia Saudyjska, Nigeria i Stany Zjednoczone Ameryki.... c) Dochody ze sprzeda y kopalin stanowià 95% ogólnych wp ywów Republiki Po udniowej Afryki z eksportu.... d) Obecnie w Rosji dynamicznie rozwija si górnictwo i przetwórstwo ropy naftowej oraz gazu ziemnego....

14 grupa a Przemys i us ugi cz. II... imi i nazwisko Poni szy test sk ada si z 9 zadaƒ. Przy ka dym poleceniu podano liczb punktów mo liwà do uzyskania za prawid owà odpowiedê. Za rozwiàzanie ca ego testu mo esz otrzymaç maksymalnie 18 punktów.... data 1 2 SpoÊród podanych poni ej przyk adów podkreêl nieodnawialne êród a energii. ropa naftowa, uran, woda, ciep o z wn trza Ziemi, gaz ziemny, wiatr, w giel brunatny, S oƒce Rozpoznaj i zapisz nazw przedstawionych na zdj ciach typów elektrowni. MEDIUM COREL a)... b)... 3 Wykresy przedstawiajà struktur produkcji energii elektrycznej. Podpisz je w aêciwymi nazwami krajów spoêród podanych poni ej. Norwegia, Egipt, Islandia, Francja a)... b)... 4 Uzupe nij tabel, wpisujàc po dwa argumenty przemawiajàce za i przeciw budowie elektrowni atomowych. Za Przeciw

15 5 Dopasuj nazw kraju do odpowiadajàcego mu opisu. Szwecja, Egipt, Stany Zjednoczone Ameryki, Japonia, Portugalia a) Kraj ten jest najwi kszym producentem samochodów osobowych na Êwiecie. S ynie z szybkich pociàgów Shinkansen.... b) W 2002 roku kraj ten w celach turystycznych odwiedzi o prawie 7 milionów obcokrajowców. Jednym z najcz Êciej odwiedzanych miejsc jest sanktuarium fatimskie WyjaÊnij termin: przemys high-tech... 7 Oznacz literà P zdania prawdziwe, a literà F zdania fa szywe. a) Koncentracja oêrodków przemys u high-tech wyst puje w Ameryce Pó nocnej, Europie Ârodkowo-Wschodniej i Azji Po udniowo-wschodniej.... b) Silicon Glen to oêrodek high-tech znajdujàcy si w Wielkiej Brytanii.... c) Transport i àcznoêç tworzà razem sektor us ug zwany komunikacjà.... d) G ównymi przyczynami rozwoju turystyki na skal masowà w 2 po. XX w. by m.in. wzrost zamo noêci obywateli niektórych paƒstw, wyd u enie czasu wolnego od pracy oraz rozwój i upowszechnienie nowoczesnych Êrodków transportu Uzupe nij tabel, wpisujàc po dwie zalety podanych rodzajów transportu. Rodzaj transportu Zalety kolejowy a).... b)... samochodowy a).... b)... 9 Podaj cztery przyk ady walorów turystycznych, które decydujà o atrakcyjnoêci turystycznej regionu. a)... b)... c)... d)...

16 grupa b Przemys i us ugi cz. II... imi i nazwisko Poni szy test sk ada si z 9 zadaƒ. Przy ka dym poleceniu podano liczb punktów mo liwà do uzyskania za prawid owà odpowiedê. Za rozwiàzanie ca ego testu mo esz otrzymaç maksymalnie 18 punktów.... data 1 2 SpoÊród podanych poni ej przyk adów podkreêl odnawialne êród a energii. S oƒce, w giel kamienny, woda, uran, wiatr, ropa naftowa, ciep o z wn trza Ziemi, gaz ziemny Rozpoznaj i zapisz nazw przedstawionych na zdj ciach typów elektrowni. PHOTOSTOCK PHOTOSTOCK a)... b)... 3 Wykresy przedstawiajà struktur produkcji energii elektrycznej. Podpisz je w aêciwymi nazwami krajów spoêród podanych poni ej. Francja, Norwegia, Egipt, Islandia a)... b)... 4 Uzupe nij tabel, wpisujàc po dwa pozytywne i negatywne skutki powstania zapory rzecznej i hydroelektrowni w Asuanie w Egipcie. Skutki pozytywne Skutki negatywne

17 5 Dopasuj nazw kraju do odpowiadajàcego mu opisu. Szwecja, Egipt, Stany Zjednoczone Ameryki, Japonia, Portugalia a) W kraju tym znajduje si najstarszy i zarazem najwi kszy oêrodek przemys u high-tech na Êwiecie. Najwa niejsze miasta po o one w jego obr bie to San Jose i San Francisco.... b) Kraj ten jest wysoko rozwini ty gospodarczo, wa nà rol odgrywa w nim nowoczesny transport. Posiada 173 lotniska. Najwi ksze z nich, Haneda, to czwarty pod wzgl dem liczby obs u onych pasa erów port lotniczy na Êwiecie WyjaÊnij termin: turysta... 7 Oznacz literà P zdania prawdziwe, a literà F zdania fa szywe. a) Hiszpanie stanowili w 2001 roku najliczniejszà grup turystów odwiedzajàcych Portugali.... b) G ówne czynniki, które decydujà o lokalizacji zak adów high-tech na Êwiecie, to bliskoêç z ó surowców mineralnych oraz sàsiedztwo wy szych uczelni i instytucji naukowo-badawczych.... c) Silicon Wadi to oêrodek high-tech le àcy w Izraelu.... d) Pierwszà regularnà lini kolejowà uruchomiono w 1830 roku w USA Uzupe nij tabel, wpisujàc po dwie wady podanych rodzajów transportu. Rodzaj transportu Wady samochodowy a).... b)... kolejowy a).... b)... 9 Podaj cztery przyk ady infrastruktury turystycznej, które decydujà o atrakcyjnoêci turystycznej regionu. a)... b) c)... d)

18 grupa a Problemy wspó czesnego Êwiata cz. I Poni szy test sk ada si z 7 zadaƒ. Przy ka dym poleceniu podano liczb punktów mo liwà do uzyskania za prawid owà odpowiedê. Za rozwiàzanie ca ego testu mo esz otrzymaç maksymalnie 16 punktów.... imi i nazwisko... data 1 WyjaÊnij terminy: a) bezrobotny b) globalizacja c) eksport Wymieƒ trzy przyczyny bezrobocia. a)... b)... c)... 3 Na podstawie wykresu przedstawiajàcego udzia obszarów zaj tych przez powodzie w Bangladeszu w latach , odpowiedz na poni sze pytania. a) W którym roku mia a miejsce najwi ksza powódê w Bangladeszu? Jaki obszar kraju zaj a? b) W których latach nie wystàpi y powodzie?

19 4 Korzystajàc z zamieszczonej obok mapy, wymieƒ cztery paƒstwa le àce w Afryce, charakteryzujàce si niskim stopniem rozwoju spo ecznego. 5 Uzupe nij tabel, wpisujàc jeden przyk ad produktu wytwarzanego przez poni sze koncerny. Nazwa koncernu Produkt Volkswagen... Microsoft... 6 WyjaÊnij ró nice w funkcjonowaniu Unii Europejskiej (UE) i Pó nocnoamerykaƒskiego Uk adu Wolnego Handlu (NAFTA). 7 Oznacz literà P zdania prawdziwe, a literà F zdania fa szywe. a) Do paƒstw cz onkowskich Unii Europejskiej nale y obecnie 25 krajów, m.in. Hiszpania, Rumunia, W gry i S owacja.... b) Europejski Bank Centralny jest unijnà instytucjà, która nadzoruje polityk pieni nà, w szczególnoêci emisj euro.... c) Wspólnà walut euro przyj y m.in. Austria, Niemcy, Hiszpania i Szwecja.... d) Cz Êç bud etu Unii Europejskiej przeznaczana jest na potrzeby najubo szych regionów Wspólnoty....

20 grupa b Problemy wspó czesnego Êwiata cz. I Poni szy test sk ada si z 7 zadaƒ. Przy ka dym poleceniu podano liczb punktów mo liwà do uzyskania za prawid owà odpowiedê. Za rozwiàzanie ca ego testu mo esz otrzymaç maksymalnie 16 punktów.... imi i nazwisko... data 1 WyjaÊnij terminy: a) stopa bezrobocia b) handel c) import Wymieƒ trzy skutki bezrobocia. a)... b)... c)... 3 Na podstawie wykresu przedstawiajàcego zatrudnienie i wielkoêç produkcji stali we francuskim przemyêle hutniczym w latach , odpowiedz na poni sze pytania. a) OkreÊl zmian zatrudnienia we francuskim przemyêle hutniczym w latach b) OkreÊl zmian wielkoêci produkcji stali we francuskim przemyêle hutniczym w latach

21 4 Korzystajàc z poni szej mapy, wymieƒ cztery paƒstwa le àce w Ameryce Po udniowej, charakteryzujàce si Êrednim stopniem rozwoju spo ecznego Uzupe nij tabel, wpisujàc jeden przyk ad produktu wytwarzanego przez poni sze koncerny. Nazwa koncernu Produkt Shell... Siemens... 6 WyjaÊnij, dlaczego poziom ycia mieszkaƒców w poszczególnych krajach lepiej porównywaç przy pomocy wskaênika HDI ni PKB w przeliczeniu na mieszkaƒca. 7 Oznacz literà P zdania prawdziwe, a literà F zdania fa szywe. a) 1 maja 2004 roku do Unii Europejskiej przystàpi o 10 paƒstw, m.in. Polska, Malta, Bu garia i S owenia.... b) Rada Unii Europejskiej wytycza kierunki polityki, podejmuje uchwa y i ustanawia prawo Wspólnoty.... c) Wspólnà walut euro przyj y m.in. Francja, Niemcy, Belgia i Wielka Brytania.... d) Celem Unii Europejskiej jest stopniowe znoszenie granic politycznych, spo ecznych i ekonomicznych pomi dzy poszczególnymi krajami Europy....

22 grupa a Problemy wspó czesnego Êwiata cz. II Poni szy test sk ada si z 7 zadaƒ. Przy ka dym poleceniu podano liczb punktów mo liwà do uzyskania za prawid owà odpowiedê. Za rozwiàzanie ca ego testu mo esz otrzymaç maksymalnie 14 punktów.... imi i nazwisko... data 1 Wymieƒ dwie korzyêci p ynàce ze swobód unijnych, które przys ugujà mieszkaƒcom Unii Europejskiej. Scharakteryzuj jednà ze swobód. a)... b)... 2 Oznacz literà P zdania prawdziwe, a literà F zdania fa szywe. a) Dop aty z europejskich funduszy strukturalnych przys ugujà tym regionom Unii Europejskiej, których PKB wynosi mniej ni 75% Êredniego PKB Wspólnoty.... b) Talibowie, którzy doszli do w adzy w 1996 roku, wprowadzili liberalne prawo i w Afganistanie nasta a demokracja.... c) Autonomia Palestyƒska powsta a w 1993 roku dzi ki dyplomatycznej dzia alnoêci Organizacji Wyzwolenia Palestyny, kierowanej przez Jasira Arafata.... d) Najstarszym parkiem narodowym na Êwiecie jest po o ony w Wielkiej Brytanii Park Narodowy Yorkshire Dales Po àcz strza kami walczàce strony z przyczynami konfliktu. Burundyjskie plemiona Tutsi i Hutu dost p do ropy naftowej Irak Kuwejt wraz z wojskami koalicji polityka Sudan Egipt konflikt etniczny Afganistan Zwiàzek Radziecki dost p do wody 4 Opisz zjawisko efektu cieplarnianego. Podaj jego przyczyny i skutki.

23 5 Na konturowej mapie Êwiata wpisz numery odpowiadajàce podanym obszarom konfliktów zbrojnych. 1. Kaszmir 2. Irak 3. Kurdystan 4. Kosowo 5. Sudan 6. Autonomia Palestyƒska 6 WyjaÊnij poj cie: (0 1 pkt) dziura ozonowa... 7 WyjaÊnij, w jaki sposób rozwój turystyki wp ywa na zmiany w Êrodowisku przyrodniczym.

24 grupa b Problemy wspó czesnego Êwiata cz. II Poni szy test sk ada si z 7 zadaƒ. Przy ka dym poleceniu podano liczb punktów mo liwà do uzyskania za prawid owà odpowiedê. Za rozwiàzanie ca ego testu mo esz otrzymaç maksymalnie 14 punktów.... imi i nazwisko... data 1 Wymieƒ dwie korzyêci p ynàce ze swobód unijnych, które przys ugujà mieszkaƒcom Unii Europejskiej. Scharakteryzuj jednà ze swobód. a)... b)... 2 Oznacz literà P zdania prawdziwe, a literà F zdania fa szywe. a) W przysz oêci gospodarka Unii Europejskiej b dzie opieraç si na sektorze wyspecjalizowanych us ug oraz na przemyêle przetwórczym.... b) Celem interwencji Rosjan w Afganistanie w 1979 roku by a pomoc w ustabilizowaniu sytuacji politycznej w tym kraju.... c) W 2000 roku Palestyƒczycy og osili powstanie przeciwko Izraelowi Intifad.... d) Najstarszym parkiem narodowym na Êwiecie jest po o ony w Stanach Zjednoczonych Ameryki Park Narodowy Yellowstone Po àcz strza kami walczàce strony z przyczynami konfliktu. Rosja Czeczenia dost p do wody, religia Izrael Syria, Egipt, Jordania polityka Burundyjskie plemiona Tutsi i Hutu dost p do ropy naftowej, polityka Wietnam Pó nocny Wietnam konflikt etniczny Po udniowy i Stany Zjednoczone 4 Opisz zjawisko dziury ozonowej. Podaj jego przyczyny i skutki.

25 5 Na konturowej mapie Êwiata wpisz numery odpowiadajàce podanym obszarom konfliktów zbrojnych. 1. Sudan 2. Kosowo 3. Kaszmir 4. Kurdystan 5. Autonomia Palestyƒska 6. Irak 6 WyjaÊnij poj cie: (0 1 pkt) gazy cieplarniane... 7 WyjaÊnij, w jaki sposób rozwój przemys u wydobywczego i energetycznego wp ywa na zmiany w Êrodowisku przyrodniczym.

26 Klucz odpowiedzi a b Spo eczeƒstwo Nr zad. Standard wymagaƒ wersja a Oczekiwana odpowiedê wersja b Kryterium punktowania 1. a P, b P, c F a F, b F, c P za ka dà prawid owà ocen 1 pkt; razem 3 pkt 2. II 1 III 1 cechy: wyst puje zjawisko eksplozji demograficznej, maleje wspó czynnik zgonów; przyczyny: np. poprawa warunków sanitarnych, rozwój medycyny cechy: umiarkowany wzrost liczby ludnoêci, maleje wspó czynnik urodzeƒ; przyczyny: np. upadek modelu rodziny wielodzietnej, praca zawodowa kobiet za prawid owo podane cechy 2 pkt, za prawid owo podane przyczyny 2 pkt; razem 4 pkt 3. I roku liczba ludnoêci wynosi a mieszkaƒców. Wu = 9,79 (~ 9,8 ) Wz = 9,52 (~ 9,5 ) Wpn = 0,27 (~ 0,3 ) za poprawne obliczenie 2 pkt 4. III 1 np. yzne gleby, ciep y i agodny klimat, tereny nizinne np. tereny wy ynne i górskie, ma e zasoby wody s odkiej, s abo wykszta cone gleby górskie za ka dy prawid owy czynnik 1 pkt; razem 3 pkt 5. I 1 a) grupa ludzi o innej narodowoêci ni wi kszoêç mieszkaƒców danego kraju; b) zespó miast sk adajàcy si z dominujàcego miasta i otaczajàcych go wielu mniejszych a) grupa ludzi posiadajàca poczucie swej odr bnoêci, w asnà ojczyzn i kultur ; b) zespó miejski z o ony z kilku miast, z których adne nie dominuje za ka dy prawid owo wyjaêniony termin 1 pkt; razem 2 pkt 6. I 1 a) katolicyzm, b) hinduizm, c) islam (sunnizm) a) judaizm, b) prawos awie, c) sintoizm za ka dà poprawnà odpowiedê 1 pkt; razem 3 pkt 7. I 1. Tokio, 2. Los Angeles, 3. Mumbaj, 4. Nowy Jork, 5. São Paulo, 6. Szanghaj. 1. Delhi, 2. Nowy Jork, 3. Dakka, 4. São Paulo, 5. Meksyk, 6. Tokio. za ka dà prawid owà nazw aglomeracji 0,5 pkt; razem 3 pkt

27 Klucz odpowiedzi a b Rolnictwo Nr zad. Standard wymagaƒ wersja a Oczekiwana odpowiedê wersja b Kryterium punktowania 1. I1 a) g odem b) terasowanie stoków c) okres wegetacyjny a) niedo ywienie b) poldery c) monsunem letnim za ka de prawid owe dokoƒczenie zdania 1 pkt; razem 3 pkt 2. III 1 np. susze, powodzie np. wojna, kryzys gospodarczy za ka dy prawid owy przyk ad 1 pkt; razem 2 pkt 3. III 1 np. u ywanie Êrodków ochrony roêlin i nawozów, stosowanie maszyn i urzàdzeƒ, zastosowanie in ynierii genetycznej np. warunki klimatyczne, yznoêç gleb, rzeêba terenu za ka dy prawid owy czynnik 1 pkt; razem 3 pkt 4. I 2 a) Argentyna, b) 63% a) Bangladesz, b) 70% a) za prawid owo podkreêlony kraj 1 pkt, b) za prawid owe obliczenie 1 pkt; razem 2 pkt 5. III 1 a) okopowe, b) w ókniste, c) przyprawy a) oleiste, b) u ywki, c) zbo a za ka dà w aêciwie wpisanà grup roêlin 1 pkt; razem 3 pkt 6. a F, b F, c P a F, b F, c P za ka dà prawid owà ocen 1 pkt; razem 3 pkt 7. I2 II 1 Zbiory rolnika z Chin wynios y 740 dt, a zbiory rolnika z Indii 680 dt. Zbiory rolnika z Chin wynios y 232,8 dt, a zbiory rolnika z Indii 249,3 dt. za poprawne obliczenie 2 pkt 8. b), d), e) b), c), f) za ka de poprawne podkreêlenie 1 pkt; razem 3 pkt 9. III 1 np. wysokie plony i du a wydajnoêç hodowli zwierzàt, du e nak ady finansowe, wysokie nak ady pracy, stosowanie nawozów sztucznych np. niskie plony i ma a wydajnoêç hodowli zwierzàt, ma e nak ady finansowe, niskie nak ady pracy, z regu y brak stosowania nawozów sztucznych za ka dà prawid owà cech 1 pkt; razem 3 pkt

28 Klucz odpowiedzi a b Przemys i us ugi cz. I Nr zad. Standard wymagaƒ wersja a Oczekiwana odpowiedê wersja b Kryterium punktowania 1. a) w giel brunatny, b) marmur, c) rudy miedzi, d) siarka a) rudy uranu, b) granit, c) boksyty, d) sól kamienna za ka de prawid owe dopasowanie 0,5 pkt; razem 2 pkt 2. I 1 a) w giel kamienny, b) boksyt a) w giel brunatny, b) diament za ka dy prawid owo podany surowiec mineralny 1 pkt; razem 2 pkt 3. I1 a) obszar przemys owy, na którym znajduje si wiele powiàzanych ze sobà gospodarczo zak adów przemys owych; cechuje si du ym odsetkiem osób zatrudnionych w przemyêle; b) Organizacja Paƒstw Eksporterów Ropy Naftowej, której celem jest kontrolowanie produkcji i sprzeda y ropy naftowej a) jeden z dzia ów gospodarki, który zajmuje si wydobywaniem surowców mineralnych i ich przetwarzaniem na dobra materialne zaspokajajàce potrzeby ludzi; b) surowiec (minera, ska a) znajdujàcy si w ziemi, wydobywany metodà górniczà za ka dy prawid owo wyjaêniony termin 1 pkt; razem 2 pkt 4. III 1 np. infrastruktura komunikacyjna, rynek zbytu produktów, bliskoêç zak adów kooperujàcych, si a robocza np. z o a surowców mineralnych, zasoby wody, ukszta towanie terenu, naturalne szlaki komunikacyjne (wybrze a morskie, rzeki) za ka dy poprawnie wpisany czynnik 0,5 pkt; razem 2 pkt 5. IV 1 np. import dóbr naturalnych z zagranicy, stosowanie w produkcji przemys owej substytutów lub surowców odnawialnych, rozwój dzia ów gospodarki niewymagajàcych znaczàcej iloêci surowców (turystyka, us ugi finansowo- -bankowe) za ka dà prawid owà propozycj 1 pkt; razem 2 pkt 6. Rozpoznanie i zaznaczenie obiektów na mapie. za ka de prawid owe zaznaczenie na mapie 0,5 pkt; razem 2 pkt 7. I2 II 1 a) prawid owe oznaczenie na mapie b) 56,5% a) prawid owe oznaczenie na mapie b) 58% za ka de prawid owo wpisane paƒstwo 0,5 pkt, za prawid owe obliczenie 1 pkt; razem 3 pkt 8. a P, b F, c F, d P a P, b F, c F, d P za ka dà prawid owà ocen 0,5 pkt; razem 2 pkt

XLII OLIMPIADA GEOGRAFICZNA

XLII OLIMPIADA GEOGRAFICZNA -2/1- XLII OLIMPIADA GEOGRAFICZNA pieczątka Komitetu Okręgowego Zawody II stopnia pisemne podejście 2 Zadanie 6. Poniżej przedstawiono schematyczny przekrój geologiczny przez konwencjonalne złoże gazu

Bardziej szczegółowo

2 Wymagania edukacyjne

2 Wymagania edukacyjne Wymagania edukacyjne 11 2 Wymagania edukacyjne Wymagania edukacyjne przygotowano w formie zestawienia wiadomoêci i umiej tnoêci, które uczeƒ powinien opanowaç po omówieniu poszczególnych tematów podr cznika.

Bardziej szczegółowo

Współczesne problemy demograficzne i społeczne

Współczesne problemy demograficzne i społeczne Współczesne problemy demograficzne i społeczne Grupa A Wykres przedstawia rzeczywistą i prognozowaną liczbę ludności w latach 2000 2050 w czterech regionach o największej liczbie ludności. Wykonaj polecenia

Bardziej szczegółowo

LEKCJA Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII KOMPUTEROWEJ I INFORMATYCZNEJ. Polski

LEKCJA Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII KOMPUTEROWEJ I INFORMATYCZNEJ. Polski LEKCJA Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII KOMPUTEROWEJ I INFORMATYCZNEJ Surowce mineralne Polski Scenariusz lekcji geografii w gimnazjum Jak na lekcji geografii korzystaç z Excela, animacji na p ycie CD i Internetu?

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 Cel zadania: Zaplanować 20-letni plan rozwoju energetyki elektrycznej w Polsce uwzględniając obecny

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Bliżej Geografii Gimnazjum część 3

Wymagania edukacyjne Bliżej Geografii Gimnazjum część 3 Wymagania edukacyjne Bliżej Geografii Gimnazjum część 3 Tematy lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca DZIAŁ 1. EUROPA. RELACJE PRZYRODA CZŁOWIEK 1. Stary

Bardziej szczegółowo

Ekonomia rozwoju. dr Piotr Białowolski Katedra Ekonomii I

Ekonomia rozwoju. dr Piotr Białowolski Katedra Ekonomii I Ekonomia rozwoju wykład 1 dr Piotr Białowolski Katedra Ekonomii I Plan wykładu Ustalenie celu naszych spotkań w semestrze Ustalenie technikaliów Literatura, zaliczenie Przedstawienie punktu startowego

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE PROBLEMY GOSPODARKI ŚWIATOWEJ

GŁÓWNE PROBLEMY GOSPODARKI ŚWIATOWEJ GŁÓWNE PROBLEMY GOSPODARKI ŚWIATOWEJ Tomasz Białowąs bialowas@hektor.umcs.lublin.pl Główne problemy gospodarki 1) Globalne ocieplenie światowej 2) Problem ubóstwa w krajach rozwijających się 3) Rozwarstwienie

Bardziej szczegółowo

Przemiany w przemyśle i usługach

Przemiany w przemyśle i usługach Przemiany w przemyśle i usługach Grupa A Ropa naftowa jest powszechnie wykorzystywanym surowcem mineralnym, szczególnie w energetyce i transporcie. Zapisz trzy inne przykłady zastosowania ropy naftowej.

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać 2015-06-09 14:09:44

Co kupić, a co sprzedać 2015-06-09 14:09:44 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-09 14:09:44 2 Austria jest krajem uprzemysłowionym, z małym rynkiem wewnętrznym, stąd też handel zagraniczny odgrywa ważną rolę w gospodarce narodowej. Do najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa.

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. 1. Podstawowym używanym w Polsce pierwotnym nośnikiem energii jest: a) ropa naftowa

Bardziej szczegółowo

PRZYSZŁOŚĆ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA TLE WYZWAŃ ENERGETYCZNYCH POLSKI. Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki

PRZYSZŁOŚĆ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA TLE WYZWAŃ ENERGETYCZNYCH POLSKI. Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki PRZYSZŁOŚĆ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA TLE WYZWAŃ ENERGETYCZNYCH POLSKI Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki ENERGIA WARUNKIEM WZROSTU GOSPODARCZEGO W XX wieku liczba ludności świata wzrosła 4-krotnie,

Bardziej szczegółowo

Geografia Kalendarz przygotowaƒ do matury 2007

Geografia Kalendarz przygotowaƒ do matury 2007 Geografia Kalendarz przygotowaƒ do matury 2007 imi i nazwisko zakres podstawowy (wersja dla ucznia) wykonane Tyg. Dzia Tematy Zadania 2.10 1 6.10 Przygotowanie do pracy zapoznanie si z informacjami na

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 14 maja 2003 r.

Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 14 maja 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 827 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 14 maja 2003 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreêlenia wzoru bankowego dokumentu p atniczego sk adek, do których

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE W KLASIE II GEOGRAFIA

WYMAGANIA PROGRAMOWE W KLASIE II GEOGRAFIA I Dział:Społeczeństwo WYMAGANIA PROGRAMOWE W KLASIE II GEOGRAFIA -uczeń rozumie termin geografia ekonomiczna, współczynnik przyrostu naturalnego, piramida wieku, naród, język urzędowy, migracja, urbanizacja,

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Powierzchnia nieruchomości Informacje dotyczące nieruchomości Nazwa lokalizacji Miasto / Gmina Powiat Województwo Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku)

Bardziej szczegółowo

Wiek produkcyjny ( M : 18-65 lat i K : 18-60 lat )

Wiek produkcyjny ( M : 18-65 lat i K : 18-60 lat ) DANE DEMOGRAFICZNE Na koniec 2008 roku w powiecie zamieszkiwało 115 078 osób w tym : y 59 933 ( 52,1 % ) męŝczyźni: 55 145 Większość mieszkanek powiatu zamieszkuje w miastach ( 79 085 osób ogółem ) y 41

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne Dr inż. Andrzej Tatarek Siłownie cieplne 1 Wykład 3 Sposoby podwyższania sprawności elektrowni 2 Zwiększenie sprawności Metody zwiększenia sprawności elektrowni: 1. podnoszenie temperatury i ciśnienia

Bardziej szczegółowo

PRZYRODA RODZAJE MAP

PRZYRODA RODZAJE MAP SCENARIUSZ LEKCJI PRZEDMIOT: PRZYRODA TEMAT: RODZAJE MAP AUTOR SCENARIUSZA: mgr Katarzyna Borkowska OPRACOWANIE ELEKTRONICZNO GRAFICZNE : mgr Beata Rusin TEMAT LEKCJI RODZAJE MAP CZAS REALIZACJI 2 x 45

Bardziej szczegółowo

Zadania ćwiczeniowe do przedmiotu Makroekonomia I

Zadania ćwiczeniowe do przedmiotu Makroekonomia I Dr. Michał Gradzewicz Zadania ćwiczeniowe do przedmiotu Makroekonomia I Ćwiczenia 3 i 4 Wzrost gospodarczy w długim okresie. Oszczędności, inwestycje i wybrane zagadnienia finansów. Wzrost gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju miasta

Uwarunkowania rozwoju miasta AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE Część 06 Uwarunkowania rozwoju miasta W 880.06 2/9 SPIS TREŚCI 6.1 Główne czynniki

Bardziej szczegółowo

Dynamika wzrostu cen nośników energetycznych

Dynamika wzrostu cen nośników energetycznych AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE Część 13 Dynamika wzrostu cen nośników energetycznych W 880.13 2/24 SPIS TREŚCI 13.1

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy)

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Położone w głębi lądu obszary Kalabrii znacznie się wyludniają. Zjawisko to dotyczy całego regionu. Do lat 50. XX wieku przyrost naturalny

Bardziej szczegółowo

Wynikowy plan dydaktyczny nauczania geografii w liceum klasa III Program podstawowy: - nr. dopuszczenia DKW-4015-41/01 Podręcznik:

Wynikowy plan dydaktyczny nauczania geografii w liceum klasa III Program podstawowy: - nr. dopuszczenia DKW-4015-41/01 Podręcznik: 1 Wynikowy plan dydaktyczny nauczania geografii w liceum klasa III Program podstawowy: - nr. dopuszczenia DKW-4015-41/01 Podręcznik: Człowiek gospodarzem Ziemi P.Wład; wyd. ORTUS [Opracowała mgr Anna Karolak

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE Powierzchnia w km² 30 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2144 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto ZAMOŚĆ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Kto poniesie koszty redukcji emisji CO2?

Kto poniesie koszty redukcji emisji CO2? Kto poniesie koszty redukcji emisji CO2? Autor: prof. dr hab. inŝ. Władysław Mielczarski, W zasadzie kaŝdy dziennikarz powtarza znaną formułę, Ŝe nie ma darmowych obiadów 1. Co oznacza, Ŝe kaŝde podejmowane

Bardziej szczegółowo

Kryteria podziału szufladkowanie

Kryteria podziału szufladkowanie Sektor gospodarczy Kryteria podziału szufladkowanie Przeznaczenie Łącza dostępowe Struktura techniczna Rodzaje sygnałów Media transmisyjne Działalność gospodarcza Sektor gospodarczy 2 / 24 Telekomunikacja

Bardziej szczegółowo

DZIA 4. POWIETRZE I INNE GAZY

DZIA 4. POWIETRZE I INNE GAZY DZIA 4. POWIETRZE I INNE GAZY 1./4 Zapisz nazwy wa niejszych sk³adników powietrza, porz¹dkuj¹c je wed³ug ich malej¹cej zawartoœci w powietrzu:...... 2./4 Wymieñ trzy wa ne zastosowania tlenu: 3./4 Oblicz,

Bardziej szczegółowo

ENETOSH Standard kompetencji dla instruktorów i trenerów ds. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

ENETOSH Standard kompetencji dla instruktorów i trenerów ds. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ENETOSH Standard kompetencji dla instruktorów i trenerów ds. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Pole kompetencji Bezpieczeństwo i higiena pracy Level: 6 Credit: Umiejętności Wiedza 1 Stawia pytania odnośnie

Bardziej szczegółowo

Raport z realizacji Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) dla Miasta Bydgoszczy na lata 2012 2020

Raport z realizacji Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) dla Miasta Bydgoszczy na lata 2012 2020 Raport z realizacji Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) dla Miasta Bydgoszczy na lata 2012 2020 FORUM Bydgoskie Dni Energii Roman Adrych Główny specjalista ds. zarządzania energią Energetyk

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw. Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw. Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 28 stycznia 2010 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r. Wprowadzenie * Badanie grup przedsiębiorstw prowadzących działalność

Bardziej szczegółowo

Teorie handlu. Teoria cyklu życia produktu Vernona

Teorie handlu. Teoria cyklu życia produktu Vernona Teorie handlu Teoria cyklu życia produktu Vernona Teoria cyklu życia produktu Zgodnie z tą teorią lokalizacja produkcji zmienia się z jednych krajów na inne; Zmiany te zależą od poziomu rozwoju kraju i

Bardziej szczegółowo

Forum Społeczne CASE

Forum Społeczne CASE Forum Społeczne CASE Europejska Strategia Zatrudnienia (ESZ) w Polsce. Próba postawienia pytań. Mateusz Walewski, CASE, 14 marca 2003 roku. LICZBOWE CELE HORYZONTALNE ESZ 2005 2010 Ogólna stopa 67% 70%

Bardziej szczegółowo

Azja 1. Azja kontynent wielkich kontrastów

Azja 1. Azja kontynent wielkich kontrastów Azja 1. Azja kontynent wielkich kontrastów terminu Eurazja świata Eurazję i Azję wymienia przykłady kontrastów geograficznych Azji wybrane elementy linii brzegowej Azji i podaje ich nazwy wymienia czynniki

Bardziej szczegółowo

Warszawska Giełda Towarowa S.A.

Warszawska Giełda Towarowa S.A. KONTRAKT FUTURES Poprzez kontrakt futures rozumiemy umowę zawartą pomiędzy dwoma stronami transakcji. Jedna z nich zobowiązuje się do kupna, a przeciwna do sprzedaży, w ściśle określonym terminie w przyszłości

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

Piotr Błędowski Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa. Warszawa, 18.11.2010 r.

Piotr Błędowski Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa. Warszawa, 18.11.2010 r. Zadania polityki pomocy społecznej i polityki rynku pracy w zwalczaniu wykluczenia społecznego Piotr Błędowski Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa Warszawa, 18.11.2010 r. Piotr B dowski2010

Bardziej szczegółowo

Uczeń: omawia zróżnicowanie ludności Afryki omawia przyczyny eksplozji demograficznej w Afryce

Uczeń: omawia zróżnicowanie ludności Afryki omawia przyczyny eksplozji demograficznej w Afryce 1 Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 2 Rozdział Lp. Temat Afryka 1. Warunki naturalne Uczeń: wskazuje Afrykę na mapie świata 2. Ludność i urbanizacja Poziom wymagań konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Mielca

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Mielca Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Mielca PO CO MIASTU MIELEC PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ? Pozwala na inwentaryzację emisji (różne od stężenie) gazów cieplarnianych, głównie CO2, innych substancji

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013. WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE dla osób niesłyszących

EGZAMIN MATURALNY 2013. WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE dla osób niesłyszących Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2013 WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE dla osób niesłyszących POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2013 2 Egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania PISA 2009

Wyniki badania PISA 2009 Wyniki badania PISA 2009 Matematyka Warszawa, 7 grudnia 2010 r. Badanie OECD PISA 2009 w liczbach Próba 475.460 uczniów z 17.145 szkół z 65 krajów, reprezentująca populację ponad 26 milionów piętnastolatków

Bardziej szczegółowo

Rodzaje i metody kalkulacji

Rodzaje i metody kalkulacji Opracowały: mgr Lilla Nawrocka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Miętnem mgr Maria Rybacka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 7 grudnia 2007 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 7 grudnia 2007 r. 1765 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie wymagaƒ, którym powinny odpowiadaç analizatory spalin samochodowych, oraz szczegó owego zakresu sprawdzeƒ wykonywanych podczas

Bardziej szczegółowo

Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska. Art.32 ust. 1. Art. 35 ust. 5. Art. 38. Art. 26. Art 27 ust. 3. Art. 27a

Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska. Art.32 ust. 1. Art. 35 ust. 5. Art. 38. Art. 26. Art 27 ust. 3. Art. 27a Najwa niejsze kompetencje organów, które odpowiadaj za powo anie i funkcjonowanie sieci obszarów Natura 2000 w Polsce oraz ustalaj ce te kompetencje artyku y ustawy o ochronie przyrody Organ Generalny

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/494/2014 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 19 lutego 2014 r. Regulamin określający zasady udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy i Miasta Miechów do inwestycji służących

Bardziej szczegółowo

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015 CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015 Najwyższy wzrost od Q2 2005 Poziom zadowolenia polskich konsumentów w Q3 15 wyniósł 80 punktów, tym samym wzrósł o 10 punktów względem

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 19 grudnia 2002 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 19 grudnia 2002 r. 1991 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokoêci oraz warunków ustalania nale noêci przys ugujàcych pracownikowi zatrudnionemu w paƒstwowej lub

Bardziej szczegółowo

Wykorzystaj szans na wi kszy zysk Inwestuj w metale szlachetne. Inwestycyjne ubezpieczenie na ycie subskrypcja Z OTO i PLATYNA

Wykorzystaj szans na wi kszy zysk Inwestuj w metale szlachetne. Inwestycyjne ubezpieczenie na ycie subskrypcja Z OTO i PLATYNA Wykorzystaj szans na wi kszy zysk Inwestuj w metale szlachetne Inwestycyjne ubezpieczenie na ycie subskrypcja Z OTO i PLATYNA Inwestycyjne ubezpieczenie na ycie to: mo liwoêç udzia u w zyskach z inwestycji

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 84 5374 Poz. 777 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 23 marca 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr 84 5374 Poz. 777 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 23 marca 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 84 5374 Poz. 777 777 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie Êrodków specjalnych utworzonych zgodnie z przepisami o specjalnych strefach ekonomicznych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r. Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004 2014 Wprowadzenie Prezentowane dane dotyczą szacunkowej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r.

Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r. Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r. Szkoła Podstawowa nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku składa zapytanie ofertowe na wykonanie usługi: Pełnienie funkcji asystenta finasowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych by Antoni Jeżowski, 2013 W celu kalkulacji kosztów realizacji zadania (poszczególnych działań i czynności) konieczne jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 104 7561 Poz. 1100 1100 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu dzia ania krajowego systemu monitorowania wypadków konsumenckich Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Miasto KALISZ WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W POZNANIU. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,4

Miasto KALISZ WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W POZNANIU. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,4 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Powierzchnia w km² 69 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1489 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto KALISZ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/75/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art.51 ust.1 z dnia 8 marca 1990 r. ustawy

Bardziej szczegółowo

Rodzaje biomasy wykorzystywane na cele energetyczne:

Rodzaje biomasy wykorzystywane na cele energetyczne: Energia z biomasy Pojecie biomasy: Biomasa to substancja organiczna pochodzenia roślinnego, powstająca poprzez fotosyntezę. Do biomasy zaliczamy również odpady z produkcji zwierzęcej oraz gospodarki komunalnej

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI Powierzchnia w km² 293 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2408 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto ŁÓDŹ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W 2014

Bardziej szczegółowo

6. Utrwalenie nowych i sprawiajàcych problemy poj ç z wykorzystaniem indeksu Vademecum maturalnego.

6. Utrwalenie nowych i sprawiajàcych problemy poj ç z wykorzystaniem indeksu Vademecum maturalnego. start System przyrodniczy Ziemi eoria tektoniki p yt litosfery 31.11 ermin 27.10 26 Rzeêba powierzchni Ziemi 2. owtórzenie tematów z podr cznika Geografia 1, dzia III. Sk adniki skorupy ziemskiej esty

Bardziej szczegółowo

2)... 10)... 4)... 12)... 6)... 14)... 8)... 16)... (za dwie prawidłowe odpowiedzi 1 p.) 4 p.

2)... 10)... 4)... 12)... 6)... 14)... 8)... 16)... (za dwie prawidłowe odpowiedzi 1 p.) 4 p. SPRAWDZIAN NR II WERSJA A Dział: Krainy geograficzne Polski 1. Na mapie konturowej cyframi zaznaczono wybrane krainy geograficzne Polski. Napisz poniżej nazwy krain geograficznych oznaczonych numerami

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA ZALICZANIA: KONKURS GEOGRAFICZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ETAP REJONOWY

KRYTERIA ZALICZANIA: KONKURS GEOGRAFICZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ETAP REJONOWY KRYTERIA ZALICZANIA: KONKURS GEOGRAFICZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ETAP REJONOWY - Strona 1 z 6 Nr Przewidywana odpowiedź Punktacja Kryteria zaliczania zad. 1. 1. żółta,

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO

OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO 1. Informacje o nieruchomości Lokalizacja ogólna: Częstochowa, ulica Korfantego. Częstochowa, ulica Korfantego Źródło:

Bardziej szczegółowo

Analiza zróżnicowania cen noclegów wybranych sieci hotelowych Europy

Analiza zróżnicowania cen noclegów wybranych sieci hotelowych Europy Tadeusz Studnicki Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach Katedra Turystyki i Hotelarstwa Analiza zróżnicowania cen noclegów wybranych sieci hotelowych Europy Celem opracowania

Bardziej szczegółowo

Zdrowie: wybierasz się na wakacje? Weź swoją europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ)!

Zdrowie: wybierasz się na wakacje? Weź swoją europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ)! MEMO/11/406 Bruksela, dnia 16 czerwca 2011 r. Zdrowie: wybierasz się na wakacje? Weź swoją europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ)! Na wakacjach bądź przygotowany na wszystko! Planujesz podróż

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument DEC 13/2016.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument DEC 13/2016. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 30 czerwca 2016 r. (OR. en) 10775/16 FIN 415 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 30 czerwca 2016 r. Do: Dotyczy: Kristalina GEORGIEVA, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Przykładowe zadania. przygotowujące do NOWEGO egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym WYPEŁNIA UCZEŃ. Kod ucznia

Przykładowe zadania. przygotowujące do NOWEGO egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym WYPEŁNIA UCZEŃ. Kod ucznia Przykładowe zadania z GEOGRAFII przygotowujące do NOWEGO egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym WYPEŁNIA UCZEŃ Kod ucznia Sprawdzian z GEOGRAFII na zakończenie nauki w drugiej klasie szkoły ponadgimnazjalnej.

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r.

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. Zaproszenie do składania informacji dotyczących organizacji szkolenia Spawanie metodą 111 (ręczne spawanie łukowe) i spawanie metodą 311 (spawanie acetylenowo-tlenowe)

Bardziej szczegółowo

Publikacja dofinansowana przez Fundację Zdrowia Publicznego w Krakowie

Publikacja dofinansowana przez Fundację Zdrowia Publicznego w Krakowie Recenzent: prof. dr hab. Zdzisław Pisz Redakcja i korekta: Anna Wojewódzka Projekt okładki i stron tytułowych: Katarzyna Juras Copyright 2013 by Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa ISBN 978-83-7383-650-1

Bardziej szczegółowo

4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach

4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach 4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach Baza noclegowa stanowi podstawową bazę turystyczną, warunkującą w zasadzie ruch turystyczny. Dlatego projektując nowy szlak należy ją

Bardziej szczegółowo

Czynniki wpływające na rolnictwo. Warunki rozwoju rolnictwa. Warunki klimatyczne. Warunki klimatyczne. Ukształtowanie powierzchni. Warunki klimatyczne

Czynniki wpływające na rolnictwo. Warunki rozwoju rolnictwa. Warunki klimatyczne. Warunki klimatyczne. Ukształtowanie powierzchni. Warunki klimatyczne Czynniki wpływające na rolnictwo Warunki rozwoju rolnictwa Poziom rozszerzony PRZYRODNICZE WARUNKI KLIMATYCZNE UKSZTAŁTOWANIE POWIERZCHNI GLEBY STOSUNKI WODNE POZAPRZYRODNICZE WŁASNOŚĆ ZIEMI WIELKOŚĆ GOSPODARSTW

Bardziej szczegółowo

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020 Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020 Zarys finansowania RPO WL 2014-2020 Na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 przeznaczono łączną kwotę

Bardziej szczegółowo

3. Gdyby w gospodarce kraju X funkcja inwestycji (4) miała postać I = f (R)

3. Gdyby w gospodarce kraju X funkcja inwestycji (4) miała postać I = f (R) 1. W ostatnich latach w Polsce dochody podatkowe (bez cła) stanowiły A. Około 60% dochodów budżetu B. Około 30% dochodów budżetu C. Około 90% dochodów budżetu D. Około 99% dochodów budżetu E. Żadne z powyższych

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 81 4973 Poz. 549 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 24 kwietnia 2007 r.

Dziennik Ustaw Nr 81 4973 Poz. 549 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 24 kwietnia 2007 r. Dziennik Ustaw Nr 81 4973 Poz. 549 549 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegó owego sposobu obni ania iloêci zapasów obowiàzkowych ropy naftowej lub paliw Na

Bardziej szczegółowo

Finansowy Barometr ING

Finansowy Barometr ING Finansowy Barometr ING Międzynarodowe badanie ING na temat postaw i zachowań konsumentów wobec bankowości mobilnej Wybrane wyniki badania przeprowadzonego dla Grupy ING przez IPSOS O badaniu Finansowy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 3/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Uchwała Nr 3/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 29 kwietnia 2015 r. Uchwała Nr 3/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Systematyki kryteriów wyboru projektów

Bardziej szczegółowo

Wzajemne oddziaływanie rynków. Autor: The National Council on Economic Education

Wzajemne oddziaływanie rynków. Autor: The National Council on Economic Education Wzajemne oddziaływanie rynków Autor: The National Council on Economic Education Wprowadzenie Analizę podaży i popytu wykorzystuje się najczęściej, aby zobrazować wpływ zmian rynkowych na cenę równowagi

Bardziej szczegółowo

Udzia dochodów z dzia alno ci rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z u ytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r.

Udzia dochodów z dzia alno ci rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z u ytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r. UWAGI ANALITYCZNE Udzia dochodów z dzia alno ci rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z u ytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r. W maju 2002 r. spisano 76,4 tys. gospodarstw domowych z u ytkownikiem

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura techniczna. Warunki mieszkaniowe

Infrastruktura techniczna. Warunki mieszkaniowe Daniela Szymańska, Jadwiga Biegańska Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Instytut Geografii, Gagarina 9, 87-100 Toruń dostępne na: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/rl_charakter_obszar_wiejskich_w_2008.pdf

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i us ug oraz

Bardziej szczegółowo

Aglomeracja w liczbach

Aglomeracja w liczbach Aglomeracja w liczbach CZĘŚĆ CZĘŚĆ CZĘŚĆ CZĘŚĆ % 7% % 68% 6% % 6% 7% DEMOGRAFIA GOSPODARKA RYNEK PRACY EDUKACJA CZĘŚĆ CZĘŚĆ CZĘŚĆ SPIS TREŚCI DEMOGRAFIA - liczba ludności ogółem, liczba ludności według

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Gdańsk Powierzchnia w km2 w 2013 r. 262 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1762 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 460509 460427 461531 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

W Z Ó R. Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie... pieczęć firmowa organizatora Tarnów, dnia 5.02.2014 R.

W Z Ó R. Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie... pieczęć firmowa organizatora Tarnów, dnia 5.02.2014 R. W Z Ó R Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie... pieczęć firmowa organizatora Tarnów, dnia 5.02.2014 R. W N I O S E K o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu 1. Dane dotyczące organizatora: - nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 19 marca 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 19 marca 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 52 4681 Poz. 421 421 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie sta u adaptacyjnego i testu umiej tnoêci w toku post powania o uznanie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 7 listopada 2001 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 7 listopada 2001 r. Dziennik Ustaw Nr 135 10543 Poz. 1518 1518 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie informacji, jakie powinien zawieraç wniosek o przyrzeczenie podpisania Umowy DOKE, oraz

Bardziej szczegółowo

Temat: Czy świetlówki energooszczędne są oszczędne i sprzyjają ochronie środowiska? Imię i nazwisko

Temat: Czy świetlówki energooszczędne są oszczędne i sprzyjają ochronie środowiska? Imię i nazwisko Temat: Czy świetlówki energooszczędne są oszczędne i sprzyjają ochronie środowiska? Karta pracy III.. Imię i nazwisko klasa Celem nauki jest stawianie hipotez, a następnie ich weryfikacja, która w efekcie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI GEOGRAFIA JAKO NAUKA 9

SPIS TREŚCI GEOGRAFIA JAKO NAUKA 9 GEOGRAFIA JAKO NAUKA 9 I PLANETA ZIEMIA. ZIEMIA JAKO CZĘŚĆ WSZECHŚWIATA 1. Pierwotne wyobrażenia o kształcie Ziemi i ich ewolucja 11 2. Wszechświat. Układ Słoneczny 12 3. Ruch obrotowy Ziemi i jego konsekwencje

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Zbigniew Modzelewski

mgr inż. Zbigniew Modzelewski mgr inż. Zbigniew Modzelewski 1 Charakterystyka Odnawialnych Źródeł Energii OZE i konieczność rozwoju tej dziedziny gospodarki 2 ENERGIA (energeia gr.-działalność) - jest to stan materii, definiowany jako

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kalisz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 69. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3467016 57,1 58,0 61,4 63,2

Miasto: Kalisz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 69. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3467016 57,1 58,0 61,4 63,2 Miasto: Kalisz Powierzchnia w km2 w 2013 r. 69 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1498 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 105567 104676 103997 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Koszalin. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 98. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1718861 55,2 52,5 56,3 58,5

Miasto: Koszalin. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 98. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1718861 55,2 52,5 56,3 58,5 Miasto: Koszalin Powierzchnia w km2 w 2013 r. 98 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1110 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 109302 109343 109170 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA treści nauczania zakres rozszerzony 5 SEMESTR Janusz Stasiak Ciekawi świata 2 Wydaw. OPERON podręcznik

GEOGRAFIA treści nauczania zakres rozszerzony 5 SEMESTR Janusz Stasiak Ciekawi świata 2 Wydaw. OPERON podręcznik GEOGRAFIA treści nauczania zakres rozszerzony 5 SEMESTR Janusz Stasiak Ciekawi świata 2 Wydaw. OPERON podręcznik DZIAŁ KLASYFIKACJA PAŃSTW ŚWIATA PROCESY DEMOGRAFICZNE TEMAT 1. Ekonomiczne i społeczne

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE Zacznik INFORMACJA ZARZ DU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO ZA I PÓ ROCZE 200 r. r. str. 1. 4 16 2.1. 39 2.2. 40 2.3. Dotacje

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej ...... pieczęć firmowa wnioskodawcy (miejscowość i data) Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK PRACODAWCY O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z GEOGRAFII DLA KLASY II

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z GEOGRAFII DLA KLASY II WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z GEOGRAFII DLA KLASY II Dział: Społeczeństwo - rozumie termin: geografia ekonomiczna - podaje przykłady gospodarczej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 28 maja 2004 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 28 maja 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 123 8727 Poz. 1296 i 1297 1. 1. Procedur udzielania i odmowy udzielania wsparcia finansowego nowej inwestycji uruchamia z o enie kompletnego i prawid owo wype nionego wniosku, o którym

Bardziej szczegółowo

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Wolsztyn

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Wolsztyn .... pieczęć firmowa wnioskodawcy..., dnia... NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Wolsztyn WNIOSEK o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r.o promocji

Bardziej szczegółowo