DOKUMENT INFORMACYJNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOKUMENT INFORMACYJNY"

Transkrypt

1 DOKUMENT INFORMACYJNY Domzdrowia.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonkach Zielonki, ul. Galicyjska 22 Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji zwykłych na okaziciela serii C, praw do akcji serii C oraz akcji serii B o wartości nominalnej 1,00 zł za kaŝdą akcję, do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako Alternatywny System Obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Autoryzowany doradca: Niniejszy Dokument Informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., przeznaczonym głównie dla spółek, w których inwestowanie moŝe być związane z wysokim ryzykiem inwestycyjnym. Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu nie stanowi dopuszczenia ani wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynku podstawowym lub równoległym) Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka jakie niesie ze sobą inwestowanie w instrumenty finansowe notowane w alternatywnym systemie obrotu, a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą, a takŝe, jeŝeli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym. Treść niniejszego Dokumentu Informacyjnego nie była zatwierdzona przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod względem zgodności informacji w nim zawartych ze stanem faktycznym lub przepisami prawa. Data sporządzenia Dokumentu Informacyjnego: 2 września 2008 r.

2 SPIS TREŚCI WSTĘP Dane Emitenta Dane Autoryzowanego Doradcy Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu w alternatywnym systemie Termin waŝności dokumentu informacyjnego Informacje o trybie i sposobie, w jakim informacje o zmianie danych zawartych w Dokumencie Informacyjnym, w terminie jego waŝności, będą podawane do publicznej wiadomości...5 ROZDZIAŁ I CZYNNIKI RYZYKA Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta, jego branŝą oraz otoczeniem rynkowym Ryzyko związane z realizacją strategii rozwoju Ryzyko związane z konkurencją Ryzyko zmiennego otoczenia prawnego Ryzyko związane z opóźnieniem wdroŝenia ERUM (recepty elektronicznej) Ryzyko związane z postawą samorządów aptekarskich Ryzyko związane z prowadzeniem działalności z wykorzystaniem witryny internetowej Ryzyko związane z wpływem większościowego akcjonariusza na Spółkę Czynniki ryzyka o istotnym znaczeniu dla akcji wprowadzanych do alternatywnego systemu obrotu Ryzyko związane z wydaniem decyzji o zawieszeniu lub o wykluczeniu akcji spółki z obrotu Ryzyko związane z nabywaniem i notowaniem PDA serii C Ryzyko dotyczące moŝliwości nałoŝenia na Emitenta kar pienięŝnych przez Komisję za niewykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa Ryzyko kształtowania się kursu akcji i płynności obrotu w przyszłości...9 ROZDZIAŁ II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM Wskazanie osób odpowiedzialnych za informacje zamieszczone w Dokumencie Informacyjnycm Emitent Oświadczenie Autoryzowanego Doradcy...12 ROZDZIAŁ III DANE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WPROWADZANYCH DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU Wstęp Szczegółowe określenie rodzajów, liczby oraz łącznej wartości instrumentów finansowych Opis ograniczeń w swobodzie przenoszenia akcji Określenie podstawy prawnej emisji instrumentów finansowych ze wskazaniem organu lub osób uprawnionych do podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych oraz daty i formy podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych, z przytoczeniem jej treści Oznaczenie dat, od których akcje uczestniczą w dywidendzie Wskazanie praw z instrumentów finansowych i zasad ich realizacji Określenie podstawowych zasad polityki emitenta co do wypłaty dywidendy w przyszłości Informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem instrumentami finansowymi objętymi dokumentem informacyjnym, w tym wskazanie płatnika podatku...26 ROZDZIAŁ IV DANE O EMITENCIE Nazwa i forma prawna Emitenta Wskazanie czasu trwania Emitenta Wskazanie przepisów prawa na podstawie, których został utworzony Emitent Wskazanie sądu, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego rejestru, a w przypadku gdy Emitent jest podmiotem, którego utworzenie wymagało uzyskania zezwolenia przedmiot i numer zezwolenia, ze wskazaniem organu, który je wydał Krótki opis historii Emitenta Określenie rodzajów i wartości kapitałów (funduszy) własnych Emitenta oraz zasad ich tworzenia Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez obligatariuszy uprawnień z obligacji zamiennych lub z obligacji dających pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji, ze wskazaniem wartości warunkowego podwyŝszenia kapitału zakładowego oraz terminu wygaśnięcia praw obligatariuszy do nabycia tych akcji Wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które - na podstawie statutu przewidującego upowaŝnienie zarządu do podwyŝszenia kapitału zakładowego, w granicach kapitału docelowego - moŝe być podwyŝszony kapitał zakładowy, jak równieŝ liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które w terminie waŝności dokumentu informacyjnego moŝe być jeszcze podwyŝszony kapitał zakładowy w tym trybie Wskazanie, na jakich rynkach instrumentów finansowych są lub były notowane instrumenty finansowe emitenta lub wystawiane w związku z nimi kwity depozytowe...35 D O M Z D R O W I A. P L S. A. 2

3 11. Podstawowe informacje na temat powiązań organizacyjnych lub kapitałowych emitenta, mających istotny wpływ na jego działalność, ze wskazaniem istotnych jednostek jego Grupy Kapitałowej Podstawowe informacje o podstawowych produktach, towarach i usługach WRAZ z ich określeniem wartościowym i ilościowym oraz udziałem poszczególnych grup produktów, towarów i usług albo, jeŝeli to jest istotne, poszczególnych produktów, towarów i usług w przychodach ze sprzedaŝy ogółem dla Emitenta, w podziale na segmenty działalności Produkty i usługi Emitenta Otoczenie rynkowe Strategia rozwoju Prognozy finansowe Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych emitenta, w tym krajowych i zagranicznych, za okres objęty sprawozdaniem finansowym, zamieszczonym w Dokumencie Informacyjnym Inwestycje w wartości niematerialne i prawne oraz w majątek rzeczowy Informacje o wszczętych wobec emitenta postępowaniach: upadłościowym, układowym lub likwidacyjnym Informacje o wszczętych wobec emitenta postępowaniach: ugodowym, arbitraŝowym lub egzekucyjnym, jeŝeli wynik tych postępowań ma lub moŝe mieć istotne znaczenie dla działalności emitenta Informacje na temat wszystkich innych postępowań przed organami rządowymi, postępowań sądowych lub arbitraŝowych, włącznie z wszelkimi postępowaniami w toku, za okres obejmujący co najmniej ostatnie 12 miesięcy, lub takimi, które mogą wystąpić według wiedzy Emitenta, a które to postępowania mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości, lub magą mieć istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta, albo zamieszczenie stosownej informacji o braku takich postępowań Zobowiązania emitenta istotne z punktu widzenia realizacji zobowiązań wobec posiadaczy instrumentów finansowych, które związane są w szczególności z kształtowaniem się jego sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zobowiązania Emitenta Informacja o nietypowych okolicznościach lub zdarzeniach mających wpływ na wyniki z działalności gospodarczej, za okres objęty sprawozdaniem finansowym zamieszczonym w dokumencie informacyjnym Wskazanie wszelkich istotnych zmian w sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej emitenta oraz innych informacji istotnych dla ich oceny, które powstały po sporządzeniu sprawozdań finansowych za ostatni rok obrotowy Organy zarządzające i nadzorcze oraz osoby zarządzające wyŝszego szczebla Zarząd Rada Nadzorcza Dane o strukturze akcjonariatu Emitenta Umowy zakazu sprzedaŝy akcji typu lock-up...55 ROZDZIAŁ V SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY Sprawozdanie finansowe Domzdrowia.pl Sp. z o.o. sporządzone na dzień 26 września 2007 r Sprawozdanie finansowe Domzdrowia.pl S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 2007 r ROZDZIAŁ VI ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIK NR 1 ODPIS Z WŁAŚCIWEGO DLA EMITENTA REJESTRU ZAŁĄCZNIK NR 2 Uchwały stanowiące podstawę prawną emisji Akcji wprowadzanych do alternatywnego systemu obrotu Podstawa prawna emisji serii B Podstawa prawna emisji serii C ZAŁĄCZNIK NR 2 STATUT EMITENTA ZAŁĄCZNIK NR 3 DEFINICJE I OBJAŚNIENIA SKRÓTÓW D O M Z D R O W I A. P L S. A. 3

4 WSTĘP DOKUMENT INFORMACYJNY 1. DANE EMITENTA Nazwa (firma): Domzdrowia.pl Spółka Akcyjna Siedziba: ul. Galicyjska 22, Zielonki k/krakowa Telefon: Fax: Sąd rejestrowy Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie REGON NIP KRS Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej: 2. DANE AUTORYZOWANEGO DORADCY Nazwa (firma): Beskidzki Dom Maklerski S.A. Siedziba: Bielsko- Biała Adres: Bielsko Biała, ul. Stojałowskiego 27 Telefon: Centrala: (033) ; Wydział Bankowości Inwestycyjnej: (032) Fax: Centrala: (033) ; Wydział Bankowości Inwestycyjnej: (032) Sąd rejestrowy Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS NIP REGON Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej: 3. LICZBA, RODZAJ, JEDNOSTKOWA WARTOŚĆ NOMINALNA I OZNACZENIE EMISJI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH WPROWADZANYCH DO OBROTU W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE Na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect wprowadza się: akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł kaŝda akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł kaŝda praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C. D O M Z D R O W I A. P L S. A. 4

5 4. TERMIN WAśNOŚCI DOKUMENTU INFORMACYJNEGO Niniejszy Dokument Informacyjny zawierający informacje o wprowadzanych papierach wartościowych traci waŝność z chwilą rozpoczęcia obrotu instrumentami finansowymi Emitenta, dla których został sporządzony. Jednak termin waŝności niniejszego Dokumentu Informacyjnego jest nie dłuŝszy niŝ 12 miesięcy licząc od dnia jego sporządzenia. 5. INFORMACJE O TRYBIE I SPOSOBIE, W JAKIM INFORMACJE O ZMIANIE DANYCH ZAWARTYCH W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM, W TERMINIE JEGO WAśNOŚCI, BĘDĄ PODAWANE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI Zmiany danych zawartych w niniejszym Dokumencie Informacyjnym, w terminie jego waŝności, będą publikowane na stronach internetowych: - Emitenta Domzdrowia.pl S.A. - Autoryzowanego Doradcy BDM SA - oraz zgodnie z 5 ust 7 pkt 2 Regulaminu Alternatywnego Obrotu na stronie Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu tj. Rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Informacje aktualizujące Dokument Informacyjny będą publikowane w trybie jaki został przewidziany dla publikacji Dokumentu Informacyjnego. D O M Z D R O W I A. P L S. A. 5

6 ROZDZIAŁ I CZYNNIKI RYZYKA Podejmując decyzję inwestycyjną dotyczącą Emitenta, Inwestor powinien rozwaŝyć ryzyka dotyczące działalności Spółki i rynku, na którym ona funkcjonuje. Opisane poniŝej czynniki ryzyka nie stanowią zamkniętej listy i nie powinny być w ten sposób postrzegane. Są one najwaŝniejszymi z punktu widzenia Emitenta elementami, które powinno się rozwaŝyć przed podjęciem decyzji inwestycyjnej. NaleŜy być świadomym, Ŝe ze względu na złoŝoność i zmienność warunków działalności gospodarczej równieŝ inne, nie ujęte w niniejszym Dokumencie Informacyjnym, czynniki mogą wpływać na działalność Spółki. Inwestor powinien rozumieć, Ŝe zrealizowanie ryzyk związanych z działalnością Spółki moŝe mieć negatywny wpływ na jej sytuację finansową czy pozycję rynkową i moŝe skutkować utratą części zainwestowanego kapitału. 1. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ EMITENTA, JEGO BRANśĄ ORAZ OTOCZENIEM RYNKOWYM 1.1. Ryzyko związane z realizacją strategii rozwoju Strategia Emitenta zakłada utrzymanie pozycji zdecydowanego lidera branŝy zamówień produktów z zakresu zdrowia i urody za pomocą Internetu w Polsce oraz rozwój sieci partnerskich i własnych aptek w celu rozszerzenia kanałów dystrybucji i optymalizacji logistyki. Do tej pory Emitent prowadził tylko handel towarami w oparciu o własną platformę e-commerce i nie miał doświadczenia w sprzedaŝy poprzez tradycyjną sieć aptek. Stworzenie sieci aptek partnerskich i własnych w krótkim terminie wiąŝe się duŝymi nakładami finansowymi jak równieŝ z koniecznością stworzenia sprawnego modelu nadzoru nad placówkami oraz zbudowanie rozszerzonej platformy internetowej do realizacji zamówień. JednakŜe w średnioterminowej perspektywie, spowoduje to znaczny wzrost wyników finansowych Spółki, dodatkowo pozwoli zwiększyć konkurencyjność firmy poprzez minimalizację czasu dostawy i szybką reakcję na oczekiwania klienta. Ryzyko związane z realizacją zamierzonej strategii rozwoju ogranicza dotychczasowe bogate doświadczenie osób zarządzających i nadzorujących Spółki oraz udana implementacja tego modelu biznesowego na zachodzie Ryzyko związane z konkurencją Segment rynku e-commerce w Polsce, na którym prowadzi działalność Emitent jest na wczesnym etapie rozwoju i charakteryzuje się bardzo duŝym rozdrobnieniem i bardzo znaczną konkurencyjnością. Niskie bariery wejścia powodują, Ŝe powstaje wiele platform transakcyjnych umoŝliwiających handel lekami, suplementami diety i kosmetykami w sieci internet. RównieŜ niektóre tradycyjne apteki poszerzają swoje kanały dystrybucji o internet. Istnieje ryzyko, Ŝe duŝa konkurencja spowoduje spadek marŝ i osłabienie dynamiki wzrostu skali działania Emitenta. Ponadto analogie do bardziej rozwiniętych rynków wskazują, Ŝe w średnim terminie rynek zdominuje kilka podmiotów, które będą dyktować warunki. W szczególności ten rynek moŝe zostać zdominowany przez sieci apteczne naleŝące do podmiotów prowadzących obrót hurtowy, dzięki niskim cenom zakupów i rozbudowanej sieci placówek (dającej moŝliwość błyskawicznych dostaw), mogą zdominować rynek. Istnieje ryzyko, Ŝe Emitent nie znajdzie się w gronie liderów rynku, co moŝe wpłynąć na zdecydowane pogorszenie perspektyw rozwoju i wyceny Spółki. Obecnie, opierając się na własnych szacunkach, Emitent plasuje się na pozycji niekwestionowanego lidera rynku i ma zamiar w średnim i długim terminie utrzymać tę pozycję Ryzyko zmiennego otoczenia prawnego Ryzyko wiąŝe się z duŝą częstotliwością zmian w przepisach prawa oraz jego rozbieŝnymi interpretacjami przez sądy i organy administracji publicznej. Przyszłe zmiany przepisów prawa, a w szczególności prawa farmaceutycznego i prawa podatkowego (koncepcja europejskiego ujednolicenia stawki VAT na leki na poziomie stawki podstawowej w danym kraju czyli wzrost w przypadku Polski z 7 do 22 %), przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa regulującego gospodarkę oraz prawa handlowego (w tym prawa spółek i prawa regulującego zasady funkcjonowania rynku kapitałowego), mogą wywołać negatywne skutki dla działalności Emitenta. Wejście w Ŝycie z dniem 3 maja 2008 roku rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków wysyłkowej sprzedaŝy produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza (Dz. U. z dnia 11 kwietnia 2008 r.) spowodowało wiele rozbieŝnych interpretacji prawnych mogących mieć bezpośredni skutek dla działalności prowadzonej przez Emitenta. Najbardziej kontrowersyjny zapis ( 3 pkt 8) dotyczy moŝliwości zwrotu leku do apteki w terminie do 10 dni od daty sprzedaŝy. NaleŜy zauwaŝyć, iŝ przepis ten stoi w jawnej sprzeczności z art. 96 ust. 5 i 6 ustawy Prawo farmaceutyczne, które przewidują tylko 2 przypadki kiedy leki moŝna zwrócić do apteki D O M Z D R O W I A. P L S. A. 6

7 (gdy lek ma wadę jakościową lub został źle wydany). Dlatego teŝ naleŝy go interpretować w duchu ustawy i zgodnie z zasadami nadrzędności ustaw na rozporządzeniami wykonawczymi do nich. JednakŜe nie moŝna na tym etapie zagwarantować, iŝ taka będzie równieŝ interpretacja organów administracji państwowej i sądów administracyjnych. RównieŜ ostatnie orzeczenie WSA w Warszawie (sygn. Akt. VII S.A./Wa 1918/07) z dnia moŝe mieć fundamentalne znaczenie dla prowadzenia sprzedaŝy wysyłkowej leków w Polsce. Sąd w uzasadnieniu orzeczenia stwierdził, iŝ jakakolwiek forma dowozu leków przez aptekę do pacjenta jest sprzedaŝą wysyłkową. Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego wyrok nie jest prawomocny. Uprawomocnienie się wyroku stworzy precedens i moŝe spowodować dalsze próby rozszerzenia interpretacji przepisów przez organy Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej mające na celu rozszerzenie pojęcia sprzedaŝy wysyłkowej i tym samym utrudnienie w prowadzonej przez Emitenta działalności. NaleŜy natomiast zaznaczyć, iŝ działalność obecnie prowadzona przez Emitenta nie mieści się w pojęciu sprzedaŝy wysyłkowej, gdyŝ apteka nie dokonuje jakiejkolwiek wysyłki, a jedynie zbiera zamówienia. Natomiast to pacjent konsument decyduje o zasadach odbioru zamówionych towarów. JednakŜe mając na względzie powyŝszy nieprawomocny wyrok naleŝy mieć na uwadze, iŝ organy PIF mogą próbować zakwalifikować prowadzoną działalność jako sprzedaŝ wysyłkową, co automatycznie zobowiąŝę Emitenta do zaprzestania tej formy sprzedaŝy leków wydawanych wyłącznie z przepisu lekarza oraz nakaŝe dostosowanie się do przepisów wyŝej wspomnianego rozporządzenia wraz z całymi wątpliwościami interpretacyjnymi dotyczącymi jego stosowania. Domzdrowia.pl SA jest przygotowany do spełnienia wymogów rozporządzenia, w przypadku spełnienia się ryzyka zaklasyfikowania jego działalności jako sprzedaŝ wysyłkowa. Większość wymogów jak np. rejestracja danych, telefoniczne doradztwo farmaceutyczne, ochrona danych itp. jeszcze przed wejściem w Ŝycie przepisów wykonawczych była przez Emitenta dopełniona. Spółka wraz z partnerem logistycznym jest przygotowana do zapewnienia transportu o jakości toŝsamej z warunkami zapewnianymi przez hurtownie farmaceutyczne. Przepisy prawa polskiego podlegają takŝe częstym zmianom mającym na celu ich dostosowanie do prawa Unii Europejskiej. Zmiany te mogą mieć powaŝny wpływ na otoczenie prawne działalności gospodarczej Emitenta. Wejście w Ŝycie nowej regulacji moŝe wiązać się z problemami interpretacyjnymi, niejednolitym orzecznictwem sądów oraz rozbieŝnymi lub niekorzystnymi dla Emitenta stanowiskami organów administracji publicznej Ryzyko związane z opóźnieniem wdroŝenia ERUM (recepty elektronicznej) Obecna sytuacja finansowania ochrony zdrowia ze środków publicznych jest niestabilna i wymaga od ustawodawcy wprowadzenia istotnych zmian systemowych. Od kilku lat trwają prace nad wprowadzeniem elektronicznego rejestru usług medycznych, którego częścią jest tzw. recepta elektroniczna. Decyzje z tym związane spotykają się jednak z oporem zarówno wśród środowiska lekarskiego jak i większości społeczeństwa. Pomimo istniejących i przetestowanych w rzeczywistości rozwiązań informatycznych wprowadzenie ERUM wymaga istotnych zmian prawnych. Projekt Narodowego Funduszu Zdrowia - Elektroniczna Recepta to projekt, który ma przede wszystkim doprowadzić do pozyskania większej kontroli nad sprzedaŝą leków refundowanych. Projekt ma być realizowany w latach Wprowadzenie tego systemu da realne szanse na wprowadzenie wysyłkowego modelu sprzedaŝy leków Rx. JednakŜe na razie nie znany jest kształt ani forma tego systemu. RównieŜ zakładany termin realizacji projektu moŝe nie zostać dotrzymany co istotnie moŝe spowolnić tempo rozwoju rynku internetowej sprzedaŝy produktów leczniczych. W związku z moŝliwym opóźnieniem wdroŝenia ERUM, plany rozwoju Emitenta opierają się głównie na sprzedaŝy leków OTC, suplementów diety i kosmetyków Ryzyko związane z postawą samorządów aptekarskich Środowisko tradycyjnych aptek jest w większości negatywnie nastawione do moŝliwości prowadzenia sprzedaŝy produktów leczniczych przez Internet pomimo prawnego zalegalizowania takiej działalności. Oficjalnym powodem takiego konserwatywnego stanowiska jest moŝliwość funkcjonowania nielegalnych witryn internetowych oferujących w sprzedaŝy leki i moŝliwość występowania podróbek leków w sieci www. Powodem rzeczywistym, zdaniem Emitenta, jest obawa przed rosnącą konkurencją ze strony nowego kanału sprzedaŝy jakim jest Internet. Argumenty dotyczące bezpieczeństwa i dobra pacjenta są wykorzystywane jako element walki konkurencyjnej w celu zachowania obecnego status quo. O ile przepisy prawa precyzyjnie określiły, jakie podmioty mogą prowadzić sprzedaŝ internetową leków, o tyle zwalczanie nielegalnego handlu lekami w Internecie w Polsce jest na etapie początkowym. Według danych WHO z 2006 roku w krajach rozwijających się (do których zaliczono Polskę), 10% leków na rynku stanowią podróbki oryginalnych prepartów (zarówno w internecie, jak i w tradycyjnym kanale sprzedaŝy). Propagowanie przez samorządy aptekarskie tego rodzaju danych moŝe mieć potencjalnie negatywny wpływ na decyzje pacjenta konsumenta i pośrednio na działalność Emitenta. D O M Z D R O W I A. P L S. A. 7

8 RównieŜ z uwagi na obowiązek przynaleŝności farmaceutów (stanowiących personel fachowy aptek wymagany ustawowo) do Izb Aptekarskich naleŝy liczyć się z trudnościami w pozyskiwaniu pracowników. Presja wywierana przez samorząd oraz większość środowiska moŝe zniechęcać poszczególne osoby do podjęcia pracy w Spółce co moŝe spowolnić w szczególności rozwój sieci off line Ryzyko związane z prowadzeniem działalności z wykorzystaniem witryny internetowej W związku z prowadzeniem działalności z wykorzystaniem witryny internetowej, Emitent dokonuje większości swoich kontaktów i rozliczeń z klientami za pośrednictwem sieci www. Pomimo, Ŝe Spółka dokłada wszelkiej staranności, aby tego rodzaju transakcje odbywały się z maksymalnym zachowaniem bezpieczeństwa (wykorzystując w tym celu do współpracy wyłącznie renomowanych partnerów obsługujących systemy płatności w sieci jak PayYou) dla klientów którzy jeśli nie zachowują podstawowych zasad bezpieczeństwa dokonywanie transakcji w sieci www wiąŝe się z ryzykiem utraty własnych danych. Spółka zapewnia poufność danych swoich klientów i uŝytkowników witryny wykorzystując dostępne środki ich ochrony. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych baza danych klientów Spółki jest zarejestrowana w GIODO). Jednak funkcjonowanie w sieci www wiąŝe się takŝe z zagroŝeniem jakie stanowią wirusy komputerowe, które mogą paraliŝować działanie pojedynczych komputerów, jak i serwerów i systemów informatycznych. Spółka przeciwdziała temu w sposób ciągły podnosząc poziom stosowanych zabezpieczeń. Działalność oparta o funkcjonowanie sieci internetowej pociąga za sobą równieŝ ryzyko związane z awariami oprogramowania i infrastruktury sprzętowej, które mogą wpłynąć na przejściowy spadek poziomu sprzedaŝy. Emitent ograniczył to ryzyko poprzez staranny dobór poddostawców usług teleinformatycznych oraz poprzez własny system monitoringu i system szybkiego reagowania obsługiwany przez własnych fachowych pracowników Ryzyko związane z wpływem większościowego akcjonariusza na Spółkę Na dzień sporządzenia Memorandum Inwestycyjnego znaczącym akcjonariuszem Emitenta jest MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. z siedzibą we Wrocławiu, który posiada 63,90% udział w kapitale akcyjnym i głosach na WZ. MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. jest zarządzany przez MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą we Wrocławiu, będącej spółką w 100% zaleŝną od MCI Management S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Zgodnie z par. 24 Statutu Spółki, MCI Management S.A., tak długo jak posiada bezpośrednio lub pośrednio akcje stanowiące nie mniej niŝ 20% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, ma prawo do powoływania i odwoływania dwóch członków Rady Nadzorczej oraz wskazywania Przewodniczącego Rady Nadzorczej spośród członków Rady Nadzorczej. Tak długo jak MCI Management S.A. posiadać będzie bezpośrednio lub pośrednio akcje stanowiące nie mniej niŝ 10%, lecz nie więcej niŝ 19,99% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, ma prawo do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej oraz wskazywania Przewodniczącego Rady Nadzorczej spośród członków Rady Nadzorczej. Po rejestracji podwyŝszenia kapitału Spółki o emisję akcji serii C MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. będzie nadal posiadać znaczący pakiet akcji Emitenta stanowiący 58,42% kapitału zakładowego oraz dający 58,42% głosów na WZA. Z tego powodu MCI Management S.A. będzie posiadać decydujący wpływ na działalność Emitenta. Istnieje ryzyko, Ŝe interesy największego akcjonariusza będą stać w sprzeczności z interesami pozostałych akcjonariuszy. MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym subfunduszem MCI.TechVentures 1.0. moŝe przegłosować na Walnym Zgromadzeniu uchwały nie zawsze korzystne dla pozostałych akcjonariuszy. 2. CZYNNIKI RYZYKA O ISTOTNYM ZNACZENIU DLA AKCJI WPROWADZANYCH DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU 2.1. Ryzyko związane z wydaniem decyzji o zawieszeniu lub o wykluczeniu akcji spółki z obrotu Zgodnie z par. 11 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu GPW moŝe zawiesić obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuŝszy niŝ 3 miesiące jeŝeli uzna, Ŝe wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu lub jeŝeli emitent narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie obrotu lub na wniosek emitenta. JeŜeli emitent nie wykonuje obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie ASO Organizator Alternatywnego Systemu moŝe: D O M Z D R O W I A. P L S. A. 8

9 upomnieć emitenta, a informację o upomnieniu opublikować na swojej stronie internetowej, zawiesić obrót na czas dłuŝszy niŝ 3 miesiące, wykluczyć instrumenty finansowe emitenta z obrotu. Zgodnie z par. 12 Regulaminu, GPW jako Organizator Alternatywnego Systemu moŝe wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu: na wniosek emitenta, z zastrzeŝeniem moŝliwości uzaleŝnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia przez emitenta dodatkowych warunków, jeŝeli uzna, Ŝe wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu, wskutek ogłoszenia upadłości emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania, wskutek otwarcia likwidacji emitenta. Wykluczenie instrumentów finansowych z obrotu w alternatywnym systemie obrotu moŝe nastąpić, zgodnie z par. 16 Regulaminu ASO, równieŝ w przypadku, gdy emitent nie wykonuje obowiązków informacyjnych. Organizator Alternatywnego Systemu wyklucza instrumenty finansowe z obrotu w alternatywnym systemie: w przypadkach określonych przepisami prawa, jeŝeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona, w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów. Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu Organizator Alternatywnego Systemu moŝe zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi. Informacje o zawieszeniu obrotu lub wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu publikowane są niezwłocznie na stronie internetowej Organizatora Alternatywnego Systemu. Nie ma pewności, Ŝe wymienione powyŝej sytuacje nie wystąpią w przyszłości w odniesieniu do papierów wartościowych Emitenta Ryzyko związane z nabywaniem i notowaniem PDA serii C Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego właściwy sąd rejestrowy nie wydał postanowienia o rejestracji podwyŝszenia kapitału zakładowego Emitenta, nie moŝna więc wykluczyć ryzyka odmowy rejestracji podwyŝszenia kapitału zakładowego, pochodzącego z emisji Akcji serii C. W sytuacji nie dojścia do skutku emisji Akcji serii C, to jest w przypadku uprawomocnienia się postanowienia sądu rejestrowego o odmowie zarejestrowania kapitału zakładowego podwyŝszonego w drodze emisji Akcji serii C, posiadacz PDA otrzyma jedynie zwrot środków w wysokości iloczynu liczby PDA, znajdujących się na rachunku inwestora oraz ceny emisyjnej Akcji serii C, która wynosiła 2,90 zł za kaŝdą akcję. Zgodnie z KSH Zarząd dokona zwrotu wkładów pienięŝnych przed upływem miesiąca, licząc od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o odmowie rejestracji. Dla inwestorów, którzy nabędą PDA w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, moŝe oznaczać to poniesienie straty w sytuacji, gdy cena, jaką zapłacą oni na rynku wtórnym za PDA, będzie wyŝsza od ceny emisyjnej Akcji serii C Ryzyko dotyczące moŝliwości nałoŝenia na Emitenta kar pienięŝnych przez Komisję za niewykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa Zgodnie z art. 96 Ustawy o Ofercie Publicznej, w sytuacji gdy spółka publiczna nie dopełnia obowiązków wymaganych prawem, w szczególności obowiązków informacyjnych wynikających z Ustawy o Ofercie Publicznej, KNF moŝe nałoŝyć na podmiot, który nie dopełnił obowiązków, karę pienięŝną do wysokości zł. Zgodnie z art. 176 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi w przypadku gdy emitent nie wykonuje albo wykonuje nienaleŝycie obowiązki, o których mowa w art. 157 i art. 158, lub wynikające z przepisów wydanych na podstawie art. 160 ust. 5, Komisja moŝe nałoŝyć karę pienięŝną do wysokości zł Ryzyko kształtowania się kursu akcji i płynności obrotu w przyszłości Inwestycje w akcje będące przedmiotem obrotu w ASO, generalnie cechują się większym ryzykiem od inwestycji w jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, czy teŝ w skarbowe papiery wartościowe, ze względu na trudną do przewidzenia zmienność kursów akcji zarówno w krótkim jak i długim terminie. Poziom kursu oraz płynność obrotu akcji zaleŝy od wzajemnych relacji podaŝy i popytu. Wielkości te są wypadkową nie tylko wyników osiąganych przez notowane spółki, ale zaleŝą równieŝ m.in. od zmian wyników operacyjnych Emitenta, od czynników makroekonomicznych, czy trudno przewidywalnych zachowań inwestorów. Nie moŝna więc zapewnić, iŝ osoba nabywająca akcje będzie mogła je zbyć, po wprowadzeniu do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, w dowolnym terminie i po satysfakcjonującej cenie. Do alternatywnego systemu obrotu wprowadzone zostały tylko Akcje serii B i C, stanowiące tylko 11,23% ogółu Akcji Spółki. Ryzyko niskiej płynności zwiększa ponadto zobowiązanie podjęte przez jedynego dotychczasowego akcjonariusza posiadającego akcje serii B, który zobowiązał się, Ŝe w okresie 36 miesięcy, to jest od dnia 31 lipca D O M Z D R O W I A. P L S. A. 9

DOKUMENT INFORMACYJNY VEDIA S.A. Z SIEDZIBĄ W PIASECZNIE

DOKUMENT INFORMACYJNY VEDIA S.A. Z SIEDZIBĄ W PIASECZNIE DOKUMENT INFORMACYJNY VEDIA S.A. Z SIEDZIBĄ W PIASECZNIE sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A oraz akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY HOLIDAY PLANET S.A. Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU

DOKUMENT INFORMACYJNY HOLIDAY PLANET S.A. Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU DOKUMENT INFORMACYJNY HOLIDAY PLANET S.A. Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU sporządzony na potrzeby wprowadzenia 50.000.000 akcji serii A, 1.000.000 serii B oraz 9.000.000 serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach

Dokument Informacyjny Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach Dokument Informacyjny Spółki Rocca S.A. z siedzibą w Słubicach Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach 42600 Tarnowskie Góry, ul. Czarnohucka 3 Sporządzony na potrzeby wprowadzenia 960 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 800 000 praw do

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B1 i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY. magnifico S.A. z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY. magnifico S.A. z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY magnifico S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B i C oraz praw do akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny

Bardziej szczegółowo

AKCEPT FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA

AKCEPT FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI AKCEPT FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę papierów

Bardziej szczegółowo

HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ul. Giełdowa 12H, 52-437 Wrocław

HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ul. Giełdowa 12H, 52-437 Wrocław Dokument Informacyjny sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY. ProxyAd S.A. z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY. ProxyAd S.A. z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY ProxyAd S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY VENITI S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia

DOKUMENT INFORMACYJNY VENITI S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia DOKUMENT INFORMACYJNY VENITI S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia 1.000.000 Akcji Serii A, 116.000 Akcji Serii B oraz 116.000 Praw do Akcji (PDA) serii B do Alternatywnego Systemu

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY Netwise Spółka Akcyjna SPORZĄDZONY DO WPROWADZENIA DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.: 1.000.000 akcji zwykłych

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w Łodzi, ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź http://www.par.edu.pl

z siedzibą w Łodzi, ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź http://www.par.edu.pl DOKUMENT INFORMACYJNY POLSKA AKADEMIA RACHUNKOWOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi, ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź http://www.par.edu.pl sporządzony na potrzeby wprowadzenia Akcji serii A, B, C, D, EA,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY DOMENOMANIA.PL S.A. Dokument Informacyjny został sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Internet Media Services S.A. z siedzibą w Warszawie

Dokument Informacyjny Internet Media Services S.A. z siedzibą w Warszawie Dokument Informacyjny Internet Media Services S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B, C, D i E do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Cloud Technologies S.A.

Dokument Informacyjny Cloud Technologies S.A. Dokument Informacyjny Cloud Technologies S.A. Sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym jako Alternatywny System Obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UBOAT LINE SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY

UBOAT LINE SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY UBOAT LINE SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A oraz C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako Alternatywny System Obrotu przez Giełdę Papierów

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Bio Inventions Spółka Akcyjna

Dokument Informacyjny Bio Inventions Spółka Akcyjna Dokument Informacyjny Bio Inventions Spółka Akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B i C oraz praw do akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia

DOKUMENT INFORMACYJNY. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia DOKUMENT INFORMACYJNY BM MEDICAL S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia 100.100 Akcji Serii A, 150.150 Akcji Serii B i 94.214 Akcji Serii D do Alternatywnego Systemu Obrotu na

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny. Aduma S.A. z siedzibą we Wrocławiu. sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B i C do obrotu

Dokument Informacyjny. Aduma S.A. z siedzibą we Wrocławiu. sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B i C do obrotu Dokument Informacyjny Aduma S.A. z siedzibą we Wrocławiu sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY READ-GENE Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii E do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

DOM AUKCYJNY ABBEY HOUSE SPÓŁKA AKCYJNA

DOM AUKCYJNY ABBEY HOUSE SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI DOM AUKCYJNY ABBEY HOUSE SPÓŁKA AKCYJNA sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A oraz akcji serii B do obrotu na NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny MM Conferences S.A.

Dokument Informacyjny MM Conferences S.A. Dokument Informacyjny MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia Akcji Serii A, B, C, D, E do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako Alternatywny System Obrotu

Bardziej szczegółowo

Dokument informacyjny PGS SOFTWARE Spółka Akcyjna DOKUMENT INFORMACYJNY

Dokument informacyjny PGS SOFTWARE Spółka Akcyjna DOKUMENT INFORMACYJNY Dokument informacyjny PGS SOFTWARE Spółka Akcyjna Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii E i serii F do obrotu na NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY UPROSZCZONY

DOKUMENT INFORMACYJNY UPROSZCZONY DOKUMENT INFORMACYJNY UPROSZCZONY MEDIACAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia Akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect organizowanym jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo

Dniem sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego jest 16 czerwca 2011 roku.

Dniem sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego jest 16 czerwca 2011 roku. Dokument Informacyjny 1 TAX-NET Spółka Akcyjna Dokument Informacyjny sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B oraz akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny Spółki Akcyjnej z siedzibą w Lublinie sporządzony w celu wprowadzenia akcji na okaziciela serii A do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY MARKETEO.COM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Bydgoszczy Sporządzony na potrzeby wprowadzenia Akcji serii A, Akcji serii B oraz Praw Do Akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny GUARDIER SPÓŁKA AKCYJNA SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A, B DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny SZAR Spółka Akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B oraz akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w Warszawie

z siedzibą w Warszawie MINERAL MIDRANGE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, serii B oraz praw do akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym

Bardziej szczegółowo