JM Rektor Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszów Przemyśl

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JM Rektor Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszów Przemyśl"

Transkrypt

1 JM Rektor Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszów Przemyśl Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji, Rzeszów, ul. Cegielniana 14, tel , PROSZĘ O PRZYJĘCIE MNIE NA: STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE stacjonarne niestacjonarne DO KOLEGIUM ADMINISTRACJI, ZARZĄDZANIA I BIZNESU I ROK - A D M I N I S T R A C J A // Z A R Z Ą D Z A N I E w ofercie specjalności po I roku: Kierunek Administracja administracja publiczna, samorząd terytorialny, e administracja,* * administracja bezpieczeństwa wewnętrznego, organizacja pracy socjalnej i resocjalizacja, obrót nieruchomościami, stosunki międzynarodowe, administracja wymiaru sprawiedliwości i prokuratury, administracja celna i skarbowa, administrowanie firmą,** finanse i rachunkowość,** zarządzanie zasobami ludzkimi,** zarządzanie transportem spedycją logistyką. ** Kierunek Zarządzanie zarządzanie turystyką,* zarządzanie w biznesie,* finanse i rachunkowość,* zarządzanie finansami,* zarządzanie zasobami ludzkimi.* Wybór kierunku i specjalności po I roku DO KOLEGIUM PRAWA w ofercie ścieżki: ścieżka aplikacyjna, indywidualna ścieżka kształcenia o profilu cyberprzestępczość, ścieżka kształcenia ogólnego, indywidualna ścieżka kształcenia o profilu kryminalistyka. DO KOLEGIUM BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO kryminalistyka i kryminologia, służby ochrony bezpieczeństwa publicznego, cyberbezpieczeństwo, komercyjne służby porządkowe,** przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej, zarządzanie kryzysowe. * Specjalność prowadzona wyłącznie na studiach pierwszego stopnia ** Specjalność prowadzona wyłącznie na studiach drugiego stopnia 1

2 ANKIETA OSOBOWA Nazwisko..... Imiona... Nazwisko panieńskie (u mężatek) Data urodzenia: dzień... miesiąc... rok... Miejsce urodzenia... Imiona rodziców... Obywatelstwo... Adres stałego zameldowania: miejscowość (miasto/wieś)... kod... poczta... ulica... nr domu... nr mieszkania... woj.... powiat.... gmina... Adres do korespondencji: miejscowość... kod... poczta... ulica... nr domu... nr mieszkania... adres .. tel. stacjonarny (z nr. kier.)...tel. komórkowy... Seria i nr dowodu osobistego/paszportu... Kraj wydania dokumentu tożsamości... PESEL... Przynależność do WKU (podać miejscowość)... Stopień niepełnosprawności (jeżeli orzeczono) lekki; umiarkowany; znaczny (zakreśl właściwe) Symbol W przypadku dysfunkcji ruchu: chodzący; nie chodzący (zakreśl właściwe) Ukończył(a)m szkołę średnią (nazwa szkoły).. Miejscowość... woj..rok ukończenia nr świadectwa ukończenia szkoły średniej. data wystawienia... nr świadectwa dojrzałości... data wystawienia... Ukończone studia, nazwa uczelni 1... na wydziale... nr albumu 2...miejscowość... nr dyplomu... data wystawienia... rok ukończenia... uzyskany tytuł... Podstawowym źródłem utrzymania mojej rodziny jest: praca zarobkowa rodzice emerytura opiekunów inne... 1 Dot. kandydatów na studia drugiego stopnia 2 Dot. absolwentów WSPiA 2

3 Przy przyjęciu na kierunek PRAWO - studia stacjonarne uwzględnia się wyniki egzaminu maturalnego z dwóch wskazanych przez kandydata przedmiotów: Wskazane przedmioty stara matura (wpisz dwa wybrane przedmioty) Wskazane przedmioty nowa matura - wpisz dwa wybrane przedmioty z egzaminu pisemnego (podstawowego lub rozszerzonego) poziom podstawowy poziom rozszerzony Na studiach pierwszego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich wybieram język: angielski francuski hiszpański niemiecki rosyjski W przypadku wyboru języka francuskiego lub hiszpańskiego lub rosyjskiego lub włoskiego wskazuję jako rezerwowy język:... Lp Spis dokumentów Kopia świadectwa dojrzałości i kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginały do wglądu) Kopia dyplomu studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (oryginał do wglądu) Kopia suplementu do dyplomu (oryginał do wglądu) 2 aktualne kolorowe fotografie (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych 45x35 mm) Dowód wniesionej opłaty rekrutacyjnej na konto: BGŻ S.A. Przemyśl Kopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu) W przypadku orzeczenia stopnia niepełnosprawności kopia orzeczenia (oryginał do wglądu) Potwierdzenie rezygnacji z podjęcia studiów w WSPiA (czytelny podpis i data) UWAGA W przypadku rezygnacji, dokumenty wydawane będą wyłącznie kandydatowi osobiście lub osobie upoważnionej przez kandydata. Podpis osoby upoważniającej powinien być uwierzytelniony przez notariusza lub dyrektora szkoły lub osobę kierującą zakładem pracy. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w kwestionariuszu dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz z późn. zm.) Prawdziwość danych zawartych w kwestionariuszu potwierdzam własnoręcznym podpisem... (data i czytelny podpis kandydata) Pouczenie dla kandydata Przedłożone podanie oraz inne dokumenty winny być wypełnione czytelnie i dokładnie. Podstawowe dane personalne jak: nazwisko, imię, imię ojca i matki, data urodzenia, adres zamieszkania winny być wypełnione pismem drukowanym. Pisownia imion i nazwisk powinna być zgodna z brzmieniem w dowodzie osobistym lub metryce urodzenia. Uprzedza się o odpowiedzialności karnej za podawanie nieprawdziwych danych. 3

4 Ankieta Szanowni Państwo, by usprawnić komunikację Uczelni z Państwem, prowadzimy badania dotyczące kanałów komunikacji, z jakich korzystacie Państwo przy zbieraniu informacji o studiach. Rzetelne odpowiedzi pozwolą nam na bardziej sprawną komunikację z Państwem w przyszłości, oraz skuteczniejsze odtarcie z nasza ofertą do osób zainteresowanych podjęciem edukacji w WSPiA. Informujemy, że ankieta jest anonimowa, a uzyskane od Państwa odpowiedzi będą używane jedynie w celu sporządzania zestawień statystycznych. Dziękujemy za wypełnienie ankiety! 1. Informację o studiach w Wyższej Szkole Prawa i Administracji po raz pierwszy uzyskałe(a)m z: (prosimy o podanie tylko jednej odpowiedzi) 01 Internetu 07 telewizji 02 prezentacji WSPiA w szkole, do której chodziłem 08 radia 03 informatorów wydawanych przez WSPiA 09 studiowałem(am) w WSPiA 04 znajomych studiujących w WSPiA 10 plakatów 05 targów edukacyjnych 11 od nauczyciela w szkole 06 prasy (artykuły, reklama) 12 inne (jakie?) 2. Co zadecydowało o wyborze przez Pana/Panią tej Uczelni? (można zakreślić maksymalnie 4 odpowiedzi): 01 atrakcyjne kierunki studiów 02 atrakcyjne specjalności 03 atrakcyjność zawodu 04 osobiste zainteresowania 05 kierunek nie miał większego znaczenia, chciałe(a)m studiować 06 brak egzaminów wstępnych 07 namowa nauczycieli, kolegów lub rodziców 08 uzyskanie dobrego przygotowania do wykonywania zawodu 09 interesujący program studiów 10 namowa znajomych studiujących w WSPiA 11 praca w urzędzie 12 bliskość miejsca zamieszkania 13 wykwalifikowana kadra 14 komfort studiowania wynikający z przyjaznej kadry i dobrej obsługi administracyjnej 15 w programie studiów nie ma przedmiotów, których nie można się nauczyć 16 wysokość czesnego 17 nie dostałe(a)m się na inną uczelnię 18 inne, (jakie?) 3. Kiedy podjął/a Pan/i decyzję o studiowaniu wybranego kierunku? 01 wcześniej niż 6 miesięcy temu miesięcy temu miesiące temu miesiąc temu 05 w ciągu bieżącego miesiąca 4. Kiedy podjął/a Pan/i decyzję o studiowaniu w WSPiA? 01 wcześniej niż 6 miesięcy temu miesięcy temu miesiące temu miesiąc temu 05 w ciągu bieżącego miesiąca 4

5 5. Jakie znaczenie ma dla Pana/Pani dane źródło, w przypadku poszukiwania informacji na temat ofert edukacyjnych uczelni. (proszę wstawić znak X w odpowiednie kratki) Źródło Zdecydowanie istotne Raczej istotne Trudno powiedzieć Raczej nieistotne Zdecydowanie nieistotne 01 Strona internetowa uczelni 02 Drukowany informator 03 Prezentacja przeprowadzana w szkole 04 Spotkanie z przedstawicielem uczelni na targach edukacyjnych 05 Konto uczelni na Facebooku 06 Radio 07 Ogłoszenie prasowe 08 Rozmowa z rodzicami 09 Telewizja 10 Artykuł prasowy 11 Rozmowa z osobą studiującą na danej uczelni 12 Ranking uczelni 13 Portale informacyjne o uczelniach 6. Czy podczas nauki w szkole średniej brał/a Pan/i udział w olimpiadzie przedmiotowej/interdyscyplinarnej? 01 Tak (w jakiej/jakich?) Na jakim etapie? A01 I A02 II A03 III 02 Nie 7. Jakie ma Pan/Pani zainteresowania pozanaukowe? 01 Sporty drużynowe 02 Motoryzacja 03 Muzyka 04 Kino 05 Kabaret 06 Fitness 07 Kulturystyka 08 Lekka atletyka 09 Taniec 10 Podróże 11 Fotografia 12 Malarstwo 13 Literatura 14 Media społecznościowe 15 Moda 16 Inne (jakie?) 5

6 Wypełnia Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna. PROTOKÓŁ NR... * Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na kierunek... (pieczęć Wydziału) Na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego (Załącznik), Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna postanawia: - przyjąć na I rok studiów:... - nie przyjąć z powodu:... Członkowie Komisji Wydziałowej: Sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Rzeszów, dnia r. * - Numer protokołu zgodnie z numerem porządkowym zbiorczego protokołu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej 6

FORMULARZ REKRUTACYJNY NA STUDIA I - GO STOPNIA

FORMULARZ REKRUTACYJNY NA STUDIA I - GO STOPNIA FORMULARZ REKRUTACYJNY NA STUDIA I - GO STOPNIA (LICENCJACKIE, INŻYNIERSKIE) Proszę o przyjęcie mnie na studia w roku akademickim 2013/2014. FORMA STUDIÓW : STACJONARNE NIESTACJONARNE Warunkiem utworzenia

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ Wydział Zarządzania i Dowodzenia

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ Wydział Zarządzania i Dowodzenia OFERTA EDUKACYJNA WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA i DOWODZENIA na rok akademicki 2014/15 Forma studiów: studia stacjonarne studia niestacjonarne Rodzaj studiów: studia I stopnia (osoby posiadające świadectwo dojrzałości)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Załącznik do Uchwały Nr 42/2007 Senatu PWSZ w Nowym Sączu z dnia 28 września 2007 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Nowy Sącz, 2007 Spis treści: Podstawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 62/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 czerwca 2015 r.

Załącznik do Uchwały nr 62/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 czerwca 2015 r. Załącznik do Uchwały nr 62/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 czerwca 2015 r. Załącznik do Uchwały nr 53/2014/2015 Rady Wydziału Pedagogicznego z dnia 23 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

System zarządzania jakością ISO 9001:2008 Procedura: Szkolenie kandydatów na egzaminatorów. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi WNIOSEK

System zarządzania jakością ISO 9001:2008 Procedura: Szkolenie kandydatów na egzaminatorów. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi WNIOSEK 1/5 Załącznik Nr 1 do PO-03... imię i nazwisko, data adres zamieszkania, telefon kontaktowy nazwa i adres zakładu pracy, telefon kontaktowy Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi WNIOSEK O PRZYJĘCIE N

Bardziej szczegółowo

Informator. na I rok studiów. dla kandydatów. jeden Uniwersytet. wiele możliwości

Informator. na I rok studiów. dla kandydatów. jeden Uniwersytet. wiele możliwości Informator dla kandydatów na I rok studiów 2012/2013 wiele możliwości jeden Uniwersytet INFORMACJE OGÓLNE 1 2INFORMACJE OGLÓNE Masz pytania? Biuro ds. Rekrutacji e-mail: rekrutacja@univ.szczecin.pl tel.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały nr 4 SENATU WYŻSZEJ SZKOŁY FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU z dnia 29 maja 2015 r. w zmieniającą Uchwałę Nr 1 Senatu Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z 30 maja

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Informator dla kandydatów na studia 2012/2013 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Szanowni Państwo, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej to największa Uczelnia publiczna we wschodniej Polsce, zlokalizowana

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

ZARZĄDZENIE Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 181 Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego ZARZĄDZENIE Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu przyjęć

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 17/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 3 grudnia 2012 r.

Zarządzenie Nr 17/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 3 grudnia 2012 r. Zarządzenie Nr 17/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rejestracji internetowej na studia w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE Nr 44/12/13 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 września 2013 roku

PISMO OKÓLNE Nr 44/12/13 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 września 2013 roku PISMO OKÓLNE Nr 44/12/13 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 września 2013 roku w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych prowadzonych na Politechnice Śląskiej Podaje się do wiadomości, że Senat Politechniki

Bardziej szczegółowo

Do klasy ogólnej / do klasy z rozszerzonym językiem angielskim* (5 godz.) *właściwe otocz pętlą

Do klasy ogólnej / do klasy z rozszerzonym językiem angielskim* (5 godz.) *właściwe otocz pętlą Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły spoza obwodu Do klasy ogólnej / do klasy z rozszerzonym językiem angielskim* (5 godz.) *właściwe otocz pętlą Wniosek o przyjęcie dziecka do Publicznego Gimnazjum im.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R.0000.33.2015. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR R.0000.33.2015. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2015 r. UCHWAŁA NR R.0000.33.2015 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2016/2017 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 2 czerwca 2011 roku

Wersja z dnia 2 czerwca 2011 roku Załącznik do Regulaminu studiów podyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie ZASADY SZCZEGÓLNE PROWADZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH EKONOMIA SPOŁECZNA W MAŁOPOLSKIEJ SZKOLE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE: WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W CHOJNICACH Kierunek: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI - studia I stopnia.

STUDIA STACJONARNE: WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W CHOJNICACH Kierunek: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI - studia I stopnia. STUDIA STACJONARNE: WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W CHOJNICACH ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI - studia I stopnia. STUDIA NIESTACJONARNE: WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W CHOJNICACH ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI -

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - TURA III REKRUTACJA OD 1 LIPCA 2014

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - TURA III REKRUTACJA OD 1 LIPCA 2014 TMS AUDIT 36-001 Trzebownisko 928 B e-mail: tmsaudit@gmail.com www.tmsaudit.pl Data i podpis osoby przyjmującej i sprawdzającej formularz: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - TURA III REKRUTACJA OD 1 LIPCA 2014 do

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 21/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 11 grudnia 2013 r.

Zarządzenie Nr 21/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 11 grudnia 2013 r. Zarządzenie Nr 21/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rejestracji internetowej na studia drugiego stopnia w Uniwersytecie Kazimierza

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr./15 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach w

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa telefon: 22 622 42 32, faks: 22 622 47 32

Informacje ogólne. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa telefon: 22 622 42 32, faks: 22 622 47 32 REGULAMIN REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO PN. PRZYGOTOWANIE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ DO AWANSU ZAWODOWEGO. Tekst jednolity po zmianach

Bardziej szczegółowo

Jak pisać życiorys i list motywacyjny

Jak pisać życiorys i list motywacyjny P o r a d n i k Jak pisać życiorys i list motywacyjny www.wup-krakow.pl Jak pisać życiorys i list motywacyjny Wprowadzenie WPROWADZENIE Poradnik dostarczy Ci informacji na temat sporządzania dokumentów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 kwietnia 2012 r. Poz. 432 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 18 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 20 kwietnia 2012 r. Poz. 432 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 18 kwietnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 kwietnia 2012 r. Poz. 432 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI PROJEKT ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM I. Kierunek Wychowanie Fizyczne 1. Studia pierwszego stopnia 3-letnie, stacjonarne Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN organizacji szkoleń, finansowania kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Urząd Miasta Płocka WOP-I-ZK

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Urząd Miasta Płocka WOP-I-ZK Zarządzanie zasobami ludzkimi Strona 1 Zakres zmian w wydaniu 11: - uwzględnienie postanowień porozumienia Nr 1/MKZ/P/47/2007 z dnia 03 kwietnia 2007 r. w sprawie powierzenia Gminie Płock prowadzenia niektórych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 kwietnia 2012 r. Poz. 432 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 18 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 20 kwietnia 2012 r. Poz. 432 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 18 kwietnia 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Jaroslaw Deminet Data: 2012.04.20 14:56:26 +02'00' DZIENNIK USTAW w. rcl.go v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 kwietnia 2012 r. Poz. 432 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja pracownicza w firmie

Dokumentacja pracownicza w firmie Dokumentacja pracownicza w firmie Obowiązki pracodawcy Bogdan Majkowski Dokumentacja pracownicza w firmie Obowiązki pracodawcy Poradnik 148 Warszawa 2003 Powielanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY Ścieżka B

FORMULARZ REKRUTACYJNY Ścieżka B Strona1 Załącznik nr 1b do Regulaminu rekrutacji Data i godzina wpływu Formularza rekrutacyjnego: Podpis osoby przyjmującej Formularz: Nr Formularza rekrutacyjnego:...... FORMULARZ REKRUTACYJNY Ścieżka

Bardziej szczegółowo

Studia. Wyższa Szkoła Biznesu. www.wsb.edu.pl/cieszyn. Studiuj w Cieszynie! za darmo. Wydział Zamiejscowy w Cieszynie

Studia. Wyższa Szkoła Biznesu. www.wsb.edu.pl/cieszyn. Studiuj w Cieszynie! za darmo. Wydział Zamiejscowy w Cieszynie Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej Wydział Zamiejscowy w Cieszynie studia inżynierskie oraz licencjackie: Logistyka i transport Inżynier jakości Zarządzanie BHP Grafika komputerowa Sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

Ankieta zgłoszeniowa

Ankieta zgłoszeniowa Projekt,,Powrót kobiet na rynek pracy Załącznik nr 1 do Regulaminu naboru i rekrutacji oraz udzielania wsparcia Ankieta zgłoszeniowa do udziału w projekcie Powrót kobiet na rynek pracy realizowanym przez

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. organizacja płatnych staży krajowych oraz płatnych staży w wiodących ośrodkach zagranicznych

Informacje ogólne. organizacja płatnych staży krajowych oraz płatnych staży w wiodących ośrodkach zagranicznych Regulamin PŁATNYCH STAŻY KRAJOWYCH ORAZ PŁATNYCH STAŻY W WIODĄCYCH OŚRODKACH ZAGRANICZNYCH dla studentów/ek kierunku zamawianego Mechanika i Budowa Maszyn Regulamin płatnych staży krajowych oraz płatnych

Bardziej szczegółowo