WYBIERAM SZKOŁĘ PONADGIMNAZJALNĄ. Opracowanie: Małgorzata Lachtara

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYBIERAM SZKOŁĘ PONADGIMNAZJALNĄ. Opracowanie: Małgorzata Lachtara"

Transkrypt

1 WYBIERAM SZKOŁĘ PONADGIMNAZJALNĄ Opracowanie: Małgorzata Lachtara

2 Ekonomia na co dzień GIMNAZJUM TRZYLETNIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE dla MŁODZIEŻY i DOROSŁYCH TRZYLETNIE LICEUM PROFILOWANE dla MŁODZIEŻY i DOROSŁYCH CZTEROLETNIE TECHNIKUM dla MŁODZIEŻY i DOROSŁYCH 2 lub 3-LETNIA SZKOŁA ZAWODOWA dla MŁODZIEŻY i DOROSŁYCH EGZAMIN MATURALNY EGZAMIN Z PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO DWULETNIE LICEUM UZUPEŁNIAJĄCE dla DOROSŁYCH TRZYLETNIE TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE dla DOROSŁYCH EGZAMIN MATURALNY DOTYCHCZASOWY SYSTEM EDUKACYJNY EGZAMIN Z PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

3 GIMNAZJUM TRZYLETNIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE dla MŁODZIEŻY CZTEROLETNIE TECHNIKUM dla MŁODZIEŻY TRZYLETNIA SZKOŁA ZAWODOWA dla MŁODZIEŻY ZAWODOWE KURSY KWALIFIKACYJNE dla DOROSŁYCH EDUKACJA POZAFORMALNA I NIEFORMALNA EGZAMIN MATURALNY SZKOŁA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA dla DOROSŁYCH od II klasy EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJĘ W ZAWODZIE? EGZAMIN MATURALNY NOWY SYSTEM EDUKACYJNY

4 NOWY SYSTEM EDUKACYJNY liceum ogólnokształcące 3- letnie (młodzież i dorośli) Szkoły ponadgimnazjalne szkoła policealna 2 lub 2,5 letnia (młodzież i dorośli) technikum 4- letnie (wyłącznie młodzież) ZSZ 3- letnia (wyłącznie młodzież) szkoła specjalna przysposabiająca do pracy 3- letnia (wyłącznie młodzieży) absolwent ZSZ może kontynuować naukę w LO od 2 klasy

5 ZMIANA STRUKTURY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Podstawa prawna: ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw art. 7 ust. 2 Od 1 września 2012 r. zaprzestaje się naboru do klas pierwszych: liceów profilowanych dla młodzieży i dorosłych, uzupełniających liceów ogólnokształcących dla młodzieży i dorosłych, technikum uzupełniającego dla młodzieży, zasadniczej szkoły zawodowej dla dorosłych. art. 7 ust. 3 Od 1 września 2013 r. zaprzestaje się naboru do klasy pierwszej technikum uzupełniającego dla dorosłych

6 ZASADY WYBORU PRZEDMIOTÓW W LO uczeń wybiera od 2 do 4 przedmiotów w zakresie rozszerzonym, jednym z tych przedmiotów musi być: historia, biologia, geografia, fizyka lub chemia, jeżeli nie wybrał historii w zakresie rozszerzonym, uczęszcza na zajęcia z historii i społeczeństwa, jeżeli nie wybrał biologii, chemii, fizyki lub geografii w zakresie rozszerzonym, uczęszcza na zajęcia z przyrody,? obowiązkowe podstawowe przedmioty ogólnokształcące realizuje w klasie I - z wyjątkiem języka polskiego, języka obcego nowożytnego, języka mniejszości narodowej lub etnicznej, języka regionalnego, matematyki i wychowania fizycznego), ofertę zajęć realizowanych w zakresie rozszerzonym ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym.

7 PRZEDMIOTY PODSTAWOWE I ROZSZERZONE Przedmioty realizowane w zakresie podstawowym Przedmioty realizowane albo w zakresie podstawowym, albo rozszerzonym Przedmioty obowiązkowo realizowane w zakresie podstawowym i kontynuowane w zakresie rozszerzonym Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym Przedmioty uzupełniające wiedza o kulturze, podstawy przedsiębiorczości, wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa język polski, język obcy nowożytny, język mniejszości narodowej lub etnicznej, język regionalny, matematyka historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, biologia, chemia, fizyka, informatyka historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, filozofia historia i społeczeństwo, przyroda W technikum obowiązuje ta sama lista przedmiotów realizowanych w zakresie podstawowym, przy czym uczeń ma obowiązek wyboru 2 przedmiotów w zakresie rozszerzonym, związanych z kształceniem w zawodzie. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmiotem uzupełniającym będzie najczęściej historia i społeczeństwo.

8 NOWE ZASADY W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM Kształcenie zawodowe odbywa się w młodzieżowych technikach, zasadniczych szkołach zawodowych oraz na kursach kwalifikacyjnych dla dorosłych. Możliwość zdawania egzaminów potwierdzających kwalifikację będą miały osoby, które posiadły wymagane umiejętności i wiedzę na innej drodze niż edukacja szkolna. W ramach poszczególnych zawodów zostały wyodrębnione pojedyncze kwalifikacje, z których każda obejmuje określony zasób wiedzy i umiejętności. Potwierdzenie jednej kwalifikacji umożliwia podjęcie pracy z zakresu tej kwalifikacji. Całościowy egzamin z potwierdzający kwalifikacje zawodowe zostanie zastąpiony odrębnymi egzaminami z poszczególnych kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie.

9 NOWE ZASADY W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM Nowa klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego obejmuje 200 zawodów, w ramach których wyodrębniono 251 kwalifikacji: 23 zawody z trzema kwalifikacjami, 72 zawody z dwiema kwalifikacjami, 98 zawodów z jedną kwalifikacją, 7 zawodów szkolnictwa artystycznego bez kwalifikacji. Kształcenie we wszystkich zawodach w zasadniczej szkole zawodowej będzie trwało trzy lata, w technikum cztery lata. Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych będą mogli kontynuować kształcenie w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych począwszy od drugiej klasy oraz uzupełniać kwalifikacje w zawodzie w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Zawody tworzą odpowiednie zbiory kwalifikacji.

10 PRZYKŁADOWE ZBIORY KWALIFIKACJI Zawód Kwalifikacje Monter elektronik E5 E6 Technik elektronik E6 E22 Technik informatyk E13 E14 E15 Technik E14 E16 E17 teleinformatyk E13 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych E14 Projektowanie i administrowanie lokalnych sieci komputerowych E15 Tworzenie i administracja stron internetowych i baz danych E16 Uruchamianie i utrzymanie terminali przyłączy abonenckich E17 Montaż i eksploatacja sieci rozległych E22 Eksploatacja urządzeń elektronicznych Kwalifikacje wspólne, skracające czas uzyskiwania kwalifikacji do wykonywania zawodu: dla montera elektronika i technika elektronika - kwalifikacja wspólna to E6, dla technika informatyka i teleinformatyka - kwalifikacja wspólna to E14.

11 KLASYFIKACJA ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO Klasyfikacja opisana jest w rozporządzeniu MEN z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Klasyfikacja zawodów określa: typy szkół ponadgimnazjalnych, w których może odbywać się kształcenie w danym zawodzie, kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie, zawody, w których nie wyodrębnia się kwalifikacji, ministrów właściwych dla poszczególnych zawodów oraz obszary kształcenia, do których są przypisane zawody, kwalifikacje w zawodzie, których kształcenie może być prowadzone na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

12 Technik pojazdów samochodowych transportu KLASYFIKACJA ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO Symbol cyfrowy zawodu Nazwa zawodu Minister właściwy Obszar kształcenia M Typy szkół ZSZ T SP x Kwalifikacje wyodrębnione w zawodach K1 Kształcenie w formie zawodowych kursów kwalifikacyjnych X K2 X K3 X K1 - Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych K2 - Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych K3 - Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych Dyplom technika pojazdów samochodowych otrzyma osoba, która posiada wykształcenie ogólne na poziomie średnim oraz potwierdzone na egzaminie wszystkie trzy kwalifikacje.

13 KLASYFIKACJA ZAWODÓW OBSZARY KSZTAŁCENIA Obszary kształcenia: A - administracyjno-usługowy B - budowlany E - elektryczno-elektroniczny M - mechaniczny i górniczo-hutniczy R - rolno-leśny z ochroną środowiska T - turystyczno-gastronomiczny Z - medyczno - społeczny S - artystyczny Obszar elektryczno-elektroniczny zawody: monter elektronik technik elektronik elektryk elektromechanik technik elektryk monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych technik telekomunikacji technik teleinformatyk monter mechatronik

14 OD 1 WRZEŚNIA 2012 NIE PROWADZI SIĘ NABORU W ZAWODACH: W TECHNIKUM technik geofizyk technik hydrolog technik meteorolog technik poligraf technik żywienia i gospodarstwa domowego technik organizacji usług gastronomicznych technik urządzeń audiowizualnych technik dźwięku technik informacji naukowej technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej technik elektroniki medycznej korektor i stroiciel instrumentów muzycznych technik instrumentów muzycznych asystent operatora dźwięku technik sztukatorstwa i kamieniarstwa artystycznego W ZSZ kucharz małej gastronomii murarz posadzkarz malarz-tapeciarz rzeźnik-wędliniarz monter instalacji i urządzeń sanitarnych monter instalacji gazowych wiertacz odwiertów eksploatacyjnych i geofizycznych renowator zabytków architektury technolog robót wykończeniowych w budownictwie monter-instalator urządzeń technicznych w budownictwie wiejskim monter instrumentów muzycznych

15 NOWE ZAWODY OD 1 WRZEŚNIA 2012 technik żywienia i usług gastronomicznych na bazie zawodów: kucharz, technik organizacji usług gastronomicznych i technik żywienia i gospodarstwa domowego technik renowacji elementów architektury na bazie zawodów: renowator zabytków architektury i technik sztukatorstwa i kamieniarstwa artystycznego monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych - na bazie zawodów: monter instalacji sieci i urządzeń sanitarnych i monter sieci komunalnych monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie - na bazie zawodów: malarz-tapeciarz, posadzkarz i technolog robót wykończeniowych w budownictwie stroiciel fortepianów i pianin - na bazie zawodów zawodu korektor i stroiciel instrumentów muzycznych technik budowy fortepianów i pianin - na bazie zawodu technik instrumentów muzycznych

16 NOWE ZAWODY OD 1 WRZEŚNIA 2012 asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej - na bazie zawodu technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej technik realizacji nagrań i nagłośnień - na bazie zawodu asystent operatora dźwięku technik sterylizacji medycznej technik elektroniki i informatyki medycznej - na bazie zawodu technik elektroniki medycznej technik procesów drukowania - na bazie zawodu technik poligraf technik procesów introligatorskich - na bazie zawodu technik poligraf wiertacz - na bazie zawodu wiertacz otworów eksploatacyjnych i geofizycznych murarz-tynkarz - powstały na bazie zawodu murarz wędliniarz - powstały na bazie zawodu rzeźnik-wędliniarz Kształcenie w zawodzie kucharz przeniesiono z technikum do zasadniczej szkoły zawodowej.

17 KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE Organizatorami kwalifikacyjnych kursów zawodowych mogą być: publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe w zakresie zawodów, w których kształcą, niepubliczne szkoły o uprawnieniach szkół publicznych, prowadzące kształcenie zawodowe w zakresie zawodów, w których kształcą, publiczne i niepubliczne placówki i ośrodki - publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, instytucje rynku pracy prowadzące działalność edukacyjnoszkoleniową (np. Ochotnicze Hufce Pracy) o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.), podmioty prowadzące działalność oświatową, o której mowa w art. 83a ust na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej - Dz. U. Nr 173, poz

18 KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest prowadzony: według programu nauczania zgodnego z podstawą programową kształcenia w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji z uwzględnieniem efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów oraz w ramach obszaru właściwego dla zawodu obejmującego daną kwalifikację, z zapewnieniem warunków realizacji kształcenia w zawodzie określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla zawodu obejmującego daną kwalifikację, w wymiarze nie niższym niż minimalna liczba godzin określona dla danej kwalifikacji w podstawie programowej kształcenia w zawodach, dla uczestników posiadających zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie, którego dotyczy kurs, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

19 SYSTEM EGZAMINÓW ZAWODOWYCH Zmiany: podstawą przeprowadzenia egzaminu będzie podstawa programowa kształcenia w zawodach, możliwość oddzielnego potwierdzenia przez ucznia każdej wyodrębnionej kwalifikacji otrzymanie świadectwa potwierdzającego określoną kwalifikację, potwierdzenie wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie otrzymanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje (po spełnieniu warunku uzyskania wykształcenia średniego), umożliwienie osobom dorosłym potwierdzanie kwalifikacji zdobytych poza systemem szkolnym, wzmocnienie praktycznego aspektu egzaminu w zawodach na poziomie technikum, utworzenie zinformatyzowanego banku zadań egzaminacyjnych.

20 SYSTEM EGZAMINÓW ZAWODOWYCH Egzamin zawodowy przeprowadzany w ciągu całego roku szkolnego (w terminie ustalonym przez dyrektora OKE). Zdający może przystąpić do egzaminu z zakresu jednej kwalifikacji. Część pisemna egzaminu zawodowego może być przeprowadzana w elektronicznym systemie przeprowadzania egzaminu. Część praktyczna egzaminu zawodowego będzie prowadzona w formie testu praktycznego. Absolwent szkoły, który w trakcie nauki nie przystąpił lub nie zdał egzaminu, może przystąpić do egzaminu na zasadach określonych w rozporządzeniu w sprawie egzaminów eksternistycznych. Do części pisemnej egzaminu uczeń przystępuje w szkole, do której uczęszcza. Pracodawca może przeprowadzić część pisemną egzaminu zawodowego. Przystąpienie po raz trzeci i kolejny do którejkolwiek części egzaminu zawodowego będzie odpłatne.

21 Koordynator programu Urszula Sierżant Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Oddział Regionalny ul. Staffa Gdynia tel./fax Opracowanie: Małgorzata Lachtara tel Zapraszamy na naszą stronę internetową