Szanowni Państwo, Dlatego należy pamiętać, że nowy zawód to nowa perspektywa i lepsze jutro. Zespół Projektowy. Wstęp do informatora

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szanowni Państwo, Dlatego należy pamiętać, że nowy zawód to nowa perspektywa i lepsze jutro. Zespół Projektowy. Wstęp do informatora"

Transkrypt

1

2

3

4 Wstęp do informatora Szanowni Państwo, Z przyjemnością oddajemy w Wasze ręce kolejne wydanie Informatora Edukacyjnego. Wobec dynamiki procesów zachodzących we współczesnym świecie zarówno kształcenie ustawiczne jak i elastyczność jednostki na rynku pracy stają się istotnym czynnikiem rozwoju. Kształcenie ustawiczne i umiejętność dostosowania się do potrzeb panujących na lokalnym rynku pracy stają się wymogami cywilizacyjnymi i zarazem wielkim wyzwaniem. Dla jednostki stanowią szansę na efektywne funkcjonowanie we współczesnym świecie, kreowanie przebiegu własnego życia, a także stają się czynnikiem warunkującym utrzymanie się na coraz bardziej wymagającym rynku pracy. Niniejsza publikacja stanowi element kampanii na rzecz promowania kształcenia ustawicznego poprzez rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Zostały w nim zamieszone informacje o różnych instytucjach szkoleniowych. W bazie znajdują się zarówno studia podyplomowe, szkoły dla dorosłych, niepubliczne szkoły policealne i licea dla dorosłych jak i szkolenia bezpłatne czy szkolenia dofinansowane z UE. Zestawienia zawierają zarówno dane teleadresowe danej instytucji szkoleniowej jak i możliwie pełną informację o aktualnej ofercie edukacyjnej. Zestawienie ww. informacji daje wszystkim kandydatom komfort zapoznania się w jednym miejscu i wyboru dla siebie najlepszej i najciekawszej drogi rozwoju edukacyjnej czy to w przyszłości ścieżki zawodowej. Publikacja została wydana w ramach realizowanego przez Wyższą Szkołę Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu projektu pt. Doradztwo edukacyjne dorosłych szansą na rynku pracy w powiecie poznańskim. Celem głównym projektu jest stworzenie kompleksowego systemu identyfikacji potrzeb oraz modelu doradztwa edukacyjnego skierowanego dla osób dorosłych, poprzez zwiększenie dostępności informacji dotyczącej kształcenia ustawicznego. Mamy nadzieję, że wiadomości ujęte w niniejszym informatorze ułatwią Wam wybór i pomogą w zaplanowaniu Waszej przyszłości. Życząc przyjemnej lektury bardzo zachęcamy do skorzystania z oferty projektu. Dlatego należy pamiętać, że nowy zawód to nowa perspektywa i lepsze jutro. Zespół Projektowy Informator współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach europejskiego Funduszu Społecznego 2

5 Spis treści SPIS TREŚCI Publiczne szkoły dla dorosłych...4 Niepubliczne szkoły policealne i licea dla dorosłych...26 Studia podyplomowe...48 Szkolenia bezpłatne...83 Szkolenia płatne

6 Publiczne szkoły dla dorosłych Publiczne szkoły dla dorosłych Poznaoskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej ul. Jawornicka Poznao centrala tel. (61) sekretariat tel. (61) kursy i szkolenia tel. (61) fax (61) Kwalifikacyjne kursy zawodowe to bezpłatna forma uzyskania kwalifikacji zawodowych w PCEUiP Kwalifikacyjny kurs zawodowy to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Minimalna liczba godzin kształcenia na tym kursie jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji. Ukooczenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną. Osoba, która ukooczy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie będzie mogła otrzymad osoba, która posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu (odpowiednio wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie) oraz zda egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, czyli posiada świadectwa potwierdzające uzyskanie kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie. Kwalifikacyjne kursy zawodowe są organizowane w formie zaocznej, stacjonarnej w systemie dziennym i wieczorowym zgodnie z preferencjami uczestników. Programy oraz wymiar godzin kursów kwalifikacyjnych są zgodne z podstawami programowymi kształcenia w danym zawodzie. Czas trwania kursu wyrażony jest w godzinach do zrealizowania. Oznaczenie kwalifikacji A.36 M.19 E.3 E.6 Nazwa Nazwa zawodu, Symbol kwalifikacji/kwalifik w którym cyfrowy acyjnego kursu wyodrębniono daną zawodu zawodowego kwalifikację Prowadzenie Technik ekonomista rachunkowości Technik rachunkowości Użytkowanie Technik mechanik obrabiarek Operator obrabiarek skrawających skrawających Montaż urządzeo Technik mechatronik i systemów mechatronicznych Monter mechatronik Wykonywanie Technik elektronik instalacji urządzeo elektronicznych Monter-elektronik Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w PCEUiP Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe są bezpłatne. Inne kwalifikacyjne kursy zawodowe zgodnie z profilem szkoły (mechaniczny, mechatroniczny, elektroniczny, energetyka odnawialna). Technikum Uzupełniające dla Dorosłych Zawód technik mechanik Symbol cyfrowy zawodu: 311[20] Technik mechanik organizuje i nadzoruje produkcję, montaż, naprawy i konserwacje maszyn i urządzeo. Technik mechanik uruchamia, reguluje i sprawdza instalację elektryczną, aparaturę kontrolno-pomiarową maszyn i urządzeo; wykrywa i usuwa przyczyny awarii oraz uszkodzeo; wymienia zużyte lub uszkodzone elementy lub zespoły w maszynach i urządzeniach. Zajmuje się również opracowywaniem dokumentacji technicznej. Praca: firmy zajmujące się produkcją urządzeo technicznych, zakłady montażowe, usługowo-naprawcze. Specjalizacja do wyboru przez słuchaczy (decyduje większośd) odnawialne źródła energii operator obrabiarek numerycznych obsługa i naprawa pojazdów samochodowych spawalnictwo gazowe i elektryczne urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne Zawód technik mechatronik Symbol cyfrowy zawodu: 311[50] Technik mechatronik to atrakcyjny zawód, poszukiwany na rynku pracy i należący do tzw. zawodów przyszłości. Mechatronika jest zintegrowaną dziedziną nauki i techniki, zajmującą się problemami mechaniki, elektroniki, automatyki, robotyki i informatyki 4

7 Publiczne Szkoły dla dorosłych Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechatronik może byd zatrudniony w zakładach o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym oraz w zakładach prowadzących usługi w zakresie projektowania, serwisu, napraw urządzeo i systemów mechatronicznych, a także samodzielnie prowadzid działalnośd gospodarczą. Technik mechatronik może znaleźd pracę w dużym zakładzie przemysłowym, ale również w małej firmie lub zakładzie rzemieślniczym. Jego przygotowanie do wykonywanego zawodu w znacznej mierze będzie decydowad o efektach pracy i produktywności zakładu. Zainteresowanie przemysłu kształceniem specjalistów - mechatroników dotyczy zarówno poziomu uniwersyteckiego, jak i poziomu kształcenia średniego w szkołach zawodowych. Publiczne szkoły dla dorosłych Zawód technik elektronik Symbol cyfrowy zawodu: 311[07] Elektronika jest nauką techniczną, która zajmuje się obsługą, konstruowaniem i naprawą urządzeo elektronicznych, przyrządów pomiarowych, aparatury medycznej, sprzętu powszechnego użytku takiego jak: telewizory, monitory, radioodbiorniki, telefony komórkowe czy komputery. Głównym celem kształcenia w zawodzie technik elektronik jest przygotowanie wykwalifikowanej kadry pracowników, który mogliby znaleźd zatrudnienie w przemyśle elektronicznym a także innych gałęziach przemysłu w usługach, w których wykonywanie zawodu wymaga znajomości elektroniki. Jest to zawód stawiający sporo wymagao ze względu na powszechne stosowanie elektroniki we wszystkich dziedzinach życia. Praca: Typowe miejsca pracy dla technika elektronika to: zakłady produkcyjne i naprawcze, serwis urządzeo elektronicznych, techniczny dozór nad specjalistycznymi urządzeniami elektronicznymi w laboratoriach i szpitalach, instalowanie nowo zakupionej aparatury pomiarowo-kontrolnej, pracownie i biura konstrukcyjno-technologiczne, zajmujące się projektowaniem urządzeo elektronicznych. Szkoła Policealna dla Dorosłych Masz możliwośd zdobycia bezpłatnie zawodu technika w szkole publicznej. Kierunki kształcenia: technik administracji symbol zawodu kształcenie modułowe o kwalifikacje w zawodzie: K1 - Obsługa klienta w jednostkach administracji (A.68) technik rachunkowości symbol zawodu kształcenie modułowe o kwalifikacje w zawodzie: K1 - Prowadzenie rachunkowości (A.36), K2 - Rozliczanie wynagrodzeo i danin publicznych (A.65) technik informatyk symbol zawodu kształcenie przedmiotowe o kwalifikacje w zawodzie: K1 - Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeo peryferyjnych (A.12) K2 - Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami (A.13) K3 - Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami (A.14) technik bezpieczeostwa i higieny pracy symbol zawodu kształcenie przedmiotowe o kwalifikacje w zawodzie: K1 - Zarządzanie bezpieczeostwem w środowisku pracy (Z.13) Gimnazjum dla dorosłych Jest to jedyne publiczne gimnazjum dla dorosłych nie tylko w Poznaniu, ale na terenie całego województwa wielkopolskiego. Osoby, które po ukooczeniu szkoły podstawowej nie kontynuowały nauki mogą u nas zdobyd wykształcenie otwierające drogę do dalszego kształcenia ogólnego lub zawodowego. W Gimnazjum dla Dorosłych kształcą się dorośli i młodociani pracownicy różnych zakładów pracy i firm, uczestnicy OHP, młodociani rodzice podejmujący pracę, młodzież po ukooczeniu 16 roku życia obarczona różnorodnymi niepowodzeniami szkolnymi wynikającymi z powodów rodzinnych i środowiskowych. GIMNAZJUM DLA DOROSŁYCH JEST DLA NICH SZANSĄ, MOGĄ RÓWNOCZEŚNIE Z UKOOCZENIEM SZKOŁY ZDOBYD ZAWÓD 5

8 Publiczne Szkoły dla dorosłych Publiczne szkoły dla dorosłych Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica Szkoła Policealna Nr 1 oraz Szkoła Policealna Nr 1 dla Dorosłych ul. Marszałkowska Poznao tel./fax. (061) LUB PRACUJĄC UZUPEŁNID WYKSZTAŁCENIE. Cykl kształcenia: 3 lata (6 semestrów) Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym lub wieczorowym. Aby pojąd naukę w gimnazjum należy w sekretariacie szkoły złożyd niżej wymienione dokumenty: podanie świadectwo ukooczenia I lub II klasy gimnazjum albo szkoły podstawowej 2 zdjęcia ksero dowodu osobistego (dla osób pełnoletnich) Szkoła Policealna nr 1 w Poznaniu w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica W szkole policealnej realizującej program nauczania w trybie nauki dziennej zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku. Zawody: - technik informatyk - technik administracji - technik bezpieczeostwa i higieny pracy - technik rachunkowości - technik archiwista. W szkole policealnej realizującej program nauczania w trybie nauki zaocznej zajęcia odbywają się co drugą sobotę i niedzielę. Zawody: - technik informatyk - technik administracji - technik bezpieczeostwa i higieny pracy - technik rachunkowości - technik archiwista. Technik bezpieczeostwa i higieny pracy - w zawodzie przewidziana jest 1 kwalifikacja Zarządzanie bezpieczeostwem środowisku pracy Technik administracji W zawodzie przewidziana jest jedna kwalifikacja - obsługa klienta w jednostkach administracji Technik informatyk W zawodzie technik informatyk przewidziane są 3 kwalifikacje: Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeo peryferyjnych Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami. Technik archiwista W zawodzie technik archiwista przewidziane są 2 kwalifikacje: Organizacja i prowadzenie archiwum 64 Opracowanie materiałów archiwalnych W roku szkolnym 2012/2013 dyrekcja Zespołu Szkół Ekonomicznych im. St. Staszica przewiduje również uruchomienie zawodowych kursów kwalifikacyjnych dotyczących następujących kwalifikacji: E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeo peryferyjnych E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami. A.36 Prowadzenie rachunkowości A.65 Rozliczanie wynagrodzeo i danin publicznych Technik rachunkowości W zawodzie przewidziane są 2 kwalifikacje (oznaczone literami A ) A.36 Prowadzenie rachunkowości A.65 Rozliczanie wynagrodzeo i danin publicznych 6

9 Publiczne Szkoły dla dorosłych Zespół Szkół Odzieżowych im. Władysława Reymonta w Poznaniu Zespół Szkół Zawodowych Nr 6 Technikum Uzupełniające Nr 30 dla Dorosłych ul. Kazimierza Wielkiego Poznao tel tel/fax ul. Działyoskich 4/5, Poznao tel fax lelewel.poznan.pl Zespół Szkół Odzieżowych prowadzi Szkołę dla Dorosłych w ramach której kształci na kierunku: Technik usług fryzjerskich Technikum Uzupełniające Nr 30 dla Dorosłych organizuje nabór w systemie wieczorowym na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej. Nauka w Technikum trwa 6 semestrów (3 lata) i umożliwia uzyskanie zawodu technika poligrafa. Plan nauczania obejmuje przedmioty ogólnokształcące oraz przedmioty zawodowe. Przedmioty zawodowe obejmują procesy przygotowawcze, procesy drukarskie, procesy introligatorskie. Nauka kooczy się egzaminem maturalnym i egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Świadectwo ukooczenia szkoły lub świadectwo maturalne wraz z dyplomem zawodowym stwierdzającym posiadanie kwalifikacji umożliwia dalsze kształcenie się na wyższych uczelniach i w szkołach policealnych. Publiczne szkoły dla dorosłych Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Poznaniu Technikum Uzupełniające nr 6 dla Dorosłych ul. Św. Floriana Poznao Tel Technikum Uzupełniające nr 6 dla Dorosłych prowadzi kształcenie na następujących kierunkach: Technik elektronik Technik mechanik Zespół Szkół Budowlano- Drzewnych Szkoły dla Dorosłych ul. Raszyoska Poznao Telefon: (061) Fax: (061) Szkoły w systemie zaocznym dla Dorosłych kształcą w: 3-letnim Technikum Zaocznym w zawodach budowlanych i drzewnych na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej; 2-letniej Szkole Policealnej w zawodzie technik budownictwa. W Zespole Szkół Budowlano Drzewnych funkcjonują trzy szkoły dla dorosłych Technikum Uzupełniające Nr 28, XXVIII Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące i Szkoła Policealna Nr 28. Technikum Uzupełniające jest szkołą dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej. Warunkiem przyjęcia jest przedstawienie świadectwa ukooczenia zasadniczej szkoły zawodowej. Nie ma znaczenia, czy przyszły słuchacz technikum ukooczył szkołę zasadniczą w poprzednim roku szkolnym czy też kilka kilkanaście lat wcześniej. W technikum prowadzi się naukę w trzech zawodach: - technik budownictwa dla absolwentów szkół zasadniczych w zawodzie murarz, malarz-tapeciarz, technolog robót wykooczeniowych w budownictwie, betoniarz - zbrojarz, zdun, kominiarz, dekarz, cieśla, posadzkarz, kamieniarz i innych zawodach budowlanych; - technik urządzeo sanitarnych dla absolwentów szkół zasadniczych w zawodzie monter instalacji i urządzeo sanitarnych, monter sieci komunalnych, monter systemów rurociągowych i innych zawodach monterów budowlanych; - technik technologii drewna dla absolwentów szkół zasadniczych w zawodzie stolarz, tapicer i innych zawodach drzewnych. Nauka we wszystkich zawodach trwa 3 lata 6 semestrów i jest prowadzona w formie zaocznej. Zajęcia odbywają się dwa lub trzy razy w miesiącu w piątki w godz i soboty w godz Po odbyciu konsultacji i napisaniu pracy kontrolnej, na koniec każdego semestru słuchacz zdaje egzaminy semestralne. Szkoła Policealna jest przeznaczona dla absolwentów szkoły średniej liceum ogólnokształcącego, liceum zawodowego, liceum profilowanego lub technikum którzy chcą uzyskad przygotowanie zawodowe, którego nie posiadają lub uzyskad drugi zawód w innym kierunku. Warunkiem przyjęcia jest przedstawienie świadectwa ukooczenia szkoły średniej (matura nie jest wymagana gdyż jest to szkoła policealna a nie pomaturalna). Nie ma również znaczenia, czy przyszły słuchacz ukooczył szkołę średnią w poprzednim roku szkolnym czy też kilka kilkanaście lat wcześniej. W szkole policealnej kształcenie odbywa się tylko w zakresie przedmiotów zawodowych. Nie ma już przedmiotów ogólnokształcących. W naszej szkole policealnej prowadzimy naukę w zawodzie: - technik budownictwa 7

10 Publiczne Szkoły dla dorosłych Publiczne szkoły dla dorosłych Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznaoskiego Czerwca 56 Technikum dla Dorosłych Ul. Śniadeckich 54/ Poznao Tel Formy kształcenia w technikum wieczorowa : zajęcia w poniedziałki, środy i piątki w godzinach popołudniowowieczornych zaoczna: zajęcia w soboty i niedziele w co drugi weekend Kierunki kształcenia TECHNIK HANDLOWIEC forma zaoczna i wieczorowa, Czas trwania nauki: 3 lata Absolwent szkoły w zawodzie technik handlowiec: zdobędzie wiedzę, umiejętności i podstawy konieczne do zatrudnienia we wszystkich sektorach gospodarki rynkowej na różnych szczeblach obrotu towarowego oraz prowadzenia działalności gospodarczej w ramach samodzielnej placówki handlowej. Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika ul. Przełajowa Poznao tel: fax: SZKOŁA POLICEALNA NR 34 DLA DOROŁYCH oferuje kształcenie w następujących zawodach: TECHNIK INFORMATYK - specjalizacja: BUDOWA INTERNETOWYCH PLATFORM CYFROWYCH TECHNIK ELEKTRONIK -specjalizacja: ELEKTRONIKA W PRODUKCJI FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego Zespół Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej ul. Warzywna Poznao tel./fax (61) Poznao, ul. Świerkowa 8 tel fax Technikum zawodowe zaoczne: Technik żywienia i gospodarstwa domowego Technik technologii żywności Kucharz Kwalifikacyjne kursy zawodowe Reforma szkolnictwa zawodowego wprowadziła, od września 2012, w miejsce szkół dla dorosłych, nową formę kształcenia - kwalifikacyjny kurs zawodowy (KKZ). Kwalifikacyjny kurs zawodowy to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Ukooczenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną. Osoba, która ukooczy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie np. monter mechatronik, technik mechatronik, będzie mogła otrzymad osoba, która posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu (odpowiednio wykształcenie zasadnicze lub średnie) oraz zda egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, czyli posiada świadectwa potwierdzające uzyskanie kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie. Wykaz kwalifikacji/kursów kwalifikacyjnych/planowanych do wprowadzenia w Zespole Szkół Mechanicznych im. KEN w Poznaniu Oznaczenie kwalfikacji Nazwa kwalfikacji/kwalfikacyjnego kursu zawodowego E.3 Montaż urządzeo i systemów mechatronicznych Nazwa zawodu Symbol cyfrowy zawodu monter mechatronik technik mechatronik E.4 Użytkowanie urządzeo i systemów mechatronicznych monter mechatronik E.18 Eksploatacja urządzeo i systeów mechatronicznych technik mechatronik E.19 Projektowanie i programowanie urządzeo i systemów mechatronicznych technik mechatronik E.7 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeo elektrycznych Elektryk Elektromechanik E.8 Montaż i konserwcja instalacji elektrycznych Elektryk E.24 Eksploatacja maszyn, urządzeo technik elektryk i instacji elektrycznych Kursy kwalfikacyjne są bezpłatne i będą organizowane w formie zaocznej lub stacjonarnej, dziennej lub wieczorowej zgodnie z preferencjami uczestników. 8

11 Publiczne Szkoły dla dorosłych Zespół Szkół Licealno- Technicznych ul.28 Czerwca 1956r. 352/ Poznao Telefon/fax: Strona W Zespole Szkół Licealno-Technicznych w zakresie kształcenia osób dorosłych funkcjonują: Szkoła Policealna nr 19 w specjalności Technik informatyk z dodatkową specjalizacją komputerowe wspomaganie projektowania CAD ( wydział 1-no roczny dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych z rozszerzonym programem nauczania informatyki oraz wydział 2-letni dla pozostałych absolwentów ). Zajęcia odbywają się przez cały tydzieo. Szkoła Policealna nr 19 dla dorosłych zaoczna w specjalności Technik informatyk z dodatkową specjalizacją komputerowe wspomaganie projektowania CAD. Okres nauki na tym wydziale trwa 2 lata. Obowiązuje system zjazdów sobotnio-niedzielnych. Publiczne szkoły dla dorosłych Zajęcia na tych kierunkach prowadzone są przez wysoce wyspecjalizowanych nauczycieli informatyków w odpowiednio wyposażonych klaso pracowniach na specjalistycznym oprogramowaniu. Okres nauki na tych kierunkach kooczy się egzaminami zawodowymi organizowanymi przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu. W trakcie nauki słuchacze odbywają jedno-miesięczne praktyki zawodowe na stanowiskach technika informatyka w różnych zakładach i przedsiębiorstwach. Na szczególną uwagę zasługuje kierunek specjalizacyjny, komputerowe wspomaganie projektowania. Kierunek ten realizowany jest na oprogramowaniu AUTO CAD oraz INVENTOR do wykonywania wszelkiej dokumentacji projektowej 2d i 3d. Ten kierunek kształcenia realizowany jest w ZSLT od 2000 roku i cieszy się sporym zainteresowaniem z uwagi na jego praktyczne zastosowanie w dzisiejszych realiach zawodowych. Oprócz świadectwa ukooczenia szkoły absolwenci otrzymują zaświadczenia odbycia kształcenia w zakresie obsługi i praktycznego zastosowania w/w oprogramowania. Jest to niewątpliwy atut przy okazji poszukiwania pracy lub dalszego kształcenia na uczelniach wyższych. Rekrutacja do tych szkół zaczyna się w miesiącu lipcu. Wszelkie informacje można uzyskad w sekretariacie uczniowskim. Ponadto, Zespół Szkół Licealno-Technicznych organizuje nabór do Technikum Uzupełniającego nr 19 w specjalności technik mechanik ze specjalizacją eksploatacja pojazdów samochodowych z przedmiotami zawodowymi z zakresu budowy, eksploatacji i remontów pojazdów oraz przedmiotami mechanicznymi typu technologia maszyn, maszynoznawstwo, podstawy konstrukcji maszyn i inne. Oferta jest dedykowana do absolwentów Zasadniczych Szkół Zawodowych pragnących uczyd się w systemie zaocznym. Kierunek ten realizowany jest w zespole od lat 90-tych i ukooczyło go wielu absolwentów. Nauka trwa trzy lata podzielone na semestry zimowy oraz wiosenny a potwierdzenie kwalifikacji zawodowych oparte na bazie egzaminów organizowanych przez OKE. Szkoła przygotowuje absolwentów także do egzaminu maturalnego. Zajęcia odbywają się systemie zjazdów sobotnio-niedzielnych. Zespół Szkół Geodezyjno- Drogowych w Poznaniu ul. Szamotulska Poznao tel./fax tel Szkoła Policealna nr 18 I. Kształcenie technika pojazdów samochodowych umożliwia nabycie niezbędnych umiejętności zawodowych obejmujących głównie prace związane z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych, diagnostyką i utrzymaniem pojazdów w gotowości technicznej. Szkoła daje taką ofertę, ponieważ wzrastająca liczba pojazdów i ich zaawansowanie technologiczne generuje popyt na wysokiej klasy pracowników technicznego zaplecza motoryzacji. Uczeo w trakcie nauki uzyska następujące kwalifikacje: diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych Absolwent jest przygotowany do kontynuowania nauki na kierunkach: mechanicznych transportu budowy samochodów i maszyn roboczych 9

12 Publiczne Szkoły dla dorosłych Publiczne szkoły dla dorosłych Absolwent jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej lub pracy w przedsiębiorstwach: stacje obsługi pojazdów samochodowych stacje kontroli pojazdów zakłady produkcyjne i naprawcze pojazdów samochodowych salony sprzedaży pojazdów samochodowych przedsiębiorstwa transportu samochodowego przedsiębiorstwa doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji przedsiębiorstwa zajmujące się likwidacją pojazdów samochodowych instytucje zajmujące się ewidencją pojazdów samochodowych oraz ubezpieczeniami komunikacyjnymi instytucje zajmujące się obrotem pojazdami samochodowymi i ich częściami Nauka trwa 2 lata (tryb zaoczny). Tytuł technika pojazdów samochodowych otrzymuje słuchacz, który zdał egzaminy z trzech kwalifikacji: M.17 Diagnoza i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych;e.7 Diagnoza i naprawa układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych; M.41 Organizacja i nadzór obsługi pojazdów samochodowych. II. Technik Geodeta współdziała z inżynierem geodetą (o różnych specjalnościach) przy prowadzeniu prac geodezyjnych takich jak: pomiary astronomiczne, grawimetryczne, zakładanie i pomiar osnów geodezyjnych poziomych i wysokościowych, pomiary sytuacyjne, wysokościowe i topograficzne, wykonywane metodami pomiaru bezpośredniego i metodami fotogrametrycznymi. Zadania zawodowe sporządzanie kosztorysów prac geodezyjnych wykonywanie stabilizacji punktów szczegółowych osnów geodezyjnych dokonywanie pomiarów kątów, odległości, różnic wysokości dokonywanie pomiarów sytuacji i rzeźby terenu, przekrojów i profilów, szczegółów technicznych kolejowych i drogowych, obiektów inżynierskich przemysłowych, budowlanych itp. wytyczanie linii prostych i linii krzywych (łuków i krzywych przejściowych) wyznaczanie elementów planów zagospodarowania przestrzennego, obiektów budownictwa ogólnego i przemysłowego prowadzenie dokumentacji technicznej i rozliczeniowej wykonanych prac kartowanie i rysowanie map wykonywanie prac operatora urządzeo komputerowych i ploterów wykonywanie geodezyjnej obsługi budowy wysokich budynków, zakładów przemysłowych, różnych budowli oraz montażu precyzyjnych maszyn przemysłowych zakładanie, prowadzenie i aktualizacja ewidencji gruntów i budynków, również w systemie komputerowym wykonywanie rozgraniczeo, podziałów i scaleo nieruchomości wymienianie i scalanie gruntów rolnych i leśnych obsługiwanie administracyjne ludności w zakresie geodezji, kartografii, ewidencji gruntów i budynków oraz gospodarki gruntami stosowanie obowiązujących przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego przeprowadzanie wywiadu geodezyjnego w terenie dla założenia szczegółowych osnów geodezyjnych poziomych i wysokościowych, ustalenia lokalizacji punktów tych osnów, sporządzenia opisu obiektu Przedmioty zawodowe geodezja ogólna, geodezja inżynieryjna, geodezja w gospodarce nieruchomościami, fotogrametria informatyka geodezyjna i kartograficzna, język obcy zawodowy, podstawy przedsiębiorczości Nauka trwa 2 lata (w trybie zaocznym). Tytuł technika geodety otrzymuje słuchacz, który zdał egzaminy z trzech kwalifikacji: B.34 Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych 10

13 Publiczne Szkoły dla dorosłych Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Fundacji Bahtałe Roma ul. Ściegiennego Poznao Tel/fax Tel kom oraz opracowywanie wyników pomiarów B.35 Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych B.36 Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Fundacji "Bahtałe Roma" jest Publiczną Szkołą dla Dorosłych działająca na podstawie zezwolenia Prezydenta Miasta Poznania nr 4/2007. Organem założycielskim i organem prowadzącym szkołę jest Fundacja "Bahtałe Roma" z siedzibą w Poznaniu, która powstała w 2002r. Organizacja roku szkolnego: Rok szkolny trwa 10 miesięcy od 1 września do 30 czerwca. W liceum nauka trwa 3 lata i kooczy się maturą. Po ukooczeniu trzeciej klasy z wynikiem pozytywnym i zdaniu egzaminu maturalnego można kontynuowad naukę w paostwowych lub prywatnych szkołach policealnych albo na studiach wyższych. Publiczne szkoły dla dorosłych Zespół Szkół Zawodowych im. Inż. Tadeusza Taoskiego w Poznaniu Zamenhofa Poznao Polska tel fax Powstaną 3-letnie Licea dla Dorosłych (możliwośd uzyskania wykształcenia średniego) oraz organizowane są tzw. Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (możliwośd zdobycia zawodu), po ukooczeniu których ich uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukooczeniu takiego kursu oraz może przystąpid przed Okregową Komisją Egzaminacyjną do Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe. Zdanie takiego egzaminu z danej kwalifikacji oznacza otrzymanie świadectwa lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Nasza szkoła planuje od nowego roku szkolnego 2013/2014 uruchomid dla dorosłych Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe z dwóch kwalifikacji: - M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych (ukooczenie takiego kursu oraz zdanie Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe jest równoznaczne z uzyskaniem zawodu i Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe w zawodzie elektromechanika pojazdów samochodowych), - M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych (ukooczenie takiego kursu oraz zdanie Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe jest równoznaczne z uzyskaniem zawodu i Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe w zawodzie mechanika pojazdów samochodowych). Powyższe kursy będą trwad po 8-10 miesięcy (około 400 godzin) z wykorzystaniem e-lerningu (kształcenia na odległośd), w oparciu o szkolną platformę FRONTER. Zajęcia będą nieodpłatne - finansowane z budżetu Paostwa. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Poznaniu ul. Bukowska 16; Poznao tel strona: marcinek.poznan.pl I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Poznaniu I Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Poznaniu Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 ul. Matejki 8/ Poznao tel ; lo.poznan.pl W II LO dla Dorosłych (LOD) pracuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Wielu absolwentów po maturze podejmuje naukę na studiach zaocznych lub w szkołach pomaturalnych. Słuchacze mogą uczyd się języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego oraz korzystad z bogatego księgozbioru biblioteki i czytelni, wyposażonej w komputery z oprogramowaniem multimedialnym i dostępem do Internetu. Słuchacze mogą rozwijad tu swoje zainteresowania, także brad udział w konkursach czy wystawach prac artystycznych. X Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych to szkoła z 50-letni a tradycją. Dyrekcja i grono pedagogiczne dbają o przyjazną atmosferę, kulturę co ważne bezpieczeostwo słuchaczy. Zdecydowanie reagują na wszelkie przejawy negatywnych zachowao. Jednocześnie starają się pomóc słuchaczom mającym różnorodne problemy natury osobistej lub zawodowej. Znaczna liczba absolwentów (80%) kontynuuje naukę na wyższych uczelniach i w szkołach policealnych, co świadczy o dobrym poziomie nauczania. Technikum Uzupełniające nr 27 dla Dorosłych funkcjonuje w ZSE nr 2 Ul. Świt 25. Szkoła dysponuje: dobrze wyposażonymi klasopracowniami, dwiema nowoczesnymi i klimatyzowanymi salami komputerowymi ze stałym łączem internetowym, trzema pracowniami elektrycznymi i elektronicznymi. Uczniowie mają możliwośd zapoznania się z nowymi urządzeniami i technikami pomiarowymi oraz techniką programowalnych sterowników PLC, pracownią mikroprocesorów, biblioteką i czytelnią z bogatym księgozbiorem i stałym łączem internetowym. X Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Technikum Uzupełniające nr 27 dla Dorosłych os. Rzeczypospolitej Poznao ul. Świt Poznao 11

14 Publiczne Szkoły dla dorosłych Publiczne szkoły dla dorosłych Zespół Szkół Budownictwa nr 1 Zespół Szkół Rolniczych w Grzybnie Medyczne Studium Zawodowe Centrum Kształcenia Nauka ul. Rybaki Poznao Grzybno Brodnica adres ul. Szamarzewskiego Poznao tel./fax (061) (061) (061) ul. Warsztatowa Piła Telefon: Fax: Szkoła Policealna nr 21 dla Dorosłych Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik budownictwa jest przygotowanie absolwenta do prowadzenia robót robut budowlanych, opracowanie dokumentacji budowlanej, kierowanie zespołami (przy wznoszeniu budowli), sporządzania obmiarów i kosztorysów, prowadzenie nadzoru budowlanego, itp. Przygotowanie zawodowe technika budownictwa pozwala na podjęcie pracy w przedsiębiorstwach budowlanych, w wytwórniach prefabrykatów, laboratoriach, w paostwowym nadzorze budowlanym, w administracji budynków, w biurach projektowych jako asystent projektanta, po nabyciu odpowiedniego stażu pracy umożliwia prowadzenie własnej firmy budowlanej. Szkoły dla dorosłych - technik rolnik (technikum uzupełniające klasa III) - technik turystyki wiejskiej (Szkoła Policealna - 2 letnia) - liceum ogólnokształcące - kursy kwalifikacyjne w następujących zawodach rolnik, ogrodnik, tapicer, stolarz, kucharz, pracownik pomocniczy obsługi hotelarskiej, mechanik-monter maszyn i urządzeo, mechanik maszyn i urządzeo drogowych, operator obrabiarek skrawających, logistyk. Oferowane kierunki: technik farmaceutyczny technik usług kosmetycznych technik elektroradiolog terapeuta zajęciowy technik masażysta ortoptystka Technik sterylizacji medycznej Gimnazjum dla dorosłych na podbudowie szkoły podstawowej Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych Policealne studium zawodowe na podbudowie szkoły średniej w zawodach: technik weterynarz technik informatyk technik usług kosmetycznych technik bhp Medyczna szkoła policealna na podbudowie szkoły średniej w zawodach: technik farmaceutyczny opiekunka dziecięca asystentka stomatologiczna technik sterylizacji medycznej Kursy kwalifikacyjne dające uprawnienia do wykonywania zawodów takich jak: technik cyfrowych procesów graficznych (grafik komputerowy) kucharz technik usług kosmetycznych technik informatyk fryzjer i inne 12

15 Publiczne Szkoły dla dorosłych Ośrodek Szkolenia i Dokształcania ul. Wielichowska 43a Kościan Telefon: Fax: Policealna szkoła dla dorosłych (po szkole średniej) Technik administracji Technik BHP Technik ekonomista Technik informatyk Technik ochrony środowiska Technik rachunkowości Policealna studium dla dorosłych (po szkole średniej) handlowiec elektryk mechanik dietetyk informatyka księgowośd fryzjerstwo administracja Publiczne szkoły dla dorosłych Technikum dla dorosłych (po ośmioletniej szkole podstawowej i gimnazjum) matura Technik handlowiec Liceum ogólnokształcące dla dorosłych (po szkole zawodowej) matura Liceum ogólnokształcące dla dorosłych (po ośmioletniej szkole podstawowej lub gimnazjum) matura Ponadto Kursy i szkolenia z zakresu BHP i P.POŻ, Kursy kwalifikacyjne, Kursy komputerowe, Informacje Dodatkowe: Wszystkie szkoły mają uprawnienia szkół publicznych, Wystawiamy zaświadczenia o nauce do WKU, ZUS, KRUS i zasiłków rodzinnych, Ośrodek posiada własną pracownię komputerową, Bufet szkolny zaprasza na przekąski lub ciepłe posiłki. CDS Lider ul. Powstaoców Wielkopolskich Buk Telefon komórkowy: Dział szkoleo: Szkoła CDS-Lider w Buku (POLICEALNA, LICEUM I TECHNIKUM) SZKOŁA POLICEALNA o kierunkach: opiekun medyczny technik administracji technik BHP opiekun w domu pomocy społecznej technik usług kosmetycznych opiekunka dziecięca asystent osoby niepełnosprawnej technik turystyki wiejskiej (daje uprawnienia rolnicze) technik informatyk Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych na podbudowie gimnazjum i zasadniczej szkoły zawodowej Informacja odnośnie rekrutacji: , Technikum Nr 1 ul. Żwirki i Wigury Grodzisk Wielkopolski Telefon: Technik architektury krajobrazu Zawód technik architektury krajobrazu przygotowuje do projektowania i kształtowania krajobrazu, realizacji i pielęgnacji terenów zieleni towarzyszącym budynkom mieszkalnym oraz obiektom przemysłowym i użyteczności publicznej. Technik w tym zawodzie potrafi projektowad elementy architektury krajobrazu z zachowaniem wymogów estetycznych i ekologicznych, pielęgnowad i konserwowad istniejące i nowo projektowane elementy architektury krajobrazu, prowadzid uproszczoną rachunkowośd i kosztorysowad oraz stosowad zasady marketingu w działalności związanej z architekturą krajobrazu. Po ukooczeniu szkoły: Absolwenci szkoły mogą podejmowad pracę w przedsiębiorstwach prowadzących działalnośd w zakresie projektowania, zakładania i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu, a także w przedsiębiorstwach i instytucjach innych branż, w których znajdują się obiekty architektury krajobrazu, mogą prowadzid własną działalnośd gospodarczą. 13

16 Publiczne Szkoły dla dorosłych Publiczne szkoły dla dorosłych Kwalifikacja w zawodzie technik architektury krajobrazu: R.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu R.22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury. Technik Budownictwa Predyspozycje zawodowe Zainteresowania w obszarze przedmiotów ścisłych, wyobraźnia przestrzenna. Przyszła praca technika budownictwa wymaga od ucznia dobrego stanu zdrowia i odporności na niekorzystne warunki atmosferyczne. Wymagana jest dokładnośd, cierpliwośd oraz wyobraźnia przestrzenna podczas sporządzania i odczytywania rysunków i projektów, ponadto zdolności technicznomatematyczne przy opracowywania dokumentacji technicznej. Zdolności manualne. Od przyszłego technika budownictwa wymagana jest kreatywnośd oraz zdolności do koncepcyjnego myślenia i chęd do ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych. O przydatności do zawodu ostatecznie decyduje uprawniony lekarz. W szkole nauczysz się: posługiwania się dokumentacją projektową, normami, katalogami i instrukcjami, wykonywania zapraw i mieszanki betonowej, wykonywania murów, stropów, nadproży, sklepieo, sporządzania harmonogramów robót, dobierania narzędzi, sprzętu, zespołów roboczych, organizowania i kontrolowania robót budowlanych stanu surowego i robót wykooczeniowych, organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy, wykonywania kosztorysów i dokumentacji przetargowej. Po ukooczeniu szkoły możesz: kontynuowad naukę na wyższych uczelniach, znaleźd zatrudnienie w przedsiębiorstwach budowlanych, wytwórniach prefabrykatów, laboratoriach, biurach projektowych, hurtowniach i sklepach materiałów budowlanych, wytwórniach betonu i zbrojenia, firmach świadczących usługi w zakresie remontów i odnowy obiektów, pracowniach konserwacji zabytków, urzędach administracji paostwowej i samorządowej, administracji budynków, prowadzid własną działalnośd gospodarczą. Kwalifikacje w zawodzie technik budownictwa: B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich (uzyskujesz kwalifikacje w zawodzie murarz tynkarz) B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych Możliwości uzyskania dodatkowych kwalifikacji: Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik budownictwa może dodatkowo uzyskad dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik drogownictwa po potwierdzeniu kwalifikacji: B.2. Wykonywanie robót drogowych i B.32. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów mostowych lub w zawodzie technik dróg i mostów kolejowych po potwierdzeniu kwalifikacji B.28. Wykonywanie i utrzymywanie nawierzchni kolejowej B.29. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem obiektów mostowych. Technik cyfrowych procesów Graficznych Predyspozycje zawodowe Zainteresowania w obszarze przedmiotów ścisłych, wyobraźnia przestrzenna. Przyszła praca technika budownictwa wymaga od ucznia dobrego stanu zdrowia i odporności na niekorzystne warunki atmosferyczne. Wymagana jest dokładnośd, cierpliwośd oraz wyobraźnia przestrzenna podczas sporządzania i odczytywania rysunków i projektów, ponadto zdolności technicznomatematyczne przy opracowywania dokumentacji technicznej. Zdolności manualne. Od przyszłego technika budownictwa wymagana jest kreatywnośd oraz zdolności do koncepcyjnego myślenia i chęd do ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych. O przydatności do zawodu ostatecznie decyduje uprawniony lekarz. 14

17 Publiczne Szkoły dla dorosłych W szkole nauczysz się: posługiwania się dokumentacją projektową, normami, katalogami i instrukcjami, wykonywania zapraw i mieszanki betonowej, wykonywania murów, stropów, nadproży, sklepieo, sporządzania harmonogramów robót, dobierania narzędzi, sprzętu, zespołów roboczych, organizowania i kontrolowania robót budowlanych stanu surowego i robót wykooczeniowych, organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy, wykonywania kosztorysów i dokumentacji przetargowej. Po ukooczeniu szkoły możesz: kontynuowad naukę na wyższych uczelniach, znaleźd zatrudnienie w przedsiębiorstwach budowlanych, wytwórniach prefabrykatów, laboratoriach, biurach projektowych, hurtowniach i sklepach materiałów budowlanych, wytwórniach betonu i zbrojenia, firmach świadczących usługi w zakresie remontów i odnowy obiektów, pracowniach konserwacji zabytków, urzędach administracji paostwowej i samorządowej, administracji budynków, prowadzid własną działalnośd gospodarczą. Kwalifikacje w zawodzie technik budownictwa: B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich (uzyskujesz kwalifikacje w zawodzie murarz tynkarz) B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych Możliwości uzyskania dodatkowych kwalifikacji: Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik budownictwa może dodatkowo uzyskad dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik drogownictwa po potwierdzeniu kwalifikacji: B.2. Wykonywanie robót drogowych i B.32. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów mostowych lub w zawodzie technik dróg i mostów kolejowych po potwierdzeniu kwalifikacji B.28. Wykonywanie i utrzymywanie nawierzchni kolejowej B.29. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem obiektów mostowych. Publiczne szkoły dla dorosłych Technik Ekonomista Obszar kształcenia administracyjno-usługowy (A) W trakcie 4-letniej nauki zdobywają szeroką wiedzę z zakresu ekonomii, prawa, rachunkowości przedsiębiorstw, ekonomiki, statystyki, towaroznawstwa oraz obsługi sprzętu komputerowego i jego oprzyrządowania. Odbywają praktyki zawodowe w instytucjach finansowych oraz w działach ekonomiczno-finansowych różnych podmiotów gospodarczych. Predyspozycje zawodowe: prawidłowa koordynacja wzrokowo ruchowa, umiejętnośd koncentracji i podzielności uwagi, pamięd wzrokowa, dokładnośd, elastycznośd tempa pracy, umiejętnośd samokontroli, spostrzegawczośd, dobra pamięd, umiejętnośd łatwego wypowiadania się zarówno w mowie jak i piśmie, uporządkowanie, komunikatywnośd, przestrzeganie norm i przepisów prawnych w trakcie realizacji zadao, uzdolnienia organizacyjne i administracyjne, zainteresowanie takimi dziedzinami jak: ekonomia, prawo, informatyka. Przeciwwskazania zdrowotne: zaburzenia znacznego stopnia w obrębie narządów wzroku, słuch, układu nerwowego, oddechowego i zmysłu równowagi, znaczne ograniczenia sprawności ruchowej kooczyn, zwłaszcza górnych, wady wymowy, zaburzenia psychiczne. Po ukooczeniu szkoły możesz: kontynuowad naukę na uczelniach ekonomicznych lub innych pokrewnych, podjąd pracę we wszystkich podmiotach gospodarczych bez względu na ich formę organizacyjną czy własnościową. Mają również zapewnioną szeroką ofertę pracy w instytucjach finansowych (bankach, agencjach ubezpieczeniowych, biurach maklerskich), prowadzid własna działalnośd gospodarczą. 15

18 Publiczne Szkoły dla dorosłych Publiczne szkoły dla dorosłych Kwalifikacje w zawodzie technik ekonomista: A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji A.36. Prowadzenie rachunkowości i wykonywanie analizy finansowej Możliwości uzyskania dodatkowych kwalifikacji: Absolwent technikum w zawodzie technik ekonomista po potwierdzeniu dodatkowej kwalifikacji A.64. Rozliczanie wynagrodzeo, podatków i innych danin publicznych uzyskuje zawód technik rachunkowości. Technik hotelarstwa Obszar kształcenia administracyjno-usługowy (A) W trakcie 4-letniej nauki zdobywają szeroką wiedzę z zakresu ekonomii, prawa, rachunkowości przedsiębiorstw, ekonomiki, statystyki, towaroznawstwa oraz obsługi sprzętu komputerowego i jego oprzyrządowania. Odbywają praktyki zawodowe w instytucjach finansowych oraz w działach ekonomiczno-finansowych różnych podmiotów gospodarczych. Predyspozycje zawodowe: prawidłowa koordynacja wzrokowo ruchowa, umiejętnośd koncentracji i podzielności uwagi, pamięd wzrokowa, dokładnośd, elastycznośd tempa pracy, umiejętnośd samokontroli, spostrzegawczośd, dobra pamięd, umiejętnośd łatwego wypowiadania się zarówno w mowie jak i piśmie, uporządkowanie, komunikatywnośd, przestrzeganie norm i przepisów prawnych w trakcie realizacji zadao, uzdolnienia organizacyjne i administracyjne, zainteresowanie takimi dziedzinami jak: ekonomia, prawo, informatyka. Przeciwwskazania zdrowotne: zaburzenia znacznego stopnia w obrębie narządów wzroku, słuch, układu nerwowego, oddechowego i zmysłu równowagi, znaczne ograniczenia sprawności ruchowej kooczyn, zwłaszcza górnych, wady wymowy, zaburzenia psychiczne. Po ukooczeniu szkoły możesz: kontynuowad naukę na uczelniach ekonomicznych lub innych pokrewnych, podjąd pracę we wszystkich podmiotach gospodarczych bez względu na ich formę organizacyjną czy własnościową. Mają również zapewnioną szeroką ofertę pracy w instytucjach finansowych (bankach, agencjach ubezpieczeniowych, biurach maklerskich), prowadzid własna działalnośd gospodarczą. Kwalifikacje w zawodzie technik ekonomista: A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji A.36. Prowadzenie rachunkowości i wykonywanie analizy finansowej Możliwości uzyskania dodatkowych kwalifikacji: Absolwent technikum w zawodzie technik ekonomista po potwierdzeniu dodatkowej kwalifikacji A.64. Rozliczanie wynagrodzeo, podatków i innych danin publicznych uzyskuje zawód technik rachunkowości. Technik informatyk Obszar kształcenia elektryczno-elektroniczny (E) Informatyka to bardzo nowoczesna i dynamicznie rozwijająca się dziedzina wiedzy, wykorzystywana niemal we wszystkich sferach naszego życia. Informatyka jest dziedziną nauki i techniki zajmującą się technologiami przetwarzania informacji oraz technologiami wytwarzania systemów przetwarzających informacje. Obecnie systemy informatyczne tworzone są głównie z wykorzystaniem komputerów jako narzędzi do przetwarzania informacji. Pozostaje ona w ścisłej korelacji z matematyką. Zawodu tego można się uczyd w czteroletnim technikum po gimnazjum lub w szkole policealnej. Predyspozycje zawodowe: Najlepszym kandydatem na technika informatyka jest osoba spełniająca następujące wymagania zainteresowania elektroniką i techniką komputerową, zdolności do nauk ścisłych, dobra sprawnośd manualna, spostrzegawczośd, zdolnośd przewidywania skutków decyzji, dokładnośd i systematycznośd, jasne i precyzyjne formułowanie myśli, dobra koncentracja uwagi, chęd ciągłego rozwoju i samokształcenia, podatnośd na innowacje. Przeciwwskazania zdrowotne: wady wzroku nie poddające się korekcji, wzmożona pobudliwośd ruchowa, zaburzenie równowagi i świadomości, potliwośd rąk, przewlekłe choroby skóry dłoni, brak widzenia obuocznego. 16

19 Publiczne Szkoły dla dorosłych Po ukooczeniu szkoły możesz: kontynuowad naukę na uczelniach wyższych, kursach kwalifikacyjnych, znaleźd zatrudnienie we wszystkich firmach, w których są komputery. Informatyków potrzebują firmy z każdej branży, mające własną bazę komputerową: banki, urzędy, media, telekomunikacja, szkoły i uczelnie, firmy specjalizujące się w dostawie sprzętu komputerowego. Technicy informatycy mogą podejmowad prace we wszystkich gałęziach gospodarki, w których mają zastosowanie komputery. Zawód ten charakteryzuje się uniwersalnością, tzn. można go wykonywad nie tylko w wyspecjalizowanych przedsiębiorstwach informatycznych, ale również tam, gdzie jest wprowadzana informatyzacja. Inne zawody dostępne po uzyskaniu tytułu zawodowego technik informatyk, administrator baz danych, administrator systemów komputerowych, programista, projektant stron internetowych (Webmaster), administrator sieci informatycznej, konserwator systemów komputerowych i sieci, operator sprzętu komputerowe. Kwalifikacje w zawodzie informatyk: E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeo peryferyjnych E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami. Możliwości uzyskania dodatkowych kwalifikacji: absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk po potwierdzeniu kwalifikacji E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami może uzyskad dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik teleinformatyk, po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji E.15. Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich i E.16. Montaż i eksploatacja sieci rozległych. Technik Logistyk Predyspozycje zawodowe: koordynacja wzrokowo-ruchowa, percepcja kształtów, koncentracja i podzielnośd uwagi, spostrzegawczośd, refleks, odpornośd na długotrwale zmęczenie, inicjatywa, komunikatywnośd, zainteresowania ekonomiczne i rachunkowe, uzdolnienia w zakresie organizacji i negocjacji, uzdolnienia lingwistyczne. Przeciwwskazania zdrowotne: wady wzroku nieskoordynowane szkłami, brak widzenia obuocznego, zaburzenia widzenia barw, choroby uszu, niedosłuch, utrudniający kontakt z otoczeniem, zaburzenia układu oddechowego, krążenia, kostno-stawowego, mięśniowego i ruchu, zaburzenia równowagi, wady serca, choroby psychiczne, uzależnienia, cukrzyca. Po ukooczeniu szkoły możesz: kontynuowad naukę na uczelniach ekonomicznych, politechnice i uczelniach logistycznych, pracowad w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych oraz transportowospedycyjnych. Jako technik logistyk możesz pracowad w działach sprzedaży i prognozowania popytu, planowania zakupów, handlu elektronicznego, logistyki miejskich usług infrastrukturalnych, systemów informacyjnych wspomagających dystrybucję towarów, gospodarki odpadami, recyklingu, planowania produkcji i zapasów, gospodarki materiałowej, transportu wewnętrznego, prowadzid własna działalnośd gospodarczą. Kwalifikacje w zawodzie technik logistyk: A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych Możliwości uzyskania dodatkowych kwalifikacji: Absolwent technikum w zawodzie technik logistyk po potwierdzeniu dodatkowych kwalifikacji A.28. Organizacja i nadzorowanie transportu i A.29. Obsługa klientów i kontrahentów uzyska zawód technik spedytor. Technik Mechanik Obszar kształcenia mechaniczny i górniczo-hutniczy (M) Technik mechanik zajmuje się projektowaniem, eksploatowaniem, budową i konserwacją rozmaitych mechanizmów, maszyn oraz urządzeo przemysłowych. Maszyny i urządzenia są obecne w każdej dziedzinie przemysłu, w każdym zakładzie, w każdej branży, stąd możliwości zatrudnienia Publiczne szkoły dla dorosłych 17

20 Publiczne Szkoły dla dorosłych Publiczne szkoły dla dorosłych technika mechanika są niemal nieograniczone. Mechanicy zajmują się obsługą i organizowaniem procesu eksploatacji maszyn, przeprowadzeniem ich napraw i remontów, kontrolą techniczną, montażem urządzeo, projektowaniem i badaniem maszyn oraz urządzeo. Tak szeroki zakres działao wymaga od technika mechanika dobrego przygotowania, nie tylko z takich dziedzin jak budowa maszyn, wytrzymałośd materiałów czy mechanika, ale także znajomości nowoczesnych technologii wytwarzania, komputerowego wspomagania projektowania czy też obsługi numerycznie sterowanych obrabiarek. Przeciwwskazania zdrowotne: Przeciwwskazaniami do podjęcia pracy w tym zawodzie są słabo rozwinięte zmysły wzroku i dotyku oraz skłonnośd do uczuleo na smary, paliwa i płyny techniczne. Praca mechanika wymaga dokładności, systematyczności i rzetelności wykonania zadania. Ważna jest również umiejętnośd przestawiania się z jednej czynności na drugą. W szkole nauczysz się: organizowania i nadzorowania przebiegu procesu wytwarzania maszyn i urządzeo, przeprowadzania kontroli jakości wykonania wyrobu i usług, instalowania i uruchamiania obiektów mechanicznych wprowadzanych do eksploatacji, eksploatowania maszyn i urządzeo, projektowania prostych obiektów mechanicznych wraz ze sporządzaniem ich dokumentacji technicznej, sporządzania kalkulacji wytwarzania i naprawy maszyn i urządzeo, prowadzenia dokumentacji planistycznej, ewidencyjnej oraz sprawozdawczej związanej z wykonywaną pracą. Po ukooczeniu szkoły możesz: kontynuowad naukę na uczelniach wyższych, kursach kwalifikacyjnych, znaleźd zatrudnienie we wszystkich zakładach projektowych, produkcyjnych i usługowych branż, w których są projektowane, produkowane i użytkowane i naprawiane maszyny i urządzenia mechaniczne oraz narzędzia pomiarowe, skrawające i inne. Ze względu na wszechstronne przygotowanie w dziedzinie technologii mechanicznej jest zawodem uniwersalnym umożliwiającym łatwe przekwalifikowanie, co stwarza dodatkowe możliwości zatrudnienia, prowadzid własną działalnośd gospodarczą. Kwalifikacje w zawodzie technik mechanik: M.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeo(uzyskujesz kwalifikacje w zawodzie: mechanik-monter maszyn i urządzeo ) M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających (uzyskujesz kwalifikacje w zawodzie operator obrabiarek skrawających) M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeo i narzędzi (uzyskujesz kwalifikacje w zawodzie ślusarz ) M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeo. Technik Mechatronik Obszar kształcenia elektryczno-elektroniczny (E) Jedną z najbardziej ekspansywnych dziedzin techniki jest elektronika. Jej wpływ na inne obszary techniki jest tak duży, że pojawiają się zupełnie nowe dziedziny (dyscypliny zawodowe). Przykładem takiej nowej dziedziny techniki jest właśnie mechatronika, która łączy w sobie zagadnienia mechaniki, elektroniki i oprogramowania i sterowania. Mechatronika znajduje zastosowanie zarówno w dużych przedsiębiorstwach, jak i w małych zakładach produkcyjnych. Wykorzystuje w swojej pracy nowoczesne techniki sterowania maszynami i urządzeniami łączące w sobie elektronikę, informatykę, mechanikę, automatykę i robotykę. Predyspozycje zawodowe: koordynacja wzrokowo-ruchowa, percepcja kształtów, koncentracja uwagi, dokładnośd, spostrzegawczośd, zdolności manualne uzdolnienia planimetryczne, zainteresowania techniczne i informatyczne. W szkole nauczysz się: czytania, analizy a także samodzielnego opracowywania dokumentacji technicznej urządzeo i systemów mechatronicznych, projektowania, instalowania i obsługiwania nowoczesnych urządzeo mechatronicznych i linii produkcyjnych, programowania i nastawiania parametrów urządzeo i systemów mechatronicznych, instalowania i obsługi systemów sieciowych transmisji danych 18

Oznaczeni e kwalifikac ji. Prowadzenie rachunkowości A.36 M.19. E.3 Montaż urządzeń i systemów

Oznaczeni e kwalifikac ji. Prowadzenie rachunkowości A.36 M.19. E.3 Montaż urządzeń i systemów Nazwa Kontakt Oferta szkoleniowa Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej 60-161 POZNAŃ, UL. JAWORNICKA 1 centrala tel. (61) 66-06-600 sekretariat tel. (61) 66-06-606 kursy i szkolenia tel.

Bardziej szczegółowo

Informacje o zawodach (szkoła młodzieżowa) I. Technikum zawodowe (4-letnie) 1) Technik mechanik

Informacje o zawodach (szkoła młodzieżowa) I. Technikum zawodowe (4-letnie) 1) Technik mechanik Informacje o zawodach (szkoła młodzieżowa) I. Technikum zawodowe (4-letnie) 1) Technik mechanik Organizuje i nadzoruje produkcję, montaż, naprawy i konserwacje wszelkich maszyn i urządzeo produkowanych

Bardziej szczegółowo

Języki obce. pierwszy język: j. angielski* j. rosyjski* drugi język: j. rosyjski* j. niemiecki* j. angielski* *do wyboru. j. angielski* j.

Języki obce. pierwszy język: j. angielski* j. rosyjski* drugi język: j. rosyjski* j. niemiecki* j. angielski* *do wyboru. j. angielski* j. Liceum Ogólnokształcącego w Stoczku Łukowskim Klasa o profilu Przedmioty z rozszerzonym programem w klasie I Przedmioty z rozszerzonym programem w klasie II Licz. godz. przeznaczonych na rozszerzenie przedmiotu

Bardziej szczegółowo

K1. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Busku - Zdroju Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie

K1. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Busku - Zdroju Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie Zawód Wykaz zawodów zarejestrowanych, w których możliwe jest kształcenie osób dorosłych (kwalifikacyjne kursy zawodowe), jeśli zgłosi się odpowiednia liczba kandydatów Symbol cyfrowy zawodu nr Kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA W ZAKRESIE KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH ZAMOŚĆ

OFERTA EDUKACYJNA W ZAKRESIE KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH ZAMOŚĆ OFERTA EDUKACYJNA W ZAKRESIE KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH ZAMOŚĆ Nazwa szkoły/adres/kontakt Forma organizacyjna szkoły Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zamościu ul. Partyzantów 14,

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR 2016/2017. SZKOŁY POLICEALNE oraz KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE oferta edukacyjna dla Poznania. wydanie 6

INFORMATOR 2016/2017. SZKOŁY POLICEALNE oraz KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE oferta edukacyjna dla Poznania. wydanie 6 INFORMATOR 2016/2017 SZKOŁY POLICEALNE oraz KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE oferta edukacyjna dla Poznania 2016 wydanie 6 Wstęp Po raz piąty pracownicy Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży (CDZdM)

Bardziej szczegółowo

Oferta kwalifikacyjnych kursów zawodowych w roku szkolnym 2017/2018 w Białymstoku

Oferta kwalifikacyjnych kursów zawodowych w roku szkolnym 2017/2018 w Białymstoku Oferta kwalifikacyjnych kursów zawodowych w roku szkolnym 17/18 1 Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Żabia 5 15-365 Białystok (085) 651 58 55 cku@um.bialystok.pl Prowadzenie produkcji rolniczej R.3.

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR 2015/2016. SZKOŁY POLICEALNE oraz KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE oferta edukacyjna dla Poznania. wydanie 5

INFORMATOR 2015/2016. SZKOŁY POLICEALNE oraz KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE oferta edukacyjna dla Poznania. wydanie 5 INFORMATOR 2015/2016 SZKOŁY POLICEALNE oraz KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE oferta edukacyjna dla Poznania 2015 wydanie 5 Wstęp Po raz piąty pracownicy Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży (CDZdM)

Bardziej szczegółowo

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2012

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2012 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2012 OKE w Jaworznie Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe Sesja 122 1 Egzamin zawodowy w liczbach OKE w Jaworznie Egzamin potwierdzający

Bardziej szczegółowo

BAZA KSZTAŁCENIA PONADGIMNAZJALNEGO ZASOBY RZECZOWE I REALIZOWANE KIERUNKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

BAZA KSZTAŁCENIA PONADGIMNAZJALNEGO ZASOBY RZECZOWE I REALIZOWANE KIERUNKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO BAZA KSZTAŁCENIA PONADGIMNAZJALNEGO ZASOBY RZECZOWE I REALIZOWANE KIERUNKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Opracowanie na podstawie materiałów promocyjnych oleckich szkół zawodowych Krystyna Zdan Powiatowy Koordynator

Bardziej szczegółowo

Część pisemna Część praktyczna Egzamin. kod nazwa osób osób % % pkt osób osób % % pkt osób osób %

Część pisemna Część praktyczna Egzamin. kod nazwa osób osób % % pkt osób osób % % pkt osób osób % OKE we Wrocławiu Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2016 r. (przystępujący po raz pierwszy) UCZNIOWIE I SŁUCHACZE SZKÓŁ - WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Stan na dzień

Bardziej szczegółowo

Wykaz kwalifikacyjnych kursów zawodowych prowadzonych przez Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie

Wykaz kwalifikacyjnych kursów zawodowych prowadzonych przez Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie Wykaz kwalifikacyjnych kursów zawodowych prowadzonych przez Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie Tabela 1. Wykaz kwalifikacji oraz ich powiązania z zawodami i efektami kształcenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013 INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM SESJA LETNIA Jaworzno 2013 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU ZAWODOWEGO 5 2.1.

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016.

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016. Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 205/206. Warszawa, wrzesień 206 Spis treści I. Informacje ogólne o egzaminie zawodowym... 3 Terminy egzaminu

Bardziej szczegółowo

POWIAT SKARŻYSKI. planowane języki obce: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski

POWIAT SKARŻYSKI. planowane języki obce: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski POWIAT SKARŻYSKI I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego 26-110 Skarżysko-Kamienna ul. 1 Maja 82 tel. (41) 251-39-28 fax: (41)251-12-58 e-mail: poczta@slowacki.info.pl www.slowacki.info.pl dyrektor

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2013 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach

Informacja o wynikach EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2010 Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2012 INFORMACJA O WYNIKACH 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

2. Zdawalność egzaminu

2. Zdawalność egzaminu W tabelach w tej części przedstawiono ilościowe rozliczenie zdawalności egzaminu zawodowego tj. liczby tych, którzy do egzaminu (etapu egzaminu) i tych którzy zdali egzamin (etap) w poszczególnych zawodach.

Bardziej szczegółowo

UCZNIOWIE I SŁUCHACZE RAZEM

UCZNIOWIE I SŁUCHACZE RAZEM OKE we Wrocławiu Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji maj-lipiec 2016 r. (przystępujący po raz pierwszy) UCZNIOWIE I SŁUCHACZE SZKÓŁ - WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Stan na dzień

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE stara formuła egzaminu zawodowego SESJA_LATO_2014 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE BEZPŁATNA FORMA KSZTAŁCENIA DLA OSÓB, KTÓRE UKOŃCZYŁY 18 LAT

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE BEZPŁATNA FORMA KSZTAŁCENIA DLA OSÓB, KTÓRE UKOŃCZYŁY 18 LAT KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE BEZPŁATNA FORMA KSZTAŁCENIA DLA OSÓB, KTÓRE UKOŃCZYŁY 18 LAT NOWY SYSTEM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO DLA DOROSŁYCH Nowy model kształcenia zawodowego wychodzi naprzeciw potrzebom

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Ustawicznego

Centrum Kształcenia Ustawicznego Centrum Kształcenia Ustawicznego I. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Ślusarz Zajmuje się naprawami i konserwacją sprzętu gospodarstwa domowego, różnych sprzętów, z wykorzystaniem narzędzi, przyrządów ślusarskich

Bardziej szczegółowo

Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu

Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu Egzamin odbył się w terminach Etap pisemny 15 czerwca 2009 roku dla wszystkich typów szkół zawodowych Etap praktyczny

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacyjne kursy zawodowe:

Kwalifikacyjne kursy zawodowe: A administracyjno - usługowy Kwalifikacyjne kursy zawodowe: Obszar kształcen ia Zawód Kształcone kwalifikacje czas kursu O K Liczba słuchaczy Technik administracji A.68. Obsługa klienta w jednostkach administracyjnych

Bardziej szczegółowo

9. A A A.68 Obsługa klienta w jednostkach administracji 180 x 12. B R.07 Ocena stanu środowiska 180 x

9. A A A.68 Obsługa klienta w jednostkach administracji 180 x 12. B R.07 Ocena stanu środowiska 180 x czas egzaminu zmiana 1 zmiana 2 Komunikat Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 12.03.2014r. w sprawie uszczegółowienia terminów (zmian) sesji maj-czerwiec-lipiec egzaminu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

UCZNIOWIE I SŁUCHACZE RAZEM A.12 Wykonywanie usług krawieckich ,0 73, ,0 93, ,0

UCZNIOWIE I SŁUCHACZE RAZEM A.12 Wykonywanie usług krawieckich ,0 73, ,0 93, ,0 OKE we Wrocławiu Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2017 r. (przystępujący po raz pierwszy) UCZNIOWIE I SŁUCHACZE SZKÓŁ - WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Stan na dzień

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. na rok szkolny 2015/2016

Sprawozdanie. na rok szkolny 2015/2016 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wydział Rozwoju Edukacji Sprawozdanie z rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w województwie pomorskim na rok szkolny 2015/2016 Opracowała st. wizytator Ewa Kobylińska- Panylik

Bardziej szczegółowo

Planowany nabór do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2012/2013

Planowany nabór do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2012/2013 Planowany nabór do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2012/2013 2012-04-27 11:32, Renata Pacek I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego matematyka, fizyka biologia, chemia język polski,

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu Technikum Zasadnicza Szkoła Zawodowa Liceum Ogólnokształcące Zawód i praca Matura i studia Praca Liceum dla dorosłych Matura i studia Praca

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE PONADGIMNAZJALNE I USTAWICZNE. Stan prawny na dzień 8 marca 2013

KSZTAŁCENIE PONADGIMNAZJALNE I USTAWICZNE. Stan prawny na dzień 8 marca 2013 KSZTAŁCENIE PONADGIMNAZJALNE I USTAWICZNE Stan prawny na dzień 8 marca 2013 SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE DLA MŁODZIEŻY DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJÓW trzyletnia zasadnicza szkoła zawodowa trzyletnie liceum ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

Oferta kwalifikacyjnych kursów zawodowych w roku szkolnym 2016/17 w Białymstoku. Nazwa kwalifikacji

Oferta kwalifikacyjnych kursów zawodowych w roku szkolnym 2016/17 w Białymstoku. Nazwa kwalifikacji Oferta kwalifikacyjnych kursów zawodowych w roku szkolnym 16/17 L.p. Zespół szkół Adres 1 Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Żabia 5 15-365 Białystok (085) 651 58 55 cku@um.bialystok.pl Nazwa szkoły

Bardziej szczegółowo

prowadzonych przez POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI

prowadzonych przez POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2016/2017 DO SZKÓŁ prowadzonych przez POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI Drodzy Uczniowie! Wybór kierunku dalszego kształcenia to odpowiedzialna decyzja, przed którą staniecie w najbliższych

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu-lipcu 2015 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu-lipcu 2015 r. Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu-lipcu 2015 r. Warszawa, sierpień 2015 Spis treści Informacja o wynikach egzaminu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE w województwie śląskim s e s j e e g z aminacyjne, które o d b y ł y s i ę w 2 0 1 4 r o k u Jaworzno 2014 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 5 1.1. OPIS FORMUŁY

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE Zmiany w kształceniu zawodowym obowiązujące od 2012 roku obejmują: nową klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego, nowe podstawy programowe kształcenia w zawodach, modernizację

Bardziej szczegółowo

OKE/WEZ/7073/22/2014 Wrocław, 15 kwietnia 2014 r.

OKE/WEZ/7073/22/2014 Wrocław, 15 kwietnia 2014 r. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu ul T. Zielińskiego 57, 53-533 Wrocław tel. 71 785 18 52 fa 71 785 18 66 www.oke.wroc.pl sekretariat@oke.wroc.pl OKE/WEZ/7073/22/2014 Wrocław, 15 kwietnia 2014

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR TECHNIK MECHATRONIK ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR 2 os. SZKOLNE 26 31-977 KRAKÓW www.elektryk2.i365.pl Spis treści: 1. Charakterystyka zawodu 3 2. Dlaczego technik mechatronik? 5 3. Jakie warunki musisz

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w sierpniu-październiku 2014 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w sierpniu-październiku 2014 r. Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w sierpniu-październiku 2014 r. Łódź, listopad 2014 Praussa 4, 94-203 Łódź, T: (42) 634-91-33, F: (42) 634-91-54,

Bardziej szczegółowo

Oferta szkół zawodowych i techników w mieście Poznao i powiecie poznaoskim na rok szkolny 2012/2013

Oferta szkół zawodowych i techników w mieście Poznao i powiecie poznaoskim na rok szkolny 2012/2013 Oferta szkół zawodowych i techników w mieście Poznao i powiecie poznaoskim na rok szkolny 2012/2013 1. Szkoły zawodowe - kucharz - ZSZ Nr 3 ul. Podkomorska 49, 60-326 Poznań (Zespół Szkół Gastronomicznych

Bardziej szczegółowo

ZAMOŚĆ. Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe

ZAMOŚĆ. Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe ZAMOŚĆ Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe 1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 Specjalna Specjalny Ośrodek Szkolno-

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w maju - lipcu 2015 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w maju - lipcu 2015 r. Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w maju - lipcu 2015 r. województwo świętokrzyskie Łódź, sierpień 2015 Praussa 4, 94-203 Łódź, T: (42) 634-91-33,

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR 2013/2014

INFORMATOR 2013/2014 INFORMATOR 2013/2014 Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe 2014 wydanie 4 KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE (KKZ) ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JADWIGI I WŁADYSLAWA ZAMOYSKICH W ROKIETNICY Kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ)dają

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2009. Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2009. Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2009 Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE w województwie śląskim

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE w województwie śląskim EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2016 w województwie śląskim Jaworzno 2016 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 3 1.1. Opis formuły egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 4 1.2. Terminy egzaminu

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Częstochowa, ul.

Zasady rekrutacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Częstochowa, ul. Zasady rekrutacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Częstochowa, ul. Przechodnia 11/15 rok szkolny 016 / 017 Podstawa prawna : 1.Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r. OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r. Łódź, wrzesień 2014 Praussa 4, 94-203 Łódź, T: (42)

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w sierpniu-październiku 2015 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w sierpniu-październiku 2015 r. Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w sierpniu-październiku 2015 r. województwo świętokrzyskie Łódź, listopad 2015 Praussa 4, 94-203 Łódź, T:

Bardziej szczegółowo

WYBIERAM SZKOŁĘ PONADGIMNAZJALNĄ. Opracowanie: Małgorzata Lachtara

WYBIERAM SZKOŁĘ PONADGIMNAZJALNĄ. Opracowanie: Małgorzata Lachtara WYBIERAM SZKOŁĘ PONADGIMNAZJALNĄ Opracowanie: Małgorzata Lachtara Ekonomia na co dzień GIMNAZJUM TRZYLETNIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE dla MŁODZIEŻY i DOROSŁYCH TRZYLETNIE LICEUM PROFILOWANE dla MŁODZIEŻY

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA

PREZENTACJA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii w Morągu PREZENTACJA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA 14-300 Morąg, ul. Kujawska 1 tel./fax 89 757 26 70 www. moragzszio.com.pl ZESPÓŁ

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, sesja maj lipiec 2014 r. Łódź, wrzesień 2014 Praussa 4, 94-203 Łódź, T: (42) 634-91-33,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z osiągnięć zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2013/2014

Sprawozdanie z osiągnięć zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2013/2014 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Sprawozdanie z osiągnięć zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2013/2014 województwo świętokrzyskie Łódź, grudzień 2014 Praussa

Bardziej szczegółowo

Trochę o zawodach, w których kształcimy

Trochę o zawodach, w których kształcimy Trochę o zawodach, w których kształcimy TECHNIK ELEKTRYK Dział elektryczności jest bardzo szeroką i ciągle rozwijającą się dziedziną nauki, w której każdy może znaleźć obszar zgodny z własnym zainteresowaniem,

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Częstochowa, ul.

Zasady rekrutacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Częstochowa, ul. Zasady rekrutacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Częstochowa, ul. Przechodnia 11/15 rok szkolny 016 / 017 Podstawa prawna : 1.Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Uczniowie: A26 Sprzedaż produktów i usług reklamowych 66 63 95,5 65,7 65 17 26,2 61,4 65 17 26,2

Uczniowie: A26 Sprzedaż produktów i usług reklamowych 66 63 95,5 65,7 65 17 26,2 61,4 65 17 26,2 OKE we Wrocławiu WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie ("nowy egzamin") w sesji maj-lipiec 2014 r. (przystępujący po raz pierwszy) Stan 29 sierpnia 2014 r. Uczniowie:

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2015 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ ZDAWANIA EGZAMINU ZAWODOWEGO Efektywność zdawania egzaminu zawodowego przez absolwentów techników i szkół policealnych

EFEKTYWNOŚĆ ZDAWANIA EGZAMINU ZAWODOWEGO Efektywność zdawania egzaminu zawodowego przez absolwentów techników i szkół policealnych Załącznik nr 41 do Regulaminu konkursu dot. efektywności zdawania egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie premiowana będzie realizacja projektów, w których wsparcie dotyczyło

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Częstochowa, ul.

Zasady rekrutacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Częstochowa, ul. Zasady rekrutacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Częstochowa, ul.przechodnia 11/15 rok szkolny 014/015 Kryteria postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (stary egzamin) Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (stary egzamin) Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (stary egzamin) Analiza wyników przygotowana na podstawie informacji opublikowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży Zdawalność

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY załącznik FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY kandydata na eksperta w projekcie Pomorskie dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy I. Informacje o kandydacie na eksperta: Dane

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014. w województwie śląskim. sesja letnia

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014. w województwie śląskim. sesja letnia INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014 w województwie śląskim sesja letnia Jaworzno, 2014 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

ZAMOŚĆ. Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe

ZAMOŚĆ. Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe ZAMOŚĆ Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe 1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 Specjalna Specjalny Ośrodek Szkolno-

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W KSZTAŁCENIU PONADGIMNAZJALNYM I USTAWICZNYM. Stan prawny na dzień 23 kwietnia 2012.

ZMIANY W KSZTAŁCENIU PONADGIMNAZJALNYM I USTAWICZNYM. Stan prawny na dzień 23 kwietnia 2012. ZMIANY W KSZTAŁCENIU PONADGIMNAZJALNYM I USTAWICZNYM Stan prawny na dzień 23 kwietnia 2012. SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE DLA MŁODZIEŻY DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJÓW trzyletnia zasadnicza szkoła zawodowa trzyletnie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2016 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE WYDZIAŁ EGZAMINÓW ZAWODOWYCH WARSZAWA 3 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w styczniu - lutym 2016 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w styczniu - lutym 2016 r. Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w styczniu - lutym 2016 r. województwo świętokrzyskie Łódź, marzec 2016 Praussa 4, 94-203 Łódź, T: (42)

Bardziej szczegółowo

BIAŁA PODLASKA. Zasadnicze szkoły zawodowe 3-letni cykl kształcenia. Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe

BIAŁA PODLASKA. Zasadnicze szkoły zawodowe 3-letni cykl kształcenia. Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe BIAŁA PODLASKA Zasadnicze szkoły zawodowe 3-letni cykl kształcenia Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe 1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 Zespół Szkół Zawodowych Nr

Bardziej szczegółowo

Wykaz zawodów i nazw kwalifikacji według grup zawodowych (załącznik 1) Nr kwalifikacji

Wykaz zawodów i nazw kwalifikacji według grup zawodowych (załącznik 1) Nr kwalifikacji Lp. Grupa zawodów 1 Fotografia Nr zawodu Wykaz zawodów i nazw kwalifikacji według grup zawodowych (załącznik 1) Nazwa zawodu Nr kwalifikacji Nazwa kwalifikacji 343101 Fotograf AU.23. Rejestracja, obróbka

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w sierpniu - październiku 2016 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w sierpniu - październiku 2016 r. Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w sierpniu - październiku 2016 r. województwo świętokrzyskie Łódź, listopad 2016 Praussa 4, 94-203 Łódź,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE nowa formuła egzaminu zawodowego termin przeprowadzenia sierpień/październik 2014 r. 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacyjne kursy zawodowe szansą dla osób dorosłych na podwyższenie kwalifikacji

Kwalifikacyjne kursy zawodowe szansą dla osób dorosłych na podwyższenie kwalifikacji Kwalifikacyjne kursy zawodowe szansą dla osób dorosłych na podwyższenie kwalifikacji Konferencja podsumowująca projekt Szkoła przyszła do Ciebie Gronowo, 20.02.2014r. Podstawa prawna Zagadnienia dotyczące

Bardziej szczegółowo

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2011 r.

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2011 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach województwa śląskiego w sesji letniej 2011 r. Spis treści egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach woj. śląskiego w sesji

Bardziej szczegółowo

Zbuduj z nami swoją przyszłość

Zbuduj z nami swoją przyszłość TECHNIKUM Czas trwania nauki: 4 lata Plan nauczania zawiera: zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego i zawodowego określone w podstawie programowej. Absolwenci technikum otrzymują: dyplom technika

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY, TRYBY STUDIOWANIA ORAZ SPECJALNOŚCI OFEROWANE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH

WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY, TRYBY STUDIOWANIA ORAZ SPECJALNOŚCI OFEROWANE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY, TRYBY STUDIOWANIA ORAZ SPECJALNOŚCI OFEROWANE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH I. STUDIA PROWADZONE W WARSZAWIE Wydział ADMINISTRACJI I NAUK SPOŁECZNYCH Kierunek Administracja

Bardziej szczegółowo

Technik handlowiec (2 kwalifikacje)

Technik handlowiec (2 kwalifikacje) Szkoła / ZSZ Tytuł Liczba i nazwa kwalifikacji ZSZ nr 2 Wielozawodowa Mechanik maszyn i urządzeń Sprzedawca Technik handlowiec monter 1 kwalifikacja - w zależności od zawodu (sprzedawca, fryzjer, murarz-tynkarz,

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Prezentacja wyników ogólnych egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2011 r. dla wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE PLANOWANE PRZEZ SZKOŁY KSZTAŁCĄCE W ZAWODACH ORAZ PLACÓWKI na rok szkolny 2014/2015

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE PLANOWANE PRZEZ SZKOŁY KSZTAŁCĄCE W ZAWODACH ORAZ PLACÓWKI na rok szkolny 2014/2015 KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE PLANOWANE PRZEZ SZKOŁY KSZTAŁCĄCE W ZAWODACH ORAZ PLACÓWKI na rok szkolny 2014/2015 Nazwa szkoły/zespołu/ placówki jako organizatora Elektrycznych im. T. Kościuszki Zawodowych

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w styczniu - lutym 2015 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w styczniu - lutym 2015 r. Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w styczniu - lutym 2015 r. województwo świętokrzyskie Łódź, marzec 2015 Praussa 4, 94-203 Łódź, T: (42)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 152/67/12 ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ. z dnia 18 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA NR 152/67/12 ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ. z dnia 18 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA NR 52/67/2 ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ z dnia 8 kwietnia 202 r. w sprawie akceptacji kierunków kształcenia, zawodów i kwalifikacji zawodowych w roku szkolnym 202/203 w szkołach ponadgimnazjalnych,

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacyjne kursy zawodowe w Centrum

Kwalifikacyjne kursy zawodowe w Centrum Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica w Koszalinie Kwalifikacyjne kursy zawodowe w Centrum Renata Buss Wicedyrektor www.ckukoszalin.edu.pl Nasze motto: Chodzi o to, aby każdy człowiek mógł

Bardziej szczegółowo

Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych z wykształceniem średnim ogólnokształcącym lub średnim technicznym (nie wymagana MATURA)

Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych z wykształceniem średnim ogólnokształcącym lub średnim technicznym (nie wymagana MATURA) 1) Technikum w zawodzie: technik rachunkowości Nazwa zawodu : Technik rachunkowości Symbol cyfrowy zawodu: [431103] Cykl kształcenia: Podbudowa programowa: Kwalifikacje do zdobycia: 2 lata (4 semestry)

Bardziej szczegółowo

POWIAT ŁUKOWSKI. Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe

POWIAT ŁUKOWSKI. Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe POWIAT ŁUKOWSKI Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) 1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 Zespół Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie 21-400 Łuków ul. T. Kościuszki 10 tel. (25)

Bardziej szczegółowo

Informator. Starostwo Powiatowe w Mikołowie. Szkoły ponadgimnazjalne na terenie powiatu mikołowskiego. rok szkolny 2012/2013.

Informator. Starostwo Powiatowe w Mikołowie. Szkoły ponadgimnazjalne na terenie powiatu mikołowskiego. rok szkolny 2012/2013. Starostwo Powiatowe w Mikołowie Informator Szkoły ponadgimnazjalne na terenie powiatu mikołowskiego rok szkolny 2012/2013 - rysunek - Mikołów 2012 r. Drodzy Gimnazjaliści! Zakończenie nauki w gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Tomasz Madej doradca metodyczny. Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. J. Słowackiego 17 26-600 Radom tel. 48 360 00 05 www.rodon.radom.

Tomasz Madej doradca metodyczny. Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. J. Słowackiego 17 26-600 Radom tel. 48 360 00 05 www.rodon.radom. Radom, 2 grudnia 2015 roku Tomasz Madej doradca metodyczny Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. J. Słowackiego 17 26-600 Radom tel. 48 360 00 05 www.rodon.radom.pl Struktura szkolnictwa zawodowego

Bardziej szczegółowo

BIAŁA PODLASKA. Zasadnicze szkoły zawodowe 3-letni cykl kształcenia. Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe

BIAŁA PODLASKA. Zasadnicze szkoły zawodowe 3-letni cykl kształcenia. Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe BIAŁA PODLASKA Zasadnicze szkoły zawodowe 3-letni cykl kształcenia Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe 1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 Zespół Szkół Zawodowych Nr

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE termin przeprowadzenia sierpień październik 2016 r. 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z komunikatem ogłoszonym przez

Bardziej szczegółowo

OFERTY RUDZKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

OFERTY RUDZKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH OFERTY RUDZKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 ul. Gen. J. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska www.zsp1.mzopo.pl Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Technikum nr 1 technik pojazdów

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe informacje dotyczące kształcenia zawodowego dla dorosłych w Zespole Szkół Budowlano Drzewnych im. Bolesława Chrobrego w Poznaniu.

Szczegółowe informacje dotyczące kształcenia zawodowego dla dorosłych w Zespole Szkół Budowlano Drzewnych im. Bolesława Chrobrego w Poznaniu. Szczegółowe informacje dotyczące kształcenia zawodowego dla dorosłych w Zespole Szkół Budowlano Drzewnych im. Bolesława Chrobrego w Poznaniu. W 2012 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadziło reformę

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORU. Opracowała: Bożena Wyrębiak

SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORU. Opracowała: Bożena Wyrębiak SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORU NOWY SYSTEM EDUKACYJNY NOWY SYSTEM EDUKACYJNY NOWY SYSTEM EDUKACYJNY wprowadza się wcześniej zdawane kwalifikacje, równomiernie rozłożone w czasie nauki szkolnej

Bardziej szczegółowo

WYBIERZ HOŁOGĘ DOBRY ZAWÓD LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ! ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH I LICEALNYCH im. dra Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu

WYBIERZ HOŁOGĘ DOBRY ZAWÓD LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ! ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH I LICEALNYCH im. dra Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu WYBIERZ HOŁOGĘ DOBRY ZAWÓD LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ! ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH I LICEALNYCH im. dra Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH I LICEALNYCH im. dra Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO

KLASYFIKACJA ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO KLASYFIKACJA ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 roku w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 7) Nowa klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Porównanie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Porównanie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Porównanie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Porównanie wyników zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

Informacja o zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w VI-VII 2013 roku w województwie podlaskim

Informacja o zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w VI-VII 2013 roku w województwie podlaskim Łomża, 30 sierpnia 2013 r. Informacja o zdawalności potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w VI-VII 2013 roku w województwie podlaskim W województwie podlaskim do potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

BIAŁA PODLASKA. Zasadnicze szkoły zawodowe 3-letni cykl kształcenia. Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe

BIAŁA PODLASKA. Zasadnicze szkoły zawodowe 3-letni cykl kształcenia. Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe BIAŁA PODLASKA Zasadnicze szkoły zawodowe 3-letni cykl kształcenia Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe 1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 Zespół Szkół Zawodowych Nr

Bardziej szczegółowo

POWIAT SKARśYSKI. II Liceum Ogólnokształcące. im. Juliusza Słowackiego 26-110 SkarŜysko-Kamienna ul. 1 Maja 82 tel. 041-251-39-28, fax: 041-251-12-58

POWIAT SKARśYSKI. II Liceum Ogólnokształcące. im. Juliusza Słowackiego 26-110 SkarŜysko-Kamienna ul. 1 Maja 82 tel. 041-251-39-28, fax: 041-251-12-58 POWIAT SKARśYSKI I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego ul. 1 Maja 82 tel. 041-251-39-28, fax: 041-251-12-58 http://www.slowacki.info.pl e-mail:lo1_slowacki@poczta.onet.pl dyrektor: mgr inŝ.

Bardziej szczegółowo

MIASTO WROCŁAW "OŚWIATA" SPÓŁDZIELNIA PRACY - SZKOŁY POLICEALNE WE WROCŁAWIU POLICEALNE STUDIUM FRYZJERSTWA I KOSMETYKI "OŚWIATA" DLA DOROSŁYCH 75,6

MIASTO WROCŁAW OŚWIATA SPÓŁDZIELNIA PRACY - SZKOŁY POLICEALNE WE WROCŁAWIU POLICEALNE STUDIUM FRYZJERSTWA I KOSMETYKI OŚWIATA DLA DOROSŁYCH 75,6 "OŚWIATA" SPÓŁDZIELNIA PRACY - SZKOŁY POLICEALNE WE WROCŁAWIU POLICEALNE STUDIUM FRYZJERSTWA I KOSMETYKI "OŚWIATA" DLA DOROSŁYCH 1 514[02] TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH 8 6 75,0% 2 514[03] TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE w województwie śląskim s e s j a o d 26 maja do 7 lipca Jaworzno 2014 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 3 1.1. Opis formuły egzaminu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

PLANY NAUCZANIA DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO UCZNIÓW KLAS WIELOZAWODOWYCH

PLANY NAUCZANIA DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO UCZNIÓW KLAS WIELOZAWODOWYCH PLANY NAUCZANIA DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO UCZNIÓW KLAS WIELOZAWODOWYCH ZAWÓD: BLACHARZ SAMOCHODOWY SYMBOL CYFROWY: 721306 NUMER PROGRAMU: Blacharz samochodowy 721306/ ODiDZ/2013 K1 Naprawa uszkodzonych

Bardziej szczegółowo

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu Egzamin odbył się w terminach Etap pisemny 15 czerwca 2009 roku dla wszystkich typów szkół zawodowych Etap praktyczny

Bardziej szczegółowo

Nazwa szkoły Kierunek kształcenia Rozszerzenie Przedmioty punktowane. lub j.angielski. j.angielski

Nazwa szkoły Kierunek kształcenia Rozszerzenie Przedmioty punktowane. lub j.angielski. j.angielski Nazwa szkoły Kierunek kształcenia Rozszerzenie Przedmioty punktowane I Liceum Ogólnokształcące ul. Licealna 3 tel. 616 38 46 Prawa i komunikacji społecznej/humanistyczna Medyczno/inżynierski Lingwistyczno/ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Kwalifikacyjne kursy zawodowe DEPARTAMENT KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO Kwalifikacyjne kursy zawodowe Falenty, 24 czerwca 2014 r. Od 1 września 2012 roku Cele reformy wprowadzonej 1 września 2012 r. Reorganizacja kształcenia

Bardziej szczegółowo