Autoryzowanym Doradcą jest Szczeszek i Wspólnicy sp.k.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Autoryzowanym Doradcą jest Szczeszek i Wspólnicy sp.k."

Transkrypt

1 Dokument Informacyjny GoAdvisers Spółka Akcyjna Dokument Informacyjny sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii G do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA, przeznaczonym głównie dla spółek, w których inwestowanie może być związane z wysokim ryzykiem inwestycyjnym. Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu nie stanowi dopuszczenia ani wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA (rynku podstawowym lub równoległym). Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka, jakie niesie ze sobą inwestowanie w instrumenty finansowe notowane w alternatywnym systemie obrotu, a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą, a także, jeżeli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym. Treść niniejszego dokumentu informacyjnego nie była zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA pod względem zgodności informacji w nim zawartych ze stanem faktycznym lub przepisami prawa. Dniem sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego jest 15 września 2011 roku Autoryzowanym Doradcą jest Szczeszek i Wspólnicy sp.k.

2 Dokument Informacyjny Oświadczenie Emitenta

3 Dokument Informacyjny Oświadczenie Autoryzowanego Doradcy

4 Dokument Informacyjny 4 Spis treści 1.1. OŚWIADCZENIE EMITENTA OŚWIADCZENIE AUTORYZOWANEGO DORADCY NAZWA (FIRMA), FORMA PRAWNA, KRAJ SIEDZIBY, SIEDZIBA I ADRES EMITENTA, WRAZ Z NUMERAMI TELEKOMUNIKACYJNYMI, ADRESEM GŁÓWNEJ STRONY INTERNETOWEJ I POCZTY ELEKTRONICZNEJ, IDENTYFIKATOREM WEDŁUG WŁAŚCIWEJ KLASYFIKACJI STATYSTYCZNEJ I NUMEREM WEDŁUG WŁAŚCIWEJ IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ LICZBA, RODZAJ, JEDNOSTKOWA WARTOŚĆ NOMINALNA I OZNACZENIE EMISJI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH WPROWADZANYCH DO OBROTU W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE Przebieg oferty niepublicznej STRESZCZENIE PRAW I OBOWIĄZKÓW Z INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, PRZEWIDZIANYCH ŚWIADCZEŃ DODATKOWYCH NA RZECZ EMITENTA CIĄŻĄCYCH NA NABYWCY, A TAKŻE PRZEWIDZIANYCH W STATUCIE LUB PRZEPISACH PRAWA OBOWIĄZKACH UZYSKANIA PRZEZ NABYWCĘ LUB ZBYWCĘ ODPOWIEDNICH ZEZWOLEŃ LUB OBOWIĄZKU DOKONANIA OKREŚLONYCH ZAWIADOMIEŃ Rodzaje instrumentów finansowych Emitenta wprowadzane do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect Uprzywilejowanie Akcji Emitenta Ograniczenia w obrocie Akcjami Emitenta Ograniczenie wynikające z Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Ograniczenia wynikające z rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o ofercie publicznej OKREŚLENIE PODSTAWY PRAWNEJ EMISJI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH Organ lub osoba uprawniona do podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych Data i forma podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych, z przytoczeniem jej treści OZNACZENIE DAT, OD KTÓRYCH AKCJE UCZESTNICZĄ W DYWIDENDZIE PRAWA WYNIKAJĄCE Z INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH I ZASADY ICH REALIZACJI Prawa majątkowe wynikające z posiadania akcji Prawa korporacyjne (organizacyjne) Określenie podstawowych zasad polityki Emitenta co do wypłaty dywidendy w przyszłości INFORMACJE O ZASADACH OPODATKOWANIA DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z POSIADANIEM I OBROTEM INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI OBJĘTYMI DOKUMENTEM INFORMACYJNYM, W TYM WSKAZANIE PŁATNIKA PODATKU Opodatkowanie dochodów osób prawnych Opodatkowanie dochodów osób fizycznych Opodatkowanie dochodów z dywidendy w stosunku do osób prawnych Opodatkowanie dochodów z dywidendy w stosunku do osób fizycznych Podatek od czynności cywilnoprawnych Podatek od spadków i darowizn Odpowiedzialność płatnika podatku WSKAZANIE OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH EMITENTEM, AUTORYZOWANEGO DORADCY ORAZ PODMIOTÓW DOKONUJĄCYCH BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH EMITENTA (WRAZ ZE WSKAZANIEM BIEGŁYCH REWIDENTÓW DOKONUJĄCYCH BADANIA) Osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta Autoryzowany Doradca Dane podmiotu dokonującego badania sprawozdania finansowego Emitenta WYNIKI FINANSOWE I STRUKTURA SPRZEDAŻY Podstawowe dane finansowe Struktura sprzedaży CZYNNIKI RYZYKA Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym oraz papierem wartościowym objętym emisją KRÓTKI OPIS HISTORII EMITENTA OGÓLNY ZARYS DZIAŁALNOŚCI EMITENTA Zarys działalności Emitenta, podstawowe produkty i usługi Doradztwo w procesie pozyskania kapitału Pozyskiwanie dotacji unijnych dla przedsiębiorstw Biznes plany, memoranda informacyjne, analizy strategiczne Wyceny, badania due diligence Doradztwo w fuzjach, przejęciach (M&A)... 43

5 Dokument Informacyjny Transakcje typu MBO/LBO oraz sprzedaż przedsiębiorstw Doradztwo przy restrukturyzacjach Inwestycje typu PE/VC w ramach butiku inwestycyjnego Zakres działalności wynikający ze statutu DANE O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 10% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU Akcjonariat przed emisją akcji serii G Akcjonariat po emisji akcji serii G Lock-up OKREŚLENIE RODZAJÓW I WARTOŚCI KAPITAŁÓW (FUNDUSZY) WŁASNYCH EMITENTA ORAZ ZASADY ICH TWORZENIA WSKAZANIE MIEJSCA UDOSTĘPNIENIA OSTATNIEGO UDOSTĘPNIONEGO DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI PUBLICZNEGO DOKUMENTU INFORMACYJNEGO LUB DOKUMENTU INFORMACYJNEGO DLA TYCH SAMYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH LUB INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH TEGO SAMEGO RODZAJU CO TE INSTRUMENTY FINANSOWE ORAZ MIEJSCA UDOSTĘPNIENIA OKRESOWYCH RAPORTÓW FINANSOWYCH EMITENTA, OPUBLIKOWANYCH ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI EMITENTA PRZEPISAMI WSKAZANIE DOKUMENTÓW KORPORACYJNYCH EMITENTA UDOSTĘPNIONYCH DO WGLĄDU DEFINICJE I OBJAŚNIENIA SKRÓTÓW SPIS TABEL I WYKRESÓW... 51

6 Dokument Informacyjny Nazwa (firma), forma prawna, kraj siedziby, siedziba i adres emitenta, wraz z numerami telekomunikacyjnymi, adresem głównej strony internetowej i poczty elektronicznej, identyfikatorem według właściwej klasyfikacji statystycznej i numerem według właściwej identyfikacji podatkowej Tabela 1 Dane Emitenta Firma Forma prawna Spółka akcyjna Kraj siedziby Polska Siedziba i adres Katowice, ul. Kościuszki 43/7 Faks (+48 32) (24h) Telefon (+48 32) do 24 Adres strony internetowej Adres poczty elektronicznej REGON NIP KRS Źródło: Emitent Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu w alternatywnym systemie Na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego wprowadza się do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect: (czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące sto osiemdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Łączna wartość nominalna akcji serii G wprowadzanych do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect wynosi ,20 zł (czterdzieści pięć tysięcy czterysta osiemnaście złotych dwadzieścia groszy). Tabela 2 Kapitał zakładowy przed emisją akcji serii G Akcje Liczba (w szt.) Udział w kapitale zakładowym (%) Liczba głosów Udział w ogólnej liczbie głosów (%) Seria A , ,27 Seria B , ,52 Seria C Seria D Seria E ,15 4,27 0, Seria F , ,71 RAZEM , ,00 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Emitenta 6,15 4,27 0,09 Tabela 3 Kapitał zakładowy po emisji akcji serii G Akcje Liczba (w szt.) Udział w kapitale zakładowym (%) Liczba głosów Udział w ogólnej liczbie głosów (%) Seria A , ,24 Seria B , ,19 Seria C Seria D Seria E ,83 4,05 0, ,83 4,05 0,08 Seria F , ,50 Seria G , ,11 RAZEM , ,00 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Emitenta

7 Dokument Informacyjny Przebieg oferty niepublicznej Aby umożliwić równy dostęp do informacji wszystkim inwestorom zainteresowanym nabywaniem akcji Emitenta na rynku NewConnect w poniższej tabeli przedstawiono podstawowe dane o przebiegu przeprowadzonej oferty niepublicznej. Tabela 4 Dane o przebiegu oferty prywatnej Tryb przeprowadzonej subskrypcji subskrypcja prywatna (private placement) Instrumenty finansowe wprowadzone do obrotu w ASO: rodzaj liczba akcji akcje zwykłe na okaziciela serii G Termin przeprowadzonej subskrypcji czerwca 2011 roku Cena nominalna akcji Cena emisyjna akcji serii G 0,10 zł 0,10 zł Liczba inwestorów, którzy nabyli akcje: 10 Łączne koszty emisji akcji, w tym: Przygotowanie i przeprowadzenie oferty Sporządzenie dokumentu informacyjnego 10 tys. zł 10 tys. zł 0 zł Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Emitenta Wprowadzane do Alternatywnego Systemu Obrotu akcje serii G o łącznej wartości nominalnej ,20 złotych zostały w całości opłacone gotówką Streszczenie praw i obowiązków z instrumentów finansowych, przewidzianych świadczeń dodatkowych na rzecz emitenta ciążących na nabywcy, a także przewidzianych w statucie lub przepisach prawa obowiązkach uzyskania przez nabywcę lub zbywcę odpowiednich zezwoleń lub obowiązku dokonania określonych zawiadomień Rodzaje instrumentów finansowych Emitenta wprowadzane do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect Rodzaje instrumentów finansowych Emitenta wprowadzane do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect: (czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące sto osiemdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego zostanie wprowadzonych do obrotu akcji serii G o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Łączna wartość nominalna akcji serii G wynosi ,20 zł (czterdzieści pięć tysięcy czterysta osiemnaście złotych dwadzieścia groszy). Wymienione powyżej akcje nie są ograniczone co do zbywalności ani uprzywilejowane Uprzywilejowanie Akcji Emitenta Żadne spośród akcji Emitenta nie są uprzywilejowane Ograniczenia w obrocie Akcjami Emitenta Statut nie przewiduje żadnych ograniczeń w obrocie Akcjami Emitenta Ograniczenie wynikające z Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów W art. 13 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów na przedsiębiorców, którzy deklarują zamiar koncentracji, w przypadku gdy łączny obrót na terytorium Polski przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym, poprzedzającym rok

8 Dokument Informacyjny 8 zgłoszenia, przekracza równowartość euro, (dla łącznego światowego obrotu przedsiębiorców równowartość euro) nałożono obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Przy badaniu wysokości obrotu brany jest pod uwagę obrót zarówno przedsiębiorców bezpośrednio uczestniczących w koncentracji, jak i pozostałych przedsiębiorców należących do grup kapitałowych, do których należą przedsiębiorcy bezpośrednio uczestniczący w koncentracji. Wartość euro podlega przeliczeniu na złote według kursu średniego walut obcych ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku kalendarzowego poprzedzającego rok zgłoszenia zamiaru koncentracji. Jak wynika z art. 13 ust. 2 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów obowiązek zgłoszenia dotyczy zamiaru: 1) połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców, 2) przejęcia - poprzez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów lub w jakikolwiek inny sposób - bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad jednym lub więcej przedsiębiorcami przez jednego lub więcej przedsiębiorców, 3) utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy, 4) nabycia przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części przedsiębiorstwa), jeżeli obrót realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej równowartość euro. Zgodnie z art. 14 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji: 1) jeżeli obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, nie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości euro, 2) polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji albo udziałów w celu ich odsprzedaży, jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest prowadzone na własny lub cudzy rachunek inwestowanie w akcje albo udziały innych przedsiębiorców, pod warunkiem, że odsprzedaż ta nastąpi przed upływem roku od dnia nabycia lub objęcia, oraz że: a) instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji albo udziałów, z wyjątkiem prawa do dywidendy, lub b) wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa, jego majątku lub tych akcji albo udziałów, 3) polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez przedsiębiorcę akcji lub udziałów w celu zabezpieczenia wierzytelności, pod warunkiem że nie będzie on wykonywał praw z tych akcji lub udziałów, z wyłączeniem prawa do ich sprzedaży, 4) następującej w toku postępowania upadłościowego, z wyłączeniem przypadków, gdy zamierzający przejąć kontrolę jest konkurentem albo należy do grupy kapitałowej, do której należą konkurenci przedsiębiorcy przejmowanego, 5) przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej. Zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonują: 1) wspólnie łączący się przedsiębiorcy - w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, 2) przedsiębiorca przejmujący kontrolę - w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, 3) wspólnie wszyscy przedsiębiorcy biorący udział w utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy - w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 3 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, 4) przedsiębiorca nabywający część mienia innego przedsiębiorcy - w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 4 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. W przypadku gdy koncentracji dokonuje przedsiębiorca dominujący za pośrednictwem co najmniej dwóch przedsiębiorców zależnych, zgłoszenia zamiaru tej koncentracji dokonuje przedsiębiorca dominujący. W myśl art. 96 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów postępowanie antymonopolowe w sprawach koncentracji powinno być zakończone nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia jego wszczęcia. Do czasu wydania decyzji przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub upływu terminu, w jakim decyzja powinna zostać wydana, przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu, są obowiązani do wstrzymania się od dokonania koncentracji (art. 97 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów). Stosownie do art Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje, w drodze decyzji, zgodę na dokonanie koncentracji w wyniku której konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku. Wydając zgodę na dokonanie koncentracji Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może zobowiązać przedsiębiorcę lub przedsiębiorców zamierzających dokonać koncentracji do spełnienia określonych warunków lub przyjąć ich zobowiązanie, w szczególności do: 1) zbycia całości lub części majątku jednego lub kilku przedsiębiorców,

9 Dokument Informacyjny 9 2) wyzbycia się kontroli nad określonym przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami, w szczególności przez zbycie określonego pakietu akcji lub udziałów, lub odwołania z funkcji członka organu zarządzającego lub kontrolnego jednego lub kilku przedsiębiorców, 3) udzielenia licencji praw wyłącznych konkurentowi. Zgodnie z art. 19 ust. 2 i 3 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów określa w decyzji termin spełnienia warunków oraz nakłada na przedsiębiorcę lub przedsiębiorców obowiązek składania, w wyznaczonym terminie, informacji o realizacji tych warunków. Decyzje w sprawie udzielenia zgody na koncentrację wygasają, jeżeli w terminie 2 lat od dnia ich wydania koncentracja nie została dokonana. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę pieniężną w wysokości nie większej niż 10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym, poprzedzającym rok nałożenia kary, jeżeli przedsiębiorca ten choćby nieumyślnie dokonał koncentracji bez uzyskania jego zgody. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może również nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość do euro, między innymi, jeżeli, choćby nieumyślnie, we wniosku, o którym mowa w art. 23 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, lub w zgłoszeniu zamiaru koncentracji, podał nieprawdziwe dane. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może również nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość do euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu m.in. decyzji wydanych m.in. na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów lub wyroków sądowych w sprawach z zakresu koncentracji. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, nałożyć na osobę pełniącą funkcję kierowniczą lub wchodzącą w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy lub związku przedsiębiorców karę pieniężną w wysokości do pięćdziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia, w szczególności w przypadku, jeżeli osoba ta umyślnie albo nieumyślnie nie zgłosiła zamiaru koncentracji. W przypadku niezgłoszenia zamiaru koncentracji lub w przypadku niewykonania decyzji o zakazie koncentracji, w przypadkach gdy koncentracja została już dokonana, a przywrócenie konkurencji na rynku nie jest możliwe w inny sposób, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, określając termin jej wykonania na warunkach określonych w decyzji, nakazać w szczególności, podział połączonego przedsiębiorcy na warunkach określonych w decyzji, zbycie całości lub części majątku przedsiębiorcy, zbycie udziałów lub akcji zapewniających kontrolę nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami, lub rozwiązanie spółki, nad którą przedsiębiorcy sprawują wspólną kontrolę. Decyzja taka nie może zostać wydana po upływie 5 lat od dnia dokonania koncentracji. W przypadku niewykonania decyzji, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, dokonać podziału przedsiębiorcy. Do podziału spółki stosuje się odpowiednio przepisy art KSH. Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przysługują kompetencje organów spółek uczestniczących w podziale. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może ponadto wystąpić do sądu o unieważnienie umowy lub podjęcie innych środków prawnych zmierzających do przywrócenia stanu poprzedniego. Przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uwzględnia w szczególności okres, stopień oraz okoliczności uprzedniego naruszenia przepisów ustawy Ograniczenia wynikające z rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw Wymogi w zakresie kontroli koncentracji, ograniczające swobodny obrót akcjami, wynikają także z regulacji zawartych w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorców (zwanego dalej Rozporządzeniem w sprawie koncentracji). Rozporządzenie w sprawie koncentracji zawiera uregulowania dotyczące tzw. koncentracji o wymiarze wspólnotowym, a więc obejmujących przedsiębiorstwa i powiązane z nimi podmioty, które przekraczają określone progi obrotu towarami i usługami. Koncentracja przedsiębiorstw posiada wymiar wspólnotowy w następujących przypadkach: a) gdy łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw, uczestniczących w koncentracji, wynosi więcej niż euro, oraz b) gdy łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż euro, chyba że każde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów, przypadających na Wspólnotę, w jednym i tym samym państwie członkowskim. Koncentracja przedsiębiorstw ma wymiar wspólnotowy również w przypadku, gdy; a) łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż euro,

10 Dokument Informacyjny 10 b) w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż euro, c) w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż euro, z czego łączny obrót co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi co najmniej euro, oraz d) łączny obrót, przypadający na Wspólnotę Europejską, każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż euro, chyba że każde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim. Rozporządzenie w sprawie koncentracji obejmuje wyłącznie koncentracje prowadzące do trwałej zmiany struktury własnościowej w przedsiębiorstwie. Koncentracje wspólnotowe podlegają zgłoszeniu do Komisji Europejskiej przed ich ostatecznym dokonaniem, a po: a) zawarciu umowy, b) ogłoszeniu publicznej oferty, lub c) przejęciu większościowego udziału. Zawiadomienia Komisji Europejskiej na podstawie Rozporządzenia w sprawie koncentracji można również dokonać w przypadku, gdy przedsiębiorstwa posiadają wstępny zamiar w zakresie dokonania koncentracji o wymiarze wspólnotowym. Koncentracja wspólnotowa wymaga zgody Komisji Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi Art. 156 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi określa, jakie podmioty obowiązane są do niewykorzystywania informacji poufnej. Zgodnie z postanowieniami tego artykułu są to m.in. osoby posiadające informację poufną w związku z pełnieniem funkcji w organach spółki, posiadaniem w spółce akcji lub udziałów lub w związku z dostępem do informacji poufnej z racji zatrudnienia, wykonywania zawodu, a także stosunku zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze. Są to w szczególności: a) członkowie zarządu, rady nadzorczej, prokurenci lub pełnomocnicy emitenta lub wystawcy, jego pracownicy, biegli rewidenci albo inne osoby pozostające z tym emitentem lub wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, lub b) akcjonariusze spółki publicznej, lub c) osoby zatrudnione lub pełniące funkcje, o których mowa w punkcie a) w podmiocie zależnym lub dominującym wobec emitenta lub wystawcy instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku albo pozostające z tym podmiotem w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, lub d) maklerzy lub doradcy. Do niewykorzystywania informacji poufnej zobowiązane są również osoby, które posiadają informację poufną w wyniku popełnienia przestępstwa oraz osoby, które posiadają informację poufną pozyskaną w sposób inny niż określony powyżej, jeśli wiedziały lub przy dołożeniu należytej staranności mogły się dowiedzieć, że jest to informacja poufna. Art. 156 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi zobowiązuje osoby wymienione powyżej do nieujawniania informacji poufnej oraz do nieudzielania rekomendacji lub nakłaniania innej osoby na podstawie informacji poufnej do nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, których dotyczy ta informacja. Wykorzystywaniem informacji poufnej, zgodnie z art. 156 ust 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, jest nabywanie lub zbywanie, na rachunek własny lub osoby trzeciej, instrumentów finansowych, w oparciu o informację poufną będącą w posiadaniu tej osoby, albo dokonywanie, na rachunek własny lub osoby trzeciej, innej czynności prawnej powodującej lub mogącej powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi, jeżeli instrumenty te są wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu organizowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub są przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do takiego systemu, niezależnie od tego, czy transakcja, której przedmiotem jest dany instrument, jest dokonywana w tym alternatywnym systemie obrotu. Zgodnie z art. 159 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, osoby wymienione w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a nie mogą, w czasie trwania okresu zamkniętego, nabywać lub zbywać na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji emitenta, praw

11 Dokument Informacyjny 11 pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych albo dokonywać, na rachunek własny lub osoby trzeciej, innych czynności prawnych powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi. Zgodnie z art. 159 ust. 1a Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, osoby wymienione w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a nie mogą, w czasie trwania okresu zamkniętego, działając jako organ osoby prawnej, podejmować czynności, których celem jest doprowadzenie do nabycia lub zbycia przez tę osobę prawną, na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych albo podejmować czynności powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi przez tę osobę prawną, na rachunek własny lub osoby trzeciej. Okresem zamkniętym, zgodnie z art. 159 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi jest: 1) okres od wejścia w posiadanie przez osobę fizyczną (wymienioną w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a) informacji poufnej dotyczącej emitenta lub instrumentów finansowych spełniających warunki określone w art. 156 ust. 4, do przekazania tej informacji do publicznej wiadomości; 2) w przypadku raportu rocznego dwa miesiące przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub okres pomiędzy końcem roku obrotowego a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych chyba że osoba fizyczna (wymieniona w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a) nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których sporządzany jest dany raport; 3) w przypadku raportu półrocznego miesiąc przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub okres pomiędzy dniem zakończenia danego półrocza a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych chyba że osoba fizyczna (wymieniona w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a) nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których sporządzany jest dany raport; 4) w przypadku raportu kwartalnego dwa tygodnie przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub okres pomiędzy dniem zakończenia danego kwartału a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych chyba że osoba fizyczna (wymieniona w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a) nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których sporządzany jest dany raport. Zgodnie z art. 159 ust. 1a Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, przepisów ust. 1 i 1a nie stosuje się do czynności dokonywanych: 1) przez podmiot prowadzący działalność maklerską, któremu osoba, o której mowa w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a, zleciła zarządzanie portfelem instrumentów finansowych w sposób wyłączający ingerencję tej osoby w podejmowane na jej rachunek decyzje inwestycyjne albo 2) w wykonaniu umowy zobowiązującej do zbycia lub nabycia akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych zawartej na piśmie z datą pewną przed rozpoczęciem biegu danego okresu zamkniętego, albo 3) w wyniku złożenia przez osobę, o której mowa w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a, zapisu w odpowiedzi na ogłoszone wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej, albo 4) w związku z obowiązkiem ogłoszenia przez osobę, o której mowa w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a, wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej, albo 5) w związku z wykonaniem przez dotychczasowego akcjonariusza emitenta prawa poboru, albo 6) w związku z ofertą skierowaną do pracowników lub osób wchodzących w skład statutowych organów emitenta, pod warunkiem że informacja na temat takiej oferty była publicznie dostępna przed rozpoczęciem biegu danego okresu zamkniętego. Osoby wchodzące w skład organów zarządzających lub nadzorczych emitenta albo będące prokurentami, inne osoby pełniące w strukturze organizacyjnej emitenta funkcje kierownicze, które posiadają stały dostęp do informacji poufnych dotyczących bezpośrednio lub pośrednio tego emitenta oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji wywierających wpływ na jego rozwój i perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej, są obowiązane do przekazywania Komisji Nadzoru Finansowego oraz temu emitentowi informacji o zawartych przez te osoby oraz osoby blisko z nimi powiązane, o których mowa w art. 160 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, na własny rachunek, transakcjach nabycia lub zbycia akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych powiązanych z tymi papierami wartościowymi, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku. Zakazy i wymogi, dotyczące informacji poufnych i okresów zamkniętych określone w art Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w tym wynikające z przepisów wydanych na podstawie art. 160 ust. 5, mają zastosowanie

12 Dokument Informacyjny 12 w przypadkach określonych w art. 39 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi tj. m.in. do instrumentów finansowych wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (czyli także do akcji notowanych na rynku NewConnect) Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o ofercie publicznej Zgodnie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej, każdy: - kto osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33⅓%, 50%,75% albo 90% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, - kto posiadał co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33⅓%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce, a w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33⅓%, 50%, 75% albo 90% lub mniej ogólnej liczby głosów, - kogo dotyczy zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów. jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym Komisję Nadzoru Finansowego oraz spółkę, nie później niż w terminie 4 dni roboczych od dnia, w którym dowiedział się o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się o niej dowiedzieć. Zawiadomienie, o którym mowa powyżej zawiera informacje o: - dacie i rodzaju zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie; - liczbie akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów; - liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów; - informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału - w przypadku gdy zawiadomienie jest składane w związku z osiągnięciem lub przekroczeniem 10% ogólnej liczby głosów; - podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje spółki; - osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie, tj. o podmiotach, w przypadku których osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji przez osobę trzecią, z którą ten podmiot zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu. W przypadku gdy podmiot zobowiązany do dokonania zawiadomienia posiada akcje różnego rodzaju, zawiadomienie, o którym mowa powyżej powinno zawierać także informacje określone w art. 69 ust. 4 pkt 2 i 3 ustawy o ofercie publicznej (tj. informacje o liczbie akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów, a także informacje o liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów) odrębnie dla akcji każdego rodzaju. W przypadku zmiany zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału, należy niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od zaistnienia tej zmiany, poinformować o tym Komisję oraz tę spółkę. Obowiązki określone w art. 69 spoczywają również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w związku z: 1) zajściem innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego; 2) nabywaniem lub zbywaniem instrumentów finansowych, z których wynika bezwarunkowe prawo lub obowiązek nabycia już wyemitowanych akcji spółki publicznej; 3) pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej. W przypadku, o którym mowa w pkt 2 powyżej, zawiadomienie, o którym mowa w art. 69 ust. 1, zawiera również informacje o: 1) liczbie głosów oraz procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów jaką posiadacz instrumentu finansowego osiągnie w wyniku nabycia akcji; 2) dacie lub terminie, w którym nastąpi nabycie akcji; 3) dacie wygaśnięcia instrumentu finansowego.

13 Dokument Informacyjny 13 Obowiązki określone w art. 69 powstają również w przypadku, gdy prawa głosu są związane z papierami wartościowymi stanowiącymi przedmiot zabezpieczenia; nie dotyczy to sytuacji, gdy podmiot, na rzecz, którego ustanowiono zabezpieczenie, ma prawo wykonywać prawo głosu i deklaruje zamiar wykonywania tego prawa - w takim przypadku prawa głosu uważa się za należące do podmiotu, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie. Akcjonariusz nie może wykonywać prawa głosu z akcji spółki publicznej będących przedmiotem czynności prawnej lub innego zdarzenia prawnego powodującego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów, jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie tego progu nastąpiło z naruszeniem obowiązku zawiadomienia, określonego w ww. art. 69 Ustawy o ofercie publicznej. W przypadku naruszenia tego obowiązku prawo głosu z takich akcji nie jest uwzględniane przy obliczaniu wyniku głosowania nad uchwałami Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (art. 89 ust. 1 pkt 1 i ust. 3). Zgodnie z art. 87 obowiązki dotyczące zawiadomienia spoczywają odpowiednio: 1) również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony w ustawie próg ogólnej liczby głosów w związku z nabywaniem lub zbywaniem kwitów depozytowych wystawionych w związku z akcjami spółki publicznej; 2) na funduszu inwestycyjnym - również w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji łącznie przez: a) inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych, b) inne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzane przez ten sam podmiot; 3) również na podmiocie, w przypadku którego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji: a) przez osobę trzecią w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz tego podmiotu, z wyłączeniem akcji nabytych w ramach wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, b) w ramach wykonywania czynności polegających na zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych - w zakresie akcji wchodzących w skład zarządzanych portfeli papierów wartościowych, z których podmiot ten, jako zarządzający, może w imieniu zleceniodawców wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu, c) przez osobę trzecią, z którą ten podmiot zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu; 4) również na pełnomocniku, który w ramach reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu został upoważniony do wykonywania prawa głosu z akcji spółki publicznej, jeżeli akcjonariusz ten nie wydał wiążących pisemnych dyspozycji co do sposobu głosowania; 5) również łącznie na wszystkich podmiotach, które łączy pisemne lub ustne porozumienie dotyczące nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki wobec spółki, chociażby tylko jeden z tych podmiotów podjął lub zamierzał podjąć czynności powodujące powstanie tych obowiązków; 6) na podmiotach, które zawierają porozumienie, o którym mowa w pkt 5, posiadając akcje spółki publicznej, w liczbie zapewniającej łącznie osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach. Obowiązki wskazane wyżej powstają również w przypadku, gdy prawa głosu są związane z papierami wartościowymi zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w podmiocie, który może nimi rozporządzać według własnego uznania. W przypadkach, o których mowa w pkt 5 i 6 powyżej, obowiązki zawiadomienia mogą być wykonywane przez jedną ze stron porozumienia, wskazaną przez strony porozumienia. Istnienie porozumienia, o którym mowa w pkt 5 powyżej, domniemywa się w przypadku posiadania akcji spółki publicznej przez: 1) małżonków, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwo oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu, jak również osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki i kurateli; 2) osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym; 3) mocodawcę lub jego pełnomocnika, niebędącego firmą inwestycyjną, upoważnionego do dokonywania na rachunku papierów wartościowych czynności zbycia lub nabycia papierów wartościowych; 4) jednostki powiązane w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Do liczby głosów, która powoduje powstanie obowiązków określonych powyżej: 1) po stronie podmiotu dominującego - wlicza się liczbę głosów posiadanych przez jego podmioty zależne;

14 Dokument Informacyjny 14 2) po stronie pełnomocnika, który został upoważniony do wykonywania prawa głosu zgodnie z pkt 4 - wlicza się liczbę głosów z akcji objętych pełnomocnictwem; 3) wlicza się liczbę głosów z wszystkich akcji, nawet jeżeli wykonywanie z nich prawa głosu jest ograniczone lub wyłączone z mocy statutu, umowy lub przepisu prawa. Obowiązki dotyczące nabywania znacznych pakietów akcji wskazane w art ustawy o ofercie publicznej, czyli: a) nabycie akcji spółki publicznej w liczbie powodującej zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów o więcej niż: - 10% ogólnej liczby głosów - w okresie krótszym niż 60 dni, przez podmiot, którego udział w ogólnej liczbie głosów w tej spółce wynosi mniej niż 33% - 5% ogólnej liczby głosów - w okresie krótszym niż 12 miesięcy, przez akcjonariusza, którego udział w ogólnej liczbie głosów w tej spółce wynosi co najmniej 33% wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę tych akcji w liczbie nie mniejszej niż odpowiednio 10% lub 5% ogólnej liczby głosów; b) przekroczenie 33% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji tej spółki w liczbie zapewniającej osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów, z wyjątkiem przypadku, gdy przekroczenie 33% ogólnej liczby głosów ma nastąpi w wyniku ogłoszenia wezwania, o którym mowa w pkt c; c) przekroczenie 66% ogólnej liczby głosów w spółce wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji tej spółki; nie powstają w przypadku nabycia akcji spółki, której akcje wprowadzone są wyłącznie do alternatywnego systemu obrotu. Zgodnie z art. 75 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej akcje obciążone zastawem, do chwili jego wygaśnięcia, nie mogą być przedmiotem obrotu, z wyjątkiem przypadku, gdy nabycie tych akcji następuje w wykonaniu umowy o ustanowienie zabezpieczenia finansowego w rozumieniu ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych (Dz. U. Nr 91, poz. 871, z 2005 r. Nr 83, poz. 719 i Nr 183, poz oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 341). Do akcji tych stosuje się tryb postępowania określony w przepisach wydanych na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi Określenie podstawy prawnej emisji instrumentów finansowych Organ lub osoba uprawniona do podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych Organem uprawnionym do podjęcia decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego (w tym poprzez emisję nowych akcji) Emitenta jest Walne Zgromadzenie (art k.s.h.) Data i forma podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych, z przytoczeniem jej treści Dnia 14 czerwca 2011 roku Zarząd Spółki, w związku z Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 kwietnia 2009 roku oraz 7a Statutu, podjął uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji. Zarząd Spółki postanowił podwyższyć kapitał zakładowy o kwotę ,20 złotych (czterdzieści pięć tysięcy czterysta osiemnaście złotych dwadzieścia groszy) w drodze emisji (czterystu pięćdziesięciu czterech tysięcy stu osiemdziesięciu dwóch) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Akcje zostały zaoferowane w ramach subskrypcji prywatnej osobom w ramach programu lojalnościowego (inwestorom emisji private placement przed debiutem, którzy w okresie od dnia debiutu do końca 2010 roku nie sprzedali akcji) oraz motywacyjnego (pracownikom Spółki z wyłączeniem Zarządu), a także członkom Zarządu Spółki w ramach programu premiowego za realizację wyników za rok obrotowy Poniżej przedstawiono treść ww. uchwały Zarządu Spółki, regulaminu programu motywacyjnego, programu lojalnościowego oraz programu premiowego.

15 Dokument Informacyjny 15

16 Dokument Informacyjny 16

17 Dokument Informacyjny Regulamin Programu Motywacyjnego Uchwała Zarządu Spółki określająca zasady oferowania akcji w ramach programu motywacyjnego (Regulamin Programu Motywacyjnego). Uchwała nr 1 z dnia r. (z późn. zm. 1 ) Zarządu GoAdvisers SA z siedzibą w Katowicach Zarząd Spółki, w związku 7a Statutu Spółki, realizując umocowanie do podwyższenia kapitału w ramach kapitału docelowego i zaoferowania akcji pracownikom i współpracownikom Spółki w ramach Programu Motywacyjnego podejmuje następującą Uchwałę: REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO 1. Niniejszy regulamin określa zasady oferowania niektórym pracownikom i współpracownikom spółki (dalej jako Spółka). Zasady, o których mowa w zdaniu poprzedzającym zwane będą dalej Programem Motywacyjnym. a. Programem Motywacyjnym objęci są Pracownicy i Współpracownicy Spółki, którzy są pracownikami i współpracownikami Spółki co okres najmniej 12 miesięcy; b. Pracownikiem Spółki jest osoba będąca w stosunku pracy ze Spółką i wykonująca działania operacyjne oraz administracyjne w Spółce; c. Współpracownikiem Spółki jest osoba współpracująca ze Spółka na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło, bądź innej umowy handlowej i świadcząca usługi istotne z punktu widzenia działalności Spółki; d. Uprawnionymi do objęcia akcji w ramach Programu Motywacyjnego są również osoby, które w okresie 15 miesięcy przed datą podwyższenia kapitału byli przez co najmniej 12 miesięcy Pracownikami, bądź Współpracownikami Spółki, bez względu na rozkład w czasie danego stosunku umownego. e. Zarząd Spółki ma prawo według uznania zaoferować i dokonać przydziału akcji Pracownikom i Współpracownikom spośród osób spełniających kryteria Programu Motywacyjnego, uwzględniając przy tym charakter oraz przebieg pracy danej osoby. 2. Akcje w ramach Programu Motywacyjnego oferowane będą w następujących liczbach i terminach: 1 Uchwała nr 1 z dnia 11 stycznia 2010 r. Zarządu GoAdvisers SA z siedzibą w Katowicach zmieniająca brzmienie pkt 6 Regulaminu Programu Motywacyjnego.

18 Dokument Informacyjny 18 a. Do dnia 30 września 2009 roku akcji na okaziciela o wartości emisyjnej równej wartości nominalnej i wynoszącej 0,1 zł (dziesięć groszy) zostanie zaoferowanych Zarządowi Spółki; b. Do dnia 30 września 2009 roku akcji na okaziciela o wartości emisyjnej równej wartości nominalnej i wynoszącej 0,1 zł (dziesięć groszy) zostanie zaoferowanych Pracownikom i Współpracownikom Spółki; c. Do dnia 30 września 2010 roku akcji na okaziciela o wartości emisyjnej równej wartości nominalnej i wynoszącej 0,1 zł (dziesięć groszy) zostanie zaoferowanych Pracownikom i Współpracownikom Spółki; d. Do dnia 30 września 2011 roku akcji na okaziciela o wartości emisyjnej równej wartości nominalnej i wynoszącej 0,1 zł (dziesięć groszy) zostanie zaoferowanych Pracownikom i Współpracownikom Spółki; 3. Akcje nowej emisji zostaną pokryte wkładem pieniężnym, w terminie określonym w umowie objęcia akcji; 4. Pracownicy i Współpracownicy Spółki biorący udział w Programie Motywacyjnym nie są zobowiązani do obejmowania akcji Spółki; 5. Zarząd Spółki w odrębnych uchwałach wskaże terminy oraz miejsce składania dokumentacji, o których mowa w punkcie 2 lit. e niniejszego regulaminu oraz określi harmonogram emisji akcji w ramach Programu Motywacyjnego. 6. Pracownicy i Współpracownicy Spółki objęci Programem Motywacyjnym nie sprzedadzą swoich akcji przez okres 6 miesięcy od daty złożenia przez Zarząd Spółki oświadczenia o objęciu akcji oferowanych w ramach podwyższenia kapitału. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Zarządu Spółki określająca zasady oferowania akcji w ramach Programu Motywacyjnego zmieniającą zasady programu w zakresie, który nie został zrealizowany do dnia jej powzięcia, tj. do dnia r. Uchwała nr 1 z dnia r. Zarządu GoAdvisers SA z siedzibą w Katowicach Zarząd Spółki, w związku z podjęciem uchwały nr 1 z dnia r. w sprawie zasad programu motywacyjnego oraz w związku ze zmianą harmonogramu emisji akcji motywacyjnych, jak i też w związku z szybkim rozwojem spółki i podyktowaną tym koniecznością rozszerzenia zatrudnienia, podejmuje następującą Uchwałę w sprawie nowych zasad Programu Motywacyjnego: 1 REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO 1. Niniejszy regulamin określa zasady oferowania niektórym pracownikom i współpracownikom spółki (dalej jako Spółka). Zasady, o których mowa w zdaniu poprzedzającym zwane będą dalej Programem Motywacyjnym. a. Programem Motywacyjnym objęci są Pracownicy i Współpracownicy Spółki, którzy są pracownikami i współpracownikami Spółki co okres najmniej 12 miesięcy; b. Pracownikiem Spółki jest osoba będąca w stosunku pracy ze Spółką i wykonująca działania operacyjne oraz administracyjne w Spółce; c. Współpracownikiem Spółki jest osoba współpracująca ze Spółka na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło, bądź innej umowy handlowej i świadcząca usługi istotne z punktu widzenia działalności Spółki; d. Uprawnionymi do objęcia akcji w ramach Programu Motywacyjnego są również osoby, które w okresie 15 miesięcy przed datą podwyższenia kapitału byli przez co najmniej 12 miesięcy Pracownikami, bądź Współpracownikami Spółki, bez względu na rozkład w czasie danego stosunku umownego oraz Pracownicy i Współpracownicy szczególnie ważni dla rozwoju i działalności Spółki, którzy zatrudnieni w niej byli krócej, niż 12 miesięcy. e. Zarząd Spółki ma prawo według uznania zaoferować i dokonać przydziału akcji Pracownikom i Współpracownikom spośród osób spełniających kryteria Programu Motywacyjnego, uwzględniając przy tym charakter oraz przebieg pracy danej osoby. 2. Akcje w ramach Programu Motywacyjnego oferowane będą w następujących liczbach i terminach: a. Do dnia 30 czerwca 2011 roku akcji na okaziciela o wartości emisyjnej równej wartości nominalnej i wynoszącej 0,1 zł (dziesięć groszy) zostanie zaoferowanych Pracownikom i Współpracownikom Spółki. 3. Akcje nowej emisji zostaną pokryte wkładem pieniężnym, w terminie określonym w umowie objęcia akcji; 4. Pracownicy i Współpracownicy Spółki biorący udział w Programie Motywacyjnym nie są zobowiązani do obejmowania akcji Spółki; 5. Zarząd Spółki w odrębnych uchwałach wskaże terminy oraz miejsce składania dokumentacji niezbędnej do realizacji Programu Motywacyjnego oraz określi harmonogram emisji akcji w ramach Programu Motywacyjnego.

19 Dokument Informacyjny Pracownicy i Współpracownicy Spółki objęci Programem Motywacyjnym nie sprzedadzą swoich akcji przez okres 24 miesięcy od daty złożenia przez Zarząd Spółki oświadczenia o objęciu akcji oferowanych w ramach podwyższenia kapitału. 2 Niniejsza uchwała zmienia zasady Programu Motywacyjnego w zakresie, który nie został zrealizowany do dnia jej powzięcia, tj. do dnia r. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Regulamin Programu Lojalnościowego Uchwała Zarządu Spółki określająca zasady oferowania akcji bonusowych w ramach programu lojalnościowego (Regulamin Programu Lojalnościowego). Uchwała nr 1 z dnia r. Zarządu GoAdvisers SA z siedzibą w Katowicach Zarząd Spółki, w związku podjęciem Uchwały nr 7 z dnia 15 grudnia 2008 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia w sprawie zmiany statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki, realizując umocowanie do określenia warunków programu lojalnościowego, o którym mowa w ww. Uchwale podejmuje następującą Uchwałę: REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO 1. Niniejszy regulamin określa zasady oferowania niektórym akcjonariuszom akcji spółki (dalej jako Spółka). Zasady, o których mowa w zdaniu poprzedzającym zwane będą dalej Programem Lojalnościowym. 2. Programem Lojalnościowym objęte są osoby fizyczne, prawne, a także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (dalej jako Akcjonariusze), które: a. Nabyły w obrocie pierwotnym (private placement) akcje serii C Spółki w liczbie, co najmniej 20 sztuk; b. Najpóźniej do dnia pierwszego dnia notowań w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect zadeklarują Spółce chęć uczestnictwa w Programie Lojalnościowym deklarując i wykazując stan posiadania akcji Spółki; c. Do dnia 31 grudnia 2009 r. nie sprzedadzą, ani w inny sposób nie zbędą posiadanych akcji Spółki zbycie akcji Spółki może jednak nastąpić w drodze sukcesji generalnej lub; d. Do dnia 31 grudnia 2010 r. nie sprzedadzą, ani w inny sposób nie zbędą posiadanych akcji Spółki zbycie akcji Spółki może jednak nastąpić w drodze sukcesji generalnej; e. W terminach przewidzianych w niniejszym regulaminie wykażą w sposób wiarygodny fakt nieprzerwanego posiadania zdeklarowanej początkowo liczby akcji Spółki do dnia, o którym mowa w pkt 2 lit. c niniejszego regulaminu albo, do dnia, o którym mowa w pkt 2 lit. d niniejszego regulaminu w szczególności poprzez przedstawienie Spółce dokumentu potwierdzającego lock-up akcji w okresie wymaganym dla uczestnictwa w Programie Lojalnościowym; 3. Akcjonariuszom spełniającym warunki opisane powyżej Spółka zaoferuje akcje nowej emisji wyemitowane na podstawie 7a Statutu Spółki (kapitał docelowy) na następujących zasadach: a. Na każde pełne 20 akcji Spółki spełniających wymagania, o których mowa w punkcie 2 lit. a, b i e niniejszego regulaminu Spółka zaoferuje Akcjonariuszowi 1 akcję nowej emisji jeżeli akcje będą w posiadaniu Akcjonariusza od dnia nabycia w obrocie pierwotnym do dnia o którym mowa w pkt 2 lit. c niniejszego regulaminu; b. Na każde pełne 20 akcji Spółki spełniających wymagania, o których mowa w punkcie 2 lit. a, b i e niniejszego regulaminu Spółka zaoferuje Akcjonariuszowi 1 akcję nowej emisji jeżeli akcje będą w posiadaniu Akcjonariusza od dnia nabycia w obrocie pierwotnym do dnia o którym mowa w pkt 2 lit. d niniejszego regulaminu; c. Uprawnienia, o których mowa w pkt 3 lit. a i b niniejszego regulaminu nie wyłączają się na wzajem. d. Akcje nowej emisji będą oferowane Akcjonariuszom po cenie odpowiadającej ich wartości nominalnej; e. Akcje nowej emisji zostaną pokryte wkładem pieniężnym, w terminie określonym w umowie objęcia akcji;

20 Dokument Informacyjny 20 f. Akcjonariusze biorący udział w Programie Lojalnościowym nie są zobowiązani do obejmowania akcji Spółki; g. Zarząd Spółki w odrębnych uchwałach wskaże terminy oraz miejsce składania dokumentacji, o których mowa w punkcie 2 lit. e niniejszego regulaminu oraz określi harmonogram emisji akcji w ramach programu lojalnościowego. Uchwały te podjęte zostaną w pierwszym kwartale odpowiednio 2010 i 2011 roku. 4. Spółka w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w 7a Statutu Spółki wyemituje akcje nowej emisji przeznaczone dla Akcjonariuszy, którzy nabyli uprawnienia, o których mowa w pkt 3 lit. a niniejszego regulaminu do dnia 30 kwietnia 2010 r. i zaoferuje je uprawnionym Akcjonariuszom do dnia 15 maja 2010 r., a Akcjonariusze odpowiedzą na ofertą najpóźniej do dnia 31 maja 2010 r. Akcjonariusze powinni najpóźniej do dnia 31 marca 2010 r. wykazać Spółce fakt spełnienia warunków, o których mowa w pkt 2 niniejszego regulaminu pod rygorem utraty uprawnień do nabycia akcji nowej emisji na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. 5. Spółka w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w 7a Statutu Spółki wyemituje akcje nowej emisji przeznaczone dla Akcjonariuszy, którzy nabyli uprawnienia, o których mowa w pkt 3 lit. b niniejszego regulaminu do dnia 30 kwietnia 2011 r. i zaoferuje je uprawnionym Akcjonariuszom do dnia 15 maja 2011 r., a Akcjonariusze odpowiedzą na ofertą najpóźniej do dnia 31 maja 2011 r. Akcjonariusze powinni najpóźniej do dnia 31 marca 2011 r. wykazać Spółce fakt spełnienia warunków, o których mowa w pkt 2 niniejszego regulaminu pod rygorem utraty uprawnień do nabycia akcji nowej emisji na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem zawieszającym dojścia do skutku debiutu Spółki na rynku NewConnect. W przypadku ziszczenia się warunku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym niniejszą uchwałę uważa się za obowiązującą z mocą wsteczną od dnia jej uchwalenia Zasady Programu Premiowego Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie uchwalenia zasad programu premiowego dla Zarządu Spółki za realizację wyników za rok obrotowy 2010 Uchwała nr 1 z dnia r. Rady Nadzorczej z siedzibą w Katowicach Rada Nadzorcza Spółki (Spółka) niniejszym uchwala zasady programu premiowego dla Zarządu Spółki (Zarząd). 1. Zarząd będzie uprawniony do otrzymania premii za realizację wskaźników określonych w niniejszej uchwale. 2. Premia dla Zarządu będzie wypłacona przez Spółkę w formie akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego zgodnie z par. 7a Statutu Spółki. 3. Premia będzie dotyczyła wyników osiągniętych przez Spółkę za rok obrotowy Realizacja wyników określonych w niniejszej uchwale jako podstawa naliczenia premii będzie określana na podstawie raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok Ustala się następujące wskaźniki realizacji wyników za rok obrotowy 2010: a) wartość przychodów ze sprzedaży wzrośnie w stosunku do roku 2009 o co najmniej 40%; b) zysk netto wzrośnie w stosunku do roku 2009 o co najmniej 30%; c) wartość kapitałów własnych Spółki na koniec 2010 roku będzie co najmniej dwukrotnie wyższa w stosunku do stanu na r. 6. Rada Nadzorcza uchwala następujące wysokości premii dla Zarządu: a) w łącznej liczbie (dwieście tysięcy) akcji, w tym (sto dwadzieścia tysięcy) dla Prezesa Zarządu Adama Guza oraz (osiemdziesiąt tysięcy) dla Wiceprezesa Zarządu Bartosza Zalewskiego pod warunkiem zrealizowania dwóch z trzech wskaźników wymienionych w punkcie 5 niniejszej uchwały lub b) w łącznej liczbie (trzysta tysięcy) akcji, w tym (sto osiemdziesiąt tysięcy) dla Prezesa Zarządu Adama Guza oraz (sto dwadzieścia tysięcy) dla Wiceprezesa Zarządu Bartosza Zalewskiego pod warunkiem zrealizowania wszystkich trzech wskaźników wymienionych w punkcie 5 niniejszej uchwały. 7. Uzasadnieniem dla zaproponowanego sposobu premiowania Zarządu jest, w opinii Rady Nadzorczej, istotna korzyść dla Spółki, wynikająca z faktu, iż nie obciąża on wyniku finansowego Spółki oraz nie wpływa na jej przepływy pieniężne. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

21 Dokument Informacyjny Oznaczenie dat, od których akcje uczestniczą w dywidendzie Akcje serii G tożsame są w prawie do dywidendy z akcjami Spółki już znajdującymi się w obrocie. Akcje serii G będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2011 roku Prawa wynikające z instrumentów finansowych i zasady ich realizacji Prawa majątkowe wynikające z posiadania akcji Prawo do udziału w zysku rocznym, tj. prawo do dywidendy (art k.s.h.) Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu dywidendy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia stosownie do art k.s.h. Prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do liczby akcji już posiadanych, tj. prawo poboru (art. 433 k.s.h.) Akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji. W interesie spółki Walne Zgromadzenie może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części. Uchwała Walnego Zgromadzenia wymaga większości co najmniej 4/5 (czterech piątych) głosów. Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji może nastąpić w przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Większość 4/5 głosów nie jest wymagana w przypadku, gdy: uchwała o podwyższeniu kapitału stanowi, że nowe akcje mają być objęte w całości przez instytucję finansową (subemitenta) z obowiązkiem oferowania ich następnie akcjonariuszom celem umożliwienia im wykonania prawa poboru na warunkach określonych w uchwale, uchwała stanowi, że nowe akcje mają być objęte przez subemitenta w przypadku, gdy akcjonariusze, którym służy prawo poboru, nie obejmą części lub wszystkich oferowanych im akcji. Prawo do udziału w majątku Emitenta pozostałym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli w przypadku likwidacji Emitenta. Akcjonariusz ma prawo uczestniczenia w podziale majątku Emitenta w przypadku rozwiązania lub likwidacji, proporcjonalnie do posiadanego udziału w kapitale zakładowym. Prawo do zbywania akcji Emitenta Zgodnie z art k.s.h. akcje Emitenta są zbywalne. Prawo do zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela Zgodnie z 8 pkt 4 Statutu Emitenta, za zgodą Spółki dopuszczalna jest zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela, jednak wyłącznie za zgodą Spółki udzielonej przez Zarząd w formie pisemnej. Prawo do ustanowienia zastawu lub użytkowania na akcjach (art k.s.h.) W okresie, gdy akcje spółki publicznej, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez podmiot uprawniony zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi. Uprzywilejowanie akcji (art k.s.h.) Akcje Spółki nie są uprzywilejowane Prawa korporacyjne (organizacyjne) Prawo do złożenia wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz do złożenia wniosku o umieszczenie w porządku obrad poszczególnych spraw (art k.s.h.) Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia; statut może upoważnić do żądania zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy reprezentujących mniej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego.

22 Dokument Informacyjny 22 Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia. Zgromadzenie podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia zgromadzenia ma ponieść spółka. Akcjonariusze, na żądanie których zostało zwołane zgromadzenie, mogą zwrócić się do sądu rejestrowego o zwolnienie z obowiązku pokrycia kosztów nałożonych uchwałą zgromadzenia. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. Zarząd emitenta jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (art k.s.h.) Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela spółki publicznej zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej spółka ustala na podstawie akcji złożonych w spółce zgodnie z przepisami oraz wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz, na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych udostępnia spółce publicznej wykaz, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia. Jeżeli z przyczyn technicznych wykaz nie może zostać udostępniony w taki sposób, podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych wydaje go w postaci dokumentu sporządzonego na piśmie nie później niż na sześć dni przed datą Walnego Zgromadzenia; wydanie następuje w siedzibie organu zarządzającego podmiotem. Prawo do głosowania na Walnym Zgromadzeniu (art k.s.h.) Akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Prawo do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia (art k.s.h.) Uchwała Walnego Zgromadzenia sprzeczna ze Statutem bądź dobrymi obyczajami i godząca w interes Spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza, może być zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko Spółce powództwa o uchylenie uchwały.

23 Dokument Informacyjny 23 Prawo do wytyczenia powództwa o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia przysługuje Zarządowi, Radzie Nadzorczej oraz poszczególnym członkom tych organów lub akcjonariuszowi, który: głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu (wymóg głosowania nie dotyczy akcji niemej), został bezzasadnie niedopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu, nie był obecny na Walnym Zgromadzeniu, gdy Walne Zgromadzenie zwołane zostało w sposób wadliwy lub podjęto uchwałę w sprawie nieobjętej porządkiem obrad. Powództwo o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia (art. 424 KSH) należy wnieść w terminie miesiąca od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w terminie sześciu miesięcy od dnia powzięcia uchwały. Osobom lub organom spółki wymienionym w art KSH przysługuje prawo do wytoczenia przeciwko spółce powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia sprzecznej z ustawą. Prawo do wniesienia powództwa wygasa z upływem sześciu miesięcy od dnia, w którym uprawniony powziął wiadomość o uchwale, nie później jednak niż z upływem dwóch lat od dnia powzięcia uchwały. Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia spółki publicznej powinno być wniesione w terminie trzydziestu dni od dnia jej ogłoszenia, nie później jednak niż w terminie roku od dnia powzięcia uchwały. Prawo do uzyskania informacji o Spółce w zakresie i w sposób określony przepisami prawa (art k.s.h.) Podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd jest zobowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Zarząd może udzielić informacji na piśmie poza Walnym Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody, z tym, że nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Walnego Zgromadzenia. Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. Członek zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej. Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi. W przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza poza walnym zgromadzeniem wniosku o udzielenie informacji dotyczących spółki, zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie. W dokumentacji przedkładanej najbliższemu walnemu zgromadzeniu, zarząd ujawnia na piśmie informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem wraz z podaniem daty ich przekazania i osoby, której udzielono informacji. Informacje przedkładane najbliższemu walnemu zgromadzeniu mogą nie obejmować informacji podanych do wiadomości publicznej oraz udzielonych podczas walnego zgromadzenia. Prawo do wniesienia powództwa przeciwko członkom władz Emitenta lub innym osobom, które wyrządziły szkodę Emitentowi (art k.s.h.) Jeżeli Emitent nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej mu szkody w terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę, każdy akcjonariusz lub osoba, której służy inny tytuł uczestnictwa w zyskach lub podziale majątku, może wnieść pozew o naprawienie szkody wyrządzonej Emitentowi, a osoby obowiązane do naprawienia szkody nie mogą powoływać się na uchwałę Walnego Zgromadzenia udzielającą im absolutorium ani na dokonane przez Emitenta zrzeczenie się roszczeń o odszkodowanie. Prawo do żądania zbadania przez biegłego określonego zagadnienia związanego z utworzeniem spółki publicznej lub prowadzeniem jej spraw Na podstawie art. 84 Ustawy o Ofercie akcjonariuszom służy prawo do żądania zbadania przez biegłego określonego zagadnienia związanego z utworzeniem spółki publicznej lub prowadzeniem jej spraw. Uchwałę w tym przedmiocie podejmuje Walne Zgromadzenie na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu; jeżeli Walne Zgromadzenie oddali wniosek o wyznaczenie rewidenta do spraw szczególnych, wnioskodawcy mogą wystąpić o wyznaczenie takiego rewidenta do Sądu Rejestrowego w terminie 14 dni od powzięcia uchwały. Prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami (art k.s.h.) Na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nawet gdy Statut przewiduje inny sposób powołania Rady Nadzorczej.

24 Dokument Informacyjny 24 Prawo do żądania, aby spółka handlowa, będąca akcjonariuszem Emitenta udzieliła informacji na piśmie, czy pozostaje ona w stosunku dominacji lub zależności w rozumieniu art. 4 1 pkt 4 k.s.h. wobec określonej spółki handlowej lub spółdzielni, będącej akcjonariuszem Emitenta (art. 6 4 i 5 k.s.h.) Akcjonariusz, wspólnik, członek zarządu albo rady nadzorczej Emitenta ma prawo zwrócić się do spółki handlowej z żądaniem udzielenia informacji na piśmie czy pozostaje ona w stosunku dominacji lub zależności w rozumieniu powyższych przepisów KSH, wobec określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej również akcjonariuszem Emitenta. Akcjonariusz, wspólnik, członek zarządu albo rady nadzorczej Emitenta może żądać również ujawnienia liczby akcji Emitenta lub głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, jakie ta spółka handlowa posiada, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami. Żądanie udzielenia informacji oraz odpowiedzi powinny być złożone na piśmie. Prawo żądania od pozostałych akcjonariuszy sprzedaży wszystkich posiadanych akcji. Prawo do żądania sprzedaży przez pozostałych akcjonariuszy wszystkich posiadanych przez nich akcji przysługuje akcjonariuszowi spółki publicznej, który samodzielnie lub wspólnie z podmiotami od niego zależnymi lub wobec niego dominującymi oraz podmiotami będącymi stronami zawartego z nim porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce (art. 82 Ustawy o Ofercie). Prawo akcjonariusza do żądania wykupu posiadanych przez niego akcji przez innego akcjonariusza, który osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce. Na podstawie art. 83 Ustawy o Ofercie takiemu żądaniu, są zobowiązani zadośćuczynić solidarnie akcjonariusz, który osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzenia, jak również podmioty wobec niego zależne i dominujące, w terminie 30 dni od jego zgłoszenia. Obowiązek nabycia akcji od akcjonariusza spoczywa również solidarnie na każdej ze stron porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie, o ile członkowie tego porozumienia posiadają wspólnie, wraz z podmiotami zależnymi i dominującymi, co najmniej 90% ogólnej liczby głosów. Prawa związane z dokumentacją Emitenta: - prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu księgi akcyjnej (art. 341 k.s.h.), - prawo do otrzymania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta (art. 395 k.s.h.), - prawo do dostępu do informacji i dokumentacji dotyczących Walnego Zgromadzenia wynikające z obowiązku Spółki zamieszczania ich na stronie internetowej (art k.s.h.), - prawo do przeglądania listy akcjonariuszy w lokalu Spółki, prawo do żądania sporządzenia odpisu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, prawo akcjonariusza do żądania przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną (art. 407 k.s.h.), - prawo do przeglądania księgi protokołów Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz prawo do otrzymania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał, prawo do dostępu do wyników głosowań wynikające z obowiązku Spółki zamieszczania ich na stronie internetowej (art. 421 k.s.h.), - prawo do przeglądania dokumentów związanych z połączeniem, podziałem lub przekształceniem Emitenta (art. 505, 540, 561 k.s.h.) Określenie podstawowych zasad polityki Emitenta co do wypłaty dywidendy w przyszłości Intencją Zarządu Emitenta jest reinwestycja wypracowanych środków własnych w takie projekty rozwojowe, opracowane wewnętrznie, które przyniosą Emitentowi stopę zwrotu z zainwestowanego kapitału przewyższającą oczekiwane stopy zwrotu z innych dostępnych na rynku możliwości inwestycyjnych o porównywalnym ryzyku. W ten sposób Zarząd zamierza realizować strategię budowy długoterminowego wzrostu wartości Emitenta dla jego Akcjonariuszy. Uwzględniając powyższe, Zarząd Emitenta nie planuje rekomendować Akcjonariuszom wypłaty dywidendy w okresie najbliższych 3 lat. Zgodnie z 106 ust. 1 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Emitent jest zobowiązany poinformować KDPW o wysokości dywidendy, o dniu ustalenia prawa do dywidendy (określonym w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych jako dzień dywidendy ) oraz terminie wypłaty dywidendy. Zgodnie z 106 ust. 2 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, między dniem ustalenia prawa do dywidendy a dniem wypłaty dywidendy musi upływać co najmniej 10 dni. Wypłata dywidendy będzie następować za pośrednictwem systemu depozytowego KDPW. Wypłata dywidendy przysługującej akcjonariuszom posiadającym zdematerializowane akcje spółki publicznej zgodnie z 112 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, następuje poprzez pozostawienie przez Emitenta do dyspozycji KDPW środków na realizację prawa do dywidendy na wskazanym przez KDPW rachunku pieniężnym lub rachunku bankowym, a następnie rozdzielenie przez KDPW środków otrzymanych od Emitenta na rachunku uczestników KDPW, którzy następnie przekażą je na poszczególne rachunki akcjonariuszy.

25 Dokument Informacyjny 25 Ustalenie terminów wypłaty dywidendy oraz operacja wypłaty dywidendy będzie przeprowadzana zgodnie z regulacjami KDPW ( Szczegółowe zasady działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych Załącznik do uchwały Zarządu KDPW SA nr 179/09 z dnia 15 maja 2009 r. z późn. zm.). Zgodnie z 15 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (Uchwała Nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 1 marca 2007 r., z późn. zm.) emitenci instrumentów finansowych wprowadzonych do obrotu w alternatywnym systemie zobowiązani są informować niezwłocznie Organizatora Alternatywnego Systemu o planach związanych z emitowaniem instrumentów finansowych, o których wprowadzenie do obrotu zamierzają się ubiegać lub wykonywaniem praw z instrumentów już notowanych, jak również o podjętych w tym zakresie decyzjach, oraz uzgadniać z Organizatorem Alternatywnego Systemu te decyzje w zakresie, w którym mogą mieć wpływ na organizację i sposób dokonywania obrotu w alternatywnym systemie Informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem instrumentami finansowymi objętymi dokumentem informacyjnym, w tym wskazanie płatnika podatku Opodatkowanie dochodów osób prawnych Dochodem ze sprzedaży akcji, podlegającym opodatkowaniu, jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym, przy czym przychodem jest kwota otrzymana ze sprzedaży akcji, natomiast kosztem uzyskania przychodu są wydatki poniesione na nabycie tych akcji. Dochód ze sprzedaży akcji jest opodatkowany na zasadach ogólnych i łączy się z dochodami z innych źródeł. Zgodnie z art. 19 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatek wynosi 19% podstawy opodatkowania. Zgodnie z art. 25 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatnicy są obowiązani bez wezwania składać deklarację, według ustalonego wzoru, o wysokości dochodu (straty) osiągniętego od początku roku podatkowego i wpłacać na rachunek urzędu skarbowego zaliczki miesięczne w wysokości różnicy między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące. Podatnicy mogą również deklarować dochód lub stratę w sposób uproszczony, na zasadach określonych w art. 25 ust. 5-6 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zastosowanie stawki podatku, wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo nieodebranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji Opodatkowanie dochodów osób fizycznych Zgodnie z art. 30b ust. 1 i 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu. Dochodem, o którym mowa powyżej, jest: różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 pkt 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14, różnica między sumą przychodów uzyskanych z realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a, różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a, różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1 lub art. 23 ust. 1 pkt 38, różnica pomiędzy wartością nominalną objętych udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1e - osiągnięta w roku podatkowym.

26 Dokument Informacyjny 26 Powyższych przepisów nie stosuje się, jeżeli odpłatne zbycie papierów wartościowych oraz realizacja praw z nich wynikających następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej (art. 30b ust. 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Opisane powyżej zasady opodatkowania stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niezapłacenie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji. Zgodnie z art. 30b ust. 6 po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 1, wykazać dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, w tym również dochody, o których mowa w art. 24 ust. 14, a także dochody z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną i obliczyć należny podatek dochodowy. Zgodnie z art. 45 ust. 1a pkt 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym odrębne zeznania, według ustalonych wzorów, o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu (poniesionej straty) z kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Opodatkowanie dochodów z dywidendy w stosunku do osób prawnych Zgodnie z art. 22 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatek dochodowy od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach, w tym także: dochodu z umorzenia akcji, dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia akcji na rzecz spółki w celu umorzenia tych akcji, wartości majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej, dochodu przeznaczonego na podwyższenie kapitału zakładowego, dochodu stanowiącego równowartość kwot przekazanych na ten kapitał z innych kapitałów osoby prawnej podlega zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu w wysokości 19% uzyskanego przychodu. Zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; uzyskującym dochody (przychody) jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania; spółka, uzyskująca dochody (przychody) posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% akcji w kapitale emitenta; odbiorcą dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka, o której mowa w pkt 2, albo położony poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład spółki, o której mowa w pkt 2. Zwolnienie to ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z tytułu udziału w zysku osoby prawnej posiada akcje w spółce wypłacającej te należności (nie mniej niż 10%) nieprzerwanie przez okres dwóch lat. Zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania akcji, upływa po dniu uzyskania tych dochodów. Zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej w ust. 4 pkt 3, przez spółkę uzyskującą dochody (przychody) z tytułu udziału w zysku osoby prawnej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upływa po dniu uzyskania tych dochodów (przychodów). W przypadku niedotrzymania warunku posiadania akcji (w wysokości 10% akcji w kapitale zakładowym) nieprzerwanie przez okres dwóch lat, spółka uzyskująca dochody (przychody) będzie zobowiązana do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, w wysokości 19% przychodów w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osoba prawna utraciła prawo do zwolnienia. Odsetki nalicza się od następnego dnia po dniu, w którym osoba prawna po raz pierwszy skorzystała ze zwolnienia.

27 Dokument Informacyjny 27 Powyższe zasady stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych spółki, które dokonują wypłat należności z tytułu przychodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, są obowiązane, jako płatnicy, pobierać, w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji. W razie przeznaczenia dochodu na podwyższenie kapitału zakładowego, spółka pobiera podatek w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu rejestrowego o dokonaniu wpisu o podwyższeniu kapitału zakładowego. Spółka przekazuje kwotę podatku w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek, na rachunek Urzędu Skarbowego, którym kieruje Naczelnik Urzędu Skarbowego właściwy według siedziby podatnika, a w przypadku podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej - na rachunek Urzędu Skarbowego, którym kieruje Naczelnik Urzędu Skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. Płatnicy są obowiązani przesłać Urzędowi Skarbowemu deklarację o pobranym podatku, sporządzoną według ustalonego wzoru Opodatkowanie dochodów z dywidendy w stosunku do osób fizycznych Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od uzyskanych dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy. Dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepisy dotyczące opodatkowania dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Płatnicy przekazują kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) na rachunek Urzędu Skarbowego, którym kieruje Naczelnik Urzędu Skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną według siedziby lub miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. W terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy są zobowiązani przesłać do Urzędu Skarbowego, którym kieruje Naczelnik Urzędu Skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną według siedziby lub miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru Podatek od czynności cywilnoprawnych Art. 9 pkt 9 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stanowi, iż zwolniona jest od podatku od czynności cywilnoprawnych sprzedaż praw majątkowych, będących instrumentami finansowymi: a) firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym, b) dokonywana za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych, c) dokonywana w ramach obrotu zorganizowanego, d) dokonywana poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firmy inwestycyjne, jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu zorganizowanego, w rozumieniu przepisów ustawy o obrocie, a zatem także w ramach obrotu na rynku NewConnect. Nie podlegają temu podatkowi także transakcje, których przynajmniej jedna strona jest na podstawie odrębnych przepisów opodatkowana w związku z taką transakcją podatkiem od towarów i usług. W przypadku, gdy żadna z ww. sytuacji nie wystąpi sprzedaż akcji będzie opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych (stawka podatku wyniesie 1%). W przypadku, gdy akcje wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu zbywane są bez korzystania z pośrednictwa podmiotów prowadzących przedsiębiorstwa maklerskie, stawka podatku od

28 Dokument Informacyjny 28 czynności cywilnoprawnych od takiej transakcji wynosi 1%. W terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego należy uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych oraz złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych. Obowiązek podatkowy, w myśl art. 4 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym Podatek od spadków i darowizn Zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn, nabycie przez osoby fizyczne w drodze spadku lub darowizny, praw majątkowych, w tym również praw związanych z posiadaniem papierów wartościowych, podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, jeżeli: - w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny spadkobierca lub obdarowany był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub - prawa majątkowe dotyczące papierów wartościowych są wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wysokość stawki podatku od spadków i darowizn jest zróżnicowana i zależy od rodzaju pokrewieństwa lub powinowactwa albo innego osobistego stosunku pomiędzy spadkobiercą i spadkodawcą, albo pomiędzy darczyńcą i obdarowanym. Stopień pokrewieństwa zostaje ustalony w oparciu o art. 14 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Stopień pokrewieństwa zostaje ustalony w oparciu o art. 14 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Ponadto, zgodnie z art. 4a tej samej ustawy, małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha zostali zwolnieni od przedmiotowego podatku. Zwolnienie to jest obwarowane jednak określonymi przepisami związanymi z obowiązkami informacyjnymi. Ponadto, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 105 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolny od podatku dochodowego jest dochód uzyskany ze zbycia akcji (udziałów) otrzymanych w drodze spadku albo darowizny w części odpowiadającej kwocie zapłaconego podatku od spadków i darowizn Odpowiedzialność płatnika podatku Zgodnie z brzmieniem art ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. nr 8,poz. 60 ze zm.) płatnik, który nie wykonał ciążącego na nim obowiązku obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu - odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony. Płatnik odpowiada za te należności całym swoim majątkiem. Odpowiedzialność ta jest niezależna od woli płatnika. Przepisów o odpowiedzialności płatnika nie stosuje się wyłącznie w przypadku, jeżeli odrębne przepisy stanowią inaczej, albo jeżeli podatek nie został pobrany z winy Rzeczypospolitej Polskiej Wskazanie osób zarządzających Emitentem, Autoryzowanego Doradcy oraz podmiotów dokonujących badania sprawozdań finansowych emitenta (wraz ze wskazaniem biegłych rewidentów dokonujących badania) Osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta Tabela 5 Osoby zarządzające Emitentem Lp. Imię Nazwisko Zajmowane stanowisko 1. Adam Guz Prezes Zarządu 2. Bartosz Zalewski Wiceprezes Zarządu Źródło: Tabela 6 Osoby nadzorujące Emitenta Lp. Imię Nazwisko Zajmowane stanowisko 1. Piotr Szczeszek Przewodniczący Rady Nadzorczej 2. Katarzyna Dolipska-Guz Członek Rady Nadzorczej 3. Agnieszka Brąszewska-Zalewska Członek Rady Nadzorczej 4. Grzegorz Drozdowski Członek Rady Nadzorczej 5. Maciej Piwowski Członek Rady Nadzorczej Źródło:

29 Dokument Informacyjny Autoryzowany Doradca Tabela 7 Dane Autoryzowanego Doradcy Firma Nazwa skrócona Siedziba Adres siedziby Faks Telefon Adres poczty elektronicznej Strona internetowa Szczeszek i Wspólnicy Spółka komandytowa Szczeszek i Wspólnicy sp.k. Warszawa, Polska Warszawa, ul. Sienna 55 lok. 12 (+48 22) (+48 22) Źródło: Szczeszek i Wspólnicy sp.k. Tabela 8 Osoby zarządzające Autoryzowanym Doradcą Lp. Imię Nazwisko Zajmowane stanowisko 1. Piotr Szczeszek Partner Zarządzający 2. Grzegorz Drozdowski Partner Zarządzający Źródło: Szczeszek i Wspólnicy sp.k Dane podmiotu dokonującego badania sprawozdania finansowego Emitenta Podmiotem uprawnionym do badania sprawozdania finansowego spółki za 2010 rok był Zespół Rewidentów Księgowych ADVISOR spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Gliwickiej 4/7 podmiot ten został wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdania finansowego pod numerem W imieniu podmiotu działała Pani Teresa Choroszyńska biegły rewident, wpisana na listę osób uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 6772/6193. Podmiot zajmujący się badaniem sprawozdań spółki został wybrany zgodnie z przepisami prawa, a Pani Teresa Choroszyńska, dokonująca badania sprawozdań finansowych spółki spełnia warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Wyniki finansowe i struktura sprzedaży Podstawowe dane finansowe Tabela 9 Wybrane dane finansowe Emitenta Wybrane dane finansowe (w tys. zł) * Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i usług 825,0 865, ,2 538,8 Wynik na działalności operacyjnej -410,8-216,0-240,7-420,4 Kapitał z aktualizacji wyceny 6 633,8 0,0 800,6 770,6 Zysk netto 29, , ,6-855,5 Aktywa razem , , , ,3 Aktywa trwałe 3 422, , , ,1 Aktywa obrotowe 7 645, , , ,2 Zobowiązania długoterminowe 0,0 0,0 116,4 116,4 Zobowiązania krótkoterminowe 2 832,5 971, ,3 813,5 Kapitał własny 8 230, , , ,3 Wskaźnik wzrostu kapitałów własnych 170% -50% 142% -9% Wskaźnik rentowności netto 3,6% 177% 166% -159% Wskaźnik ogólnej płynności 2,70 4,25 6,75 7,3 Wskaźnik ogólnego zadłużenia 0,26 0,33 0,11 0,09 Źródło:

30 Dokument Informacyjny 30 * Wyniki historyczne za rok 2008 dotyczą podmiotu GoAdvisers Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Sposób wyliczenia wskaźników analizy finansowej, przedstawionych w powyższej tabeli: wskaźnik wzrostu kapitałów własnych = kapitał własny w roku t /kapitał własny w roku t+1 1 (obliczanie dynamiki) wskaźnik rentowności netto = zysk netto/przychody ze sprzedaży wskaźnik ogólnej płynności = majątek obrotowy/zobowiązania bieżące wskaźnik ogólnego zadłużenia = zobowiązania i rezerwy na zobowiązania/aktywa razem Struktura sprzedaży Strukturę przychodów ze sprzedaży w 2009 i 2010 roku przedstawia tabela 10. Tabela 10 Struktura sprzedaży w 2010 i 2009 roku Wyszczególnienie 2010 udział % 2009 udział % zmiana r/r Przychody ogółem ,00 100,0% ,11 100,0% 354,5% Sprzedaż usług, w tym: ,35 24,7% ,90 66,6% 68,1% - dotacje z UE 4 000,00 0,3% ,00 51,3% -99,1% - autoryzowane doradztwo ,67 55,3% ,00 18,1% 398,3% - pozostałe usługi doradcze ,00 42,3% ,00 25,3% 195,4% - inne ,68 2,1% ,90 5,4% -41,3% Sprzedaż inwestycji ,65 75,3% ,21 33,4% 926,9% Źródło: Z uwagi na charakter działalności Emitenta, polegającej na inwestowaniu w innowacyjne spółki poprzez nabywanie udziałów/akcji przedsiębiorstw znajdujących się we wczesnej fazie rozwoju i charakteryzujące się wysokim potencjałem wzrostu, osiąga on oprócz przychodów ze sprzedaży związanych z działalnością operacyjną, potencjalne przyszłe zyski ujęte w aktualizacji wartości posiadanych inwestycji. W 2010 roku aktualizacja wartości inwestycji wyniosła 5 190,0 tys. zł. Wartości sprzedaży inwestycji w przychodach ogółem wyniósł w 2010 roku 4 444,8 tys. zł i wzrósł prawie 10-krotnie w stosunku do wartości osiągniętej w 2010 roku. W Tabeli 11 przedstawiono strukturę przychodów ze sprzedaży za pierwsze półrocze 2010 i 2011 roku. Tabela 11 Struktura sprzedaży za pierwsze półrocze 2011 i 2010 roku Wyszczególnienie 6M 2011 udział % 6M 2010 udział % zmiana r/r Przychody ogółem ,63 100,0% ,66 100,0% -7,3% Sprzedaż usług, w tym: ,59 21,7% ,66 29,6% -32,0% - dotacje z UE 5 000,00 0,9% 4 000,00 0,5% 25,0% - autoryzowane doradztwo ,89 91,9% ,67 58,2% 7,4% - pozostałe usługi doradcze ,00 3,2% ,00 38,9% -94,3% - inne ,70 3,9% ,99 2,4% 11,5% Sprzedaż inwestycji ,04 78,3% ,00 70,4% -3,2% Źródło: W strukturze przychodów ze sprzedaży usług największy udział w 2010 roku (55,3%) oraz w pierwszym półroczu 2011 roku (91,9%) miały przychody osiągane z działań w zakresie Autoryzowanego Doradztwa na rynku NewConnect. Zwiększające się przychody z działalności w charakterze Autoryzowanego Doradcy świadczą o konsekwentnym umacnianiu pozycji GoAdvisers wśród Autoryzowanych Doradców na rynku NewConnect i utrzymującym się zainteresowaniu przedsiębiorców tym rynkiem. Do końca pierwszego półrocza 2011 roku GoAdvisers wprowadziła 10 spółek do Alternatywnego Systemu Obrotu, co plasuje ją wśród pięciu najbardziej aktywnych Autoryzowanych Doradców w Polsce. Największy udział w przychodach Spółki na koniec pierwszego półrocza w 2011 roku generują przychody z inwestycji z udziałem wynoszącym 78,3%.

31 Dokument Informacyjny 31 Wykres 1 przedstawia wyniki finansowe osiągnięte przez w latach Wykres 1 Wyniki finansowe osiągnięte przez w latach [Dane w tys. zł] Wynik netto Wynik na działalności inwestycyjnej Przychody ogółem Źródło: Czynniki ryzyka Przed podjęciem decyzji o nabyciu instrumentów finansowych Emitenta (akcji), inwestorzy powinni dokładnie przeanalizować czynniki ryzyka przedstawione w niniejszym Dokumencie Informacyjnym oraz inne informacje na temat przedmiotu i otoczenia działalności Emitenta. Opisane poniżej czynniki ryzyka zostały zidentyfikowane na podstawie dostępnych obecnie danych na temat sytuacji Emitenta i sytuacji na rynku, według najlepszej wiedzy i doświadczeń Emitenta. Czynniki te mogą istotnie wpływać na działalność, sytuację finansową i perspektywy Emitenta, a co za tym idzie mogą wpływać na cenę instrumentów finansowych Emitenta notowanych na rynku NewConnect, w wyniku czego inwestorzy mogą stracić całość lub część zainwestowanych środków. Ze względu na charakter działalności gospodarczej i znaczną ilość parametrów wpływających na tą działalność, w przyszłości mogą pojawić się nowe czynniki ryzyka niemożliwe do przewidzenia na dzień sporządzania Dokumentu Informacyjnego (np. o charakterze losowym) jak również pewne nowe czynniki, obecnie nieistotne, mogą okazać się decydujące dla sukcesu lub braku sukcesu przedsięwzięć Emitenta. Z powyższych względów, inwestycje w instrumenty finansowe Emitenta są odpowiednie dla inwestorów rozumiejących ryzyka związane z inwestycją oraz będących w stanie ponieść ewentualne straty związane z takimi inwestycjami. Działalność oraz plany rozwojowe Emitenta związane są z następującymi czynnikami ryzyka (opisanymi szczegółowa w dalszej części Dokumentu Informacyjnego): 1. Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta, w tym: Ryzyko związane z zasobami ludzkimi, Ryzyko związane z częściową zmiennością wyniku finansowego, Ryzyko związane z działalnością w charakterze Autoryzowanego Doradcy, Ryzyko utraty reputacji, Ryzyko związane z możliwą utratą uprawnień do prowadzenia określonego rodzaju działalności, Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu Emitenta, Ryzyko związane z inwestycjami typu Venture Capital/Private Equity (VC/PE), 2. Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność, w tym: Ryzyko konkurencji, Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną, Ryzyko związane z koniunkturą na rynku giełdowym, Ryzyko zmiennych przepisów prawnych. 3. Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym oraz papierem wartościowym objętym emisją: Ryzyko zawieszenia oraz wykluczenia z obrotu w alternatywnym systemie,

32 Dokument Informacyjny 32 Ryzyko wahań kursu i ograniczonej płynności akcji Emitenta, Ryzyko rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z Autoryzowanym Doradcą, zawieszenia prawa do działania Autoryzowanego Doradcy w alternatywnym systemie lub skreślenia Autoryzowanego Doradcy z listy Autoryzowanych Doradców, Ryzyko związane z możliwością nałożenia na Emitenta przez Komisję Nadzoru Finansowego kar administracyjnych Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta Ryzyko związane z zasobami ludzkimi Ze względu na charakter i specyfikę działalności Emitenta istotne jest utrzymanie personelu o odpowiednich kwalifikacjach, zwłaszcza kadry zarządzającej. Spółka zatrudnia osoby o wysokich kwalifikacjach i posiadające określone doświadczenie, co wynika ze specyfiki branży, gdzie są one istotnymi czynnikami wpływającymi na poziom świadczonych usług. Trudność pozyskania zasobów ludzkich o wysokich kwalifikacjach sprawia, iż utrata części pracowników może poważnie utrudnić funkcjonowanie Emitenta. W celu ograniczania wpływu ryzyka utraty wykwalifikowanej kadry kierowniczej na działalność operacyjną wprowadzony został system motywacyjny umożliwiający jej udział w zyskach Spółki. Polityka zatrudnienia preferuje formy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, zwiększanie poczucia bezpieczeństwa i nastawienie na samorealizację pracowników. Ponadto, pracownicy Emitenta objęci są programem emisji akcji motywacyjnych, co wpływa na zwiększenie lojalności (zmniejszenie fluktuacji), zwiększenie zaangażowania pracowników oraz wzrost wydajności ich pracy Ryzyko związane z częściową zmiennością wyniku finansowego Na przychody Emitenta składają się wynagrodzenia z tytułu usług doradczych o określonej kwocie oraz wynagrodzenia za inne usługi, gdzie jest ono zmienne, uzależnione od wyników przeprowadzonych działań i wypłacane w postaci success fee (wynagrodzenie uzależnione od wyników prowadzonych działań doradczych). Otrzymanie części wynagrodzenia wypłacanego na zasadzie success fee uzależnione jest od trafności prezentowanych prognoz i analiz oraz koniunktury zewnętrznej, na którą Spółka nie ma wpływu. Występuje więc ryzyko nieuzyskania tej części spodziewanych przychodów pomimo poniesienia kosztów związanych z przygotowaniem analiz i prac analitycznych, które muszą być pokryte wyłącznie z części stałej wynagrodzenia. Spółka stara się ograniczać opisane wyżej ryzyko poprzez prowadzenie zróżnicowanej pod względem usługowym działalności doradczej oraz zwiększaniem liczby klientów obsługiwanych na zasadzie stałych umów na usługi doradcze Ryzyko związane z działalnością w charakterze Autoryzowanego Doradcy Jednym z głównych obszarów działalności Emitenta jest działalność w charakterze Autoryzowanego Doradcy na rynku NewConnect. Autoryzowany Doradca jest niezbędnym podmiotem uczestniczącym w procesie wprowadzania akcji Emitenta do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect. Doradca przygotowuje i zatwierdza dokument informacyjny, a także wspomaga funkcjonowanie Spółek na tym rynku w okresie co najmniej jednego roku od dnia pierwszego notowania instrumentów finansowych danej spółki w Alternatywnym Systemie Obrotu. Odpowiedzialność Autoryzowanego Doradcy obejmuje wszystkie informacje zawarte w dokumentach informacyjnych, które zatwierdził, co w konsekwencji oznacza odpowiedzialność za informacje udostępnione przez odrębne podmioty gospodarcze. Rzetelność uzyskanych danych jest każdorazowo badana przez, jednak istnieje zagrożenie zatwierdzenia informacji, która nie opisuje stanu faktycznego w sposób wyczerpujący lub zgodny z prawdą. Ryzyko to jest minimalizowane poprzez staranną selekcję spółek, z którymi podpisywane są umowy na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy oraz przez wnikliwą analizę i obserwację działalności danej spółki w czasie tworzenia dokumentu informacyjnego. Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Emitent zatwierdził jedenaście dokumentów informacyjnych spółek wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect Ryzyko utraty reputacji Działalność w charakterze Autoryzowanego Doradcy jest powiązana z reputacją Emitenta. Pozyskiwanie nowych klientów jest uzależnione od tego, czy jest on postrzegany jako podmiot rzetelny i wiarygodny. Utrata reputacji w tym zakresie może więc w istotnym stopniu wpływać na wyniki ekonomiczne Emitenta. Emitent dokłada wszelkich starań, aby świadczone przez niego usługi odznaczały się najwyższą jakością i profesjonalizmem. Znaczną część pracowników Emitenta stanowią osoby o dużym doświadczeniu, posiadające formalne kwalifikacje zawodowe. Wprowadzenie przez Emitenta do obrotu na rynku NewConnect akcji jedenastu spółek może być dowodem na to, że Spółka jest postrzegana jako podmiot o dobrej reputacji Ryzyko związane z możliwą utratą uprawnień do prowadzenia określonego rodzaju działalności Głównym przedmiotem działalności Emitenta jest świadczenie usług polegających na wprowadzaniu spółek na rynek NewConnect w charakterze Autoryzowanego Doradcy. Możliwość prowadzenia tego typu działalności jest uzależniona od wpisu przez organizatora alternatywnego systemu obrotu - Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA, na listę Autoryzowanych

33 Dokument Informacyjny 33 Doradców. Istnieje ryzyko zawieszenia prawa do działania w charakterze Autoryzowanego Doradcy oraz skreślenia z listy i pozbawienia tego statusu przez organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu, co miałoby istotny, negatywny wpływ na wyniki finansowe Emitenta. Nowe regulacje Giełdy wprowadziły zmiany w kryteriach, jakie musi spełnić podmiot, który ubiega się o wpisanie na listę Autoryzowanych Doradców, jak również dla podmiotów już posiadających ten status. Jednym z nowych wymogów jest zatrudnienie co najmniej dwóch osób posiadających Certyfikat Doradcy w ASO. GPW jest w trakcie ustalania trybu i kryteriów otrzymania takiego Certyfikatu. Wymóg dotyczący posiadania Certyfikatu wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku. Emitent niezwłocznie po opublikowaniu kryteriów i trybu zdobywania Certyfikatu, przeprowadzi niezbędne działania w strukturach wewnętrznych, tak aby zachować status Autoryzowanego Doradcy i spełnić nowe regulacje GPW. Dotychczasowa działalność w charakterze Autoryzowanego Doradcy świadczy o tym, że Emitent posiada duże doświadczenie w funkcjonowaniu na rynku NewConnect, a zatem ryzyko utraty przez niego uprawnień jest minimalne. Dnia 7 marca 2011 r. Giełda Papierów Wartościowych poinformowała, że zakończyła okresową weryfikację autoryzowanych doradców. W wyniku przeprowadzonej oceny, wśród firm doradczych działających w obszarze ASO, Giełda utrzymała autoryzację dla Spółki Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu Emitenta Z uwagi na to, że KDG Invest Limited posiada akcje uprawniające do wykonywania głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki GoAdvisers, co stanowi 40,13% ogólnej liczby głosów, ma on znaczący wpływ na decyzje podejmowane przez Walne Zgromadzenie Spółki, a co za tym idzie od jego decyzji zależą kierunki rozwoju Emitenta. Należy jednak zaznaczyć, że podmiot ten jest związany z Emitentem od 2005 roku, co jest dowodem na stabilność struktury akcjonariatu, a zarazem stanowi rękojmię kontynuacji polityki rozwoju Spółki Ryzyko związane z inwestycjami typu Venture Capital/Private Equity (VC/PE) Emitent zajmuje się inwestowaniem w przedsiębiorstwa we wczesnym stadium rozwoju charakteryzujące się wysokim potencjałem wzrostu, w ramach działalności inwestycyjnej typu VC/PE. Spółka zainteresowana jest kupnem udziałów/akcji spółek z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, znajdujących się we wczesnej fazie rozwoju. Tego typu działalność związana jest z podwyższonym ryzykiem inwestycyjnym. Inwestycje Emitenta opierają się na doświadczeniu osób weryfikujących projekty inwestycyjne pod kątem założeń finansowych, prawnych oraz biznesowych. Wskazane ryzyko jest ograniczane poprzez dokładną i szczegółową analizę ekonomiczno-finansową przedsiębiorstw oraz ich otoczenia jak również poprzez wspólne inwestycje z inwestorami indywidualnymi oraz instytucjonalnymi. Pracownikami Emitenta są osoby posiadające bogate i długoletnie doświadczenie w dokonywaniu inwestycji tego rodzaju Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność Ryzyko konkurencji Na polskim rynku kapitałowym działa wiele firm prowadzących działalność z zakresu usług doradztwa kapitałowego. Dominującymi podmiotami na rynku są duże podmioty, w tym firmy z kapitałem zagranicznym, których celem jest obsługa największych klientów korporacyjnych. Rynek usług doradczych świadczonych dla małych i średnich przedsiębiorstw jest bardziej zróżnicowany, działa na nim większa liczba spółek doradztwa gospodarczego. Zwiększająca się na tym rynku walka konkurencyjna może mieć negatywny wpływ na wyniki finansowe Emitenta. W przypadku Emitenta ryzyko konkurencji jest ograniczane poprzez długoletnie doświadczenie, indywidualne podejście do klienta oraz kompleksowy zakres działań. Wiele zrealizowanych projektów w ramach usług doradztwa kapitałowego jest ważnym elementem wyróżniającym Emitenta i stanowi skuteczny atut w walce konkurencyjnej. Ponadto pozycja Spółki jako jednego z liderów pod względem liczby wprowadzonych spółek na rynek NewConnect nadaje jej renomę, która jest ważnym czynnikiem mającym wpływ na pozyskiwanie nowych klientów i tworzenie przewagi konkurencyjnej Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną Na osiągane przez Emitenta wyniki finansowe oraz stopień realizacji celów, określonych przez Zarząd, wpływ ma wiele czynników makroekonomicznych, których kształtowanie się jest niezależne od działalności firmy. Są to m.in. dynamika produktu krajowego brutto, inflacja, zmiany w ustawodawstwie itp. Niekorzystny trend kształtowania się tych czynników gospodarczych może mieć negatywny wpływ na działalność Spółki, jej przychody i wyniki. Ponadto może nastąpić pogorszenie wyników i sytuacji finansowej spółek portfelowych Emitenta, co może mieć negatywny wpływ na wyniki osiągane przez Spółkę. Ze względu na ogólnokrajowy i całkowicie niezależny od Spółki charakter opisanych w niniejszym punkcie czynników ryzyka Emitent nie jest w stanie ocenić prawdopodobieństwa ich wystąpienia.

34 Dokument Informacyjny Ryzyko związane z koniunkturą na rynku giełdowym Działalność Emitenta, w tym zyski z działalności inwestycyjnej, jest związana z koniunkturą panującą na rynkach kapitałowych, w tym szczególnie na rynku giełdowym. Koniunktura na rynku giełdowym jest zmienna i podlega charakterystycznym cyklom hossa-bessa, które trwają zwykle od kilku miesięcy do kilku lat, dlatego też wyniki finansowe Emitenta mogą być zmienne i kształtować się pod wpływem panującej koniunktury. Pogarszająca się sytuacja na rynkach giełdowych całego świata może wiązać się z ryzykiem osiągania gorszych wyników finansowych. Emitent ma ograniczony wpływ na tego typu ryzyko, gdyż cykle giełdowe, ich początek lub koniec oraz czas trwania są bardzo trudne, lub wręcz niemożliwe, do dokładnego przewidzenia. Jednakże dywersyfikacja działalności poprzez inwestycje typu Venture Capital/Private Equity umożliwia Spółce nabywanie akcji/udziałów przedsiębiorstw w okresie dekoniunktury po atrakcyjnych cenach, co w przyszłości pozwoli osiągnąć wysokie stopy zwrotu i przez to stanowi alternatywę dla niekorzystnej koniunktury na rynkach giełdowych Ryzyko zmiennych przepisów prawnych Częste zmiany w ustawodawstwie, głównie w zakresie w prawa handlowego, podatkowego i rynku kapitałowego w Polsce, narażają Emitenta na ryzyko wystąpienia niekorzystnych uregulowań prawnych, co w konsekwencji może przełożyć się na pogorszenie sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki. Zagrożeniem dla działalności Emitenta są zmieniające się przepisy prawa lub różne jego interpretacje. Ewentualne zmiany przepisów prawa, mogą zmierzać w kierunku negatywnie oddziałującym na działalność Spółki. Zmiany te mogą mieć wpływ na otoczenie prawne działalności gospodarczej, w tym działalności Spółki. Wejście w życie nowej, istotnej dla funkcjonowania Emitenta regulacji, może wiązać się z problemami interpretacyjnymi, niejednolitym orzecznictwem sądów, niekorzystnymi interpretacjami przyjmowanymi przez organy administracji publicznej itd. Emitent minimalizuje ryzyko śledząc zmieniające się przepisy, jak również korzystając z pomocy prawnej wyspecjalizowanych kancelarii Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym oraz papierem wartościowym objętym emisją Ryzyko zawieszenia oraz wykluczenia z obrotu w alternatywnym systemie 1. Zgodnie z 11 ust. 1 Regulaminu ASO Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, z zastrzeżeniem 12 ust. 3 i 16 ust. 2 Regulaminu ASO: na wniosek Emitenta, jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu, jeżeli Emitent narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie. W przypadkach określonych przepisami prawa Organizator Alternatywnego Systemu zawiesza obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc. 16 ust. 1 Regulaminu ASO stanowi, że jeśli Emitent nie wykonuje obowiązków określonych w niniejszym rozdziale Organizator Alternatywnego Systemu może: 1) upomnieć Emitenta, a informację o upomnieniu opublikować na swojej stronie internetowej, 2) zawiesić obrót instrumentami finansowymi Emitenta w alternatywnym systemie, 3) wykluczyć instrumenty finansowe Emitenta z obrotu w alternatywnym systemie. Do terminu zawieszenia, o którym mowa w cytowanym powyżej 16 ust. 1 pkt 2, nie stosuje się postanowienia 11 ust. 1 tzn. czas zawieszenia może przekraczać trzy miesiące. 2. Jeżeli informacje przekazane przez Emitenta mogą mieć istotny wpływ na notowanie jego instrumentów finansowych w alternatywnym systemie, ich przekazanie może stanowić podstawę czasowego zawieszenia przez Organizatora Alternatywnego Systemu obrotu tymi instrumentami w alternatywnym systemie. Zgodnie z 12 ust. 1 Regulaminu ASO Organizator Alternatywnego Systemu może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu: na wniosek Emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia przez Emitenta dodatkowych warunków, jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu, wskutek ogłoszenia upadłości Emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku środków w majątku Emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania, wskutek otwarcia likwidacji Emitenta.

35 Dokument Informacyjny 35 Zgodnie z 12 ust. 2 Regulaminu ASO Organizator Alternatywnego Systemu wyklucza instrumenty finansowe z obrotu w alternatywnym systemie: w przypadkach określonych przepisami prawa, jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona, w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów, po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości Emitenta, obejmującej likwidację jego majątku lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie tej upadłości z powodu braku środków w majątku Emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania. 12 ust. 3 Regulaminu ASO stanowi, że przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi. Termin zawieszenia może w takim przypadku przekroczyć trzy miesiące. Zgodnie z art. 78 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w przypadku gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub jest zagrożony interes inwestorów, Giełda jako organizator alternatywnego systemu obrotu, na żądanie Komisji, wstrzymuje wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w tym alternatywnym systemie obrotu lub wstrzymuje rozpoczęcie obrotu wskazanymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 10 dni. Zgodnie z art. 78 ust. 3 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w przypadku gdy obrót określonymi instrumentami finansowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub naruszenia interesów inwestorów, na żądanie Komisji, Giełda jako organizator alternatywnego systemu obrotu zawiesza obrót tymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc. Zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi na żądanie Komisji, Giełda jako organizator alternatywnego systemu obrotu wyklucza z obrotu wskazane przez Komisję instrumenty finansowe, w przypadku gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub powoduje naruszenie interesów inwestorów Ryzyko wahań kursu i ograniczonej płynności akcji Emitenta Ceny papierów wartościowych oraz wolumen obrotu w przypadku wielu emitentów mogą podlegać znacznym wahaniom w krótkim czasie. Inwestorzy powinni mieć świadomość ryzyka związanego z płynnością walorów, podlegających obrotowi w alternatywnym systemie, co może mieć duże znaczenie w przypadku chęci kupna bądź sprzedaży znacznych pakietów akcji. Nie można także wykluczyć ryzyka poniesienia straty w wyniku niekorzystnych ruchów cen papierów wartościowych i sprzedaży akcji po cenie niższej, niż wyniosła cena ich zakupu. Może dojść również do sytuacji odwrotnej, gdy wahania kursu, spowodują znaczny wzrost cen papierów wartościowych nabytych przez inwestorów. Wówczas sprzedaż przyniesie znaczne korzyści ich zbywcom Ryzyko rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z Autoryzowanym Doradcą, zawieszenia prawa do działania Autoryzowanego Doradcy w alternatywnym systemie lub skreślenia Autoryzowanego Doradcy z listy Autoryzowanych Doradców Zgodnie z 18 ust. 7 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z Autoryzowanym Doradcą, z wyłączeniem rozwiązania umowy na podstawie zwolnienia, o którym mowa w 18 ust. 4, wyrażenia sprzeciwu przez Organizatora Alternatywnego Systemu co do wykonywania obowiązków Autoryzowanego Doradcy na podstawie zmienionej lub nowej umowy między Autoryzowanym Doradcą a Emitentem, zawieszenia prawa do działania Autoryzowanego Doradcy w alternatywnym systemie, skreślenia Autoryzowanego Doradcy z listy Autoryzowanych Doradców prowadzonej przez Organizatora Alternatywnego Systemu, Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót instrumentami finansowymi Emitenta, dla którego podmiot ten wykonuje obowiązki Autoryzowanego Doradcy, jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu w alternatywnym systemie lub interes uczestników tego obrotu Ryzyko związane z możliwością nałożenia na Emitenta przez Komisję Nadzoru Finansowego kar administracyjnych Na podstawie art. 96 i 97 Ustawy o ofercie publicznej oraz art a Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi Komisja Nadzoru Finansowego może nałożyć kary administracyjne na Emitenta za niewykonanie obowiązków, wynikających z przepisów prawa, a w szczególności obowiązków wynikających z Ustawy o ofercie publicznej i Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

36 Dokument Informacyjny Krótki opis historii Emitenta Historia prawna Spółka swoją działalność rozpoczęła w dniu 9 marca 1990 roku pod nazwą TAG, kiedy to została wpisana do rejestru handlowego pod numerem RHB 4760, jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W dniu 28 listopada 2002 roku na mocy nowych przepisów nastąpiło zarejestrowanie Spółki w Krajowym Rejestrze Sadowym pod numerem , kapitał zakładowy Spółki wynosił 72,5 tys. zł i dzielił się na 145 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy. W 2007 roku nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego. Na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników z dnia 1 sierpnia 2007 roku kapitał Spółki został podwyższony o kwotę 427,5 tys. zł do wartości 500 tys. zł. Rejestracja podwyższenia nastąpiła 24 września 2007 roku. W dniu 5 października 2007 roku, na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników, nastąpiła zmiana nazwy Emitenta z TAG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na GoAdvisers Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Katowicach w dniu 25 października 2007 roku. Zgromadzenie Wspólników w dniu 17 czerwca 2008 roku podjęło uchwałę o przekształceniu Emitenta ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. W dniu 1 sierpnia 2008 roku Sąd Rejonowy w Katowicach wydał postanowienie o zarejestrowaniu przekształcenia GoAdvisers Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. W dniu 15 grudnia 2008 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B i C. W efekcie przeprowadzenia emisji w drodze oferty private placement, która miała miejsce w dniach 15 grudnia lutego 2009 r. inwestorzy objęli szt. akcji serii B oraz szt. akcji serii C Emitenta w cenie 2 zł za jedną akcję. W dniu 7 maja 2009 roku Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o rejestracji podwyższenia kapitału Spółki o szt. akcji serii B oraz szt. akcji serii C, w wyniku czego kapitał zakładowy Spółki został podwyższony do ,20 zł. Dnia 25 września 2009 roku Zarząd Spółki, w związku z Uchwałą nr 1 NWZ z dnia 15 kwietnia 2009 oraz 7a Statutu, podjął uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz pozbawieniu dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji (treść uchwał w punkcie 4.2 niniejszego Dokumentu Informacyjnego). Podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę ,00 zł, tj. z kwoty ,20 zł do kwoty ,20 zł, miało nastąpić w drodze emisji szt. akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w ramach realizacji programu motywacyjnego skierowanego do pracowników i współpracowników Emitenta. Podczas zebrania Zarządu w dniu 18 lutego 2010 roku postanowiono o powtórnym podjęciu przez Zarząd uchwał o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz pozbawieniu dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, a także uchyleniu podjętych w dniu 25 września 2009 roku ww. uchwał, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 12/2010. Ponowne podjęcie uchwał związanych z realizacją programu motywacyjnego związane było z możliwymi wadami prawnymi czynności prawnych dotyczących podwyższenia kapitału zrealizowanych dnia 25 września 2009 roku, ponadto Zarząd Spółki zdecydował o przedłużeniu procedury realizacji programu motywacyjnego o 3 miesiące. W celu wyeliminowania ryzyka ewentualnych uchybień formalnych wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału w sądzie rejestrowym, Zarząd Spółki zdecydował o anulowaniu uprzednio podjętych w powyższej sprawie uchwał oraz o ponownym podwyższeniu kapitału w ramach kapitału docelowego wynikającego z realizacji programu motywacyjnego. W efekcie przeprowadzenia emisji w drodze oferty prywatnej, dnia 2 marca 2010 roku pracownicy i współpracownicy Emitenta objęli szt. akcji serii D Emitenta w cenie 0,10 zł za jedną akcję. W dniu 29 marca 2010 roku Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie dotyczące zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę ,00 zł, tj. z kwoty ,20 zł do kwoty ,20 zł, w wyniku emisji akcji serii D. W dniu 28 kwietnia 2010 roku Zarząd Spółki, w związku z Uchwałą nr 1 NWZ z dnia 15 kwietnia 2009 oraz 7a Statutu, postanowił o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 743,60 zł poprzez emisję szt. akcji na okaziciela serii E w ramach realizacji programu lojalnościowego oraz pozbawieniu dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do wszystkich akcji serii E.

37 Dokument Informacyjny 37 Wydanym w dniu 13 sierpnia 2010 roku postanowieniem Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższył kapitał zakładowy Spółki o kwotę 743,60 zł, tj. z ,20 zł do ,80 zł poprzez emisję akcji serii E. W dniu 8 września 2010 roku na podstawie uchwały Zarządu Spółki zostały wyemitowane obligacje zwykłe na okaziciela o łącznej wartości nominalnej tys. zł. Wyemitowano obligacje z następującymi warunkami: obligacje nie są zabezpieczone; obligacje w przypadku nowej emisji akcji spółki dają prawo objęcia akcji nowej emisji po cenie emisyjnej 2,00 zł; obligacje zostały wyemitowane w 3 seriach o łącznej wartości nominalnej: o F tys. zł, o G tys. zł, o H tys. zł; termin wykupu obligacji - 30 września 2011 roku. Obligacje zostały wyemitowane w celu pozyskania finansowania na realizację strategii Spółki: nowe inwestycje venture capital oraz rozwój powołanego domu maklerskiego. Wszystkie obligacje zostały objęte. Obligatariuszom zaoferowano akcje Emitenta serii F. Wszyscy obligatariusze objęli akcje nowej emisji, które opłacili w drodze potrącenia wierzytelności z tytułu wykupu obligacji z wierzytelnością z tytułu objęcia akcji. Dnia 5 października 2010 roku Zarząd Spółki podjął uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki oraz pozbawieniu dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji. Działając na podstawie art k.s.h. oraz 7a Statutu Spółki, w związku z Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 kwietnia 2009 oraz Uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 27 września 2010 roku między innymi z sprawie zgody na ustalenie ceny emisyjnej, Zarząd postanowił podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę ,00 zł, tj. z kwoty ,80 zł do kwoty ,80 zł, w drodze emisji szt. akcji zwykłych na okaziciela serii F. W dniu 16 listopada 2010 roku Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie dotyczące zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę ,00 zł, tj. z kwoty ,80 zł do kwoty ,80 zł w wyniku emisji akcji serii F. W dniu 14 czerwca 2011 roku została podjęta przez Zarząd Spółki uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki oraz pozbawieniu dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji. Zarząd Spółki postanowił podwyższyć kapitał zakładowy o kwotę ,20 złotych w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Akcje serii G zostały zaoferowane w ramach subskrypcji prywatnym osobom w ramach programu lojalnościowego (inwestorom emisji private placement przed debiutem, którzy w okresie od dnia debiutu do końca 2010 roku nie sprzedali akcji) oraz motywacyjnego (pracownikom Spółki z wyłączeniem Zarządu), a także członkom Zarządu Spółki w ramach programu premiowego za realizację wyników za rok obrotowy Subskrypcja akcji serii G została przeprowadzona w dniach czerwca 2011 roku, a akcje zwykłe na okaziciela serii G zostały przydzielone łącznie 10 podmiotom. Na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 12 sierpnia 2011 roku zarejestrowane zostało podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę ,20 zł, tj. z kwoty ,80 zł do kwoty ,00 zł w wyniku emisji akcji serii G. Rozwój działalności W pierwszych miesiącach swojej działalności Spółka przygotowywała się do pełnienia funkcji doradczych w zakresie finansów i strategii firm (corporate finance) w drodze intensywnych szkoleń pracowników. Początkowo GoAdvisers (wtedy TAG) była małą spółką, która zdobywała swoje miejsce na rynku usług doradczych dla przedsiębiorstw. Intensywny rozwój zaowocował zdobyciem i realizacją dużych projektów dla takich przedsiębiorstw jak Integer.pl SA, Graal SA czy PKN Orlen SA. Najważniejsze projekty zrealizowane przez Spółkę to: W kwietniu 1999 roku Spółka GoAdvisers (wtedy TAG) została doradcą ekonomiczno-finansowym firmy Marflex sp. z o.o. - firmy zajmującej znaczącą pozycję na rynku krajowym opakowań foliowych i charakteryzującej się dużą dynamiką sprzedaży. Współpraca polegała na przeprowadzeniu i wdrożeniu systemów analiz finansowych, zarządczych,

38 Dokument Informacyjny 38 opracowanie planu inwestycyjnego spółki, planu strategicznego oraz poszukiwania źródeł finansowania inwestycji. Następnie pełniła rolę doradcy przy transakcji sprzedaży przedsiębiorstwa Marflex największemu producentowi folii w Europie spółce M.J. Maillis Group. Dla PKN Orlen, we współpracy z międzynarodowymi firmami: Snamprogetti i ABB Lummus Global GmbH GoAdvisers (wtedy TAG) opracował część finansową biznes planu i wycenił wartość aportu PKN Orlen oraz dokonał analizy opłacalności inwestycji. W 2005 roku rozpoczęto współpracę ze spółką Integer.pl firmą zajmującą się kolportażem materiałów reklamowych. GoAdvisers (wtedy TAG) był członkiem konsorcjum przygotowującego Integer.pl SA do debiutu na GPW oraz pozyskania kapitału w ramach oferty publicznej. Współpraca obejmowała doradztwo strategiczne w zakresie fuzji, uruchomienia pierwszego ogólnopolskiego operatora pocztowego InPost oraz przygotowanie m.in.: finansowej części prospektu emisyjnego, biznes planu, wyceny, memorandum informacyjnego, budżetów. Debiut Integer.pl nastąpił 30 października 2007 roku. Emitent był koordynatorem prac zespołu organizującego emisję akcji restrukturyzacyjnych Grupy Kapitałowej Energomontaż-Północ wynikających z konwersji zadłużenia. W efekcie podjętych działań Grupa Kapitałowa Energomontaż-Północ SA pozyskała zagranicznego inwestora strategicznego oraz nowe możliwości rozwoju. W ramach współpracy z Grupą Kapitałową GoAdvisers opracował również badanie due diligence spółek zależnych Grupy oraz część finansową prospektu emisyjnego. Emitent odegrał wiodącą rolę w procesie konsolidacji kilku przedsiębiorstw branży rybnej wokół lidera w przetwórstwie ryb - firmy Superfish. W pierwszym etapie współpracy wykonana została analiza ekonomiczno finansowa Superfish, następnie wdrożono nowy plan kont, system analiz finansowych i analiz kosztów (miesięcznych i rocznych), controlling, nową efektywną strukturę organizacyjną, jak również wdrożono nowy obieg dokumentów. Kolejnym etapem był wybór optymalnego sposobu dofinansowania przedsiębiorstwa oraz pozyskanie inwestora finansowego. Następnie przeprowadzono konsolidację spółek branży bez inwestycji z zewnątrz. GoAdvisers (wtedy TAG) wyszukało firmy chcące przystąpić do Grupy, przeprowadziło analizę wraz z wyceną spółek., wśród niezależnych firm doradczych dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw, wyróżnia się bardzo bogatym doświadczeniem oraz jest jedną z nielicznych firm doradczych wyróżnionych przez Giełdę Papierów Wartościowych SA w Warszawie - w 2005 roku została partnerem w programie W Drodze na Giełdę. W 2007 roku Emitent został zaproszony przez GPW w Warszawie do współpracy na rzecz rozwoju Alternatywnego Systemu Obrotu (NewConnect). Spółka, jako jedna z pierwszych firm w Polsce, została głównym partnerem przyszłych emitentów - Autoryzowanym Doradcą. Pierwszą spółkę GoAdvisers wprowadził na rynek NewConnect 24 listopada 2007 roku. Obecnie Emitent jest jednym z najbardziej aktywnych Autoryzowanych Doradców na rynku NewConnect. W 2008 roku, pełniąc funkcję Autoryzowanego Doradcy, wprowadził na rynek alternatywny kolejne cztery spółki. W ramach zleconych przez emitentów działań, Spółka nadzorowała przede wszystkim procesy pozyskania kapitału. Celem usług świadczonych przez Emitenta było zapewnienie optymalnego finansowania rozwoju firm, poprzez optymalizację struktury kapitału, przygotowanie corporate profile, opracowanie biznes planu, wyceny przedsiębiorstwa i udziału w negocjacjach. Zintensyfikowane zostały również usługi polegające na pozyskiwaniu unijnych dotacji na inwestycje. Od momentu rozpoczęcia funkcjonowania rynku NewConnect, Emitent uplasował się na 5 pozycji pod względem liczby przeprowadzonych debiutów w ASO, spośród wszystkich Autoryzowanych Doradców (Wykres 2).

39 Dokument Informacyjny 39 Wykres 2 Ranking Autoryzowanych Doradców pod względem liczby debiutów za okres 4 lat funkcjonowania NewConnect WDM (d. CEE Capital) 38 Inwest Consulting/INVESTcon Group 34 Capital One Advisers EBC Solicitors GoAdvisers DM Capital Partners BTFG Audit (d. Ruciński i Wspólnicy) DnB NORD BDM 8 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NewConnect; stan na r. Spółka została także wyróżniona w raporcie Top M&A Financial Advisers przygotowanym przez firmę analityczną ISI Emerging Market DealWatch. W rankingu obejmującym czołowe firmy doradcze pod względem liczby zrealizowanych transakcji za okres styczeń marzec 2009 GoAdvisers zajął 9 miejsce. W rankingu autoryzowanych doradców opracowanym przez miesięcznik Forbes Emitent zajął 6 miejsce. W rankingu wzięto po uwagę kilkanaście kryteriów m.in. notowania akcji i wyniki finansowe spółek, które autoryzowany doradcy wprowadził na rynek, zachowanie kursu na debiucie, jak i pół roku po debiucie, a także wzięto pod uwagę wyniki finansowe spółek i ich przeciętny wzrost. Ranking wyróżnia tych autoryzowanych doradców, którzy wprowadzili na NewConnect spółki dające największą szansę osiągnięcia zysków z inwestycji. Tabela poniżej przedstawia pierwszą dziewiątkę najwyżej ocenionych AD rynku NewConnect. Tabela 12 Ranking Autoryzowanych Doradców według miesięcznika Forbes Miejsce Spółka 1. Capital One Advisers 2. INVESTcon Group 3. WDM Autoryzowany Doradca 4. Bank DnB Nord 5. EBC Solicitors 6. GoAdvisers 7. BTFG Audit (d. Ruciński i Wspólnicy) 8. DM Capital Partners 9. Łuczyński i Wspólnicy Źródło: Doradcy do oceny, Forbes 12/2010 W 2009 roku podpisany został szereg nowych umów handlowych, głównie związanych z doradztwem przy pozyskaniu kapitału (w tym funduszy unijnych) oraz pełnienia funkcji Autoryzowanego Doradcy. W dniu 20 maja 2009 roku odbył się debiut spółki na rynku NewConnect. była 91 spółką notowaną na tym rynku i 8 w omawianym roku. Kurs akcji GoAdvisers wzrósł na otwarciu w pierwszym dniu notowań o 14 proc. do 2,28 zł. Wprowadzenie spółki na rynek NewConnect było ukoronowaniem jej 19-letniej działalności w zakresie doradztwa finansowego. W celu częściowego uniezależnienia działalności operacyjnej od koniunktury na rynkach kapitałowych rozpoczęte zostały intensywne działania doradcze, handlowe i marketingowe zmierzające do zawierania kontraktów związanych z opracowaniem dokumentacji i pozyskaniem refinansowania inwestycji podmiotów gospodarczych z funduszy Unii Europejskiej. Zaktywizowanie działań handlowych i operacyjnych w celu rozwinięcia pionu organizacyjnego zajmującego się doradztwem w zakresie pozyskiwania środków finansowych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej przyniosło spodziewane efekty.

40 Dokument Informacyjny 40 Zintensyfikowane zostały usługi polegające na pozyskiwaniu unijnych dotacji na inwestycje. Przychody z tytułu doradztwa stanowiły 51,9% sprzedaży w 2009 roku, natomiast łączna wartość pozyskanych dla Klientów dotacji z Unii Europejskich w roku 2009 wyniosła ponad 48,6 mln złotych. W 2009 roku, w ramach zleconych przez emitentów działań, jako Autoryzowany Doradca NewConnect wykonywała przede wszystkim bieżące doradztwo w zakresie funkcjonowania instrumentów finansowych (emitentów) na ASO oraz konsultacje w zakresie wypełniania przez emitentów obowiązków informacyjnych. Spółka w sierpniu 2009 roku przystąpiła do Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, które oferuje pomoc i konsultacje dla spółek członkowskich w zakresie wymogów prawnych, regulacji rynku, relacji inwestorskich. Celem działania Stowarzyszenia jest umożliwienie współdziałania emitentów na rzecz rozwoju świadomości i odpowiedzialności obywatelskiej, ewolucji polskiego życia gospodarczego i społecznego w kierunku tworzenia gospodarki rynkowej oraz doskonalenia zdolności organizacyjnej jego członków, a także pogłębiania zrozumienia i współpracy między ludźmi. Spółka na mocy Uchwały nr 553/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 9 października 2009 roku została wpisana na listę Autoryzowanych Doradców w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst (rynek obligacji komunalnych i korporacyjnych). W 2009 roku prowadziła m.in. działalność w formie butiku inwestycyjnego. W portfelu inwestycyjnym Emitenta znajdowały się takie spółki jak: PTWP SA (wydawca miesięcznika Nowy Przemysł ), Positive Advisory SA, Nicolas Games SA, Telemedycyna Polska SA, DGiZI Consorg sp. z o.o. Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego nie posiada akcji PTWP SA ani Positive Advisory SA. Transakcja sprzedaży akcji PTWP SA dokonana została w lutym 2010 r., o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 14/2010, natomiast Positive Advisory SA 31 sierpnia br. O wyjściu z inwestycji w spółkę Positive Advisory SA poinformowano w raporcie bieżącym nr 39/2010. Realizując długoterminową strategię rozwoju, Zarząd w dniu 9 lutego 2010 roku powołał spółkę zależną - GoAdvisers Seed Capital sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, w której objęło 100% udziałów. Spółka zależna będzie działać w charakterze funduszu kapitału zalążkowego, a przedmiot jej działalności będzie obejmował m.in. doradztwo w zakresie inicjowania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz dokonywanie inwestycji w nowopowstałe przedsiębiorstwa charakteryzujące się bardzo wysokim potencjałem rozwoju. Spółka ta została zarejestrowana przez sąd 17 lutego 2010 roku. W dniu 30 marca 2010 roku Zarząd otrzymał decyzję z Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej Departamentu Badań Znaków Towarowych o udzieleniu, na wniosek złożony przez Spółkę, prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny GO ADVISERS DAJ NAM ZGODĘ NA TWÓJ ZYSK. Prawo ochronne na znak towarowy trwa 10 lat od dnia zgłoszenia z możliwością przedłużenia na kolejne dziesięcioletnie okresy ochrony. W związku z planami przejścia na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 7 czerwca 2010 roku podjęte zostały uchwały upoważniające Zarząd do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie akcji Emitenta do obrotu na rynku regulowanym, w szczególności złożenia odpowiednich wniosków do Komisji Nadzoru Finansowego oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA, po spełnieniu koniecznych warunków formalnoprawnych. W dniu 6 sierpnia 2010 roku przystąpił do spółki Dom Inwestycyjny M&M sp. z o.o. w wyniku objęcia udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy. Po zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany danych, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 41/2010, nowo zawiązana spółka będzie prowadzić działalność pod firmą Giełdowy Dom Maklerski sp. z o.o. (GDM). GoAdvisers posiada 48,06% udziałów w kapitale zakładowym spółki GDM oraz 48,06% głosów na jej walnym zgromadzeniu wspólników. Wszystkie udziały zostały opłacone gotówką. Łączna wartość inwestycji w spółkę GDM wyniosła ,00 zł. GDM w dniu 29 września 2010 roku złożył do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej. Poprzez inwestycję w GDM Emitent zamierza kontynuować budowę silnej grupy kapitałowej związanej z rynkiem kapitałowym. Po działalności doradztwa finansowego, autoryzowanego doradztwa, funduszu venture capital oraz funduszu zalążkowym GoAdvisers uzupełni zakres usług o zarządzanie aktywami oraz oferty publiczne akcji. Emitent w dniu 20 października 2010 r. dokonał transakcji sprzedaży pakietowej na rynku NewConnect szt. akcji spółki portfelowej - spółki Telemedycyna Polska SA na rzecz inwestora instytucjonalnego. Transakcja sprzedaży części pakietu akcji została poprzedzona podpisaniem w dniu 19 października 2010 roku ze spółką Telemedycyna Polska aneksu do umowy lock-up, który pozwolił na sprzedaż akcji Telemedycyna Polska SA na rzecz inwestora instytucjonalnego. GoAdvisers dzięki

41 Dokument Informacyjny 41 przeprowadzonej transakcji uzyskał przychód w wysokości 750 tys. zł i tym samym osiągnął stopę zwrotu w wysokości 900% (więcej szczegółów w raporcie bieżącym nr 45/2010). W dniu 21 października 2010 roku uzgodnione oraz podpisane zostały szczegółowe warunki inwestycji ze spółką Active Sales Support Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ASSG sp. z o.o.). Na ich podstawie w dniu 26 listopada 2010 roku podpisana została umowa inwestycyjna. Na podstawie umowy Spółka dofinansuje ASSG sp. z o.o. kwotą 2 mln zł, przy czym Zarząd Emitenta nie wyklucza udziału koinwestora na tym etapie finansowania projektu. Podpisanie umowy jest kolejnym etapem w ramach realizowanej strategii GoAdvisers dot. inwestycji venture capital. Zawarta umowa inwestycyjna rozszerza portfel GoAdvisers o kolejny podmiot. W grudniu 2010 roku GoAdvisers dokonała inwestycji w spółkę Alumast SA, na podstawie transakcji pakietowego zakupu 300 tys. szt. akcji spółki Alumast SA po 3,0 zł za akcje. W wyniku transakcji GoAdvisers posiadał 13,76% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Alumast SA. Inwestycja opiewająca na kwotę 900 tys. zł w zakresie przebudowy portfela GoAdvisers i była zarazem pierwszą inwestycją realizowaną w ramach funduszu restrukturyzacyjnego. W grudniu 2010 roku Spółka została zwycięzcą w ogólnopolskim konkursie "Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju " w kategorii "Dynamicznie Rozwijająca się Firma". zwyciężył zarówno regionalny, jak i ogólnokrajowy etap konkursu, którego ideą jest identyfikowanie i promowanie przedsięwzięć i inicjatyw o charakterze rozwojowym i innowacyjnym. W efekcie prowadzonych działań mających na celu pozyskiwanie nowych klientów i projektów związanych z wprowadzaniem podmiotów na rynek NewConnect, Spółka nawiązała współpracę z kolejnymi spółkami zainteresowanymi pozyskaniem kapitału i debiutem na NewConnect w roku 2011 spółkami m.in. Poltiming, Termoexpert, Wachelka INERGIS, i3d. W 2011 roku Spółka GoAdvisers wprowadziła na rynek NewConnect kolejne spółki tj. i3d, TAX-NET oraz Avtech Aviation & Engineering. W ramach działalności inwestycyjnej Spółka dokonała w dniach lipca 2011 roku częściowego wyjścia z inwestycji w Nicolas Games SA poprzez transakcję sprzedaży 78% posiadanych akcji spółki Nicolas Games SA (NGS). W chwili obecnej posiada poniżej 3% udziału w kapitale zakładowym spółki Nicolas Games SA. Ze sprzedaży akcji uzyskał kwotę 2,4 mln zł, realizując tym samym zysk brutto w wysokości 1,35 mln zł. Średnia cena sprzedaży wyniosła 0,16 zł, a zrealizowana prosta stopa zwrotu 226%. Celami sprzedaży akcji była realizacja nowych inwestycji venture capital - zabezpieczenie środków na rozbudowę własnego funduszu venture capital, a także przeznaczenie 10% środków uzyskanych ze sprzedaży akcji NGS na skup akcji własnych z rynku NewConnect. W dniu 25 sierpnia 2011 roku na mocy umowy nabycia 50 tys. akcji GoAdvisers zwiększył zaangażowanie w swojej spółce portfelowej Alumast S.A. Wartość transakcji wyniosła 75 tys. zł. Aktualny na dzień sporządzenia dokumentu informacyjnego udział GoAdvisers w akcjonariacie Alumast wynosi 16,06% Ogólny zarys działalności Emitenta Zarys działalności Emitenta, podstawowe produkty i usługi zajmuje się doradztwem w zakresie finansów dla przedsiębiorstw, w szczególności: doradztwem w procesie pozyskania kapitału od inwestorów finansowych i strategicznych, w tym IPO oraz emisje private placement (NewConnect), pozyskiwaniem unijnych dotacji na inwestycje, doradztwem w fuzjach i przejęciach (M&A), doradztwem w transakcjach typu MBO/LBO oraz w sprzedaży przedsiębiorstw, opracowywaniem biznes planów, memorandów informacyjnych, analiz strategicznych, prospektów emisyjnych, przeprowadzaniem wycen przedsiębiorstw oraz badań due diligence, doradztwem przy restrukturyzacjach. Drugim obszarem działalności Emitenta są inwestycje typu private equity/venture capital, w perspektywiczne przedsiębiorstwa znajdujące się we wczesnej fazie rozwoju. Działalność inwestycyjna realizowana jest w formie butiku inwestycyjnego.

42 Dokument Informacyjny Doradztwo w procesie pozyskania kapitału GoAdvisers zapewnia kompleksową obsługę całego procesu pozyskania kapitału. Usługi, jakie świadczy Emitent w zakresie doradztwa przy upublicznieniu obejmują m.in.: organizację finansowania pomostowego (pre-ipo), doradztwo strategiczne przy dostosowaniu do wymogów rynku kapitałowego, przygotowanie struktury oferty IPO i private placement, przygotowanie i koordynację prac nad prospektem emisyjnym lub dokumentem informacyjnym, optymalizację struktury kapitału, opracowanie biznes planu, wycenę przedsiębiorstwa, udział w negocjacjach. Spółka świadczy również usługi doradcze w zakresie organizacji finansowania dłużnego (m.in. obligacje, kredyty, fundusze mezzanine). Jednym z głównych obszarów działalności Emitenta jest rynek NewConnect. Gotowość spółki decydującej się na wprowadzenie akcji na NewConnect drogą oferty prywatnej ocenia niezależna firma, pełniąca rolę tzw. Autoryzowanego Doradcy. Zgodnie z regulaminem Alternatywnego Systemu Obrotu, Autoryzowany Doradca jest gwarantem rzetelności planów rozwoju emitenta oraz właściwego wykorzystania funduszy inwestorów. GoAdvisers posiada duże doświadczenie w tym zakresie. Od czasu powstania NewConnect do dnia sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego Emitent wprowadził na ten rynek jedenaście spółek, co czyni go jednym z liderów w tej kategorii. Spółka w przyszłości będzie kontynuowała aktywną działalność na tym rynku. GoAdvisers w ramach doradztwa przy pozyskaniu kapitału zrealizowało 26 projekty. Spółka wchodziła w skład konsorcjów doradzających przy procesach upublicznienia, takich spółek jak Integer.pl SA, Graal SA, dla których opracowała m.in. część finansową prospektu emisyjnego oraz inne dokumenty potrzebne w procesie upublicznienia. Ponadto, Emitent świadczył usługi przy pozyskaniu kapitału w ramach oferty private placement i wprowadził na rynek NewConnect spółki: Infosystems SA, Alumast SA, Nicolas Games SA, Positive Advisory SA, Ekopol Górnośląski Holding SA, Telemedycyna Polska SA (bez doradztwa przy pozyskaniu kapitału), Analizy Online SA, Air Market SA, i3d SA oraz TAX-NET SA, a także Avtech Aviation & Engineering plc Pozyskiwanie dotacji unijnych dla przedsiębiorstw Po wejściu Polski do Unii Europejskiej polscy przedsiębiorcy uzyskali możliwość korzystania z europejskich funduszy strukturalnych. W nowym okresie programowania mogą oni korzystać z pomocy oferowanej zarówno w ramach programów krajowych jak i regionalnych. Szanse na dofinansowanie mają przede wszystkim projekty innowacyjne, wprowadzające nowe technologie. W ramach wsparcia dla sektora produkcyjnego wsparcie kierowane jest przede wszystkim do małych i średnich przedsiębiorstw, dla których zostanie przeznaczone, co najmniej 75% puli dostępnych środków w ramach programów sektorowych i regionalnych. Proces pozyskania dotacji z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej obejmuje następujące etapy: 1) Ocena możliwości dofinansowania oraz dobór odpowiedniego programu pomocowego GoAdvisers dobiera odpowiedni program pomocowy zgodnie z potrzebami inwestycyjnymi (szkoleniowymi, badawczymi) Klienta. Przy doborze programu pomocowego brana jest pod uwagę zgodność celu planowanego do realizacji projektu z zapisami programów operacyjnych. GoAdvisers wspólnie z Klientem ustala ostateczny kształt projektu, aby jak najefektywniej wykorzystać możliwości zewnętrznego finansowania w postaci dotacji z funduszy unijnych. 2) Wypełnienie wniosku o dofinansowanie Wniosek o dofinansowanie zawiera kompleksową informację o projekcie i rodzaju planowanego przez klienta montażu finansowego oraz planowanych do osiągnięcia rezultatach projektu. GoAdvisers zapewnia profesjonalne przygotowanie wniosku, w formie wymaganej dla danego ogłoszenia konkursowego. 3) Sporządzenie innej niezbędnej dokumentacji Zakres niezbędnych dokumentów i koniecznych do sporządzenia analiz może być różna w różnych programach i działaniach. GoAdvisers informuje każdego klienta, jakie dokumenty musi zawierać kompletna dokumentacja aplikacyjna w jego indywidualnym przypadku. Wszystkie dokumenty opracowywane są ściśle z wytycznymi programowymi. 4) Nadzór merytoryczny przy kompletowaniu dokumentacji aplikacyjnej GoAdvisers sporządza listę niezbędnych załączników oraz pomaga przygotować te, które nie mają charakteru administracyjnego (nie są sporządzane/wystawiane przez organy administracji). Niezmiernie istotnym elementem jest dochowanie poprawności formalnej załączników związanej np. z terminami. Spółka dba o to, aby wszystkie załączniki

43 Dokument Informacyjny 43 były poprawne formalnie, a przed złożeniem ostatecznym aplikacji dokonuje weryfikacji zgromadzonych dokumentów z listą sprawdzającą (zawartą m.in. w tzw. karcie oceny formalnej wniosku). 5) Inne niezbędne działania W ramach pozostałych, niezbędnych działań przy pozyskaniu dotacji z funduszy unijnych GoAdvisers oferuje: nadzór nad prawidłowością formalną składanej aplikacji, tzn. zapewnienie prawidłowego sposobu podpisania i opieczętowania dokumentów, składanie dokumentacji aplikacyjnej w instytucji wdrażającej, pomoc przy kompletowaniu dokumentacji potrzebnej do podpisania umowy o dofinansowanie projektu Biznes plany, memoranda informacyjne, analizy strategiczne W ramach swoich usług Emitent oferuje sporządzanie dokumentów, będących instrumentami rozwoju nowoczesnej firmy, takich jak memoranda informacyjne, biznes plany, analizy. Biznes plan jest dokumentem niezbędnym do realizacji wielu przedsięwzięć inwestycyjnych. Memorandum sporządzane jest w celu prezentacji aktualnej sytuacji oraz kierunków rozwoju firmy. Zawiera podstawowe informacje o spółce, przedmiocie działalności przedsiębiorstwa, o rynku, ocenę wyników finansowych oraz informacje o perspektywach rozwoju przedsiębiorstwa. Analizy pozwalają na rozpoznanie ogólnych trendów wzrostu lub degresji przedsiębiorstwa, poszczególnych pozycji rachunku wyników oraz bilansu. Oferta analiz obejmuje analizy roczne, analizy miesięczne, analiza opłacalności inwestycji, analiza kosztów, strategiczny plan finansowy itp. GoAdvisers przygotowywało tego typu dokumenty przy realizacji 60 projektów m.in. dla takich klientów jak: PKN Orlen SA, Koelner SA, Siódemka SA, Muza SA, PPWK SA, Empik sp. z o.o Wyceny, badania due diligence Emitent w swojej ofercie posiada profesjonalne przygotowanie dokumentów wycen jak i raportów z przeprowadzonych badań due diligence. Wyceny są dokumentami, które pozwalają zarówno poznać wartość firmy, jak i merytorycznie wspomagać negocjacje cenowe. Badanie due diligence spełnia rolę zabezpieczenia, dzięki któremu redukowane jest ryzyko pojawienia się okoliczności nie zbadanych wcześniej, zjawisk mało widocznych, a mogących spowodować zmniejszenie wartości podmiotu. Jest analizą aktualnego stanu przedsiębiorstwa, specyficzną analizą SWOT, która zawiera kompleksową analizę stanu ekonomiczno - organizacyjnego przedsiębiorstwa. W ramach działalności w charakterze Autoryzowanego Doradcy Spółka przeprowadza wstępne badania due-diligence spółek wprowadzanych na NewConnect oraz dokonuje wyceny podmiotu w celu ustalenia wartości przedsiębiorstwa. Dotychczas Spółka przygotowała 50 tego typu dokumentów m.in. dla takich klientów jak Muza SA, PPWK SA, Integer.pl SA, Graal SA, PWN SA Doradztwo w fuzjach, przejęciach (M&A) Jako firma doradcza, GoAdvisers przygotowuje struktury przejęć i fuzji (transakcje M&A Mergers & Acquisitions), planuje i wdraża strategie dla nabywców i podmiotów mających ulec przejęciu. W ramach tej grupy usług Emitent poszukuje celów do przejęcia, dokonuje oceny potencjalnych firm do przejęcia, przeprowadza badanie inwestycyjne (due diligence), wycenia spółkę, kandydata na przejęcie, bierze udział w negocjacjach oraz finalizacji transakcji. GoAdvisers doradzał w procesie przejęcia spółek Marflex M.J.Maillis Poland sp. z o.o. i Superfish SA, gdzie zajmował się m.in. konsolidacją procesów, negocjacjami i doradztwem przy sprzedaży akcji. Lista referencyjna Spółki obejmuje dziewięć zrealizowanych tego typu projektów Transakcje typu MBO/LBO oraz sprzedaż przedsiębiorstw Wykupy lewarowane i menedżerskie są rodzajem transakcji, w których grupa kupujących składa się z menedżerów przejmujących kontrolę kapitałową nad spółką, przy aktywnym uczestnictwie inwestorów finansowych. Istotą transakcji jest to, że grupa kupująca (menedżerska) angażuje niewielki kapitał w stosunku do transakcji. Rola Emitenta w ramach doradztwa przy tego typu transakcjach obejmuje: ustalenie warunków sprzedaży, analizę opłacalności inwestycji, wycenę, przygotowanie biznes planu, negocjacje.

44 Dokument Informacyjny Doradztwo przy restrukturyzacjach Doradztwo w zakresie kompleksowej restrukturyzacji obejmuje działania, których celem jest wzmocnienie pozycji finansowej i rynkowej podmiotu. Przygotowanie planu restrukturyzacji obejmuje analizę przyczyn słabego standingu firmy, opracowanie planu naprawczego, przygotowanie planów szczegółowych, prezentacja koncepcji oraz wdrożenie i nadzór. GoAdvisers zrealizowało siedem tego typu projektów, doradzając przy procesach restrukturyzacji m.in. takim spółkom jak Pemug SA, PPWK SA, Prosper SA. Spółka świadczyła również usługi związane z reorganizacją dla Grupy Kapitałowej Farmacol SA Ponadto, GoAdvisers świadczyło usługi stałego doradztwo finansowego dla 50 podmiotów Inwestycje typu PE/VC w ramach butiku inwestycyjnego Butik inwestycyjny to działalność zbliżona do banku inwestycyjnego - w mniejszej skali, lecz charakteryzująca się wyższą dynamiką. GoAdvisers poszukuje średnio i długoterminowych inwestycji, polegających na zakupie udziałów/akcji spółek nienotowanych na giełdzie. Inwestycja polega najczęściej na podwyższeniu kapitału spółek-celów inwestycyjnych, w których kapitale uzyskuje udział większy, niż 10% (preferowane są udziały na poziomie 20-40%), a spółka-cel pozyskuje kapitał na dynamiczny rozwój oraz partnera finansowego z dużym doświadczeniem biznesowym. Emitent podczas dokonywania inwestycji często współpracuje z funduszami venture capital/private equity lub aniołami biznesu, których współudział w przedsięwzięciu pozytywnie wpływa na ryzyko i stabilizację inwestycji. aktywnie włącza się w budowanie wartości przedsiębiorstwa, przy czym pryncypialną zasadą jest jak najmniejsza ingerencja w działalność operacyjną spółki-celu, a synergie osiągane są na poziomie działań strategicznych. Końcowym etapem inwestycji jest debiut przedsiębiorstwa na rynku publicznym (NewConnect, rynek podstawowy i równoległy GPW) lub odsprzedaż udziałów inwestorowi finansowemu/strategicznemu. Podstawowy horyzont czasowy inwestycji wynosi 3-5 lat. Spółka GoAdvisers zainwestowała własny kapitał w 7 podmiotów: Nicolas Games SA (wyjście zakończone w 2011 roku), Positive Advisory SA (całkowite wyjście z inwestycji nastąpiło w sierpniu 2010 roku), PTWP SA (wyjście z inwestycji: luty 2010), Telemedycyna Polska SA oraz DGiZI Consorg sp. z o.o., Active Sales Support Group sp. z o.o. (ASSG sp. z o.o.), a także Alumast SA. Cztery z nich - Nicolas Games SA, Positive Advisory SA, Telemedycyna Polska SA i Alumast SA notowane są na rynku NewConnect. Emitent dokonał następujących inwestycji typu venture capital: Nicolas Games SA (etap inwestycja zakończona, posiada poniżej 3% udziału w akcjonariacie) Opis inwestycji został podzielony na etap I oraz etap II. Podsumowanie inwestycji: 2007 r. - data wejścia; 2011 r. - data wyjścia; 3,2 mln zł - kapitał zainwestowany; 2,6 mln zł - zysk brutto z inwestycji; 68% - śr. IRR; 159% - prosta stopa zwrotu. I etap inwestycji 1. Rozpoczęcie działalności i wejście na NewConnect. Inwestycja venture capital. Nicolas Games jest dynamicznie rozwijającą się firmą, obecną na rynku od 2004 roku. Spółka działa w branży informatycznej oraz rozrywki elektronicznej, ściślej w branży gier komputerowych. Istotnym przełomem w działalności Spółki było podjęcie współpracy z. W lipcu 2007 roku GoAdvisers dokonał nabycia 50% udziałów w Nicolas Games sp. z o.o. za kwotę 25 tys. zł. W następnym miesiącu został podwyższony kapitał zakładowy do wysokości 550 tys. zł, a łączna wartość udziałów GoAdvisers po podwyższeniu kapitału wyniosła 275 tys. zł. Jednocześnie podjęto działania mające na celu przygotowanie spółki do pozyskania kapitału w ramach emisji private placement i wprowadzenia na rynek NewConnect. W dniu 2 kwietnia 2008 roku nastąpił debiut, a spółka pozyskała 4,1 mln zł na realizację ambitnych planów rozwoju. Do momentu zakończenia przez pierwszego etapu inwestycji w Nicolas Games SA, producent gier pozyskał z rynku NewConnect łącznie 7,61 mln zł. Ze względu na załamanie polskiego rynku sprzedaży gier komputerowych w roku 2008 i 2009, projekt z typowego venture capital przerodził się w restrukturyzację. 2. Działania restrukturyzacyjne. Nicolas Games SA w 2008 roku rozpoczął głębokie przemiany, których celem jest odejście od dystrybucji obcych tytułów na rzecz produkcji własnych gier, do których będzie miał nieograniczone prawa. Główną przyczyną zmiany strategii był fakt, iż własne produkty można sprzedawać na całym świecie (czego nie może robić dystrybutor obcych licencji, ponieważ wydawcy udzielają zwykle licencji na poszczególne kraje tamtejszym firmom). Ponadto działalność deweloperska jest również znacznie bardziej

45 Dokument Informacyjny 45 zyskowna i elastyczna - własne gry można dowolnie zmieniać, konfigurować i dostosowywać do różnych platform sprzętowych (PC, konsole, palmtopy, telefony komórkowe) i kanałów dystrybucji (tradycyjny handel, GoD, sprzedaż przez SMS itp.). Niestety, z uwagi na kryzys finansowy, który negatywnie odbił się na całej branży, Spółka musiała wdrożyć program restrukturyzacyjny i skupić się na realizacji kluczowego projektu - produkcji gry Afterfall: Rascal. W pierwszym kwartale 2010 roku na skutek wdrożenia programu stabilizacyjnego ograniczone zostały koszty bieżące, jak również podjęto działania w celu restrukturyzacji zobowiązań. W ramach podjętych działań Spółka wyemitowała akcje serii F i G, które miały na celu pokrycie jej wierzytelności. Łącznie wyemitowanych zostało 80 mln akcji o łącznej wartości emisyjnej 4 mln zł. Emisja ta znacząco zmniejszyła zobowiązania Spółki i poprawiła płynność finansową. Poprawiająca się sytuacja w branży jak i finalizowanie prac nad grą Afterfall napawają optymizmem i potwierdzają fakt, że Spółka wychodzi z okresu kryzysu obronną ręką. doradzał Spółce na każdym etapie działań restrukturyzacyjnych i było autorem całego programu stabilizacyjnego. W okresie siedmiu lat działalności Nicolas Games wydał wiele produktów cieszących się uznaniem graczy i mediów branżowych, jak również zbudował znaczącą pozycję w swojej branży. Spółka podjęła wiele inicjatyw, mających dostarczać polskim graczom tytuły do tej pory niedostrzegane przez innych dystrybutorów oraz rozpoczęła prace nad produkcją własnych gier. Planowane wydanie w 2011 roku gry komputerowej Afterfall: InSanity oraz kontynuowanie prac nad rozwojem całego Uniwersum Afterfall na wzór uniwersum stworzonego dla Gwiezdnych Wojen (będzie to kanwa całej serii gier: przygodowych, wyścigowych, crpg, strzelanek, strategicznych itd.) będą ważnymi wydarzeniami w historii Spółki. Potwierdzają to kontrakty, które Spółka zawarła ze światowymi wydawcami na dystrybucję gry Afterfall w Europie i innych rynkach światowych. Szerokie zainteresowanie flagowym produktem Nicolas Games pozwala przypuszczać, że gra ta będzie międzynarodowym hitem. Nicolas Games w ciągu kilku lat z nowopowstałego podmiotu, który od podstaw zaczął funkcjonować w branży rozrywki elektronicznej, a jego działalność skupiała się wyłącznie na dystrybucji, przekształcił się w spółkę publiczną, która jest deweloperem ze światowymi kontraktami, a jednocześnie wyróżniającym się emitentem na rynku NewConnect pod względem płynności waloru. 3. Efekty realizacji I etapu inwestycji Ze względu na złożoność projektu oraz widoczną jego etapowość, GoAdvisers podzielił inwestycję w Nicolas Games SA na dwa stadia: (I) venture capital i restrukturyzacji oraz (II) start up i ekspansji. Łącznie w I etapie GoAdvisers zainwestował w Nicolas Games 1,25 mln zł. Wyjście z inwestycji w sierpniu 2010 roku pozwoliło zrealizować zysk w wysokości 0,45 mln zł. II etap inwestycji; Start up Obecnie Nicolas Games SA jest spółką o najwyższych obrotach na rynku NewConnect, do której należy tygodniowy rekord obrotów. Jest również pierwszą spółką notowaną w alternatywnym systemie obrotu, która na jednej z sesji znalazła się w pierwszej dwudziestce najbardziej płynnych spółek ze wszystkich rynków GPW, wyprzedzając nawet niektóre notowane na WIG20. zainwestował w 2010 roku 1,4 mln zł, obejmując akcji, które stanowiły po rejestracji podwyższenia kapitału 15,6% udziału w akcjonariacie. Tym samym GoAdvisers został największym akcjonariuszem Nicolas Games SA. Pierwsze doświadczenia deweloperskie Spółka zdobywała tworząc grę dla dzieci Miś Uszatek oraz serii gier (5 tytułów) na licencji Włatców Móch. Pozwoliło to rozpocząć prace nad produkcją pierwszego dużego i ogólnoświatowego produktu, którego wydanie planowane było na pierwszy kwartał 2011 roku - Afterfall: InSanity oraz kontynuowanie prac nad rozwojem całego Uniwersum Afterfall. Uniwersum wykreowane jest na wzór uniwersum stworzonego dla Gwiezdnych Wojen (będzie to kanwa całej serii gier: przygodowych, wyścigowych, crpg, strzelanek, strategicznych itd.) będą ważnymi wydarzeniami w historii Spółki. Potwierdzają to kontrakty, które Spółka zawarła ze światowymi wydawcami na dystrybucję gry Afterfall w Europie i innych rynkach światowych. Szerokie zainteresowanie flagowym produktem Nicolas Games pozwala przypuszczać, że gra ta będzie międzynarodowym hitem. W styczniu 2011 roku sprzedał 3,5 mln akcji Nicolas Games, zmniejszając swój udział w kapitale zakładowym spółki do 12,8%, pozostając jej największym akcjonariuszem. Pakiet wyceniany był na ponad 3 mln zł. W dniach lipca 2011 roku GoAdvisers sprzedał 78% posiadanych akcji Nicolas Games i tym samym zszedł poniżej 3% udziału w akcjonariacie producenta gier. Ze sprzedaży akcji uzyskał kwotę 2,4 mln zł, realizując tym samym zysk brutto w wysokości 1,35 mln zł. Średnia cena sprzedaży wyniosła 0,16 zł, a zrealizowana prosta stopa zwrotu 226%.

46 Dokument Informacyjny 46 Positive Advisory SA (inwestycja zakończona) Positive Advisory jest dynamicznie rozwijającą się firmą, działającą na rynku polskim i międzynarodowym od 2006 roku. Spółka świadczy usługi doradcze i informatyczne dla sektora bankowo-finansowego oraz sektora przedsiębiorstw. Działalność spółki obejmuje m.in. usługi doradcze, zarządzanie projektami, wdrożenie gotowych rozwiązań informatycznych, projektowanie, budowę i wdrożenie aplikacji na zamówienie klienta oraz optymalizację procesów biznesowych i szeroko rozumianego raportowania. GoAdvisers zainwestowało w Positive Advisory w kwietniu 2006 roku, obejmując udziały w podwyższonym kapitale zakładowym. Na początku 2008 roku spółka rozpoczęła przygotowania do procesu upublicznienia. W dniu 30 czerwca 2008 roku odbył się debiut na rynku NewConnect a kapitalizacja spółki wynosiła 25 mln zł. Łączna wartość inwestycji GoAdvisers w Positive Advisory wyniosła 179 tys. zł (dodatkowo Emitent udzielił spółce długoterminowej pożyczki na kwotę 500 tys. zł), co przy wartości pakietu akcji na dzień 31 grudnia 2008 roku wynoszącej 5,7 mln zł oznacza ponad 30 krotny zysk z przeprowadzonej inwestycji. Podobnie jak w przypadku Nicolas Games SA GoAdvisers złożyło dyspozycję blokady swoich akcji i zobowiązało się, że w okresie od pierwszego dnia notowania w Alternatywnym Systemie Obrotu do końca 2008 roku nie zastawi, nie zbędzie ani w inny sposób nie przeniesie własności, jak również nie zobowiąże się do dokonania takich czynności, co do całości lub części akcji objętych blokadą akcji, w żaden sposób, na rzecz jakiejkolwiek osoby. Ponadto, do upływu terminu blokady, akcje były zablokowane na rachunku papierów wartościowych. GoAdvisers dokonało całkowitego wyjścia z inwestycji w dniu 31 sierpnia 2010 r. Pakiet akcji, stanowiący 25,41% udziału w kapitale zakładowym spółki Positive Advisory, został sprzedany za łączną kwotę 736 tys. zł. Nabywcą był obecny akcjonariusz Positive Advisory SA. Zysk ze zbycia inwestycji, liczony jako różnica między kosztem nabycia akcji a ceną ich sprzedaży, wyniósł 348,5 tys. zł. Całkowita spłata długoterminowej pożyczki, udzielonej spółce przez miała nastąpić w styczniu 2011 roku, jednakże ze względu na zwłokę w uregulowaniu raty, umowa pożyczki została wypowiedziana, a kwota roszczenia z tego tytułu wynosi 565,1 tys. zł. Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości SA (inwestycja zakończona) PTWP działa w branży wydawniczej od 1995 roku. Jest wydawcą Miesięcznika Gospodarczego Nowy Przemysł, ukazującego się od 10 lat w nakładzie 15 tys. egzemplarzy. Od ponad trzech lat PTWP wydaje także miesięcznik Rynek Zdrowia (20 tys. egzemplarzy), a od 2007 wydawany jest miesięcznik Rynek Spożywczy czasopismo adresowane do podmiotów rynku spożywczego. Działalność PTWP obejmuje również prowadzenie portali internetowych: - czołowego portalu gospodarczego w Polsce, specjalizującego się w dostarczaniu kompleksowych informacji o najważniejszych gałęziach przemysłu oraz trendach i zmianach zachodzących w polskiej gospodarce, - portal ekonomiczno-finansowym skierowanym przede wszystkim do kadry menedżerskiej szeroko pojętego sektora medycznego, portal skierowany do podmiotów rynku spożywczego zawierający bieżące informacje, analizy, raporty i dane rynkowe z m.in. branż: mleczarskiej, mięsnej, zbożowej, owocowo-warzywnej i handlu. Spółka nabyła pakiet szt. akcji PTWP SA w 2000 roku za kwotę zł. W I kwartale 2010 roku GoAdvisers dokonało wyjścia z inwestycji w spółkę Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości SA. W dniu 26 lutego 2010 roku została podpisana notarialna umowa sprzedaży całego pakietu akcji tej spółki, będącego w posiadaniu GoAdvisers. Otrzymano kilka ofert zakupu pakietu akcji spółki portfelowej, jednak Zarząd GoAdvisers wybrał ostatecznie najkorzystniejszą ofertę. Akcje nabyła spółka PTWP SA w celu ich umorzenia za łączną kwotę 1 mln zł. Zbyty pakiet stanowił 12,9% całego kapitału zakładowego Spółki PTWP SA. Telemedycyna Polska SA (częściowe wyjście z inwestycji) Głównym obszarem działalności spółki Telemedycyna Polska jest świadczenie profesjonalnych usług medycznych na odległość przez: telefon, Internet, oraz fale radiowe, dla klientów znajdujących się w dowolnym miejscu np. w domu, na wakacjach lub w pracy. Spółka jest właścicielem usługi Kardiotele. Polega ona na całodobowej opiece kardiologicznej oraz wykonywaniu badań EKG, za pośrednictwem telefonu z dowolnego miejsca na świecie. System Kardiotele daje nieograniczone możliwości świadczenia usługi, w szczególności dla ośrodków rehabilitacyjnych, domów spokojnej starości, klientów indywidualnych, jak również firm i innych podmiotów na terenie całej Polski. Dnia 17 listopada 2008 roku odbyło się WZW Telemedycyna Polska sp. z o. o., na którym została podjęta uchwała o podwyższeniu kapitału, po rejestracji której GoAdvisers objął 20,0% udziałów w kapitale zakładowym oraz 20,0% głosów na WZW spółki Telemedycyna Polska. W dniu 8 kwietnia 2010 roku nastąpiła zmiana formy prawnej spółki w spółkę akcyjną, a 18 sierpnia 2010 r. spółka zadebiutowała na NewConnect, osiągając na otwarciu wzrost ceny PDA o 48,9%.

47 Dokument Informacyjny 47 Po zarejestrowaniu przez sąd podwyższenia kapitału GoAdvisers posiadał akcji stanowiących 8,62%% kapitału zakładowego spółki Telemedycyna Polska. W dniu 20 października 2010 r. Emitent dokonał transakcji sprzedaży pakietowej na rynku NewConnect akcji Spółki Telemedycyna Polska SA na rzecz inwestora instytucjonalnego. Transakcja obejmowała szt. z posiadanego pakietu akcji, które zostały sprzedane po cenie 2,5 zł za 1 akcję. Łączna wartość transakcji sprzedaży wyniosła 750 tys. zł, co przy koszcie nabycia jednej akcji Spółki Telemedycyna Polska wynoszącym 0,25 zł dało zysk na transakcji w wysokości 675 tys. zł. Prosta stopa zwrotu z dokonanej inwestycji wyniosła 900%, IRR - 97%. Na dzień 9 września 2011 r. wartość pakietu wynosiła 0,76 mln zł. DGiZI Consorg SA Spółka Specjalizuje się we wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań w zakresie budżetowania i controllingu oraz wspomaganiu zarządzania grupami kapitałowymi, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki konsolidacji sprawozdań finansowych. Oferuje autorskie rozwiązania informatyczne, usługi doradcze i szkoleniowe. dnia 23 lipca 2009 roku przystąpił do spółki Doradztwo Gospodarcze i Zastosowania Informatyki Consorg sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach oraz objął 450 udziałów w tej spółce. Objęte udziały stanowią 15,12% kapitału zakładowego i uprawniają do wykonywania 15,12% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. ASSG sp. z o.o. Spółka Active Sales Support Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ASSG sp. z o.o.) powołana umową spółki 19 marca 2008, została założona przez specjalistów w dziedzinie sprzedaży telemarketingowej i bezpośredniej, realizowanej głównie dla podmiotów sektora telekomunikacyjnego (komórkowego i stacjonarnego) oraz telewizji kablowych. Działalność Spółki koncentruje się na świadczeniu usług doradczych, kompleksowej obsłudze procesu sprzedaży i wsparcia sprzedaży, głównie dla firm z branży telekomunikacyjnej, medialnej i finansowo-ubezpieczeniowej. Jednym z bardziej istotnych projektów zrealizowanych przez założycieli Spółki było stworzenie oraz zarządzanie kanałem telemarketingowym dla wiodącego operatora telekomunikacyjnego (1200 stanowisk call center w 11 lokalizacjach). Strategia rozwoju Spółki ASSG zakłada budowę outsourcingowego modelu telesprzedaży, stworzenie własnych placówek call center poprzez budowę lub akwizycję istniejących podmiotów, budowę struktury sprzedaży D2D oraz POS, a także budowę struktury BPO. W dniu 26 listopada 2010 roku spółka GoAdvisers podpisała umowę inwestycyjną ze spółką ASSG sp. z o.o. Umowa inwestycyjna została oparta na podstawie podpisanych w dniu 21 października 2010 r. szczegółowych warunków inwestycji. Na podstawie umowy Spółka dofinansuje ASSG sp. z o.o. kwotą 2 mln zł. Objęte udziały stanowią 50% kapitału zakładowego ASSG sp. z o.o. W ramach realizacji strategii rozwoju Emitent planuje wykorzystać swoje doświadczenie i pozyskać kapitał na rozwój obszaru działalności związanego z inwestycjami poprzez nabywanie udziałów/akcji przedsiębiorstw znajdujących się we wczesnej fazie rozwoju i charakteryzujące się wysokim potencjałem wzrostu Zakres działalności wynikający ze statutu Pomimo specjalizacji opisanej powyżej, statut przewiduje znacznie szerszy zakres przedmiotu działalności Spółki, co w razie konieczności umożliwi szybkie dostosowanie do potrzeb rynku lub rozwój zakresu działalności bez konieczności zmiany przedmiotu działalności Spółki. Zakres ten w 2010 roku został rozszerzony, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 18/2010. Zgodnie z Krajowym Rejestrem Sądowym, przedmiotem działalności Spółki jest: Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych - PKD Z, Działalność holdingów finansowych PKD Z, Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych PKD Z, Działalność związana z zarządzaniem funduszami PKD Z, Działalność firm centralnych (head office) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych PKD Z, Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - PKD Z, Działalność agencji reklamowych PKD Z, Badanie rynku i opinii publicznej - PKD Z, Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD Z,

48 Dokument Informacyjny 48 Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników PKD Z, Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura PKD Z, Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów - PKD Z Dane o strukturze akcjonariatu Emitenta ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 10% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariat przed emisją akcji serii G Struktura akcjonariatu Emitenta przed emisją akcji serii G przedstawia się następująco (wartość nominalna 1 akcji wynosi 0,10 zł): Tabela 13 Struktura właścicielska Spółki GoAdvisers przed emisją akcji serii G Seria akcji Liczba akcji (w szt.) Udział w kapitale zakładowym (%) Liczba głosów na WZ Udział w ogólnej liczbie głosów (%) KDG Invest Limited A, C , ,3 Bartosz Zalewski A, D , ,1 Pozostali A, B, C, D, E, F , ,6 RAZEM , ,0 Źródło: Emitent Akcjonariat po emisji akcji serii G Poniższa tabela przedstawia strukturę akcjonariatu Emitenta po przeprowadzeniu oferty private placement, w której objęto akcji serii G. Tabela 14 Struktura właścicielska Spółki GoAdvisers po przeprowadzeniu emisji akcji serii G Seria akcji Liczba akcji (w szt.) Udział w kapitale zakładowym (%) Liczba głosów na WZ Udział w ogólnej liczbie głosów (%) KDG Invest Limited A, C , ,1 Bartosz Zalewski A, D, G , ,3 Pozostali A, B, C, D, E, F, G , ,6 RAZEM , ,0 Źródło: Emitent Wykres 3 Struktura kapitału zakładowego po emisji akcji serii G 40,1% KDG Invest Limited 54,6% Bartosz Zalewski Pozostali 5,3% Źródło: opracowanie własne

Dniem sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego jest 17 października 2011 roku

Dniem sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego jest 17 października 2011 roku Nicolas Games Spółka Akcyjna Dokument Informacyjny Sporządzony na potrzeby wprowadzenia: - nie więcej niż 31.332.240 Akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,05 zł każda, - nie więcej

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY UPROSZCZONY

DOKUMENT INFORMACYJNY UPROSZCZONY DOKUMENT INFORMACYJNY UPROSZCZONY FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia Akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect organizowanym jako alternatywny

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY (UPROSZCZONY) FLY.PL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PRZY UL. NOWOGRODZKIEJ 42, SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII D DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY (UPROSZCZONY) FLY.PL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PRZY UL. NOWOGRODZKIEJ 42, SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY (UPROSZCZONY) XSYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI PRZY ULICY JULIANOWSKIEJ 54B, 91-473 ŁÓDŹ SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII B DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY K&K HERBAL POLAND SPÓŁKA AKCYJNA SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA 1.450.000 AKCJI SERII E DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY (UPROSZCZONY) DAMF INWESTYCJE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PRZY UL. NOWOGRODZKIEJ 42, SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII D DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY (UPROSZCZONY) NOVAVIS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PRZY ULICY BARTYCKIEJ 26, SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A I B DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY INVENTI SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY

DOKUMENT INFORMACYJNY INVENTI SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY DOKUMENT INFORMACYJNY INVENTI SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY sporządzony na potrzebę wprowadzenia akcji serii H do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY K&K HERBAL POLAND SPÓŁKA AKCYJNA SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA 626.718 AKCJI SERII D DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY PARCEL TECHNIK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBACZOWIE sporządzony na potrzebę wprowadzenia akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym jako alternatywny system obrotu

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY STARK DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W CHORZOWIE PRZY ULICY JÓZEFA MARONIA 44, 41-506 CHORZÓW SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII D I E DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY EastSideCapital S.A. z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY EastSideCapital S.A. z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY EastSideCapital S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii E, akcji serii F, praw do akcji serii F oraz praw poboru akcji serii F do obrotu na rynku

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny Concept Liberty Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie SPORZĄDZONO NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII E i F DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM

Bardziej szczegółowo

1. Wybór Przewodniczącego. 2. Wejście w życie

1. Wybór Przewodniczącego. 2. Wejście w życie UCHWAŁA nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, w oparciu o art. 409 1 KSH, uchwala co

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY Załącznik Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu DOKUMENT INFORMACYJNY Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Załącznik określa formę, zakres oraz szczegółowe zasady sporządzania przez emitentów

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie

DOKUMENT INFORMACYJNY Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie DOKUMENT INFORMACYJNY Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii C na rynek NewConnect prowadzony jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY AlejaSamochodowa.pl S.A. z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY AlejaSamochodowa.pl S.A. z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY AlejaSamochodowa.pl S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny AGROMA Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie sporządzony w celu wprowadzenia akcji na okaziciela serii C do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym jako alternatywny system obrotu

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY UPROSZCZONY

DOKUMENT INFORMACYJNY UPROSZCZONY DOKUMENT INFORMACYJNY UPROSZCZONY MEDIACAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia Akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect organizowanym jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY ALDA SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH sporządzony na potrzebę wprowadzenia akcji zwykłych na okaziciela serii E do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym, jako alternatywny

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny Organic Farma Zdrowia Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie sporządzony w celu wprowadzenia akcji na okaziciela serii G do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym jako alternatywny

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY. Automatyka - Pomiary - Sterowanie S.A. z siedzibą w Białymstoku

DOKUMENT INFORMACYJNY. Automatyka - Pomiary - Sterowanie S.A. z siedzibą w Białymstoku DOKUMENT INFORMACYJNY Automatyka - Pomiary - Sterowanie S.A. z siedzibą w Białymstoku sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i C 2 transza do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY INVENTI SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY

DOKUMENT INFORMACYJNY INVENTI SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY DOKUMENT INFORMACYJNY INVENTI SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY sporządzony na potrzebę wprowadzenia akcji serii I do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny Grupa Exorigo-Upos Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie SPORZĄDZONO NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny Organic Farma Zdrowia Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie sporządzony w celu wprowadzenia akcji na okaziciela serii I do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym jako alternatywny

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa 20a, 95-010 Stryków sporządzony na potrzebę wprowadzenia 5 520 550 akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY Broad Gate S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii C oraz akcji serii D na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny HOLLYWOOD Spółka Akcyjna

Dokument Informacyjny HOLLYWOOD Spółka Akcyjna Dokument Informacyjny HOLLYWOOD Spółka Akcyjna Sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu na NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2 do Prospektu Emisyjnego DELKO SA

Aneks nr 2 do Prospektu Emisyjnego DELKO SA Aneks nr 2 do Prospektu Emisyjnego DELKO SA Aneks nr 2 do Prospektu Emisyjnego DELKO SA W związku z : -wejściem w życie w dniu 13 stycznia 2009 r. nowelizacji Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY UPROSZCZONY

DOKUMENT INFORMACYJNY UPROSZCZONY DOKUMENT INFORMACYJNY UPROSZCZONY FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia Akcji serii D i E do obrotu na rynku NewConnect organizowanym jako alternatywny

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY INVENTI SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY

DOKUMENT INFORMACYJNY INVENTI SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY DOKUMENT INFORMACYJNY INVENTI SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY sporządzony na potrzebę wprowadzenia akcji serii A, E, F do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym jako alternatywny system obrotu

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY PARCEL TECHNIK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBACZOWIE sporządzony na potrzebę wprowadzenia akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym jako alternatywny system obrotu

Bardziej szczegółowo

Dokument informacyjny PGS SOFTWARE Spółka Akcyjna DOKUMENT INFORMACYJNY

Dokument informacyjny PGS SOFTWARE Spółka Akcyjna DOKUMENT INFORMACYJNY Dokument informacyjny PGS SOFTWARE Spółka Akcyjna Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii E i serii F do obrotu na NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów

Bardziej szczegółowo

Dokument informacyjny XPLUS S.A. z siedzibą w Warszawie

Dokument informacyjny XPLUS S.A. z siedzibą w Warszawie Dokument informacyjny XPLUS S.A. z siedzibą w Warszawie Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonego jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 5. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą. POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH Spółka Akcyjna. z siedzibą w Warszawie

Uchwała nr 5. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą. POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH Spółka Akcyjna. z siedzibą w Warszawie Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie: (i) podwyższenia kapitału

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY Minox S.A. z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY Minox S.A. z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY Minox S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii E na rynek NewConnect prowadzony jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

I AUTORYZOWANY DORADCA I

I AUTORYZOWANY DORADCA I D O K U M E N T I N F O R M A C Y J N Y A T L A N T I S E N E R G Y S. A. Z S I E D Z I B Ą W P Ł O C K U sporządzony na potrzeby wprowadzenia 31.512.000 akcji serii C oraz prawa do akcji serii C do obrotu

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY UPROSZCZONY FLUID SPÓŁKA AKCYJNA

DOKUMENT INFORMACYJNY UPROSZCZONY FLUID SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY UPROSZCZONY FLUID SPÓŁKA AKCYJNA sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY PLATINUM PROPERTIES GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY PLATINUM PROPERTIES GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY PLATINUM PROPERTIES GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii D na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią

Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią Uchwała nr w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: 1. Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONICO S.A.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONICO S.A. Projekty uchwał ONICO S.A. Zarząd Spółki ONICO Spółka Akcyjna, przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Spółki, zwołanego na dzień 23 grudnia 2016 r.: Uchwała nr 1 z dnia 23

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROCENT Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych

Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROCENT Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych Uchwała nr 23 w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego dla członków organów Spółki, kadry zarządzającej Spółką oraz kluczowych pracowników i współpracowników Spółki 1 1. W latach 2015-2019 Spółka

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE EKOKOGENERACJA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 14 STYCZNIA 2015 R.

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE EKOKOGENERACJA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 14 STYCZNIA 2015 R. Uchwała nr 1/I/2015 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY Venture Capital Poland S.A. z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY Venture Capital Poland S.A. z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY Venture Capital Poland S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia 681.809 akcji serii C oraz 200.788 akcji serii E na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr z dnia 30 maja 2018 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział

Bardziej szczegółowo

DORADCY PODATKOWI I BIEGLI REWIDENCI

DORADCY PODATKOWI I BIEGLI REWIDENCI DOKUMENT INFORMACYJNY DORADCY PODATKOWI I BIEGLI REWIDENCI Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii D, praw do akcji

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny Sapling Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku SPORZĄDZONO NA POTRZEBY WPROWADZENIA 12.325.000 AKCJI SERII B O NUMERACH OD 000.001 DO 6.500.000 I OD 10.850.001 DO 16.675.000 DO OBROTU

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr: 27/2011 Data sporządzenia: Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Raport bieżący nr: 27/2011 Data sporządzenia: Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Raport bieżący nr: 27/2011 Data sporządzenia: 2011-06-29 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Temat: Projekt uchwały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE PORTAL INTERNETOWY www.corp gov.gpw.pl OBOWIĄZKI INFORMACYJNE SPÓŁEK PUBLICZNYCH I ICH AKCJONARIUSZY Agnieszka Gontarek Dział Emitentów w GPW Warszawa, 11 grudnia 2008 r. 2 SPÓŁKA NEWCONNECT SPÓŁKA PUBLICZNA

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Warszawa, 30 maja 2018 roku

Projekty uchwał. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Warszawa, 30 maja 2018 roku Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawa, 30 maja 2018 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY LETUS CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE sporządzony na potrzebę wprowadzenia 3 400 050 akcji serii H do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA HOTBLOK S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 4 kwietnia 2019 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA HOTBLOK S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 4 kwietnia 2019 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA HOTBLOK S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 4 kwietnia 2019 ROKU Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu na NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.: 1.010.910 akcji zwykłych na okaziciela serii

Bardziej szczegółowo

DO: (imię i nazwisko / firma pełnomocnika) AKCJONARIUSZ (imię i nazwisko / firma Akcjonariusza)

DO: (imię i nazwisko / firma pełnomocnika) AKCJONARIUSZ (imię i nazwisko / firma Akcjonariusza) FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Wykorzystanie niniejszego formularza zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez. Formularz

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY Fachowcy.pl Ventures S.A. z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY Fachowcy.pl Ventures S.A. z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY Fachowcy.pl Ventures S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii E, akcji serii G, akcji serii H, akcji serii J, akcji serii L oraz akcji serii M

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 16 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY DASE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNICY Z DNIA 30 CZERWCA

UCHWAŁA NR 16 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY DASE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNICY Z DNIA 30 CZERWCA UCHWAŁA NR 16 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY DASE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNICY Z DNIA 30 CZERWCA 2015 r. w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

1. W Uchwale Nadzywczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki numer 3 z dnia 15 marca 2018 r. ( Uchwała ) wprowadza się następujące zmiany:

1. W Uchwale Nadzywczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki numer 3 z dnia 15 marca 2018 r. ( Uchwała ) wprowadza się następujące zmiany: Uchwała nr 8 Nadwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ten Square Games Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały numer 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ten

Bardziej szczegółowo

1 Powołuje się Pana Mateusza Walczaka w skład Zarządu Spółki drugiej kadencji, powierzając

1 Powołuje się Pana Mateusza Walczaka w skład Zarządu Spółki drugiej kadencji, powierzając UCHWAŁA NR _ w sprawie powołania Prezesa Zarządu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie 7 ust. 2 Statutu Spółki w związku z art. 368 4 Kodeksu spółek handlowych, uchwala,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. spółki pod firmą SKYLINE INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Uchwała Nr 1. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. spółki pod firmą SKYLINE INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 i art. 420 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Stopklatka S.A. w sprawie przyjęcia porządku obrad

UCHWAŁA NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Stopklatka S.A. w sprawie przyjęcia porządku obrad UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera Pana/Panią...

Bardziej szczegółowo

zwołanego na dzień 29 sierpnia 2017 r. i kontynuowanego po przerwie w dniu 12 września 2017 r.

zwołanego na dzień 29 sierpnia 2017 r. i kontynuowanego po przerwie w dniu 12 września 2017 r. Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Rafako S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, zwołanego na dzień 29 sierpnia 2017 r.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AQUATECH SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 27 października 2017 roku

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AQUATECH SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 27 października 2017 roku PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AQUATECH SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 27 października 2017 roku z dnia 2017 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego [Wybór Przewodniczącego]

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim w dniu..

PROJEKTY UCHWAŁ NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim w dniu.. PROJEKTY UCHWAŁ NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim w dniu.. Uchwała nr 1/2018 z dnia w sprawie wyboru Przewodniczącego Obrad Działając na podstawie art. 409

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny EUROSNACK Spółka Akcyjna Sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu na NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.: 1.357.390 akcji zwykłych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego.

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego. Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego Spółka: Bumech SA Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Data walnego zgromadzenia:

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Uchwała nr w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 409 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Pan -a/-ią. 2. Uchwała wchodzi

Bardziej szczegółowo

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BETOMAX Polska S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia.

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BETOMAX Polska S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia. Uchwała Nr 1. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BETOMAX Polska S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia. Uchwała Nr 2. w sprawie wyboru

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 26 / Zmiana do 2 projektu uchwały nr 3 zgłoszona podczas NWZ FAMUR SA odbytego w dniu r.

Raport bieżący nr 26 / Zmiana do 2 projektu uchwały nr 3 zgłoszona podczas NWZ FAMUR SA odbytego w dniu r. FAMUR S.A. RB-W 26 2017 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 26 / 2017 Data sporządzenia: 2017-06-05 Skrócona nazwa emitenta FAMUR S.A. Temat Zmiana do 2 projektu uchwały nr 3 zgłoszona podczas

Bardziej szczegółowo

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI HYDROPHI TECHNOLOGIES EUROPE S.A. W DNIU 23 LUTEGO 2015 R.

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI HYDROPHI TECHNOLOGIES EUROPE S.A. W DNIU 23 LUTEGO 2015 R. TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI HYDROPHI TECHNOLOGIES EUROPE S.A. W DNIU 23 LUTEGO 2015 R. UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HydroPhi Technologies

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 23/VI/2018. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. spółki pod firmą. Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim

Uchwała nr 23/VI/2018. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. spółki pod firmą. Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim Projekt uchwały Uchwała nr 23/VI/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Mabion Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia Programu

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia HubStyle S.A. w Warszawie. o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia

Uchwała nr 1 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia HubStyle S.A. w Warszawie. o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia Uchwała nr 1 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia HubStyle S.A. w Warszawie z 28 sierpnia 2018 r. o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia 1 Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą HubStyle

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. z siedzibą w Warszawie

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. z siedzibą w Warszawie Uchwała nr 1 spółki IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 15 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Bardziej szczegółowo

Temat: Sprostowanie omyłki pisarskiej w treści uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2011 roku

Temat: Sprostowanie omyłki pisarskiej w treści uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2011 roku Raport bieżący nr: 32/2011 Data sporządzenia: 2011-07-27 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji Temat: Sprostowanie omyłki pisarskiej w treści uchwały nr 22 Zwyczajnego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółka: GLOBE TRADE CENTRE S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne Data, na która walne zgromadzenie zostało zwołane: 09 stycznia 2014 roku Liczba

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA, uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA, uchwala, co następuje: Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 15 ust. 1 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia HubStyle S.A. w Warszawie. o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia

Uchwała nr 1 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia HubStyle S.A. w Warszawie. o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia Uchwała nr 1 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia HubStyle S.A. w Warszawie z 13 lutego 2018 r. o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia 1 Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą HubStyle

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. zwołanego na dzień 27 października 2015 r.

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. zwołanego na dzień 27 października 2015 r. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. zwołanego na dzień 27 października 2015 r. Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE GETIN NOBLE BANK S.A.

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE GETIN NOBLE BANK S.A. PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE GETIN NOBLE BANK S.A. Uchwała Nr I/10/07/2012 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1. Na podstawie przepisu art. 409 1 Kodeksu spółek

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Virtual Vision S.A. z siedzibą w Warszawie. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Virtual Vision S.A. z siedzibą w Warszawie. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1 Wybór przewodniczącego Przewodniczącym wybrany zostaje w sprawie przyjęcia porządku obrad 1 Porządek obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VIRTUAL

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ Na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, Zwołane na dzień 13 marca 2012 r.

PROJEKTY UCHWAŁ Na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, Zwołane na dzień 13 marca 2012 r. PROJEKTY UCHWAŁ Na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ESOTIQ & HENDERSON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, Zwołane na dzień 13 marca 2012 r. Do punktu 2 porządku obrad: w sprawie: odtajnienia wyborów członków

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu bieżącego nr 69/2012

Załącznik do raportu bieżącego nr 69/2012 Załącznik do raportu bieżącego nr 69/2012 Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Trakcja - Tiltra S.A., zaplanowane na dzień 12 grudnia 2012r., zgłoszone przez akcjonariusza COMSA

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KINOMANIAK SA (WERSJA UZUPEŁNIONA O UCHWAŁY ZGODNIE Z WNIOSKIEM AKCJONARIUSZA)

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KINOMANIAK SA (WERSJA UZUPEŁNIONA O UCHWAŁY ZGODNIE Z WNIOSKIEM AKCJONARIUSZA) PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KINOMANIAK SA (WERSJA UZUPEŁNIONA O UCHWAŁY ZGODNIE Z WNIOSKIEM AKCJONARIUSZA) Zarząd Spółki Kinomaniak S.A. przedstawia treść projektów uchwał, które mają

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AWBUD S.A. z siedzibą w Fugasówce powołuje do składu Komisji Skrutacyjnej Panią Klaudię Zych-Rakoczy.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AWBUD S.A. z siedzibą w Fugasówce powołuje do składu Komisji Skrutacyjnej Panią Klaudię Zych-Rakoczy. Uchwała nr 21/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD S.A. z siedzibą w Fugasówce z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie: wyboru członka Komisji Skrutacyjnej 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AWBUD

Bardziej szczegółowo

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 20 lipca 2012 roku.

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 20 lipca 2012 roku. Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 20 lipca 2012 roku. Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rovese S.A. z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie wyboru przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

RAPORT BIEŻĄCY nr 33/2015

RAPORT BIEŻĄCY nr 33/2015 RAPORT BIEŻĄCY nr 33/2015 Data sporządzenia: 2015-11-18 Skrócona nazwa emitenta: SFINKS Temat: 2015 r. Podstawa prawna: Art. 56 pkt 1 ust. 2 ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Zarząd Sfinks

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna. z dnia.. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

Uchwała nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna. z dnia.. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Uchwała nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna z dnia.. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia w całości prawa poboru akcji nowych emisji Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela. Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela. Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: ROVESE S.A (dawniej Cersanit) Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Data walnego zgromadzenia: 24 październik 2011 r. Liczba

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FABRYKA FORMY Spółka Akcyjna w Poznaniu w dniu roku

UCHWAŁA NR podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FABRYKA FORMY Spółka Akcyjna w Poznaniu w dniu roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Nadzwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

Liczba głosów Nordea OFE na NWZ: 1 200 000, udział w głosach na NWZ: 2,81%. Liczba głosów obecnych na NWZ: 42 708 675.

Liczba głosów Nordea OFE na NWZ: 1 200 000, udział w głosach na NWZ: 2,81%. Liczba głosów obecnych na NWZ: 42 708 675. Warszawa, 24 listopada 2014 Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Banku S.A., które odbyło się w dniu 31 października 2014 roku o godz. 10:00 w Hilton Warsaw Hotel w Warszawie, ul. Grzybowska

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NETMEDIA S.A. zwołane na dzień 19 stycznia 2011 roku. Podjęte uchwały

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NETMEDIA S.A. zwołane na dzień 19 stycznia 2011 roku. Podjęte uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NETMEDIA S.A. zwołane na dzień 19 stycznia 2011 roku Podjęte uchwały UCHWAŁA nr 1 o wyborze przewodniczącego zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał NWZ Private Equity Managers S.A.

Projekty uchwał NWZ Private Equity Managers S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A. (dalej: Spółka ) wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY. The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach

DOKUMENT INFORMACYJNY. The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach DOKUMENT INFORMACYJNY The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii H na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr [ ] z dnia [ ] 2018 roku. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna

Uchwała nr [ ] z dnia [ ] 2018 roku. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 28/2018 z dnia 29 maja 2018 roku Projekty uchwał wraz z informacją nt. proponowanych zmian Statutu Sygnity S.A. Uchwała nr [ ] z dnia [ ] 2018 roku Nadzwyczajnego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: HMSG

Uchwała nr 1/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: HMSG Uchwała nr 1/2010 z dnia 18 pażdziernika 2010 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z jednoczesnym wyłączeniem prawa poboru akcji nowej emisji dotychczasowych akcjonariuszy Spółki Działając

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO DLA PRACOWNIKÓW, WSPÓŁPRACOWNIKÓW I CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI POD FIRMĄ CHERRYPICK GAMES S.A.

REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO DLA PRACOWNIKÓW, WSPÓŁPRACOWNIKÓW I CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI POD FIRMĄ CHERRYPICK GAMES S.A. Załącznik nr 1 do uchwały nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cherrypick Games S.A. z dnia 23 kwietnia 2018 roku. REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO DLA PRACOWNIKÓW, WSPÓŁPRACOWNIKÓW I CZŁONKÓW ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie,

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie, Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie, z dnia 23 grudnia 2016 roku, w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo