Szanowni Państwo, Dlatego należy pamiętać, że nowy zawód to nowa perspektywa i lepsze jutro. Zespół Projektowy. Wstęp do informatora

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szanowni Państwo, Dlatego należy pamiętać, że nowy zawód to nowa perspektywa i lepsze jutro. Zespół Projektowy. Wstęp do informatora"

Transkrypt

1

2

3

4 Wstęp do informatora Szanowni Państwo, Z przyjemnością oddajemy w Wasze ręce kolejne wydanie Informatora Edukacyjnego. Wobec dynamiki procesów zachodzących we współczesnym świecie zarówno kształcenie ustawiczne jak i elastyczność jednostki na rynku pracy stają się istotnym czynnikiem rozwoju. Kształcenie ustawiczne i umiejętność dostosowania się do potrzeb panujących na lokalnym rynku pracy stają się wymogami cywilizacyjnymi i zarazem wielkim wyzwaniem. Dla jednostki stanowią szansę na efektywne funkcjonowanie we współczesnym świecie, kreowanie przebiegu własnego życia, a także stają się czynnikiem warunkującym utrzymanie się na coraz bardziej wymagającym rynku pracy. Niniejsza publikacja stanowi element kampanii na rzecz promowania kształcenia ustawicznego poprzez rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Zostały w nim zamieszone informacje o różnych instytucjach szkoleniowych. W bazie znajdują się zarówno studia podyplomowe, szkoły dla dorosłych, niepubliczne szkoły policealne i licea dla dorosłych jak i szkolenia bezpłatne czy szkolenia dofinansowane z UE. Zestawienia zawierają zarówno dane teleadresowe danej instytucji szkoleniowej jak i możliwie pełną informację o aktualnej ofercie edukacyjnej. Zestawienie ww. informacji daje wszystkim kandydatom komfort zapoznania się w jednym miejscu i wyboru dla siebie najlepszej i najciekawszej drogi rozwoju edukacyjnej czy to w przyszłości ścieżki zawodowej. Publikacja została wydana w ramach realizowanego przez Wyższą Szkołę Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu projektu pt. Doradztwo edukacyjne dorosłych szansą na rynku pracy w powiecie poznańskim. Celem głównym projektu jest stworzenie kompleksowego systemu identyfikacji potrzeb oraz modelu doradztwa edukacyjnego skierowanego dla osób dorosłych, poprzez zwiększenie dostępności informacji dotyczącej kształcenia ustawicznego. Mamy nadzieję, że wiadomości ujęte w niniejszym informatorze ułatwią Wam wybór i pomogą w zaplanowaniu Waszej przyszłości. Życząc przyjemnej lektury bardzo zachęcamy do skorzystania z oferty projektu. Dlatego należy pamiętać, że nowy zawód to nowa perspektywa i lepsze jutro. Zespół Projektowy Informator współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach europejskiego Funduszu Społecznego 2

5 Spis treści SPIS TREŚCI Publiczne szkoły dla dorosłych...4 Niepubliczne szkoły policealne i licea dla dorosłych...26 Studia podyplomowe...48 Szkolenia bezpłatne...83 Szkolenia płatne

6 Publiczne szkoły dla dorosłych Publiczne szkoły dla dorosłych Poznaoskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej ul. Jawornicka Poznao centrala tel. (61) sekretariat tel. (61) kursy i szkolenia tel. (61) fax (61) Kwalifikacyjne kursy zawodowe to bezpłatna forma uzyskania kwalifikacji zawodowych w PCEUiP Kwalifikacyjny kurs zawodowy to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Minimalna liczba godzin kształcenia na tym kursie jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji. Ukooczenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną. Osoba, która ukooczy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie będzie mogła otrzymad osoba, która posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu (odpowiednio wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie) oraz zda egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, czyli posiada świadectwa potwierdzające uzyskanie kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie. Kwalifikacyjne kursy zawodowe są organizowane w formie zaocznej, stacjonarnej w systemie dziennym i wieczorowym zgodnie z preferencjami uczestników. Programy oraz wymiar godzin kursów kwalifikacyjnych są zgodne z podstawami programowymi kształcenia w danym zawodzie. Czas trwania kursu wyrażony jest w godzinach do zrealizowania. Oznaczenie kwalifikacji A.36 M.19 E.3 E.6 Nazwa Nazwa zawodu, Symbol kwalifikacji/kwalifik w którym cyfrowy acyjnego kursu wyodrębniono daną zawodu zawodowego kwalifikację Prowadzenie Technik ekonomista rachunkowości Technik rachunkowości Użytkowanie Technik mechanik obrabiarek Operator obrabiarek skrawających skrawających Montaż urządzeo Technik mechatronik i systemów mechatronicznych Monter mechatronik Wykonywanie Technik elektronik instalacji urządzeo elektronicznych Monter-elektronik Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w PCEUiP Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe są bezpłatne. Inne kwalifikacyjne kursy zawodowe zgodnie z profilem szkoły (mechaniczny, mechatroniczny, elektroniczny, energetyka odnawialna). Technikum Uzupełniające dla Dorosłych Zawód technik mechanik Symbol cyfrowy zawodu: 311[20] Technik mechanik organizuje i nadzoruje produkcję, montaż, naprawy i konserwacje maszyn i urządzeo. Technik mechanik uruchamia, reguluje i sprawdza instalację elektryczną, aparaturę kontrolno-pomiarową maszyn i urządzeo; wykrywa i usuwa przyczyny awarii oraz uszkodzeo; wymienia zużyte lub uszkodzone elementy lub zespoły w maszynach i urządzeniach. Zajmuje się również opracowywaniem dokumentacji technicznej. Praca: firmy zajmujące się produkcją urządzeo technicznych, zakłady montażowe, usługowo-naprawcze. Specjalizacja do wyboru przez słuchaczy (decyduje większośd) odnawialne źródła energii operator obrabiarek numerycznych obsługa i naprawa pojazdów samochodowych spawalnictwo gazowe i elektryczne urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne Zawód technik mechatronik Symbol cyfrowy zawodu: 311[50] Technik mechatronik to atrakcyjny zawód, poszukiwany na rynku pracy i należący do tzw. zawodów przyszłości. Mechatronika jest zintegrowaną dziedziną nauki i techniki, zajmującą się problemami mechaniki, elektroniki, automatyki, robotyki i informatyki 4

7 Publiczne Szkoły dla dorosłych Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechatronik może byd zatrudniony w zakładach o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym oraz w zakładach prowadzących usługi w zakresie projektowania, serwisu, napraw urządzeo i systemów mechatronicznych, a także samodzielnie prowadzid działalnośd gospodarczą. Technik mechatronik może znaleźd pracę w dużym zakładzie przemysłowym, ale również w małej firmie lub zakładzie rzemieślniczym. Jego przygotowanie do wykonywanego zawodu w znacznej mierze będzie decydowad o efektach pracy i produktywności zakładu. Zainteresowanie przemysłu kształceniem specjalistów - mechatroników dotyczy zarówno poziomu uniwersyteckiego, jak i poziomu kształcenia średniego w szkołach zawodowych. Publiczne szkoły dla dorosłych Zawód technik elektronik Symbol cyfrowy zawodu: 311[07] Elektronika jest nauką techniczną, która zajmuje się obsługą, konstruowaniem i naprawą urządzeo elektronicznych, przyrządów pomiarowych, aparatury medycznej, sprzętu powszechnego użytku takiego jak: telewizory, monitory, radioodbiorniki, telefony komórkowe czy komputery. Głównym celem kształcenia w zawodzie technik elektronik jest przygotowanie wykwalifikowanej kadry pracowników, który mogliby znaleźd zatrudnienie w przemyśle elektronicznym a także innych gałęziach przemysłu w usługach, w których wykonywanie zawodu wymaga znajomości elektroniki. Jest to zawód stawiający sporo wymagao ze względu na powszechne stosowanie elektroniki we wszystkich dziedzinach życia. Praca: Typowe miejsca pracy dla technika elektronika to: zakłady produkcyjne i naprawcze, serwis urządzeo elektronicznych, techniczny dozór nad specjalistycznymi urządzeniami elektronicznymi w laboratoriach i szpitalach, instalowanie nowo zakupionej aparatury pomiarowo-kontrolnej, pracownie i biura konstrukcyjno-technologiczne, zajmujące się projektowaniem urządzeo elektronicznych. Szkoła Policealna dla Dorosłych Masz możliwośd zdobycia bezpłatnie zawodu technika w szkole publicznej. Kierunki kształcenia: technik administracji symbol zawodu kształcenie modułowe o kwalifikacje w zawodzie: K1 - Obsługa klienta w jednostkach administracji (A.68) technik rachunkowości symbol zawodu kształcenie modułowe o kwalifikacje w zawodzie: K1 - Prowadzenie rachunkowości (A.36), K2 - Rozliczanie wynagrodzeo i danin publicznych (A.65) technik informatyk symbol zawodu kształcenie przedmiotowe o kwalifikacje w zawodzie: K1 - Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeo peryferyjnych (A.12) K2 - Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami (A.13) K3 - Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami (A.14) technik bezpieczeostwa i higieny pracy symbol zawodu kształcenie przedmiotowe o kwalifikacje w zawodzie: K1 - Zarządzanie bezpieczeostwem w środowisku pracy (Z.13) Gimnazjum dla dorosłych Jest to jedyne publiczne gimnazjum dla dorosłych nie tylko w Poznaniu, ale na terenie całego województwa wielkopolskiego. Osoby, które po ukooczeniu szkoły podstawowej nie kontynuowały nauki mogą u nas zdobyd wykształcenie otwierające drogę do dalszego kształcenia ogólnego lub zawodowego. W Gimnazjum dla Dorosłych kształcą się dorośli i młodociani pracownicy różnych zakładów pracy i firm, uczestnicy OHP, młodociani rodzice podejmujący pracę, młodzież po ukooczeniu 16 roku życia obarczona różnorodnymi niepowodzeniami szkolnymi wynikającymi z powodów rodzinnych i środowiskowych. GIMNAZJUM DLA DOROSŁYCH JEST DLA NICH SZANSĄ, MOGĄ RÓWNOCZEŚNIE Z UKOOCZENIEM SZKOŁY ZDOBYD ZAWÓD 5

8 Publiczne Szkoły dla dorosłych Publiczne szkoły dla dorosłych Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica Szkoła Policealna Nr 1 oraz Szkoła Policealna Nr 1 dla Dorosłych ul. Marszałkowska Poznao tel./fax. (061) LUB PRACUJĄC UZUPEŁNID WYKSZTAŁCENIE. Cykl kształcenia: 3 lata (6 semestrów) Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym lub wieczorowym. Aby pojąd naukę w gimnazjum należy w sekretariacie szkoły złożyd niżej wymienione dokumenty: podanie świadectwo ukooczenia I lub II klasy gimnazjum albo szkoły podstawowej 2 zdjęcia ksero dowodu osobistego (dla osób pełnoletnich) Szkoła Policealna nr 1 w Poznaniu w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica W szkole policealnej realizującej program nauczania w trybie nauki dziennej zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku. Zawody: - technik informatyk - technik administracji - technik bezpieczeostwa i higieny pracy - technik rachunkowości - technik archiwista. W szkole policealnej realizującej program nauczania w trybie nauki zaocznej zajęcia odbywają się co drugą sobotę i niedzielę. Zawody: - technik informatyk - technik administracji - technik bezpieczeostwa i higieny pracy - technik rachunkowości - technik archiwista. Technik bezpieczeostwa i higieny pracy - w zawodzie przewidziana jest 1 kwalifikacja Zarządzanie bezpieczeostwem środowisku pracy Technik administracji W zawodzie przewidziana jest jedna kwalifikacja - obsługa klienta w jednostkach administracji Technik informatyk W zawodzie technik informatyk przewidziane są 3 kwalifikacje: Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeo peryferyjnych Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami. Technik archiwista W zawodzie technik archiwista przewidziane są 2 kwalifikacje: Organizacja i prowadzenie archiwum 64 Opracowanie materiałów archiwalnych W roku szkolnym 2012/2013 dyrekcja Zespołu Szkół Ekonomicznych im. St. Staszica przewiduje również uruchomienie zawodowych kursów kwalifikacyjnych dotyczących następujących kwalifikacji: E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeo peryferyjnych E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami. A.36 Prowadzenie rachunkowości A.65 Rozliczanie wynagrodzeo i danin publicznych Technik rachunkowości W zawodzie przewidziane są 2 kwalifikacje (oznaczone literami A ) A.36 Prowadzenie rachunkowości A.65 Rozliczanie wynagrodzeo i danin publicznych 6

9 Publiczne Szkoły dla dorosłych Zespół Szkół Odzieżowych im. Władysława Reymonta w Poznaniu Zespół Szkół Zawodowych Nr 6 Technikum Uzupełniające Nr 30 dla Dorosłych ul. Kazimierza Wielkiego Poznao tel tel/fax ul. Działyoskich 4/5, Poznao tel fax lelewel.poznan.pl Zespół Szkół Odzieżowych prowadzi Szkołę dla Dorosłych w ramach której kształci na kierunku: Technik usług fryzjerskich Technikum Uzupełniające Nr 30 dla Dorosłych organizuje nabór w systemie wieczorowym na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej. Nauka w Technikum trwa 6 semestrów (3 lata) i umożliwia uzyskanie zawodu technika poligrafa. Plan nauczania obejmuje przedmioty ogólnokształcące oraz przedmioty zawodowe. Przedmioty zawodowe obejmują procesy przygotowawcze, procesy drukarskie, procesy introligatorskie. Nauka kooczy się egzaminem maturalnym i egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Świadectwo ukooczenia szkoły lub świadectwo maturalne wraz z dyplomem zawodowym stwierdzającym posiadanie kwalifikacji umożliwia dalsze kształcenie się na wyższych uczelniach i w szkołach policealnych. Publiczne szkoły dla dorosłych Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Poznaniu Technikum Uzupełniające nr 6 dla Dorosłych ul. Św. Floriana Poznao Tel Technikum Uzupełniające nr 6 dla Dorosłych prowadzi kształcenie na następujących kierunkach: Technik elektronik Technik mechanik Zespół Szkół Budowlano- Drzewnych Szkoły dla Dorosłych ul. Raszyoska Poznao Telefon: (061) Fax: (061) Szkoły w systemie zaocznym dla Dorosłych kształcą w: 3-letnim Technikum Zaocznym w zawodach budowlanych i drzewnych na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej; 2-letniej Szkole Policealnej w zawodzie technik budownictwa. W Zespole Szkół Budowlano Drzewnych funkcjonują trzy szkoły dla dorosłych Technikum Uzupełniające Nr 28, XXVIII Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące i Szkoła Policealna Nr 28. Technikum Uzupełniające jest szkołą dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej. Warunkiem przyjęcia jest przedstawienie świadectwa ukooczenia zasadniczej szkoły zawodowej. Nie ma znaczenia, czy przyszły słuchacz technikum ukooczył szkołę zasadniczą w poprzednim roku szkolnym czy też kilka kilkanaście lat wcześniej. W technikum prowadzi się naukę w trzech zawodach: - technik budownictwa dla absolwentów szkół zasadniczych w zawodzie murarz, malarz-tapeciarz, technolog robót wykooczeniowych w budownictwie, betoniarz - zbrojarz, zdun, kominiarz, dekarz, cieśla, posadzkarz, kamieniarz i innych zawodach budowlanych; - technik urządzeo sanitarnych dla absolwentów szkół zasadniczych w zawodzie monter instalacji i urządzeo sanitarnych, monter sieci komunalnych, monter systemów rurociągowych i innych zawodach monterów budowlanych; - technik technologii drewna dla absolwentów szkół zasadniczych w zawodzie stolarz, tapicer i innych zawodach drzewnych. Nauka we wszystkich zawodach trwa 3 lata 6 semestrów i jest prowadzona w formie zaocznej. Zajęcia odbywają się dwa lub trzy razy w miesiącu w piątki w godz i soboty w godz Po odbyciu konsultacji i napisaniu pracy kontrolnej, na koniec każdego semestru słuchacz zdaje egzaminy semestralne. Szkoła Policealna jest przeznaczona dla absolwentów szkoły średniej liceum ogólnokształcącego, liceum zawodowego, liceum profilowanego lub technikum którzy chcą uzyskad przygotowanie zawodowe, którego nie posiadają lub uzyskad drugi zawód w innym kierunku. Warunkiem przyjęcia jest przedstawienie świadectwa ukooczenia szkoły średniej (matura nie jest wymagana gdyż jest to szkoła policealna a nie pomaturalna). Nie ma również znaczenia, czy przyszły słuchacz ukooczył szkołę średnią w poprzednim roku szkolnym czy też kilka kilkanaście lat wcześniej. W szkole policealnej kształcenie odbywa się tylko w zakresie przedmiotów zawodowych. Nie ma już przedmiotów ogólnokształcących. W naszej szkole policealnej prowadzimy naukę w zawodzie: - technik budownictwa 7

10 Publiczne Szkoły dla dorosłych Publiczne szkoły dla dorosłych Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznaoskiego Czerwca 56 Technikum dla Dorosłych Ul. Śniadeckich 54/ Poznao Tel Formy kształcenia w technikum wieczorowa : zajęcia w poniedziałki, środy i piątki w godzinach popołudniowowieczornych zaoczna: zajęcia w soboty i niedziele w co drugi weekend Kierunki kształcenia TECHNIK HANDLOWIEC forma zaoczna i wieczorowa, Czas trwania nauki: 3 lata Absolwent szkoły w zawodzie technik handlowiec: zdobędzie wiedzę, umiejętności i podstawy konieczne do zatrudnienia we wszystkich sektorach gospodarki rynkowej na różnych szczeblach obrotu towarowego oraz prowadzenia działalności gospodarczej w ramach samodzielnej placówki handlowej. Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika ul. Przełajowa Poznao tel: fax: SZKOŁA POLICEALNA NR 34 DLA DOROŁYCH oferuje kształcenie w następujących zawodach: TECHNIK INFORMATYK - specjalizacja: BUDOWA INTERNETOWYCH PLATFORM CYFROWYCH TECHNIK ELEKTRONIK -specjalizacja: ELEKTRONIKA W PRODUKCJI FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego Zespół Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej ul. Warzywna Poznao tel./fax (61) Poznao, ul. Świerkowa 8 tel fax Technikum zawodowe zaoczne: Technik żywienia i gospodarstwa domowego Technik technologii żywności Kucharz Kwalifikacyjne kursy zawodowe Reforma szkolnictwa zawodowego wprowadziła, od września 2012, w miejsce szkół dla dorosłych, nową formę kształcenia - kwalifikacyjny kurs zawodowy (KKZ). Kwalifikacyjny kurs zawodowy to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Ukooczenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną. Osoba, która ukooczy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie np. monter mechatronik, technik mechatronik, będzie mogła otrzymad osoba, która posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu (odpowiednio wykształcenie zasadnicze lub średnie) oraz zda egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, czyli posiada świadectwa potwierdzające uzyskanie kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie. Wykaz kwalifikacji/kursów kwalifikacyjnych/planowanych do wprowadzenia w Zespole Szkół Mechanicznych im. KEN w Poznaniu Oznaczenie kwalfikacji Nazwa kwalfikacji/kwalfikacyjnego kursu zawodowego E.3 Montaż urządzeo i systemów mechatronicznych Nazwa zawodu Symbol cyfrowy zawodu monter mechatronik technik mechatronik E.4 Użytkowanie urządzeo i systemów mechatronicznych monter mechatronik E.18 Eksploatacja urządzeo i systeów mechatronicznych technik mechatronik E.19 Projektowanie i programowanie urządzeo i systemów mechatronicznych technik mechatronik E.7 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeo elektrycznych Elektryk Elektromechanik E.8 Montaż i konserwcja instalacji elektrycznych Elektryk E.24 Eksploatacja maszyn, urządzeo technik elektryk i instacji elektrycznych Kursy kwalfikacyjne są bezpłatne i będą organizowane w formie zaocznej lub stacjonarnej, dziennej lub wieczorowej zgodnie z preferencjami uczestników. 8

11 Publiczne Szkoły dla dorosłych Zespół Szkół Licealno- Technicznych ul.28 Czerwca 1956r. 352/ Poznao Telefon/fax: Strona W Zespole Szkół Licealno-Technicznych w zakresie kształcenia osób dorosłych funkcjonują: Szkoła Policealna nr 19 w specjalności Technik informatyk z dodatkową specjalizacją komputerowe wspomaganie projektowania CAD ( wydział 1-no roczny dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych z rozszerzonym programem nauczania informatyki oraz wydział 2-letni dla pozostałych absolwentów ). Zajęcia odbywają się przez cały tydzieo. Szkoła Policealna nr 19 dla dorosłych zaoczna w specjalności Technik informatyk z dodatkową specjalizacją komputerowe wspomaganie projektowania CAD. Okres nauki na tym wydziale trwa 2 lata. Obowiązuje system zjazdów sobotnio-niedzielnych. Publiczne szkoły dla dorosłych Zajęcia na tych kierunkach prowadzone są przez wysoce wyspecjalizowanych nauczycieli informatyków w odpowiednio wyposażonych klaso pracowniach na specjalistycznym oprogramowaniu. Okres nauki na tych kierunkach kooczy się egzaminami zawodowymi organizowanymi przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu. W trakcie nauki słuchacze odbywają jedno-miesięczne praktyki zawodowe na stanowiskach technika informatyka w różnych zakładach i przedsiębiorstwach. Na szczególną uwagę zasługuje kierunek specjalizacyjny, komputerowe wspomaganie projektowania. Kierunek ten realizowany jest na oprogramowaniu AUTO CAD oraz INVENTOR do wykonywania wszelkiej dokumentacji projektowej 2d i 3d. Ten kierunek kształcenia realizowany jest w ZSLT od 2000 roku i cieszy się sporym zainteresowaniem z uwagi na jego praktyczne zastosowanie w dzisiejszych realiach zawodowych. Oprócz świadectwa ukooczenia szkoły absolwenci otrzymują zaświadczenia odbycia kształcenia w zakresie obsługi i praktycznego zastosowania w/w oprogramowania. Jest to niewątpliwy atut przy okazji poszukiwania pracy lub dalszego kształcenia na uczelniach wyższych. Rekrutacja do tych szkół zaczyna się w miesiącu lipcu. Wszelkie informacje można uzyskad w sekretariacie uczniowskim. Ponadto, Zespół Szkół Licealno-Technicznych organizuje nabór do Technikum Uzupełniającego nr 19 w specjalności technik mechanik ze specjalizacją eksploatacja pojazdów samochodowych z przedmiotami zawodowymi z zakresu budowy, eksploatacji i remontów pojazdów oraz przedmiotami mechanicznymi typu technologia maszyn, maszynoznawstwo, podstawy konstrukcji maszyn i inne. Oferta jest dedykowana do absolwentów Zasadniczych Szkół Zawodowych pragnących uczyd się w systemie zaocznym. Kierunek ten realizowany jest w zespole od lat 90-tych i ukooczyło go wielu absolwentów. Nauka trwa trzy lata podzielone na semestry zimowy oraz wiosenny a potwierdzenie kwalifikacji zawodowych oparte na bazie egzaminów organizowanych przez OKE. Szkoła przygotowuje absolwentów także do egzaminu maturalnego. Zajęcia odbywają się systemie zjazdów sobotnio-niedzielnych. Zespół Szkół Geodezyjno- Drogowych w Poznaniu ul. Szamotulska Poznao tel./fax tel Szkoła Policealna nr 18 I. Kształcenie technika pojazdów samochodowych umożliwia nabycie niezbędnych umiejętności zawodowych obejmujących głównie prace związane z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych, diagnostyką i utrzymaniem pojazdów w gotowości technicznej. Szkoła daje taką ofertę, ponieważ wzrastająca liczba pojazdów i ich zaawansowanie technologiczne generuje popyt na wysokiej klasy pracowników technicznego zaplecza motoryzacji. Uczeo w trakcie nauki uzyska następujące kwalifikacje: diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych Absolwent jest przygotowany do kontynuowania nauki na kierunkach: mechanicznych transportu budowy samochodów i maszyn roboczych 9

12 Publiczne Szkoły dla dorosłych Publiczne szkoły dla dorosłych Absolwent jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej lub pracy w przedsiębiorstwach: stacje obsługi pojazdów samochodowych stacje kontroli pojazdów zakłady produkcyjne i naprawcze pojazdów samochodowych salony sprzedaży pojazdów samochodowych przedsiębiorstwa transportu samochodowego przedsiębiorstwa doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji przedsiębiorstwa zajmujące się likwidacją pojazdów samochodowych instytucje zajmujące się ewidencją pojazdów samochodowych oraz ubezpieczeniami komunikacyjnymi instytucje zajmujące się obrotem pojazdami samochodowymi i ich częściami Nauka trwa 2 lata (tryb zaoczny). Tytuł technika pojazdów samochodowych otrzymuje słuchacz, który zdał egzaminy z trzech kwalifikacji: M.17 Diagnoza i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych;e.7 Diagnoza i naprawa układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych; M.41 Organizacja i nadzór obsługi pojazdów samochodowych. II. Technik Geodeta współdziała z inżynierem geodetą (o różnych specjalnościach) przy prowadzeniu prac geodezyjnych takich jak: pomiary astronomiczne, grawimetryczne, zakładanie i pomiar osnów geodezyjnych poziomych i wysokościowych, pomiary sytuacyjne, wysokościowe i topograficzne, wykonywane metodami pomiaru bezpośredniego i metodami fotogrametrycznymi. Zadania zawodowe sporządzanie kosztorysów prac geodezyjnych wykonywanie stabilizacji punktów szczegółowych osnów geodezyjnych dokonywanie pomiarów kątów, odległości, różnic wysokości dokonywanie pomiarów sytuacji i rzeźby terenu, przekrojów i profilów, szczegółów technicznych kolejowych i drogowych, obiektów inżynierskich przemysłowych, budowlanych itp. wytyczanie linii prostych i linii krzywych (łuków i krzywych przejściowych) wyznaczanie elementów planów zagospodarowania przestrzennego, obiektów budownictwa ogólnego i przemysłowego prowadzenie dokumentacji technicznej i rozliczeniowej wykonanych prac kartowanie i rysowanie map wykonywanie prac operatora urządzeo komputerowych i ploterów wykonywanie geodezyjnej obsługi budowy wysokich budynków, zakładów przemysłowych, różnych budowli oraz montażu precyzyjnych maszyn przemysłowych zakładanie, prowadzenie i aktualizacja ewidencji gruntów i budynków, również w systemie komputerowym wykonywanie rozgraniczeo, podziałów i scaleo nieruchomości wymienianie i scalanie gruntów rolnych i leśnych obsługiwanie administracyjne ludności w zakresie geodezji, kartografii, ewidencji gruntów i budynków oraz gospodarki gruntami stosowanie obowiązujących przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego przeprowadzanie wywiadu geodezyjnego w terenie dla założenia szczegółowych osnów geodezyjnych poziomych i wysokościowych, ustalenia lokalizacji punktów tych osnów, sporządzenia opisu obiektu Przedmioty zawodowe geodezja ogólna, geodezja inżynieryjna, geodezja w gospodarce nieruchomościami, fotogrametria informatyka geodezyjna i kartograficzna, język obcy zawodowy, podstawy przedsiębiorczości Nauka trwa 2 lata (w trybie zaocznym). Tytuł technika geodety otrzymuje słuchacz, który zdał egzaminy z trzech kwalifikacji: B.34 Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych 10

13 Publiczne Szkoły dla dorosłych Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Fundacji Bahtałe Roma ul. Ściegiennego Poznao Tel/fax Tel kom oraz opracowywanie wyników pomiarów B.35 Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych B.36 Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Fundacji "Bahtałe Roma" jest Publiczną Szkołą dla Dorosłych działająca na podstawie zezwolenia Prezydenta Miasta Poznania nr 4/2007. Organem założycielskim i organem prowadzącym szkołę jest Fundacja "Bahtałe Roma" z siedzibą w Poznaniu, która powstała w 2002r. Organizacja roku szkolnego: Rok szkolny trwa 10 miesięcy od 1 września do 30 czerwca. W liceum nauka trwa 3 lata i kooczy się maturą. Po ukooczeniu trzeciej klasy z wynikiem pozytywnym i zdaniu egzaminu maturalnego można kontynuowad naukę w paostwowych lub prywatnych szkołach policealnych albo na studiach wyższych. Publiczne szkoły dla dorosłych Zespół Szkół Zawodowych im. Inż. Tadeusza Taoskiego w Poznaniu Zamenhofa Poznao Polska tel fax Powstaną 3-letnie Licea dla Dorosłych (możliwośd uzyskania wykształcenia średniego) oraz organizowane są tzw. Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (możliwośd zdobycia zawodu), po ukooczeniu których ich uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukooczeniu takiego kursu oraz może przystąpid przed Okregową Komisją Egzaminacyjną do Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe. Zdanie takiego egzaminu z danej kwalifikacji oznacza otrzymanie świadectwa lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Nasza szkoła planuje od nowego roku szkolnego 2013/2014 uruchomid dla dorosłych Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe z dwóch kwalifikacji: - M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych (ukooczenie takiego kursu oraz zdanie Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe jest równoznaczne z uzyskaniem zawodu i Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe w zawodzie elektromechanika pojazdów samochodowych), - M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych (ukooczenie takiego kursu oraz zdanie Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe jest równoznaczne z uzyskaniem zawodu i Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe w zawodzie mechanika pojazdów samochodowych). Powyższe kursy będą trwad po 8-10 miesięcy (około 400 godzin) z wykorzystaniem e-lerningu (kształcenia na odległośd), w oparciu o szkolną platformę FRONTER. Zajęcia będą nieodpłatne - finansowane z budżetu Paostwa. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Poznaniu ul. Bukowska 16; Poznao tel strona: marcinek.poznan.pl I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Poznaniu I Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Poznaniu Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 ul. Matejki 8/ Poznao tel ; lo.poznan.pl W II LO dla Dorosłych (LOD) pracuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Wielu absolwentów po maturze podejmuje naukę na studiach zaocznych lub w szkołach pomaturalnych. Słuchacze mogą uczyd się języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego oraz korzystad z bogatego księgozbioru biblioteki i czytelni, wyposażonej w komputery z oprogramowaniem multimedialnym i dostępem do Internetu. Słuchacze mogą rozwijad tu swoje zainteresowania, także brad udział w konkursach czy wystawach prac artystycznych. X Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych to szkoła z 50-letni a tradycją. Dyrekcja i grono pedagogiczne dbają o przyjazną atmosferę, kulturę co ważne bezpieczeostwo słuchaczy. Zdecydowanie reagują na wszelkie przejawy negatywnych zachowao. Jednocześnie starają się pomóc słuchaczom mającym różnorodne problemy natury osobistej lub zawodowej. Znaczna liczba absolwentów (80%) kontynuuje naukę na wyższych uczelniach i w szkołach policealnych, co świadczy o dobrym poziomie nauczania. Technikum Uzupełniające nr 27 dla Dorosłych funkcjonuje w ZSE nr 2 Ul. Świt 25. Szkoła dysponuje: dobrze wyposażonymi klasopracowniami, dwiema nowoczesnymi i klimatyzowanymi salami komputerowymi ze stałym łączem internetowym, trzema pracowniami elektrycznymi i elektronicznymi. Uczniowie mają możliwośd zapoznania się z nowymi urządzeniami i technikami pomiarowymi oraz techniką programowalnych sterowników PLC, pracownią mikroprocesorów, biblioteką i czytelnią z bogatym księgozbiorem i stałym łączem internetowym. X Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Technikum Uzupełniające nr 27 dla Dorosłych os. Rzeczypospolitej Poznao ul. Świt Poznao 11

14 Publiczne Szkoły dla dorosłych Publiczne szkoły dla dorosłych Zespół Szkół Budownictwa nr 1 Zespół Szkół Rolniczych w Grzybnie Medyczne Studium Zawodowe Centrum Kształcenia Nauka ul. Rybaki Poznao Grzybno Brodnica adres ul. Szamarzewskiego Poznao tel./fax (061) (061) (061) ul. Warsztatowa Piła Telefon: Fax: Szkoła Policealna nr 21 dla Dorosłych Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik budownictwa jest przygotowanie absolwenta do prowadzenia robót robut budowlanych, opracowanie dokumentacji budowlanej, kierowanie zespołami (przy wznoszeniu budowli), sporządzania obmiarów i kosztorysów, prowadzenie nadzoru budowlanego, itp. Przygotowanie zawodowe technika budownictwa pozwala na podjęcie pracy w przedsiębiorstwach budowlanych, w wytwórniach prefabrykatów, laboratoriach, w paostwowym nadzorze budowlanym, w administracji budynków, w biurach projektowych jako asystent projektanta, po nabyciu odpowiedniego stażu pracy umożliwia prowadzenie własnej firmy budowlanej. Szkoły dla dorosłych - technik rolnik (technikum uzupełniające klasa III) - technik turystyki wiejskiej (Szkoła Policealna - 2 letnia) - liceum ogólnokształcące - kursy kwalifikacyjne w następujących zawodach rolnik, ogrodnik, tapicer, stolarz, kucharz, pracownik pomocniczy obsługi hotelarskiej, mechanik-monter maszyn i urządzeo, mechanik maszyn i urządzeo drogowych, operator obrabiarek skrawających, logistyk. Oferowane kierunki: technik farmaceutyczny technik usług kosmetycznych technik elektroradiolog terapeuta zajęciowy technik masażysta ortoptystka Technik sterylizacji medycznej Gimnazjum dla dorosłych na podbudowie szkoły podstawowej Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych Policealne studium zawodowe na podbudowie szkoły średniej w zawodach: technik weterynarz technik informatyk technik usług kosmetycznych technik bhp Medyczna szkoła policealna na podbudowie szkoły średniej w zawodach: technik farmaceutyczny opiekunka dziecięca asystentka stomatologiczna technik sterylizacji medycznej Kursy kwalifikacyjne dające uprawnienia do wykonywania zawodów takich jak: technik cyfrowych procesów graficznych (grafik komputerowy) kucharz technik usług kosmetycznych technik informatyk fryzjer i inne 12

15 Publiczne Szkoły dla dorosłych Ośrodek Szkolenia i Dokształcania ul. Wielichowska 43a Kościan Telefon: Fax: Policealna szkoła dla dorosłych (po szkole średniej) Technik administracji Technik BHP Technik ekonomista Technik informatyk Technik ochrony środowiska Technik rachunkowości Policealna studium dla dorosłych (po szkole średniej) handlowiec elektryk mechanik dietetyk informatyka księgowośd fryzjerstwo administracja Publiczne szkoły dla dorosłych Technikum dla dorosłych (po ośmioletniej szkole podstawowej i gimnazjum) matura Technik handlowiec Liceum ogólnokształcące dla dorosłych (po szkole zawodowej) matura Liceum ogólnokształcące dla dorosłych (po ośmioletniej szkole podstawowej lub gimnazjum) matura Ponadto Kursy i szkolenia z zakresu BHP i P.POŻ, Kursy kwalifikacyjne, Kursy komputerowe, Informacje Dodatkowe: Wszystkie szkoły mają uprawnienia szkół publicznych, Wystawiamy zaświadczenia o nauce do WKU, ZUS, KRUS i zasiłków rodzinnych, Ośrodek posiada własną pracownię komputerową, Bufet szkolny zaprasza na przekąski lub ciepłe posiłki. CDS Lider ul. Powstaoców Wielkopolskich Buk Telefon komórkowy: Dział szkoleo: Szkoła CDS-Lider w Buku (POLICEALNA, LICEUM I TECHNIKUM) SZKOŁA POLICEALNA o kierunkach: opiekun medyczny technik administracji technik BHP opiekun w domu pomocy społecznej technik usług kosmetycznych opiekunka dziecięca asystent osoby niepełnosprawnej technik turystyki wiejskiej (daje uprawnienia rolnicze) technik informatyk Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych na podbudowie gimnazjum i zasadniczej szkoły zawodowej Informacja odnośnie rekrutacji: , Technikum Nr 1 ul. Żwirki i Wigury Grodzisk Wielkopolski Telefon: Technik architektury krajobrazu Zawód technik architektury krajobrazu przygotowuje do projektowania i kształtowania krajobrazu, realizacji i pielęgnacji terenów zieleni towarzyszącym budynkom mieszkalnym oraz obiektom przemysłowym i użyteczności publicznej. Technik w tym zawodzie potrafi projektowad elementy architektury krajobrazu z zachowaniem wymogów estetycznych i ekologicznych, pielęgnowad i konserwowad istniejące i nowo projektowane elementy architektury krajobrazu, prowadzid uproszczoną rachunkowośd i kosztorysowad oraz stosowad zasady marketingu w działalności związanej z architekturą krajobrazu. Po ukooczeniu szkoły: Absolwenci szkoły mogą podejmowad pracę w przedsiębiorstwach prowadzących działalnośd w zakresie projektowania, zakładania i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu, a także w przedsiębiorstwach i instytucjach innych branż, w których znajdują się obiekty architektury krajobrazu, mogą prowadzid własną działalnośd gospodarczą. 13

16 Publiczne Szkoły dla dorosłych Publiczne szkoły dla dorosłych Kwalifikacja w zawodzie technik architektury krajobrazu: R.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu R.22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury. Technik Budownictwa Predyspozycje zawodowe Zainteresowania w obszarze przedmiotów ścisłych, wyobraźnia przestrzenna. Przyszła praca technika budownictwa wymaga od ucznia dobrego stanu zdrowia i odporności na niekorzystne warunki atmosferyczne. Wymagana jest dokładnośd, cierpliwośd oraz wyobraźnia przestrzenna podczas sporządzania i odczytywania rysunków i projektów, ponadto zdolności technicznomatematyczne przy opracowywania dokumentacji technicznej. Zdolności manualne. Od przyszłego technika budownictwa wymagana jest kreatywnośd oraz zdolności do koncepcyjnego myślenia i chęd do ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych. O przydatności do zawodu ostatecznie decyduje uprawniony lekarz. W szkole nauczysz się: posługiwania się dokumentacją projektową, normami, katalogami i instrukcjami, wykonywania zapraw i mieszanki betonowej, wykonywania murów, stropów, nadproży, sklepieo, sporządzania harmonogramów robót, dobierania narzędzi, sprzętu, zespołów roboczych, organizowania i kontrolowania robót budowlanych stanu surowego i robót wykooczeniowych, organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy, wykonywania kosztorysów i dokumentacji przetargowej. Po ukooczeniu szkoły możesz: kontynuowad naukę na wyższych uczelniach, znaleźd zatrudnienie w przedsiębiorstwach budowlanych, wytwórniach prefabrykatów, laboratoriach, biurach projektowych, hurtowniach i sklepach materiałów budowlanych, wytwórniach betonu i zbrojenia, firmach świadczących usługi w zakresie remontów i odnowy obiektów, pracowniach konserwacji zabytków, urzędach administracji paostwowej i samorządowej, administracji budynków, prowadzid własną działalnośd gospodarczą. Kwalifikacje w zawodzie technik budownictwa: B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich (uzyskujesz kwalifikacje w zawodzie murarz tynkarz) B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych Możliwości uzyskania dodatkowych kwalifikacji: Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik budownictwa może dodatkowo uzyskad dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik drogownictwa po potwierdzeniu kwalifikacji: B.2. Wykonywanie robót drogowych i B.32. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów mostowych lub w zawodzie technik dróg i mostów kolejowych po potwierdzeniu kwalifikacji B.28. Wykonywanie i utrzymywanie nawierzchni kolejowej B.29. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem obiektów mostowych. Technik cyfrowych procesów Graficznych Predyspozycje zawodowe Zainteresowania w obszarze przedmiotów ścisłych, wyobraźnia przestrzenna. Przyszła praca technika budownictwa wymaga od ucznia dobrego stanu zdrowia i odporności na niekorzystne warunki atmosferyczne. Wymagana jest dokładnośd, cierpliwośd oraz wyobraźnia przestrzenna podczas sporządzania i odczytywania rysunków i projektów, ponadto zdolności technicznomatematyczne przy opracowywania dokumentacji technicznej. Zdolności manualne. Od przyszłego technika budownictwa wymagana jest kreatywnośd oraz zdolności do koncepcyjnego myślenia i chęd do ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych. O przydatności do zawodu ostatecznie decyduje uprawniony lekarz. 14

17 Publiczne Szkoły dla dorosłych W szkole nauczysz się: posługiwania się dokumentacją projektową, normami, katalogami i instrukcjami, wykonywania zapraw i mieszanki betonowej, wykonywania murów, stropów, nadproży, sklepieo, sporządzania harmonogramów robót, dobierania narzędzi, sprzętu, zespołów roboczych, organizowania i kontrolowania robót budowlanych stanu surowego i robót wykooczeniowych, organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy, wykonywania kosztorysów i dokumentacji przetargowej. Po ukooczeniu szkoły możesz: kontynuowad naukę na wyższych uczelniach, znaleźd zatrudnienie w przedsiębiorstwach budowlanych, wytwórniach prefabrykatów, laboratoriach, biurach projektowych, hurtowniach i sklepach materiałów budowlanych, wytwórniach betonu i zbrojenia, firmach świadczących usługi w zakresie remontów i odnowy obiektów, pracowniach konserwacji zabytków, urzędach administracji paostwowej i samorządowej, administracji budynków, prowadzid własną działalnośd gospodarczą. Kwalifikacje w zawodzie technik budownictwa: B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich (uzyskujesz kwalifikacje w zawodzie murarz tynkarz) B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych Możliwości uzyskania dodatkowych kwalifikacji: Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik budownictwa może dodatkowo uzyskad dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik drogownictwa po potwierdzeniu kwalifikacji: B.2. Wykonywanie robót drogowych i B.32. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów mostowych lub w zawodzie technik dróg i mostów kolejowych po potwierdzeniu kwalifikacji B.28. Wykonywanie i utrzymywanie nawierzchni kolejowej B.29. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem obiektów mostowych. Publiczne szkoły dla dorosłych Technik Ekonomista Obszar kształcenia administracyjno-usługowy (A) W trakcie 4-letniej nauki zdobywają szeroką wiedzę z zakresu ekonomii, prawa, rachunkowości przedsiębiorstw, ekonomiki, statystyki, towaroznawstwa oraz obsługi sprzętu komputerowego i jego oprzyrządowania. Odbywają praktyki zawodowe w instytucjach finansowych oraz w działach ekonomiczno-finansowych różnych podmiotów gospodarczych. Predyspozycje zawodowe: prawidłowa koordynacja wzrokowo ruchowa, umiejętnośd koncentracji i podzielności uwagi, pamięd wzrokowa, dokładnośd, elastycznośd tempa pracy, umiejętnośd samokontroli, spostrzegawczośd, dobra pamięd, umiejętnośd łatwego wypowiadania się zarówno w mowie jak i piśmie, uporządkowanie, komunikatywnośd, przestrzeganie norm i przepisów prawnych w trakcie realizacji zadao, uzdolnienia organizacyjne i administracyjne, zainteresowanie takimi dziedzinami jak: ekonomia, prawo, informatyka. Przeciwwskazania zdrowotne: zaburzenia znacznego stopnia w obrębie narządów wzroku, słuch, układu nerwowego, oddechowego i zmysłu równowagi, znaczne ograniczenia sprawności ruchowej kooczyn, zwłaszcza górnych, wady wymowy, zaburzenia psychiczne. Po ukooczeniu szkoły możesz: kontynuowad naukę na uczelniach ekonomicznych lub innych pokrewnych, podjąd pracę we wszystkich podmiotach gospodarczych bez względu na ich formę organizacyjną czy własnościową. Mają również zapewnioną szeroką ofertę pracy w instytucjach finansowych (bankach, agencjach ubezpieczeniowych, biurach maklerskich), prowadzid własna działalnośd gospodarczą. 15

18 Publiczne Szkoły dla dorosłych Publiczne szkoły dla dorosłych Kwalifikacje w zawodzie technik ekonomista: A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji A.36. Prowadzenie rachunkowości i wykonywanie analizy finansowej Możliwości uzyskania dodatkowych kwalifikacji: Absolwent technikum w zawodzie technik ekonomista po potwierdzeniu dodatkowej kwalifikacji A.64. Rozliczanie wynagrodzeo, podatków i innych danin publicznych uzyskuje zawód technik rachunkowości. Technik hotelarstwa Obszar kształcenia administracyjno-usługowy (A) W trakcie 4-letniej nauki zdobywają szeroką wiedzę z zakresu ekonomii, prawa, rachunkowości przedsiębiorstw, ekonomiki, statystyki, towaroznawstwa oraz obsługi sprzętu komputerowego i jego oprzyrządowania. Odbywają praktyki zawodowe w instytucjach finansowych oraz w działach ekonomiczno-finansowych różnych podmiotów gospodarczych. Predyspozycje zawodowe: prawidłowa koordynacja wzrokowo ruchowa, umiejętnośd koncentracji i podzielności uwagi, pamięd wzrokowa, dokładnośd, elastycznośd tempa pracy, umiejętnośd samokontroli, spostrzegawczośd, dobra pamięd, umiejętnośd łatwego wypowiadania się zarówno w mowie jak i piśmie, uporządkowanie, komunikatywnośd, przestrzeganie norm i przepisów prawnych w trakcie realizacji zadao, uzdolnienia organizacyjne i administracyjne, zainteresowanie takimi dziedzinami jak: ekonomia, prawo, informatyka. Przeciwwskazania zdrowotne: zaburzenia znacznego stopnia w obrębie narządów wzroku, słuch, układu nerwowego, oddechowego i zmysłu równowagi, znaczne ograniczenia sprawności ruchowej kooczyn, zwłaszcza górnych, wady wymowy, zaburzenia psychiczne. Po ukooczeniu szkoły możesz: kontynuowad naukę na uczelniach ekonomicznych lub innych pokrewnych, podjąd pracę we wszystkich podmiotach gospodarczych bez względu na ich formę organizacyjną czy własnościową. Mają również zapewnioną szeroką ofertę pracy w instytucjach finansowych (bankach, agencjach ubezpieczeniowych, biurach maklerskich), prowadzid własna działalnośd gospodarczą. Kwalifikacje w zawodzie technik ekonomista: A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji A.36. Prowadzenie rachunkowości i wykonywanie analizy finansowej Możliwości uzyskania dodatkowych kwalifikacji: Absolwent technikum w zawodzie technik ekonomista po potwierdzeniu dodatkowej kwalifikacji A.64. Rozliczanie wynagrodzeo, podatków i innych danin publicznych uzyskuje zawód technik rachunkowości. Technik informatyk Obszar kształcenia elektryczno-elektroniczny (E) Informatyka to bardzo nowoczesna i dynamicznie rozwijająca się dziedzina wiedzy, wykorzystywana niemal we wszystkich sferach naszego życia. Informatyka jest dziedziną nauki i techniki zajmującą się technologiami przetwarzania informacji oraz technologiami wytwarzania systemów przetwarzających informacje. Obecnie systemy informatyczne tworzone są głównie z wykorzystaniem komputerów jako narzędzi do przetwarzania informacji. Pozostaje ona w ścisłej korelacji z matematyką. Zawodu tego można się uczyd w czteroletnim technikum po gimnazjum lub w szkole policealnej. Predyspozycje zawodowe: Najlepszym kandydatem na technika informatyka jest osoba spełniająca następujące wymagania zainteresowania elektroniką i techniką komputerową, zdolności do nauk ścisłych, dobra sprawnośd manualna, spostrzegawczośd, zdolnośd przewidywania skutków decyzji, dokładnośd i systematycznośd, jasne i precyzyjne formułowanie myśli, dobra koncentracja uwagi, chęd ciągłego rozwoju i samokształcenia, podatnośd na innowacje. Przeciwwskazania zdrowotne: wady wzroku nie poddające się korekcji, wzmożona pobudliwośd ruchowa, zaburzenie równowagi i świadomości, potliwośd rąk, przewlekłe choroby skóry dłoni, brak widzenia obuocznego. 16

19 Publiczne Szkoły dla dorosłych Po ukooczeniu szkoły możesz: kontynuowad naukę na uczelniach wyższych, kursach kwalifikacyjnych, znaleźd zatrudnienie we wszystkich firmach, w których są komputery. Informatyków potrzebują firmy z każdej branży, mające własną bazę komputerową: banki, urzędy, media, telekomunikacja, szkoły i uczelnie, firmy specjalizujące się w dostawie sprzętu komputerowego. Technicy informatycy mogą podejmowad prace we wszystkich gałęziach gospodarki, w których mają zastosowanie komputery. Zawód ten charakteryzuje się uniwersalnością, tzn. można go wykonywad nie tylko w wyspecjalizowanych przedsiębiorstwach informatycznych, ale również tam, gdzie jest wprowadzana informatyzacja. Inne zawody dostępne po uzyskaniu tytułu zawodowego technik informatyk, administrator baz danych, administrator systemów komputerowych, programista, projektant stron internetowych (Webmaster), administrator sieci informatycznej, konserwator systemów komputerowych i sieci, operator sprzętu komputerowe. Kwalifikacje w zawodzie informatyk: E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeo peryferyjnych E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami. Możliwości uzyskania dodatkowych kwalifikacji: absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk po potwierdzeniu kwalifikacji E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami może uzyskad dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik teleinformatyk, po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji E.15. Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich i E.16. Montaż i eksploatacja sieci rozległych. Technik Logistyk Predyspozycje zawodowe: koordynacja wzrokowo-ruchowa, percepcja kształtów, koncentracja i podzielnośd uwagi, spostrzegawczośd, refleks, odpornośd na długotrwale zmęczenie, inicjatywa, komunikatywnośd, zainteresowania ekonomiczne i rachunkowe, uzdolnienia w zakresie organizacji i negocjacji, uzdolnienia lingwistyczne. Przeciwwskazania zdrowotne: wady wzroku nieskoordynowane szkłami, brak widzenia obuocznego, zaburzenia widzenia barw, choroby uszu, niedosłuch, utrudniający kontakt z otoczeniem, zaburzenia układu oddechowego, krążenia, kostno-stawowego, mięśniowego i ruchu, zaburzenia równowagi, wady serca, choroby psychiczne, uzależnienia, cukrzyca. Po ukooczeniu szkoły możesz: kontynuowad naukę na uczelniach ekonomicznych, politechnice i uczelniach logistycznych, pracowad w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych oraz transportowospedycyjnych. Jako technik logistyk możesz pracowad w działach sprzedaży i prognozowania popytu, planowania zakupów, handlu elektronicznego, logistyki miejskich usług infrastrukturalnych, systemów informacyjnych wspomagających dystrybucję towarów, gospodarki odpadami, recyklingu, planowania produkcji i zapasów, gospodarki materiałowej, transportu wewnętrznego, prowadzid własna działalnośd gospodarczą. Kwalifikacje w zawodzie technik logistyk: A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych Możliwości uzyskania dodatkowych kwalifikacji: Absolwent technikum w zawodzie technik logistyk po potwierdzeniu dodatkowych kwalifikacji A.28. Organizacja i nadzorowanie transportu i A.29. Obsługa klientów i kontrahentów uzyska zawód technik spedytor. Technik Mechanik Obszar kształcenia mechaniczny i górniczo-hutniczy (M) Technik mechanik zajmuje się projektowaniem, eksploatowaniem, budową i konserwacją rozmaitych mechanizmów, maszyn oraz urządzeo przemysłowych. Maszyny i urządzenia są obecne w każdej dziedzinie przemysłu, w każdym zakładzie, w każdej branży, stąd możliwości zatrudnienia Publiczne szkoły dla dorosłych 17

20 Publiczne Szkoły dla dorosłych Publiczne szkoły dla dorosłych technika mechanika są niemal nieograniczone. Mechanicy zajmują się obsługą i organizowaniem procesu eksploatacji maszyn, przeprowadzeniem ich napraw i remontów, kontrolą techniczną, montażem urządzeo, projektowaniem i badaniem maszyn oraz urządzeo. Tak szeroki zakres działao wymaga od technika mechanika dobrego przygotowania, nie tylko z takich dziedzin jak budowa maszyn, wytrzymałośd materiałów czy mechanika, ale także znajomości nowoczesnych technologii wytwarzania, komputerowego wspomagania projektowania czy też obsługi numerycznie sterowanych obrabiarek. Przeciwwskazania zdrowotne: Przeciwwskazaniami do podjęcia pracy w tym zawodzie są słabo rozwinięte zmysły wzroku i dotyku oraz skłonnośd do uczuleo na smary, paliwa i płyny techniczne. Praca mechanika wymaga dokładności, systematyczności i rzetelności wykonania zadania. Ważna jest również umiejętnośd przestawiania się z jednej czynności na drugą. W szkole nauczysz się: organizowania i nadzorowania przebiegu procesu wytwarzania maszyn i urządzeo, przeprowadzania kontroli jakości wykonania wyrobu i usług, instalowania i uruchamiania obiektów mechanicznych wprowadzanych do eksploatacji, eksploatowania maszyn i urządzeo, projektowania prostych obiektów mechanicznych wraz ze sporządzaniem ich dokumentacji technicznej, sporządzania kalkulacji wytwarzania i naprawy maszyn i urządzeo, prowadzenia dokumentacji planistycznej, ewidencyjnej oraz sprawozdawczej związanej z wykonywaną pracą. Po ukooczeniu szkoły możesz: kontynuowad naukę na uczelniach wyższych, kursach kwalifikacyjnych, znaleźd zatrudnienie we wszystkich zakładach projektowych, produkcyjnych i usługowych branż, w których są projektowane, produkowane i użytkowane i naprawiane maszyny i urządzenia mechaniczne oraz narzędzia pomiarowe, skrawające i inne. Ze względu na wszechstronne przygotowanie w dziedzinie technologii mechanicznej jest zawodem uniwersalnym umożliwiającym łatwe przekwalifikowanie, co stwarza dodatkowe możliwości zatrudnienia, prowadzid własną działalnośd gospodarczą. Kwalifikacje w zawodzie technik mechanik: M.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeo(uzyskujesz kwalifikacje w zawodzie: mechanik-monter maszyn i urządzeo ) M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających (uzyskujesz kwalifikacje w zawodzie operator obrabiarek skrawających) M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeo i narzędzi (uzyskujesz kwalifikacje w zawodzie ślusarz ) M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeo. Technik Mechatronik Obszar kształcenia elektryczno-elektroniczny (E) Jedną z najbardziej ekspansywnych dziedzin techniki jest elektronika. Jej wpływ na inne obszary techniki jest tak duży, że pojawiają się zupełnie nowe dziedziny (dyscypliny zawodowe). Przykładem takiej nowej dziedziny techniki jest właśnie mechatronika, która łączy w sobie zagadnienia mechaniki, elektroniki i oprogramowania i sterowania. Mechatronika znajduje zastosowanie zarówno w dużych przedsiębiorstwach, jak i w małych zakładach produkcyjnych. Wykorzystuje w swojej pracy nowoczesne techniki sterowania maszynami i urządzeniami łączące w sobie elektronikę, informatykę, mechanikę, automatykę i robotykę. Predyspozycje zawodowe: koordynacja wzrokowo-ruchowa, percepcja kształtów, koncentracja uwagi, dokładnośd, spostrzegawczośd, zdolności manualne uzdolnienia planimetryczne, zainteresowania techniczne i informatyczne. W szkole nauczysz się: czytania, analizy a także samodzielnego opracowywania dokumentacji technicznej urządzeo i systemów mechatronicznych, projektowania, instalowania i obsługiwania nowoczesnych urządzeo mechatronicznych i linii produkcyjnych, programowania i nastawiania parametrów urządzeo i systemów mechatronicznych, instalowania i obsługi systemów sieciowych transmisji danych 18

Jaworznickie Forum Doradztwa Zawodowego/ Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie

Jaworznickie Forum Doradztwa Zawodowego/ Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie Słowo od autorów. Wybór dalszej drogi kształcenia to bardzo trudna decyzja, szczególnie dla młodego człowieka. Wybór ten rzutować będzie na jego najbliższą przyszłość, a być może na całe życie. Dlatego

Bardziej szczegółowo

Wstęp WIEDZA O SOBIE WIEDZA O ZAWODACH WIEDZA O RYNKU EDYKACYJNYM/ RYNKU PRACY. informacja o zawodach

Wstęp WIEDZA O SOBIE WIEDZA O ZAWODACH WIEDZA O RYNKU EDYKACYJNYM/ RYNKU PRACY. informacja o zawodach Wstęp W dzisiejszym poradnictwie zawodowym coraz częściej mówi się o całożyciowym planowaniu kariery postrzeganym jako proces ukierunkowany na rozwój i warunkujący przyszły sukces oraz spełnienie w sferze

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU SUSKIEGO. Informator zawiera odpowiedź DLACZEGO WARTO WYBIERAĆ NASZE SZKOŁY!

OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU SUSKIEGO. Informator zawiera odpowiedź DLACZEGO WARTO WYBIERAĆ NASZE SZKOŁY! OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU SUSKIEGO Informator zawiera odpowiedź DLACZEGO WARTO WYBIERAĆ NASZE SZKOŁY! 2014/2015 1 Drodzy Gimnazjaliści! Oddajemy w Wasze ręce informator o szkołach

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA OFERTY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO SZKÓŁ WARSZAWSKICH

PREZENTACJA OFERTY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO SZKÓŁ WARSZAWSKICH STOWARZYSZENIE SPOZA Projekt Inspiracje budujemy kapitał kariery PREZENTACJA OFERTY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO SZKÓŁ WARSZAWSKICH MATERIAŁY NA SPOTKANIE DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW, ICH RODZICÓW I NAUCZYCIELI. 1

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR 2015/2016. SZKOŁY POLICEALNE oraz KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE oferta edukacyjna dla Poznania. wydanie 5

INFORMATOR 2015/2016. SZKOŁY POLICEALNE oraz KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE oferta edukacyjna dla Poznania. wydanie 5 INFORMATOR 2015/2016 SZKOŁY POLICEALNE oraz KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE oferta edukacyjna dla Poznania 2015 wydanie 5 Wstęp Po raz piąty pracownicy Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży (CDZdM)

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna Technikum nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2

Oferta edukacyjna Technikum nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oferta edukacyjna Technikum nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 im. M. T. HUBERA w Wałbrzychu

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 im. M. T. HUBERA w Wałbrzychu ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 im. M. T. HUBERA w Wałbrzychu 58 306 Wałbrzych ul. Ogrodowa 2 a tel. / fax. (0 74) 846 74-74, 846 74-75 www.zs5.walbrzych.pl e-mail: sekretariat@zs5.mail.pl, szkola@zs5.mail.pl Zespół

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014

INFORMACJA. o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014 Załącznik do Uchwały Nr 502/47/IV/2014 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 29.10.2014 roku INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014 Obowiązek sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

Fot. Michał Zawadzak 1

Fot. Michał Zawadzak 1 1 Fot. Michał Zawadzak ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZO-TECHNICZNYCH w Zwoleniu Jeśli kończysz właśnie gimnazjum i zastanawiasz się nad wyborem szkoły średniej mamy coś dla Ciebie. Nasza szkoła oferuje szeroki wachlarz

Bardziej szczegółowo

Edustacja.pl Sp. z o.o. ul. Reymonta 29/2, 60-791 Poznań

Edustacja.pl Sp. z o.o. ul. Reymonta 29/2, 60-791 Poznań POZNAŃ 2010 Wydawca: Edustacja.pl Sp. z o.o. ul. Reymonta 29/2, 60-791 Poznań Publikacja współfinansowana za środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informator dystrybuowany

Bardziej szczegółowo

Analiza oferty edukacyjnej i szkoleniowej na terenie Kalisza i powiatu kaliskiego

Analiza oferty edukacyjnej i szkoleniowej na terenie Kalisza i powiatu kaliskiego Analiza oferty edukacyjnej i szkoleniowej na terenie Kalisza i powiatu kaliskiego Kalisz 2010 Spis treści Spis treści... 2 Streszczenie... 3 Wstęp... 8 System edukacyjny w Polsce... 10 Oferta edukacyjna

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Informator. dla kandydatów na I rok studiów. rok akademicki 2015/2016

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Informator. dla kandydatów na I rok studiów. rok akademicki 2015/2016 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU Informator dla kandydatów na I rok studiów rok akademicki 2015/2016 NOWY SĄCZ 2015 Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym

Bardziej szczegółowo

Raport z badania przedstawicieli instytucji oświatowych

Raport z badania przedstawicieli instytucji oświatowych Człowiek najlepsza inwestycja! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Raport z badania przedstawicieli instytucji oświatowych Instytut Naukowo-Badawczy

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Powiatowy informator - Co dalej gimnazjalisto? Wzorem lat ubiegłych dla wszystkich gimnazjalistów z terenu powiatu żagańskiego został przygotowany

Bardziej szczegółowo

POMORSKI KALEJDOSKOP ZAWODÓW

POMORSKI KALEJDOSKOP ZAWODÓW POMORSKI KALEJDOSKOP ZAWODÓW Publikacja opracowana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku w ramach projektu Pomorski barometr zawodowy diagnozowanie zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym

Bardziej szczegółowo

CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie PRZEWODNIK

CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie PRZEWODNIK CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie PRZEWODNIK PO KIERUNKACH KSZTAŁCENIA W SZKOŁACH WYŻSZYCH W CZĘSTOCHOWIE CZĘSTOCHOWA, CZERWIEC - LIPIEC 2009

Bardziej szczegółowo

9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej

9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej 9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej pod patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty Prezydenta Miasta Bielska-Białej 15-17 lutego 2011 PATRONATY ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW NAZWA MIASTO NR STOISKA Akademia

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TOWARZYSTWA WIEDZY POWSZECHNEJ W WARSZAWIE

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TOWARZYSTWA WIEDZY POWSZECHNEJ W WARSZAWIE WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TOWARZYSTWA WIEDZY POWSZECHNEJ W WARSZAWIE Wydział Zamiejscowy w Lublinie Kierunek: Pedagogika Specjalność: Szkolny Doradca Zawodowy Janusz Falenta Zainteresowania zawodowe uczniów

Bardziej szczegółowo

O UCZELNI WŁADZE. Ochrona Środowiska, Zarządzanie i Marketing. W następnych latach Uczelnia uzyskiwała uprawnienia do prowadzenia kolejnych kierunków:

O UCZELNI WŁADZE. Ochrona Środowiska, Zarządzanie i Marketing. W następnych latach Uczelnia uzyskiwała uprawnienia do prowadzenia kolejnych kierunków: O UCZELNI WŁADZE Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie jest Uczelnią o wieloletniej tradycji. Powołana została decyzją Ministra Edukacji Narodowej w lipcu 1995 roku i zarejestrowana pod numerem

Bardziej szczegółowo

Technologie ICT są współcześnie synonimem innowacyjności, nowoczesności oraz głównym

Technologie ICT są współcześnie synonimem innowacyjności, nowoczesności oraz głównym Andrzej Żyławski Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki Gdy nie wiesz, do którego portu płyniesz, żaden wiatr nie jest dobry Seneka Kariera w ICT dobry wybór Technologie ICT są współcześnie synonimem innowacyjności,

Bardziej szczegółowo

NowoczesnaWizjaEdukacji

NowoczesnaWizjaEdukacji NowoczesnaWizjaEdukacji DLACZEGO WARTO Z NAMI WSPÓŁPRACOWAĆ? strategia Long Term Education zgodna z polityką europejską, oparta na własnych markach produktowych, unikalny model aktywności biznesowej,

Bardziej szczegółowo

Opisy zawodów, które możecie w przyszłości wybrać realizując swoją ścieżkę zawodową.

Opisy zawodów, które możecie w przyszłości wybrać realizując swoją ścieżkę zawodową. Przedstawiam Opisy zawodów, które możecie w przyszłości wybrać realizując swoją ścieżkę zawodową. Zawody są podzielone na grupy: edukacja: nauczyciel,bibliotekarz, opiekunka dziecięca, pedagogika finanse

Bardziej szczegółowo

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. T. KOŚCIUSZKI W BIELSKU-BIAŁEJ ROZWIJAMY PASJE ZAPRASZAMY DO KLAS O PROFILACH: wojskowym wojskowo-informatycznym policyjnym pożarniczo-ratowniczym dyplomatycznym PRZYGOTOWUJEMY

Bardziej szczegółowo

spis treści www.rekrutacja.uph.edu.pl Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych...21 Wydział Humanistyczny...3 Studia doktoranckie...

spis treści www.rekrutacja.uph.edu.pl Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych...21 Wydział Humanistyczny...3 Studia doktoranckie... spis treści Wydział Humanistyczny...3 Bezpieczeństwo narodowe...3 Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych...4 Filologia...5 Filologia polska...6 Historia...7 Pedagogika...8 Wydział Nauk Ścisłych...9

Bardziej szczegółowo

www.wsl.com.pl INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA 2011/2012 multimedalistka olimpijska studentka WSL

www.wsl.com.pl INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA 2011/2012 multimedalistka olimpijska studentka WSL INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA 2011/2012 multimedalistka olimpijska studentka WSL 2 SPIS TREŚCI NASZA UCZELNIA STUDIA I STOPNIA Licencjackie SPIS TREŚCI SŁOWO REKTORA. 4 WŁADZE UCZELNI / ZAŁOŻYCIEL

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY ECTS

PAKIET INFORMACYJNY ECTS Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania (WSKiZ) ul. Różana 17a 61-577 Poznań tel. (48) (061) 834 59 00 uczelnia@wskiz.poznan.pl www.wskiz.edu PAKIET INFORMACYJNY ECTS Wiadomości ogólne Poznań, rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady kształcenia elektryków w Polsce

Nowe zasady kształcenia elektryków w Polsce Nowe zasady kształcenia elektryków w Polsce Mgr inż. Janusz Nowastowski - Sekretarz Zarządu PIGE Zapoczątkowane Procesem Bolońskim(rok1999) idee Europejskich Ram Kwalifikacyjnych dla szkolnictwa wyższego

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie REKRUTACJA 2013/2014 Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin 2 3 Spis treści Słowo Rektora 5 Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

2015/2016. Informator szkolny. na rok. ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH nr 4. www.zspg4.wejher.pl

2015/2016. Informator szkolny. na rok. ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH nr 4. www.zspg4.wejher.pl ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH nr 4 im. Jakuba Wejhera 84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 344 tel. 58-672-24-15; tel./fax. 58-672-20-95 Informator szkolny na rok 2015/2016 www.zspg4.wejher.pl e-mail: info@zspg4.wejher.pl

Bardziej szczegółowo